SOCIAAL PLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SOCIAAL PLAN"

Transcriptie

1 SOCIAAL PLAN

2 inhoudsopgave pagina 1. inleiding 4. duur van het sociaal plan 4 3. betrokkenheid van de (centrale) ondernemingsraad 4 4. doelgroep van het sociaal plan en boventalligheid als gevolg van reorganisatie 4 5. plaatsmakersregeling 5 6. herplaatsing in passende functie 5 7. de keuze tussen begeleiding van werk naar werk 6 of een versneld vertrek 8. aanvang en duur van de begeleidingstermijn 7 9. beëindiging van het dienstverband begeleiding van werk naar werk positie van de medewerker na zijn of haar aanzegging 9 1. financiële compensatie de versneld vertrekregeling de vertrekregeling voor plaatsmakers vertrek met gebruikmaking van de Garantieregeling aanvullingsregeling op de Garantieregeling overige bepalingen wijzigingen sociaal plan hardheidsclausule schematisch overzicht van de procedure van een reorganisatie die advies vereist van de OR schematisch overzicht van de ontslagprocedure 15 Bijlage: Aanvullingregeling Garantieregeling Sociaal plan 16

3

4 1. inleiding a. Dit sociaal plan bouwt voort op een traditie van goed werkgeverschap en is bedoeld om zowel de uitgangspunten als concrete maatregelen aan te geven die de werkgever zal nemen in geval zich een reorganisatie voor zou doen. Onder reorganisatie wordt in dit verband verstaan de beslissing van de werkgever om tot een wijziging van de onderneming of een deel van de onderneming over te gaan. Zo n reorganisatie betreft de aanpassing van de organisatie met één of meer van de volgende effecten: De functies van een deel van de medewerkers worden gewijzigd of komen te vervallen, of de medewerkers worden boventallig als gevolg van een reductie van het aantal formatieplaatsen. Dit kan ook één medewerker betreffen; Interne of externe herplaatsing en/of beëindiging van het dienstverband kan aan de orde zijn. b. Het belangrijkste uitgangspunt van dit sociaal plan is dat de werkgever zich verbindt om bedoelde medewerkers effectief te begeleiden bij het vinden van ander werk. Hierbij blijft de eigen verantwoordelijkheid van de betreffende medewerkers overigens essentieel. c. Het sociaal plan is van toepassing op alle medewerkers die een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd hebben bij de werkgever. Medewerkers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zullen tegelijkertijd met hun collega s die een vast dienstverband hebben worden geïnformeerd wanneer een reorganisatie hen raakt.. duur van het sociaal plan Het sociaal plan treedt in werking op 1 december 01 en blijft van kracht tot en met 30 november 014. Het plan eindigt van rechtswege en er is geen opzegging nodig. 3. betrokkenheid van de (HEMA) Ondernemingsraad Het advies van de betrokken ondernemingsraad zal gevraagd worden in het geval de reorganisatie substantieel of ingrijpend genoeg is, conform de bepalingen van de Wet Op de Ondernemingsraden (WOR). 4. doelgroep sociaal plan en boventalligheid als gevolg van reorganisatie a. Tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven in dit sociaal plan, is dit sociaal plan uitsluitend van toepassing op de medewerker die een aanzegging heeft ontvangen en voor wie op het moment van aanzegging geen andere passende functie beschikbaar is. De doelgroep van het sociaal plan is: 1. de medewerker waarvan de functie komt te vervallen;. of de medewerker waarvan de functie zodanig wijzigt dat deze niet meer als passend kan worden aangemerkt;

5 3. of de medewerker die boventallig wordt als gevolg van een reductie in het aantal formatieplaatsen in een bepaalde functie; 4. en aan deze medewerker op het moment van de aanzegging niet direct een vervangende passende functie kan worden aangeboden. b. Het sociaal plan is niet van toepassing op de medewerker: 1. wiens dienstverband tijdens de proeftijd of wegens een dringende reden zoals bedoeld in artikel 7:677 BW resp. artikel 7:678 BW of anderszins onvoldoende functioneren is of wordt beëindigd en/of;. wiens dienstverband in verband met een jaar durende arbeidsongeschiktheid is of wordt beëindigd; 3. wiens dienstverband is of wordt beëindigd wegens een andere reden dan verband houdende met een organisatiewijziging; 4. die vóór de datum van de aanzegging zelf de arbeidsovereenkomst met de werkgever opzegt; 5. die reeds gekozen heeft voor uittreding onder de Garantieregeling 007 en daartoe inmiddels een aanvraag heeft ingediend; 6. die op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd werkzaam is; 7. waarvan de functie vervalt of wijzigt, maar aan wie bij de aanzegging direct een passende functie kan worden aangeboden; c. De selectie van medewerkers bij boventalligheid vindt plaats volgens de geldige wetgeving en richtlijnen, zoals het Ontslagbesluit en de Beleidsregels Ontslagtaak UWV. Hierbij wordt het zogenaamde afspiegelingsbeginsel gehanteerd. Dit houdt in dat bij de selectie van boventalligheid zo veel mogelijk de leeftijdsopbouw (door middel van indeling in leeftijdsgroepen) van het werknemersbestand van de betreffende werklocatie wordt gehandhaafd. Vervolgens komen dan de medewerkers met het kortste dienstverband het eerst in aanmerking voor ontslag, tenzij het een medewerker betreft met dusdanige specifieke en/of unieke kwaliteiten, bijvoorbeeld kennis en ervaring, dat deze van het afspiegelingsbeginsel wordt uitgezonderd. De criteria zoals beschreven in het Ontslagbesluit zijn hierbij van toepassing. d e De werkgever zal de betrokken medewerkers zo vroeg mogelijk persoonlijk informeren over de mogelijke gevolgen van de reorganisatie. De medewerker ontvangt uiterlijk 4 weken na het besluit tot reorganisatie (indien van toepassing volgend op de procedure van art. 5 WOR) van de werkgever een aanzegging waarin de gevolgen van de reorganisatie voor de medewerker worden beschreven. Dat kan een aanzegging van een voorgenomen ontslag zijn of een aanzegging met andere

6 gevolgen, zoals een functiewijziging. f In de aanzegging wordt (indien van toepassing) vermeld: 1. wanneer de functie of het werk voor de medewerker wegvalt,. of de medewerker een andere passende functie kan worden aangeboden, dan wel een keuze heeft tussen een begeleidingstraject of een versneld vertrek, 3. per welke datum de medewerker vrijgesteld wordt van het verrichten van werkzaamheden en de opzegtermijn start, 4. de mogelijke ontslagdatum. 5. plaatsmakersregeling a. De medewerker die aangeeft zijn arbeidsovereenkomst te willen beëindigen waardoor een inmiddels aangezegde medewerker kan blijven, kan binnen twee weken na deze aanzegging in aanmerking komen voor de eenmalige bruto vertrekregeling zoals beschreven onder punt 14. Een plaatsmaker die gebruik kan maken van de Garantieregeling ontvangt deze vertrekregeling van punt 14 eveneens. Voor hem of haar geldt niet de aanvullende regeling zoals beschreven in dit sociaal plan en zijn bijlage. b. Voor de plaatsmakersregeling gelden strikte voorwaarden die door de werkgever worden vastgesteld en tijdig gecommuniceerd. Deze verschillen per reorganisatie, maar zullen in ieder geval de volgende uitgangspunten volgen: 1. Een medewerker kan zich alleen aanbieden als plaatsmaker voor een collega indien zij onderling uitwisselbare functies bekleden;. Een medewerker zal niet als plaatsmaker kunnen vertrekken als hij of zij voor de organisatie essentiële vaardigheden, kennis en/of ervaring bezit. 3. De medewerker die in eerste instantie als boventallig is aangewezen kan zich verzetten tegen een eventuele plaatsmaker. In dat geval blijft hij boventallig zoals bedoeld in dit sociaal plan. 6. herplaatsing in een passende functie a. Voor die medewerkers van wie de functie of het werk komt te vervallen, zal allereerst gezocht worden naar een passende functie. De werkgever is hiervoor verantwoordelijk. Het bedrijf zal naar redelijkheid oog hebben voor de medewerker die bij een eerdere reorganisatie bij het bedrijf al eens in een alternatieve passende functie is geplaatst. b. Passend is een functie die aansluit bij kennis, opleiding en ervaring van de medewerker en maximaal één salarisschaal lager dan de oorspronkelijke functie is, en waarvan het verschil in bruto salaris met de oorspronkelijke functie op basis van de schaalmaxima maximaal 10% is. Hiervan kan worden afgeweken indien de medewerker daarom verzoekt en/of daarmee instemt. c. Bij een herplaatsing op een vacante functie zullen de salarisschaal en overige arbeidsvoorwaarden van de nieuwe functie gaan gelden. De herplaatsing geschiedt voor onbepaalde tijd en zonder proeftijdbepaling.

