Sociaal Plan A. Jansen B.V. 2011/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sociaal Plan A. Jansen B.V. 2011/2012"

Transcriptie

1 Sociaal Plan A. Jansen B.V. 2011/2012 SON, MAART 2011 pagina 1

2 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING Toepassing Looptijd Sociaal Plan Aanmelden als CAO DEFINITIES Werkgever Werknemer Begeleidingscommissie Hardheidsclausule Verstrekken van inlichtingen Vergoedingen Bruto 4-wekensalaris Dienstjaar Leeftijd Ontslagdatum Passende functie Wederzijdse uitwisselbaarheid van functies Boventalligen Aanpassing Algemene bepalingen en voorwaarden BEËINDIGING DIENSTVERBAND Procedure beëindiging dienstverband Sollicitatiemogelijkheden /vrijstelling van werkzaamheden Individuele aanzegging Beëindiging arbeidsovereenkomst HERPLAATSING NA VERVALLEN VAN ARBEIDSPLAATSEN Interne herplaatsing Arbeidsvoorwaarden Externe herplaatsing bemiddeling naar ander werk BEGELEIDINGSCOMMISSIE & REGLEMENT BEGELEIDINGSCOMMISSIE Begeleidingscommissie Kosten Reglement begeleidingscommissie FINANCIËLE VOORZIENING Vergoeding voor het verlies van anciënniteit Terugkeergarantie ex-werknemers OVERIGE BEPALINGEN Concurrentiebeding en geheimhouding Jubilea Leningen en voorschotten Opleidingen en studieschuld pagina 2

3 7.5 Negatief saldo vakantiegeld/ vakantiedagen Medewerking tot het geven referenties Spaarloonregeling Fiscale advisering Vrijwillige voortzetting pensioenopbouw pagina 3

4 1. INLEIDING Dit Sociaal Plan is opgesteld om gedurende de looptijd de nadelige gevolgen van reorganisaties bij A. Jansen B.V. op te vangen op de hieronder genoemde vestigingen/onderhavige bedrijven. De werkgever heeft m.b.t. deze reorganisatie conform wet-, regelgeving en CAO overleg gevoerd met de vakorganisaties FNV Bondgenoten, FNV Bouw, Het Zwarte Corps en CNV Vakmensen en de ondernemingsraad. 1.1 Toepassing Het Sociaal Plan is van toepassing op het personeel binnen de werkingssfeer van de CAO s in de Bouwnijverheid, Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen, Mortel en Betonproductenindustrie, dat op het moment van inwerkingtreding van dit Sociaal Plan bij een van de werkmaatschappijen van de Jansen Groep een arbeidsovereenkomst heeft voor (on)bepaalde tijd. Partijen verklaren onverkort dat de vigerende CAO s van toepassing zijn. 1.2 Looptijd Sociaal Plan Dit Sociaal Plan treedt in werking op 31 december 2010 en eindigt 31 december Uiterlijk 1 november 2012 overleggen partijen over een eventuele voortzetting van dit Sociaal Plan. 1.3 Aanmelden als CAO A. Jansen B.V. zal zorg dragen voor aanmelden van dit Sociaal Plan als CAO bij het Ministerie. Paraaf CNV: Paraaf FNV Bondgenoten: Paraaf FNV Bouw: Paraaf Het Zwarte Corps: Paraaf Jansen Groep pagina 4

5 2. DEFINITIES 2.1 Werkgever Onder de werkgever wordt verstaan alle bedrijven die vallen onder de Jansen Groep: A. Jansen B.V. A. Jansen Sanering en Sloopwerken Jansen Infra B.V. Jansen Transport & Verhuur B.V. Jansen Recycling B.V. Jansen Beton B.V. Jansen Betonwaren B.V. Jansen Prefab Beton B.V. Jansen Beton Amsterdam B.V. Jansen Beton Zeewolde B.V. Brekelmans Transport B.V. 2.2 Werknemer Onder de werknemer wordt verstaan degene die een arbeidsovereenkomst heeft met de werkgever en waarvan de arbeidsplaats als gevolg van de reorganisatie komt te vervallen. Onder de werknemer wordt tevens verstaan werkneemster. 2.3 Begeleidingscommissie Onder de begeleidingscommissie wordt verstaan de in te stellen commissie ter begeleiding van dit Sociaal Plan A. Jansen B.V. 2011/ De taken en bevoegdheden van de begeleidingscommissie zijn uitgewerkt in een reglement dat is opgenomen onder Hoofdstuk 5.1 van dit Sociaal Plan. 2.4 Hardheidsclausule In gevallen waarin de toepassing (en uitsluiting) van de regelingen van dit Sociaal Plan zou leiden tot een individueel onbillijke situatie naar het meerderheidsoordeel van de begeleidingscommissie, zal de werkgever van deze bepalingen afwijken in een voor de werknemer gunstige zin. 2.5 Verstrekken van inlichtingen De werknemer, die een beroep doet op de financiële voorzieningen van dit Sociaal Plan, verplicht zich aan werkgever de voor de toepassing van dit Sociaal Plan noodzakelijke inlichtingen en gegevens naar waarheid te verstrekken, dit kan onder meer betreffen jaaropgaven voor de belastingen. Het bewust verstrekken van onjuiste en/of onvolledige inlichtingen, alsmede misbruik maken van de geboden regelingen heeft uitsluiting van toepassing van de regelingen van dit Sociaal Plan tot gevolg en zal leiden tot gehele of gedeeltelijke terugvordering van het inmiddels betaalbaar gestelde. De werkgever zal, teneinde onduidelijkheden en daaruit voortvloeiende problemen te voorkomen, de werknemer voorzien van mondelinge en schriftelijke informatie over wat de werknemer dient te doen in het kader van het verstrekken van inlichtingen en daarbij evt. benodigde begeleiding verzorgen. pagina 5

6 2.6 Vergoedingen Alle in dit Sociaal Plan genoemde vergoedingen zijn tenzij uitdrukkelijk anders vermeld bruto vergoedingen. De werkgever zal de wettelijk verplichte inhoudingen plegen. Vergoedingen worden slechts onbelast uitgekeerd voor zover de fiscale en sociale wetgeving zich hiertegen niet verzet. 2.7 Bruto 4-wekensalaris Hieronder wordt verstaan de som van het periodesalaris (4 weken) op het moment van ontslag, incl. alle loonemolumenten, van werknemer, en het gemiddelde aantal daadwerkelijk gemaakte overuren per week over het jaar voorafgaand aan de datum waarop het voorgenomen besluit betreffende de reorganisatie is genomen, met een maximum van 7 uur per week. Voor de huidige groep van boventallige werknemers is de peildatum voor het bepalen van het periode salaris en loonemolumenten 25 februari Het gemiddelde van de overuren zal vanaf deze periode over 13 periodes terugberekend worden (dus van periode tot en met ). 2.8 Dienstjaar Het op de laatste dag van het dienstverband geldend aantal gehele jaren waarin de werknemer op basis van een arbeidsovereenkomst in dienst is bij de werkgever. Bij het bepalen van de diensttijd wordt een termijn van 6 maanden of meer als een vol dienstjaar beschouwd; een termijn korter dan 6 maanden wordt buiten beschouwing gelaten. Dienstverbanden met een onderbreking van minder dan drie maanden bij rechtsvoorgangers en uitzendperioden zullen worden meegenomen in de berekening van het aantal dienstjaren. 2.9 Leeftijd Peildatum voor de leeftijd van de werknemer is de datum waarop de arbeidsovereenkomst eindigt (laatste dag van het dienstverband) Ontslagdatum Onder ontslagdatum wordt verstaan de datum waarop de arbeidsovereenkomst tussen de werkgever en de werknemer eindigt (laatste dag van het dienstverband) Passende functie Een functie waarvan de werkzaamheden redelijkerwijs aan de werknemer kunnen worden opgedragen. Daarbij wordt een functie op gelijkblijvend salarisniveau of één salarisschaal lager of hoger als uitgangspunt genomen, rekening houdend met persoonlijkheid, opleiding en ervaring. De functie kan ook als passend worden beschouwd indien de werknemer zich de hiervoor noodzakelijke vaardigheden binnen en periode van 6 maanden eigen kan maken, ervan uitgaande dat hiervoor een deugdelijk opleidingstraject kan worden aangeboden. Tevens gelden voor de passendheid van een functie een maximale reisafstand van 75 kilometer enkele reis. pagina 6

