CRH Bouwmaterialenhandel BV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CRH Bouwmaterialenhandel BV"

Transcriptie

1 CRH Bouwmaterialenhandel BV Sociaal Plan CRH Bouwmaterialenhandel BV Looptijd van 1 juni 2013 tot 1 januari 2015 Sociaal Plan CRH Bouwmaterialenhandel 1 juni 2013 tot 1 januari

2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Algemeen 1.1 Doel 1.2 Werkingssfeer 1.3 Werkingsduur 1.4 Definities 1.5 Informatieverstrekking door werknemer 1.6 Fiscale afwikkeling Hoofdstuk 2. Vaststelling boventalligheid en ontslagprocedure 2.1 Vaststelling boventalligheid 2.2 Mededeling boventalligheid 2.3 Ontslagprocedure 2.4 Opzegtermijnen 2.5 Vrijstelling van werkzaamheden Hoofdstuk 3. Interne herplaatsing 3.1 Aanbod passende functie en vacatures 3.2 Inschaling na interne plaatsing 3.3 Overige arbeidsvoorwaarden 3.4 Verhuiskosten 3.5 Reiskosten bij niet verhuizing 3.7 Weigeren aanbod functie binnen CRH Bouwmaterialen 3.6 Sollicitatiebezoek 3.8 Geschillencommissie Hoofdstuk 4. Voorzieningen bij beëindiging dienstverband 4.1 Persoonlijk budget 4.2 Keuzemogelijkheid werknemer 4.3 Definitief vertrek 4.4 Vertrek met terugkeermogelijkheid 4.5 Aanvaarden van een functie elders 4.6 Aanbod passende arbeidsplaats aanbieden 4.7 Geen aanbod voor een passende arbeidsplaats 4.8 Jubileumuitkering 4.9 Studiekostenregeling 4.10 Concurrentiebeding Sociaal Plan CRH Bouwmaterialenhandel 1 juni 2013 tot 1 januari

3 Hoofdstuk 5. Wederindienstneming 5.1 Aanbod tot wederindienstneming 5.2 Selectie 5.3 Weigering aanbod door werknemer 5.4. Voorwaarden bij wederindiensttreding Hoofdstuk 6. Slotbepalingen 6.1 Hardheidsclausule 6.2 Onvoorziene gevallen Sociaal Plan CRH Bouwmaterialenhandel 1 juni 2013 tot 1 januari

4 Hoofdstuk 1. Algemeen 1.1 Doel CRH Bouwmaterialenhandel BV (verder: CRH) kent een prominente plaats in de bouwmaterialen-handelbranche met een landelijke dekking. CRH is sterk gericht op continue verbeteren op de vlakken kwaliteit, ontwikkelen van personeel en serviceverlening naar klanten. Hierdoor worden de processen en de dienstverlening geoptimaliseerd op de korte en lange termijn. Echter, het huidige economische klimaat heeft een negatief effect op de resultaten van CRH. Dit heeft ervoor gezorgd dat de laatste jaren medewerkers hebben moeten afvloeien om zo de continuïteit van het bedrijf, en daarmee de werkgelegenheid binnen CRH, zeker te stellen. Mocht het in de toekomst nodig blijken om maatregelen te treffen, dan hebben we ook voor deze groep medewerkers een sociaal plan liggen wat transparant is, een sociaal vangnet biedt om de medewerkers de mogelijkheid te geven om zichzelf te ontwikkelen, of van werk naar werk (in- of extern) te begeleiden. Dit sociaal plan zal bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid worden aangemeld als collectieve arbeidsovereenkomst. 1.2 Werkingssfeer Dit sociaal plan is van toepassing op een werknemer van wie de functie door een reorganisatie komt te vervallen of ingrijpende wijzigingen ondergaat, of waarvan de standplaats wordt gewijzigd. Het van toepassing zijn van het sociaal plan geldt voor die organisatiewijzigingen waar sprake is van een advies van de OR. 1.3 Werkingsduur Dit sociaal plan heeft een looptijd van 1 juni 2013 tot 1 januari De inhoud van het sociaal plan kan tijdens de looptijd vervallen en zal door partijen dientengevolge opnieuw moeten worden overeengekomen indien door bijzondere omstandigheden of door verandering in wettelijke bepalingen de ratio aan (onderdelen van) dit plan ontvallen. Partijen zullen dan met elkaar in overleg treden en de ontstane situatie bespreken. Regelingen en afspraken die de afgesproken termijn overschrijden worden gerespecteerd. Sociaal Plan CRH Bouwmaterialenhandel 1 juni 2013 tot 1 januari

5 1.4 Definities 1 Onderneming: De bedrijven behorende tot CRH Bouwmaterialenhandel BV. 2 Werknemer: Een persoon die in dienst is van de onderneming hiervoor genoemd en voor wie geen arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van kracht is. 3 Werknemersorganisatie: FNV Bondgenoten CNV Dienstenbond De Unie 4 Maandinkomen: Het bruto maandsalaris (12 maanden in een jaar) vermeerderd met de bruto vakantietoeslag, en overige vaste toeslagen welke als basis dienen voor de pensioengrondslag. 5 Wettelijke uitkeringen: De uitkeringen ingevolge de WW (Werkloosheidswet), WWB (Wet werk en bijstand), IOAW (Wet Inkomensvoorziening voor Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werkloze Werknemers), IOW (Inkomensregeling Oudere Werklozen) of enige andere sociale verzekeringswet (WULBZ, ZW, WAO/WIA) plus uitkeringen op grond van de toeslagenwet. 7 Dienstjaren: Bij de berekening van dienstjaren geldt een resterende periode van meer dan 6 maanden voor een heel jaar, terwijl perioden van 6 maanden of minder worden verwaarloosd. De peildatum is de dag waarop de arbeidsovereenkomst eindigt. 8 Passende functie: Onder een passende functie wordt verstaan: een functie binnen de onderneming welke qua loon, zwaarte, vereist opleidings- en ervaringsniveau en arbeidsduur vergelijkbaar is aan de oude functie. Sociaal Plan CRH Bouwmaterialenhandel 1 juni 2013 tot 1 januari

6 Tevens mag de reistijd toenemen, tot maximaal 1,5 uur enkele reis (voor parttimers naar evenredigheid). Deze definitie geldt ook voor Passende arbeid en Passende Vacature. Wanneer een medewerker, blijkend uit een competentieanalyse, binnen 3 maanden, bijvoorbeeld door scholing, geschikt gemaakt kan worden voor een functie, dan wordt deze functie ook als een passende functie gedefinieerd. 1.5 Informatieverstrekking door werknemer De werknemer die een beroep doet op een of meer voorzieningen zoals opgenomen in dit sociaal plan, verplicht zich aan de onderneming op een eerste daartoe strekkend verzoek onmiddellijk alle mogelijk ter zake doende inlichtingen en gegevens naar waarheid te verstrekken. Het niet tijdig of het geven van onjuiste en/of onvolledige inlichtingen evenals misbruik van de in het sociaal plan geboden voorzieningen, heeft uitsluiting van het sociaal plan tot gevolg en zal leiden tot terugvordering van het reeds aan werknemer betaalbaar gestelde. 1.6 Fiscale afwikkeling Alle in dit sociaal plan opgenomen vergoedingen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, bruto vergoedingen. De Onderneming zal over de aan werknemer uitbetaalde vergoedingen de wettelijk verplichte inhoudingen plegen. Vergoedingen worden slechts onbelast uitgekeerd voor zover de fiscale en/of sociale wetgeving zich hier niet tegen verzet. De onderneming is gerechtigd van werknemer een verklaring van de fiscus te verlangen, waarin wordt bevestigd dat uitbetaling van de betreffende vergoeding zonder inhouding van loonheffing mag plaatsvinden. Sociaal Plan CRH Bouwmaterialenhandel 1 juni 2013 tot 1 januari