7 d. Ingeval het oude salaris niet inpasbaar is binnen de salarisschaal die behoort bij de nieuwe functie zal salarisafbouw plaatsvinden op de wijze zoals omschreven in de CAO. e. Ter bepaling van de vraag of een functie passend is gelden verder de volgende uitgangspunten ten aanzien van de reisafstand. Indien de nieuwe reisafstand langer wordt dan de huidige, geldt het volgende: - De nieuwe reisafstand voor leidinggevend personeel (vallend onder de HP CAO, alsmede filiaalmanagers A en filiaalleiders AA) bedraagt niet meer dan 90 minuten (enkele reis van het huisadres naar de nieuwe werkplek) via de gebruikelijke regeling van het openbaar vervoer. Reisde de medewerker al per auto dan wordt gekeken naar de meest gebruikelijke route per auto voor zover deze qua reisduur korter is dan de reisduur per openbaar vervoer. - Voor het overige personeel geldt dat deze reisafstand niet meer dan 60 minuten (enkele reis) bedraagt volgens dezelfde voorwaarden. Bij een langere reistijd dan 60 minuten geldt overigens een afstand van 45 kilometer enkele reis per auto voor deze groep nog als redelijk. f. Indien als gevolg van de aanvaarding van een andere passende functie moet worden verhuisd op initiatief van de werkgever, wordt een verhuiskostenvergoeding geboden op basis van de betreffende regeling van de nieuwe werkgever. Ontbreekt deze dan worden de dan geldende richtlijnen gevolgd van de fiscus, maar in ieder geval beperkt tot de betaling van een éénmalige verhuisvergoeding van 1% van het bruto jaarinkomen voor medewerkers die al een zelfstandig huishouden voerden en 6% voor anderen. Tevens worden in dit geval de kosten van verhuizing van de inboedel vergoed. 7. de keuze tussen begeleiding van werk naar werk of een versneld vertrek a. In geval zich een reorganisatie voordoet en voor de betrokken medewerker op het moment van aanzegging geen andere passende functie beschikbaar is, zal de medewerker een keuze worden geboden tussen een begeleidingstraject van werk naar werk of een versneld vertrek. De medewerker krijgt maximaal 10 werkdagen om deze keuze te maken. Vanaf het moment van aanzegging wordt de medewerker naar redelijkheid tijd geboden voor eventuele outplacement begeleiding dan wel juridisch advies. Indien hij of zij daar de voorkeur aan geeft wordt de medewerker geheel of gedeeltelijk vrijgesteld van werk. b. Bij uitblijven van een tijdige keuze gaat de werkgever ervan uit dat de medewerker heeft gekozen voor de route van een versneld vertrek, inclusief versneld vertrek premie zoals beschreven onder punt 13. c. Medewerkers, voor wie geen passende functie beschikbaar is en die 10 jaar of langer aansluitend bij de werkgever werkzaam zijn, wordt in ieder geval een onderzoek aangeboden om hun arbeidsmarktpositie te bepalen. Zo n onderzoek dient om de juistheid van de keuze door betrokkene voor het al dan niet kiezen voor begeleiding te ondersteunen. Dit onderzoek heeft geen effect (financieel of anderszins) op de keuze die de medewerker maakt. Deze groep medewerkers krijgen maximaal 10 extra werkdagen de tijd om dit onderzoek te doen plaatsvinden. De werkgever zorgt ervoor dat zo n onderzoek direct na aanzegging kan plaatsvinden. Pas hierna volgt de periode van maximaal 10 werkdagen om een keuze te maken. d. Een andere passende functie zal in het algemeen worden geïdentificeerd voordat de communicatie

8 over de reorganisatie wordt gestart. Het is ook mogelijk dat pas in een later stadium een andere passende functie zoals bedoeld onder punt 6 wordt geïdentificeerd, maar dan gebeurt dit alleen met wederzijds goedvinden van beide partijen. Is dit het geval, dan vervallen op dat moment een eventueel aangeboden vertrekregeling en de andere bepalingen rondom begeleiding. e. De totale periode tussen het moment van aanzegging van de medewerker tot het moment waarop hij of zij een zogenaamde vaststellingsovereenkomst accordeert zal niet langer zijn dan 4 kalenderweken. Binnen deze periode vallen zowel de keuze zoals bedoeld onder punt 7a, het eventuele arbeidsmarktonderzoek van punt 7c en de periode zoals bedoeld onder punt 9c. 8. aanvang en duur van de begeleidingstermijn a. Op het moment dat de medewerker kiest voor een begeleidingstraject van werk naar werk zoals bedoeld onder punt 7, dan start de zogenaamde begeleidingstermijn. De start van de begeleidingstermijn is niet later dan de start van de opzegtermijn die voor de medewerker van toepassing is. Indien mogelijk start de begeleidingstermijn al eerder. De begeleidingstermijn kan langer duren dan de opzegtermijn. De lengte van de begeleidingstermijn wordt in overleg met de medewerker vastgesteld, rekening houdend met het bepaalde van punt 10 van dit sociaal plan. De loonbetaling stopt overigens wel wanneer de opzegtermijn eindigt. b. Gedurende de opzegtermijn is de medewerker vrijgesteld van werkzaamheden, zodat hij of zij zich volledig kan richten op het vinden van ander werk. Eventueel nog niet opgenomen vakantiedagen worden geacht in deze periode te worden opgenomen. Dit is inclusief vakantie-uren die worden opgebouwd tijdens de opzegtermijn. Is het overschot aan vakantie-uren of -dagen groter dan het jaarlijks toegekende aantal vakantie-uren of -dagen, dan zal het meerdere worden uitbetaald na het einde van het dienstverband. c. Eventuele minuren worden kwijtgescholden. 9. beëindiging van het dienstverband a. Is er sprake van collectief ontslag (volgens de bepalingen in de WOR), dan zullen de hiervoor geldende wettelijke regelingen worden gerespecteerd. In dat geval zullen de ontslagaanvragen in principe bij het UWV worden ingediend. b. Is er niet sprake van een collectief ontslag volgens de bepalingen in de WOR, dan zal de medewerker na de aanzegging in principe - indien voor hem of haar op dat moment geen passende alternatieve functie is geïdentificeerd - een vaststellingsovereenkomst worden aangeboden waarin de wederzijdse verplichtingen zoals beschreven in dit sociaal plan en de met de medewerker overeengekomen keuzes worden bevestigd. Hierbij zal rekening worden gehouden met de uitvoeringsbepalingen van het UWV met betrekking tot toekenning van een eventuele WW uitkering. c. Indien de medewerker zijn/haar volledige medewerking verleent aan de ondertekening van een vaststellingsovereenkomst tot beëindiging van het dienstverband met wederzijds goedvinden, kan de medewerker aanspraak maken op een bijdrage in eventueel door hem/haar te maken kosten in verband met rechtsbijstand tot een bedrag van maximaal 500,- exclusief BTW op basis van een daartoe gespecificeerde factuur welke rechtstreeks naar de werkgever dient te worden gezonden.

9 d. De medewerker wordt maximaal 10 werkdagen geboden om deze check te laten plaatsvinden zodat de vaststellingovereenkomst tijdig kan worden getekend door beide partijen. e. Mocht niet binnen de gestelde perioden tot ondertekening van de vaststellingsovereenkomst worden overgegaan, dan zal de werkgever een procedure tot beëindiging van het dienstverband inzetten, onder toekenning van de aanspraken uit dit sociaal plan. f. De werkgever kan ervoor kiezen om in plaats van een vaststellingsovereenkomst een ontslagprocedure te starten bij het UWV, dan wel bij de Kantonrechter. 10. begeleiding van werk naar werk Voor medewerkers die kiezen voor begeleiding bij het vinden van ander werk is de volgende regeling van toepassing. a. Ondanks het feit dat het baanverlies niet aan de medewerker te wijten is, zal de medewerker worden aangespoord de leidende rol te nemen in het vinden van ander werk. De werkgever is hierbij ondersteunend. b. Werkgever zal samen met de medewerker bepalen of en zo ja welke begeleiding van de medewerker nodig is. Werkgever zal daar waar nodig er voor zorgen dat de medewerker een relevante training kan volgen, professionele begeleiding of professioneel advies krijgt, welke bedoeld kan zijn voor: 1. Begeleiding bij het zich oriënteren op de arbeidsmarkt en het zich voorbereiden op het zoeken van een baan en solliciteren, in het algemeen bekend als outplacement begeleiding.. Het verbreden of verdiepen van kansen op de arbeidsmarkt. 3. Het ondersteunen van het opzetten van een eigen bedrijf of het zich vestigen als zelfstandige. c. Ter ondersteuning van de outplacement support zoals bedoeld onder punt 10b1 zal de werkgever de volgende zaken regelen: 1. De werkgever zal de medewerkers begeleiding naar ander werk aanbieden door het inschakelen van interne dan wel externe professionele dienstverlener(s) op het gebied van outplacement.. Deze dienstverleners worden door de werkgever geselecteerd, maar werken in ieder geval op basis van de volgende uitgangspunten: Van de medewerker wordt de positie op de arbeidsmarkt bepaald, zodat aan de start van het begeleidingstraject inzicht kan worden verkregen in de kansen van de medewerker op het vinden van ander werk. Met dit inzicht kan een gericht begeleidingsplan worden gemaakt. De begeleiding zal zo veel mogelijk toegespitst worden op de individuele behoeften van de betreffende medewerker(s). Dit betreft zowel de inhoud van de geboden begeleidingsinstrumenten en -activiteiten als de manier waarop deze begeleiding wordt aangeboden: on line dan wel fysiek, individueel dan wel groepsgewijs. In een zo vroeg mogelijk stadium wordt binnen het begeleidingstraject aansluiting gezocht met de arbeidsmarkt, zodat de oriëntatie op een andere baan zo snel mogelijk wordt ingezet.

