Sociaal Plan Recticel Wijchen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sociaal Plan Recticel Wijchen"

Transcriptie

1 Sociaal Plan Recticel Wijchen 22 juli 2014 Sociaal Plan Recticel Wijchen

2 RECTICEL.: D rite / tîjjwtt, frrr crrmfrrrt Inhoudsopgave Preambule... 4 Artikel 1 Definities... 5 a) Werkgever... 5 b) Werknemer... 5 c) Maandsalaris... 5 e) CA Artikel 2 Werkingssfeer en werkingsduur... 6 a) Werkingssfeer... 6 b) Looptijd... 6 c) Wijziging... 6 Artikel 3 Algemene bepalingen en voorwaarden... 6 a) Informatieverstrekking door Werknemer... 6 b) Fiscale afwikkeling... 6 Artikel 4 Hardheidsclausule... 7 Artikel 5 Boventalligheid... 7 a) Mededeling boventalligheid... 7 Artikel 6 Herplaatsing bij Recticel binnen Nederland... 7 a) Vacatures bij Recticel bedrijven... 7 b) Salarisconsequenties in geval van herplaatsing in een passende functie... 8 c) Salarisconsequenties in geval van herplaatsing op eigen verzoek van Werknemer in een functie die niet passend is... 8 Artikel 7 Ontslagprocedure... 8 Artikel 8 Voorzieningen bij ontslag... 9 a) Eenmalige vergoeding bij beëindiging dienstverband van Werknemers... 9 b) Bemiddeling extern bureau (Werk-naar-Werk begeleiding) en scholingskosten. (facultatief) Artikel 9 Overige bepalingen regelingen a) Eindafrekening b) Referenties en getuigschrift c) Verlof en reiskosten bij sollicitaties d) Jubileumuitkering Artikel 10 Begeleidingscommissie a) b) Doelstelling Werkwijze juli 2014 Sociaal Plan Recticel Wijchen 2

3 RECTICEL D,Á /lff.jjt,ufl, for cun,,;forrc) Samenstelling d) Advies e) Geheimhouding juli 2014 Sociaal Plan Recticel Wijchen 3

4 ./J RECTICEL D r4e /rw1,u-11,, frrr crrmfrrrt Preambule De standplaats Wijchen als onderdeel van Recticel b.v. is in Nederland gericht op het leveren van bonded foam blokken en rollen met gebruikmaking van de snijresten (trim) die voornamelijk uit onze fabriek in Kesteren komen. De productie vond aanvankelijk plaats in de voormalige hardschuimproductielocatie in Kesteren en is, na de overname van de Wijchen fabriek in 2004 van Best Base, overgebracht naar Wijchen. De resultaten van de bonded foam activiteiten in Wijchen zijn helaas achtergebleven bij de verwachtingen, ondanks alle inspanningen zowel aan de verkoopkant als aan de productiekant. Alle inspanningen ten spijt blijft het operationeel resultaat negatief. Na bestudering van de scenario's heeft de directie van Recticel b.v. het besluit voorgenomen de productieactiviteiten van de Wijchen vestiging over te hevelen naar andere Recticel vestigingen in zowel Nederland als in Frankrijk, per eind Doel van het Sociaal plan is het zo goed mogelijk opvangen van negatieve sociale en financiële gevolgen van het bovengenoemd voorgenomen besluit voor de Werknemers. De basis voor dit Sociaal Plan is het in 2013 afgesloten Sociaal Plan voor het bedrijfsonderdeel Aviation te Kesteren, waarbij een aantal artikelen is geactualiseerd. 22 juli 2014 Sociaal Plan Recticel Wijchen 4

5 Artikel 1 Definities a) Werkgever Recticel b.v., gevestigd te Kesteren. b) Werknemer Iedere persoon, werkzaam ten behoeve van de vestiging Wijchen, die op basis van een arbeidsovereenkomst voor (on)bepaalde tijd in dienst is bij Werkgever. c) Maandsalaris Het bruto maandsalaris, vermeerderd met vaste en overeengekomen looncomponenten, zijnde FUWA-toeslag, persoonlijke toeslag, vakantietoeslag en eindejaarsuitkering/extra uitkering, op de datum waarop de arbeidsovereenkomst eindigt. d) Maandinkomen Het schaalsalaris+ plus eventuele FUWA-toeslag + eventuele ploegentoeslag+ een eventuele persoonlijke toeslag (PT). e) CAO CAO Recticel b.v. f) Passende functie Een functie binnen de onderneming van Werkgever die naar het oordeel van Werkgever voor wat betreft inhoud, benodigde kennis en vaardigheden, beloning en positie in de organisatie, voldoende verwant is aan de functie die de Werknemer vervulde voor de organisatiewijziging en die een maximale afwijking kent van één functiegroep ten opzichte van de functiegroep van de laatst vervulde functie. g) Gewogen dienstjaren Hierbij wordt uitgegaan van het aantal ononderbroken dienstjaren bij Werkgever of haar rechtsvoorgangers tot de datum van beëindiging van de arbeidsovereenkomst, waarbij zes maanden plus een dag of meer naar boven wordt afgerond, en een periode van zes maanden of minder niet meetelt. De dienstjaren worden als volgt gewogen: dienstjaren tot de leeftijd van 35 tellen voor Y2 dienstjaren vanaf 35 tot 45 tellen voor 1 dienstjaren vanaf 45 tot 55 tellen voor 1,5 dienstjaren vanaf 55 tellen voor juli 2014 Sociaal Plan Recticel Wijchen 5

6 D rite /lffjjur11, frrr crrmfm- RECTÏQ Artikel 2 Werkingssfeer en werkingsduur a) Werkingssfeer Dit Sociaal plan is van toepassing op iedere Werknemer die een arbeidsovereenkomst voor (on)bepaalde tijd met Werkgever heeft en werkzaamheden ten behoeve van de vestiging Wijchen verricht en van wie de arbeidsplaats komt te vervallen als direct gevolg van de sluiting van de vestiging Wijchen, met uitzondering van de Werknemers met wie om andere redenen (bijvoorbeeld niet of onvoldoende functioneren, dringende reden, twee jaar arbeidsongeschiktheid of het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd zijnde de AOWgerechtigde leeftijd of zoveel eerder als afgesproken tussen Werkgever en Werknemer) de arbeidsovereenkomst eindigt. b) Looptijd Het Sociaal plan geldt vanaf het moment van aankondiging van het voorgenomen besluit tot en met 31 maart Het Sociaal Plan eindigt op 1 april 2015 van rechtswege zonder dat opzegging is vereist. Rechten en aanspraken die tijdens de looptijd van dit Sociaal Plan zijn ontstaan, blijven van kracht, ook nadat de looptijd van het Sociaal plan is verstreken. c) Wijziging Indien tijdens de werkingsduur wijzigingen in wetgeving of overige regelgeving of een wijziging van de omstandigheden hiertoe aanleiding geven, zullen partijen in overleg treden over wijziging van dit Sociaal plan. Indien tijdens de looptijd van dit Sociaal Plan of op Werknemers op wie de rechten en plichten van het Sociaal Plan van toepassing blijven na de looptijd, wet- of regelgeving van kracht wordt die de Werkgever wettelijk verplicht tot uitkeringen en/of voorzieningen bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst, zullen deze uitkeringen en/of voorzieningen in mindering worden gebracht op de uitkeringen en/of voorzieningen zoals opgenomen in dit Sociaal Plan. Partijen zullen tijdig overleggen over de wijze van verrekening. Artikel 3 Algemene bepalingen en voorwaarden a) Informatieverstrekking door Werknemer De Werknemer die een beroep doet op de financiële voorzieningen van het Sociaal plan, verplicht zich aan Werkgever de ter zake doende inlichtingen en gegevens tijdig en naar waarheid te verstrekken. Het geven van onjuiste en/of onvolledige inlichtingen alsmede oneigenlijk gebruik of misbruik van de geboden voorzieningen, heeft uitsluiting van het Sociaal plan tot gevolg en zal leiden tot terugvordering van het inmiddels betaalbaar gestelde. b) Fiscale afwikkeling Alle in het Sociaal plan genoemde vergoedingen zijn - tenzij uitdrukkelijk anders vermeld - bruto vergoedingen. Werkgever zal de wettelijk verplichte inhoudingen plegen. Vergoedingen worden slechts onbelast uitgekeerd voor zover de fiscale en/of sociale wetgeving zich hier niet tegen verzet. 22 juli 2014 Sociaal Plan Recticel Wijchen 6

