Sociaal Plan A&O Services b.v.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sociaal Plan A&O Services b.v."

Transcriptie

1 Sociaal Plan A&O Services b.v. Inhoud Preambule 1. Definities 2. Werkingssfeer en werkingsduur 3. Algemene bepalingen en voorwaarden 4. Hardheidsclausule 5. Gevolgen voor het personeel 6. Proces boventalligheid en interne herplaatsing 7. Wijziging van standplaats 8. Voorzieningen bij wijziging standplaats 9. Beëindiging arbeidsovereenkomst 10. Overige bepalingen 11. De bezwaarcommissie Bijlage I: Stappenplan Sociaal Plan A&O Services B.V. Pagina 1 van 15

2 Preambule Door externe en interne ontwikkelingen verandert de werkgelegenheid voortdurend van aard en omvang. Dit Sociaal Plan is van toepassing wanneer een wijziging in de organisatie van de onderneming wordt doorgevoerd om redenen als inkrimping en reorganisatie welke sociale en/of arbeidsvoorwaardelijke gevolgen heeft voor de medewerkers. Met dit Sociaal Plan wordt beoogd de medewerkers zoveel mogelijk van werk naar werk te begeleiden, de mobiliteit van de medewerkers in functiegroepen die gaan inkrimpen zoveel mogelijk te stimuleren en gedwongen ontslagen zoveel mogelijk te voorkomen. Reeds lopende aanspraken op grond van eerdere sociaal plannen (bijvoorbeeld een persoonlijke toeslag op grond van herplaatsing in een lagere functie in het verleden) worden door dit Sociaal Plan niet aangetast. Dit Sociaal Plan zal als CAO worden aangemeld bij het ministerie van SZW. Sociaal Plan A&O Services B.V. Pagina 2 van 15

3 1. Definities Werkgever: Medewerker: A&O Services B.V., gevestigd te Rijswijk (ZH). Iedere persoon die werkzaam is voor werkgever op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Bruto jaarinkomen: 12 maal het overeengekomen bruto maandinkomen ( = maandsalaris ingevolge de functiegroep waarin de medewerker op de dag voorafgaande aan zijn ontslag of herplaatsing was ingedeeld, plus eventuele ZP-toeslag, persoonlijke toeslag en/of markttoeslag vermeerderd met de vakantietoeslag en de eindejaarsuitkering, indien en voor zover deze op basis van artikel 5.5. van de Collectieve Arbeidsovereenkomst zou zijn toegekend). De consultastoeslag is onderdeel van het bruto maandinkomen, maar hierover wordt geen vakantiegeld en eindejaarsuitkering berekend. De vergoeding die een medewerker kan ontvangen door de verkoop van ADV-uren op basis van de Regeling Flexibele Arbeidsvoorwaarden wordt niet als een vast en overeengekomen looncomponent beschouwd en behoort niet tot het structurele bruto jaarinkomen. Bruto-maandinkomen: Dienstjaren: Standplaats: Vakorganisaties: Opzegtermijn: Boventallige medewerker: Passende functie: 1/12 van het hiervoor gedefinieerde bruto jaarinkomen. De onafgebroken diensttijd bij de werkgever op de dag voorafgaande aan zijn ontslag, eventueel vermeerderd met andere anciënniteitaanspraken op grond van een aansluitend dienstverband met rechtsvoorgangers van werkgever. De plaats waar de arbeid gewoonlijk wordt verricht. FNV Bondgenoten en De Unie. De opzegtermijn van de arbeidsovereenkomst zoals vastgelegd in de bij ontslag geldende Collectieve Arbeidsovereenkomst A&O Services B.V.. De medewerker van wie de functie of arbeidsplaats is komen te vervallen. Een passende functie is een functie waarin dezelfde competenties, relevante werkervaring, vakkennis en opleiding zijn vereist als in de oude functie. De functie wordt passend geacht als binnen 6 maanden de functie op vakvolwassen niveau kan worden uitgeoefend. De passende functie is maximaal een schaal lager dan de oude functie die de medewerker vervulde. De Sociaal Plan A&O Services B.V. Pagina 3 van 15

4 arbeidsduur van de passende functie is dezelfde als van de oude functie en de reistijd woon-werkverkeer bedraagt niet meer dan 90 minuten enkele reis tenzij de medewerker al een langere reistijd had in de oude functie. Een functie die in beginsel passend is, zal niet als zodanig worden beschouwd indien zwaarwegende persoonlijke omstandigheden van medische/sociale aard zich aantoonbaar daartegen verzetten. Bezwaarcommissie: De bezwaarcommissie die op grond van het algemeen bezwaarreglement A&O Services B.V., desgevraagd adviseert over de uitvoering van dit Sociaal Plan alsmede over de geschillen tussen werkgever en medewerker over de uitleg of toepassing ervan in individuele situaties. Sociaal Plan A&O Services B.V. Pagina 4 van 15

5 2. Werkingssfeer en werkingsduur a. Werkingssfeer Dit Sociaal Plan is van toepassing wanneer een wijziging in de organisatie van de onderneming wordt doorgevoerd om redenen als inkrimping en reorganisatie welke sociale en/of arbeidsvoorwaardelijke gevolgen heeft voor de medewerkers. Het Sociaal Plan is van toepassing op de medewerkers die een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met werkgever hebben en van wie de arbeidsplaats komt te vervallen of wordt verplaatst naar een andere standplaats als direct gevolg van een wijziging van de organisatie. Dit Sociaal Plan is niet van toepassing op medewerkers met wie om andere redenen dan een organisatiewijziging (bijvoorbeeld wanprestatie, niet voldoende functioneren, dringende redenen, twee jaar arbeidsongeschiktheid of het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd) de arbeidsovereenkomst eindigt. Het Sociaal Plan is, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, niet van toepassing op medewerkers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, uitzendkrachten en gedetacheerden bij werkgever. b. Werkingsduur Dit Sociaal Plan treedt in werking op... en eindigt op 31 december 2014, derhalve zonder dat enige opzegging is vereist. Rechten voortvloeiend uit dit Sociaal Plan blijven van kracht, ook nadat de werkingsduur van het Sociaal Plan is verstreken. c. Wijziging Indien tijdens de werkingsduur wijzigingen in wetgeving of overige regelgeving of een wijziging van de omstandigheden hiertoe aanleiding geven, zullen partijen in overleg treden over wijziging van dit Sociaal Plan. 3. Algemene bepalingen en voorwaarden a. Interpretatie van afspraken Interpretatie van afspraken in het Sociaal Plan, is voorbehouden aan partijen die het Sociaal Plan hebben afgesloten. b. Informatieverstrekking door medewerker De medewerker die een beroep doet op de voorzieningen van dit plan, verplicht zich aan werkgever ter zake doende inlichtingen en gegevens tijdig en naar waarheid te verstrekken. Het geven van onjuiste en/of onvolledige inlichtingen alsmede oneigenlijk gebruik of misbruik van de geboden voorzieningen, heeft uitsluiting van het Sociaal Plan tot gevolg en zal leiden tot terugvordering van het inmiddels betaalbaar gestelde. c. Fiscale afwikkeling Alle in het Sociaal Plan genoemde vergoedingen zijn - tenzij uitdrukkelijk anders vermeld - bruto vergoedingen. Werkgever zal de wettelijk verplichte inhoudingen plegen. Vergoedingen worden slechts onbelast uitgekeerd voor zover fiscale en /of sociale wetgeving zich hier niet tegen verzet. Werkgever zal op verzoek van Sociaal Plan A&O Services B.V. Pagina 5 van 15

6 medewerker meewerken aan een voor de medewerker zo gunstig mogelijke fiscale afwikkeling van de bruto vergoedingen. d. Bepaling reisafstanden en reistijden De in dit plan genoemde reisafstanden en reistijden worden berekend op basis van de ANWB routeplanner. De routeplanner geeft een afstand voor de heen- en de terugweg, indien de heen- en terugweg in reisafstand afwijkt, is de langste route bepalend. Hierbij dient te worden uitgegaan van de snelste route woon - werk. Indien een medewerker met het OV reist, worden de reisafstanden en reistijden berekend door middel van de OVreisplanner 9292OV.nl waarbij het wintertijdschema wordt gevolgd. Voor het bepalen van de periodes waarop het werk aanvangt c.q. eindigt, wordt uitgegaan van een kwartier voor en na de door de medewerker gewenste beginof eindtijd. Binnen deze periodes worden de snelste reistijden gehanteerd. De medewerker kan zelf kiezen tussen eigen vervoer en OV. De reisafstand en reistijd waarmee rekening wordt gehouden, is maximaal de reisafstand en reistijd die geldt op het moment van standplaatswijziging. 4. Hardheidsclausule Indien en voor zover het onverkort toepassen van de bepalingen van het Sociaal Plan in een individueel geval tot een apert onredelijke uitkomst ten nadele van de werknemer zou leiden, behoudt de directie zich het recht voor om, gemotiveerd, van het Sociaal Plan af te wijken. 5. Gevolgen voor het personeel Wanneer de organisatiewijziging adviesplichtig is volgens de Wet op de Ondernemingsraden (WOR), dan dient de werkgever een adviesaanvraag in bij de OR. Na het advies van de OR neemt de werkgever het definitief besluit. Op basis van het Ontslagbesluit wordt bepaald welke medewerkers boventallig worden. Als gevolg van een organisatiewijziging zoals bedoeld in artikel 2.a. wordt een medewerker boventallig omdat: 1. zijn arbeidsplaats vervalt of 2. zijn arbeidsplaats wordt verplaatst en hij deze arbeidsplaats niet volgt omdat de reistijd meer dan 90 minuten enkele reis wordt. Een medewerker die al een langere reistijd dan 90 minuten had in de oude functie wordt niet boventallig en zal de arbeidsplaats volgen. Wanneer blijkt dat na wegvallen van bepaalde werkzaamheden en het toepassen van het Ontslagbesluit een medewerker boventallig is, zal een gesprek plaatsvinden met de leidinggevende en P&O adviseur. In dit gesprek wordt toegelicht hoe de boventalligheid is ontstaan en welke gevolgen de boventalligheid voor de medewerker heeft. Onderstaande gevolgen zijn mogelijk voor de betreffende medewerkers: a. volgen van eigen functie naar een andere standplaats; b. herplaatsing in een passende functie; c. solliciteren op interne vacatures. Sociaal Plan A&O Services B.V. Pagina 6 van 15

