Outplacement Voorbeeldteksten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Outplacement Voorbeeldteksten"

Transcriptie

1 Outplacement Voorbeeldteksten Hieronder volgen een aantal voorbeeld teksten voor outplacement Tekst 1 Outplacement Werknemers waarvan de functie komt te vervallen, blijven gedurende het outplacement in dienst van de werkgever voor maximaal negen maanden. De periode dat de arbeidsovereenkomst in stand wordt gelaten, gerekend in maanden nadat vaststaat dat werknemer boventallig is, wordt het uitbetaalde salaris in deze periode, berekend in maanden maal één twaalfde deel van het bruto jaarsalaris, afgetrokken van de vergoeding van artikel. indien en voor zover de werkgever de arbeidsovereenkomst met de werknemer na afloop van het outplacementtraject toch nog moet beëindigen overeenkomstig artikel. Indien voor de duur van de periode van het outplacementtraject in overleg tussen de werkgever en de werknemer voor de werknemer zinvol werk kan worden gevonden, zal het aantal uren dat de werknemer deze verricht niet van de vergoeding ex en artikel.. worden afgetrokken. Tekst 2 Mobiliteitsbureau Werkgever zal zorgdragen dat het mobiliteitsbureau de werknemer professioneel kan begeleiden en ondersteunen bij het zoeken naar functies buiten het bedrijf van de werkgever. Werknemers die om dringende redenen niet ingaan op het aanbod tot standplaatswijziging zijn verplicht deel te nemen aan het mobiliteitstraject. De werknemer ontvangt een uitnodiging voor een individueel intakegesprek. In het intakegesprek wordt een individueel plan van aanpak geformuleerd. Ten aanzien van de inhoud van het traject wordt een plan van aanpak opgesteld waarin onderwerpen als sollicitatietraining, arbeidsmarktoriëntatie, zelfanalyse en netwerken, alsmede individuele begeleidings- en bemiddelingsgesprekken met een vaste adviseur kunnen worden besproken. Deelname aan het mobiliteitstraject is niet vrijblijvend van aard. De insteek van werk naar werk staat centraal. Dit brengt een wederzijdse inspanningsverplichting met zich mee. Bij onvoldoende inspanning ter beoordeling door de interne bezwaarcommissie brengt dit gevolgen voor men mee voor de vast te stellen beëindigingvergoeding. Een onvoldoende inspanning leidt tot het toepassen van de correctiefactor C=0,2. De werknemer kan indien hij dit wenst bij het zoeken naar ander werk aanvullend ondersteund worden door de afdeling Personeel & Organisatie van werkgever. Werkgever zal bij de bemiddeling naar ander werk specifiek aandacht schenken aan werknemers die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn. Ten behoeve van activiteiten in het kader van het mobiliteitstraject zal werkgever betaald verlof verlenen. Op de beëindigingvergoeding van medewerkers die via het mobiliteitsbureau bij een nieuwe werkgever in dienst treden vindt een kostencorrectie plaats van (C=0,6). De begeleidingstijd duurt maximaal negen maanden. De kosten van de bemiddeling zijn voor rekening van werkgever.