7 RECTICEL C rk /N!JJ /,f!ft, for crrtnfu-rt Artikel 4 Hardheidsclausule Als toepassing van het Sociaal plan in een individueel geval zou leiden tot een onbillijke situatie, kan Werkgever, op advies van de begeleidingscommissie, van het Sociaal plan afwijken ten gunste van de Werknemer. In die gevallen waarin het Sociaal plan niet voorziet, zal Werkgever handelen in de geest van het Sociaal plan. Artikel 5 Boventalligheid Mededeling boventalligheid Werkgever zal de individuele Werknemer zo spoedig mogelijk schriftelijk meedelen dat hij boventallig wordt. Artikel 6 Herplaatsing bij Recticel binnen Nederland a) Vacatures bij Recticel bedrijven Werkgever streeft er naar zoveel mogelijk boventallige Werknemers te herplaatsen in een passende functie binnen Recticel Kesteren of elders in overeenstemming met medewerker op bestaande of nieuwe vacatures. Werknemers in de functie van Productiemedewerker en (Allround) Operator krijgen, zonder voorwaarden, een passende functie aangeboden in Kesteren. Na ontvangst van het schriftelijke aanbod voor de toekomstige functie (met functieomschrijving), waarvoor een ontvangstbevestiging wordt getekend, dient de Werknemer binnen een week een aangeboden functie te aanvaarden. Tijdens deze week kunnen Werknemers voor het bepalen van de definitieve keuze een bezoek brengen aan die Recticel vestiging/afdeling waar de toekomstige functie is gesitueerd. Aan die medewerkers die in beide vestigingen een bezoek willen brengen om zo hun voorkeur te bepalen wordt die mogelijkheid geboden. Als de werknemer het aanbod niet passend vindt en bezwaar wil aantekenen bij de Begeleidingscommissie, zoals omschreven in hoofdstuk 10, dan dient dit bezwaar eveneens aangetekend te worden binnen een week na ontvangst van het schriftelijk aanbod. Indien de beslissing van de Begeleidingscommissie inhoudt, dat Werknemer de aangeboden functie ten onrechte geweigerd heeft, zal Werkgever de Werknemer, na dit zwaarwegende advies een tweede kans bieden de aangeboden passende functie alsnog onverwijld te accepteren. Indien een Werknemer, de aangeboden passende functie accepteert, binnen de gestelde termijn, wordt Werknemer niet langer als boventallig aangemerkt en wordt een eventueel gestarte ontslagprocedure beëindigd. Hiervan ontvangt Werknemer een schriftelijke bevestiging. Reageert de Werknemer niet binnen de gestelde termijn, dan gaat Werkgever over tot beëindiging van het dienstverband en wordt de Werknemer uitgesloten van de voorzieningen van dit Sociaal Plan. Indien een Werknemer een passende functie weigert, binnen de gestelde termijn, ook als de Begeleidingscommissie de passendheid heeft bevestigd, dan gaat Werkgever over tot beëindiging van het dienstverband en wordt de Werknemer uitgesloten van de voorzieningen van dit Sociaal Plan. 22 juli 2014 Sociaal Plan Recticel Wijchen 7

8 .,---, RECTICEL C- rk /ffjjûrtt, for crrmfort b) Salarisconsequenties in geval van herplaatsing in een passende functie Indien sprake zou zijn van een voor de Werknemer negatief verschil in het bruto maandsalaris tussen de oude functie en de nieuwe functie, wordt het verschil aangevuld met een overgangstoeslag, welke in aanmerking komt voor initiële CAO-verhogingen. Het "nieuwe" lagere bruto maandsalaris en de bruto overgangstoeslag samen vormen één geheel en zijn de basis voor de berekening van de pensioengrondslag, vakantietoeslag, eindejaarsuitkering/extra uitkering en het bruto uurloon. Een eventuele van toepassing zijnde ploegentoeslag wordt berekend over de som van het bruto maandsalaris en de bruto overgangstoeslag. Er zijn geen andere bepalingen van toepassing (zoals onder meer artikel 10, lid 5 b van de CAO). c) Salarisconsequenties in geval van herplaatsing op eigen verzoek van Werknemer in een functie die niet passend is. Indien een Werknemer, bij gebrek aan een passende functie, op eigen verzoek een functie aanvaardt die niet passend is, geldt vanaf het moment van herplaatsing in de niet-passende functie, het salaris behorende bij de naast hogere functiegroep van de nieuwe functie, exclusief de uitloopperiodieken ("het nieuwe bruto maandsalaris"). Het verschil tussen het bij de functie passende salaris en het nieuwe bruto maandsalaris geldt als (bruto) overgangstoeslag, welke in aanmerking komt voor initiële CAO-verhogingen. Het nieuwe bruto maandsalaris en de bruto overgangstoeslag samen vormen één geheel en zijn de basis voor de berekening van de pensioengrondslag, vakantietoeslag, eindejaarsuitkering/extra uitkering en het bruto uurloon. Een eventuele van toepassing zijnde ploegentoeslag wordt berekend over de som van het nieuwe bruto maandsalaris en de bruto overgangstoeslag. Er zijn geen andere bepalingen van toepassing (zoals onder meer artikel 10, lid 5 b van de CAO). d) Netto reiskostenvergoeding Woon - Werkverkeer. Als aanvulling op de "oude" netto Woon-Werk Reiskostenvergoeding zal het verschil tussen het aantal kilometers Woon-Werkverkeer dat extra afgelegd dient te worden, worden vermenigvuldigt met het netto kilometertarief, geldend volgens de fiscale regels ( 0, 19 voor 2014). Deze aanvulling zal geldig zijn voor een periode van negen maanden, rekenend vanaf de overgangsdatum en zal achteraf maandelijks worden uitbetaald op basis van het werkelijk aantal gewerkte dagen. Na de overgangsperiode van negen maanden zal de op dat moment geldende regeling Recticel Netto Woon-Werk Reiskostenvergoedingsregeling van toepassing zijn. Indien het aantal kilometers Woon-Werkverkeer minder wordt zal per direct de regeling Recticel Netto Woon-Werk Reiskostenvergoedingstabel van toepassing zijn. * Voor 2014 geldt een fiscaal tarief van netto 0, 19 per kilometer Artikel 7 Ontslagprocedure Werkgever zal indien herplaatsing binnen een andere Recticel vestiging of afdeling niet mogelijk is gebleken en/of niet is aanvaard door de Werknemer, de procedure tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst in gang zetten. Werkgever streeft er naar de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden te beëindigen. Zonodig zal het UWV worden verzocht toestemming te verlenen tot opzegging van de arbeidsovereen J omsten. In 22 juli 2014 Sociaal Plan Recticel Wijchen 8

