Sociaal Plan A. Jansen B.V. 2011/2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sociaal Plan A. Jansen B.V. 2011/2012"

Transcriptie

1 Sociaal Plan A. Jansen B.V. 2011/2012 SON, MAART 2011 pagina 1

2 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING Toepassing Looptijd Sociaal Plan Aanmelden als CAO DEFINITIES Werkgever Werknemer Begeleidingscommissie Hardheidsclausule Verstrekken van inlichtingen Vergoedingen Bruto 4-wekensalaris Dienstjaar Leeftijd Ontslagdatum Passende functie Wederzijdse uitwisselbaarheid van functies Boventalligen Aanpassing Algemene bepalingen en voorwaarden BEËINDIGING DIENSTVERBAND Procedure beëindiging dienstverband Sollicitatiemogelijkheden /vrijstelling van werkzaamheden Individuele aanzegging Beëindiging arbeidsovereenkomst HERPLAATSING NA VERVALLEN VAN ARBEIDSPLAATSEN Interne herplaatsing Arbeidsvoorwaarden Externe herplaatsing bemiddeling naar ander werk BEGELEIDINGSCOMMISSIE & REGLEMENT BEGELEIDINGSCOMMISSIE Begeleidingscommissie Kosten Reglement begeleidingscommissie FINANCIËLE VOORZIENING Vergoeding voor het verlies van anciënniteit Terugkeergarantie ex-werknemers OVERIGE BEPALINGEN Concurrentiebeding en geheimhouding Jubilea Leningen en voorschotten Opleidingen en studieschuld pagina 2

3 7.5 Negatief saldo vakantiegeld/ vakantiedagen Medewerking tot het geven referenties Spaarloonregeling Fiscale advisering Vrijwillige voortzetting pensioenopbouw pagina 3

4 1. INLEIDING Dit Sociaal Plan is opgesteld om gedurende de looptijd de nadelige gevolgen van reorganisaties bij A. Jansen B.V. op te vangen op de hieronder genoemde vestigingen/onderhavige bedrijven. De werkgever heeft m.b.t. deze reorganisatie conform wet-, regelgeving en CAO overleg gevoerd met de vakorganisaties FNV Bondgenoten, FNV Bouw, Het Zwarte Corps en CNV Vakmensen en de ondernemingsraad. 1.1 Toepassing Het Sociaal Plan is van toepassing op het personeel binnen de werkingssfeer van de CAO s in de Bouwnijverheid, Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen, Mortel en Betonproductenindustrie, dat op het moment van inwerkingtreding van dit Sociaal Plan bij een van de werkmaatschappijen van de Jansen Groep een arbeidsovereenkomst heeft voor (on)bepaalde tijd. Partijen verklaren onverkort dat de vigerende CAO s van toepassing zijn. 1.2 Looptijd Sociaal Plan Dit Sociaal Plan treedt in werking op 31 december 2010 en eindigt 31 december Uiterlijk 1 november 2012 overleggen partijen over een eventuele voortzetting van dit Sociaal Plan. 1.3 Aanmelden als CAO A. Jansen B.V. zal zorg dragen voor aanmelden van dit Sociaal Plan als CAO bij het Ministerie. Paraaf CNV: Paraaf FNV Bondgenoten: Paraaf FNV Bouw: Paraaf Het Zwarte Corps: Paraaf Jansen Groep pagina 4

5 2. DEFINITIES 2.1 Werkgever Onder de werkgever wordt verstaan alle bedrijven die vallen onder de Jansen Groep: A. Jansen B.V. A. Jansen Sanering en Sloopwerken Jansen Infra B.V. Jansen Transport & Verhuur B.V. Jansen Recycling B.V. Jansen Beton B.V. Jansen Betonwaren B.V. Jansen Prefab Beton B.V. Jansen Beton Amsterdam B.V. Jansen Beton Zeewolde B.V. Brekelmans Transport B.V. 2.2 Werknemer Onder de werknemer wordt verstaan degene die een arbeidsovereenkomst heeft met de werkgever en waarvan de arbeidsplaats als gevolg van de reorganisatie komt te vervallen. Onder de werknemer wordt tevens verstaan werkneemster. 2.3 Begeleidingscommissie Onder de begeleidingscommissie wordt verstaan de in te stellen commissie ter begeleiding van dit Sociaal Plan A. Jansen B.V. 2011/ De taken en bevoegdheden van de begeleidingscommissie zijn uitgewerkt in een reglement dat is opgenomen onder Hoofdstuk 5.1 van dit Sociaal Plan. 2.4 Hardheidsclausule In gevallen waarin de toepassing (en uitsluiting) van de regelingen van dit Sociaal Plan zou leiden tot een individueel onbillijke situatie naar het meerderheidsoordeel van de begeleidingscommissie, zal de werkgever van deze bepalingen afwijken in een voor de werknemer gunstige zin. 2.5 Verstrekken van inlichtingen De werknemer, die een beroep doet op de financiële voorzieningen van dit Sociaal Plan, verplicht zich aan werkgever de voor de toepassing van dit Sociaal Plan noodzakelijke inlichtingen en gegevens naar waarheid te verstrekken, dit kan onder meer betreffen jaaropgaven voor de belastingen. Het bewust verstrekken van onjuiste en/of onvolledige inlichtingen, alsmede misbruik maken van de geboden regelingen heeft uitsluiting van toepassing van de regelingen van dit Sociaal Plan tot gevolg en zal leiden tot gehele of gedeeltelijke terugvordering van het inmiddels betaalbaar gestelde. De werkgever zal, teneinde onduidelijkheden en daaruit voortvloeiende problemen te voorkomen, de werknemer voorzien van mondelinge en schriftelijke informatie over wat de werknemer dient te doen in het kader van het verstrekken van inlichtingen en daarbij evt. benodigde begeleiding verzorgen. pagina 5

