Sociaal Plan Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sociaal Plan 2015-2016 Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren"

Transcriptie

1 Sociaal Plan Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren November

2 Inhoudsopgave Preambule Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Begripsbepalingen Werkingssfeer en looptijd Doel en uitgangspunten Sociaal Plan Algemene bepalingen en voorwaarden Boventalligheid Procedure interne herplaatsing Outplacement Plaatsmakersregeling Beëindiging arbeidsovereenkomst Hardheidsclausule Bezwarencommissie 2

3 Preambule Per 1 januari 2015 is de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren ( NVBD ) gefuseerd met alle regionale verenigingen. Daarmee is er sprake van één vereniging In 2015 en 2016 zal een transitieproces worden doorlopen om te komen tot een nieuw organisatiemodel voor de NVBD. De redenen, die hieraan ten grondslag liggen, zijn van bedrijfsorganisatorische en financiële aard. Als gevolg daarvan wil de NVBD een reorganisatie binnen haar onderneming uitvoeren, bestaande uit een herstructurering van het functiemodel met als gevolg inkrimping van het personeelsbestand. Teneinde de consequenties hiervan in goede banen te leiden, is de NVBD in overleg met de FNV een Sociaal Plan overeengekomen. Uitgangspunt is om werknemers zoveel mogelijk te behouden voor de NVBD door middel van herplaatsing. Er zijn daarnaast voorzieningen opgenomen om de werknemers, die zullen afvloeien, zoveel mogelijk te begeleiden van werk naar werk. Bij beëindiging van arbeidsovereenkomsten gelden de overeengekomen voorzieningen uit dit Sociaal Plan en zullen opgebouwde rechten gerespecteerd worden. Artikel 1 Begripsbepalingen Werkgever De Nederlandse Vereniging voor de Bescherming van Dieren (NVBD), gevestigd te Den Haag, alsmede gelieerde stichtingen die de modelstatuten voor de gelieerde stichtingen van de NVBD hebben ingevoerd. Werknemer Degene, die een arbeidsovereenkomst met de NVBD is aangegaan, of die in dienst is bij één van de gelieerde stichtingen die de modelstatuten van het NVBD overeenkomstig van toepassing hebben verklaard. Onder werknemer wordt ook werkneemster verstaan. Gelieerde Stichtingen Onder gelieerde stichtingen wordt voor de toepassing van dit Sociaal Plan verstaan, de stichtingen die op het moment van ondertekenen van dit Sociaal Plan de modelstatuten van de NVBD overeenkomstig van toepassing hebben verklaard. Onder gelieerde stichtingen wordt niet verstaan de Stichting Beter Leven keurmerk (BLK), de Stichting Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID), de Stichting Dierenbescherming Onroerende Zaken en de stichtingen, die wel een samenwerkingsrelatie met de NVBD hebben, maar die de modelstatuten van de NVBD niet overeenkomstig van toepassing hebben verklaard. COR/ GOR NVBD / GOR gelieerde stichtingen De medezeggenschapsorganen van de NVBD en van de gelieerde stichtingen, die de modelstatuten van de NBVD van toepassing hebben verklaard. Reorganisatie Een belangrijke inkrimping of wijziging van de werkzaamheden met gevolgen voor de rechtspositie van de werknemer. 3

4 Formatieplaatsenplan Een plan waarin tenminste wordt aangegeven: - het aantal fte voor en na de betreffende reorganisatie; - functies van de werknemers die boventallig zijn of worden verklaard; - de functies in de nieuwe organisatie. Functie De werkzaamheden, die worden uitgevoerd door de werknemer en welke functie als uitgangspositie door de werkgever is vastgesteld in het verificatieproces in juli/augustus Ongewijzigde functie Functie, die niet wijzigt of waarvan een belangrijk deel van de tot de oude functie behorende taken in de nieuwe functie terugkomt. Uitwisselbare functies Functies, die vergelijkbaar zijn voor zover het betreft de inhoud van de functie, de voor de functie vereiste kennis, vaardigheden en competenties, en de tijdelijke en structurele aard van de functie, en de functies, die voor wat betreft het niveau van de functie en de bij de functie behorende beloning gelijkwaardig zijn. Afspiegelingsbeginsel Het afspiegelingsbeginsel houdt in dat per uitwisselbare (vergelijkbare en gelijkwaardige) functie een indeling naar leeftijdsgroep moet worden gemaakt (van 15 tot 25 jaar, van 25 tot 35 jaar, van 35 tot 45 jaar, van 45 tot 55 jaar en van 55 jaar tot AOW-gerechtigde leeftijd). Binnen die leeftijdsgroepen dienen de laatst aangenomen mensen als eerste te worden ontslagen (dienstjarenbeginsel/last in first out). De werknemers, die een functie bekleden waar werknemers boventallig worden verklaard en die de AOW gerechtigde leeftijd hebben bereikt, komen als eerst voor ontslag in aanmerking. Overeenkomsten met flexibele medewerkers (uitzendkrachten, ingeleende werknemers, gedetacheerden en ZZP-ers) worden beëindigd binnen de functiegroep waarin een krimp moet plaatsvinden. Peildatum De datum waarop het personeelsbestand als uitgangspunt wordt genomen voor berekening van de krimp en vaststelling van de ontslagvolgorde. Passende functie Functie die aansluit bij de opleiding, ervaring en capaciteiten van de werknemer. Onder een passende functie wordt ook verstaan een functie, die de werknemer binnen een periode van maximaal 3 maanden via de gebruikelijke inwerkperiode of via scholing zou kunnen vervullen. Een passende functie kan van hetzelfde functieniveau zijn als de boventallige functie, maar kan ook een functieniveau hoger of lager zijn dan de boventallige functie. Voor de passendheid wordt met betrekking tot de reistijd het principe gehanteerd dat woonwerkverkeer van 1,5 uur reistijd enkele reis als aanvaardbaar wordt beschouwd. Voor een werknemer die een werktijd heeft van vier uur per dag of minder wordt een reistijd van 45 minuten 4

5 enkele reis als aanvaardbaar beschouwd. De bepaling van de snelste route van de reistijd wordt bepaald met de ANWB-routeplanner of de OV reisplanner, afhankelijk van de manier van reizen van de werknemer in de oorspronkelijke functie. De reistijd wordt gemeten op basis van het deur tot deur principe, zijnde de snelste route tussen het woonadres en het adres van de nieuwe standplaats. Voor werknemers die in de huidige functie regelmatig thuiswerken en / of al een reistijd van 1,5 uur of langer hebben, kunnen afwijkende criteria gelden voor passendheid. Voorzover het exacte adres nog niet bekend is, geldt het postcodegebied van de beoogde standplaats. Salaris Het voor werknemer laatst geldende bruto maandsalaris, uitgezonderd eenmalige uitkeringen/toeslagen, conform de voor werknemer geldende arbeidsvoorwaarden. Diensttijd (Anciënniteit) De onafgebroken duur van de arbeidsovereenkomst met de werkgever, inclusief de diensttijd bij de rechtsvoorganger(s) van de werkgever, waarmee de werknemer direct voorafgaande aan de fusie een arbeidsovereenkomst had. Bezwarencommissie De Bezwarencommissie die ingesteld wordt ter uitvoering van artikel 11 van dit Sociaal Plan. 1. Contactteam Het door de NVBD aangewezen team dat voor de boventallige werknemers beschikbaar is voor vragen en hulp in het kader van de uitvoering van dit Sociaal Plan Artikel 2 Werkingssfeer en looptijd 2.1. Werkingssfeer Dit Sociaal Plan is van toepassing op alle werknemers, die een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met de werkgever hebben, en van wie de (rechts)positie gevolgen ondervindt als direct gevolg van de reorganisatie waarvoor de adviesaanvraag op 15 september 2015 bij de COR is ingediend Dit Sociaal Plan is eveneens van toepassing op werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, van wie de (rechts)positie gevolgen ondervindt als direct gevolg van de reorganisatie waarvoor de adviesaanvraag op 15 september 2015 bij de COR is ingediend en waarvan de in de arbeidsovereenkomst overeengekomen einddatum later is dan zes maanden na de peildatum Bepalingen van eerdere sociale plannen komen met de inwerkingtreding van dit Sociaal Plan te vervallen. In plaats daarvan gelden de bepalingen van dit Sociaal Plan. Individuele aanspraken die schriftelijk zijn vastgelegd dan wel anderszins aantoonbaar zijn, blijven van kracht met in achtneming van artikel van dit Sociaal Plan Looptijd Dit Sociaal Plan geldt vanaf de datum van ondertekening van dit Sociaal Plan en eindigt van rechtswege op 31 december