10 Er vindt een gedegen rapportage plaats door de interne dan wel externe dienstverlener aan de werkgever over de voortgang van de begeleiding van de betreffende medewerker(s). Hierbij wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met de privacy van de medewerker(s). De duur van de begeleiding is afhankelijk van de met de dienstverlener gemaakte afspraken. De begeleiding kan dus voortduren nadat het dienstverband al is geëindigd d. De werkgever onderzoekt al voor de individuele aanzegging of er een passende functie (zoals beschreven onder punt 6) kan worden aangeboden. Maar ook nadat een eventuele begeleidingstermijn is gestart, zoals bedoeld onder punt 8, zal de werkgever tijdens de begeleidingstermijn blijven zoeken naar een passende functie zoals beschreven in dit sociaal plan. e. De medewerker kan er voor kiezen om na beëindiging van zijn of haar dienstverband ter ondersteuning van zijn of haar strategie om weer aan het werk te komen- te worden overgeplaatst op de loonlijst van een externe dienstverlener. De externe dienstverlener moet dit wel mogelijk maken en de medewerker moet dit tijdig aangeven. Er kan een verschil zijn in het inkomen dat de medewerker ontvangt op basis van verricht werk bij de externe dienstverlener en wat hij of zij als inkomen zou willen ontvangen. Dit verschil kan worden gefinancierd uit de schadeloosstelling van betrokkene. 11. positie van de medewerker na zijn of haar aanzegging a. De medewerker die kiest voor een begeleidingstraject van werk naar werk (zoals beschreven onder punt 7) is verplicht actief mee te werken aan het vinden van een interne en/of externe functie. b. De medewerker behoudt tijdens de begeleidingstermijn, voorzover de arbeidsovereenkomst nog niet is geëindigd, zijn of haar arbeidsvoorwaarden, met uitzondering van (onkosten)vergoedingen die aan de daadwerkelijke uitoefening van de functie gekoppeld zijn. c. Faciliteiten die beschikbaar zijn gesteld in het kader van een goede uitvoering van de oude functie, zoals mobiele telefoon, laptop of desktop of bedrijfsauto die uitsluitend voor zakelijke doeleinden wordt gebruikt, komen met ingang van de begeleidingstermijn te vervallen, tenzij met de werkgever anders wordt afgesproken. d. Eventuele ziekte die ontstaat tijdens de begeleidingstermijn heeft geen opschortende werking, met uitzondering naar redelijkheid- van het recht op de begeleiding beschreven onder punt 10, indien de medewerker al voor zijn of haar ziekte gekozen had voor de route van begeleiding van werk naar werk. e. Wanneer de medewerker een aangeboden passende functie weigert te aanvaarden, zoals beschreven onder punt 6, dan zal de werkgever een procedure tot beëindiging van het dienstverband inzetten zonder toekenning van aanspraken zoals verwoord in dit sociaal plan. 1. financiële compensatie

11 1. In geval geen passende functie beschikbaar komt voor of (indien van toepassing) tijdens de opzegtermijn (zoals beschreven in dit sociaal plan) is een financiële compensatie van toepassing, die aansluitend bij het einde van het dienstverband betaalbaar wordt gesteld.. De financiële compensatie wordt berekend aan de hand van de formule A x B, waarbij A het gewogen aantal dienstjaren betreft en B het maandsalaris. Peildatum is de ontslagdatum van betrokkene. Voor de berekening van het aantal gewogen dienstjaren wordt de diensttijd op de volgende wijze gewogen: a. Dienstjaren tot en met de leeftijd van 34 jaar tellen voor 0,5 b. Dienstjaren vanaf de leeftijd van 35 jaar tot en met 44 jaar tellen voor 1 c. Dienstjaren vanaf de leeftijd van 45 jaar tot en met 54 jaar tellen voor 1,5 d. Dienstjaren vanaf de leeftijd van 55 jaar tellen voor Bij de berekening van de vergoeding zal worden uitgegaan van het bruto maandsalaris (rekening houdend met het part time percentage), plus vakantiegeld en indien van toepassing de kerstgratificatie en vaste toeslagen. Andere inkomensbestanddelen, zoals bonussen of vaste onkostenvergoedingen worden buiten beschouwing gelaten. Dienstjaren tot en met een half jaar worden naar beneden, en dienstjaren vanaf een half jaar en een dag worden naar boven afgerond. De vergoeding zal niet hoger zijn dan de verwachte inkomensderving tot aan de pensioengerechtigde leeftijd. Bij de bepaling van de lengte van het dienstverband geldt de oorspronkelijke datum van indiensttreding bij de werkgever of rechtsvoorgangers van de werkgever. 13. de versneld vertrekregeling a. In geval de medewerker, voor wie geen passende functie beschikbaar is op het moment van aanzegging, kiest voor een versneld vertrek (zoals beschreven onder punt 7), dan ontvangt hij of zij de financiële compensatie, beschreven onder punt 1, alsmede een uitbetaling ineens van de in zijn of haar geval geldende opzegtermijn voor de werkgever. b. Bovendien ontvangt de medewerker die kiest voor de versneld vertrekregeling een premie ter grootte van een bruto basis maandsalaris. c. Om voor de versneld vertrekregeling in aanmerking te komen tekent de medewerker een vaststellingovereenkomst binnen de bedenktijd van maximaal 10 werkdagen. d. Het einde van het dienstverband is uiterlijk per de laatste dag van de maand waarin de vaststellingsovereenkomst wordt getekend. 14. de vertrekregeling voor plaatsmakers a. Plaatsmakers ontvangen de financiële compensatie zoals aangegeven onder punt 1, met een minimum van 1 en een maximum van 5 bruto basis maandsalarissen. De versneld vertrek premie van

12 punt 13 is niet op hun van toepassing. b. Plaatsmakers vertrekken op basis van een vaststellingsovereenkomst waarin de voorwaarden zoals in dit sociaal plan beschreven zijn bevestigd. 15. vertrek met gebruikmaking van de Garantieregeling 007 a. In het kader van het vaststellen van de boventalligheid zal de werkgever de medewerkers die aanspraak kunnen maken op 75% van de Garantieregeling 007 en de aanvulling hierop zoals genoemd in de bijlage, als eerste categorie medewerkers benaderen met het verzoek om het dienstverband op vrijwillige basis te beëindigen met gebruikmaking van de Garantieregeling 007 en de aanvulling. b. De medewerkers die akkoord gaan met deze vrijwillige beëindiging van hun dienstverband kunnen door de werkgever worden betrokken in de selectie zoals bedoeld onder punt 4c. Concreet kan dit aantal medewerkers in mindering worden gebracht op het totaal aantal medewerkers dat voor ontslag moet worden voorgedragen. c. De selectie van boventallige medewerkers zoals bedoeld in punt 4c kan ook medewerkers betreffen voor wie de Garantieregeling 007 van toepassing is. Ook voor deze groep geldt de genoemde aanvullingsregeling van dit sociaal plan. d. Medewerkers die boventallig worden ten gevolge van een reorganisatie zoals beschreven in dit sociaal plan zal de keuze worden geboden voor toepassing van de Garantieregeling 007 en de genoemde aanvullingsregeling van dit sociaal plan, dan wel toepassing van de financiële compensatie zoals beschreven onder punt 1 van dit sociaal plan. e. Kiest de medewerker voor gebruikmaking van de Garantieregeling 007, dan vervalt het recht op andere regelingen in dit sociaal plan, financieel, dan wel anderszins. Kiest de medewerker voor de financiële compensatie zoals bedoeld onder punt 1 dan houdt dit tevens in dat onherroepelijk en onvoorwaardelijk afstand wordt gedaan van alle aanspraken en uitkeringen uit hoofde van de Garantieregeling 007, waaronder het recht op voortgezette pensioenopbouw tot leeftijd 64 en de aanvulling van het prepensioen. f. Kiest de medewerker die gebruik kan maken van de Garantieregeling 007 voor de financiële schadeloosstelling bedoeld onder punt 1 (het gaat om de keuze bedoeld onder 15d), dan zal het totaalbedrag van financiële vergoedingen voor vertrek zoals beschreven in dit sociaal plan voor betrokkene niet hoger zijn dan de verwachte inkomensderving tot aan de pensioengerechtigde leeftijd, rekening houdend met sociale zekerheidsuitkeringen (WW, IVA en WGA). Dat geldt ook voor bovenwettelijke uitkeringen die vergelijkbaar zijn met WW, IVA en WGA, eveneens voorzover toe te rekenen aan het dienstverband dat wordt beëindigd. Deze eventuele uitkeringen zullen in mindering komen op de verwachte inkomensderving. De berekening van de waarde van bedoelde uitkeringen zal gebaseerd zijn op de situatie van het moment van een eventueel ontslag. Eventuele latere wijzigingen van de uitkeringen of de inkomenssituatie van betrokkenen worden buiten beschouwing gelaten. 16. aanvullingsregeling op de Garantieregeling 007

13 a. Voor medewerkers met wie een vaststellingsovereenkomst strekkende tot beëindiging van het dienstverband wordt gesloten, zal het niveau van de Garantieregeling 007 worden verhoogd naar het niveau genoemd in de tabel zoals opgenomen in de Bijlage bij dit sociaal plan. b. De medewerker wordt geacht voorafgaand aan de ingangsdatum van de Garantieregeling 007 al zijn vakantiedagen op te nemen. De nog niet opgenomen ADV dagen vervallen met ingang van de datum van de opzegtermijn. c. Om in aanmerking te komen voor deze aanvulling dient de Garantieregeling 007 uiterlijk 4 maanden na de aanzegging aan te vangen. 17. overige bepalingen a. Dit sociaal plan treedt in de plaats van het sociaal plan van HEMA B.V. dat gold van 1 december 010 tot en met 30 november 01. Reeds ingegane rechten op grond van dat sociaal plan zullen worden geëerbiedigd. b. Voor eventuele geschillen over de interpretatie van bepalingen in dit sociaal plan zal in overleg tussen de ondertekenende partijen van dit sociaal plan een oplossing worden gezocht. Voor andere geschillen kan gebruik worden gemaakt van de al bestaande klachtencommissie van de werkgever. c. Alle aanspraken op basis van het sociaal plan zijn bruto aanspraken tenzij anders aangegeven. Indien de medewerker tijdig en schriftelijk kenbaar maakt dat hij of zij de uitkering op een andere wijze wenst te verkrijgen zal de werkgever hieraan zijn medewerking verlenen, mits de wijze van betaling wettelijk is toegestaan en deze geen extra kosten voor werkgever meebrengt. Alle arbeidsvoorwaarden inclusief de regelingen en voorzieningen zullen op de ontslagdatum eindigen, behoudens het sociaal plan en hetgeen hierin is bepaald. d. De medewerker kan om een getuigschrift verzoeken en de werkgever zal dit aanbieden. e. De medewerker verplicht zich om de eventueel aan hem/haar ter beschikking gestelde lease-auto uiterlijk te retourneren: Hetzij op de datum waarop de medewerker is vrijgesteld van het verrichten van werkzaamheden en de lease-auto niet op basis van de arbeidsovereenkomst was toegekend, hetzij op de ontslagdatum indien de medewerker is vrijgesteld van het verrichten van werkzaamheden en de lease-auto op basis van de arbeidsovereenkomst was toegekend; f. De medewerker verplicht zich om alle bedrijfseigendommen van de werkgever die nog in zijn bezit zijn uiterlijk op de datum waarop de medewerker is vrijgesteld van het verrichten van werkzaamheden te retourneren. g. De wijze waarop de bedrijfseigendommen dienen te worden geretourneerd is gelijk de bij de werkgever geldende regelingen/voorschriften. h. Daar waar de medewerker keuzes wordt geboden binnen de regelingen van dit sociaal plan,

14 bevestigt de medewerker deze keuzes binnen de gestelde periodes schriftelijk aan de werkgever. Alleen een schriftelijke keuze wordt aanvaard als keuze door de medewerker. Ook van werkgeverszijde zullen geboden keuzes en wederzijdse afspraken schriftelijk worden vastgelegd. 18. wijzigingen sociaal plan Indien zich omstandigheden voordoen die bij de totstandkoming van het sociaal plan niet waren voorzien (waaronder eventuele wijzigingen in wet- en regelgeving), verklaren partijen zich bereid om met elkaar in overleg te treden en zo nodig wijzigingen en/of aanvullingen in het sociaal plan aan te brengen. 19. hardheidsclausule In gevallen waarin toepassing van het sociaal plan zal leiden tot een individueel evident onbillijke situatie die naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is, kan de werkgever van deze bepalingen afwijken in een voor de medewerker gunstige zin.

15 0. schematisch overzicht van de procedure van een reorganisatie die advies vereist van de OR In principe is het ontslag van een medewerker zoals bedoeld in dit sociaal plan het gevolg van een reorganisatie van of binnen een bedrijfsonderdeel. Het proces van zo n reorganisatie in geval deze advies vereist van de OR (volgens de bepalingen in de WOR)- zal onder toepassing van dit sociaal plan er in beginsel als volgt uit zien.

16 1. schematisch overzicht van de ontslagprocedure

17

18 Bijlage - Aanvulling Garantie Regeling Sociaal plan HEMA 010

19

SOCIAAL PLAN

SOCIAAL PLAN SOCIAAL PLAN 2010 2012 inhoudsopgave pagina 1. inleiding 4 2. duur van het sociaal plan 4 3. betrokkenheid van de (centrale) ondernemingsraad 4 4. doelgroep van het sociaal plan en boventalligheid als

Nadere informatie

Door op één van onderstaande kopjes te klikken kom je automatisch bij het onderwerp.

Door op één van onderstaande kopjes te klikken kom je automatisch bij het onderwerp. 1 januari 2014 tot 1 juli 2015 sociaal plan Door op één van onderstaande kopjes te klikken kom je automatisch bij het onderwerp. Door op het icoon rechts bovenaan de pagina te klikken kom je altijd weer

Nadere informatie

1. Inleiding Duur van het Sociaal Plan Betrokkenheid van de Bijenkorf ondernemingsraad en de vakbond 4

1. Inleiding Duur van het Sociaal Plan Betrokkenheid van de Bijenkorf ondernemingsraad en de vakbond 4 Inhoudsopgave Sociaal Plan de Bijenkorf 1. Inleiding 3 2. Duur van het Sociaal Plan 4 3. Betrokkenheid van de Bijenkorf ondernemingsraad en de vakbond 4 4. Werkingssfeer Sociaal Plan en selectie boventalligheid

Nadere informatie

ONDERHANDELINGSRESULTAAT AANVULLING SOCIAAL STATUUT VOOR RABOBANK NEDERLAND

ONDERHANDELINGSRESULTAAT AANVULLING SOCIAAL STATUUT VOOR RABOBANK NEDERLAND ONDERHANDELINGSRESULTAAT AANVULLING SOCIAAL STATUUT VOOR RABOBANK NEDERLAND Rabobank Nederland enerzijds, en de vakorganisaties De Unie, FNV Bondgenoten en CNV Dienstenbond anderzijds, hebben in het licht

Nadere informatie

Sociaal Plan. V&D B.V. en La Place B.V. 1 juli 2013 tot 1 januari 2015

Sociaal Plan. V&D B.V. en La Place B.V. 1 juli 2013 tot 1 januari 2015 Sociaal Plan V&D B.V. en La Place B.V. 1 juli 2013 tot 1 januari 2015 V&D B.V., gevestigd te Amsterdam La Place B.V., gevestigd te Amsterdam hierna te noemen de Werkgever elk als partij ter ene zijde en

Nadere informatie

Sociaal Plan. V&D B.V. en La Place B.V. 1 maart 2015 tot en met 30 juni 2015

Sociaal Plan. V&D B.V. en La Place B.V. 1 maart 2015 tot en met 30 juni 2015 Sociaal Plan V&D B.V. en La Place B.V. 1 maart 2015 tot en met 30 juni 2015 V&D B.V., gevestigd te Amsterdam La Place B.V., gevestigd te Amsterdam hierna te noemen de Werkgever elk als partij ter ene zijde

Nadere informatie

S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V. H a H W E E K K R A N T E N

S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V. H a H W E E K K R A N T E N PRINCIPE-AKKOORD S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V. H a H W E E K K R A N T E N Overeengekomen op 15 maart 2017 door: De Persgroep Nederland B.V. NVJ jv/15 maart

Nadere informatie

HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen

HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen Introductie Met de komst van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) vinden per 1 januari en 1 juli 2015 ingrijpende veranderingen in het arbeids-

Nadere informatie

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is Sociaal Plan AkzoNobel in Nederland 2014-2016 AkzoNobel en vakorganisaties streven naar het behouden van werkgelegenheid bij reorganisaties. Voor die situaties waar behoud van werkgelegenheid onverhoopt

Nadere informatie

Sociaal Plan Blokker B.V. Ten behoeve van aanpassing filiaalbezetting 2015. 1 april 2015 tot en met 31 december 2015

Sociaal Plan Blokker B.V. Ten behoeve van aanpassing filiaalbezetting 2015. 1 april 2015 tot en met 31 december 2015 Sociaal Plan Blokker B.V. Ten behoeve van aanpassing filiaalbezetting 2015 1 april 2015 tot en met 31 december 2015 Amsterdam, 18 maart 2015 Inhoudsopgave Sociaal Plan Blokker B.V. 1. Inleiding 4 2. Definities

Nadere informatie

Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid

Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel met veranderingen in het arbeidsrecht aangenomen. Aanvankelijk zou een deel van de wijzigingen ingaan op 1 juli 2014,

Nadere informatie

1. de sportorganisatie/school/vereniging..., gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door:

1. de sportorganisatie/school/vereniging..., gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door: Arbeidsovereenkomst. De ondergetekenden 1. de sportorganisatie/school/vereniging......, gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door: Naam:...... Functie:... Naam:......

Nadere informatie

Het ontslagrecht per 1 juli 2015

Het ontslagrecht per 1 juli 2015 Het ontslagrecht per 1 juli 2015 Noordam Advocatuur mr. dr. A.J. Noordam Het Europese en Nederlandse arbeidsrecht biedt in grote mate bescherming aan de werknemer. Met name het ontslag van werknemers is

Nadere informatie

15 april 2014. Sociaal Plan 1 april 2014-1 april 2015

15 april 2014. Sociaal Plan 1 april 2014-1 april 2015 15 april 2014 Sociaal Plan 1 april 2014-1 april 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen 1.1. Begripsbepalingen 1.2. Werkingssfeer 1.3. Looptijd 1.4. Overleg 2. Procedure 2.1. Vaststelling en mededeling van boventalligheid

Nadere informatie

Sociaal plan Mueller ten behoeve van de verhuizing naar de nieuw te bouwen locatie te Groenlo.

Sociaal plan Mueller ten behoeve van de verhuizing naar de nieuw te bouwen locatie te Groenlo. Sociaal plan Mueller ten behoeve van de verhuizing naar de nieuw te bouwen locatie te Groenlo. Inleiding Deze regeling (hierna te noemen: de Regeling), is bedoeld om de opvang van de sociale gevolgen te

Nadere informatie

S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V.

S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V. S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V. Amsterdam, februari 2015 1 Sociaal Afspraken de Persgroep Nederland --------------------------------------------------------

Nadere informatie

Sociaal Plan onderhandelingsresultaat d.d. 9 januari Inleiding Duur van het Sociaal Plan en aanmelding als CAO 3

Sociaal Plan onderhandelingsresultaat d.d. 9 januari Inleiding Duur van het Sociaal Plan en aanmelding als CAO 3 Sociaal Plan 2017-2018 onderhandelingsresultaat d.d. 9 januari 2017 Inhoudsopgave Sociaal Plan de Bijenkorf 1. Inleiding 3 2. Duur van het Sociaal Plan en aanmelding als CAO 3 3. Betrokkenheid van de Vakbond

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid (WWZ)

Wet Werk en Zekerheid (WWZ) Wet Werk en Zekerheid (WWZ) De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) wijzigt de regels in het flexrecht, het ontslagrecht en de regels rondom de WW. In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de wijzigingen welke

Nadere informatie

Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden?

Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden? Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden? Op 18 februari 2014 is de Wet Werk en Zekerheid aangenomen. Op internet zijn veel plukjes informatie te vinden. Hieronder volgt een overzicht van

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 januari 2015 De plannen om het arbeidsrecht te hervormen gaan nu concrete vormen aannemen. De Eerste en Tweede Kamer hebben ingestemd met het wetsvoorstel Wet Werk

Nadere informatie

3F UITTREKSEL. Samen Sterker Verder

3F UITTREKSEL. Samen Sterker Verder 3F UITTREKSEL van het Sociaal Plan FNV in Beweging 1 maart 2013 1 oktober 2018 en art. 6 uit het Sociaal Plan tussen FNV Personeel en FNV KIEM van 18 maart 2016 i.v.m. art. 2:334f lid 2 sub g BW Samen

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Bouwbedrijf De Keij B.V. Rotterdam

SOCIAAL PLAN. Bouwbedrijf De Keij B.V. Rotterdam SOCIAAL PLAN Bouwbedrijf De Keij B.V. Rotterdam INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9 Hoofdstuk 10 Hoofdstuk 11 Algemeen

Nadere informatie

6 Bijlage Sociaal Plan

6 Bijlage Sociaal Plan 6 Bijlage Sociaal Plan Dit Sociaal Plan wordt door partijen gezien als een regeling, van toepassing op werknemers die vallen onder de werking van de CAO Sociale Eenheid NS en die werkzaam zijn in een bedrijfsonderdeel

Nadere informatie

Is er kans op ontslag? Schakel hulp in!

Is er kans op ontslag? Schakel hulp in! Is er kans op ontslag? Schakel hulp in! Is er kans op ontslag? Wilt u weg bij uw werkgever? Wilt u weten wat er in uw situatie mogelijk is? Wilt u uw vaststellingsovereenkomst zelf opstellen of laten checken?

Nadere informatie

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de medewerkers die vallen onder de CAO VVT. 1. Overeenkomst Ondergetekenden:

Nadere informatie

Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011. Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8

Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011. Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8 Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011 Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8 Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van

Nadere informatie

Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden

Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden 2 Wet Werk en Zekerheid Ingrijpende wijzigingen in de regels voor het aangaan en opstellen van arbeidsovereenkomsten Ingrijpende wijzigingen

Nadere informatie

Het Sociaal Plan is van toepassing op alle werknemers die direct betrokken zijn bij de gevolgen van de overname van VNU Media door de Persgroep:

Het Sociaal Plan is van toepassing op alle werknemers die direct betrokken zijn bij de gevolgen van de overname van VNU Media door de Persgroep: Sociaal Plan de Persgroep Nederland/VNU Media ----------------------------------------------------------------- Toepassingsgebied Het Sociaal Plan is van toepassing op alle werknemers die direct betrokken

Nadere informatie

Sociaal Plan Blokker Holding B.V. 17 mei 2016 tot en met 16 met 2017 (looptijd van één jaar)

Sociaal Plan Blokker Holding B.V. 17 mei 2016 tot en met 16 met 2017 (looptijd van één jaar) Sociaal Plan Blokker Holding B.V. 17 mei 2016 tot en met 16 met 2017 (looptijd van één jaar) Amsterdam, [datum] 2016 Inhoudsopgave Sociaal Plan Blokker Holding B.V. Inhoud 1. Inleiding... 4 2. Definities...

Nadere informatie

Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid

Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid Beste Klant, Per 1 januari en 1 juli 2015 zullen er diverse wijzigingen plaatsvinden op het gebied van arbeidsrecht. Hiervan willen wij u graag op de hoogte brengen. De

Nadere informatie

TRANSITIEVERGOEDING & SOCIAAL PLAN. Dr. mr. Steven Jellinghaus & mr. Karen Maessen De Voort Advocaten I Mediators

TRANSITIEVERGOEDING & SOCIAAL PLAN. Dr. mr. Steven Jellinghaus & mr. Karen Maessen De Voort Advocaten I Mediators TRANSITIEVERGOEDING & SOCIAAL PLAN Dr. mr. Steven Jellinghaus & mr. Karen Maessen De Voort Advocaten I Mediators Wat is een sociaal plan? Niet wettelijk geregeld Spelregels en/of compensatie bij ondernemingsbeslissing

Nadere informatie

Magentazorg. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015

Magentazorg. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015 Magentazorg Addendum Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015 versie 12 augustus 2014 Pagina 1 van 8 Verklaring Aldus overeengekomen te Heerhugowaard op 21 augustus 2014 tussen: De werkgever: Stichting

Nadere informatie

Addendum Calibris. bij Sociaal Plan WKBB 2014-2015

Addendum Calibris. bij Sociaal Plan WKBB 2014-2015 Addendum Calibris bij Sociaal Plan WKBB 2014-2015 Inhoud 1 Inleiding en aanleiding addendum... 3 2 Aanvullingen op Sociaal Plan d.d. 27 november 2014... 4 3 Overige aanvullingen faciliteiten... 7 kenniscentrum

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 juli 2015

Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 juli 2015 Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 juli 2015 Op 1 juli 2015 treedt het tweede deel van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in werking. Het ontslagrecht wordt gemoderniseerd, er is sneller sprake van passend

Nadere informatie

Wat kies jij? Wegwijzer in het fasemodel

Wat kies jij? Wegwijzer in het fasemodel Wat kies jij Wegwijzer in het fasemodel Van inkomen naar inkomen dit helpt PostNL helpt je op verschillende manieren. Met name via een financiële vergoeding, begeleiding van werk naar werk door Mobility

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de reorganisatie PostNL, branche Post en Pakketten.

Veelgestelde vragen over de reorganisatie PostNL, branche Post en Pakketten. Veelgestelde vragen over de reorganisatie PostNL, branche Post en Pakketten. Inhoud Voor wie geldt het sociaal plan PostNL 2013-2015?... 2 Ik krijg een aanbod voor nachtdiensten. Mag ik dit aanbod weigeren?...

Nadere informatie

Centraal Sociaal Plan 2014 voor het personeel van Philips in Nederland

Centraal Sociaal Plan 2014 voor het personeel van Philips in Nederland Centraal Sociaal Plan 2014 voor het personeel van Philips in Nederland Uitgave : januari 2014 Human Resources Benelux Sociaal Economische Afdeling 2 januari 2014 PHILIPS ELECTRONICS NEDERLAND B.V., gevestigd

Nadere informatie

..."55111 REGELING VRIJWILLIGE AANPASSING ARBEIDSDUUR/ VRIJWILLIG VERTREK (VAA) Algemeen

...55111 REGELING VRIJWILLIGE AANPASSING ARBEIDSDUUR/ VRIJWILLIG VERTREK (VAA) Algemeen ..."55111 -HOLLAND-41r. REGELING VRIJWILLIGE AANPASSING ARBEIDSDUUR/ VRIJWILLIG VERTREK (VAA) 2014 1. Algemeen Doel van de regeling is het voorkomen van zoveel mogelijk gedwongen ontslagen. Op basis van

Nadere informatie

MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3

MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3 MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3 Inleiding Schakelring heeft nu en de komende jaren te maken met fundamentele ontwikkelingen in welzijn en zorg, die continue aanpassingen en vernieuwingen

Nadere informatie

ANWB B.V., gevestigd te Den Haag, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer O. Bouman enerzijds, hierna te noemen ANWB,

ANWB B.V., gevestigd te Den Haag, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer O. Bouman enerzijds, hierna te noemen ANWB, 1 Principeakkoord Sociaal Plan ANWB 2016-2017 De ondergetekenden: ANWB B.V., gevestigd te Den Haag, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer O. Bouman enerzijds, hierna te noemen ANWB, en FNV,

Nadere informatie

10. AFSPIEGELINGSBEGINSEL

10. AFSPIEGELINGSBEGINSEL 10. AFSPIEGELINGSBEGINSEL Inleiding Het Ontslagbesluit regelt in paragraaf 4 de toetsingscriteria voor een ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen. Als eerste wordt getoetst of de bedrijfseconomische

Nadere informatie

Sociaal Plan. Koninklijk Instituut voor de Tropen

Sociaal Plan. Koninklijk Instituut voor de Tropen Sociaal Plan Koninklijk Instituut voor de Tropen 0 Inhoud Artikel 1 WERKINGSSFEER EN WERKINGSDUUR... 3 Werkingssfeer... 3 Werkingsduur... 3 Bovenwettelijke uitkeringsregeling bij werkloosheid... 3 Wijziging...

Nadere informatie

Twee jaar Wet Werk en Zekerheid

Twee jaar Wet Werk en Zekerheid Twee jaar Wet Werk en Zekerheid Top 10 van wat elke werkgever inmiddels zou moeten weten juni 2017 Inhoudsopgave 1. Proeftijd 2. Concurrentiebeding 3. Ketenregeling 4. Beëindiging arbeidsovereenkomst bepaalde

Nadere informatie

Concept Sociaal plan privatisering Zwembad t Baafje

Concept Sociaal plan privatisering Zwembad t Baafje Concept Sociaal plan privatisering Zwembad t Baafje MEDEDELING IN HET KADER VAN DE AANBESTEDING ZWEMBAD t BAAFJE AAN GEINTERESSEERDE PARTIJEN Voorliggend concept sociaal plan kan de goedkeuring van zowel

Nadere informatie

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST VASTSTELLINGSOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. WERKGEVER, gevestigd en kantoorhoudende te [ADRES], hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door [VERTEGENWOORDIGER], hierna te noemen: "werkgever"; en 2.

Nadere informatie

Sociaal Plan. V&D B.V. en La Place B.V. 1 maart 2015 tot en met 30 juni 2015

Sociaal Plan. V&D B.V. en La Place B.V. 1 maart 2015 tot en met 30 juni 2015 Sociaal Plan V&D B.V. en La Place B.V. 1 maart 2015 tot en met 30 juni 2015 V&D B.V., gevestigd te Amsterdam La Place B.V., gevestigd te Amsterdam hierna te noemen de Werkgever elk als partij ter ene zijde

Nadere informatie

Overgangsregeling 1april 2014 tot 1 april 2018. Sociale Regeling DSM Biologics Company B.V.

Overgangsregeling 1april 2014 tot 1 april 2018. Sociale Regeling DSM Biologics Company B.V. Overgangsregeling 1april 2014 tot 1 april 2018 Sociale Regeling DSM Biologics Company B.V. Sociale Regeling DSM Biologics Inleiding De Sociale Regeling van DSM Biologics Company B.V. (hierna: Werkgever)

Nadere informatie

Checklist ontslag door middel van een beëindigingsovereenkomst

Checklist ontslag door middel van een beëindigingsovereenkomst Checklist ontslag door middel van een beëindigingsovereenkomst Controleer vóórdat u uw handtekening zet of uw beëindigingsovereenkomst voldoet aan de volgende punten: Initiatief werkgever De beëindigingsovereenkomst

Nadere informatie

www.vandiepen.com Martin de Jong 24 september 2009

www.vandiepen.com Martin de Jong 24 september 2009 www.vandiepen.com Martin de Jong 24 september 2009 Arbeidsrechtelijke gevolgen Verhoging inzetbaarheid Employability en ontslag Van Baanzekerheid naar werkzekerheid Wetsvoorstel Donner / Advies Commissie

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Wet werk en zekerheid Ingangsdatum 1 januari 2015 Concurrentiebeding Concurrentiebeding (zonder nadere motivering) is mogelijk in arbeidscontracten voor bepaalde en onbepaalde tijd. In bepaalde tijd contracten

Nadere informatie

Sociaal Plan WKNL. Van Werk naar Werk

Sociaal Plan WKNL. Van Werk naar Werk Sociaal Plan WKNL Van Werk naar Werk Wolters Kluwer Nederland B.V, gevestigd te Deventer, hierna te noemen de Werkgever als partij ter ene zijde en FNV KIEM, gevestigd te Amsterdam CNV Dienstenbond/CNV

Nadere informatie

Handleiding afspiegeling algemeen

Handleiding afspiegeling algemeen Handleiding afspiegeling algemeen Stappenplan voor de bepaling van de ontslagvolgorde Versie: 1.1 Datum: mei 2006 Deze versie vervangt de eerdere versie van januari 2006. Aan de samenstelling van de Handleiding

Nadere informatie

Sociaal Statuut (CAO )

Sociaal Statuut (CAO ) Sociaal Statuut (CAO 2011-2012) Uitgangspunten sociaal statuut TOEPASSING SOCIAAL STATUUT Door externe en interne ontwikkelingen verandert de werkgelegenheid voortdurend van aard en omvang. Het Sociaal

Nadere informatie

Alles over ontslag met wederzijds goedvinden

Alles over ontslag met wederzijds goedvinden Alles over ontslag met wederzijds goedvinden Uw dienstverband bij uw werkgever kan op verschillende manieren eindigen. Behalve ontslag via UWV WERKbedrijf of via de kanton rechter, kunnen u en uw werkgever

Nadere informatie

Inhoud. Doelstellingen van de WWZ. Workshop Wet Wet Werk en Zekerheid. Doelstellingen van de WWZ. Wat is er al veranderd per 1 januari 2015

Inhoud. Doelstellingen van de WWZ. Workshop Wet Wet Werk en Zekerheid. Doelstellingen van de WWZ. Wat is er al veranderd per 1 januari 2015 Workshop Wet Wet Werk en Zekerheid Spaans Advocaten Mr. Bart W.G. Orth orth@spaansadvocaten.nl 1 Inhoud Doelstellingen van de WWZ Wat is er al veranderd per 1 januari 2015 Wat gaat er veranderen per 1

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid 22 september 2014 mr. Carin Welters Bouwend Nederland Programma Inleiding Bescherming van flexwerkers Ontslag WW-uitkering Conclusies en adviezen 1. Ingangsdatum 1 januari 2015: bescherming

Nadere informatie

COLLECTIEVE REGELING AANVULLENDE ARBEIDSVOORWAARDEN

COLLECTIEVE REGELING AANVULLENDE ARBEIDSVOORWAARDEN COLLECTIEVE REGELING AANVULLENDE ARBEIDSVOORWAARDEN De naamloze vennootschap Centraal Bureau Slachtverzekeringen; De besloten vennootschap Centraal Bureau Slachtveediensten; De besloten vennootschap Controle

Nadere informatie

FNV Bouw, gevestigd te Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van der Veer;

FNV Bouw, gevestigd te Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van der Veer; Afvloeiingsregeling Bald BV Partijen: Bald BV, gevestigd te Dongen, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar statutair directeur, de heer L.F. Postma, verder te noemen de werkgever; en FNV Bouw,

Nadere informatie

Sociaal Plan Menzis 2015

Sociaal Plan Menzis 2015 Sociaal Plan Menzis 2015 Inhoudsopgave Woord vooraf 1. Inleiding 1 1.1 Definities en algemene bepalingen... 1 2. Procedure 4 2.1 Algemeen... 4 2.2 Bepaling toekomstige bezetting... 4 2.3 De mededeling...

Nadere informatie

1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens:

1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens: Hoofdstuk 14 Activeringsregeling (per 1 juli 2015) en pensioen A Activeringsregeling Artikel 1 Werkingssfeer 1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens:

Nadere informatie

Sociaal Plan Nederlandse Orkesten. Ledenbijeenkomst over Onderhandelingsresultaat 31 mei 2012 te Utrecht

Sociaal Plan Nederlandse Orkesten. Ledenbijeenkomst over Onderhandelingsresultaat 31 mei 2012 te Utrecht Sociaal Plan Nederlandse Orkesten Ledenbijeenkomst over Onderhandelingsresultaat 31 mei 2012 te Utrecht Procedure Sociaal Plan Orkesten Overleg over diverse concept versies: - delegatie vakbonden - delegatie

Nadere informatie

H o o f d k a n t o o r

H o o f d k a n t o o r H o o f d k a n t o o r Tweede Akkoord afwijkingen Sociaal Plan Maatvoering voor Maatwerk Partijen: - te Utrecht En - AbvaKabo FNV te Zoetermeer - CNV Publieke Zaak te Den Haag - De Unie te Culemborg -

Nadere informatie

II Het dienstverband

II Het dienstverband II Het dienstverband Voorwaarden De onderwerpen in dit boek hebben betrekking op de situaties waarbij er sprake is van een - tijdelijk of vast - dienstverband. Er is sprake van een dienstverband als er

Nadere informatie

Nieuwsbrief, december 2014

Nieuwsbrief, december 2014 Nieuwsbrief, december 2014 Wijzigingen arbeidsrecht in 2015 Door de invoering van de Wet Werk en Zekerheid wordt het arbeidsrecht ingrijpend gewijzigd. De wijzigingen hebben gevolgen voor het bestaande

Nadere informatie

2.6 model arbeidsovereenkomst voor de duur van een bepaald werk of bepaald project 1

2.6 model arbeidsovereenkomst voor de duur van een bepaald werk of bepaald project 1 2.6 model arbeidsovereenkomst voor de duur van een bepaald werk of bepaald project 1 ARBEIDSOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. hierna te noemen: "de werkgever"; en 2. hierna te noemen "de werknemer";

Nadere informatie

De transitievergoeding

De transitievergoeding Wet Werk en Zekerheid De transitievergoeding Jennifer Horsten 21 mei 2015 Onderwerpen Veranderingen sinds 1 januari 2015 Veranderingen vanaf 1 juli 2015 De transitievergoeding Recht/geen recht op transitievergoeding

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST. 2. [naam DGA], geboren op [datum], wonende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats], hierna te noemen: "werknemer";

ARBEIDSOVEREENKOMST. 2. [naam DGA], geboren op [datum], wonende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats], hierna te noemen: werknemer; ARBEIDSOVEREENKOMST Ondergetekenden: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [naam] Holding BV, statutair gevestigd te [plaats] en kantoorhoudende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats],

Nadere informatie

15. AFSPIEGELINGSBEGINSEL

15. AFSPIEGELINGSBEGINSEL 15. AFSPIEGELINGSBEGINSEL Inleiding Het Ontslagbesluit geeft in artikel 4:2 de regeling voor het bepalen van de ontslagvolgorde bij een personeelsinkrimping wegens bedrijfseconomische redenen. Tot 1 maart

Nadere informatie

Whitepaper. Wet Werk en Zekerheid

Whitepaper. Wet Werk en Zekerheid Whitepaper Wet Werk en Zekerheid Flexwerk: wijzigingen per 1 januari 2015 In een arbeidsovereenkomst voor de duur van 6 maanden of korter is geen proeftijd meer toegestaan. In een arbeidsovereenkomst voor

Nadere informatie

Gevolgen concept-ontslagregeling voor payrollorganisaties

Gevolgen concept-ontslagregeling voor payrollorganisaties Gevolgen concept-ontslagregeling voor payrollorganisaties Inleiding Als onderdeel van het sociaal akkoord is afgesproken dat de regels met betrekking tot ontslag van een payrollmedewerker aangepast zullen

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid 1 Wet Werk en Zekerheid Derk Domela Nieuwenhuis Nico Ruiter december 2014 2 WWZ Geschiedenis (Regeerakkoord, Sociaal Akkoord april 2013, Najaarsakkoord) Werkzekerheid in plaats van baanzekerheid Ontslagrecht

Nadere informatie

Alles over ontslag met wederzijds goedvinden

Alles over ontslag met wederzijds goedvinden Alles over ontslag met wederzijds goedvinden Werkgever en werknemer kunnen afspreken om in onderling overleg het dienstverband te beëindigen. Dat heet ook wel ontslag met wederzijds goedvinden. U bent

Nadere informatie

Avondje Legal. 3 Advocaten

Avondje Legal. 3 Advocaten Avondje Legal 3 Advocaten Wat gaan we doen? Werkkostenregeling en de wijziging van arbeidsvoorwaarden Wet werk en zekerheid Wijziging arbeidsvoorwaarden Werkostenregeling: Iedereen kosten arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

Sociaal Plan - Air Products Nederland BV. Januari 2015.

Sociaal Plan - Air Products Nederland BV. Januari 2015. Sociaal Plan - Air Products Nederland BV. Januari 2015. Inleiding. Air Products ziet zich genoodzaakt op wereldwijd, Europees en op landen niveau de bedrijfsorganisaties anders in te richten teneinde te

Nadere informatie

meest gestelde vragen over Collectief ontslag De Gier Stam &

meest gestelde vragen over Collectief ontslag De Gier Stam & meest gestelde vragen over Collectief ontslag De Gier Stam & De 10 meest gestelde vragen over Collectief Ontslag De Gier Stam & Colofon De Gier Stam & Advocaten Lucasbolwerk 6 Postbus 815 3500 AV UTRECHT

Nadere informatie

Sociaal Plan 2015-2016 Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren

Sociaal Plan 2015-2016 Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren Sociaal Plan 2015-2016 Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren November 2015 1 Inhoudsopgave Preambule Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel

Nadere informatie

WET WERK EN ZEKERHEID

WET WERK EN ZEKERHEID WET WERK EN ZEKERHEID Stefan Verdonk Bedrijfsjurist arbeidsrecht en ondernemingsrecht 2 juli 2015 Wet werk en zekerheid Stellingen: Het wordt gemakkelijker Het wordt goedkoper De kans op een vaste baan

Nadere informatie

MEMO WIJZIGINGEN ARBEIDSRECHT 2015

MEMO WIJZIGINGEN ARBEIDSRECHT 2015 Van : mr. Inka de Jong Datum : 12 december 2014 Betreft : Wijzigingen in het arbeidsrecht met ingang van 1 januari 2015 Geachte relatie, Met ingang van 1 januari 2015 vinden er gefaseerd belangrijke wijzigingen

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. de belangrijkste wijzigingen

Wet Werk en Zekerheid. de belangrijkste wijzigingen Wet Werk en Zekerheid de belangrijkste wijzigingen De Eerste Kamer heeft op 10 juni jl. het wetsvoorstel Werk en Zekerheid aangenomen. De eerste wijzigingen die over flexibele arbeid gaan, treden per 1

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid De elf belangrijkste wijzigingen en gevolgen voor de werkgever September 2014 Inhoud 1. Beëindiging tijdelijk contract 2. Proeftijd in tijdelijk contract 3. Concurrentiebeding in

Nadere informatie

De positie van de tijdelijke krachten (flexwerkers):

De positie van de tijdelijke krachten (flexwerkers): VAN : Willem van Teeseling AAN : Bestuur en leden SNF BETREFT : Vernieuwingen in wetgeving in kader Wet werk en inkomen. DATUM : 13 juni 2014 C.C. : Op 11 juni 2014 is door de Eerste Kamer de wet aangenomen.

Nadere informatie

Mediation in het nieuwe Ontslagrecht MKB Noord en VNO-NCW. 26 januari 2016

Mediation in het nieuwe Ontslagrecht MKB Noord en VNO-NCW. 26 januari 2016 Mediation in het nieuwe Ontslagrecht MKB Noord en VNO-NCW 26 januari 2016 Mediation in het nieuwe ontslagrecht Januari 2016 Ingrid Munneke en Judith Bos Wijzigingen in het ontslagrecht De Verschillende

Nadere informatie

Emmer Compascuum, 1 oktober 2015

Emmer Compascuum, 1 oktober 2015 Emmer Compascuum, 1 oktober 2015 Op 1 oktober 2015 is een principe akkoord bereikt tussen Fresenius Hemocare Netherlands B.V. en de vakorganisaties FNV, CNV Vakmensen en De Unie met betrekking tot het

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid een overzicht 1

Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Vanaf 1 januari 2015: wijzigingen voor flexwerkers Op 1 januari 2015 veranderen de regels voor tijdelijke arbeidscontracten, oproepcontracten en payrollcontracten.

Nadere informatie

Sociaal Plan Reorganisatie Splitsing Frontoffice/Backoffice MCB Nederland B.V. Versie 1.5, definitief 15 augustus 2012

Sociaal Plan Reorganisatie Splitsing Frontoffice/Backoffice MCB Nederland B.V. Versie 1.5, definitief 15 augustus 2012 Sociaal Plan Reorganisatie Splitsing Frontoffice/Backoffice MCB Nederland B.V. Versie 1.5, definitief 15 augustus 2012 Sociaal Plan MCB Nederland B.V. 1 Inhoud 1 1. Inleiding 2 2. Arbeidsvoorwaarden /

Nadere informatie

partijen zijn op de hoogte van de Richtlijn/Adviesregeling Arbeidsvoorwaarden Bestuurder kinderopvang van de NVTK (hierna: de Richtlijn).

partijen zijn op de hoogte van de Richtlijn/Adviesregeling Arbeidsvoorwaarden Bestuurder kinderopvang van de NVTK (hierna: de Richtlijn). MODEL ARBEIDSOVEREENKOMST BESTUURDER KINDEROPVANG DE ONDERGETEKENDEN: 1. [NAAM RECHTSPERSOON], gevestigd te [PLAATS], ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [NAAM], in zijn/haar hoedanigheid van [FUNCTIE],

Nadere informatie

Arbeidsrecht. wijziging door Wet werk en zekerheid Flex Ontslagrecht Werkloosheidswet DE BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN VOOR U OP EEN RIJ

Arbeidsrecht. wijziging door Wet werk en zekerheid Flex Ontslagrecht Werkloosheidswet DE BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN VOOR U OP EEN RIJ Arbeidsrecht DE BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN VOOR U OP EEN RIJ wijziging door Wet werk en zekerheid Flex Ontslagrecht Werkloosheidswet CHECKLIST: WAT BETEKENT DIT VOOR U? Wijziging door Wet werk en zekerheid

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN principe akkoord 25 november 2016

SOCIAAL PLAN principe akkoord 25 november 2016 SOCIAAL PLAN principe akkoord 25 november 2016 1. INLEIDING 1.1 Aanleiding en uitgangspunten Sociaal Plan 1.1.1 Op 27 oktober 2016 heeft FNsteel b.v. de Adviesaanvraag ex artikel 25 WOR ingediend bij de

Nadere informatie

Sociaal Plan ECN januari 2011

Sociaal Plan ECN januari 2011 Sociaal Plan ECN 2011 13 januari 2011 Preambule... 3 Artikel 1 Definities... 4 Artikel 2 Werkingssfeer en werkingsduur... 5 a. Werkingssfeer... 5 b. Werkingsduur... 5 c. Wijzigingen... 5 d. Registratie...

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid in vogelvlucht

Wet werk en zekerheid in vogelvlucht Wet werk en zekerheid in vogelvlucht en per 1 januari/februari 2015 Concurrentiebeding In arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd kan geen concurrentiebeding meer worden opgenomen, tenzij de werkgever

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid: / wijzigingen en praktische tips

Wet Werk en Zekerheid: / wijzigingen en praktische tips MARKTGEBIEDEN Bouw Haven en Logistiek Zorg Cleantech Kantoor Rotterdam Telefoon: +31 (0)10 241 88 00 Rotterdam@tenholternoordam.nl Kantoor Dordrecht Telefoon: +31 (0)78 633 11 11 Dordrecht@tenholternoordam.nl

Nadere informatie

Voorstellen cao Houthandel. Uitwerking Sociaal Akkoord

Voorstellen cao Houthandel. Uitwerking Sociaal Akkoord Voorstellen cao Houthandel Uitwerking Sociaal Akkoord In 2013 hebben werkgevers en werknemers op centraal niveau afspraken gemaakt in het Sociaal Akkoord. De koepelorganisatie waarvan de VVNH lid is (NVG/VNO),

Nadere informatie

Sociaal Plan. Conelgro B.V. 1 februari - 31 december 2015

Sociaal Plan. Conelgro B.V. 1 februari - 31 december 2015 Sociaal Plan Conelgro B.V. 1 februari - 31 december 2015 Pagina 2 van 14 INHOUDSOPGAVE Pagina Hoofdstuk 1 : Inleiding 3 Hoofdstuk 2 : Algemene bepalingen 4 Hoofdstuk 3 : Begripsomschrijvingen 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 24 februari september 2014

SOCIAAL PLAN 24 februari september 2014 SOCIAAL PLAN 24 februari 2014 30 september 2014 Sociaal plan Goes 2014 V 0.4 1 1. Werkingssfeer en doelstelling 4 2. Werkingsduur 5 3. Definities 6 4.1 Hardheidsclausule 7 4.2 Speciale afspraken 7 5. Begeleidingscommissie

Nadere informatie

voor het personeel van NXP Semiconductors Netherlands B.V. NXP Software B.V.

voor het personeel van NXP Semiconductors Netherlands B.V. NXP Software B.V. Sociaal Plan 2014 voor het personeel van NXP Semiconductors Netherlands B.V. NXP Software B.V. Looptijd: 8 mei 2014 tot en met 30 juni 2015 Datum: 8 mei 2014 Page 1 of 14 Inhoudsopgave 1 Definities 2 Inleiding

Nadere informatie

Sociaal plan 1 november 2016 tot en met 30 juni 2017

Sociaal plan 1 november 2016 tot en met 30 juni 2017 Sociaal plan 1 november 2016 tot en met 30 juni 2017 De ondergetekenden, 1. Solidus Solutions Board B.V., gevestigd te Bad Nieuweschans, Solidus Solutions Oude Pekela B.V., gevestigd te Oude Pekela, Solidus

Nadere informatie

De werkgever heeft de volgende persoon gemachtigd om namens hem de overeenkomst te ondertekenen: R. de Bruin

De werkgever heeft de volgende persoon gemachtigd om namens hem de overeenkomst te ondertekenen: R. de Bruin VASTSTELLINGSOVEREENKOMST Ondergetekenden, Gegevens werkgever De Bruin & Vis v.o.f. Wandelgangen 22 9999 ZZ Amsterdam Ondertekenaar wg. hierna te noemen: werkgever De werkgever heeft de volgende persoon

Nadere informatie

Sociaal Plan Stichting CED-Groep

Sociaal Plan Stichting CED-Groep Sociaal Plan Stichting CED-Groep Datum: 24 april 2015 Kenmerk: U/D15 0037 Status en/of versie Concept versie DE PARTIJEN: De stichting Stichting CED-Groep, gevestigd en kantoorhoudende te (3068 PC) Rotterdam

Nadere informatie

WET WERK EN ZEKERHEID

WET WERK EN ZEKERHEID WET WERK EN ZEKERHEID Stefan Verdonk Bedrijfsjurist 4 december 2014 0495-454444 s.verdonk@smitsvandenbroek.nl Achtergrond WWZ - algemene rechtsgelijkheid en rechtszekerheid bevorderen - rechtspositie flexwerkers

Nadere informatie

Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl

Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl Wet werk en zekerheid Doel van de wetgeving: Het aanpassen van het arbeidsrecht aan veranderende

Nadere informatie