Sociaal Plan Reorganisatie Splitsing Frontoffice/Backoffice MCB Nederland B.V. Versie 1.5, definitief 15 augustus 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sociaal Plan Reorganisatie Splitsing Frontoffice/Backoffice MCB Nederland B.V. Versie 1.5, definitief 15 augustus 2012"

Transcriptie

1 Sociaal Plan Reorganisatie Splitsing Frontoffice/Backoffice MCB Nederland B.V. Versie 1.5, definitief 15 augustus 2012

2 Sociaal Plan MCB Nederland B.V. 1 Inhoud 1 1. Inleiding 2 2. Arbeidsvoorwaarden / kostenvergoedingen 3 3. Begeleiding externe arbeidsmarkt 4 4. Regelingen bij gedwongen ontslag 5 Bijlage 1 Reglement begeleidingscommissie 9 Bijlage 2 Definitie passende functie 10

3 Sociaal Plan MCB Nederland B.V Inleiding Toepassing Dit sociaal plan is uitsluitend van toepassing op medewerkers -voor onbepaalde tijd in dienst van MCB Nederland B.V.- die betrokken zijn bij deze reorganisatie Wanneer in dit sociaal plan de aanduiding werknemer of medewerker wordt gebruikt, dient hiervoor tevens, mutatis mutandis, werkneemster of medewerkster te worden gelezen Werking van het sociaal plan. Dit sociaal plan treedt in werking d.d en eindigt per Het eerder, met de Ondernemingsraad, afgesloten Sociaal Kader van oktober 2010 komt hiermee te vervallen. Partijen (vakbonden FNV en De Unie en de OR MCB Nederland B.V. en Directie MCB Nederland B.V.) zullen in onderhandeling treden over een nieuw Sociaal Kader na einde van dit Sociaal Plan. Beëindiging dan wel tussentijdse wijzigingen en/of bijstellingen van de bepalingen van het sociaal plan zullen niet eerder plaatsvinden dan nadat daarover tussen hierboven genoemde partijen overeenstemming is bereikt. De werkgever dan wel hun eventuele rechtsopvolgers waarborgen de volledige uitvoering van het sociaal plan voor de duur waarvoor dit is opgesteld. Op grond van dit sociaal plan schriftelijk gemaakte afspraken met individuele medewerkers zullen in hun uitwerking niet worden beperkt door de looptijd van het sociaal plan. Voor zaken met betrekking tot de ter beschikking gestelde bedrijfsauto, wordt verwezen naar de autoregeling van MCB Nederland B.V Interpretatie. De interpretatie van bepalingen van dit sociaal plan berust bij partijen (Directie MCB Nederland B.V., OR MCB Nederland B.V. en de vakbonden FNV en De Unie) Instelling begeleidingscommissie. Indien tussen de werkgever en één of meer werknemers verschil van mening ontstaat over toepassing en/of interpretatie van het sociaal plan en/of de daarbij behorende nadere regelingen en afspraken, zullen zij zich inspannen dit geschil door overleg te regelen. In geval dit niet mogelijk blijkt te zijn, kan het geschil worden onderworpen aan het advies van een daartoe in te stellen commissie. De commissie is samengesteld uit een gelijk aantal door de werkgever en door de

4 Sociaal Plan MCB Nederland B.V. 3 ondernemingsraad benoemde leden. De leden kiezen uit hun midden een voorzitter en een secretaris. De werkwijze van de commissie is vastgesteld bij reglement (bijlage I). Een en ander laat onverlet het recht van zowel de werkgever als de individuele medewerkers om zich tot een bevoegde Kantonrechter te wenden Hardheidsclausule. In gevallen, waarin toepassing van de regeling zou leiden tot een individueel onbillijke situatie, kan de werkgever van deze bepalingen afwijken in een voor de werknemer gunstige zin Verstrekken van inlichtingen. De werknemer, die een beroep doet op de financiële voorzieningen van dit sociaal plan, verplicht zich aan werkgever de noodzakelijke inlichtingen en gegevens naar waarheid te verstrekken. Het verstrekken van onjuiste en/of onvolledige inlichtingen alsmede misbruik maken van de geboden regelingen heeft uitsluiting van het sociaal plan tot gevolg en kan tot terugvordering van ten onrechte genoten vergoedingen leiden. 2. Arbeidsvoorwaarden en kostenvergoedingen bij gedwongen functiewijziging Salaris, functiegebonden vergoedingen en faciliteiten. A. Het salaris en het salarisperspectief, alsmede vergoedingen en faciliteiten specifiek verbonden aan de vorige functie blijven gehandhaafd totdat het overleg over de nieuwe arbeidsvoorwaarden is afgerond en de daarbij behorende overgangsmaatregelen zijn vastgesteld, doch uiterlijk tot 4 weken na aanbieden nieuwe functie. B. Bij inschaling in een functie in een lagere functie- en/of salarisschaal, geldt het basissalaris (salaris lagere functie) aangevuld met een persoonlijke toeslag tot het salaris van de oude functie. C. CAO-verhogingen, winstdeling, ploegentoeslag, 13 e maand en eventuele bonusuitkeringen zullen doorgevoerd worden over het basissalaris. Pensioenopbouw en vakantietoeslag worden berekend over het basissalaris aangevuld met de persoonlijke toeslag Her-, bij- of omscholing. Indien voor het goed uitoefenen van de nieuwe functie binnen MCB Nederland B.V. her-, bij- of omscholing noodzakelijk is, kan dit binnen de normale werktijden plaatsvinden. Ingeval van her-, bij of omscholing buiten de reguliere werktijden zal geen compensatie van werktijd plaatsvinden. De kosten van deze her-, bij- of omscholing zijn voor rekening van MCB Nederland B.V., één en ander voorzover geen wettelijke voorzieningen of overheidsbijdragen terzake bestaan. Werkgever zal bevorderen dat opleiding kan worden gevolgd zodat plaatsing in een functie van dezelfde functiegroep en salarisschaal tot de mogelijkheden behoort. Werknemer zal