6 Ingegane rechten voortvloeiend uit dit Sociaal Plan en door werkgever ingezette acties op basis van een reorganisatiebesluit blijven van kracht, ook nadat de werkingsduur van het Sociaal Plan is verstreken Niet later dan 3 maanden voor het verstrijken van de looptijd zullen de partijen, die dit Sociaal Plan hebben ondertekend, het Sociaal Plan evalueren. Onderdeel van deze evaluatie is de bespreking van de noodzaak van een eventuele verlenging van de werkingsduur Aanpassing Indien tijdens de werkingsduur wijzigingen in wetgeving of overige regelgeving, dan wel de financiële situatie van de werkgever hiertoe aanleiding geven, zullen partijen tijdig in overleg treden over eventuele aanpassing van dit Sociaal Plan. De COR zal hierover geïnformeerd worden. Artikel 3 Doel en uitgangspunten Sociaal Plan 3.1. Dit Sociaal Plan heeft tot doel de negatieve sociale en financiële gevolgen op te vangen van de reorganisatie van de werkgever voor de werknemers. Uitgangspunt hierbij is de begeleiding van werk naar werk. Verder bevat dit Sociaal Plan de procedures, die nodig zijn om de gevolgen van deze reorganisatie op een sociaal verantwoorde wijze te doen verlopen De werkgever zal bij de reorganisatie een formatieplaatsenplan opstellen. Het formatieplan omvat ten minste: - de werjkgever waar de reorganisatie zal plaatsvinden; - het aantal en de soorten functies in de werkgever met niveauaanduiding (salarisschaal); - welke functies vervallen, ongewijzigd, gewijzigd of nieuw zijn; - het aantal fte s per functie, zowel voor als na de reorganisatie Bij de reorganisatie zal zowel de boventalligheidsverklaring als de herplaatsing plaatsvinden volgens de wettelijke regels De werkgever heeft een inspanningsverplichting om de boventallige werknemers te begeleiden bij het vinden van een andere, passende, functie buiten de werkgever. Die inspanning wordt vorm gegeven doordat de werkgever mobiliteitsfaciliteiten, zoals budget voor outplacement en/of scholing, ter beschikking zal stellen om ander werk te vinden Het bestuur van de werkgever doet wat in redelijkheid verwacht mag worden om de werkgelegenheid voor haar werknemers te behouden. Gedwongen ontslagen worden zoveel mogelijk voorkomen. Artikel 4 Algemene bepalingen en voorwaarden 4.1. Informatieverstrekking door werkgever De werkgever zal de reorganisatie zorgvuldig uitvoeren en informeert zo tijdig en volledig mogelijk de werknemers en de COR. 6

7 Beslissingen op grond van dit Sociaal Plan, die de individuele werknemer aangaan, zullen schriftelijk worden vastgelegd. De werknemers en de COR zullen periodiek worden geïnformeerd over de voortgang van de reorganisatie. 4.2 Informatieverstrekking door werknemer De werknemer, die een beroep doet op de financiële voorzieningen van het Sociaal Plan, verplicht zich de ter zake doende inlichtingen en gegevens tijdig en naar waarheid aan de werkgever te verstrekken. Het geven van onjuiste en/of onvolledige inlichtingen en het oneigenlijk gebruik of misbruik van de geboden voorzieningen, kan uitsluiting van verdere toepassing van het Sociaal Plan tot gevolg hebben en kan leiden tot terugvordering van het inmiddels betaalbaar gestelde Fiscale afwikkeling Alle in het Sociaal Plan genoemde vergoedingen zijn bruto vergoedingen, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. De werkgever zal de wettelijk verplichte inhoudingen plegen. Vergoedingen worden slechts onbelast uitgekeerd voor zover de fiscale en/of sociale wetgeving zich hier niet tegen verzet en indien er geen financieel nadeel voor de NVBD en /of de aan haar gelieerde stichtingen ontstaat. Artikel 5 Boventalligheid 5.1. Totstandkoming boventalligheid Indien bij een ongewijzigde functie het aantal beschikbare functies gelijk blijft, behoudt de medewerker deze functie. De functienaam kan in dit geval gelijk blijven of wijzigen. In geval van wijziging van functienaam, zal dit schriftelijk aan de werknemer worden medegedeeld Indien bij een ongewijzigde functie de benodigde bezetting in de nieuwe organisatiestructuur afneemt, zal aan de hand van het afspiegelingsbeginsel beoordeeld worden welke werknemers boventallig worden verklaard Indien toepassing van het afspiegelingsbeginsel niet leidt tot plaatsing van de werknemer, dan zal deze werknemer boventallig worden verklaard Indien een uitwisselbare functiegroep of een unieke functie volledig komt te vervallen, zullen de werknemers werkzaam in die functie boventallig worden verklaard. Het afspiegelingsbeginsel is daarop niet van toepassing Mededeling van boventalligheid Indien vaststaat dat de werknemer boventallig wordt, zal de direct leidinggevende de werknemer dit in een persoonlijk gesprek meedelen. Hierbij wordt ook meegedeeld wanneer de boventalligheid ingaat en worden afspraken gemaakt over de afronding en/of overdracht van de werkzaamheden en over eventuele vrijstelling van werkzaamheden. De werkgever zal de mededeling binnen 5 dagen na het gesprek schriftelijk aan de werknemer bevestigen De werknemer is boventallig met ingang van de datum waarop de arbeidsplaats vervalt. Deze datum wordt schriftelijk aan de werknemer bevestigd. 7

8 5.3. Rechtspositie van boventallige werknemer bij overplaatsing en rechtspositie van niet boventallige werknemer bij wijziging standplaats Bij overplaatsing van de standplaats gelden voor de aanvaardbare reistijd dezelfde criteria als bij een passende functie (zie definitie passende functie ) Indien de reistijd woon-werkverkeer ten gevolge van de wijziging van de standplaats met tenminste een uur per dag toeneemt, ontvangt de werknemer hiervoor gedurende het eerste half jaar na de standplaatswijziging een compensatie van een uur per dag en gedurende het tweede half jaar na de standplaatswijziging een compensatie van een half uur per dag. De compensatie wordt genoten volgens het principe tijd voor tijd. De werknemer stelt in overleg met de leidinggevende vast hoe de compensatie wordt opgenomen (per dag, per week of in hele dagen). Bij een eventueel einde van de arbeidsovereenkomst komt niet genoten compensatie te vervallen. Deze regeling is niet van toepassing op dagen, waarop de werknemer thuis werkt Indien de reistijd woon-werkverkeer enkele reis meer is dan 1,5 uur, kan de werknemer in overleg met de werkgever de keuze maken of hij meewerkt aan overplaatsing. Indien van de werknemer in de hiervoor genoemde situatie niet gevergd kan worden mee te werken aan de overplaatsing en de werknemer in dat geval ook geen overplaatsing wenst, gelden de regels uit dit Sociaal Plan, die horen bij een boventallige werknemer. De hierdoor alsnog vrijgekomen arbeidsplaats, zal ingevuld worden door de boventallige werknemer, die daarvoor met inachtneming van het afspiegelingsbeginsel, daarvoor als eerst in aanmerking komt. Artikel 6 Procedure interne herplaatsing 6.1. Binnen de organisatie beschikbare en binnen redelijke termijn te ontstane vacatures, worden door de werkgever via een publicatie bekend gemaakt onder het boventallige personeel. Tevens nodigt de werkgever de boventallige werknemers waarvoor deze functie naar zijn mening passend is uit voor een gesprek Aanbod passende functie binnen de werkgever. De werkgever hanteert hierbij als volgorde voor het doen van een aanbod het voorkeursbeleid dat is vastgesteld binnen de werkgever (het aanstellingsbeleid en Wervingen Selectiebeleid; Arbeidsvoorwaarden 1 DB, Bijlage 1). De werkgever zal hierbij vacatures bij voorrang aanbieden aan werknemers, die als gevolg van de reorganisatie boventallig geworden zijn. Zij genieten bij de vervulling van deze vacatures bij gebleken geschiktheid voorrang boven andere interne kandidaten. Indien er meerdere werknemers uit deze groep geschikt zijn, wordt de naar oordeel van werkgever de meest geschikte werknemer geplaatst. Hierbij geldt het uitgangspunt dat als werkgever naar aanleiding van aflopende tijdelijke arbeidsovereenkomsten besluit betreffende formatieplaats te handhaven, deze aflopende arbeidsovereenkomst als vacature wordt beschouwd. 8