7 2.12 Wederzijdse uitwisselbaarheid van functies Functies zijn wederzijds uitwisselbaar wanneer de werkzaamheden in beide functies redelijkerwijs door werknemers in beide functies uitgeoefend kunnen worden, conform UWV regels Boventalligen Werknemers worden boventallig wanneer na het trachten te plaatsen van de werknemers op de interne functies, waarvoor zij in aanmerking komen, met inachtneming van wederzijdse uitwisselbaarheid van functies, blijkt dat voor hen geen interne passende functie beschikbaar is. Werkgever zal bij het UWV schriftelijk een ontslagvergunning aanvragen waaruit blijkt dat men overcompleet is Aanpassing Indien tijdens de werkingsduur wijzigingen in wetgeving of overige regelgeving hiertoe aanleiding geven, zullen partijen tijdig in overleg treden over eventuele aanpassing van dit Sociaal Plan. Indien door wijziging in wetgeving of overige regelgeving vergoedingen in verband met beëindiging van het dienstverband in mindering worden gebracht, op bijvoorbeeld de WW-uitkering, zullen partijen in overleg treden over het al dan niet vervallen van de bepalingen in dit Sociaal Plan en in de bovenwettelijke werkloosheidsregelingen die een aanvulling op de WW regelen. In geval deze bepalingen komen te vervallen, zal overleg plaatsvinden over de aanwending van het hierdoor beschikbare budget voor een voor werknemers passend alternatief Algemene bepalingen en voorwaarden a) Informatieverstrekking door werkgever De werkgever zal iedere voorgenomen organisatiewijziging zorgvuldig uitvoeren en informeert zo tijdig en volledig mogelijk de werknemers en betrekt bij afwezigheid van de wettelijk verplichte ondernemingsraad, los van het periodiek overleg, op het moment dat de inspraak van vakbonden nog van wezenlijke invloed op het te nemen besluit kan zijn, de vakorganisaties. Zoals feitelijk een ondernemingsraad conform art. 25 en/ of 27 van de W.O.R. betrokken zou dienen te worden. Beslissingen op grond van dit Sociaal Plan die de individuele werknemer aangaan zullen altijd schriftelijk worden vastgelegd. De vakorganisaties zullen schriftelijk en mondeling periodiek (1 x per half jaar) worden geïnformeerd over de voortgang van de reorganisaties. b) Vastlegging uitgangspositie Voorafgaand aan de uitvoering van een reorganisatie zal de uitgangspositie van de betrokken werknemers met betrekking tot diensttijd, functie, salaris en eventuele garanties schriftelijk worden vastgelegd en aan betrokken werknemers worden uitgereikt. pagina 7

8 3. BEËINDIGING DIENSTVERBAND 3.1 Procedure beëindiging dienstverband Vaststellen van boventalligheid De boventalligheid wordt conform UWV normen vastgesteld Ontslagprocedure UWV Werkbedrijf De werknemer wordt persoonlijk (mondeling en schriftelijk) medegedeeld dat aan het UWV WERKbedrijf toestemming zal worden gevraagd voor zijn ontslag hetgeen schriftelijk zal worden bevestigd aan de werknemer. Ontslag kan pas van toepassing zijn op het moment dat vaststaat dat er geen passende functie beschikbaar is Ontslagprocedure Kantonrechter In daarvoor in aanmerking komende gevallen kan in afwijking van de UWV procedure, en indien de wetgeving dit vraagt, ook een procedure bij de Kantonrechter plaatsvinden. In geval van beëindiging van de arbeidsovereenkomst via de Kantonrechter zal als opzegtermijn, de opzegtermijn conform de CAO worden gehanteerd Ontslag met wederzijds goedvinden Indien gewenst kunnen partijen het dienstverband met wederzijds goedvinden beëindigen, in welk geval een vaststellingsovereenkomst zal worden opgesteld en overeengekomen op basis van dit Sociaal Plan. In geval van beëindiging van de arbeidsovereenkomst via een vaststellingsovereenkomst zal als opzegtermijn, de opzegtermijn conform de CAO worden gehanteerd Opzegtermijn In geval van beëindiging van de arbeidsovereenkomst via het UWV WERKbedrijf zal als opzegtermijn de opzegtermijn conform de CAO worden gehanteerd. Gedurende de opzegtermijn wordt men geacht de werkzaamheden uit te blijven voeren. De werkgever zal de werknemer bijzonder verlof verlenen voor het volgen van alle outplacementactiviteiten en aan die werknemers die kunnen aantonen dat zij onder werktijd een sollicitatiegesprek hebben. Indien medewerkers tijdens de opzegtermijn worden vrijgesteld van werkzaamheden, kunnen ze opnieuw worden opgeroepen door de werkgever voor passende werkzaamheden. De oproep zal minimaal 2 werkdagen van tevoren plaatsvinden. Indien de werknemer gedurende de opzegtermijn van de werkgever zelf opzegt, geldt de wettelijke opzegtermijn voor werknemers. Op verzoek van de werknemer kan de werkgever, in gevallen van een aanmerkelijk belang voor de werknemer, beëindiging van de dienstbetrekking eerder laten plaatsvinden. Indien de werknemer wenst op te zeggen, nadat de werkgever heeft bekendgemaakt dat zijn arbeidsplaats komt te vervallen, behoudt hij het recht, na ondertekening van de Vaststellingsovereenkomst, op de volledige ontslagvergoeding. pagina 8

9 3.2 Individuele aanzegging Nadat de ontslagvergunning is verleend, wordt de werknemer in een persoonlijk gesprek geïnformeerd. Hierna zal de werkgever een schriftelijke bevestiging aan de betreffende werknemer afgeven. Conform de huidige planning zal de aanzegging plaatsvinden direct na ontvangst van de ontslagvergunning, doch anders zo kort mogelijk na deze datum. Bij het tot stand komen van een vaststellingovereenkomst, wordt de aanzegdatum in overleg bepaald, uitgangspunt dat deze in principe samenvalt met het tot stand komen van het akkoord aangaande de vaststellingsovereenkomst. In beide gevallen wordt als opzegtermijn aangehouden wat in de voor die persoon van toepasselijke CAO staat vermeld. Indien er geen CAO van toepassing is of in de CAO geen opzegtermijn wordt voorgeschreven, worden de wettelijke opzegtermijnen gehanteerd. 3.3 Sollicitatiemogelijkheden /vrijstelling van werkzaamheden Vrijstelling van Arbeid: Werknemers, waarvan de arbeidsplaats komt te vervallen, worden zoveel als mogelijk vrijgesteld van hun werkzaamheden teneinde zich te kunnen richten op het vinden van een functie elders. Gedurende de periode van vrijstelling van werkzaamheden worden de opgebouwde vakantie- en ATV-dagen geacht te zijn opgenomen. Het aantal afgeschreven vakantie- en ATV-dagen kan nooit het aantal daadwerkelijk opgenomen dagen overschrijden Sollicitatieverlof: Indien de werknemer niet is vrijgesteld van werkzaamheden, zal bijzonder verlof voor sollicitatiegesprekken worden toegekend op vertoon van een uitnodiging van sollicitatie Beëindiging arbeidsovereenkomst De Jansen Groep streeft ernaar, mede door toepassing van de voorwaarden van dit sociaal plan, in goed overleg met de werknemer tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst te komen. De voorkeur gaat uit naar beëindiging van de arbeidsovereenkomst middels de UWV-procedure. Indien de werknemer, wiens arbeidsplaats komt te vervallen zelf het dienstverband eerder wil beëindigen, zal dit middels een vastlegging van de beëindigingafspraken in een vaststellingsovereenkomst worden toegestaan, mits de datum van beëindiging in overleg met de werkgever wordt vastgesteld. In de vaststellingsovereenkomst is onder meer opgenomen dat het initiatief tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst is gelegen bij de werkgever, er geen sprake is van een dringende reden voor ontslag, er ook geen sprake is van opzegverbod en de werknemer geen verwijt treft voor de ontstane situatie. Het pagina 9

10 raamwerk van de van de vaststellingsovereenkomst wordt aan dit Sociaal Plan gehecht. De werknemer behoudt zijn rechten vanuit het Sociaal Plan. pagina 10

