FNV Bouw, gevestigd te Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van der Veer;

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FNV Bouw, gevestigd te Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van der Veer;"

Transcriptie

1 Afvloeiingsregeling Bald BV Partijen: Bald BV, gevestigd te Dongen, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar statutair directeur, de heer L.F. Postma, verder te noemen de werkgever; en FNV Bouw, gevestigd te Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van der Veer; alsmede Hout- en Bouwbond CNV, gevestigd te Odijk, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer M.P. Vlaming; verder te noemen de bonden overwegende: - Dat werkgever zich wegens bedrijfseconomische redenen genoodzaakt ziet maatregelen te treffen om de Bald-ondernemingen op gezonde wijze te kunnen laten voortbestaan; - Dat hierdoor een aantal dienstverbanden onvrijwillig beëindigd zal worden; - Dat dit ernstige gevolgen heeft voor 15 werknemers, waarvan één werknemer een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor de duur van een jaar heeft; - Dat, gezien de bedrijfseconomische problemen van de werkgever, nauwelijks financiële mogelijkheden bestaan de gevolgen van de te nemen maatregelen voor de desbetreffende werknemers te kunnen compenseren; komen overeen: onderstaande afvloeiingsregeling teneinde de nadelige gevolgen voor de werknemers, van wie de arbeidsplaats in het kader van deze reorganisatie vervalt en aan wie in dat verband ontslag zal worden gegeven, te compenseren. pagina 1 van 10

2 Aanvang en looptijd Deze regeling treedt in werking op de datum van ondertekening. De looptijd van deze regeling bedraagt 12 maanden. Drie maanden voor verstrijken van de looptijd van de regeling zullen partijen deze regeling evalueren. Indien de situatie op dat moment daar aanleiding toe geeft kunnen partijen overeenkomen dat de looptijd van deze regeling voor bepaalde tijd wordt verlengd. Informatie De werkgever zal de werknemers binnen de onderneming, door middel van regelmatig te organiseren informatiebijeenkomsten, uitvoerig informeren omtrent de voorgenomen wijzigingen binnen de organisatie. Hierbij zal worden aangegeven welke consequenties de wijzigingen zullen hebben voor de functie-inhoud van de betrokken werknemers. Ook tijdens het doorvoeren van de wijzigingen zal de werkgever de werknemers gelegenheid bieden om met hem over de ontwikkelingen binnen de organisatie van gedachten te wisselen. Werkgelegenheid Partijen zijn overeengekomen dat de Stichting Scholing en Werkgelegenheid Meubel (SSWM) zal worden verzocht de werknemers, van wie de arbeidsplaats in het kader van deze reorganisatie komt te vervallen en aan wie in dat verband ontslag is gegeven, zal ondersteunen bij het vinden van ander werk. De werkgever zal hiertoe contact opnemen met de SSWM. De werkgever zal de werknemers, van wie de arbeidsplaats in het kader van deze reorganisatie komt te vervallen en aan wie in dit verband ontslag is gegeven, in staat stellen te solliciteren zonder voor die tijd vakantie- of roostervrije dagen in te houden. pagina 2 van 10

