Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011. Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8"

Transcriptie

1 Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011 Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8

2 Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. 1.1 Aanleiding De reorganisatie is het gevolg van bedrijfseconomische omstandigheden en wijziging van de organisatieprocessen en -structuur. Een en ander is toegelicht in de advies aanvraag aan de OR van november Werkingssfeer De Sociale Regeling is uitsluitend van toepassing op de werknemers van Schouwburg Almere, die op de datum van inwerkingtreding van deze regeling voor onbepaalde tijd in dienst zijn van werkgever en waarvoor als direct gevolg van de reorganisatie nadelige gevolgen voor de arbeidsovereenkomst ontstaan, dan wel het dienstverband wordt beëindigd. De regeling is niet van toepassing op: werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd welke niet is of wordt voortgezet; werknemers voor wie om een reden anders dan gelegen in de reorganisatie voor of tijdens de looptijd van de Sociale Regeling ontslag is aangevraagd; uitzendkrachten, ingeleend personeel e.d.; werknemers met wie de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd na een periode van 3 jaar arbeidsongeschiktheid/ziekte; werknemers die VUT- of pensioengerechtigd zijn. 1.3 Looptijd De Sociale Regeling treedt in werking op.. december 2011 en heeft een looptijd van 1,5 jaar. Uiterlijk drie maanden voor het einde van de regeling bezien de partijen in goed overleg of deze (al dan niet in gewijzigde vorm) verlengd moet worden. 1.4 Wijzigingen Partijen spreken af over de toepassing van de regeling en over die gevallen waarin de Sociale Regeling niet voorziet zo nodig regelmatig overleg te plegen. Als zich naar de mening van een van de partijen belangrijke veranderingen voordoen over een in deze regeling geregeld onderwerp dan kunnen zij in overleg dit tussentijds wijzigen. Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 2 van 8

3 2. In en Externe herplaatsing 2.1 Uitgangspunten De werkgever spant zich maximaal in om de werknemers wier functie vervalt of ingrijpend wijzigt een passende vervangende functie aan te bieden. Daarbij worden de instrumenten voor interne en externe herplaatsing zoals in deze Sociale Regeling zijn vastgelegd maximaal benut. De werknemer is verplicht om mee te werken aan de toepassing van de maatregelen die ertoe bijdragen dat betrokkene herplaatst wordt in een passende functie. 2.2 Toedelen functies Bij het bezetten van functies hanteert de werkgever de volgende uitgangspunten: Bij bezetting van vrijvallende functies wordt voorrang gegeven aan medewerkers van wie de functie vervalt of zodanig wijzigt dat in redelijkheid niet meer verwacht wordt dat zij de gewijzigde functie blijven uitoefenen; Indien er sprake is van meer gegadigden voor dezelfde functie, dan geldt dezelfde volgorde als bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst; Alle vacante functies worden gelijktijdig en op gelijke wijze aan alle medewerkers bekend gemaakt; Medewerkers die na een overplaatsing of functiewijziging in de nieuwe functie niet blijken te (kunnen) functioneren krijgen in principe voorrang bij de interne vacaturevervulling. 2.3 Externe vacaturestop Er vindt geen externe vacaturevervulling plaats tenzij overtuigend aan de OR is aangetoond dat geen van de werknemers van wie de arbeidsovereenkomst beëindigd wordt voor de vervulling in aanmerking komt of kan worden gebracht of dat geen andere werknemer voor de functie in aanmerking komt, zodat er een plaats vrij komt voor een andere werknemer. 2.4 Terugkeerrecht ex-werknemers Vacatures worden eerst aangeboden aan werknemers aan wie ontslag is aangezegd en gedurende een half jaar na beëindiging van het dienstverband van deze werknemers. Er wordt vanuit gegaan dat betrokken werknemers dat op prijs stellen en redelijkerwijs voor de vacature in aanmerking komen of kunnen komen door (bij)scholing. Bij herplaatsing of na nieuwe indiensttreding tijdens de looptijd van deze Sociale Regeling geldt de oorspronkelijke datum van indiensttreding. De arbeidsvoorwaarden die voorheen golden worden minimaal aangeboden binnen drie maanden na beëindiging van het dienstverband van deze werknemers. Een en ander met in acht name van punt 2.5. De vakbondsbestuurder houdt toezicht op een correcte naleving van deze bepaling. Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 3 van 8

4 2.5 Salariëring Bij interne herplaatsing tijdens de looptijd van deze Sociale Regeling geldt de oorspronkelijke datum van indiensttreding. Indien de medewerker opteert voor een andere functie, welke op hetzelfde of maximaal 1 functieschaal lager is ingedeeld, dan behoudt medewerker het bruto dagdienst salaris zoals dat gold in de oude functie en zal er derhalve een (hoger) bovenschalig loon kunnen ontstaan. Accepteert de medewerker een functie van meer dan 1 functieschaal lager, dan gaat het bruto dagdienst salaris van de medewerker horizontaal over naar de dezelfde regel of als deze niet bestaat naar de naast hogere regel van de nieuwe salarisschaal en geldt het maximum van de nieuwe salarisschaal. Heeft medewerker een hoger bruto dagdienst salaris dan het maximum van de nieuwe salarisschaal dan wordt het bovenschalige deel bevroren en inverdiend met toekomstige CAO verhogingen. Bij acceptatie van een functie bij BV Esplanade behoudt de medewerker zijn salarisperspectief, dat wil zeggen dat hij in zijn oorspronkelijke salarisschaal conform de cao Nederlandse podia wordt ingedeeld en kan doorgroeien naar het maximumsalaris van zijn oorspronkelijke salarisschaal. 3. Outplacement 3.1 Algemeen De werkgever acht het van groot belang dat de werknemers zo spoedig mogelijk een nieuwe baan binnen of buiten het bedrijf verwerven. Hierdoor blijven de gevolgen van het verlies van de arbeidsplaats zo beperkt mogelijk. In verband hiermee draagt de werkgever er zorg voor dat de diensten van een outplacementbureau aan de werknemers ter beschikking staan vanaf het moment dat aanzegging van de overtolligheid heeft plaatsgevonden. 1) De werkgever biedt aan boventallige medewerkers voor wie geen nieuwe functie openstaat de faciliteit van outplacement aan. 2) Voorafgaand aan outplacement biedt de werkgever aan boventallige medewerkers voor wie geen nieuwe functie openstaat, de mogelijkheid tot het opstellen van een persoonlijk profiel, waarmee de kansen en afstand tot de arbeidsmarkt in beeld wordt gebracht. Hiervoor zal het ArbeidsCompaz of een vergelijkbaar instrument worden gebruikt. 3) De werkgever schakelt een extern bureau in voor outplacement. 4) Het outplacementbureau beziet per individuele medewerker op welke wijze de outplacement vorm en inhoud krijgt en hoe deze gelet op de persoon van de medewerker en zijn mogelijkheden zo doeltreffend mogelijk wordt ingericht. 5) De werkgever wendt alle mogelijkheden aan om een goede voortgang van het proces van outplacement te bevorderen. Vanaf het tijdstip dat de outplacement een aanvang neemt en de dienstbetrekking formeel nog niet beëindigd is, stelt de werkgever de benodigde werktijd beschikbaar ten behoeve van de outplacement en de daaruit voortvloeiende sollicitaties. De werknemer is verplicht zijn volle medewerking te verlenen aan het vinden van een nieuwe werkkring. Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 4 van 8

