Sociaal Plan. Conelgro B.V. 1 februari - 31 december 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sociaal Plan. Conelgro B.V. 1 februari - 31 december 2015"

Transcriptie

1 Sociaal Plan Conelgro B.V. 1 februari - 31 december 2015

2 Pagina 2 van 14 INHOUDSOPGAVE Pagina Hoofdstuk 1 : Inleiding 3 Hoofdstuk 2 : Algemene bepalingen 4 Hoofdstuk 3 : Begripsomschrijvingen 6 Hoofdstuk 4 : Functie bij Solar of boventallig 7 Hoofdstuk 5 : Faciliteiten bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst 8 Hoofdstuk 6 : Vertrouwelijkheid 11 Bijlage A : Toetsingscommissie 12 Bijlage B : Akkoordverklaring 14

3 Pagina 3 van 14 Hoofdstuk 1 - INLEIDING Het Sociaal Plan is een regeling voor de opvang van de sociale gevolgen ten gevolge van de integratie en uiteindelijke opheffing van Conelgro B.V. (hierna: Conelgro ). Uitgangspunt in het Sociaal Plan is begeleiding van werk naar werk. Als gevolg van de integratie van Conelgro zullen bij Solar Nederland B.V. (hierna: Solar ) nieuwe banen ontstaan. Aan werknemers van Conelgro die voor zo n nieuwe functie in aanmerking komen, zal Solar een aanbod doen. Aan werknemers die niet voor een nieuwe functie bij Solar in aanmerking komen, biedt Conelgro een combinatie van een budget voor outplacement, scholing en een (transitie)vergoeding. Waar in het Sociaal Plan hij is vermeld kan ook zij worden gelezen.

4 Pagina 4 van 14 Hoofdstuk 2 - ALGEMENE BEPALINGEN 2.1 DOEL Het Sociaal Plan is bedoeld ter algemene regeling van de sociale gevolgen die de integratie en uiteindelijke opheffing van Conelgro voor de boventallige medewerkers met zich meebrengt. 2.2 WERKINGSSFEER Het Sociaal Plan is van toepassing op medewerkers in dienst van Conelgro met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Het Sociaal Plan is niet van toepassing op medewerkers van wie de arbeidsovereenkomst eindigt ten gevolge van een (voorgenomen) ontslag wegens dringende redenen en/of onvoldoende functioneren en/of opzegging door de medewerker voor de datum waarop hij boventallig is geworden. 2.3 WERKINGSDUUR Het Sociaal Plan treedt in werking op 1 februari 2015 en is geldig tot en met 31 december Als het Sociaal Plan niet wordt verlengd en op 1 januari 2016 enige uit het Sociaal Plan voortvloeiende procedure nog niet (volledig) is afgerond, dan wel als voor de medewerker na deze datum uit het Sociaal Plan nog enige garantie voortvloeit, behoudt het Sociaal Plan ten aanzien van de desbetreffende medewerker zijn geldigheid tot het moment waarop de desbetreffende procedure is afgerond en/of de garantietermijn is verstreken. Indien dit aan de orde is, zal Conelgro de betrokken vakverenigingen informeren. 2.4 WAARBORG UITVOERING Conelgro waarborgt de volledige uitvoering van het Sociaal Plan voor de duur waarvoor het is opgesteld, alsmede de op grond daarvan schriftelijk toegekende rechten en aanspraken van de medewerkers voor de periodes zoals opgenomen in de vervolgbepalingen. Toezicht op de naleving van het Sociaal Plan wordt geregeld middels het instellen van een Toetsingscommissie Sociaal Plan (hierna: de Toetsingscommissie ). 2.5 GESCHILLEN Indien tussen Conelgro en één of meer betrokken medewerkers dan wel tussen Conelgro en één of meer betrokken vakverenigingen verschil van mening ontstaat over de toepassing van het Sociaal Plan zullen alle betrokkenen het uiterste doen om het geschil door overleg te regelen. 2.6 HARDHEIDSCLAUSULE Indien de toepassing van de bepalingen van het Sociaal Plan tot een onbetwistbaar onbillijke situatie voor de betrokken medewerker zou leiden, kan Conelgro van deze bepalingen in een voor de medewerker gunstige zin afwijken. Indien de bepalingen van het Sociaal Plan in een specifieke situatie niet voorzien, zal in overleg met de betrokken medewerker een regeling worden getroffen die overeenkomt met de geest van het Sociaal Plan. De toepassing van deze hardheidsclausule behoort primair tot de verantwoordelijkheid van Conelgro. Conelgro ontvangt hiertoe steeds eerst een advies van de Toetsingscommissie. 2.7 REGELINGEN VAN OVERHEIDSWEGE Conelgro zal bij de uitvoering van het Sociaal Plan rekening houden met c.q. een beroep (laten) doen op de van overheidswege gegeven mogelijkheden ter verlichting van de kosten daarvan. De (voormalige) medewerker op wie het Sociaal Plan van toepassing is, zal zijnerzijds een beroep doen op de van overheidswege gegeven mogelijkheden ter verlichting van de kosten voor Conelgro c.q. voor de nieuwe werkgever. Het Sociaal Plan is overeengekomen, met inachtneming van de van toepassing zijnde wet- en

5 Pagina 5 van 14 regelgeving, zoals deze per 1 juli 2015 van kracht is of zal zijn. Indien de wet- en regelgeving na de ingangsdatum van het Sociaal Plan ten nadele van medewerkers zou wijzigen, dan komen de nadelige consequenties daarvan niet ten laste van Conelgro. Indien sprake is van ingrijpende wetswijzigingen die wezenlijke invloed hebben op de aard van het Sociaal Plan, zullen partijen met elkaar in overleg treden. 2.8 VERANTWOORDELIJKHEDEN Alle formele, uit de uitvoering van het Sociaal Plan voortvloeiende beslissingen, vallen onder de directe verantwoordelijkheid van de Algemeen Directeur van Conelgro. Conelgro is verantwoordelijk voor een consistente, uniforme en correcte uitvoering van het bepaalde in het Sociaal Plan. De afdeling Personeelszaken heeft in het kader van het herplaatsingsproces de volgende taken: het samen met de huidige leidinggevende van de boventallige medewerker voeren van het gesprek zoals omschreven in artikel 4.1; het fungeren als aanspreekpunt voor de leidinggevende en de boventallige medewerker na het gesprek zoals omschreven in artikel 4.1. De leidinggevende heeft de volgende taak: de leidinggevende houdt zijn verantwoordelijkheid als leidinggevende van de boventallige medewerker totdat diens arbeidsovereenkomst geëindigd is.

6 Pagina 6 van 14 Hoofdstuk 3 - BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 3.1 BOVENTALLIGE MEDEWERKER De medewerker die een mondelinge mededeling heeft ontvangen als bedoeld in artikel BRUTO MAANDINKOMEN Het op de laatste dag vóór de beëindiging van de arbeidsovereenkomst geldende bruto maandinkomen vermeerderd met de vakantietoeslag en eventuele overige vaste toeslagen (waaronder eventueel de gratificatie), doch verminderd met overwerktoeslagen, onregelmatigheidstoeslagen. 3.3 NETTO MAANDINKOMEN Het bruto maandinkomen verminderd met de (wettelijk verplichte) inhoudingen. 3.4 NIEUW BRUTO MAANDINKOMEN Het voor de boventallige medewerker geldende bruto maandinkomen dat hij ontvangt bij Solar. 3.5 NIEUW NETTO MAANDINKOMEN Het nieuw bruto maandinkomen verminderd met de (wettelijk verplichte) inhoudingen. 3.6 ONTSLAGVERGOEDING IS INCLUSIEF TRANSITIEVERGOEDING In de ontslagvergoeding als bedoeld in artikel 5.2 wordt de transitievergoeding zoals bedoeld in artikel 7:673 e.v. van het Burgerlijk Wetboek (BW) geacht te zijn begrepen. 3.7 TOESLAG Het verschil tussen het bruto maandinkomen en het nieuwe bruto maandinkomen. Over de toeslag wordt vakantietoeslag betaald en deze wordt in aanmerking genomen voor de pensioenopbouw. De toeslag is uitgezonderd van cao-verhogingen. 3.8 TOETSINGSCOMMISSIE De Toetsingscommissie houdt toezicht op de naleving van het Sociaal Plan door Conelgro. Tevens geeft de Toetsingscommissie advies in het kader van de hardheidsclausule. Voor een toelichting hierop wordt verwezen naar bijlage A van het Sociaal Plan. 3.9 VERGELIJKBARE FUNCTIE BIJ SOLAR Een vergelijkbare functie bij Solar als bedoeld in artikel 4.5 is een functie die voldoende aansluit bij de opleiding, ervaring en capaciteiten van de medewerker. Ook het bruto inkomen en het nieuwe bruto inkomen moeten niet te zeer van elkaar afwijken.