9 Bedenktijd De werknemer, aan wie een passende functie wordt aangeboden, mag gedurende 6 werkdagen het aanbod in beraad nemen Weigering passende functie De werknemer kan, wanneer hij de hem aangeboden functie niet passend acht, conform artikel 11 binnen 10 werkdagen nadat het aanbod is gedaan, zijn bezwaar indienen tegen het aanbod van de passende functie. Na de uitspraak van de Bezwarencommissie zal de werkgever de werknemer schriftelijk meedelen of het aanbod nog kan worden gestand gedaan en of de werknemer gebruik kan blijven maken van de faciliteiten uit het Sociaal Plan. Wordt het aanbod voor de passende functie door de werkgever gehandhaafd, dan heeft de werknemer vanaf dat moment 5 werkdagen om het aanbod in beraad te nemen. Het indienen van bezwaar bij de Bezwarencommissie is dan niet opnieuw mogelijk. De werknemer dient uiterlijk op de 6 e werkdag na ontvangst van het aanbod schriftelijk te laten weten of hij alsnog akkoord gaat met het aanbod van een passende functie Indien de werkgever al dan niet na een uitspraak van de Bezwarencommissie het eerdere aanbod voor een passende functie intrekt, herleeft de situatie alsof de betreffende functie niet is aangeboden Indien de werknemer een aanbod voor een passende functie weigert, zonder dat daarvoor naar het oordeel van de werkgever een redelijke grond aanwezig is, wordt hij uitgesloten van de verdere toepassing van het Sociaal Plan. De werkgever kan dan besluiten om over te gaan tot starten van een procedure tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst Indien de werknemer een hem aangeboden passende functie of andere functie aanvaardt, ontvangt hij daarvan een schriftelijke bevestiging Na gebleken weigering van de werknemer, kan de werkgever de functie aanbieden aan een andere werknemer voor wie deze functie passend is. Daarbij wordt de in het 1 e lid bedoelde volgorde in acht genomen Salaris passende functie Bij aanvaarding van een andere functie die op een hoger niveau is ingedeeld dan de huidige functie, ontvangt de werknemer vanaf het moment van formele uitoefening van die andere functie het salaris, inclusief het salarisperspectief, behorende bij die andere functie. De inpassingsmethode bij bevordering, zoals vastgelegd in het arbeidsvoorwaardenpakket van de werkgever, is van kracht Bij aanvaarding van een functie die op een gelijk niveau is ingedeeld als de huidige functie, blijft het salaris gelijk Bij aanvaarding van een functie, die op een lager niveau is ingedeeld dan de huidige functie, wordt de volgende staffel gehanteerd: De 1 e zes maanden ontvangt de werknemer salaris 100 %gelijk aan de huidige functie; 9

10 De 2 e zes maanden ontvangt de werknemer 75 % van het verschil tussen het salaris van de huidige en nieuwe functie als toeslag; De 3 e zes maanden ontvangt de werknemer 50 % van het resterende verschil tussen het salaris van de huidige functie en de nieuwe functie als toeslag; De 4 e zes maanden ontvangt de werknemer 25 % van het resterende verschil tussen het salaris van de huidige functie en de nieuwe functie als toeslag. Twee jaar na aanvaarding van de nieuwe functie, ontvangt de werknemer het salaris behorende bij de nieuwe functie. De in dit artikel bedoelde toeslag geeft, met uitzondering van vakantiegeld, geen grondslag voor andere emolumenten Uitgangspunt in de gevallen onder /6.3.2./ is de omvang van het dienstverband in de maand voorafgaande aan de formele functiewijziging. Artikel 7 Outplacement 7.1. Werknemers die boventallig zijn verklaard, kunnen ondersteund worden in het vinden van een andere baan door middel van een extern door de werknemer aan te wijzen outplacementtraject en/of kunnen zich laten scholen. De werkgever stelt hiervoor een budget van maximaal 3.000,= exclusief BTW beschikbaar. De werknemer heeft de vrije keuze dit bedrag aan een outplacementtraject of scholing te besteden. De factuur c.q. de facturen dienen op naam van de werknemer te worden gesteld en rechtstreeks aan de werkgever te worden gezonden. Dit outplacementtraject en/of de scholing dient binnen een half jaar na het einde van de arbeidsovereenkomst een aanvang te nemen. Indien de boventallige werknemer ervoor kiest geen gebruik te maken van een outplacementtraject en/of scholing, heeft de werknemer daarvoor in de plaats geen recht op het hiervoor genoemde bedrag van 3.000,= exclusief BTW. Artikel 8 Plaatsmakersregeling 8.1. Een niet boventallig verklaarde werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die vrijwillig vertrekt, kan op zijn verzoek in aanmerking komen voor een eenmalige bruto vergoeding. De vergoeding bedraagt voor werknemers die korter dan vijf jaar in dienst zijn één bruto maandsalaris, voor werknemers die vijf jaar of langer maar korter dan 10 jaar in dienst zijn twee bruto maandsalarissen en voor werknemers die 10 jaar of langer in dienst zijn drie bruto maandsalarissen. De in dit artikel bedoelde maandsalarissen zijn exclusief overige emolumenten De vergoeding wordt door de werkgever alleen toegekend, indien het vrijwillig vertrek leidt tot het opheffen van boventalligheid van een andere werknemer binnen dezelfde 10

11 functiegroep als de plaatsmaker en mits het vertrek de continuïteit van de bedrijfsvoering op de vestiging of afdeling, waar de werknemer werkzaam is, niet belemmert. De werkgever kan besluiten af te wijken van de voorwaarde betreffende dezelfde functiegroep. De beëindigingsdatum wordt in onderling overleg vastgesteld Werkgever heeft het recht het verzoek om haar moverende redenen schriftelijk af te wijzen. Uitgangspunt voor de berekening van de uitkering ineens is het salaris dat geldt op de datum van de feitelijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Artikel 9 Beëindiging arbeidsovereenkomst 9.1. Procedure UWV Werkbedrijf De werkgever zal voor de werknemer die boventallig is verklaard en die niet herplaatst kan worden een verzoek om toestemming voor opzegging van de arbeidsovereenkomst bij UWV Werkbedrijf indienen op bedrijfseconomische grond Vrijwillig vertrek Voorafgaand aan of tijdens de reeds gestarte procedure bij het UWV Werkbedrijf kunnen de werkgever en de werknemer overeenkomen om de arbeidsovereenkomst te beëindigen door middel van een vaststellingsovereenkomst. In de vaststellingsovereenkomst zal dit Sociaal Plan van toepassing worden verklaard. Na ondertekening van de vaststellingsovereenkomst door werknemer zal de reeds gestarte procedure bij het UWV Werkbedrijf worden ingetrokken Indien de werknemer uiterlijk binnen zeven kalenderdagen na vaststelling dat er definitief geen functie voor hem beschikbaar is, aan de werkgever aangeeft dat hij de arbeidsovereenkomst wil beëindigen door middel van een vaststellingsovereenkomst, ontvangt de werknemer naast de beëindigingsvergoeding (paragraaf 9.3.) één extra bruto maandsalaris (inclusief vakantiegeld exclusief overige emolumenten). De datum van het einde van de arbeidsovereenkomst is gelijk aan de eerst mogelijke datum na inachtneming van de wettelijke opzegtermijn Indien de werknemer aan de werkgever aangegeven heeft gebruik te willen maken van de vrijwillige vertrekregeling, zoals bedoeld in paragraaf 9.2., stelt de werkgever de werknemer in de gelegenheid juridisch advies in te winnen over de vaststellingsovereenkomst tot een maximum van 200,= exclusief BTW en inclusief kantoorkosten. De factuur dient op naam van de werknemer te worden gesteld en rechtstreeks aan de werkgever te worden gezonden Beëindigingsvergoeding De werkgever zal aan de werknemer, die boventallig is verklaard en niet herplaatst kan worden en van wie de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd de transitievergoeding toekennen, indien de diensttijd van de werknemer minimaal twee jaar is De hoogte van de transitievergoeding wordt berekend conform de daartoe geldende wettelijke bepalingen. 11