6 2.6 Vergoedingen Alle in dit Sociaal Plan genoemde vergoedingen zijn tenzij uitdrukkelijk anders vermeld bruto vergoedingen. De werkgever zal de wettelijk verplichte inhoudingen plegen. Vergoedingen worden slechts onbelast uitgekeerd voor zover de fiscale en sociale wetgeving zich hiertegen niet verzet. 2.7 Bruto 4-wekensalaris Hieronder wordt verstaan de som van het periodesalaris (4 weken) op het moment van ontslag, incl. alle loonemolumenten, van werknemer, en het gemiddelde aantal daadwerkelijk gemaakte overuren per week over het jaar voorafgaand aan de datum waarop het voorgenomen besluit betreffende de reorganisatie is genomen, met een maximum van 7 uur per week. Voor de huidige groep van boventallige werknemers is de peildatum voor het bepalen van het periode salaris en loonemolumenten 25 februari Het gemiddelde van de overuren zal vanaf deze periode over 13 periodes terugberekend worden (dus van periode tot en met ). 2.8 Dienstjaar Het op de laatste dag van het dienstverband geldend aantal gehele jaren waarin de werknemer op basis van een arbeidsovereenkomst in dienst is bij de werkgever. Bij het bepalen van de diensttijd wordt een termijn van 6 maanden of meer als een vol dienstjaar beschouwd; een termijn korter dan 6 maanden wordt buiten beschouwing gelaten. Dienstverbanden met een onderbreking van minder dan drie maanden bij rechtsvoorgangers en uitzendperioden zullen worden meegenomen in de berekening van het aantal dienstjaren. 2.9 Leeftijd Peildatum voor de leeftijd van de werknemer is de datum waarop de arbeidsovereenkomst eindigt (laatste dag van het dienstverband) Ontslagdatum Onder ontslagdatum wordt verstaan de datum waarop de arbeidsovereenkomst tussen de werkgever en de werknemer eindigt (laatste dag van het dienstverband) Passende functie Een functie waarvan de werkzaamheden redelijkerwijs aan de werknemer kunnen worden opgedragen. Daarbij wordt een functie op gelijkblijvend salarisniveau of één salarisschaal lager of hoger als uitgangspunt genomen, rekening houdend met persoonlijkheid, opleiding en ervaring. De functie kan ook als passend worden beschouwd indien de werknemer zich de hiervoor noodzakelijke vaardigheden binnen en periode van 6 maanden eigen kan maken, ervan uitgaande dat hiervoor een deugdelijk opleidingstraject kan worden aangeboden. Tevens gelden voor de passendheid van een functie een maximale reisafstand van 75 kilometer enkele reis. pagina 6

7 2.12 Wederzijdse uitwisselbaarheid van functies Functies zijn wederzijds uitwisselbaar wanneer de werkzaamheden in beide functies redelijkerwijs door werknemers in beide functies uitgeoefend kunnen worden, conform UWV regels Boventalligen Werknemers worden boventallig wanneer na het trachten te plaatsen van de werknemers op de interne functies, waarvoor zij in aanmerking komen, met inachtneming van wederzijdse uitwisselbaarheid van functies, blijkt dat voor hen geen interne passende functie beschikbaar is. Werkgever zal bij het UWV schriftelijk een ontslagvergunning aanvragen waaruit blijkt dat men overcompleet is Aanpassing Indien tijdens de werkingsduur wijzigingen in wetgeving of overige regelgeving hiertoe aanleiding geven, zullen partijen tijdig in overleg treden over eventuele aanpassing van dit Sociaal Plan. Indien door wijziging in wetgeving of overige regelgeving vergoedingen in verband met beëindiging van het dienstverband in mindering worden gebracht, op bijvoorbeeld de WW-uitkering, zullen partijen in overleg treden over het al dan niet vervallen van de bepalingen in dit Sociaal Plan en in de bovenwettelijke werkloosheidsregelingen die een aanvulling op de WW regelen. In geval deze bepalingen komen te vervallen, zal overleg plaatsvinden over de aanwending van het hierdoor beschikbare budget voor een voor werknemers passend alternatief Algemene bepalingen en voorwaarden a) Informatieverstrekking door werkgever De werkgever zal iedere voorgenomen organisatiewijziging zorgvuldig uitvoeren en informeert zo tijdig en volledig mogelijk de werknemers en betrekt bij afwezigheid van de wettelijk verplichte ondernemingsraad, los van het periodiek overleg, op het moment dat de inspraak van vakbonden nog van wezenlijke invloed op het te nemen besluit kan zijn, de vakorganisaties. Zoals feitelijk een ondernemingsraad conform art. 25 en/ of 27 van de W.O.R. betrokken zou dienen te worden. Beslissingen op grond van dit Sociaal Plan die de individuele werknemer aangaan zullen altijd schriftelijk worden vastgelegd. De vakorganisaties zullen schriftelijk en mondeling periodiek (1 x per half jaar) worden geïnformeerd over de voortgang van de reorganisaties. b) Vastlegging uitgangspositie Voorafgaand aan de uitvoering van een reorganisatie zal de uitgangspositie van de betrokken werknemers met betrekking tot diensttijd, functie, salaris en eventuele garanties schriftelijk worden vastgelegd en aan betrokken werknemers worden uitgereikt. pagina 7