7 6. Proces boventalligheid en interne herplaatsing a. Boventalligheid Als een functie of een of meer arbeidsplaatsen komen te vervallen, wordt door toepassing van het afspiegelingsbeginsel op basis van leeftijdsopbouw binnen de categorie uitwisselbare functies bepaald wie boventallig wordt. b. Eigen functie volgen naar een andere standplaats Na toepassing van het afspiegelingsbeginsel kan herplaatsing in de eigen functie op een andere standplaats volgen. Indien medewerker niet kiest voor de eigen functie op een andere standplaats, waarbij sprake is van een reistijd woon-werkverkeer van meer dan 90 minuten enkele reis, zal werkgever een ontslagprocedure in werking stellen. In dat geval is artikel 7 lid b van toepassing. Wanneer een medewerker in de oude functie een reistijd had van meer dan 90 minuten volgt deze de eigen functie naar een andere standplaats. c. Herplaatsen in passende functie Na toepassing van het afspiegelingsbeginsel kan de medewerker boventallig worden in de functie waarin hij werkt. Herplaatsing kan volgen in een passende functie. Een passende functie is een functie waarin dezelfde competenties, relevante werkervaring, vakkennis en opleiding zijn vereist als in de oude functie. De functie wordt passend geacht als binnen 6 maanden de functie op vakvolwassen niveau kan worden uitgeoefend. De passende functie is maximaal een schaal lager dan de oude functie die de medewerker vervulde. De arbeidsduur van de passende functie is dezelfde als van de oude functie en de reistijd woon-werkverkeer bedraagt niet meer dan 90 minuten enkele reis tenzij de medewerker al een langere reistijd had in de oude functie. Een functie die in beginsel passend is, zal niet als zodanig worden beschouwd indien zwaarwegende persoonlijke omstandigheden van medische/sociale aard zich aantoonbaar daartegen verzetten. Bij gelijke geschiktheid van meerdere boventallige medewerkers voor een passende functie wordt voorrang gegeven aan de boventallige medewerker die het meest aansluit bij de onderlinge verhouding van het aantal medewerkers per leeftijdscategorie op de betreffende nieuwe afdeling. d. Procedures bij interne vacatures Werkgever zal vacatures intern bekend maken op de interne portal. Wanneer een medewerker boventallig is, zal hij tot aan datum uit dienst moeten solliciteren op persoonlijk passende vacatures bij werkgever. Ook de afdeling P&O zal de boventallige medewerkers attenderen op openstaande vacatures. Om in aanmerking te komen voor een functie die vacant is gesteld, dient de gehele sollicitatieprocedure doorlopen te worden. De boventallige medewerker dient zelf zijn interesse voor de vacature kenbaar te maken door middel van een sollicitatiebrief en cv. Bij gelijke geschiktheid: 1. op basis van competenties en selectiecriteria wordt voorrang gegeven aan boventallige medewerkers; 2. van meerdere boventallige medewerkers op basis van competenties en selectiecriteria wordt voorrang gegeven aan de boventallige medewerker die het meest aansluit bij de onderlinge verhouding van het aantal medewerkers per leeftijdscategorie op de betreffende nieuwe afdeling. Sociaal Plan A&O Services B.V. Pagina 7 van 15

8 Werkgever zal niet overgaan tot het aantrekken van nieuw personeel, alvorens is onderzocht of een medewerker, zoals bedoeld in dit Sociaal Plan, de betreffende functie kan gaan vervullen. e. Arbeidsvoorwaarden bij herplaatsing Als de mogelijkheden er zijn, streeft de werkgever er naar om de medewerker in een functie op het oude salarisniveau te benoemen. In het geval het salaris van de betrokken medewerker in de nieuwe passende functie lager is dan het oude salaris (maximaal 2 functiegroepen verschil), dan blijft de medewerker maximaal 2 jaar ingeschaald in de oude salarisschaal en komt in aanmerking voor de reguliere individuele salarisaanpassingen. Gedurende deze 2 jaar spannen medewerker en werkgever zich in om een functie op het oude functieniveau te vinden. Als dat niet lukt, wordt de medewerker na de periode van 2 jaar in de lagere salarisschaal ingeschaald. Voor een eventueel verschil tussen het huidige maandsalaris en het normmaximum van de nieuwe schaal, ontvangt de medewerker een persoonlijke toeslag. Deze toeslag wordt in 3 jaar afgebouwd. De toeslag bedraagt 75% in het eerste jaar, 50% in het tweede jaar en 25% in het derde jaar. Wanneer de arbeidsduur op eigen verzoek wordt verminderd, dan wordt per die datum de toeslag pro rata de nieuwe arbeidsduur vastgesteld. Wordt de arbeidsduur op eigen verzoek vermeerderd, dan heeft dit geen effect op de toeslag. Wanneer de arbeidsduur eerst wordt verminderd en daarna wordt vermeerderd, dan wordt de toeslag niet aangepast. Bij eventuele individuele salarisaanpassingen of salarisgroei bij een eventueel latere inschaling in een hogere schaal, worden deze tevens op de toeslag in mindering gebracht. Deze toeslag is pensioengevend en wordt niet aangepast met collectieve salarisaanpassingen. Indien de medewerker in zijn oorspronkelijke functie in aanmerking kwam voor een functie gebonden representatie-/onkostenvergoeding dan wordt deze beëindigd indien bij plaatsing in een andere functie een dergelijke aanspraak niet bestaat. f. Voorzieningen bij passende functie op een andere standplaats De medewerker die een passende functie accepteert op een andere standplaats komt in aanmerking voor de voorzieningen bij wijziging standplaats zoals omschreven in artikelen 7 en 8. g. Weigering aanvaarding passende functie Een aanbod of een sollicitatieprocedure in verband met een passende functie op grond van lid b, c of d van dit artikel kan niet worden geweigerd, behalve wanneer hiermee een reistijd woon-werkverkeer is gemoeid van meer dan 90 minuten enkele reis. Tenzij de medewerker al een langere reistijd had in de oude functie. Wanneer een medewerker een aanbod voor een passende functie weigert zonder dat daarvoor naar de mening van de werkgever een redelijke grond aanwezig is, zal de werkgever overgaan tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst en zal de medewerker worden uitgesloten van de voorzieningen van dit Sociaal Plan. Sociaal Plan A&O Services B.V. Pagina 8 van 15

9 Onder verwijzing naar artikel 11 heeft de medewerker het recht een bezwaarschrift in te dienen bij de bezwaarcommissie tegen beslissingen die genomen zijn door of namens de werkgever. 7. Wijziging van standplaats Door een organisatiewijziging kunnen arbeidsplaatsen worden verplaatst naar een andere standplaats. Afhankelijk van de reistijd woon-werk zijn er twee situaties mogelijk: - De reistijd woon-werk bedraagt per enkele reis 90 minuten of minder. - De reistijd woon-werk bedraagt per enkele reis meer dan 90 minuten. a. De reistijd woon-werk bedraagt per enkele reis 90 minuten of minder De functie van de medewerker wordt verplaatst naar een andere standplaats en de reistijd woon-werk bedraagt per enkele reis 90 minuten of minder. Medewerker accepteert functie op een andere standplaats Indien de medewerker de passende functie op een andere standplaats accepteert, komt hij in aanmerking voor de voorzieningen zoals omschreven in artikel 8. De medewerker accepteert de functie op een andere standplaats niet Indien de medewerker de passende functie op een andere standplaats niet accepteert, zal hij worden uitgesloten van de voorzieningen van dit Sociaal Plan. De werkgever zal overgaan tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst. b. De reistijd woon-werk bedraagt per enkele reis meer dan 90 minuten De functie van de medewerker wordt verplaatst naar een andere standplaats en de reistijd woon-werk bedraagt per enkele reis meer dan 90 minuten. Medewerker accepteert functie op een andere standplaats Indien de medewerker de functie op een andere standplaats accepteert, komt hij in aanmerking voor de voorzieningen zoals omschreven in artikel 8. De medewerker accepteert de functie op een andere standplaats niet De medewerker accepteert de functie op een andere standplaats niet en zal worden aangemerkt als boventallig zoals bedoeld in artikel 6. Wanneer een medewerker in de oude functie al een reistijd had van meer dan 90 minuten zal de medewerker de arbeidsplaats die een andere standplaats krijgt volgen. Indien de medewerker de passende functie op een andere standplaats niet accepteert, zal hij worden uitgesloten van de voorzieningen van dit Sociaal Plan. De werkgever zal overgaan tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst. 8. Voorzieningen bij wijziging standplaats Een medewerker van wie de standplaats wijzigt in het kader van het aanvaarden van een passende arbeidsplaats zoals beschreven in artikel 6 of in artikel 7 of die een arbeidsplaats accepteert met een reistijd van meer dan 90 minuten, kan aanspraak maken op de volgende voorzieningen. De medewerker die in de oude functie al een reistijd had van meer dan 90 minuten kan hierop geen aanspraak maken. Sociaal Plan A&O Services B.V. Pagina 9 van 15

