SOCIAAL PLAN Nagel Nederland Reorganisatie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SOCIAAL PLAN Nagel Nederland Reorganisatie"

Transcriptie

1 SOCIAAL PLAN Nagel Nederland Reorganisatie pagina 1 van 15

2 De ondergetekenden, 1. Krafverkehr Nagel GmbH&Co.KG te Versmold (DLD), mede gevestigd in Nederland/Raalte aldaar h.o.d.n. Nagel Nederland. en 2. FNV, gevestigd te Amsterdam 3. CNV Vakmensen, gevestigd te Utrecht 2 en 3 hierna gezamenlijk te noemen de vakorganisaties Verklaren hierbij samen het navolgende Sociaal Plan te hebben gesloten. pagina 2 van 15

3 Inhoud 1. Werkingssfeer/Looptijd 4 2. Definities 5 3. Algemeen Informatieverstrekking door werknemer Fiscale afwikkeling Wijziging Hardheidsclausule Begeleidingscommissie 7 4. Boventalligheid en Voorzieningen Boventalligheid Mededeling boventalligheid Van werk naar werk Vrijstelling van werkzaamheden voor sollicitatie Juridische kosten Passende functie/interne herplaatsing Wederindiensttreding 9 5. Beëindiging arbeidsovereenkomst Regeling 1: STL Regeling 2: Randstad HR-solutions Regeling 3: `Snelle vertrekkers` Overige bepalingen Getuigschrift Opleidingen Pensioen Eigendommen Begeleidingscommissie Doelstelling en samenstelling Werkwijze en advies Geheimhouding 14 pagina 3 van 15

4 1. Werkingssfeer/Looptijd 1.1 Het onderhavige Sociaal Plan is uitsluitend van toepassing op de reorganisatie binnen Kraftverkehr Nagel GmbH & Co. KG. in Nederland handelend onder de naam Nagel Nederland, zoals beschreven in de adviesaanvraag d.d. 11 januari 2016 gericht aan Ondernemingsraad van Nagel Nederland. Deze reorganisatie zal in de loop van 2016 op de vestiging te Raalte van Nagel Nederland plaatsvinden. 1.2 Dit Sociaal Plan treedt in werking op 1 maart 2016 en eindigt op 31 december Aan dit Sociaal Plan komt geen nawerking toe. Er kunnen dan ook na het verstrijken van de looptijd geen rechten en plichten worden ontleend aan dit Sociaal Plan. De aan dit Sociaal Plan ontleende rechten en plichten voor werknemers, blijven onverkort van kracht indien en voor zover dit schriftelijk door werkgever is bevestigd aan werknemer. 1.4 Dit Sociaal Plan is alleen van toepassing op beëindiging van de arbeidsovereenkomst als gevolg van de reorganisatie. Beëindiging van de arbeidsovereenkomst op grond van, maar niet uitsluitend, disfunctioneren, verstoorde arbeidsrelatie verwijtbaar handelen, ontslag op staande voet of langdurige arbeidsongeschiktheid, vallen niet onder de reikwijdte van dit Sociaal Plan. 1.5 Waar in dit plan gesproken wordt van hem of zijn dient ook zij of haar gelezen te worden. 1.6 Nagel Nederland heeft dit Sociaal Plan samen met de bonden opgesteld teneinde de sociale gevolgen van de reorganisatie op te vangen. Nagel Nederland zal de reorganisatie met de grootste zorgvuldigheid uitvoeren. Nagel Nederland zal het Sociaal Plan actief naleven. pagina 4 van 15

5 2. Definities Afspiegelingsbeginsel: Beëindigingsvergoeding: Het beginsel dat wordt toegepast voor het bepalen van de ontslagvolgorde volgens de Ontslagregeling d.d. 23 april 2015 en de Uitvoeringsregels Ontslag om bedrijfseconomische reden van het UWV (november 2015). De wettelijke transitievergoeding ex artikel 7:673, BW in voorkomend geval voorzien van een toeslag als vermeld in artikel 5.1 danwel artikel 5.2 danwel in artikel 5.3. CAO: Vigerende collectieve arbeidsovereenkomst voor het Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen. Dienstjaren: Aanzegging: Boventallig: Passende functie: Herplaatsing: Einddatum: De onafgebroken volledig gewerkte jaren die de werknemer op de einddatum in dienst is bij Nagel Nederland of diens rechtsvoorganger(s) waarbij meetelt de inleenperiode aaneengesloten en direct voorafgaand aan de arbeidsovereenkomst bij Nagel Nederland of diens rechtsvoorganger(s). De werknemer die van mening is dat voorgaande op hem van toepassing is, toont dit aan d.m.v. deugdelijke bewijsstukken. De transitievergoeding wordt berekend over de hele periode van 6 maanden. De schriftelijke bevestiging van de mededeling aan de werknemer dat diens arbeidsplaats komt te vervallen. Een werknemer is boventallig, indien zijn functie (of een gedeelte van de functie) is vervallen en de werknemer op dat moment niet direct plaatsbaar is in een passende functie binnen de organisatie. De functie bij Nagel Nederland die aan de boventallige werknemer wordt aangeboden door Nagel Nederland en wat betreft functie-inhoud aansluit bij de capaciteiten van werknemer, al dan niet na scholing binnen de redelijke termijn, als bedoeld in art.10 van de Ontslagregeling d.d. 23 april Deze functie ligt maximaal 2 schalen lager dan de huidige functie. Het voortzetten van de arbeidsovereenkomst van werknemer in een andere functie of op een andere locatie bij Nagel Nederland. De datum waarop de arbeidsovereenkomst tussen Nagel Nederland en de werknemer eindigt. pagina 5 van 15

6 Peildatum: 1 maart 2016 Leeftijd: Werknemer: Maandsalaris: De leeftijd van de werknemer per de einddatum. De werknemer (m/v), die werkzaam is bij Nagel Nederland op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Het bruto maandsalaris, vermeerderd met vakantietoeslag, eventuele ploegentoeslag, consignatietoeslag en vaste persoonlijke toeslag. Vakorganisaties: Vaststellingsovereenkomst: FNV en CNV Vakmensen. Een schriftelijke overeenkomst als bedoeld in artikel 7:900 e.v. BW, gesloten tussen Nagel Nederland en de boventallige werknemer waarmee de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden, op een bepaalde datum wordt beëindigd en waarin Nagel Nederland en de boventallige werknemer de afspraken die gelden bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst opnemen. Overige begrippen: voor zover begrippen / definities niet in dit hoofdstuk of Sociaal Plan zijn gedefinieerd, gelden de definities in de CAO. pagina 6 van 15

7 3. Algemeen 3.1 Informatieverstrekking door werknemer De werknemer op wie dit Sociaal Plan van toepassing is, verplicht zich om Nagel Nederland alle ter zake doende inlichtingen tijdig en naar waarheid te verstrekken die voor een juiste toepassing van dit Sociaal Plan noodzakelijk zijn. Het opzettelijk niet verstrekken van inlichtingen, het geven van onjuiste of onvolledige inlichtingen of het niet doorgeven van belangrijke wijzigingen tijdens de duur van dit Sociaal Plan kan gehele of gedeeltelijke uitsluiting van dit Sociaal Plan tot gevolg hebben en kan leiden tot terugvordering van de inmiddels betaalbaar gestelde bedragen. 3.2 Fiscale afwikkeling Waar sprake is van betalingen volgens dit Sociaal Plan gaat het - tenzij uitdrukkelijk anders vermeld - altijd om bruto bedragen c.q. vergoedingen c.q. betalingen. Nagel Nederland zal de wettelijk verplichte inhoudingen plegen. Vergoedingen worden door Nagel Nederland slechts onbelast uitgekeerd voor zover de fiscale en/of sociale wetgeving zich hiertegen niet verzet en voor zover dat geen extra kosten voor Nagel Nederland met zich meebrengt. 3.3 Wijziging Indien tijdens de werkingsduur van dit Sociaal Plan wijzigingen en/of onvoorziene omstandigheden plaatshebben, bijvoorbeeld relevante wijzigingen in wet- en regelgeving, en die effect hebben op de uitvoering van dit Sociaal Plan zullen partijen tijdig in overleg treden over wijziging van dit Sociaal Plan en het treffen van een voor alle partijen aanvaardbare oplossing. 3.4 Hardheidsclausule Als toepassing van dit Sociaal Plan in een individueel geval zou leiden tot een onbillijke situatie kan Nagel Nederland van het Sociaal Plan afwijken ten gunste van de werknemer. 3.5 Begeleidingscommissie Nagel Nederland stelt een begeleidingscommissie in teneinde een correcte naleving van het Sociaal Plan te waarborgen. De regeling met betrekking tot de begeleidingscommissie en haar taak is opgenomen in hoofdstuk 7. pagina 7 van 15

8 4. Boventalligheid en Voorzieningen 4.1 Boventalligheid In geval van boventalligheid van de werknemer verzoekt Nagel Nederland het UWV toestemming te verlenen de arbeidsovereenkomst met de betrokken werknemer op te zeggen. In voorkomend geval zal in geval van boventalligheid de kantonrechter worden verzocht de arbeidsovereenkomst met betrokken werknemer te ontbinden. 4.2 Mededeling boventalligheid De werknemer, wiens arbeidsplaats komt te vervallen, wordt hiervan in een gesprek persoonlijk in kennis gesteld. In dit gesprek wordt voorts de werknemer meegedeeld per welke datum hij boventallig is en wordt voorts het vervolg van het verdere proces beschreven. Tijdens dit gesprek zal Nagel Nederland de werknemer informeren over de regelingen als genoemd in artikelen 5.1, 5.2 en 5.3. Dit gesprek wordt schriftelijk aan de werknemer bevestigd. 4.3 Van werk naar werk Nagel Nederland streeft er primair naar om de boventallige werknemer van werk naar werk te begeleiden. Nagel Nederland gaat er vanuit dat betrokken werknemers dan ook bereid zijn hun volledige medewerking te verlenen aan in- en externe herplaatsing. 4.4 Vrijstelling van werkzaamheden voor sollicitatie De werknemer kan de werkgever verzoeken voor maximaal 2 dagdelen van 4 uur per week, met behoud van het gebruikelijke salaris (incl. een eventuele onkostenvergoeding) vrijgesteld te worden voor het verrichten van de bedongen werkzaamheden, voor sollicitaties en/of andere verplichtingen voortvloeiende uit activiteiten tot het vinden van een andere dienstbetrekking. Deze dagdelen worden in overleg met en na toestemming van Nagel Nederland ingepland. Deze beperkte vrijstelling van werk zal niet worden verrekend met het verlofsaldo van de werknemer. 4.5 Juridische kosten Voor het geval boventallige werknemers juridisch advies in verband met hun boventalligheid en daaraan verbonden gevolgen willen inwinnen, zal Nagel Nederland de daaraan verbonden kosten tot een bedrag van EUR 750,- (excl. BTW en inclusief kantoorkosten) vergoeden. Facturen dienen uiterlijk 31 december 2016 bij Nagel Nederland te worden ingediend. Facturen die na 31 december 2016 worden ingediend, worden niet in behandeling genomen. pagina 8 van 15

9 4.6 Passende functie/interne herplaatsing Indien binnen de organisatie van Nagel Nederland een passende functie voorhanden is, zal deze functie worden aangeboden aan de daarvoor in aanmerking komende boventallige werknemer. Deze herplaatsingsverplichting geldt tot het moment waarop de arbeidsovereenkomst eindigt. De boventallige werknemer heeft voorrang bij openstelling van een vacature. Indien meerdere werknemers voor de passende functie in aanmerking komen, zal in dat geval het anciënniteitsbeginsel worden toegepast. Nadat de functie is aangeboden aan de werknemer, is dit aanbod twee weken van kracht. Binnen die termijn kan het aanbod door de werknemer worden geaccepteerd. Als bij interne herplaatsing de nieuwe standplaats wijzigt, maakt de werknemer aanspraak op de reiskostenvergoeding op grond van de CAO. 4.7 Wederindiensttreding Nagel Nederland verplicht zich de werknemer, wiens arbeidsovereenkomst door opzegging door Nagel Nederland of ontbinding door de kantonrechter is geëindigd, opnieuw in dienst te nemen (op de alsdan gebruikelijke voorwaarden), indien binnen 26 weken na verkregen toestemming van het UWV of verkregen ontbindingsbeschikking van de kantonrechter een vacature over werkzaamheden van dezelfde aard ontstaat. Indien meerdere (ex-)werknemers voor deze vacature in aanmerking kunnen worden gebracht, wordt het anciënniteitsbeginsel toegepast. pagina 9 van 15

10 5. Beëindiging arbeidsovereenkomst Nagel Nederland biedt de boventallige werknemer éénmalig de keuze uit een van de onderstaande regelingen. Het is voor de boventallige werknemer niet mogelijk om onderdelen van een regeling uit te ruilen. Indien een boventallige werknemer een keuze heeft gemaakt, doet de boventallige werknemer hiermee automatisch afstand van - al dan niet van toepassing zijnde - aanspraken op andere regelingen. 5.1 Regeling 1: STL Boventallige werknemers die beschikken over alle vereiste opleidingen, documenten en kwalificaties om direct werkzaam te zijn in de functie van chauffeur, kunnen gebruik maken van de STL-regeling. De werknemer die per 1 april 2016 in dienst treedt bij STL, ontvangt van Nagel Nederland een vergoeding van 1.700,-- bruto. Deze vergoeding wordt binnen één maand na het einde van de arbeidsovereenkomst aan de werknemer uitbetaald STL-regeling De boventallige werknemers die beschikken over alle vereiste opleidingen en documentatie om als werkzaam te kunnen zijn als chauffeur, kunnen per 1 april 2016 voor de duur van 12 maanden in dienst treden van het Mobiliteitscentrum Transport van het Sectorinstituut Transport en Logistiek. De werknemer dient binnen 4 kalenderdagen na het gedane aanbod, schriftelijk het aanbod om in dienst te treden bij STL te aanvaarden. STL zal de werknemer vervolgens een arbeidsovereenkomst aanbieden Beëindiging van de arbeidsovereenkomst De arbeidsovereenkomst zal bij toepassing van de STL-regeling met wederzijds goedvinden door middel van een vaststellingsovereenkomst eindigen per 1 april De werknemer zal aldus geen verweer voeren in de ontslag- of ontbindingsprocedure Opzegtermijn Indien en voorzover bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst de voor Nagel Nederland geldende opzegtermijn niet in acht is genomen, zal Nagel Nederland 50% van het kaal bruto maandsalaris (aldus zonder vakantiebijslag en overige emolumenten) van de resterende opzegtermijn te rekenen vanaf 1 april 2016, als een bruto vergoeding binnen een maand na het einde van het dienstverband uitbetalen Tekenbonus Bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden maakt werknemer aanspraak op een tekenbonus van 2.500,-- bruto. De tekenbonus zal met de wettelijke eindafrekening worden uitgekeerd Beëindigingsvergoeding Bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst wordt aan de boventallige werknemer een beëindigingsvergoeding uitgekeerd, zijnde de wettelijke transitievergoeding, als bedoeld in art. 7:673 BW, vermenigvuldigd met een factor 1,55. pagina 10 van 15

11 5.1.6 Eindafrekening Per de einddatum zal een eindafrekening van de arbeidsovereenkomst volgen, op grond waarvan binnen één maand na de einddatum het nog verschuldigde salaris, de vakantietoeslag (naar rato), en de resterende vakantiedagen naar rato aan de werknemer worden uitbetaald op het bij Nagel Nederland bekende bankrekeningnummer van de werknemer. 5.2 Regeling 2: Randstad HR Solutions De boventallige werknemers die geen gebruik kunnen maken van regeling 1, kunnen kiezen voor de werk-naar-werk regeling als hieronder vermeld. De werknemer dient binnen 4 kalenderdagen na het gedane aanbod, schriftelijk in te stemmen met regeling Randstad HR Solutions Nagel Nederland stelt de boventallige werknemer, die geen gebruik kan maken van de STL voorziening, in staat een outplacementtraject ter hoogte van maximaal EUR 1.500,-- exclusief BTW te volgen bij Randstad HR Solutions. Facturen dienen uiterlijk 31 december 2016 bij Nagel Nederland te worden ingediend. Facturen die na 31 december 2016 worden ingediend, worden niet in behandeling genomen. Als de boventallige werknemer geen gebruik wenst te maken van het budget voor outplacement/scholing, dan worden deze bedragen niet uitbetaald aan de boventallige werknemer. De kosten van het outplacement worden niet in mindering gebracht op de transitievergoeding Beëindiging van de arbeidsovereenkomst De arbeidsovereenkomst zal bij toepassing van de werk-naar-werk regeling als vermeld in 5.2 met wederzijds goedvinden door middel van een vaststellingsovereenkomst eindigen per 1 april De boventallige werknemer zal aldus geen verweer voeren in de ontslag- of ontbindingsprocedure Opzegtermijn Indien en voorzover bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst de voor Nagel Nederland geldende opzegtermijn niet in acht is genomen, zal Nagel Nederland 50 % van het kaal bruto maandsalaris (aldus zonder vakantiebijslag en overige emolumenten) van de resterende opzegtermijn te rekenen vanaf 1 april 2016, als een bruto vergoeding binnen een maand na het einde van het dienstverband uitbetalen Tekenbonus Bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden maakt werknemer aanspraak op een tekenbonus van 2.500,-- bruto. De tekenbonus zal met de wettelijke eindafrekening worden uitgekeerd Beëindigingsvergoeding Bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst wordt aan de boventallige werknemer een beëindigingsvergoeding uitgekeerd, zijnde de wettelijke transitievergoeding, als bedoeld in art. 7:673 BW, vermenigvuldigd met een factor 1,55. pagina 11 van 15

12 5.2.6 Eindafrekening Per de einddatum zal een eindafrekening van de arbeidsovereenkomst volgen, op grond waarvan binnen één maand na de einddatum het nog verschuldigde salaris, de vakantietoeslag (naar rato), en de resterende vakantiedagen naar rato aan de boventallige werknemer worden uitbetaald op het bij Nagel Nederland bekende bankrekeningnummer van de boventallige werknemer. 5.3 Regeling 3: `Snelle vertrekkers` Elke boventallige werknemer die geen gebruik wenst te maken van de werk- naar-werk begeleiding als vermeld onder artikel 5.1 regeling 1 danwel onder artikel 5.2 regeling 2, maar wel de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden wenst te beëindigen, kan kiezen voor regeling 3. De werknemer dient binnen 4 kalenderdagen na het gedane aanbod, schriftelijk in te stemmen met regeling Beëindiging van de arbeidsovereenkomst De arbeidsovereenkomst zal met wederzijds goedvinden door middel van een vaststellingsovereenkomst eindigen per 1 april De boventallige werknemer zal aldus geen verweer voeren in de ontslag- of ontbindingsprocedure Opzegtermijn Indien en voorzover bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst de voor Nagel Nederland geldende opzegtermijn niet in acht is genomen, zal Nagel Nederland 50% van het kaal bruto maandsalaris (aldus zonder vakantiebijslag en overige emolumenten) de resterende opzegtermijn, als een bruto vergoeding binnen één maand na het einde van het dienstverband uit betalen Tekenbonus Bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden maakt de boventallige werknemer aanspraak maken op een tekenbonus van 2.500,-- bruto. De tekenbonus zal bij de wettelijke eindafrekening worden uitgekeerd Beëindigingsvergoeding Bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst wordt aan de boventallige werknemer een beëindigingsvergoeding uitgekeerd, zijnde de wettelijke transitievergoeding, als bedoeld in art. 7:673 BW, vermenigvuldigd met een factor 1, Eindafrekening Per de einddatum zal een eindafrekening van de arbeidsovereenkomst volgen, op grond waarvan binnen één maand na de einddatum het nog verschuldigde salaris, de vakantietoeslag (naar rato), en de resterende vakantiedagen naar rato aan de werknemer worden uitbetaald op het bij Nagel Nederland bekende bankrekeningnummer van de werknemer. pagina 12 van 15

13 6. Overige bepalingen 6.1 Getuigschrift De boventallige Werknemer ontvangt een positief getuigschrift. 6.2 Opleidingen Nagel Nederland zal de boventallige werknemer die aan een opleiding is begonnen in de gelegenheid stellen deze opleiding, dan wel een op zichzelf staande module van deze opleiding af te ronden, met inbegrip van één herkansingsmogelijkheid. De kosten voor deze opleiding zullen niet worden verhaald op de werknemer. 6.3 Pensioen Per de einddatum eindigt de deelname van de werknemer aan de pensioenregeling. 6.4 Eigendommen De boventallige werknemers die zaken van Nagel Nederland in bruikleen hebben gekregen of andere zaken in hun bezit hebben, die eigendom zijn van Nagel Nederland, zoals sleutels en pasjes, dienen deze uiterlijk op de dag waarop de werknemer zijn werkzaamheden in feite beëindigt in goede staat in te leveren. pagina 13 van 15

14 7. Begeleidingscommissie 7.1 Doelstelling en samenstelling De Begeleidingscommissie is ingesteld om toe te zien op een juiste toepassing van het Sociaal Plan, hetgeen zijn uitdrukking vindt in de samenstelling. De Begeleidingscommissie heeft tot taak erop toe te zien en er aan mee te werken dat de belangen van de direct bij de reorganisatie betrokken individuele werknemer optimaal wordt behartigd. De Begeleidingscommissie bestaat uit vier leden, te weten: - twee leden aangewezen door de vakorganisaties, niet zijnde werknemers die voor ontslag zullen worden voorgedragen; - twee leden aangewezen door Nagel Nederland; De vier leden wijzen uit het midden van de leden van de Begeleidingscommissie een voorzitter aan. 7.2 Werkwijze en advies In voorkomende gevallen komt de Begeleidingscommissie bijeen zo spoedig mogelijk nadat de werknemer of Nagel Nederland een schriftelijk verzoek heeft gedaan om advies. De commissie komt niet bijeen op eigen initiatief. De Begeleidingscommissie brengt schriftelijk advies uit aan de directeur. Het advies zal uiterlijk binnen twee weken aan alle betrokkenen bekend worden gemaakt. Afwijking van een advies wordt door Nagel Nederland schriftelijk met motivatie bevestigd aan de Begeleidingscommissie. Eventuele kosten, die de Begeleidingscommissie maakt in verband met het uitoefenen van haar taak, komen binnen redelijke grenzen voor rekening van Nagel Nederland. 7.3 Geheimhouding De leden van de Begeleidingscommissie zijn verplicht tot geheimhouding van alle gegevens die hen ter kennis komen bij de uitoefening van hun werkzaamheden in het kader van de Begeleidingscommissie. De Begeleidingscommissie beëindigt haar werkzaamheden op de einddatum van dit Sociaal Plan. pagina 14 van 15

15 Ondertekening Dit Sociaal Plan is overeengekomen te Raalte op 18 februari 2016 Kraftverkehr Nagel GmbH & Co. KG, h.o.d.n. Nagel Nederland Hans De Landsheere FNV CNV Vakmensen Bestuurder Bestuurder E. Brouwer A.E.M. Peper Vakbondsconsulent H. Teunissen pagina 15 van 15

# SOCIAAL PLAN. Arjowiggins Security B.V. te Ugchelen

# SOCIAAL PLAN. Arjowiggins Security B.V. te Ugchelen #1581627 SOCIAAL PLAN Arjowiggins Security B.V. te Ugchelen 5 december 2013 tot 1 juli 2014 1 De ondergetekenden, 1. Arjowiggins Security B.V. te Ugchelen, hierna te noemen: AWS en 2. FNV Bondgenoten De

Nadere informatie

Sociaal Plan Jaarbeurs B.V. Jaarbeurs Catering Services B.V.

Sociaal Plan Jaarbeurs B.V. Jaarbeurs Catering Services B.V. Sociaal Plan Jaarbeurs B.V. Jaarbeurs Catering Services B.V. 1 december 2016 31 december 2017 De ondergetekenden, 1. Jaarbeurs B.V. en Jaarbeurs Catering Services B.V., allen gevestigd te Utrecht, hierna

Nadere informatie

S O C I A A L P L A N

S O C I A A L P L A N S O C I A A L P L A N 1. ALGEMENE BEPALINGEN EN UITGANGSPUNTEN 1.1 Siemens Nederland N.V. te Den Haag, verder te noemen werkgever, en de vertegenwoordigers van de Vakverenigingen, hebben overeenstemming

Nadere informatie

Sociaal plan 1 november 2016 tot en met 30 juni 2017

Sociaal plan 1 november 2016 tot en met 30 juni 2017 Sociaal plan 1 november 2016 tot en met 30 juni 2017 De ondergetekenden, 1. Solidus Solutions Board B.V., gevestigd te Bad Nieuweschans, Solidus Solutions Oude Pekela B.V., gevestigd te Oude Pekela, Solidus

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 24 februari september 2014

SOCIAAL PLAN 24 februari september 2014 SOCIAAL PLAN 24 februari 2014 30 september 2014 Sociaal plan Goes 2014 V 0.4 1 1. Werkingssfeer en doelstelling 4 2. Werkingsduur 5 3. Definities 6 4.1 Hardheidsclausule 7 4.2 Speciale afspraken 7 5. Begeleidingscommissie

Nadere informatie

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST VASTSTELLINGSOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. WERKGEVER, gevestigd en kantoorhoudende te [ADRES], hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door [VERTEGENWOORDIGER], hierna te noemen: "werkgever"; en 2.

Nadere informatie

15 april 2014. Sociaal Plan 1 april 2014-1 april 2015

15 april 2014. Sociaal Plan 1 april 2014-1 april 2015 15 april 2014 Sociaal Plan 1 april 2014-1 april 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen 1.1. Begripsbepalingen 1.2. Werkingssfeer 1.3. Looptijd 1.4. Overleg 2. Procedure 2.1. Vaststelling en mededeling van boventalligheid

Nadere informatie

Sociaal Plan. Koninklijk Instituut voor de Tropen

Sociaal Plan. Koninklijk Instituut voor de Tropen Sociaal Plan Koninklijk Instituut voor de Tropen 0 Inhoud Artikel 1 WERKINGSSFEER EN WERKINGSDUUR... 3 Werkingssfeer... 3 Werkingsduur... 3 Bovenwettelijke uitkeringsregeling bij werkloosheid... 3 Wijziging...

Nadere informatie

Sociaal Plan Recticel Wijchen

Sociaal Plan Recticel Wijchen Sociaal Plan Recticel Wijchen 22 juli 2014 Sociaal Plan Recticel Wijchen RECTICEL.: D rite / tîjjwtt, frrr crrmfrrrt Inhoudsopgave Preambule... 4 Artikel 1 Definities... 5 a) Werkgever... 5 b) Werknemer...

Nadere informatie

Sociaal plan 1 november 2016 tot en met 31 december 2017

Sociaal plan 1 november 2016 tot en met 31 december 2017 Sociaal plan 1 november 2016 tot en met 31 december 2017 De ondergetekenden, 1. Solidus Solutions Bergen op Zoom B.V., gevestigd te Bergen op Zoom. En 2. CNV Vakmensen.nl gevestigd te Utrecht, FNV Media

Nadere informatie

Sociaal plan Mueller ten behoeve van de verhuizing naar de nieuw te bouwen locatie te Groenlo.

Sociaal plan Mueller ten behoeve van de verhuizing naar de nieuw te bouwen locatie te Groenlo. Sociaal plan Mueller ten behoeve van de verhuizing naar de nieuw te bouwen locatie te Groenlo. Inleiding Deze regeling (hierna te noemen: de Regeling), is bedoeld om de opvang van de sociale gevolgen te

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN principe akkoord 25 november 2016

SOCIAAL PLAN principe akkoord 25 november 2016 SOCIAAL PLAN principe akkoord 25 november 2016 1. INLEIDING 1.1 Aanleiding en uitgangspunten Sociaal Plan 1.1.1 Op 27 oktober 2016 heeft FNsteel b.v. de Adviesaanvraag ex artikel 25 WOR ingediend bij de

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 2011 CapitalP inzake AgentschapNL 15 oktober 2011 tot en met 31 december 2013

SOCIAAL PLAN 2011 CapitalP inzake AgentschapNL 15 oktober 2011 tot en met 31 december 2013 SOCIAAL PLAN 2011 CapitalP inzake AgentschapNL 15 oktober 2011 tot en met 31 december 2013 CapitalP, gevestigd te Almere als partij ter ener zijde en FNV Bondgenoten, gevestigd te Utrecht CNV Dienstenbond,

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 1. ALGEMENE BEPALINGEN EN UITGANGSPUNTEN

SOCIAAL PLAN 1. ALGEMENE BEPALINGEN EN UITGANGSPUNTEN SOCIAAL PLAN 1. ALGEMENE BEPALINGEN EN UITGANGSPUNTEN 1.1 Siemens Nederland N.V. te Den Haag, verder te noemen werkgever, en de vertegenwoordigers van de vakverenigingen, hebben overeenstemming bereikt

Nadere informatie

Sociale Regeling GROLSCHE BIERBROUWERIJ NEDERLAND B.V. 1 mei 2015-31 december 2015

Sociale Regeling GROLSCHE BIERBROUWERIJ NEDERLAND B.V. 1 mei 2015-31 december 2015 Sociale Regeling GROLSCHE BIERBROUWERIJ NEDERLAND B.V. 1 mei 2015-31 december 2015 ifale versie 22 april 2015 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Algemeen 2.1 Werkingsduur/looptijd 2.2 Werkingssfeer 2.3 Wijziging

Nadere informatie

S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V. H a H W E E K K R A N T E N

S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V. H a H W E E K K R A N T E N PRINCIPE-AKKOORD S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V. H a H W E E K K R A N T E N Overeengekomen op 15 maart 2017 door: De Persgroep Nederland B.V. NVJ jv/15 maart

Nadere informatie

EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST MET WEDERZIJDS GOEDVINDEN DE ONDERGETEKENDEN:

EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST MET WEDERZIJDS GOEDVINDEN DE ONDERGETEKENDEN: Voorbeeld vaststellingsovereenkomst Een vaststellingsovereenkomst wordt in principe het beste door een jurist opgesteld. Meer informatie leest u ook op de website: - Ontslag.nl - Arbeidsrechter.nl DE ONDERGETEKENDEN:

Nadere informatie

S O C I A A L P L A N

S O C I A A L P L A N S O C I A A L P L A N 1. ALGEMENE BEPALINGEN EN UITGANGSPUNTEN 1.1 Siemens Nederland N.V. te Den Haag, verder te noemen werkgever, en de vertegenwoordigers van de vakverenigingen, hebben overeenstemming

Nadere informatie

Plan Van Werk naar Werk. FNV en De Unie. 13 mei 2015-30 juni 2018

Plan Van Werk naar Werk. FNV en De Unie. 13 mei 2015-30 juni 2018 Finaal bod 12 mei 2015 Plan Van Werk naar Werk Avantor Performance Materials B.V. en FNV en De Unie 13 mei 2015-30 juni 2018 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 2 2 DEFINITIES... 3 3 WERKINGSSFEER PLAN... 5 4

Nadere informatie

FNV Bouw, gevestigd te Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van der Veer;

FNV Bouw, gevestigd te Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van der Veer; Afvloeiingsregeling Bald BV Partijen: Bald BV, gevestigd te Dongen, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar statutair directeur, de heer L.F. Postma, verder te noemen de werkgever; en FNV Bouw,

Nadere informatie

H o o f d k a n t o o r

H o o f d k a n t o o r H o o f d k a n t o o r Tweede Akkoord afwijkingen Sociaal Plan Maatvoering voor Maatwerk Partijen: - te Utrecht En - AbvaKabo FNV te Zoetermeer - CNV Publieke Zaak te Den Haag - De Unie te Culemborg -

Nadere informatie

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST VASTSTELLINGSOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. WERKGEVER, gevestigd en kantoorhoudende te [ADRES], hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door [VERTEGENWOORDIGER], hierna te noemen: "werkgever"; en 2.

Nadere informatie

Emmer Compascuum, 1 oktober 2015

Emmer Compascuum, 1 oktober 2015 Emmer Compascuum, 1 oktober 2015 Op 1 oktober 2015 is een principe akkoord bereikt tussen Fresenius Hemocare Netherlands B.V. en de vakorganisaties FNV, CNV Vakmensen en De Unie met betrekking tot het

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT RTV Noord- Holland 1 december 2013 tot en met 30 april 2014

SOCIAAL STATUUT RTV Noord- Holland 1 december 2013 tot en met 30 april 2014 SOCIAAL STATUUT RTV Noord- Holland 1 december 2013 tot en met 30 april 2014 INHOUDSOPGAVE: Artikel 1 Definities... 4 a) Werkgever... 4 b) Werknemer... 4 c) CAO... 4 d) Werknemersorganisaties... 4 e) Bruto

Nadere informatie

1. de sportorganisatie/school/vereniging..., gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door:

1. de sportorganisatie/school/vereniging..., gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door: Arbeidsovereenkomst. De ondergetekenden 1. de sportorganisatie/school/vereniging......, gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door: Naam:...... Functie:... Naam:......

Nadere informatie

Maatregelen voor het opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV. Met opmaak: Nederlands (standaard)

Maatregelen voor het opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV. Met opmaak: Nederlands (standaard) Maatregelen voor het opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV Met opmaak: Nederlands (standaard) Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Doelstelling en werkingssfeer 3 Looptijd 4 Definities 4 Hardheidsclausule

Nadere informatie

Sociaal Plan - Air Products Nederland BV. Januari 2015.

Sociaal Plan - Air Products Nederland BV. Januari 2015. Sociaal Plan - Air Products Nederland BV. Januari 2015. Inleiding. Air Products ziet zich genoodzaakt op wereldwijd, Europees en op landen niveau de bedrijfsorganisaties anders in te richten teneinde te

Nadere informatie

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is Sociaal Plan AkzoNobel in Nederland 2014-2016 AkzoNobel en vakorganisaties streven naar het behouden van werkgelegenheid bij reorganisaties. Voor die situaties waar behoud van werkgelegenheid onverhoopt

Nadere informatie

Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011. Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8

Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011. Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8 Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011 Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8 Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van

Nadere informatie

Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden

Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden 2 Wet Werk en Zekerheid Ingrijpende wijzigingen in de regels voor het aangaan en opstellen van arbeidsovereenkomsten Ingrijpende wijzigingen

Nadere informatie

Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid

Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel met veranderingen in het arbeidsrecht aangenomen. Aanvankelijk zou een deel van de wijzigingen ingaan op 1 juli 2014,

Nadere informatie

Het ontslagrecht per 1 juli 2015

Het ontslagrecht per 1 juli 2015 Het ontslagrecht per 1 juli 2015 Noordam Advocatuur mr. dr. A.J. Noordam Het Europese en Nederlandse arbeidsrecht biedt in grote mate bescherming aan de werknemer. Met name het ontslag van werknemers is

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST. 2. [naam DGA], geboren op [datum], wonende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats], hierna te noemen: "werknemer";

ARBEIDSOVEREENKOMST. 2. [naam DGA], geboren op [datum], wonende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats], hierna te noemen: werknemer; ARBEIDSOVEREENKOMST Ondergetekenden: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [naam] Holding BV, statutair gevestigd te [plaats] en kantoorhoudende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats],

Nadere informatie

Sociaal Plan ID Werknemers. In verband met het opheffen van de loonkostensubsidie In en Doorstroombanen per 1 augustus 2016.

Sociaal Plan ID Werknemers. In verband met het opheffen van de loonkostensubsidie In en Doorstroombanen per 1 augustus 2016. Sociaal Plan ID Werknemers In verband met het opheffen van de loonkostensubsidie In en Doorstroombanen per 1 augustus 2016. De Basis Maart 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Aanleiding opstellen Sociaal

Nadere informatie

Sociaal Plan ECN januari 2011

Sociaal Plan ECN januari 2011 Sociaal Plan ECN 2011 13 januari 2011 Preambule... 3 Artikel 1 Definities... 4 Artikel 2 Werkingssfeer en werkingsduur... 5 a. Werkingssfeer... 5 b. Werkingsduur... 5 c. Wijzigingen... 5 d. Registratie...

Nadere informatie

Twee jaar Wet Werk en Zekerheid

Twee jaar Wet Werk en Zekerheid Twee jaar Wet Werk en Zekerheid Top 10 van wat elke werkgever inmiddels zou moeten weten juni 2017 Inhoudsopgave 1. Proeftijd 2. Concurrentiebeding 3. Ketenregeling 4. Beëindiging arbeidsovereenkomst bepaalde

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN ENRICHMENT TECHNOLOGY NEDERLAND B.V. 1 juni december 2015

SOCIAAL PLAN ENRICHMENT TECHNOLOGY NEDERLAND B.V. 1 juni december 2015 #1561985 SOCIAAL PLAN ENRICHMENT TECHNOLOGY NEDERLAND B.V. 1 juni 2013-31 december 2015 Versie juli 2013 De ondergetekenden, 1. Enrichment Technology Nederland B.V., gevestigd te Almelo, hierna te noemen

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN De Combi Groep BV

SOCIAAL PLAN De Combi Groep BV SOCIAAL PLAN De Combi Groep BV Geldend van..april 2013 tot 1 maart 2014 INHOUDSOPGAVE 2 Hoofdstuk 1 Algemeen Hoofdstuk 2 Definities Hoofdstuk 3 Werkingssfeer Sociaal Plan Hoofdstuk 4 Begeleiding Hoofdstuk

Nadere informatie

Sociaal Plan. Xerox Manufacturing (Nederland) B.V. 1 juli 2016

Sociaal Plan. Xerox Manufacturing (Nederland) B.V. 1 juli 2016 Sociaal Plan Xerox Manufacturing (Nederland) B.V. 1 juli 2016 De ondergetekenden, 1. Xerox Manufacturing (Nederland) B.V., gevestigd te Maasheseweg 89-91, 5804 AB Venray, hierna te noemen Xerox En 2. De

Nadere informatie

Mediation in het nieuwe Ontslagrecht MKB Noord en VNO-NCW. 26 januari 2016

Mediation in het nieuwe Ontslagrecht MKB Noord en VNO-NCW. 26 januari 2016 Mediation in het nieuwe Ontslagrecht MKB Noord en VNO-NCW 26 januari 2016 Mediation in het nieuwe ontslagrecht Januari 2016 Ingrid Munneke en Judith Bos Wijzigingen in het ontslagrecht De Verschillende

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst Albron CP Nederland B.V.

Collectieve arbeidsovereenkomst Albron CP Nederland B.V. Collectieve Arbeidsovereenkomst 1 januari 2014 tot en met 31 december 2015 De ondergetekenden: als partij ter ener zijde en FNV Horecabond En CNV Vakmensen Elk als partij ter andere zijde, zijn de navolgende

Nadere informatie

Is er kans op ontslag? Schakel hulp in!

Is er kans op ontslag? Schakel hulp in! Is er kans op ontslag? Schakel hulp in! Is er kans op ontslag? Wilt u weg bij uw werkgever? Wilt u weten wat er in uw situatie mogelijk is? Wilt u uw vaststellingsovereenkomst zelf opstellen of laten checken?

Nadere informatie

Inhoudsopgave 2 Doelstelling en werkingssfeer 3. Voorkomen boventalligheid 6. Boventallig met interne herplaatsing 7

Inhoudsopgave 2 Doelstelling en werkingssfeer 3. Voorkomen boventalligheid 6. Boventallig met interne herplaatsing 7 Maatregelen voor het opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Hoofdstuk 1. Hoofdstuk 2. Hoofdstuk 3. Hoofdstuk 4. Hoofdstuk 5. Hoofdstuk 6. Hoofdstuk 7. Hoofdstuk

Nadere informatie

voor het personeel van NXP Semiconductors Netherlands B.V. NXP Software B.V.

voor het personeel van NXP Semiconductors Netherlands B.V. NXP Software B.V. Sociaal Plan 2014 voor het personeel van NXP Semiconductors Netherlands B.V. NXP Software B.V. Looptijd: 8 mei 2014 tot en met 30 juni 2015 Datum: 8 mei 2014 Page 1 of 14 Inhoudsopgave 1 Definities 2 Inleiding

Nadere informatie

Sociaal plan 2015-2018. Maatregelen voor het voorkomen en opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV

Sociaal plan 2015-2018. Maatregelen voor het voorkomen en opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV Sociaal plan 2015-2018 Maatregelen voor het voorkomen en opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Doelstelling en werkingssfeer 3 Looptijd 4 Definities 4 Hardheidsclausule

Nadere informatie

Sociaal Plan HAPAG-LLOYD ROTTERDAM Branch of Hapag-Lloyd AG

Sociaal Plan HAPAG-LLOYD ROTTERDAM Branch of Hapag-Lloyd AG Sociaal Plan HAPAG-LLOYD ROTTERDAM Branch of Hapag-Lloyd AG Inhoudsopgave Preambule...3 Artikel 1 Definities...4 Artikel 2 Werkingssfeer en werkingsduur...4 Artikel 3 Algemene bepalingen en voorwaarden...4

Nadere informatie

Addendum Calibris. bij Sociaal Plan WKBB 2014-2015

Addendum Calibris. bij Sociaal Plan WKBB 2014-2015 Addendum Calibris bij Sociaal Plan WKBB 2014-2015 Inhoud 1 Inleiding en aanleiding addendum... 3 2 Aanvullingen op Sociaal Plan d.d. 27 november 2014... 4 3 Overige aanvullingen faciliteiten... 7 kenniscentrum

Nadere informatie

Sociaal Plan 2015-2016 Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren

Sociaal Plan 2015-2016 Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren Sociaal Plan 2015-2016 Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren November 2015 1 Inhoudsopgave Preambule Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel

Nadere informatie

Sociaal Plan. V&D B.V. en La Place B.V. 1 juli 2013 tot 1 januari 2015

Sociaal Plan. V&D B.V. en La Place B.V. 1 juli 2013 tot 1 januari 2015 Sociaal Plan V&D B.V. en La Place B.V. 1 juli 2013 tot 1 januari 2015 V&D B.V., gevestigd te Amsterdam La Place B.V., gevestigd te Amsterdam hierna te noemen de Werkgever elk als partij ter ene zijde en

Nadere informatie

Sociaal Plan Stichting CED-Groep

Sociaal Plan Stichting CED-Groep Sociaal Plan Stichting CED-Groep Datum: 24 april 2015 Kenmerk: U/D15 0037 Status en/of versie Concept versie DE PARTIJEN: De stichting Stichting CED-Groep, gevestigd en kantoorhoudende te (3068 PC) Rotterdam

Nadere informatie

ANWB B.V., gevestigd te Den Haag, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer O. Bouman enerzijds, hierna te noemen ANWB,

ANWB B.V., gevestigd te Den Haag, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer O. Bouman enerzijds, hierna te noemen ANWB, 1 Principeakkoord Sociaal Plan ANWB 2016-2017 De ondergetekenden: ANWB B.V., gevestigd te Den Haag, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer O. Bouman enerzijds, hierna te noemen ANWB, en FNV,

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Bouwbedrijf De Keij B.V. Rotterdam

SOCIAAL PLAN. Bouwbedrijf De Keij B.V. Rotterdam SOCIAAL PLAN Bouwbedrijf De Keij B.V. Rotterdam INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9 Hoofdstuk 10 Hoofdstuk 11 Algemeen

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN Koninklijke BAM Groep nv 13 mei 2009

SOCIAAL PLAN Koninklijke BAM Groep nv 13 mei 2009 SOCIAAL PLAN Koninklijke BAM Groep nv 13 mei 2009 Datum 13 mei 2009 Kenmerk SOCIAAL PLAN BAM v20090420 def a.doc/ DVV/ PLE SOCIAAL PLAN Koninklijke BAM Groep nv pagina 1 van 15 INHOUD INLEIDING ALGEMENE

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid nieuw ontslagrecht, wat nu? Caroline van der Zwet 26 november 2015

Wet werk en zekerheid nieuw ontslagrecht, wat nu? Caroline van der Zwet 26 november 2015 Wet werk en zekerheid nieuw ontslagrecht, wat nu? Caroline van der Zwet 26 november 2015 Onderwerpen Kansen voor de mediator? Kort overzicht belangrijkste wijzigingen in t ontslagrecht Gronden a t/m h

Nadere informatie

PAPYRUS. Sociaal Plan. Papyrus Groep Nederland B.V. Looptijd: 1 juni 2011-1 juni 2013

PAPYRUS. Sociaal Plan. Papyrus Groep Nederland B.V. Looptijd: 1 juni 2011-1 juni 2013 Sociaal Plan Papyrus Groep Nederland B.V. Looptijd: 1 juni 2011-1 juni 2013 27 april 2011 Inhoud sociaal plan 1. Algemene bepalingen artikel 1 Aanleiding sociaal plan artikel 1.2 Overleg artikel 1.3 Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Aan onze leden bij Keppel Verolme Positief onderhandelingsresultaat over Sociaal Plan

Aan onze leden bij Keppel Verolme Positief onderhandelingsresultaat over Sociaal Plan Aan onze leden bij Keppel Verolme Positief onderhandelingsresultaat over Sociaal Plan Uitnodiging ledenvergadering woensdag 16 november 2016, 15.00 uur in de kantine van het bedrijf Rotterdam, 11 november

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 2015/2016

SOCIAAL PLAN 2015/2016 SOCIAAL PLAN 2015/2016 Ondergetekenden: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Welzorg Nederland B.V., statutair gevestigd te Almere, met adres Camerastraat 17, 1322 BB Almere, ingeschreven

Nadere informatie

Overgangsregeling 1april 2014 tot 1 april 2018. Sociale Regeling DSM Biologics Company B.V.

Overgangsregeling 1april 2014 tot 1 april 2018. Sociale Regeling DSM Biologics Company B.V. Overgangsregeling 1april 2014 tot 1 april 2018 Sociale Regeling DSM Biologics Company B.V. Sociale Regeling DSM Biologics Inleiding De Sociale Regeling van DSM Biologics Company B.V. (hierna: Werkgever)

Nadere informatie

Sociaal Plan Reorganisatie Splitsing Frontoffice/Backoffice MCB Nederland B.V. Versie 1.5, definitief 15 augustus 2012

Sociaal Plan Reorganisatie Splitsing Frontoffice/Backoffice MCB Nederland B.V. Versie 1.5, definitief 15 augustus 2012 Sociaal Plan Reorganisatie Splitsing Frontoffice/Backoffice MCB Nederland B.V. Versie 1.5, definitief 15 augustus 2012 Sociaal Plan MCB Nederland B.V. 1 Inhoud 1 1. Inleiding 2 2. Arbeidsvoorwaarden /

Nadere informatie

Checklist ontslag door middel van een beëindigingsovereenkomst

Checklist ontslag door middel van een beëindigingsovereenkomst Checklist ontslag door middel van een beëindigingsovereenkomst Controleer vóórdat u uw handtekening zet of uw beëindigingsovereenkomst voldoet aan de volgende punten: Initiatief werkgever De beëindigingsovereenkomst

Nadere informatie

Sociaal Plan Blokker Holding B.V. 17 mei 2016 tot en met 16 met 2017 (looptijd van één jaar)

Sociaal Plan Blokker Holding B.V. 17 mei 2016 tot en met 16 met 2017 (looptijd van één jaar) Sociaal Plan Blokker Holding B.V. 17 mei 2016 tot en met 16 met 2017 (looptijd van één jaar) Amsterdam, [datum] 2016 Inhoudsopgave Sociaal Plan Blokker Holding B.V. Inhoud 1. Inleiding... 4 2. Definities...

Nadere informatie

S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V.

S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V. S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V. Amsterdam, februari 2015 1 Sociaal Afspraken de Persgroep Nederland --------------------------------------------------------

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH OPERATIONS B.V. 12 oktober 2015

SOCIAAL PLAN BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH OPERATIONS B.V. 12 oktober 2015 SOCIAAL PLAN BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH OPERATIONS B.V 12 oktober 2015 De ondergetekenden, 1. Boehringer Ingelheim Animal Health Operations B.V., gevestigd te Weesp, hierna te noemen BIAHO En 2.

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN NEW ECO FRESENIUS HEMOCARE NETHERLANDS B.V.

SOCIAAL PLAN NEW ECO FRESENIUS HEMOCARE NETHERLANDS B.V. 30 maart 2012 SOCIAAL PLAN NEW ECO FRESENIUS HEMOCARE NETHERLANDS B.V. INHOUDSOPGAVE 1. Algemene bepalingen en uitgangspunten 2. Werkingsduur 3. Definities 4. Hardheidsclausule 5. Interne herplaatsing

Nadere informatie

Sociaal Plan REXEL NEDERLAND B.V.

Sociaal Plan REXEL NEDERLAND B.V. Sociaal Plan REXEL NEDERLAND B.V. INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 1. Definities 5 2. Werkingssfeer 6 3. Boventalligheid, herplaatsing en vrijstelling van werkzaamheden 7 4. Beëindiging van de arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Whitepaper. Wet Werk en Zekerheid

Whitepaper. Wet Werk en Zekerheid Whitepaper Wet Werk en Zekerheid Flexwerk: wijzigingen per 1 januari 2015 In een arbeidsovereenkomst voor de duur van 6 maanden of korter is geen proeftijd meer toegestaan. In een arbeidsovereenkomst voor

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. SLUITING DSM Pharma Chemicals Venlo B.V. 2015

SOCIAAL PLAN. SLUITING DSM Pharma Chemicals Venlo B.V. 2015 SOCIAAL PLAN SLUITING DSM Pharma Chemicals Venlo B.V. 2015 0 INHOUDSOPGAVE Pag. DEFINITIES 3 1. ALGEMEEN 5 2. PROCEDURE 7 3. HERPLAATSING 8 4. BEËINDIGING ARBEIDSOVEREENKOMST 9 5. OVERIGE BEPALINGEN 11

Nadere informatie

Sociaal Plan. V&D B.V. en La Place B.V. 1 maart 2015 tot en met 30 juni 2015

Sociaal Plan. V&D B.V. en La Place B.V. 1 maart 2015 tot en met 30 juni 2015 Sociaal Plan V&D B.V. en La Place B.V. 1 maart 2015 tot en met 30 juni 2015 V&D B.V., gevestigd te Amsterdam La Place B.V., gevestigd te Amsterdam hierna te noemen de Werkgever elk als partij ter ene zijde

Nadere informatie

Sociaal Plan. Conelgro B.V. 1 februari - 31 december 2015

Sociaal Plan. Conelgro B.V. 1 februari - 31 december 2015 Sociaal Plan Conelgro B.V. 1 februari - 31 december 2015 Pagina 2 van 14 INHOUDSOPGAVE Pagina Hoofdstuk 1 : Inleiding 3 Hoofdstuk 2 : Algemene bepalingen 4 Hoofdstuk 3 : Begripsomschrijvingen 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN DWINGENDE GETIJDEN. Voornemen tot reorganisatie van Endemol Nederland bv. Contextanalyse, conclusies en besluitvoornemens

SOCIAAL PLAN DWINGENDE GETIJDEN. Voornemen tot reorganisatie van Endemol Nederland bv. Contextanalyse, conclusies en besluitvoornemens SOCIAAL PLAN DWINGENDE GETIJDEN Voornemen tot reorganisatie van Endemol Nederland bv Contextanalyse, conclusies en besluitvoornemens INHOUDSOPGAVE SOCIAAL PLAN Inleiding DEEL I Definities en werkingssfeer

Nadere informatie

Nieuwsbrief: Dusseldorp legt eindbod op tafel

Nieuwsbrief: Dusseldorp legt eindbod op tafel Nieuwsbrief: Dusseldorp legt eindbod op tafel Eén nieuwsbrief voor jezelf en een extra om aan je collega uit te delen. Beste FNV leden werkzaam bij Dusseldorp, beste Dusseldorp werknemers, Hierbij ontvangen

Nadere informatie

CONCEPT enkel ter overleg dienend Onder voorbehoud goedkeuring aandeelhouders. Poppies concep SOCIAAL PLAN POPPIES NEDERLAND

CONCEPT enkel ter overleg dienend Onder voorbehoud goedkeuring aandeelhouders. Poppies concep SOCIAAL PLAN POPPIES NEDERLAND SOCIAAL PLAN POPPIES NEDERLAND DEFINITIES Belangstellingsregistratie Onder belangstellingsregistratie wordt verstaan het schriftelijk kenbaar maken van de voorkeur voor een functie. In het eventueel daarop

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 juli 2015

Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 juli 2015 Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 juli 2015 Op 1 juli 2015 treedt het tweede deel van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in werking. Het ontslagrecht wordt gemoderniseerd, er is sneller sprake van passend

Nadere informatie

Sociale regeling Farm Frites International B.V., Farm Frites Europe B.V., Farm Frites B.V. (Nederland)

Sociale regeling Farm Frites International B.V., Farm Frites Europe B.V., Farm Frites B.V. (Nederland) Sociale regeling Farm Frites International B.V., Farm Frites Europe B.V., Farm Frites B.V. (Nederland) INLEIDING De zware concurrentieslag en overcapaciteit in de sector heeft Farm Frites ('FF) in een

Nadere informatie

Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV

Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV versie 2 september 2011 Pagina 1 1. Inleiding In het kader van het faillissement van DELTA Biovalue BV en daarmee van DELTA

Nadere informatie

HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen

HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen Introductie Met de komst van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) vinden per 1 januari en 1 juli 2015 ingrijpende veranderingen in het arbeids-

Nadere informatie

Oproepovereenkomst m.u.p. onbepaalde tijd

Oproepovereenkomst m.u.p. onbepaalde tijd BIJLAGE 20 Oproepovereenkomst m.u.p. onbepaalde tijd De ondergetekenden: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (of een andere rechtsvorm)... gevestigd te..., kantoorhoudende te... aan

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT AT5. I januari 2012

SOCIAAL STATUUT AT5. I januari 2012 SOCIAAL STATUUT AT5 I januari 2012 AxtLkeI3 Algemenebepalinqen en voonvadz 3...... u....... )Werkigsduur u 3.r.. :.:...._...-..r.r.. ejtomaancnkomen. AQ Pf?PiI...... 3 4rtikeI2 $Ierklngssfeesen vve#kinsduu,

Nadere informatie

DE ARBEIDSOVEREENKOMST KLAKKELOOS ONDERTEKENEN IS NIET VERSTANDIG

DE ARBEIDSOVEREENKOMST KLAKKELOOS ONDERTEKENEN IS NIET VERSTANDIG DE ARBEIDSOVEREENKOMST KLAKKELOOS ONDERTEKENEN IS NIET VERSTANDIG VOORWAARDEN ARBEIDSOVEREENKOMST Wanneer is er sprake van een arbeidsovereenkomst: Verplichting om persoonlijk arbeid te verrichten; Werkgever

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen in het arbeidsrecht. mr. D.J. (Douwe) de Haan mr. R.G. (Ruben) van Mourik

Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen in het arbeidsrecht. mr. D.J. (Douwe) de Haan mr. R.G. (Ruben) van Mourik Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen in het arbeidsrecht mr. D.J. (Douwe) de Haan mr. R.G. (Ruben) van Mourik Wet Werk en Zekerheid Aanleiding WWZ Waarom is er zoveel aandacht voor de WWZ? 9 oktober 2014

Nadere informatie

Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden?

Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden? Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden? Op 18 februari 2014 is de Wet Werk en Zekerheid aangenomen. Op internet zijn veel plukjes informatie te vinden. Hieronder volgt een overzicht van

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Stichting Fokus Exploitatie

SOCIAAL PLAN. Stichting Fokus Exploitatie 1 SOCIAAL PLAN Stichting Fokus Exploitatie 2 Inhoudsopgave 1. Werkingssfeer en doelstelling 4 2. Werkingsduur 4 3. Wijziging 4 4. Definities 4 5. Mogelijkheid tot bezwaar 5 6. Hardheidsclausule 5 7. Begeleidingscommissie

Nadere informatie

Model Arbeidsovereenkomst Bepaalde Tijd ¹

Model Arbeidsovereenkomst Bepaalde Tijd ¹ Model Arbeidsovereenkomst Bepaalde Tijd ¹ De ondergetekenden: 1. De vereniging/bond...gevestigd te...overeenkomstig haar statuten vertegenwoordigd door ²) naam:..., voorzitter naam:..., secretaris naam:...,

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN VILLEROY & BOCH WELLNESS

SOCIAAL PLAN VILLEROY & BOCH WELLNESS SOCIAAL PLAN VILLEROY & BOCH WELLNESS LOOPTIJD VAN 18 DECEMBER 2014 TOT EN MET 30 JUNI 2015 Inhoudsopgave pagina Inleiding 3 Definities 4 Werkingssfeer 4 Werkingsduur 5 Verplichtingen van partijen 5 Hardheidsclausule

Nadere informatie

Nieuwsbrief, december 2014

Nieuwsbrief, december 2014 Nieuwsbrief, december 2014 Wijzigingen arbeidsrecht in 2015 Door de invoering van de Wet Werk en Zekerheid wordt het arbeidsrecht ingrijpend gewijzigd. De wijzigingen hebben gevolgen voor het bestaande

Nadere informatie

De werkgever heeft de volgende persoon gemachtigd om namens hem de overeenkomst te ondertekenen: R. de Bruin

De werkgever heeft de volgende persoon gemachtigd om namens hem de overeenkomst te ondertekenen: R. de Bruin VASTSTELLINGSOVEREENKOMST Ondergetekenden, Gegevens werkgever De Bruin & Vis v.o.f. Wandelgangen 22 9999 ZZ Amsterdam Ondertekenaar wg. hierna te noemen: werkgever De werkgever heeft de volgende persoon

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN WERK NAAR WERK

SOCIAAL PLAN WERK NAAR WERK SOCIAAL PLAN WERK NAAR WERK in verband met het afslanken van het personeelsbestand bij TSO Packaging Printers B.V. te Goirle Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Definities... 5 2. Inleiding... 6 2.1 Werkingsfeer...6

Nadere informatie

Artikel 9 Herplaatsing

Artikel 9 Herplaatsing Artikel 9 Herplaatsing 1. Bij de beoordeling of binnen de onderneming van de werkgever een passende functie beschikbaar is voor een werknemer die voor ontslag in aanmerking komt, worden arbeidsplaatsen

Nadere informatie

DAMEN SHIPREPAIR ROTTERDAM. Sociaal Plan. Damen Shiprepair Rotterdam B.V. Juni Paraaf Vakverenigingen Paraaf Damen Shiprepair Rotterdam B.V.

DAMEN SHIPREPAIR ROTTERDAM. Sociaal Plan. Damen Shiprepair Rotterdam B.V. Juni Paraaf Vakverenigingen Paraaf Damen Shiprepair Rotterdam B.V. Sociaal Plan Damen Shiprepair Rotterdam B.V Juni 2017 Paraaf Vakverenigingen Paraaf Damen Shiprepair Rotterdam B.V. 1 Inhoudsopgave Inleiding... 4 1. Algemene bepalingen... 5 1.1 Definities Sociaal Plan...

Nadere informatie

Wwz: wat moet u weten!

Wwz: wat moet u weten! Wwz: wat moet u weten! De Wet werk en zekerheid (Wwz) is in werking getreden op 1 januari 2015 en geldt uitsluitend voor het bijzonder onderwijs. Een aantal wijzigingen is al in werking getreden. De belangrijkste

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN AVIKO B.V. AVIKO POTATO B.V. 9 maart 2016

SOCIAAL PLAN AVIKO B.V. AVIKO POTATO B.V. 9 maart 2016 SOCIAAL PLAN AVIKO B.V. AVIKO POTATO B.V. 9 maart 2016 1 Aviko B.V. gevestigd te Steenderen Aviko Potato B.V. gevestigd te Dronten hierna te noemen de Werkgever elk als partij ter ene zijde en CNV Vakmensen

Nadere informatie

Abvakabo FNV, te deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door en. CNV publieke Zaak, te deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door.. en

Abvakabo FNV, te deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door en. CNV publieke Zaak, te deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door.. en SOCIAAL PLAN WIW De ondergetekenden Stichting Uitzicht en gemeente Nijmegen, te deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door T. Tankir, wethouder van de gemeente Nijmegen en voorzitter van het bestuur van Stichting

Nadere informatie

Sociaal Plan A. Jansen B.V. 2011/2012

Sociaal Plan A. Jansen B.V. 2011/2012 Sociaal Plan A. Jansen B.V. 2011/2012 SON, MAART 2011 pagina 1 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 4 1.1 Toepassing... 4 1.2 Looptijd Sociaal Plan... 4 1.3 Aanmelden als CAO... 4 2. DEFINITIES... 5 2.1 Werkgever...

Nadere informatie

Reglement tijdelijke vergoeding pensioenpremie bij ontslag op economische gronden Inhoudsopgave

Reglement tijdelijke vergoeding pensioenpremie bij ontslag op economische gronden Inhoudsopgave Reglement tijdelijke vergoeding pensioenpremie bij ontslag op economische gronden Inhoudsopgave Artikel 1: Definities... 2 Artikel 2: Voorwaarden... 2 Artikel 3: Aanvraagprocedure en beëindiging... 4 Artikel

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid: / wijzigingen en praktische tips

Wet Werk en Zekerheid: / wijzigingen en praktische tips MARKTGEBIEDEN Bouw Haven en Logistiek Zorg Cleantech Kantoor Rotterdam Telefoon: +31 (0)10 241 88 00 Rotterdam@tenholternoordam.nl Kantoor Dordrecht Telefoon: +31 (0)78 633 11 11 Dordrecht@tenholternoordam.nl

Nadere informatie

1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens:

1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens: Hoofdstuk 14 Activeringsregeling (per 1 juli 2015) en pensioen A Activeringsregeling Artikel 1 Werkingssfeer 1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens:

Nadere informatie

SOCIALE REGELS 2013/2015

SOCIALE REGELS 2013/2015 SOCIALE REGELS 2013/2015 Ondergetekenden: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Welzorg Nederland BV, statutair gevestigd te Almere, met adres Camerastraat 17, 1322 BB Almere, ingeschreven

Nadere informatie

Ontslagrecht en dossiervorming. Corine Oerlemans 26 november 2013

Ontslagrecht en dossiervorming. Corine Oerlemans 26 november 2013 Ontslagrecht en dossiervorming Corine Oerlemans 26 november 2013 Beëindiging arbeidsovereenkomst Er zijn in principe 4 manieren om de arbeidsovereenkomst met een werknemer te beëindigen. Elk met een eigen

Nadere informatie

ONDERHANDELINGSRESULTAAT AANVULLING SOCIAAL STATUUT VOOR RABOBANK NEDERLAND

ONDERHANDELINGSRESULTAAT AANVULLING SOCIAAL STATUUT VOOR RABOBANK NEDERLAND ONDERHANDELINGSRESULTAAT AANVULLING SOCIAAL STATUUT VOOR RABOBANK NEDERLAND Rabobank Nederland enerzijds, en de vakorganisaties De Unie, FNV Bondgenoten en CNV Dienstenbond anderzijds, hebben in het licht

Nadere informatie

Sociaal Plan Blokker B.V. Ten behoeve van aanpassing filiaalbezetting 2015. 1 april 2015 tot en met 31 december 2015

Sociaal Plan Blokker B.V. Ten behoeve van aanpassing filiaalbezetting 2015. 1 april 2015 tot en met 31 december 2015 Sociaal Plan Blokker B.V. Ten behoeve van aanpassing filiaalbezetting 2015 1 april 2015 tot en met 31 december 2015 Amsterdam, 18 maart 2015 Inhoudsopgave Sociaal Plan Blokker B.V. 1. Inleiding 4 2. Definities

Nadere informatie