7 Pagina 7 van 14 Hoofdstuk 4 - FUNCTIE BIJ SOLAR OF BOVENTALLIG 4.1 MEDEDELING Conelgro deelt de medewerker in een persoonlijk gesprek mee of er voor hem een nieuwe functie bij Solar beschikbaar is of dat de medewerker boventallig is. Het besluit wordt binnen zeven werkdagen na het gesprek schriftelijk aan de medewerker bevestigd. Conelgro heeft de mogelijkheid de medewerker per direct vrij te stellen van het verrichten van werkzaamheden. 4.2 BEDENKTIJD De medewerker die de mededeling krijgt dat er voor hem een nieuwe functie bij Solar beschikbaar is, krijgt met ingang van de dagtekening van de schriftelijke bevestiging 14 dagen de tijd om te beslissen of hij die nieuwe functie accepteert dan wel weigert. 4.3 INKOMEN NA PLAATSING BIJ SOLAR Vanaf de datum van indiensttreding bij Solar geldt het maandinkomen evenals de overige arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden die bij de nieuwe functie behoren. In geval het nieuwe bruto maandinkomen lager is dan het bruto maandinkomen, zal het verschil tussen het nieuwe bruto maandinkomen en het bruto maandinkomen worden uitgekeerd in de vorm van een persoonlijke toeslag. Deze persoonlijke toeslag wordt in 36 maandelijkse stappen van 2% van deze persoonlijke toeslag verminderd. Indien de medewerker na het verstrijken van deze periode van 36 maanden nog in dienst is van Solar zal hem in de 37 e maand eenmalig een bruto vergoeding worden betaald van 12 keer 28% van de persoonlijke toeslag. In het geval het nieuwe bruto maandinkomen hoger is dan het bruto maandinkomen heeft de medewerker vanaf het moment vanaf indiensttreding bij Solar recht op het nieuwe bruto maandinkomen. 4.4 BEHOUD ANCIËNNITEIT Als een medewerker bij Solar in dienst treedt, zal als datum van indiensttreding bij Solar de datum van indiensttreding bij Conelgro worden gehanteerd. 4.5 WEIGERING PLAATSING BIJ SOLAR Van de medewerker die een door Solar aangeboden vergelijkbare functie weigert zal de arbeidsovereenkomst door Conelgro worden beëindigd. De desbetreffende medewerker komt dan niet in aanmerking voor de in hoofdstuk 5 vermelde faciliteiten outplacement en scholing, maar wel voor de in hoofdstuk 5 vermelde ontslagvergoeding/transitievergoeding.

8 Hoofdstuk 5 - FACILITEITEN BIJ BEËINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST Pagina 8 van BEËINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST Van boventallige medewerkers zal de arbeidsovereenkomst worden beëindigd. Ter beëindiging van de arbeidsovereenkomst wordt met de boventallige medewerker een vaststellingsovereenkomst gesloten, welke door zowel Conelgro als de boventallige medewerker ondertekend dient te worden. Hierbij wordt ervoor zorg gedragen dat de (fictieve) opzegtermijn in acht is genomen. De medewerker heeft het recht de vaststellingsovereenkomst binnen 14 dagen na de datum waarop deze tot stand is gekomen door een schriftelijke, aan de werkgever gerichte, verklaring te ontbinden. Na ontbinding van de vaststellingsovereenkomst zal Conelgro de arbeidsovereenkomst op andere wijze beëindigen. Indien de medewerker geen gebruik maakt van het recht de vaststellingsovereenkomst te ontbinden, zal de ontslagvergoeding met 2.000,-- bruto worden verhoogd. 5.2 FACILITEITEN BIJ BEËINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST Faciliteiten bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst zijn outplacement, scholing en een ontslagvergoeding. Outplacement en solliciteren Conelgro zet in het Sociaal Plan in op de bemiddeling van werk naar werk. Daarom wordt de boventallige medewerker in staat gesteld tijdens de arbeidsovereenkomst, een andere functie te verwerven. Daartoe wordt de boventallige medewerker allereerst op de datum van mededeling van boventalligheid standaard aangemeld voor begeleiding bij een extern outplacementbureau. Daarbij gelden de volgende randvoorwaarden: de boventallige medewerker kan verzoeken om goedkeuring voor het volgen van een outplacementtraject bij een door henzelf uitgekozen bureau, waarbij de maximale kosten worden gesteld op 3.000,-- (exclusief BTW). Het starten bij dit bureau kan pas plaatsvinden na goedkeuring van Conelgro. Tevens dient de rekening van het outplacementbureau op naam van Conelgro te staan; de boventallige medewerker kan schriftelijk aangeven geen gebruik van outplacement te willen maken; de boventallige medewerker heeft geen aanspraak op een vergoeding in geld in plaats van outplacement. Om de boventallige medewerker in staat te stellen alle tijd en energie te steken in het vinden van een andere functie, wordt hij zo nodig tijdens werktijd (na overleg met de leidinggevende) vrijgesteld van arbeid. Hierbij gelden de volgende voorwaarden: de medewerker toont een schriftelijke uitnodiging voor een sollicitatiegesprek; indien de boventallige medewerker voorafgaand aan de beëindiging van de arbeidsovereenkomst een andere functie verwerft is hij vrij om onmiddellijk in die functie te starten. De boventallige medewerker ontvangt ook in dat geval de ontslagvergoeding. Scholing De boventallige medewerker is gerechtigd voor een bedrag van maximaal 2.500,-- (inclusief BTW) aan een door hem te kiezen vorm van scholing te besteden. Het starten van scholing kan pas plaatsvinden na goedkeuring van Conelgro. Tevens dient de desbetreffende rekening op naam van Conelgro te staan. Ontslagvergoeding De ontslagvergoeding wordt berekend conform de Aanbevelingen van de Kring van kantonrechters, de kantonrechtersformule, zoals geldend vanaf 1 januari Dit is een algemene rekenformule ter bepaling van het bedrag dat wordt toegekend bij beëindiging van het dienstverband, waarbij het aantal gewogen dienstjaren van de boventallige medewerker (A) wordt vermenigvuldigd met het bruto maandinkomen (B) en vermenigvuldigd met een

