Onderhandelaarsakkoord Sociaal Flankerend Beleid 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderhandelaarsakkoord Sociaal Flankerend Beleid 2012"

Transcriptie

1 Onderhandelaarsakkoord Sociaal Flankerend Beleid 2012 Kamers van Koophandel gaan in 2014 samen met KvK NL en Syntens op in een nieuwe ZBO. Kamers en Bonden hebben op grond daarvan de noodzaak gezien om afspraken te maken over een sociaal flankerend beleid. Doel van dit beleid is de negatieve effecten tijdens de voorbereiding op de overgang naar één ZBO voor en werkgevers te beperken en door preventief beleid te voeren de negatieve effecten tijdens de overgang zoveel mogelijk te beperken. Er is voor deze fase van voorbereiding van uitgegaan dat de fiscalisering en de realisering van de door het ministerie van EL&I opgelegde financiële doelstelling per 2013 voor de Kamers tot reorganisaties kunnen leiden. Categorieën Overwogen is dat het niet effectief is om allerlei maatregelen en regelingen zonder onderscheid voor alle van toepassing te verklaren. Daarmee wordt geen op de individuele situatie afgestemd effect bewerkstelligd. Om niet terecht te komen op individueel maatwerk, dat willekeur in de hand kan werken en een medewerker onvoldoende zicht geeft op rechten, is gekozen voor een indeling in categorieën. We onderscheiden de volgende verschillende categorieën regelingen of maatregelen: 1 Voor alle De voor alle geldende maatregelen staan aangeduid in de kolom alle. 2 Voor die te horen hebben gekregen dat zij op een bepaalde datum boventallig worden De maatregelen gelden vanaf het moment dat deze te horen hebben gekregen dat zij boventallig worden. Het gaat daarbij niet om het formele schriftelijke besluit, maar om de (evt mondelinge) melding aan de medewerker op basis van een voorgenomen besluit tot reorganisatie dat ter advisering aan de OR is voorgelegd. Dit is aangeduid in de kolom boventallig 3 Voor die deel uitmaken van een afdeling, team of groep die is aangewezen voor preventief beleid Dit is nader uitgewerkt hieronder onder het kopje Wat is. Deze maatregelen zijn in de tabel aangeduid in de kolom preventie Wat is preventie Op een zo vroeg mogelijk moment in het proces van ontwikkeling naar één ZBO wijzen de Kamers, in overleg met de OR en gemeld aan het GO, afdelingen, teams of groepen aan waarvoor maatregelen in de kolom preventie van kracht worden. Deze zijn nadrukkelijk geen herplaatsingskandidaat. We noemen deze fase de preventiefase. Deze fase kan door een Kamer, in overleg met de OR en gemeld aan het GO, op andere afdelingen, teams of groepen van kracht worden verklaard. Deze maatregelen en regelingen zijn van kracht voor zover en zolang de flexibele schil voor de betreffende afdelingen, teams of groepen - in fte s gemeten - het gewenste percentage nog niet bereikt of overschrijdt. Regelingen die voor een medewerker van kracht zijn geworden, blijven doorlopen voor deze medewerker ook nadat de preventiefase voor de betreffende afdeling, het team of de groep is beëindigd. Afdelingen, teams of groepen worden onder de preventiefase gebracht als in het licht van de ontwikkelingen voldoende duidelijk is geworden dat in hun geval sprake zal zijn van bovengemiddelde teruggang van het aantal arbeidsplaatsen. Met bovengemiddeld wordt bedoeld dat de betreffende afdelingen, teams of groepen met een sterkere krimp van het aantal fte te maken gaan krijgen dan de gemiddelde krimp berekend op basis van het totaal aantal bij de Kamers. Het gewenste percentage flexibele schil wordt bepaald door de Projectgroep Transitie op grond van de ontwikkelingen en gemeld aan het GO. In het GO wordt deze afspraak en de voortgang daarin eens per twee maanden geëvalueerd.

2 Samengevat: De aanwijzing van afdelingen, teams of groepen wordt door het bevoegd gezag gedaan in overleg met de eigen OR. Het percentage flexibele schil voor onderdelen wordt op basis van de ontwikkelingen bepaald door de Projectgroep Transitie. De maatregelen in de preventiefase gelden in geval van bovengemiddelde krimp. In het GO wordt de werking en de voortgang van de afspraak gemonitord. Welke regelingen van kracht zijn In de kolommen staat aangegeven wat de status is van een regeling voor de bedoelde groep : R = Recht - de medewerker heeft aanspraak op de regeling. M = Mogelijk - de regeling kan voor de medewerker van toepassing worden. Begrippen Kamer - Een regionale Kamer van Koophandel of KvK NL. Medewerker - Een persoon die een dienstverband aanstelling of arbeidsovereenkomst - heeft bij een Kamer. Werkgever - Een Kamer GO - het Georganiseerd Overleg bij de Kamers op basis van art 113 ARAR. - Een medewerker aan wie in het kader van een reorganisatie is gemeld dat zijn functie vervalt of dat hij op grond van krimp zijn functie zal verliezen is boventallig. De melding kan rechtsgeldig plaatsvinden vanaf het moment dat een voorgenomen besluit aan de OR voor advies is voorgelegd. Specifieke afspraken 1. Dit sociaal flankerend beleid is van kracht met ingang van 1 juni 2012 en eindigt op het moment dat er een ander sociaal flankerend beleid van kracht is geworden. Uiterlijk op 31 december 2013 eindigen de hier gemaakte afspraken. 2. De bedragen genoemd in de punten 23, 24 en 27 worden aangepast indien aangekondigde, maar nu nog niet vastgestelde wetgeving nadat deze is vastgesteld en van kracht geworden - dat vergt. De bedragen in de drie punten blijven zo mogelijk van gelijk niveau.

3 1 Loopbaanscan Alle krijgen de gelegenheid om tijdens de looptijd van deze aanvullende afspraken een Careerscan via PI-company te doen. Deze careerscan leidt tot een loopbaangesprek en is een gewenste maar niet noodzakelijke voorwaarde voor zo n gesprek. R R R 2 Loopbaanafspraken Tenminste eens per jaar en tevens als de medewerker of de werkgever dat wenselijk vindt, wordt in het plannings- of voortgangsgesprek met alle gesproken over loopbaan, mobiliteit, flexibiliteit en employability. Loopbaanafspraken die met instemming van de medewerker worden vastgelegd moeten voldoen aan de volgende criteria: Gericht zijn op een functie bij het Ondernemersplein, of Gericht zijn op een functie elders. Aantoonbaar bijdragen aan verbetering van de arbeidsmarktpositie van de medewerker. De Kamer kan nadere regels stellen voor goedkeuring van bijzondere trajecten (bv duur of langdurig. In geval van loopbaanafspraken die aan bovengenoemde criteria voldoen, worden faciliteiten ter beschikking gesteld (zie oa punt Opleiding). R R R 3 Trajectbegeleiding NB Naarmate de opleiding sterker gericht is op een volgende carrièrestap van een medewerker, een hoger niveau, is het redelijk dat de medewerker daarin ook zelf investeert. Zie ook punt Opleiding. Ondersteuning bij de invulling en uitvoering van een traject van werk naar werk hetzij gericht op interne hetzij op externe mogelijkheden. 1. Een mobiliteitsadviseur maakt met de medewerker, een mobiliteitsplan geënt op de eigen kwaliteiten en mogelijkheden. De totstandkoming van dit plan is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de werkgever en de medewerker. Als het plan zich in hoofdzaak of qua prioriteiten richt op toekomstige mogelijkheden intern (bij een Kamer of het Ondernemerspelin), dan is daar expliciete instemming van het bevoegd gezag voor nodig.