7 Hoofdstuk 2. Vaststelling boventalligheid en ontslagprocedure 2.1 Vaststelling boventalligheid De werknemer wordt boventallig verklaard indien: - de functie van de werknemer op een vestiging komt te vervallen; - de werknemer als gevolg van een reductie van het aantal formatieplaatsen in een bepaalde functie boventallig wordt in welk geval via de bepalingen van het Ontslagbesluit / Beleidsregels waaronder het afspiegelingsbeginsel de ontslagvolgorde per vestiging wordt bepaald. - de functie van de medewerker wijzigt en die wijziging zodanig ingrijpend is dat niet meer gesproken kan worden van dezelfde (uitwisselbare) functie, maar van een nieuwe functie die niet uitwisselbaar is met de oude functie waardoor de oude functie vervalt. In een beperkt aantal gevallen kan er sprake zijn van werknemers die beschikken over zodanige bijzondere kennis en/of bekwaamheden dat deze in het belang van de onderneming behouden dienen te blijven. Indien dit het geval is, zal overlegd worden met de Ondernemingsraad. 2.2 Mededeling boventalligheid Indien een werknemer boventallig wordt verklaard, zal de onderneming dit zo spoedig mogelijk in een persoonlijk gesprek meedelen. De onderneming zal deze mededeling direct schriftelijk aan de werknemer bevestigen. 2.3 Ontslagprocedure De onderneming zal één maand na aanzegging dat de werknemer boventallig is verklaard, een procedure tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst starten, hetzij door beëindiging met wederzijds goedvinden (vaststellingsovereenkomst), hetzij door het indienen van een ontslagvergunning bij het UWV, hetzij door het indienen van een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst bij de kantonrechter. 2.4 Opzegtermijnen In afwijking van de wettelijke termijnen en/ of tussen partijen geldende andere afspraken geldt een wederzijdse opzegtermijn van één maand. Sociaal Plan CRH Bouwmaterialenhandel 1 juni 2013 tot 1 januari

8 2.5 Vrijstelling van werkzaamheden De boventallige werknemer kan door de onderneming direct van zijn gebruikelijke werkzaamheden worden vrijgesteld ten behoeve van begeleiding en oriëntatie op ander werk. In dat geval bestaat recht op doorbetaling van salaris en andere emolumenten (uitgezonderd kostenvergoedingen ten behoeve van uitoefening van de functie). Sociaal Plan CRH Bouwmaterialenhandel 1 juni 2013 tot 1 januari

9 Hoofdstuk 3. Interne herplaatsing 3.1 Aanbod passende functie en vacatures Werknemer zal zo mogelijk een andere passende functie binnen de onderneming van CRH worden aangeboden. Boventallige werknemers zullen worden geïnformeerd over vacatures binnen CRH en zij zullen ook in de gelegenheid worden gesteld op deze vacatures te solliciteren. Het informeren over vacatures zal plaats vinden via De medewerker krijgt een gebruikersnaam en wachtwoord om te kunnen inloggen. Bij de selectie heeft de boventallige werknemer die geschikt is, voorrang op andere kandidaten. Zijn er meerdere boventallige werknemers geschikt, dan heeft degene met de meeste dienstjaren voorrang. Bij afwijzing ontvangt de boventallige werknemer een schriftelijke mededeling met vermelding van de gronden. 3.2 Inschaling na interne plaatsing Indien de werknemer na boventalligheid solliciteert op een functie met een lager salaris en hierop wordt geplaatst, wordt hij met behoud van salaris ingedeeld in de salarisschaal behorend bij de nieuwe functie. Het verschil zal in de vorm van een nominale persoonlijke toeslag worden uitbetaald. De duur van deze toeslag wordt bepaald aan de hand van onderstaande tabel, of wordt eerder beëindigd indien binnen die periode het salaris op het oude niveau is gekomen. Som leeftijd en dienstjaren Duur nominale toeslag (in maanden) tot en met t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m en meer Overige arbeidsvoorwaarden Indien aan de uitoefening van de oude functie bepaalde functiegebonden en/of andere specifieke vergoedingen (zoals telefoon, internet, onkosten, representatie, etcetera) en voorzieningen zijn verbonden, komen die per datum plaatsing in de nieuwe functie te Sociaal Plan CRH Bouwmaterialenhandel 1 juni 2013 tot 1 januari

10 vervallen en/of worden afgebouwd, tenzij die vergoedingen en voorzieningen eveneens in de nieuwe functie gelden. De afbouwregeling voor de te vervallen vergoedingen is als volgt: 1e jaar : 75% 2 e jaar : 50% 3e jaar: 25% Voorzover de uitkeringen krachtens deze overgangsregeling onderhevig zijn aan betaling van loonheffing en/of heffing van sociale verzekeringswetpremies vindt inhouding plaats voor rekening van de werknemer. Lease-auto/bedrijfsauto Indien de werknemer uit hoofde van zijn oorspronkelijke functie in aanmerking kwam voor een door de onderneming ter beschikking gestelde auto, en dit in verband met zijn nieuwe functie niet meer het geval is, vervalt het recht op deze auto een half jaar na het vervallen van de oorspronkelijke functie. De auto wordt op dat moment weer aan de onderneming ter beschikking gesteld. 3.4 Verhuiskosten De werknemer die, binnen twee jaar na aanvaarding van een nieuwe functie binnen de onderneming, verhuist omdat de woonplaats op meer dan vijfentwintig kilometer afstand van de nieuwe standplaats ligt, heeft, indien hij verhuist naar een woonplaats binnen een straal van tien kilometer van de nieuwe werkplek, recht op de volgende vergoeding: - Transportkosten en verzekering van het transport van de inboedel. - Een tegemoetkoming in de inrichtingskosten ter hoogte van maximaal twaalf procent van het bruto jaarsalaris met een maximum van 7.750,-. De gemaakte kosten moeten met rekeningen worden onderbouwd. 3.5 Reiskosten bij niet verhuizing - Ter gewenning krijgt de werknemer (niet in het bezit van een lease-auto) een vergoeding van 19 cent per kilometer voor de meerkilometers als gevolg van de nieuwe standplaats gedurende 2 jaar. Na afloop van deze gewenningsperiode van 2 jaar is de geldende personeelsregeling Reiskosten woon-werkverkeer CRH Bouwmaterialenhandel BV van toepassing. (Bijlage 1) Sociaal Plan CRH Bouwmaterialenhandel 1 juni 2013 tot 1 januari

11 3.6 Weigeren aanbod functie binnen CRH Bouwmaterialenhandel Indien de werknemer een passende functie aangeboden krijgt binnen CRH en deze weigert, heeft hij het recht om de geschillencommissie te verzoeken om haar oordeel te geven over de vraag of de functie zoals deze door CRH is aangeboden als passend is aan te merken. Indien de geschillencommissie van mening is dat er sprake is van een passende functie, dan zullen de consequenties met de betrokken werknemer worden besproken. Volhardt de werknemer in zijn weigering, dan zal de werknemer die een aanbod tot overplaatsing in een passende functie heeft afgewezen worden uitgesloten van de voorzieningen van dit sociaal plan. 3.7 Sollicitatiebezoek Verzuim voor sollicitatiebezoek zal na melding bij en overleg met de direct leidinggevende worden doorbetaald onder overlegging van schriftelijk bewijs dat het sollicitatiebezoek heeft plaatsgehad. De onderneming zal voorts reiskosten per openbaar vervoer in dit kader vergoeden, onder overlegging van de vervoersbewijzen. 3.8 Geschillencommissie Er zal een geschillencommissie worden samengesteld waarin een 3 tal personen zitting gaat nemen. 1 persoon vanuit de werkgever en 1 persoon namens de Ondernemingsraad. Deze laatste persoon kan wisselen afhankelijk van het deel van het bedrijf waarvoor een Ondernemingsraad is ingesteld en waar de werknemer die het geschil aankaart, werkzaam is. Gezamenlijk kiezen zij een voorzitter, bij voorkeur van binnen CRH. De commissie zal zich (op verzoek) bezig houden met het beoordelen van: - het nakomen van de afspraken in dit sociaal plan; - een juiste interpretatie van de afspraken; - het begrip passende functie. De commissie stelt zelf een set spelregels samen, deze worden binnen de organisatie gecommuniceerd. De uitspraak van de commissie geldt als zwaarwegend advies voor de werkgever, waarbij beide partijen de mogelijkheid hebben hun zaak voor te leggen aan de burgerlijke rechter. Sociaal Plan CRH Bouwmaterialenhandel 1 juni 2013 tot 1 januari

12 Hoofdstuk 4. Voorzieningen bij beëindiging dienstverband 4.1 Persoonlijk budget De werknemer komt bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd bij de onderneming in aanmerking voor een persoonlijk budget. Dit budget bepaalt het maximum aan vergoedingen waarop de werknemer aanspraak kan maken. De hoogte van het persoonlijk budget wordt bepaald aan de hand van de navolgende formule: A x B x C, waarbij: A = aantal gewogen dienstjaren; B = het laatst verdiende bruto maandinkomen; C = correctiefactor. De correctiefactor (C) is gelijk aan 0,8. De dienstjaren van de werknemer worden als volgt gewogen (A): Dienstjaren tot de leeftijd van 40 jaar tellen voor 1; Dienstjaren van 40 jaar tot 50 jaar tellen voor 1,5; Dienstjaren vanaf 50 jaar tellen voor 2. Het persoonlijk budget zal nooit hoger zijn dan de redelijkerwijs te verwachten inkomstenderving tot aan de AOW-gerechtigde leeftijd. Onder inkomstenderving wordt in dit artikel verstaan: Het verschil tussen: Het huidige bruto maandinkomen indien de werknemer tot zijn AOW-gerechtigde leeftijd in dienst van de onderneming was gebleven enerzijds en de te verwachten inkomsten van de werknemer na einde dienstverband tot de AOW-gerechtigde leeftijd anderzijds. Ten aanzien van de verwachte inkomsten wordt uitgegaan van het volgende: De werknemer ontvangt de eerste twee maanden 75% en vervolgens 70% van het voor hem geldende bruto uitkeringsdagloon gedurende de periode waarin recht bestaat (of zou hebben bestaan) op een uitkering krachtens de WW. De werknemer ontvangt daarna een IO(A)W-uitkering van 100% van het wettelijk bruto minimumloon. Het persoonlijk budget wordt vastgesteld op basis van de wettelijke uitkeringen en inkomensgegevens zoals die gelden op datum einde arbeidsovereenkomst. De hoogte van het persoonlijk budget wordt na vaststelling niet meer gewijzigd. Sociaal Plan CRH Bouwmaterialenhandel 1 juni 2013 tot 1 januari

13 4.2 Keuzemogelijkheid werknemer De werknemer die conform artikel 2.2 boventallig is verklaard heeft de keuze tussen definitief vertrek (artikel 4.3) en vertrek met terugkeermogelijkheid (artikel 4.4 t/m 4.7). De werknemer dient zijn keuze tussen deze twee mogelijkheden binnen een maand na boventalligverklaring aan de onderneming mee te delen. Bij het ontbreken van een uitdrukkelijke keuze, mag de onderneming ervan uitgaan dat de werknemer kiest voor vertrek met terugkeermogelijkheid (artikel 4.4 t/m 4.7). 4.3 Definitief vertrek De werknemer die kiest voor definitief vertrek, maakt aanspraak op een éénmalige vergoeding ter hoogte van de helft van zijn persoonlijk budget. De arbeidsovereenkomst tussen partijen wordt beëindigd door middel van een beëindigingsovereenkomst (vaststellingsovereenkomst). Datum einde dienstverband is uiterlijk de laatste dag van de maand volgend op de boventalligverklaring. De werknemer die kiest voor definitief vertrek, maakt geen aanspraak op wederindiensttreding conform hoofdstuk Vertrek met terugkeermogelijkheid De werknemer die kiest voor vertrek met terugkeermogelijkheid, maakt aanspraak op de volgende voorzieningen: Outplacement /scholing Ten behoeve van vergroting van de inzetbaarheid van de werknemer binnen de branche van groothandels in bouwmaterialen en de daarmee gepaard gaande vergroting van de mogelijkheden op de arbeidsmarkt stelt de onderneming een scholingsbudget beschikbaar. Dit budget kan onder meer besteed worden aan outplacement, een EVC traject en aan opleidingen van de Hibin. Het volgen van een opleiding buiten de Hibin is mogelijk indien passend voor een toekomstige functie, deze valt binnen het budget en indien voldaan wordt aan kwaliteitseisen die aan de opleiding gesteld worden. Per boventallige werknemer, uitgezonderd de boventallige werknemer die kiest voor direct definitief vertrek zoals bedoeld in artikel 4.3, zal ten behoeve van outplacement en scholing een budget van 4.750,- excl. BTW worden toegevoegd aan een collectief budget. De onderneming beslist over de besteding van dit budget afhankelijk van de individuele behoefte van de werknemer. Een eventueel resterend budget zal niet aan de werknemer worden uitgekeerd. Dit budget maakt geen deel uit van het persoonlijk budget als bedoeld in artikel 4.1. Sociaal Plan CRH Bouwmaterialenhandel 1 juni 2013 tot 1 januari

14 4.4.2 Aanvulling op sociale zekerheid De werknemer ontvangt gedurende de periode dat hij aanspraak maakt op een WWuitkering tot uiterlijk 18 maanden na boventalligverklaring, een aanvulling tot 90% van zijn laatstverdiende loon, welke wordt gefinancierd uit zijn persoonlijk budget. Indien het persoonlijk budget ontoereikend is voor financiering van de aanvulling gedurende 18 maanden, zal de aanvulling worden betaald tot het persoonlijk budget op is. Indien de maximale duur van de WW-aanspraken van de werknemer is bereikt en hij nog geen functie elders heeft kunnen aanvaarden, ontvangt hij het resterende budget als bedrag ineens in de laatste maand waarin hij een aanvulling op de WW ontvangt. 4.5 Aanvaarden van een functie elders De werknemer die, voordat de onderneming hem opnieuw een dienstverband heeft aangeboden een functie elders aanvaardt, ontvangt een bedrag ter hoogte van de helft van het resterende persoonlijk budget als bedrag ineens. Indien het dienstverband elders, gedurende de proeftijd wordt verbroken, en de werknemer weer een WW uitkering ontvangt zullen de rechten genoemd in artikelen 4.4 t/m 4.7 weer van toepassing zijn. Wanneer het bovengenoemde bedrag door werknemer reeds is ontvangen zal dit in mindering worden gebracht op het totale persoonlijk budget 4.6 Aanbod passende arbeidsplaats aanbieden Indien de onderneming uiterlijk binnen 18 maanden na boventallig verklaring een passende arbeidsplaats aan de werknemer kan aanbieden, vervallen zijn resterende aanspraken op het persoonlijk budget. Indien de werknemer die op grond van artikel 4.3, of artikel 4.5 zijn (resterende) budget heeft ontvangen, wederom (uiterlijk binnen 18 maanden na betaling van het (resterende) budget) bij de onderneming in dienst treedt, verplicht hij zich het door hem ontvangen resterend budget terug te betalen. 4.7 Geen aanbod voor een passende arbeidsplaats Indien de onderneming niet uiterlijk binnen 18 maanden na boventallig verklaring aan de werknemer een passende arbeidsplaats kan aanbieden, ontvangt deze zijn resterende persoonlijk budget als bedrag ineens. Sociaal Plan CRH Bouwmaterialenhandel 1 juni 2013 tot 1 januari

15 4.8 Jubileumuitkering Aan de werknemer met wie het dienstverband wordt beëindigd zal de gebruikelijke jubileumuitkering reeds bij het vertrek worden verstrekt, indien hij binnen één jaar na datum van beëindiging van het dienstverband een als zodanig erkend jubileum zou hebben gevierd. 4.9 Studiekostenregeling Werknemers die op het moment van de formele beëindiging van het dienstverband een vergoeding ingevolge de studiekostenregeling hebben ontvangen of deze schriftelijk aan hen is toegezegd, zullen deze mogen behouden, tenzij een nieuwe onderneming deze kosten overneemt Concurrentiebeding Indien bij uitdiensttreding van de werknemer, onder dit sociaal plan, het concurrentiebeding belemmert bij het aanvaarden van een nieuwe functie, dan zal dit na overleg eventueel worden vervangen door een relatiebeding. De geheimhoudingsplicht blijft echter onverkort van kracht. Sociaal Plan CRH Bouwmaterialenhandel 1 juni 2013 tot 1 januari

16 Hoofdstuk 5. Wederindienstneming 5.1 Aanbod tot wederindienstneming Indien de bedrijfseconomische omstandigheden dit toelaten zal de onderneming aan boventallige werknemers die als gevolg van reductie van het aantal formatieplaatsen als bedoeld in artikel 2.1 tweede aandachtstreepje boventallig zijn geworden en met wie de arbeidsovereenkomst inmiddels is beëindigd en die een keuze hebben gedaan voor artikel 4.4 t/m 4.7, een aanbod doen om wederom in dienst te treden voor onbepaalde tijd in dezelfde functie als waarin ze voor boventalligverklaring werkzaam waren. De werknemer die op basis van afspiegeling als laatste voor ontslag in aanmerking kwam, zal als eerste het aanbod krijgen weer in dienst te treden. Deze verplichting geldt tot uiterlijk 18 (achttien) maanden na boventallig verklaring van de werknemer. Deze aanspraak geldt niet voor een werknemer die kiest voor definitief vertrek conform artikel Selectie De onderneming zal voor de vervulling van nieuwe functies selecteren uit de boventallige werknemers en op basis van deze selectie een aanbod tot wederindienstneming doen. Artikel 3.1 is hierbij van toepassing. 5.3 Weigering aanbod door werknemer Indien een werknemer aan wie conform artikel 5.1 of artikel 5.2 een aanbod voor een uitwisselbare of passende functie is gedaan, dit aanbod niet accepteert zonder dat hiervoor naar het oordeel van de onderneming een redelijke grond aanwezig is, vervallen zijn overige aanspraken op grond van dit sociaal plan, in het bijzonder die op grond van artikel Voorwaarden bij wederindiensttreding Bij wederindiensttreding zullen de dienstjaren van de werknemer voor het ontslag worden gerespecteerd. Het bepaalde in artikel 3.2, 3.3, 3.4 en 3.5 is van overeenkomstige toepassing. Sociaal Plan CRH Bouwmaterialenhandel 1 juni 2013 tot 1 januari

17 Hoofdstuk 6. Slotbepalingen 6.1 Hardheidsclausule In die gevallen waarin de toepassing van dit sociaal plan zou leiden tot individueel onbillijke situaties, zal de onderneming, voor zover dit past binnen de strekking en de geest van dit sociaal plan, van deze bepalingen afwijken in een voor de werknemer gunstige zin. 6.2 Onvoorziene gevallen In gevallen waarin dit sociaal plan niet voorziet, zal overleg tussen partijen plaatsvinden en kunnen aanvullende afspraken worden gemaakt. Aldus overeengekomen te Geldermalsen, CRH Bouwmaterialenhandel BV.. P.J. Stravers d.d.. Voor FNV Bondgenoten F. de Beer d.d.. Voor CNV Dienstenbond D. Swagerman, voorzitter d.d.... G.F. van Linden, coördinator arbeidsvoorwaarden d.d.. Voor De Unie R. Castelein, voorzitter d.d.. Voor de OR CRH Bouwmaterialenhandel BV.K. de Bruijn d.d.. Sociaal Plan CRH Bouwmaterialenhandel 1 juni 2013 tot 1 januari

Sociaal Plan. Koninklijk Instituut voor de Tropen

Sociaal Plan. Koninklijk Instituut voor de Tropen Sociaal Plan Koninklijk Instituut voor de Tropen 0 Inhoud Artikel 1 WERKINGSSFEER EN WERKINGSDUUR... 3 Werkingssfeer... 3 Werkingsduur... 3 Bovenwettelijke uitkeringsregeling bij werkloosheid... 3 Wijziging...

Nadere informatie

Sociaal Plan Recticel Wijchen

Sociaal Plan Recticel Wijchen Sociaal Plan Recticel Wijchen 22 juli 2014 Sociaal Plan Recticel Wijchen RECTICEL.: D rite / tîjjwtt, frrr crrmfrrrt Inhoudsopgave Preambule... 4 Artikel 1 Definities... 5 a) Werkgever... 5 b) Werknemer...

Nadere informatie

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is Sociaal Plan AkzoNobel in Nederland 2014-2016 AkzoNobel en vakorganisaties streven naar het behouden van werkgelegenheid bij reorganisaties. Voor die situaties waar behoud van werkgelegenheid onverhoopt

Nadere informatie

Sociaal Plan HAPAG-LLOYD ROTTERDAM Branch of Hapag-Lloyd AG

Sociaal Plan HAPAG-LLOYD ROTTERDAM Branch of Hapag-Lloyd AG Sociaal Plan HAPAG-LLOYD ROTTERDAM Branch of Hapag-Lloyd AG Inhoudsopgave Preambule...3 Artikel 1 Definities...4 Artikel 2 Werkingssfeer en werkingsduur...4 Artikel 3 Algemene bepalingen en voorwaarden...4

Nadere informatie

Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011. Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8

Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011. Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8 Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011 Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8 Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van

Nadere informatie

H o o f d k a n t o o r

H o o f d k a n t o o r H o o f d k a n t o o r Tweede Akkoord afwijkingen Sociaal Plan Maatvoering voor Maatwerk Partijen: - te Utrecht En - AbvaKabo FNV te Zoetermeer - CNV Publieke Zaak te Den Haag - De Unie te Culemborg -

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT RTV Noord- Holland 1 december 2013 tot en met 30 april 2014

SOCIAAL STATUUT RTV Noord- Holland 1 december 2013 tot en met 30 april 2014 SOCIAAL STATUUT RTV Noord- Holland 1 december 2013 tot en met 30 april 2014 INHOUDSOPGAVE: Artikel 1 Definities... 4 a) Werkgever... 4 b) Werknemer... 4 c) CAO... 4 d) Werknemersorganisaties... 4 e) Bruto

Nadere informatie

Sociaal plan 1 november 2016 tot en met 30 juni 2017

Sociaal plan 1 november 2016 tot en met 30 juni 2017 Sociaal plan 1 november 2016 tot en met 30 juni 2017 De ondergetekenden, 1. Solidus Solutions Board B.V., gevestigd te Bad Nieuweschans, Solidus Solutions Oude Pekela B.V., gevestigd te Oude Pekela, Solidus

Nadere informatie

Sociaal Plan Reorganisatie Splitsing Frontoffice/Backoffice MCB Nederland B.V. Versie 1.5, definitief 15 augustus 2012

Sociaal Plan Reorganisatie Splitsing Frontoffice/Backoffice MCB Nederland B.V. Versie 1.5, definitief 15 augustus 2012 Sociaal Plan Reorganisatie Splitsing Frontoffice/Backoffice MCB Nederland B.V. Versie 1.5, definitief 15 augustus 2012 Sociaal Plan MCB Nederland B.V. 1 Inhoud 1 1. Inleiding 2 2. Arbeidsvoorwaarden /

Nadere informatie

ONDERHANDELINGSRESULTAAT AANVULLING SOCIAAL STATUUT VOOR RABOBANK NEDERLAND

ONDERHANDELINGSRESULTAAT AANVULLING SOCIAAL STATUUT VOOR RABOBANK NEDERLAND ONDERHANDELINGSRESULTAAT AANVULLING SOCIAAL STATUUT VOOR RABOBANK NEDERLAND Rabobank Nederland enerzijds, en de vakorganisaties De Unie, FNV Bondgenoten en CNV Dienstenbond anderzijds, hebben in het licht

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 24 februari september 2014

SOCIAAL PLAN 24 februari september 2014 SOCIAAL PLAN 24 februari 2014 30 september 2014 Sociaal plan Goes 2014 V 0.4 1 1. Werkingssfeer en doelstelling 4 2. Werkingsduur 5 3. Definities 6 4.1 Hardheidsclausule 7 4.2 Speciale afspraken 7 5. Begeleidingscommissie

Nadere informatie

15 april 2014. Sociaal Plan 1 april 2014-1 april 2015

15 april 2014. Sociaal Plan 1 april 2014-1 april 2015 15 april 2014 Sociaal Plan 1 april 2014-1 april 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen 1.1. Begripsbepalingen 1.2. Werkingssfeer 1.3. Looptijd 1.4. Overleg 2. Procedure 2.1. Vaststelling en mededeling van boventalligheid

Nadere informatie

Sociale regeling Farm Frites International B.V., Farm Frites Europe B.V., Farm Frites B.V. (Nederland)

Sociale regeling Farm Frites International B.V., Farm Frites Europe B.V., Farm Frites B.V. (Nederland) Sociale regeling Farm Frites International B.V., Farm Frites Europe B.V., Farm Frites B.V. (Nederland) INLEIDING De zware concurrentieslag en overcapaciteit in de sector heeft Farm Frites ('FF) in een

Nadere informatie

Sociaal Plan Jaarbeurs B.V. Jaarbeurs Catering Services B.V.

Sociaal Plan Jaarbeurs B.V. Jaarbeurs Catering Services B.V. Sociaal Plan Jaarbeurs B.V. Jaarbeurs Catering Services B.V. 1 december 2016 31 december 2017 De ondergetekenden, 1. Jaarbeurs B.V. en Jaarbeurs Catering Services B.V., allen gevestigd te Utrecht, hierna

Nadere informatie

ANWB B.V., gevestigd te Den Haag, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer O. Bouman enerzijds, hierna te noemen ANWB,

ANWB B.V., gevestigd te Den Haag, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer O. Bouman enerzijds, hierna te noemen ANWB, 1 Principeakkoord Sociaal Plan ANWB 2016-2017 De ondergetekenden: ANWB B.V., gevestigd te Den Haag, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer O. Bouman enerzijds, hierna te noemen ANWB, en FNV,

Nadere informatie

1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens:

1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens: Hoofdstuk 14 Activeringsregeling (per 1 juli 2015) en pensioen A Activeringsregeling Artikel 1 Werkingssfeer 1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens:

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Bouwbedrijf De Keij B.V. Rotterdam

SOCIAAL PLAN. Bouwbedrijf De Keij B.V. Rotterdam SOCIAAL PLAN Bouwbedrijf De Keij B.V. Rotterdam INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9 Hoofdstuk 10 Hoofdstuk 11 Algemeen

Nadere informatie

Sociaal Plan ECN januari 2011

Sociaal Plan ECN januari 2011 Sociaal Plan ECN 2011 13 januari 2011 Preambule... 3 Artikel 1 Definities... 4 Artikel 2 Werkingssfeer en werkingsduur... 5 a. Werkingssfeer... 5 b. Werkingsduur... 5 c. Wijzigingen... 5 d. Registratie...

Nadere informatie

Sociaal Plan Blokker B.V. Ten behoeve van aanpassing filiaalbezetting 2015. 1 april 2015 tot en met 31 december 2015

Sociaal Plan Blokker B.V. Ten behoeve van aanpassing filiaalbezetting 2015. 1 april 2015 tot en met 31 december 2015 Sociaal Plan Blokker B.V. Ten behoeve van aanpassing filiaalbezetting 2015 1 april 2015 tot en met 31 december 2015 Amsterdam, 18 maart 2015 Inhoudsopgave Sociaal Plan Blokker B.V. 1. Inleiding 4 2. Definities

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN Nagel Nederland Reorganisatie

SOCIAAL PLAN Nagel Nederland Reorganisatie SOCIAAL PLAN Nagel Nederland Reorganisatie pagina 1 van 15 De ondergetekenden, 1. Krafverkehr Nagel GmbH&Co.KG te Versmold (DLD), mede gevestigd in Nederland/Raalte aldaar h.o.d.n. Nagel Nederland. en

Nadere informatie

FNV Bouw, gevestigd te Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van der Veer;

FNV Bouw, gevestigd te Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van der Veer; Afvloeiingsregeling Bald BV Partijen: Bald BV, gevestigd te Dongen, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar statutair directeur, de heer L.F. Postma, verder te noemen de werkgever; en FNV Bouw,

Nadere informatie

Sociaal Plan. V&D B.V. en La Place B.V. 1 maart 2015 tot en met 30 juni 2015

Sociaal Plan. V&D B.V. en La Place B.V. 1 maart 2015 tot en met 30 juni 2015 Sociaal Plan V&D B.V. en La Place B.V. 1 maart 2015 tot en met 30 juni 2015 V&D B.V., gevestigd te Amsterdam La Place B.V., gevestigd te Amsterdam hierna te noemen de Werkgever elk als partij ter ene zijde

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 2011 CapitalP inzake AgentschapNL 15 oktober 2011 tot en met 31 december 2013

SOCIAAL PLAN 2011 CapitalP inzake AgentschapNL 15 oktober 2011 tot en met 31 december 2013 SOCIAAL PLAN 2011 CapitalP inzake AgentschapNL 15 oktober 2011 tot en met 31 december 2013 CapitalP, gevestigd te Almere als partij ter ener zijde en FNV Bondgenoten, gevestigd te Utrecht CNV Dienstenbond,

Nadere informatie

Sociaal Plan. Conelgro B.V. 1 februari - 31 december 2015

Sociaal Plan. Conelgro B.V. 1 februari - 31 december 2015 Sociaal Plan Conelgro B.V. 1 februari - 31 december 2015 Pagina 2 van 14 INHOUDSOPGAVE Pagina Hoofdstuk 1 : Inleiding 3 Hoofdstuk 2 : Algemene bepalingen 4 Hoofdstuk 3 : Begripsomschrijvingen 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de reorganisatie PostNL, branche Post en Pakketten.

Veelgestelde vragen over de reorganisatie PostNL, branche Post en Pakketten. Veelgestelde vragen over de reorganisatie PostNL, branche Post en Pakketten. Inhoud Voor wie geldt het sociaal plan PostNL 2013-2015?... 2 Ik krijg een aanbod voor nachtdiensten. Mag ik dit aanbod weigeren?...

Nadere informatie

Sociaal Plan ID Werknemers. In verband met het opheffen van de loonkostensubsidie In en Doorstroombanen per 1 augustus 2016.

Sociaal Plan ID Werknemers. In verband met het opheffen van de loonkostensubsidie In en Doorstroombanen per 1 augustus 2016. Sociaal Plan ID Werknemers In verband met het opheffen van de loonkostensubsidie In en Doorstroombanen per 1 augustus 2016. De Basis Maart 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Aanleiding opstellen Sociaal

Nadere informatie

Sociaal plan 1 november 2016 tot en met 31 december 2017

Sociaal plan 1 november 2016 tot en met 31 december 2017 Sociaal plan 1 november 2016 tot en met 31 december 2017 De ondergetekenden, 1. Solidus Solutions Bergen op Zoom B.V., gevestigd te Bergen op Zoom. En 2. CNV Vakmensen.nl gevestigd te Utrecht, FNV Media

Nadere informatie

Abvakabo FNV, te deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door en. CNV publieke Zaak, te deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door.. en

Abvakabo FNV, te deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door en. CNV publieke Zaak, te deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door.. en SOCIAAL PLAN WIW De ondergetekenden Stichting Uitzicht en gemeente Nijmegen, te deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door T. Tankir, wethouder van de gemeente Nijmegen en voorzitter van het bestuur van Stichting

Nadere informatie

Sociaal Plan REXEL NEDERLAND B.V.

Sociaal Plan REXEL NEDERLAND B.V. Sociaal Plan REXEL NEDERLAND B.V. INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 1. Definities 5 2. Werkingssfeer 6 3. Boventalligheid, herplaatsing en vrijstelling van werkzaamheden 7 4. Beëindiging van de arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V.

S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V. S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V. Amsterdam, februari 2015 1 Sociaal Afspraken de Persgroep Nederland --------------------------------------------------------

Nadere informatie

Twee jaar Wet Werk en Zekerheid

Twee jaar Wet Werk en Zekerheid Twee jaar Wet Werk en Zekerheid Top 10 van wat elke werkgever inmiddels zou moeten weten juni 2017 Inhoudsopgave 1. Proeftijd 2. Concurrentiebeding 3. Ketenregeling 4. Beëindiging arbeidsovereenkomst bepaalde

Nadere informatie

Reglement tijdelijke vergoeding pensioenpremie bij ontslag op economische gronden Inhoudsopgave

Reglement tijdelijke vergoeding pensioenpremie bij ontslag op economische gronden Inhoudsopgave Reglement tijdelijke vergoeding pensioenpremie bij ontslag op economische gronden Inhoudsopgave Artikel 1: Definities... 2 Artikel 2: Voorwaarden... 2 Artikel 3: Aanvraagprocedure en beëindiging... 4 Artikel

Nadere informatie

Sociaal Plan. V&D B.V. en La Place B.V. 1 juli 2013 tot 1 januari 2015

Sociaal Plan. V&D B.V. en La Place B.V. 1 juli 2013 tot 1 januari 2015 Sociaal Plan V&D B.V. en La Place B.V. 1 juli 2013 tot 1 januari 2015 V&D B.V., gevestigd te Amsterdam La Place B.V., gevestigd te Amsterdam hierna te noemen de Werkgever elk als partij ter ene zijde en

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN Koninklijke BAM Groep nv 13 mei 2009

SOCIAAL PLAN Koninklijke BAM Groep nv 13 mei 2009 SOCIAAL PLAN Koninklijke BAM Groep nv 13 mei 2009 Datum 13 mei 2009 Kenmerk SOCIAAL PLAN BAM v20090420 def a.doc/ DVV/ PLE SOCIAAL PLAN Koninklijke BAM Groep nv pagina 1 van 15 INHOUD INLEIDING ALGEMENE

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN De Combi Groep BV

SOCIAAL PLAN De Combi Groep BV SOCIAAL PLAN De Combi Groep BV Geldend van..april 2013 tot 1 maart 2014 INHOUDSOPGAVE 2 Hoofdstuk 1 Algemeen Hoofdstuk 2 Definities Hoofdstuk 3 Werkingssfeer Sociaal Plan Hoofdstuk 4 Begeleiding Hoofdstuk

Nadere informatie

Sociale Regeling GROLSCHE BIERBROUWERIJ NEDERLAND B.V. 1 mei 2015-31 december 2015

Sociale Regeling GROLSCHE BIERBROUWERIJ NEDERLAND B.V. 1 mei 2015-31 december 2015 Sociale Regeling GROLSCHE BIERBROUWERIJ NEDERLAND B.V. 1 mei 2015-31 december 2015 ifale versie 22 april 2015 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Algemeen 2.1 Werkingsduur/looptijd 2.2 Werkingssfeer 2.3 Wijziging

Nadere informatie

Maatregelen voor het opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV. Met opmaak: Nederlands (standaard)

Maatregelen voor het opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV. Met opmaak: Nederlands (standaard) Maatregelen voor het opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV Met opmaak: Nederlands (standaard) Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Doelstelling en werkingssfeer 3 Looptijd 4 Definities 4 Hardheidsclausule

Nadere informatie

Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV

Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV versie 2 september 2011 Pagina 1 1. Inleiding In het kader van het faillissement van DELTA Biovalue BV en daarmee van DELTA

Nadere informatie

MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3

MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3 MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3 Inleiding Schakelring heeft nu en de komende jaren te maken met fundamentele ontwikkelingen in welzijn en zorg, die continue aanpassingen en vernieuwingen

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 1. ALGEMENE BEPALINGEN EN UITGANGSPUNTEN

SOCIAAL PLAN 1. ALGEMENE BEPALINGEN EN UITGANGSPUNTEN SOCIAAL PLAN 1. ALGEMENE BEPALINGEN EN UITGANGSPUNTEN 1.1 Siemens Nederland N.V. te Den Haag, verder te noemen werkgever, en de vertegenwoordigers van de vakverenigingen, hebben overeenstemming bereikt

Nadere informatie

Sociaal Plan 2015-2016 Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren

Sociaal Plan 2015-2016 Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren Sociaal Plan 2015-2016 Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren November 2015 1 Inhoudsopgave Preambule Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel

Nadere informatie

Daarom wordt voor zover mogelijk door werkgever en haar medewerkers inspanning geleverd om:

Daarom wordt voor zover mogelijk door werkgever en haar medewerkers inspanning geleverd om: Sociaal plan Dit sociaal plan omvat bepalingen en richtlijnen met betrekking tot de opvang van medewerkers en de (sociale) gevolgen voor medewerkers bij reorganisatie. Eindversie 9 oktober 2012 INHOUD

Nadere informatie

Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden

Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden 2 Wet Werk en Zekerheid Ingrijpende wijzigingen in de regels voor het aangaan en opstellen van arbeidsovereenkomsten Ingrijpende wijzigingen

Nadere informatie

Sociaal plan 2015-2018. Maatregelen voor het voorkomen en opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV

Sociaal plan 2015-2018. Maatregelen voor het voorkomen en opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV Sociaal plan 2015-2018 Maatregelen voor het voorkomen en opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Doelstelling en werkingssfeer 3 Looptijd 4 Definities 4 Hardheidsclausule

Nadere informatie

S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V. H a H W E E K K R A N T E N

S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V. H a H W E E K K R A N T E N PRINCIPE-AKKOORD S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V. H a H W E E K K R A N T E N Overeengekomen op 15 maart 2017 door: De Persgroep Nederland B.V. NVJ jv/15 maart

Nadere informatie

Inhoudsopgave 2 Doelstelling en werkingssfeer 3. Voorkomen boventalligheid 6. Boventallig met interne herplaatsing 7

Inhoudsopgave 2 Doelstelling en werkingssfeer 3. Voorkomen boventalligheid 6. Boventallig met interne herplaatsing 7 Maatregelen voor het opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Hoofdstuk 1. Hoofdstuk 2. Hoofdstuk 3. Hoofdstuk 4. Hoofdstuk 5. Hoofdstuk 6. Hoofdstuk 7. Hoofdstuk

Nadere informatie

Het zwaarwegend belang moet overigens aanwezig zijn bij aangaan van het concurrentiebeding of relatiebeding, maar ook bij einde van het contract.

Het zwaarwegend belang moet overigens aanwezig zijn bij aangaan van het concurrentiebeding of relatiebeding, maar ook bij einde van het contract. Het nieuwe arbeidsrecht en ontslagrecht 2015 (De Wet Werk en Zekerheid voor werknemers) In 2015 is en wordt het arbeidsrecht en ontslagrecht ingrijpend veranderd. De nieuwe wetgeving is gericht op arbeidsmobiliteit.

Nadere informatie

Sociaal Plan Blokker Holding B.V. 17 mei 2016 tot en met 16 met 2017 (looptijd van één jaar)

Sociaal Plan Blokker Holding B.V. 17 mei 2016 tot en met 16 met 2017 (looptijd van één jaar) Sociaal Plan Blokker Holding B.V. 17 mei 2016 tot en met 16 met 2017 (looptijd van één jaar) Amsterdam, [datum] 2016 Inhoudsopgave Sociaal Plan Blokker Holding B.V. Inhoud 1. Inleiding... 4 2. Definities...

Nadere informatie

Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid

Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid Beste Klant, Per 1 januari en 1 juli 2015 zullen er diverse wijzigingen plaatsvinden op het gebied van arbeidsrecht. Hiervan willen wij u graag op de hoogte brengen. De

Nadere informatie

# SOCIAAL PLAN. Arjowiggins Security B.V. te Ugchelen

# SOCIAAL PLAN. Arjowiggins Security B.V. te Ugchelen #1581627 SOCIAAL PLAN Arjowiggins Security B.V. te Ugchelen 5 december 2013 tot 1 juli 2014 1 De ondergetekenden, 1. Arjowiggins Security B.V. te Ugchelen, hierna te noemen: AWS en 2. FNV Bondgenoten De

Nadere informatie

Per 2015 mag er geen proeftijd meer worden opgenomen in arbeidsovereenkomsten met een looptijd tot en met zes maanden.

Per 2015 mag er geen proeftijd meer worden opgenomen in arbeidsovereenkomsten met een looptijd tot en met zes maanden. Het nieuwe arbeidsrecht en ontslagrecht 2015 (De Wet Werk en Zekerheid voor werkgevers) In 2015 is en wordt het arbeidsrecht en ontslagrecht ingrijpend veranderd. De nieuwe wetgeving is gericht op arbeidsmobiliteit.

Nadere informatie

Sociaal Plan WKNL. Van Werk naar Werk

Sociaal Plan WKNL. Van Werk naar Werk Sociaal Plan WKNL Van Werk naar Werk Wolters Kluwer Nederland B.V, gevestigd te Deventer, hierna te noemen de Werkgever als partij ter ene zijde en FNV KIEM, gevestigd te Amsterdam CNV Dienstenbond/CNV

Nadere informatie

Sociaal Plan A. Jansen B.V. 2011/2012

Sociaal Plan A. Jansen B.V. 2011/2012 Sociaal Plan A. Jansen B.V. 2011/2012 SON, MAART 2011 pagina 1 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 4 1.1 Toepassing... 4 1.2 Looptijd Sociaal Plan... 4 1.3 Aanmelden als CAO... 4 2. DEFINITIES... 5 2.1 Werkgever...

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN ENRICHMENT TECHNOLOGY NEDERLAND B.V. 1 juni december 2015

SOCIAAL PLAN ENRICHMENT TECHNOLOGY NEDERLAND B.V. 1 juni december 2015 #1561985 SOCIAAL PLAN ENRICHMENT TECHNOLOGY NEDERLAND B.V. 1 juni 2013-31 december 2015 Versie juli 2013 De ondergetekenden, 1. Enrichment Technology Nederland B.V., gevestigd te Almelo, hierna te noemen

Nadere informatie

Overgangsregeling 1april 2014 tot 1 april 2018. Sociale Regeling DSM Biologics Company B.V.

Overgangsregeling 1april 2014 tot 1 april 2018. Sociale Regeling DSM Biologics Company B.V. Overgangsregeling 1april 2014 tot 1 april 2018 Sociale Regeling DSM Biologics Company B.V. Sociale Regeling DSM Biologics Inleiding De Sociale Regeling van DSM Biologics Company B.V. (hierna: Werkgever)

Nadere informatie

Nieuwsbrief: Dusseldorp legt eindbod op tafel

Nieuwsbrief: Dusseldorp legt eindbod op tafel Nieuwsbrief: Dusseldorp legt eindbod op tafel Eén nieuwsbrief voor jezelf en een extra om aan je collega uit te delen. Beste FNV leden werkzaam bij Dusseldorp, beste Dusseldorp werknemers, Hierbij ontvangen

Nadere informatie

Sociaal Plan. Eaton Industries (Netherlands) B.V. en Cooper Safety B.V. Locaties Zaltbommel, Hengelo, Breda DEFINITIEF.

Sociaal Plan. Eaton Industries (Netherlands) B.V. en Cooper Safety B.V. Locaties Zaltbommel, Hengelo, Breda DEFINITIEF. Sociaal Plan Eaton Industries (Netherlands) B.V. en Cooper Safety B.V. Locaties Zaltbommel, Hengelo, Breda 8 april 2014 8 april 2014 versie Definitief 1 Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 De directie van Eaton

Nadere informatie

Sociaal plan Mueller ten behoeve van de verhuizing naar de nieuw te bouwen locatie te Groenlo.

Sociaal plan Mueller ten behoeve van de verhuizing naar de nieuw te bouwen locatie te Groenlo. Sociaal plan Mueller ten behoeve van de verhuizing naar de nieuw te bouwen locatie te Groenlo. Inleiding Deze regeling (hierna te noemen: de Regeling), is bedoeld om de opvang van de sociale gevolgen te

Nadere informatie

Concept Sociaal plan privatisering Zwembad t Baafje

Concept Sociaal plan privatisering Zwembad t Baafje Concept Sociaal plan privatisering Zwembad t Baafje MEDEDELING IN HET KADER VAN DE AANBESTEDING ZWEMBAD t BAAFJE AAN GEINTERESSEERDE PARTIJEN Voorliggend concept sociaal plan kan de goedkeuring van zowel

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN MONSANTO HOLLAND B.V. 3 mei augustus 2017

SOCIAAL PLAN MONSANTO HOLLAND B.V. 3 mei augustus 2017 SOCIAAL PLAN MONSANTO HOLLAND B.V. 3 mei 2016-31 augustus 2017 1. ALGEMENE BEPALINGEN 1.1 Met dit Sociaal Plan (het "Plan") wordt beoogd de nadelige gevolgen voor werknemers waarvan de functie komt te

Nadere informatie

TRANSITIEVERGOEDING & SOCIAAL PLAN. Dr. mr. Steven Jellinghaus & mr. Karen Maessen De Voort Advocaten I Mediators

TRANSITIEVERGOEDING & SOCIAAL PLAN. Dr. mr. Steven Jellinghaus & mr. Karen Maessen De Voort Advocaten I Mediators TRANSITIEVERGOEDING & SOCIAAL PLAN Dr. mr. Steven Jellinghaus & mr. Karen Maessen De Voort Advocaten I Mediators Wat is een sociaal plan? Niet wettelijk geregeld Spelregels en/of compensatie bij ondernemingsbeslissing

Nadere informatie

S O C I A A L P L A N

S O C I A A L P L A N S O C I A A L P L A N 1. ALGEMENE BEPALINGEN EN UITGANGSPUNTEN 1.1 Siemens Nederland N.V. te Den Haag, verder te noemen werkgever, en de vertegenwoordigers van de vakverenigingen, hebben overeenstemming

Nadere informatie

S O C I A A L P L A N

S O C I A A L P L A N S O C I A A L P L A N 1. ALGEMENE BEPALINGEN EN UITGANGSPUNTEN 1.1 Siemens Nederland N.V. te Den Haag, verder te noemen werkgever, en de vertegenwoordigers van de Vakverenigingen, hebben overeenstemming

Nadere informatie

Samenvatting. SOCIAAL PLAN `van werk naar werk` DUTCHMEDIA PUBLICATIE

Samenvatting. SOCIAAL PLAN `van werk naar werk` DUTCHMEDIA PUBLICATIE van versienummer Versie 2.0 atum 11 juni 2007 Samenvatting SOCIAAL PLAN `van werk naar werk` DUTCHMEDIA PUBLICATIE 1 Inleiding In de periode van medio maart tot medio juni zijn vakbonden en werkgever met

Nadere informatie

Avondje Legal. 3 Advocaten

Avondje Legal. 3 Advocaten Avondje Legal 3 Advocaten Wat gaan we doen? Werkkostenregeling en de wijziging van arbeidsvoorwaarden Wet werk en zekerheid Wijziging arbeidsvoorwaarden Werkostenregeling: Iedereen kosten arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN principe akkoord 25 november 2016

SOCIAAL PLAN principe akkoord 25 november 2016 SOCIAAL PLAN principe akkoord 25 november 2016 1. INLEIDING 1.1 Aanleiding en uitgangspunten Sociaal Plan 1.1.1 Op 27 oktober 2016 heeft FNsteel b.v. de Adviesaanvraag ex artikel 25 WOR ingediend bij de

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN

SOCIAAL PLAN SOCIAAL PLAN 013 014 inhoudsopgave pagina 1. inleiding 4. duur van het sociaal plan 4 3. betrokkenheid van de (centrale) ondernemingsraad 4 4. doelgroep van het sociaal plan en boventalligheid als gevolg

Nadere informatie

Sociaal Plan

Sociaal Plan Onderhandelingsresultaat 7 mei 2014 Sociaal Plan 2014-2016 Avery Dennison Inhoud Artikel 1 Definities 5 a) Werkgever 5 b) Medewerker 5 c) Avery Dennison 5 d) Reorganisatie 5 e) Bruto Maandinkomen 5 f)

Nadere informatie

B&W 20 december 2011 Gemeenteblad

B&W 20 december 2011 Gemeenteblad Jaar: 2011 Nummer: 109 Besluit: B&W 20 december 2011 Gemeenteblad RICHTLIJN W011 LOONKOSTENSUBSIDIE Het college van burgemeester en wethouders, Gelet op artikel 7, eerste lid onderdeel a en artikel 8,

Nadere informatie

HR ontwikkelingen 2015-2016. Veranderingen in beeld Bijgewerkt met informatie zoals bekend op 1 januari 2016

HR ontwikkelingen 2015-2016. Veranderingen in beeld Bijgewerkt met informatie zoals bekend op 1 januari 2016 HR ontwikkelingen 2015-2016 Veranderingen in beeld Bijgewerkt met informatie zoals bekend op 1 januari 2016 Inhoud Wijzigingen 2016 Werkloosheidswet Wet Flexibel Werken Wet doorwerken na AOW-gerechtigde

Nadere informatie

BINDEND ADVIES VASTE COMMISSIE CAO VOOR HET OMROEPPERSONEEL. Inzake: tegen: 1. Taak en samenstelling van de Vaste Comissie

BINDEND ADVIES VASTE COMMISSIE CAO VOOR HET OMROEPPERSONEEL. Inzake: tegen: 1. Taak en samenstelling van de Vaste Comissie BINDEND ADVIES VASTE COMMISSIE CAO VOOR HET OMROEPPERSONEEL Inzake: (WERKNEMER) Verzoeker tegen: (OMROEPWERKGEVER) Verweerster 1. Taak en samenstelling van de Vaste Comissie 1.1. Krachtens artikel 49 lid

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN VILLEROY & BOCH WELLNESS

SOCIAAL PLAN VILLEROY & BOCH WELLNESS SOCIAAL PLAN VILLEROY & BOCH WELLNESS LOOPTIJD VAN 18 DECEMBER 2014 TOT EN MET 30 JUNI 2015 Inhoudsopgave pagina Inleiding 3 Definities 4 Werkingssfeer 4 Werkingsduur 5 Verplichtingen van partijen 5 Hardheidsclausule

Nadere informatie

3F UITTREKSEL. Samen Sterker Verder

3F UITTREKSEL. Samen Sterker Verder 3F UITTREKSEL van het Sociaal Plan FNV in Beweging 1 maart 2013 1 oktober 2018 en art. 6 uit het Sociaal Plan tussen FNV Personeel en FNV KIEM van 18 maart 2016 i.v.m. art. 2:334f lid 2 sub g BW Samen

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid 1 Wet Werk en Zekerheid Derk Domela Nieuwenhuis Nico Ruiter december 2014 2 WWZ Geschiedenis (Regeerakkoord, Sociaal Akkoord april 2013, Najaarsakkoord) Werkzekerheid in plaats van baanzekerheid Ontslagrecht

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013

SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013 SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013 28 juni 2010-1 - INHOUDSOPGAVE 1. Begripsbepalingen pagina 3 2. Geldigheidsduur, werkingssfeer, hardheidsclausule pagina 4 3. Uitgangspunten pagina

Nadere informatie

Sociaal Plan A&O Services b.v.

Sociaal Plan A&O Services b.v. Sociaal Plan A&O Services b.v. Inhoud Preambule 1. Definities 2. Werkingssfeer en werkingsduur 3. Algemene bepalingen en voorwaarden 4. Hardheidsclausule 5. Gevolgen voor het personeel 6. Proces boventalligheid

Nadere informatie

Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid

Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel met veranderingen in het arbeidsrecht aangenomen. Aanvankelijk zou een deel van de wijzigingen ingaan op 1 juli 2014,

Nadere informatie

Het Andere Plan

Het Andere Plan Het Andere Plan 2016-2018 1 Terug naar inhoudsopgave Inhoudsopgave Partijen bij Het Andere Plan pagina 3 Inleiding pagina 4 Hoofdstuk 1 Looptijd, toepassing en reikwijdte pagina 5 Hoofdstuk 2 Mijn plan

Nadere informatie

Sociaal Plan. V&D B.V. en La Place B.V. 1 maart 2015 tot en met 30 juni 2015

Sociaal Plan. V&D B.V. en La Place B.V. 1 maart 2015 tot en met 30 juni 2015 Sociaal Plan V&D B.V. en La Place B.V. 1 maart 2015 tot en met 30 juni 2015 V&D B.V., gevestigd te Amsterdam La Place B.V., gevestigd te Amsterdam hierna te noemen de Werkgever elk als partij ter ene zijde

Nadere informatie

Sociaal plan 2013/2014. Kemira Rotterdam B.V.

Sociaal plan 2013/2014. Kemira Rotterdam B.V. Sociaal plan 2013/2014 Pagina 1 van 17 Inleiding Binnen Kemira Rotterdam BV werken 243 personen (eind april 2013). De bedrijfsonderdelen van Kemira Rotterdam BV bestaan uit: Operatie in Botlek en Europoort,

Nadere informatie

Sociaal Plan Raet. 01 jan 2013 31 dec 2013

Sociaal Plan Raet. 01 jan 2013 31 dec 2013 Sociaal Plan Raet 01 jan 2013 31 dec 2013 Sociaal Plan Raet Inhoudsopgave Contents 1. Inleiding... 2 2. Algemene bepalingen... 4 2.1 Definities... 4 2.2 Werkingssfeer... 4 2.3 Looptijd... 4 3. Uitgangspunten...

Nadere informatie

Veranderingen Arbeidsrecht 2015

Veranderingen Arbeidsrecht 2015 Veranderingen Arbeidsrecht 2015 De positie van de tijdelijke krachten (flexwerkers) Tijdelijke contracten, ketenbepaling Tot nu toe kon een medewerker op basis van een tijdelijk contract worden aangenomen.

Nadere informatie

Sociaal Plan - Air Products Nederland BV. Januari 2015.

Sociaal Plan - Air Products Nederland BV. Januari 2015. Sociaal Plan - Air Products Nederland BV. Januari 2015. Inleiding. Air Products ziet zich genoodzaakt op wereldwijd, Europees en op landen niveau de bedrijfsorganisaties anders in te richten teneinde te

Nadere informatie

WERKGELEGENHEIDSPLAN

WERKGELEGENHEIDSPLAN WERKGELEGENHEIDSPLAN INHOUDSOPGAVE 1. Werkingssfeer 2. Ingangsdatum en duur werkgelegenheidsplan 3. Uitgangspunten 4. Begeleidingscommissie 5. Verplichting werknemer 6. Coördinatie 7. Begeleiding van werk

Nadere informatie

OPTIMALE INDIVIDUELE INZETBAARHEID. Definitieve versie vastgesteld in het OAW, 15 juni 2015, aangevuld met artikel 3.6 op 19 november 2015.

OPTIMALE INDIVIDUELE INZETBAARHEID. Definitieve versie vastgesteld in het OAW, 15 juni 2015, aangevuld met artikel 3.6 op 19 november 2015. HOOFDSTUK 3 OPTIMALE INDIVIDUELE INZETBAARHEID Definitieve versie vastgesteld in het OAW, 15 juni 2015, aangevuld met artikel 3.6 op 19 november 2015. Met uitzondering van artikel 3.4 en 3.5 treedt dit

Nadere informatie

Sociaal Plan F. van Lanschot Bankiers N.V. 9 april 2012 tot 1 januari 2015

Sociaal Plan F. van Lanschot Bankiers N.V. 9 april 2012 tot 1 januari 2015 Sociaal Plan F. van Lanschot Bankiers N.V. 9 april 2012 tot 1 januari 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Algemeen 3 2.1 Definities 3 2.2 Looptijd Sociaal Plan 4 2.3 Werkingssfeer 4 2.4 Beroepscommissie

Nadere informatie

1.1 Doel Het doel van dit sociaal plan is om de nadelige sociale gevolgen van reorganisaties voor

1.1 Doel Het doel van dit sociaal plan is om de nadelige sociale gevolgen van reorganisaties voor Sociaal plan Meander Medisch Centrum Inleiding Voor u ligt het sociaal plan van Meander Medisch Centrum. Om klantvriendelijke, deskundige en betrouwbare zorg te leveren aan onze patiënten zijn wij voortdurend

Nadere informatie

De positie van de tijdelijke krachten (flexwerkers):

De positie van de tijdelijke krachten (flexwerkers): VAN : Willem van Teeseling AAN : Bestuur en leden SNF BETREFT : Vernieuwingen in wetgeving in kader Wet werk en inkomen. DATUM : 13 juni 2014 C.C. : Op 11 juni 2014 is door de Eerste Kamer de wet aangenomen.

Nadere informatie

CONCEPT enkel ter overleg dienend Onder voorbehoud goedkeuring aandeelhouders. Poppies concep SOCIAAL PLAN POPPIES NEDERLAND

CONCEPT enkel ter overleg dienend Onder voorbehoud goedkeuring aandeelhouders. Poppies concep SOCIAAL PLAN POPPIES NEDERLAND SOCIAAL PLAN POPPIES NEDERLAND DEFINITIES Belangstellingsregistratie Onder belangstellingsregistratie wordt verstaan het schriftelijk kenbaar maken van de voorkeur voor een functie. In het eventueel daarop

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN WERK NAAR WERK

SOCIAAL PLAN WERK NAAR WERK SOCIAAL PLAN WERK NAAR WERK in verband met het afslanken van het personeelsbestand bij TSO Packaging Printers B.V. te Goirle Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Definities... 5 2. Inleiding... 6 2.1 Werkingsfeer...6

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN Stichting Surplus Zorg. concept

SOCIAAL PLAN Stichting Surplus Zorg. concept SOCIAAL PLAN Stichting Surplus Zorg concept 16 januari 2014 Inleiding De Stichting Surplus Zorg (verder te noemen: de werkgever) vindt het belangrijk om organisatiewijzigingen op een adequate en zorgvuldige

Nadere informatie

Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden?

Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden? Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden? Op 18 februari 2014 is de Wet Werk en Zekerheid aangenomen. Op internet zijn veel plukjes informatie te vinden. Hieronder volgt een overzicht van

Nadere informatie

Sociaal Plan Menzis 2015

Sociaal Plan Menzis 2015 Sociaal Plan Menzis 2015 Inhoudsopgave Woord vooraf 1. Inleiding 1 1.1 Definities en algemene bepalingen... 1 2. Procedure 4 2.1 Algemeen... 4 2.2 Bepaling toekomstige bezetting... 4 2.3 De mededeling...

Nadere informatie

Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding Gist-Brocades. VUT Reglement

Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding Gist-Brocades. VUT Reglement Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding Gist-Brocades VUT Reglement Uitgave februari 2006 REGLEMENT VRIJWILLIG VERVROEGDE UITTREDING DSM GIST SERVICES B.V. Inhoudsopgave blz. Artikel 1 Definities...

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid De elf belangrijkste wijzigingen en gevolgen voor de werkgever September 2014 Inhoud 1. Beëindiging tijdelijk contract 2. Proeftijd in tijdelijk contract 3. Concurrentiebeding in

Nadere informatie

Addendum Calibris. bij Sociaal Plan WKBB 2014-2015

Addendum Calibris. bij Sociaal Plan WKBB 2014-2015 Addendum Calibris bij Sociaal Plan WKBB 2014-2015 Inhoud 1 Inleiding en aanleiding addendum... 3 2 Aanvullingen op Sociaal Plan d.d. 27 november 2014... 4 3 Overige aanvullingen faciliteiten... 7 kenniscentrum

Nadere informatie

Het Sociaal Plan is van toepassing op alle werknemers die direct betrokken zijn bij de gevolgen van de overname van VNU Media door de Persgroep:

Het Sociaal Plan is van toepassing op alle werknemers die direct betrokken zijn bij de gevolgen van de overname van VNU Media door de Persgroep: Sociaal Plan de Persgroep Nederland/VNU Media ----------------------------------------------------------------- Toepassingsgebied Het Sociaal Plan is van toepassing op alle werknemers die direct betrokken

Nadere informatie

Reglement Aanvulling pensioenopbouw ouderen bij ontslag Voor werknemers in het Natuursteenbedrijf geboren op of na 1 januari 1950

Reglement Aanvulling pensioenopbouw ouderen bij ontslag Voor werknemers in het Natuursteenbedrijf geboren op of na 1 januari 1950 Reglement Aanvulling pensioenopbouw ouderen bij ontslag Voor werknemers in het Natuursteenbedrijf geboren op of na 1 januari 1950 Inhoudsopgave Pagina Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 Voorwaarden 3 Artikel

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN DWINGENDE GETIJDEN. Voornemen tot reorganisatie van Endemol Nederland bv. Contextanalyse, conclusies en besluitvoornemens

SOCIAAL PLAN DWINGENDE GETIJDEN. Voornemen tot reorganisatie van Endemol Nederland bv. Contextanalyse, conclusies en besluitvoornemens SOCIAAL PLAN DWINGENDE GETIJDEN Voornemen tot reorganisatie van Endemol Nederland bv Contextanalyse, conclusies en besluitvoornemens INHOUDSOPGAVE SOCIAAL PLAN Inleiding DEEL I Definities en werkingssfeer

Nadere informatie

Sociaal Plan SCA Hygiene Products Hoogezand BV/Unicharm Mölnlycke BV

Sociaal Plan SCA Hygiene Products Hoogezand BV/Unicharm Mölnlycke BV Sociaal Plan SCA Hygiene Products Hoogezand BV/Unicharm Mölnlycke BV SCA SOCIAAL PLAN 2012-2013 Inleiding De winstgevendheid van SCA Consumer Goods Europe staat sterk onder druk doordat de volumegroei

Nadere informatie