12 Anticumulatiebeding Voorzover er andere afspraken over voorzieningen c.q. vergoedingen bij beëindiging van het dienstverband voor de werknemer gelden dan verwoord in dit Sociaal Plan, die de aanspraken in dit Sociaal Plan te boven gaan, geldt dat de aanspraken in dit Sociaal Plan (waaronder de transitievergoeding) verdisconteerd worden geacht in de voorzieningen c.q. vergoedingen voortvloeiend uit zijn afspraken hierover Referenties en getuigschrift Desgevraagd zal de werkgever referenties verstrekken over het functioneren van de werknemer. Op verzoek ontvangt de werknemer een getuigschrift van de werkgever, waarbij vermeld zal worden dat het ontslag op bedrijfseconomische gronden is Opzegtermijn De arbeidsovereenkomst zal worden opgezegd met inachtneming van de opzegtermijn, zoals beschreven in artikel van dit Sociaal Plan, echter met dien verstande dat de arbeidsovereenkomst van werknemers: - die bij het einde van de arbeidsovereenkomst korter dan 5 jaar in dienst zijn, niet eerder eindigen dan 6 maanden na de peildatum; - die bij het einde van de arbeidsovereenkomst 5 jaar of langer in dienst zijn, niet eerder eindigen dan 7 maanden na de peildatum Indien de werkgever de arbeidsovereenkomst van de werknemer opzegt met verkregen toestemming van het UWV Werkbedrijf, wordt door de werkgever in acht te nemen opzegtermijn verkort met de duur van de periode, die aanvangt op de datum waarop het volledige verzoek tot toestemming door het UWV Werkbedrijf is ontvangen en eindigt op de datum van dagtekening van de beslissing op het verzoek om toestemming, met dien verstande dat een termijn van tenminste een maand resteert De werkgever zal de boventallige werknemer, die een functie buiten de NVBD heeft aanvaardt, niet aan de voor hem geldende opzegtermijn houden. In onderling overleg zal dan worden vastgesteld wanneer het dienstverband eindigt. Artikel 10 Hardheidsclausule Indien toepassing van het Sociaal Plan voor een individuele werknemer zou leiden tot een evident onbillijke situatie, zal de werkgever van het Sociaal Plan afwijken ten gunste van de werknemer. In die gevallen waarin het Sociaal Plan niet voorziet, zal de werkgever handelen in de geest van het Sociaal Plan. 12

13 Artikel 11 Bezwarencommissie Er is een Bezwarencommissie ( Commissie ), die op verzoek van de werkgever of de werknemer toetst of het Sociaal Plan in individuele gevallen juist wordt toegepast Conform artikel 9 van het Reglement Bezwarencommissie dient de werknemer zich, binnen 10 werkdagen nadat het besluit bekend is gemaakt, schriftelijk en gemotiveerd te wenden met zijn bezwaren betreffende de toepassing in individuele gevallen van het Sociaal Plan. Bezwaren tegen de functiebeschrijving- en waardering vallen buiten het bereik van het Sociaal Plan en deze procedure bij de Commissie Op deze procedure bij de Commissie is het Reglement van de Bezwarencommissie van toepassing (Bijlage 2). Bijlage 1: het aanstellingsbeleid en Werving- en Selectiebeleid; Arbeidsvoorwaarden 1 DB Bijlage 2: het Reglement Bezwarencommissie (november 2015) Aldus overeengekomen te Den Haag, (de datum) Namens de Nederlandse Vereniging ter Bescherming van Dieren, Frank Dales Algemeen Directeur Namens de gelieerde stichtingen, A. Ponsioen Bestuurder Namens de FNV, 13

14 D. van Leiden Bestuurder FNV 14

SOCIAAL PLAN 24 februari september 2014

SOCIAAL PLAN 24 februari september 2014 SOCIAAL PLAN 24 februari 2014 30 september 2014 Sociaal plan Goes 2014 V 0.4 1 1. Werkingssfeer en doelstelling 4 2. Werkingsduur 5 3. Definities 6 4.1 Hardheidsclausule 7 4.2 Speciale afspraken 7 5. Begeleidingscommissie

Nadere informatie

Sociaal plan Mueller ten behoeve van de verhuizing naar de nieuw te bouwen locatie te Groenlo.

Sociaal plan Mueller ten behoeve van de verhuizing naar de nieuw te bouwen locatie te Groenlo. Sociaal plan Mueller ten behoeve van de verhuizing naar de nieuw te bouwen locatie te Groenlo. Inleiding Deze regeling (hierna te noemen: de Regeling), is bedoeld om de opvang van de sociale gevolgen te

Nadere informatie

Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011. Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8

Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011. Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8 Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011 Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8 Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van

Nadere informatie

Sociaal Plan. Koninklijk Instituut voor de Tropen

Sociaal Plan. Koninklijk Instituut voor de Tropen Sociaal Plan Koninklijk Instituut voor de Tropen 0 Inhoud Artikel 1 WERKINGSSFEER EN WERKINGSDUUR... 3 Werkingssfeer... 3 Werkingsduur... 3 Bovenwettelijke uitkeringsregeling bij werkloosheid... 3 Wijziging...

Nadere informatie

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks Fusie convenant 1 van 7 INLEIDING Het fusie convenant bestaat uit: - het doorlopend

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon

SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1.1 Inleiding Zorgcentrum Horizon zal met ingang van 1 januari 2015 de werkwijze in de facilitaire dienst, met name de keuken ingrijpend

Nadere informatie

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is Sociaal Plan AkzoNobel in Nederland 2014-2016 AkzoNobel en vakorganisaties streven naar het behouden van werkgelegenheid bij reorganisaties. Voor die situaties waar behoud van werkgelegenheid onverhoopt

Nadere informatie

FNV Bouw, gevestigd te Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van der Veer;

FNV Bouw, gevestigd te Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van der Veer; Afvloeiingsregeling Bald BV Partijen: Bald BV, gevestigd te Dongen, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar statutair directeur, de heer L.F. Postma, verder te noemen de werkgever; en FNV Bouw,

Nadere informatie

26 april Sociaal Plan CIZ

26 april Sociaal Plan CIZ 26 april 2012 Sociaal Plan CIZ 2012-2013 Inhoudsopgave Preambule... 4 Artikel 1 Begripsbepalingen... 5 Artikel 2 Werkingssfeer en werkingsduur... 6 1. Werkingssfeer... 6 2. Werkingsduur... 7 3. Aanpassing...

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Bouwbedrijf De Keij B.V. Rotterdam

SOCIAAL PLAN. Bouwbedrijf De Keij B.V. Rotterdam SOCIAAL PLAN Bouwbedrijf De Keij B.V. Rotterdam INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9 Hoofdstuk 10 Hoofdstuk 11 Algemeen

Nadere informatie

Sociaal Plan - Air Products Nederland BV. Januari 2015.

Sociaal Plan - Air Products Nederland BV. Januari 2015. Sociaal Plan - Air Products Nederland BV. Januari 2015. Inleiding. Air Products ziet zich genoodzaakt op wereldwijd, Europees en op landen niveau de bedrijfsorganisaties anders in te richten teneinde te

Nadere informatie

Sociaal Plan ID Werknemers. In verband met het opheffen van de loonkostensubsidie In en Doorstroombanen per 1 augustus 2016.

Sociaal Plan ID Werknemers. In verband met het opheffen van de loonkostensubsidie In en Doorstroombanen per 1 augustus 2016. Sociaal Plan ID Werknemers In verband met het opheffen van de loonkostensubsidie In en Doorstroombanen per 1 augustus 2016. De Basis Maart 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Aanleiding opstellen Sociaal

Nadere informatie

ANWB B.V., gevestigd te Den Haag, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer O. Bouman enerzijds, hierna te noemen ANWB,

ANWB B.V., gevestigd te Den Haag, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer O. Bouman enerzijds, hierna te noemen ANWB, 1 Principeakkoord Sociaal Plan ANWB 2016-2017 De ondergetekenden: ANWB B.V., gevestigd te Den Haag, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer O. Bouman enerzijds, hierna te noemen ANWB, en FNV,

Nadere informatie

15 april 2014. Sociaal Plan 1 april 2014-1 april 2015

15 april 2014. Sociaal Plan 1 april 2014-1 april 2015 15 april 2014 Sociaal Plan 1 april 2014-1 april 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen 1.1. Begripsbepalingen 1.2. Werkingssfeer 1.3. Looptijd 1.4. Overleg 2. Procedure 2.1. Vaststelling en mededeling van boventalligheid

Nadere informatie

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de medewerkers die vallen onder de CAO VVT. 1. Overeenkomst Ondergetekenden:

Nadere informatie

Sociaal Plan Reorganisatie Splitsing Frontoffice/Backoffice MCB Nederland B.V. Versie 1.5, definitief 15 augustus 2012

Sociaal Plan Reorganisatie Splitsing Frontoffice/Backoffice MCB Nederland B.V. Versie 1.5, definitief 15 augustus 2012 Sociaal Plan Reorganisatie Splitsing Frontoffice/Backoffice MCB Nederland B.V. Versie 1.5, definitief 15 augustus 2012 Sociaal Plan MCB Nederland B.V. 1 Inhoud 1 1. Inleiding 2 2. Arbeidsvoorwaarden /

Nadere informatie

Addendum Calibris. bij Sociaal Plan WKBB 2014-2015

Addendum Calibris. bij Sociaal Plan WKBB 2014-2015 Addendum Calibris bij Sociaal Plan WKBB 2014-2015 Inhoud 1 Inleiding en aanleiding addendum... 3 2 Aanvullingen op Sociaal Plan d.d. 27 november 2014... 4 3 Overige aanvullingen faciliteiten... 7 kenniscentrum