4 2. Een loopbaanscan wordt betrokken bij het opstellen van het plan. 3. Het plan wordt regelmatig, maar tenminste eens per 2 maanden geëvalueerd en eventueel bijgesteld. 4. De kosten van trajectbegeleiding bedragen max 5.000,=. 5. In geval de arbeidsmarktpositie van de medewerker extra moeilijk is en/of begeleiding meer geld kost, stelt het bevoegd gezag op basis van een goedgekeurd plan een hoger bedrag ter beschikking. 6. Outplacement kan eventueel deel uitmaken van het plan voor trajectbegeleiding. 7. De Kamer wijst per medewerker een casemanager aan die verantwoordelijk is voor het monitoren van de voortgang en er zorg voor draagt dat bijgestuurd wordt als er onvoldoende voortgang is. 4 Opleiding ARAR art 59 lid 2 en 3 uitgebreidere studiefaciliteiten zijn van overeenkomstige toepassing. In het kader van dit sociaal flankerend beleid is afgesproken dat de ter beschikking te stellen faciliteiten gericht moeten zijn op aantoonbare verbetering van de arbeidsmarktpositie. Het faciliteren van een volgende loopbaanstap wordt in het kader van dit beleid niet beoogd, maar behoort eventueel met aanvullende maatwerkafspraken - wel tot de mogelijkheden. 5 Buitengewoon verlof Voor het voeren van selectiegesprekken of meedoen aan onderzoek in het kader van een sollicitatieprocedure wordt - op vertoon van de uitnodiging buitengewoon verlof gegeven met behoud van bezoldiging. 6 Opzegtermijn De minimale opzegtermijn volgens art 94 ARAR is niet van toepassing. Er worden met name in geval de medewerker nog werkzaamheden verricht tijdig afspraken gemaakt over het proces bij vertrek. 7 Voorrangsrecht Het voor herplaatsingskandidaten en arbeidsongeschikten al geldende voorrangsrecht bij vacatures wordt uitgebreid. 8 Herplaatsing 1. e worden zo mogelijk geplaatst op een passende functie die beschikbaar is of in de flexibele schil van de Kamer indien er sprake is van een formatieplaats. R -

5 2. Een dergelijke plaatsing heeft geen tijdelijk of projectmatig karakter. 3. e kunnen ingezet worden op tijdelijke werkzaamheden of tijdelijke projecten. Op grond van ARAR art 49g lid 3 wordt dan hun herplaatsingstermijn verlengd met de gewerkte periode en naar rato van de omvang ervan. 4. Kamers plaatsen in overleg met de betreffende Kamer en met inachtneming van bevoegdheden - zo mogelijk boventallige op een passende functie bij een andere Kamer. 5. e hebben bij een volgende reorganisatie dezelfde mogelijkheden om in aanmerking te komen voor een nieuwe functie, als die bij de betreffende reorganisatie hun functie verliezen. 9 Eigen schaal Medewerkers behouden hun salarisschaal in geval zij vrijwillig overgaan naar een lager ingeschaalde interne functie die zij door de Kamer aangeboden krijgen. 10 Terugkeer op niveau 11 Afbouw toelagen Medewerkers kunnen geplaatst worden op lager ingeschaalde functies. Als dat het geval is, spannen bevoegd gezag en zich gedurende twee jaar in om de medewerker op het oude niveau te laten terugkeren. De medewerker komt in aanmerking voor een passende vaste functie die beschikbaar komt en waarvoor geen met voorrangsrecht in aanmerking kunnen komen. De afbouw van toelagen als bedoeld in BBRA art 18b vindt plaats in 5 jaren. De uitbetalingspercentages bedragen respectievelijk 100, 100, 75, 50 en R - 12 Pensionkosten Medewerkers hebben recht op betaling van pensionkosten als zij op een passende functie elders worden geplaatst en redelijkerwijs niet kan worden gevergd dat zij dagelijks heen en weer reizen naar hun woonplaats. De vergoeding wordt maximaal twee jaar gegeven en voor zover het bevoegd gezag de gemaakte kosten redelijk vindt. 13 Reistijd - werktijd De afbouw van reistijdcompensatie als bedoeld in ARAR art 49m is bepaald op 5 jaar. De percentages van reistijdcompensatie zijn in afwijking van ARAR art 49m lid 2 voor het tweede tot en met het vijfde jaar bepaald op respectievelijk 100, 75, 50 en 25.

6 14 Extra reiskosten De afbouw van extra reiskosten op basis van Verplaatsingskostenbesluit art 12b lid 1 vindt in afwijking hiervan plaats in vijf jaar. De percentages voor compensatie bedragen in het eerste tot en met het vijfde jaar respectievelijk 100, 100, 75, 50 en Diensttijdgratificatie 16 Bovenwettelijke uitkering 17 Tijdelijk werk, stages e.d. 18 Terugbetalingen De proportionele diensttijdgratificatie als bedoeld in ARAR art 79 lid 2, wordt ook toegekend in geval van vrijwillig ontslag of FPU. ARAR art 100a kan vanwege het stimulerende effect door het bevoegd gezag ook van toepassing worden verklaard op andere dan herplaatsingskandidaten. 1. Medewerkers kunnen op verzoek voor maximaal 3 maanden gedetacheerd worden, stage lopen of anderszins elders ervaring op doen. Duidelijk en aannemelijk moet wel zijn dat dit bijdraagt aan het realiseren van loopbaanafspraken of verbetering van de positie op de arbeidsmarkt. 2. De detachering, stage enz kan verlengd worden in geval er sprake is van uitzicht op een dienstverband of wanneer dit belangrijk is voor het opdoen van relevante en adequate ervaring. 3. Het is ook mogelijk om een proefplaatsing te doen bij een potentiële nieuwe werkgever onder specifiek af te spreken condities. 4. Als er zwaarwegende dienstbelangen zijn, kan het bevoegd gezag weigeren toestemming te verlenen. Medewerkers worden bij vertrek vrijgesteld van terugbetaling van studiekosten, verhuiskosten en ouderschapsverlof. 19 Telewerken Bij lange (extra) reistijd na herplaatsing wordt zorgvuldig nagegaan of telewerken kan worden toegestaan op basis van de Raamregeling Telewerken. - M M 20 Werktijd en parttime 21 Tijdelijke Bij lange (extra) reistijd na herplaatsing wordt zorgvuldig nagegaan of een passende werktijd(afspraak) kan worden overeengekomen. Aan die tijdelijk zijn aangesteld dan wel een tijdelijke arbeidsovereenkomst hebben, kunnen faciliteiten ter ondersteuning van mobiliteit worden aangeboden op basis - M M - M M

7 van de afspraken in deze overeenkomst, mits er geen sprake is van nadelig effect op met een vast dienstverband. 22 Salarissuppletie Wat de salarissuppletie conform ARAR art 49p betreft wordt het volgende overeengekomen. 1. Medewerkers krijgen bij vrijwillig vertrek en op hun verzoek een aanvulling op een lager salaris bij een andere werkgever. Tot het salaris zoals hier bedoeld behoren ook de vakantietoeslag, eindejaarsuitkering en vaste toelagen. De aanvulling is naar rato van de deeltijdfactor, maar deze bedraagt nooit meer dan 100. De aanvulling wordt gedurende 5 jaar uitbetaald en bedraagt respectievelijk 100%, 80%, 60%, 40% en 20% van het verschil tussen oude en nieuwe salaris en bedraagt maximaal 30% van het oude salaris, inclusief vakantietoeslag, eindejaarsuitkering en vaste toelagen. 2. In geval van preventie kan deze faciliteit als een maatwerkafspraak worden aangeboden of overeengekomen. 3. Deze faciliteit kent geen samenloop met de faciliteit Stimuleringspremie. 23 Afkoop 1. De salarissuppletie kan op verzoek van de medewerker worden afgekocht tegen 40% van de gekapitaliseerde waarde. Het bevoegd gezag stelt hier voorwaarden aan op basis van maatwerk. In bijzondere gevallen kan het percentage door het bevoegd gezag hoger worden vastgesteld. Het maximale bedrag van afkoop bedraagt ,=. 2. Medewerkers krijgen op hun verzoek een professioneel advies over de wijze van uitbetaling van dit bedrag. 24 Stimuleringspremie Medewerkers krijgen om vrijwillig vertrek te stimuleren en daarmee een beroep op de bovenwettelijke WW te vermijden een stimuleringspremie op basis van de volgende staffel: Dienstjaren Maand 1-6 Maand 7 9 Maand Maand Maand en meer

8 1. Deze regeling geldt niet in geval er salarissuppletie wordt aangevraagd en toegekend, bij ontslag wegens pensionering, ziekte of FPU, bij de inkomensondersteuning bedoeld bij de faciliteit Eigen Bedrijf en bij de mobiliteitsbaan. 2. Het maximumbedrag van de vertrekpremie bedraagt ,= 3. Medewerkers krijgen op hun verzoek een professioneel advies over de wijze van uitbetaling van dit bedrag. 25 Pensioenopbouw 26 Terugkeergarantie Aan een medewerker kan een tegemoetkoming in de opbouw van zijn pensioen worden gegeven, indien de medewerker een baan bij een niet bij het ABP aangesloten werkgever aanvaardt. 1. Medewerkers krijgen bij vrijwillig vertrek naar een baan elders een terugkeergarantie als zij binnen 6 maanden door hun nieuwe werkgever ontslagen worden buiten hun eigen schuld. 2. Deze regeling wordt niet toegepast in geval van salarissuppletie of stimuleringspremie. 3. Een teruggekeerde medewerker wordt op een passende functie geplaatst. Als dat niet mogelijk is wordt hij herplaatsingskandidaat. - M M 27 Eigen bedrijf Medewerkers krijgen op hun verzoek ondersteuning bij de start van een eigen bedrijf in de vorm van één of meer van de volgende opties: Deskundig advies Buitengewoon verlof met behoud van salaris gedurende 3 maanden voorafgaande aan vrijwillig ontslag dan wel een premie van 3 maandsalarissen. Inkomensondersteuning gedurende maximaal 5 jaar, waarbij in het eerste jaar maximaal 50% van het verschil tussen het oude salaris en het inkomen uit de onderneming wordt gesuppleerd en daarna per jaar 10% minder, met dien verstande dat het maximaal per jaar uit te keren bedrag 30% van het oude salaris (inclusief vakantietoeslag, eindejaarsuitkering en vaste toelagen) bedraagt. Werkgarantie voor een af te spreken aantal uren, indien de Kamer de medewerker voor werkzaamheden kan inhuren. De inkomensondersteuning bedraagt voor met een diensttijd van 12 jaar of meer in totaliteit maximaal een jaarsalaris en bij een lagere diensttijd in totaliteit per

9 jaar een maandsalaris in beide gevallen met een maximumbedrag van ,= Ook die al eerder zijn gestart met een eigen bedrijf kunnen naar analogie en op basis van maatwerk gebruik maken van bovengenoemde faciliteiten. 28 Niet passend Medewerkers die zijn geplaatst op een functie, worden herplaatsingskandidaat als binnen een jaar na plaatsing blijkt dat de functie waarop zij geplaatst zijn toch niet passend is. 29 Mobiliteit Het bevoegd gezag kan andere dan financiële faciliteiten aanbieden in verband met mobiliteit. Hierbij kan specifiek gedacht worden aan de mobiliteitsbaan ( op vrijwillige basis in dienst treden van een bedrijf dat de medewerker begeleidt naar ander werk - uitleen- of detachering, vast of achtereenvolgende tijdelijke klussen - waarbij de medewerker een af te spreken salarisniveau wordt gegarandeerd gedurende een bepaalde periode en pensioenbouw op peil wordt gehouden gedurende een af te spreken periode). Bij de mobiliteitsbaan dienen goede afspraken te worden gemaakt ter voorkoming van een sluiproute om een beroep op de bovenwettelijke WW-uitkering te omzeilen. - M M 30 Employee Benefit Statement Alle ontvangen in 2012 een Employee Benefit Statement zodat zij goed in staat zijn voor hen van toepassing zijnde arbeidsvoorwaarden te vergelijken met die van een nieuwe werkgever. R Inzet Medewerkers zijn verplicht zich zo goed mogelijk in te zetten ander werk te vinden en mogelijkheden te benutten hun arbeidsmarktpositie te vergroten. Medewerkers aan wie formeel is gemeld dat hun functie zal vervallen zijn verplicht een aangeboden passende functie te aanvaarden (ARAR art 49j lid 2). Voor aan wie formeel is gemeld dat hun functie zal vervallen is ARAR art 49l ook van toepassing op deze aanvullende afspraken. 32 Overig In uitzonderlijke situaties of situaties waarin toepassing van de afspraken tot een onbillijke uitkomst leidt, kan het bevoegd gezag een afwijkende regeling treffen. De afspraken kunnen door het bevoegd gezag ook van toepassing worden verklaard op andere dan degenen aan wie formeel is gemeld dat hun functie zal vervallen.

10 De afspraken, de naleving ervan en de voortgang worden in het GO gemonitord.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 18105 11 oktober 2011 Circulaire kader handelwijze vanwege aflopen Besluit Sociaal Flankerend Beleid sector Rijk 2008

Nadere informatie

Pakket Sociale Maatregelen Herziening Gerechtelijke Kaart

Pakket Sociale Maatregelen Herziening Gerechtelijke Kaart Pakket Sociale Maatregelen Herziening Gerechtelijke Kaart (pakket SM HGK) I Algemene bepalingen 1.1. Toepassingsbereik en looptijd Het pakket SM HGK is van toepassing op reorganisaties binnen de rechterlijke

Nadere informatie

Informatiebulletin Sociaal Flankerend Beleid 2008-2012

Informatiebulletin Sociaal Flankerend Beleid 2008-2012 TER INFORMATIE Directoraat-Generaal Belastingdienst Datum 15 september 2010 Informatiebulletin Sociaal Flankerend Beleid 2008-2012 Nummer 1 Van Cluster Bedrijf Toelichting sociaal flankerend beleid, mobiliteit

Nadere informatie

Sociaal Beleid Rijk: van werk naar werk (VWNW) beleid

Sociaal Beleid Rijk: van werk naar werk (VWNW) beleid Sociaal Beleid Rijk: van werk naar werk (VWNW) beleid 22 juni 2012 Overwegingen a. Uitgangspunt is een sluitende aanpak voor iedereen in de begeleiding van werk naar werk, waarbij ambtenaren die actief

Nadere informatie

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de medewerkers die vallen onder de CAO VVT. 1. Overeenkomst Ondergetekenden:

Nadere informatie

Overeenkomst Sociaal Beleid Rijk: van werk naar werk (VWNW) beleid

Overeenkomst Sociaal Beleid Rijk: van werk naar werk (VWNW) beleid Overeenkomst Sociaal Beleid Rijk: van werk naar werk (VWNW) beleid Overwegingen a. Uitgangspunt is een sluitende aanpak voor iedereen in de begeleiding van werk naar werk, waarbij ambtenaren die actief