8 3. BEËINDIGING DIENSTVERBAND 3.1 Procedure beëindiging dienstverband Vaststellen van boventalligheid De boventalligheid wordt conform UWV normen vastgesteld Ontslagprocedure UWV Werkbedrijf De werknemer wordt persoonlijk (mondeling en schriftelijk) medegedeeld dat aan het UWV WERKbedrijf toestemming zal worden gevraagd voor zijn ontslag hetgeen schriftelijk zal worden bevestigd aan de werknemer. Ontslag kan pas van toepassing zijn op het moment dat vaststaat dat er geen passende functie beschikbaar is Ontslagprocedure Kantonrechter In daarvoor in aanmerking komende gevallen kan in afwijking van de UWV procedure, en indien de wetgeving dit vraagt, ook een procedure bij de Kantonrechter plaatsvinden. In geval van beëindiging van de arbeidsovereenkomst via de Kantonrechter zal als opzegtermijn, de opzegtermijn conform de CAO worden gehanteerd Ontslag met wederzijds goedvinden Indien gewenst kunnen partijen het dienstverband met wederzijds goedvinden beëindigen, in welk geval een vaststellingsovereenkomst zal worden opgesteld en overeengekomen op basis van dit Sociaal Plan. In geval van beëindiging van de arbeidsovereenkomst via een vaststellingsovereenkomst zal als opzegtermijn, de opzegtermijn conform de CAO worden gehanteerd Opzegtermijn In geval van beëindiging van de arbeidsovereenkomst via het UWV WERKbedrijf zal als opzegtermijn de opzegtermijn conform de CAO worden gehanteerd. Gedurende de opzegtermijn wordt men geacht de werkzaamheden uit te blijven voeren. De werkgever zal de werknemer bijzonder verlof verlenen voor het volgen van alle outplacementactiviteiten en aan die werknemers die kunnen aantonen dat zij onder werktijd een sollicitatiegesprek hebben. Indien medewerkers tijdens de opzegtermijn worden vrijgesteld van werkzaamheden, kunnen ze opnieuw worden opgeroepen door de werkgever voor passende werkzaamheden. De oproep zal minimaal 2 werkdagen van tevoren plaatsvinden. Indien de werknemer gedurende de opzegtermijn van de werkgever zelf opzegt, geldt de wettelijke opzegtermijn voor werknemers. Op verzoek van de werknemer kan de werkgever, in gevallen van een aanmerkelijk belang voor de werknemer, beëindiging van de dienstbetrekking eerder laten plaatsvinden. Indien de werknemer wenst op te zeggen, nadat de werkgever heeft bekendgemaakt dat zijn arbeidsplaats komt te vervallen, behoudt hij het recht, na ondertekening van de Vaststellingsovereenkomst, op de volledige ontslagvergoeding. pagina 8

9 3.2 Individuele aanzegging Nadat de ontslagvergunning is verleend, wordt de werknemer in een persoonlijk gesprek geïnformeerd. Hierna zal de werkgever een schriftelijke bevestiging aan de betreffende werknemer afgeven. Conform de huidige planning zal de aanzegging plaatsvinden direct na ontvangst van de ontslagvergunning, doch anders zo kort mogelijk na deze datum. Bij het tot stand komen van een vaststellingovereenkomst, wordt de aanzegdatum in overleg bepaald, uitgangspunt dat deze in principe samenvalt met het tot stand komen van het akkoord aangaande de vaststellingsovereenkomst. In beide gevallen wordt als opzegtermijn aangehouden wat in de voor die persoon van toepasselijke CAO staat vermeld. Indien er geen CAO van toepassing is of in de CAO geen opzegtermijn wordt voorgeschreven, worden de wettelijke opzegtermijnen gehanteerd. 3.3 Sollicitatiemogelijkheden /vrijstelling van werkzaamheden Vrijstelling van Arbeid: Werknemers, waarvan de arbeidsplaats komt te vervallen, worden zoveel als mogelijk vrijgesteld van hun werkzaamheden teneinde zich te kunnen richten op het vinden van een functie elders. Gedurende de periode van vrijstelling van werkzaamheden worden de opgebouwde vakantie- en ATV-dagen geacht te zijn opgenomen. Het aantal afgeschreven vakantie- en ATV-dagen kan nooit het aantal daadwerkelijk opgenomen dagen overschrijden Sollicitatieverlof: Indien de werknemer niet is vrijgesteld van werkzaamheden, zal bijzonder verlof voor sollicitatiegesprekken worden toegekend op vertoon van een uitnodiging van sollicitatie Beëindiging arbeidsovereenkomst De Jansen Groep streeft ernaar, mede door toepassing van de voorwaarden van dit sociaal plan, in goed overleg met de werknemer tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst te komen. De voorkeur gaat uit naar beëindiging van de arbeidsovereenkomst middels de UWV-procedure. Indien de werknemer, wiens arbeidsplaats komt te vervallen zelf het dienstverband eerder wil beëindigen, zal dit middels een vastlegging van de beëindigingafspraken in een vaststellingsovereenkomst worden toegestaan, mits de datum van beëindiging in overleg met de werkgever wordt vastgesteld. In de vaststellingsovereenkomst is onder meer opgenomen dat het initiatief tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst is gelegen bij de werkgever, er geen sprake is van een dringende reden voor ontslag, er ook geen sprake is van opzegverbod en de werknemer geen verwijt treft voor de ontstane situatie. Het pagina 9

10 raamwerk van de van de vaststellingsovereenkomst wordt aan dit Sociaal Plan gehecht. De werknemer behoudt zijn rechten vanuit het Sociaal Plan. pagina 10

