Overgangsregeling 1april 2014 tot 1 april Sociale Regeling DSM Biologics Company B.V.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overgangsregeling 1april 2014 tot 1 april 2018. Sociale Regeling DSM Biologics Company B.V."

Transcriptie

1 Overgangsregeling 1april 2014 tot 1 april 2018 Sociale Regeling DSM Biologics Company B.V. Sociale Regeling DSM Biologics Inleiding De Sociale Regeling van DSM Biologics Company B.V. (hierna: Werkgever) heeft tot doel het regelen van een zorgvuldige uitvoering van de sociale gevolgen die voortvloeien uit reorganisaties en waarover door de Ondernemingsraad advies is uitgebracht. Uitgangspunt is dat Werkgever zich zoveel als mogelijk zal inspannen om gedwongen ontslagen te voorkomen. Werkgever zal Werknemers die boventallig worden dan ook zoveel als mogelijk van werk naar werk gaan begeleiden door middel van het inschakelen van een mobiliteitsbureau. Mochten deze herplaatsingsinspanningen niet tot het vinden van een nieuwe werkomgeving leiden, dan is deze Sociale Regeling tevens bedoeld om Werknemers een financiële buffer te bieden om de periode tot een nieuwe baan te overbruggen en tevens als genoegdoening in het kader van de beëindiging van het dienstverband. Daar waar in deze Sociale Regeling wordt gesproken van hij of zijn wordt hiermee tevens bedoeld zij of haar.

2 1. Definities Werkgever Werknemer CAO Reorganisatie Mobiliteitsbureau Bruto jaarsalaris DSM Biologics Company B.V. te Groningen degene die op 31 maart 2014 een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd heeft met Werkgever Collectieve Arbeidsovereenkomst van DSM NL Services B.V., alsmede de overgangs cao DPP wijzigingen in de organisatie zoals omschreven in een de adviesaanvraag teneinde: de kostenstructuur site Groningen te verlagen; de performance van de site Groningen te verhogen; het gecontracteerde outplacementbureau bruto jaarsalaris zoals gedefinieerd in artikel 2h van de cao verhoogd met de eventuele persoonlijke toeslag/functietoeslag Persoonlijke toeslag/ de op 31 maart 2014 voor de medewerker geldende persoonlijke Functietoeslag toeslag(en)/functietoeslag, zoals vermeld op de salarisspecificatie maart De salarisspecificatie zal worden geborgd in het personeelsdossier van de betreffende medewerker. De persoonlijke toeslag/functietoeslag zal tot de ontslagdatum worden geïndexeerd met de algemene aanpassingen van het jaarsalaris. Eventuele wijzigingen in de arbeidsduur leiden tot evenredige toepassing voor de hoogte van de persoonlijke toeslag/functietoeslag. Bruto Jaarinkomen Boventalligheidsdatum Opleidingsbudget Outplacementbudget Uitwisselbare functies Passende functie bruto jaarinkomen zoals gedefinieerd in artikel2i van de cao de datum waarop boventalligheid feitelijk ingaat Het budget dat Werkgever beschikbaar stelt aan Werknemer teneinde zijn arbeidsmarktpositie te verbeteren door middel van een, door Werkgever akkoord bevonden, opleiding of cursus Het budget dat Werkgever beschikbaar stelt aan Werknemer teneinde een Outplacementtraject te financieren gericht op begeleiding van de Werknemer van werk naar werk door een door Werkgever vooraf akkoord bevonden traject Functies die naar: 1) functie-inhoud, (2) vereiste kennis en vaardigheden, (3) vereiste competenties vergelijkbaar zijn én naar (4) niveau en beloning gelijkwaardig zijn. De functies moeten op deze factoren uitwisselbaar zijn met elkaar, dus onderling en vice versa. Een functie die wat betreft: 2 / 11

3 2. Algemeen Werkingsduur (1) inhoud, benodigde kennis, vaardigheden voldoende aansluit bij de kennis, ervaring en capaciteiten van Werknemer; (2) salaris niet meer dan 1 schaal of 10 % lager gehonoreerd is; en (3) reistijd woonadres werklocatie een reistijd (gemeten met een reguliere routeplanner op basis van de snelste route per auto dan wel openbaar vervoer als Werknemer niet over een rijbewijs beschikt) van niet meer dan 75 minuten per enkele reis meebrengt. Deze Sociale Regeling treedt in werking op 1 april 2014 tot 1 april 2018 met dien verstande dat vóór die datum gedane toezeggingen en verplichtingen worden nagekomen. Werkingssfeer Deze Sociale Regeling is bestemd voor en van toepassing op de Werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aan wie door Werkgever schriftelijk is aangezegd dat hij boventallig is geworden als gevolg van een reorganisatie. De Sociale Regeling is niet van toepassing op: - Werknemers van wie de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd door disfunctioneren, arbeidsongeschiktheid en/of een dringende reden (al dan niet na een eerdere schriftelijke aanzegging van boventalligheid); - Werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd; - Uitzendkrachten, Inleenkrachten en gelijkgestelden; - bij een intraconcernverplaatsing. Boventallig Een Werknemer is boventallig indien: - de functie van Werknemer vervalt; dan wel - de functie van Werknemer blijft bestaan echter het aantal formatieplaatsen in die functie vermindert en voor de categorie uitwisselbare functie(s) waartoe de functie van Werknemer behoort meer Werknemers beschikbaar zijn dan het aantal beschikbare formatieplaatsen in de nieuwe organisatie en het de door de Werknemer bezette formatieplaats is die na toepassing van het afspiegelingsbeginsel 1 komt te vervallen; dan wel - de functie van Werknemer in de nieuwe organisatie zodanig wijzigt dat niet meer gesproken kan worden van dezelfde (uitwisselbare) functie maar van een nieuwe niet-uitwisselbare functie; en er is geen sprake van een directe interne herplaatsing. Inlichtingenplicht 1 Het vaststellen van boventalligheid zal plaatsvinden conform de van toepassing regelgeving zoals vastgelegd in het Ontslagbesluit en de daarbij behorende Beleidsregels Ontslagtaak CWI. 3 / 11

4 De Werknemer op wie de Sociale Regeling van toepassing is, is verplicht om de Werkgever alle terzake doende inlichtingen te verstrekken, die voor de juiste toepassing van de regeling noodzakelijk zijn. Het al dan niet opzettelijk niet verstrekken van inlichtingen, het geven van onjuiste en/of volledige inlichtingen of het niet doorgeven van belangrijke wijzigingen kan gehele of gedeeltelijke uitsluiting van de Regeling tot gevolg hebben en kan leiden tot terugvordering van betaalbaar gestelde bedragen. De Werknemer is verplicht om alle medewerking te verlenen aan herplaatsingsinspanningen respectievelijk het actief zoeken naar ander werk een en ander ter beoordeling van de Werkgever. Uitgangspunt Daar waar de Sociale Regeling niet in voorziet, beslist de Werkgever. 3. Procedure boventalligverklaring De Werknemer wordt in een persoonlijk gesprek geïnformeerd over zijn boventalligheid. In het gesprek wordt Werknemer tevens geïnformeerd over het direct (danwel op zeer korte termijn) beschikbaar zijn van een interne herplaatsingmogelijkheid. De Werknemer die een direct passend aanbod door Werkgever wordt gedaan, wordt niet boventallig en kan dientengevolge geen rechten ontlenen aan deze sociale regeling. Binnen 1 week na dit gesprek ontvangt de Werknemer een bevestigingsbrief. Een Werknemer aan wie een mogelijkheid tot interne herplaatsing is aangeboden, dient binnen 2 weken na dagtekening van de bevestigingsbrief aan te geven of hij de interne herplaatsingmogelijkheid accepteert, danwel dat hij de mogelijkheid weigert onder vermelding van de reden van de weigering. Een Werknemer die boventallig is verklaard en voor wie geen directe interne herplaatsing mogelijk is, heeft de keuze uit twee externe herplaatsingtrajecten: of op eigen kracht (traject 0) of met behulp van een Mobiliteitsbureau (traject 1). Werknemer dient binnen 3 weken na dagtekening van de bevestigingbrief aan te geven of hij gebruik wenst te maken van Traject 0 of Traject 1, als hierna in hoofdstuk 5 gedefinieerd. Wanneer Werknemer niet binnen 3 weken na boventalligverklaring zijn keuze kenbaar maakt, geldt Traject 1. Indien de Werknemer gebruik maakt van Traject 1 wordt zo spoedig mogelijk gestart met outplacementbegeleiding bij een gecontracteerd mobiliteitsbureau. Vaststellingsovereenkomst Zodra de Werknemer zijn trajectkeuze heeft medegedeeld, ontvangt hij een vaststellingsovereenkomst waarin de afspraken worden vastgelegd met betrekking tot zijn keuze. In de vaststellingsovereenkomst zullen tevens de van toepassing zijnde vergoedingen en een algemene finale kwijting terzake het dienstverband en het beëindigen zijn opgenomen. Vanaf het moment van boventalligheid wordt de Werknemer vrijgesteld van werkzaamheden. 4 / 11