Nadere informatie

Addendum Calibris. bij Sociaal Plan WKBB 2014-2015

Addendum Calibris. bij Sociaal Plan WKBB 2014-2015 Addendum Calibris bij Sociaal Plan WKBB 2014-2015 Inhoud 1 Inleiding en aanleiding addendum... 3 2 Aanvullingen op Sociaal Plan d.d. 27 november 2014... 4 3 Overige aanvullingen faciliteiten... 7 kenniscentrum

Nadere informatie

de uitvoering daarvan een subsidieaanvraag

de uitvoering daarvan een subsidieaanvraag a. Uitgangspunt is een stuitende aanpak voor iedereen in de begeleiding van werk naar Overwegingen pagina 1 van 8 Deze bijlage is nog niet gereed maar zal op een later moment bij de definitieve versie

Nadere informatie

Vragen/antwoorden m.b.t. tijdelijke aanpassing uitstroombevorderende maatregelen

Vragen/antwoorden m.b.t. tijdelijke aanpassing uitstroombevorderende maatregelen Vragen/antwoorden m.b.t. tijdelijke aanpassing uitstroombevorderende maatregelen Vraag 1 Vraag a: In de brief van van 8 juni wordt aangegeven dat besluiten inzake toepassing van de maatregelen voor 1 december

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 233 Besluit van 10 juni 2010, houdende vaststelling van een aantal rechtspositionele voorzieningen van sociaal flankerend beleid voor de sector

Nadere informatie

Wat kies jij? Wegwijzer in het fasemodel

Wat kies jij? Wegwijzer in het fasemodel Wat kies jij Wegwijzer in het fasemodel Van inkomen naar inkomen dit helpt PostNL helpt je op verschillende manieren. Met name via een financiële vergoeding, begeleiding van werk naar werk door Mobility

Nadere informatie

Aanvraag Sociaal Beleid Rijk 2013-2016

Aanvraag Sociaal Beleid Rijk 2013-2016 1 Gegevens aanvrager Aanvraag Sociaal Beleid Rijk 2013-2016 Voorzieningen Van Werk Naar Werk (VWNW) 1.1 Naam en personeelsnummer 1.2 Adres 1.3 Woonplaats 1.4 Telefoon 1.5 Emailadres 1.6 Geboortedatum en

Nadere informatie

Ondersteunende afdelingen

Ondersteunende afdelingen SOCIAAL PLAN Ondersteunende afdelingen 2005-2006 Stichting Van Hall Larenstein INHOUD pagina Inhoud 1 1. Inleiding 2 2. Faciliteiten gedurende fase 1 3 3. Faciliteiten gedurende fase 2 6 4. Herplaatsing

Nadere informatie

Sociaal flankerend beleid sector Rijk 2008-2012

Sociaal flankerend beleid sector Rijk 2008-2012 Onderdeel DGOBR/POIR/afd. P Inlichtingen J. van Baarle/ P. Zijp T 070 426 7661/6640 F 070-426 73 32 1 van 10 Aan De Ministers Aantal bijlagen 1 Onderwerp Sociaal flankerend beleid sector Rijk 2008-2012

Nadere informatie

OPTIMALE INDIVIDUELE INZETBAARHEID. Definitieve versie vastgesteld in het OAW, 15 juni 2015, aangevuld met artikel 3.6 op 19 november 2015.

OPTIMALE INDIVIDUELE INZETBAARHEID. Definitieve versie vastgesteld in het OAW, 15 juni 2015, aangevuld met artikel 3.6 op 19 november 2015. HOOFDSTUK 3 OPTIMALE INDIVIDUELE INZETBAARHEID Definitieve versie vastgesteld in het OAW, 15 juni 2015, aangevuld met artikel 3.6 op 19 november 2015. Met uitzondering van artikel 3.4 en 3.5 treedt dit

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Regeling mobiliteit personeel Noord-Brabant 2015 Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Gelet op artikel C.15 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling

Nadere informatie

Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties

Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Pre-ambule In de cao provincies 2012-2015 zijn uit oogpunt van goed werkgeverschap afspraken gemaakt over een sectorale regeling Van Werk Naar

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening

Hoofdstuk 3 CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening Hoofdstuk 3 CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening Per 1 juli 2015 Definitief vastgesteld door het OAW, 30 april 2015 16.00 uur, onder voorbehoud goedkeuring Belastingdienst. HOOFDSTUK 3 OPTIMALE

Nadere informatie

Outplacement Voorbeeldteksten

Outplacement Voorbeeldteksten Outplacement Voorbeeldteksten Hieronder volgen een aantal voorbeeld teksten voor outplacement Tekst 1 Outplacement Werknemers waarvan de functie komt te vervallen, blijven gedurende het outplacement in

Nadere informatie

Generatiepact Brummen

Generatiepact Brummen Generatiepact Brummen Onderstaand treft u meer gedetailleerde informatie aan over het Generatiepact van de gemeente Brummen. Naast een visuele weergave en een korte beschrijving van de belangrijkste onderdelen

Nadere informatie

Onderhandelaarsresultaat Cao-Onderzoekinstellingen 2017

Onderhandelaarsresultaat Cao-Onderzoekinstellingen 2017 Onderhandelaarsresultaat Cao-Onderzoekinstellingen 2017 De WVOI namens de onderzoekinstellingen en AC/FBZ, CNV Overheid, FNV Overheid en VAWO/CMHF, namens werknemersorganisaties, hierna te noemen partijen,

Nadere informatie

1 Regelingen en arbeidsvoorwaarden... 1 2 Salarissuppletie... 5 3 Werkloos... 8

1 Regelingen en arbeidsvoorwaarden... 1 2 Salarissuppletie... 5 3 Werkloos... 8 Vragen en antwoorden HRM Versie 11-10-2013 Heb je een algemene vraag die hier niet bijstaat? Stel je vraag dan aan je leidinggevende of mail dan naar switch@kvk.nl. Op individuele vragen over de gevolgen

Nadere informatie

Nieuwe ontslagrecht in 25 minuten? Jo van Saase

Nieuwe ontslagrecht in 25 minuten? Jo van Saase Nieuwe ontslagrecht in 25 minuten? Jo van Saase 0 Workshop nieuwe ontslagrecht en OR Hoofdlijnen nieuwe ontslagrecht Inzoomen op ontslag om bedrijfseconomische redenen De transitievergoeding + WW Sociaal

Nadere informatie

Nieuwe ontslagrecht in 25 minuten?

Nieuwe ontslagrecht in 25 minuten? Nieuwe ontslagrecht in 25 minuten? 0 Workshop nieuwe ontslagrecht en OR Hoofdlijnen nieuwe ontslagrecht Inzoomen op ontslag om bedrijfseconomische redenen De transitievergoeding + WW Sociaal plannen 1

Nadere informatie

Overgangsprotocol Essent Smits

Overgangsprotocol Essent Smits Overgangsprotocol Essent Smits 25 november 2010 10CPB.0074 1 Algemeen... 3 2 Personele transitie... 3 3 Rechtspositie en arbeidsvoorwaarden... 4 3.1 Algemeen... 4 3.2 Salaris en functieniveau... 4 3.3

Nadere informatie

/RvB. Sociaal Plan UMCG DE ONDERGETEKENDEN

/RvB. Sociaal Plan UMCG DE ONDERGETEKENDEN 16.319610/RvB Sociaal Plan UMCG 2015-2017 DE ONDERGETEKENDEN Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) te Groningen, in deze vertegenwoordigd door de heer mr. J.F.M. Aartsen, voorzitter van de

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 49gg, achtste lid, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 49gg, achtste lid, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 1206 12 januari 2016 Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 7 januari 2016, nr. 2016-0000006820, houdende

Nadere informatie

1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens:

1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens: Hoofdstuk 14 Activeringsregeling (per 1 juli 2015) en pensioen A Activeringsregeling Artikel 1 Werkingssfeer 1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens:

Nadere informatie

In dit hoofdstuk is opgenomen hoe werkgever en werknemer hieraan concreet vorm kunnen geven.