11 4. HERPLAATSING NA VERVALLEN VAN ARBEIDSPLAATSEN 4.1 Interne herplaatsing Onder interne herplaatsing wordt verstaan het herplaatsen van de werknemer in een passende functie binnen een van de divisies van de Jansen Groep. In overleg met de werknemer die in aanmerking komt voor een interne vacature wordt een afspraak gemaakt met de betreffende bedrijfsleider. Voorafgaand aan dit gesprek wordt de werknemer schriftelijk geïnformeerd over de nieuwe functie en de daaraan verbonden arbeidsvoorwaarden. De werknemer krijgt 10 dagen bedenktijd om te beslissen het aanbod wel of niet te aanvaarden. Indien en voor zover de werknemer de hem aangeboden functie niet passend acht, dient hij dit binnen 10 werkdagen na het verstrijken van eerstgenoemde termijn dit schriftelijk en gemotiveerd aan de begeleidingscommissie kenbaar te maken. Indien naar oordeel van de begeleidingscommissie het aanbod terecht is geweigerd, zal de arbeidsovereenkomst in overeenstemming met het Sociaal Plan worden beëindigd. Indien de werknemer naar oordeel van de begeleidingscommissie het passend aanbod onterecht weigert, kunnen er geen rechten worden ontleend aan dit Sociaal Plan. 4.2 Arbeidsvoorwaarden De werknemer die intern wordt herplaatst, wordt ingedeeld in de bij de nieuwe functie behorende salarisgroep. Indien de werknemer wordt ingedeeld in een lagere salarisschaal, ontvangt de werknemer een functiesalaris en een persoonlijke toeslag, waarvan de som gelijk is aan het oorspronkelijk salaris. Een lagere salarisschaal zal nimmer meer dan twee salarisschalen betreffen. Onder oorspronkelijk salaris wordt verstaan het bij de oude functie behorende kale brutosalaris (exclusief een al eerder toegekende persoonlijke toeslag). De persoonlijke toeslag heeft een vast karakter met een looptijd van onbepaalde tijd. Tevens zal de persoonlijke toeslag worden meegerekend voor de pensioenopbouw, vakantiegelden en overuurcalculatie. Wanneer bij een succesvolle interne herplaatsing sprake is van extra reistijd en reiskosten zal de extra reistijd het eerste jaar volledig conform de geldende CAO worden vergoed. Verder zullen de extra reiskosten (= verschil tussen woonhuis en huidige standplaats versus de afstand woonhuis nieuwe standplaats) worden vergoed volgens de op de werknemer betreffende CAO afspraken. 4.3 Externe herplaatsing bemiddeling naar ander werk Werk- en bemiddelingstraject Uitgangspunt De werkgever zal de werknemer, die niet intern kan worden herplaatst en wiens arbeidsovereenkomst wordt beëindigd overeenkomstig de ontslagprocedure van artikel 2.4, zoveel mogelijk ondersteunen bij het zoeken naar een passende arbeidsplaats buiten de onderneming. De werkgever zal datgene doen wat redelijkerwijs van hem kan worden verwacht om de bemiddeling te doen slagen. De werknemer is vrij om aan het werk- en bemiddelingstraject deel te nemen. Zodra de werknemer te kennen heeft gegeven hieraan deel te willen nemen wordt van de werknemer de volle medewerking verwacht aan de bemiddelingsactiviteiten. pagina 11

12 4.3.2 Coördinatie & uitvoering De afdeling P&O selecteert, in overleg met de vakbonden Kosten Werknemers ontvangen een persoonsgebonden budget, dat op basis van vrijwilligheid kan worden aangewend voor EVC, outplacement of opleiding. Het bedrag wordt volledig uit de vaste ontslagvergoeding gefinancierd Bemiddelingsduur Als startdatum voor de bemiddeling geldt het moment waarop de werkgever aan de werknemer schriftelijk heeft bevestigd, nadat de werknemer mondeling is aangezegd, dat hij boventallig is en er voor hem binnen de Jansen groep geen passende functie beschikbaar is. Einddatum van de bemiddeling is uiterlijk 12 maanden na de startdatum. De bemiddeling zal op basis van een individueel intakegesprek vorm en inhoud krijgen en zo doeltreffend mogelijk worden ingericht. Het programma van de outplacement (de collectieve bijeenkomsten, dan wel het individuele programma) zullen desgewenst tijdens werktijd en op de werklocatie van de werkgever worden uitgevoerd. Per medewerker zal een plan op maat worden gemaakt. Voor ondersteuning bij het zoeken naar werk buiten de Jansen Groep wordt een samenwerkingsverband aangegaan met een gekwalificeerde organisatie. Deze heeft tot taak de bij haar ondergebrachte werknemers te ondersteunen bij het zoeken en vinden van een functie buiten de Jansen Groep. Na een oriëntatieperiode wordt met de boventallige werknemer een persoonlijk actieplan gemaakt, dat na verkregen advies van de mobiliteitsorganisatie door de werkgever en de werknemer wordt overeengekomen. In het actieplan worden gezamenlijke inspanningen en faciliteiten vastgelegd. Boventallig verklaarde werknemers, die niet of onvoldoende voldoen aan hun verplichtingen, kunnen geen aanspraak maken op het Sociaal Plan. pagina 12

13 5. BEGELEIDINGSCOMMISSIE & REGLEMENT BEGELEIDINGSCOMMISSIE 5.1 Begeleidingscommissie Er wordt een begeleidingscommissie ingesteld die tot taak heeft toe te zien op zowel de procedureel als inhoudelijk correcte naleving van het Sociaal Plan en die erop toeziet dat dit Sociaal Plan in alle gevallen juist wordt toegepast. 5.2 Kosten Eventuele kosten die de begeleidingscommissie maakt in verband met de uitoefening van haar taak komen, binnen redelijke grenzen, voor rekening van de werkgever. 5.3 Reglement begeleidingscommissie 1 Instelling A. Jansen B.V. heeft een Begeleidingscommissie Sociaal Plan reorganisatie A. Jansen B.V. 2011/ 2012 ingesteld. 2 Samenstelling De begeleidingscommissie zal bestaan uit 5 vaste leden, te weten: 2 leden aangewezen door de werkgever; 2 leden aangewezen door de werknemers; 1 lid aangewezen door de vakbonden. Er kan indien noodzakelijk gebruik worden gemaakt van externe deskundigen. De begeleidingscommissie wijst een voorzitter aan. Leden van de onderhandelingscommissie en boventallige leden zijn uitgesloten van deelname aan de begeleidingscommissie. De aangewezen leden van uit de werkgever en werknemers zijn in de gelegenheid om gedurende de gehele looptijd van dit sociaal plan deel te nemen aan de commissie. 3 Taak, werkwijze en bevoegdheden De taak van de begeleidingscommissie is op eigen initiatief, dan wel op verzoek van betrokkene(n), te adviseren ten aanzien van sociale/personele gevolgen, voortvloeiende uit de reorganisatie zoals genoemd in de Sociaal Plan A. Jansen B.V. 2011/ De begeleidingscommissie kan desgewenst betrokkene(n) en/of de werkgever horen, teneinde een objectief inzicht te verkrijgen in de aan hen voorgelegde situaties. Beoordeling van de voorgelegde situatie respectievelijk het uitbrengen van een advies vindt tevens plaats aan de hand van het in dit kader overeengekomen Sociaal Plan. De commissie adviseert de werkgever in individuele gevallen met betrekking tot de uitvoering van dit Sociaal Plan. De begeleidingscommissie komt binnen 10 werkdagen bijeen nadat de werknemer dan wel de werkgever een schriftelijk verzoek heeft gedaan om een uitspraak. De begeleidingscommissie komt binnen een termijn van 1 week met een uitspraak, welke onderbouwd schriftelijk zal worden verstrekt, gelijktijdig aan zowel de werkgever als de werknemer. De begeleidingscommissie bepaalt haar eigen werkwijze. Indien de commissie tot een meerderheidsadvies komt, zal de werkgever overeenkomstig besluiten. pagina 13

14 4 Werkwijze De begeleidingscommissie kan haar werkzaamheden binnen werktijd verrichten. Advisering vindt plaats aan de directie. 5 Geheimhouding De leden van de begeleidingscommissie zijn verplicht tot geheimhouding van alle persoonlijke en zakelijke gegevens, die aan hen bij het uitoefenen van hun taak ter kennis komen. pagina 14

15 6. FINANCIËLE VOORZIENING Ter compensatie voor het verlies van anciënniteit wordt er aan de werknemer, die op initiatief van de Jansen Groep, wordt ontslagen een eenmalige bruto-uitkering uitgekeerd in 6 gelijke termijnen. De eerste betaalbaarstelling valt op de eerste reguliere betaaldag na de ontbinding van de arbeidsovereenkomst, waarna de volgende 5 delen in de opvolgende perioden worden voldaan. Werknemers die op initiatief van de Jansen Groep worden ontslagen en na hun ontslag worden geconfronteerd met een inkomensverlies, doordat zij WW ontvangen of werk hebben gevonden met een lager loon, worden voor de periode van maximaal 12 maanden, na overlegging van een uitkeringsspecificatie en/of loonstrookje een aanvulling gegeven van maximaal het oude bruto periodesalaris wat zij ontvingen bij Jansen groep. 6.1 Vergoeding voor het verlies van anciënniteit Aan de werknemer, die op initiatief van de Jansen Groep wordt ontslagen, wordt bij het einde van het dienstverband een vaste bruto-uitkering verstrekt, die gebaseerd is op het bruto periodesalaris, lengte dienstverband en de leeftijd van de werknemer. De uitkering is gelijk aan de kantonrechterformule (AxBxC). A = Het aantal gewogen dienstjaren. Het aantal gewogen dienstjaren is de som van: 0,5 per dienstjaar onder de leeftijd van 35 jaar; 1 per dienstjaar vanaf 35 tot 45 jaar; 1,5 per dienstjaar vanaf 45 tot 55 jaar; 2 per dienstjaar vanaf de leeftijd van 55 jaar. Een gedeeltelijk jaar van 6 maanden of meer telt als een heel jaar. B = Het bruto periodesalaris C = Correctiefactor 0,5 Voor oudere werknemers kan de vergoeding worden gebruikt voor een individuele ouderenregeling. Indien de werknemer is aangesloten bij een van de vakbonden, dient hierbij de vakbond te worden ingeschakeld. Basis van de ouderenregeling is dat de werkgever de WW-uitkering aanvult tot een nader te bepalen percentage en dat het pensioen wordt doorbetaald, zodat werknemer toch van de vroegpensioenregeling gebruik kan maken. 6.2 Terugkeergarantie ex-werknemers Werknemers waarvan de arbeidsovereenkomst in het kader van onderhavig Sociaal Plan beëindigd wordt, hebben indien het een gelijkwaardige of een uitwisselbare functie betreft gedurende de eerste 12 maanden nadat de arbeidsovereenkomst is opgezegd een terugkeergarantie, als binnen hun voormalige functiegroep het aantal formatieplaatsen op de vestiging waar de werknemer werkzaam was weer toeneemt. Indien het een functie betreft waarbij een scholingstraject noodzakelijk is, dan wordt de termijn op 6 maanden gesteld. pagina 15