3 Terugkeerrecht De werkgever dient de werknemer, van wie de arbeidsplaats in het kader van deze reorganisatie komt te vervallen en aan wie in dat verband ontslag is gegeven, in staat te stellen wederom in dienst te treden indien binnen de onderneming wederom behoefte mocht bestaan aan een werknemer met dezelfde kwalificaties als de ontslagen werknemer. De werkgever is hiertoe gehouden gedurende de eerste zes maanden van deze overeenkomst ingaande na ondertekening. Verlof en vakantie De werkgever zal de werknemers het eventuele tegoed aan vakantiedagen- en roostervrije dagen, evenals de opgebouwde vakantietoeslag, aan het einde van het dienstverband op de gebruikelijke wijze uitbetalen. Indien de werknemer dit wenst is het hem toegestaan de opgebouwde vakantiedagen op te nemen. Aanvulling wettelijke uitkering/salaris A. Aanvulling op wettelijke uitkeringen De bruto wettelijke uitkeringen van de werknemer, van wie de arbeidsplaats in het kader van deze reorganisatie komt te vervallen en aan wie in dat verband ontslag is gegeven, wordt aangevuld tot 80% van het door de werknemer laatst verdiende bruto salaris, met een maximum van 10% van het door de werknemer laatst verdiende bruto salaris. De duur van de aanvulling wordt berekend als omschreven in onderstaand schema. Geen recht op aanvulling bestaat indien deze in mindering wordt gebracht op een wettelijke uitkering of leidt tot uitsluiting van betrokkene van een wettelijke uitkering. Indien betrokkene op grond van een bepaling in de CAO aanspraak heeft op een tijdelijke aanvulling op de wettelijke uitkering, wordt die aanvulling verrekend met de aanvulling op grond van deze afvloeiingsregeling De aanvullingstermijn wordt bepaald op basis van het aantal volle leeftijdsjaren en het aantal volle dienstjaren van de werknemer op de datum einde dienstverband. Leeftijd en diensttijd van een half jaar of meer wordt voor een vol jaar gerekend Schema van aanvulling Aanvullingstermijn t/m 39 punten 3 maanden 40 t/m 49 punten 5 maanden 50 t/m 59 punten 8 maanden 60 t/m 69 punten 12 maanden 70 punten of meer 18 maanden pagina 3 van 10

4 B. Aanvulling of lager salaris bij een nieuwe werkgever Het bij een nieuwe werkgever te verdienen bruto salaris van de werknemer van wie de arbeidsplaats in het kader van deze reorganisatie komt te vervallen en aan wie in dat verband ontslag is gegeven wordt aangevuld tot 80% van het door de werknemer laatst verdiende bruto salaris, met een maximum van 10% van het door de werknemer laatst verdiende bruto salaris. De duur van de aanvulling wordt berekend volgens het schema van aanvulling, echter verminderd met de eventuele periode van werkloosheid, gerekend vanaf de datum waarop het dienstverband is geëindigd. De aanvulling in het kader van deze regeling zal nooit meer bedragen dan de aanvulling op de wettelijke uitkeringen. C. Keuze tussen aanvulling of uitkering ineens Een werknemer van wie de arbeidsplaats in het kader van deze reorganisatie komt te vervallen en aan wie in dat verband ontslag is gegeven, kan, tot op de laatste dag waarop de werknemer in dienst is bij de werkgever, kiezen uit een uitkering ineens enerzijds of een periodieke aanvulling op een wettelijke uitkering hetzij een lager salaris bij een nieuwe werkgever, anderzijds. De uitkering ineens bedraagt 50% van de voor de werknemer geldende bruto aanvullingen op een wettelijke uitkering volgens schema van aanvulling. Van zijn keuze zal de werknemer de werkgever schriftelijk op de hoogte stellen. Door het kiezen voor een uitkering ineens vervalt ieder recht op aanvulling en omgekeerd. De werknemer die in de periode, dat hij een aanvulling op de wettelijke uitkering ontvangt, bij een nieuwe werkgever in dienst treedt, heeft recht op een uitkering ineens ter hoogte van 25% van het nog voor hem resterende netto aanvullingsbedrag volgens het schema van aanvulling. Door betaling van de uitkering ineens vervalt ieder verder recht op aanvulling. Outplacement pagina 4 van 10

5 De werknemer van wie de arbeidsplaats in het kader van deze reorganisatie komt te vervallen en aan wie in dat verband ontslag is gegeven, kan, in plaats van bovenomschreven aanvulling op wettelijke uitkering/salaris c.q. uitkering ineens en naast hetgeen de SSWM aan dienstverlening biedt, kiezen voor het volgen van een outplacementtraject bij een nader te bepalen outplacementbureau. De kosten daarvan worden (deels) door de werkgever aan de werknemer vergoed. De vergoeding van de werkgever aan de werknemer voor een dergelijk outplacementtraject is gemaximeerd op het bedrag waarop de werknemer aanspraak kan maken volgens bovenomschreven aanvullingsregeling. Indien de kosten voor het outplacementtraject lager zijn dan het bedrag waarop de werknemer aanspraak kan maken volgens bovenomschreven aanvullingsregeling, zal de werkgever het resterende deel van het bedrag waarop de werknemer aanspraak kan maken, aan de werknemer uitkeren. Uitgangspunt aanvulling Indien en voor zolang het bevoegde uitkeringsorgaan betrokkene uitsluit van uitkering vervalt de verplichting tot aanvulling. N.B. a. Het aanvullingsbedrag zal eenmalig aan het begin van de aanvullingsperiode worden vastgesteld. b. Indien en zover de aanvulling van de werkgever op de wettelijke uitkering zal worden gekort of indien de aanvulling van de werkgever leidt tot uitsluiting van betrokkene van een wettelijke uitkering, vervalt de verplichting van de werkgever tot aanvulling. c. Aanvulling op de wettelijke uitkering is gebaseerd op de bepalingen of ingevolge de WW zoals die gelden op de datum van ontslagaanvraag. Na die datum in bedoelde bepalingen aangebrachte wijzigingen zullen niet leiden tot wijziging van de aanvullingsverplichting van de werkgever. Verklaring geen bezwaar De werknemer van wie de arbeidsplaats in het kader van deze reorganisatie komt te vervallen en die in verband met de verkorting van de ontslagvergunningsprocedure bij het CWI voor 2 mei 2003 een Verklaring van geen bezwaar heeft ingeleverd bij de werkgever, zal, onverminderd de overige toekenningen uit deze afvloeiingsregeling, eenmalig een bruto bedrag ontvangen ter grootte van zijn maandloon. Beëindiging van het dienstverband op verzoek van de werknemer De werknemer van wie de arbeidsplaats in het kader van deze reorganisatie komt te vervallen en aan wie in dat verband ontslag is gegeven en die op eigen verzoek voor het einde van de opzegtermijn het dienstverband beëindigt, heeft recht op een uitkering ineens ter hoogte van 50% van het bruto salaris over het resterende deel van de voor de werkgever geldende opzegtermijn. De werkgever zal de werknemer in dit verband niet houden aan de voor de werknemer geldende opzegtermijn. pagina 5 van 10

6 Bonus voor plaatsmakers De werknemer met een contract voor onbepaalde tijd van wie de arbeidsplaats in het kader van deze reorganisatie niet komt te vervallen en toch op eigen initiatief ontslag neemt voor 1 juli 2003, ontvangt een bonus indien door zijn vertrek een functie vrijkomt welke naar het oordeel van de werkgever passende arbeid oplevert voor een werknemer van wie de arbeidsplaats in het kader van deze reorganisatie komt te vervallen en waarin de desbetreffende werknemer derhalve kan worden herplaatst. De hoogte van de bonus is gelijk aan het bedrag waarop de werknemer van wie de arbeidsplaats in het kader van deze reorganisatie komt te vervallen conform bovenomschreven aanvullingsregeling aanspraak heeft bij ontslag. Voorwaarde voor de aanspraak op de bonus is dat sprake is van passende arbeid waarbij het functieniveau, de opleiding, de ervaring en het salaris van de werknemer die wordt herplaatst, in ogenschouw wordt genomen. Voorwaarde is tevens dat de werknemer van wie de arbeidsplaats in het kader van deze reorganisatie vervalt, daadwerkelijk wordt herplaatst in de desbetreffende functie. Herplaatsing De werknemer van wie de arbeidsplaats in het kader van deze reorganisatie komt te vervallen en die kan worden herplaatst als gevolg vertrek van een andere werknemer van wie de arbeidsplaats in het kader van deze reorganisatie niet komt te vervallen, zoals omschreven in het vorige artikel, heeft conform hetgeen daaromtrent in de CAO is geregeld, recht op de arbeidsvoorwaarden die behoren bij de desbetreffende te vervullen functie. Functiegebonden voorwaarden die zijn verbonden aan de functie die vervalt, vervallen derhalve. Indien de werknemer in de functie waarin de werknemer is herplaatst, recht heeft op een lager loon dan hij in zijn oude functie ontvangt, zal de werknemer aanspraak houden op een bedrag aan loon dat gelijk is aan het loon van de vervallen functie. Dit bedrag aan loon zal echter (in zijn geheel) niet in aanmerking komen voor verhogingen die nadien worden overeengekomen in het kader van de CAO. De handhaving van het loon op hetzelfde niveau zal plaatsvinden tot het moment dat het loon, dat volgens de CAO bij het desbetreffende functieniveau behoort, door de verhogingen in de CAO, uitstijgt boven het bedrag dat aan de werknemer als loon wordt betaald. Vanaf dat moment zal het loon wederom in aanmerking komen voor de verhogingen die worden overeengekomen in het kader van de CAO. Hardheidsclausule In onvoorziene gevallen, waarin toepassing van de regeling zou leiden tot een individueel onbillijke situatie, kan de werkgever van deze bepalingen afwijken in een voor de werknemer gunstige zin. De werkgever kan hierover advies vragen aan de begeleidingscommissie. De werkgever zal achteraf melding doen aan de begeleidingscommissie en de vakbonden over iedere toepassing van de hardheidsclausule Begeleidingscommissie pagina 6 van 10

7 Er wordt een begeleidingscommissie ingesteld om de uitvoering van dit Sociaal Plan te begeleiden. De begeleidingscommissie heeft tot taak: a. het begeleiden en bevorderen van de optimale uitvoering van de bepalingen van dit Sociaal Plan; b. op verzoek van een medewerker een oordeel geven over de uitvoering door de werkgever van bepalingen uit dit plan; c. Op verzoek van werkgever een oordeel geven over de opstelling van een medewerker bij de uitvoering van bepalingen van dit Sociaal Plan. d. Een oordeel geven over de vraag of de hardheidsclausule van toepassing moet worden verklaard in een individueel geval en een voorstel doen op welke wijze de hardheidsclausule in dat geval toegepast zou kunnen worden. De begeleidingscommissie bestaat uit drie leden: - Eén lid benoemd door de werknemersorganisatie, die het Sociaal Plan mede heeft ondertekend. - Eén lid benoemd door de werkgever. Dit lid mag echter niet in een werknemersrelatie tot de werkgevers staan. - Eén door de twee gezamenlijk benoemd lid, die tevens de functie vervult van onafhankelijk voorzitter. pagina 7 van 10

8 Aldus getekend in drievoud: d.d. d.d. d.d. te: te: te: Bald BV FNV Bouw Hout- en Bouwbond CNV L.F. Postma C. van der Veer M.P. Vlaming Directeur Districtsbestuurder Districtsbestuurder Bijlage: Voorbeeld Reglement Begeleidingscommissie pagina 8 van 10

9 Bijlage: Reglement Begeleidingscommissie Reglement begeleidingscommissie Instelling commissie De commissie zal, zoals omschreven in artikel begeleidingscommissie binnen twee weken na het van kracht worden van dit Sociaal Plan geïnstalleerd worden. Taak De commissie heeft als taken: - te bevorderen dat het Sociaal Plan naar letter en geest zo goed mogelijk wordt toegepast; - te adviseren in die gevallen, waarin het Sociaal Plan niet voorziet; - te adviseren in die gevallen, waarin uitvoering van het Sociaal Plan tot een voor de individuele medewerker onbillijke uitkomst zou leiden; Samenstelling De commissie bestaat uit drie leden: - Eén lid benoemd door de werknemersorganisaties die het Sociaal Plan mede hebben ondertekend; - Eén lid benoemd door de werkgevers; dit lid mag echter niet in een werknemersrelatie tot de werkgevers staan; - Eén door de twee gezamenlijk benoemd derde lid, die tevens de functie van onafhankelijk voorzitter vervult. De commissie wordt in zijn werkzaamheden gepreadviseerd door de afdeling Personeel & Organisatie. Deze vervult tevens het ambtelijk secretariaat en verzorgt de communicatie tussen de commissie en de betrokkenen. Bevoegdheden - De commissie adviseert desgevraagd de werknemer(s) en de werkgever ten aanzien van onderwerpen die begrepen zijn onder de in artikel 1 weergegeven taken. - De commissie is bevoegd naar eigen inzicht werknemers, leidinggevenden en directies te horen op basis van hoor en wederhoor in maximaal twee ronden. - De commissie kan zich laten bijstaan door in- of externe deskundigen. De gemaakte kosten van deze deskundigen komen na overleg met de werkgever, voor rekening van de werkgever. - De commissie is niet bevoegd te adviseren, indien een verschil van mening betrekking heeft op of voortvloeit uit een of meerdere bepalingen van de CAO. In dat geval zal de werknemer en/of de werkgever zich dienen te wenden tot de in de sector bestaande geschillencommissie. pagina 9 van 10

10 Uitspraken Indien de commissie een advies uitbrengt zal de werkgever het advies volgen, tenzij de werkgever gemotiveerd aantoont dat zwaarwegende bedrijfsbelangen zich daartegen verzetten. Geheimhouding De leden van de commissie zijn verplicht tot geheimhouding van alle particuliere en zakelijke gegevens, die bij het uitoefenen van hun taak ter hunner kennis komen en waarvan zij hadden kunnen begrijpen dat bekendmaking nadeel kan berokkenen aan de werknemer(s) en/of aan de werkgever, dit zoals vermeld in het Wetboek van Strafrecht. Informatie Alle betrokkenen binnen de geïntegreerde organisatie zullen desgevraagd de commissie die informatie verstrekken, die deze voor de uitoefening van haar taak nodig heeft. De commissie ontvangt onder meer regelmatig een overzicht met namen, leeftijden, diensttijden en functies van werknemers die niet herplaatst kunnen worden en een overzicht van de vacatures. De notulen van de vergaderingen van de commissie zijn niet openbaar voor derden, tenzij de commissieleden anders oordelen. pagina 10 van 10

Versie 26-04-2012 CONCEPT. Sociaal Plan MCO

Versie 26-04-2012 CONCEPT. Sociaal Plan MCO Versie 26-04-2012 CONCEPT Sociaal Plan MCO 1 mei 2012 tot en met 31 december 2013 1 Overweging Sociale partners, MCO directie en de vakbonden FNV KIEM en NTB hebben gewerkt aan een, volgens partijen verantwoord

Nadere informatie

Maatregelen voor het opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV. Met opmaak: Nederlands (standaard)

Maatregelen voor het opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV. Met opmaak: Nederlands (standaard) Maatregelen voor het opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV Met opmaak: Nederlands (standaard) Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Doelstelling en werkingssfeer 3 Looptijd 4 Definities 4 Hardheidsclausule

Nadere informatie

Sociale Regeling GROLSCHE BIERBROUWERIJ NEDERLAND B.V. 1 mei 2015-31 december 2015

Sociale Regeling GROLSCHE BIERBROUWERIJ NEDERLAND B.V. 1 mei 2015-31 december 2015 Sociale Regeling GROLSCHE BIERBROUWERIJ NEDERLAND B.V. 1 mei 2015-31 december 2015 ifale versie 22 april 2015 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Algemeen 2.1 Werkingsduur/looptijd 2.2 Werkingssfeer 2.3 Wijziging

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 1 januari 2013-1 januari 2015

SOCIAAL PLAN 1 januari 2013-1 januari 2015 SOCIAAL PLAN 1 januari 2013-1 januari 2015 Woonzorggroep Samen Jacob Ruysdaellaan 30 1741 KW Schagen 1 INLEIDING Woonzorggroep Samen hecht grote waarde aan goed werkgeverschap en streeft vanuit die gedachte

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan Organisatieontwikkeling. 1 april 2012

Doorlopend Sociaal Plan Organisatieontwikkeling. 1 april 2012 Doorlopend Sociaal Plan Organisatieontwikkeling 1 april 2012 INHOUDSOPGAVE 1 Preambule...3 2 Begripsbepalingen...4 3 Algemene bepalingen...6 4 Regels bij organisatieverandering...7 4.1 Organisatiestructuur

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Landelijke Publieke Omroepen 1 juni 2010 t/m 30 juni 2013 verlengd t/m 31 december 2013 hierna verlengd t/m 31 december 2014

SOCIAAL PLAN. Landelijke Publieke Omroepen 1 juni 2010 t/m 30 juni 2013 verlengd t/m 31 december 2013 hierna verlengd t/m 31 december 2014 SOCIAAL PLAN Landelijke Publieke Omroepen 1 juni 2010 t/m 30 juni 2013 verlengd t/m 31 december 2013 hierna verlengd t/m 31 december 2014 Preambule... 4 Artikel 1 Definities... 6 a) Werkgever... 6 b) Werknemer...

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan Ziekenhuis Bernhoven 2008-2013

Doorlopend Sociaal Plan Ziekenhuis Bernhoven 2008-2013 Doorlopend Sociaal Plan Ziekenhuis Bernhoven 2008-2013 doorlopend sociaal plan versie definitief 15 november 2008 1 Ondergetekenden: De stichting ziekenhuis Bernhoven gevestigd te Bernheze, te noemen de

Nadere informatie

C O N C E P T. Sociaal Plan 2014 Novum Nieuws

C O N C E P T. Sociaal Plan 2014 Novum Nieuws C O N C E P T Sociaal Plan 2014 Novum Nieuws 15 september 2014 tot en met 31 december 2014 C O N C E P T Sociaal Plan Novum Nieuws 2014 1 Inhoud I. Inleiding II. Werkingssfeer III. Werkingsduur IV. Definities

Nadere informatie

Bedrijfsonderdeel / afdeling waarop dit document betrekking heeft

Bedrijfsonderdeel / afdeling waarop dit document betrekking heeft Sociaal Plan Soort document Kies uit: - Beleidsnotitie Doel Bedrijfsonderdeel / afdeling waarop dit document betrekking heeft Kies uit: - Organisatie breed Het waarborgen van de rechtszekerheid voor medewerkers

Nadere informatie

Overgangsregeling 1april 2014 tot 1 april 2018. Sociale Regeling DSM Biologics Company B.V.

Overgangsregeling 1april 2014 tot 1 april 2018. Sociale Regeling DSM Biologics Company B.V. Overgangsregeling 1april 2014 tot 1 april 2018 Sociale Regeling DSM Biologics Company B.V. Sociale Regeling DSM Biologics Inleiding De Sociale Regeling van DSM Biologics Company B.V. (hierna: Werkgever)

Nadere informatie

Sociaal Plan. Van Hoogevest Bouw Onderhoud & Renovatie. Van Werk Naar Werk. Afslanking van het bouwbedrijf. en het mobiliteitsplan

Sociaal Plan. Van Hoogevest Bouw Onderhoud & Renovatie. Van Werk Naar Werk. Afslanking van het bouwbedrijf. en het mobiliteitsplan Sociaal Plan Afslanking van het bouwbedrijf Van Hoogevest Bouw Onderhoud & Renovatie en het mobiliteitsplan Van Werk Naar Werk INHOUDSOPGAVE 2 1. Inleiding pag. 3 1.1 Definities 2. Uitgangspunten pag.

Nadere informatie

BIJLAGE 11. Sociaal plan Ten Boer ten behoeve van model Ten Boer - Groningen

BIJLAGE 11. Sociaal plan Ten Boer ten behoeve van model Ten Boer - Groningen BIJLAGE 11 Sociaal plan Ten Boer ten behoeve van model Ten Boer - Groningen Versie 26 juni 2006 Inhoudsopgave Ten Boer, 26 juni 2006...1 Inhoudsopgave...2 Toepassing sociaal plan... 4 1 Begripsbepalingen...

Nadere informatie

Van werk naar werk. Sociaal Statuut. Ambtelijke fusie waterschap Veluwe en waterschap Vallei & Eem 1 januari 2012

Van werk naar werk. Sociaal Statuut. Ambtelijke fusie waterschap Veluwe en waterschap Vallei & Eem 1 januari 2012 Sociaal Statuut Ambtelijke fusie waterschap Veluwe en waterschap Vallei & Eem 1 januari 2012 Vastgesteld in de commissie voor Bijzonder Georganiseerd Overleg op 2 februari 2011 en bekrachtigd door de Algemene

Nadere informatie

Sociaal Statuut Esprit Scholen

Sociaal Statuut Esprit Scholen Sociaal Statuut Esprit Scholen > Tevens Sociaal Plan Mundus, opgenomen in hoofdstuk 7 November 2014, versie 2 Vastgesteld College van Bestuur dd Inhoudsopgave 1 Preambule... 4 1.1 Inleiding... 4 1.1.1

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DIELCO PLASTIC INDUSTRIE B.V. GELDROP

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DIELCO PLASTIC INDUSTRIE B.V. GELDROP COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DIELCO PLASTIC INDUSTRIE B.V. TE GELDROP LOOPTIJD 1 MEI 2012 TOT EN MET 30 APRIL 2013 Copyright 2012 AWVN Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar

Nadere informatie

1 november 2010 tot 1 januari 2012

1 november 2010 tot 1 januari 2012 Algemene Bank-CAO 1 november 2010 tot 1 januari 2012 Algemene Bank-CAO collectieve arbeidsovereenkomst voor de periode 1 november 2010 tot 1 januari 2012 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK l ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR VAKTIJDSCHRIFTJOURNALISTEN 1 januari 2013-31 december 2013 www.uitgeverijbedrijf.nl

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR VAKTIJDSCHRIFTJOURNALISTEN 1 januari 2013-31 december 2013 www.uitgeverijbedrijf.nl COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR VAKTIJDSCHRIFTJOURNALISTEN 1 januari 2013-31 december 2013 www.uitgeverijbedrijf.nl De ondergetekenden: De Werkgeversvereniging Uitgeverijbedrijf (WU) gevestigd aan

Nadere informatie

Sociaal statuut. Waterschap Rijn en IJssel

Sociaal statuut. Waterschap Rijn en IJssel BIJLAGE 1 Sociaal statuut Waterschap Rijn en IJssel (1 januari 2014 tot 1 januari 2016) INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Algemeen 5 Artikel 1 Begripsbepalingen. 5 Artikel 2 Leeswijzer 7 Artikel 3

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST IN DE METALEKTRO 2011/2013

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST IN DE METALEKTRO 2011/2013 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST IN DE METALEKTRO 2011/2013 1 VOORAF Voor u liggen de Collectieve Arbeidsovereenkomsten (CAO s) In de Metalektro 2011/2013 Voor het Hoger Personeel (HP) in de Metalektro

Nadere informatie

Plan Sociale maatregelen ID-medewerkers

Plan Sociale maatregelen ID-medewerkers Verantwoordelijk manager: Susanne Plass Pagina 1 van 31 DEEL A. Tandem / Bijlage 2. Plan Sociale maatregelen ID-medewerkers 1. INLEIDING 2. DEFINITIES 3. ALGEMENE BEPALINGEN 4. MOBILITEITSBEVORDERENDE

Nadere informatie

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Gelet op artikel 55u, van het Besluit algemene rechtspositie politie: Besluit

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Gelet op artikel 55u, van het Besluit algemene rechtspositie politie: Besluit Regeling van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties inhoudende de vaststelling van een landelijk sociaal statuut Nederlandse politie De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. Meneba B.V. te Rotterdam. 1 april 2014 tot april 2017

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. Meneba B.V. te Rotterdam. 1 april 2014 tot april 2017 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Meneba B.V. te Rotterdam 1 april 2014 tot april 2017 Collectieve arbeidsovereenkomst Tussen de ondergetekenden: Meneba B.V. te Rotterdam; als partij ter ene zijde en FNV

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst 2006/2007 voor de landelijke onderwijsverzorgingsinstellingen

Collectieve arbeidsovereenkomst 2006/2007 voor de landelijke onderwijsverzorgingsinstellingen Collectieve arbeidsovereenkomst 2006/2007 voor de landelijke onderwijsverzorgingsinstellingen afgesloten tussen: WVOI - Enschede en ABVAKABO FNV - Zoetermeer AOb - Utrecht Onderwijsbond CNV - Zoetermeer

Nadere informatie

Voor het zoeken in dit bestand kunt u gebruik maken van de zoekfunctie van Acrobat Reader (Bewerken>Zoeken).

Voor het zoeken in dit bestand kunt u gebruik maken van de zoekfunctie van Acrobat Reader (Bewerken>Zoeken). Voor het zoeken in dit bestand kunt u gebruik maken van de zoekfunctie van Acrobat Reader (Bewerken>Zoeken). Collectieve arbeidsovereenkomst voor het reprografisch bedrijf 2014 2015 Tussen ondergetekenden,

Nadere informatie

10d Voorzieningen bij werkloosheid

10d Voorzieningen bij werkloosheid 10d Voorzieningen bij werkloosheid Artikel 10d:1 Werkingssfeer Dit hoofdstuk is van toepassing op de ambtenaar die op grond van artikel 8:3, 8:5, 8:6 of 8:8 ontslagen wordt en de ambtenaar die op grond

Nadere informatie

collectieve arbeidsovereenkomst voor LIBBEY HOLLAND te Leerdam

collectieve arbeidsovereenkomst voor LIBBEY HOLLAND te Leerdam 9#434686 collectieve arbeidsovereenkomst voor LIBBEY HOLLAND te Leerdam INHOUDSOPGAVE behorende bij de collectieve arbeidsovereenkomst voor B.V. Koninklijke Nederlandsche Glasfabriek Leerdam te Leerdam.

Nadere informatie

Sociaal Plan Kenniscentra Beroepsonderwijs Bedrijfsleven

Sociaal Plan Kenniscentra Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Sociaal Plan Kenniscentra Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Sociaal Plan WKBB, versie 27 november 2014 1 Sociaal Plan Kenniscentra Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Inleiding Als gevolg van de in het Regeerakkoord

Nadere informatie

Sociaal Statuut voor de herindeling van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen

Sociaal Statuut voor de herindeling van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen Sociaal Statuut voor de herindeling van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen Inhoud Hoofdstuk 1 Algemeen Blz. 2 Hoofdstuk 2 Algemene uitgangspunten van het sociaal Blz. 5 beleid Hoofdstuk 3 Inrichting

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN BANENPLAN PON

SOCIAAL PLAN BANENPLAN PON 1 SOCIAAL PLAN BANENPLAN PON 2014 1-4-2014 TOT 1-1-2015 ONDERHANDELAARSAKKOORD 2 Inleiding Directe aanleiding voor het opstellen van een Sociaal Plan is het ontbreken van instroom van jong personeel bij

Nadere informatie

Partij(en) te ener zijde: Vereniging FME-CWM, ondernemersorganisatie voor de technologische industrie;

Partij(en) te ener zijde: Vereniging FME-CWM, ondernemersorganisatie voor de technologische industrie; 14 oktober 2011 Staatscourant 2011, 14087 Metalektro 2011/2013 Verbindendverklaring CAO-bepalingen MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie