Sociaal Plan REXEL NEDERLAND B.V.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sociaal Plan REXEL NEDERLAND B.V."

Transcriptie

1 Sociaal Plan REXEL NEDERLAND B.V.

2 INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 1. Definities 5 2. Werkingssfeer 6 3. Boventalligheid, herplaatsing en vrijstelling van werkzaamheden 7 4. Beëindiging van de arbeidsovereenkomst 9 5. Voorzieningen bij ontslag Einddatum en opzegtermijn Overige bepalingen Begeleidingscommissie Hardheidsclausule Ondertekening 15 2

3 INLEIDING Algemeen Rexel Nederland is een bedrijf dat zich richt op de distributie van elektrotechnische materialen. Rexel Nederland levert onder meer producten en diensten die bijdragen aan een beter milieu en die kosten reduceren. Daarbij moet gedacht worden aan duurzame oplossingen, zoals zonnepanelen, e- mobility, LED en domotica. Het productportfolio van Rexel Nederland wordt voortdurend afgestemd op de dynamische markt. De elektrotechnische oplossingen ten behoeve van duurzaam bouwen, zijn een belangrijk onderdeel hiervan. Dit sociaal plan is geschreven voor de werknemers die worden getroffen door de reorganisatie. Rexel Nederland betreurt de noodzaak van de noodzakelijke reorganisatie die onder meer leidt tot het afscheid nemen van een aantal werknemers. Uitgangspunt van Rexel Nederland is om werknemers zoveel mogelijk van werk naar werk te begeleiden. Noodzaak tot reorganisatie Rexel Nederland is al een aantal jaren een verlieslijdende onderneming. De trend in 2014 laat hierin geen verandering zien. Het eerste halfjaar is afgesloten met een verlies in lijn met het verlies van vorig jaar. De verwachting is dat eind 2014 niet positief zal worden afgesloten. De Capital Contributions (kapitaalinvesteringen) in 2012, hebben de continuïteit de afgelopen jaren gegarandeerd en Rexel Nederland de mogelijkheid gegeven om veranderingen door te voeren die winstgevendheid tot gevolg zou moeten hebben. Helaas heeft dit tot op heden niet tot die winstgevendheid geleid. In de overlegvergaderingen met de Ondernemingsraad in 2014 is de maandelijkse financiële rapportage toegelicht. De negatieve trend in het marktaandeel en de financiële positie waarin Rexel Nederland zich op dit moment begeeft zullen op korte termijn verbeterd moeten worden. Dit betekent dat de operationele kosten in lijn gebracht moeten worden met de huidige omzet. De verkoopstrategie en organisatiestructuur moeten aangepast worden aan de huidige marktontwikkelingen en aan een gezonde (financiële) basis om continuïteit van Rexel Nederland te kunnen blijven waarborgen. Om dit te kunnen bewerkstelligen is op korte termijn een reductie van het aantal medewerkers onvermijdelijk. De totale reductie van het aantal medewerkers komt tot stand door de reductie die per afdeling doorgevoerd moet worden. De noodzakelijke reorganisatie is een belangrijke maatregel die zal moeten leiden tot een kostenverlaging en een efficiënte(re) manier van werken. Naast het doorvoeren van maatregelen die leiden tot kostenbesparingen en efficiënter werken, zijn eveneens maatregelen nodig die de continuïteit van de organisatie op middel- en lange termijn kunnen borgen. Een aantal beleidskeuzes worden op dit moment verder uitgewerkt en (deels) in gang gezet. 3

4 Doel Rexel Nederland streeft ernaar de reorganisatie op zo kort mogelijke termijn door te voeren. Met de in dit sociaal plan geformuleerde uitgangspunten wordt getracht te komen tot een duidelijk en zo verantwoord mogelijk beleid naar alle betrokken werknemers bij de noodzakelijke reorganisatie. Met name zal worden getracht de negatieve sociale en financiële gevolgen van de reorganisatie voor de werknemers zo veel als mogelijk op te vangen. Het uitgangspunt daarbij is kostenverlaging en een efficiënte manier van werken Rexel Nederland zal zich zoals gemeld inzetten om de werknemers die worden getroffen zo veel mogelijk van werk naar werk te begeleiden. Adviestraject Rexel Nederland heeft op 12 september 2014 een adviesaanvraag ingediend bij de Ondernemingsraad met betrekking tot het voorgenomen besluit tot reorganisatie. Deze adviesaanvraag heeft op geresulteerd in een (positief: onder voorbehoud) advies. Aansluitend heeft Rexel Nederland besloten tot de voorgenomen reorganisatie. Vakorganisaties Rexel Nederland B.V. heeft vanaf 14 oktober 2014 diverse gesprekken met de vakorganisaties gevoerd over de inhoud van dit sociaal plan. Deze gesprekken hebben ertoe geleid dat er op 19 november 2014 een onderhandelingsakkoord is bereikt over de inhoud van dit sociaal plan, dat op vrijdag 21 november 2014 ter instemming wordt voorgelegd aan de vakbondsleden Wet Melding Collectief Ontslag Rexel Nederland B.V. heeft op 15 september 2014 een melding collectief ontslag gedaan bij het UWV op basis van de Wet Melding Collectief Ontslag. Bij brief van 23 september 2014 heeft het UWV deze melding goedgekeurd. Looptijd De looptijd van dit sociaal plan betreft: 26 november 2014 tot en met 30 juni DEFINITIES a. Werkgever: Rexel Nederland B.V. b. Werknemer: ledere persoon die op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd in dienst is bij werkgever. c. Vakbonden: FNV Bondgenoten, gevestigd te Amsterdam, CNV Dienstenbond, gevestigd te Hoofddorp, De Unie, gevestigd te Culemborg. 4

5 d. Cao: cao Technische Groothandel e. Einddatum: De datum waarop het dienstverband eindigt, zijnde 1 februari 2015 Opzegtermijn: De tussen de vakbonden en Rexel Nederland overeengekomen opzegtermijn van 1 maand, mits dit sociaal plan is aangemeld als cao. f. Bruto maandinkomen: Het op 1 februari 2015 geldende bruto maandsalaris, vermeerderd met 8% vakantietoeslag.. g. Uitwisselbare functies: functies bij Rexel Nederland die naar functieinhoud, vereiste kennis en vaardigheden en vereiste competenties vergelijkbaar en qua niveau en beloning gelijkwaardig zijn. h. Passende functie: Onder passende functie wordt verstaan: Een functie die voor wat betreft functie-inhoud, niveau, vereiste kennis- en vaardigheden en, gelijk of gelijkwaardig is aan de vervallen functie van werknemer en waarbij werknemer voldoet aan de functievereisten dan wel dat de werknemer kan voldoen aan de functie-eisen door middel van maximaal 3 maanden durende aanvullende scholing. Een functie met een gewijzigde standplaats is in beginsel passend, als de gemiddelde reisafstand van het woon-werkverkeer naar de nieuwe standplaats: - niet meer dan 1,5 uur enkele reis woon-werkverkeer op basis van eigen vervoer bedraagt; - of ongewijzigd blijft of minder wordt in vergelijking tot de gemiddelde reisafstand van de desbetreffende werknemer naar de oorspronkelijke standplaats. i. Dienstjaar: De tijd die de werknemer ononderbroken krachtens een of meerdere arbeidsovereenkomsten werkzaam is geweest bij werkgever of diens rechtsvoorgangers. Hierbij wordt de tijd waarin de werknemer voorafgaand als uitzendkracht bij werkgever heeft gewerkt, vanaf 1 januari 2008 ook meegerekend. In geval van een voorafgaande periode van detachering wordt deze periode ook meegenomen in de berekening van dienstjaren, mits het gaat om de uitoefening van dezelfde functie Bij de berekening geldt dat bij niet volledige dienstjaren een periode van zes maanden of langer als een vol jaar wordt beschouwd. j. Boventallige werknemer: De werknemer van wie de functie als gevolg van de reorganisatie komt te vervallen en voor wie geen passende functie binnen Rexel Nederland beschikbaar is. k. Aanzegdatum: de datum waarop de werknemer is aangezegd dat zijn functie komt te vervallen. 5

6 l. Kantonrechtersformule: De kantonrechtersformule is een algemene rekenformule ter bepaling van de hoogte van de ontslagvergoedingen. Daarbij gelden de volgende componenten: A: A-factor: het aantal gewogen dienstjaren De dienstjaren van de werknemer worden als volgt gewogen: Dienstjaren tot de leeftijd van 35 jaar tellen voor 0,5; Dienstjaren vanaf de leeftijd van 35 jaar tot 45 jaar tellen voor 1; Dienstjaren vanaf de leeftijd van 45 jaar tot 55 jaar tellen voor 1,5; Dienstjaren vanaf 55 jaar tellen voor 2. B: B-factor:, het op 1 februari 2015 geldende bruto maandsalaris, vermeerderd met 8% vakantietoeslag, structureel overwerk/toeslaguren, de gemiddelde bonusuitkering berekend over de laatste 3 jaar (naar maand berekend) te rekenen voorafgaand aan de datum van boventalligheid,, doch exclusief onkosten- en reiskostenvergoeding. C: C-factor: de correctiefactor: deze is vastgesteld op C = 0.8. m. Vaststellingsovereenkomst: overeenkomst conform artikel 7:900 van het Burgerlijk Wetboek. Bij een vaststellingsovereenkomst binden partijen, ter beëindiging van de arbeidsovereenkomst, zich jegens elkaar aan een vaststelling daarvan, bestemd om ook te gelden voor zover zij van de tevoren bestaande rechtstoestand (arbeidsovereenkomst) mocht afwijken. 2. WERKINGSSFEER Dit Sociaal Plan is van toepassing op alle werknemers die een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met Rexel Nederland hebben en van wie de functie binnen de looptijd van dit Sociaal Plan komt te vervallen als gevolg van een reorganisatie. Het Sociaal Plan is dus niet van toepassing op werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Het Sociaal Plan is ook niet van toepassing op de werknemers met wie om andere redenen dan de reorganisatie (bijvoorbeeld wanprestatie, niet of onvoldoende functioneren, dringende reden, twee jaar arbeidsongeschiktheid of het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd) de arbeidsovereenkomst eindigt. De voorzieningen bij ontslag worden op de werknemer van toepassing vanaf het moment dat Rexel Nederland de individuele werknemer schriftelijk heeft aangezegd dat zijn functie komt te vervallen. Indien ten aanzien van een boventallig verklaarde werknemer voor het einde van het dienstverband een einde aan zijn arbeidsovereenkomst komt als gevolg van een dringende reden (ontslag op staande voet of ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens een dringende reden), kan de werknemer geen aanspraak meer maken op de voorzieningen uit dit Sociaal Plan, ook niet 6

7 wanneer deze vóór het ontslag op staande voet of de ontbinding wegens een dringende reden zijn overeengekomen. Het sociaal plan heeft kracht van cao en is door partijen als zodanig aangemeld bij de Directie Uitvoeringstaken en Arbeidsvoorwaardenwetgeving van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het sociaal plan wordt als zodanig geïncorporeerd in de vaststellingsovereenkomst. 3. BOVENTALLIGHEID, HERPLAATSING EN VRIJSTELLING VAN WERKZAAMHEDEN 3.1 Vaststelling en mededeling boventalligheid Als gevolg van de reorganisatie zullen 84 functies komen te vervallen. Voor de werknemers die als gevolg van het verval van de functie boventallig worden verklaard, zal de arbeidsovereenkomst worden beëindigd. 3.2 Afspiegelingsbeginsel Voor het vaststellen van de werknemers die voor ontslag in aanmerking komen wordt het afspiegelingsbeginsel toegepast, zoals uitgewerkt in het Ontslagbesluit. Hierin is bepaald dat indien binnen een bedrijfsvestiging binnen een categorie uitwisselbare functies niet alle functies komen te vervallen, het afspiegelingsbeginsel moet worden toegepast (inclusief de uitzonderingen zoals opgenomen in artikel 4:2 Ontslagbesluit). Het komt er op neer dat de werknemers per categorie uitwisselbare functies in leeftijdsgroepen worden ingedeeld waarna het personeelsbestand zo wordt ingekrompen dat de leeftijdsopbouw binnen de categorie uitwisselbare functies voor en na de reorganisatie verhoudingsgewijs zoveel mogelijk gelijk blijft en binnen een leeftijdsgroep de werknemer met het kortste dienstverband als eerste voor ontslag in aanmerking komt. Rexel Nederland zal alle werknemers die boventallig worden verklaard tijdens een individueel gesprek gelegen tussen 26 november 2014 en 28 november 2014 hierover mondeling informeren. De boventalligheid wordt vervolgens schriftelijk aan de betreffende werknemers bevestigd. 3.3 Herplaatsing Binnen Rexel Nederland zijn slechts beperkt vacatures beschikbaar. Desalniettemin zal door Rexel Nederland worden onderzocht of werknemers kunnen worden herplaatst in een passende functie. 3.4 Herplaatsingsprocedure Indien een passende functie voorhanden is, zal deze op de aanzegdatum tijdens een individueel gesprek aan de werknemer van wie de functie komt te vervallen, worden aangeboden. De werknemer ontvangt hiervan een schriftelijke bevestiging. De werknemer dient hierna uiterlijk binnen zeven (7) dagen 7

8 schriftelijk op het aanbod te reageren. Rexel Nederland B.V. stelt aan de hand van het profiel van de boventallige werknemer en de functievereisten van de passende functie, de volgorde waarin het herplaatsingsaanbod aan de werknemer wordt gedaan vast. Bij aanvaarding van de passende functie wordt het dienstverband voortgezet en is verdere toepassing van het sociaal plan niet aan de orde. Indien de werknemer weigert de passende functie te aanvaarden, kan deze werknemer geen aanspraak maken op de voorzieningen in het sociaal plan en zal Rexel Nederland de bevoegde kantonrechter verzoeken de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Indien geen passende functie voorhanden is krijgt de werknemer dit op de aanzegdatum tijdens een individueel gesprek te horen en dit betekent dat hij boventallig is. De werknemer ontvangt hiervan een schriftelijke bevestiging 3.5 Interne sollicitaties Boventallige werknemers kunnen solliciteren op interne vacatures. De vacatures binnen Rexel Nederland worden bekend gemaakt via internet/intranet. 3.6 Sollicitatieprocedure Indien een werknemer solliciteert op een interne vacature, is het vervolgens aan Rexel Nederland te beoordelen of de werknemer al dan niet geschikt is voor de betreffende functie. De geschiktheid wordt onder meer bepaald aan de hand van de uitkomst van het sollicitatiegesprek, een (optioneel) assessment en het CV van de werknemer. In het geval er meerdere geschikte kandidaten zijn voor de interne vacature, zal de volgorde van het aanbieden van de functie aan de werknemers worden bepaald aan de hand van hun anciënniteit. 3.7 Aanstelling De Werknemer die intern wordt herplaatst, wordt ingedeeld in de bij de passende functie behorende loonschaal. Indien de betreffende Werknemer een passende functie aangeboden krijgt, en wordt ingedeeld in een lagere loonschaal en het oorspronkelijke salaris ligt hoger dan het maximum van deze schaal, ontvangt Werknemer het maximum salaris van de betreffende schaal en een persoonlijke toeslag, zodat de som gelijk is aan het oorspronkelijke salaris. Toekomstige algemene verhogingen vinden plaats over het totale functiesalaris in de nieuwe functie inclusief persoonlijke toeslag. 3.9 Vrijstelling van werkzaamheden Indien bedrijfsorganisatorische redenen hiervoor aanleiding geven, kan de boventallige werknemer vanaf het moment van de aanzegging van de boventalligheid worden vrijgesteld van werkzaamheden. De boventallige werknemer zal zich tijdens de vrijstelling van werkzaamheden beschikbaar houden om op afroep werkzaamheden te verrichten in het kader van de overdracht. Indien vanwege bedrijfsorganisatorische redenen de aanwezigheid van de boventallige werknemer op het werk noodzakelijk is in verband met bijvoorbeeld de afronding of uitloop van noodzakelijke werkzaamheden, dan zal 8

9 dat tijdens het individuele gesprek over de aanzegging met de desbetreffende werknemer worden besproken. De boventallige werknemer wordt in dat geval niet vrijgesteld van werkzaamheden en geacht zijn werkzaamheden tot de einddatum voort te zetten. Indien de boventallige werknemer wordt vrijgesteld van werkzaamheden, ontvangt hij hiervan van Rexel schriftelijk bericht, waarbij ook de ingangsdatum van de vrijstelling wordt medegedeeld. De werknemer behoudt gedurende de periode van vrijstelling van werk recht op uitbetaling van het gebruikelijke salaris inclusief emolumenten. Uitgezonderd zijn de onkostenvergoeding en reiskostenvergoeding.. De werknemer bouwt gedurende de periode van vrijstelling van werkzaamheden geen vakantiedagen op. Eventueel gemaakte onkosten tijdens werkzaamheden op afroep zullen op declaratiebasis en conform het Handboek Arbeidsvoorwaarden onkostenvergoeding worden vergoed. 4. BEEINDIGING VAN HET DIENSTVERBAND 4.1 Beëindiging met wederzijds goedvinden Indien Rexel Nederland voor een boventallige werknemer geen passende functie beschikbaar heeft, zal het dienstverband met de werknemer moeten worden beëindigd. Rexel Nederland streeft er naar om de beëindiging van de arbeidsovereenkomsten met wederzijds goedvinden te realiseren aan de hand van een vaststellingsovereenkomst. Rexel Nederland zal dan ook aan iedere boventallige werknemer voor wie geen passende functie beschikbaar is nadat een individueel gesprek heeft plaatsgevonden een vaststellingsovereenkomst voorleggen. In deze vaststellingsovereenkomst zijn onder andere feitelijke gegevens en de afspraken over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst conform de voorzieningen uit dit sociaal plan vermeld. In de vaststellingsovereenkomst zal verder worden aangegeven dat: - De functie als gevolg van bedrijfseconomische omstandigheden is komen te vervallen. - Er geen herplaatsingsmogelijkheden zijn. - Het initiatief tot de beëindiging is uitgegaan van Rexel Nederland. - Werknemer geen verwijt treft. 4.2 WW-uitkering Rexel Nederland spant zich er voor in dat de boventallige werknemer zoveel mogelijk aansluitend een WW-uitkering ontvangt. De WW-rechten van de werknemers worden gelet op de inhoud van de vaststellingsovereenkomst zoveel als mogelijk gewaarborgd. Of de werknemers echter al dan niet aanspraak kunnen maken op een WW-uitkering is van verschillende factoren afhankelijk. Dit staat geheel ter beoordeling van het UWV. 4.3 Opzegverbod 9

10 Indien sprake is van een boventallige werknemer waarvoor een opzegverbod geldt (wegens arbeidsongeschiktheid of zwangerschap) dan zal de beëindiging van de arbeidsovereenkomst (desgewenst) niet alleen gerealiseerd worden aan de hand van een vaststellingsovereenkomst, maar mede aan de hand van een formele ontbindingsprocedure bij de kantonrechter en een zogenaamde 5 minuten zitting. Indien dit aan de hand is, zal dit met de desbetreffende werknemer tijdens het individuele gesprek worden besproken. Daarnaast zal aan de werknemer een concept formeel verzoekschrift en concept aanbiedingsbrief aan het kantongerecht worden voorgelegd. 4.4 Beëindiging via het UWV of de kantonrechter In het geval de werknemer de vaststellingsovereenkomst niet vóór 19 december 2014 heeft geaccepteerd, zal Rexel Nederland een inhoudelijke procedure starten, ofwel via het UWV ofwel via de kantonrechter. In een inhoudelijke procedure bij de kantonrechter wordt gestreefd de arbeidsovereenkomst met de werknemer op zo kort mogelijke termijn te laten eindigen. Rexel Nederland zal bij een inhoudelijke procedure bij de kantonrechter geen rekening houden met de voor Rexel Nederland geldende opzegtermijn. 4.5 Vrijwillige vertrekregeling Een werknemer met een arbeidsovereenkomst voor (on)bepaalde tijd die werkzaam is in een categorie (uitwisselbare) functies waarin een of meer arbeidsplaatsen komen te vervallen als gevolg van de reorganisatie waardoor andere werknemers conform het afspiegelingsbeginsel gedwongen moeten afvloeien, kan vragen of hij gebruik kan maken van de vrijwillige vertrekregeling. Het verzoek zal worden gehonoreerd indien Rexel Nederland geen zwaarwegend belang heeft dat zich verzet tegen het vertrek van de werknemer en de benodigde krimp in de categorie (uitwisselbare) functies nog niet is bereikt. Indien de directie van Rexel Nederland dit verzoek om vrijwillig vertrek schriftelijk goedkeurt, doet Rexel Nederland de betreffende werknemer een beëindigingsvoorstel dat de werknemer integraal dient te accepteren. Indien de werknemer het voorstel niet integraal accepteert, kan de werknemer alsnog geen gebruik maken van de vrijwillig vertrekregeling. In het beëindigingsvoorstel dat Rexel Nederland de werknemer doet, wordt een beëindigingsvergoeding opgenomen die wordt berekend aan de hand van de kantonrechtersformule met correctiefactor (C) = 0.8. Peildatum voor de berekening van de beëindigingsvergoeding is de datum einde dienstverband. De datum einde dienstverband wordt in onderling overleg vastgesteld. De vrijwillig vertrekkende werknemer kan geen aanspraak maken op de overige inhoud van dit Sociaal Plan. De vrijwillig vertrekkende werknemer wordt zodoende anders dan de boventallige werknemer onder meer gehouden aan het concurrentie- en relatiebeding. 10

11 5. VOORZIENINGEN BIJ ONTSLAG 5.1 Beëindigingsvergoeding In het kader van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst maakt de boventallige werknemer aanspraak op een beëindigingsvergoeding conform de Kantonrechtersformule zoals deze geldt vanaf 1 januari De beëindigingsvergoeding dient als aanvulling op een door de werknemer te ontvangen uitkering of elders te verdienen lager salaris. Dienstjaren worden afgerond op hele dienstjaren en wel als volgt. Een periode van een half jaar en één dag telt als een heel dienstjaar. Een periode van een half jaar of minder wordt naar beneden afgerond. De gewogen dienstjaren en de leeftijd worden niet afgerond. De peildatum voor de berekening van de beëindigingsvergoeding is de datum waarop de arbeidsovereenkomst eindigt. Uitbetaling van de beëindigingsvergoeding zal binnen 1 maand na de einddatum plaatsvinden op een door werknemer uiterlijk op de einddatum aan te geven wijze, mits wettelijk toegestaan en aanvaardbaar conform de fiscale wetgeving. Mocht Rexel Nederland niet of niet tijdig van de werknemer vernomen hebben op welke wijze hij de vergoeding wenst te ontvangen, dan zal de vergoeding naar de bij Rexel Nederland bekende bankrekening van werknemer worden overgemaakt. 5.3 Outplacement De boventallige werknemer voor wie geen passende functie beschikbaar is, kan desgewenst aanspraak maken op een outplacementtraject bij outplacementbureau Compagnon. Rexel Nederland biedt de boventallige werknemer een dergelijk traject vrijblijvend aan. De boventallige werknemer dient uiterlijk op de datum van ondertekening van de vaststellingsovereenkomst bij Rexel Nederland (afdeling HR) aan te geven of hij al dan niet gebruik wenst te maken van het outplacementtraject. Er geldt een matrix voor de coaching en het budget. Dit is afhankelijk gesteld van de leeftijd en het aantal dienstjaren van de boventallige werknemer. Voor de inhoud van de matrix verwijst Rexel Nederland naar bijlage 1 van het Sociaal Plan. Indien werknemer geen gebruik wenst te maken van het outplacementtraject, dan kan werknemer in geen geval aanspraak maken op uitbetaling in contanten van (een gedeelte van) het in verband met het outplacementtraject ter beschikking gestelde budget. 6. EINDDATUM EN OPZEGTERMIJN De einddatum van de arbeidsovereenkomsten is 1 februari Met de vakbonden is overeengekomen dat de maximale opzegtermijn voor Rexel Nederland 1 maand zal zijn. Het salaris inclusief emolumenten over de (eventueel langere) opzegtermijn van de boventallige werknemer wordt ter compensatie in één keer uitbetaald aan de werknemer. Met betrekking tot de 11

12 fictieve opzegtermijn geldt dat indien een boventallige werknemer, buiten zijn schuld, later aanspraak kan maken op een WW uitkering vanwege het hanteren van de fictieve opzegtermijn door het UWV, Rexel een aanvulling zal doen op de ontbindingsvergoeding (ter grootte van de anders ontvangen WW uitkering) om de overbrugging naar de WW-uitkering te compenseren. 7. OVERIGE BEPALINGEN 7.1 Eindafrekening Binnen een maand na de einddatum zal een eindafrekening plaatsvinden waarbij zal worden meegenomen de pro rata vakantietoeslag per de einddatum. De eventueel opgebouwde doch niet genoten vakantiedagen worden uitbetaald. 7.2 Concurrentiebeding, relatiebeding en geheimhoudingsbeding De boventallige werknemer wordt per het einde van de arbeidsovereenkomst niet gehouden aan een eventueel met Rexel Nederland overeengekomen concurrentiebeding en/of relatiebeding. Het in de arbeidsovereenkomst overeengekomen geheimhoudingsbeding blijft (ook) na de einddatum onverkort van kracht, evenals het daarbij behorende boetebeding. 7.3 Tegemoetkoming in juridische kosten De boventallige werknemer en de vrijwillig vertrekkende werknemer met wie de arbeidsovereenkomst in het kader van de reorganisatie met wederzijds goedvinden eindigt, ontvangt een tegemoetkoming in de kosten voor juridische bijstand ad 500,00 inclusief kantoorkosten, exclusief 21% BTW. Eventuele hogere kosten komen voor rekening van de werknemer. De boventallige werknemer betaalt de (gespecificeerde) nota voor juridisch advies en kan deze vervolgens aan de hand van een declaratieformulier inclusief de gespecificeerde nota indienen bij Rexel Nederland. Rexel zal vervolgens voor betaling van de declaratie aan de boventallige werknemer zorgdragen. 7.4 Getuigschrift en referenties Rexel Nederland zal werknemer desgevraagd een positief geredigeerd getuigschrift doen toekomen en dito referenties verstrekken. 7.5 Pensioenverzekering/collectieve verzekering De pensioenopbouw en overige (collectieve) verzekeringen van de boventallige werknemer via Rexel Nederland zullen tot de einddatum worden voortgezet en zullen per de einddatum eindigen. 12

13 7.6 Geen terugbetaling studiekosten Overeengekomen terugbetalingsregelingen ten aanzien van studiekosten komen te vervallen. Werknemers worden dan ook niet gehouden aan een eventueel studiekostenbeding in de arbeidsovereenkomst. Dit betekent dat vergoedingen voor studiekosten niet (al dan niet pro rata) terug betaald hoeven te worden. 7.7 Jubileumuitkering Boventallige werknemers die tot 1 juli 2015 uitzicht hebben op een jubileumuitkering conform de binnen Rexel Nederland geldende jubileumregeling, zullen deze bij de eindafrekening ontvangen. 7.8 Bedrijfseigendommen De boventallige werknemer dient uiterlijk op de einddatum/datum vrijstelling van werkzaamheden alle eigendommen van Rexel Nederland die hij nog in zijn bezit heeft in goede staat in te leveren. Mocht dat niet zo zijn dan is Rexel Nederland gerechtigd de schade te verrekenen met de (laatste) betalingen aan werknemer. 7.9 Lease-auto Werknemers aan wie een lease-auto ter beschikking is gesteld welke zij voor zowel zakelijke als privé doeleinden mogen gebruiken, mogen hiervan gebruik maken tot de einddatum in overeenstemming met het van toepassing zijnde lease-autoreglement en conform de fiscale regelgeving. De bijtelling zal dan daarop worden aangepast. Werknemers die gebruik maken van een lease-auto voor alleen zakelijke doeleinden en zonder dat zij de auto ook voor privé doeleinden mogen gebruiken zullen de lease-auto op de eerste dag van vrijstelling van werkzaamheden bij Rexel Nederland inleveren Reiskostenvergoeding Werknemers die op basis van het Handboek Arbeidsvoorwaarden in aanmerking komen voor een reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer, houden recht op deze vergoeding tot de datum van vrijstelling van werkzaamheden Onkostendeclaraties Eventuele onkostendeclaraties kunnen met inachtneming van hetgeen hierover is bepaald in het Handboek Arbeidsvoorwaarden door de werknemer worden ingediend tot de datum van vrijstelling van werkzaamheden of indien de boventallige werknemer niet is vrijgesteld van werkzaamheden tot de einddatum. Dit staat overigens los van artikel 3.5, waarin is bepaald dat eventueel gemaakte onkosten tijdens werkzaamheden op afroep gedurende de periode van vrijstelling van werkzaamheden op declaratiebasis en conform het Handboek Arbeidsvoorwaarden onkostenvergoeding worden vergoed. Uiteraard geldt deze bepaling ook niet voor boventallige werknemers die zijn herplaatst in een passende functie of die zijn aangenomen voor een functie binnen Rexel Nederland naar aanleiding van een interne sollicitatie. 13

14 8. BEGELEIDINGSCOMMISSIE Teneinde een zorgvuldige uitvoering van het sociaal plan te verzekeren stellen partijen (Rexel Nederland en de vakbonden) een begeleidingscommissie in. De begeleidingscommissie is paritair samengesteld en bestaat uit de volgende leden: leden uit de OR, de vakorganisatie, de directie van Rexel, de HR-afdeling. De begeleidingscommissie heeft als taak het op verzoek van de boventallige werknemer en/of Rexel Nederland in behandeling nemen van een verschil van mening inzake de passendheid van een functie, de procedure omtrent de herplaatsing, de afspiegeling en/of de vaststelling van de voorzieningen uit dit sociaal plan. Ook indien een boventallige werknemer van mening is dat het sociaal plan niet voorziet in zijn situatie, kan hij een verzoek indienen bij de begeleidingscommissie. Het verzoek om advies wordt door de boventallige werknemer schriftelijk ingediend. De begeleidingscommissie neemt alleen verzoeken in behandeling waaruit aantoonbaar blijkt dat er eerst overleg heeft plaatsgevonden tussen de boventallige werknemer en Rexel Nederland (afdeling HR). Besluitvorming vindt plaats bij meerderheid van stemmen. Bij het staken van stemmen, wordt door de begeleidingscommissie een onafhankelijk voorzitter (bijvoorbeeld een onafhankelijke jurist) benoemd die in de stemming de doorslag geeft. De begeleidingscommissie zal er naar streven binnen een maand na ontvangst van het verzoek om advies een schriftelijk oordeel uit te brengen aan de directie van Rexel Nederland, waarvan de betreffende werknemer een afschrift ontvangt. Dit oordeel is niet bindend, maar zal gelden als een zwaarwegend advies voor de directie van Rexel Nederland, die het uiteindelijke besluit neemt. 9. HARDHEIDSCLAUSULE In het geval een boventallige werknemer van mening is dat het sociaal plan in zijn individuele geval een onredelijke/onbillijke situatie in het leven roept dan kan hij hierover in overleg treden met Rexel Nederland (afdeling HR). Er wordt vervolgens in samenspraak gezocht naar een oplossing die zoveel mogelijk aansluit bij de inhoud van het sociaal plan. De begeleidingscommissie zal om een advies worden gevraagd. Het is uiteindelijk aan de directe te bepalen of er al dan niet (ten gunste van werknemer) van het sociaal plan wordt afgeweken. 14

15 10. ONDERTEKENING Plaats, Datum Voor akkoord: Rexel Nederland B.V. FNV Bondgenoten.... N. Croxson (naam) Statutair directeur (functie).. H.P. Larschkar Statutair directeur CNV Dienstenbond De Unie. (naam) (functie).. (naam) (functie) Bijlage 1: Matrix 15

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is Sociaal Plan AkzoNobel in Nederland 2014-2016 AkzoNobel en vakorganisaties streven naar het behouden van werkgelegenheid bij reorganisaties. Voor die situaties waar behoud van werkgelegenheid onverhoopt

Nadere informatie

15 april 2014. Sociaal Plan 1 april 2014-1 april 2015

15 april 2014. Sociaal Plan 1 april 2014-1 april 2015 15 april 2014 Sociaal Plan 1 april 2014-1 april 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen 1.1. Begripsbepalingen 1.2. Werkingssfeer 1.3. Looptijd 1.4. Overleg 2. Procedure 2.1. Vaststelling en mededeling van boventalligheid

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 2011 CapitalP inzake AgentschapNL 15 oktober 2011 tot en met 31 december 2013

SOCIAAL PLAN 2011 CapitalP inzake AgentschapNL 15 oktober 2011 tot en met 31 december 2013 SOCIAAL PLAN 2011 CapitalP inzake AgentschapNL 15 oktober 2011 tot en met 31 december 2013 CapitalP, gevestigd te Almere als partij ter ener zijde en FNV Bondgenoten, gevestigd te Utrecht CNV Dienstenbond,

Nadere informatie

S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V. H a H W E E K K R A N T E N

S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V. H a H W E E K K R A N T E N PRINCIPE-AKKOORD S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V. H a H W E E K K R A N T E N Overeengekomen op 15 maart 2017 door: De Persgroep Nederland B.V. NVJ jv/15 maart

Nadere informatie

ONDERHANDELINGSRESULTAAT AANVULLING SOCIAAL STATUUT VOOR RABOBANK NEDERLAND

ONDERHANDELINGSRESULTAAT AANVULLING SOCIAAL STATUUT VOOR RABOBANK NEDERLAND ONDERHANDELINGSRESULTAAT AANVULLING SOCIAAL STATUUT VOOR RABOBANK NEDERLAND Rabobank Nederland enerzijds, en de vakorganisaties De Unie, FNV Bondgenoten en CNV Dienstenbond anderzijds, hebben in het licht

Nadere informatie

Sociaal Plan ECN januari 2011

Sociaal Plan ECN januari 2011 Sociaal Plan ECN 2011 13 januari 2011 Preambule... 3 Artikel 1 Definities... 4 Artikel 2 Werkingssfeer en werkingsduur... 5 a. Werkingssfeer... 5 b. Werkingsduur... 5 c. Wijzigingen... 5 d. Registratie...

Nadere informatie

Inhoudsopgave 2 Doelstelling en werkingssfeer 3. Voorkomen boventalligheid 6. Boventallig met interne herplaatsing 7

Inhoudsopgave 2 Doelstelling en werkingssfeer 3. Voorkomen boventalligheid 6. Boventallig met interne herplaatsing 7 Maatregelen voor het opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Hoofdstuk 1. Hoofdstuk 2. Hoofdstuk 3. Hoofdstuk 4. Hoofdstuk 5. Hoofdstuk 6. Hoofdstuk 7. Hoofdstuk

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 24 februari september 2014

SOCIAAL PLAN 24 februari september 2014 SOCIAAL PLAN 24 februari 2014 30 september 2014 Sociaal plan Goes 2014 V 0.4 1 1. Werkingssfeer en doelstelling 4 2. Werkingsduur 5 3. Definities 6 4.1 Hardheidsclausule 7 4.2 Speciale afspraken 7 5. Begeleidingscommissie

Nadere informatie

Sociaal Plan Recticel Wijchen

Sociaal Plan Recticel Wijchen Sociaal Plan Recticel Wijchen 22 juli 2014 Sociaal Plan Recticel Wijchen RECTICEL.: D rite / tîjjwtt, frrr crrmfrrrt Inhoudsopgave Preambule... 4 Artikel 1 Definities... 5 a) Werkgever... 5 b) Werknemer...

Nadere informatie

Nieuwsbrief: Dusseldorp legt eindbod op tafel

Nieuwsbrief: Dusseldorp legt eindbod op tafel Nieuwsbrief: Dusseldorp legt eindbod op tafel Eén nieuwsbrief voor jezelf en een extra om aan je collega uit te delen. Beste FNV leden werkzaam bij Dusseldorp, beste Dusseldorp werknemers, Hierbij ontvangen

Nadere informatie

Is er kans op ontslag? Schakel hulp in!

Is er kans op ontslag? Schakel hulp in! Is er kans op ontslag? Schakel hulp in! Is er kans op ontslag? Wilt u weg bij uw werkgever? Wilt u weten wat er in uw situatie mogelijk is? Wilt u uw vaststellingsovereenkomst zelf opstellen of laten checken?