10 a. Compensatie reistijd De reistijd boven de 90 minuten enkele reis berekend vanaf de woning van de medewerker (op moment van standplaatswijziging) naar de nieuwe standplaats, wordt in de eerste twee jaar na de wijziging van de standplaats gerekend als werktijd volgens onderstaande staffel: Eerste jaar: 100% Tweede jaar: 50% De extra reistijd wordt gecompenseerd in tijd. b. Reiskosten De reiskosten worden vergoed op basis van de geldende interne reiskostenregeling. c. Beperking reisdagen Een medewerker kan op basis van het Reglement Flexibele Arbeidsvoorwaarden en na overleg met en goedkeuring van de werkgever van de gelegenheid gebruik maken, de werktijd op een kleiner aantal dagen te verrichten, waardoor het aantal reisdagen wordt beperkt. 9. Beëindiging arbeidsovereenkomst Ontslag en outplacement of (om)scholing Indien herplaatsing niet mogelijk is, zal werkgever aan medewerker a. een beëindigingsbrief aanbieden en zal de bevoegde kantonrechter worden verzocht de arbeidsovereenkomst van partijen (pro forma) te ontbinden; b. outplacementbegeleiding aanbieden. De kosten verbonden aan outplacementbegeleiding komen tot een maximum van 5.000,- exclusief BTW op basis van ingediende facturen ten laste van werkgever; c. in plaats van outplacementbegeleiding kan de medewerker ook kiezen om het beschikbare bedrag voor outplacement aan te wenden voor (om)scholing op basis van ingediende facturen ten laste van werkgever. Vergoeding kosten rechtsbijstand Nadat de medewerker zijn medewerking heeft verleend aan de (pro forma) verzoekschriftprocedure bij de kantonrechter heeft medewerker recht op een vergoeding voor kosten rechtsbijstand tot een bedrag van maximaal 750,- (inclusief kantoorkosten en exclusief BTW) na indiening van de factuur die op naam van werkgever is gesteld. Ontslagvergoeding bij einde dienstverband De ontslagvergoeding bij einde dienstverband wordt vastgesteld op basis van de Kantonrechterformule zoals deze per 1 januari 2009 van kracht is, met toepassing van correctiefactor 1,0. De Kantonrechterformule is een algemene rekenformule ter bepaling van het bedrag van een eenmalige (bruto) vergoeding in verband met ontslag, waarbij het aantal gewogen dienstjaren van de medewerker (A) wordt vermenigvuldigd met het laatst verdiende bruto maandinkomen (B) en met een correctiefactor (C), in casu 1,0. Sociaal Plan A&O Services B.V. Pagina 10 van 15

11 Bij de Kantonrechtersformule wordt onder het bruto maandinkomen verstaan het bruto maandsalaris vermeerderd met vaste en overeengekomen looncomponenten als de vakantietoeslag en eindejaarsuitkering. De dienstjaren van de medewerker worden als volgt gewogen: dienstjaren tot de leeftijd van 35 jaar tellen voor 0,5; dienstjaren vanaf de leeftijd van 35 jaar tot de leeftijd van 45 jaar tellen voor 1; dienstjaren vanaf de leeftijd van 45 jaar tot de leeftijd van 55 jaar tellen voor 1,5; dienstjaren vanaf de leeftijd van 55 jaar tellen voor 2. Hierbij geldt dat bij niet volledige dienstjaren een periode van langer dan zes maanden als een vol jaar wordt beschouwd. De vergoeding zal nooit hoger zijn dan de redelijkerwijs te verwachten inkomstenderving tot aan de pensioengerechtigde leeftijd. Onder pensioengerechtigde leeftijd wordt verstaan de eerste dag waarop het ouderdomspensioen van overheidswege (AOW) ingaat. Werkgever zal de medewerker bij wie door deze maximering de ontslagvergoeding wordt afgetopt, compensatie aanbieden voor het verlies aan pensioenopbouw bij ontslag. Dit compensatiebedrag zal door een actuaris worden berekend en nooit hoger zijn dan het bedrag waarmee de ontslagvergoeding op basis van de kantonrechtersformule als gevolg van de aftopping is verminderd. De ontslagvergoeding is bruto. Over de uit te betalen ontslagvergoeding zullen, conform Nederlandse wetgeving belasting en premies, worden ingehouden. Betaling zal plaatsvinden bij einde dienstverband via de gebruikelijke wijze van salarisbetaling, dan wel op een door een medewerker schriftelijk aan te geven wijze (indien en voor zover wettelijk toegestaan). Indien voor de medewerker, aan wie is bevestigd dat zijn functie vervalt, geen passend werk kan worden gevonden, heeft deze recht op de volledige ontslagvergoeding bij einde dienstverband indien geen nieuwe arbeidsovereenkomst is aangegaan noch een concreet uitzicht bestaat op een nieuw dienstverband. Indien de medewerker, aan wie is bevestigd dat zijn functie vervalt, binnen de organisatie passend werk aanvaardt, komt hij niet in aanmerking voor een ontslagvergoeding bij einde dienstverband. Indien passend werk bij werkgever is aangeboden maar niet door de medewerker is aanvaard, of medewerker geweigerd heeft om deel te nemen aan een interne sollicitatieprocedure, dan heeft deze geen recht op de ontslagvergoeding bij einde dienstverband. 10. Overige bepalingen a. Vrijstelling werkzaamheden Mocht medewerker in overleg met werkgever worden vrijgesteld van werkzaamheden, behoudt de medewerker recht op zijn bruto maandinkomen en overige arbeidsvoorwaarden, met uitzondering van onkostenvergoedingen zoals reiskostenvergoeding woon-werk. De medewerker wordt geacht de tijdens de vrijstelling van werkzaamheden opgebouwde vakantierechten bij het einde van de arbeidsovereenkomst te hebben genoten. Sociaal Plan A&O Services B.V. Pagina 11 van 15

12 De medewerker dient uiterlijk 1 week nadat hij is vrijgesteld van werkzaamheden of zoveel eerder als de arbeidsovereenkomst met de werkgever eindigt, alle bedrijfsmiddelen van de werkgever, zoals door de werkgever ter beschikking gestelde leaseauto, laptop, mobiele telefoon, toegangspas etc. bij de werkgever in te leveren. Het is de medewerker niet toegestaan om zonder toestemming van werkgever tijdens de periode van vrijstelling tegen betaling werkzaamheden voor derden of als zelfstandige te verrichten. b. Referenties en getuigschrift Desgevraagd zal werkgever zo positief mogelijke referenties verstrekken over het functioneren van de medewerker. De medewerker ontvangt bij uitdiensttreding een getuigschrift. c. Verlof voor sollicitaties De boventallige medewerker zal binnen redelijke grenzen en na toestemming van zijn leidinggevende betaald verlof krijgen voor sollicitaties. d. Terugbetalingsverplichting studiekosten Bij uitdiensttreding worden bestaande studiekostenovereenkomsten beëindigd en eventueel resterende studieschulden kwijtgescholden. e. Persoonlijke lening Indien sprake is van een afgesloten lening tussen werkgever en de boventallige medewerker met wie het dienstverband wordt beëindigd, zullen werkgever en medewerker een terugbetalingsregeling overeenkomen. f. Hypotheekregeling Medewerkers waarvan de arbeidsovereenkomst wordt ontbonden en die gebruik maken van de door werkgever in het verleden aangeboden hypotheekregeling (rentekorting op basis van de marktrente, gepubliceerd door Centraal Beheer Achmea), zullen een bedrag krijgen dat gelijk is aan de contante waarde van de door werkgever te betalen korting over de resterende rentevaste periode van de respectievelijke hypotheken. g. Fietsregeling Bij medewerkers die via de werkgever een fiets hebben aangeschaft en deze vooralsnog niet is verrekend, zal verrekening plaatsvinden bij uitdiensttreding. h. Jubileum uitkering Indien de medewerker binnen de hieronder genoemde perioden na beëindiging van het dienstverband in aanmerking zou zijn gekomen voor een uitkering ingevolge langdurig dienstverband (jubileumgratificatie) ontvangt hij deze uitkering tegelijkertijd met de uitkering bij einde dienstverband: - binnen 6 maanden in geval van 25 jarig dienstverband; - binnen 12 maanden in geval van 40 jarig dienstverband. Sociaal Plan A&O Services B.V. Pagina 12 van 15