5 4. Procedure interne herplaatsing Werkgever zal doorlopend voor iedere boventallige Werknemer de mogelijkheid van interne herplaatsing nagaan en monitoren. Vacatures Eventuele vacatures bij Werkgever worden zoveel als mogelijk door boventallige Werknemers ingevuld. Bij de beoordeling resp. invulling van de vacatures worden de beleidsregels van het Ontslagbesluit gevolgd danwel beoordeeld of de functie passend is. De criteria zoals vermeld bij interne herplaatsing zijn van toepassing. De vacatures worden op gebruikelijke wijze gepubliceerd. Op zijn verzoek zal de Werknemer gedurende 12 maanden na boventalligheidsdatum de vacatures binnen de site Groningen ontvangen per (prive)- . Werkgever streeft ernaar om Werknemers te begeleiden van werk naar werk en ten eerste een Passende functie bij Werkgever te vinden. Herplaatsing op lager salarisniveau Indien de Werknemer wordt herplaatst op een functie die een lagere indeling heeft dan zijn huidige functie, is mits aan de voorwaarden wordt voldaan, de aanvullingsregeling als bedoeld in bijlage 4 van de CAO van toepassing. Bij interne herplaatsing is er geen sprake van een proeftijd en/of tijdelijk dienstverband. Bij het bepalen van de diensttijd zal worden uitgegaan van de oorspronkelijke datum van indiensttreding, Vervallen van vergoedingen en voorzieningen uit Sociale Regeling. Werknemer kan geen verdere rechten doen gelden op de vergoedingen en voorzieningen in deze Sociale Regeling op het moment dat hij zonder gegronde redenen een aangeboden passende interne of externe functie weigert. In dit geval zal Werkgever de weigering ter beoordeling voorleggen aan de Hardshipcommissie. Indien de weigering zonder gegronde redenen wordt beschouwd, wordt de arbeidsovereenkomst beëindigd zonder toepassing van de Sociale Regeling, zulks ter beoordeling van de Werkgever. 5. Procedure externe herplaatsing Basisvergoeding Ongeacht de keuze van het externe herplaatsingtraject zal iedere boventallige Werknemer die niet intern herplaatst wordt, bij het eindigen van zijn arbeidsovereenkomst middels een vaststellingsovereenkomst 5 / 11

6 een ontslagvergoeding ontvangen ter compensatie voor te derven inkomen resp. voor aanvulling lager inkomen of voor aanvulling van een werkloosheidsuitkering (de Basisvergoeding). De Basisvergoeding is een uitkering ineens en bedraagt 1/12 deel van het bruto jaarinkomen vermenigvuldigd met de factor: voor ieder dienstjaar tot de leeftijd van 35 jaar - 1 voor ieder dienstjaar vanaf leeftijd 35 jaar tot 45 jaar voor ieder dienstjaar vanaf 45 jaar tot 55 jaar - 2 voor ieder dienstjaar vanaf 55 jaar De leeftijd is de leeftijd op de datum boventalligheid. De volgende dienstjaren worden voor deze berekening in aanmerking genomen: de hele dienstjaren dat Werknemer gerekend tot aan de datum boventalligheid onafgebroken in dienst is geweest bij Werkgever hierbij inbegrepen de periode waarin hij direct voorafgaand aan het dienstverband werkzaam is geweest als uitzendkracht en/of werkzaam is geweest op basis van een tijdelijke arbeidsovereenkomst. Voor het afronden op hele dienstjaren wordt de diensttijd van minder dan 6 maanden naar beneden afgerond en 6 maanden en meer naar boven afgerond. Traject 0 Herplaatsing eigen kracht Bij Herplaatsing eigen kracht wordt de arbeidsovereenkomst beëindigd middels een vaststellingsovereenkomst per de eerste van de maand volgend op de datum van boventalligverklaring. Bij keuze voor Traject 0 ontvangt Werknemer: - de Basisvergoeding; én - een uitkering ineens ter grootte van 7/12 deel van het Bruto Jaarinkomen ; én - een extra vertrekstimulering ter grootte van het deel van het bruto jaarinkomen over de resterende opzegtermijn; én - een Opleidings/Outplacementbudget van 3.000, - (ex btw). Een eventuele opzegtermijn wordt niet in acht genomen, omdat Werknemer wordt geacht hiervoor afdoende te zijn gecompenseerd. Met de keuze voor Traject 0 doet Werknemer afstand van alle overige bepalingen zoals vastgelegd in deze Sociale Regeling. Dit en een algemene finale kwijting terzake het dienstverband en het beëindigen daarvan zal ook worden opgenomen in de vaststellingsovereenkomst. Traject 1 Outplacementbegeleiding Bij Outplacementbegeleiding door een door Werkgever gecontracteerd Mobiliteitsbureau, zal Werknemer worden begeleid bij het vinden van een nieuwe externe functie. Gedurende Traject 1 blijft Werknemer in dienst van Werkgever en kan hij onverkort in aanmerking komen voor de interne herplaatsing als omschreven in Hoofdstuk 4 van deze Sociale Regeling. 6 / 11

7 Het traject start met een intakegesprek. Na het intakegesprek zal een individueel plan worden opgesteld waarin de wederzijdse inspanningen worden vastgelegd met als doel het begeleiden van Werknemer van werk naar werk. Werknemer wordt geïnformeerd over de procedures en andere relevante informatie. Op basis van een intakegesprek zal een actieplan worden opgesteld waarin zonodig afspraken worden vastgelegd van om-, her- en bijscholing. De duur van de begeleiding en bemiddeling door het outplacementbureau, is maximaal 8 maanden vanaf boventalligverklaring (= de Begeleidingstermijn). Reiskosten verbonden aan sollicitatiegesprekken in Nederland/Duitsland zullen op basis van de reële kosten openbaar vervoer worden vergoed. Eventuele vergoedingen van de eventuele nieuwe werkgever worden hierbij verrekend. Indien de Werknemer zelf een outplacementbureau wenst te selecteren is dit mogelijk. De kosten worden in dat geval vergoed op declaratiebasis tot maximaal 3.000, - (excl. btw). De kosten van een opleidingsbudget worden op declaratiebasis vergoed tot maximaal 2.000, - (excl. btw). Herplaatsing binnen de Begeleidingstermijn Van de Werknemer die binnen de Begeleidingstermijn een externe functie aanvaardt, wordt de arbeidsovereenkomst met Werkgever beëindigd op het moment van indiensttreding bij de nieuwe werkgever. Werknemer ontvangt: - de Basisvergoeding; én - een uitkering ineens ter grootte van 100% van het resterende deel van het bruto Jaarinkomen tot het einde van de maximale Begeleidingstermijn; én - een extra uitkering ineens ter grootte van 1/12 deel van het bruto jaarinkomen. Geen herplaatsing binnen de Begeleidingstermijn Bij de aanvang van Traject 1 wordt met de Werknemer een vastsstellingovereenkomst gesloten waarin vermeld dat na afloop van de Begeleidingstermijn van 8 maanden de arbeidsovereenkomst is beëindigd per de eerste van de maand volgend op de datum van afloop van de Begeleidingstermijn. Een eventuele opzegtermijn wordt niet in acht genomen, omdat Werknemer wordt geacht hiervoor afdoende te zijn gecompenseerd. Werknemer ontvangt de Basisvergoeding. De Werknemer kan na de Begeleidingstermijn nog kiezen voor een verlengde outplacementbegeleiding: Traject 2. Indien de Werknemer niet kiest voor Traject 2 ontvangt Werknemer tevens een Opleidings/Outplacementbudget van max , - (ex btw). Opleidingen, cursussen als 7 / 11

8 outplacementtrajecten dienen vooraf ter goedkeuring aan Werkgever te worden voorgelegd. Het budget wordt door middel van het overleggen van de (originele) facturen aan de Werknemer vergoed. Traject 2 Verlengde outplacementbegeleiding De Verlengde Outplacementbegeleiding' omvat een nieuwe periode van 6 maanden waarin begeleiding vanuit het door Werkgever gecontracteerd Outplacementbureau wordt gecontinueerd op kosten van Werkgever. Voor de goede orde zij vermeld dat gedurende Traject 2 de arbeidsovereenkomst met Werkgever is beëindigd. 6. Plaatsmakersregeling Een Plaatsmaker is een niet-boventallige Werknemer die met toestemming van Werkgever plaatsmaakt voor een boventallige Werknemer, in de zin dat het plaatsmaken leidt tot een direct interne herplaatsing van een boventallige Werknemer die gekozen heeft voor Traject 1 en voor wie de bemiddelingsperiode nog niet is beëindigd. Een Plaatsmaker kan bij Werkgever een schriftelijk verzoek tot toepassing van de Plaatsmakersregeling indienen. Een dergelijk verzoek zal vanzelfsprekend in alle redelijkheid en billijkheid door Werkgever worden getoetst en beoordeeld. De arbeidsovereenkomst van de Plaatsmaker zal bij goedkeuring van zijn plaatsmakersverzoek per de eerste van de maand volgend op de goedkeuring van zijn verzoek worden beëindigd middels een vaststellingsovereenkomst onder toekenning van de Basisvergoeding. Een eventuele opzegtermijn wordt niet in acht genomen, omdat Werknemer wordt geacht hiervoor afdoende te zijn gecompenseerd. Het risico met betrekking tot de werkloosheidsuitkering is volledig voor deze Werknemer. Dit en een algemene finale kwijting terzake het dienstverband en het beëindigen daarvan zal ook worden opgenomen in de vaststellingsovereenkomst. 7. Overige bepalingen Tot aan het einde van het dienstverband blijft de Werknemer onverkort recht houden op hetgeen voortvloeit uit de CAO bepalingen van de toepasselijke CAO. De Werknemer blijft deelnemer van het bij Werkgever vigerende Pensioenfonds tot aan het moment dat de arbeidsovereenkomst eindigt. Bij het einde van het dienstverband ontvangt de Werknemer een eindafrekening. Hierin wordt o.a. het (pro rata) deel van het jaarsalaris in opgenomen en de uit deze regeling voortvloeiende financiële elementen. Het saldo vakantiedagen en verlof (ADV) uren zoals aanwezig op de boventalligheidsdatum wordt op dat moment uitbetaald. Gezien de vrijstelling van werkzaamheden wordt vakantie en verlofopbouw tijdens de Begeleidingstermijn geacht te zijn opgenomen gedurende de Begeleidingstermijn. Het uitgangspunt is dat de basisvergoeding en extra uitkeringen worden uitbetaald binnen één maand na de einddatum van het dienstverband onder inhouding van loonbelasting en sociale premies. Indien Werknemer ervoor kiest om de basisvergoeding in een andere fiscaal toegelaten constructie aan te wenden is dit mogelijk, mits dit niet tot extra kosten voor Werkgever leidt en mits Werknemer desgevraagd aanvullende documentatie (incl. een goedkeurende verklaring van de Belastingdienst) overlegt. Werknemer ontvangt een vergoeding van de gemaakte kosten tot maximaal 500, - excl. btw voor fiscaal advies en tot maximaal 500, - excl. btw voor juridisch advies. 8 / 11

9 Op de datum van boventalligheid levert de Werknemer de door de Werkgever ter beschikking gestelde bedrijfsmiddelen in (zoals laptop, mobiele telefoon, bedrijfspersonenauto) Concurrentiebeding/geheimhoudingsverklaring: In het geval een concurrentiebeding van kracht is, zal dit na het eindigen van de arbeidsovereenkomst als vervallen worden beschouwd. Een overeengekomen geheimhoudingsplicht blijft onverkort van kracht. Verhuiskosten Indien de Werknemer een nieuwe arbeidsovereenkomst bij een nieuwe werkgever kan aanvaarden en hiertoe een verhuizing noodzakelijk is, zal Werkgever eventuele transportkosten, verzekeringskosten en (tegemoetkoming) in herinrichtingskosten vergoeden zoals vastgesteld en toegestaan tot het fiscaal toegestane maximum indien sprake is van: - het vereiste van de nieuwe werkgever om binnen een specifieke regio woonachtig te zijn, en - de nieuwe werkgever vergoedt de verhuiskosten niet danwel gedeeltelijk, en - betreffende standplaats ligt op een reistijdafstand van meer dan 75 minuten. 9 / 11

10 8. Hardheidsclausule In die gevallen waarin toepassing van deze Sociale Regeling zou leiden tot een individueel onbillijke situatie, kan de betrokken Werknemer aan Werkgever verzoeken de toepassing van deze Sociale Regeling te toetsen aan de redelijkheid en billijkheid. Het verzoek van Werknemer zal door Werkgever voor advies worden voorgelegd aan de begeleidingscommissie. Vervolgens kan besloten worden om ten gunste van Werknemer van deze Sociale Regeling af te wijken. Er wordt een begeleidingscommissie ingesteld die erop toeziet dat deze Sociale Regeling juist wordt toegepast. De begeleidingscommissie bestaat uit 3 leden: één door Werkgever aangewezen lid en één door de Ondernemingsraad aangewezen lid en een externe adviseur. De commissie heeft een adviserende taak ten aanzien van de onderwerpen genoemd in deze Sociale Regeling en kan zowel door Werkgever als door Werknemer geraadpleegd worden in het geval discussie bestaat over de uitleg of toepassing van deze Sociale Regeling in een individueel geval. De commissie brengt binnen twee weken advies uit. Een unaniem advies van de commissie zal worden opgevolgd. Indien geen unaniem advies uit de commissie voort komt zal de onderhavige kwestie opnieuw in de commissie aan de orde worden gesteld. Indien ook in tweede instantie geen unaniem advies tot stand komt, beslist Werkgever. 10 / 11

11 DSM Biologics Company B.V. DSM Biologics Company B.V. M.H.E.M. Bouman J.D. van der Nol Mede namens Vakbond De Unie FNV Bondgenoten CNV Vakmensen H.E.M. van Rees Vakbondsbestuurder R.M.G. Smeets vakbondsbestuurder 11 / 11

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is Sociaal Plan AkzoNobel in Nederland 2014-2016 AkzoNobel en vakorganisaties streven naar het behouden van werkgelegenheid bij reorganisaties. Voor die situaties waar behoud van werkgelegenheid onverhoopt

Nadere informatie

Nieuwe Werkbegeleidingsplan DSM

Nieuwe Werkbegeleidingsplan DSM Nieuwe Werkbegeleidingsplan DSM VAKORGANISATIES EN DSM ZIJN EEN NIEUW WERKBEGELEIDINGSPLAN OVEREENGEKOMEN ALS ONDERDEEL VAN HET AKKOORD VOOR DE EEN 1 CAO. HIEROVER VOLGT NADERE UITLEG OVER HET NIEUWE PLAN

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 24 februari september 2014

SOCIAAL PLAN 24 februari september 2014 SOCIAAL PLAN 24 februari 2014 30 september 2014 Sociaal plan Goes 2014 V 0.4 1 1. Werkingssfeer en doelstelling 4 2. Werkingsduur 5 3. Definities 6 4.1 Hardheidsclausule 7 4.2 Speciale afspraken 7 5. Begeleidingscommissie

Nadere informatie

Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011. Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8

Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011. Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8 Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011 Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8 Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van

Nadere informatie

3F UITTREKSEL. Samen Sterker Verder

3F UITTREKSEL. Samen Sterker Verder 3F UITTREKSEL van het Sociaal Plan FNV in Beweging 1 maart 2013 1 oktober 2018 en art. 6 uit het Sociaal Plan tussen FNV Personeel en FNV KIEM van 18 maart 2016 i.v.m. art. 2:334f lid 2 sub g BW Samen

Nadere informatie

Inhoudsopgave 2 Doelstelling en werkingssfeer 3. Voorkomen boventalligheid 6. Boventallig met interne herplaatsing 7

Inhoudsopgave 2 Doelstelling en werkingssfeer 3. Voorkomen boventalligheid 6. Boventallig met interne herplaatsing 7 Maatregelen voor het opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Hoofdstuk 1. Hoofdstuk 2. Hoofdstuk 3. Hoofdstuk 4. Hoofdstuk 5. Hoofdstuk 6. Hoofdstuk 7. Hoofdstuk

Nadere informatie

15 april 2014. Sociaal Plan 1 april 2014-1 april 2015

15 april 2014. Sociaal Plan 1 april 2014-1 april 2015 15 april 2014 Sociaal Plan 1 april 2014-1 april 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen 1.1. Begripsbepalingen 1.2. Werkingssfeer 1.3. Looptijd 1.4. Overleg 2. Procedure 2.1. Vaststelling en mededeling van boventalligheid

Nadere informatie

# SOCIAAL PLAN. Arjowiggins Security B.V. te Ugchelen

# SOCIAAL PLAN. Arjowiggins Security B.V. te Ugchelen #1581627 SOCIAAL PLAN Arjowiggins Security B.V. te Ugchelen 5 december 2013 tot 1 juli 2014 1 De ondergetekenden, 1. Arjowiggins Security B.V. te Ugchelen, hierna te noemen: AWS en 2. FNV Bondgenoten De

Nadere informatie

Sociale Regeling GROLSCHE BIERBROUWERIJ NEDERLAND B.V. 1 mei 2015-31 december 2015

Sociale Regeling GROLSCHE BIERBROUWERIJ NEDERLAND B.V. 1 mei 2015-31 december 2015 Sociale Regeling GROLSCHE BIERBROUWERIJ NEDERLAND B.V. 1 mei 2015-31 december 2015 ifale versie 22 april 2015 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Algemeen 2.1 Werkingsduur/looptijd 2.2 Werkingssfeer 2.3 Wijziging

Nadere informatie

FNV Bouw, gevestigd te Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van der Veer;

FNV Bouw, gevestigd te Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van der Veer; Afvloeiingsregeling Bald BV Partijen: Bald BV, gevestigd te Dongen, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar statutair directeur, de heer L.F. Postma, verder te noemen de werkgever; en FNV Bouw,

Nadere informatie

Overgangsregeling 1 april 2014 1 april 2018

Overgangsregeling 1 april 2014 1 april 2018 Werkbegeleidingsplan DSM Limburg B.V. Overgangsregeling DSM Nederland B.V., Trade Register Limburg 14080844 Page 2 of 18 INHOUD Pagina Definities 3 1. Algemeen 1.1. Inleiding 4 1.2. Werkingssfeer 4 1.3.

Nadere informatie

Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV

Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV versie 2 september 2011 Pagina 1 1. Inleiding In het kader van het faillissement van DELTA Biovalue BV en daarmee van DELTA

Nadere informatie

Onderhandelingsresultaat Sociaal Plan Philip Morris Holland B.V.

Onderhandelingsresultaat Sociaal Plan Philip Morris Holland B.V. datum: 7 juni 2014 Onderhandelingsresultaat Sociaal Plan Philip Morris Holland B.V. Philip Morris Holland B.V. en de vakbonden FNV Bondgenoten, CNV Vakmensen en De Unie (verder te noemen partijen) hebben

Nadere informatie

Sociaal plan Mueller ten behoeve van de verhuizing naar de nieuw te bouwen locatie te Groenlo.

Sociaal plan Mueller ten behoeve van de verhuizing naar de nieuw te bouwen locatie te Groenlo. Sociaal plan Mueller ten behoeve van de verhuizing naar de nieuw te bouwen locatie te Groenlo. Inleiding Deze regeling (hierna te noemen: de Regeling), is bedoeld om de opvang van de sociale gevolgen te

Nadere informatie

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de medewerkers die vallen onder de CAO VVT. 1. Overeenkomst Ondergetekenden:

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Bouwbedrijf De Keij B.V. Rotterdam

SOCIAAL PLAN. Bouwbedrijf De Keij B.V. Rotterdam SOCIAAL PLAN Bouwbedrijf De Keij B.V. Rotterdam INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9 Hoofdstuk 10 Hoofdstuk 11 Algemeen

Nadere informatie

Outplacement Voorbeeldteksten

Outplacement Voorbeeldteksten Outplacement Voorbeeldteksten Hieronder volgen een aantal voorbeeld teksten voor outplacement Tekst 1 Outplacement Werknemers waarvan de functie komt te vervallen, blijven gedurende het outplacement in

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 2011 CapitalP inzake AgentschapNL 15 oktober 2011 tot en met 31 december 2013

SOCIAAL PLAN 2011 CapitalP inzake AgentschapNL 15 oktober 2011 tot en met 31 december 2013 SOCIAAL PLAN 2011 CapitalP inzake AgentschapNL 15 oktober 2011 tot en met 31 december 2013 CapitalP, gevestigd te Almere als partij ter ener zijde en FNV Bondgenoten, gevestigd te Utrecht CNV Dienstenbond,

Nadere informatie

Sociaal plan 1 november 2016 tot en met 30 juni 2017

Sociaal plan 1 november 2016 tot en met 30 juni 2017 Sociaal plan 1 november 2016 tot en met 30 juni 2017 De ondergetekenden, 1. Solidus Solutions Board B.V., gevestigd te Bad Nieuweschans, Solidus Solutions Oude Pekela B.V., gevestigd te Oude Pekela, Solidus

Nadere informatie

Sociaal Plan ECN januari 2011

Sociaal Plan ECN januari 2011 Sociaal Plan ECN 2011 13 januari 2011 Preambule... 3 Artikel 1 Definities... 4 Artikel 2 Werkingssfeer en werkingsduur... 5 a. Werkingssfeer... 5 b. Werkingsduur... 5 c. Wijzigingen... 5 d. Registratie...

Nadere informatie

Maatregelen voor het opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV. Met opmaak: Nederlands (standaard)

Maatregelen voor het opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV. Met opmaak: Nederlands (standaard) Maatregelen voor het opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV Met opmaak: Nederlands (standaard) Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Doelstelling en werkingssfeer 3 Looptijd 4 Definities 4 Hardheidsclausule

Nadere informatie

S O C I A A L P L A N

S O C I A A L P L A N S O C I A A L P L A N 1. ALGEMENE BEPALINGEN EN UITGANGSPUNTEN 1.1 Siemens Nederland N.V. te Den Haag, verder te noemen werkgever, en de vertegenwoordigers van de Vakverenigingen, hebben overeenstemming

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN principe akkoord 25 november 2016

SOCIAAL PLAN principe akkoord 25 november 2016 SOCIAAL PLAN principe akkoord 25 november 2016 1. INLEIDING 1.1 Aanleiding en uitgangspunten Sociaal Plan 1.1.1 Op 27 oktober 2016 heeft FNsteel b.v. de Adviesaanvraag ex artikel 25 WOR ingediend bij de

Nadere informatie

Sociaal Plan. Koninklijk Instituut voor de Tropen

Sociaal Plan. Koninklijk Instituut voor de Tropen Sociaal Plan Koninklijk Instituut voor de Tropen 0 Inhoud Artikel 1 WERKINGSSFEER EN WERKINGSDUUR... 3 Werkingssfeer... 3 Werkingsduur... 3 Bovenwettelijke uitkeringsregeling bij werkloosheid... 3 Wijziging...

Nadere informatie

Reglement tijdelijke vergoeding pensioenpremie bij ontslag op economische gronden Inhoudsopgave

Reglement tijdelijke vergoeding pensioenpremie bij ontslag op economische gronden Inhoudsopgave Reglement tijdelijke vergoeding pensioenpremie bij ontslag op economische gronden Inhoudsopgave Artikel 1: Definities... 2 Artikel 2: Voorwaarden... 2 Artikel 3: Aanvraagprocedure en beëindiging... 4 Artikel

Nadere informatie

Sociaal plan 2015-2018. Maatregelen voor het voorkomen en opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV

Sociaal plan 2015-2018. Maatregelen voor het voorkomen en opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV Sociaal plan 2015-2018 Maatregelen voor het voorkomen en opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Doelstelling en werkingssfeer 3 Looptijd 4 Definities 4 Hardheidsclausule

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN Nagel Nederland Reorganisatie

SOCIAAL PLAN Nagel Nederland Reorganisatie SOCIAAL PLAN Nagel Nederland Reorganisatie pagina 1 van 15 De ondergetekenden, 1. Krafverkehr Nagel GmbH&Co.KG te Versmold (DLD), mede gevestigd in Nederland/Raalte aldaar h.o.d.n. Nagel Nederland. en

Nadere informatie

voor het personeel van NXP Semiconductors Netherlands B.V. NXP Software B.V.

voor het personeel van NXP Semiconductors Netherlands B.V. NXP Software B.V. Sociaal Plan 2014 voor het personeel van NXP Semiconductors Netherlands B.V. NXP Software B.V. Looptijd: 8 mei 2014 tot en met 30 juni 2015 Datum: 8 mei 2014 Page 1 of 14 Inhoudsopgave 1 Definities 2 Inleiding

Nadere informatie

Sociaal Plan Reorganisatie Splitsing Frontoffice/Backoffice MCB Nederland B.V. Versie 1.5, definitief 15 augustus 2012

Sociaal Plan Reorganisatie Splitsing Frontoffice/Backoffice MCB Nederland B.V. Versie 1.5, definitief 15 augustus 2012 Sociaal Plan Reorganisatie Splitsing Frontoffice/Backoffice MCB Nederland B.V. Versie 1.5, definitief 15 augustus 2012 Sociaal Plan MCB Nederland B.V. 1 Inhoud 1 1. Inleiding 2 2. Arbeidsvoorwaarden /

Nadere informatie

ANWB B.V., gevestigd te Den Haag, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer O. Bouman enerzijds, hierna te noemen ANWB,

ANWB B.V., gevestigd te Den Haag, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer O. Bouman enerzijds, hierna te noemen ANWB, 1 Principeakkoord Sociaal Plan ANWB 2016-2017 De ondergetekenden: ANWB B.V., gevestigd te Den Haag, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer O. Bouman enerzijds, hierna te noemen ANWB, en FNV,

Nadere informatie

Sociaal Plan - Air Products Nederland BV. Januari 2015.

Sociaal Plan - Air Products Nederland BV. Januari 2015. Sociaal Plan - Air Products Nederland BV. Januari 2015. Inleiding. Air Products ziet zich genoodzaakt op wereldwijd, Europees en op landen niveau de bedrijfsorganisaties anders in te richten teneinde te

Nadere informatie

Sociaal Plan Blokker B.V. Ten behoeve van aanpassing filiaalbezetting 2015. 1 april 2015 tot en met 31 december 2015

Sociaal Plan Blokker B.V. Ten behoeve van aanpassing filiaalbezetting 2015. 1 april 2015 tot en met 31 december 2015 Sociaal Plan Blokker B.V. Ten behoeve van aanpassing filiaalbezetting 2015 1 april 2015 tot en met 31 december 2015 Amsterdam, 18 maart 2015 Inhoudsopgave Sociaal Plan Blokker B.V. 1. Inleiding 4 2. Definities

Nadere informatie

Sociaal Plan Jaarbeurs B.V. Jaarbeurs Catering Services B.V.

Sociaal Plan Jaarbeurs B.V. Jaarbeurs Catering Services B.V. Sociaal Plan Jaarbeurs B.V. Jaarbeurs Catering Services B.V. 1 december 2016 31 december 2017 De ondergetekenden, 1. Jaarbeurs B.V. en Jaarbeurs Catering Services B.V., allen gevestigd te Utrecht, hierna

Nadere informatie

Sociaal Plan Recticel Wijchen

Sociaal Plan Recticel Wijchen Sociaal Plan Recticel Wijchen 22 juli 2014 Sociaal Plan Recticel Wijchen RECTICEL.: D rite / tîjjwtt, frrr crrmfrrrt Inhoudsopgave Preambule... 4 Artikel 1 Definities... 5 a) Werkgever... 5 b) Werknemer...

Nadere informatie

Sociaal Plan A. Jansen B.V. 2011/2012

Sociaal Plan A. Jansen B.V. 2011/2012 Sociaal Plan A. Jansen B.V. 2011/2012 SON, MAART 2011 pagina 1 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 4 1.1 Toepassing... 4 1.2 Looptijd Sociaal Plan... 4 1.3 Aanmelden als CAO... 4 2. DEFINITIES... 5 2.1 Werkgever...

Nadere informatie

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks Fusie convenant 1 van 7 INLEIDING Het fusie convenant bestaat uit: - het doorlopend

Nadere informatie

Addendum Calibris. bij Sociaal Plan WKBB 2014-2015

Addendum Calibris. bij Sociaal Plan WKBB 2014-2015 Addendum Calibris bij Sociaal Plan WKBB 2014-2015 Inhoud 1 Inleiding en aanleiding addendum... 3 2 Aanvullingen op Sociaal Plan d.d. 27 november 2014... 4 3 Overige aanvullingen faciliteiten... 7 kenniscentrum

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de reorganisatie PostNL, branche Post en Pakketten.

Veelgestelde vragen over de reorganisatie PostNL, branche Post en Pakketten. Veelgestelde vragen over de reorganisatie PostNL, branche Post en Pakketten. Inhoud Voor wie geldt het sociaal plan PostNL 2013-2015?... 2 Ik krijg een aanbod voor nachtdiensten. Mag ik dit aanbod weigeren?...

Nadere informatie

Samenvatting. SOCIAAL PLAN `van werk naar werk` DUTCHMEDIA PUBLICATIE

Samenvatting. SOCIAAL PLAN `van werk naar werk` DUTCHMEDIA PUBLICATIE van versienummer Versie 2.0 atum 11 juni 2007 Samenvatting SOCIAAL PLAN `van werk naar werk` DUTCHMEDIA PUBLICATIE 1 Inleiding In de periode van medio maart tot medio juni zijn vakbonden en werkgever met

Nadere informatie

Magentazorg. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015

Magentazorg. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015 Magentazorg Addendum Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015 versie 12 augustus 2014 Pagina 1 van 8 Verklaring Aldus overeengekomen te Heerhugowaard op 21 augustus 2014 tussen: De werkgever: Stichting

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN ENRICHMENT TECHNOLOGY NEDERLAND B.V. 1 juni december 2015

SOCIAAL PLAN ENRICHMENT TECHNOLOGY NEDERLAND B.V. 1 juni december 2015 #1561985 SOCIAAL PLAN ENRICHMENT TECHNOLOGY NEDERLAND B.V. 1 juni 2013-31 december 2015 Versie juli 2013 De ondergetekenden, 1. Enrichment Technology Nederland B.V., gevestigd te Almelo, hierna te noemen

Nadere informatie

ABVAKABO FNV. Algemeen directeur XXXX

ABVAKABO FNV. Algemeen directeur XXXX Preambule De ondergetekenden, Stichting xxxxx enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer, anderzijds, verklaren hiermee het Sociaal Plan xxxx te zijn overeengekomen, welke de personele

Nadere informatie

Concept Sociaal plan privatisering Zwembad t Baafje

Concept Sociaal plan privatisering Zwembad t Baafje Concept Sociaal plan privatisering Zwembad t Baafje MEDEDELING IN HET KADER VAN DE AANBESTEDING ZWEMBAD t BAAFJE AAN GEINTERESSEERDE PARTIJEN Voorliggend concept sociaal plan kan de goedkeuring van zowel

Nadere informatie

Sociaal Plan Stichting CED-Groep

Sociaal Plan Stichting CED-Groep Sociaal Plan Stichting CED-Groep Datum: 24 april 2015 Kenmerk: U/D15 0037 Status en/of versie Concept versie DE PARTIJEN: De stichting Stichting CED-Groep, gevestigd en kantoorhoudende te (3068 PC) Rotterdam

Nadere informatie

Sociaal Plan HAPAG-LLOYD ROTTERDAM Branch of Hapag-Lloyd AG

Sociaal Plan HAPAG-LLOYD ROTTERDAM Branch of Hapag-Lloyd AG Sociaal Plan HAPAG-LLOYD ROTTERDAM Branch of Hapag-Lloyd AG Inhoudsopgave Preambule...3 Artikel 1 Definities...4 Artikel 2 Werkingssfeer en werkingsduur...4 Artikel 3 Algemene bepalingen en voorwaarden...4

Nadere informatie

MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3

MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3 MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3 Inleiding Schakelring heeft nu en de komende jaren te maken met fundamentele ontwikkelingen in welzijn en zorg, die continue aanpassingen en vernieuwingen

Nadere informatie

TiU-Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer en verhuiskosten

TiU-Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer en verhuiskosten TiU-Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer en verhuiskosten Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Onderwerp reikwijdte regeling Deze regeling bevat: nadere regels, als bedoeld in de CAO

Nadere informatie

Sociaal Plan 2015-2016 Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren

Sociaal Plan 2015-2016 Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren Sociaal Plan 2015-2016 Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren November 2015 1 Inhoudsopgave Preambule Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel

Nadere informatie

Onderhandelaarsresultaat Cao-Onderzoekinstellingen 2017

Onderhandelaarsresultaat Cao-Onderzoekinstellingen 2017 Onderhandelaarsresultaat Cao-Onderzoekinstellingen 2017 De WVOI namens de onderzoekinstellingen en AC/FBZ, CNV Overheid, FNV Overheid en VAWO/CMHF, namens werknemersorganisaties, hierna te noemen partijen,

Nadere informatie

S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V. H a H W E E K K R A N T E N

S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V. H a H W E E K K R A N T E N PRINCIPE-AKKOORD S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V. H a H W E E K K R A N T E N Overeengekomen op 15 maart 2017 door: De Persgroep Nederland B.V. NVJ jv/15 maart

Nadere informatie

1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens:

1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens: Hoofdstuk 14 Activeringsregeling (per 1 juli 2015) en pensioen A Activeringsregeling Artikel 1 Werkingssfeer 1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens:

Nadere informatie

Sociaal Plan Hersenen/Psychiatrie

Sociaal Plan Hersenen/Psychiatrie Sociaal Plan Hersenen/Psychiatrie De Raad van Bestuur van het UMC Utrecht en de werknemersorganisaties, Overwegende: - dat de Raad van Bestuur wordt geconfronteerd met budgettaire bezuinigingen door landelijke

Nadere informatie

HOOFDSTUK 10d VAN WERK NAAR WERK-AANPAK EN VOORZIENINGEN BIJ WERKLOOSHEID

HOOFDSTUK 10d VAN WERK NAAR WERK-AANPAK EN VOORZIENINGEN BIJ WERKLOOSHEID HOOFDSTUK 10d VAN WERK NAAR WERK-AANPAK EN VOORZIENINGEN BIJ WERKLOOSHEID Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ========= ===== HOOFDSTUK 10d 1 Werkingssfeer en begripsbepalingen * Werkingssfeer 10d:1 * Begripsbepalingen

Nadere informatie

Emmer Compascuum, 1 oktober 2015

Emmer Compascuum, 1 oktober 2015 Emmer Compascuum, 1 oktober 2015 Op 1 oktober 2015 is een principe akkoord bereikt tussen Fresenius Hemocare Netherlands B.V. en de vakorganisaties FNV, CNV Vakmensen en De Unie met betrekking tot het

Nadere informatie

Sociaal Plan Blokker Holding B.V. 17 mei 2016 tot en met 16 met 2017 (looptijd van één jaar)

Sociaal Plan Blokker Holding B.V. 17 mei 2016 tot en met 16 met 2017 (looptijd van één jaar) Sociaal Plan Blokker Holding B.V. 17 mei 2016 tot en met 16 met 2017 (looptijd van één jaar) Amsterdam, [datum] 2016 Inhoudsopgave Sociaal Plan Blokker Holding B.V. Inhoud 1. Inleiding... 4 2. Definities...

Nadere informatie

ONDERHANDELINGSRESULTAAT AANVULLING SOCIAAL STATUUT VOOR RABOBANK NEDERLAND

ONDERHANDELINGSRESULTAAT AANVULLING SOCIAAL STATUUT VOOR RABOBANK NEDERLAND ONDERHANDELINGSRESULTAAT AANVULLING SOCIAAL STATUUT VOOR RABOBANK NEDERLAND Rabobank Nederland enerzijds, en de vakorganisaties De Unie, FNV Bondgenoten en CNV Dienstenbond anderzijds, hebben in het licht

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN De Combi Groep BV

SOCIAAL PLAN De Combi Groep BV SOCIAAL PLAN De Combi Groep BV Geldend van..april 2013 tot 1 maart 2014 INHOUDSOPGAVE 2 Hoofdstuk 1 Algemeen Hoofdstuk 2 Definities Hoofdstuk 3 Werkingssfeer Sociaal Plan Hoofdstuk 4 Begeleiding Hoofdstuk

Nadere informatie

Van werk naar werk-aanpak en voorzieningen bij werkloosheid

Van werk naar werk-aanpak en voorzieningen bij werkloosheid Hoofdstuk 10d Van werk naar werk-aanpak en voorzieningen bij werkloosheid Paragraaf 1 Werkingssfeer en begripsbepalingen Artikel 10d:1 Werkingssfeer Dit hoofdstuk is van toepassing op de ambtenaar die

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN Stichting Surplus Zorg. concept

SOCIAAL PLAN Stichting Surplus Zorg. concept SOCIAAL PLAN Stichting Surplus Zorg concept 16 januari 2014 Inleiding De Stichting Surplus Zorg (verder te noemen: de werkgever) vindt het belangrijk om organisatiewijzigingen op een adequate en zorgvuldige

Nadere informatie

Onderhandelingsakkoord Reorganisatiekader NN en Delta Lloyd

Onderhandelingsakkoord Reorganisatiekader NN en Delta Lloyd Onderhandelingsakkoord Reorganisatiekader NN en Delta Lloyd Begrippen DL: Delta Lloyd Services B.V. DL medewerker: medewerker in dienst bij Delta Lloyd Services B.V. Functieniveau: Het niveau van de functie

Nadere informatie

H o o f d k a n t o o r

H o o f d k a n t o o r H o o f d k a n t o o r Tweede Akkoord afwijkingen Sociaal Plan Maatvoering voor Maatwerk Partijen: - te Utrecht En - AbvaKabo FNV te Zoetermeer - CNV Publieke Zaak te Den Haag - De Unie te Culemborg -

Nadere informatie

Sociaal Plan. V&D B.V. en La Place B.V. 1 maart 2015 tot en met 30 juni 2015

Sociaal Plan. V&D B.V. en La Place B.V. 1 maart 2015 tot en met 30 juni 2015 Sociaal Plan V&D B.V. en La Place B.V. 1 maart 2015 tot en met 30 juni 2015 V&D B.V., gevestigd te Amsterdam La Place B.V., gevestigd te Amsterdam hierna te noemen de Werkgever elk als partij ter ene zijde

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT RTV Noord- Holland 1 december 2013 tot en met 30 april 2014

SOCIAAL STATUUT RTV Noord- Holland 1 december 2013 tot en met 30 april 2014 SOCIAAL STATUUT RTV Noord- Holland 1 december 2013 tot en met 30 april 2014 INHOUDSOPGAVE: Artikel 1 Definities... 4 a) Werkgever... 4 b) Werknemer... 4 c) CAO... 4 d) Werknemersorganisaties... 4 e) Bruto

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Stichting Fokus Exploitatie

SOCIAAL PLAN. Stichting Fokus Exploitatie 1 SOCIAAL PLAN Stichting Fokus Exploitatie 2 Inhoudsopgave 1. Werkingssfeer en doelstelling 4 2. Werkingsduur 4 3. Wijziging 4 4. Definities 4 5. Mogelijkheid tot bezwaar 5 6. Hardheidsclausule 5 7. Begeleidingscommissie

Nadere informatie

Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties

Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Pre-ambule In de cao provincies 2012-2015 zijn uit oogpunt van goed werkgeverschap afspraken gemaakt over een sectorale regeling Van Werk Naar

Nadere informatie

Artikel 9 Herplaatsing

Artikel 9 Herplaatsing Artikel 9 Herplaatsing 1. Bij de beoordeling of binnen de onderneming van de werkgever een passende functie beschikbaar is voor een werknemer die voor ontslag in aanmerking komt, worden arbeidsplaatsen

Nadere informatie

Sociaal plan 1 november 2016 tot en met 31 december 2017

Sociaal plan 1 november 2016 tot en met 31 december 2017 Sociaal plan 1 november 2016 tot en met 31 december 2017 De ondergetekenden, 1. Solidus Solutions Bergen op Zoom B.V., gevestigd te Bergen op Zoom. En 2. CNV Vakmensen.nl gevestigd te Utrecht, FNV Media

Nadere informatie

Sociaal Plan. V&D B.V. en La Place B.V. 1 juli 2013 tot 1 januari 2015

Sociaal Plan. V&D B.V. en La Place B.V. 1 juli 2013 tot 1 januari 2015 Sociaal Plan V&D B.V. en La Place B.V. 1 juli 2013 tot 1 januari 2015 V&D B.V., gevestigd te Amsterdam La Place B.V., gevestigd te Amsterdam hierna te noemen de Werkgever elk als partij ter ene zijde en

Nadere informatie

Bovenwettelijke Werkloosheidsregeling Universitair Medische Centra (BWUMC)

Bovenwettelijke Werkloosheidsregeling Universitair Medische Centra (BWUMC) LANDELIJK OVERLEG ACADEMISCHE ZIEKENHUIZEN Bovenwettelijke Werkloosheidsregeling Universitair Medische Centra (BWUMC) 11 juli 2008 NFU-082381/GS/DvL -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Sociaal Plan Nederlandse Orkesten. Ledenbijeenkomst over Onderhandelingsresultaat 31 mei 2012 te Utrecht

Sociaal Plan Nederlandse Orkesten. Ledenbijeenkomst over Onderhandelingsresultaat 31 mei 2012 te Utrecht Sociaal Plan Nederlandse Orkesten Ledenbijeenkomst over Onderhandelingsresultaat 31 mei 2012 te Utrecht Procedure Sociaal Plan Orkesten Overleg over diverse concept versies: - delegatie vakbonden - delegatie

Nadere informatie

Sociaal Statuut (CAO )

Sociaal Statuut (CAO ) Sociaal Statuut (CAO 2011-2012) Uitgangspunten sociaal statuut TOEPASSING SOCIAAL STATUUT Door externe en interne ontwikkelingen verandert de werkgelegenheid voortdurend van aard en omvang. Het Sociaal

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013

SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013 SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013 28 juni 2010-1 - INHOUDSOPGAVE 1. Begripsbepalingen pagina 3 2. Geldigheidsduur, werkingssfeer, hardheidsclausule pagina 4 3. Uitgangspunten pagina

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. tussen. SHANKS NETHERLANDS HOLDING B.V. en SHANKS HAZARDOUS WASTE B.V. VAN GANSEWINKEL GROEP B.V. FNV.

SOCIAAL PLAN. tussen. SHANKS NETHERLANDS HOLDING B.V. en SHANKS HAZARDOUS WASTE B.V. VAN GANSEWINKEL GROEP B.V. FNV. VOORSTEL SOCIAAL PLAN VAN [DATUM] ONDER OPSCHORTENDE VOORWAARDE VAN CLOSING VAN DE TRANSACTIE WAARBIJ SHANKS GROUP (DAADWERKELIJK) 100% VAN DE AANDELEN IN VAN GANSEWINKEL GROEP B.V. VERKRIJGT. SOCIAAL

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN

SOCIAAL PLAN SOCIAAL PLAN 013 014 inhoudsopgave pagina 1. inleiding 4. duur van het sociaal plan 4 3. betrokkenheid van de (centrale) ondernemingsraad 4 4. doelgroep van het sociaal plan en boventalligheid als gevolg

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon

SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1.1 Inleiding Zorgcentrum Horizon zal met ingang van 1 januari 2015 de werkwijze in de facilitaire dienst, met name de keuken ingrijpend

Nadere informatie

Sociaal Plan. Xerox Manufacturing (Nederland) B.V. 1 juli 2016

Sociaal Plan. Xerox Manufacturing (Nederland) B.V. 1 juli 2016 Sociaal Plan Xerox Manufacturing (Nederland) B.V. 1 juli 2016 De ondergetekenden, 1. Xerox Manufacturing (Nederland) B.V., gevestigd te Maasheseweg 89-91, 5804 AB Venray, hierna te noemen Xerox En 2. De

Nadere informatie

CONCEPT enkel ter overleg dienend Onder voorbehoud goedkeuring aandeelhouders. Poppies concep SOCIAAL PLAN POPPIES NEDERLAND

CONCEPT enkel ter overleg dienend Onder voorbehoud goedkeuring aandeelhouders. Poppies concep SOCIAAL PLAN POPPIES NEDERLAND SOCIAAL PLAN POPPIES NEDERLAND DEFINITIES Belangstellingsregistratie Onder belangstellingsregistratie wordt verstaan het schriftelijk kenbaar maken van de voorkeur voor een functie. In het eventueel daarop

Nadere informatie

Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid

Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel met veranderingen in het arbeidsrecht aangenomen. Aanvankelijk zou een deel van de wijzigingen ingaan op 1 juli 2014,

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN WERK NAAR WERK

SOCIAAL PLAN WERK NAAR WERK SOCIAAL PLAN WERK NAAR WERK in verband met het afslanken van het personeelsbestand bij TSO Packaging Printers B.V. te Goirle Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Definities... 5 2. Inleiding... 6 2.1 Werkingsfeer...6

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 1. ALGEMENE BEPALINGEN EN UITGANGSPUNTEN

SOCIAAL PLAN 1. ALGEMENE BEPALINGEN EN UITGANGSPUNTEN SOCIAAL PLAN 1. ALGEMENE BEPALINGEN EN UITGANGSPUNTEN 1.1 Siemens Nederland N.V. te Den Haag, verder te noemen werkgever, en de vertegenwoordigers van de vakverenigingen, hebben overeenstemming bereikt

Nadere informatie

S O C I A A L P L A N

S O C I A A L P L A N S O C I A A L P L A N 1. ALGEMENE BEPALINGEN EN UITGANGSPUNTEN 1.1 Siemens Nederland N.V. te Den Haag, verder te noemen werkgever, en de vertegenwoordigers van de vakverenigingen, hebben overeenstemming

Nadere informatie

/RvB. Sociaal Plan UMCG DE ONDERGETEKENDEN

/RvB. Sociaal Plan UMCG DE ONDERGETEKENDEN 16.319610/RvB Sociaal Plan UMCG 2015-2017 DE ONDERGETEKENDEN Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) te Groningen, in deze vertegenwoordigd door de heer mr. J.F.M. Aartsen, voorzitter van de

Nadere informatie

CRH Bouwmaterialenhandel BV

CRH Bouwmaterialenhandel BV CRH Bouwmaterialenhandel BV Sociaal Plan CRH Bouwmaterialenhandel BV Looptijd van 1 juni 2013 tot 1 januari 2015 Sociaal Plan CRH Bouwmaterialenhandel 1 juni 2013 tot 1 januari 2015 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk

Nadere informatie

Beëindigingsregeling 1 januari 2016 tot en met 31 december BEEINDIGINGSREGELING 1 januari 2016 tot en met 31 december 2017

Beëindigingsregeling 1 januari 2016 tot en met 31 december BEEINDIGINGSREGELING 1 januari 2016 tot en met 31 december 2017 BEEINDIGINGSREGELING 1 januari 2016 tot en met 31 december 2017 Inleiding Cargill B.V. (uitgezonderd werknemers vallend onder de IGMA cao), de Centrale Ondernemingsraad en de vakbonden FNV en CNV Vakmensen

Nadere informatie

Is er kans op ontslag? Schakel hulp in!

Is er kans op ontslag? Schakel hulp in! Is er kans op ontslag? Schakel hulp in! Is er kans op ontslag? Wilt u weg bij uw werkgever? Wilt u weten wat er in uw situatie mogelijk is? Wilt u uw vaststellingsovereenkomst zelf opstellen of laten checken?

Nadere informatie

Bedrijf BV, gevestigd te Straat 1 te Stad, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Voorbeeld Persoon, hierna te noemen "werkgever";

Bedrijf BV, gevestigd te Straat 1 te Stad, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Voorbeeld Persoon, hierna te noemen werkgever; Arbeidsovereenkomst DE ONDERGETEKENDEN: Bedrijf BV, gevestigd te Straat 1 te Stad, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Voorbeeld Persoon, hierna te noemen "werkgever"; en de heer/mevrouw

Nadere informatie

Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden?

Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden? Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden? Op 18 februari 2014 is de Wet Werk en Zekerheid aangenomen. Op internet zijn veel plukjes informatie te vinden. Hieronder volgt een overzicht van

Nadere informatie

Medewerkersbijeenkomst Turien & Co. Alkmaar. Carla Kiburg (FNV Finance) / Joop Hofland (De Unie) 31 maart 2016

Medewerkersbijeenkomst Turien & Co. Alkmaar. Carla Kiburg (FNV Finance) / Joop Hofland (De Unie) 31 maart 2016 Medewerkersbijeenkomst Turien & Co. Alkmaar Carla Kiburg (FNV Finance) / Joop Hofland (De Unie) 31 maart 2016 Overleg over Sociaal Plan 22 februari medewerkersbijeenkomst Gesprekken met Turien en samen

Nadere informatie

HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen

HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen Introductie Met de komst van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) vinden per 1 januari en 1 juli 2015 ingrijpende veranderingen in het arbeids-

Nadere informatie

Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid

Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid Beste Klant, Per 1 januari en 1 juli 2015 zullen er diverse wijzigingen plaatsvinden op het gebied van arbeidsrecht. Hiervan willen wij u graag op de hoogte brengen. De

Nadere informatie

1. de sportorganisatie/school/vereniging..., gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door:

1. de sportorganisatie/school/vereniging..., gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door: Arbeidsovereenkomst. De ondergetekenden 1. de sportorganisatie/school/vereniging......, gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door: Naam:...... Functie:... Naam:......

Nadere informatie

COLLECTIEVE REGELING AANVULLENDE ARBEIDSVOORWAARDEN

COLLECTIEVE REGELING AANVULLENDE ARBEIDSVOORWAARDEN COLLECTIEVE REGELING AANVULLENDE ARBEIDSVOORWAARDEN De naamloze vennootschap Centraal Bureau Slachtverzekeringen; De besloten vennootschap Centraal Bureau Slachtveediensten; De besloten vennootschap Controle

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN. Gemeenschappelijke regeling Welstand en Monumenten Midden Nederland

CONCEPT SOCIAAL PLAN. Gemeenschappelijke regeling Welstand en Monumenten Midden Nederland CONCEPT SOCIAAL PLAN Gemeenschappelijke regeling Welstand en Monumenten Midden Nederland Inleiding Welstand en Monumenten Midden Nederland (WMMN) is een gemeenschappelijke regeling waar 20 gemeenten bij

Nadere informatie

6 Bijlage Sociaal Plan

6 Bijlage Sociaal Plan 6 Bijlage Sociaal Plan Dit Sociaal Plan wordt door partijen gezien als een regeling, van toepassing op werknemers die vallen onder de werking van de CAO Sociale Eenheid NS en die werkzaam zijn in een bedrijfsonderdeel

Nadere informatie

Twee jaar Wet Werk en Zekerheid

Twee jaar Wet Werk en Zekerheid Twee jaar Wet Werk en Zekerheid Top 10 van wat elke werkgever inmiddels zou moeten weten juni 2017 Inhoudsopgave 1. Proeftijd 2. Concurrentiebeding 3. Ketenregeling 4. Beëindiging arbeidsovereenkomst bepaalde

Nadere informatie

IKAP-Regeling rijkspersoneel

IKAP-Regeling rijkspersoneel (Tekst geldend op: 02-02-2015) IKAP-Regeling rijkspersoneel De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Gelet op artikel 21c van het Algemeen Rijksambtenarenreglement en artikel 34c van

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT 2 Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino

PENSIOENREGLEMENT 2 Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino 1 PENSIOENREGLEMENT 2 Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino Artikel 1. Definities In dit reglement wordt verstaan onder: het fonds : Stichting Pensioenfonds Holland Casino; het bestuur : het bestuur

Nadere informatie

SOCIALE REGELS 2013/2015

SOCIALE REGELS 2013/2015 SOCIALE REGELS 2013/2015 Ondergetekenden: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Welzorg Nederland BV, statutair gevestigd te Almere, met adres Camerastraat 17, 1322 BB Almere, ingeschreven

Nadere informatie

Sociaal Plan. Conelgro B.V. 1 februari - 31 december 2015

Sociaal Plan. Conelgro B.V. 1 februari - 31 december 2015 Sociaal Plan Conelgro B.V. 1 februari - 31 december 2015 Pagina 2 van 14 INHOUDSOPGAVE Pagina Hoofdstuk 1 : Inleiding 3 Hoofdstuk 2 : Algemene bepalingen 4 Hoofdstuk 3 : Begripsomschrijvingen 6 Hoofdstuk

Nadere informatie