Overgangsregeling 1april 2014 tot 1 april Sociale Regeling DSM Biologics Company B.V.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overgangsregeling 1april 2014 tot 1 april 2018. Sociale Regeling DSM Biologics Company B.V."

Transcriptie

1 Overgangsregeling 1april 2014 tot 1 april 2018 Sociale Regeling DSM Biologics Company B.V. Sociale Regeling DSM Biologics Inleiding De Sociale Regeling van DSM Biologics Company B.V. (hierna: Werkgever) heeft tot doel het regelen van een zorgvuldige uitvoering van de sociale gevolgen die voortvloeien uit reorganisaties en waarover door de Ondernemingsraad advies is uitgebracht. Uitgangspunt is dat Werkgever zich zoveel als mogelijk zal inspannen om gedwongen ontslagen te voorkomen. Werkgever zal Werknemers die boventallig worden dan ook zoveel als mogelijk van werk naar werk gaan begeleiden door middel van het inschakelen van een mobiliteitsbureau. Mochten deze herplaatsingsinspanningen niet tot het vinden van een nieuwe werkomgeving leiden, dan is deze Sociale Regeling tevens bedoeld om Werknemers een financiële buffer te bieden om de periode tot een nieuwe baan te overbruggen en tevens als genoegdoening in het kader van de beëindiging van het dienstverband. Daar waar in deze Sociale Regeling wordt gesproken van hij of zijn wordt hiermee tevens bedoeld zij of haar.

2 1. Definities Werkgever Werknemer CAO Reorganisatie Mobiliteitsbureau Bruto jaarsalaris DSM Biologics Company B.V. te Groningen degene die op 31 maart 2014 een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd heeft met Werkgever Collectieve Arbeidsovereenkomst van DSM NL Services B.V., alsmede de overgangs cao DPP wijzigingen in de organisatie zoals omschreven in een de adviesaanvraag teneinde: de kostenstructuur site Groningen te verlagen; de performance van de site Groningen te verhogen; het gecontracteerde outplacementbureau bruto jaarsalaris zoals gedefinieerd in artikel 2h van de cao verhoogd met de eventuele persoonlijke toeslag/functietoeslag Persoonlijke toeslag/ de op 31 maart 2014 voor de medewerker geldende persoonlijke Functietoeslag toeslag(en)/functietoeslag, zoals vermeld op de salarisspecificatie maart De salarisspecificatie zal worden geborgd in het personeelsdossier van de betreffende medewerker. De persoonlijke toeslag/functietoeslag zal tot de ontslagdatum worden geïndexeerd met de algemene aanpassingen van het jaarsalaris. Eventuele wijzigingen in de arbeidsduur leiden tot evenredige toepassing voor de hoogte van de persoonlijke toeslag/functietoeslag. Bruto Jaarinkomen Boventalligheidsdatum Opleidingsbudget Outplacementbudget Uitwisselbare functies Passende functie bruto jaarinkomen zoals gedefinieerd in artikel2i van de cao de datum waarop boventalligheid feitelijk ingaat Het budget dat Werkgever beschikbaar stelt aan Werknemer teneinde zijn arbeidsmarktpositie te verbeteren door middel van een, door Werkgever akkoord bevonden, opleiding of cursus Het budget dat Werkgever beschikbaar stelt aan Werknemer teneinde een Outplacementtraject te financieren gericht op begeleiding van de Werknemer van werk naar werk door een door Werkgever vooraf akkoord bevonden traject Functies die naar: 1) functie-inhoud, (2) vereiste kennis en vaardigheden, (3) vereiste competenties vergelijkbaar zijn én naar (4) niveau en beloning gelijkwaardig zijn. De functies moeten op deze factoren uitwisselbaar zijn met elkaar, dus onderling en vice versa. Een functie die wat betreft: 2 / 11

3 2. Algemeen Werkingsduur (1) inhoud, benodigde kennis, vaardigheden voldoende aansluit bij de kennis, ervaring en capaciteiten van Werknemer; (2) salaris niet meer dan 1 schaal of 10 % lager gehonoreerd is; en (3) reistijd woonadres werklocatie een reistijd (gemeten met een reguliere routeplanner op basis van de snelste route per auto dan wel openbaar vervoer als Werknemer niet over een rijbewijs beschikt) van niet meer dan 75 minuten per enkele reis meebrengt. Deze Sociale Regeling treedt in werking op 1 april 2014 tot 1 april 2018 met dien verstande dat vóór die datum gedane toezeggingen en verplichtingen worden nagekomen. Werkingssfeer Deze Sociale Regeling is bestemd voor en van toepassing op de Werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aan wie door Werkgever schriftelijk is aangezegd dat hij boventallig is geworden als gevolg van een reorganisatie. De Sociale Regeling is niet van toepassing op: - Werknemers van wie de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd door disfunctioneren, arbeidsongeschiktheid en/of een dringende reden (al dan niet na een eerdere schriftelijke aanzegging van boventalligheid); - Werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd; - Uitzendkrachten, Inleenkrachten en gelijkgestelden; - bij een intraconcernverplaatsing. Boventallig Een Werknemer is boventallig indien: - de functie van Werknemer vervalt; dan wel - de functie van Werknemer blijft bestaan echter het aantal formatieplaatsen in die functie vermindert en voor de categorie uitwisselbare functie(s) waartoe de functie van Werknemer behoort meer Werknemers beschikbaar zijn dan het aantal beschikbare formatieplaatsen in de nieuwe organisatie en het de door de Werknemer bezette formatieplaats is die na toepassing van het afspiegelingsbeginsel 1 komt te vervallen; dan wel - de functie van Werknemer in de nieuwe organisatie zodanig wijzigt dat niet meer gesproken kan worden van dezelfde (uitwisselbare) functie maar van een nieuwe niet-uitwisselbare functie; en er is geen sprake van een directe interne herplaatsing. Inlichtingenplicht 1 Het vaststellen van boventalligheid zal plaatsvinden conform de van toepassing regelgeving zoals vastgelegd in het Ontslagbesluit en de daarbij behorende Beleidsregels Ontslagtaak CWI. 3 / 11

4 De Werknemer op wie de Sociale Regeling van toepassing is, is verplicht om de Werkgever alle terzake doende inlichtingen te verstrekken, die voor de juiste toepassing van de regeling noodzakelijk zijn. Het al dan niet opzettelijk niet verstrekken van inlichtingen, het geven van onjuiste en/of volledige inlichtingen of het niet doorgeven van belangrijke wijzigingen kan gehele of gedeeltelijke uitsluiting van de Regeling tot gevolg hebben en kan leiden tot terugvordering van betaalbaar gestelde bedragen. De Werknemer is verplicht om alle medewerking te verlenen aan herplaatsingsinspanningen respectievelijk het actief zoeken naar ander werk een en ander ter beoordeling van de Werkgever. Uitgangspunt Daar waar de Sociale Regeling niet in voorziet, beslist de Werkgever. 3. Procedure boventalligverklaring De Werknemer wordt in een persoonlijk gesprek geïnformeerd over zijn boventalligheid. In het gesprek wordt Werknemer tevens geïnformeerd over het direct (danwel op zeer korte termijn) beschikbaar zijn van een interne herplaatsingmogelijkheid. De Werknemer die een direct passend aanbod door Werkgever wordt gedaan, wordt niet boventallig en kan dientengevolge geen rechten ontlenen aan deze sociale regeling. Binnen 1 week na dit gesprek ontvangt de Werknemer een bevestigingsbrief. Een Werknemer aan wie een mogelijkheid tot interne herplaatsing is aangeboden, dient binnen 2 weken na dagtekening van de bevestigingsbrief aan te geven of hij de interne herplaatsingmogelijkheid accepteert, danwel dat hij de mogelijkheid weigert onder vermelding van de reden van de weigering. Een Werknemer die boventallig is verklaard en voor wie geen directe interne herplaatsing mogelijk is, heeft de keuze uit twee externe herplaatsingtrajecten: of op eigen kracht (traject 0) of met behulp van een Mobiliteitsbureau (traject 1). Werknemer dient binnen 3 weken na dagtekening van de bevestigingbrief aan te geven of hij gebruik wenst te maken van Traject 0 of Traject 1, als hierna in hoofdstuk 5 gedefinieerd. Wanneer Werknemer niet binnen 3 weken na boventalligverklaring zijn keuze kenbaar maakt, geldt Traject 1. Indien de Werknemer gebruik maakt van Traject 1 wordt zo spoedig mogelijk gestart met outplacementbegeleiding bij een gecontracteerd mobiliteitsbureau. Vaststellingsovereenkomst Zodra de Werknemer zijn trajectkeuze heeft medegedeeld, ontvangt hij een vaststellingsovereenkomst waarin de afspraken worden vastgelegd met betrekking tot zijn keuze. In de vaststellingsovereenkomst zullen tevens de van toepassing zijnde vergoedingen en een algemene finale kwijting terzake het dienstverband en het beëindigen zijn opgenomen. Vanaf het moment van boventalligheid wordt de Werknemer vrijgesteld van werkzaamheden. 4 / 11

5 4. Procedure interne herplaatsing Werkgever zal doorlopend voor iedere boventallige Werknemer de mogelijkheid van interne herplaatsing nagaan en monitoren. Vacatures Eventuele vacatures bij Werkgever worden zoveel als mogelijk door boventallige Werknemers ingevuld. Bij de beoordeling resp. invulling van de vacatures worden de beleidsregels van het Ontslagbesluit gevolgd danwel beoordeeld of de functie passend is. De criteria zoals vermeld bij interne herplaatsing zijn van toepassing. De vacatures worden op gebruikelijke wijze gepubliceerd. Op zijn verzoek zal de Werknemer gedurende 12 maanden na boventalligheidsdatum de vacatures binnen de site Groningen ontvangen per (prive)- . Werkgever streeft ernaar om Werknemers te begeleiden van werk naar werk en ten eerste een Passende functie bij Werkgever te vinden. Herplaatsing op lager salarisniveau Indien de Werknemer wordt herplaatst op een functie die een lagere indeling heeft dan zijn huidige functie, is mits aan de voorwaarden wordt voldaan, de aanvullingsregeling als bedoeld in bijlage 4 van de CAO van toepassing. Bij interne herplaatsing is er geen sprake van een proeftijd en/of tijdelijk dienstverband. Bij het bepalen van de diensttijd zal worden uitgegaan van de oorspronkelijke datum van indiensttreding, Vervallen van vergoedingen en voorzieningen uit Sociale Regeling. Werknemer kan geen verdere rechten doen gelden op de vergoedingen en voorzieningen in deze Sociale Regeling op het moment dat hij zonder gegronde redenen een aangeboden passende interne of externe functie weigert. In dit geval zal Werkgever de weigering ter beoordeling voorleggen aan de Hardshipcommissie. Indien de weigering zonder gegronde redenen wordt beschouwd, wordt de arbeidsovereenkomst beëindigd zonder toepassing van de Sociale Regeling, zulks ter beoordeling van de Werkgever. 5. Procedure externe herplaatsing Basisvergoeding Ongeacht de keuze van het externe herplaatsingtraject zal iedere boventallige Werknemer die niet intern herplaatst wordt, bij het eindigen van zijn arbeidsovereenkomst middels een vaststellingsovereenkomst 5 / 11

6 een ontslagvergoeding ontvangen ter compensatie voor te derven inkomen resp. voor aanvulling lager inkomen of voor aanvulling van een werkloosheidsuitkering (de Basisvergoeding). De Basisvergoeding is een uitkering ineens en bedraagt 1/12 deel van het bruto jaarinkomen vermenigvuldigd met de factor: voor ieder dienstjaar tot de leeftijd van 35 jaar - 1 voor ieder dienstjaar vanaf leeftijd 35 jaar tot 45 jaar voor ieder dienstjaar vanaf 45 jaar tot 55 jaar - 2 voor ieder dienstjaar vanaf 55 jaar De leeftijd is de leeftijd op de datum boventalligheid. De volgende dienstjaren worden voor deze berekening in aanmerking genomen: de hele dienstjaren dat Werknemer gerekend tot aan de datum boventalligheid onafgebroken in dienst is geweest bij Werkgever hierbij inbegrepen de periode waarin hij direct voorafgaand aan het dienstverband werkzaam is geweest als uitzendkracht en/of werkzaam is geweest op basis van een tijdelijke arbeidsovereenkomst. Voor het afronden op hele dienstjaren wordt de diensttijd van minder dan 6 maanden naar beneden afgerond en 6 maanden en meer naar boven afgerond. Traject 0 Herplaatsing eigen kracht Bij Herplaatsing eigen kracht wordt de arbeidsovereenkomst beëindigd middels een vaststellingsovereenkomst per de eerste van de maand volgend op de datum van boventalligverklaring. Bij keuze voor Traject 0 ontvangt Werknemer: - de Basisvergoeding; én - een uitkering ineens ter grootte van 7/12 deel van het Bruto Jaarinkomen ; én - een extra vertrekstimulering ter grootte van het deel van het bruto jaarinkomen over de resterende opzegtermijn; én - een Opleidings/Outplacementbudget van 3.000, - (ex btw). Een eventuele opzegtermijn wordt niet in acht genomen, omdat Werknemer wordt geacht hiervoor afdoende te zijn gecompenseerd. Met de keuze voor Traject 0 doet Werknemer afstand van alle overige bepalingen zoals vastgelegd in deze Sociale Regeling. Dit en een algemene finale kwijting terzake het dienstverband en het beëindigen daarvan zal ook worden opgenomen in de vaststellingsovereenkomst. Traject 1 Outplacementbegeleiding Bij Outplacementbegeleiding door een door Werkgever gecontracteerd Mobiliteitsbureau, zal Werknemer worden begeleid bij het vinden van een nieuwe externe functie. Gedurende Traject 1 blijft Werknemer in dienst van Werkgever en kan hij onverkort in aanmerking komen voor de interne herplaatsing als omschreven in Hoofdstuk 4 van deze Sociale Regeling. 6 / 11

7 Het traject start met een intakegesprek. Na het intakegesprek zal een individueel plan worden opgesteld waarin de wederzijdse inspanningen worden vastgelegd met als doel het begeleiden van Werknemer van werk naar werk. Werknemer wordt geïnformeerd over de procedures en andere relevante informatie. Op basis van een intakegesprek zal een actieplan worden opgesteld waarin zonodig afspraken worden vastgelegd van om-, her- en bijscholing. De duur van de begeleiding en bemiddeling door het outplacementbureau, is maximaal 8 maanden vanaf boventalligverklaring (= de Begeleidingstermijn). Reiskosten verbonden aan sollicitatiegesprekken in Nederland/Duitsland zullen op basis van de reële kosten openbaar vervoer worden vergoed. Eventuele vergoedingen van de eventuele nieuwe werkgever worden hierbij verrekend. Indien de Werknemer zelf een outplacementbureau wenst te selecteren is dit mogelijk. De kosten worden in dat geval vergoed op declaratiebasis tot maximaal 3.000, - (excl. btw). De kosten van een opleidingsbudget worden op declaratiebasis vergoed tot maximaal 2.000, - (excl. btw). Herplaatsing binnen de Begeleidingstermijn Van de Werknemer die binnen de Begeleidingstermijn een externe functie aanvaardt, wordt de arbeidsovereenkomst met Werkgever beëindigd op het moment van indiensttreding bij de nieuwe werkgever. Werknemer ontvangt: - de Basisvergoeding; én - een uitkering ineens ter grootte van 100% van het resterende deel van het bruto Jaarinkomen tot het einde van de maximale Begeleidingstermijn; én - een extra uitkering ineens ter grootte van 1/12 deel van het bruto jaarinkomen. Geen herplaatsing binnen de Begeleidingstermijn Bij de aanvang van Traject 1 wordt met de Werknemer een vastsstellingovereenkomst gesloten waarin vermeld dat na afloop van de Begeleidingstermijn van 8 maanden de arbeidsovereenkomst is beëindigd per de eerste van de maand volgend op de datum van afloop van de Begeleidingstermijn. Een eventuele opzegtermijn wordt niet in acht genomen, omdat Werknemer wordt geacht hiervoor afdoende te zijn gecompenseerd. Werknemer ontvangt de Basisvergoeding. De Werknemer kan na de Begeleidingstermijn nog kiezen voor een verlengde outplacementbegeleiding: Traject 2. Indien de Werknemer niet kiest voor Traject 2 ontvangt Werknemer tevens een Opleidings/Outplacementbudget van max , - (ex btw). Opleidingen, cursussen als 7 / 11