11 4. HERPLAATSING NA VERVALLEN VAN ARBEIDSPLAATSEN 4.1 Interne herplaatsing Onder interne herplaatsing wordt verstaan het herplaatsen van de werknemer in een passende functie binnen een van de divisies van de Jansen Groep. In overleg met de werknemer die in aanmerking komt voor een interne vacature wordt een afspraak gemaakt met de betreffende bedrijfsleider. Voorafgaand aan dit gesprek wordt de werknemer schriftelijk geïnformeerd over de nieuwe functie en de daaraan verbonden arbeidsvoorwaarden. De werknemer krijgt 10 dagen bedenktijd om te beslissen het aanbod wel of niet te aanvaarden. Indien en voor zover de werknemer de hem aangeboden functie niet passend acht, dient hij dit binnen 10 werkdagen na het verstrijken van eerstgenoemde termijn dit schriftelijk en gemotiveerd aan de begeleidingscommissie kenbaar te maken. Indien naar oordeel van de begeleidingscommissie het aanbod terecht is geweigerd, zal de arbeidsovereenkomst in overeenstemming met het Sociaal Plan worden beëindigd. Indien de werknemer naar oordeel van de begeleidingscommissie het passend aanbod onterecht weigert, kunnen er geen rechten worden ontleend aan dit Sociaal Plan. 4.2 Arbeidsvoorwaarden De werknemer die intern wordt herplaatst, wordt ingedeeld in de bij de nieuwe functie behorende salarisgroep. Indien de werknemer wordt ingedeeld in een lagere salarisschaal, ontvangt de werknemer een functiesalaris en een persoonlijke toeslag, waarvan de som gelijk is aan het oorspronkelijk salaris. Een lagere salarisschaal zal nimmer meer dan twee salarisschalen betreffen. Onder oorspronkelijk salaris wordt verstaan het bij de oude functie behorende kale brutosalaris (exclusief een al eerder toegekende persoonlijke toeslag). De persoonlijke toeslag heeft een vast karakter met een looptijd van onbepaalde tijd. Tevens zal de persoonlijke toeslag worden meegerekend voor de pensioenopbouw, vakantiegelden en overuurcalculatie. Wanneer bij een succesvolle interne herplaatsing sprake is van extra reistijd en reiskosten zal de extra reistijd het eerste jaar volledig conform de geldende CAO worden vergoed. Verder zullen de extra reiskosten (= verschil tussen woonhuis en huidige standplaats versus de afstand woonhuis nieuwe standplaats) worden vergoed volgens de op de werknemer betreffende CAO afspraken. 4.3 Externe herplaatsing bemiddeling naar ander werk Werk- en bemiddelingstraject Uitgangspunt De werkgever zal de werknemer, die niet intern kan worden herplaatst en wiens arbeidsovereenkomst wordt beëindigd overeenkomstig de ontslagprocedure van artikel 2.4, zoveel mogelijk ondersteunen bij het zoeken naar een passende arbeidsplaats buiten de onderneming. De werkgever zal datgene doen wat redelijkerwijs van hem kan worden verwacht om de bemiddeling te doen slagen. De werknemer is vrij om aan het werk- en bemiddelingstraject deel te nemen. Zodra de werknemer te kennen heeft gegeven hieraan deel te willen nemen wordt van de werknemer de volle medewerking verwacht aan de bemiddelingsactiviteiten. pagina 11

12 4.3.2 Coördinatie & uitvoering De afdeling P&O selecteert, in overleg met de vakbonden Kosten Werknemers ontvangen een persoonsgebonden budget, dat op basis van vrijwilligheid kan worden aangewend voor EVC, outplacement of opleiding. Het bedrag wordt volledig uit de vaste ontslagvergoeding gefinancierd Bemiddelingsduur Als startdatum voor de bemiddeling geldt het moment waarop de werkgever aan de werknemer schriftelijk heeft bevestigd, nadat de werknemer mondeling is aangezegd, dat hij boventallig is en er voor hem binnen de Jansen groep geen passende functie beschikbaar is. Einddatum van de bemiddeling is uiterlijk 12 maanden na de startdatum. De bemiddeling zal op basis van een individueel intakegesprek vorm en inhoud krijgen en zo doeltreffend mogelijk worden ingericht. Het programma van de outplacement (de collectieve bijeenkomsten, dan wel het individuele programma) zullen desgewenst tijdens werktijd en op de werklocatie van de werkgever worden uitgevoerd. Per medewerker zal een plan op maat worden gemaakt. Voor ondersteuning bij het zoeken naar werk buiten de Jansen Groep wordt een samenwerkingsverband aangegaan met een gekwalificeerde organisatie. Deze heeft tot taak de bij haar ondergebrachte werknemers te ondersteunen bij het zoeken en vinden van een functie buiten de Jansen Groep. Na een oriëntatieperiode wordt met de boventallige werknemer een persoonlijk actieplan gemaakt, dat na verkregen advies van de mobiliteitsorganisatie door de werkgever en de werknemer wordt overeengekomen. In het actieplan worden gezamenlijke inspanningen en faciliteiten vastgelegd. Boventallig verklaarde werknemers, die niet of onvoldoende voldoen aan hun verplichtingen, kunnen geen aanspraak maken op het Sociaal Plan. pagina 12