In dit hoofdstuk is opgenomen hoe werkgever en werknemer hieraan concreet vorm kunnen geven. HOOFDSTUK 3 OPTIMALE INDIVIDUELE INZETBAARHEID 3.1 INLEIDING Werken aan en investeren in optimale individuele inzetbaarheid is een wederzijdse verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer. Daarom maken

Nadere informatie

Overgangsprotocol regelende de plaatsing van medewerkers van de stichting Gooisch Natuurreservaat (GNR) bij de NV PWN Waterleidingbedrijf

Overgangsprotocol regelende de plaatsing van medewerkers van de stichting Gooisch Natuurreservaat (GNR) bij de NV PWN Waterleidingbedrijf BIJLAGE E bij Voorlopig Ontwerpplan 3/12/2014 Overgangsprotocol regelende de plaatsing van medewerkers van de stichting Gooisch Natuurreservaat (GNR) bij de NV PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland (PWN)

Nadere informatie

3 Salaris en vergoedingsregelingen. Bezoldiging

3 Salaris en vergoedingsregelingen. Bezoldiging 3 Salaris en vergoedingsregelingen Bezoldiging Artikel 3:1 1 Met inachtneming van artikel 1:2:1 wordt aan de ambtenaar binnen het kader van een lokaal vast te stellen bezoldigingsregeling een bezoldiging

Nadere informatie

(DEELTIJD)ONTSLAG CAO KUNSTEDUCATIE INFORMATIE OVER DE VAN TOEPASSING ZIJNDE REGELINGEN UIT DE CAO KUNSTEDUCATIE

(DEELTIJD)ONTSLAG CAO KUNSTEDUCATIE INFORMATIE OVER DE VAN TOEPASSING ZIJNDE REGELINGEN UIT DE CAO KUNSTEDUCATIE (DEELTIJD)ONTSLAG CAO KUNSTEDUCATIE INFORMATIE OVER DE VAN TOEPASSING ZIJNDE REGELINGEN UIT DE CAO KUNSTEDUCATIE Hierna komen achtereenvolgens aan de orde: Suppletieregeling (van toepassing bij autonome

Nadere informatie

1.1 Doel Het doel van dit sociaal plan is om de nadelige sociale gevolgen van reorganisaties voor

1.1 Doel Het doel van dit sociaal plan is om de nadelige sociale gevolgen van reorganisaties voor Sociaal plan Meander Medisch Centrum Inleiding Voor u ligt het sociaal plan van Meander Medisch Centrum. Om klantvriendelijke, deskundige en betrouwbare zorg te leveren aan onze patiënten zijn wij voortdurend

Nadere informatie

Van werk naar werk-aanpak en voorzieningen bij werkloosheid

Van werk naar werk-aanpak en voorzieningen bij werkloosheid Hoofdstuk 10d Van werk naar werk-aanpak en voorzieningen bij werkloosheid Paragraaf 1 Werkingssfeer en begripsbepalingen Artikel 10d:1 Werkingssfeer Dit hoofdstuk is van toepassing op de ambtenaar die

Nadere informatie

Samenvatting Sociaal Plan 2014-2016: Belangen in balans. Maak nu werk van je werk

Samenvatting Sociaal Plan 2014-2016: Belangen in balans. Maak nu werk van je werk Samenvatting Sociaal Plan 2014-2016: Belangen in balans Maak nu werk van je werk Inhoudsopgave De zorg verandert, dus werken bij Kwintes ook 4 Neem het heft in eigen handen 6 Vrijwillige mobiliteit, Scenario

Nadere informatie

Onderhandelingsakkoord CAO RDW Oktober 2007

Onderhandelingsakkoord CAO RDW Oktober 2007 Onderhandelingsakkoord CAO RDW 2007-2010 Oktober 2007 Looptijd Partijen komen een looptijd overeen van 1 januari 2007 tot 1 juni 2010. Loonparagraaf De salarissen worden als volgt structureel verhoogd:

Nadere informatie

KADERBRIEF JUNI 2012 VAN WERK NAAR WERK BELEID. Telefoon: 010-4101658 Bereikbaar op ma.,di.,do. en vrij. vanaf 9:30 uur tot en met 13:30 uur

KADERBRIEF JUNI 2012 VAN WERK NAAR WERK BELEID. Telefoon: 010-4101658 Bereikbaar op ma.,di.,do. en vrij. vanaf 9:30 uur tot en met 13:30 uur KADERBRIEF JUNI 2012 VAN WERK NAAR WERK BELEID Email: Info@ncfned.nl Telefoon: 010-4101658 Bereikbaar op ma.,di.,do. en vrij. vanaf 9:30 uur tot en met 13:30 uur Adres: Strevelsweg 700/305 3083 AS Rotterdam

Nadere informatie

F A Q. Vraag en antwoord over de uitwerking van het Sociaal Beleid Rijk (Van- Werk- naar- Werk- beleid) voor de Belastingdienst

F A Q. Vraag en antwoord over de uitwerking van het Sociaal Beleid Rijk (Van- Werk- naar- Werk- beleid) voor de Belastingdienst Vraag en antwoord over de uitwerking van het Sociaal Beleid Rijk (Van- Werk- naar- Werk- beleid) voor de Belastingdienst Waarom is er een uitwerking van het Sociaal Beleid Rijk voor de Belastingdienst?

Nadere informatie

HOOFDSTUK 10d VAN WERK NAAR WERK-AANPAK EN VOORZIENINGEN BIJ WERKLOOSHEID

HOOFDSTUK 10d VAN WERK NAAR WERK-AANPAK EN VOORZIENINGEN BIJ WERKLOOSHEID HOOFDSTUK 10d VAN WERK NAAR WERK-AANPAK EN VOORZIENINGEN BIJ WERKLOOSHEID Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ========= ===== HOOFDSTUK 10d 1 Werkingssfeer en begripsbepalingen * Werkingssfeer 10d:1 * Begripsbepalingen

Nadere informatie

VAN WERK NAAR WERK BELEID

VAN WERK NAAR WERK BELEID LEDENBRIEF MAART 2013 VAN WERK NAAR WERK BELEID Email: Info@ncfned.nl Telefoon: 010-4101658 Bereikbaar op ma.,di.,do. en vrij. vanaf 9:30 uur tot en met 13:30 uur Adres: Strevelsweg 700/305 3083 AS Rotterdam

Nadere informatie

Sociaal Plan Services Tilburg University. Het College van Bestuur van Tilburg University

Sociaal Plan Services Tilburg University. Het College van Bestuur van Tilburg University Sociaal Plan Services Tilburg University Het College van Bestuur van Tilburg University en De vakbonden vertegenwoordigd in het Lokaal Overleg van Tilburg University komen naar aanleiding van - de bezuinigingsoperatie

Nadere informatie

gelet op de resultaten van het overleg in de commissie voor het georganiseerd overleg;

gelet op de resultaten van het overleg in de commissie voor het georganiseerd overleg; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Delft. Nr. 115074 19 augustus 2016 Regeling 60-80-100 en Regeling 80-90-100 Het college van burgemeester en wethouders van Delft; gelet op de resultaten van

Nadere informatie

Kenmerk HR/24112011/onderhandelaarsakkoord. SOCIAAL PLAN RoUTe 14 +

Kenmerk HR/24112011/onderhandelaarsakkoord. SOCIAAL PLAN RoUTe 14 + Kenmerk HR/24112011/onderhandelaarsakkoord SOCIAAL PLAN RoUTe 14 + BEGRIPPENLIJST Begeleidingsplan Boventalligheid het begeleidingsplan bevat een schets van de individuele situatie van de werknemer, de

Nadere informatie

H o o f d k a n t o o r

H o o f d k a n t o o r H o o f d k a n t o o r Tweede Akkoord afwijkingen Sociaal Plan Maatvoering voor Maatwerk Partijen: - te Utrecht En - AbvaKabo FNV te Zoetermeer - CNV Publieke Zaak te Den Haag - De Unie te Culemborg -

Nadere informatie

BIJLAGE 1, BEDOELD IN ARTIKEL B.8 VAN DE COLLECTIEVE AR- BEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES (Spelregels en flankerend beleid bij reorganisaties)

BIJLAGE 1, BEDOELD IN ARTIKEL B.8 VAN DE COLLECTIEVE AR- BEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES (Spelregels en flankerend beleid bij reorganisaties) BIJLAGE 1, BEDOELD IN ARTIKEL B.8 VAN DE COLLECTIEVE AR- BEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES (Spelregels en flankerend beleid bij reorganisaties) A. PROCEDURELE KADERS BIJ REORGANISATIES 1. De provincie

Nadere informatie

Interventies eerder en meer inzetten: introductie nieuwe fasen vóór de ATC-fase

Interventies eerder en meer inzetten: introductie nieuwe fasen vóór de ATC-fase Eindbod nieuw Sociaal Plan Achmea - 7 april 2014 Hieronder zijn de hoofdlijnen van het eindbod van Achmea voor het nieuwe Sociaal Plan weergeven. Het betreft wijzigingen en aanvullingen op het huidig Sociaal

Nadere informatie

MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3

MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3 MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3 Inleiding Schakelring heeft nu en de komende jaren te maken met fundamentele ontwikkelingen in welzijn en zorg, die continue aanpassingen en vernieuwingen

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties

PROVINCIAAL BLAD. Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Zeeland. Nr. 379 31 januari 2017 Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Besluit

Nadere informatie

CONCEPT 01 juni 2017 Generieke LVO-regeling. 1. Inleiding. 2. Begripsbepalingen

CONCEPT 01 juni 2017 Generieke LVO-regeling. 1. Inleiding. 2. Begripsbepalingen CONCEPT 01 juni 2017 Generieke LVO-regeling 1. Inleiding Met het oog op de forse daling van het leerlingaantal de komende jaren zal ook het personeelsbestand van LVO moeten inkrimpen. Daarnaast is het

Nadere informatie

uw werk is onze zorg WerkZekerplan: nieuw werk en zekerheid Informatie voor werknemers

uw werk is onze zorg WerkZekerplan: nieuw werk en zekerheid Informatie voor werknemers uw werk is onze zorg WerkZekerplan: nieuw werk en zekerheid Informatie voor werknemers WerkZekerplan Voor nieuw werk en zekerheid Ontslag is een vervelende situatie, want uw toekomst is ineens onzeker.

Nadere informatie

Inhoud PREAMBULE... 3 HOOFDSTUK 2... 4. 1.1 Inleiding... 4

Inhoud PREAMBULE... 3 HOOFDSTUK 2... 4. 1.1 Inleiding... 4 Flankerend beleid Inhoud PREAMBULE... 3 HOOFDSTUK 1... 4 1.1 Inleiding... 4 HOOFDSTUK 2... 4 2.1 Doelstelling... 4 2.2 Doelgroep... 4 HOOFDSTUK 3... 5 3.1. Werkingssfeer en geldigheidsduur... 5 3.2. Definities...

Nadere informatie

Nummer: 11.0001183. Versie: 1.1. Vastgesteld door het DB d.d. Instemming OR RAV d.d.

Nummer: 11.0001183. Versie: 1.1. Vastgesteld door het DB d.d. Instemming OR RAV d.d. Uitvoeringsregeling artikel 6.10 van de CAO sector Ambulancezorg ( vergoeding consignatiediensten ten behoeve van GHOR-taken ) Regionale Ambulancevoorziening Nummer: 11.0001183 Versie: 1.1 Vastgesteld

Nadere informatie

MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN

MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN SOCIAAL PLAN GGZ Friesland Ter vervanging van Hoofdstuk 6 Sociaal Plan GGZ Friesland Werk maken van werk 2014 t/m 2016 Inleiding Door de bezuinigingen en stelselwijzigingen

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Besluit d.d. 12 januari 2016 van Gedeputeerde Staten van Fryslân

PROVINCIAAL BLAD. Besluit d.d. 12 januari 2016 van Gedeputeerde Staten van Fryslân PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Fryslân. Nr. 362 22 januari 2016 Gedeputeerde Staten van Fryslân, gelet op artikel 125 Ambtenarenwet en artikel I 2 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Gezien de in het Sectoroverleg Provinciale Arbeidsvoorwaarden bereikte overeenstemming over deze wijziging;

PROVINCIAAL BLAD. Gezien de in het Sectoroverleg Provinciale Arbeidsvoorwaarden bereikte overeenstemming over deze wijziging; PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Noord-Brabant. Nr. 402 1 februari 2017 Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent begeleiding van werk naar

Nadere informatie

Cao Openbare Bibliotheken Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017

Cao Openbare Bibliotheken Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017 Centraal Overleg Arbeidsvoorwaarden Openbare Bibliotheken Cao Openbare Bibliotheken 2015-2019 - Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017 Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 4 (Aard van de arbeidsovereenkomst)

Nadere informatie

Sociaal Plan Hersenen/Psychiatrie

Sociaal Plan Hersenen/Psychiatrie Sociaal Plan Hersenen/Psychiatrie De Raad van Bestuur van het UMC Utrecht en de werknemersorganisaties, Overwegende: - dat de Raad van Bestuur wordt geconfronteerd met budgettaire bezuinigingen door landelijke

Nadere informatie

Vrijwillige van werk naar werk fase

Vrijwillige van werk naar werk fase Vrijwillige van werk naar werk fase 1. Van werk naar werk onderzoek 2. Van werk naar werk plan Organisatieproblemen onvoldoende opgelost? En er is geen verwachting dat de problemen in deze fase worden

Nadere informatie

Inleiding. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen en uitgangspunten

Inleiding. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen en uitgangspunten SOCIAAL BELEIDSKADER Overgang Groenservice Zuid-Holland Staatsbosbeheer' Inleiding A. In een open en constructief proces en met respect voor de wederzijdse belangen en positie, onderzoeken de Provincie

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. maken bekend dat door Gedeputeerde Staten in hun vergadering van 23 juni 2015, nr. A.17, is vastgesteld hetgeen volgt:

PROVINCIAAL BLAD. maken bekend dat door Gedeputeerde Staten in hun vergadering van 23 juni 2015, nr. A.17, is vastgesteld hetgeen volgt: PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Groningen. Nr. 3806 2 juli 2015 Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties en wijziging van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling provincies,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Uitvoering overeenkomst Sociaal Beleid Rijk: van werk naar werk (VWNW) beleid

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Uitvoering overeenkomst Sociaal Beleid Rijk: van werk naar werk (VWNW) beleid STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 14743 7 juni 2013 Uitvoering overeenkomst Sociaal Beleid Rijk: van werk naar werk (VWNW) beleid Aan: de bevoegde gezagen

Nadere informatie

3F UITTREKSEL. Samen Sterker Verder

3F UITTREKSEL. Samen Sterker Verder 3F UITTREKSEL van het Sociaal Plan FNV in Beweging 1 maart 2013 1 oktober 2018 en art. 6 uit het Sociaal Plan tussen FNV Personeel en FNV KIEM van 18 maart 2016 i.v.m. art. 2:334f lid 2 sub g BW Samen

Nadere informatie

Bovenwettelijke Werkloosheidsregeling Universitair Medische Centra (BWUMC)

Bovenwettelijke Werkloosheidsregeling Universitair Medische Centra (BWUMC) LANDELIJK OVERLEG ACADEMISCHE ZIEKENHUIZEN Bovenwettelijke Werkloosheidsregeling Universitair Medische Centra (BWUMC) 11 juli 2008 NFU-082381/GS/DvL -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over het nieuwe Sociaal Beleid Rijk

Veelgestelde vragen over het nieuwe Sociaal Beleid Rijk Veelgestelde vragen over het nieuwe Sociaal Beleid Rijk Krijgen we ook een nieuwe CAO? Wij hebben alleen afspraken gemaakt over Sociaal Beleid. Alle arbeidsvoorwaarden en overige rechtspositionele regelingen

Nadere informatie

========= ===== * Recht op uitkering 5a:1. * Berekeningsgrondslag 5a:2. * Hoogte van de Aanvulling werkgever 5a:3

========= ===== * Recht op uitkering 5a:1. * Berekeningsgrondslag 5a:2. * Hoogte van de Aanvulling werkgever 5a:3 5 SENIORENMAATREGELEN (Vervallen) / 5a FPU GEMEENTEN EN NIEUWE SENIORENMAATREGELEN Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ========= ===== HOOFDSTUK 5 (Vervallen) HOOFDSTUK 5a: 1 FPU GEMEENTEN * Recht op uitkering

Nadere informatie

Concept Sociaal Statuut

Concept Sociaal Statuut Ondergetekenden: 1. De Stichting Sportbedrijf Smallingerland, gevestigd en kantoorhoudende te Drachten hierna te noemen: het Sportbedrijf 2. De vakbonden ABVAKABO-FNV gevestigd te Zoetermeer en CNV Publieke

Nadere informatie

Handreiking harmonisatie arbeidsvoorwaarden Peuterspeelzalen - Kinderopvang

Handreiking harmonisatie arbeidsvoorwaarden Peuterspeelzalen - Kinderopvang Handreiking harmonisatie arbeidsvoorwaarden Peuterspeelzalen - Kinderopvang 1. Doelstelling CAO-partijen in de Kinderopvang hechten eraan dat de harmonisatie van arbeidsvoorwaarden van medewerkers die

Nadere informatie

Sociaal Plan ID Werknemers. In verband met het opheffen van de loonkostensubsidie In en Doorstroombanen per 1 augustus 2016.

Sociaal Plan ID Werknemers. In verband met het opheffen van de loonkostensubsidie In en Doorstroombanen per 1 augustus 2016. Sociaal Plan ID Werknemers In verband met het opheffen van de loonkostensubsidie In en Doorstroombanen per 1 augustus 2016. De Basis Maart 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Aanleiding opstellen Sociaal

Nadere informatie

Generatiepact Deventer

Generatiepact Deventer Generatiepact Deventer Onderstaand treft u meer gedetailleerde informatie aan over het Generatiepact van de gemeente Deventer. Naast een visuele weergave en een korte beschrijving van de belangrijkste

Nadere informatie

IKAP-Regeling rijkspersoneel

IKAP-Regeling rijkspersoneel (Tekst geldend op: 02-02-2015) IKAP-Regeling rijkspersoneel De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Gelet op artikel 21c van het Algemeen Rijksambtenarenreglement en artikel 34c van

Nadere informatie

Regeling vergoeding consignatiediensten en telefonische bereikbaarheid

Regeling vergoeding consignatiediensten en telefonische bereikbaarheid Regeling vergoeding consignatiediensten en telefonische Nummer: 10.0003457 Versie: 1.0 Vastgesteld door het AB d.d. 7 april 2011 Instemming GO d.d. 7 april 2011 Deze regeling treedt in werking op 1 mei

Nadere informatie

Moerdijk. gemeenff RAADSINFORMATIEBRIEF. 127Yol

Moerdijk. gemeenff RAADSINFORMATIEBRIEF. 127Yol gemeenff Moerdijk RAADSINFORMATIEBRIEF Van van bu en wethouders Aan de leden van de qemeenteraad Onderwerp Generatiepact Nummer griffie Zaaknummer Documentnummer 22AUG zo{o 127Yol Verantwoordel ke llehouder:

Nadere informatie

Overeenkomst loopbaanondersteuning, arbeidsmarkt, aanpassing BWWW en sociaal flankerend beleid 2008-2012

Overeenkomst loopbaanondersteuning, arbeidsmarkt, aanpassing BWWW en sociaal flankerend beleid 2008-2012 Overeenkomst loopbaanondersteuning, arbeidsmarkt, aanpassing BWWW en sociaal flankerend beleid 2008-2012 1. Inleiding In de Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 2007-2010 van 25 mei 2007 hebben partijen

Nadere informatie

Concept Sociaal plan privatisering Zwembad t Baafje

Concept Sociaal plan privatisering Zwembad t Baafje Concept Sociaal plan privatisering Zwembad t Baafje MEDEDELING IN HET KADER VAN DE AANBESTEDING ZWEMBAD t BAAFJE AAN GEINTERESSEERDE PARTIJEN Voorliggend concept sociaal plan kan de goedkeuring van zowel

Nadere informatie

Regeling begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Noord-Brabant

Regeling begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Noord-Brabant CVDR Officiële uitgave van Noord-Brabant. Nr. CVDR381680_2 19 december 2016 Regeling begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Noord-Brabant Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Gelet op artikel

Nadere informatie

6 Bijlage Sociaal Plan

6 Bijlage Sociaal Plan 6 Bijlage Sociaal Plan Dit Sociaal Plan wordt door partijen gezien als een regeling, van toepassing op werknemers die vallen onder de werking van de CAO Sociale Eenheid NS en die werkzaam zijn in een bedrijfsonderdeel

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. ARTIKEL I de Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties opnieuw vast te stellen. De regeling luidt als volgt:

PROVINCIAAL BLAD. ARTIKEL I de Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties opnieuw vast te stellen. De regeling luidt als volgt: PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Noord-Holland. Nr. 367 30 januari 2017 Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 15 december 2016, nr. 888290/888294, tot het opnieuw vaststellen

Nadere informatie

ABVAKABO FNV. Algemeen directeur XXXX

ABVAKABO FNV. Algemeen directeur XXXX Preambule De ondergetekenden, Stichting xxxxx enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer, anderzijds, verklaren hiermee het Sociaal Plan xxxx te zijn overeengekomen, welke de personele

Nadere informatie

Uitwerking Sociaal Beleid Rijk (Van Werk Naar Werk beleid) voor de Belastingdienst

Uitwerking Sociaal Beleid Rijk (Van Werk Naar Werk beleid) voor de Belastingdienst Uitwerking Sociaal Beleid Rijk (Van Werk Naar Werk beleid) voor de Belastingdienst 1. Inleiding De minister van Wonen en Rijksdienst (W&R) en de bonden hebben in het SOR (sector overleg Rijkspersoneel)

Nadere informatie

Bijlage bij B&W-flap d.d. 16 december 2014 BD versie 2 december Aanpassing in het kader van de CAO

Bijlage bij B&W-flap d.d. 16 december 2014 BD versie 2 december Aanpassing in het kader van de CAO Bijlage bij B&W-flap d.d. 16 december 2014 BD2014-013269 versie 2 december 2014 Aanpassing in het kader van de CAO 2013-2015 Huidige tekst NRGA Nieuwe tekst NRGA Toelichting bij wijziging Wijzigingen Vakantie