13 i. Collectieve ziektekostenverzekering Voor de medewerkers die via werkgever collectief verzekerd zijn bij Zilveren Kruis Achmea wordt de collectieve zorgverzekering door Zilveren Kruis Achmea in principe omgezet naar een individuele polis. De polis wordt tot tenminste 1 januari individueel voortgezet. Bij indiensttreding bij een andere werkgever kan er voor worden gekozen tussentijds over te stappen naar een andere collectiviteitsverzekering. Voor de voorwaarden wordt verwezen naar veel gestelde vragen op j. Kwijtschelding schadevergoeding gebruikersovereenkomst leaseauto Bij uitdiensttreding wordt de gebruikersovereenkomst beëindigd en een eventueel verschuldigde schadevergoeding als bedoeld in artikel 11 van de gebruikersovereenkomst kwijtgescholden. k. Verhuizing Onder verwijzing naar artikel 2.6 in de cao zal de werkgever de gebruikelijke kosten van transport en de kosten van telefoonaansluiting voor zijn rekening nemen en daarnaast naar redelijkheid en billijkheid een tegemoetkoming vaststellen voor alle andere in verband met de verhuizing door de medewerker gemaakte noodzakelijke kosten. 11. De bezwaarcommissie Ter toetsing van de uitvoering en de naleving van het Sociaal Plan zal door de werkgever gebruik worden gemaakt van de bezwaarcommissie. De samenstelling en voorwaarden aan de bezwaarcommissie zijn beschreven in het algemeen bezwaarreglement A&O Services B.V. dat is opgenomen in de personeelsgids. De medewerker heeft het recht een bezwaarschrift in te dienen bij de bezwaarcommissie tegen beslissingen die genomen zijn door of namens de werkgever, op grond van dit Sociaal Plan of rechtstreeks voortvloeiend uit dit Sociaal Plan. De medewerker dient, in afwijking van het bezwaarreglement, binnen tien werkdagen na de uitgereikte schriftelijke mededeling van het besluit zijn bezwaarschrift in te dienen bij de secretaris van de commissie. Na afloop van deze termijn vervalt het recht bezwaar te maken. De bezwaarcommissie komt zo spoedig mogelijk bijeen nadat de medewerker, dan wel de werkgever een schriftelijk verzoek heeft gedaan om een zwaarwegend advies. Sociaal Plan A&O Services B.V. Pagina 13 van 15

14 Ondertekend op... te Rijswijk Namens A&O Services B.V.: Namens FNV Bondgenoten: mr. R.F. de Soet... Namens De Unie:... Sociaal Plan A&O Services B.V. Pagina 14 van 15

15 STAPPENPLAN STAPPENPLAN WIJZIGING STANDPLAATS (artikel 7 en 8) a. reistijd per enkele reis 90 minuten of minder: / \ medewerker accepteert (artikel 8) medewerker accepteert niet: niet boventallig beëindiging arbeidsovereenkomst, uitgesloten v. voorzieningen Sociaal Plan b. reistijd per enkele reis meer dan 90 minuten: / \ medewerker accepteert (artikel 8): medewerker accepteert niet: - compensatie reistijd > 90 minuten boventallig (artikel 7), 1e jaar 100% beëindiging arbeidsovereenkomst, 2e jaar 50% met voorzieningen Sociaal Plan - reiskostenvergoeding STAPPENPLAN ONTSLAGPROCEDURE 1. Boventallig? (artikel 6) 2. Herplaatsing mogelijk? (artikel 6) 3. Outplacementbegeleiding (artikel 9) 4. Beëindigingsbrief (artikel 9) 5. Verzoek kantonrechter om de arbeidsovereenkomst te ontbinden (artikel 9) Sociaal Plan A&O Services B.V. Pagina 15 van 15

Sociaal Plan Recticel Wijchen

Sociaal Plan Recticel Wijchen Sociaal Plan Recticel Wijchen 22 juli 2014 Sociaal Plan Recticel Wijchen RECTICEL.: D rite / tîjjwtt, frrr crrmfrrrt Inhoudsopgave Preambule... 4 Artikel 1 Definities... 5 a) Werkgever... 5 b) Werknemer...

Nadere informatie

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is Sociaal Plan AkzoNobel in Nederland 2014-2016 AkzoNobel en vakorganisaties streven naar het behouden van werkgelegenheid bij reorganisaties. Voor die situaties waar behoud van werkgelegenheid onverhoopt

Nadere informatie

Sociaal Statuut (CAO )

Sociaal Statuut (CAO ) Sociaal Statuut (CAO 2011-2012) Uitgangspunten sociaal statuut TOEPASSING SOCIAAL STATUUT Door externe en interne ontwikkelingen verandert de werkgelegenheid voortdurend van aard en omvang. Het Sociaal

Nadere informatie

Sociaal Plan. Koninklijk Instituut voor de Tropen

Sociaal Plan. Koninklijk Instituut voor de Tropen Sociaal Plan Koninklijk Instituut voor de Tropen 0 Inhoud Artikel 1 WERKINGSSFEER EN WERKINGSDUUR... 3 Werkingssfeer... 3 Werkingsduur... 3 Bovenwettelijke uitkeringsregeling bij werkloosheid... 3 Wijziging...

Nadere informatie

Sociaal Plan ECN januari 2011

Sociaal Plan ECN januari 2011 Sociaal Plan ECN 2011 13 januari 2011 Preambule... 3 Artikel 1 Definities... 4 Artikel 2 Werkingssfeer en werkingsduur... 5 a. Werkingssfeer... 5 b. Werkingsduur... 5 c. Wijzigingen... 5 d. Registratie...

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 24 februari september 2014

SOCIAAL PLAN 24 februari september 2014 SOCIAAL PLAN 24 februari 2014 30 september 2014 Sociaal plan Goes 2014 V 0.4 1 1. Werkingssfeer en doelstelling 4 2. Werkingsduur 5 3. Definities 6 4.1 Hardheidsclausule 7 4.2 Speciale afspraken 7 5. Begeleidingscommissie

Nadere informatie

Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011. Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8

Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011. Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8 Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011 Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8 Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van

Nadere informatie

Sociaal Plan 2015-2016 Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren

Sociaal Plan 2015-2016 Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren Sociaal Plan 2015-2016 Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren November 2015 1 Inhoudsopgave Preambule Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel

Nadere informatie

S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V. H a H W E E K K R A N T E N

S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V. H a H W E E K K R A N T E N PRINCIPE-AKKOORD S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V. H a H W E E K K R A N T E N Overeengekomen op 15 maart 2017 door: De Persgroep Nederland B.V. NVJ jv/15 maart

Nadere informatie

H o o f d k a n t o o r

H o o f d k a n t o o r H o o f d k a n t o o r Tweede Akkoord afwijkingen Sociaal Plan Maatvoering voor Maatwerk Partijen: - te Utrecht En - AbvaKabo FNV te Zoetermeer - CNV Publieke Zaak te Den Haag - De Unie te Culemborg -

Nadere informatie

Sociaal plan 1 november 2016 tot en met 30 juni 2017

Sociaal plan 1 november 2016 tot en met 30 juni 2017 Sociaal plan 1 november 2016 tot en met 30 juni 2017 De ondergetekenden, 1. Solidus Solutions Board B.V., gevestigd te Bad Nieuweschans, Solidus Solutions Oude Pekela B.V., gevestigd te Oude Pekela, Solidus

Nadere informatie

ANWB B.V., gevestigd te Den Haag, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer O. Bouman enerzijds, hierna te noemen ANWB,

ANWB B.V., gevestigd te Den Haag, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer O. Bouman enerzijds, hierna te noemen ANWB, 1 Principeakkoord Sociaal Plan ANWB 2016-2017 De ondergetekenden: ANWB B.V., gevestigd te Den Haag, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer O. Bouman enerzijds, hierna te noemen ANWB, en FNV,

Nadere informatie

15 april 2014. Sociaal Plan 1 april 2014-1 april 2015

15 april 2014. Sociaal Plan 1 april 2014-1 april 2015 15 april 2014 Sociaal Plan 1 april 2014-1 april 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen 1.1. Begripsbepalingen 1.2. Werkingssfeer 1.3. Looptijd 1.4. Overleg 2. Procedure 2.1. Vaststelling en mededeling van boventalligheid

Nadere informatie

Samenvatting. SOCIAAL PLAN `van werk naar werk` DUTCHMEDIA PUBLICATIE

Samenvatting. SOCIAAL PLAN `van werk naar werk` DUTCHMEDIA PUBLICATIE van versienummer Versie 2.0 atum 11 juni 2007 Samenvatting SOCIAAL PLAN `van werk naar werk` DUTCHMEDIA PUBLICATIE 1 Inleiding In de periode van medio maart tot medio juni zijn vakbonden en werkgever met

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT RTV Noord- Holland 1 december 2013 tot en met 30 april 2014

SOCIAAL STATUUT RTV Noord- Holland 1 december 2013 tot en met 30 april 2014 SOCIAAL STATUUT RTV Noord- Holland 1 december 2013 tot en met 30 april 2014 INHOUDSOPGAVE: Artikel 1 Definities... 4 a) Werkgever... 4 b) Werknemer... 4 c) CAO... 4 d) Werknemersorganisaties... 4 e) Bruto

Nadere informatie

Sociaal Plan HAPAG-LLOYD ROTTERDAM Branch of Hapag-Lloyd AG

Sociaal Plan HAPAG-LLOYD ROTTERDAM Branch of Hapag-Lloyd AG Sociaal Plan HAPAG-LLOYD ROTTERDAM Branch of Hapag-Lloyd AG Inhoudsopgave Preambule...3 Artikel 1 Definities...4 Artikel 2 Werkingssfeer en werkingsduur...4 Artikel 3 Algemene bepalingen en voorwaarden...4

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 2011 CapitalP inzake AgentschapNL 15 oktober 2011 tot en met 31 december 2013

SOCIAAL PLAN 2011 CapitalP inzake AgentschapNL 15 oktober 2011 tot en met 31 december 2013 SOCIAAL PLAN 2011 CapitalP inzake AgentschapNL 15 oktober 2011 tot en met 31 december 2013 CapitalP, gevestigd te Almere als partij ter ener zijde en FNV Bondgenoten, gevestigd te Utrecht CNV Dienstenbond,

Nadere informatie

S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V.