16 Zij zullen voorts gedurende de gestelde termijnen, nadat de arbeidsovereenkomst is opgezegd, door de onderneming de vacatures krijgen aangeboden. De begeleidingscommissie houdt toezicht op een correcte naleving van deze bepaling en ontvangt derhalve alle vacatures. pagina 16

17 7. OVERIGE BEPALINGEN 7.1 Concurrentiebeding en geheimhouding Bepalingen inzake het concurrentiebeding zullen op de laatste dag van het dienstverband vervallen. De geheimhoudingsplicht en het relatiebeding blijft echter onveranderd van kracht. 7.2 Jubilea Werknemers die binnen een jaar nadat zij het bedrijf verlaten hebben hun jubileum zouden hebben bereikt, ontvangen die jubileumuitkering alsnog, zo mogelijk bij de eindafrekening. Hierbij worden de op de ontslagdatum geldende fiscale regels in acht genomen. 7.3 Leningen en voorschotten Nog openstaande door de werknemer aan de werkgever verschuldigde bedragen zullen, na overlegging van schriftelijke bewijsstukken, in mindering worden gebracht op de eindafrekening. 7.4 Opleidingen en studieschuld Indien de werknemer reeds een opleiding is gestart op basis van een studieovereenkomst met de werkgever, zal de werkgever de toegezegde vergoeding voor het lopende studiejaar nog voldoen. Een (eventuele) studieschuld zal worden kwijtgescholden voor zover deze studieschuld het gevolg is van een lopende studieovereenkomst met de werkgever. 7.5 Negatief saldo vakantiegeld/ vakantiedagen In die gevallen waarbij het vakantiegeld vooruit wordt betaald, geldt dat, indien het vakantiegeld op enig moment is uitgekeerd voor de datum van aanzegging, het saldo schuld vakantiegeld dat hierdoor ontstaat, wordt kwijtgescholden. Indien het vooruit te betalen vakantiegeld betaald dient te worden in de opzegtermijn, dus na aanzegging ontslag, dan wordt vakantiegeld uitsluitend betaald over de periode dat de medewerker nog in dienst is na de betaaldatum van het vakantiegeld en ontstaat er derhalve geen schuld. Ten aanzien van snipperdagen geldt dat een negatief saldo dat bestaat op de datum van het aanzeggen van het ontslag wordt kwijtgescholden. Uitzondering op deze regels zijn schulden die ontstaan zijn door het verstrekken van voorschotten op vakantiegeld, eindejaarsuitkeringen of loon, anders dan vanuit CAO verplichtingen. Deze schulden worden verrekend met de uit te keren ontslagvergoeding of loon. 7.6 Medewerking tot het geven referenties De werkgever is bereid op verzoek referenties te geven aan potentiële nieuwe werkgevers op voorwaarde dat de werknemer hier toestemming voor heeft gegeven en de werkgever hiervoor zelf heeft benaderd. pagina 17

18 7.7 Spaarloonregeling Bij beëindiging van het dienstverband eindigt deelname aan de spaarloonregeling. De desbetreffende bepalingen in het reglement spaarloonregeling zijn van toepassing. 7.8 Fiscale advisering De werkgever zal voor de medewerkers op wie dit Sociaal Plan van toepassing is, een fiscale voorlichtingsbijeenkomst organiseren, waarvan de kosten voor de werkgever zijn. 7.9 Vrijwillige voortzetting pensioenopbouw De werkgever zal de betrokken medewerkers voorlichten over de mogelijkheid om hun pensioenopbouw op vrijwillige basis voort te zetten, nadat het dienstverband beëindigd is. A. Jansen B.V. en alle onderhavige bedrijven stellen zich onverkort, in voorkomende gevallen (zoals faillissement, surseance van betaling, beslaglegging, etc). van één of meerdere van de bedrijven vallend in de A. Jansen B.V. groep, garant voor het volledig uitvoeren van dit Sociaal Plan. Aldus overgekomen te Son op 30 maart 2011 CNV FNV Bondgenoten Robbim Heins FNV Bouw Henri Janssen Vakvereniging Het Zwarte Corps Willem Linders Monique van Meerendonk Jansen Groep A.C.I. Jansen pagina 18

SOCIAAL PLAN 24 februari september 2014

SOCIAAL PLAN 24 februari september 2014 SOCIAAL PLAN 24 februari 2014 30 september 2014 Sociaal plan Goes 2014 V 0.4 1 1. Werkingssfeer en doelstelling 4 2. Werkingsduur 5 3. Definities 6 4.1 Hardheidsclausule 7 4.2 Speciale afspraken 7 5. Begeleidingscommissie

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Bouwbedrijf De Keij B.V. Rotterdam

SOCIAAL PLAN. Bouwbedrijf De Keij B.V. Rotterdam SOCIAAL PLAN Bouwbedrijf De Keij B.V. Rotterdam INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9 Hoofdstuk 10 Hoofdstuk 11 Algemeen

Nadere informatie

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is Sociaal Plan AkzoNobel in Nederland 2014-2016 AkzoNobel en vakorganisaties streven naar het behouden van werkgelegenheid bij reorganisaties. Voor die situaties waar behoud van werkgelegenheid onverhoopt

Nadere informatie

H o o f d k a n t o o r

H o o f d k a n t o o r H o o f d k a n t o o r Tweede Akkoord afwijkingen Sociaal Plan Maatvoering voor Maatwerk Partijen: - te Utrecht En - AbvaKabo FNV te Zoetermeer - CNV Publieke Zaak te Den Haag - De Unie te Culemborg -

Nadere informatie

Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011. Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8

Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011. Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8 Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011 Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8 Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van

Nadere informatie

Sociaal Plan Reorganisatie Splitsing Frontoffice/Backoffice MCB Nederland B.V. Versie 1.5, definitief 15 augustus 2012

Sociaal Plan Reorganisatie Splitsing Frontoffice/Backoffice MCB Nederland B.V. Versie 1.5, definitief 15 augustus 2012 Sociaal Plan Reorganisatie Splitsing Frontoffice/Backoffice MCB Nederland B.V. Versie 1.5, definitief 15 augustus 2012 Sociaal Plan MCB Nederland B.V. 1 Inhoud 1 1. Inleiding 2 2. Arbeidsvoorwaarden /

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN De Combi Groep BV

SOCIAAL PLAN De Combi Groep BV SOCIAAL PLAN De Combi Groep BV Geldend van..april 2013 tot 1 maart 2014 INHOUDSOPGAVE 2 Hoofdstuk 1 Algemeen Hoofdstuk 2 Definities Hoofdstuk 3 Werkingssfeer Sociaal Plan Hoofdstuk 4 Begeleiding Hoofdstuk

Nadere informatie

15 april 2014. Sociaal Plan 1 april 2014-1 april 2015

15 april 2014. Sociaal Plan 1 april 2014-1 april 2015 15 april 2014 Sociaal Plan 1 april 2014-1 april 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen 1.1. Begripsbepalingen 1.2. Werkingssfeer 1.3. Looptijd 1.4. Overleg 2. Procedure 2.1. Vaststelling en mededeling van boventalligheid

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 2011 CapitalP inzake AgentschapNL 15 oktober 2011 tot en met 31 december 2013

SOCIAAL PLAN 2011 CapitalP inzake AgentschapNL 15 oktober 2011 tot en met 31 december 2013 SOCIAAL PLAN 2011 CapitalP inzake AgentschapNL 15 oktober 2011 tot en met 31 december 2013 CapitalP, gevestigd te Almere als partij ter ener zijde en FNV Bondgenoten, gevestigd te Utrecht CNV Dienstenbond,

Nadere informatie

3F UITTREKSEL. Samen Sterker Verder

3F UITTREKSEL. Samen Sterker Verder 3F UITTREKSEL van het Sociaal Plan FNV in Beweging 1 maart 2013 1 oktober 2018 en art. 6 uit het Sociaal Plan tussen FNV Personeel en FNV KIEM van 18 maart 2016 i.v.m. art. 2:334f lid 2 sub g BW Samen

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN Nagel Nederland Reorganisatie

SOCIAAL PLAN Nagel Nederland Reorganisatie SOCIAAL PLAN Nagel Nederland Reorganisatie pagina 1 van 15 De ondergetekenden, 1. Krafverkehr Nagel GmbH&Co.KG te Versmold (DLD), mede gevestigd in Nederland/Raalte aldaar h.o.d.n. Nagel Nederland. en

Nadere informatie

Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV

Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV versie 2 september 2011 Pagina 1 1. Inleiding In het kader van het faillissement van DELTA Biovalue BV en daarmee van DELTA

Nadere informatie

Twee jaar Wet Werk en Zekerheid

Twee jaar Wet Werk en Zekerheid Twee jaar Wet Werk en Zekerheid Top 10 van wat elke werkgever inmiddels zou moeten weten juni 2017 Inhoudsopgave 1. Proeftijd 2. Concurrentiebeding 3. Ketenregeling 4. Beëindiging arbeidsovereenkomst bepaalde

Nadere informatie

Sociaal plan Mueller ten behoeve van de verhuizing naar de nieuw te bouwen locatie te Groenlo.