13 5. BEGELEIDINGSCOMMISSIE & REGLEMENT BEGELEIDINGSCOMMISSIE 5.1 Begeleidingscommissie Er wordt een begeleidingscommissie ingesteld die tot taak heeft toe te zien op zowel de procedureel als inhoudelijk correcte naleving van het Sociaal Plan en die erop toeziet dat dit Sociaal Plan in alle gevallen juist wordt toegepast. 5.2 Kosten Eventuele kosten die de begeleidingscommissie maakt in verband met de uitoefening van haar taak komen, binnen redelijke grenzen, voor rekening van de werkgever. 5.3 Reglement begeleidingscommissie 1 Instelling A. Jansen B.V. heeft een Begeleidingscommissie Sociaal Plan reorganisatie A. Jansen B.V. 2011/ 2012 ingesteld. 2 Samenstelling De begeleidingscommissie zal bestaan uit 5 vaste leden, te weten: 2 leden aangewezen door de werkgever; 2 leden aangewezen door de werknemers; 1 lid aangewezen door de vakbonden. Er kan indien noodzakelijk gebruik worden gemaakt van externe deskundigen. De begeleidingscommissie wijst een voorzitter aan. Leden van de onderhandelingscommissie en boventallige leden zijn uitgesloten van deelname aan de begeleidingscommissie. De aangewezen leden van uit de werkgever en werknemers zijn in de gelegenheid om gedurende de gehele looptijd van dit sociaal plan deel te nemen aan de commissie. 3 Taak, werkwijze en bevoegdheden De taak van de begeleidingscommissie is op eigen initiatief, dan wel op verzoek van betrokkene(n), te adviseren ten aanzien van sociale/personele gevolgen, voortvloeiende uit de reorganisatie zoals genoemd in de Sociaal Plan A. Jansen B.V. 2011/ De begeleidingscommissie kan desgewenst betrokkene(n) en/of de werkgever horen, teneinde een objectief inzicht te verkrijgen in de aan hen voorgelegde situaties. Beoordeling van de voorgelegde situatie respectievelijk het uitbrengen van een advies vindt tevens plaats aan de hand van het in dit kader overeengekomen Sociaal Plan. De commissie adviseert de werkgever in individuele gevallen met betrekking tot de uitvoering van dit Sociaal Plan. De begeleidingscommissie komt binnen 10 werkdagen bijeen nadat de werknemer dan wel de werkgever een schriftelijk verzoek heeft gedaan om een uitspraak. De begeleidingscommissie komt binnen een termijn van 1 week met een uitspraak, welke onderbouwd schriftelijk zal worden verstrekt, gelijktijdig aan zowel de werkgever als de werknemer. De begeleidingscommissie bepaalt haar eigen werkwijze. Indien de commissie tot een meerderheidsadvies komt, zal de werkgever overeenkomstig besluiten. pagina 13

14 4 Werkwijze De begeleidingscommissie kan haar werkzaamheden binnen werktijd verrichten. Advisering vindt plaats aan de directie. 5 Geheimhouding De leden van de begeleidingscommissie zijn verplicht tot geheimhouding van alle persoonlijke en zakelijke gegevens, die aan hen bij het uitoefenen van hun taak ter kennis komen. pagina 14

15 6. FINANCIËLE VOORZIENING Ter compensatie voor het verlies van anciënniteit wordt er aan de werknemer, die op initiatief van de Jansen Groep, wordt ontslagen een eenmalige bruto-uitkering uitgekeerd in 6 gelijke termijnen. De eerste betaalbaarstelling valt op de eerste reguliere betaaldag na de ontbinding van de arbeidsovereenkomst, waarna de volgende 5 delen in de opvolgende perioden worden voldaan. Werknemers die op initiatief van de Jansen Groep worden ontslagen en na hun ontslag worden geconfronteerd met een inkomensverlies, doordat zij WW ontvangen of werk hebben gevonden met een lager loon, worden voor de periode van maximaal 12 maanden, na overlegging van een uitkeringsspecificatie en/of loonstrookje een aanvulling gegeven van maximaal het oude bruto periodesalaris wat zij ontvingen bij Jansen groep. 6.1 Vergoeding voor het verlies van anciënniteit Aan de werknemer, die op initiatief van de Jansen Groep wordt ontslagen, wordt bij het einde van het dienstverband een vaste bruto-uitkering verstrekt, die gebaseerd is op het bruto periodesalaris, lengte dienstverband en de leeftijd van de werknemer. De uitkering is gelijk aan de kantonrechterformule (AxBxC). A = Het aantal gewogen dienstjaren. Het aantal gewogen dienstjaren is de som van: 0,5 per dienstjaar onder de leeftijd van 35 jaar; 1 per dienstjaar vanaf 35 tot 45 jaar; 1,5 per dienstjaar vanaf 45 tot 55 jaar; 2 per dienstjaar vanaf de leeftijd van 55 jaar. Een gedeeltelijk jaar van 6 maanden of meer telt als een heel jaar. B = Het bruto periodesalaris C = Correctiefactor 0,5 Voor oudere werknemers kan de vergoeding worden gebruikt voor een individuele ouderenregeling. Indien de werknemer is aangesloten bij een van de vakbonden, dient hierbij de vakbond te worden ingeschakeld. Basis van de ouderenregeling is dat de werkgever de WW-uitkering aanvult tot een nader te bepalen percentage en dat het pensioen wordt doorbetaald, zodat werknemer toch van de vroegpensioenregeling gebruik kan maken. 6.2 Terugkeergarantie ex-werknemers Werknemers waarvan de arbeidsovereenkomst in het kader van onderhavig Sociaal Plan beëindigd wordt, hebben indien het een gelijkwaardige of een uitwisselbare functie betreft gedurende de eerste 12 maanden nadat de arbeidsovereenkomst is opgezegd een terugkeergarantie, als binnen hun voormalige functiegroep het aantal formatieplaatsen op de vestiging waar de werknemer werkzaam was weer toeneemt. Indien het een functie betreft waarbij een scholingstraject noodzakelijk is, dan wordt de termijn op 6 maanden gesteld. pagina 15

16 Zij zullen voorts gedurende de gestelde termijnen, nadat de arbeidsovereenkomst is opgezegd, door de onderneming de vacatures krijgen aangeboden. De begeleidingscommissie houdt toezicht op een correcte naleving van deze bepaling en ontvangt derhalve alle vacatures. pagina 16