Nadere informatie

Generatiepact Rijswijk

Generatiepact Rijswijk Generatiepact Rijswijk Onderstaand treft u meer gedetailleerde informatie aan over het Generatiepact van de gemeente Rijswijk. Naast een visuele weergave en een korte beschrijving van de belangrijkste

Nadere informatie

Sociaal Statuut (CAO )

Sociaal Statuut (CAO ) Sociaal Statuut (CAO 2011-2012) Uitgangspunten sociaal statuut TOEPASSING SOCIAAL STATUUT Door externe en interne ontwikkelingen verandert de werkgelegenheid voortdurend van aard en omvang. Het Sociaal

Nadere informatie

Afspraken inzake boventalligheid en tijdelijk werk d.d.25 februari 2014

Afspraken inzake boventalligheid en tijdelijk werk d.d.25 februari 2014 Afspraken inzake boventalligheid en tijdelijk werk d.d.25 februari 2014 Aanleiding Rabobank Nederland enerzijds, en de vakorganisaties De Unie, FNV Bondgenoten en CNV Dienstenbond anderzijds, zijn op 25

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2013 540 Besluit van 6 december 2013, houdende wijziging van het Algemeen Rijksambtenarenreglement, het Ambtenarenreglement Staten-Generaal, het Reglement

Nadere informatie

Aanvullende rechtspositieregeling voor de ambtenaar in een instelling voor kunsteducatie

Aanvullende rechtspositieregeling voor de ambtenaar in een instelling voor kunsteducatie Hoofdstuk 19b Aanvullende rechtspositieregeling voor de ambtenaar in een instelling voor kunsteducatie Paragraaf 1 Algemene bepalingen Werkingssfeer Artikel 19b:1 Dit hoofdstuk is van toepassing op ambtenaren

Nadere informatie

Jeugdzorg 2014-2016. Zie artikel 3.10 van de cao.

Jeugdzorg 2014-2016. Zie artikel 3.10 van de cao. Bijlage 6 Zie artikel 3.10 van de cao. Wachtgeldregelingen Voor de leesbaarheid hanteren we in deze bijlage de termen werknemer en werkgever. Met werknemer wordt de persoon bedoeld die op grond van artikel

Nadere informatie

Addendum. Algemeen Sociaal Plan

Addendum. Algemeen Sociaal Plan Addendum behorende bij het Algemeen Sociaal Plan 2013 2014 bij organisatieveranderingen in het Catharina Ziekenhuis Eindhoven Versie 0.4 Augustus 2016 Inhoud Pagina Inhoud 2 Overeenkomst Fout! Bladwijzer

Nadere informatie

Medewerkers ontwikkeling Studiefaciliteitenregeling Versie 1 maart 2015: definitief 1.0

Medewerkers ontwikkeling Studiefaciliteitenregeling Versie 1 maart 2015: definitief 1.0 Medewerkers ontwikkeling Studiefaciliteitenregeling Versie 1 maart 2015: definitief 1.0 Studiefaciliteitenregeling OFGV Pagina 1 van 7 Overweging: Het volgen van opleidingen, cursussen en trainingen draagt

Nadere informatie

Informatie voor werkgevers

Informatie voor werkgevers Informatie voor werkgevers Werk en Perspectief op de toekomst Werk en perspectief op de toekomst In uw organisatie is er geen plaats meer voor een of meer werknemers. Er is dan grote behoefte aan duidelijkheid.

Nadere informatie

Whitepaper. Wet Werk en Zekerheid

Whitepaper. Wet Werk en Zekerheid Whitepaper Wet Werk en Zekerheid Flexwerk: wijzigingen per 1 januari 2015 In een arbeidsovereenkomst voor de duur van 6 maanden of korter is geen proeftijd meer toegestaan. In een arbeidsovereenkomst voor

Nadere informatie

Besluiten vast te stellen de Regeling generatiepact gemeente Nijmegen. Hoofdstuk 5 a AGN: Regeling Generatiepact gemeente Nijmegen

Besluiten vast te stellen de Regeling generatiepact gemeente Nijmegen. Hoofdstuk 5 a AGN: Regeling Generatiepact gemeente Nijmegen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Nijmegen Nr. 150828 30 augustus 2017 Regeling Generatiepact gemeente Nijmegen Burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen Besluiten vast te stellen

Nadere informatie

Sociaal Plan Nederlandse Orkesten. Ledenbijeenkomst over Onderhandelingsresultaat 31 mei 2012 te Utrecht

Sociaal Plan Nederlandse Orkesten. Ledenbijeenkomst over Onderhandelingsresultaat 31 mei 2012 te Utrecht Sociaal Plan Nederlandse Orkesten Ledenbijeenkomst over Onderhandelingsresultaat 31 mei 2012 te Utrecht Procedure Sociaal Plan Orkesten Overleg over diverse concept versies: - delegatie vakbonden - delegatie

Nadere informatie

Overzicht voorzieningen. QenA

Overzicht voorzieningen. QenA Overzicht voorzieningen QenA Overzicht voorzieningen QenA 2 Disclaimer De inhoud van dit document is zorgvuldig samengesteld en bedoeld voor het informeren van medewerkers van de politie over de personele

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Regeling begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Noord-Brabant Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Gelet op artikel B.8 van de

Nadere informatie

Richtlijn werk en mantelzorg

Richtlijn werk en mantelzorg Raad voor overleg in de Grafimedia-branche (ROGB) Richtlijn werk en mantelzorg bij Grafimedia cao 2015-2018 1 december 2016 Richtlijn werk en mantelzorg Inleiding Medewerkers met mantelzorgtaken kunnen

Nadere informatie

ARBEIDSVOORWAARDENAKKOORD SECTOR RECHTERLIJKE MACHT 2004

ARBEIDSVOORWAARDENAKKOORD SECTOR RECHTERLIJKE MACHT 2004 ARBEIDSVOORWAARDENAKKOORD SECTOR RECHTERLIJKE MACHT 2004 1 ARBEIDSVOORWAARDENAKKOORD SECTOR RECHTERLIJKE MACHT 2004 1. LOOPTIJD EN INKOMENSONTWIKKELING 1.1 Looptijd Deze overeenkomst heeft een looptijd

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de reorganisatie PostNL, branche Post en Pakketten.

Veelgestelde vragen over de reorganisatie PostNL, branche Post en Pakketten. Veelgestelde vragen over de reorganisatie PostNL, branche Post en Pakketten. Inhoud Voor wie geldt het sociaal plan PostNL 2013-2015?... 2 Ik krijg een aanbod voor nachtdiensten. Mag ik dit aanbod weigeren?...

Nadere informatie

Sociaal Plan in verband met de herprofilering van de Faculteit der Exacte Wetenschappen en de opheffing van het Onderwijscentrum

Sociaal Plan in verband met de herprofilering van de Faculteit der Exacte Wetenschappen en de opheffing van het Onderwijscentrum Sociaal Plan in verband met de herprofilering van de Faculteit der Exacte Wetenschappen en de opheffing van het Onderwijscentrum Preambule Het College van Bestuur van de Vrije Universiteit heeft advies

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 60956 22 november 2016 Tijdelijke regeling van de Minister van Economische Zaken en de Minister voor Wonen en Rijksdienst

Nadere informatie

Generatiepact Enschede

Generatiepact Enschede Generatiepact Enschede Onderstaand treft u meer gedetailleerde informatie aan over het Generatiepact van de gemeente Enschede. Naast een visuele weergave en een korte beschrijving van de belangrijkste

Nadere informatie