Sociaal plan Mueller ten behoeve van de verhuizing naar de nieuw te bouwen locatie te Groenlo. Sociaal plan Mueller ten behoeve van de verhuizing naar de nieuw te bouwen locatie te Groenlo. Inleiding Deze regeling (hierna te noemen: de Regeling), is bedoeld om de opvang van de sociale gevolgen te

Nadere informatie

Sociaal Plan - Air Products Nederland BV. Januari 2015.

Sociaal Plan - Air Products Nederland BV. Januari 2015. Sociaal Plan - Air Products Nederland BV. Januari 2015. Inleiding. Air Products ziet zich genoodzaakt op wereldwijd, Europees en op landen niveau de bedrijfsorganisaties anders in te richten teneinde te

Nadere informatie

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST VASTSTELLINGSOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. WERKGEVER, gevestigd en kantoorhoudende te [ADRES], hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door [VERTEGENWOORDIGER], hierna te noemen: "werkgever"; en 2.

Nadere informatie

S O C I A A L P L A N

S O C I A A L P L A N S O C I A A L P L A N 1. ALGEMENE BEPALINGEN EN UITGANGSPUNTEN 1.1 Siemens Nederland N.V. te Den Haag, verder te noemen werkgever, en de vertegenwoordigers van de Vakverenigingen, hebben overeenstemming

Nadere informatie

Reglement tijdelijke vergoeding pensioenpremie bij ontslag op economische gronden Inhoudsopgave

Reglement tijdelijke vergoeding pensioenpremie bij ontslag op economische gronden Inhoudsopgave Reglement tijdelijke vergoeding pensioenpremie bij ontslag op economische gronden Inhoudsopgave Artikel 1: Definities... 2 Artikel 2: Voorwaarden... 2 Artikel 3: Aanvraagprocedure en beëindiging... 4 Artikel

Nadere informatie

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de medewerkers die vallen onder de CAO VVT. 1. Overeenkomst Ondergetekenden:

Nadere informatie

Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden

Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden 2 Wet Werk en Zekerheid Ingrijpende wijzigingen in de regels voor het aangaan en opstellen van arbeidsovereenkomsten Ingrijpende wijzigingen

Nadere informatie

Sociaal Plan Recticel Wijchen

Sociaal Plan Recticel Wijchen Sociaal Plan Recticel Wijchen 22 juli 2014 Sociaal Plan Recticel Wijchen RECTICEL.: D rite / tîjjwtt, frrr crrmfrrrt Inhoudsopgave Preambule... 4 Artikel 1 Definities... 5 a) Werkgever... 5 b) Werknemer...

Nadere informatie

FNV Bouw, gevestigd te Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van der Veer;

FNV Bouw, gevestigd te Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van der Veer; Afvloeiingsregeling Bald BV Partijen: Bald BV, gevestigd te Dongen, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar statutair directeur, de heer L.F. Postma, verder te noemen de werkgever; en FNV Bouw,

Nadere informatie

1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens:

1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens: Hoofdstuk 14 Activeringsregeling (per 1 juli 2015) en pensioen A Activeringsregeling Artikel 1 Werkingssfeer 1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens:

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT RTV Noord- Holland 1 december 2013 tot en met 30 april 2014

SOCIAAL STATUUT RTV Noord- Holland 1 december 2013 tot en met 30 april 2014 SOCIAAL STATUUT RTV Noord- Holland 1 december 2013 tot en met 30 april 2014 INHOUDSOPGAVE: Artikel 1 Definities... 4 a) Werkgever... 4 b) Werknemer... 4 c) CAO... 4 d) Werknemersorganisaties... 4 e) Bruto

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Stichting Fokus Exploitatie

SOCIAAL PLAN. Stichting Fokus Exploitatie 1 SOCIAAL PLAN Stichting Fokus Exploitatie 2 Inhoudsopgave 1. Werkingssfeer en doelstelling 4 2. Werkingsduur 4 3. Wijziging 4 4. Definities 4 5. Mogelijkheid tot bezwaar 5 6. Hardheidsclausule 5 7. Begeleidingscommissie

Nadere informatie

Cao Openbare Bibliotheken Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017

Cao Openbare Bibliotheken Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017 Centraal Overleg Arbeidsvoorwaarden Openbare Bibliotheken Cao Openbare Bibliotheken 2015-2019 - Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017 Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 4 (Aard van de arbeidsovereenkomst)

Nadere informatie

S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V. H a H W E E K K R A N T E N

S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V. H a H W E E K K R A N T E N PRINCIPE-AKKOORD S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V. H a H W E E K K R A N T E N Overeengekomen op 15 maart 2017 door: De Persgroep Nederland B.V. NVJ jv/15 maart

Nadere informatie

Sociaal Plan. Koninklijk Instituut voor de Tropen

Sociaal Plan. Koninklijk Instituut voor de Tropen Sociaal Plan Koninklijk Instituut voor de Tropen 0 Inhoud Artikel 1 WERKINGSSFEER EN WERKINGSDUUR... 3 Werkingssfeer... 3 Werkingsduur... 3 Bovenwettelijke uitkeringsregeling bij werkloosheid... 3 Wijziging...

Nadere informatie

Alles over ontslag met wederzijds goedvinden

Alles over ontslag met wederzijds goedvinden Alles over ontslag met wederzijds goedvinden Werkgever en werknemer kunnen afspreken om in onderling overleg het dienstverband te beëindigen. Dat heet ook wel ontslag met wederzijds goedvinden. U bent

Nadere informatie

Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid

Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel met veranderingen in het arbeidsrecht aangenomen. Aanvankelijk zou een deel van de wijzigingen ingaan op 1 juli 2014,

Nadere informatie

Sociaal Plan ID Werknemers. In verband met het opheffen van de loonkostensubsidie In en Doorstroombanen per 1 augustus 2016.

Sociaal Plan ID Werknemers. In verband met het opheffen van de loonkostensubsidie In en Doorstroombanen per 1 augustus 2016. Sociaal Plan ID Werknemers In verband met het opheffen van de loonkostensubsidie In en Doorstroombanen per 1 augustus 2016. De Basis Maart 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Aanleiding opstellen Sociaal

Nadere informatie

ANWB B.V., gevestigd te Den Haag, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer O. Bouman enerzijds, hierna te noemen ANWB,

ANWB B.V., gevestigd te Den Haag, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer O. Bouman enerzijds, hierna te noemen ANWB, 1 Principeakkoord Sociaal Plan ANWB 2016-2017 De ondergetekenden: ANWB B.V., gevestigd te Den Haag, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer O. Bouman enerzijds, hierna te noemen ANWB, en FNV,

Nadere informatie

III. REGLEMENT AANVULLINGEN EN UITKERINGEN

III. REGLEMENT AANVULLINGEN EN UITKERINGEN III. REGLEMENT AANVULLINGEN EN UITKERINGEN Artikel 1 - Definities In dit reglement gelden de definities die zijn opgenomen in de statuten. Verder wordt in aanvulling of afwijking daarvan verstaan onder:

Nadere informatie

Voorstellen cao Houthandel. Uitwerking Sociaal Akkoord

Voorstellen cao Houthandel. Uitwerking Sociaal Akkoord Voorstellen cao Houthandel Uitwerking Sociaal Akkoord In 2013 hebben werkgevers en werknemers op centraal niveau afspraken gemaakt in het Sociaal Akkoord. De koepelorganisatie waarvan de VVNH lid is (NVG/VNO),

Nadere informatie

Sociaal Plan. Eaton Industries (Netherlands) B.V. en Cooper Safety B.V. Locaties Zaltbommel, Hengelo, Breda DEFINITIEF.

Sociaal Plan. Eaton Industries (Netherlands) B.V. en Cooper Safety B.V. Locaties Zaltbommel, Hengelo, Breda DEFINITIEF. Sociaal Plan Eaton Industries (Netherlands) B.V. en Cooper Safety B.V. Locaties Zaltbommel, Hengelo, Breda 8 april 2014 8 april 2014 versie Definitief 1 Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 De directie van Eaton

Nadere informatie

ONDERHANDELINGSRESULTAAT AANVULLING SOCIAAL STATUUT VOOR RABOBANK NEDERLAND

ONDERHANDELINGSRESULTAAT AANVULLING SOCIAAL STATUUT VOOR RABOBANK NEDERLAND ONDERHANDELINGSRESULTAAT AANVULLING SOCIAAL STATUUT VOOR RABOBANK NEDERLAND Rabobank Nederland enerzijds, en de vakorganisaties De Unie, FNV Bondgenoten en CNV Dienstenbond anderzijds, hebben in het licht

Nadere informatie

Sociale regeling Farm Frites International B.V., Farm Frites Europe B.V., Farm Frites B.V. (Nederland)

Sociale regeling Farm Frites International B.V., Farm Frites Europe B.V., Farm Frites B.V. (Nederland) Sociale regeling Farm Frites International B.V., Farm Frites Europe B.V., Farm Frites B.V. (Nederland) INLEIDING De zware concurrentieslag en overcapaciteit in de sector heeft Farm Frites ('FF) in een

Nadere informatie

Sociaal Plan ECN januari 2011

Sociaal Plan ECN januari 2011 Sociaal Plan ECN 2011 13 januari 2011 Preambule... 3 Artikel 1 Definities... 4 Artikel 2 Werkingssfeer en werkingsduur... 5 a. Werkingssfeer... 5 b. Werkingsduur... 5 c. Wijzigingen... 5 d. Registratie...

Nadere informatie

Overgangsregeling 1april 2014 tot 1 april 2018. Sociale Regeling DSM Biologics Company B.V.

Overgangsregeling 1april 2014 tot 1 april 2018. Sociale Regeling DSM Biologics Company B.V. Overgangsregeling 1april 2014 tot 1 april 2018 Sociale Regeling DSM Biologics Company B.V. Sociale Regeling DSM Biologics Inleiding De Sociale Regeling van DSM Biologics Company B.V. (hierna: Werkgever)

Nadere informatie

S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V.

S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V. S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V. Amsterdam, februari 2015 1 Sociaal Afspraken de Persgroep Nederland --------------------------------------------------------

Nadere informatie

Alles over ontslag met wederzijds goedvinden

Alles over ontslag met wederzijds goedvinden Alles over ontslag met wederzijds goedvinden Uw dienstverband bij uw werkgever kan op verschillende manieren eindigen. Behalve ontslag via UWV WERKbedrijf of via de kanton rechter, kunnen u en uw werkgever

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN Koninklijke BAM Groep nv 13 mei 2009

SOCIAAL PLAN Koninklijke BAM Groep nv 13 mei 2009 SOCIAAL PLAN Koninklijke BAM Groep nv 13 mei 2009 Datum 13 mei 2009 Kenmerk SOCIAAL PLAN BAM v20090420 def a.doc/ DVV/ PLE SOCIAAL PLAN Koninklijke BAM Groep nv pagina 1 van 15 INHOUD INLEIDING ALGEMENE

Nadere informatie

Emmer Compascuum, 1 oktober 2015

Emmer Compascuum, 1 oktober 2015 Emmer Compascuum, 1 oktober 2015 Op 1 oktober 2015 is een principe akkoord bereikt tussen Fresenius Hemocare Netherlands B.V. en de vakorganisaties FNV, CNV Vakmensen en De Unie met betrekking tot het

Nadere informatie

Is er kans op ontslag? Schakel hulp in!

Is er kans op ontslag? Schakel hulp in! Is er kans op ontslag? Schakel hulp in! Is er kans op ontslag? Wilt u weg bij uw werkgever? Wilt u weten wat er in uw situatie mogelijk is? Wilt u uw vaststellingsovereenkomst zelf opstellen of laten checken?

Nadere informatie

Sociaal plan 2015-2018. Maatregelen voor het voorkomen en opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV

Sociaal plan 2015-2018. Maatregelen voor het voorkomen en opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV Sociaal plan 2015-2018 Maatregelen voor het voorkomen en opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Doelstelling en werkingssfeer 3 Looptijd 4 Definities 4 Hardheidsclausule

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de reorganisatie PostNL, branche Post en Pakketten.

Veelgestelde vragen over de reorganisatie PostNL, branche Post en Pakketten. Veelgestelde vragen over de reorganisatie PostNL, branche Post en Pakketten. Inhoud Voor wie geldt het sociaal plan PostNL 2013-2015?... 2 Ik krijg een aanbod voor nachtdiensten. Mag ik dit aanbod weigeren?...

Nadere informatie

Nieuwsbrief: Dusseldorp legt eindbod op tafel

Nieuwsbrief: Dusseldorp legt eindbod op tafel Nieuwsbrief: Dusseldorp legt eindbod op tafel Eén nieuwsbrief voor jezelf en een extra om aan je collega uit te delen. Beste FNV leden werkzaam bij Dusseldorp, beste Dusseldorp werknemers, Hierbij ontvangen

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog

CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog Inleiding/aanleiding CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog De Gemeente Den Haag heeft bezuinigingen aangekondigd die ingaan per 1 januari 2013 en die tot gevolg hebben dat Stichting Boog een reorganisatie

Nadere informatie

HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen

HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen Introductie Met de komst van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) vinden per 1 januari en 1 juli 2015 ingrijpende veranderingen in het arbeids-

Nadere informatie

Magentazorg. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015

Magentazorg. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015 Magentazorg Addendum Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015 versie 12 augustus 2014 Pagina 1 van 8 Verklaring Aldus overeengekomen te Heerhugowaard op 21 augustus 2014 tussen: De werkgever: Stichting

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN principe akkoord 25 november 2016

SOCIAAL PLAN principe akkoord 25 november 2016 SOCIAAL PLAN principe akkoord 25 november 2016 1. INLEIDING 1.1 Aanleiding en uitgangspunten Sociaal Plan 1.1.1 Op 27 oktober 2016 heeft FNsteel b.v. de Adviesaanvraag ex artikel 25 WOR ingediend bij de

Nadere informatie

Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid

Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid Beste Klant, Per 1 januari en 1 juli 2015 zullen er diverse wijzigingen plaatsvinden op het gebied van arbeidsrecht. Hiervan willen wij u graag op de hoogte brengen. De

Nadere informatie

Artikel 9 Herplaatsing

Artikel 9 Herplaatsing Artikel 9 Herplaatsing 1. Bij de beoordeling of binnen de onderneming van de werkgever een passende functie beschikbaar is voor een werknemer die voor ontslag in aanmerking komt, worden arbeidsplaatsen

Nadere informatie

CONCEPT enkel ter overleg dienend Onder voorbehoud goedkeuring aandeelhouders. Poppies concep SOCIAAL PLAN POPPIES NEDERLAND

CONCEPT enkel ter overleg dienend Onder voorbehoud goedkeuring aandeelhouders. Poppies concep SOCIAAL PLAN POPPIES NEDERLAND SOCIAAL PLAN POPPIES NEDERLAND DEFINITIES Belangstellingsregistratie Onder belangstellingsregistratie wordt verstaan het schriftelijk kenbaar maken van de voorkeur voor een functie. In het eventueel daarop

Nadere informatie

MEMO WIJZIGINGEN ARBEIDSRECHT 2015

MEMO WIJZIGINGEN ARBEIDSRECHT 2015 Van : mr. Inka de Jong Datum : 12 december 2014 Betreft : Wijzigingen in het arbeidsrecht met ingang van 1 januari 2015 Geachte relatie, Met ingang van 1 januari 2015 vinden er gefaseerd belangrijke wijzigingen

Nadere informatie

Workshop Arbeidsrecht

Workshop Arbeidsrecht Workshop Arbeidsrecht 2 Augustus 2014 Amsterdam Amsterdam, 2 Augustus 2014 Overzicht 1. Arbeidsovereenkomsten 2. Arbeidsvoorwaarden 3. Ontslag 4. WW- uitkering By Stichting Sajaam 1 1. Soort contracten

Nadere informatie

Maatregelen voor het opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV. Met opmaak: Nederlands (standaard)

Maatregelen voor het opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV. Met opmaak: Nederlands (standaard) Maatregelen voor het opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV Met opmaak: Nederlands (standaard) Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Doelstelling en werkingssfeer 3 Looptijd 4 Definities 4 Hardheidsclausule

Nadere informatie

Sociaal Plan. V&D B.V. en La Place B.V. 1 maart 2015 tot en met 30 juni 2015

Sociaal Plan. V&D B.V. en La Place B.V. 1 maart 2015 tot en met 30 juni 2015 Sociaal Plan V&D B.V. en La Place B.V. 1 maart 2015 tot en met 30 juni 2015 V&D B.V., gevestigd te Amsterdam La Place B.V., gevestigd te Amsterdam hierna te noemen de Werkgever elk als partij ter ene zijde

Nadere informatie

# SOCIAAL PLAN. Arjowiggins Security B.V. te Ugchelen

# SOCIAAL PLAN. Arjowiggins Security B.V. te Ugchelen #1581627 SOCIAAL PLAN Arjowiggins Security B.V. te Ugchelen 5 december 2013 tot 1 juli 2014 1 De ondergetekenden, 1. Arjowiggins Security B.V. te Ugchelen, hierna te noemen: AWS en 2. FNV Bondgenoten De

Nadere informatie

1.1 Doel Het doel van dit sociaal plan is om de nadelige sociale gevolgen van reorganisaties voor

1.1 Doel Het doel van dit sociaal plan is om de nadelige sociale gevolgen van reorganisaties voor Sociaal plan Meander Medisch Centrum Inleiding Voor u ligt het sociaal plan van Meander Medisch Centrum. Om klantvriendelijke, deskundige en betrouwbare zorg te leveren aan onze patiënten zijn wij voortdurend

Nadere informatie

Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden?

Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden? Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden? Op 18 februari 2014 is de Wet Werk en Zekerheid aangenomen. Op internet zijn veel plukjes informatie te vinden. Hieronder volgt een overzicht van

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid De elf belangrijkste wijzigingen en gevolgen voor de werkgever September 2014 Inhoud 1. Beëindiging tijdelijk contract 2. Proeftijd in tijdelijk contract 3. Concurrentiebeding in

Nadere informatie

voor het personeel van NXP Semiconductors Netherlands B.V. NXP Software B.V.

voor het personeel van NXP Semiconductors Netherlands B.V. NXP Software B.V. Sociaal Plan 2014 voor het personeel van NXP Semiconductors Netherlands B.V. NXP Software B.V. Looptijd: 8 mei 2014 tot en met 30 juni 2015 Datum: 8 mei 2014 Page 1 of 14 Inhoudsopgave 1 Definities 2 Inleiding

Nadere informatie

Centraal Sociaal Plan 2014 voor het personeel van Philips in Nederland

Centraal Sociaal Plan 2014 voor het personeel van Philips in Nederland Centraal Sociaal Plan 2014 voor het personeel van Philips in Nederland Uitgave : januari 2014 Human Resources Benelux Sociaal Economische Afdeling 2 januari 2014 PHILIPS ELECTRONICS NEDERLAND B.V., gevestigd

Nadere informatie

Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding Gist-Brocades. VUT Reglement

Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding Gist-Brocades. VUT Reglement Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding Gist-Brocades VUT Reglement Uitgave februari 2006 REGLEMENT VRIJWILLIG VERVROEGDE UITTREDING DSM GIST SERVICES B.V. Inhoudsopgave blz. Artikel 1 Definities...

Nadere informatie

Concept Sociaal plan privatisering Zwembad t Baafje

Concept Sociaal plan privatisering Zwembad t Baafje Concept Sociaal plan privatisering Zwembad t Baafje MEDEDELING IN HET KADER VAN DE AANBESTEDING ZWEMBAD t BAAFJE AAN GEINTERESSEERDE PARTIJEN Voorliggend concept sociaal plan kan de goedkeuring van zowel

Nadere informatie

EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST MET WEDERZIJDS GOEDVINDEN DE ONDERGETEKENDEN:

EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST MET WEDERZIJDS GOEDVINDEN DE ONDERGETEKENDEN: Voorbeeld vaststellingsovereenkomst Een vaststellingsovereenkomst wordt in principe het beste door een jurist opgesteld. Meer informatie leest u ook op de website: - Ontslag.nl - Arbeidsrechter.nl DE ONDERGETEKENDEN:

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN VILLEROY & BOCH WELLNESS

SOCIAAL PLAN VILLEROY & BOCH WELLNESS SOCIAAL PLAN VILLEROY & BOCH WELLNESS LOOPTIJD VAN 18 DECEMBER 2014 TOT EN MET 30 JUNI 2015 Inhoudsopgave pagina Inleiding 3 Definities 4 Werkingssfeer 4 Werkingsduur 5 Verplichtingen van partijen 5 Hardheidsclausule

Nadere informatie

PAPYRUS. Sociaal Plan. Papyrus Groep Nederland B.V. Looptijd: 1 juni 2011-1 juni 2013

PAPYRUS. Sociaal Plan. Papyrus Groep Nederland B.V. Looptijd: 1 juni 2011-1 juni 2013 Sociaal Plan Papyrus Groep Nederland B.V. Looptijd: 1 juni 2011-1 juni 2013 27 april 2011 Inhoud sociaal plan 1. Algemene bepalingen artikel 1 Aanleiding sociaal plan artikel 1.2 Overleg artikel 1.3 Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Sociaal Plan 2015-2016 Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren

Sociaal Plan 2015-2016 Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren Sociaal Plan 2015-2016 Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren November 2015 1 Inhoudsopgave Preambule Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel

Nadere informatie

Inhoudsopgave 2 Doelstelling en werkingssfeer 3. Voorkomen boventalligheid 6. Boventallig met interne herplaatsing 7

Inhoudsopgave 2 Doelstelling en werkingssfeer 3. Voorkomen boventalligheid 6. Boventallig met interne herplaatsing 7 Maatregelen voor het opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Hoofdstuk 1. Hoofdstuk 2. Hoofdstuk 3. Hoofdstuk 4. Hoofdstuk 5. Hoofdstuk 6. Hoofdstuk 7. Hoofdstuk

Nadere informatie

1. de sportorganisatie/school/vereniging..., gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door:

1. de sportorganisatie/school/vereniging..., gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door: Arbeidsovereenkomst. De ondergetekenden 1. de sportorganisatie/school/vereniging......, gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door: Naam:...... Functie:... Naam:......

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST DIERENPARK EMMEN 1 JANUARI DECEMBER 2013

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST DIERENPARK EMMEN 1 JANUARI DECEMBER 2013 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST DIERENPARK EMMEN 1 JANUARI 2011 31 DECEMBER 2013 1 De ondergetekenden: Werkgever: Dierenpark Emmen Hoofdstraat 18 7811 EP Emmen als partij ter ene zijde en Werknemerspartijen:

Nadere informatie

Sociaal Plan Nederlandse Orkesten. Ledenbijeenkomst over Onderhandelingsresultaat 31 mei 2012 te Utrecht

Sociaal Plan Nederlandse Orkesten. Ledenbijeenkomst over Onderhandelingsresultaat 31 mei 2012 te Utrecht Sociaal Plan Nederlandse Orkesten Ledenbijeenkomst over Onderhandelingsresultaat 31 mei 2012 te Utrecht Procedure Sociaal Plan Orkesten Overleg over diverse concept versies: - delegatie vakbonden - delegatie

Nadere informatie

Sociaal Plan. V&D B.V. en La Place B.V. 1 juli 2013 tot 1 januari 2015

Sociaal Plan. V&D B.V. en La Place B.V. 1 juli 2013 tot 1 januari 2015 Sociaal Plan V&D B.V. en La Place B.V. 1 juli 2013 tot 1 januari 2015 V&D B.V., gevestigd te Amsterdam La Place B.V., gevestigd te Amsterdam hierna te noemen de Werkgever elk als partij ter ene zijde en

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN NEW ECO FRESENIUS HEMOCARE NETHERLANDS B.V.

SOCIAAL PLAN NEW ECO FRESENIUS HEMOCARE NETHERLANDS B.V. 30 maart 2012 SOCIAAL PLAN NEW ECO FRESENIUS HEMOCARE NETHERLANDS B.V. INHOUDSOPGAVE 1. Algemene bepalingen en uitgangspunten 2. Werkingsduur 3. Definities 4. Hardheidsclausule 5. Interne herplaatsing

Nadere informatie

Sociaal Plan HAPAG-LLOYD ROTTERDAM Branch of Hapag-Lloyd AG

Sociaal Plan HAPAG-LLOYD ROTTERDAM Branch of Hapag-Lloyd AG Sociaal Plan HAPAG-LLOYD ROTTERDAM Branch of Hapag-Lloyd AG Inhoudsopgave Preambule...3 Artikel 1 Definities...4 Artikel 2 Werkingssfeer en werkingsduur...4 Artikel 3 Algemene bepalingen en voorwaarden...4

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 1. ALGEMENE BEPALINGEN EN UITGANGSPUNTEN

SOCIAAL PLAN 1. ALGEMENE BEPALINGEN EN UITGANGSPUNTEN SOCIAAL PLAN 1. ALGEMENE BEPALINGEN EN UITGANGSPUNTEN 1.1 Siemens Nederland N.V. te Den Haag, verder te noemen werkgever, en de vertegenwoordigers van de vakverenigingen, hebben overeenstemming bereikt

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN WERK NAAR WERK

SOCIAAL PLAN WERK NAAR WERK SOCIAAL PLAN WERK NAAR WERK in verband met het afslanken van het personeelsbestand bij TSO Packaging Printers B.V. te Goirle Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Definities... 5 2. Inleiding... 6 2.1 Werkingsfeer...6

Nadere informatie

S O C I A A L P L A N

S O C I A A L P L A N S O C I A A L P L A N 1. ALGEMENE BEPALINGEN EN UITGANGSPUNTEN 1.1 Siemens Nederland N.V. te Den Haag, verder te noemen werkgever, en de vertegenwoordigers van de vakverenigingen, hebben overeenstemming

Nadere informatie

Tot slot vindt u in het sociaal plan een uitwerking van de noodzakelijke en wenselijke communicatie rondom het reorganisatieproces.

Tot slot vindt u in het sociaal plan een uitwerking van de noodzakelijke en wenselijke communicatie rondom het reorganisatieproces. Bijlage 1: Sociaal Plan Het sociaal plan is het kader waarbinnen de reorganisatie zal worden uitgevoerd. In het sociaal plan staan de verschillende stappen in het reorganisatieproces beschreven. Daarnaast

Nadere informatie

Avondje Legal. 3 Advocaten

Avondje Legal. 3 Advocaten Avondje Legal 3 Advocaten Wat gaan we doen? Werkkostenregeling en de wijziging van arbeidsvoorwaarden Wet werk en zekerheid Wijziging arbeidsvoorwaarden Werkostenregeling: Iedereen kosten arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

Sociaal plan 2013/2014. Kemira Rotterdam B.V.

Sociaal plan 2013/2014. Kemira Rotterdam B.V. Sociaal plan 2013/2014 Pagina 1 van 17 Inleiding Binnen Kemira Rotterdam BV werken 243 personen (eind april 2013). De bedrijfsonderdelen van Kemira Rotterdam BV bestaan uit: Operatie in Botlek en Europoort,

Nadere informatie

MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3

MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3 MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3 Inleiding Schakelring heeft nu en de komende jaren te maken met fundamentele ontwikkelingen in welzijn en zorg, die continue aanpassingen en vernieuwingen

Nadere informatie

Oproepovereenkomst m.u.p. onbepaalde tijd

Oproepovereenkomst m.u.p. onbepaalde tijd BIJLAGE 20 Oproepovereenkomst m.u.p. onbepaalde tijd De ondergetekenden: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (of een andere rechtsvorm)... gevestigd te..., kantoorhoudende te... aan

Nadere informatie

Het zwaarwegend belang moet overigens aanwezig zijn bij aangaan van het concurrentiebeding of relatiebeding, maar ook bij einde van het contract.

Het zwaarwegend belang moet overigens aanwezig zijn bij aangaan van het concurrentiebeding of relatiebeding, maar ook bij einde van het contract. Het nieuwe arbeidsrecht en ontslagrecht 2015 (De Wet Werk en Zekerheid voor werknemers) In 2015 is en wordt het arbeidsrecht en ontslagrecht ingrijpend veranderd. De nieuwe wetgeving is gericht op arbeidsmobiliteit.

Nadere informatie

Sociaal plan 1 november 2016 tot en met 30 juni 2017

Sociaal plan 1 november 2016 tot en met 30 juni 2017 Sociaal plan 1 november 2016 tot en met 30 juni 2017 De ondergetekenden, 1. Solidus Solutions Board B.V., gevestigd te Bad Nieuweschans, Solidus Solutions Oude Pekela B.V., gevestigd te Oude Pekela, Solidus

Nadere informatie

Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan

Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan Ex art. 1.3.7 CAO W&MD en ex art. 1.4.8 CAO Kinderopvang Sociaal plan d.d. 23 juni 2011 De ondergetekenden, MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening,

Nadere informatie

Sociaal Plan Hersenen/Psychiatrie

Sociaal Plan Hersenen/Psychiatrie Sociaal Plan Hersenen/Psychiatrie De Raad van Bestuur van het UMC Utrecht en de werknemersorganisaties, Overwegende: - dat de Raad van Bestuur wordt geconfronteerd met budgettaire bezuinigingen door landelijke

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. tussen. SHANKS NETHERLANDS HOLDING B.V. en SHANKS HAZARDOUS WASTE B.V. VAN GANSEWINKEL GROEP B.V. FNV.

SOCIAAL PLAN. tussen. SHANKS NETHERLANDS HOLDING B.V. en SHANKS HAZARDOUS WASTE B.V. VAN GANSEWINKEL GROEP B.V. FNV. VOORSTEL SOCIAAL PLAN VAN [DATUM] ONDER OPSCHORTENDE VOORWAARDE VAN CLOSING VAN DE TRANSACTIE WAARBIJ SHANKS GROUP (DAADWERKELIJK) 100% VAN DE AANDELEN IN VAN GANSEWINKEL GROEP B.V. VERKRIJGT. SOCIAAL

Nadere informatie

Samenvatting. SOCIAAL PLAN `van werk naar werk` DUTCHMEDIA PUBLICATIE

Samenvatting. SOCIAAL PLAN `van werk naar werk` DUTCHMEDIA PUBLICATIE van versienummer Versie 2.0 atum 11 juni 2007 Samenvatting SOCIAAL PLAN `van werk naar werk` DUTCHMEDIA PUBLICATIE 1 Inleiding In de periode van medio maart tot medio juni zijn vakbonden en werkgever met

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST. 2. [naam DGA], geboren op [datum], wonende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats], hierna te noemen: "werknemer";

ARBEIDSOVEREENKOMST. 2. [naam DGA], geboren op [datum], wonende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats], hierna te noemen: werknemer; ARBEIDSOVEREENKOMST Ondergetekenden: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [naam] Holding BV, statutair gevestigd te [plaats] en kantoorhoudende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats],

Nadere informatie

VUT-CAO STICHTING VRIJWILLIG VERVROEGDE UITTREDING VOOR HET BEROEPSGOEDERENVERVOER OVER DE WEG EN DE VERHUUR VAN MOBIELE KRANEN.

VUT-CAO STICHTING VRIJWILLIG VERVROEGDE UITTREDING VOOR HET BEROEPSGOEDERENVERVOER OVER DE WEG EN DE VERHUUR VAN MOBIELE KRANEN. VUT-CAO STICHTING VRIJWILLIG VERVROEGDE UITTREDING VOOR HET BEROEPSGOEDERENVERVOER OVER DE WEG EN DE VERHUUR VAN MOBIELE KRANEN oktober 2005 ARTIKEL 1A Werkingssfeer 1. De bepalingen van deze overeenkomst

Nadere informatie

TRANSITIEVERGOEDING & SOCIAAL PLAN. Dr. mr. Steven Jellinghaus & mr. Karen Maessen De Voort Advocaten I Mediators

TRANSITIEVERGOEDING & SOCIAAL PLAN. Dr. mr. Steven Jellinghaus & mr. Karen Maessen De Voort Advocaten I Mediators TRANSITIEVERGOEDING & SOCIAAL PLAN Dr. mr. Steven Jellinghaus & mr. Karen Maessen De Voort Advocaten I Mediators Wat is een sociaal plan? Niet wettelijk geregeld Spelregels en/of compensatie bij ondernemingsbeslissing

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN DWINGENDE GETIJDEN. Voornemen tot reorganisatie van Endemol Nederland bv. Contextanalyse, conclusies en besluitvoornemens

SOCIAAL PLAN DWINGENDE GETIJDEN. Voornemen tot reorganisatie van Endemol Nederland bv. Contextanalyse, conclusies en besluitvoornemens SOCIAAL PLAN DWINGENDE GETIJDEN Voornemen tot reorganisatie van Endemol Nederland bv Contextanalyse, conclusies en besluitvoornemens INHOUDSOPGAVE SOCIAAL PLAN Inleiding DEEL I Definities en werkingssfeer

Nadere informatie

Overdrachtsprotocol. MC IJsselmeerziekenhuizen BV Cardiologie Kliniek Nederland BV

Overdrachtsprotocol. MC IJsselmeerziekenhuizen BV Cardiologie Kliniek Nederland BV Overdrachtsprotocol MC IJsselmeerziekenhuizen BV Cardiologie Kliniek Nederland BV 1 Inhoudsopgave Voorwoord Doel Blz. 4 Werkingssfeer Blz. 4 Overgang dienstverband Blz. 4 Geen Gedwongen ontslagen Blz.

Nadere informatie

Sociaal Plan REXEL NEDERLAND B.V.

Sociaal Plan REXEL NEDERLAND B.V. Sociaal Plan REXEL NEDERLAND B.V. INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 1. Definities 5 2. Werkingssfeer 6 3. Boventalligheid, herplaatsing en vrijstelling van werkzaamheden 7 4. Beëindiging van de arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Persoonlijke ontslaganalyse. Mevrouw Mulder. 31 oktober 2013. Inkijkexemplaar

Persoonlijke ontslaganalyse. Mevrouw Mulder. 31 oktober 2013. Inkijkexemplaar Mevrouw A.C. Mulder 31 oktober 2013 Inhoudsopgave 1 Introductie... 4 1.1 Opbouw rapport...4 1.2 Leeswijzer...5 1.3 Nieuwe informatie...5 1.4 Ontslagvergoeding...5 1.5 Tegenvoorstel/volgende stap...5 1.6

Nadere informatie

ABVAKABO FNV. Algemeen directeur XXXX

ABVAKABO FNV. Algemeen directeur XXXX Preambule De ondergetekenden, Stichting xxxxx enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer, anderzijds, verklaren hiermee het Sociaal Plan xxxx te zijn overeengekomen, welke de personele

Nadere informatie

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST VASTSTELLINGSOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. WERKGEVER, gevestigd en kantoorhoudende te [ADRES], hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door [VERTEGENWOORDIGER], hierna te noemen: "werkgever"; en 2.

Nadere informatie