17 7. OVERIGE BEPALINGEN 7.1 Concurrentiebeding en geheimhouding Bepalingen inzake het concurrentiebeding zullen op de laatste dag van het dienstverband vervallen. De geheimhoudingsplicht en het relatiebeding blijft echter onveranderd van kracht. 7.2 Jubilea Werknemers die binnen een jaar nadat zij het bedrijf verlaten hebben hun jubileum zouden hebben bereikt, ontvangen die jubileumuitkering alsnog, zo mogelijk bij de eindafrekening. Hierbij worden de op de ontslagdatum geldende fiscale regels in acht genomen. 7.3 Leningen en voorschotten Nog openstaande door de werknemer aan de werkgever verschuldigde bedragen zullen, na overlegging van schriftelijke bewijsstukken, in mindering worden gebracht op de eindafrekening. 7.4 Opleidingen en studieschuld Indien de werknemer reeds een opleiding is gestart op basis van een studieovereenkomst met de werkgever, zal de werkgever de toegezegde vergoeding voor het lopende studiejaar nog voldoen. Een (eventuele) studieschuld zal worden kwijtgescholden voor zover deze studieschuld het gevolg is van een lopende studieovereenkomst met de werkgever. 7.5 Negatief saldo vakantiegeld/ vakantiedagen In die gevallen waarbij het vakantiegeld vooruit wordt betaald, geldt dat, indien het vakantiegeld op enig moment is uitgekeerd voor de datum van aanzegging, het saldo schuld vakantiegeld dat hierdoor ontstaat, wordt kwijtgescholden. Indien het vooruit te betalen vakantiegeld betaald dient te worden in de opzegtermijn, dus na aanzegging ontslag, dan wordt vakantiegeld uitsluitend betaald over de periode dat de medewerker nog in dienst is na de betaaldatum van het vakantiegeld en ontstaat er derhalve geen schuld. Ten aanzien van snipperdagen geldt dat een negatief saldo dat bestaat op de datum van het aanzeggen van het ontslag wordt kwijtgescholden. Uitzondering op deze regels zijn schulden die ontstaan zijn door het verstrekken van voorschotten op vakantiegeld, eindejaarsuitkeringen of loon, anders dan vanuit CAO verplichtingen. Deze schulden worden verrekend met de uit te keren ontslagvergoeding of loon. 7.6 Medewerking tot het geven referenties De werkgever is bereid op verzoek referenties te geven aan potentiële nieuwe werkgevers op voorwaarde dat de werknemer hier toestemming voor heeft gegeven en de werkgever hiervoor zelf heeft benaderd. pagina 17

18 7.7 Spaarloonregeling Bij beëindiging van het dienstverband eindigt deelname aan de spaarloonregeling. De desbetreffende bepalingen in het reglement spaarloonregeling zijn van toepassing. 7.8 Fiscale advisering De werkgever zal voor de medewerkers op wie dit Sociaal Plan van toepassing is, een fiscale voorlichtingsbijeenkomst organiseren, waarvan de kosten voor de werkgever zijn. 7.9 Vrijwillige voortzetting pensioenopbouw De werkgever zal de betrokken medewerkers voorlichten over de mogelijkheid om hun pensioenopbouw op vrijwillige basis voort te zetten, nadat het dienstverband beëindigd is. A. Jansen B.V. en alle onderhavige bedrijven stellen zich onverkort, in voorkomende gevallen (zoals faillissement, surseance van betaling, beslaglegging, etc). van één of meerdere van de bedrijven vallend in de A. Jansen B.V. groep, garant voor het volledig uitvoeren van dit Sociaal Plan. Aldus overgekomen te Son op 30 maart 2011 CNV FNV Bondgenoten Robbim Heins FNV Bouw Henri Janssen Vakvereniging Het Zwarte Corps Willem Linders Monique van Meerendonk Jansen Groep A.C.I. Jansen pagina 18

Bijlage 6 bij de cao APG Groep. Sociaal Plan APG GROEP plan voor de opvang van de sociale gevolgen van reorganisaties

Bijlage 6 bij de cao APG Groep. Sociaal Plan APG GROEP plan voor de opvang van de sociale gevolgen van reorganisaties Bijlage 6 bij de cao APG Groep Sociaal Plan APG GROEP plan voor de opvang van de sociale gevolgen van reorganisaties Inhoud BIJLAGE 6 BIJ DE CAO APG GROEP... 1 HOOFDSTUK 1 DEFINITIES... 4 ARTIKEL 1. WERKGEVER...

Nadere informatie

Maatregelen voor het opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV. Met opmaak: Nederlands (standaard)

Maatregelen voor het opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV. Met opmaak: Nederlands (standaard) Maatregelen voor het opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV Met opmaak: Nederlands (standaard) Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Doelstelling en werkingssfeer 3 Looptijd 4 Definities 4 Hardheidsclausule

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Landelijke Publieke Omroepen 1 juni 2010 t/m 30 juni 2013 verlengd t/m 31 december 2013 hierna verlengd t/m 31 december 2014

SOCIAAL PLAN. Landelijke Publieke Omroepen 1 juni 2010 t/m 30 juni 2013 verlengd t/m 31 december 2013 hierna verlengd t/m 31 december 2014 SOCIAAL PLAN Landelijke Publieke Omroepen 1 juni 2010 t/m 30 juni 2013 verlengd t/m 31 december 2013 hierna verlengd t/m 31 december 2014 Preambule... 4 Artikel 1 Definities... 6 a) Werkgever... 6 b) Werknemer...

Nadere informatie

Sociale Regeling GROLSCHE BIERBROUWERIJ NEDERLAND B.V. 1 mei 2015-31 december 2015

Sociale Regeling GROLSCHE BIERBROUWERIJ NEDERLAND B.V. 1 mei 2015-31 december 2015 Sociale Regeling GROLSCHE BIERBROUWERIJ NEDERLAND B.V. 1 mei 2015-31 december 2015 ifale versie 22 april 2015 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Algemeen 2.1 Werkingsduur/looptijd 2.2 Werkingssfeer 2.3 Wijziging

Nadere informatie

C O N C E P T. Sociaal Plan 2014 Novum Nieuws

C O N C E P T. Sociaal Plan 2014 Novum Nieuws C O N C E P T Sociaal Plan 2014 Novum Nieuws 15 september 2014 tot en met 31 december 2014 C O N C E P T Sociaal Plan Novum Nieuws 2014 1 Inhoud I. Inleiding II. Werkingssfeer III. Werkingsduur IV. Definities

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN VILLEROY & BOCH WELLNESS

SOCIAAL PLAN VILLEROY & BOCH WELLNESS SOCIAAL PLAN VILLEROY & BOCH WELLNESS LOOPTIJD VAN 18 DECEMBER 2014 TOT EN MET 30 JUNI 2015 Inhoudsopgave pagina Inleiding 3 Definities 4 Werkingssfeer 4 Werkingsduur 5 Verplichtingen van partijen 5 Hardheidsclausule

Nadere informatie

Principe Akkoord. Sociaal Plan MCO

Principe Akkoord. Sociaal Plan MCO Principe Akkoord Sociaal Plan MCO 1 juni 2012 tot en met 31 december 2013 1 Overweging Sociale partners, MCO directie en de vakbonden FNV KIEM en NTB hebben gewerkt aan een, volgens partijen verantwoord

Nadere informatie

Sociaal Plan. Van Hoogevest Bouw Onderhoud & Renovatie. Van Werk Naar Werk. Afslanking van het bouwbedrijf. en het mobiliteitsplan

Sociaal Plan. Van Hoogevest Bouw Onderhoud & Renovatie. Van Werk Naar Werk. Afslanking van het bouwbedrijf. en het mobiliteitsplan Sociaal Plan Afslanking van het bouwbedrijf Van Hoogevest Bouw Onderhoud & Renovatie en het mobiliteitsplan Van Werk Naar Werk INHOUDSOPGAVE 2 1. Inleiding pag. 3 1.1 Definities 2. Uitgangspunten pag.

Nadere informatie

Versie 26-04-2012 CONCEPT. Sociaal Plan MCO

Versie 26-04-2012 CONCEPT. Sociaal Plan MCO Versie 26-04-2012 CONCEPT Sociaal Plan MCO 1 mei 2012 tot en met 31 december 2013 1 Overweging Sociale partners, MCO directie en de vakbonden FNV KIEM en NTB hebben gewerkt aan een, volgens partijen verantwoord

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan Organisatieontwikkeling. 1 april 2012

Doorlopend Sociaal Plan Organisatieontwikkeling. 1 april 2012 Doorlopend Sociaal Plan Organisatieontwikkeling 1 april 2012 INHOUDSOPGAVE 1 Preambule...3 2 Begripsbepalingen...4 3 Algemene bepalingen...6 4 Regels bij organisatieverandering...7 4.1 Organisatiestructuur

Nadere informatie

Bedrijfsonderdeel / afdeling waarop dit document betrekking heeft

Bedrijfsonderdeel / afdeling waarop dit document betrekking heeft Sociaal Plan Soort document Kies uit: - Beleidsnotitie Doel Bedrijfsonderdeel / afdeling waarop dit document betrekking heeft Kies uit: - Organisatie breed Het waarborgen van de rechtszekerheid voor medewerkers

Nadere informatie

Akkoord Sociaal Plan Jeugdzorg

Akkoord Sociaal Plan Jeugdzorg Akkoord Sociaal Plan Jeugdzorg INHOUDSOPGAVE 1. Algemene bepalingen... 4 1.1 Inleiding... 4 1.2 Doel... 5 1.3 Uitgangspunten... 5 1.4 Looptijd... 6 1.5 Werkingssfeer... 6 1.6 Cumulatie van aanspraken...

Nadere informatie

Apeldoorn, concept oktober 2011 Versie 0.4 WEGENER SOCIAAL PLAN

Apeldoorn, concept oktober 2011 Versie 0.4 WEGENER SOCIAAL PLAN Apeldoorn, concept oktober 2011 Versie 0.4 WEGENER SOCIAAL PLAN Inhoudsopgave Pagina VOORWOORD 3 A. INLEIDING EN UITGANGSPUNTEN 2 VOORWOORD Koninklijke Wegener heeft intensief overleg gevoerd over een

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. GroenWest. concept

SOCIAAL PLAN. GroenWest. concept SOCIAAL PLAN GroenWest concept Datum: 30-04-2014 Op basis van onderhandelingsresultaat d.d. 22-04-2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Uitgangspunten... 5 3. Definities... 6 4. Plaatsingsprocedure...

Nadere informatie

Regeling Sociaal plan Openbare Bibliotheken

Regeling Sociaal plan Openbare Bibliotheken Regeling Sociaal plan Openbare Bibliotheken Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Hoofdstuk 2 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel

Nadere informatie

Sociaal raamplan 2006-2008. Nieuwe versie Juli 2006

Sociaal raamplan 2006-2008. Nieuwe versie Juli 2006 Nieuwe versie Juli 2006 Sociaal raamplan 2006-2008 1. INLEIDING 2. DEFINITIES 2.1 Werkgever 2.2 Vakorganisaties 2.3 Medewerker 2.4 Vertrek c.q. beëindiging van het dienstverband 2.5 Overplaatsing 2.6 Reorganisatie

Nadere informatie

Overgangsregeling 1april 2014 tot 1 april 2018. Sociale Regeling DSM Biologics Company B.V.

Overgangsregeling 1april 2014 tot 1 april 2018. Sociale Regeling DSM Biologics Company B.V. Overgangsregeling 1april 2014 tot 1 april 2018 Sociale Regeling DSM Biologics Company B.V. Sociale Regeling DSM Biologics Inleiding De Sociale Regeling van DSM Biologics Company B.V. (hierna: Werkgever)

Nadere informatie

PRINCIPEAKKOORD SOCIAAL PLAN. Thuiszorg Het Friese Land

PRINCIPEAKKOORD SOCIAAL PLAN. Thuiszorg Het Friese Land PRINCIPEAKKOORD SOCIAAL PLAN Thuiszorg Het Friese Land Datum: 1 maart 2011 1 Aldus overeengekomen: De werkgever: Stichting Thuiszorg Het Friese Land De heer K. Kuilman Directeur/bestuurder Leeuwarden d.d.

Nadere informatie

DOORLOPEND. SOCIAAL PLAN Atrium-Orbis

DOORLOPEND. SOCIAAL PLAN Atrium-Orbis DOORLOPEND SOCIAAL PLAN Atrium-Orbis INHOUD Preambule 1. Inleiding 2. Begripsbepalingen 3. Algemene bepalingen 3.1 Reikwijdte 3.2 Werkingsduur en overleg 3.3 Interpretatie 3.4 Hardheidsclausule algemeen

Nadere informatie

Tot slot vindt u in het sociaal plan een uitwerking van de noodzakelijke en wenselijke communicatie rondom het reorganisatieproces.

Tot slot vindt u in het sociaal plan een uitwerking van de noodzakelijke en wenselijke communicatie rondom het reorganisatieproces. Bijlage 1: Sociaal Plan Het sociaal plan is het kader waarbinnen de reorganisatie zal worden uitgevoerd. In het sociaal plan staan de verschillende stappen in het reorganisatieproces beschreven. Daarnaast

Nadere informatie

Addendum behorend bij Sociaal Plan Stichting Atal-Medial t.b.v. Reorganisatie 2014

Addendum behorend bij Sociaal Plan Stichting Atal-Medial t.b.v. Reorganisatie 2014 Principe akkoord Addendum behorend bij Sociaal Plan Stichting Atal-Medial t.b.v. Reorganisatie 2014 01-03-2014 tot 01-01-2015 voor ledenraadpleging van de vakbonden op 18 maart 2014 Addendum 18 februari

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. 1 oktober 2014 tot 1 maart 2016

SOCIAAL PLAN. 1 oktober 2014 tot 1 maart 2016 SOCIAAL PLAN 1 oktober 2014 tot 1 maart 2016 Schakelring/sociaal plan/defintief; september 2014 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 4 2. ALGEMENE BEPALINGEN 7 2.1 Uitgangspunten 7 2.2 Werkingssfeer 7 2.3 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Sociaal Plan Diakonessenhuis Utrecht/Zeist/Doorn 2013-2016. Van werk naar werk

Sociaal Plan Diakonessenhuis Utrecht/Zeist/Doorn 2013-2016. Van werk naar werk Sociaal Plan Diakonessenhuis Utrecht/Zeist/Doorn 2013-2016 Van werk naar werk Status: versie 14 februari 2014 (V3) Sociaal Plan, V3, versie 14 februari 2014 1 Inhoud INLEIDING... 4 1. ALGEMENE BEPALINGEN...

Nadere informatie

Sociaal Plan Kenniscentra Beroepsonderwijs Bedrijfsleven

Sociaal Plan Kenniscentra Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Sociaal Plan Kenniscentra Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Sociaal Plan WKBB, versie 27 november 2014 1 Sociaal Plan Kenniscentra Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Inleiding Als gevolg van de in het Regeerakkoord

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 1 januari 2013-1 januari 2015

SOCIAAL PLAN 1 januari 2013-1 januari 2015 SOCIAAL PLAN 1 januari 2013-1 januari 2015 Woonzorggroep Samen Jacob Ruysdaellaan 30 1741 KW Schagen 1 INLEIDING Woonzorggroep Samen hecht grote waarde aan goed werkgeverschap en streeft vanuit die gedachte

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Ten behoeve van de fusie en daaruit voortvloeiende reorganisaties van stichting Steinmetz de Compaan en stichting Paus Johannes XXIII

SOCIAAL PLAN. Ten behoeve van de fusie en daaruit voortvloeiende reorganisaties van stichting Steinmetz de Compaan en stichting Paus Johannes XXIII SOCIAAL PLAN Ten behoeve van de fusie en daaruit voortvloeiende reorganisaties van stichting Steinmetz de Compaan en stichting Paus Johannes XXIII oktober 2009 1-14 VERKLARING Werkgevers: - Stichting Steinmetz

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst

Collectieve arbeidsovereenkomst INHOUDSOPGAVE Collectieve arbeidsovereenkomst Artikel 1; Definities... 2 Artikel 2; Algemene verplichtingen van Teva Pharmachemie... 4 Artikel 3; Algemene verplichtingen van de werknemersvereniging...

Nadere informatie

De regels rondom het beëindigen van een arbeidsovereenkomst

De regels rondom het beëindigen van een arbeidsovereenkomst De regels rondom het beëindigen van een arbeidsovereenkomst HR-CentruM Samenwerken aan je loopbaan! Maart 2011 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Beëindiging van de arbeidsovereenkomst 4 1.1 Afloop door bepaalde

Nadere informatie

16 Reorganisatie en sociaal plan

16 Reorganisatie en sociaal plan Bijlage 1 Versie 23 mei 2013 16 Reorganisatie en sociaal plan 1 Reorganisatie Artikel 16.1 bevoegdheid tot reorganisatie 1. Het college neemt het besluit tot een ingrijpende reorganisatie. Het hoofd van

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR AGC FLAT GLASS NEDERLAND B.V. TE TIEL AGC OOSTERWOLDE B.V. TE OOSTERWOLDE

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR AGC FLAT GLASS NEDERLAND B.V. TE TIEL AGC OOSTERWOLDE B.V. TE OOSTERWOLDE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR AGC FLAT GLASS NEDERLAND B.V. TE TIEL AGC OOSTERWOLDE B.V. TE OOSTERWOLDE LOOPTIJD 1 JANUARI 2013 TOT EN MET 30 JUNI 2014 1 Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie