MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3"

Transcriptie

1 MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3 Inleiding Schakelring heeft nu en de komende jaren te maken met fundamentele ontwikkelingen in welzijn en zorg, die continue aanpassingen en vernieuwingen van Schakelring én van haar werknemers eisen. In het Meerjarenkader de grote kracht van het kleine genieten heeft Schakelring deze ontwikkelingen en haar koers beschreven. De belangrijkste ontwikkelingen en koers zijn: Afbouw verzorgingshuisplaatsen Forse beperking landelijk budgettair kader Meer complexe zorg Samenverantwoordelijke teams. Deze ontwikkelingen zijn door Schakelring verwerkt in een meerjarenkader, beleidsnotitie P&O en strategisch vastgoedplan en zijn vertaald in het instrument strategische personeelsplanning. Hierdoor komen de globale personele gevolgen in beeld: minder arbeidsplaatsen (m.n. in de functies zorgondersteuning, facilitair en ondersteunende diensten), hoger opleidingsniveau (m.n. zorg niveau 3, 4 en 5) en meer flexibiliteit van organisatie en werknemer. Deze ontwikkelingen hebben gevolgen voor de werkgelegenheid binnen Schakelring. Schakelring onderscheidt tijdens organisatieontwikkelingen, die gevolgen heeft voor de werkgelegenheid, een fase van pre-mobiliteit en een fase van gedwongen mobiliteit. In deze notitie wordt de fase van pre-mobiliteit en de maatregelen waarvan de werknemer gebruik kan maken, behandeld. Tweemaal per jaar staan de mobiliteit bevorderende maatregelen in de fase van premobiliteit op de agenda van het overleg tussen Raad van Bestuur en de Ondernemingsraad. Doel en doelgroep Met de mobiliteit bevorderende maatregelen wil Schakelring haar werknemers, waarvan naar verwachting de functie gaat vervallen, mogelijkheden bieden in de toekomst aan het werk te blijven binnen of buiten Schakelring, voordat sprake is van gedwongen ontslag. Schakelring streeft ernaar zoveel als mogelijk gedwongen ontslagen te voorkomen. De werknemer, die door de organisatieontwikkelingen getroffen lijkt te worden, kan in de periode van pre-mobiliteit gebruik maken van de maatregelen. Daarnaast kunnen deze maatregelen, met toestemming van de Raad van Bestuur van Schakelring, ook gebruikt worden door werknemers, die daardoor voorkomen dat een andere werknemer te maken krijgt met gedwongen mobiliteit. Pre-mobiliteit Pre-mobiliteit richt zich op het vergroten van de mobiliteit van werknemers bij organisatieontwikkelingen, die vermindering van arbeidsplaatsen tot gevolg hebben. Schakelring / pre mobiliteit / definitief september 2014 Pagina 1 van 6