9 RECTÎQ C rite /MJJ/$1t, frrr crrmfrrrr voorkomende gevallen zal de Werkgever de kantonrechter verzoeken de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Fictieve opzegtermijn Indien Werkgever ontbinding van de arbeidsovereenkomst verzoekt bij de kantonrechter, zal de ontbrekende WW-uitkering gedurende de eventuele fictieve opzegtermijn door Werkgever worden gecompenseerd indien de kantonrechter daarmee geen rekening heeft gehouden en mits de Werknemer zijn medewerking heeft verleend aan de beëindiging (een pro forma procedure). Bij beëindiging van het dienstverband met wederzijds goedvinden zal de Werkgever rekening houden met de fictieve opzegtermijn danwel deze compenseren. Artikel 8 Voorzieningen bij ontslag Werkgever verplicht zich ten opzichte van de boventallige Werknemer die niet bij een andere Recticel vestiging of afdeling kan worden herplaatst en met wie daarom de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd, tot de volgende voorzieningen. a) Eenmalige vergoeding bij beëindiging dienstverband van Werknemers. Iedere boventallige Werknemer die niet bij een andere Recticel vestiging of afdeling kan worden herplaatst, ontvangt bij het einde van het dienstverband een éénmalige bruto vergoeding die bestaat uit een bruto bedrag gebaseerd op het aantal gewogen dienstjaren bij Werkgever, de leeftijd van de Werknemer en het laatstverdiende bruto maandsalaris. Peildatum is datum einde dienstverband. De eenmalige vergoeding wordt berekend aan de hand van de Kantonrechtersformule. De Kantonrechtersformule is een algemene rekenformule ter bepaling van het bedrag van een éénmalige bruto vergoeding in verband met ontslag, waarbij het aantal Gewogen dienstjaren van de Werknemer (A) wordt vermenigvuldigd met het laatstverdiende bruto maand salaris (B) en met een correctiefactor (C) van in casu 0,7. De eenmalige vergoeding zal nooit hoger zijn dan de redelijkerwijs te verwachten inkomstenderving tot aan de pensioenleeftijd. Onder inkomstenderving wordt in dit artikel verstaan de som van: Het verschil tussen: Het huidige bruto maandsalaris indien de Werknemer tot zijn pensioenleeftijd in dienst van de Werkgever was gebleven enerzijds en de te verwachten inkomsten van de Werknemer na einde dienstverband tot de pensioenleeftijd anderzijds Ten aanzien van de verwachte inkomsten wordt uitgegaan van het volgende: De Werknemer ontvangt de eerste twee maanden 75% en vervolgens 70% van het voor hem geldende bruto uitkeringsdagloon gedurende de periode waarin recht bestaat (of zou hebben bestaan) op een uitkering krachtens de WW. De Werknemer ontvangt daarna een IO(A)W-uitkering van maximaal 100% van het wettelijk bruto minimumloon; hierbij wordt uitgegaan van de persoonlijke situatie van de betrokkene op datum einde dienstverband. Onder pensioenleeftijd wordt verstaan de AOW-gerechtigde leeftijd, tenzij met de Werknemer al afspraken zijn gemaakt over een eerdere pensioendatum. 22 juli 2014 Sociaal Plan Recticel Wijchen 9

10 b) Bemiddeling extern bureau (Werk-naar-Werk begeleiding) en scholingskosten. (facultatief) Werkgever zal, op verzoek van de boventallige Werknemer, zorgdragen dat een extern bemiddelingsbureau de boventallige Werknemer professioneel kan ondersteunen bij het zoeken naar een passende arbeidsplaats buiten de onderneming. Deze van Werk-naar Werkbegeleiding kan zich onder meer richten op individuele begeleiding, verkenning van de arbeidsmarkt en de eigen positie daarop en vergroten van de sollicitatievaardigheden door middel van training. De duur van de Werk-naar-Werkbegeleiding bedraagt voor alle Werknemers 3 maanden. Indien er duidelijke aanwijzingen zijn dat verlenging van de Werk-naar-werk periode tot succesvolle herplaatsing kan leiden, kan Werkgever - na positief advies van het extern bemiddelingsbureau - de bemiddelingsduur verlengen met 2 x drie maanden. Voorwaarde is dat de Werknemer voldoende herplaatsingsinspanningen heeft vertoond gedurende de oorspronkelijke bemiddelingsduur en het dienstverband met Recticel langer dan 10 jaar heeft geduurd. De kosten verbonden aan deze Werk-naar-Werkbegeleiding komen ten laste van de Werkgever. De bemiddeling start zo spoedig mogelijk. Scholingskosten voor individuele trajecten, na advies van extern bemiddelingsbureau, bedragen maximaal 1.000,00 per Werknemer. Artikel 9 Overige bepalingen regelingen a) Eindafrekening De bruto eenmalige vergoeding zal op een door Werknemer aan te geven wijze worden uitbetaald, mits deze wettelijk is toegestaan en voor Recticel niet kostenverhogend werkt. Niet opgenomen vakantiedagen en de bijkomende vakantietoeslag zullen pro rata worden uitbetaald bij de eindafrekening. b) Referenties en getuigschrift Desgevraagd zal Werkgever zo positief mogelijke referenties verstrekken over het functioneren van de Werknemer. Op verzoek ontvangt de Werknemer een getuigschrift van Werkgever. c) Verlof en reiskosten bij sollicitaties De Werknemer zal binnen redelijke grenzen en na toestemming van zijn leidinggevende betaald verlof krijgen voor sollicitaties en eventuele psychologische en medische onderzoeken. Het aantoonbaar maken voor het declareren van reiskosten bij sollicitaties middels een brief door het uitnodigend bedrijf. d) Jubileumuitkering De Werknemer die bij voortzetting van de arbeidsovereenkomst binnen één jaar na einde dienstverband in aanmerking zou zijn gekomen voor een jubileumuitkering, ontvangt deze, in lijn met fiscale regels, bij einde dienstverband. 22 juli 2014 Sociaal Plan Recticel Wijchen 10

11 RECTÎ rite )'tîjjlrrh frrr crrmlrrrr Artikel 10 Begeleidingscommissie a) Doelstelling De begeleidingscommissie is ingesteld om toe te zien op een juiste uitvoering van het Sociaal plan. b) Werkwijze De begeleidingscommissie komt zo spoedig mogelijk bijeen nadat de Werknemer, dan wel de Werkgever schriftelijk verzoek heeft gedaan om een uitspraak. De begeleidingscommissie bepaalt haar eigen werkwijze. De begeleidingscommissie brengt schriftelijk advies uit aan de directeur. Adviezen zullen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, schriftelijk aan betrokkenen worden meegedeeld. c) Samenstelling De begeleidingscommissie bestaat uit twee door de Werkgever aangewezen leden alsmede twee leden die door de vakbonden worden aangewezen. Door de vier aangewezen leden zal er een 5 de intern lid worden aangewezen als voorzitter. d) Advies De beslissing van de commissie geldt als zwaarwegend advies aan de Werkgever waarvan deze alleen op zwaarwegende gronden kan afwijken. Indien Werkgever besluit tot afwijking van het advies van de commissie zal hij zijn beslissing schriftelijk en gemotiveerd ter kennis aan de betrokken Werknemer brengen. De commissie ontvangt hiervan een afschrift. e) Geheimhouding De leden van de begeleidingscommissie zijn verplicht tot geheimhouding van alle particuliere en zakelijke gegevens die hen bij het uitoefenen van hun taak ter kennis komen. Aldus overeengekomen op 22 juli 2014, te Kesteren Partijen ter ene zijde Partijen ter andere zijde Recticel b.v. FNV Bondgenoten A.J. Adema 22 juli 2014 Sociaal Plan Recticel Wijchen 11

SOCIAAL PLAN 24 februari september 2014

SOCIAAL PLAN 24 februari september 2014 SOCIAAL PLAN 24 februari 2014 30 september 2014 Sociaal plan Goes 2014 V 0.4 1 1. Werkingssfeer en doelstelling 4 2. Werkingsduur 5 3. Definities 6 4.1 Hardheidsclausule 7 4.2 Speciale afspraken 7 5. Begeleidingscommissie

Nadere informatie

Sociaal Plan HAPAG-LLOYD ROTTERDAM Branch of Hapag-Lloyd AG

Sociaal Plan HAPAG-LLOYD ROTTERDAM Branch of Hapag-Lloyd AG Sociaal Plan HAPAG-LLOYD ROTTERDAM Branch of Hapag-Lloyd AG Inhoudsopgave Preambule...3 Artikel 1 Definities...4 Artikel 2 Werkingssfeer en werkingsduur...4 Artikel 3 Algemene bepalingen en voorwaarden...4

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT RTV Noord- Holland 1 december 2013 tot en met 30 april 2014

SOCIAAL STATUUT RTV Noord- Holland 1 december 2013 tot en met 30 april 2014 SOCIAAL STATUUT RTV Noord- Holland 1 december 2013 tot en met 30 april 2014 INHOUDSOPGAVE: Artikel 1 Definities... 4 a) Werkgever... 4 b) Werknemer... 4 c) CAO... 4 d) Werknemersorganisaties... 4 e) Bruto

Nadere informatie

Sociaal Plan. Koninklijk Instituut voor de Tropen

Sociaal Plan. Koninklijk Instituut voor de Tropen Sociaal Plan Koninklijk Instituut voor de Tropen 0 Inhoud Artikel 1 WERKINGSSFEER EN WERKINGSDUUR... 3 Werkingssfeer... 3 Werkingsduur... 3 Bovenwettelijke uitkeringsregeling bij werkloosheid... 3 Wijziging...

Nadere informatie

Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV

Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV versie 2 september 2011 Pagina 1 1. Inleiding In het kader van het faillissement van DELTA Biovalue BV en daarmee van DELTA

Nadere informatie

H o o f d k a n t o o r

H o o f d k a n t o o r H o o f d k a n t o o r Tweede Akkoord afwijkingen Sociaal Plan Maatvoering voor Maatwerk Partijen: - te Utrecht En - AbvaKabo FNV te Zoetermeer - CNV Publieke Zaak te Den Haag - De Unie te Culemborg -

Nadere informatie

# SOCIAAL PLAN. Arjowiggins Security B.V. te Ugchelen

# SOCIAAL PLAN. Arjowiggins Security B.V. te Ugchelen #1581627 SOCIAAL PLAN Arjowiggins Security B.V. te Ugchelen 5 december 2013 tot 1 juli 2014 1 De ondergetekenden, 1. Arjowiggins Security B.V. te Ugchelen, hierna te noemen: AWS en 2. FNV Bondgenoten De

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN VILLEROY & BOCH WELLNESS

SOCIAAL PLAN VILLEROY & BOCH WELLNESS SOCIAAL PLAN VILLEROY & BOCH WELLNESS LOOPTIJD VAN 18 DECEMBER 2014 TOT EN MET 30 JUNI 2015 Inhoudsopgave pagina Inleiding 3 Definities 4 Werkingssfeer 4 Werkingsduur 5 Verplichtingen van partijen 5 Hardheidsclausule

Nadere informatie

S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V. H a H W E E K K R A N T E N

S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V. H a H W E E K K R A N T E N PRINCIPE-AKKOORD S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V. H a H W E E K K R A N T E N Overeengekomen op 15 maart 2017 door: De Persgroep Nederland B.V. NVJ jv/15 maart

Nadere informatie

15 april 2014. Sociaal Plan 1 april 2014-1 april 2015

15 april 2014. Sociaal Plan 1 april 2014-1 april 2015 15 april 2014 Sociaal Plan 1 april 2014-1 april 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen 1.1. Begripsbepalingen 1.2. Werkingssfeer 1.3. Looptijd 1.4. Overleg 2. Procedure 2.1. Vaststelling en mededeling van boventalligheid

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 2011 CapitalP inzake AgentschapNL 15 oktober 2011 tot en met 31 december 2013

SOCIAAL PLAN 2011 CapitalP inzake AgentschapNL 15 oktober 2011 tot en met 31 december 2013 SOCIAAL PLAN 2011 CapitalP inzake AgentschapNL 15 oktober 2011 tot en met 31 december 2013 CapitalP, gevestigd te Almere als partij ter ener zijde en FNV Bondgenoten, gevestigd te Utrecht CNV Dienstenbond,

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN Nagel Nederland Reorganisatie

SOCIAAL PLAN Nagel Nederland Reorganisatie SOCIAAL PLAN Nagel Nederland Reorganisatie pagina 1 van 15 De ondergetekenden, 1. Krafverkehr Nagel GmbH&Co.KG te Versmold (DLD), mede gevestigd in Nederland/Raalte aldaar h.o.d.n. Nagel Nederland. en

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT AT5. I januari 2012

SOCIAAL STATUUT AT5. I januari 2012 SOCIAAL STATUUT AT5 I januari 2012 AxtLkeI3 Algemenebepalinqen en voonvadz 3...... u....... )Werkigsduur u 3.r.. :.:...._...-..r.r.. ejtomaancnkomen. AQ Pf?PiI...... 3 4rtikeI2 $Ierklngssfeesen vve#kinsduu,

Nadere informatie

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is Sociaal Plan AkzoNobel in Nederland 2014-2016 AkzoNobel en vakorganisaties streven naar het behouden van werkgelegenheid bij reorganisaties. Voor die situaties waar behoud van werkgelegenheid onverhoopt

Nadere informatie

Sociaal Plan Jaarbeurs B.V. Jaarbeurs Catering Services B.V.

Sociaal Plan Jaarbeurs B.V. Jaarbeurs Catering Services B.V. Sociaal Plan Jaarbeurs B.V. Jaarbeurs Catering Services B.V. 1 december 2016 31 december 2017 De ondergetekenden, 1. Jaarbeurs B.V. en Jaarbeurs Catering Services B.V., allen gevestigd te Utrecht, hierna

Nadere informatie

S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V.

S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V. S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V. Amsterdam, februari 2015 1 Sociaal Afspraken de Persgroep Nederland --------------------------------------------------------

Nadere informatie

Sociaal plan 1 november 2016 tot en met 30 juni 2017

Sociaal plan 1 november 2016 tot en met 30 juni 2017 Sociaal plan 1 november 2016 tot en met 30 juni 2017 De ondergetekenden, 1. Solidus Solutions Board B.V., gevestigd te Bad Nieuweschans, Solidus Solutions Oude Pekela B.V., gevestigd te Oude Pekela, Solidus

Nadere informatie

ANWB B.V., gevestigd te Den Haag, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer O. Bouman enerzijds, hierna te noemen ANWB,

ANWB B.V., gevestigd te Den Haag, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer O. Bouman enerzijds, hierna te noemen ANWB, 1 Principeakkoord Sociaal Plan ANWB 2016-2017 De ondergetekenden: ANWB B.V., gevestigd te Den Haag, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer O. Bouman enerzijds, hierna te noemen ANWB, en FNV,

Nadere informatie

FNV Bouw, gevestigd te Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van der Veer;

FNV Bouw, gevestigd te Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van der Veer; Afvloeiingsregeling Bald BV Partijen: Bald BV, gevestigd te Dongen, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar statutair directeur, de heer L.F. Postma, verder te noemen de werkgever; en FNV Bouw,

Nadere informatie

Sociale Regeling GROLSCHE BIERBROUWERIJ NEDERLAND B.V. 1 mei 2015-31 december 2015

Sociale Regeling GROLSCHE BIERBROUWERIJ NEDERLAND B.V. 1 mei 2015-31 december 2015 Sociale Regeling GROLSCHE BIERBROUWERIJ NEDERLAND B.V. 1 mei 2015-31 december 2015 ifale versie 22 april 2015 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Algemeen 2.1 Werkingsduur/looptijd 2.2 Werkingssfeer 2.3 Wijziging

Nadere informatie

Sociaal Plan ID Werknemers. In verband met het opheffen van de loonkostensubsidie In en Doorstroombanen per 1 augustus 2016.

Sociaal Plan ID Werknemers. In verband met het opheffen van de loonkostensubsidie In en Doorstroombanen per 1 augustus 2016. Sociaal Plan ID Werknemers In verband met het opheffen van de loonkostensubsidie In en Doorstroombanen per 1 augustus 2016. De Basis Maart 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Aanleiding opstellen Sociaal

Nadere informatie

Inhoudsopgave 2 Doelstelling en werkingssfeer 3. Voorkomen boventalligheid 6. Boventallig met interne herplaatsing 7

Inhoudsopgave 2 Doelstelling en werkingssfeer 3. Voorkomen boventalligheid 6. Boventallig met interne herplaatsing 7 Maatregelen voor het opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Hoofdstuk 1. Hoofdstuk 2. Hoofdstuk 3. Hoofdstuk 4. Hoofdstuk 5. Hoofdstuk 6. Hoofdstuk 7. Hoofdstuk

Nadere informatie

Sociaal plan 2013/2014. Kemira Rotterdam B.V.

Sociaal plan 2013/2014. Kemira Rotterdam B.V. Sociaal plan 2013/2014 Pagina 1 van 17 Inleiding Binnen Kemira Rotterdam BV werken 243 personen (eind april 2013). De bedrijfsonderdelen van Kemira Rotterdam BV bestaan uit: Operatie in Botlek en Europoort,

Nadere informatie

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de medewerkers die vallen onder de CAO VVT. 1. Overeenkomst Ondergetekenden:

Nadere informatie

Sociaal plan 1 november 2016 tot en met 31 december 2017

Sociaal plan 1 november 2016 tot en met 31 december 2017 Sociaal plan 1 november 2016 tot en met 31 december 2017 De ondergetekenden, 1. Solidus Solutions Bergen op Zoom B.V., gevestigd te Bergen op Zoom. En 2. CNV Vakmensen.nl gevestigd te Utrecht, FNV Media

Nadere informatie

Sociaal Plan A&O Services b.v.

Sociaal Plan A&O Services b.v. Sociaal Plan A&O Services b.v. Inhoud Preambule 1. Definities 2. Werkingssfeer en werkingsduur 3. Algemene bepalingen en voorwaarden 4. Hardheidsclausule 5. Gevolgen voor het personeel 6. Proces boventalligheid

Nadere informatie

1. de sportorganisatie/school/vereniging..., gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door:

1. de sportorganisatie/school/vereniging..., gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door: Arbeidsovereenkomst. De ondergetekenden 1. de sportorganisatie/school/vereniging......, gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door: Naam:...... Functie:... Naam:......

Nadere informatie

Abvakabo FNV, te deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door en. CNV publieke Zaak, te deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door.. en

Abvakabo FNV, te deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door en. CNV publieke Zaak, te deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door.. en SOCIAAL PLAN WIW De ondergetekenden Stichting Uitzicht en gemeente Nijmegen, te deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door T. Tankir, wethouder van de gemeente Nijmegen en voorzitter van het bestuur van Stichting

Nadere informatie

Sociaal Plan Reorganisatie Splitsing Frontoffice/Backoffice MCB Nederland B.V. Versie 1.5, definitief 15 augustus 2012

Sociaal Plan Reorganisatie Splitsing Frontoffice/Backoffice MCB Nederland B.V. Versie 1.5, definitief 15 augustus 2012 Sociaal Plan Reorganisatie Splitsing Frontoffice/Backoffice MCB Nederland B.V. Versie 1.5, definitief 15 augustus 2012 Sociaal Plan MCB Nederland B.V. 1 Inhoud 1 1. Inleiding 2 2. Arbeidsvoorwaarden /

Nadere informatie

1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens:

1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens: Hoofdstuk 14 Activeringsregeling (per 1 juli 2015) en pensioen A Activeringsregeling Artikel 1 Werkingssfeer 1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens:

Nadere informatie

Sociale regeling Farm Frites International B.V., Farm Frites Europe B.V., Farm Frites B.V. (Nederland)

Sociale regeling Farm Frites International B.V., Farm Frites Europe B.V., Farm Frites B.V. (Nederland) Sociale regeling Farm Frites International B.V., Farm Frites Europe B.V., Farm Frites B.V. (Nederland) INLEIDING De zware concurrentieslag en overcapaciteit in de sector heeft Farm Frites ('FF) in een

Nadere informatie

S O C I A A L P L A N

S O C I A A L P L A N S O C I A A L P L A N 1. ALGEMENE BEPALINGEN EN UITGANGSPUNTEN 1.1 Siemens Nederland N.V. te Den Haag, verder te noemen werkgever, en de vertegenwoordigers van de Vakverenigingen, hebben overeenstemming

Nadere informatie

Maatregelen voor het opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV. Met opmaak: Nederlands (standaard)

Maatregelen voor het opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV. Met opmaak: Nederlands (standaard) Maatregelen voor het opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV Met opmaak: Nederlands (standaard) Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Doelstelling en werkingssfeer 3 Looptijd 4 Definities 4 Hardheidsclausule

Nadere informatie

Sociaal Plan

Sociaal Plan Onderhandelingsresultaat 7 mei 2014 Sociaal Plan 2014-2016 Avery Dennison Inhoud Artikel 1 Definities 5 a) Werkgever 5 b) Medewerker 5 c) Avery Dennison 5 d) Reorganisatie 5 e) Bruto Maandinkomen 5 f)

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST. 2. [naam DGA], geboren op [datum], wonende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats], hierna te noemen: "werknemer";

ARBEIDSOVEREENKOMST. 2. [naam DGA], geboren op [datum], wonende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats], hierna te noemen: werknemer; ARBEIDSOVEREENKOMST Ondergetekenden: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [naam] Holding BV, statutair gevestigd te [plaats] en kantoorhoudende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats],

Nadere informatie

Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011. Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8

Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011. Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8 Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011 Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8 Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van

Nadere informatie

Whitepaper. Wet Werk en Zekerheid

Whitepaper. Wet Werk en Zekerheid Whitepaper Wet Werk en Zekerheid Flexwerk: wijzigingen per 1 januari 2015 In een arbeidsovereenkomst voor de duur van 6 maanden of korter is geen proeftijd meer toegestaan. In een arbeidsovereenkomst voor

Nadere informatie

Daarom wordt voor zover mogelijk door werkgever en haar medewerkers inspanning geleverd om:

Daarom wordt voor zover mogelijk door werkgever en haar medewerkers inspanning geleverd om: Sociaal plan Dit sociaal plan omvat bepalingen en richtlijnen met betrekking tot de opvang van medewerkers en de (sociale) gevolgen voor medewerkers bij reorganisatie. Eindversie 9 oktober 2012 INHOUD

Nadere informatie

CRH Bouwmaterialenhandel BV

CRH Bouwmaterialenhandel BV CRH Bouwmaterialenhandel BV Sociaal Plan CRH Bouwmaterialenhandel BV Looptijd van 1 juni 2013 tot 1 januari 2015 Sociaal Plan CRH Bouwmaterialenhandel 1 juni 2013 tot 1 januari 2015 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Bouwbedrijf De Keij B.V. Rotterdam

SOCIAAL PLAN. Bouwbedrijf De Keij B.V. Rotterdam SOCIAAL PLAN Bouwbedrijf De Keij B.V. Rotterdam INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9 Hoofdstuk 10 Hoofdstuk 11 Algemeen

Nadere informatie

Sociaal Plan ECN januari 2011

Sociaal Plan ECN januari 2011 Sociaal Plan ECN 2011 13 januari 2011 Preambule... 3 Artikel 1 Definities... 4 Artikel 2 Werkingssfeer en werkingsduur... 5 a. Werkingssfeer... 5 b. Werkingsduur... 5 c. Wijzigingen... 5 d. Registratie...

Nadere informatie

Sociaal Plan. Conelgro B.V. 1 februari - 31 december 2015

Sociaal Plan. Conelgro B.V. 1 februari - 31 december 2015 Sociaal Plan Conelgro B.V. 1 februari - 31 december 2015 Pagina 2 van 14 INHOUDSOPGAVE Pagina Hoofdstuk 1 : Inleiding 3 Hoofdstuk 2 : Algemene bepalingen 4 Hoofdstuk 3 : Begripsomschrijvingen 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Sociaal Plan SCA Hygiene Products Hoogezand BV/Unicharm Mölnlycke BV

Sociaal Plan SCA Hygiene Products Hoogezand BV/Unicharm Mölnlycke BV Sociaal Plan SCA Hygiene Products Hoogezand BV/Unicharm Mölnlycke BV SCA SOCIAAL PLAN 2012-2013 Inleiding De winstgevendheid van SCA Consumer Goods Europe staat sterk onder druk doordat de volumegroei

Nadere informatie

Is er kans op ontslag? Schakel hulp in!