2 Outplacement Een medewerk(st)er die ondanks alle inspanningen niet herplaatst kan worden, wordt ondersteund bij het zoeken naar een nieuwe dienstbetrekking. Hiervoor zal gebruik gemaakt worden van de diensten van een door de medewerk(st)er voor te dragen outplacementbureau. Dit bureau begeleidt de medewerk(st)er naar een nieuwe baan. Hierdoor kan meestal sneller dan op eigen kracht een nieuwe baan gevonden worden. De betrokken medewerk(st)er heeft de plicht met toewijding en volle inzet van de diensten van dit bureau gebruik te maken. Outplacement wordt niet aangeboden als dit door de medewerk(st)er niet zinvol wordt geacht. De kosten die gemaakt worden voor outplacement worden vooraf overeengekomen en komen voor rekening van de werkgever. De medewerk(st)er kan maximaal negen maanden gebruik maken van outplacement, een en ander exclusief langdurige ziekteperiodes van minimaal zes weken. Tekst 3 Vinden van werk in- en extern Uitgangspunten De werkgever zal samen met de medewerker zoeken naar een andere functie. Het daadwerkelijk realiseren van een plaatsing in een nieuwe functie vraagt zowel van de manager als de medewerker een maximale inzet. De werkgever zal hierbij de noodzakelijke instrumenten beschikbaar stellen. De manager zal al het mogelijke doen in termen van faciliteiten en ondersteuning van de medewerker. De medewerker zal zich pro-actief opstellen ten aanzien van het verkrijgen van werk binnen of buiten de werkgever. Daarbij wordt van de medewerker verwacht dat hij/zij, na een periode van ten hoogste drie maanden waarbij de focus op de interne arbeidsmarkt is gericht, bereid is ten volle (mee) te werken aan het verkrijgen van werk buiten de werkgever. Plan van aanpak Bij de start van het traject van 'Werk naar werk' stellen de latende manager (of een door de werkgever aangewezen functionaris, bijvoorbeeld een case-manager) en de medewerker een individueel Plan van aanpak op, dat is gericht op het verkrijgen van een andere functie intern of extern. In dit Plan van aanpak worden de afspraken en wederzijdse activiteiten vastgelegd met betrekking tot de uitvoering van het herplaatsingstraject. Algemeen Het Plan van aanpak wordt uiterlijk twee weken na boventallig verklaren opgesteld. In het Plan van aanpak worden minimaal de volgende elementen opgenomen: Startdatum van de herplaatsingsinspanningen van werk naar werk. Activiteiten die in het kader van employability en preventieve mobiliteit door de medewerker en de manager zijn ondernomen; Afspraken over de hoeveelheid tijd die de medewerker ter beschikking heeft om de inspanning van werk naar werk te realiseren; o Rollen en verantwoordelijkheden van betrokkenen (medewerker, manager, case-manager, mobiliteitsadviseur, hoofd mobiliteitscentrum, en eventuele andere betrokkenen). Acties van de medewerker Afspraken over de concrete acties van de medewerker in het kader van de herplaatsingsinspanning van werk naar werk zoals: o Een persoons- en zoekprofiel opstellen; o Op basis van het zoekprofiel: Trainingen volgen die de (interne) (her)oriëntatie bevorderen (bijvoorbeeld transitietraining en sollicitatietraining); Concrete opleidingen volgen die gericht zijn op het verwerven van een nieuwe functie;

3 Zelf actief zoeken naar vacatures met behulp van de door de werkgever en/of externe bureaus aangeboden mogelijkheden (vacaturesite van de werkgever, vacaturekrant, eigen netwerk, krant, jobboards, en dergelijke). o Aantal sollicitaties per maand. Acties van de manager Afspraken over de concrete acties van de manager in het kader van de herplaatsing van de medewerker naar 'van werk naar werk' zoals: o Contacten leggen met managers binnen de werkgever of binnen eigen netwerk, waardoor herplaatsing (van werk naar werk) wordt bevorderd; o Behartigt de belangen van een boventallige medewerker zodat de voorrangspositie bij vacatures wordt waargemaakt; o Initiëren van stageplaatsen; o Aangaan van contacten met in- en externe partijen ter bevordering van de herplaatsing en de inspanning van werk naar werk ; o Geeft voldoende en kwalitatief goede persoonlijke begeleiding aan de medewerker; o Stelt voldoende tijd beschikbaar zodat de medewerker zich volledig kan richten op herplaatsingsactiviteiten; o Stelt faciliteiten beschikbaar zoals kantoorfaciliteiten, toegang vacaturesite van werkgever, internettoegang, en dergelijke. Vinden van werk buiten het bedrijf van de werkgever Na drie maanden, of eerder als daartoe aanleiding is, worden in en in aanvulling op het Plan van aanpak afspraken vastgelegd die expliciet gericht zijn op het vinden van werk buiten de werkgever zoals: o Startdatum van de externe oriëntatie; o Afspraken met de partijen die de externe (her)oriëntatie van de medewerker ondersteunen en faciliteren (partijen binnen de werkgever en het extern outplacementbureau); o Het bijgestelde zoekprofiel; o Bijgestelde vaardigheids- en opleidingsbehoeften. Voortgangsgesprek Planning van voortgangsgesprekken: o Het voortgangsgesprek over de acties en de afspraken vindt in ieder geval éénmaal per maand plaats; o De voortgang van de afspraken wordt bij het Plan van aanpak vastgelegd, maandelijks wordt daarbij vastgesteld of bijstelling van de gemaakte afspraken noodzakelijk is. Instrumenten Ten behoeve van de interne of externe herplaatsing kan ondermeer gebruik worden gemaakt van de volgende instrumenten. o Om- / bijscholing o Testen o Stage o Job-hunting o Detachering externe werkgever, ter overbrugging of als kennismakings-/ inwerkperiode o Outplacement, met een maximum van ,= (of meer) o Ondersteuning bij starten eigen bedrijf, met een maximum van ,= o Sollicitatiebezoeken, met behoud van salaris en vergoeding van reiskosten.

4 Werkzekerheidscommissie In de situatie dat de manager of de medewerker zich niet houden aan de afspraken uit het Plan van aanpak, kan de Werkzekerheidscommissie worden ingeschakeld. Het initiatief hiertoe kan zowel uitgaan van de manager als van de medewerker. Indien na uiterlijk negen maanden na aanvang van het zoeken naar een andere functie geen herplaatsing of een andersoortige oplossing is gerealiseerd, schakelt het management de Werkzekerheidscommissie in

5

Addendum bij doorlopend sociaal plan Topaz

Addendum bij doorlopend sociaal plan Topaz Addendum bij doorlopend sociaal plan Topaz Addendum bij doorlopen sociaal plan Topaz, mei 2015 1 Addendum bij doorlopend sociaal plan Topaz 1. Inleiding Topaz ziet zich, als organisatie binnen de zorg,

Nadere informatie

Dé formatiestrategie voor schoolbesturen: regie!

Dé formatiestrategie voor schoolbesturen: regie! Dé formatiestrategie voor schoolbesturen: regie! Veel schoolbesturen in het primair onderwijs gaan de leerlingendaling nu echt goed voelen. Maatregelen zijn nodig om de inkomsten en uitgaven met elkaar

Nadere informatie

Sociale Regeling GROLSCHE BIERBROUWERIJ NEDERLAND B.V. 1 mei 2015-31 december 2015

Sociale Regeling GROLSCHE BIERBROUWERIJ NEDERLAND B.V. 1 mei 2015-31 december 2015 Sociale Regeling GROLSCHE BIERBROUWERIJ NEDERLAND B.V. 1 mei 2015-31 december 2015 ifale versie 22 april 2015 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Algemeen 2.1 Werkingsduur/looptijd 2.2 Werkingssfeer 2.3 Wijziging

Nadere informatie

MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3

MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3 MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3 Inleiding Schakelring heeft nu en de komende jaren te maken met fundamentele ontwikkelingen in welzijn en zorg, die continue aanpassingen en vernieuwingen

Nadere informatie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld reglement Ziekteverzuim & Re-integratie Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 Arbo-en verzuimbeleid 4 Context 4 Toepassing 4 Vragen 4 2. Procedure ziek

Nadere informatie

Sociaal Statuut voor de herindeling van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen

Sociaal Statuut voor de herindeling van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen Sociaal Statuut voor de herindeling van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen Inhoud Hoofdstuk 1 Algemeen Blz. 2 Hoofdstuk 2 Algemene uitgangspunten van het sociaal Blz. 5 beleid Hoofdstuk 3 Inrichting

Nadere informatie

A. Handleiding detachering zieke werknemer bij een andere werkgever

A. Handleiding detachering zieke werknemer bij een andere werkgever Bijlage: detacheringstoolkit A. Handleiding detachering zieke werknemer bij een andere werkgever Handleiding voor werkgevers voor het detacheren van zieke werknemers ter bevordering van re-integratie bij

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2015 171 Besluit van 23 april 2015, houdende regels met betrekking tot de voorwaarden waaronder kosten in mindering gebracht mogen worden op de transitievergoeding

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van [[Datum openlaten]], nr. [[nr invullen]];

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van [[Datum openlaten]], nr. [[nr invullen]]; CONCEPT Ontwerpbesluit van [[ ]]houdende regels met betrekking tot kosten die in mindering gebracht mogen worden op de transitievergoeding (Besluit transitievergoeding) Op de voordracht van Onze Minister

Nadere informatie

Detacheren: werken bij een andere werkgever

Detacheren: werken bij een andere werkgever Detacheren: werken bij een andere werkgever Een oplossing voor de re-integratie van uw zieke werknemer Ik wil meer informatie Meer informatie vindt u op uwv.nl. U kunt ook contact opnemen met UWV Telefoon

Nadere informatie

September 2014 nr 1. Outplacement. Investeren in nieuw werk loont!

September 2014 nr 1. Outplacement. Investeren in nieuw werk loont! September 2014 nr 1 Outplacement Investeren in nieuw werk loont! Inhoudsopgave Inleiding... 3 Outplacement als oplossing voor boventalligheid... 4 Vormen van outplacement... 6 Beslisboom... 9 Resultaten

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu?

Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu? Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu? Inhoudsopgave pagina 1 Antwoorden op vragen over arbeidsongeschiktheid 3 2 Wat wordt er van u verwacht en wie kunnen u ondersteunen? 3 3 Andere functie gevonden?

Nadere informatie

1.4 Vrijwilligers Natuurlijke personen die zich onbezoldigd inzetten om de doelstelling van de organisatie te realiseren.

1.4 Vrijwilligers Natuurlijke personen die zich onbezoldigd inzetten om de doelstelling van de organisatie te realiseren. Pagina 1 van 5 Model Statuten Vrijwilligers Ondernemingsraad (VOR) Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert. 1.2 Directie De rechtspersoon

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

CAO Nederlandse Universiteiten

CAO Nederlandse Universiteiten CAO Nederlandse Universiteiten 1 januari 2011 tot en met 31 december 2013 Colofon Titel: CAO Nederlandse Universiteiten, 1 januari 2011 tot en met 31 december 2013 Den Haag: VSNU, 2013 (144 pagina s, inclusief

Nadere informatie

Cao. ING Verzekeren/ING Investment Management

Cao. ING Verzekeren/ING Investment Management Cao ING Verzekeren/ING Investment Management 1 januari 2013 tot en met 31 december 2015 Inhoudsopgave Cao-verklaring Voorwoord 1 Mijn Arbeidsovereenkomst 1.1 Doelgroep 1.2 Looptijd 1.3 Cao 1.4 Arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

2. Eerste dag Medewerker en leidinggevende

2. Eerste dag Medewerker en leidinggevende Eerste dag: Verantwoordelijkheid 1 Ziekmelding Medewerker De meldt zich vóór 9.00 uur ziek bij zijn leidinggevende. Als leidinggevende niet aanwezig is meldt zich bij diens vervanger. Medewerker houdt

Nadere informatie

1.3 Voorbeeld vrijwilligersbeleid

1.3 Voorbeeld vrijwilligersbeleid 1.3 Voorbeeld vrijwilligersbeleid Inleiding vrijwilligersbeleid Opmerking vooraf: De organisatie waarop het hierna beschreven vrijwilligersbeleid betrekking heeft, bestaat puur uit vrijwilligers en heeft

Nadere informatie

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Deze brochure bevat praktische tips en een overzicht van rechten en plichten tijdens ziekte. Juni

Nadere informatie

Cao Nederlandse Universiteiten 1 januari 2015 t/m 1 juli 2016

Cao Nederlandse Universiteiten 1 januari 2015 t/m 1 juli 2016 Cao Nederlandse Universiteiten 1 januari 2015 t/m 1 juli 2016 1 januari 2015 1 juli 2016 1 Inhoud Partijen en karakter cao 4 Preambule 5 Hoofdstuk 1 Algemeen 6 Paragraaf 1 Algemene bepalingen 6 Paragraaf

Nadere informatie

Algemene Arbeidsvoorwaarden Start People. www.startpeople.nl

Algemene Arbeidsvoorwaarden Start People. www.startpeople.nl Algemene Arbeidsvoorwaarden Start People www.startpeople.nl Inhoudsopgave Inleiding 3 Algemene arbeidsvoorwaarden 4 Artikel 1: Definities 4 Artikel 2: Toepasselijkheid 5 Artikel 3: De uitzending 5 Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012

Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012 coördinatiegroep zelfreguleringsoverleg Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012 Sociaal-Economische Raad Algemene leveringvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg AV CZ/122 Deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

collectieve arbeidsovereenkomst voor LIBBEY HOLLAND te Leerdam

collectieve arbeidsovereenkomst voor LIBBEY HOLLAND te Leerdam 9#434686 collectieve arbeidsovereenkomst voor LIBBEY HOLLAND te Leerdam INHOUDSOPGAVE behorende bij de collectieve arbeidsovereenkomst voor B.V. Koninklijke Nederlandsche Glasfabriek Leerdam te Leerdam.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Aangevuld met de Algemene Voorwaarden van Accord Uitzendbureau B.V. De Algemene Voorwaarden van de ABU zijn gedeponeerd ter griffie

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor Kinderopvang. Dagopvang en Buitenschoolse opvang 2014. Geldig vanaf 1 maart 2014

Algemene voorwaarden voor Kinderopvang. Dagopvang en Buitenschoolse opvang 2014. Geldig vanaf 1 maart 2014 Algemene voorwaarden voor Kinderopvang Dagopvang en Buitenschoolse opvang 2014 Geldig vanaf 1 maart 2014 ARTIKEL 1 - Definities 3 ARTIKEL 2 - Toepasselijkheid 4 ARTIKEL 3 - Informatie verstrekking 4 ARTIKEL

Nadere informatie

U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010

U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010 U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010 1. Inleiding In vrij korte tijd zijn de wettelijke regels met betrekking tot ziekte en arbeidsongeschiktheid drastisch veranderd. Werkgevers zijn verplicht

Nadere informatie

Voorbeeld Verzuimprotocol Ambulancezorg

Voorbeeld Verzuimprotocol Ambulancezorg Voorbeeld Verzuimprotocol Ambulancezorg Toelichting Het percentage verzuim als gevolg van ziekte/arbeidsongeschiktheid is in de sector ambulancezorg betrekkelijk laag. Medewerkers zijn betrokken bij hun

Nadere informatie

MO-GROEP. Algemene Voorwaarden voor Kinderopvang Dagopvang en Buitenschoolse opvang

MO-GROEP. Algemene Voorwaarden voor Kinderopvang Dagopvang en Buitenschoolse opvang MO-GROEP Algemene Voorwaarden voor Kinderopvang Dagopvang en Buitenschoolse opvang Pagina ARTIKEL 1 - Definities 2 ARTIKEL 2 - Toepasselijkheid 2 ARTIKEL 3 - De kennismaking 3 ARTIKEL 4 - Het aanbod 3

Nadere informatie

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot de besteding van gelden uit het Europees Sociaal Fonds

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot de besteding van gelden uit het Europees Sociaal Fonds Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot de besteding van gelden uit het Europees Sociaal Fonds Investeringprioriteit B. Actief en gezond ouder worden Duurzame inzetbaarheid

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSBELEID INLEIDING

VRIJWILLIGERSBELEID INLEIDING VRIJWILLIGERSBELEID INLEIDING Vrijwilliger is degene die in enig organisatorisch verband onverplicht onbetaalde werkzaamheden verricht voor anderen en/of de samenleving, waarbij een maatschappelijk belang

Nadere informatie