Nadere informatie

Cao Openbare Bibliotheken Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017

Cao Openbare Bibliotheken Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017 Centraal Overleg Arbeidsvoorwaarden Openbare Bibliotheken Cao Openbare Bibliotheken 2015-2019 - Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017 Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 4 (Aard van de arbeidsovereenkomst)

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN Nagel Nederland Reorganisatie

SOCIAAL PLAN Nagel Nederland Reorganisatie SOCIAAL PLAN Nagel Nederland Reorganisatie pagina 1 van 15 De ondergetekenden, 1. Krafverkehr Nagel GmbH&Co.KG te Versmold (DLD), mede gevestigd in Nederland/Raalte aldaar h.o.d.n. Nagel Nederland. en

Nadere informatie

Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid

Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel met veranderingen in het arbeidsrecht aangenomen. Aanvankelijk zou een deel van de wijzigingen ingaan op 1 juli 2014,

Nadere informatie

ABVAKABO FNV. Algemeen directeur XXXX

ABVAKABO FNV. Algemeen directeur XXXX Preambule De ondergetekenden, Stichting xxxxx enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer, anderzijds, verklaren hiermee het Sociaal Plan xxxx te zijn overeengekomen, welke de personele

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013

SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013 SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013 28 juni 2010-1 - INHOUDSOPGAVE 1. Begripsbepalingen pagina 3 2. Geldigheidsduur, werkingssfeer, hardheidsclausule pagina 4 3. Uitgangspunten pagina

Nadere informatie

/RvB. Sociaal Plan UMCG DE ONDERGETEKENDEN

/RvB. Sociaal Plan UMCG DE ONDERGETEKENDEN 16.319610/RvB Sociaal Plan UMCG 2015-2017 DE ONDERGETEKENDEN Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) te Groningen, in deze vertegenwoordigd door de heer mr. J.F.M. Aartsen, voorzitter van de

Nadere informatie

Sociaal plan 1 november 2016 tot en met 30 juni 2017

Sociaal plan 1 november 2016 tot en met 30 juni 2017 Sociaal plan 1 november 2016 tot en met 30 juni 2017 De ondergetekenden, 1. Solidus Solutions Board B.V., gevestigd te Bad Nieuweschans, Solidus Solutions Oude Pekela B.V., gevestigd te Oude Pekela, Solidus

Nadere informatie

1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens:

1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens: Hoofdstuk 14 Activeringsregeling (per 1 juli 2015) en pensioen A Activeringsregeling Artikel 1 Werkingssfeer 1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens:

Nadere informatie

H o o f d k a n t o o r

H o o f d k a n t o o r H o o f d k a n t o o r Tweede Akkoord afwijkingen Sociaal Plan Maatvoering voor Maatwerk Partijen: - te Utrecht En - AbvaKabo FNV te Zoetermeer - CNV Publieke Zaak te Den Haag - De Unie te Culemborg -

Nadere informatie

Magentazorg. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015

Magentazorg. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015 Magentazorg Addendum Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015 versie 12 augustus 2014 Pagina 1 van 8 Verklaring Aldus overeengekomen te Heerhugowaard op 21 augustus 2014 tussen: De werkgever: Stichting

Nadere informatie

Twee jaar Wet Werk en Zekerheid

Twee jaar Wet Werk en Zekerheid Twee jaar Wet Werk en Zekerheid Top 10 van wat elke werkgever inmiddels zou moeten weten juni 2017 Inhoudsopgave 1. Proeftijd 2. Concurrentiebeding 3. Ketenregeling 4. Beëindiging arbeidsovereenkomst bepaalde

Nadere informatie

Sociaal Plan Stichting CED-Groep

Sociaal Plan Stichting CED-Groep Sociaal Plan Stichting CED-Groep Datum: 24 april 2015 Kenmerk: U/D15 0037 Status en/of versie Concept versie DE PARTIJEN: De stichting Stichting CED-Groep, gevestigd en kantoorhoudende te (3068 PC) Rotterdam

Nadere informatie

Sociaal Plan Jaarbeurs B.V. Jaarbeurs Catering Services B.V.

Sociaal Plan Jaarbeurs B.V. Jaarbeurs Catering Services B.V. Sociaal Plan Jaarbeurs B.V. Jaarbeurs Catering Services B.V. 1 december 2016 31 december 2017 De ondergetekenden, 1. Jaarbeurs B.V. en Jaarbeurs Catering Services B.V., allen gevestigd te Utrecht, hierna

Nadere informatie

S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V.

S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V. S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V. Amsterdam, februari 2015 1 Sociaal Afspraken de Persgroep Nederland --------------------------------------------------------

Nadere informatie

44813029 Thuiszorg Rotterdam / Reorganisatie Concept d.d. 2 mei 2013 Versie 2

44813029 Thuiszorg Rotterdam / Reorganisatie Concept d.d. 2 mei 2013 Versie 2 44813029 Thuiszorg Rotterdam / Reorganisatie Concept d.d. 2 mei 2013 Versie 2 SOCIAAL PLAN TEN BEHOEVE VAN DE PERSONELE GEVOLGEN BINNEN STICHTING THUISZORG ROTTERDAM ALS GEVOLG VAN DE UITVOERING VAN HET

Nadere informatie

10. AFSPIEGELINGSBEGINSEL

10. AFSPIEGELINGSBEGINSEL 10. AFSPIEGELINGSBEGINSEL Inleiding Het Ontslagbesluit regelt in paragraaf 4 de toetsingscriteria voor een ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen. Als eerste wordt getoetst of de bedrijfseconomische

Nadere informatie

Onderhandelaarsresultaat Cao-Onderzoekinstellingen 2017

Onderhandelaarsresultaat Cao-Onderzoekinstellingen 2017 Onderhandelaarsresultaat Cao-Onderzoekinstellingen 2017 De WVOI namens de onderzoekinstellingen en AC/FBZ, CNV Overheid, FNV Overheid en VAWO/CMHF, namens werknemersorganisaties, hierna te noemen partijen,

Nadere informatie

Ten behoeve van opvang van nadelige personele consequenties als gevolg van E.ON 2.0 alsmede stopzetting van de elektriciteitsproductie van de EFG

Ten behoeve van opvang van nadelige personele consequenties als gevolg van E.ON 2.0 alsmede stopzetting van de elektriciteitsproductie van de EFG Sociaal Plan Ten behoeve van opvang van nadelige personele consequenties als gevolg van E.ON 2.0 alsmede stopzetting van de elektriciteitsproductie van de EFG Van toepassing voor werknemers van E.ON Benelux

Nadere informatie

Artikel 9 Herplaatsing

Artikel 9 Herplaatsing Artikel 9 Herplaatsing 1. Bij de beoordeling of binnen de onderneming van de werkgever een passende functie beschikbaar is voor een werknemer die voor ontslag in aanmerking komt, worden arbeidsplaatsen

Nadere informatie

3F UITTREKSEL. Samen Sterker Verder

3F UITTREKSEL. Samen Sterker Verder 3F UITTREKSEL van het Sociaal Plan FNV in Beweging 1 maart 2013 1 oktober 2018 en art. 6 uit het Sociaal Plan tussen FNV Personeel en FNV KIEM van 18 maart 2016 i.v.m. art. 2:334f lid 2 sub g BW Samen

Nadere informatie

Sociaal Plan Blokker Holding B.V. 17 mei 2016 tot en met 16 met 2017 (looptijd van één jaar)

Sociaal Plan Blokker Holding B.V. 17 mei 2016 tot en met 16 met 2017 (looptijd van één jaar) Sociaal Plan Blokker Holding B.V. 17 mei 2016 tot en met 16 met 2017 (looptijd van één jaar) Amsterdam, [datum] 2016 Inhoudsopgave Sociaal Plan Blokker Holding B.V. Inhoud 1. Inleiding... 4 2. Definities...