S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V. S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V. Amsterdam, februari 2015 1 Sociaal Afspraken de Persgroep Nederland --------------------------------------------------------

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Bouwbedrijf De Keij B.V. Rotterdam

SOCIAAL PLAN. Bouwbedrijf De Keij B.V. Rotterdam SOCIAAL PLAN Bouwbedrijf De Keij B.V. Rotterdam INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9 Hoofdstuk 10 Hoofdstuk 11 Algemeen

Nadere informatie

Sociaal Plan Raet. 01 jan 2013 31 dec 2013

Sociaal Plan Raet. 01 jan 2013 31 dec 2013 Sociaal Plan Raet 01 jan 2013 31 dec 2013 Sociaal Plan Raet Inhoudsopgave Contents 1. Inleiding... 2 2. Algemene bepalingen... 4 2.1 Definities... 4 2.2 Werkingssfeer... 4 2.3 Looptijd... 4 3. Uitgangspunten...

Nadere informatie

Sociaal Plan Jaarbeurs B.V. Jaarbeurs Catering Services B.V.

Sociaal Plan Jaarbeurs B.V. Jaarbeurs Catering Services B.V. Sociaal Plan Jaarbeurs B.V. Jaarbeurs Catering Services B.V. 1 december 2016 31 december 2017 De ondergetekenden, 1. Jaarbeurs B.V. en Jaarbeurs Catering Services B.V., allen gevestigd te Utrecht, hierna

Nadere informatie

Cao Openbare Bibliotheken Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017

Cao Openbare Bibliotheken Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017 Centraal Overleg Arbeidsvoorwaarden Openbare Bibliotheken Cao Openbare Bibliotheken 2015-2019 - Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017 Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 4 (Aard van de arbeidsovereenkomst)

Nadere informatie

Concept Sociaal plan privatisering Zwembad t Baafje

Concept Sociaal plan privatisering Zwembad t Baafje Concept Sociaal plan privatisering Zwembad t Baafje MEDEDELING IN HET KADER VAN DE AANBESTEDING ZWEMBAD t BAAFJE AAN GEINTERESSEERDE PARTIJEN Voorliggend concept sociaal plan kan de goedkeuring van zowel

Nadere informatie

3F UITTREKSEL. Samen Sterker Verder

3F UITTREKSEL. Samen Sterker Verder 3F UITTREKSEL van het Sociaal Plan FNV in Beweging 1 maart 2013 1 oktober 2018 en art. 6 uit het Sociaal Plan tussen FNV Personeel en FNV KIEM van 18 maart 2016 i.v.m. art. 2:334f lid 2 sub g BW Samen

Nadere informatie

Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV

Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV versie 2 september 2011 Pagina 1 1. Inleiding In het kader van het faillissement van DELTA Biovalue BV en daarmee van DELTA

Nadere informatie

MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3

MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3 MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3 Inleiding Schakelring heeft nu en de komende jaren te maken met fundamentele ontwikkelingen in welzijn en zorg, die continue aanpassingen en vernieuwingen

Nadere informatie

Sociaal Plan. Conelgro B.V. 1 februari - 31 december 2015

Sociaal Plan. Conelgro B.V. 1 februari - 31 december 2015 Sociaal Plan Conelgro B.V. 1 februari - 31 december 2015 Pagina 2 van 14 INHOUDSOPGAVE Pagina Hoofdstuk 1 : Inleiding 3 Hoofdstuk 2 : Algemene bepalingen 4 Hoofdstuk 3 : Begripsomschrijvingen 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Sociaal Plan ID Werknemers. In verband met het opheffen van de loonkostensubsidie In en Doorstroombanen per 1 augustus 2016.

Sociaal Plan ID Werknemers. In verband met het opheffen van de loonkostensubsidie In en Doorstroombanen per 1 augustus 2016. Sociaal Plan ID Werknemers In verband met het opheffen van de loonkostensubsidie In en Doorstroombanen per 1 augustus 2016. De Basis Maart 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Aanleiding opstellen Sociaal

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de reorganisatie PostNL, branche Post en Pakketten.

Veelgestelde vragen over de reorganisatie PostNL, branche Post en Pakketten. Veelgestelde vragen over de reorganisatie PostNL, branche Post en Pakketten. Inhoud Voor wie geldt het sociaal plan PostNL 2013-2015?... 2 Ik krijg een aanbod voor nachtdiensten. Mag ik dit aanbod weigeren?...

Nadere informatie

Sociale Regeling GROLSCHE BIERBROUWERIJ NEDERLAND B.V. 1 mei 2015-31 december 2015

Sociale Regeling GROLSCHE BIERBROUWERIJ NEDERLAND B.V. 1 mei 2015-31 december 2015 Sociale Regeling GROLSCHE BIERBROUWERIJ NEDERLAND B.V. 1 mei 2015-31 december 2015 ifale versie 22 april 2015 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Algemeen 2.1 Werkingsduur/looptijd 2.2 Werkingssfeer 2.3 Wijziging

Nadere informatie

Inhoudsopgave 2 Doelstelling en werkingssfeer 3. Voorkomen boventalligheid 6. Boventallig met interne herplaatsing 7

Inhoudsopgave 2 Doelstelling en werkingssfeer 3. Voorkomen boventalligheid 6. Boventallig met interne herplaatsing 7 Maatregelen voor het opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Hoofdstuk 1. Hoofdstuk 2. Hoofdstuk 3. Hoofdstuk 4. Hoofdstuk 5. Hoofdstuk 6. Hoofdstuk 7. Hoofdstuk

Nadere informatie

Sociaal Plan. V&D B.V. en La Place B.V. 1 maart 2015 tot en met 30 juni 2015

Sociaal Plan. V&D B.V. en La Place B.V. 1 maart 2015 tot en met 30 juni 2015 Sociaal Plan V&D B.V. en La Place B.V. 1 maart 2015 tot en met 30 juni 2015 V&D B.V., gevestigd te Amsterdam La Place B.V., gevestigd te Amsterdam hierna te noemen de Werkgever elk als partij ter ene zijde

Nadere informatie

Regeling Sociaal plan Openbare Bibliotheken

Regeling Sociaal plan Openbare Bibliotheken Regeling Sociaal plan Openbare Bibliotheken Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Hoofdstuk 2 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013

SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013 SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013 28 juni 2010-1 - INHOUDSOPGAVE 1. Begripsbepalingen pagina 3 2. Geldigheidsduur, werkingssfeer, hardheidsclausule pagina 4 3. Uitgangspunten pagina

Nadere informatie

CRH Bouwmaterialenhandel BV

CRH Bouwmaterialenhandel BV CRH Bouwmaterialenhandel BV Sociaal Plan CRH Bouwmaterialenhandel BV Looptijd van 1 juni 2013 tot 1 januari 2015 Sociaal Plan CRH Bouwmaterialenhandel 1 juni 2013 tot 1 januari 2015 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk

Nadere informatie

Sociaal Plan. V&D B.V. en La Place B.V. 1 juli 2013 tot 1 januari 2015

Sociaal Plan. V&D B.V. en La Place B.V. 1 juli 2013 tot 1 januari 2015 Sociaal Plan V&D B.V. en La Place B.V. 1 juli 2013 tot 1 januari 2015 V&D B.V., gevestigd te Amsterdam La Place B.V., gevestigd te Amsterdam hierna te noemen de Werkgever elk als partij ter ene zijde en

Nadere informatie

Overgangsregeling 1april 2014 tot 1 april 2018. Sociale Regeling DSM Biologics Company B.V.

Overgangsregeling 1april 2014 tot 1 april 2018. Sociale Regeling DSM Biologics Company B.V. Overgangsregeling 1april 2014 tot 1 april 2018 Sociale Regeling DSM Biologics Company B.V. Sociale Regeling DSM Biologics Inleiding De Sociale Regeling van DSM Biologics Company B.V. (hierna: Werkgever)

Nadere informatie

Sociaal Plan REXEL NEDERLAND B.V.

Sociaal Plan REXEL NEDERLAND B.V. Sociaal Plan REXEL NEDERLAND B.V. INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 1. Definities 5 2. Werkingssfeer 6 3. Boventalligheid, herplaatsing en vrijstelling van werkzaamheden 7 4. Beëindiging van de arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Sociaal plan 1 november 2016 tot en met 31 december 2017

Sociaal plan 1 november 2016 tot en met 31 december 2017 Sociaal plan 1 november 2016 tot en met 31 december 2017 De ondergetekenden, 1. Solidus Solutions Bergen op Zoom B.V., gevestigd te Bergen op Zoom. En 2. CNV Vakmensen.nl gevestigd te Utrecht, FNV Media

Nadere informatie

Sociaal Plan Blokker B.V. Ten behoeve van aanpassing filiaalbezetting 2015. 1 april 2015 tot en met 31 december 2015

Sociaal Plan Blokker B.V. Ten behoeve van aanpassing filiaalbezetting 2015. 1 april 2015 tot en met 31 december 2015 Sociaal Plan Blokker B.V. Ten behoeve van aanpassing filiaalbezetting 2015 1 april 2015 tot en met 31 december 2015 Amsterdam, 18 maart 2015 Inhoudsopgave Sociaal Plan Blokker B.V. 1. Inleiding 4 2. Definities

Nadere informatie

Sociaal Plan - Air Products Nederland BV. Januari 2015.

Sociaal Plan - Air Products Nederland BV. Januari 2015. Sociaal Plan - Air Products Nederland BV. Januari 2015. Inleiding. Air Products ziet zich genoodzaakt op wereldwijd, Europees en op landen niveau de bedrijfsorganisaties anders in te richten teneinde te

Nadere informatie

22 REGELS BIJ REORGANISATIE

22 REGELS BIJ REORGANISATIE 22 REGELS BIJ REORGANISATIE Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ========= ===== * Begripsomschrijvingen 22:1:1 * Werkingssfeer 22:1:2 * Mogelijke besluiten bij reorganisatie ten aanzien van de ambtenaar 22:1:3

Nadere informatie

Sociaal Plan Reorganisatie Splitsing Frontoffice/Backoffice MCB Nederland B.V. Versie 1.5, definitief 15 augustus 2012

Sociaal Plan Reorganisatie Splitsing Frontoffice/Backoffice MCB Nederland B.V. Versie 1.5, definitief 15 augustus 2012 Sociaal Plan Reorganisatie Splitsing Frontoffice/Backoffice MCB Nederland B.V. Versie 1.5, definitief 15 augustus 2012 Sociaal Plan MCB Nederland B.V. 1 Inhoud 1 1. Inleiding 2 2. Arbeidsvoorwaarden /

Nadere informatie

Sociale regeling Farm Frites International B.V., Farm Frites Europe B.V., Farm Frites B.V. (Nederland)

Sociale regeling Farm Frites International B.V., Farm Frites Europe B.V., Farm Frites B.V. (Nederland) Sociale regeling Farm Frites International B.V., Farm Frites Europe B.V., Farm Frites B.V. (Nederland) INLEIDING De zware concurrentieslag en overcapaciteit in de sector heeft Farm Frites ('FF) in een

Nadere informatie

FNV Bouw, gevestigd te Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van der Veer;

FNV Bouw, gevestigd te Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van der Veer; Afvloeiingsregeling Bald BV Partijen: Bald BV, gevestigd te Dongen, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar statutair directeur, de heer L.F. Postma, verder te noemen de werkgever; en FNV Bouw,

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 2015/2016

SOCIAAL PLAN 2015/2016 SOCIAAL PLAN 2015/2016 Ondergetekenden: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Welzorg Nederland B.V., statutair gevestigd te Almere, met adres Camerastraat 17, 1322 BB Almere, ingeschreven

Nadere informatie

ONDERHANDELINGSRESULTAAT AANVULLING SOCIAAL STATUUT VOOR RABOBANK NEDERLAND

ONDERHANDELINGSRESULTAAT AANVULLING SOCIAAL STATUUT VOOR RABOBANK NEDERLAND ONDERHANDELINGSRESULTAAT AANVULLING SOCIAAL STATUUT VOOR RABOBANK NEDERLAND Rabobank Nederland enerzijds, en de vakorganisaties De Unie, FNV Bondgenoten en CNV Dienstenbond anderzijds, hebben in het licht

Nadere informatie

# SOCIAAL PLAN. Arjowiggins Security B.V. te Ugchelen

# SOCIAAL PLAN. Arjowiggins Security B.V. te Ugchelen #1581627 SOCIAAL PLAN Arjowiggins Security B.V. te Ugchelen 5 december 2013 tot 1 juli 2014 1 De ondergetekenden, 1. Arjowiggins Security B.V. te Ugchelen, hierna te noemen: AWS en 2. FNV Bondgenoten De

Nadere informatie

S O C I A A L P L A N

S O C I A A L P L A N S O C I A A L P L A N 1. ALGEMENE BEPALINGEN EN UITGANGSPUNTEN 1.1 Siemens Nederland N.V. te Den Haag, verder te noemen werkgever, en de vertegenwoordigers van de Vakverenigingen, hebben overeenstemming

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN DWINGENDE GETIJDEN. Voornemen tot reorganisatie van Endemol Nederland bv. Contextanalyse, conclusies en besluitvoornemens

SOCIAAL PLAN DWINGENDE GETIJDEN. Voornemen tot reorganisatie van Endemol Nederland bv. Contextanalyse, conclusies en besluitvoornemens SOCIAAL PLAN DWINGENDE GETIJDEN Voornemen tot reorganisatie van Endemol Nederland bv Contextanalyse, conclusies en besluitvoornemens INHOUDSOPGAVE SOCIAAL PLAN Inleiding DEEL I Definities en werkingssfeer

Nadere informatie

TRANSITIEVERGOEDING & SOCIAAL PLAN. Dr. mr. Steven Jellinghaus & mr. Karen Maessen De Voort Advocaten I Mediators

TRANSITIEVERGOEDING & SOCIAAL PLAN. Dr. mr. Steven Jellinghaus & mr. Karen Maessen De Voort Advocaten I Mediators TRANSITIEVERGOEDING & SOCIAAL PLAN Dr. mr. Steven Jellinghaus & mr. Karen Maessen De Voort Advocaten I Mediators Wat is een sociaal plan? Niet wettelijk geregeld Spelregels en/of compensatie bij ondernemingsbeslissing

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN De Combi Groep BV

SOCIAAL PLAN De Combi Groep BV SOCIAAL PLAN De Combi Groep BV Geldend van..april 2013 tot 1 maart 2014 INHOUDSOPGAVE 2 Hoofdstuk 1 Algemeen Hoofdstuk 2 Definities Hoofdstuk 3 Werkingssfeer Sociaal Plan Hoofdstuk 4 Begeleiding Hoofdstuk

Nadere informatie

TiU-Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer en verhuiskosten

TiU-Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer en verhuiskosten TiU-Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer en verhuiskosten Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Onderwerp reikwijdte regeling Deze regeling bevat: nadere regels, als bedoeld in de CAO

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN Nagel Nederland Reorganisatie

SOCIAAL PLAN Nagel Nederland Reorganisatie SOCIAAL PLAN Nagel Nederland Reorganisatie pagina 1 van 15 De ondergetekenden, 1. Krafverkehr Nagel GmbH&Co.KG te Versmold (DLD), mede gevestigd in Nederland/Raalte aldaar h.o.d.n. Nagel Nederland. en

Nadere informatie

Regeling Sociaal Plan 2010 / 1 van 10

Regeling Sociaal Plan 2010 / 1 van 10 (aangepast Artikel) Reorganisatie en/of fusie; Regeling Sociaal Plan Artikel 49 1 De werkgever vraagt over een voornemen tot reorganisatie, en/of fusie dan wel afsplitsing aan de OR tijdig tevoren advies,

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN VILLEROY & BOCH WELLNESS

SOCIAAL PLAN VILLEROY & BOCH WELLNESS SOCIAAL PLAN VILLEROY & BOCH WELLNESS LOOPTIJD VAN 18 DECEMBER 2014 TOT EN MET 30 JUNI 2015 Inhoudsopgave pagina Inleiding 3 Definities 4 Werkingssfeer 4 Werkingsduur 5 Verplichtingen van partijen 5 Hardheidsclausule

Nadere informatie

Abvakabo FNV, te deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door en. CNV publieke Zaak, te deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door.. en

Abvakabo FNV, te deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door en. CNV publieke Zaak, te deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door.. en SOCIAAL PLAN WIW De ondergetekenden Stichting Uitzicht en gemeente Nijmegen, te deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door T. Tankir, wethouder van de gemeente Nijmegen en voorzitter van het bestuur van Stichting

Nadere informatie

ABVAKABO FNV. Algemeen directeur XXXX

ABVAKABO FNV. Algemeen directeur XXXX Preambule De ondergetekenden, Stichting xxxxx enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer, anderzijds, verklaren hiermee het Sociaal Plan xxxx te zijn overeengekomen, welke de personele

Nadere informatie

Maatregelen voor het opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV. Met opmaak: Nederlands (standaard)

Maatregelen voor het opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV. Met opmaak: Nederlands (standaard) Maatregelen voor het opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV Met opmaak: Nederlands (standaard) Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Doelstelling en werkingssfeer 3 Looptijd 4 Definities 4 Hardheidsclausule

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN ENRICHMENT TECHNOLOGY NEDERLAND B.V. 1 juni december 2015

SOCIAAL PLAN ENRICHMENT TECHNOLOGY NEDERLAND B.V. 1 juni december 2015 #1561985 SOCIAAL PLAN ENRICHMENT TECHNOLOGY NEDERLAND B.V. 1 juni 2013-31 december 2015 Versie juli 2013 De ondergetekenden, 1. Enrichment Technology Nederland B.V., gevestigd te Almelo, hierna te noemen

Nadere informatie

zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende de partij ter andere zijde,

zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende de partij ter andere zijde, SOCIAAL OVERDRACHTSPROTOCOL Overeenkomst tussen Werkgevers LUMC (Geboortehuis Leiden, GHL), gevestigd aan de Albinusdreef 2, 2333 ZA Leiden, (hierna aangeduid als LUMC ), in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

1.1 Doel Het doel van dit sociaal plan is om de nadelige sociale gevolgen van reorganisaties voor

1.1 Doel Het doel van dit sociaal plan is om de nadelige sociale gevolgen van reorganisaties voor Sociaal plan Meander Medisch Centrum Inleiding Voor u ligt het sociaal plan van Meander Medisch Centrum. Om klantvriendelijke, deskundige en betrouwbare zorg te leveren aan onze patiënten zijn wij voortdurend

Nadere informatie

Onderhandelingsresultaat Sociaal Plan Philip Morris Holland B.V.

Onderhandelingsresultaat Sociaal Plan Philip Morris Holland B.V. datum: 7 juni 2014 Onderhandelingsresultaat Sociaal Plan Philip Morris Holland B.V. Philip Morris Holland B.V. en de vakbonden FNV Bondgenoten, CNV Vakmensen en De Unie (verder te noemen partijen) hebben

Nadere informatie

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks Fusie convenant 1 van 7 INLEIDING Het fusie convenant bestaat uit: - het doorlopend

Nadere informatie

Sociaal plan Mueller ten behoeve van de verhuizing naar de nieuw te bouwen locatie te Groenlo.

Sociaal plan Mueller ten behoeve van de verhuizing naar de nieuw te bouwen locatie te Groenlo. Sociaal plan Mueller ten behoeve van de verhuizing naar de nieuw te bouwen locatie te Groenlo. Inleiding Deze regeling (hierna te noemen: de Regeling), is bedoeld om de opvang van de sociale gevolgen te

Nadere informatie

Tot slot vindt u in het sociaal plan een uitwerking van de noodzakelijke en wenselijke communicatie rondom het reorganisatieproces.

Tot slot vindt u in het sociaal plan een uitwerking van de noodzakelijke en wenselijke communicatie rondom het reorganisatieproces. Bijlage 1: Sociaal Plan Het sociaal plan is het kader waarbinnen de reorganisatie zal worden uitgevoerd. In het sociaal plan staan de verschillende stappen in het reorganisatieproces beschreven. Daarnaast

Nadere informatie

Sociaal Plan Menzis 2015

Sociaal Plan Menzis 2015 Sociaal Plan Menzis 2015 Inhoudsopgave Woord vooraf 1. Inleiding 1 1.1 Definities en algemene bepalingen... 1 2. Procedure 4 2.1 Algemeen... 4 2.2 Bepaling toekomstige bezetting... 4 2.3 De mededeling...

Nadere informatie

CONCEPT enkel ter overleg dienend Onder voorbehoud goedkeuring aandeelhouders. Poppies concep SOCIAAL PLAN POPPIES NEDERLAND

CONCEPT enkel ter overleg dienend Onder voorbehoud goedkeuring aandeelhouders. Poppies concep SOCIAAL PLAN POPPIES NEDERLAND SOCIAAL PLAN POPPIES NEDERLAND DEFINITIES Belangstellingsregistratie Onder belangstellingsregistratie wordt verstaan het schriftelijk kenbaar maken van de voorkeur voor een functie. In het eventueel daarop

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN Koninklijke BAM Groep nv 13 mei 2009

SOCIAAL PLAN Koninklijke BAM Groep nv 13 mei 2009 SOCIAAL PLAN Koninklijke BAM Groep nv 13 mei 2009 Datum 13 mei 2009 Kenmerk SOCIAAL PLAN BAM v20090420 def a.doc/ DVV/ PLE SOCIAAL PLAN Koninklijke BAM Groep nv pagina 1 van 15 INHOUD INLEIDING ALGEMENE

Nadere informatie

Sociaal Plan F. van Lanschot Bankiers N.V. 9 april 2012 tot 1 januari 2015

Sociaal Plan F. van Lanschot Bankiers N.V. 9 april 2012 tot 1 januari 2015 Sociaal Plan F. van Lanschot Bankiers N.V. 9 april 2012 tot 1 januari 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Algemeen 3 2.1 Definities 3 2.2 Looptijd Sociaal Plan 4 2.3 Werkingssfeer 4 2.4 Beroepscommissie

Nadere informatie

UITGANGSPUNTEN DEFINITIES

UITGANGSPUNTEN DEFINITIES UITGANGSPUNTEN 1.Dit plan geldt voor de periode vanaf de datum van het akkoord over dit plan tot en met 1 februari 2013. 2.De regelingen in dit plan komen in de plaats van hetgeen is bepaald ten aanzien

Nadere informatie

Sociaal Plan. Eaton Industries (Netherlands) B.V. en Cooper Safety B.V. Locaties Zaltbommel, Hengelo, Breda DEFINITIEF.

Sociaal Plan. Eaton Industries (Netherlands) B.V. en Cooper Safety B.V. Locaties Zaltbommel, Hengelo, Breda DEFINITIEF. Sociaal Plan Eaton Industries (Netherlands) B.V. en Cooper Safety B.V. Locaties Zaltbommel, Hengelo, Breda 8 april 2014 8 april 2014 versie Definitief 1 Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 De directie van Eaton

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN principe akkoord 25 november 2016

SOCIAAL PLAN principe akkoord 25 november 2016 SOCIAAL PLAN principe akkoord 25 november 2016 1. INLEIDING 1.1 Aanleiding en uitgangspunten Sociaal Plan 1.1.1 Op 27 oktober 2016 heeft FNsteel b.v. de Adviesaanvraag ex artikel 25 WOR ingediend bij de

Nadere informatie

SOCIALE BEGELEIDINGSREGELING. NPS, RVU, TELEAC en NEWCO. 1 juli 2010 t/m 31 december 2010

SOCIALE BEGELEIDINGSREGELING. NPS, RVU, TELEAC en NEWCO. 1 juli 2010 t/m 31 december 2010 1 SOCIALE BEGELEIDINGSREGELING NPS, RVU, TELEAC en NEWCO 1 juli 2010 t/m 31 december 2010 2 Inhoud Preambule... 4 Artikel 1 Definities... 5 a) Werkgever... 5 b) Werknemer... 5 c) CAO... 5 d) Reorganisatie...

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN NEW ECO FRESENIUS HEMOCARE NETHERLANDS B.V.

SOCIAAL PLAN NEW ECO FRESENIUS HEMOCARE NETHERLANDS B.V. 30 maart 2012 SOCIAAL PLAN NEW ECO FRESENIUS HEMOCARE NETHERLANDS B.V. INHOUDSOPGAVE 1. Algemene bepalingen en uitgangspunten 2. Werkingsduur 3. Definities 4. Hardheidsclausule 5. Interne herplaatsing

Nadere informatie

1. [Naam onderneming of natuurlijk persoon], gevestigd te [postcode] [plaats] aan de [straat & nummer], hierna te noemen: 'werkgever',

1. [Naam onderneming of natuurlijk persoon], gevestigd te [postcode] [plaats] aan de [straat & nummer], hierna te noemen: 'werkgever', LET OP: VOOR GEBRUIK IN INDIVIDUELE OF CONCRETE GEVALLEN IS AANPASSING VAN DIT MODEL NODIG. RAADPLEEG SEC ARBEIDSRECHT ADVOCATEN VOOR HET OP MAAT MAKEN VAN HET MODEL VOOR UW BEDRIJF/SPECIFIEKE TOEPASSING

Nadere informatie

Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in Land- en tuinbouwwerktuigen Exploiterende Ondernemingen 2008

Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in Land- en tuinbouwwerktuigen Exploiterende Ondernemingen 2008 Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in Land- en tuinbouwwerktuigen Exploiterende Ondernemingen 2008 Dit reglement is van toepassing op aanmeldingen die op en na 1 januari

Nadere informatie

www.vandiepen.com Martin de Jong 24 september 2009

www.vandiepen.com Martin de Jong 24 september 2009 www.vandiepen.com Martin de Jong 24 september 2009 Arbeidsrechtelijke gevolgen Verhoging inzetbaarheid Employability en ontslag Van Baanzekerheid naar werkzekerheid Wetsvoorstel Donner / Advies Commissie

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST DIERENPARK EMMEN 1 JANUARI DECEMBER 2013

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST DIERENPARK EMMEN 1 JANUARI DECEMBER 2013 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST DIERENPARK EMMEN 1 JANUARI 2011 31 DECEMBER 2013 1 De ondergetekenden: Werkgever: Dierenpark Emmen Hoofdstraat 18 7811 EP Emmen als partij ter ene zijde en Werknemerspartijen:

Nadere informatie

1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens:

1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens: Hoofdstuk 14 Activeringsregeling (per 1 juli 2015) en pensioen A Activeringsregeling Artikel 1 Werkingssfeer 1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens:

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid (WWZ)

Wet Werk en Zekerheid (WWZ) Wet Werk en Zekerheid (WWZ) De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) wijzigt de regels in het flexrecht, het ontslagrecht en de regels rondom de WW. In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de wijzigingen welke

Nadere informatie

Onderhandelingsakkoord Reorganisatiekader NN en Delta Lloyd

Onderhandelingsakkoord Reorganisatiekader NN en Delta Lloyd Onderhandelingsakkoord Reorganisatiekader NN en Delta Lloyd Begrippen DL: Delta Lloyd Services B.V. DL medewerker: medewerker in dienst bij Delta Lloyd Services B.V. Functieniveau: Het niveau van de functie

Nadere informatie

Sociaal plan 2013/2014. Kemira Rotterdam B.V.

Sociaal plan 2013/2014. Kemira Rotterdam B.V. Sociaal plan 2013/2014 Pagina 1 van 17 Inleiding Binnen Kemira Rotterdam BV werken 243 personen (eind april 2013). De bedrijfsonderdelen van Kemira Rotterdam BV bestaan uit: Operatie in Botlek en Europoort,

Nadere informatie

1. Inleiding Duur van het Sociaal Plan Betrokkenheid van de Bijenkorf ondernemingsraad en de vakbond 4

1. Inleiding Duur van het Sociaal Plan Betrokkenheid van de Bijenkorf ondernemingsraad en de vakbond 4 Inhoudsopgave Sociaal Plan de Bijenkorf 1. Inleiding 3 2. Duur van het Sociaal Plan 4 3. Betrokkenheid van de Bijenkorf ondernemingsraad en de vakbond 4 4. Werkingssfeer Sociaal Plan en selectie boventalligheid

Nadere informatie

Het ontslagrecht per 1 juli 2015

Het ontslagrecht per 1 juli 2015 Het ontslagrecht per 1 juli 2015 Noordam Advocatuur mr. dr. A.J. Noordam Het Europese en Nederlandse arbeidsrecht biedt in grote mate bescherming aan de werknemer. Met name het ontslag van werknemers is

Nadere informatie

Sociaal Plan d.d. 30 mei 2013 Apotheek Erasmus MC A 15. 1. Inleiding

Sociaal Plan d.d. 30 mei 2013 Apotheek Erasmus MC A 15. 1. Inleiding Sociaal Plan d.d. 30 mei 2013 Apotheek Erasmus MC A 15 1. Inleiding 1. Algemeen De afdeling Apotheek van het Erasmus MC profileert zich als top kenniscentrum en streeft naar een plaats bij de toonaangevende

Nadere informatie

FAQ P&O. Geordend naar: - Boventalligheid - Interne herplaatsing - Mobiliteitstraject - Doorlopend Sociaal Plan en Addendum

FAQ P&O. Geordend naar: - Boventalligheid - Interne herplaatsing - Mobiliteitstraject - Doorlopend Sociaal Plan en Addendum FAQ P&O Geordend naar: - Boventalligheid - Interne herplaatsing - Mobiliteitstraject - Doorlopend Sociaal Plan en Addendum Boventalligheid 1 Hoe komt de lijst van boventalligen tot stand? We gaan uit van

Nadere informatie

Sociaal Plan

Sociaal Plan Onderhandelingsresultaat 7 mei 2014 Sociaal Plan 2014-2016 Avery Dennison Inhoud Artikel 1 Definities 5 a) Werkgever 5 b) Medewerker 5 c) Avery Dennison 5 d) Reorganisatie 5 e) Bruto Maandinkomen 5 f)

Nadere informatie

Sociaal Kader Reorganisatie NN. 1 april 2017 tot en met 31 december 2018

Sociaal Kader Reorganisatie NN. 1 april 2017 tot en met 31 december 2018 Sociaal Kader Reorganisatie NN 1 april 2017 tot en met 31 december 2018 Inhoud Verklaring 3 Voorwoord 4 1 Onze reorganisatie 5 1.1 Personele gevolgen 6 1.2 Gelijkblijvende functie 6 1.3 Vervallen functie

Nadere informatie

Sociaal Plan ANP. .oktober 2009 tot en met 31 december 2010. Overeengekomen op..oktober 2009 door ANP. de vakorganisaties NVJ en FNV KIEM

Sociaal Plan ANP. .oktober 2009 tot en met 31 december 2010. Overeengekomen op..oktober 2009 door ANP. de vakorganisaties NVJ en FNV KIEM Sociaal Plan ANP.oktober 2009 tot en met 31 december 2010 Overeengekomen op..oktober 2009 door ANP en de vakorganisaties NVJ en FNV KIEM (22 oktober 2009) 1 INLEIDING Het voorliggende sociaal plan is overeengekomen

Nadere informatie

Sociaal Plan A. Jansen B.V. 2011/2012

Sociaal Plan A. Jansen B.V. 2011/2012 Sociaal Plan A. Jansen B.V. 2011/2012 SON, MAART 2011 pagina 1 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 4 1.1 Toepassing... 4 1.2 Looptijd Sociaal Plan... 4 1.3 Aanmelden als CAO... 4 2. DEFINITIES... 5 2.1 Werkgever...

Nadere informatie

Het Sociaal Plan is van toepassing op alle werknemers die direct betrokken zijn bij de gevolgen van de overname van VNU Media door de Persgroep:

Het Sociaal Plan is van toepassing op alle werknemers die direct betrokken zijn bij de gevolgen van de overname van VNU Media door de Persgroep: Sociaal Plan de Persgroep Nederland/VNU Media ----------------------------------------------------------------- Toepassingsgebied Het Sociaal Plan is van toepassing op alle werknemers die direct betrokken

Nadere informatie

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de medewerkers die vallen onder de CAO VVT. 1. Overeenkomst Ondergetekenden:

Nadere informatie

Sociaal kader voor de transitie van Keyrail medewerkers naar ProRail

Sociaal kader voor de transitie van Keyrail medewerkers naar ProRail == Principe akkoord == Sociaal kader voor de transitie van Keyrail medewerkers naar ProRail 1. Uitgangspunten 1. De medewerkers van Keyrail gaan op de transitiedatum allemaal over naar ProRail conform

Nadere informatie

SOCIALE REGELS 2013/2015

SOCIALE REGELS 2013/2015 SOCIALE REGELS 2013/2015 Ondergetekenden: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Welzorg Nederland BV, statutair gevestigd te Almere, met adres Camerastraat 17, 1322 BB Almere, ingeschreven

Nadere informatie

Medewerkersbijeenkomst Turien & Co. Alkmaar. Carla Kiburg (FNV Finance) / Joop Hofland (De Unie) 31 maart 2016

Medewerkersbijeenkomst Turien & Co. Alkmaar. Carla Kiburg (FNV Finance) / Joop Hofland (De Unie) 31 maart 2016 Medewerkersbijeenkomst Turien & Co. Alkmaar Carla Kiburg (FNV Finance) / Joop Hofland (De Unie) 31 maart 2016 Overleg over Sociaal Plan 22 februari medewerkersbijeenkomst Gesprekken met Turien en samen

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 1 JANUARI 2014 TOT EN MET 30 JUNI 2016

SOCIAAL PLAN 1 JANUARI 2014 TOT EN MET 30 JUNI 2016 SOCIAAL PLAN 1 JANUARI 2014 TOT EN MET 30 JUNI 2016 Sociaal Plan Holland Casino Pagina 2 van 29 Sociaal Plan Holland Casino Organisatiewijziging Geldig van 1 januari 2014 tot en met 30 juni 2016 De ondergetekenden:

Nadere informatie

Sociaal plan 2015-2018. Maatregelen voor het voorkomen en opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV

Sociaal plan 2015-2018. Maatregelen voor het voorkomen en opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV Sociaal plan 2015-2018 Maatregelen voor het voorkomen en opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Doelstelling en werkingssfeer 3 Looptijd 4 Definities 4 Hardheidsclausule

Nadere informatie

6 Bijlage Sociaal Plan

6 Bijlage Sociaal Plan 6 Bijlage Sociaal Plan Dit Sociaal Plan wordt door partijen gezien als een regeling, van toepassing op werknemers die vallen onder de werking van de CAO Sociale Eenheid NS en die werkzaam zijn in een bedrijfsonderdeel

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT AT5. I januari 2012

SOCIAAL STATUUT AT5. I januari 2012 SOCIAAL STATUUT AT5 I januari 2012 AxtLkeI3 Algemenebepalinqen en voonvadz 3...... u....... )Werkigsduur u 3.r.. :.:...._...-..r.r.. ejtomaancnkomen. AQ Pf?PiI...... 3 4rtikeI2 $Ierklngssfeesen vve#kinsduu,

Nadere informatie