5 6) De outplacement duurt maximaal 6 maanden. Deze periode vangt aan op de datum van het intakegesprek bij het outplacementbureau. Indien het outplacementbureau en de betreffende werknemer dit noodzakelijk of zinvol achten, kan de periode van outplacement met maximaal 3 maanden worden verlengd. Omgekeerd kunnen de outplacementactiviteiten eerder beëindigd worden indien het outplacementbureau of de betreffende werknemer daartoe aanleiding ziet. Bij verschil van mening tussen werknemer en het outplacementbureau zullen partijen bij dit sociaal plan in overleg treden om tot een oplossing te komen. 7) Het gebruik maken van deze faciliteit houdt niet in dat betrokkene instemt met het verlies van zijn arbeidsplaats. 8) Indien werknemer elders een functie heeft aanvaard en tijdens de proeftijd wordt ontslagen, dan kan hij binnen de looptijd van het sociaal plan terugvallen op outplacementbegeleiding voor zover de periode van 6 maanden nog niet is verstreken. 9) Per medewerker is een maximaal budget van 3.500,-- beschikbaar voor outplacement. Indien werknemer geen gebruik wil maken van de aangeboden begeleiding dan zal het bedrag door werknemer niet op een andere manier kunnen worden aangewend. Er is een totaal budget voor outplacement ter hoogte van vermenigvuldigd met het aantal werknemers dat in het kader van dit sociaal plan wordt ontslagen. Als er werknemers zijn die geen of minder gebruik maken van het budget van 3.500, dan kan dit door de werkgever worden benut ten behoeve van andere medewerkers, voor wie het budget van niet voldoende is. Elke werknemer waarvoor ontslag wordt aangevraagd, wordt automatisch voor outplacementbegeleiding aangemeld. 3.2 Her-, om- en bijscholing bij interne herplaatsing Als een werknemer moet worden her-, om- of bijgeschoold voor herplaatsing binnen de Schouwburg dan wordt deze scholing op kosten van de werkgever uitgevoerd. De vaststelling van welke opleidingen gevolgd gaan worden gebeurt in overleg met de betrokken medewerker. Opleidingen vinden voor zover mogelijk plaats in de normale werktijd of worden anders gecompenseerd. 3.3 Her-, om- en bijscholing budget voor functie elders Als voor het verkrijgen van een functie elders het noodzakelijk of aanbevelenswaardig is om een bepaalde opleiding te volgen, dan draagt de werkgever de kosten daarvan tot een maximum van gemiddeld 2.500,- per persoon. Er is een totaal her-, om- en bijscholingsbudget ter hoogte van 2.500,- vermenigvuldigd met het aantal werknemers dat in het kader van dit sociaal plan wordt ontslagen. Als er werknemers zijn die geen gebruik maken de individuele her,- om,- en bijscholing dan kunnen andere werknemers opleidingen volgen waarvan de kosten het genoemde maximum overschrijden. De vaststelling van welke opleidingen gevolgd gaan worden gebeurt in overleg met de betrokken medewerker. Bij de vaststelling van de geschiktheid en arbeidsmarktrelevantie van de Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 5 van 8

6 opleiding wordt uitgegaan van het advies van het outplacementbureau. Opleidingen vinden plaats in de normale werktijd. 3.4 Sollicitatiebezoek en -kosten De boventallige werknemer kan na overleg met de werkgever vrijaf nemen voor het afleggen van sollicitatiebezoeken. Het salaris wordt dan doorbetaald. De reis- en eventuele verblijfkosten voor sollicitatiebezoeken, afgelegd tijdens het dienstverband met de werkgever worden, tegen overlegging van bewijzen op basis van het openbaar vervoer, 2e klas vergoed. Dit voor zover dit niet reeds geschiedt door de onderneming waar wordt gesolliciteerd of door een reeds bestaande reisvergoeding van Schouwburg Almere. 4. Financiële vergoedingen 4.1 Beëindigingvergoeding Voor de werknemer waar ontslagvergunning voor is aangevraagd en verleend, is onderstaande regeling van toepassing: Werknemer ontvangt een eenmalige uitkering. Deze is als volgt berekend: over de eerste 5 dienstjaren een vergoeding van 0,5 bruto maandsalaris incl. vakantietoeslag en eindejaarsuitkering; daarna 1 maand per dienstjaar met een maximum van 2,5 plus 3,5 is 6 maanden. De uitkering wordt als beëindigingvergoeding betaald bij einde dienstverband. 4.2 Vertrek voor einde dienstverband Indien werknemer officieel te kennen heeft gekregen dat zijn functie komt te vervallen krijgt hij de status boventallig. Als een boventalig werknemer zelf een nieuwe baan vindt voordat er opzegging heeft plaatsgevonden, dan ontvangt werknemer 50% van de voor hem geldende nog resterende opzegtermijn bovenop de eenmalige uitkering zoals vermeld bij Werkgever zal meewerken aan het beperken van de onwenselijke gevolgen van de fictieve opzegtermijn voor de boventallige werknemers. 5. Verstrekken van inlichtingen 5.1 Rapportage voortgang De werkgever informeert ongevraagd de vakbondsbestuurder ieder kwartaal over de voortgang van de reorganisatie, de interne danwel externe herplaatsingen en de resultaten van de outplacement. 6. Hardheidsclausule 6.1 Onbillijke situatie In onvoorziene gevallen waarin toepassing van de bepalingen in deze Sociale Regeling bijvoorbeeld leidt tot een individueel onbillijke situatie dan wijkt de werkgever van deze Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 6 van 8

7 bepalingen af in een voor de werknemer gunstige zin. De werkgever kan hierover advies vragen aan de vakbondsbestuurder. 6.2 Melding van toepassing hardheidsclausule De werkgever meldt aan de vakbondsbestuurder als er een beroep is gedaan op de hardheidsclausule. 7. Ondertekening Voor akkoord ondertekend te Almere op.. december FNV Kiem Mevrouw.T. Magnée 2. Directie Schouwburg Almere Dhr. J. J. Kraaijeveld Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 7 van 8

8 Begripsbepalingen In dit sociaal plan wordt verstaan onder: Werkgever Stichting Schouwburg Almere Bruto salaris Het tussen Stichting Schouwburg Almere en werknemer overeengekomen salaris inclusief vakantietoeslag en eindejaarsuitkering. Uitwisselbare functies Functies die naar hun functie/inhoud, vereiste kennis, vaardigheden en competenties vergelijkbaar zijn en naar niveau van beloning gelijk zijn. Dienstjarem Het aantal jaren dat de werknemer ononderbroken in dienst is geweest bij Stichting Schouwburg Almere en haar rechtsvoorgangers tot de datum waarop de arbeidsovereenkomst eindigt, waarbij een periode van zes maanden of meer naar boven wordt afgerond en een periode van minder dan zes maanden naar beneden wordt afgerond. Boventallig Een werknemer waarvan de functie als gevolg van de reorganisatie is komen te vervallen. Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 8 van 8

PAPYRUS. Sociaal Plan. Papyrus Groep Nederland B.V. Looptijd: 1 juni 2011-1 juni 2013

PAPYRUS. Sociaal Plan. Papyrus Groep Nederland B.V. Looptijd: 1 juni 2011-1 juni 2013 Sociaal Plan Papyrus Groep Nederland B.V. Looptijd: 1 juni 2011-1 juni 2013 27 april 2011 Inhoud sociaal plan 1. Algemene bepalingen artikel 1 Aanleiding sociaal plan artikel 1.2 Overleg artikel 1.3 Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN MGL 1-11-2013 tot en met 31-12-2015

SOCIAAL PLAN MGL 1-11-2013 tot en met 31-12-2015 SOCIAAL PLAN MGL 1-11-2013 tot en met 31-12-2015 Pagina 1 HOOFDSTUK 1 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 2 DEFINITIES....3 HOOFDSTUK 3 ALGEMENE BEPALINGEN....8 HOOFDSTUK 4 EERSTE TWEE WEKEN VAN BOVENTALLIGHEIDFASE....10

Nadere informatie

Sociaal Plan Ruwaard van Putten Ziekenhuis. Bestuurlijk akkoord

Sociaal Plan Ruwaard van Putten Ziekenhuis. Bestuurlijk akkoord Sociaal Plan Ruwaard van Putten Ziekenhuis Bestuurlijk akkoord Inhoudsopgave 1. INLEIDING 4 2. VISIE OP PERSONEEL... 5 3. ALGEMENE BEPALINGEN... 7 3.1. DOEL SOCIAAL PLAN... 7 3.2. WERKINGSSFEER... 7 3.3.

Nadere informatie

15 april 2014. Sociaal Plan 1 april 2014-1 april 2015

15 april 2014. Sociaal Plan 1 april 2014-1 april 2015 15 april 2014 Sociaal Plan 1 april 2014-1 april 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen 1.1. Begripsbepalingen 1.2. Werkingssfeer 1.3. Looptijd 1.4. Overleg 2. Procedure 2.1. Vaststelling en mededeling van boventalligheid

Nadere informatie

Sociaal Plan. 1 juni 2012

Sociaal Plan. 1 juni 2012 Sociaal Plan 1 juni 2012 Sociaal Plan Arbo Vitale 10 mei 2012 Inleiding Arbo Vitale b.v. is een onderneming die als hoofdactiviteit heeft het aanbieden van producten en diensten op het gebied van Bedrijfsgezondheidszorg.

Nadere informatie

Sociaal Plan. Stichting Dyade Dienstverlening. Dyade Zuid West Nederland B.V. Status: definitief akkoord 28 juni 2011

Sociaal Plan. Stichting Dyade Dienstverlening. Dyade Zuid West Nederland B.V. Status: definitief akkoord 28 juni 2011 Sociaal Plan Stichting Dyade Dienstverlening en Dyade Zuid West Nederland B.V. 1 juni 2011 tot en met 31 december 2013 Status: definitief akkoord 28 juni 2011 1 Inhoud Preambule 1. Definities 2. Werkingssfeer

Nadere informatie

Sociaal Plan. Eaton Industries (Netherlands) B.V. en Cooper Safety B.V. Locaties Zaltbommel, Hengelo, Breda DEFINITIEF.

Sociaal Plan. Eaton Industries (Netherlands) B.V. en Cooper Safety B.V. Locaties Zaltbommel, Hengelo, Breda DEFINITIEF. Sociaal Plan Eaton Industries (Netherlands) B.V. en Cooper Safety B.V. Locaties Zaltbommel, Hengelo, Breda 8 april 2014 8 april 2014 versie Definitief 1 Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 De directie van Eaton

Nadere informatie

Bijlage 6 bij de cao APG Groep. Sociaal Plan APG GROEP plan voor de opvang van de sociale gevolgen van reorganisaties

Bijlage 6 bij de cao APG Groep. Sociaal Plan APG GROEP plan voor de opvang van de sociale gevolgen van reorganisaties Bijlage 6 bij de cao APG Groep Sociaal Plan APG GROEP plan voor de opvang van de sociale gevolgen van reorganisaties Inhoud BIJLAGE 6 BIJ DE CAO APG GROEP... 1 HOOFDSTUK 1 DEFINITIES... 4 ARTIKEL 1. WERKGEVER...

Nadere informatie

Regeling Sociaal plan Openbare Bibliotheken

Regeling Sociaal plan Openbare Bibliotheken Regeling Sociaal plan Openbare Bibliotheken Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Hoofdstuk 2 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel

Nadere informatie

Sociale Regeling GROLSCHE BIERBROUWERIJ NEDERLAND B.V. 1 mei 2015-31 december 2015

Sociale Regeling GROLSCHE BIERBROUWERIJ NEDERLAND B.V. 1 mei 2015-31 december 2015 Sociale Regeling GROLSCHE BIERBROUWERIJ NEDERLAND B.V. 1 mei 2015-31 december 2015 ifale versie 22 april 2015 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Algemeen 2.1 Werkingsduur/looptijd 2.2 Werkingssfeer 2.3 Wijziging

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan

Doorlopend Sociaal Plan Datum: december 2011 Datum concept: 24-02-2012 Documenteigenaar: Nicole ter Bogt 1/18 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Werkingssfeer... 5 3 Geldigheidsduur... 5 4 Uitgangspunten... 5 5 Begripsbepaling...

Nadere informatie

Maatregelen voor het opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV. Met opmaak: Nederlands (standaard)

Maatregelen voor het opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV. Met opmaak: Nederlands (standaard) Maatregelen voor het opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV Met opmaak: Nederlands (standaard) Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Doelstelling en werkingssfeer 3 Looptijd 4 Definities 4 Hardheidsclausule

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Stichting Fokus Exploitatie

SOCIAAL PLAN. Stichting Fokus Exploitatie 1 SOCIAAL PLAN Stichting Fokus Exploitatie 2 Inhoudsopgave 1. Werkingssfeer en doelstelling 4 2. Werkingsduur 4 3. Wijziging 4 4. Definities 4 5. Mogelijkheid tot bezwaar 5 6. Hardheidsclausule 5 7. Begeleidingscommissie

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN DE HARTEKAMP GROEP 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015

SOCIAAL PLAN DE HARTEKAMP GROEP 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015 SOCIAAL PLAN DE HARTEKAMP GROEP 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015 14 januari 2015, HvE/MS INHOUD PAGINA Voorwoord 4 1. ALGEMENE BEPALINGEN 5 2. SPELREGELS BIJ REORGANISATIE 10 3. BOVENTALLIG EN

Nadere informatie

Sociaal Plan Fokker Services 2014/2015 vs 4. Collectieve Arbeidsovereenkomst Sociaal Plan 2014/2015 Fokker Services BV. 2 mei 2014 02-05-2014 1

Sociaal Plan Fokker Services 2014/2015 vs 4. Collectieve Arbeidsovereenkomst Sociaal Plan 2014/2015 Fokker Services BV. 2 mei 2014 02-05-2014 1 Collectieve Arbeidsovereenkomst Sociaal Plan 2014/2015 Fokker Services BV 2 mei 2014 02-05-2014 1 INHOUDSOPGAVE A. Inleiding en Algemene bepalingen pagina 4 artikel 1. Inleiding pagina 4 artikel 2. Werkingssfeer

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN VILENTE 1 september 2009 tot 1 juli 2012

SOCIAAL PLAN VILENTE 1 september 2009 tot 1 juli 2012 SOCIAAL PLAN VILENTE 1 september 2009 tot 1 juli 2012 Inhoudsopgave Aanleiding 5 Inleiding 6 Doelstelling 6 A. Algemene bepalingen 6 Artikel 1 Algemeen 6 Artikel 2 Werkingssfeer 6 Artikel 3 Looptijd 7

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN STICHTING MEE ZHN

SOCIAAL PLAN STICHTING MEE ZHN Concept d.d. 26-03-2012 SOCIAAL PLAN STICHTING MEE ZHN In het kader van reorganisatie door bedrijfseconomische omstandigheden en het verlies van werkgelegenheid Het Sociaal Plan regelt de personele gevolgen

Nadere informatie

voor het personeel van NXP Semiconductors Netherlands B.V. NXP Software B.V.

voor het personeel van NXP Semiconductors Netherlands B.V. NXP Software B.V. Sociaal Plan 2014 voor het personeel van NXP Semiconductors Netherlands B.V. NXP Software B.V. Looptijd: 8 mei 2014 tot en met 30 juni 2015 Datum: 8 mei 2014 Page 1 of 14 Inhoudsopgave 1 Definities 2 Inleiding

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN DE DRIESTROOM 11 februari 2010 t/m 10 februari 2012 onderhandelaarsakkoord

SOCIAAL PLAN DE DRIESTROOM 11 februari 2010 t/m 10 februari 2012 onderhandelaarsakkoord SOCIAAL PLAN DE DRIESTROOM t/m 10 februari 2012 onderhandelaarsakkoord Sociaal Plan 2010-2012 1 Inhoudsopgave Blz. 1. Preambule 3 2. Doel 4 3. Uitgangspunten 4 4. Begripsbepalingen 5 5. Werkingssfeer en

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan Organisatieontwikkeling. 1 april 2012

Doorlopend Sociaal Plan Organisatieontwikkeling. 1 april 2012 Doorlopend Sociaal Plan Organisatieontwikkeling 1 april 2012 INHOUDSOPGAVE 1 Preambule...3 2 Begripsbepalingen...4 3 Algemene bepalingen...6 4 Regels bij organisatieverandering...7 4.1 Organisatiestructuur

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan Organisatieontwikkeling

Doorlopend Sociaal Plan Organisatieontwikkeling Doorlopend Sociaal Plan Organisatieontwikkeling 1 april 2012 Eigenaar: MH/RJ/LB/AJ/AF/RJ Pagina 1 van 24 INHOUDSOPGAVE 1 Preambule...6 2 Begripsbepalingen...8 3 Algemene bepalingen...12 4 Regels bij organisatieverandering...15

Nadere informatie

FNV Bouw, gevestigd te Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van der Veer;

FNV Bouw, gevestigd te Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van der Veer; Afvloeiingsregeling Bald BV Partijen: Bald BV, gevestigd te Dongen, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar statutair directeur, de heer L.F. Postma, verder te noemen de werkgever; en FNV Bouw,

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN DOORLOPEND SOCIAAL PLAN STICHTING ZORGSAAM ZEEUWS VLAANDEREN 2006-2010 Pagina 1 van 20 Inhoudsopgave DOORLOPEND SOCIAAL PLAN...1 STICHTING ZORGSAAM ZEEUWS VLAANDEREN...1 2006-2010... 1 Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Sociaal Plan Stichting SWZ

Sociaal Plan Stichting SWZ Sociaal Plan Stichting SWZ 1 juni 2014 30 juni 2015 overeengekomen op 8 april 2014 P a g i n a 1 32 Inhoudsopgave Inleiding 4 Artikel 1 Begripsbepalingen. 6 Artikel 2 Werkingssfeer, werkingsduur en periodiek

Nadere informatie

Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Bijlage 1 bij ledenbrief Indexering/wijziging subsidies welzijn en cultuur 2012-2014 22 april 2013

Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Bijlage 1 bij ledenbrief Indexering/wijziging subsidies welzijn en cultuur 2012-2014 22 april 2013 Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Bijlage 1 bij ledenbrief Indexering/wijziging subsidies welzijn en cultuur 2012-2014 22 april 2013 Hoogte en duur bovenwettelijke WW-uitkeringen 1.1. Cao-bepalingen

Nadere informatie

Sociaal Plan Ballast Nedam 2013-2015

Sociaal Plan Ballast Nedam 2013-2015 Sociaal Plan Ballast Nedam 2013-2015 oktober 2013 1 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1. Algemeen 1.2. Toepassingsbereik Sociaal Plan 1.3. Looptijd Sociaal Plan 1.4. Mobiliteit 1.5. Wettelijke bepalingen 1.6.

Nadere informatie

Inhoud. Versie 120322 1.6a 2

Inhoud. Versie 120322 1.6a 2 Sociaal Plan 1.6a Inhoud Inleiding... 3 1. Doel en geldigheidsduur... 5 2. Afspraken... 5 2.1 Doelgroep... 5 3. Begripsomschrijving... 7 4. Uitgangspunten... 12 5. Regels bij vastgestelde organisatieontwikkelingen...

Nadere informatie

Onderhandelaarsakkoord. Sociaal Plan Kwadrantgroep 1 januari 2014 1 januari 2015 31-01-2014

Onderhandelaarsakkoord. Sociaal Plan Kwadrantgroep 1 januari 2014 1 januari 2015 31-01-2014 Onderhandelaarsakkoord Sociaal Plan Kwadrantgroep 1 januari 2014 1 januari 2015 31-01-2014 Drachten, januari 2014 INHOUDSOPGAVE BLZ Overeenkomst 1 Voorwoord 2 1 Begripsbepalingen 3 2 Algemene bepalingen

Nadere informatie

Sociaal Plan A. Jansen B.V. 2011/2012

Sociaal Plan A. Jansen B.V. 2011/2012 Sociaal Plan A. Jansen B.V. 2011/2012 SON, MAART 2011 pagina 1 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 4 1.1 Toepassing... 4 1.2 Looptijd Sociaal Plan... 4 1.3 Aanmelden als CAO... 4 2. DEFINITIES... 5 2.1 Werkgever...

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING STICHTING VERSLAVINGSZORG NOORD NEDERLAND

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING STICHTING VERSLAVINGSZORG NOORD NEDERLAND DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING STICHTING VERSLAVINGSZORG NOORD NEDERLAND Doorlopend sociaal plan Pagina 1 Inhoudsopgave 1. Preambule 3 2. Begripsbepalingen 4 3. Doel 8 4. Geldigheidsduur

Nadere informatie