Nadere informatie

Sociaal Plan Nederlandse Orkesten. Ledenbijeenkomst over Onderhandelingsresultaat 31 mei 2012 te Utrecht

Sociaal Plan Nederlandse Orkesten. Ledenbijeenkomst over Onderhandelingsresultaat 31 mei 2012 te Utrecht Sociaal Plan Nederlandse Orkesten Ledenbijeenkomst over Onderhandelingsresultaat 31 mei 2012 te Utrecht Procedure Sociaal Plan Orkesten Overleg over diverse concept versies: - delegatie vakbonden - delegatie

Nadere informatie

S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V. H a H W E E K K R A N T E N

S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V. H a H W E E K K R A N T E N PRINCIPE-AKKOORD S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V. H a H W E E K K R A N T E N Overeengekomen op 15 maart 2017 door: De Persgroep Nederland B.V. NVJ jv/15 maart

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog

CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog Inleiding/aanleiding CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog De Gemeente Den Haag heeft bezuinigingen aangekondigd die ingaan per 1 januari 2013 en die tot gevolg hebben dat Stichting Boog een reorganisatie

Nadere informatie

zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende de partij ter andere zijde,

zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende de partij ter andere zijde, SOCIAAL OVERDRACHTSPROTOCOL Overeenkomst tussen Werkgevers LUMC (Geboortehuis Leiden, GHL), gevestigd aan de Albinusdreef 2, 2333 ZA Leiden, (hierna aangeduid als LUMC ), in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

swz CNV Vakmensen De heer W. Timmer Postbus 2525 3500 CM UTRECHT datum: 31 maart 2016 betreft: sociaal plan Beste heer Timmer,

swz CNV Vakmensen De heer W. Timmer Postbus 2525 3500 CM UTRECHT datum: 31 maart 2016 betreft: sociaal plan Beste heer Timmer, swz WONINGSTICHTING SWZ POSTADRES Postbus 40040 8004 DA Zwolle BEZOEKADRES Galvaniweg 2 8013 RG Zwolle CNV Vakmensen De heer W. Timmer Postbus 2525 3500 CM UTRECHT T 038 468 01 23 F 038 468 01 80 E info@swz.nl

Nadere informatie

Sociaal Plan ECN januari 2011

Sociaal Plan ECN januari 2011 Sociaal Plan ECN 2011 13 januari 2011 Preambule... 3 Artikel 1 Definities... 4 Artikel 2 Werkingssfeer en werkingsduur... 5 a. Werkingssfeer... 5 b. Werkingsduur... 5 c. Wijzigingen... 5 d. Registratie...

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN. ten behoeve van reorganisaties binnen Accolade Zorggroep

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN. ten behoeve van reorganisaties binnen Accolade Zorggroep DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ten behoeve van reorganisaties binnen Accolade Zorggroep Definitief concept maart 2014 Inhoudsopgave Verklaring 1 Doel, uitgangspunten, werkingssfeer, looptijd en toepassing 1.1

Nadere informatie

ONDERHANDELINGSRESULTAAT AANVULLING SOCIAAL STATUUT VOOR RABOBANK NEDERLAND

ONDERHANDELINGSRESULTAAT AANVULLING SOCIAAL STATUUT VOOR RABOBANK NEDERLAND ONDERHANDELINGSRESULTAAT AANVULLING SOCIAAL STATUUT VOOR RABOBANK NEDERLAND Rabobank Nederland enerzijds, en de vakorganisaties De Unie, FNV Bondgenoten en CNV Dienstenbond anderzijds, hebben in het licht

Nadere informatie

Samenvatting. SOCIAAL PLAN `van werk naar werk` DUTCHMEDIA PUBLICATIE

Samenvatting. SOCIAAL PLAN `van werk naar werk` DUTCHMEDIA PUBLICATIE van versienummer Versie 2.0 atum 11 juni 2007 Samenvatting SOCIAAL PLAN `van werk naar werk` DUTCHMEDIA PUBLICATIE 1 Inleiding In de periode van medio maart tot medio juni zijn vakbonden en werkgever met

Nadere informatie

CONCEPT 01 juni 2017 Generieke LVO-regeling. 1. Inleiding. 2. Begripsbepalingen

CONCEPT 01 juni 2017 Generieke LVO-regeling. 1. Inleiding. 2. Begripsbepalingen CONCEPT 01 juni 2017 Generieke LVO-regeling 1. Inleiding Met het oog op de forse daling van het leerlingaantal de komende jaren zal ook het personeelsbestand van LVO moeten inkrimpen. Daarnaast is het

Nadere informatie

Bijlage 6 bij de cao APG Groep. Sociaal Plan APG GROEP plan voor de opvang van de sociale gevolgen van reorganisaties

Bijlage 6 bij de cao APG Groep. Sociaal Plan APG GROEP plan voor de opvang van de sociale gevolgen van reorganisaties Bijlage 6 bij de cao APG Groep Sociaal Plan APG GROEP plan voor de opvang van de sociale gevolgen van reorganisaties Inhoud BIJLAGE 6 BIJ DE CAO APG GROEP... 1 HOOFDSTUK 1 DEFINITIES... 4 ARTIKEL 1. WERKGEVER...

Nadere informatie

Sociaal Plan Ziekenhuis Gelderse Vallei

Sociaal Plan Ziekenhuis Gelderse Vallei Sociaal Plan Ziekenhuis Gelderse Vallei Verklaring...4 1 Doel...5 2 Uitgangspunten en afspraken...5 3 Werkingssfeer, geldigheidsduur...5 3.1 Werkingsfeer...5 3.2 Geldigheidsduur...5 3.3 Hardheidsclausule...6

Nadere informatie

22 REGELS BIJ REORGANISATIE

22 REGELS BIJ REORGANISATIE 22 REGELS BIJ REORGANISATIE Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ========= ===== * Begripsomschrijvingen 22:1:1 * Werkingssfeer 22:1:2 * Mogelijke besluiten bij reorganisatie ten aanzien van de ambtenaar 22:1:3

Nadere informatie

Tot slot vindt u in het sociaal plan een uitwerking van de noodzakelijke en wenselijke communicatie rondom het reorganisatieproces.

Tot slot vindt u in het sociaal plan een uitwerking van de noodzakelijke en wenselijke communicatie rondom het reorganisatieproces. Bijlage 1: Sociaal Plan Het sociaal plan is het kader waarbinnen de reorganisatie zal worden uitgevoerd. In het sociaal plan staan de verschillende stappen in het reorganisatieproces beschreven. Daarnaast

Nadere informatie

Onderhandelingsakkoord Reorganisatiekader NN en Delta Lloyd

Onderhandelingsakkoord Reorganisatiekader NN en Delta Lloyd Onderhandelingsakkoord Reorganisatiekader NN en Delta Lloyd Begrippen DL: Delta Lloyd Services B.V. DL medewerker: medewerker in dienst bij Delta Lloyd Services B.V. Functieniveau: Het niveau van de functie

Nadere informatie

Sociaal plan. Stichting SGJ Christelijke Jeugdzorg. Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming. van. Maart 2011

Sociaal plan. Stichting SGJ Christelijke Jeugdzorg. Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming. van. Maart 2011 Sociaal plan van Stichting SGJ Christelijke Jeugdzorg en Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming Maart 2011 Sociaal Plan Preambule 1. Voorliggend Sociaal Plan is een nieuwe toepassing van de sociale statuten

Nadere informatie

Sociaal Plan Blokker B.V. Ten behoeve van aanpassing filiaalbezetting 2015. 1 april 2015 tot en met 31 december 2015

Sociaal Plan Blokker B.V. Ten behoeve van aanpassing filiaalbezetting 2015. 1 april 2015 tot en met 31 december 2015 Sociaal Plan Blokker B.V. Ten behoeve van aanpassing filiaalbezetting 2015 1 april 2015 tot en met 31 december 2015 Amsterdam, 18 maart 2015 Inhoudsopgave Sociaal Plan Blokker B.V. 1. Inleiding 4 2. Definities

Nadere informatie

In de Stichting blijft minimaal tot 1 januari 2007 ruimte voor 0,86 fte in de functiegroep Informatiespecialist.

In de Stichting blijft minimaal tot 1 januari 2007 ruimte voor 0,86 fte in de functiegroep Informatiespecialist. VI. Sociaal Plan VI.0 Pre-ambule Voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn per 1 oktober 2005 16,7 FTE s in dienst (bijlage 3). Voor een doorstart vanaf januari 2006, met een te realiseren omzet van

Nadere informatie

Het ontslagrecht per 1 juli 2015

Het ontslagrecht per 1 juli 2015 Het ontslagrecht per 1 juli 2015 Noordam Advocatuur mr. dr. A.J. Noordam Het Europese en Nederlandse arbeidsrecht biedt in grote mate bescherming aan de werknemer. Met name het ontslag van werknemers is

Nadere informatie

Sociale Regeling GROLSCHE BIERBROUWERIJ NEDERLAND B.V. 1 mei 2015-31 december 2015

Sociale Regeling GROLSCHE BIERBROUWERIJ NEDERLAND B.V. 1 mei 2015-31 december 2015 Sociale Regeling GROLSCHE BIERBROUWERIJ NEDERLAND B.V. 1 mei 2015-31 december 2015 ifale versie 22 april 2015 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Algemeen 2.1 Werkingsduur/looptijd 2.2 Werkingssfeer 2.3 Wijziging

Nadere informatie

Sociaal Plan. V&D B.V. en La Place B.V. 1 maart 2015 tot en met 30 juni 2015

Sociaal Plan. V&D B.V. en La Place B.V. 1 maart 2015 tot en met 30 juni 2015 Sociaal Plan V&D B.V. en La Place B.V. 1 maart 2015 tot en met 30 juni 2015 V&D B.V., gevestigd te Amsterdam La Place B.V., gevestigd te Amsterdam hierna te noemen de Werkgever elk als partij ter ene zijde

Nadere informatie

Maatregelen voor het opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV. Met opmaak: Nederlands (standaard)

Maatregelen voor het opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV. Met opmaak: Nederlands (standaard) Maatregelen voor het opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV Met opmaak: Nederlands (standaard) Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Doelstelling en werkingssfeer 3 Looptijd 4 Definities 4 Hardheidsclausule

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. namens. de Vereniging ABVAKABO / FNV, de heer P. Weijland. CNV Publieke Zaak, de heer F. Doedens.

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. namens. de Vereniging ABVAKABO / FNV, de heer P. Weijland. CNV Publieke Zaak, de heer F. Doedens. SOCIAAL PLAN In het kader van de overdracht van de activiteiten van Rijn-Side, onderdeel van de Stichting Passade te Arnhem naar de Stichting Pactum jeugdzorg & educatie te Arnhem per........ De ondergetekenden,

Nadere informatie

1.5 Er is afgesproken om dit addendum van toepassing te laten zijn van 1 juli 2012 tot en met 31 december 2013.

1.5 Er is afgesproken om dit addendum van toepassing te laten zijn van 1 juli 2012 tot en met 31 december 2013. ADDENDUM behorend bij Sociaal Plan Parnassia Bavo Groep Betreft : versie Sociaal Plan januari 2011 1. Toepassing van dit addendum 1.1 Vanuit de wijze waarop het doorlopend Sociaal Plan van de Parnassia

Nadere informatie

Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden?

Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden? Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden? Op 18 februari 2014 is de Wet Werk en Zekerheid aangenomen. Op internet zijn veel plukjes informatie te vinden. Hieronder volgt een overzicht van

Nadere informatie

Regeling Sociaal Plan 2010 / 1 van 10

Regeling Sociaal Plan 2010 / 1 van 10 (aangepast Artikel) Reorganisatie en/of fusie; Regeling Sociaal Plan Artikel 49 1 De werkgever vraagt over een voornemen tot reorganisatie, en/of fusie dan wel afsplitsing aan de OR tijdig tevoren advies,

Nadere informatie

Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV

Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV versie 2 september 2011 Pagina 1 1. Inleiding In het kader van het faillissement van DELTA Biovalue BV en daarmee van DELTA

Nadere informatie

Sociaal Plan Recticel Wijchen

Sociaal Plan Recticel Wijchen Sociaal Plan Recticel Wijchen 22 juli 2014 Sociaal Plan Recticel Wijchen RECTICEL.: D rite / tîjjwtt, frrr crrmfrrrt Inhoudsopgave Preambule... 4 Artikel 1 Definities... 5 a) Werkgever... 5 b) Werknemer...

Nadere informatie

december 2003 Sociaal Plan De Kijvelanden, Instelling voor forensische psychiatrie.

december 2003 Sociaal Plan De Kijvelanden, Instelling voor forensische psychiatrie. december 2003 Sociaal Plan De Kijvelanden, Instelling voor forensische psychiatrie. Verklaring Aldus overeengekomen te Poortugaal, gemeente Albrandswaard, op 10 december 2003 de werkgever de organisatie

Nadere informatie

Handleiding afspiegeling algemeen

Handleiding afspiegeling algemeen Handleiding afspiegeling algemeen Stappenplan voor de bepaling van de ontslagvolgorde Versie: 1.1 Datum: mei 2006 Deze versie vervangt de eerdere versie van januari 2006. Aan de samenstelling van de Handleiding

Nadere informatie

Addendum. Algemeen Sociaal Plan

Addendum. Algemeen Sociaal Plan Addendum behorende bij het Algemeen Sociaal Plan 2013 2014 bij organisatieveranderingen in het Catharina Ziekenhuis Eindhoven Versie 0.4 Augustus 2016 Inhoud Pagina Inhoud 2 Overeenkomst Fout! Bladwijzer

Nadere informatie

3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke Zaak gevestigd te s Gravenhage

3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke Zaak gevestigd te s Gravenhage 4.4. Het Sociaalplan De betrokken partijen. De ondergetekenden: 1. - Stichting Welzijn Meppel - Stichting Welzijn Westerveld 2. enerzijds en 3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke

Nadere informatie

Definitief akkoord. Addendum bij het Doorlopend Sociaal Plan Zuyderland (voorheen Atrium-Orbis) Bereikt tussen partijen op 17 juli 2017

Definitief akkoord. Addendum bij het Doorlopend Sociaal Plan Zuyderland (voorheen Atrium-Orbis) Bereikt tussen partijen op 17 juli 2017 Definitief akkoord Bereikt tussen partijen op 17 juli 2017 Addendum bij het Doorlopend Sociaal Plan 2014-2019 Zuyderland (voorheen Atrium-Orbis) Ondergetekenden, - Stichting Zuyderland Medisch Centrum

Nadere informatie

Sociaal plan 1 november 2016 tot en met 31 december 2017

Sociaal plan 1 november 2016 tot en met 31 december 2017 Sociaal plan 1 november 2016 tot en met 31 december 2017 De ondergetekenden, 1. Solidus Solutions Bergen op Zoom B.V., gevestigd te Bergen op Zoom. En 2. CNV Vakmensen.nl gevestigd te Utrecht, FNV Media

Nadere informatie

CRH Bouwmaterialenhandel BV

CRH Bouwmaterialenhandel BV CRH Bouwmaterialenhandel BV Sociaal Plan CRH Bouwmaterialenhandel BV Looptijd van 1 juni 2013 tot 1 januari 2015 Sociaal Plan CRH Bouwmaterialenhandel 1 juni 2013 tot 1 januari 2015 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk

Nadere informatie

TRANSITIEVERGOEDING & SOCIAAL PLAN. Dr. mr. Steven Jellinghaus & mr. Karen Maessen De Voort Advocaten I Mediators

TRANSITIEVERGOEDING & SOCIAAL PLAN. Dr. mr. Steven Jellinghaus & mr. Karen Maessen De Voort Advocaten I Mediators TRANSITIEVERGOEDING & SOCIAAL PLAN Dr. mr. Steven Jellinghaus & mr. Karen Maessen De Voort Advocaten I Mediators Wat is een sociaal plan? Niet wettelijk geregeld Spelregels en/of compensatie bij ondernemingsbeslissing

Nadere informatie

Inhoudsopgave 2 Doelstelling en werkingssfeer 3. Voorkomen boventalligheid 6. Boventallig met interne herplaatsing 7

Inhoudsopgave 2 Doelstelling en werkingssfeer 3. Voorkomen boventalligheid 6. Boventallig met interne herplaatsing 7 Maatregelen voor het opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Hoofdstuk 1. Hoofdstuk 2. Hoofdstuk 3. Hoofdstuk 4. Hoofdstuk 5. Hoofdstuk 6. Hoofdstuk 7. Hoofdstuk

Nadere informatie

Voorstellen cao Houthandel. Uitwerking Sociaal Akkoord

Voorstellen cao Houthandel. Uitwerking Sociaal Akkoord Voorstellen cao Houthandel Uitwerking Sociaal Akkoord In 2013 hebben werkgevers en werknemers op centraal niveau afspraken gemaakt in het Sociaal Akkoord. De koepelorganisatie waarvan de VVNH lid is (NVG/VNO),

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Stichting Fokus Exploitatie

SOCIAAL PLAN. Stichting Fokus Exploitatie 1 SOCIAAL PLAN Stichting Fokus Exploitatie 2 Inhoudsopgave 1. Werkingssfeer en doelstelling 4 2. Werkingsduur 4 3. Wijziging 4 4. Definities 4 5. Mogelijkheid tot bezwaar 5 6. Hardheidsclausule 5 7. Begeleidingscommissie

Nadere informatie

CONCEPT. Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe

CONCEPT. Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe CONCEPT Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe Ondergetekenden Partijen de werkgever tot 1 januari 2007: - Stichting Icare, gevestigd te Meppel de werkgevers vanaf 1 januari

Nadere informatie

MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3

MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3 MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3 Inleiding Schakelring heeft nu en de komende jaren te maken met fundamentele ontwikkelingen in welzijn en zorg, die continue aanpassingen en vernieuwingen

Nadere informatie

Sociaal Plan. Huishoudelijke Hulp Pantein - Vivent. Versie: 0.8 Datum: 1 juli 2014. Pagina 1 van 21

Sociaal Plan. Huishoudelijke Hulp Pantein - Vivent. Versie: 0.8 Datum: 1 juli 2014. Pagina 1 van 21 Sociaal Plan Huishoudelijke Hulp Pantein - Vivent Versie: 0.8 Datum: 1 juli 2014 Pagina 1 van 21 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 6 2 Uitgangspunten... 7 2.1 Werkgelegenheid, goed werkgever- en werknemerschap...

Nadere informatie

Sociaal Plan A&O Services b.v.

Sociaal Plan A&O Services b.v. Sociaal Plan A&O Services b.v. Inhoud Preambule 1. Definities 2. Werkingssfeer en werkingsduur 3. Algemene bepalingen en voorwaarden 4. Hardheidsclausule 5. Gevolgen voor het personeel 6. Proces boventalligheid

Nadere informatie

Medewerkersbijeenkomst Turien & Co. Alkmaar. Carla Kiburg (FNV Finance) / Joop Hofland (De Unie) 31 maart 2016

Medewerkersbijeenkomst Turien & Co. Alkmaar. Carla Kiburg (FNV Finance) / Joop Hofland (De Unie) 31 maart 2016 Medewerkersbijeenkomst Turien & Co. Alkmaar Carla Kiburg (FNV Finance) / Joop Hofland (De Unie) 31 maart 2016 Overleg over Sociaal Plan 22 februari medewerkersbijeenkomst Gesprekken met Turien en samen

Nadere informatie

Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan

Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan Ex art. 1.3.7 CAO W&MD en ex art. 1.4.8 CAO Kinderopvang Sociaal plan d.d. 23 juni 2011 De ondergetekenden, MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening,

Nadere informatie

1.1 Doel Het doel van dit sociaal plan is om de nadelige sociale gevolgen van reorganisaties voor

1.1 Doel Het doel van dit sociaal plan is om de nadelige sociale gevolgen van reorganisaties voor Sociaal plan Meander Medisch Centrum Inleiding Voor u ligt het sociaal plan van Meander Medisch Centrum. Om klantvriendelijke, deskundige en betrouwbare zorg te leveren aan onze patiënten zijn wij voortdurend

Nadere informatie

Emmer Compascuum, 1 oktober 2015

Emmer Compascuum, 1 oktober 2015 Emmer Compascuum, 1 oktober 2015 Op 1 oktober 2015 is een principe akkoord bereikt tussen Fresenius Hemocare Netherlands B.V. en de vakorganisaties FNV, CNV Vakmensen en De Unie met betrekking tot het

Nadere informatie

Sociaal plan 2015-2018. Maatregelen voor het voorkomen en opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV

Sociaal plan 2015-2018. Maatregelen voor het voorkomen en opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV Sociaal plan 2015-2018 Maatregelen voor het voorkomen en opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Doelstelling en werkingssfeer 3 Looptijd 4 Definities 4 Hardheidsclausule

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 2011 CapitalP inzake AgentschapNL 15 oktober 2011 tot en met 31 december 2013

SOCIAAL PLAN 2011 CapitalP inzake AgentschapNL 15 oktober 2011 tot en met 31 december 2013 SOCIAAL PLAN 2011 CapitalP inzake AgentschapNL 15 oktober 2011 tot en met 31 december 2013 CapitalP, gevestigd te Almere als partij ter ener zijde en FNV Bondgenoten, gevestigd te Utrecht CNV Dienstenbond,

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN VERSIE 1.2 SOCIAAL PLAN. ten behoeve van interne reorganisaties. Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis Oss

SOCIAAL PLAN VERSIE 1.2 SOCIAAL PLAN. ten behoeve van interne reorganisaties. Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis Oss SOCIAAL PLAN VERSIE 2 SOCIAAL PLAN ten behoeve van interne reorganisaties Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis Oss SOCIAAL PLAN VERSIE 2 DE ONDERGETEKENDEN: Werkgever: SMO Verdihuis namens deze

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 juli 2015

Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 juli 2015 Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 juli 2015 Op 1 juli 2015 treedt het tweede deel van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in werking. Het ontslagrecht wordt gemoderniseerd, er is sneller sprake van passend

Nadere informatie

Sociaal plan. Leger des Heils W&G en Leger des Heils J&R. Definitief concept Versie 20160503

Sociaal plan. Leger des Heils W&G en Leger des Heils J&R. Definitief concept Versie 20160503 Sociaal plan Leger des Heils W&G en Leger des Heils J&R Definitief concept Versie 20160503 Inhoudsopgave: 1. Hoofdlijnen van het sociaal plan 1.1. Gedeelde verantwoordelijkheid 1.2. Fasen van het sociaal

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Wet werk en zekerheid Wijzigingen per 1 januari 2015 1. Proeftijd Een proeftijd bij een arbeidsovereenkomst voor zes maanden of korter is nietig. Hiervan kan niet bij cao worden afgeweken. Bij een arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de reorganisatie PostNL, branche Post en Pakketten.

Veelgestelde vragen over de reorganisatie PostNL, branche Post en Pakketten. Veelgestelde vragen over de reorganisatie PostNL, branche Post en Pakketten. Inhoud Voor wie geldt het sociaal plan PostNL 2013-2015?... 2 Ik krijg een aanbod voor nachtdiensten. Mag ik dit aanbod weigeren?...

Nadere informatie

Sociaal Plan HAPAG-LLOYD ROTTERDAM Branch of Hapag-Lloyd AG

Sociaal Plan HAPAG-LLOYD ROTTERDAM Branch of Hapag-Lloyd AG Sociaal Plan HAPAG-LLOYD ROTTERDAM Branch of Hapag-Lloyd AG Inhoudsopgave Preambule...3 Artikel 1 Definities...4 Artikel 2 Werkingssfeer en werkingsduur...4 Artikel 3 Algemene bepalingen en voorwaarden...4

Nadere informatie

Payrolling. November 2009

Payrolling. November 2009 Payrolling November 2009 mr J. Brouwer De auteur heeft grote zorgvuldigheid betracht in het weergeven van delen uit het geldende recht. Evenwel is noch de auteur noch Boers Advocaten aansprakelijk voor

Nadere informatie

6 Bijlage Sociaal Plan

6 Bijlage Sociaal Plan 6 Bijlage Sociaal Plan Dit Sociaal Plan wordt door partijen gezien als een regeling, van toepassing op werknemers die vallen onder de werking van de CAO Sociale Eenheid NS en die werkzaam zijn in een bedrijfsonderdeel

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. SWAFacet BV KERN BV. ten behoeve van de fusie van. Versie d.d. 23 oktober 2007

SOCIAAL PLAN. SWAFacet BV KERN BV. ten behoeve van de fusie van. Versie d.d. 23 oktober 2007 SOCIAAL PLAN ten behoeve van de fusie van SWAFacet BV en KERN BV Versie d.d. 23 oktober 2007 INLEIDING Per 1 januari 2008 gaan SWAFacet BV en Kern BV samen verder onder de naam SWAFacet BV. Met het samengaan

Nadere informatie

Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in Land- en tuinbouwwerktuigen Exploiterende Ondernemingen 2008

Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in Land- en tuinbouwwerktuigen Exploiterende Ondernemingen 2008 Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in Land- en tuinbouwwerktuigen Exploiterende Ondernemingen 2008 Dit reglement is van toepassing op aanmeldingen die op en na 1 januari

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 januari 2015 De plannen om het arbeidsrecht te hervormen gaan nu concrete vormen aannemen. De Eerste en Tweede Kamer hebben ingestemd met het wetsvoorstel Wet Werk

Nadere informatie

Addendum behorend bij Sociaal Plan Stichting Atal-Medial t.b.v. Reorganisatie 2014

Addendum behorend bij Sociaal Plan Stichting Atal-Medial t.b.v. Reorganisatie 2014 Principe akkoord Addendum behorend bij Sociaal Plan Stichting Atal-Medial t.b.v. Reorganisatie 2014 01-03-2014 tot 01-01-2015 voor ledenraadpleging van de vakbonden op 18 maart 2014 Addendum 18 februari

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING. Stichting Zonnehuisgroep Noord juni 2011. Doorlopend Sociaal Plan Pagina 1

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING. Stichting Zonnehuisgroep Noord juni 2011. Doorlopend Sociaal Plan Pagina 1 DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING Stichting Zonnehuisgroep Noord juni 2011 Doorlopend Sociaal Plan Pagina 1 Inhoud 1. Preambule... 5 2. Begripsbepalingen... 7 Werkgever... 7 Werknemer...

Nadere informatie