Nadere informatie

EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST MET WEDERZIJDS GOEDVINDEN DE ONDERGETEKENDEN:

EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST MET WEDERZIJDS GOEDVINDEN DE ONDERGETEKENDEN: Voorbeeld vaststellingsovereenkomst Een vaststellingsovereenkomst wordt in principe het beste door een jurist opgesteld. Meer informatie leest u ook op de website: - Ontslag.nl - Arbeidsrechter.nl DE ONDERGETEKENDEN:

Nadere informatie

Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV

Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV versie 2 september 2011 Pagina 1 1. Inleiding In het kader van het faillissement van DELTA Biovalue BV en daarmee van DELTA

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN Nagel Nederland Reorganisatie

SOCIAAL PLAN Nagel Nederland Reorganisatie SOCIAAL PLAN Nagel Nederland Reorganisatie pagina 1 van 15 De ondergetekenden, 1. Krafverkehr Nagel GmbH&Co.KG te Versmold (DLD), mede gevestigd in Nederland/Raalte aldaar h.o.d.n. Nagel Nederland. en

Nadere informatie

S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V.

S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V. S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V. Amsterdam, februari 2015 1 Sociaal Afspraken de Persgroep Nederland --------------------------------------------------------

Nadere informatie

voor het personeel van NXP Semiconductors Netherlands B.V. NXP Software B.V.

voor het personeel van NXP Semiconductors Netherlands B.V. NXP Software B.V. Sociaal Plan 2014 voor het personeel van NXP Semiconductors Netherlands B.V. NXP Software B.V. Looptijd: 8 mei 2014 tot en met 30 juni 2015 Datum: 8 mei 2014 Page 1 of 14 Inhoudsopgave 1 Definities 2 Inleiding

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN DWINGENDE GETIJDEN. Voornemen tot reorganisatie van Endemol Nederland bv. Contextanalyse, conclusies en besluitvoornemens

SOCIAAL PLAN DWINGENDE GETIJDEN. Voornemen tot reorganisatie van Endemol Nederland bv. Contextanalyse, conclusies en besluitvoornemens SOCIAAL PLAN DWINGENDE GETIJDEN Voornemen tot reorganisatie van Endemol Nederland bv Contextanalyse, conclusies en besluitvoornemens INHOUDSOPGAVE SOCIAAL PLAN Inleiding DEEL I Definities en werkingssfeer

Nadere informatie

Sociaal Plan - Air Products Nederland BV. Januari 2015.

Sociaal Plan - Air Products Nederland BV. Januari 2015. Sociaal Plan - Air Products Nederland BV. Januari 2015. Inleiding. Air Products ziet zich genoodzaakt op wereldwijd, Europees en op landen niveau de bedrijfsorganisaties anders in te richten teneinde te

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Bouwbedrijf De Keij B.V. Rotterdam

SOCIAAL PLAN. Bouwbedrijf De Keij B.V. Rotterdam SOCIAAL PLAN Bouwbedrijf De Keij B.V. Rotterdam INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9 Hoofdstuk 10 Hoofdstuk 11 Algemeen

Nadere informatie

H o o f d k a n t o o r

H o o f d k a n t o o r H o o f d k a n t o o r Tweede Akkoord afwijkingen Sociaal Plan Maatvoering voor Maatwerk Partijen: - te Utrecht En - AbvaKabo FNV te Zoetermeer - CNV Publieke Zaak te Den Haag - De Unie te Culemborg -

Nadere informatie

Maatregelen voor het opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV. Met opmaak: Nederlands (standaard)

Maatregelen voor het opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV. Met opmaak: Nederlands (standaard) Maatregelen voor het opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV Met opmaak: Nederlands (standaard) Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Doelstelling en werkingssfeer 3 Looptijd 4 Definities 4 Hardheidsclausule

Nadere informatie

Sociaal Plan Jaarbeurs B.V. Jaarbeurs Catering Services B.V.

Sociaal Plan Jaarbeurs B.V. Jaarbeurs Catering Services B.V. Sociaal Plan Jaarbeurs B.V. Jaarbeurs Catering Services B.V. 1 december 2016 31 december 2017 De ondergetekenden, 1. Jaarbeurs B.V. en Jaarbeurs Catering Services B.V., allen gevestigd te Utrecht, hierna

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT RTV Noord- Holland 1 december 2013 tot en met 30 april 2014

SOCIAAL STATUUT RTV Noord- Holland 1 december 2013 tot en met 30 april 2014 SOCIAAL STATUUT RTV Noord- Holland 1 december 2013 tot en met 30 april 2014 INHOUDSOPGAVE: Artikel 1 Definities... 4 a) Werkgever... 4 b) Werknemer... 4 c) CAO... 4 d) Werknemersorganisaties... 4 e) Bruto

Nadere informatie

Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011. Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8

Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011. Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8 Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011 Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8 Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van

Nadere informatie

Sociaal Plan Stichting CED-Groep

Sociaal Plan Stichting CED-Groep Sociaal Plan Stichting CED-Groep Datum: 24 april 2015 Kenmerk: U/D15 0037 Status en/of versie Concept versie DE PARTIJEN: De stichting Stichting CED-Groep, gevestigd en kantoorhoudende te (3068 PC) Rotterdam

Nadere informatie

Magentazorg. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015

Magentazorg. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015 Magentazorg Addendum Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015 versie 12 augustus 2014 Pagina 1 van 8 Verklaring Aldus overeengekomen te Heerhugowaard op 21 augustus 2014 tussen: De werkgever: Stichting

Nadere informatie

Het ontslagrecht per 1 juli 2015

Het ontslagrecht per 1 juli 2015 Het ontslagrecht per 1 juli 2015 Noordam Advocatuur mr. dr. A.J. Noordam Het Europese en Nederlandse arbeidsrecht biedt in grote mate bescherming aan de werknemer. Met name het ontslag van werknemers is

Nadere informatie

Sociaal plan 1 november 2016 tot en met 30 juni 2017

Sociaal plan 1 november 2016 tot en met 30 juni 2017 Sociaal plan 1 november 2016 tot en met 30 juni 2017 De ondergetekenden, 1. Solidus Solutions Board B.V., gevestigd te Bad Nieuweschans, Solidus Solutions Oude Pekela B.V., gevestigd te Oude Pekela, Solidus

Nadere informatie

Sociale regeling Farm Frites International B.V., Farm Frites Europe B.V., Farm Frites B.V. (Nederland)

Sociale regeling Farm Frites International B.V., Farm Frites Europe B.V., Farm Frites B.V. (Nederland) Sociale regeling Farm Frites International B.V., Farm Frites Europe B.V., Farm Frites B.V. (Nederland) INLEIDING De zware concurrentieslag en overcapaciteit in de sector heeft Farm Frites ('FF) in een

Nadere informatie

Sociaal Plan Nederlandse Orkesten. Ledenbijeenkomst over Onderhandelingsresultaat 31 mei 2012 te Utrecht

Sociaal Plan Nederlandse Orkesten. Ledenbijeenkomst over Onderhandelingsresultaat 31 mei 2012 te Utrecht Sociaal Plan Nederlandse Orkesten Ledenbijeenkomst over Onderhandelingsresultaat 31 mei 2012 te Utrecht Procedure Sociaal Plan Orkesten Overleg over diverse concept versies: - delegatie vakbonden - delegatie

Nadere informatie

Sociaal plan 2015-2018. Maatregelen voor het voorkomen en opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV

Sociaal plan 2015-2018. Maatregelen voor het voorkomen en opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV Sociaal plan 2015-2018 Maatregelen voor het voorkomen en opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Doelstelling en werkingssfeer 3 Looptijd 4 Definities 4 Hardheidsclausule

Nadere informatie

Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden?

Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden? Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden? Op 18 februari 2014 is de Wet Werk en Zekerheid aangenomen. Op internet zijn veel plukjes informatie te vinden. Hieronder volgt een overzicht van

Nadere informatie

Checklist ontslag door middel van een beëindigingsovereenkomst

Checklist ontslag door middel van een beëindigingsovereenkomst Checklist ontslag door middel van een beëindigingsovereenkomst Controleer vóórdat u uw handtekening zet of uw beëindigingsovereenkomst voldoet aan de volgende punten: Initiatief werkgever De beëindigingsovereenkomst

Nadere informatie

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST VASTSTELLINGSOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. WERKGEVER, gevestigd en kantoorhoudende te [ADRES], hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door [VERTEGENWOORDIGER], hierna te noemen: "werkgever"; en 2.

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN NEW ECO FRESENIUS HEMOCARE NETHERLANDS B.V.

SOCIAAL PLAN NEW ECO FRESENIUS HEMOCARE NETHERLANDS B.V. 30 maart 2012 SOCIAAL PLAN NEW ECO FRESENIUS HEMOCARE NETHERLANDS B.V. INHOUDSOPGAVE 1. Algemene bepalingen en uitgangspunten 2. Werkingsduur 3. Definities 4. Hardheidsclausule 5. Interne herplaatsing

Nadere informatie

10. AFSPIEGELINGSBEGINSEL

10. AFSPIEGELINGSBEGINSEL 10. AFSPIEGELINGSBEGINSEL Inleiding Het Ontslagbesluit regelt in paragraaf 4 de toetsingscriteria voor een ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen. Als eerste wordt getoetst of de bedrijfseconomische

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN principe akkoord 25 november 2016

SOCIAAL PLAN principe akkoord 25 november 2016 SOCIAAL PLAN principe akkoord 25 november 2016 1. INLEIDING 1.1 Aanleiding en uitgangspunten Sociaal Plan 1.1.1 Op 27 oktober 2016 heeft FNsteel b.v. de Adviesaanvraag ex artikel 25 WOR ingediend bij de

Nadere informatie

Sociaal Plan Blokker B.V. Ten behoeve van aanpassing filiaalbezetting 2015. 1 april 2015 tot en met 31 december 2015

Sociaal Plan Blokker B.V. Ten behoeve van aanpassing filiaalbezetting 2015. 1 april 2015 tot en met 31 december 2015 Sociaal Plan Blokker B.V. Ten behoeve van aanpassing filiaalbezetting 2015 1 april 2015 tot en met 31 december 2015 Amsterdam, 18 maart 2015 Inhoudsopgave Sociaal Plan Blokker B.V. 1. Inleiding 4 2. Definities

Nadere informatie

S O C I A A L P L A N

S O C I A A L P L A N S O C I A A L P L A N 1. ALGEMENE BEPALINGEN EN UITGANGSPUNTEN 1.1 Siemens Nederland N.V. te Den Haag, verder te noemen werkgever, en de vertegenwoordigers van de Vakverenigingen, hebben overeenstemming

Nadere informatie

FNV Bouw, gevestigd te Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van der Veer;

FNV Bouw, gevestigd te Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van der Veer; Afvloeiingsregeling Bald BV Partijen: Bald BV, gevestigd te Dongen, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar statutair directeur, de heer L.F. Postma, verder te noemen de werkgever; en FNV Bouw,

Nadere informatie

De werkgever heeft de volgende persoon gemachtigd om namens hem de overeenkomst te ondertekenen: R. de Bruin

De werkgever heeft de volgende persoon gemachtigd om namens hem de overeenkomst te ondertekenen: R. de Bruin VASTSTELLINGSOVEREENKOMST Ondergetekenden, Gegevens werkgever De Bruin & Vis v.o.f. Wandelgangen 22 9999 ZZ Amsterdam Ondertekenaar wg. hierna te noemen: werkgever De werkgever heeft de volgende persoon

Nadere informatie

Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid

Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid Beste Klant, Per 1 januari en 1 juli 2015 zullen er diverse wijzigingen plaatsvinden op het gebied van arbeidsrecht. Hiervan willen wij u graag op de hoogte brengen. De

Nadere informatie

CONCEPT enkel ter overleg dienend Onder voorbehoud goedkeuring aandeelhouders. Poppies concep SOCIAAL PLAN POPPIES NEDERLAND

CONCEPT enkel ter overleg dienend Onder voorbehoud goedkeuring aandeelhouders. Poppies concep SOCIAAL PLAN POPPIES NEDERLAND SOCIAAL PLAN POPPIES NEDERLAND DEFINITIES Belangstellingsregistratie Onder belangstellingsregistratie wordt verstaan het schriftelijk kenbaar maken van de voorkeur voor een functie. In het eventueel daarop

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN De Combi Groep BV

SOCIAAL PLAN De Combi Groep BV SOCIAAL PLAN De Combi Groep BV Geldend van..april 2013 tot 1 maart 2014 INHOUDSOPGAVE 2 Hoofdstuk 1 Algemeen Hoofdstuk 2 Definities Hoofdstuk 3 Werkingssfeer Sociaal Plan Hoofdstuk 4 Begeleiding Hoofdstuk

Nadere informatie

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de medewerkers die vallen onder de CAO VVT. 1. Overeenkomst Ondergetekenden:

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 2015/2016

SOCIAAL PLAN 2015/2016 SOCIAAL PLAN 2015/2016 Ondergetekenden: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Welzorg Nederland B.V., statutair gevestigd te Almere, met adres Camerastraat 17, 1322 BB Almere, ingeschreven

Nadere informatie

De Ontslagprocedure WERKBEDRIJF. Afdeling Arbeids Juridische Dienstverlening (AJD) Maastricht

De Ontslagprocedure WERKBEDRIJF. Afdeling Arbeids Juridische Dienstverlening (AJD) Maastricht De Ontslagprocedure UWV WERKBEDRIJF Afdeling Arbeids Juridische Dienstverlening (AJD) Maastricht BEZOEKADRES UWV WERKBEDRIJF MAASTRICHT AFDELING AJD RANDWIJCKSINGEL 22 6229 EE MAASTRICHT TEL: 043 7506200

Nadere informatie

Sociaal Plan Reorganisatie Splitsing Frontoffice/Backoffice MCB Nederland B.V. Versie 1.5, definitief 15 augustus 2012

Sociaal Plan Reorganisatie Splitsing Frontoffice/Backoffice MCB Nederland B.V. Versie 1.5, definitief 15 augustus 2012 Sociaal Plan Reorganisatie Splitsing Frontoffice/Backoffice MCB Nederland B.V. Versie 1.5, definitief 15 augustus 2012 Sociaal Plan MCB Nederland B.V. 1 Inhoud 1 1. Inleiding 2 2. Arbeidsvoorwaarden /

Nadere informatie

Als werkgever toe aan Collectief Ontslag? Let op de volgende Spelregels

Als werkgever toe aan Collectief Ontslag? Let op de volgende Spelregels Als werkgever toe aan Collectief Ontslag? Let op de volgende Spelregels Veel ondernemers krijgen in verband met de wereldwijde economische crisis te maken met teruglopende omzetten en/of resultaten. Helaas

Nadere informatie

Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden

Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden 2 Wet Werk en Zekerheid Ingrijpende wijzigingen in de regels voor het aangaan en opstellen van arbeidsovereenkomsten Ingrijpende wijzigingen

Nadere informatie

Sociaal Plan. V&D B.V. en La Place B.V. 1 maart 2015 tot en met 30 juni 2015

Sociaal Plan. V&D B.V. en La Place B.V. 1 maart 2015 tot en met 30 juni 2015 Sociaal Plan V&D B.V. en La Place B.V. 1 maart 2015 tot en met 30 juni 2015 V&D B.V., gevestigd te Amsterdam La Place B.V., gevestigd te Amsterdam hierna te noemen de Werkgever elk als partij ter ene zijde

Nadere informatie

Emmer Compascuum, 1 oktober 2015

Emmer Compascuum, 1 oktober 2015 Emmer Compascuum, 1 oktober 2015 Op 1 oktober 2015 is een principe akkoord bereikt tussen Fresenius Hemocare Netherlands B.V. en de vakorganisaties FNV, CNV Vakmensen en De Unie met betrekking tot het

Nadere informatie

ANWB B.V., gevestigd te Den Haag, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer O. Bouman enerzijds, hierna te noemen ANWB,

ANWB B.V., gevestigd te Den Haag, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer O. Bouman enerzijds, hierna te noemen ANWB, 1 Principeakkoord Sociaal Plan ANWB 2016-2017 De ondergetekenden: ANWB B.V., gevestigd te Den Haag, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer O. Bouman enerzijds, hierna te noemen ANWB, en FNV,

Nadere informatie

Sociale Regeling GROLSCHE BIERBROUWERIJ NEDERLAND B.V. 1 mei 2015-31 december 2015

Sociale Regeling GROLSCHE BIERBROUWERIJ NEDERLAND B.V. 1 mei 2015-31 december 2015 Sociale Regeling GROLSCHE BIERBROUWERIJ NEDERLAND B.V. 1 mei 2015-31 december 2015 ifale versie 22 april 2015 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Algemeen 2.1 Werkingsduur/looptijd 2.2 Werkingssfeer 2.3 Wijziging

Nadere informatie

Sociaal plan Mueller ten behoeve van de verhuizing naar de nieuw te bouwen locatie te Groenlo.

Sociaal plan Mueller ten behoeve van de verhuizing naar de nieuw te bouwen locatie te Groenlo. Sociaal plan Mueller ten behoeve van de verhuizing naar de nieuw te bouwen locatie te Groenlo. Inleiding Deze regeling (hierna te noemen: de Regeling), is bedoeld om de opvang van de sociale gevolgen te

Nadere informatie

Onderhandelingsresultaat Sociaal Plan Philip Morris Holland B.V.

Onderhandelingsresultaat Sociaal Plan Philip Morris Holland B.V. datum: 7 juni 2014 Onderhandelingsresultaat Sociaal Plan Philip Morris Holland B.V. Philip Morris Holland B.V. en de vakbonden FNV Bondgenoten, CNV Vakmensen en De Unie (verder te noemen partijen) hebben

Nadere informatie

Addendum Calibris. bij Sociaal Plan WKBB 2014-2015

Addendum Calibris. bij Sociaal Plan WKBB 2014-2015 Addendum Calibris bij Sociaal Plan WKBB 2014-2015 Inhoud 1 Inleiding en aanleiding addendum... 3 2 Aanvullingen op Sociaal Plan d.d. 27 november 2014... 4 3 Overige aanvullingen faciliteiten... 7 kenniscentrum

Nadere informatie

TRANSITIEVERGOEDING & SOCIAAL PLAN. Dr. mr. Steven Jellinghaus & mr. Karen Maessen De Voort Advocaten I Mediators

TRANSITIEVERGOEDING & SOCIAAL PLAN. Dr. mr. Steven Jellinghaus & mr. Karen Maessen De Voort Advocaten I Mediators TRANSITIEVERGOEDING & SOCIAAL PLAN Dr. mr. Steven Jellinghaus & mr. Karen Maessen De Voort Advocaten I Mediators Wat is een sociaal plan? Niet wettelijk geregeld Spelregels en/of compensatie bij ondernemingsbeslissing

Nadere informatie

S O C I A A L P L A N

S O C I A A L P L A N S O C I A A L P L A N 1. ALGEMENE BEPALINGEN EN UITGANGSPUNTEN 1.1 Siemens Nederland N.V. te Den Haag, verder te noemen werkgever, en de vertegenwoordigers van de vakverenigingen, hebben overeenstemming

Nadere informatie

HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen

HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen Introductie Met de komst van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) vinden per 1 januari en 1 juli 2015 ingrijpende veranderingen in het arbeids-

Nadere informatie

Sociaal Plan WKNL. Van Werk naar Werk

Sociaal Plan WKNL. Van Werk naar Werk Sociaal Plan WKNL Van Werk naar Werk Wolters Kluwer Nederland B.V, gevestigd te Deventer, hierna te noemen de Werkgever als partij ter ene zijde en FNV KIEM, gevestigd te Amsterdam CNV Dienstenbond/CNV

Nadere informatie

UITGANGSPUNTEN DEFINITIES

UITGANGSPUNTEN DEFINITIES UITGANGSPUNTEN 1.Dit plan geldt voor de periode vanaf de datum van het akkoord over dit plan tot en met 1 februari 2013. 2.De regelingen in dit plan komen in de plaats van hetgeen is bepaald ten aanzien

Nadere informatie

CRH Bouwmaterialenhandel BV

CRH Bouwmaterialenhandel BV CRH Bouwmaterialenhandel BV Sociaal Plan CRH Bouwmaterialenhandel BV Looptijd van 1 juni 2013 tot 1 januari 2015 Sociaal Plan CRH Bouwmaterialenhandel 1 juni 2013 tot 1 januari 2015 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk

Nadere informatie

C O N C E P T. Sociaal Plan 2014 Novum Nieuws

C O N C E P T. Sociaal Plan 2014 Novum Nieuws C O N C E P T Sociaal Plan 2014 Novum Nieuws 15 september 2014 tot en met 31 december 2014 C O N C E P T Sociaal Plan Novum Nieuws 2014 1 Inhoud I. Inleiding II. Werkingssfeer III. Werkingsduur IV. Definities

Nadere informatie

..."55111 REGELING VRIJWILLIGE AANPASSING ARBEIDSDUUR/ VRIJWILLIG VERTREK (VAA) Algemeen

...55111 REGELING VRIJWILLIGE AANPASSING ARBEIDSDUUR/ VRIJWILLIG VERTREK (VAA) Algemeen ..."55111 -HOLLAND-41r. REGELING VRIJWILLIGE AANPASSING ARBEIDSDUUR/ VRIJWILLIG VERTREK (VAA) 2014 1. Algemeen Doel van de regeling is het voorkomen van zoveel mogelijk gedwongen ontslagen. Op basis van

Nadere informatie

Sociaal Plan Raet. 01 jan 2013 31 dec 2013

Sociaal Plan Raet. 01 jan 2013 31 dec 2013 Sociaal Plan Raet 01 jan 2013 31 dec 2013 Sociaal Plan Raet Inhoudsopgave Contents 1. Inleiding... 2 2. Algemene bepalingen... 4 2.1 Definities... 4 2.2 Werkingssfeer... 4 2.3 Looptijd... 4 3. Uitgangspunten...

Nadere informatie

Sociaal plan 1 november 2016 tot en met 31 december 2017

Sociaal plan 1 november 2016 tot en met 31 december 2017 Sociaal plan 1 november 2016 tot en met 31 december 2017 De ondergetekenden, 1. Solidus Solutions Bergen op Zoom B.V., gevestigd te Bergen op Zoom. En 2. CNV Vakmensen.nl gevestigd te Utrecht, FNV Media

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid 1 Wet Werk en Zekerheid Derk Domela Nieuwenhuis Nico Ruiter december 2014 2 WWZ Geschiedenis (Regeerakkoord, Sociaal Akkoord april 2013, Najaarsakkoord) Werkzekerheid in plaats van baanzekerheid Ontslagrecht

Nadere informatie

Sociaal Plan HAPAG-LLOYD ROTTERDAM Branch of Hapag-Lloyd AG

Sociaal Plan HAPAG-LLOYD ROTTERDAM Branch of Hapag-Lloyd AG Sociaal Plan HAPAG-LLOYD ROTTERDAM Branch of Hapag-Lloyd AG Inhoudsopgave Preambule...3 Artikel 1 Definities...4 Artikel 2 Werkingssfeer en werkingsduur...4 Artikel 3 Algemene bepalingen en voorwaarden...4

Nadere informatie

Sociaal Plan A&O Services b.v.

Sociaal Plan A&O Services b.v. Sociaal Plan A&O Services b.v. Inhoud Preambule 1. Definities 2. Werkingssfeer en werkingsduur 3. Algemene bepalingen en voorwaarden 4. Hardheidsclausule 5. Gevolgen voor het personeel 6. Proces boventalligheid

Nadere informatie

Sociaal Plan. Conelgro B.V. 1 februari - 31 december 2015

Sociaal Plan. Conelgro B.V. 1 februari - 31 december 2015 Sociaal Plan Conelgro B.V. 1 februari - 31 december 2015 Pagina 2 van 14 INHOUDSOPGAVE Pagina Hoofdstuk 1 : Inleiding 3 Hoofdstuk 2 : Algemene bepalingen 4 Hoofdstuk 3 : Begripsomschrijvingen 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 1. ALGEMENE BEPALINGEN EN UITGANGSPUNTEN

SOCIAAL PLAN 1. ALGEMENE BEPALINGEN EN UITGANGSPUNTEN SOCIAAL PLAN 1. ALGEMENE BEPALINGEN EN UITGANGSPUNTEN 1.1 Siemens Nederland N.V. te Den Haag, verder te noemen werkgever, en de vertegenwoordigers van de vakverenigingen, hebben overeenstemming bereikt

Nadere informatie

Het Sociaal Plan is van toepassing op alle werknemers die direct betrokken zijn bij de gevolgen van de overname van VNU Media door de Persgroep:

Het Sociaal Plan is van toepassing op alle werknemers die direct betrokken zijn bij de gevolgen van de overname van VNU Media door de Persgroep: Sociaal Plan de Persgroep Nederland/VNU Media ----------------------------------------------------------------- Toepassingsgebied Het Sociaal Plan is van toepassing op alle werknemers die direct betrokken

Nadere informatie

Alles over ontslag met wederzijds goedvinden

Alles over ontslag met wederzijds goedvinden Alles over ontslag met wederzijds goedvinden Uw dienstverband bij uw werkgever kan op verschillende manieren eindigen. Behalve ontslag via UWV WERKbedrijf of via de kanton rechter, kunnen u en uw werkgever

Nadere informatie

Mediation in het nieuwe Ontslagrecht MKB Noord en VNO-NCW. 26 januari 2016

Mediation in het nieuwe Ontslagrecht MKB Noord en VNO-NCW. 26 januari 2016 Mediation in het nieuwe Ontslagrecht MKB Noord en VNO-NCW 26 januari 2016 Mediation in het nieuwe ontslagrecht Januari 2016 Ingrid Munneke en Judith Bos Wijzigingen in het ontslagrecht De Verschillende

Nadere informatie

44813029 Thuiszorg Rotterdam / Reorganisatie Concept d.d. 2 mei 2013 Versie 2

44813029 Thuiszorg Rotterdam / Reorganisatie Concept d.d. 2 mei 2013 Versie 2 44813029 Thuiszorg Rotterdam / Reorganisatie Concept d.d. 2 mei 2013 Versie 2 SOCIAAL PLAN TEN BEHOEVE VAN DE PERSONELE GEVOLGEN BINNEN STICHTING THUISZORG ROTTERDAM ALS GEVOLG VAN DE UITVOERING VAN HET

Nadere informatie

Sociaal Plan. V&D B.V. en La Place B.V. 1 juli 2013 tot 1 januari 2015

Sociaal Plan. V&D B.V. en La Place B.V. 1 juli 2013 tot 1 januari 2015 Sociaal Plan V&D B.V. en La Place B.V. 1 juli 2013 tot 1 januari 2015 V&D B.V., gevestigd te Amsterdam La Place B.V., gevestigd te Amsterdam hierna te noemen de Werkgever elk als partij ter ene zijde en

Nadere informatie

Sociaal Plan. Koninklijk Instituut voor de Tropen

Sociaal Plan. Koninklijk Instituut voor de Tropen Sociaal Plan Koninklijk Instituut voor de Tropen 0 Inhoud Artikel 1 WERKINGSSFEER EN WERKINGSDUUR... 3 Werkingssfeer... 3 Werkingsduur... 3 Bovenwettelijke uitkeringsregeling bij werkloosheid... 3 Wijziging...

Nadere informatie

Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl

Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl Wet werk en zekerheid Doel van de wetgeving: Het aanpassen van het arbeidsrecht aan veranderende

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. tussen. SHANKS NETHERLANDS HOLDING B.V. en SHANKS HAZARDOUS WASTE B.V. VAN GANSEWINKEL GROEP B.V. FNV.

SOCIAAL PLAN. tussen. SHANKS NETHERLANDS HOLDING B.V. en SHANKS HAZARDOUS WASTE B.V. VAN GANSEWINKEL GROEP B.V. FNV. VOORSTEL SOCIAAL PLAN VAN [DATUM] ONDER OPSCHORTENDE VOORWAARDE VAN CLOSING VAN DE TRANSACTIE WAARBIJ SHANKS GROUP (DAADWERKELIJK) 100% VAN DE AANDELEN IN VAN GANSEWINKEL GROEP B.V. VERKRIJGT. SOCIAAL

Nadere informatie

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST VASTSTELLINGSOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. WERKGEVER, gevestigd en kantoorhoudende te [ADRES], hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door [VERTEGENWOORDIGER], hierna te noemen: "werkgever"; en 2.

Nadere informatie

15. AFSPIEGELINGSBEGINSEL

15. AFSPIEGELINGSBEGINSEL 15. AFSPIEGELINGSBEGINSEL Inleiding Het Ontslagbesluit geeft in artikel 4:2 de regeling voor het bepalen van de ontslagvolgorde bij een personeelsinkrimping wegens bedrijfseconomische redenen. Tot 1 maart

Nadere informatie

Persoonlijke ontslaganalyse. Mevrouw Mulder. 31 oktober 2013. Inkijkexemplaar

Persoonlijke ontslaganalyse. Mevrouw Mulder. 31 oktober 2013. Inkijkexemplaar Mevrouw A.C. Mulder 31 oktober 2013 Inhoudsopgave 1 Introductie... 4 1.1 Opbouw rapport...4 1.2 Leeswijzer...5 1.3 Nieuwe informatie...5 1.4 Ontslagvergoeding...5 1.5 Tegenvoorstel/volgende stap...5 1.6

Nadere informatie

Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid

Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel met veranderingen in het arbeidsrecht aangenomen. Aanvankelijk zou een deel van de wijzigingen ingaan op 1 juli 2014,

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de reorganisatie PostNL, branche Post en Pakketten.

Veelgestelde vragen over de reorganisatie PostNL, branche Post en Pakketten. Veelgestelde vragen over de reorganisatie PostNL, branche Post en Pakketten. Inhoud Voor wie geldt het sociaal plan PostNL 2013-2015?... 2 Ik krijg een aanbod voor nachtdiensten. Mag ik dit aanbod weigeren?...

Nadere informatie

Het zwaarwegend belang moet overigens aanwezig zijn bij aangaan van het concurrentiebeding of relatiebeding, maar ook bij einde van het contract.

Het zwaarwegend belang moet overigens aanwezig zijn bij aangaan van het concurrentiebeding of relatiebeding, maar ook bij einde van het contract. Het nieuwe arbeidsrecht en ontslagrecht 2015 (De Wet Werk en Zekerheid voor werknemers) In 2015 is en wordt het arbeidsrecht en ontslagrecht ingrijpend veranderd. De nieuwe wetgeving is gericht op arbeidsmobiliteit.

Nadere informatie

Sociaal Plan Blokker Holding B.V. 17 mei 2016 tot en met 16 met 2017 (looptijd van één jaar)

Sociaal Plan Blokker Holding B.V. 17 mei 2016 tot en met 16 met 2017 (looptijd van één jaar) Sociaal Plan Blokker Holding B.V. 17 mei 2016 tot en met 16 met 2017 (looptijd van één jaar) Amsterdam, [datum] 2016 Inhoudsopgave Sociaal Plan Blokker Holding B.V. Inhoud 1. Inleiding... 4 2. Definities...

Nadere informatie

swz CNV Vakmensen De heer W. Timmer Postbus 2525 3500 CM UTRECHT datum: 31 maart 2016 betreft: sociaal plan Beste heer Timmer,

swz CNV Vakmensen De heer W. Timmer Postbus 2525 3500 CM UTRECHT datum: 31 maart 2016 betreft: sociaal plan Beste heer Timmer, swz WONINGSTICHTING SWZ POSTADRES Postbus 40040 8004 DA Zwolle BEZOEKADRES Galvaniweg 2 8013 RG Zwolle CNV Vakmensen De heer W. Timmer Postbus 2525 3500 CM UTRECHT T 038 468 01 23 F 038 468 01 80 E info@swz.nl

Nadere informatie

Alles over ontslag met wederzijds goedvinden

Alles over ontslag met wederzijds goedvinden Alles over ontslag met wederzijds goedvinden Werkgever en werknemer kunnen afspreken om in onderling overleg het dienstverband te beëindigen. Dat heet ook wel ontslag met wederzijds goedvinden. U bent

Nadere informatie

SOCIALE REGELS 2013/2015

SOCIALE REGELS 2013/2015 SOCIALE REGELS 2013/2015 Ondergetekenden: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Welzorg Nederland BV, statutair gevestigd te Almere, met adres Camerastraat 17, 1322 BB Almere, ingeschreven

Nadere informatie

3F UITTREKSEL. Samen Sterker Verder

3F UITTREKSEL. Samen Sterker Verder 3F UITTREKSEL van het Sociaal Plan FNV in Beweging 1 maart 2013 1 oktober 2018 en art. 6 uit het Sociaal Plan tussen FNV Personeel en FNV KIEM van 18 maart 2016 i.v.m. art. 2:334f lid 2 sub g BW Samen

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN ENRICHMENT TECHNOLOGY NEDERLAND B.V. 1 juni december 2015

SOCIAAL PLAN ENRICHMENT TECHNOLOGY NEDERLAND B.V. 1 juni december 2015 #1561985 SOCIAAL PLAN ENRICHMENT TECHNOLOGY NEDERLAND B.V. 1 juni 2013-31 december 2015 Versie juli 2013 De ondergetekenden, 1. Enrichment Technology Nederland B.V., gevestigd te Almelo, hierna te noemen

Nadere informatie

Medewerkersbijeenkomst Turien & Co. Alkmaar. Carla Kiburg (FNV Finance) / Joop Hofland (De Unie) 31 maart 2016

Medewerkersbijeenkomst Turien & Co. Alkmaar. Carla Kiburg (FNV Finance) / Joop Hofland (De Unie) 31 maart 2016 Medewerkersbijeenkomst Turien & Co. Alkmaar Carla Kiburg (FNV Finance) / Joop Hofland (De Unie) 31 maart 2016 Overleg over Sociaal Plan 22 februari medewerkersbijeenkomst Gesprekken met Turien en samen

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN MONSANTO HOLLAND B.V. 3 mei augustus 2017

SOCIAAL PLAN MONSANTO HOLLAND B.V. 3 mei augustus 2017 SOCIAAL PLAN MONSANTO HOLLAND B.V. 3 mei 2016-31 augustus 2017 1. ALGEMENE BEPALINGEN 1.1 Met dit Sociaal Plan (het "Plan") wordt beoogd de nadelige gevolgen voor werknemers waarvan de functie komt te

Nadere informatie

DAMEN SHIPREPAIR ROTTERDAM. Sociaal Plan. Damen Shiprepair Rotterdam B.V. Juni Paraaf Vakverenigingen Paraaf Damen Shiprepair Rotterdam B.V.

DAMEN SHIPREPAIR ROTTERDAM. Sociaal Plan. Damen Shiprepair Rotterdam B.V. Juni Paraaf Vakverenigingen Paraaf Damen Shiprepair Rotterdam B.V. Sociaal Plan Damen Shiprepair Rotterdam B.V Juni 2017 Paraaf Vakverenigingen Paraaf Damen Shiprepair Rotterdam B.V. 1 Inhoudsopgave Inleiding... 4 1. Algemene bepalingen... 5 1.1 Definities Sociaal Plan...

Nadere informatie

# SOCIAAL PLAN. Arjowiggins Security B.V. te Ugchelen

# SOCIAAL PLAN. Arjowiggins Security B.V. te Ugchelen #1581627 SOCIAAL PLAN Arjowiggins Security B.V. te Ugchelen 5 december 2013 tot 1 juli 2014 1 De ondergetekenden, 1. Arjowiggins Security B.V. te Ugchelen, hierna te noemen: AWS en 2. FNV Bondgenoten De

Nadere informatie

Sociaal Plan 2015-2016 Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren

Sociaal Plan 2015-2016 Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren Sociaal Plan 2015-2016 Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren November 2015 1 Inhoudsopgave Preambule Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel

Nadere informatie

Whitepaper. Wet Werk en Zekerheid

Whitepaper. Wet Werk en Zekerheid Whitepaper Wet Werk en Zekerheid Flexwerk: wijzigingen per 1 januari 2015 In een arbeidsovereenkomst voor de duur van 6 maanden of korter is geen proeftijd meer toegestaan. In een arbeidsovereenkomst voor

Nadere informatie

Aan onze leden bij Keppel Verolme Positief onderhandelingsresultaat over Sociaal Plan

Aan onze leden bij Keppel Verolme Positief onderhandelingsresultaat over Sociaal Plan Aan onze leden bij Keppel Verolme Positief onderhandelingsresultaat over Sociaal Plan Uitnodiging ledenvergadering woensdag 16 november 2016, 15.00 uur in de kantine van het bedrijf Rotterdam, 11 november

Nadere informatie

Sociaal Plan A. Jansen B.V. 2011/2012

Sociaal Plan A. Jansen B.V. 2011/2012 Sociaal Plan A. Jansen B.V. 2011/2012 SON, MAART 2011 pagina 1 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 4 1.1 Toepassing... 4 1.2 Looptijd Sociaal Plan... 4 1.3 Aanmelden als CAO... 4 2. DEFINITIES... 5 2.1 Werkgever...

Nadere informatie