9 Pagina 9 van 14 correctiefactor (C). A. Gewogen dienstjaren De diensttijd wordt afgerond op hele dienstjaren. Hierbij geldt dat bij niet volledige dienstjaren een periode van zes maanden of langer als een dienstjaar wordt beschouwd. De dienstjaren van de boventallige medewerker worden als volgt gewogen: dienstjaren tot de leeftijd van 35 jaar tellen voor 0,5; dienstjaren tussen de leeftijd van 35 en 45 tellen voor 1; dienstjaren tussen de leeftijd van 45 en 55 tellen voor 1,5; dienstjaren vanaf het bereiken van de leeftijd van 55 jaar tellen voor 2. Peildatum voor de leeftijd van de boventallige medewerker is de datum waarop de medewerker schriftelijk als boventallig is aangemerkt. B. Bruto maandinkomen Het bruto maandinkomen zoals bedoeld in artikel 3.2. C. Correctiefactor De correctiefactor wordt hierbij steeds gesteld op 0,45. Als de uitkomst van bovenstaande berekening van de ontslagvergoeding lager is dan de transitievergoeding, heeft de medewerker recht op de transitievergoeding en niet op de ontslagvergoeding. Transitievergoeding De transitievergoeding wordt berekend conform artikel 7:673 e.v. van het BW. Dit is een algemene rekenformule ter bepaling van het bedrag dat wordt toegekend bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst, in het geval de arbeidsovereenkomst ten minste 24 maanden heeft geduurd. De transitievergoeding wordt als volgt berekend: gedurende de eerste 120 maanden (tien jaar) van de arbeidsovereenkomst: 1/6 van het bruto maandsalaris voor elke periode van zes maanden dat de arbeidsovereenkomst heeft geduurd (1/3 bruto maandsalaris per volledig dienstjaar); in het geval de arbeidsovereenkomst langer dan 120 maanden heeft geduurd komt daarbij: 1/4 van het bruto maandsalaris voor elke daaropvolgende periode van zes maanden dat de arbeidsovereenkomst heeft geduurd (1/2 bruto maandsalaris per volledig dienstjaar); in het geval de boventallige medewerker bij het eindigen van de arbeidsovereenkomst 50 jaar of ouder is en de arbeidsovereenkomst ten minste 120 maanden heeft geduurd, geldt na het bereiken van de leeftijd van 50 jaar, voor elke periode van zes maanden dat de arbeidsovereenkomst heeft geduurd: 1/2 van het bruto maandsalaris (één bruto maandsalaris per volledig dienstjaar). De lengte van de arbeidsovereenkomst wordt in het kader van de transitievergoeding niet naar boven afgerond. Dat betekent bijvoorbeeld dat een medewerker die op het moment van beëindiging van de arbeidsovereenkomst 33 maanden in dienst is, recht heeft op 5/6 bruto maandsalaris. De transitievergoeding bedraagt maximaal ,-- bruto of een bedrag dat gelijk is aan de hoogte van 12 bruto maandsalarissen, indien dat bedrag hoger is dan ,-- bruto. 5.3 AOW-GERECHTIGDE LEEFTIJD IN 2015 Conelgro heeft het recht de medewerker die in 2015 de voor hem geldende, vaste AOWgerechtigde leeftijd bereikt niet boventallig te verklaren. 5.4 PERSOONSGEGEVENS Alle voor de betrokken medewerker van belang zijnde gegevens worden op zijn verzoek verstrekt.

10 Pagina 10 van REISKOSTEN SOLLICITATIEBEZOEK Voor de boventallige medewerker die nog in dienst is van Conelgro worden reiskosten voor sollicitatiebezoek binnen Nederland ten hoogste op basis van openbaar vervoer 2e klasse en op vertoon van de schriftelijke oproep, vergoed. 5.6 BEHOUD VAN MEDEWERKERS In het kader van de continuïteit van de bedrijfsvoering is het gewenst dat een aantal medewerkers in dienst blijft tot het moment van boventalligheid. Conelgro kan met deze medewerkers een individuele regeling afspreken. Daarna zal het Sociaal Plan ook op deze medewerkers van toepassing zijn. 5.7 OPZEGTERMIJN EN NON-CONCURRENTIEBEDING De boventallige medewerkers die tijdens de arbeidsovereenkomst met Conelgro een nieuwe werkkring vinden c.q. een ander toekomstperspectief realiseren, kunnen in overleg met Conelgro afwijken van de voor hen geldende opzegtermijn. Een eventueel relatiebeding en/of non-concurrentiebeding vervalt, met dien verstande dat de boventallige medewerker geheimhouding dient te betrachten met betrekking tot concurrentiegevoelige informatie. 5.8 VERVALLEN TERUGBETALINGSVERPLICHTING Bij uitstroom van een medewerker op initiatief van Conelgro vervallen alle eventuele uit de geldende personeelsregeling voortvloeiende terugbetalingsverplichtingen, bijvoorbeeld in het kader van de studiekostenregeling en/of in het kader van een eigen bijdrage leaseauto.

11 Pagina 11 van 14 Hoofdstuk 6 - VERTROUWELIJKHEID Al hetgeen wordt besproken en vastgelegd in de gesprekken die verband houden met de uitvoering van het Sociaal Plan heeft een vertrouwelijk karakter en wordt door Conelgro behandeld met inachtneming van het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens. Alle schriftelijke persoonlijke stukken worden gedocumenteerd in het personeelsdossier van de boventallige medewerker. De boventallige medewerker is verplicht voorafgaande aan de datum van uitdiensttreding, dan wel, als van toepassing, de datum met ingang waarvan hij wordt vrijgesteld van het verrichten van zijn werkzaamheden, zijn mailbox op te schonen en zijn werkzaamheden deugdelijk over te dragen. Vanaf de datum van uitdiensttreding respectievelijk de vrijstellingsdatum is Conelgro gerechtigd de mailbox en overige bestanden van de boventallige medewerker in te zien en met de inhoud daarvan te doen wat hem goeddunkt, echter uitsluitend voor zover dit redelijkerwijs noodzakelijk is ten behoeve van de dagelijkse werkzaamheden en de continuïteit binnen de onderneming van Conelgro.

12 Pagina 12 van 14 Bijlage A - TOETSINGSCOMMISSIE A. 1 TAKEN TOETSINGSCOMMISSIE De Toetsingscommissie houdt als volgt toezicht op de naleving van het Sociaal Plan door Conelgro: * de toepassing van het Sociaal Plan in concrete situaties, zoals die gelden voor één of meer boventallige medewerkers. De Toetsingscommissie beoordeelt daarbij of de begeleiding van de boventallige medewerker(s) in die concrete situatie in het algemeen conform het Sociaal Plan plaatsvindt en, als van toepassing, of Conelgro en de boventallige medewerker de wederzijdse verplichtingen zijn nagekomen; * de toepassing van het Sociaal Plan wanneer zich een situatie voordoet die daarin niet expliciet is omschreven of waarbij de toepassing van het Sociaal Plan niet eenduidig is. De Toetsingscommissie beoordeelt daarbij of de begeleiding van de boventallige medewerkers in die situatie in lijn met de strekking van het Sociaal Plan plaatsvindt; Daarnaast geeft de Toetsingscommissie Conelgro advies in situaties waarin een beroep wordt gedaan op de hardheidsclausule. A. 2 SAMENSTELLING TOETSINGSCOMMISSIE De Toetsingscommissie bestaat uit twee (2) vertegenwoordigers van Conelgro, twee (2) door de vakverenigingen en één gezamenlijk aan te wijzen onafhankelijke voorzitter. Elke vertegenwoordiger heeft 1 stem. A. 3 WERKWIJZE De Toetsingscommissie komt ieder kwartaal bijeen, tenzij zich in het desbetreffende kwartaal geen te toetsen situaties voordoen. Tijdens elke bijeenkomst van de Toetsingscommissie dienen tenminste de voorzitter en één (1) vertegenwoordiger van de vakverenigingen aanwezig te zijn. Als een vertegenwoordiger de bijeenkomst van de Toetsingscommissie niet kan bijwonen dan kan hij een andere vertegenwoordiger machtigen namens hem te spreken of zijn standpunt voorafgaand aan de bijeenkomst aan de voorzitter kenbaar maken. De Toetsingscommissie beslist bij meerderheid van stemmen. De beslissing van de Toetsingscommissie is bindend, tenzij in het Sociaal Plan nadrukkelijk is gesteld dat het om een advies aan de directie gaat. De Toetsingscommissie beslist binnen tien (10) dagen na haar bijeenkomst, tenzij een mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden, in welk geval de Toetsingscommissie beslist binnen tien (10) dagen na die mondelinge behandeling. De beslissing van de Toetsingscommissie is schriftelijk en gemotiveerd. De beslissing c.q. het advies van de Toetsingscommissie wordt zo spoedig mogelijk aan de betrokken partijen toegezonden. Betrokken partij kan zijn de vacaturehouder, Conelgro en de boventallige medewerker. Een individuele medewerker wordt alleen in de toetsingsprocedure betrokken als Conelgro hierom verzoekt op grond van niet nakoming door die boventallige medewerker van zijn verplichtingen. De Toetsingscommissie wordt secretarieel ondersteund door het directiesecretariaat, dat zorg draagt voor de registratie van alle ontvangen en verzonden stukken, voor de verzending van ontvangstbevestigingen, en voor onverwijlde doorzending van stukken aan de betrokken partijen. Alle kennisgevingen aan de Toetsingscommissie dienen aan het Secretariaat te worden gericht, waarna het Secretariaat zorg draagt voor onverwijlde doorzending aan alle vertegenwoordigers uit de Toetsingscommissie.

13 Pagina 13 van 14 Als een mondelinge behandeling plaatsvindt, dan stelt het Secretariaat de betrokken partijen schriftelijk op de hoogte van de datum, tijd en plaats waar deze wordt gehouden. Tijdens de mondelinge behandeling wordt elk van de betrokkenen in de gelegenheid gesteld zijn zienswijze mondeling toe te lichten. Elk van de betrokken partijen kan zich daarbij laten bijstaan door een raadsman of adviseur. De Toetsingscommissie rapporteert, indien noodzakelijk, in september en december aan de partijen over de resultaten en voortgang van de begeleiding van de boventallige medewerkers.

14 Pagina 14 van 14 Bijlage B - AKKOORDVERKLARING Aldus overeengekomen en in viervoud opgemaakt en ondertekend op januari 2015 M. Trampe M. Rengers Algemeen Directeur HR Directeur De Unie FNV Bondgenoten R. Castelein N. Meijer Voorzitter Bestuurder CNV Dienstenbond CNV Dienstenbond D. Swagerman G. van Linden Voorzitter Coördinator Arbeidsvoorwaarden

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is Sociaal Plan AkzoNobel in Nederland 2014-2016 AkzoNobel en vakorganisaties streven naar het behouden van werkgelegenheid bij reorganisaties. Voor die situaties waar behoud van werkgelegenheid onverhoopt

Nadere informatie

S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V. H a H W E E K K R A N T E N

S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V. H a H W E E K K R A N T E N PRINCIPE-AKKOORD S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V. H a H W E E K K R A N T E N Overeengekomen op 15 maart 2017 door: De Persgroep Nederland B.V. NVJ jv/15 maart

Nadere informatie

ONDERHANDELINGSRESULTAAT AANVULLING SOCIAAL STATUUT VOOR RABOBANK NEDERLAND

ONDERHANDELINGSRESULTAAT AANVULLING SOCIAAL STATUUT VOOR RABOBANK NEDERLAND ONDERHANDELINGSRESULTAAT AANVULLING SOCIAAL STATUUT VOOR RABOBANK NEDERLAND Rabobank Nederland enerzijds, en de vakorganisaties De Unie, FNV Bondgenoten en CNV Dienstenbond anderzijds, hebben in het licht

Nadere informatie

H o o f d k a n t o o r

H o o f d k a n t o o r H o o f d k a n t o o r Tweede Akkoord afwijkingen Sociaal Plan Maatvoering voor Maatwerk Partijen: - te Utrecht En - AbvaKabo FNV te Zoetermeer - CNV Publieke Zaak te Den Haag - De Unie te Culemborg -

Nadere informatie

ANWB B.V., gevestigd te Den Haag, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer O. Bouman enerzijds, hierna te noemen ANWB,

ANWB B.V., gevestigd te Den Haag, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer O. Bouman enerzijds, hierna te noemen ANWB, 1 Principeakkoord Sociaal Plan ANWB 2016-2017 De ondergetekenden: ANWB B.V., gevestigd te Den Haag, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer O. Bouman enerzijds, hierna te noemen ANWB, en FNV,

Nadere informatie

Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV

Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV versie 2 september 2011 Pagina 1 1. Inleiding In het kader van het faillissement van DELTA Biovalue BV en daarmee van DELTA

Nadere informatie

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de medewerkers die vallen onder de CAO VVT. 1. Overeenkomst Ondergetekenden:

Nadere informatie

S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V.

S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V. S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V. Amsterdam, februari 2015 1 Sociaal Afspraken de Persgroep Nederland --------------------------------------------------------

Nadere informatie

Addendum Calibris. bij Sociaal Plan WKBB 2014-2015

Addendum Calibris. bij Sociaal Plan WKBB 2014-2015 Addendum Calibris bij Sociaal Plan WKBB 2014-2015 Inhoud 1 Inleiding en aanleiding addendum... 3 2 Aanvullingen op Sociaal Plan d.d. 27 november 2014... 4 3 Overige aanvullingen faciliteiten... 7 kenniscentrum

Nadere informatie

Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht:

Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht: Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht: https://ictrecht.nl/diensten/juridische- generatoren/arbeidsovereenkomst-

Nadere informatie

Is er kans op ontslag? Schakel hulp in!

Is er kans op ontslag? Schakel hulp in! Is er kans op ontslag? Schakel hulp in! Is er kans op ontslag? Wilt u weg bij uw werkgever? Wilt u weten wat er in uw situatie mogelijk is? Wilt u uw vaststellingsovereenkomst zelf opstellen of laten checken?

Nadere informatie

FNV Bouw, gevestigd te Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van der Veer;

FNV Bouw, gevestigd te Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van der Veer; Afvloeiingsregeling Bald BV Partijen: Bald BV, gevestigd te Dongen, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar statutair directeur, de heer L.F. Postma, verder te noemen de werkgever; en FNV Bouw,

Nadere informatie

Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011. Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8

Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011. Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8 Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011 Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8 Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van

Nadere informatie

Het ontslagrecht per 1 juli 2015

Het ontslagrecht per 1 juli 2015 Het ontslagrecht per 1 juli 2015 Noordam Advocatuur mr. dr. A.J. Noordam Het Europese en Nederlandse arbeidsrecht biedt in grote mate bescherming aan de werknemer. Met name het ontslag van werknemers is

Nadere informatie

Samenvatting. SOCIAAL PLAN `van werk naar werk` DUTCHMEDIA PUBLICATIE

Samenvatting. SOCIAAL PLAN `van werk naar werk` DUTCHMEDIA PUBLICATIE van versienummer Versie 2.0 atum 11 juni 2007 Samenvatting SOCIAAL PLAN `van werk naar werk` DUTCHMEDIA PUBLICATIE 1 Inleiding In de periode van medio maart tot medio juni zijn vakbonden en werkgever met

Nadere informatie

Sociaal plan Mueller ten behoeve van de verhuizing naar de nieuw te bouwen locatie te Groenlo.

Sociaal plan Mueller ten behoeve van de verhuizing naar de nieuw te bouwen locatie te Groenlo. Sociaal plan Mueller ten behoeve van de verhuizing naar de nieuw te bouwen locatie te Groenlo. Inleiding Deze regeling (hierna te noemen: de Regeling), is bedoeld om de opvang van de sociale gevolgen te

Nadere informatie

S O C I A A L P L A N

S O C I A A L P L A N S O C I A A L P L A N 1. ALGEMENE BEPALINGEN EN UITGANGSPUNTEN 1.1 Siemens Nederland N.V. te Den Haag, verder te noemen werkgever, en de vertegenwoordigers van de Vakverenigingen, hebben overeenstemming

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 24 februari september 2014

SOCIAAL PLAN 24 februari september 2014 SOCIAAL PLAN 24 februari 2014 30 september 2014 Sociaal plan Goes 2014 V 0.4 1 1. Werkingssfeer en doelstelling 4 2. Werkingsduur 5 3. Definities 6 4.1 Hardheidsclausule 7 4.2 Speciale afspraken 7 5. Begeleidingscommissie

Nadere informatie

Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden

Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden 2 Wet Werk en Zekerheid Ingrijpende wijzigingen in de regels voor het aangaan en opstellen van arbeidsovereenkomsten Ingrijpende wijzigingen

Nadere informatie

Sociaal Plan Recticel Wijchen

Sociaal Plan Recticel Wijchen Sociaal Plan Recticel Wijchen 22 juli 2014 Sociaal Plan Recticel Wijchen RECTICEL.: D rite / tîjjwtt, frrr crrmfrrrt Inhoudsopgave Preambule... 4 Artikel 1 Definities... 5 a) Werkgever... 5 b) Werknemer...

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 2011 CapitalP inzake AgentschapNL 15 oktober 2011 tot en met 31 december 2013

SOCIAAL PLAN 2011 CapitalP inzake AgentschapNL 15 oktober 2011 tot en met 31 december 2013 SOCIAAL PLAN 2011 CapitalP inzake AgentschapNL 15 oktober 2011 tot en met 31 december 2013 CapitalP, gevestigd te Almere als partij ter ener zijde en FNV Bondgenoten, gevestigd te Utrecht CNV Dienstenbond,

Nadere informatie

Emmer Compascuum, 1 oktober 2015

Emmer Compascuum, 1 oktober 2015 Emmer Compascuum, 1 oktober 2015 Op 1 oktober 2015 is een principe akkoord bereikt tussen Fresenius Hemocare Netherlands B.V. en de vakorganisaties FNV, CNV Vakmensen en De Unie met betrekking tot het

Nadere informatie

Nieuwsbrief: Dusseldorp legt eindbod op tafel

Nieuwsbrief: Dusseldorp legt eindbod op tafel Nieuwsbrief: Dusseldorp legt eindbod op tafel Eén nieuwsbrief voor jezelf en een extra om aan je collega uit te delen. Beste FNV leden werkzaam bij Dusseldorp, beste Dusseldorp werknemers, Hierbij ontvangen

Nadere informatie

CONCEPT. Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe

CONCEPT. Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe CONCEPT Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe Ondergetekenden Partijen de werkgever tot 1 januari 2007: - Stichting Icare, gevestigd te Meppel de werkgevers vanaf 1 januari

Nadere informatie

CONCEPT enkel ter overleg dienend Onder voorbehoud goedkeuring aandeelhouders. Poppies concep SOCIAAL PLAN POPPIES NEDERLAND

CONCEPT enkel ter overleg dienend Onder voorbehoud goedkeuring aandeelhouders. Poppies concep SOCIAAL PLAN POPPIES NEDERLAND SOCIAAL PLAN POPPIES NEDERLAND DEFINITIES Belangstellingsregistratie Onder belangstellingsregistratie wordt verstaan het schriftelijk kenbaar maken van de voorkeur voor een functie. In het eventueel daarop

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Wet werk en zekerheid Ingangsdatum 1 januari 2015 Concurrentiebeding Concurrentiebeding (zonder nadere motivering) is mogelijk in arbeidscontracten voor bepaalde en onbepaalde tijd. In bepaalde tijd contracten

Nadere informatie

Inhoud. Doelstellingen van de WWZ. Workshop Wet Wet Werk en Zekerheid. Doelstellingen van de WWZ. Wat is er al veranderd per 1 januari 2015

Inhoud. Doelstellingen van de WWZ. Workshop Wet Wet Werk en Zekerheid. Doelstellingen van de WWZ. Wat is er al veranderd per 1 januari 2015 Workshop Wet Wet Werk en Zekerheid Spaans Advocaten Mr. Bart W.G. Orth orth@spaansadvocaten.nl 1 Inhoud Doelstellingen van de WWZ Wat is er al veranderd per 1 januari 2015 Wat gaat er veranderen per 1

Nadere informatie

2.6 model arbeidsovereenkomst voor de duur van een bepaald werk of bepaald project 1

2.6 model arbeidsovereenkomst voor de duur van een bepaald werk of bepaald project 1 2.6 model arbeidsovereenkomst voor de duur van een bepaald werk of bepaald project 1 ARBEIDSOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. hierna te noemen: "de werkgever"; en 2. hierna te noemen "de werknemer";

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid (WWZ)

Wet Werk en Zekerheid (WWZ) Wet Werk en Zekerheid (WWZ) De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) wijzigt de regels in het flexrecht, het ontslagrecht en de regels rondom de WW. In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de wijzigingen welke

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid 22 september 2014 mr. Carin Welters Bouwend Nederland Programma Inleiding Bescherming van flexwerkers Ontslag WW-uitkering Conclusies en adviezen 1. Ingangsdatum 1 januari 2015: bescherming

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN DWINGENDE GETIJDEN. Voornemen tot reorganisatie van Endemol Nederland bv. Contextanalyse, conclusies en besluitvoornemens

SOCIAAL PLAN DWINGENDE GETIJDEN. Voornemen tot reorganisatie van Endemol Nederland bv. Contextanalyse, conclusies en besluitvoornemens SOCIAAL PLAN DWINGENDE GETIJDEN Voornemen tot reorganisatie van Endemol Nederland bv Contextanalyse, conclusies en besluitvoornemens INHOUDSOPGAVE SOCIAAL PLAN Inleiding DEEL I Definities en werkingssfeer

Nadere informatie

Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid

Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel met veranderingen in het arbeidsrecht aangenomen. Aanvankelijk zou een deel van de wijzigingen ingaan op 1 juli 2014,

Nadere informatie

1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens:

1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens: Hoofdstuk 14 Activeringsregeling (per 1 juli 2015) en pensioen A Activeringsregeling Artikel 1 Werkingssfeer 1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens:

Nadere informatie

MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3

MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3 MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3 Inleiding Schakelring heeft nu en de komende jaren te maken met fundamentele ontwikkelingen in welzijn en zorg, die continue aanpassingen en vernieuwingen

Nadere informatie

Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid

Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid Beste Klant, Per 1 januari en 1 juli 2015 zullen er diverse wijzigingen plaatsvinden op het gebied van arbeidsrecht. Hiervan willen wij u graag op de hoogte brengen. De

Nadere informatie

Whitepaper. Wet Werk en Zekerheid

Whitepaper. Wet Werk en Zekerheid Whitepaper Wet Werk en Zekerheid Flexwerk: wijzigingen per 1 januari 2015 In een arbeidsovereenkomst voor de duur van 6 maanden of korter is geen proeftijd meer toegestaan. In een arbeidsovereenkomst voor

Nadere informatie

S O C I A A L P L A N

S O C I A A L P L A N S O C I A A L P L A N 1. ALGEMENE BEPALINGEN EN UITGANGSPUNTEN 1.1 Siemens Nederland N.V. te Den Haag, verder te noemen werkgever, en de vertegenwoordigers van de vakverenigingen, hebben overeenstemming

Nadere informatie

Concept Sociaal plan privatisering Zwembad t Baafje

Concept Sociaal plan privatisering Zwembad t Baafje Concept Sociaal plan privatisering Zwembad t Baafje MEDEDELING IN HET KADER VAN DE AANBESTEDING ZWEMBAD t BAAFJE AAN GEINTERESSEERDE PARTIJEN Voorliggend concept sociaal plan kan de goedkeuring van zowel

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT RTV Noord- Holland 1 december 2013 tot en met 30 april 2014

SOCIAAL STATUUT RTV Noord- Holland 1 december 2013 tot en met 30 april 2014 SOCIAAL STATUUT RTV Noord- Holland 1 december 2013 tot en met 30 april 2014 INHOUDSOPGAVE: Artikel 1 Definities... 4 a) Werkgever... 4 b) Werknemer... 4 c) CAO... 4 d) Werknemersorganisaties... 4 e) Bruto

Nadere informatie

15 april 2014. Sociaal Plan 1 april 2014-1 april 2015

15 april 2014. Sociaal Plan 1 april 2014-1 april 2015 15 april 2014 Sociaal Plan 1 april 2014-1 april 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen 1.1. Begripsbepalingen 1.2. Werkingssfeer 1.3. Looptijd 1.4. Overleg 2. Procedure 2.1. Vaststelling en mededeling van boventalligheid

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Bouwbedrijf De Keij B.V. Rotterdam

SOCIAAL PLAN. Bouwbedrijf De Keij B.V. Rotterdam SOCIAAL PLAN Bouwbedrijf De Keij B.V. Rotterdam INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9 Hoofdstuk 10 Hoofdstuk 11 Algemeen

Nadere informatie

Het Sociaal Plan is van toepassing op alle werknemers die direct betrokken zijn bij de gevolgen van de overname van VNU Media door de Persgroep:

Het Sociaal Plan is van toepassing op alle werknemers die direct betrokken zijn bij de gevolgen van de overname van VNU Media door de Persgroep: Sociaal Plan de Persgroep Nederland/VNU Media ----------------------------------------------------------------- Toepassingsgebied Het Sociaal Plan is van toepassing op alle werknemers die direct betrokken

Nadere informatie

Wat verandert er voor u?

Wat verandert er voor u? Whitepaper Wet werk en zekerheid Wat verandert er voor u? De nieuwe Wet werk en zekerheid legt meer druk op werkgevers. Zo moeten zij werknemers tijdig laten weten dat hun tijdelijk contract afloopt. Ook

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid De elf belangrijkste wijzigingen en gevolgen voor de werkgever September 2014 Inhoud 1. Beëindiging tijdelijk contract 2. Proeftijd in tijdelijk contract 3. Concurrentiebeding in

Nadere informatie

Sociaal Plan - Air Products Nederland BV. Januari 2015.

Sociaal Plan - Air Products Nederland BV. Januari 2015. Sociaal Plan - Air Products Nederland BV. Januari 2015. Inleiding. Air Products ziet zich genoodzaakt op wereldwijd, Europees en op landen niveau de bedrijfsorganisaties anders in te richten teneinde te

Nadere informatie

1. de sportorganisatie/school/vereniging..., gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door:

1. de sportorganisatie/school/vereniging..., gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door: Arbeidsovereenkomst. De ondergetekenden 1. de sportorganisatie/school/vereniging......, gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door: Naam:...... Functie:... Naam:......

Nadere informatie

Sociaal Plan Reorganisatie Splitsing Frontoffice/Backoffice MCB Nederland B.V. Versie 1.5, definitief 15 augustus 2012

Sociaal Plan Reorganisatie Splitsing Frontoffice/Backoffice MCB Nederland B.V. Versie 1.5, definitief 15 augustus 2012 Sociaal Plan Reorganisatie Splitsing Frontoffice/Backoffice MCB Nederland B.V. Versie 1.5, definitief 15 augustus 2012 Sociaal Plan MCB Nederland B.V. 1 Inhoud 1 1. Inleiding 2 2. Arbeidsvoorwaarden /

Nadere informatie

Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden?

Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden? Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden? Op 18 februari 2014 is de Wet Werk en Zekerheid aangenomen. Op internet zijn veel plukjes informatie te vinden. Hieronder volgt een overzicht van

Nadere informatie

Nieuwsbrief, december 2014

Nieuwsbrief, december 2014 Nieuwsbrief, december 2014 Wijzigingen arbeidsrecht in 2015 Door de invoering van de Wet Werk en Zekerheid wordt het arbeidsrecht ingrijpend gewijzigd. De wijzigingen hebben gevolgen voor het bestaande

Nadere informatie

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST VASTSTELLINGSOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. WERKGEVER, gevestigd en kantoorhoudende te [ADRES], hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door [VERTEGENWOORDIGER], hierna te noemen: "werkgever"; en 2.

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 1. ALGEMENE BEPALINGEN EN UITGANGSPUNTEN

SOCIAAL PLAN 1. ALGEMENE BEPALINGEN EN UITGANGSPUNTEN SOCIAAL PLAN 1. ALGEMENE BEPALINGEN EN UITGANGSPUNTEN 1.1 Siemens Nederland N.V. te Den Haag, verder te noemen werkgever, en de vertegenwoordigers van de vakverenigingen, hebben overeenstemming bereikt

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT 1 VPRA-modelcontract/Geen werkgeversgezag OVEREENKOMST VAN OPDRACHT Partijen: 1. vof, gevestigd te Dronten, 8251 NS aan de Golfresidentie, KvK-nummer:., rechtsgeldig vertegenwoordigd door dr. K.B. van

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de reorganisatie PostNL, branche Post en Pakketten.

Veelgestelde vragen over de reorganisatie PostNL, branche Post en Pakketten. Veelgestelde vragen over de reorganisatie PostNL, branche Post en Pakketten. Inhoud Voor wie geldt het sociaal plan PostNL 2013-2015?... 2 Ik krijg een aanbod voor nachtdiensten. Mag ik dit aanbod weigeren?...

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN principe akkoord 25 november 2016

SOCIAAL PLAN principe akkoord 25 november 2016 SOCIAAL PLAN principe akkoord 25 november 2016 1. INLEIDING 1.1 Aanleiding en uitgangspunten Sociaal Plan 1.1.1 Op 27 oktober 2016 heeft FNsteel b.v. de Adviesaanvraag ex artikel 25 WOR ingediend bij de

Nadere informatie

Sociaal Plan. V&D B.V. en La Place B.V. 1 maart 2015 tot en met 30 juni 2015

Sociaal Plan. V&D B.V. en La Place B.V. 1 maart 2015 tot en met 30 juni 2015 Sociaal Plan V&D B.V. en La Place B.V. 1 maart 2015 tot en met 30 juni 2015 V&D B.V., gevestigd te Amsterdam La Place B.V., gevestigd te Amsterdam hierna te noemen de Werkgever elk als partij ter ene zijde

Nadere informatie

2. [NAAM BEDRIJF/ ORGANISATIE] gevestigd te [PLAATSNAAM], hierna te. noemen: de uitlener, vertegenwoordigd door de heer/mevrouw [NAAM

2. [NAAM BEDRIJF/ ORGANISATIE] gevestigd te [PLAATSNAAM], hierna te. noemen: de uitlener, vertegenwoordigd door de heer/mevrouw [NAAM MODEL Detacheringovereenkomst Dit model kunt u ook vinden op www.uwv.nl. 1. [NAAM BEDRIJF/ ORGANISATIE] gevestigd te [PLAATSNAAM], hierna te noemen: de uitlener, vertegenwoordigd door de heer/mevrouw [NAAM

Nadere informatie

Sociaal Plan Jaarbeurs B.V. Jaarbeurs Catering Services B.V.

Sociaal Plan Jaarbeurs B.V. Jaarbeurs Catering Services B.V. Sociaal Plan Jaarbeurs B.V. Jaarbeurs Catering Services B.V. 1 december 2016 31 december 2017 De ondergetekenden, 1. Jaarbeurs B.V. en Jaarbeurs Catering Services B.V., allen gevestigd te Utrecht, hierna

Nadere informatie

3F UITTREKSEL. Samen Sterker Verder

3F UITTREKSEL. Samen Sterker Verder 3F UITTREKSEL van het Sociaal Plan FNV in Beweging 1 maart 2013 1 oktober 2018 en art. 6 uit het Sociaal Plan tussen FNV Personeel en FNV KIEM van 18 maart 2016 i.v.m. art. 2:334f lid 2 sub g BW Samen

Nadere informatie

voor het personeel van NXP Semiconductors Netherlands B.V. NXP Software B.V.

voor het personeel van NXP Semiconductors Netherlands B.V. NXP Software B.V. Sociaal Plan 2014 voor het personeel van NXP Semiconductors Netherlands B.V. NXP Software B.V. Looptijd: 8 mei 2014 tot en met 30 juni 2015 Datum: 8 mei 2014 Page 1 of 14 Inhoudsopgave 1 Definities 2 Inleiding

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN VILLEROY & BOCH WELLNESS

SOCIAAL PLAN VILLEROY & BOCH WELLNESS SOCIAAL PLAN VILLEROY & BOCH WELLNESS LOOPTIJD VAN 18 DECEMBER 2014 TOT EN MET 30 JUNI 2015 Inhoudsopgave pagina Inleiding 3 Definities 4 Werkingssfeer 4 Werkingsduur 5 Verplichtingen van partijen 5 Hardheidsclausule

Nadere informatie

HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen

HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen Introductie Met de komst van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) vinden per 1 januari en 1 juli 2015 ingrijpende veranderingen in het arbeids-

Nadere informatie

Checklist ontslag door middel van een beëindigingsovereenkomst

Checklist ontslag door middel van een beëindigingsovereenkomst Checklist ontslag door middel van een beëindigingsovereenkomst Controleer vóórdat u uw handtekening zet of uw beëindigingsovereenkomst voldoet aan de volgende punten: Initiatief werkgever De beëindigingsovereenkomst

Nadere informatie

Sociaal Plan. Koninklijk Instituut voor de Tropen

Sociaal Plan. Koninklijk Instituut voor de Tropen Sociaal Plan Koninklijk Instituut voor de Tropen 0 Inhoud Artikel 1 WERKINGSSFEER EN WERKINGSDUUR... 3 Werkingssfeer... 3 Werkingsduur... 3 Bovenwettelijke uitkeringsregeling bij werkloosheid... 3 Wijziging...

Nadere informatie

Afspraken inzake boventalligheid en tijdelijk werk d.d.25 februari 2014

Afspraken inzake boventalligheid en tijdelijk werk d.d.25 februari 2014 Afspraken inzake boventalligheid en tijdelijk werk d.d.25 februari 2014 Aanleiding Rabobank Nederland enerzijds, en de vakorganisaties De Unie, FNV Bondgenoten en CNV Dienstenbond anderzijds, zijn op 25

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST. Verklaren een arbeidsovereenkomst te zijn aangegaan onder de navolgende bepalingen:

ARBEIDSOVEREENKOMST. Verklaren een arbeidsovereenkomst te zijn aangegaan onder de navolgende bepalingen: ARBEIDSOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. hierna te noemen: "de werkgever"; en 2. hierna te noemen "de werknemer"; Verklaren een arbeidsovereenkomst te zijn aangegaan onder de navolgende bepalingen: Artikel

Nadere informatie

Sociaal plan 2013/2014. Kemira Rotterdam B.V.

Sociaal plan 2013/2014. Kemira Rotterdam B.V. Sociaal plan 2013/2014 Pagina 1 van 17 Inleiding Binnen Kemira Rotterdam BV werken 243 personen (eind april 2013). De bedrijfsonderdelen van Kemira Rotterdam BV bestaan uit: Operatie in Botlek en Europoort,

Nadere informatie

1. T(!kst ongewijzigd.

1. T(!kst ongewijzigd. ADDENDUM BIJ HET SOCIAAL PLAN ANWB 2013-2015 ANWB B.V., gevestigd te Den Haag, enerzijds en FNV Bondgenoten, gevestigd te Utrecht, CNV Dienstenbond, gevestigd te Hoofddorp en De Unie, gevestigd te Culemborg,

Nadere informatie

WET WERK EN ZEKERHEID

WET WERK EN ZEKERHEID WET WERK EN ZEKERHEID Stefan Verdonk Bedrijfsjurist 4 december 2014 0495-454444 s.verdonk@smitsvandenbroek.nl Achtergrond WWZ - algemene rechtsgelijkheid en rechtszekerheid bevorderen - rechtspositie flexwerkers

Nadere informatie

3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke Zaak gevestigd te s Gravenhage

3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke Zaak gevestigd te s Gravenhage 4.4. Het Sociaalplan De betrokken partijen. De ondergetekenden: 1. - Stichting Welzijn Meppel - Stichting Welzijn Westerveld 2. enerzijds en 3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke

Nadere informatie

Wat verandert er voor u?

Wat verandert er voor u? Whitepaper Najaar 2014 Wet werk en zekerheid Wat verandert er voor u? De nieuwe Wet werk en zekerheid legt meer druk op werkgevers. Zo moeten zij werknemers tijdig laten weten dat hun tijdelijk contract

Nadere informatie

Onderhandelingsresultaat Sociaal Plan Philip Morris Holland B.V.

Onderhandelingsresultaat Sociaal Plan Philip Morris Holland B.V. datum: 7 juni 2014 Onderhandelingsresultaat Sociaal Plan Philip Morris Holland B.V. Philip Morris Holland B.V. en de vakbonden FNV Bondgenoten, CNV Vakmensen en De Unie (verder te noemen partijen) hebben

Nadere informatie

Het Nieuwe Ontslagrecht De negen belangrijkste wijzigingen en gevolgen voor de werkgever. Jeroen van Engelen TRS Transportkoeling BV.

Het Nieuwe Ontslagrecht De negen belangrijkste wijzigingen en gevolgen voor de werkgever. Jeroen van Engelen TRS Transportkoeling BV. 2014 Het Nieuwe Ontslagrecht De negen belangrijkste wijzigingen en gevolgen voor de werkgever Jeroen van Engelen TRS Transportkoeling BV. 2-10-2014 Index 1. Aanpassing Duaal Stelsel 2. Aanzegtermijn 3.

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN De Combi Groep BV

SOCIAAL PLAN De Combi Groep BV SOCIAAL PLAN De Combi Groep BV Geldend van..april 2013 tot 1 maart 2014 INHOUDSOPGAVE 2 Hoofdstuk 1 Algemeen Hoofdstuk 2 Definities Hoofdstuk 3 Werkingssfeer Sociaal Plan Hoofdstuk 4 Begeleiding Hoofdstuk

Nadere informatie

CRH Bouwmaterialenhandel BV

CRH Bouwmaterialenhandel BV CRH Bouwmaterialenhandel BV Sociaal Plan CRH Bouwmaterialenhandel BV Looptijd van 1 juni 2013 tot 1 januari 2015 Sociaal Plan CRH Bouwmaterialenhandel 1 juni 2013 tot 1 januari 2015 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk

Nadere informatie

(MODEL)OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

(MODEL)OVEREENKOMST VAN OPDRACHT (MODEL)OVEREENKOMST VAN OPDRACHT PARTIJEN: 1. , gevestigd te aan de , rechtsgeldig vertegenwoordigd door , hierna te noemen: Opdrachtgever ; en, 2.

Nadere informatie

EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST MET WEDERZIJDS GOEDVINDEN DE ONDERGETEKENDEN:

EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST MET WEDERZIJDS GOEDVINDEN DE ONDERGETEKENDEN: Voorbeeld vaststellingsovereenkomst Een vaststellingsovereenkomst wordt in principe het beste door een jurist opgesteld. Meer informatie leest u ook op de website: - Ontslag.nl - Arbeidsrechter.nl DE ONDERGETEKENDEN:

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst over pensioenen. Tronox Pigments (Holland) B.V. Rotterdam-Botlek

Collectieve Arbeidsovereenkomst over pensioenen. Tronox Pigments (Holland) B.V. Rotterdam-Botlek Collectieve Arbeidsovereenkomst over pensioenen Voor de werknemers in dienst van Tronox Pigments (Holland) B.V. te Rotterdam-Botlek Looptijd 1 januari 2015 t/m 31 december 2019 Tronox Pigments (Holland)

Nadere informatie

Sociaal Plan. V&D B.V. en La Place B.V. 1 juli 2013 tot 1 januari 2015

Sociaal Plan. V&D B.V. en La Place B.V. 1 juli 2013 tot 1 januari 2015 Sociaal Plan V&D B.V. en La Place B.V. 1 juli 2013 tot 1 januari 2015 V&D B.V., gevestigd te Amsterdam La Place B.V., gevestigd te Amsterdam hierna te noemen de Werkgever elk als partij ter ene zijde en

Nadere informatie

Reglement geschillencommissie Energievoorziening

Reglement geschillencommissie Energievoorziening Reglement geschillencommissie Energievoorziening 1 juli 2005 Amvest Energie BV Postbus 12446 1100 AK Amsterdam Zuidoost telefoon: 020-4301212 KvK nr 34288968 BTW nr NL 81.87.94.744.B.01 Begripsomschrijving

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN Nagel Nederland Reorganisatie

SOCIAAL PLAN Nagel Nederland Reorganisatie SOCIAAL PLAN Nagel Nederland Reorganisatie pagina 1 van 15 De ondergetekenden, 1. Krafverkehr Nagel GmbH&Co.KG te Versmold (DLD), mede gevestigd in Nederland/Raalte aldaar h.o.d.n. Nagel Nederland. en

Nadere informatie

WERKGELEGENHEID BIJ CONTRACTSWISSELING

WERKGELEGENHEID BIJ CONTRACTSWISSELING WERKGELEGENHEID Artikel 38 WERKGELEGENHEID BIJ CONTRACTSWISSELING 1. Van een contractswisseling is sprake indien een schoonmaakbedrijf- of glazenwassersbedrijf als gevolg van een heraanbesteding hetzelfde

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST (COLLEGIALE IN- EN UITLEEN)

ARBEIDSOVEREENKOMST (COLLEGIALE IN- EN UITLEEN) ARBEIDSOVEREENKOMST (COLLEGIALE IN- EN UITLEEN) De ondergetekenden: Bedrijf Plaats Vertegenwoordigd door hierna te noemen uitlener. Bedrijf Plaats Vertegenwoordigd door hierna te noemen inlener. en Naam

Nadere informatie

Twee jaar Wet Werk en Zekerheid

Twee jaar Wet Werk en Zekerheid Twee jaar Wet Werk en Zekerheid Top 10 van wat elke werkgever inmiddels zou moeten weten juni 2017 Inhoudsopgave 1. Proeftijd 2. Concurrentiebeding 3. Ketenregeling 4. Beëindiging arbeidsovereenkomst bepaalde

Nadere informatie

Overeenkomst voor het verrichten van dienstverlening aan huis

Overeenkomst voor het verrichten van dienstverlening aan huis Ondergetekenden, Overeenkomst voor het verrichten van dienstverlening aan huis De hulpvrager hierna te noemen, de werkgever (graag alle gegevens hieronder volledig invullen) Voorletters en achternaam :

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN NEW ECO FRESENIUS HEMOCARE NETHERLANDS B.V.

SOCIAAL PLAN NEW ECO FRESENIUS HEMOCARE NETHERLANDS B.V. 30 maart 2012 SOCIAAL PLAN NEW ECO FRESENIUS HEMOCARE NETHERLANDS B.V. INHOUDSOPGAVE 1. Algemene bepalingen en uitgangspunten 2. Werkingsduur 3. Definities 4. Hardheidsclausule 5. Interne herplaatsing

Nadere informatie

1.1 Doel Het doel van dit sociaal plan is om de nadelige sociale gevolgen van reorganisaties voor

1.1 Doel Het doel van dit sociaal plan is om de nadelige sociale gevolgen van reorganisaties voor Sociaal plan Meander Medisch Centrum Inleiding Voor u ligt het sociaal plan van Meander Medisch Centrum. Om klantvriendelijke, deskundige en betrouwbare zorg te leveren aan onze patiënten zijn wij voortdurend

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST DIERENPARK EMMEN 1 JANUARI DECEMBER 2013

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST DIERENPARK EMMEN 1 JANUARI DECEMBER 2013 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST DIERENPARK EMMEN 1 JANUARI 2011 31 DECEMBER 2013 1 De ondergetekenden: Werkgever: Dierenpark Emmen Hoofdstraat 18 7811 EP Emmen als partij ter ene zijde en Werknemerspartijen:

Nadere informatie

Klachtenreglement WIJeindhoven

Klachtenreglement WIJeindhoven Klachtenreglement WIJeindhoven 1 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 3 Wraking en verschoning... 3 Artikel 4 Indiening van de klacht... 4 Artikel 5 Behandeling van de klacht... 4

Nadere informatie

Modelovereenkomst inhuur externe specialist betonwerk Betonsupport.

Modelovereenkomst inhuur externe specialist betonwerk Betonsupport. Modelovereenkomst inhuur externe specialist betonwerk Betonsupport. Partijen Ondergetekenden: naam: straat/postbus: postcode: plaats: telefoonnummer: e-mailadres: KvK-nummer: BTW-nummer: hierna te noemen:

Nadere informatie

Toelichting bij de modelovereenkomst

Toelichting bij de modelovereenkomst Toelichting bij de modelovereenkomst Algemeen De Belastingdienst kan op basis van een concrete overeenkomst oordelen over het al dan niet moeten betalen van loonheffingen. Loonheffingen zijn verschuldigd

Nadere informatie

Medewerkersbijeenkomst Turien & Co. Alkmaar. Carla Kiburg (FNV Finance) / Joop Hofland (De Unie) 31 maart 2016

Medewerkersbijeenkomst Turien & Co. Alkmaar. Carla Kiburg (FNV Finance) / Joop Hofland (De Unie) 31 maart 2016 Medewerkersbijeenkomst Turien & Co. Alkmaar Carla Kiburg (FNV Finance) / Joop Hofland (De Unie) 31 maart 2016 Overleg over Sociaal Plan 22 februari medewerkersbijeenkomst Gesprekken met Turien en samen

Nadere informatie

Het nieuwe ontslagrecht / WWZ

Het nieuwe ontslagrecht / WWZ Het nieuwe ontslagrecht / WWZ Actualiteiten arbeidsrecht (33 818) Het nieuwe ontslagrecht Tim de Klerck Waar gaan we het over hebben? Waarom een hervorming van het ontslagrecht? Vernieuwing ontslagrecht

Nadere informatie

UITGANGSPUNTEN DEFINITIES

UITGANGSPUNTEN DEFINITIES UITGANGSPUNTEN 1.Dit plan geldt voor de periode vanaf de datum van het akkoord over dit plan tot en met 1 februari 2013. 2.De regelingen in dit plan komen in de plaats van hetgeen is bepaald ten aanzien

Nadere informatie

Werkloosheid als verdienmodel van de overheid

Werkloosheid als verdienmodel van de overheid Werkloosheid als verdienmodel van de overheid Werkloosheid als verdienmodel van de overheid. Het klink misschien vreemd, maar werkloosheid is goed voor de schatkist. Veel arbeidsovereenkomsten worden ontbonden

Nadere informatie

WIJZIGING ARBEIDSRECHT/ ONTSLAGRECHT. H.F.A. Bronneberg R.C. Breuls

WIJZIGING ARBEIDSRECHT/ ONTSLAGRECHT. H.F.A. Bronneberg R.C. Breuls WIJZIGING ARBEIDSRECHT/ ONTSLAGRECHT H.F.A. Bronneberg R.C. Breuls WET WERK EN ZEKERHEID KOMT ER AAN Per 1 januari 2015 is sprake van wijzigingen; Per 1 juli 2015 is sprake van de meest ingrijpende wijzigingen;

Nadere informatie

DETACHERINGSVOORWAARDEN Weener XL

DETACHERINGSVOORWAARDEN Weener XL DETACHERINGSVOORWAARDEN Weener XL INHOUDSOPGAVE 1 Definities 2 Leiding en begeleiding 3 CAO en arbeidsvoorwaarden 4 Functie 5 Beoordeling functioneren en ontwikkeling 6 Arbeidsomstandigheden 7 Treffen

Nadere informatie

# SOCIAAL PLAN. Arjowiggins Security B.V. te Ugchelen

# SOCIAAL PLAN. Arjowiggins Security B.V. te Ugchelen #1581627 SOCIAAL PLAN Arjowiggins Security B.V. te Ugchelen 5 december 2013 tot 1 juli 2014 1 De ondergetekenden, 1. Arjowiggins Security B.V. te Ugchelen, hierna te noemen: AWS en 2. FNV Bondgenoten De

Nadere informatie

De transitievergoeding

De transitievergoeding Wet Werk en Zekerheid De transitievergoeding Jennifer Horsten 21 mei 2015 Onderwerpen Veranderingen sinds 1 januari 2015 Veranderingen vanaf 1 juli 2015 De transitievergoeding Recht/geen recht op transitievergoeding

Nadere informatie

WERKGELEGENHEID BIJ CONTRACTWISSELING

WERKGELEGENHEID BIJ CONTRACTWISSELING WERKGELEGENHEID Artikel 38 WERKGELEGENHEID BIJ CONTRACTWISSELING 1. Van een contractswisseling is sprake indien een schoonmaakbedrijf- of glazenwassersbedrijf als gevolg van een heraanbesteding hetzelfde

Nadere informatie

Toelichting op de wet Werk en Zekerheid

Toelichting op de wet Werk en Zekerheid Whitepaper: Toelichting op de wet Werk en Zekerheid Op 10 juni 2014 is de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) aangenomen. De WWZ beoogt het arbeidsrecht aan te passen aan de veranderende arbeidsverhoudingen in

Nadere informatie