Is er kans op ontslag? Schakel hulp in! Is er kans op ontslag? Schakel hulp in! Is er kans op ontslag? Wilt u weg bij uw werkgever? Wilt u weten wat er in uw situatie mogelijk is? Wilt u uw vaststellingsovereenkomst zelf opstellen of laten checken?

Nadere informatie

Sociaal plan 2015-2018. Maatregelen voor het voorkomen en opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV

Sociaal plan 2015-2018. Maatregelen voor het voorkomen en opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV Sociaal plan 2015-2018 Maatregelen voor het voorkomen en opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Doelstelling en werkingssfeer 3 Looptijd 4 Definities 4 Hardheidsclausule

Nadere informatie

ONDERHANDELINGSRESULTAAT AANVULLING SOCIAAL STATUUT VOOR RABOBANK NEDERLAND

ONDERHANDELINGSRESULTAAT AANVULLING SOCIAAL STATUUT VOOR RABOBANK NEDERLAND ONDERHANDELINGSRESULTAAT AANVULLING SOCIAAL STATUUT VOOR RABOBANK NEDERLAND Rabobank Nederland enerzijds, en de vakorganisaties De Unie, FNV Bondgenoten en CNV Dienstenbond anderzijds, hebben in het licht

Nadere informatie

www.vandiepen.com Martin de Jong 24 september 2009

www.vandiepen.com Martin de Jong 24 september 2009 www.vandiepen.com Martin de Jong 24 september 2009 Arbeidsrechtelijke gevolgen Verhoging inzetbaarheid Employability en ontslag Van Baanzekerheid naar werkzekerheid Wetsvoorstel Donner / Advies Commissie

Nadere informatie

Sociaal Plan. V&D B.V. en La Place B.V. 1 juli 2013 tot 1 januari 2015

Sociaal Plan. V&D B.V. en La Place B.V. 1 juli 2013 tot 1 januari 2015 Sociaal Plan V&D B.V. en La Place B.V. 1 juli 2013 tot 1 januari 2015 V&D B.V., gevestigd te Amsterdam La Place B.V., gevestigd te Amsterdam hierna te noemen de Werkgever elk als partij ter ene zijde en

Nadere informatie

Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden

Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden 2 Wet Werk en Zekerheid Ingrijpende wijzigingen in de regels voor het aangaan en opstellen van arbeidsovereenkomsten Ingrijpende wijzigingen

Nadere informatie

Addendum Calibris. bij Sociaal Plan WKBB 2014-2015

Addendum Calibris. bij Sociaal Plan WKBB 2014-2015 Addendum Calibris bij Sociaal Plan WKBB 2014-2015 Inhoud 1 Inleiding en aanleiding addendum... 3 2 Aanvullingen op Sociaal Plan d.d. 27 november 2014... 4 3 Overige aanvullingen faciliteiten... 7 kenniscentrum

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid (WWZ)

Wet Werk en Zekerheid (WWZ) Wet Werk en Zekerheid (WWZ) De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) wijzigt de regels in het flexrecht, het ontslagrecht en de regels rondom de WW. In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de wijzigingen welke

Nadere informatie

Plan Van Werk naar Werk. FNV en De Unie. 13 mei 2015-30 juni 2018

Plan Van Werk naar Werk. FNV en De Unie. 13 mei 2015-30 juni 2018 Finaal bod 12 mei 2015 Plan Van Werk naar Werk Avantor Performance Materials B.V. en FNV en De Unie 13 mei 2015-30 juni 2018 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 2 2 DEFINITIES... 3 3 WERKINGSSFEER PLAN... 5 4

Nadere informatie

3F UITTREKSEL. Samen Sterker Verder

3F UITTREKSEL. Samen Sterker Verder 3F UITTREKSEL van het Sociaal Plan FNV in Beweging 1 maart 2013 1 oktober 2018 en art. 6 uit het Sociaal Plan tussen FNV Personeel en FNV KIEM van 18 maart 2016 i.v.m. art. 2:334f lid 2 sub g BW Samen

Nadere informatie

SOCIALE BEGELEIDINGSREGELING. NPS, RVU, TELEAC en NEWCO. 1 juli 2010 t/m 31 december 2010

SOCIALE BEGELEIDINGSREGELING. NPS, RVU, TELEAC en NEWCO. 1 juli 2010 t/m 31 december 2010 1 SOCIALE BEGELEIDINGSREGELING NPS, RVU, TELEAC en NEWCO 1 juli 2010 t/m 31 december 2010 2 Inhoud Preambule... 4 Artikel 1 Definities... 5 a) Werkgever... 5 b) Werknemer... 5 c) CAO... 5 d) Reorganisatie...

Nadere informatie

Outplacement Voorbeeldteksten

Outplacement Voorbeeldteksten Outplacement Voorbeeldteksten Hieronder volgen een aantal voorbeeld teksten voor outplacement Tekst 1 Outplacement Werknemers waarvan de functie komt te vervallen, blijven gedurende het outplacement in

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013

SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013 SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013 28 juni 2010-1 - INHOUDSOPGAVE 1. Begripsbepalingen pagina 3 2. Geldigheidsduur, werkingssfeer, hardheidsclausule pagina 4 3. Uitgangspunten pagina

Nadere informatie

PAPYRUS. Sociaal Plan. Papyrus Groep Nederland B.V. Looptijd: 1 juni 2011-1 juni 2013

PAPYRUS. Sociaal Plan. Papyrus Groep Nederland B.V. Looptijd: 1 juni 2011-1 juni 2013 Sociaal Plan Papyrus Groep Nederland B.V. Looptijd: 1 juni 2011-1 juni 2013 27 april 2011 Inhoud sociaal plan 1. Algemene bepalingen artikel 1 Aanleiding sociaal plan artikel 1.2 Overleg artikel 1.3 Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN De Combi Groep BV

SOCIAAL PLAN De Combi Groep BV SOCIAAL PLAN De Combi Groep BV Geldend van..april 2013 tot 1 maart 2014 INHOUDSOPGAVE 2 Hoofdstuk 1 Algemeen Hoofdstuk 2 Definities Hoofdstuk 3 Werkingssfeer Sociaal Plan Hoofdstuk 4 Begeleiding Hoofdstuk

Nadere informatie

HOOFDSTUK 10d VAN WERK NAAR WERK-AANPAK EN VOORZIENINGEN BIJ WERKLOOSHEID

HOOFDSTUK 10d VAN WERK NAAR WERK-AANPAK EN VOORZIENINGEN BIJ WERKLOOSHEID HOOFDSTUK 10d VAN WERK NAAR WERK-AANPAK EN VOORZIENINGEN BIJ WERKLOOSHEID Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ========= ===== HOOFDSTUK 10d 1 Werkingssfeer en begripsbepalingen * Werkingssfeer 10d:1 * Begripsbepalingen

Nadere informatie

EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST MET WEDERZIJDS GOEDVINDEN DE ONDERGETEKENDEN:

EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST MET WEDERZIJDS GOEDVINDEN DE ONDERGETEKENDEN: Voorbeeld vaststellingsovereenkomst Een vaststellingsovereenkomst wordt in principe het beste door een jurist opgesteld. Meer informatie leest u ook op de website: - Ontslag.nl - Arbeidsrechter.nl DE ONDERGETEKENDEN:

Nadere informatie

Centraal Sociaal Plan 2014 voor het personeel van Philips in Nederland

Centraal Sociaal Plan 2014 voor het personeel van Philips in Nederland Centraal Sociaal Plan 2014 voor het personeel van Philips in Nederland Uitgave : januari 2014 Human Resources Benelux Sociaal Economische Afdeling 2 januari 2014 PHILIPS ELECTRONICS NEDERLAND B.V., gevestigd

Nadere informatie

Sociaal Plan REXEL NEDERLAND B.V.

Sociaal Plan REXEL NEDERLAND B.V. Sociaal Plan REXEL NEDERLAND B.V. INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 1. Definities 5 2. Werkingssfeer 6 3. Boventalligheid, herplaatsing en vrijstelling van werkzaamheden 7 4. Beëindiging van de arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Sociaal Plan. V&D B.V. en La Place B.V. 1 maart 2015 tot en met 30 juni 2015

Sociaal Plan. V&D B.V. en La Place B.V. 1 maart 2015 tot en met 30 juni 2015 Sociaal Plan V&D B.V. en La Place B.V. 1 maart 2015 tot en met 30 juni 2015 V&D B.V., gevestigd te Amsterdam La Place B.V., gevestigd te Amsterdam hierna te noemen de Werkgever elk als partij ter ene zijde

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN Koninklijke BAM Groep nv 13 mei 2009

SOCIAAL PLAN Koninklijke BAM Groep nv 13 mei 2009 SOCIAAL PLAN Koninklijke BAM Groep nv 13 mei 2009 Datum 13 mei 2009 Kenmerk SOCIAAL PLAN BAM v20090420 def a.doc/ DVV/ PLE SOCIAAL PLAN Koninklijke BAM Groep nv pagina 1 van 15 INHOUD INLEIDING ALGEMENE

Nadere informatie

MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3

MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3 MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3 Inleiding Schakelring heeft nu en de komende jaren te maken met fundamentele ontwikkelingen in welzijn en zorg, die continue aanpassingen en vernieuwingen

Nadere informatie

Sociaal Plan A. Jansen B.V. 2011/2012

Sociaal Plan A. Jansen B.V. 2011/2012 Sociaal Plan A. Jansen B.V. 2011/2012 SON, MAART 2011 pagina 1 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 4 1.1 Toepassing... 4 1.2 Looptijd Sociaal Plan... 4 1.3 Aanmelden als CAO... 4 2. DEFINITIES... 5 2.1 Werkgever...

Nadere informatie

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST VASTSTELLINGSOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. WERKGEVER, gevestigd en kantoorhoudende te [ADRES], hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door [VERTEGENWOORDIGER], hierna te noemen: "werkgever"; en 2.

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN ENRICHMENT TECHNOLOGY NEDERLAND B.V. 1 juni december 2015

SOCIAAL PLAN ENRICHMENT TECHNOLOGY NEDERLAND B.V. 1 juni december 2015 #1561985 SOCIAAL PLAN ENRICHMENT TECHNOLOGY NEDERLAND B.V. 1 juni 2013-31 december 2015 Versie juli 2013 De ondergetekenden, 1. Enrichment Technology Nederland B.V., gevestigd te Almelo, hierna te noemen

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN DWINGENDE GETIJDEN. Voornemen tot reorganisatie van Endemol Nederland bv. Contextanalyse, conclusies en besluitvoornemens

SOCIAAL PLAN DWINGENDE GETIJDEN. Voornemen tot reorganisatie van Endemol Nederland bv. Contextanalyse, conclusies en besluitvoornemens SOCIAAL PLAN DWINGENDE GETIJDEN Voornemen tot reorganisatie van Endemol Nederland bv Contextanalyse, conclusies en besluitvoornemens INHOUDSOPGAVE SOCIAAL PLAN Inleiding DEEL I Definities en werkingssfeer

Nadere informatie

Twee jaar Wet Werk en Zekerheid

Twee jaar Wet Werk en Zekerheid Twee jaar Wet Werk en Zekerheid Top 10 van wat elke werkgever inmiddels zou moeten weten juni 2017 Inhoudsopgave 1. Proeftijd 2. Concurrentiebeding 3. Ketenregeling 4. Beëindiging arbeidsovereenkomst bepaalde

Nadere informatie

Samenvatting. SOCIAAL PLAN `van werk naar werk` DUTCHMEDIA PUBLICATIE

Samenvatting. SOCIAAL PLAN `van werk naar werk` DUTCHMEDIA PUBLICATIE van versienummer Versie 2.0 atum 11 juni 2007 Samenvatting SOCIAAL PLAN `van werk naar werk` DUTCHMEDIA PUBLICATIE 1 Inleiding In de periode van medio maart tot medio juni zijn vakbonden en werkgever met

Nadere informatie

Bedrijf BV, gevestigd te Straat 1 te Stad, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Voorbeeld Persoon, hierna te noemen "werkgever";

Bedrijf BV, gevestigd te Straat 1 te Stad, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Voorbeeld Persoon, hierna te noemen werkgever; Arbeidsovereenkomst DE ONDERGETEKENDEN: Bedrijf BV, gevestigd te Straat 1 te Stad, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Voorbeeld Persoon, hierna te noemen "werkgever"; en de heer/mevrouw

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH OPERATIONS B.V. 12 oktober 2015

SOCIAAL PLAN BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH OPERATIONS B.V. 12 oktober 2015 SOCIAAL PLAN BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH OPERATIONS B.V 12 oktober 2015 De ondergetekenden, 1. Boehringer Ingelheim Animal Health Operations B.V., gevestigd te Weesp, hierna te noemen BIAHO En 2.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid

Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid Beste Klant, Per 1 januari en 1 juli 2015 zullen er diverse wijzigingen plaatsvinden op het gebied van arbeidsrecht. Hiervan willen wij u graag op de hoogte brengen. De

Nadere informatie

S O C I A A L P L A N

S O C I A A L P L A N S O C I A A L P L A N 1. ALGEMENE BEPALINGEN EN UITGANGSPUNTEN 1.1 Siemens Nederland N.V. te Den Haag, verder te noemen werkgever, en de vertegenwoordigers van de vakverenigingen, hebben overeenstemming

Nadere informatie

Het ontslagrecht per 1 juli 2015

Het ontslagrecht per 1 juli 2015 Het ontslagrecht per 1 juli 2015 Noordam Advocatuur mr. dr. A.J. Noordam Het Europese en Nederlandse arbeidsrecht biedt in grote mate bescherming aan de werknemer. Met name het ontslag van werknemers is

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN NEW ECO FRESENIUS HEMOCARE NETHERLANDS B.V.

SOCIAAL PLAN NEW ECO FRESENIUS HEMOCARE NETHERLANDS B.V. 30 maart 2012 SOCIAAL PLAN NEW ECO FRESENIUS HEMOCARE NETHERLANDS B.V. INHOUDSOPGAVE 1. Algemene bepalingen en uitgangspunten 2. Werkingsduur 3. Definities 4. Hardheidsclausule 5. Interne herplaatsing

Nadere informatie

1.4 Heeft een werknemer bij ontslag recht op een gouden handdruk?

1.4 Heeft een werknemer bij ontslag recht op een gouden handdruk? 1.4 Heeft een werknemer bij ontslag recht op een gouden handdruk? De werknemer heeft niet automatisch bij ontslag recht op een ontslagvergoeding. Zo zal de werkgever aan een op staande voet ontslagen werknemer

Nadere informatie

Sociaal Plan Raet. 01 jan 2013 31 dec 2013

Sociaal Plan Raet. 01 jan 2013 31 dec 2013 Sociaal Plan Raet 01 jan 2013 31 dec 2013 Sociaal Plan Raet Inhoudsopgave Contents 1. Inleiding... 2 2. Algemene bepalingen... 4 2.1 Definities... 4 2.2 Werkingssfeer... 4 2.3 Looptijd... 4 3. Uitgangspunten...

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN WERK NAAR WERK

SOCIAAL PLAN WERK NAAR WERK SOCIAAL PLAN WERK NAAR WERK in verband met het afslanken van het personeelsbestand bij TSO Packaging Printers B.V. te Goirle Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Definities... 5 2. Inleiding... 6 2.1 Werkingsfeer...6

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. tussen. SHANKS NETHERLANDS HOLDING B.V. en SHANKS HAZARDOUS WASTE B.V. VAN GANSEWINKEL GROEP B.V. FNV.

SOCIAAL PLAN. tussen. SHANKS NETHERLANDS HOLDING B.V. en SHANKS HAZARDOUS WASTE B.V. VAN GANSEWINKEL GROEP B.V. FNV. VOORSTEL SOCIAAL PLAN VAN [DATUM] ONDER OPSCHORTENDE VOORWAARDE VAN CLOSING VAN DE TRANSACTIE WAARBIJ SHANKS GROUP (DAADWERKELIJK) 100% VAN DE AANDELEN IN VAN GANSEWINKEL GROEP B.V. VERKRIJGT. SOCIAAL

Nadere informatie

Sociaal Plan Nederlandse Orkesten. Ledenbijeenkomst over Onderhandelingsresultaat 31 mei 2012 te Utrecht

Sociaal Plan Nederlandse Orkesten. Ledenbijeenkomst over Onderhandelingsresultaat 31 mei 2012 te Utrecht Sociaal Plan Nederlandse Orkesten Ledenbijeenkomst over Onderhandelingsresultaat 31 mei 2012 te Utrecht Procedure Sociaal Plan Orkesten Overleg over diverse concept versies: - delegatie vakbonden - delegatie

Nadere informatie

Van werk naar werk-aanpak en voorzieningen bij werkloosheid

Van werk naar werk-aanpak en voorzieningen bij werkloosheid Hoofdstuk 10d Van werk naar werk-aanpak en voorzieningen bij werkloosheid Paragraaf 1 Werkingssfeer en begripsbepalingen Artikel 10d:1 Werkingssfeer Dit hoofdstuk is van toepassing op de ambtenaar die

Nadere informatie

Checklist ontslag door middel van een beëindigingsovereenkomst

Checklist ontslag door middel van een beëindigingsovereenkomst Checklist ontslag door middel van een beëindigingsovereenkomst Controleer vóórdat u uw handtekening zet of uw beëindigingsovereenkomst voldoet aan de volgende punten: Initiatief werkgever De beëindigingsovereenkomst

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Stichting Fokus Exploitatie

SOCIAAL PLAN. Stichting Fokus Exploitatie 1 SOCIAAL PLAN Stichting Fokus Exploitatie 2 Inhoudsopgave 1. Werkingssfeer en doelstelling 4 2. Werkingsduur 4 3. Wijziging 4 4. Definities 4 5. Mogelijkheid tot bezwaar 5 6. Hardheidsclausule 5 7. Begeleidingscommissie

Nadere informatie

Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid

Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel met veranderingen in het arbeidsrecht aangenomen. Aanvankelijk zou een deel van de wijzigingen ingaan op 1 juli 2014,

Nadere informatie

TRANSITIEVERGOEDING & SOCIAAL PLAN. Dr. mr. Steven Jellinghaus & mr. Karen Maessen De Voort Advocaten I Mediators

TRANSITIEVERGOEDING & SOCIAAL PLAN. Dr. mr. Steven Jellinghaus & mr. Karen Maessen De Voort Advocaten I Mediators TRANSITIEVERGOEDING & SOCIAAL PLAN Dr. mr. Steven Jellinghaus & mr. Karen Maessen De Voort Advocaten I Mediators Wat is een sociaal plan? Niet wettelijk geregeld Spelregels en/of compensatie bij ondernemingsbeslissing

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 1. ALGEMENE BEPALINGEN EN UITGANGSPUNTEN

SOCIAAL PLAN 1. ALGEMENE BEPALINGEN EN UITGANGSPUNTEN SOCIAAL PLAN 1. ALGEMENE BEPALINGEN EN UITGANGSPUNTEN 1.1 Siemens Nederland N.V. te Den Haag, verder te noemen werkgever, en de vertegenwoordigers van de vakverenigingen, hebben overeenstemming bereikt

Nadere informatie

Wat verandert er voor u?

Wat verandert er voor u? Whitepaper Wet werk en zekerheid Wat verandert er voor u? De nieuwe Wet werk en zekerheid legt meer druk op werkgevers. Zo moeten zij werknemers tijdig laten weten dat hun tijdelijk contract afloopt. Ook

Nadere informatie

Sociaal Plan INHOUDSOPGAVE. 1. Inleiding. 2. Algemene uitgangspunten en procedures. 3. Interne herplaatsing en boventalligheid

Sociaal Plan INHOUDSOPGAVE. 1. Inleiding. 2. Algemene uitgangspunten en procedures. 3. Interne herplaatsing en boventalligheid Sociaal Plan INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Algemene uitgangspunten en procedures 3. Interne herplaatsing en boventalligheid 4. Externe professionele ondersteuning 5. Regeling voor medewerkers die niet

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 januari 2015 De plannen om het arbeidsrecht te hervormen gaan nu concrete vormen aannemen. De Eerste en Tweede Kamer hebben ingestemd met het wetsvoorstel Wet Werk

Nadere informatie

zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende de partij ter andere zijde,

zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende de partij ter andere zijde, SOCIAAL OVERDRACHTSPROTOCOL Overeenkomst tussen Werkgevers LUMC (Geboortehuis Leiden, GHL), gevestigd aan de Albinusdreef 2, 2333 ZA Leiden, (hierna aangeduid als LUMC ), in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Sociaal plan Mueller ten behoeve van de verhuizing naar de nieuw te bouwen locatie te Groenlo.

Sociaal plan Mueller ten behoeve van de verhuizing naar de nieuw te bouwen locatie te Groenlo. Sociaal plan Mueller ten behoeve van de verhuizing naar de nieuw te bouwen locatie te Groenlo. Inleiding Deze regeling (hierna te noemen: de Regeling), is bedoeld om de opvang van de sociale gevolgen te

Nadere informatie

Sociaal Plan - Air Products Nederland BV. Januari 2015.

Sociaal Plan - Air Products Nederland BV. Januari 2015. Sociaal Plan - Air Products Nederland BV. Januari 2015. Inleiding. Air Products ziet zich genoodzaakt op wereldwijd, Europees en op landen niveau de bedrijfsorganisaties anders in te richten teneinde te

Nadere informatie

Het zwaarwegend belang moet overigens aanwezig zijn bij aangaan van het concurrentiebeding of relatiebeding, maar ook bij einde van het contract.

Het zwaarwegend belang moet overigens aanwezig zijn bij aangaan van het concurrentiebeding of relatiebeding, maar ook bij einde van het contract. Het nieuwe arbeidsrecht en ontslagrecht 2015 (De Wet Werk en Zekerheid voor werknemers) In 2015 is en wordt het arbeidsrecht en ontslagrecht ingrijpend veranderd. De nieuwe wetgeving is gericht op arbeidsmobiliteit.

Nadere informatie

Reglement. Compensatieregeling pensioen RTL Nederland

Reglement. Compensatieregeling pensioen RTL Nederland Reglement Compensatieregeling pensioen RTL Nederland 1 juli 2013 1 Inhoudsopgave Compensatieregeling pensioen RTL Nederland Artikel 1.1 Wat bedoelen we met bepaalde begrippen en afkortingen in dit reglement?

Nadere informatie

Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden?

Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden? Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden? Op 18 februari 2014 is de Wet Werk en Zekerheid aangenomen. Op internet zijn veel plukjes informatie te vinden. Hieronder volgt een overzicht van

Nadere informatie

Het nieuwe ontslagrecht / WWZ

Het nieuwe ontslagrecht / WWZ Het nieuwe ontslagrecht / WWZ Actualiteiten arbeidsrecht (33 818) Het nieuwe ontslagrecht Tim de Klerck Waar gaan we het over hebben? Waarom een hervorming van het ontslagrecht? Vernieuwing ontslagrecht

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid 22 september 2014 mr. Carin Welters Bouwend Nederland Programma Inleiding Bescherming van flexwerkers Ontslag WW-uitkering Conclusies en adviezen 1. Ingangsdatum 1 januari 2015: bescherming

Nadere informatie

Concept Sociaal plan privatisering Zwembad t Baafje

Concept Sociaal plan privatisering Zwembad t Baafje Concept Sociaal plan privatisering Zwembad t Baafje MEDEDELING IN HET KADER VAN DE AANBESTEDING ZWEMBAD t BAAFJE AAN GEINTERESSEERDE PARTIJEN Voorliggend concept sociaal plan kan de goedkeuring van zowel

Nadere informatie