8 outplacementtrajecten dienen vooraf ter goedkeuring aan Werkgever te worden voorgelegd. Het budget wordt door middel van het overleggen van de (originele) facturen aan de Werknemer vergoed. Traject 2 Verlengde outplacementbegeleiding De Verlengde Outplacementbegeleiding' omvat een nieuwe periode van 6 maanden waarin begeleiding vanuit het door Werkgever gecontracteerd Outplacementbureau wordt gecontinueerd op kosten van Werkgever. Voor de goede orde zij vermeld dat gedurende Traject 2 de arbeidsovereenkomst met Werkgever is beëindigd. 6. Plaatsmakersregeling Een Plaatsmaker is een niet-boventallige Werknemer die met toestemming van Werkgever plaatsmaakt voor een boventallige Werknemer, in de zin dat het plaatsmaken leidt tot een direct interne herplaatsing van een boventallige Werknemer die gekozen heeft voor Traject 1 en voor wie de bemiddelingsperiode nog niet is beëindigd. Een Plaatsmaker kan bij Werkgever een schriftelijk verzoek tot toepassing van de Plaatsmakersregeling indienen. Een dergelijk verzoek zal vanzelfsprekend in alle redelijkheid en billijkheid door Werkgever worden getoetst en beoordeeld. De arbeidsovereenkomst van de Plaatsmaker zal bij goedkeuring van zijn plaatsmakersverzoek per de eerste van de maand volgend op de goedkeuring van zijn verzoek worden beëindigd middels een vaststellingsovereenkomst onder toekenning van de Basisvergoeding. Een eventuele opzegtermijn wordt niet in acht genomen, omdat Werknemer wordt geacht hiervoor afdoende te zijn gecompenseerd. Het risico met betrekking tot de werkloosheidsuitkering is volledig voor deze Werknemer. Dit en een algemene finale kwijting terzake het dienstverband en het beëindigen daarvan zal ook worden opgenomen in de vaststellingsovereenkomst. 7. Overige bepalingen Tot aan het einde van het dienstverband blijft de Werknemer onverkort recht houden op hetgeen voortvloeit uit de CAO bepalingen van de toepasselijke CAO. De Werknemer blijft deelnemer van het bij Werkgever vigerende Pensioenfonds tot aan het moment dat de arbeidsovereenkomst eindigt. Bij het einde van het dienstverband ontvangt de Werknemer een eindafrekening. Hierin wordt o.a. het (pro rata) deel van het jaarsalaris in opgenomen en de uit deze regeling voortvloeiende financiële elementen. Het saldo vakantiedagen en verlof (ADV) uren zoals aanwezig op de boventalligheidsdatum wordt op dat moment uitbetaald. Gezien de vrijstelling van werkzaamheden wordt vakantie en verlofopbouw tijdens de Begeleidingstermijn geacht te zijn opgenomen gedurende de Begeleidingstermijn. Het uitgangspunt is dat de basisvergoeding en extra uitkeringen worden uitbetaald binnen één maand na de einddatum van het dienstverband onder inhouding van loonbelasting en sociale premies. Indien Werknemer ervoor kiest om de basisvergoeding in een andere fiscaal toegelaten constructie aan te wenden is dit mogelijk, mits dit niet tot extra kosten voor Werkgever leidt en mits Werknemer desgevraagd aanvullende documentatie (incl. een goedkeurende verklaring van de Belastingdienst) overlegt. Werknemer ontvangt een vergoeding van de gemaakte kosten tot maximaal 500, - excl. btw voor fiscaal advies en tot maximaal 500, - excl. btw voor juridisch advies. 8 / 11

9 Op de datum van boventalligheid levert de Werknemer de door de Werkgever ter beschikking gestelde bedrijfsmiddelen in (zoals laptop, mobiele telefoon, bedrijfspersonenauto) Concurrentiebeding/geheimhoudingsverklaring: In het geval een concurrentiebeding van kracht is, zal dit na het eindigen van de arbeidsovereenkomst als vervallen worden beschouwd. Een overeengekomen geheimhoudingsplicht blijft onverkort van kracht. Verhuiskosten Indien de Werknemer een nieuwe arbeidsovereenkomst bij een nieuwe werkgever kan aanvaarden en hiertoe een verhuizing noodzakelijk is, zal Werkgever eventuele transportkosten, verzekeringskosten en (tegemoetkoming) in herinrichtingskosten vergoeden zoals vastgesteld en toegestaan tot het fiscaal toegestane maximum indien sprake is van: - het vereiste van de nieuwe werkgever om binnen een specifieke regio woonachtig te zijn, en - de nieuwe werkgever vergoedt de verhuiskosten niet danwel gedeeltelijk, en - betreffende standplaats ligt op een reistijdafstand van meer dan 75 minuten. 9 / 11

10 8. Hardheidsclausule In die gevallen waarin toepassing van deze Sociale Regeling zou leiden tot een individueel onbillijke situatie, kan de betrokken Werknemer aan Werkgever verzoeken de toepassing van deze Sociale Regeling te toetsen aan de redelijkheid en billijkheid. Het verzoek van Werknemer zal door Werkgever voor advies worden voorgelegd aan de begeleidingscommissie. Vervolgens kan besloten worden om ten gunste van Werknemer van deze Sociale Regeling af te wijken. Er wordt een begeleidingscommissie ingesteld die erop toeziet dat deze Sociale Regeling juist wordt toegepast. De begeleidingscommissie bestaat uit 3 leden: één door Werkgever aangewezen lid en één door de Ondernemingsraad aangewezen lid en een externe adviseur. De commissie heeft een adviserende taak ten aanzien van de onderwerpen genoemd in deze Sociale Regeling en kan zowel door Werkgever als door Werknemer geraadpleegd worden in het geval discussie bestaat over de uitleg of toepassing van deze Sociale Regeling in een individueel geval. De commissie brengt binnen twee weken advies uit. Een unaniem advies van de commissie zal worden opgevolgd. Indien geen unaniem advies uit de commissie voort komt zal de onderhavige kwestie opnieuw in de commissie aan de orde worden gesteld. Indien ook in tweede instantie geen unaniem advies tot stand komt, beslist Werkgever. 10 / 11

11 DSM Biologics Company B.V. DSM Biologics Company B.V. M.H.E.M. Bouman J.D. van der Nol Mede namens Vakbond De Unie FNV Bondgenoten CNV Vakmensen H.E.M. van Rees Vakbondsbestuurder R.M.G. Smeets vakbondsbestuurder 11 / 11

Sociale Regeling GROLSCHE BIERBROUWERIJ NEDERLAND B.V. 1 mei 2015-31 december 2015

Sociale Regeling GROLSCHE BIERBROUWERIJ NEDERLAND B.V. 1 mei 2015-31 december 2015 Sociale Regeling GROLSCHE BIERBROUWERIJ NEDERLAND B.V. 1 mei 2015-31 december 2015 ifale versie 22 april 2015 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Algemeen 2.1 Werkingsduur/looptijd 2.2 Werkingssfeer 2.3 Wijziging

Nadere informatie

Maatregelen voor het opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV. Met opmaak: Nederlands (standaard)

Maatregelen voor het opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV. Met opmaak: Nederlands (standaard) Maatregelen voor het opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV Met opmaak: Nederlands (standaard) Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Doelstelling en werkingssfeer 3 Looptijd 4 Definities 4 Hardheidsclausule

Nadere informatie

C O N C E P T. Sociaal Plan 2014 Novum Nieuws

C O N C E P T. Sociaal Plan 2014 Novum Nieuws C O N C E P T Sociaal Plan 2014 Novum Nieuws 15 september 2014 tot en met 31 december 2014 C O N C E P T Sociaal Plan Novum Nieuws 2014 1 Inhoud I. Inleiding II. Werkingssfeer III. Werkingsduur IV. Definities

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan Organisatieontwikkeling. 1 april 2012

Doorlopend Sociaal Plan Organisatieontwikkeling. 1 april 2012 Doorlopend Sociaal Plan Organisatieontwikkeling 1 april 2012 INHOUDSOPGAVE 1 Preambule...3 2 Begripsbepalingen...4 3 Algemene bepalingen...6 4 Regels bij organisatieverandering...7 4.1 Organisatiestructuur

Nadere informatie

Versie 26-04-2012 CONCEPT. Sociaal Plan MCO

Versie 26-04-2012 CONCEPT. Sociaal Plan MCO Versie 26-04-2012 CONCEPT Sociaal Plan MCO 1 mei 2012 tot en met 31 december 2013 1 Overweging Sociale partners, MCO directie en de vakbonden FNV KIEM en NTB hebben gewerkt aan een, volgens partijen verantwoord

Nadere informatie

Bedrijfsonderdeel / afdeling waarop dit document betrekking heeft

Bedrijfsonderdeel / afdeling waarop dit document betrekking heeft Sociaal Plan Soort document Kies uit: - Beleidsnotitie Doel Bedrijfsonderdeel / afdeling waarop dit document betrekking heeft Kies uit: - Organisatie breed Het waarborgen van de rechtszekerheid voor medewerkers

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Landelijke Publieke Omroepen 1 juni 2010 t/m 30 juni 2013 verlengd t/m 31 december 2013 hierna verlengd t/m 31 december 2014

SOCIAAL PLAN. Landelijke Publieke Omroepen 1 juni 2010 t/m 30 juni 2013 verlengd t/m 31 december 2013 hierna verlengd t/m 31 december 2014 SOCIAAL PLAN Landelijke Publieke Omroepen 1 juni 2010 t/m 30 juni 2013 verlengd t/m 31 december 2013 hierna verlengd t/m 31 december 2014 Preambule... 4 Artikel 1 Definities... 6 a) Werkgever... 6 b) Werknemer...

Nadere informatie

Sociaal Plan. Van Hoogevest Bouw Onderhoud & Renovatie. Van Werk Naar Werk. Afslanking van het bouwbedrijf. en het mobiliteitsplan

Sociaal Plan. Van Hoogevest Bouw Onderhoud & Renovatie. Van Werk Naar Werk. Afslanking van het bouwbedrijf. en het mobiliteitsplan Sociaal Plan Afslanking van het bouwbedrijf Van Hoogevest Bouw Onderhoud & Renovatie en het mobiliteitsplan Van Werk Naar Werk INHOUDSOPGAVE 2 1. Inleiding pag. 3 1.1 Definities 2. Uitgangspunten pag.

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 1 januari 2013-1 januari 2015

SOCIAAL PLAN 1 januari 2013-1 januari 2015 SOCIAAL PLAN 1 januari 2013-1 januari 2015 Woonzorggroep Samen Jacob Ruysdaellaan 30 1741 KW Schagen 1 INLEIDING Woonzorggroep Samen hecht grote waarde aan goed werkgeverschap en streeft vanuit die gedachte

Nadere informatie

Van werk naar werk. Sociaal Statuut. Ambtelijke fusie waterschap Veluwe en waterschap Vallei & Eem 1 januari 2012

Van werk naar werk. Sociaal Statuut. Ambtelijke fusie waterschap Veluwe en waterschap Vallei & Eem 1 januari 2012 Sociaal Statuut Ambtelijke fusie waterschap Veluwe en waterschap Vallei & Eem 1 januari 2012 Vastgesteld in de commissie voor Bijzonder Georganiseerd Overleg op 2 februari 2011 en bekrachtigd door de Algemene

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan Ziekenhuis Bernhoven 2008-2013

Doorlopend Sociaal Plan Ziekenhuis Bernhoven 2008-2013 Doorlopend Sociaal Plan Ziekenhuis Bernhoven 2008-2013 doorlopend sociaal plan versie definitief 15 november 2008 1 Ondergetekenden: De stichting ziekenhuis Bernhoven gevestigd te Bernheze, te noemen de

Nadere informatie

Sociaal Plan Kenniscentra Beroepsonderwijs Bedrijfsleven

Sociaal Plan Kenniscentra Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Sociaal Plan Kenniscentra Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Sociaal Plan WKBB, versie 27 november 2014 1 Sociaal Plan Kenniscentra Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Inleiding Als gevolg van de in het Regeerakkoord

Nadere informatie

10d Voorzieningen bij werkloosheid

10d Voorzieningen bij werkloosheid 10d Voorzieningen bij werkloosheid Artikel 10d:1 Werkingssfeer Dit hoofdstuk is van toepassing op de ambtenaar die op grond van artikel 8:3, 8:5, 8:6 of 8:8 ontslagen wordt en de ambtenaar die op grond

Nadere informatie

Plan Sociale maatregelen ID-medewerkers

Plan Sociale maatregelen ID-medewerkers Verantwoordelijk manager: Susanne Plass Pagina 1 van 31 DEEL A. Tandem / Bijlage 2. Plan Sociale maatregelen ID-medewerkers 1. INLEIDING 2. DEFINITIES 3. ALGEMENE BEPALINGEN 4. MOBILITEITSBEVORDERENDE

Nadere informatie

Sociaal Statuut Esprit Scholen

Sociaal Statuut Esprit Scholen Sociaal Statuut Esprit Scholen > Tevens Sociaal Plan Mundus, opgenomen in hoofdstuk 7 November 2014, versie 2 Vastgesteld College van Bestuur dd Inhoudsopgave 1 Preambule... 4 1.1 Inleiding... 4 1.1.1

Nadere informatie

@ FLANKEREND MOBILITEITSBELEID STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS ENSCHEDE. 15 mei 2013

@ FLANKEREND MOBILITEITSBELEID STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS ENSCHEDE. 15 mei 2013 @ FLANKEREND MOBILITEITSBELEID STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS ENSCHEDE 15 mei 2013 INHOUDSOPGAVE Inhoud 1. INLEIDING 1 1.1 AANLEIDING FLANKEREND MOBILITEITSBELEID 1 2. OVEREENKOMST 3 2.1 ARTIKEL 1: DEFINITIES

Nadere informatie

Sociaal plan. Sociaal plan 2012-2014 Omnisscholen (versie 2 n.a.v. dgo 26-09-2012) Sociaal plan Omnisscholen - 1 -

Sociaal plan. Sociaal plan 2012-2014 Omnisscholen (versie 2 n.a.v. dgo 26-09-2012) Sociaal plan Omnisscholen - 1 - Sociaal plan 2012-2014 Omnisscholen (versie 2 n.a.v. dgo 26-09-2012) Sociaal plan Omnisscholen - 1 - Omnisscholen (openbaar onderwijs van de gemeente Borsele) 10141 Postbus 1 4450 AA Heinkenszand Sociaal

Nadere informatie

Sociaal Plan. Stg. Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Venray en regio

Sociaal Plan. Stg. Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Venray en regio Sociaal Plan Stg. Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Venray en regio 1 INHOUDSOPGAVE Inleiding Hoofdstuk 1: Participanten in de Regeling 4 Hoofdstuk 2: Begrippenlijst 5 Hoofdstuk 3: Algemene uitgangspunten

Nadere informatie

BIJLAGE 11. Sociaal plan Ten Boer ten behoeve van model Ten Boer - Groningen

BIJLAGE 11. Sociaal plan Ten Boer ten behoeve van model Ten Boer - Groningen BIJLAGE 11 Sociaal plan Ten Boer ten behoeve van model Ten Boer - Groningen Versie 26 juni 2006 Inhoudsopgave Ten Boer, 26 juni 2006...1 Inhoudsopgave...2 Toepassing sociaal plan... 4 1 Begripsbepalingen...

Nadere informatie

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Gelet op artikel 55u, van het Besluit algemene rechtspositie politie: Besluit

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Gelet op artikel 55u, van het Besluit algemene rechtspositie politie: Besluit Regeling van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties inhoudende de vaststelling van een landelijk sociaal statuut Nederlandse politie De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Nadere informatie

Sociaal Statuut Hefpunt 2014 / 2017

Sociaal Statuut Hefpunt 2014 / 2017 Sociaal Statuut Hefpunt 2014 / 2017 9 september2014 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemeen 3 Artikel 1.1 Begripsbepalingen 3 Artikel 1.2 Werkingssfeer en doelstelling 5 Artikel 1.3 Informatieverstrekking

Nadere informatie

Sociaal Statuut voor de herindeling van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen

Sociaal Statuut voor de herindeling van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen Sociaal Statuut voor de herindeling van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen Inhoud Hoofdstuk 1 Algemeen Blz. 2 Hoofdstuk 2 Algemene uitgangspunten van het sociaal Blz. 5 beleid Hoofdstuk 3 Inrichting

Nadere informatie

Sociaal statuut. Waterschap Rijn en IJssel

Sociaal statuut. Waterschap Rijn en IJssel BIJLAGE 1 Sociaal statuut Waterschap Rijn en IJssel (1 januari 2014 tot 1 januari 2016) INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Algemeen 5 Artikel 1 Begripsbepalingen. 5 Artikel 2 Leeswijzer 7 Artikel 3

Nadere informatie

Algemeen 1. Wat is het bevoegd gezag?

Algemeen 1. Wat is het bevoegd gezag? Algemeen 1. Wat is het bevoegd gezag? Voor militairen is dat de bevelhebber van het krijgsmachtdeel waartoe zij behoren en voor burgerambtenaren is dit afhankelijk van waar zij werkzaam zijn/waren. Bij

Nadere informatie

Beeindiging arbeidsovereenkomst om bedrijfseconomische redenen

Beeindiging arbeidsovereenkomst om bedrijfseconomische redenen BEDRIJVEN IN MOEILIJKHEDEN Beeindiging arbeidsovereenkomst om bedrijfseconomische redenen Een onderneming verkeert in financiele problemen en er bestaat een acute noodzaak om het bedrijf uit de gevarenzone

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Aangevuld met de Algemene Voorwaarden van Accord Uitzendbureau B.V. De Algemene Voorwaarden van de ABU zijn gedeponeerd ter griffie

Nadere informatie

BEËINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST

BEËINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST BEËINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST P&O-services telefoon: (030) 880 1880 Postbus 8504 e-mail: arbeidsvoorwaarden@protestantsekerknl 3503 RM Utrecht website: www.protestantsekerk.nl Inleiding Soms wil

Nadere informatie

C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T V O O R W E R K N E M E R S I N D I E N S T V A N

C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T V O O R W E R K N E M E R S I N D I E N S T V A N C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T V O O R W E R K N E M E R S I N D I E N S T V A N Looptijd: 1 april 2014 t/m 31 december 2015 1 INHOUDSOPGAVE Protocol bij de CAO voor werknemers

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL. Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V.

ALGEMEEN DEEL. Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V. ALGEMEEN DEEL Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V. 1 september 2010 1 september 2012 Preambule Hierbij ontvangt u de Collectieve Arbeidsovereenkomst (cao) van Instituut Schoevers B.V.,

Nadere informatie

De tekst van dit boekje is afgesloten op 1 januari 2014.

De tekst van dit boekje is afgesloten op 1 januari 2014. voorwoord Inmiddels geldt per 15 april 2013 een nieuw sociaal beleid voor de rijksoverheid als werkgever. Dit boekje beoogt inzicht te geven in hetgeen dit voor de medezeggenschapspraktijk betekent. In

Nadere informatie