2 Schakelring faciliteert activiteiten waarmee zoveel mogelijk boventalligheid wordt voorkomen. Schakelring draagt er zorg voor dat werknemers die hiermee te maken gaan krijgen door de Raad van Bestuur of manager geïnformeerd worden over de ontwikkeling van hun werkzaamheden in de toekomst. Zij ontvangen dan ook informatie over de mobiliteit bevorderende maatregelen. Op het moment van informeren begint de periode van pre-mobiliteit, die loopt tot het moment dat de Raad van Bestuur na overleg met de Ondernemingsraad een besluit heeft genomen over de organisatieontwikkeling. Gedurende de periode van pre-mobiliteit worden werknemers op basis van vrijwilligheid, maar niet van vrijblijvendheid, in de gelegenheid gesteld, gebruik te maken van een pakket aan mobiliteit bevorderende maatregelen, zoals beschreven in deze notitie. Indien een werknemer kiest gebruik te maken van mobiliteit bevorderende maatregelen dan betekent dit ook dat hij zich inspant en actief deelneemt. Door te kiezen voor mobiliteit bevorderende maatregelen zijn werknemers tijdig in staat te anticiperen op de te verwachte ingrijpende veranderingen van hun werkzaamheden, zodat zoveel mogelijk boventalligheid wordt voorkomen. Deze maatregelen gaan vooraf aan de voorzieningen van gedwongen mobiliteit in het sociaal plan. MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN 1. ARBEIDSMARKT KANS VERGROTENDE MAATREGELEN Mobiliteitsgesprek Het (pre) mobiliteitsgesprek wordt door de leidinggevende gehouden met de werknemers, waarvan naar verwachting de functie gaat vervallen. Hierin worden zij o.a. geïnformeerd over de mobiliteit bevorderende maatregelen. Ook wordt dit gesprek gevoerd met de werknemer die heeft aangegeven vrijwillig gebruik te willen maken van één of meerdere mobiliteit bevorderende maatregelen en waardoor daadwerkelijk een functie vacant komt voor een boventallige werknemer. In het gesprek wordt de werknemer geïnformeerd over de mogelijke consequenties bij vrijwillig gebruik van deze maatregelen in relatie tot de werkloosheidsuitkering. LoopbaanPortal Transvorm De LoopbaanPortal is een digitaal hulpmiddel voor de werknemer, om zelf of samen met een begeleider actie te ondernemen met betrekking tot de loopbaan en inzetbaarheid. De werknemer is zelf regisseur over zijn eigen loopbaan. In de LoopbaanPortal worden scans, testen, vragen en opdrachten aangeboden, die de werknemer een beeld geeft van o.a. het werk dat bij hem past, de inzetbaarheid, kansen op werken en kwaliteiten. Schakelring / pre mobiliteit / definitief september 2014 Pagina 2 van 6

3 Sollicitatieverlof Op verzoek van werknemer kan betaald verlof ten behoeve van een sollicitatie voor een functie bij een andere werkgever worden geboden van maximaal 25% van de arbeidsduur per week. De werknemer kan verzocht worden documenten te overleggen. Om- en bijscholing Indien een werknemer aangeeft belangstelling te hebben voor een andere functie binnen of buiten de organisatie, en waarvoor een opleiding moet worden gevolgd, kan de werknemer hierover advies op maat vragen bij het team Opleiden. Een capaciteitentest kan onderdeel zijn van het advies. Voor een functie binnen Schakelring moet een reële kans op plaatsing zijn. Schakelring heeft extra aandacht voor de doorstroom van werknemers naar de functies van verzorgende, EVV, GVP en verpleegkundige. Indien een gekozen opleiding bijdraagt aan het vergroten van de kansen binnen Schakelring, wordt de werknemer in de gelegenheid gesteld opleidingen en/of cursussen te volgen op kosten van de werkgever. Indien Schakelring bijdraagt in de kosten voor een opleiding voor een functie buiten Schakelring, dan zal het onderdeel zijn van de beëindigingsovereenkomst die met de werknemer gesloten wordt. Het advies betreft een aanbeveling over individuele scholing en opleiding gerelateerd aan de toekomstige functie van de werknemer. In beginsel wordt dit advies door de opleidingsadviseur en leidinggevende geboden. EVC (Eerder Verworven Competenties) Werknemers worden in de gelegenheid gesteld de eerder verworven competenties te laten inventariseren en vast te leggen door een daartoe aangewezen bevoegde organisatie. De kosten hiervan worden gedragen door Schakelring. Indien uit de EVC-procedure aanvullende scholing wordt geïndiceerd, waarmee de werknemer zijn herplaatsingskansen of kansen op de arbeidsmarkt naar het oordeel van Schakelring aanzienlijk vergroot, dan zal in deze scholing worden voorzien. Kosten komen voor rekening van Schakelring. 2. MAATREGELEN VOOR VRIJWILLIGE UITDIENSTTREDING Outplacement Een werknemer kan gebruik maken van een outplacementtraject om zodoende de kansen op een passende baan buiten Schakelring te vergroten. Schakelring heeft hiertoe een aantal bureaus geselecteerd. De kosten van een outplacementtraject komen voor rekening van Schakelring. De lengte van het outplacementtraject wordt bepaald door de duur van het dienstverband van de werknemer: 0 tot 5 jaar : 4 maanden 5 tot 10 jaar : 6 maanden 10 jaar of langer : 8 maanden Schakelring / pre mobiliteit / definitief september 2014 Pagina 3 van 6

4 Het outplacementtraject maakt onderdeel uit van een beëindigingsovereenkomst. De einddatum van het outplacementtraject is tevens de einddatum van het dienstverband, ook als het outplacementtraject niet succesvol is afgesloten. Wanneer de werknemer halverwege het outplacementtraject een nieuwe baan vindt bij een andere werkgever, wordt een succespremie van 50% van het maandsalaris, tot een maximum van bruto, uitgekeerd. Opzegtermijn Indien de werknemer daarom verzoekt zal bij vrijwillige uitdiensttreding, de werkgever afzien van de geldende opzegtermijn voor de werknemer. Werkgever en werknemer bepalen in goed overleg de datum van uitdiensttreding. Terugbetalingsverplichting De werknemer die op eigen verzoek ontslag neemt, wordt vrijgesteld van terugbetalingsverplichting op grond van de regeling opleidingsfaciliteiten of arbeidsvoorwaarden vallend onder de werkkostenregeling (voor zover dit geen fiscale consequenties heeft). De kosten voor brutering komen voor rekening van de werkgever. Jubileumuitkering De werknemer die als gevolg van de organisatieontwikkeling zelf ontslag neemt en binnen 12 maanden na beëindiging van het dienstverband op grond van een jubileum recht zou hebben op een jubileumuitkering, krijgt deze uitkering bij zijn vertrek uitbetaald. Deze uitkering wordt niet betaald als de nieuwe werkgever een vergelijkbare regeling kent en daarbij de jaren bij vorige werkgevers meerekent bij de bepaling van diensttijd. Vrijwillig vertrek en vertrekpremie De werknemer die valt onder deze regeling kan kiezen voor een beëindigingovereenkomst, waarbij het dienstverband met wederzijds goedvinden wordt beëindigd met toekenning van een vertrekpremie. Hierbij wordt rekening gehouden met de opzegtermijn van de werkgever. De werknemer kan ook zelf ontslag nemen en de vergoeding ontvangen. Indien een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van rechtswege afloopt, wordt geen mobiliteitspremie toegekend. Het eerder tussentijds beëindigen van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd valt wel onder deze bepaling met dien verstande dat het aantal toe te kennen bruto maandsalarissen in de vertrekpremie nooit hoger kan zijn dan het aantal maanden dat de arbeidsovereenkomst nog zou duren. Met de betrokken werknemers kan een Beëindigingsovereenkomst ook wel genoemd Vaststellingsovereenkomst afgesloten worden onder toekenning van een vergoeding. Voor de werknemer die vrijwillig vertrekt, wordt de vertrekpremie als volgt berekend: A x B x C A = het aantal gewogen dienstjaren B = het bruto maandsalaris C = correctiefactor 0,5 Schakelring / pre mobiliteit / definitief september 2014 Pagina 4 van 6

5 Gewogen dienstjaren staat voor het aantal dienstjaren die de werknemer bij de werkgever heeft doorgebracht vermenigvuldigd met een factor: dienstjaren opgebouwd tot 35-jarige leeftijd : factor 0,5 dienstjaren opgebouwd tussen 35 en 45 jaar : factor 1 dienstjaren opgebouwd tussen 45 en 55 jaar : factor 1,5 dienstjaren opgebouwd boven 55 jaar : factor 2 De vertrekpremie is gemaximeerd op één bruto jaarsalaris (12 x het bruto basis maandsalaris) met een maximum van bruto en kan nooit meer zijn dan de te verwachten inkomstenderving tot aan de AOW-gerechtigde leeftijd. De werknemer moet zich wel realiseren dat hij mogelijk geen recht heeft op een werkloosheidsuitkering wanneer hij op eigen verzoek vertrekt (dit is te beoordelen door de uitkeringsinstantie). Voor de betrokken werknemer die gebruik maakt van deze vertrekpremie, vervallen de aanspraken op de overige regelingen en faciliteiten uit deze notitie, de CAO en/of uit het sociaal plan. Vervroegde uitdiensttreding Voor werknemers in de leeftijd van 60 jaar en ouder is een regeling op maat bespreekbaar. Hierbij worden mogelijkheden voor vervroegd pensioen meegenomen, eventueel kan de werkgever de wachtgeldregeling toepassen. Workshops Schakelring biedt workshops aan waar werknemers op basis van vrijwilligheid kunnen intekenen. Deze workshops hebben thema s gericht op het kunnen verlaten van Schakelring, zoals bijvoorbeeld solliciteren, mobiliteit, zelfstandig ondernemen of pensioen. De vraag van de werknemer is leidend bij het aanbieden van deze workshops. 3. MAATREGELEN BIJ AANVAARDING FUNCTIE EXTERN Onbetaald verlof tijdens proeftijd elders Indien de werknemer een nieuwe arbeidsovereenkomst met rechtsgeldige proeftijd bij een andere werkgever heeft afgesloten, kan op verzoek van de werknemer onbetaald verlof worden verleend. Dit om de proeftijd overeengekomen met de nieuwe werkgever, te kunnen overbruggen. Na afloop van de proeftijd bij de nieuwe werkgever en voortzetting van het dienstverband met die nieuwe werkgever, eindigt per die datum de arbeidsovereenkomst met Schakelring met wederzijds goedvinden en pas op dat moment is een eventuele uit deze regeling voortvloeiende aanvulling bij lager salaris verschuldigd. Proeftijd garantie Indien het dienstverband bij een nieuwe werkgever tijdens de proeftijd door de werkgever wordt beëindigd, zonder dat daar een verwijtbare reden van de werknemer aan ten grondslag ligt, neemt Schakelring de werknemer die onbetaald verlof geniet, indien de werknemer dit wenst, weer in actieve dienst op basis van de bestaande arbeidsvoorwaarden. Schakelring / pre mobiliteit / definitief september 2014 Pagina 5 van 6

6 Aanvaarding van functie met lager salaris bij andere werkgever Indien de werknemer buiten Schakelring een functie aanvaardt en deze functie op fulltime basis een lager bruto maandsalaris genereert dan de huidige functie, dan ontvangt deze werknemer een aanvulling. Deze aanvulling wordt naar rato en als volgt gedurende 12 maanden toegekend: De eerste 3 maanden :100% aanvulling Vervolgens 3 maanden : 75% aanvulling Vervolgens 3 maanden : 50% aanvulling De laatste 3 maanden : 30% aanvulling De aanvulling is een bruto aanvulling op het totale bruto maandsalaris inclusief ORT op het moment van uitdiensttreding. Ter vaststelling van de gemiddelde ORT wordt een referentieperiode van een half jaar genomen. Op verzoek van de werknemer kan een referentieperiode van één jaar worden genomen als deze representatiever is. De aanvulling geldt eveneens voor de eindejaarsuitkering binnen de 12 maanden. Indien de werknemer bij de nieuwe functie geen of een lagere eindejaarsuitkering ontvangt, dan zal deze worden aangevuld tot 100% van de eindejaarsuitkering bij de huidige werkgever. De aanvulling wordt driemaandelijks vastgesteld aan de hand van de maandelijks door de betreffende werknemer in te leveren loonstrook van de nieuwe werkgever. Bij verhoging van het salaris bij de nieuwe werkgever wordt derhalve de hoogte van de aanvulling op het salaris verlaagd. Bij een vrijwillige verlaging van het dienstverbandpercentage verlaagt de aanvulling naar rato mee. De aanvulling vervalt wanneer de betreffende werknemer de loonstroken van de nieuwe werkgever niet inlevert. De werknemer kan er voor kiezen deze aanvulling in één keer uitgekeerd te krijgen. De peildatum wordt dan eenmalig vastgesteld. Er vinden dan geen verrekeningen achteraf plaats. Tegemoetkoming reiskosten Indien de werknemer vrijwillig ontslag neemt en bij de nieuwe werkgever voor een vergelijkbare afstand woon-werkverkeer de reiskosten woon-werkverkeer een vergoeding ontvangt welke lager is dan de vergoeding op grond van de CAO VVT, kent Schakelring aan de werknemer gedurende een periode van 12 maanden een aanvulling toe op de vergoeding bij de nieuwe werkgever tot het niveau van de oude vergoeding. Om hiervoor in aanmerking te komen dient de werknemer een schriftelijk verzoek in bij de leidinggevende onder het overleggen van de noodzakelijke bescheiden. Referenties en getuigschrift Desgevraagd zal Schakelring referenties verstrekken over het functioneren van de werknemer. Op verzoek ontvangt de werknemer een getuigschrift van Schakelring. Schakelring / pre mobiliteit / definitief september 2014 Pagina 6 van 6

Cao. ING Verzekeren/ING Investment Management

Cao. ING Verzekeren/ING Investment Management Cao ING Verzekeren/ING Investment Management 1 januari 2013 tot en met 31 december 2015 Inhoudsopgave Cao-verklaring Voorwoord 1 Mijn Arbeidsovereenkomst 1.1 Doelgroep 1.2 Looptijd 1.3 Cao 1.4 Arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Sociaal Statuut voor de herindeling van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen

Sociaal Statuut voor de herindeling van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen Sociaal Statuut voor de herindeling van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen Inhoud Hoofdstuk 1 Algemeen Blz. 2 Hoofdstuk 2 Algemene uitgangspunten van het sociaal Blz. 5 beleid Hoofdstuk 3 Inrichting

Nadere informatie

01-06-2013 CA 31-05-2015

01-06-2013 CA 31-05-2015 CAO 01-06-2013 31-05-2015 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Considerans Action Service & Distributie B.V., gevestigd te Zwaagdijk-Oost Action Nederland B.V., gevestigd te Zwaagdijk-Oost, hierna gezamenlijk

Nadere informatie

WWZ en cao voor uitzendkrachten. Wat verandert er in 2015 voor jou? De belangrijkste regels en veranderingen op een rij gezet

WWZ en cao voor uitzendkrachten. Wat verandert er in 2015 voor jou? De belangrijkste regels en veranderingen op een rij gezet WWZ en cao voor uitzendkrachten Wat verandert er in 2015 voor jou? De belangrijkste regels en veranderingen op een rij gezet De belangrijkste regels en veranderingen in één overzicht In 2015 verandert

Nadere informatie

CAO APG Groep tot 1 april 2015

CAO APG Groep tot 1 april 2015 CAO APG Groep tot 1 april 2015 15-01-2015 1 CAO Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 5 Artikel 1. Definities en afkortingen... 5 Artikel 2. Toepassingsbereik... 7 Hoofdstuk 2 Indiensttreding...

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR VAKTIJDSCHRIFTJOURNALISTEN 1 januari 2013-31 december 2013 www.uitgeverijbedrijf.nl

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR VAKTIJDSCHRIFTJOURNALISTEN 1 januari 2013-31 december 2013 www.uitgeverijbedrijf.nl COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR VAKTIJDSCHRIFTJOURNALISTEN 1 januari 2013-31 december 2013 www.uitgeverijbedrijf.nl De ondergetekenden: De Werkgeversvereniging Uitgeverijbedrijf (WU) gevestigd aan

Nadere informatie

BIGA Groep B.V. Collectieve arbeidsovereenkomst. 1 januari 2015 tot 1 januari 2017

BIGA Groep B.V. Collectieve arbeidsovereenkomst. 1 januari 2015 tot 1 januari 2017 BIGA Groep B.V. Collectieve arbeidsovereenkomst 1 januari 2015 tot 1 januari 2017 1 Colofon Organisatie Biga Groep Bezoekadres Thorbeckelaan 3 Postadres Postbus 164 3700 AD Zeist Telefoon 030 8503200 Fax

Nadere informatie

Pharmaceutical Research Associates Group B.V. Early Development Services Netherlands

Pharmaceutical Research Associates Group B.V. Early Development Services Netherlands COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST voor Pharmaceutical Research Associates Group B.V. Early Development Services Netherlands 1 oktober 2014 tot en met 30 september 2015 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Tussen

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. Meneba B.V. te Rotterdam. 1 april 2014 tot april 2017

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. Meneba B.V. te Rotterdam. 1 april 2014 tot april 2017 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Meneba B.V. te Rotterdam 1 april 2014 tot april 2017 Collectieve arbeidsovereenkomst Tussen de ondergetekenden: Meneba B.V. te Rotterdam; als partij ter ene zijde en FNV

Nadere informatie

CAO-nummer: 3356 CAO VOOR

CAO-nummer: 3356 CAO VOOR CAO-nummer: 3356 CAO VOOR 1 januari 2014 tot en met 30 juni 2016 INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Werkingssfeer 5 Artikel 2 Begripsbepalingen 5 Artikel 3 Dispensatie 6 Artikel 4 Duur, verlenging en beëindiging

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen (NAK) De ondergetekenden: Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. voor. Ashland Industries Nederland B.V. te ZWIJNDRECHT. Looptijd 1 juni 2014 tot en met 31 mei 2015

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. voor. Ashland Industries Nederland B.V. te ZWIJNDRECHT. Looptijd 1 juni 2014 tot en met 31 mei 2015 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST voor Ashland Industries Nederland B.V. te ZWIJNDRECHT Looptijd 1 juni 2014 tot en met 31 mei 2015 Copyright 2014 cao-partijen en AWVN Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. RTL Nederland

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. RTL Nederland COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST RTL Nederland 1 januari 2015 tot en met 3l december 2016 INHOUDSOPGAVE ARTIKEL I ARTIKEL 2 ARTIKEL 3 ARTIKEL 4 ARTIKEL 5 ARTIKEL 6 ARTIKEL 7 ARTIKEL 8A ARTIKEL 8B ARTIKEL

Nadere informatie

1 november 2010 tot 1 januari 2012

1 november 2010 tot 1 januari 2012 Algemene Bank-CAO 1 november 2010 tot 1 januari 2012 Algemene Bank-CAO collectieve arbeidsovereenkomst voor de periode 1 november 2010 tot 1 januari 2012 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK l ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST IN HET SCHOONMAAK- EN GLAZENWASSERSBEDRIJF VAN 1 JANUARI 2014 TOT EN MET 31 DECEMBER 2016

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST IN HET SCHOONMAAK- EN GLAZENWASSERSBEDRIJF VAN 1 JANUARI 2014 TOT EN MET 31 DECEMBER 2016 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST IN HET SCHOONMAAK- EN GLAZENWASSERSBEDRIJF VAN 1 JANUARI 2014 TOT EN MET 31 DECEMBER 2016 Uitgave van de "Raad voor Arbeidsverhoudingen voor de Schoonmaak- en Glazenwassersbranche"

Nadere informatie

Cao Nederlandse Universiteiten 1 januari 2015 t/m 1 juli 2016

Cao Nederlandse Universiteiten 1 januari 2015 t/m 1 juli 2016 Cao Nederlandse Universiteiten 1 januari 2015 t/m 1 juli 2016 1 januari 2015 1 juli 2016 1 Inhoud Partijen en karakter cao 4 Preambule 5 Hoofdstuk 1 Algemeen 6 Paragraaf 1 Algemene bepalingen 6 Paragraaf

Nadere informatie

RECHTSPOSITIEREGLEMENT VOOR PASTORAAL WERKERS IN HET BISDOM VAN...

RECHTSPOSITIEREGLEMENT VOOR PASTORAAL WERKERS IN HET BISDOM VAN... RECHTSPOSITIEREGLEMENT VOOR PASTORAAL WERKERS IN HET BISDOM VAN... 1 januari 2015 Voorbericht bij de uitgave d.d. 1 januari 2015 Met deze editie van het Rechtspositiereglement is het RPW geactualiseerd.

Nadere informatie

Partij(en) ter ener zijde: MOgroep Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening; Partij(en) ter andere zijde: ABVAKABO FNV en CNV Publieke Zaak.

Partij(en) ter ener zijde: MOgroep Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening; Partij(en) ter andere zijde: ABVAKABO FNV en CNV Publieke Zaak. STAATSCOURANT Nr. 154 25 januari 2012 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening 2012 Verbindendverklaring CAO-bepalingen MINISTERIE VAN

Nadere informatie

CAO VO 2014 / 2015. Collectieve Arbeidsovereenkomst voor het voortgezet onderwijs

CAO VO 2014 / 2015. Collectieve Arbeidsovereenkomst voor het voortgezet onderwijs CAO VO 2014 / 2015 Collectieve Arbeidsovereenkomst voor het voortgezet onderwijs INHOUDSOPGAVE 1. Algemene bepalingen 8 1.1. Begripsbepalingen 8 1.2. Werkingssfeer, inwerkingtreding en looptijd 9 1.3.

Nadere informatie

VOORWOORD. Beste relatie,

VOORWOORD. Beste relatie, 1 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 3 BDO ARBEIDSJURISTEN... 4 1. COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST (CAO)... 5 2. ONTBINDING... 7 3. GOED WERKGEVERSCHAP... 29 4. STUDIEKOSTEN... 32 5. BERISPING... 34 6. OVERGANG

Nadere informatie

Beeindiging arbeidsovereenkomst om bedrijfseconomische redenen

Beeindiging arbeidsovereenkomst om bedrijfseconomische redenen BEDRIJVEN IN MOEILIJKHEDEN Beeindiging arbeidsovereenkomst om bedrijfseconomische redenen Een onderneming verkeert in financiele problemen en er bestaat een acute noodzaak om het bedrijf uit de gevarenzone

Nadere informatie

collectieve arbeidsovereenkomst voor LIBBEY HOLLAND te Leerdam

collectieve arbeidsovereenkomst voor LIBBEY HOLLAND te Leerdam 9#434686 collectieve arbeidsovereenkomst voor LIBBEY HOLLAND te Leerdam INHOUDSOPGAVE behorende bij de collectieve arbeidsovereenkomst voor B.V. Koninklijke Nederlandsche Glasfabriek Leerdam te Leerdam.

Nadere informatie

CAO Nederlandse Universiteiten

CAO Nederlandse Universiteiten CAO Nederlandse Universiteiten 1 januari 2011 tot en met 31 december 2013 Colofon Titel: CAO Nederlandse Universiteiten, 1 januari 2011 tot en met 31 december 2013 Den Haag: VSNU, 2013 (144 pagina s, inclusief

Nadere informatie

CAO WELZIJN & MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING 2014-2016

CAO WELZIJN & MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING 2014-2016 CAO WELZIJN & MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING 2014-2016 Definitieve tekst inclusief bijlagen Vastgesteld 17 december 2014 Overleg Arbeidsvoorwaarden W&MD Preambule Een nieuwe Cao Welzijn & Maatschappelijke

Nadere informatie

Collectieve. Arbeidsovereenkomst Adviesorganisaties voor Onderwijs en Jeugd

Collectieve. Arbeidsovereenkomst Adviesorganisaties voor Onderwijs en Jeugd Collectieve Arbeidsovereenkomst Adviesorganisaties voor Onderwijs en Jeugd Beleidsarm aangepast 14-01-2014 te Utrecht Looptijd: 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 1 INHOUDSOPGAVE blz. Artikel 1:

Nadere informatie

Metalektro >> Vragen en antwoorden

Metalektro >> Vragen en antwoorden >> Vragen en antwoorden CNV Metalektro is een vakgroep van CNV Vakmensen Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Het is puur een samenvatting en uitleg van de regelingen. Werknemers en werkgevers

Nadere informatie

Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015

Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015 PENSIOENREGLEMENT 2015 Stichting ORTEC Pensioenfonds te Groningen Januari 2015 Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING

Nadere informatie

Afkomstig uit het primair onderwijs? Alles wat u moet weten over uw werkloosheidsuitkering en re-integratie

Afkomstig uit het primair onderwijs? Alles wat u moet weten over uw werkloosheidsuitkering en re-integratie Afkomstig uit het primair onderwijs? Alles wat u moet weten over uw werkloosheidsuitkering en re-integratie In deze brochure 1 Met wie krijgt u te maken? 4 UWV WWplus Participatiefonds Re-integratiebedrijven

Nadere informatie

Wwz: wat moet u weten!

Wwz: wat moet u weten! Wwz: wat moet u weten! De Wet werk en zekerheid (Wwz) is in werking getreden op 1 januari 2015 en geldt uitsluitend voor het bijzonder onderwijs. Een aantal wijzigingen is al in werking getreden. De belangrijkste

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE. OPEN TEELTEN 1 juli 2012 t/m 30 juni 2014

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE. OPEN TEELTEN 1 juli 2012 t/m 30 juni 2014 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE OPEN TEELTEN 1 juli 2012 t/m 30 juni 2014 2013 Actor Bureau voor sectoradvies Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en / of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie