Sociaal Plan. V&D B.V. en La Place B.V. 1 maart 2015 tot en met 30 juni 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sociaal Plan. V&D B.V. en La Place B.V. 1 maart 2015 tot en met 30 juni 2015"

Transcriptie

1 Sociaal Plan V&D B.V. en La Place B.V. 1 maart 2015 tot en met 30 juni 2015

2 V&D B.V., gevestigd te Amsterdam La Place B.V., gevestigd te Amsterdam hierna te noemen de Werkgever elk als partij ter ene zijde en FNV Bondgenoten, gevestigd te Utrecht, CNV Dienstenbond, gevestigd te Hoofddorp, De Unie, gevestigd te Culemborg hierna te noemen de vakorganisaties elk als partij der andere zijde Verklaren te zijn overeengekomen de inhoud van dit sociaal plan inclusief bijlagen. Aldus overeengekomen te Amsterdam in maart De tekst van dit sociaal plan is in vijfvoud opgemaakt en ondertekend te Amsterdam in maart 2015 Partij ter ene zijde: V&D B.V. / La Place B.V. Partijen ter andere zijde: FNV CNV Dienstenbond De Unie 2/15

3 Artikel 1 Inleiding Dit sociaal plan is bedoeld om zowel de uitgangspunten als concrete maatregelen aan te geven die de Werkgever zal nemen in geval zich een reorganisatie voordoet gedurende de looptijd van dit Sociaal Plan. Onder reorganisatie wordt in dit verband verstaan de beslissing van de werkgever om tot een wijziging van de onderneming of een deel van de onderneming over te gaan. Zo n reorganisatie betreft de aanpassing van de organisatie met de volgende effecten: - de functies van een deel van de Medewerkers worden gewijzigd of komen te vervallen, of de Medewerker(s) worden boventallig als gevolg van een reductie van het aantal formatieplaatsen. Dit kan ook één Medewerker betreffen; - interne of externe herplaatsing en/of beëindiging van het dienstverband kan aan de orde zijn. Het belangrijkste uitgangspunt van dit sociaal plan is dat de Werkgever zich verbindt om bedoelde Medewerkers effectief te begeleiden bij het vinden van ander werk. Hierbij blijft de eigen verantwoordelijkheid van de betreffende Medewerkers overigens essentieel. Artikel 2 Looptijd Sociaal Plan Het sociaal plan treedt in werking op 1 maart 2015 en eindigt van rechtswege op 30 juni Ingegane rechten voortvloeiend uit dit sociaal plan blijven van kracht, ook nadat de werkingsduur van dit sociaal plan is verstreken. Artikel 3 Betrokkenheid Ondernemingsraad Het advies van de Ondernemingsraad zal gevraagd worden in het geval de reorganisatie substantieel of ingrijpend genoeg is, conform de bepalingen van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). 3/15

4 Artikel 4 Werkgever: Medewerker: Aanzegging: Definities V&D B.V. of La Place B.V. de persoon (m/v) die op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd in dienst is van de Werkgever. de schriftelijke bevestiging aan de Medewerker van de individuele gevolgen van de reorganisatie en/of organisatiewijziging (bijvoorbeeld een aankondiging van een (voorgenomen) ontslag, of bijvoorbeeld een functieen/of standplaatswijziging). Boventalligheid : de functie en/of arbeidsplaats van de Medewerker komt te vervallen. Oorspronkelijke functie:de functie die de Medewerker vervult op het moment van de aanzegging. Bruto Maandsalaris: het op de Einddatum geldende Bruto Maandsalaris (inclusief 8% vakantietoeslag), te vermeerderen met andere vaste inkomensbestanddelen. Voor zover de bonusregeling op de Medewerker van toepassing is, geldt de gemiddelde bonus over de drie boekjaren (1 februari tot en met 31 januari) voorafgaand aan de Einddatum. Vaste onkostenvergoedingen behoren niet tot het Bruto Maandsalaris. Einddatum: Dienstjaren: Opzegtermijn: de datum waarop de arbeidovereenkomst eindigt. de periode gedurende welke de Medewerker op de Einddatum op basis van een arbeidsovereenkomst werkzaam is geweest bij Werkgever en/of haar rechtsvoorgangsters. de Opzegtermijn die tussen partijen geldt, op basis van de (collectieve) arbeidsovereenkomst. Fictieve opzegtermijn: de Opzegtermijn minus een maand, in het geval de arbeidsovereenkomst wordt opgezegd met gebruikmaking van een ontslagvergunning. cao: de cao V&D B.V. of de cao La Place B.V. arbeidsvoorwaardenregeling: V&D (HP) Arbeidsvoorwaardenregeling 2014 partijen: OR: AOW: WW: BW: contractpartijen bij het sociaal plan, zijnde Werkgever, FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond en de Unie. de Ondernemingsraad. Algemene ouderdomswet. Werkloosheidswet. Boek 7, titel 10 van het Burgerlijk Wetboek. 4/15

5 Artikel 5 Informatieverstrekking door Medewerker De Medewerker die een beroep doet op de financiële voorzieningen van het sociaal plan verplicht zich aan de Werkgever de ter zake doende inlichtingen en gegevens tijdig en naar waarheid te verstrekken. Artikel 6 Fiscale afwikkeling Alle in het sociaal plan genoemde vergoedingen zijn tenzij uitdrukkelijk anders vermeld bruto vergoedingen. Werkgever zal de wettelijk verplichte inhoudingen plegen. Vergoedingen worden slechts onbelast uitgekeerd voor zover de fiscale en/of sociale wetgeving zich hier niet tegen verzet en dit niet leidt tot een kostenverhoging voor de Werkgever. Artikel 7 Werkingssfeer Dit sociaal plan is van toepassing op alle Medewerkers die een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met de Werkgever hebben, ongeacht of op deze arbeidsovereenkomst de cao of arbeidsvoorwaardenregeling van toepassing is verklaard, en van wie de arbeidsplaats komt te vervallen als direct gevolg van de in de onderneming aan de orde zijnde reorganisatie en/of organisatiewijziging en die in de periode van 1 maart 2015 tot en met 30 juni 2015 een Aanzegging hebben ontvangen, met uitzondering van Medewerkers met wie om een andere reden dan een reorganisatie of organisatiewijziging (bijvoorbeeld wanprestatie, niet of onvoldoende functioneren, dringende reden, twee jaar arbeidsongeschiktheid, het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd) de arbeidsovereenkomst eindigt. Artikel 8 Boventalligheid en Aanzegging 1. Als gevolg van het vervallen van de arbeidsplaats en/ of de functie van de Medewerker, wordt een Medewerker Boventallig verklaard. Bij de bepaling of een Medewerker Boventallig is, wordt binnen een groep van uitwisselbare functies het afspiegelingsbeginsel gehanteerd, conform de geldende wet-, regelgeving en richtlijnen, zijnde het Ontslagbesluit en de Beleidsregels Ontslagtaak UWV. 2. Na het definitieve besluit van de directie tot reorganisatie en/of organisatiewijziging, ontvangt de Medewerker een Aanzegging waarin de gevolgen van het besluit voor de Medewerker worden beschreven. 3. In de Aanzegging wordt vermeld: a. De datum waarop de Medewerker Boventallig wordt; b. Of er mogelijkheden zijn tot interne herplaatsing, al dan niet in een passende functie(s), en de procedure om in aanmerking te komen voor de betreffende functie(s); c. Op welke wijze het dienstverband door de Werkgever zal worden beëindigd; d. Of er sprake is van (gedeeltelijk) vrijstelling van werkzaamheden en zo ja per welke datum; e. De mogelijke Einddatum. 5/15

6 Artikel 9 Positie boventallige Medewerker 1. In beginsel zal de Medewerker niet worden vrijgesteld van werkzaamheden, tenzij de datum van Boventalligheid voor de Einddatum ligt. In dit laatste geval behoudt Werkgever zich het recht voor om in bepaalde gevallen aan de Medewerker te verzoeken zijn werkzaamheden ook daarna nog te blijven verrichten. Medewerker dient aan dit verzoek te voldoen. 2. De intentie van de Werkgever is om zich voor zover mogelijk in te spannen om de Medewerker te herplaatsen via de faciliteiten als genoemd in artikel 14 ( werk-naar-werk traject ), al dan niet in een interne (passende) functie. De aangezegde Medewerker zal zich op zijn beurt actief inzetten om een andere externe danwel interne functie te zoeken en kan daarbij gebruik maken van de faciliteiten beschreven in artikel 14 werk-naar-werk traject. 3. De aangezegde Medewerker wordt, na overleg met diens leidinggevende, in de gelegenheid gesteld om onder werktijd te solliciteren naar een andere interne of externe functie. 4. De aangezegde Medewerker wordt in de gelegenheid gesteld om onder werktijd eventuele collectieve trainingen in het kader van het werknaar-werk-traject te volgen. Artikel 10 Herplaatsing 1. Voor de Medewerkers die Boventallig worden verklaard, wordt voorafgaande aan de Aanzegging onderzocht of er intern mogelijkheden zijn tot herplaatsing. Indien er mogelijkheden zijn, zal de Werkgever daar in de Aanzegging naar verwijzen en de Medewerker informeren ten aanzien van de procedure om in aanmerking te komen voor de betreffende functie. 2. De Werkgever bepaalt of een functie passend is, in de zin van artikel 11 van dit sociaal plan. 3. Indien de Medewerker een aanbod voor een interne functie accepteert, wordt hij niet langer als boventallig aangemerkt en zal een eventueel gestarte ontslagprocedure worden beëindigd. 4. De oorspronkelijke indiensttredingsdatum blijft bij herplaatsing gehandhaafd. Artikel 11 Passende functie 1. Een interne functie wordt als passend beschouwd indien sprake is van een verschil van maximaal één functieniveau naar boven of naar beneden ten opzichte van het functieniveau van de Oorspronkelijke functie en naar het oordeel van de Werkgever voldoende aansluit bij de kennis, opleiding, ervaring en competenties van de Medewerker. Hierbij verwijzen de functieniveaus naar de niveaus die binnen het functiegebouw van de organisatie van de Werkgever gehanteerd worden. Indien de nieuwe reisafstand langer wordt dan de reisafstand in de Oorspronkelijke functie, geldt het volgende: - de nieuwe reisafstand voor leidinggevend personeel bedraagt niet meer dan 90 minuten (enkele reis van het huisadres naar de nieuwe werkplek) via de gebruikelijke regeling van het openbaar vervoer. Reisde de Medewerker al per auto dan wordt gekeken naar de meest gebruikelijke route per auto voor zover deze qua reisduur korter is dan de reisduur per openbaar vervoer; - Voor het overige personeel geldt dat deze reisafstand niet meer dan 60 minuten (enkele) reis bedraagt volgens dezelfde voorwaarden. Bij een langere reistijd dan 60 minuten geldt overigens een afstand van 45 kilometer enkele reis per auto voor deze groep nog als redelijk. 6/15

7 2. Indien als gevolg van het vervullen van de passende functie moet worden verhuisd op initiatief van de Werkgever, kan de Medewerker in aanmerking komen voor een verhuiskostenvergoeding op basis van de bij de Werkgever geldende verhuiskostenregeling. 3. Indien de Medewerker een aanbod voor een passende functie weigert, zonder dat daarvoor naar het oordeel van de Werkgever een redelijke grond aanwezig is, wordt hij uitgesloten van de voorzieningen van dit sociaal plan 4. Indien de Medewerker zich niet kan vinden in het oordeel van de Werkgever omtrent de passendheid van een functie of omtrent het uitsluiten van een Medewerker van het sociaal plan nadat deze een passende functie heeft geweigerd, kan de Medewerker binnen vijf kalenderdagen na het schriftelijke aanbod van de Werkgever van een passende functie danwel na de schriftelijke beslissing van de Werkgever tot uitsluiting van de Medewerker, een schriftelijk verzoek indienen bij de Begeleidingscommissie. Artikel 12 Proefplaatsing 1. Ingeval van twijfel over de vraag of de functie passend is, danwel in geval van twijfel over de geschiktheid van de Medewerker voor een (niet passende) functie, kan de Werkgever besluiten tot een proefplaatsing. Indien zij daartoe besluit, wordt de duur ervan meegedeeld. De duur bedraagt maximaal een termijn van vier maanden. Bovendien wordt meegedeeld of mogelijk sprake is van verplichte trainingen. 2. Indien na de periode van maximaal vier maanden nog steeds twijfel bestaat bij de Werkgever in de in het vorige lid bedoelde zin, kan de Werkgever aan de Begeleidingscommissie verzoeken de termijn van proefplaatsing te verlengen met maximaal vier maanden. 3. Artikel 13 is van toepassing tijdens de proefplaatsing (en uiteraard ook indien de Medewerker vervolgens definitief wordt geplaatst in een interne functie). 4. Indien de Werkgever na afloop van de proefplaatsing vaststelt dat de Medewerker niet geschikt is voor de nieuwe functie, dan valt de Medewerker terug op de arbeidsvoorwaarden behorende bij zijn Oorspronkelijke functie en op de bepalingen van dit sociaal plan. Werkgever zal dan op zo kort mogelijke termijn streven naar een einde van het dienstverband. Artikel 13 Salaris / emolumenten bij interne functie 1. Bij aanvaarding van een interne functie wordt het Bruto Maandsalaris van de Medewerker ingeschaald in de nieuwe salarisschaal behorende bij de interne functie. 2. Indien het functieniveau van de nieuwe functie hoger is dan het oorspronkelijke functie/salarisniveau, wordt de medewerker ingeschaald op het minimum van de betreffende salarisgroep. Indien de cao of arbeidsvoorwaarderegeling van toepassing is verklaard op de arbeidsovereenkomst is bij de inschaling in een hogere functie de promotieregeling zoals beschreven in artikel 41 van de cao V&D B.V. respectievelijk artikel 38 van de cao La Place B.V., respectievelijk artikel 6.2 (Plaatsing in andere functie) van de V&D (HP) Arbeidsvoorwaardenregeling 2014 niet van toepassing. 3. Indien het Bruto Maandsalaris niet inpasbaar is binnen de nieuwe salarisschaal, wordt het verschil toegekend als een niet-geïndexeerde bovenschalige toeslag. De bovenschalige toeslag wordt afgebouwd gedurende de zeven opeenvolgende kalenderjaren, te rekenen vanaf de datum dat de bovenschalige toeslag is ontstaan. De staffel van de afbouw is als volgt: 7/15

8 a. 1 e kalenderjaar: 100% toeslag; b. 2 e kalenderjaar: 85,7% toeslag; c. 3 e kalenderjaar: 71,4% toeslag; d. 4 e kalenderjaar: 57,1% toeslag; e. 5 e kalenderjaar: 42,9% toeslag; f. 6 e kalenderjaar: 28,6% toeslag; g. 7 e kalenderjaar: 14,3% toeslag; h. 8 e kalenderjaar: geen toeslag. Deze afbouwregeling is uitdrukkelijk niet van toepassing op toeslagen waarop de Medewerker al aanspraak had in de Oorspronkelijke functie en op dat deel van het salaris dat uitging boven het maximum van de salarisschaal behorende bij de functiegroep van de Oorspronkelijke functie. 8/15

9 4. Alle emolumenten, zoals bijvoorbeeld een leaseauto, mobiele telefoon e.d., die de Medewerker ontving op grond van de Oorspronkelijke functie, komen te vervallen bij aanvaarding van de interne functie. De Medewerker ontvangt de mogelijke emolumenten behorende bij de uitvoering van de nieuwe functie. De Werkgever bevestigt het vervallen van emolumenten en de eventuele toekenning van mogelijke emolumenten schriftelijk aan de Medewerker, waarbij er eveneens de uiterste inleverdatum zal worden vermeld. Artikel 14 Werk-naar-werk traject 1. Ondanks het feit dat het baanverlies niet aan de Medewerker te wijten is, zal de Medewerker worden aangespoord de leidende rol te nemen in het vinden van ander werk. De Werkgever is hierbij ondersteunend. 2. De aangezegde Medewerker kan desgewenst, via een door de Werkgever aangewezen professioneel en erkend bemiddelingsbureau, (individuele) ondersteuning bij het zoeken naar een passende arbeidsplaats buiten de onderneming ontvangen. Deze outplacementondersteuning kan zich onder meer richten op: a. individuele begeleiding; b. verkenning van de arbeidsmarkt; c. versterking van de eigen positie op de arbeidsmarkt; d. vergroting van de sollicitatievaardigheden door middel van training; e. de ondersteuning van het opzetten van een eigen bedrijf of het zich vestigen als zelfstandige. Werknemer dient, binnen tien werkdagen na ontvangst van de Aanzegging, aan Werkgever te laten weten of hij gebruik wenst te maken van outplacementondersteunining. 3. Ter ondersteuning van de begeleiding zal een budget ter beschikking worden gesteld van (maximaal) 3.500,- (exclusief BTW) waarmee de Medewerker een op maat gemaakt pakket qua begeleiding bij het outplacementbureau kan afspreken. Het budget wordt door de Werkgever ter beschikking gesteld naast een eventuele financiële schadeloosstelling (= de eenmalige vergoeding als bedoeld in artikel 16 van dit sociaal plan). Daarnaast kan de Medewerker dit budget ten behoeve van een scholingstraject dat de kansen op ander werk wezenlijk vergroot naar eigen keuze inzetten bij een erkend en professioneel bureau. Het budget kan niet worden vervangen door een cash uitbetaling. Een eventueel niet gebruikt deel van het budget valt terug aan de Werkgever. De factuur dient op naam van Werkgever te worden gesteld. 4. De outplacementondersteuning start uiterlijk één maand voor de Einddatum en kan tot maximaal één jaar na de Einddatum doorlopen. Vanaf het moment dat de betrokken (ex-) Medewerker een baan heeft gevonden, danwel zich heeft gevestigd als zelfstandige, danwel om een andere reden geen baat meer heeft bij de outplacementondersteuning, houdt de outplacementondersteuning op. 6. Indien de Medewerker na de Einddatum en indien en voorzover het budget terzake van outplacementondersteuning nog niet volledig door de Medewerker is gebruikt, een andere externe functie aanvaardt en gedurende de proeftijd wordt ontslagen, zal de Medewerker, tenzij sprake is geweest van een beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens een dringende reden, gebruik kunnen maken van het restant van het budget. Artikel 15 Beëindiging dienstverband 1. De beëindiging van de arbeidsovereenkomst zal naar keuze van Werkgever kunnen plaatsvinden door: 9/15

10 a. door een beëindiging met wederzijds goedvinden (hierna vaststellingsovereenkomst), of; b. door het indienen van een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst bij de kantonrechter, of; c. door het indienen van een verzoek tot beëindiging van het dienstverband bij het UWV. 2. Werkgever geeft de voorkeur aan een beëindiging met wederzijds goedvinden. Werkgever zal de aangezegde Medewerker, indien er geen mogelijkheden zijn van een interne passende functie, gelijktijdig met de Aanzegging een vaststellingsovereenkomst aanbieden (tenzij Werkgever reeds de beschikking heeft over een door het UWV verleende ontslagvergunning) waarin de wederzijdse verplichtingen zoals beschreven in dit sociaal plan worden bevestigd. Een modelvaststellingsovereenkomst wordt als bijlage 1 aan dit sociaal plan gehecht. 3. Indien de Medewerker binnen tien kalenderdagen na ontvangst van de aangeboden vaststellingsovereenkomst, zijn volledige medewerking verleent aan de beëindiging van de arbeidsovereenkomst door de ondertekening van deze vaststellingsovereenkomst, ontvangt de Medewerker een zogenoemde tekenbonus ter hoogte van 750,-. 4. De Medewerker kan eveneens aanspraak maken op een bijdrage in eventueel door hem te maken kosten in verband met rechtsbijstand tot een bedrag van maximaal 500,- inclusief kantoorkosten, exclusief BTW op basis van een daartoe gestelde gespecificeerde factuur op naam van de Werkgever en die rechtstreeks aan de Werkgever dient te worden gezonden. 5. In het geval dat niet binnen de bedenktijd, zoals opgenomen in lid 3 van dit artikel, tot ondertekening van de vaststellingsovereenkomst wordt overgegaan, zal de Werkgever een andere procedure tot beëindiging van het dienstverband inzetten, onder toekenning van de aanspraken uit dit sociaal plan (uiteraard met uitzondering van de aanspraak als bedoeld in lid 3 van dit artikel). 6. De Werkgever neemt de voor de betreffende Medewerker geldende (fictieve) Opzegtermijn in acht bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. 7. De Medewerker kan de Werkgever verzoeken om eerder uit dienst te treden, dan op de met inachtneming van de (fictieve) Opzegtermijn beoogde Einddatum. De Werkgever beoordeelt en beslist binnen tien kalenderdagen op het verzoek van de Medewerker. Indien het verzoek van de Medewerker wordt gehonoreerd, zal het niet in achtgenomen deel van de Opzegtermijn in het kader van de eindafrekening ineens worden uitbetaald. Artikel 16 Eenmalige vergoeding 1. Bij de beëindiging van het dienstverband komt de Medewerker die voldoet aan de voorwaarden van dit sociaal plan, per de Einddatum in aanmerking voor een eenmalige bruto vergoeding. 2. De hoogte van de eenmalige vergoeding wordt berekend aan de hand van de formule A x B x C, waarbij A het gewogen aantal Dienstjaren (Ad I), B het maandsalaris (Ad II) en C de correctiefactor ter hoogte van 0,85 bedraagt. Ad I Voor de berekening van het aantal gewogen Dienstjaren wordt de diensttijd op de volgende wijze berekend, waarbij Dienstjaren tot en met een half jaar naar beneden en Dienstjaren vanaf een half jaar en een dag naar boven worden afgerond: a. Dienstjaren tot de leeftijd van 35 jaar tellen voor 0,5; b. Dienstjaren vanaf de leeftijd van 35 tot de leeftijd van 45 tellen voor 1; c. Dienstjaren vanaf de leeftijd van 45 tot de leeftijd van 55 tellen voor 1,5; 10/15

11 d. Dienstjaren vanaf de leeftijd van 55 tellen voor 2. Ad II Bij de berekening van de vergoeding zal worden uitgegaan van het Bruto Maandsalaris. 3. De vergoeding zal niet hoger zijn dan de verwachte inkomstenderving tot aan de AOW-gerechtigde leeftijd of indien sprake is van pensionering de verwachte inkomstenderving tot aan de datum waarop de Medewerker recht heeft op een pensioenuitkering. Onder inkomstenderving wordt in dit geval verstaan het verschil tussen de som van de Bruto Maandsalarissen (100%) vanaf de Einddatum tot de dag waarop de werknemer de AOWgerechtigde leeftijd bereikt en de te verwachten inkomsten van de Medewerker na de Einddatum tot de dag waarop de werknemer de AOWgerechtigde leeftijd bereikt. Ten aanzien van de verwachte inkomsten wordt daarbij uitgegaan van het volgende: a) De Medewerker ontvangt 75% gedurende de eerste 2 maanden en vervolgens 70% van het voor hem geldende bruto uitkeringsdagloon gedurende de periode waarin recht bestaat (of zou hebben bestaan) op de loongerelateerde uitkering krachtens de WW. 4. Werknemer zal naast de eenmalige vergoeding geen aanspraak kunnen maken op enige (wettelijke of contractuele) vergoeding, zoals de transitievergoeding als bedoeld in de Wet Werk en Zekerheid. Indien en voor zover nodig doet Werknemer afstand van het recht op een dergelijke (wettelijke of contractuele) vergoeding c.q. wordt geacht dat deze (wettelijke of contractuele) vergoeding is verdisconteerd in de eenmalige vergoeding. Artikel 17 Plaatsmakersregeling 1. Een niet aangezegde medewerker kan op eigen verzoek aangeven zijn arbeidsovereenkomst te willen beëindigen als plaatsmaker, waardoor een boventallig verklaarde Medewerker kan blijven. 2. Een niet aangezegde medewerker komt alleen in aanmerking voor de plaatsmakersregeling als diens functie tot dezelfde categorie uitwisselbare functies behoort als de boventallig verklaarde Medewerker. 3. Een niet aangezegde medewerker die voor de organisatie essentiële vaardigheden, kennis en ervaring en competenties bezit kan niet als plaatsmaker vertrekken. 4. De plaatsmaker kan binnen twee weken na de Aanzegging van de boventallig verklaarde Medewerker, schriftelijk aan de Werkgever kenbaar maken met het verzoek om de plaatsmakersregeling toe te passen. 5. De Werkgever besluit of de plaatsmakersregeling wordt toegekend en deelt haar besluit schriftelijk mee aan de betreffende medewerker. 6. De beëindiging van de arbeidsovereenkomst van de plaatsmaker zal op basis van een vaststellingsovereenkomst zijn waarin de voorwaarden zoals beschreven in dit sociaal plan zijn bevestigd. 7. Bij toekenning van de plaatsmakersregeling ontvangt de plaatsmaker een eenmalige bruto vergoeding ter hoogte van: - De eenmalige vergoeding, zoals beschreven in artikel 16 van dit sociaal plan, met een maximum van zes Bruto Maandsalarissen. Hierbij zal de plaatsmaker nooit meer ontvangen dan hetgeen aan de boventallige Medewerker zou zijn uitgekeerd. 11/15

12 Overige emolumenten en procedure bij einde dienstverband Artikel 18 arbeidsvoorwaarden, (lease)auto, bedrijfseigendommen, studieovereenkomst, verhuiskostenregeling, concurrentiebeding 1. De Medewerker behoudt tot de Einddatum zijn of haar arbeidsvoorwaarden, tenzij de Medewerker eerder wordt vrijgesteld van het verrichten van werkzaamheden. De vaste onkostenvergoeding en de reiskostenvergoeding komen in dat geval te vervallen. 2. De Medewerker verplicht zich om de eventueel door de Werkgever ter beschikking gestelde (lease)auto uiterlijk op de Einddatum te retourneren. 3. Een eventuele terugbetalingsverplichting ten gevolge van de overschrijding van de resterende looptijd van het contract van de leaseauto komt bij het einde van het dienstverband te vervallen. 4. De Medewerker verplicht zich om alle overige bedrijfseigendommen van de Werkgever die nog in zijn bezit zijn uiterlijk op de Einddatum te retourneren. Ten aanzien van de laptop en mobiele telefoon geldt dat, indien de Medewerker voor de Einddatum wordt vrijgesteld van werk, deze op de datum van vrijstelling dienen te worden ingeleverd. 5. Een eventuele terugbetalingsverplichting ten gevolge van een studieovereenkomst komt bij het einde van het dienstverband te vervallen. 6. De eventuele terugbetalingsverplichting ten gevolge van een verhuiskostenvergoeding komt bij het einde van het dienstverband te vervallen. 7. Met inachtneming van de geheimhoudingsbepaling in de arbeidsovereenkomst en/of de cao en/of de arbeidsvoorwaardenregeling, wordt de Medewerker vanaf het einde van het dienstverband niet meer gehouden aan een eventueel met Werkgever overeengekomen concurrentiebeding. Artikel 19 Referentie / getuigschrift 1. De Werkgever zal desgevraagd referenties verstrekken over het functioneren van de (ex-) Medewerker. 2. Op verzoek van de Medewerker verstrekt de Werkgever een getuigschrift. Artikel 20 Pensioen De Medewerker ontvangt bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst een premievrije polis overeenkomstig de bepalingen van het voor de Medewerker geldende pensioenreglement van Werkgever. Artikel 21 Collectieve verzekeringen Bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst eindigt de deelname aan de collectieve verzekeringen. 12/15

13 Artikel 22 Vakantieuren / rekening courant Als een Medewerker wordt vrijgesteld van werkzaamheden op verzoek van Werkgever, zal het saldo vakantieuren worden vastgesteld per de datum waarop de Medewerker is vrijgesteld. De vakantieuren die opgebouwd worden in de periode tussen de datum van vrijstelling van werkzaamheden en de Einddatum worden geacht gedurende die periode te zijn genoten. Als een Medewerker wordt vrijgesteld van werkzaamheden op eigen verzoek, worden alle vakantieuren per de Einddatum geacht te zijn genoten. De Medewerkers met een rekening courant, zoals bedoeld in artikel 24 van de cao V&D en de cao La Place of artikel 2 van de arbeidsvoorwaardenregeling, worden in staat gesteld om voor de Einddatum de te weinig gewerkte uren in te halen. Indien dit niet lukt, worden de te weinig gewerkte uren kwijtgescholden, tenzij de Medewerker niet werkt en de oorzaak daarvan in redelijkheid niet voor rekening van de Werkgever hoort te komen. Artikel 23 Eindafrekening 1. Uiterlijk binnen één maand na de Einddatum zal de Werkgever een definitieve salarisafrekening opstellen en aan de Medewerker overmaken. De nog verschuldigde vakantietoeslag en eventuele niet-genoten of te veel opgenomen vakantieuren of vakantiedagen (zie artikel 22) worden hierbij afgerekend. 2. Indien de Medewerker deelneemt aan het fietsplan, zal het eventuele restbedrag ineens met de eindafrekening worden verrekend. Artikel 24 Betaling eenmalige vergoeding Zonder tijdig en schriftelijk tegenbericht van de Medewerker, zal de eenmalige vergoeding als bedoeld in artikel 16 uiterlijk binnen een maand na de Einddatum op de door de Medewerker aangegeven bankrekening worden overgemaakt, met inachtneming van de wettelijk verplichte inhoudingen. 13/15

14 Overige bepalingen Artikel 25 Geschillen interpretatie sociaal plan In geval van eventuele geschillen over de interpretatie van bepalingen in dit sociaal plan zal in overleg tussen ondertekenende partijen van dit sociaal plan een oplossing worden gezocht. Voor andere geschillen kan gebruik worden gemaakt van de begeleidingscommissie. Artikel 26 Begeleidingscommissie 1. Er wordt een begeleidingscommissie ingesteld die erop toeziet dat dit sociaal plan in individuele gevallen juist wordt toegepast. 2. De begeleidingscommissie bestaat uit één door Werkgever aangewezen alsmede één door de OR aangewezen lid en een onafhankelijke voorzitter. 3. De begeleidingscommissie adviseert de Werkgever in individuele gevallen met betrekking tot de uitvoering van dit sociaal plan. De commissie komt zo spoedig mogelijk bijeen nadat de Medewerker danwel de Werkgever een schriftelijk verzoek heeft gedaan om een uitspraak. 4. De beslissing van de commissie geldt als een zwaarwegend advies aan de Werkgever 5. De commissie bepaalt haar eigen werkwijze. 6. De leden van de commissie zijn verplicht tot geheimhouding van alle particuliere en zakelijke gegevens die hen bij de uitoefening van hun taak ter kennis komen. 7. Eventuele kosten die de begeleidingscommissie maakt in verband met de uitoefening van haar taak komen binnen redelijke grenzen voor rekening van de Werkgever. Artikel 27 Hardheidsclausule 1. In het individuele geval waarin de toepassing van dit sociaal plan leidt tot een individueel onbillijke situatie(s), kan de betrokken Medewerker schriftelijk, binnen zes weken na ontstaan of bekendwording van de onbillijke situatie, verzoeken de toepassing van dit sociaal plan te toetsen aan de maatstaven van redelijkheid en billijkheid. 2. De Werkgever kan vervolgens, na advies van de begeleidingscommissie, besluiten om ten gunste van de Medewerker van dit sociaal plan af te wijken. 3. Of al dan niet aanleiding is voor toepassing van de hardheidsclausule, is geheel ter discretie van de directie van de Werkgever. 4. In situaties waarin het sociaal plan niet voorziet, beslist de Werkgever op welke wijze zij in die betreffende situatie handelt. 5. De Werkgever zal haar besluit motiveren en schriftelijk aan de Medewerker verstrekken. Artikel 28 Wijzigingen sociaal plan Indien zich omstandigheden voordoen, die bij de totstandkoming van dit sociaal plan niet waren voorzien (waaronder nadrukkelijk begrepen eventuele wijzigingen in wet- en regelgeving), verklaren ondertekenende partijen zich bereid om met elkaar in overleg te treden en zo nodig wijzigingen en/of aanvullingen in dit sociaal plan aan te brengen. Indien sprake is van een medewerker die een Eenmalige vergoeding ontvangt, waarbij ingevolge artikel 16 lid 3 rekening is gehouden met de verwachte inkomstenderving tot aan de AOW-gerechtigde leeftijd en mocht die AOWgerechtigde leeftijd, als gevolg van een wijziging in de wet- en regelgeving, wijzigen voor de Einddatum van de betreffende medewerker, dan 14/15

15 wordt voor de individuele werknemer een herberekening uitgevoerd, waarbij rekening wordt gehouden met die gewijzigde AOW-gerechtigde leeftijd van de betreffende medewerker. =/= Bijlage I model-vaststellingsovereenkomst 15/15

Sociaal Plan. V&D B.V. en La Place B.V. 1 juli 2013 tot 1 januari 2015

Sociaal Plan. V&D B.V. en La Place B.V. 1 juli 2013 tot 1 januari 2015 Sociaal Plan V&D B.V. en La Place B.V. 1 juli 2013 tot 1 januari 2015 V&D B.V., gevestigd te Amsterdam La Place B.V., gevestigd te Amsterdam hierna te noemen de Werkgever elk als partij ter ene zijde en

Nadere informatie

Sociaal Plan. V&D B.V. en La Place B.V. 1 maart 2015 tot en met 30 juni 2015

Sociaal Plan. V&D B.V. en La Place B.V. 1 maart 2015 tot en met 30 juni 2015 Sociaal Plan V&D B.V. en La Place B.V. 1 maart 2015 tot en met 30 juni 2015 V&D B.V., gevestigd te Amsterdam La Place B.V., gevestigd te Amsterdam hierna te noemen de Werkgever elk als partij ter ene zijde

Nadere informatie

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is Sociaal Plan AkzoNobel in Nederland 2014-2016 AkzoNobel en vakorganisaties streven naar het behouden van werkgelegenheid bij reorganisaties. Voor die situaties waar behoud van werkgelegenheid onverhoopt

Nadere informatie

Sociaal Plan Blokker B.V. Ten behoeve van aanpassing filiaalbezetting 2015. 1 april 2015 tot en met 31 december 2015

Sociaal Plan Blokker B.V. Ten behoeve van aanpassing filiaalbezetting 2015. 1 april 2015 tot en met 31 december 2015 Sociaal Plan Blokker B.V. Ten behoeve van aanpassing filiaalbezetting 2015 1 april 2015 tot en met 31 december 2015 Amsterdam, 18 maart 2015 Inhoudsopgave Sociaal Plan Blokker B.V. 1. Inleiding 4 2. Definities

Nadere informatie

1. Inleiding Duur van het Sociaal Plan Betrokkenheid van de Bijenkorf ondernemingsraad en de vakbond 4

1. Inleiding Duur van het Sociaal Plan Betrokkenheid van de Bijenkorf ondernemingsraad en de vakbond 4 Inhoudsopgave Sociaal Plan de Bijenkorf 1. Inleiding 3 2. Duur van het Sociaal Plan 4 3. Betrokkenheid van de Bijenkorf ondernemingsraad en de vakbond 4 4. Werkingssfeer Sociaal Plan en selectie boventalligheid

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 24 februari september 2014

SOCIAAL PLAN 24 februari september 2014 SOCIAAL PLAN 24 februari 2014 30 september 2014 Sociaal plan Goes 2014 V 0.4 1 1. Werkingssfeer en doelstelling 4 2. Werkingsduur 5 3. Definities 6 4.1 Hardheidsclausule 7 4.2 Speciale afspraken 7 5. Begeleidingscommissie

Nadere informatie

15 april 2014. Sociaal Plan 1 april 2014-1 april 2015

15 april 2014. Sociaal Plan 1 april 2014-1 april 2015 15 april 2014 Sociaal Plan 1 april 2014-1 april 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen 1.1. Begripsbepalingen 1.2. Werkingssfeer 1.3. Looptijd 1.4. Overleg 2. Procedure 2.1. Vaststelling en mededeling van boventalligheid

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN AVIKO B.V. AVIKO POTATO B.V. 9 maart 2016

SOCIAAL PLAN AVIKO B.V. AVIKO POTATO B.V. 9 maart 2016 SOCIAAL PLAN AVIKO B.V. AVIKO POTATO B.V. 9 maart 2016 1 Aviko B.V. gevestigd te Steenderen Aviko Potato B.V. gevestigd te Dronten hierna te noemen de Werkgever elk als partij ter ene zijde en CNV Vakmensen

Nadere informatie

Sociaal Plan. Koninklijk Instituut voor de Tropen

Sociaal Plan. Koninklijk Instituut voor de Tropen Sociaal Plan Koninklijk Instituut voor de Tropen 0 Inhoud Artikel 1 WERKINGSSFEER EN WERKINGSDUUR... 3 Werkingssfeer... 3 Werkingsduur... 3 Bovenwettelijke uitkeringsregeling bij werkloosheid... 3 Wijziging...

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN

SOCIAAL PLAN SOCIAAL PLAN 013 014 inhoudsopgave pagina 1. inleiding 4. duur van het sociaal plan 4 3. betrokkenheid van de (centrale) ondernemingsraad 4 4. doelgroep van het sociaal plan en boventalligheid als gevolg

Nadere informatie

Sociaal Plan WKNL. Van Werk naar Werk

Sociaal Plan WKNL. Van Werk naar Werk Sociaal Plan WKNL Van Werk naar Werk Wolters Kluwer Nederland B.V, gevestigd te Deventer, hierna te noemen de Werkgever als partij ter ene zijde en FNV KIEM, gevestigd te Amsterdam CNV Dienstenbond/CNV

Nadere informatie

Sociaal Plan Recticel Wijchen

Sociaal Plan Recticel Wijchen Sociaal Plan Recticel Wijchen 22 juli 2014 Sociaal Plan Recticel Wijchen RECTICEL.: D rite / tîjjwtt, frrr crrmfrrrt Inhoudsopgave Preambule... 4 Artikel 1 Definities... 5 a) Werkgever... 5 b) Werknemer...

Nadere informatie

HERSTRUCTURERINGSREGELING JUMBO DISTRIBUTIECENTRUM B.V. JUMBO SUPERMARKTEN B.V. Centrale Ondernemingsraad Jumbo Groep Holding B.V.

HERSTRUCTURERINGSREGELING JUMBO DISTRIBUTIECENTRUM B.V. JUMBO SUPERMARKTEN B.V. Centrale Ondernemingsraad Jumbo Groep Holding B.V. HERSTRUCTURERINGSREGELING JUMBO DISTRIBUTIECENTRUM B.V. JUMBO SUPERMARKTEN B.V. Centrale Ondernemingsraad Jumbo Groep Holding B.V. 1 januari 2016 tot en met 31 december 2018 Jumbo Distributiecentrum B.V.,

Nadere informatie

H o o f d k a n t o o r

H o o f d k a n t o o r H o o f d k a n t o o r Tweede Akkoord afwijkingen Sociaal Plan Maatvoering voor Maatwerk Partijen: - te Utrecht En - AbvaKabo FNV te Zoetermeer - CNV Publieke Zaak te Den Haag - De Unie te Culemborg -

Nadere informatie

ANWB B.V., gevestigd te Den Haag, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer O. Bouman enerzijds, hierna te noemen ANWB,

ANWB B.V., gevestigd te Den Haag, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer O. Bouman enerzijds, hierna te noemen ANWB, 1 Principeakkoord Sociaal Plan ANWB 2016-2017 De ondergetekenden: ANWB B.V., gevestigd te Den Haag, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer O. Bouman enerzijds, hierna te noemen ANWB, en FNV,

Nadere informatie

Sociaal plan 1 november 2016 tot en met 30 juni 2017

Sociaal plan 1 november 2016 tot en met 30 juni 2017 Sociaal plan 1 november 2016 tot en met 30 juni 2017 De ondergetekenden, 1. Solidus Solutions Board B.V., gevestigd te Bad Nieuweschans, Solidus Solutions Oude Pekela B.V., gevestigd te Oude Pekela, Solidus

Nadere informatie

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST VASTSTELLINGSOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. WERKGEVER, gevestigd en kantoorhoudende te [ADRES], hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door [VERTEGENWOORDIGER], hierna te noemen: "werkgever"; en 2.

Nadere informatie

Sociaal plan Mueller ten behoeve van de verhuizing naar de nieuw te bouwen locatie te Groenlo.

Sociaal plan Mueller ten behoeve van de verhuizing naar de nieuw te bouwen locatie te Groenlo. Sociaal plan Mueller ten behoeve van de verhuizing naar de nieuw te bouwen locatie te Groenlo. Inleiding Deze regeling (hierna te noemen: de Regeling), is bedoeld om de opvang van de sociale gevolgen te

Nadere informatie

Sociaal Plan Jaarbeurs B.V. Jaarbeurs Catering Services B.V.

Sociaal Plan Jaarbeurs B.V. Jaarbeurs Catering Services B.V. Sociaal Plan Jaarbeurs B.V. Jaarbeurs Catering Services B.V. 1 december 2016 31 december 2017 De ondergetekenden, 1. Jaarbeurs B.V. en Jaarbeurs Catering Services B.V., allen gevestigd te Utrecht, hierna

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 2011 CapitalP inzake AgentschapNL 15 oktober 2011 tot en met 31 december 2013

SOCIAAL PLAN 2011 CapitalP inzake AgentschapNL 15 oktober 2011 tot en met 31 december 2013 SOCIAAL PLAN 2011 CapitalP inzake AgentschapNL 15 oktober 2011 tot en met 31 december 2013 CapitalP, gevestigd te Almere als partij ter ener zijde en FNV Bondgenoten, gevestigd te Utrecht CNV Dienstenbond,

Nadere informatie

# SOCIAAL PLAN. Arjowiggins Security B.V. te Ugchelen

# SOCIAAL PLAN. Arjowiggins Security B.V. te Ugchelen #1581627 SOCIAAL PLAN Arjowiggins Security B.V. te Ugchelen 5 december 2013 tot 1 juli 2014 1 De ondergetekenden, 1. Arjowiggins Security B.V. te Ugchelen, hierna te noemen: AWS en 2. FNV Bondgenoten De

Nadere informatie

S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V. H a H W E E K K R A N T E N

S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V. H a H W E E K K R A N T E N PRINCIPE-AKKOORD S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V. H a H W E E K K R A N T E N Overeengekomen op 15 maart 2017 door: De Persgroep Nederland B.V. NVJ jv/15 maart

Nadere informatie

Sociaal Plan Blokker Holding B.V. 17 mei 2016 tot en met 16 met 2017 (looptijd van één jaar)

Sociaal Plan Blokker Holding B.V. 17 mei 2016 tot en met 16 met 2017 (looptijd van één jaar) Sociaal Plan Blokker Holding B.V. 17 mei 2016 tot en met 16 met 2017 (looptijd van één jaar) Amsterdam, [datum] 2016 Inhoudsopgave Sociaal Plan Blokker Holding B.V. Inhoud 1. Inleiding... 4 2. Definities...

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN Nagel Nederland Reorganisatie

SOCIAAL PLAN Nagel Nederland Reorganisatie SOCIAAL PLAN Nagel Nederland Reorganisatie pagina 1 van 15 De ondergetekenden, 1. Krafverkehr Nagel GmbH&Co.KG te Versmold (DLD), mede gevestigd in Nederland/Raalte aldaar h.o.d.n. Nagel Nederland. en

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN

SOCIAAL PLAN SOCIAAL PLAN 2010 2012 inhoudsopgave pagina 1. inleiding 4 2. duur van het sociaal plan 4 3. betrokkenheid van de (centrale) ondernemingsraad 4 4. doelgroep van het sociaal plan en boventalligheid als

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT RTV Noord- Holland 1 december 2013 tot en met 30 april 2014

SOCIAAL STATUUT RTV Noord- Holland 1 december 2013 tot en met 30 april 2014 SOCIAAL STATUUT RTV Noord- Holland 1 december 2013 tot en met 30 april 2014 INHOUDSOPGAVE: Artikel 1 Definities... 4 a) Werkgever... 4 b) Werknemer... 4 c) CAO... 4 d) Werknemersorganisaties... 4 e) Bruto

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Bouwbedrijf De Keij B.V. Rotterdam

SOCIAAL PLAN. Bouwbedrijf De Keij B.V. Rotterdam SOCIAAL PLAN Bouwbedrijf De Keij B.V. Rotterdam INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9 Hoofdstuk 10 Hoofdstuk 11 Algemeen

Nadere informatie

Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid

Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid Beste Klant, Per 1 januari en 1 juli 2015 zullen er diverse wijzigingen plaatsvinden op het gebied van arbeidsrecht. Hiervan willen wij u graag op de hoogte brengen. De

Nadere informatie

Door op één van onderstaande kopjes te klikken kom je automatisch bij het onderwerp.

Door op één van onderstaande kopjes te klikken kom je automatisch bij het onderwerp. 1 januari 2014 tot 1 juli 2015 sociaal plan Door op één van onderstaande kopjes te klikken kom je automatisch bij het onderwerp. Door op het icoon rechts bovenaan de pagina te klikken kom je altijd weer

Nadere informatie

HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen

HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen Introductie Met de komst van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) vinden per 1 januari en 1 juli 2015 ingrijpende veranderingen in het arbeids-

Nadere informatie

Sociaal Plan Reorganisatie Splitsing Frontoffice/Backoffice MCB Nederland B.V. Versie 1.5, definitief 15 augustus 2012

Sociaal Plan Reorganisatie Splitsing Frontoffice/Backoffice MCB Nederland B.V. Versie 1.5, definitief 15 augustus 2012 Sociaal Plan Reorganisatie Splitsing Frontoffice/Backoffice MCB Nederland B.V. Versie 1.5, definitief 15 augustus 2012 Sociaal Plan MCB Nederland B.V. 1 Inhoud 1 1. Inleiding 2 2. Arbeidsvoorwaarden /

Nadere informatie

Twee jaar Wet Werk en Zekerheid

Twee jaar Wet Werk en Zekerheid Twee jaar Wet Werk en Zekerheid Top 10 van wat elke werkgever inmiddels zou moeten weten juni 2017 Inhoudsopgave 1. Proeftijd 2. Concurrentiebeding 3. Ketenregeling 4. Beëindiging arbeidsovereenkomst bepaalde

Nadere informatie

Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid

Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel met veranderingen in het arbeidsrecht aangenomen. Aanvankelijk zou een deel van de wijzigingen ingaan op 1 juli 2014,

Nadere informatie

S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V.

S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V. S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V. Amsterdam, februari 2015 1 Sociaal Afspraken de Persgroep Nederland --------------------------------------------------------

Nadere informatie

Inhoudsopgave 2 Doelstelling en werkingssfeer 3. Voorkomen boventalligheid 6. Boventallig met interne herplaatsing 7

Inhoudsopgave 2 Doelstelling en werkingssfeer 3. Voorkomen boventalligheid 6. Boventallig met interne herplaatsing 7 Maatregelen voor het opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Hoofdstuk 1. Hoofdstuk 2. Hoofdstuk 3. Hoofdstuk 4. Hoofdstuk 5. Hoofdstuk 6. Hoofdstuk 7. Hoofdstuk

Nadere informatie

1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens:

1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens: Hoofdstuk 14 Activeringsregeling (per 1 juli 2015) en pensioen A Activeringsregeling Artikel 1 Werkingssfeer 1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens:

Nadere informatie

Sociale Regeling GROLSCHE BIERBROUWERIJ NEDERLAND B.V. 1 mei 2015-31 december 2015

Sociale Regeling GROLSCHE BIERBROUWERIJ NEDERLAND B.V. 1 mei 2015-31 december 2015 Sociale Regeling GROLSCHE BIERBROUWERIJ NEDERLAND B.V. 1 mei 2015-31 december 2015 ifale versie 22 april 2015 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Algemeen 2.1 Werkingsduur/looptijd 2.2 Werkingssfeer 2.3 Wijziging

Nadere informatie

Sociaal Plan onderhandelingsresultaat d.d. 9 januari Inleiding Duur van het Sociaal Plan en aanmelding als CAO 3

Sociaal Plan onderhandelingsresultaat d.d. 9 januari Inleiding Duur van het Sociaal Plan en aanmelding als CAO 3 Sociaal Plan 2017-2018 onderhandelingsresultaat d.d. 9 januari 2017 Inhoudsopgave Sociaal Plan de Bijenkorf 1. Inleiding 3 2. Duur van het Sociaal Plan en aanmelding als CAO 3 3. Betrokkenheid van de Vakbond

Nadere informatie

voor het personeel van NXP Semiconductors Netherlands B.V. NXP Software B.V.

voor het personeel van NXP Semiconductors Netherlands B.V. NXP Software B.V. Sociaal Plan 2014 voor het personeel van NXP Semiconductors Netherlands B.V. NXP Software B.V. Looptijd: 8 mei 2014 tot en met 30 juni 2015 Datum: 8 mei 2014 Page 1 of 14 Inhoudsopgave 1 Definities 2 Inleiding

Nadere informatie

Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV

Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV versie 2 september 2011 Pagina 1 1. Inleiding In het kader van het faillissement van DELTA Biovalue BV en daarmee van DELTA

Nadere informatie

Sociaal Plan HAPAG-LLOYD ROTTERDAM Branch of Hapag-Lloyd AG

Sociaal Plan HAPAG-LLOYD ROTTERDAM Branch of Hapag-Lloyd AG Sociaal Plan HAPAG-LLOYD ROTTERDAM Branch of Hapag-Lloyd AG Inhoudsopgave Preambule...3 Artikel 1 Definities...4 Artikel 2 Werkingssfeer en werkingsduur...4 Artikel 3 Algemene bepalingen en voorwaarden...4

Nadere informatie

Maatregelen voor het opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV. Met opmaak: Nederlands (standaard)

Maatregelen voor het opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV. Met opmaak: Nederlands (standaard) Maatregelen voor het opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV Met opmaak: Nederlands (standaard) Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Doelstelling en werkingssfeer 3 Looptijd 4 Definities 4 Hardheidsclausule

Nadere informatie

Sociaal Plan - Air Products Nederland BV. Januari 2015.

Sociaal Plan - Air Products Nederland BV. Januari 2015. Sociaal Plan - Air Products Nederland BV. Januari 2015. Inleiding. Air Products ziet zich genoodzaakt op wereldwijd, Europees en op landen niveau de bedrijfsorganisaties anders in te richten teneinde te

Nadere informatie

Concept Sociaal plan privatisering Zwembad t Baafje

Concept Sociaal plan privatisering Zwembad t Baafje Concept Sociaal plan privatisering Zwembad t Baafje MEDEDELING IN HET KADER VAN DE AANBESTEDING ZWEMBAD t BAAFJE AAN GEINTERESSEERDE PARTIJEN Voorliggend concept sociaal plan kan de goedkeuring van zowel

Nadere informatie

Sociaal Plan 2015-2016 Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren

Sociaal Plan 2015-2016 Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren Sociaal Plan 2015-2016 Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren November 2015 1 Inhoudsopgave Preambule Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel

Nadere informatie

Sociaal plan 1 november 2016 tot en met 31 december 2017

Sociaal plan 1 november 2016 tot en met 31 december 2017 Sociaal plan 1 november 2016 tot en met 31 december 2017 De ondergetekenden, 1. Solidus Solutions Bergen op Zoom B.V., gevestigd te Bergen op Zoom. En 2. CNV Vakmensen.nl gevestigd te Utrecht, FNV Media

Nadere informatie

ONDERHANDELINGSRESULTAAT AANVULLING SOCIAAL STATUUT VOOR RABOBANK NEDERLAND

ONDERHANDELINGSRESULTAAT AANVULLING SOCIAAL STATUUT VOOR RABOBANK NEDERLAND ONDERHANDELINGSRESULTAAT AANVULLING SOCIAAL STATUUT VOOR RABOBANK NEDERLAND Rabobank Nederland enerzijds, en de vakorganisaties De Unie, FNV Bondgenoten en CNV Dienstenbond anderzijds, hebben in het licht

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN principe akkoord 25 november 2016

SOCIAAL PLAN principe akkoord 25 november 2016 SOCIAAL PLAN principe akkoord 25 november 2016 1. INLEIDING 1.1 Aanleiding en uitgangspunten Sociaal Plan 1.1.1 Op 27 oktober 2016 heeft FNsteel b.v. de Adviesaanvraag ex artikel 25 WOR ingediend bij de

Nadere informatie

CRH Bouwmaterialenhandel BV

CRH Bouwmaterialenhandel BV CRH Bouwmaterialenhandel BV Sociaal Plan CRH Bouwmaterialenhandel BV Looptijd van 1 juni 2013 tot 1 januari 2015 Sociaal Plan CRH Bouwmaterialenhandel 1 juni 2013 tot 1 januari 2015 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk

Nadere informatie

Cao Openbare Bibliotheken Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017

Cao Openbare Bibliotheken Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017 Centraal Overleg Arbeidsvoorwaarden Openbare Bibliotheken Cao Openbare Bibliotheken 2015-2019 - Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017 Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 4 (Aard van de arbeidsovereenkomst)

Nadere informatie

Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011. Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8

Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011. Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8 Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011 Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8 Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van

Nadere informatie

FNV Bouw, gevestigd te Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van der Veer;

FNV Bouw, gevestigd te Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van der Veer; Afvloeiingsregeling Bald BV Partijen: Bald BV, gevestigd te Dongen, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar statutair directeur, de heer L.F. Postma, verder te noemen de werkgever; en FNV Bouw,

Nadere informatie

Sociaal plan 2015-2018. Maatregelen voor het voorkomen en opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV

Sociaal plan 2015-2018. Maatregelen voor het voorkomen en opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV Sociaal plan 2015-2018 Maatregelen voor het voorkomen en opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Doelstelling en werkingssfeer 3 Looptijd 4 Definities 4 Hardheidsclausule

Nadere informatie

Sociale regeling Farm Frites International B.V., Farm Frites Europe B.V., Farm Frites B.V. (Nederland)

Sociale regeling Farm Frites International B.V., Farm Frites Europe B.V., Farm Frites B.V. (Nederland) Sociale regeling Farm Frites International B.V., Farm Frites Europe B.V., Farm Frites B.V. (Nederland) INLEIDING De zware concurrentieslag en overcapaciteit in de sector heeft Farm Frites ('FF) in een

Nadere informatie

1. de sportorganisatie/school/vereniging..., gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door:

1. de sportorganisatie/school/vereniging..., gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door: Arbeidsovereenkomst. De ondergetekenden 1. de sportorganisatie/school/vereniging......, gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door: Naam:...... Functie:... Naam:......

Nadere informatie

Sociaal Plan. Conelgro B.V. 1 februari - 31 december 2015

Sociaal Plan. Conelgro B.V. 1 februari - 31 december 2015 Sociaal Plan Conelgro B.V. 1 februari - 31 december 2015 Pagina 2 van 14 INHOUDSOPGAVE Pagina Hoofdstuk 1 : Inleiding 3 Hoofdstuk 2 : Algemene bepalingen 4 Hoofdstuk 3 : Begripsomschrijvingen 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. tussen. SHANKS NETHERLANDS HOLDING B.V. en SHANKS HAZARDOUS WASTE B.V. VAN GANSEWINKEL GROEP B.V. FNV.

SOCIAAL PLAN. tussen. SHANKS NETHERLANDS HOLDING B.V. en SHANKS HAZARDOUS WASTE B.V. VAN GANSEWINKEL GROEP B.V. FNV. VOORSTEL SOCIAAL PLAN VAN [DATUM] ONDER OPSCHORTENDE VOORWAARDE VAN CLOSING VAN DE TRANSACTIE WAARBIJ SHANKS GROUP (DAADWERKELIJK) 100% VAN DE AANDELEN IN VAN GANSEWINKEL GROEP B.V. VERKRIJGT. SOCIAAL

Nadere informatie

3F UITTREKSEL. Samen Sterker Verder

3F UITTREKSEL. Samen Sterker Verder 3F UITTREKSEL van het Sociaal Plan FNV in Beweging 1 maart 2013 1 oktober 2018 en art. 6 uit het Sociaal Plan tussen FNV Personeel en FNV KIEM van 18 maart 2016 i.v.m. art. 2:334f lid 2 sub g BW Samen

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN NEW ECO FRESENIUS HEMOCARE NETHERLANDS B.V.

SOCIAAL PLAN NEW ECO FRESENIUS HEMOCARE NETHERLANDS B.V. 30 maart 2012 SOCIAAL PLAN NEW ECO FRESENIUS HEMOCARE NETHERLANDS B.V. INHOUDSOPGAVE 1. Algemene bepalingen en uitgangspunten 2. Werkingsduur 3. Definities 4. Hardheidsclausule 5. Interne herplaatsing

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 1. ALGEMENE BEPALINGEN EN UITGANGSPUNTEN

SOCIAAL PLAN 1. ALGEMENE BEPALINGEN EN UITGANGSPUNTEN SOCIAAL PLAN 1. ALGEMENE BEPALINGEN EN UITGANGSPUNTEN 1.1 Siemens Nederland N.V. te Den Haag, verder te noemen werkgever, en de vertegenwoordigers van de vakverenigingen, hebben overeenstemming bereikt

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de reorganisatie PostNL, branche Post en Pakketten.

Veelgestelde vragen over de reorganisatie PostNL, branche Post en Pakketten. Veelgestelde vragen over de reorganisatie PostNL, branche Post en Pakketten. Inhoud Voor wie geldt het sociaal plan PostNL 2013-2015?... 2 Ik krijg een aanbod voor nachtdiensten. Mag ik dit aanbod weigeren?...

Nadere informatie

Bedrijf BV, gevestigd te Straat 1 te Stad, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Voorbeeld Persoon, hierna te noemen "werkgever";

Bedrijf BV, gevestigd te Straat 1 te Stad, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Voorbeeld Persoon, hierna te noemen werkgever; Arbeidsovereenkomst DE ONDERGETEKENDEN: Bedrijf BV, gevestigd te Straat 1 te Stad, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Voorbeeld Persoon, hierna te noemen "werkgever"; en de heer/mevrouw

Nadere informatie

Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden?

Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden? Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden? Op 18 februari 2014 is de Wet Werk en Zekerheid aangenomen. Op internet zijn veel plukjes informatie te vinden. Hieronder volgt een overzicht van

Nadere informatie

Sociaal Statuut (CAO )

Sociaal Statuut (CAO ) Sociaal Statuut (CAO 2011-2012) Uitgangspunten sociaal statuut TOEPASSING SOCIAAL STATUUT Door externe en interne ontwikkelingen verandert de werkgelegenheid voortdurend van aard en omvang. Het Sociaal

Nadere informatie

Overgangsregeling 1april 2014 tot 1 april 2018. Sociale Regeling DSM Biologics Company B.V.

Overgangsregeling 1april 2014 tot 1 april 2018. Sociale Regeling DSM Biologics Company B.V. Overgangsregeling 1april 2014 tot 1 april 2018 Sociale Regeling DSM Biologics Company B.V. Sociale Regeling DSM Biologics Inleiding De Sociale Regeling van DSM Biologics Company B.V. (hierna: Werkgever)

Nadere informatie

EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST MET WEDERZIJDS GOEDVINDEN DE ONDERGETEKENDEN:

EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST MET WEDERZIJDS GOEDVINDEN DE ONDERGETEKENDEN: Voorbeeld vaststellingsovereenkomst Een vaststellingsovereenkomst wordt in principe het beste door een jurist opgesteld. Meer informatie leest u ook op de website: - Ontslag.nl - Arbeidsrechter.nl DE ONDERGETEKENDEN:

Nadere informatie

2.6 model arbeidsovereenkomst voor de duur van een bepaald werk of bepaald project 1

2.6 model arbeidsovereenkomst voor de duur van een bepaald werk of bepaald project 1 2.6 model arbeidsovereenkomst voor de duur van een bepaald werk of bepaald project 1 ARBEIDSOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. hierna te noemen: "de werkgever"; en 2. hierna te noemen "de werknemer";

Nadere informatie

Magentazorg. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015

Magentazorg. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015 Magentazorg Addendum Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015 versie 12 augustus 2014 Pagina 1 van 8 Verklaring Aldus overeengekomen te Heerhugowaard op 21 augustus 2014 tussen: De werkgever: Stichting

Nadere informatie

MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3

MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3 MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3 Inleiding Schakelring heeft nu en de komende jaren te maken met fundamentele ontwikkelingen in welzijn en zorg, die continue aanpassingen en vernieuwingen

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 januari 2015 De plannen om het arbeidsrecht te hervormen gaan nu concrete vormen aannemen. De Eerste en Tweede Kamer hebben ingestemd met het wetsvoorstel Wet Werk

Nadere informatie

Sociaal Plan A&O Services b.v.

Sociaal Plan A&O Services b.v. Sociaal Plan A&O Services b.v. Inhoud Preambule 1. Definities 2. Werkingssfeer en werkingsduur 3. Algemene bepalingen en voorwaarden 4. Hardheidsclausule 5. Gevolgen voor het personeel 6. Proces boventalligheid

Nadere informatie

Sociaal plan 2013/2014. Kemira Rotterdam B.V.

Sociaal plan 2013/2014. Kemira Rotterdam B.V. Sociaal plan 2013/2014 Pagina 1 van 17 Inleiding Binnen Kemira Rotterdam BV werken 243 personen (eind april 2013). De bedrijfsonderdelen van Kemira Rotterdam BV bestaan uit: Operatie in Botlek en Europoort,

Nadere informatie

Plan Van Werk naar Werk. FNV en De Unie. 13 mei 2015-30 juni 2018

Plan Van Werk naar Werk. FNV en De Unie. 13 mei 2015-30 juni 2018 Finaal bod 12 mei 2015 Plan Van Werk naar Werk Avantor Performance Materials B.V. en FNV en De Unie 13 mei 2015-30 juni 2018 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 2 2 DEFINITIES... 3 3 WERKINGSSFEER PLAN... 5 4

Nadere informatie

Sociaal Plan ECN januari 2011

Sociaal Plan ECN januari 2011 Sociaal Plan ECN 2011 13 januari 2011 Preambule... 3 Artikel 1 Definities... 4 Artikel 2 Werkingssfeer en werkingsduur... 5 a. Werkingssfeer... 5 b. Werkingsduur... 5 c. Wijzigingen... 5 d. Registratie...

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST DIERENPARK EMMEN 1 JANUARI DECEMBER 2013

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST DIERENPARK EMMEN 1 JANUARI DECEMBER 2013 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST DIERENPARK EMMEN 1 JANUARI 2011 31 DECEMBER 2013 1 De ondergetekenden: Werkgever: Dierenpark Emmen Hoofdstraat 18 7811 EP Emmen als partij ter ene zijde en Werknemerspartijen:

Nadere informatie

Addendum Calibris. bij Sociaal Plan WKBB 2014-2015

Addendum Calibris. bij Sociaal Plan WKBB 2014-2015 Addendum Calibris bij Sociaal Plan WKBB 2014-2015 Inhoud 1 Inleiding en aanleiding addendum... 3 2 Aanvullingen op Sociaal Plan d.d. 27 november 2014... 4 3 Overige aanvullingen faciliteiten... 7 kenniscentrum

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST. Verklaren een arbeidsovereenkomst te zijn aangegaan onder de navolgende bepalingen:

ARBEIDSOVEREENKOMST. Verklaren een arbeidsovereenkomst te zijn aangegaan onder de navolgende bepalingen: ARBEIDSOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. hierna te noemen: "de werkgever"; en 2. hierna te noemen "de werknemer"; Verklaren een arbeidsovereenkomst te zijn aangegaan onder de navolgende bepalingen: Artikel

Nadere informatie

Aan onze leden bij Keppel Verolme Positief onderhandelingsresultaat over Sociaal Plan

Aan onze leden bij Keppel Verolme Positief onderhandelingsresultaat over Sociaal Plan Aan onze leden bij Keppel Verolme Positief onderhandelingsresultaat over Sociaal Plan Uitnodiging ledenvergadering woensdag 16 november 2016, 15.00 uur in de kantine van het bedrijf Rotterdam, 11 november

Nadere informatie

Voorstellen cao Houthandel. Uitwerking Sociaal Akkoord

Voorstellen cao Houthandel. Uitwerking Sociaal Akkoord Voorstellen cao Houthandel Uitwerking Sociaal Akkoord In 2013 hebben werkgevers en werknemers op centraal niveau afspraken gemaakt in het Sociaal Akkoord. De koepelorganisatie waarvan de VVNH lid is (NVG/VNO),

Nadere informatie

Avondje Legal. 3 Advocaten

Avondje Legal. 3 Advocaten Avondje Legal 3 Advocaten Wat gaan we doen? Werkkostenregeling en de wijziging van arbeidsvoorwaarden Wet werk en zekerheid Wijziging arbeidsvoorwaarden Werkostenregeling: Iedereen kosten arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST VASTSTELLINGSOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. WERKGEVER, gevestigd en kantoorhoudende te [ADRES], hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door [VERTEGENWOORDIGER], hierna te noemen: "werkgever"; en 2.

Nadere informatie

S O C I A A L P L A N

S O C I A A L P L A N S O C I A A L P L A N 1. ALGEMENE BEPALINGEN EN UITGANGSPUNTEN 1.1 Siemens Nederland N.V. te Den Haag, verder te noemen werkgever, en de vertegenwoordigers van de Vakverenigingen, hebben overeenstemming

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid De elf belangrijkste wijzigingen en gevolgen voor de werkgever September 2014 Inhoud 1. Beëindiging tijdelijk contract 2. Proeftijd in tijdelijk contract 3. Concurrentiebeding in

Nadere informatie

De positie van de tijdelijke krachten (flexwerkers):

De positie van de tijdelijke krachten (flexwerkers): VAN : Willem van Teeseling AAN : Bestuur en leden SNF BETREFT : Vernieuwingen in wetgeving in kader Wet werk en inkomen. DATUM : 13 juni 2014 C.C. : Op 11 juni 2014 is door de Eerste Kamer de wet aangenomen.

Nadere informatie

Veranderingen Arbeidsrecht 2015

Veranderingen Arbeidsrecht 2015 Veranderingen Arbeidsrecht 2015 De positie van de tijdelijke krachten (flexwerkers) Tijdelijke contracten, ketenbepaling Tot nu toe kon een medewerker op basis van een tijdelijk contract worden aangenomen.

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN MONSANTO HOLLAND B.V. 3 mei augustus 2017

SOCIAAL PLAN MONSANTO HOLLAND B.V. 3 mei augustus 2017 SOCIAAL PLAN MONSANTO HOLLAND B.V. 3 mei 2016-31 augustus 2017 1. ALGEMENE BEPALINGEN 1.1 Met dit Sociaal Plan (het "Plan") wordt beoogd de nadelige gevolgen voor werknemers waarvan de functie komt te

Nadere informatie

Centraal Sociaal Plan 2014 voor het personeel van Philips in Nederland

Centraal Sociaal Plan 2014 voor het personeel van Philips in Nederland Centraal Sociaal Plan 2014 voor het personeel van Philips in Nederland Uitgave : januari 2014 Human Resources Benelux Sociaal Economische Afdeling 2 januari 2014 PHILIPS ELECTRONICS NEDERLAND B.V., gevestigd

Nadere informatie

Sociaal Plan A. Jansen B.V. 2011/2012

Sociaal Plan A. Jansen B.V. 2011/2012 Sociaal Plan A. Jansen B.V. 2011/2012 SON, MAART 2011 pagina 1 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 4 1.1 Toepassing... 4 1.2 Looptijd Sociaal Plan... 4 1.3 Aanmelden als CAO... 4 2. DEFINITIES... 5 2.1 Werkgever...

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN De Combi Groep BV

SOCIAAL PLAN De Combi Groep BV SOCIAAL PLAN De Combi Groep BV Geldend van..april 2013 tot 1 maart 2014 INHOUDSOPGAVE 2 Hoofdstuk 1 Algemeen Hoofdstuk 2 Definities Hoofdstuk 3 Werkingssfeer Sociaal Plan Hoofdstuk 4 Begeleiding Hoofdstuk

Nadere informatie

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks Fusie convenant 1 van 7 INLEIDING Het fusie convenant bestaat uit: - het doorlopend

Nadere informatie

Inleiding. Kijk ook in onze kennisbank arbeid voor meer informatie over het werken met een BBL er. Arbeidsovereenkomst BBL 1

Inleiding. Kijk ook in onze kennisbank arbeid voor meer informatie over het werken met een BBL er. Arbeidsovereenkomst BBL 1 Inleiding Het in dienst nemen van leerlingen in het kader van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs dient zorgvuldig te gebeuren. Een leerling is werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst, waarbij slechts

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN VILLEROY & BOCH WELLNESS

SOCIAAL PLAN VILLEROY & BOCH WELLNESS SOCIAAL PLAN VILLEROY & BOCH WELLNESS LOOPTIJD VAN 18 DECEMBER 2014 TOT EN MET 30 JUNI 2015 Inhoudsopgave pagina Inleiding 3 Definities 4 Werkingssfeer 4 Werkingsduur 5 Verplichtingen van partijen 5 Hardheidsclausule

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 juli 2015

Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 juli 2015 Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 juli 2015 Op 1 juli 2015 treedt het tweede deel van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in werking. Het ontslagrecht wordt gemoderniseerd, er is sneller sprake van passend

Nadere informatie

Sociaal Plan REXEL NEDERLAND B.V.

Sociaal Plan REXEL NEDERLAND B.V. Sociaal Plan REXEL NEDERLAND B.V. INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 1. Definities 5 2. Werkingssfeer 6 3. Boventalligheid, herplaatsing en vrijstelling van werkzaamheden 7 4. Beëindiging van de arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

MEMO WIJZIGINGEN ARBEIDSRECHT 2015

MEMO WIJZIGINGEN ARBEIDSRECHT 2015 Van : mr. Inka de Jong Datum : 12 december 2014 Betreft : Wijzigingen in het arbeidsrecht met ingang van 1 januari 2015 Geachte relatie, Met ingang van 1 januari 2015 vinden er gefaseerd belangrijke wijzigingen

Nadere informatie

Whitepaper. Wet Werk en Zekerheid

Whitepaper. Wet Werk en Zekerheid Whitepaper Wet Werk en Zekerheid Flexwerk: wijzigingen per 1 januari 2015 In een arbeidsovereenkomst voor de duur van 6 maanden of korter is geen proeftijd meer toegestaan. In een arbeidsovereenkomst voor

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN DWINGENDE GETIJDEN. Voornemen tot reorganisatie van Endemol Nederland bv. Contextanalyse, conclusies en besluitvoornemens

SOCIAAL PLAN DWINGENDE GETIJDEN. Voornemen tot reorganisatie van Endemol Nederland bv. Contextanalyse, conclusies en besluitvoornemens SOCIAAL PLAN DWINGENDE GETIJDEN Voornemen tot reorganisatie van Endemol Nederland bv Contextanalyse, conclusies en besluitvoornemens INHOUDSOPGAVE SOCIAAL PLAN Inleiding DEEL I Definities en werkingssfeer

Nadere informatie

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de medewerkers die vallen onder de CAO VVT. 1. Overeenkomst Ondergetekenden:

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST. 2. [naam DGA], geboren op [datum], wonende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats], hierna te noemen: "werknemer";

ARBEIDSOVEREENKOMST. 2. [naam DGA], geboren op [datum], wonende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats], hierna te noemen: werknemer; ARBEIDSOVEREENKOMST Ondergetekenden: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [naam] Holding BV, statutair gevestigd te [plaats] en kantoorhoudende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats],

Nadere informatie

Het Sociaal Plan is van toepassing op alle werknemers die direct betrokken zijn bij de gevolgen van de overname van VNU Media door de Persgroep:

Het Sociaal Plan is van toepassing op alle werknemers die direct betrokken zijn bij de gevolgen van de overname van VNU Media door de Persgroep: Sociaal Plan de Persgroep Nederland/VNU Media ----------------------------------------------------------------- Toepassingsgebied Het Sociaal Plan is van toepassing op alle werknemers die direct betrokken

Nadere informatie