5 Sociaal Plan MCB Nederland B.V. 4 meewerken aan het verkrijgen van wettelijke voorzieningen of overheidsbijdragen. 3. Begeleiding bij zoeken naar werkkring op de externe arbeidsmarkt Begeleidingsfaciliteiten. Ten behoeve van de individuele medewerker aan wie binnen MCB Nederland én binnen MCB Groep geen passende functie (zie bijlage 2 voor de definitie) kan worden aangeboden, zal worden nagegaan wat de mogelijkheden zijn op de externe arbeidsmarkt. In geval van een verschil van inzicht ten aanzien van passende functie zal de begeleidingscommissie (2 OR-leden en 2 vertegenwoordigers van de werkgever) om haar visie en advies worden gevraagd. Dit is van toepassing op alle punten binnen dit Sociaal plan waarbij het begrip passende functie wordt vermeld. De werkgever zal zich inspannen om individuele medewerkers, dan wel groepen van medewerkers, te bemiddelen naar een werkkring buiten MCB Nederland B.V. Aan deze medewerkers wordt ook de mogelijkheid van outplacement aangeboden. Zie hiervoor punt 4.2. De medewerker kan, voor zover nodig, met behoud van salaris, na overleg met de leidinggevende en binnen redelijkheid, vrij nemen voor het voeren van sollicitatiegesprekken. Reiskosten tot maximaal 75 km enkele reis, verband houdende met de sollicitatie, zullen in redelijkheid worden vergoed ( 0,19 netto per km), tenzij medewerker van de potentiële nieuwe werkgever reeds een reiskosten vergoeding heeft ontvangen. Indien duidelijk is dat een functie buiten MCB Nederland B.V. te realiseren is, doch dat daartoe een opleiding moet worden gevolgd, zijn de kosten hiervan voor rekening van de werkgever tot een maximum van 2.500,00 inclusief reiskosten. Medewerkers die zelfstandig naar ander werk buiten MCB Nederland B.V. zoeken, zullen worden ondersteund teneinde hun initiatief zo succesvol als mogelijk te doen zijn. De medewerker kan met behoud van salaris, na overleg met de leidinggevende en binnen redelijkheid, vrij nemen voor het voeren van sollicitatiegesprekken. De werkgever zal een personeelsbestand opzetten waarin de (ex)werknemers, die hier prijs op stellen, gedurende één jaar worden opgenomen. Bij uitbreiding van het personeelsbestand zal de (ex)werknemer bij gelijke geschiktheid ten opzichte van een externe kandidaat, de voorkeur genieten bij invulling van de vacature. Dit punt is niet van toepassing indien een medewerker met gebruikmaking van een financiële tegemoetkoming, MCB Nederland B.V. heeft verlaten Onvrijwillig ontslag. Werkgever zal stappen ondernemen (ontslagprocedure) indien de medewerker een aanbod voor een passende functie intern, dan wel extern, heeft afgewezen, dan wel niet bereid is gebleken mee te werken aan het vinden van een oplossing. In deze situatie bestaat geen recht op aanvullende financiële regelingen.

6 Sociaal Plan MCB Nederland B.V Vrijstelling van arbeid. Indien de werkgever dit gewenst acht, kan de voor ontslag voorgedragen werknemer vrijgesteld worden van arbeid met behoud van salaris en overige arbeidsvoorwaarden, met uitzondering van die emolumenten of faciliteiten, die verband houden met de uitoefening van de functie (zoals bijvoorbeeld woonwerkvergoeding en onkosten- of representatievergoedingen). 4. Regelingen bij gedwongen ontslag. Inleiding Bij gedwongen ontslag komen medewerkers, aan wie geen passende functie binnen de MCB Groep kan worden geboden, in aanmerking voor de onder 4.1. genoemde vergoeding. Daarnaast kunnen medewerkers gebruik maken van de onder 4.2. genoemde regeling voor Outplacement. De medewerker dient binnen 3 weken nadat hij het sociaal plan persoonlijk heeft ontvangen aan te geven of hij gebruik wenst te maken van Outplacement Vergoeding bij gedwongen ontslag In geval van gedwongen ontslag zal het UWV worden verzocht ontslagvergunning te verlenen, of wordt een beëindigingovereenkomst gesloten dan wel wordt de kantonrechter verzocht het dienstverband te ontbinden. Medewerkers komen desgewenst in aanmerking voor vergoeding van eventuele juridische kosten (mits geen beroep kan worden gedaan op een rechtsbijstandverzekering) van 750,=, te factureren door betreffende advocaat of jurist van de vakbond FNV of De Unie De vergoeding wordt bepaald conform de onderstaande berekeningen. Hierbij is rekening gehouden met de leeftijd van de medewerker en de hierbij behorende kansen op de arbeidsmarkt. Voor elk geheel of gedeeltelijk dienstjaar dat de werknemer (tot en met het 34 e levensjaar) bij MCB Nederland B.V. in dienst is geweest, wordt een half bruto maandsalaris uitgekeerd. Voor elk geheel of gedeeltelijk dienstjaar dat de werknemer (vanaf het 35 e tot en met het 44 e levensjaar) bij MCB Nederland B.V. in dienst is geweest, wordt één bruto maandsalaris uitgekeerd. Voor elk geheel of gedeeltelijk dienstjaar dat de werknemer (vanaf het 45 e tot en met het 54 e levensjaar) bij MCB Nederland B.V. in dienst is geweest, wordt 1½ bruto maandsalaris uitgekeerd. Voor elk geheel of gedeeltelijk dienstjaar dat de werknemer (vanaf het 55 e levensjaar) bij MCB Nederland B.V. in dienst is geweest, worden twee bruto maandsalarissen uitgekeerd. Dienstjaren worden afgerond op hele jaren, daarbij geldt dat 6 maanden 1 dag naar beneden worden afgerond en 6 maanden + 1 dag naar boven worden afgerond.

7 Sociaal Plan MCB Nederland B.V. 6 De conform bovenstaande berekening vastgesteld bruto vergoeding zal worden verhoogd met correctiefactor 1,2. In het bruto maandsalaris wordt meegerekend: vakantietoeslag en een volledige dertiende maand.* *bij indiensttreding na wordt slechts een halve dertiende maand in het bruto maandsalaris meegerekend. De eenmalige uitkering is een bruto uitkering, die door de werkgever onder inhouding van de verschuldigde loonbelasting zal worden uitbetaald aan de werknemer binnen één maand na beëindiging van het dienstverband. De eenmalige uitkering zal als een aparte post zichtbaar zijn op de laatste loonstrook. De werknemer kan tot uiterlijk één maand voor het einde van het dienstverband schriftelijk kenbaar maken dat hij de eenmalige uitkering op een andere wijze uitbetaald wenst te krijgen, mits toegestaan binnen de fiscale regelgeving en deze betaalwijze geen extra kosten voor de werkgever met zich meebrengt. In het kader van uitbetaling van het bovenstaande bedrag en de wijze waarop zal de werkgever fiscale ondersteuning faciliteren in de vorm van een groepsbijeenkomst. Zou er nadien nog behoefte bestaan aan individuele ondersteuning dan wordt dit vergoed tot maximaal 500,=, op factuurbasis Outplacement en opleiding De werkgever zal de werknemer de mogelijkheid van outplacement aanbieden zoals beschreven in punt 3.1. Ook in geval van outplacement zal na ontvangst van de ontslagvergunning het dienstverband normaal worden opgezegd. Opzegtermijnen worden dus in geval van outplacement niet verlengd. In overleg met de ondernemingsraad zal de keuze van de externe begeleider(s) van het outplacementtraject bepaald en geëvalueerd worden. De maximale kosten van outplacement (te betalen aan outplacementbureau) zijn in onderstaande staffel opgenomen. Outplacement bij 0 tot 3 dienstjaren: max ,= Outplacement bij 3 tot 6 dienstjaren: max ,= Outplacement bij 6 tot 9 dienstjaren: max ,= Outplacement 9 dienstjaren of langer: max ,= Indien naar de mening van het outplacementbureau door werknemer onvoldoende inspanningen worden geleverd, kan werkgever besluiten de outplacementactiviteiten te beëindigen en de reeds betaalde outplacementkosten bij werknemer terug te vorderen Ook in geval van Outplacement, komt de medewerker in aanmerking voor de onder 4.1 genoemde vergoeding bij gedwongen ontslag Opleiding Indien het bureau dat de outplacement verzorgt een opleidingsadvies geeft, kan de

8 Sociaal Plan MCB Nederland B.V. 7 medewerker een beroep doen op een bijdrage voor scholing. Deze mogelijkheid staat ook open voor medewerkers die niet hebben gekozen voor outplacement. De opleidingen dienen te voldoen aan de volgende criteria: - hoge mate van arbeidsmarktrelevantie - kortdurend (maximaal 1 schooljaar) - erkende opleiding - opleiding dient voor het behalen van een vakdiploma of een bepaalde bevoegdheid. Indien de werkgever van mening is dat de gewenste opleiding niet voldoet aan de hiervoor gestelde criteria, zal het verzoek (gemotiveerd) worden afgewezen. Indien medewerker het met dit besluit niet eens is, kan hij dit voorleggen aan de begeleidingscommissie. De maximale bijdrage bedraagt 2.500,= op factuurbasis (incl. reiskosten) Aanvragen van uitkeringen in het kader van de werkloosheidswetten Algemeen Dit sociaal plan is uitsluitend van toepassing op medewerkers -voor onbepaalde tijd in dienst van MCB Nederland B.V.- die betrokken zijn bij deze reorganisatie. De medewerker komt niet in aanmerking voor de regeling als de beëindiging van het dienstverband op grond van aan hem te verwijten redenen plaatsvindt. Medewerkers met wie een beëindigingovereenkomst is gesloten, of voor wie bij het UWV een ontslagvergunning is aangevraagd, of bij de kantonrechter om ontbinding van de arbeidsovereenkomst is verzocht, dienen zich direct nadat zij deze mededeling hebben ontvangen als werkzoekende te laten inschrijven bij het UWV in hun ressort, en deze inschrijving niet ongedaan te maken voordat zij een andere dienstbetrekking hebben aanvaard. Daarnaast dienen zij tijdig, dat wil zeggen, voor ingang van de eventuele werkloosheid, een werkloosheidsuitkering aan te vragen bij het UWV of in het geval u woonachtig bent in het buitenland bij de daartoe aangewezen instantie. De werkgever is desgewenst bereid de medewerker terzijde te staan bij het aanvragen van een dergelijke uitkering en behulpzaam te zijn bij de administratieve behandeling van de aanvraag. Indien een medewerker in gebreke blijft te voldoen aan het hierboven bepaalde, verliest hij daardoor rechten op de in dit sociaal plan beschreven regelingen Procedures bij einde dienstverband Indien het tijdstip van het einde van de dienstbetrekking vaststaat, worden door de werkgever, op basis van het in het sociaal plan bepaalde, de individuele aanspraken en verplichtingen vastgesteld. De medewerker ontvangt: Een beëindigingovereenkomst of ontslagbevestiging. Een brief inhoudende de individuele aanspraken en verplichtingen, voor zover niet opgenomen in de beëindigingovereenkomst.

9 Sociaal Plan MCB Nederland B.V. 8 Een getuigschrift. 5. Plaatsmakersregeling De werknemer die niet boventallig is en door zijn vrijwillig vertrek plaats maakt voor een boventallig verklaarde collega, kan aanspraak maken op een plaatsmakersregeling. De werknemer die gebruik wenst te maken van deze regeling, dient daartoe een verzoek in bij de werkgever. Een dergelijk verzoek wordt gehonoreerd indien het vertrek van de desbetreffende medewerker ertoe leidt dat een andere boventallige werknemer, zijn arbeidsplaats hierdoor behoudt. De medewerker die een plaatsmakersverzoek indient en dit verzoek wordt gehonoreerd, ontvangt een vergoeding ten bedrage van 50% van de voor de boventallig en aangezegde werknemer te bepalen vergoeding met een maximum van de vergoeding zoals de werknemer zelf gekregen zou hebben indien hij/zij boventallig zou zijn verklaard. De werknemer wiens aanspraak op dit artikel wordt gehonoreerd heeft geen aanspraak op de overige voorzieningen uit dit Sociaal Plan. De werknemer die gebruik wenst te maken van dit artikel neemt zelf ontslag. Afspraken tussen werkgever en werknemer aangaande de plaatsmakersregeling kunnen worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Voor akkoord getekend op augustus 2012, namens de directie van MCB Nederland B.V. J.P. Harteman namens de OR van MCB Nederland B.V. E. Dortmans namens FNV Bondgenoten namens De Unie A. van der Pijl D. van Gestel

10 Sociaal Plan MCB Nederland B.V. 9 Bijlage 1. Reglement begeleidingscommissie 1. De werkgever zal in overleg met de ondernemingsraad een begeleidingscommissie instellen om de uitvoering van het sociaal plan te begeleiden en binnen dat plan de belangen van de betrokken individuele medewerkers te behartigen. 2. Voor de duur van de uitvoering van het sociaal plan bestaat de commissie uit twee door de werkgever aangewezen leden en twee door de Ondernemingsraad aangewezen leden. Deze kiezen uit hun midden een voorzitter en een secretaris. Zowel de voorzitter als de secretaris kunnen de begeleidingscommissie bijeen roepen. 3. De commissie brengt in individuele gevallen desgevraagd advies uit aan de medewerker of aan de werkgever met betrekking tot de toepassing van het sociaal plan. 4. De commissie brengt advies uit aan de werkgever, nadat de medewerker zich schriftelijk tot de commissie heeft gewend met een verzoek aangaande de redelijkheid van een ten aanzien van de medewerker genomen beslissing inzake de uitvoering van het sociaal plan. 5. De commissie brengt haar adviezen binnen een termijn van drie weken na het tijdstip van aanvragen daarvan uit. In bijzondere gevallen kan deze termijn met maximaal één week worden verlengd. De betreffende medewerker ontvangt van dit advies geen kopie noch informatie. Ook in geval van verschil van inzicht ten aanzien van het begrip passende functie, brengt de commissie haar advies uit aan de werkgever. 6. De commissie neemt geen klachten in behandeling dan nadat zij zich ervan heeft vergewist, dat via de normale hiërarchische weg geen overeenstemming is bereikt. 7. De werkgever beslist na kennis te hebben genomen van het advies van de commissie. Van meerderheidsadviezen zal door de werkgever niet worden afgeweken. De werkgever zal haar beslissing schriftelijk en gemotiveerd mededelen aan de betrokken medewerker en in kopie aan de commissie, een en ander binnen een periode van drie weken na ontvangst van het advies van de commissie 8. De leden van de commissie zijn verplicht tot geheimhouding van alle particuliere en zakelijk gegevens, die hen bij het uitoefenen van hun taak ter kennis komen.

11 Sociaal Plan MCB Nederland B.V. 10 Bijlage 2. Definitie passende functie Een functie waarvoor de medewerker beschikt over de kennis en kunde die noodzakelijk worden geacht om deze naar behoren te kunnen uitoefenen dan wel waarvoor de medewerker binnen een termijn van 6 maanden om-, her- of bijgeschoold kan worden én die hem in verband met zijn persoonlijkheid, zijn omstandigheden en de voor hem bestaande uitzichten redelijkerwijs kan worden opgedragen. Een passende functie is doorgaans van hetzelfde functieniveau als de oude functie, maar kan ook van een hoger niveau of maximaal twee functie/salaris-niveau s lager zijn dan de oude functie. Onder passende functie kan ook worden verstaan een functie binnen een van de MCB Groep bedrijven binnen een straal van 50 kilometer van Valkenswaard.

SOCIAAL PLAN 24 februari september 2014

SOCIAAL PLAN 24 februari september 2014 SOCIAAL PLAN 24 februari 2014 30 september 2014 Sociaal plan Goes 2014 V 0.4 1 1. Werkingssfeer en doelstelling 4 2. Werkingsduur 5 3. Definities 6 4.1 Hardheidsclausule 7 4.2 Speciale afspraken 7 5. Begeleidingscommissie

Nadere informatie

Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011. Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8

Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011. Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8 Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011 Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8 Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van

Nadere informatie

FNV Bouw, gevestigd te Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van der Veer;

FNV Bouw, gevestigd te Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van der Veer; Afvloeiingsregeling Bald BV Partijen: Bald BV, gevestigd te Dongen, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar statutair directeur, de heer L.F. Postma, verder te noemen de werkgever; en FNV Bouw,

Nadere informatie

CONCE. Sociaal Plan. Inhoud

CONCE. Sociaal Plan. Inhoud CONCE Sociaal Plan Zwanenberg PT Lichtenvoorde B.V. Inhoud 1. Inleiding 3 2. Definities 4 2.1 Algemeen 4 2.2 Bruto salaris 4 3. Algemene voorwaarden en uitgangspunten 4 3.1 Overeenkomst 4 3.2 Werkingssfeer

Nadere informatie

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is Sociaal Plan AkzoNobel in Nederland 2014-2016 AkzoNobel en vakorganisaties streven naar het behouden van werkgelegenheid bij reorganisaties. Voor die situaties waar behoud van werkgelegenheid onverhoopt

Nadere informatie

Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV Augustus 2010

Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV Augustus 2010 Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV Augustus 2010 Sociaal Plan DELTABiovalue Nederland BV versie 5 augustus 2010 Pagina 1 1. Inleiding In het kader van het besluit van de directie van DELTA NV, eigenaar

Nadere informatie

15 april 2014. Sociaal Plan 1 april 2014-1 april 2015

15 april 2014. Sociaal Plan 1 april 2014-1 april 2015 15 april 2014 Sociaal Plan 1 april 2014-1 april 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen 1.1. Begripsbepalingen 1.2. Werkingssfeer 1.3. Looptijd 1.4. Overleg 2. Procedure 2.1. Vaststelling en mededeling van boventalligheid

Nadere informatie

Sociaal plan Mueller ten behoeve van de verhuizing naar de nieuw te bouwen locatie te Groenlo.

Sociaal plan Mueller ten behoeve van de verhuizing naar de nieuw te bouwen locatie te Groenlo. Sociaal plan Mueller ten behoeve van de verhuizing naar de nieuw te bouwen locatie te Groenlo. Inleiding Deze regeling (hierna te noemen: de Regeling), is bedoeld om de opvang van de sociale gevolgen te

Nadere informatie

1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens:

1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens: Hoofdstuk 14 Activeringsregeling (per 1 juli 2015) en pensioen A Activeringsregeling Artikel 1 Werkingssfeer 1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens:

Nadere informatie

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de medewerkers die vallen onder de CAO VVT. 1. Overeenkomst Ondergetekenden:

Nadere informatie

MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3

MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3 MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3 Inleiding Schakelring heeft nu en de komende jaren te maken met fundamentele ontwikkelingen in welzijn en zorg, die continue aanpassingen en vernieuwingen

Nadere informatie

Sociaal Plan. Koninklijk Instituut voor de Tropen

Sociaal Plan. Koninklijk Instituut voor de Tropen Sociaal Plan Koninklijk Instituut voor de Tropen 0 Inhoud Artikel 1 WERKINGSSFEER EN WERKINGSDUUR... 3 Werkingssfeer... 3 Werkingsduur... 3 Bovenwettelijke uitkeringsregeling bij werkloosheid... 3 Wijziging...

Nadere informatie

PAPYRUS. Sociaal Plan. Papyrus Groep Nederland B.V. Looptijd: 1 juni 2011-1 juni 2013

PAPYRUS. Sociaal Plan. Papyrus Groep Nederland B.V. Looptijd: 1 juni 2011-1 juni 2013 Sociaal Plan Papyrus Groep Nederland B.V. Looptijd: 1 juni 2011-1 juni 2013 27 april 2011 Inhoud sociaal plan 1. Algemene bepalingen artikel 1 Aanleiding sociaal plan artikel 1.2 Overleg artikel 1.3 Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN Nagel Nederland Reorganisatie

SOCIAAL PLAN Nagel Nederland Reorganisatie SOCIAAL PLAN Nagel Nederland Reorganisatie pagina 1 van 15 De ondergetekenden, 1. Krafverkehr Nagel GmbH&Co.KG te Versmold (DLD), mede gevestigd in Nederland/Raalte aldaar h.o.d.n. Nagel Nederland. en

Nadere informatie

S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V.

S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V. S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V. Amsterdam, februari 2015 1 Sociaal Afspraken de Persgroep Nederland --------------------------------------------------------

Nadere informatie

Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV

Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV versie 2 september 2011 Pagina 1 1. Inleiding In het kader van het faillissement van DELTA Biovalue BV en daarmee van DELTA

Nadere informatie

voor het personeel van NXP Semiconductors Netherlands B.V. NXP Software B.V.

voor het personeel van NXP Semiconductors Netherlands B.V. NXP Software B.V. Sociaal Plan 2014 voor het personeel van NXP Semiconductors Netherlands B.V. NXP Software B.V. Looptijd: 8 mei 2014 tot en met 30 juni 2015 Datum: 8 mei 2014 Page 1 of 14 Inhoudsopgave 1 Definities 2 Inleiding

Nadere informatie

1. de sportorganisatie/school/vereniging..., gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door:

1. de sportorganisatie/school/vereniging..., gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door: Arbeidsovereenkomst. De ondergetekenden 1. de sportorganisatie/school/vereniging......, gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door: Naam:...... Functie:... Naam:......

Nadere informatie

Sociaal Plan RELX Groep

Sociaal Plan RELX Groep Sociaal Plan RELX Groep Inleiding Als onderdeel van een internationaal opererend, in multimedia gespecialiseerd concern, worden de Nederlandse RELX ondernemingen (verder in deze inleiding afgekort tot

Nadere informatie

3F UITTREKSEL. Samen Sterker Verder

3F UITTREKSEL. Samen Sterker Verder 3F UITTREKSEL van het Sociaal Plan FNV in Beweging 1 maart 2013 1 oktober 2018 en art. 6 uit het Sociaal Plan tussen FNV Personeel en FNV KIEM van 18 maart 2016 i.v.m. art. 2:334f lid 2 sub g BW Samen

Nadere informatie

S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V. H a H W E E K K R A N T E N

S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V. H a H W E E K K R A N T E N PRINCIPE-AKKOORD S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V. H a H W E E K K R A N T E N Overeengekomen op 15 maart 2017 door: De Persgroep Nederland B.V. NVJ jv/15 maart

Nadere informatie

Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid

Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid Beste Klant, Per 1 januari en 1 juli 2015 zullen er diverse wijzigingen plaatsvinden op het gebied van arbeidsrecht. Hiervan willen wij u graag op de hoogte brengen. De

Nadere informatie

Sociaal Plan Hersenen/Psychiatrie

Sociaal Plan Hersenen/Psychiatrie Sociaal Plan Hersenen/Psychiatrie De Raad van Bestuur van het UMC Utrecht en de werknemersorganisaties, Overwegende: - dat de Raad van Bestuur wordt geconfronteerd met budgettaire bezuinigingen door landelijke

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Bouwbedrijf De Keij B.V. Rotterdam

SOCIAAL PLAN. Bouwbedrijf De Keij B.V. Rotterdam SOCIAAL PLAN Bouwbedrijf De Keij B.V. Rotterdam INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9 Hoofdstuk 10 Hoofdstuk 11 Algemeen

Nadere informatie

Centraal Sociaal Plan 2014 voor het personeel van Philips in Nederland

Centraal Sociaal Plan 2014 voor het personeel van Philips in Nederland Centraal Sociaal Plan 2014 voor het personeel van Philips in Nederland Uitgave : januari 2014 Human Resources Benelux Sociaal Economische Afdeling 2 januari 2014 PHILIPS ELECTRONICS NEDERLAND B.V., gevestigd

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid (WWZ)

Wet Werk en Zekerheid (WWZ) Wet Werk en Zekerheid (WWZ) De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) wijzigt de regels in het flexrecht, het ontslagrecht en de regels rondom de WW. In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de wijzigingen welke

Nadere informatie

Sociaal plan DSM NL Services B.V. 1 april 2018 tot en met 31 maart 2023

Sociaal plan DSM NL Services B.V. 1 april 2018 tot en met 31 maart 2023 Sociaal plan DSM NL Services B.V. 1 april 2018 tot en met 31 maart 2023 Inhoud 1. Werkingssfeer... 3 2. Definities en leeswijzer... 3 3. Werking... 3 4. Procedure... 4 4.1 Boventalligheid... 4 4.2 Passende

Nadere informatie

Addendum GGZ WNB. Looptijd: datum ondertekening tot en met 1 januari 2020 DE ONDERGETEKENDE: Werkgever: GGZ WNB, gevestigd te Halsteren.

Addendum GGZ WNB. Looptijd: datum ondertekening tot en met 1 januari 2020 DE ONDERGETEKENDE: Werkgever: GGZ WNB, gevestigd te Halsteren. Addendum GGZ WNB Looptijd: datum ondertekening tot en met 1 januari 2020 DE ONDERGETEKENDE: Werkgever: GGZ WNB, gevestigd te Halsteren. Werknemersorganisaties: FNV- Zorg & Welzijn, gevestigd te Utrecht

Nadere informatie

Sociaal Plan. Conelgro B.V. 1 februari - 31 december 2015

Sociaal Plan. Conelgro B.V. 1 februari - 31 december 2015 Sociaal Plan Conelgro B.V. 1 februari - 31 december 2015 Pagina 2 van 14 INHOUDSOPGAVE Pagina Hoofdstuk 1 : Inleiding 3 Hoofdstuk 2 : Algemene bepalingen 4 Hoofdstuk 3 : Begripsomschrijvingen 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

S O C I A A L P L A N

S O C I A A L P L A N S O C I A A L P L A N 1. ALGEMENE BEPALINGEN EN UITGANGSPUNTEN 1.1 Siemens Nederland N.V. te Den Haag, verder te noemen werkgever, en de vertegenwoordigers van de Vakverenigingen, hebben overeenstemming

Nadere informatie

Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in de sector Glastuinbouw 2015

Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in de sector Glastuinbouw 2015 Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in de sector Glastuinbouw 2015 Artikel 1 Toepassing Dit reglement is van toepassing op aanmeldingen die na 1 april 2015 zijn ontvangen

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN

SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Centrum voor Muziek en Dans ; overwegende dat besloten is tot opheffing

Nadere informatie

ANWB B.V., gevestigd te Den Haag, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer O. Bouman enerzijds, hierna te noemen ANWB,

ANWB B.V., gevestigd te Den Haag, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer O. Bouman enerzijds, hierna te noemen ANWB, 1 Principeakkoord Sociaal Plan ANWB 2016-2017 De ondergetekenden: ANWB B.V., gevestigd te Den Haag, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer O. Bouman enerzijds, hierna te noemen ANWB, en FNV,

Nadere informatie

Sociaal Plan - Air Products Nederland BV. Januari 2015.

Sociaal Plan - Air Products Nederland BV. Januari 2015. Sociaal Plan - Air Products Nederland BV. Januari 2015. Inleiding. Air Products ziet zich genoodzaakt op wereldwijd, Europees en op landen niveau de bedrijfsorganisaties anders in te richten teneinde te

Nadere informatie

In de Stichting blijft minimaal tot 1 januari 2007 ruimte voor 0,86 fte in de functiegroep Informatiespecialist.

In de Stichting blijft minimaal tot 1 januari 2007 ruimte voor 0,86 fte in de functiegroep Informatiespecialist. VI. Sociaal Plan VI.0 Pre-ambule Voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn per 1 oktober 2005 16,7 FTE s in dienst (bijlage 3). Voor een doorstart vanaf januari 2006, met een te realiseren omzet van

Nadere informatie

Sociaal Plan Fokker Services 2014/2015 vs 4. Collectieve Arbeidsovereenkomst Sociaal Plan 2014/2015 Fokker Services BV. 2 mei 2014 02-05-2014 1

Sociaal Plan Fokker Services 2014/2015 vs 4. Collectieve Arbeidsovereenkomst Sociaal Plan 2014/2015 Fokker Services BV. 2 mei 2014 02-05-2014 1 Collectieve Arbeidsovereenkomst Sociaal Plan 2014/2015 Fokker Services BV 2 mei 2014 02-05-2014 1 INHOUDSOPGAVE A. Inleiding en Algemene bepalingen pagina 4 artikel 1. Inleiding pagina 4 artikel 2. Werkingssfeer

Nadere informatie

Sociaal Plan HAPAG-LLOYD ROTTERDAM Branch of Hapag-Lloyd AG

Sociaal Plan HAPAG-LLOYD ROTTERDAM Branch of Hapag-Lloyd AG Sociaal Plan HAPAG-LLOYD ROTTERDAM Branch of Hapag-Lloyd AG Inhoudsopgave Preambule...3 Artikel 1 Definities...4 Artikel 2 Werkingssfeer en werkingsduur...4 Artikel 3 Algemene bepalingen en voorwaarden...4

Nadere informatie

TRANSITIEVERGOEDING & SOCIAAL PLAN. Dr. mr. Steven Jellinghaus & mr. Karen Maessen De Voort Advocaten I Mediators

TRANSITIEVERGOEDING & SOCIAAL PLAN. Dr. mr. Steven Jellinghaus & mr. Karen Maessen De Voort Advocaten I Mediators TRANSITIEVERGOEDING & SOCIAAL PLAN Dr. mr. Steven Jellinghaus & mr. Karen Maessen De Voort Advocaten I Mediators Wat is een sociaal plan? Niet wettelijk geregeld Spelregels en/of compensatie bij ondernemingsbeslissing

Nadere informatie

Inhoudsopgave 2 Doelstelling en werkingssfeer 3. Voorkomen boventalligheid 6. Boventallig met interne herplaatsing 7

Inhoudsopgave 2 Doelstelling en werkingssfeer 3. Voorkomen boventalligheid 6. Boventallig met interne herplaatsing 7 Maatregelen voor het opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Hoofdstuk 1. Hoofdstuk 2. Hoofdstuk 3. Hoofdstuk 4. Hoofdstuk 5. Hoofdstuk 6. Hoofdstuk 7. Hoofdstuk

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN De Combi Groep BV

SOCIAAL PLAN De Combi Groep BV SOCIAAL PLAN De Combi Groep BV Geldend van..april 2013 tot 1 maart 2014 INHOUDSOPGAVE 2 Hoofdstuk 1 Algemeen Hoofdstuk 2 Definities Hoofdstuk 3 Werkingssfeer Sociaal Plan Hoofdstuk 4 Begeleiding Hoofdstuk

Nadere informatie

Sociaal Plan A. Jansen B.V. 2011/2012

Sociaal Plan A. Jansen B.V. 2011/2012 Sociaal Plan A. Jansen B.V. 2011/2012 SON, MAART 2011 pagina 1 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 4 1.1 Toepassing... 4 1.2 Looptijd Sociaal Plan... 4 1.3 Aanmelden als CAO... 4 2. DEFINITIES... 5 2.1 Werkgever...

Nadere informatie

Transitievergoeding: vloek of zegen?

Transitievergoeding: vloek of zegen? Transitievergoeding: vloek of zegen? Op 18 februari 2014 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel Werk & Zekerheid aangenomen. Dit wetsvoorstel verandert o.a. het ontslagrecht, de inzet van flex-krachten

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN NEW ECO FRESENIUS HEMOCARE NETHERLANDS B.V.

SOCIAAL PLAN NEW ECO FRESENIUS HEMOCARE NETHERLANDS B.V. Discussiedocument versie 30 december 2011 (subject to approval of Fresenius Kabi Board) SOCIAAL PLAN NEW ECO FRESENIUS HEMOCARE NETHERLANDS B.V. INHOUDSOPGAVE 1. Algemene bepalingen en uitgangspunten 2.

Nadere informatie

Maatregelen voor het opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV. Met opmaak: Nederlands (standaard)

Maatregelen voor het opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV. Met opmaak: Nederlands (standaard) Maatregelen voor het opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV Met opmaak: Nederlands (standaard) Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Doelstelling en werkingssfeer 3 Looptijd 4 Definities 4 Hardheidsclausule

Nadere informatie

REGLEMENT SENIORENREGELING GROOTHANDEL IN BLOEMBOLLEN 2019

REGLEMENT SENIORENREGELING GROOTHANDEL IN BLOEMBOLLEN 2019 REGLEMENT SENIORENREGELING GROOTHANDEL IN BLOEMBOLLEN 2019 Artikel 1 a Toepassing Dit reglement is van toepassing op de Groothandel in Bloembollen zoals bedoeld in artikel 1 sub C. lid 2 cao Colland en

Nadere informatie

Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden

Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden 2 Wet Werk en Zekerheid Ingrijpende wijzigingen in de regels voor het aangaan en opstellen van arbeidsovereenkomsten Ingrijpende wijzigingen

Nadere informatie

Reglement tijdelijke vergoeding pensioenpremie bij ontslag op economische gronden Inhoudsopgave

Reglement tijdelijke vergoeding pensioenpremie bij ontslag op economische gronden Inhoudsopgave Reglement tijdelijke vergoeding pensioenpremie bij ontslag op economische gronden Inhoudsopgave Artikel 1: Definities... 2 Artikel 2: Voorwaarden... 2 Artikel 3: Aanvraagprocedure en beëindiging... 4 Artikel

Nadere informatie

HOOFDSTUK 10d VAN WERK NAAR WERK-AANPAK EN VOORZIENINGEN BIJ WERKLOOSHEID

HOOFDSTUK 10d VAN WERK NAAR WERK-AANPAK EN VOORZIENINGEN BIJ WERKLOOSHEID HOOFDSTUK 10d VAN WERK NAAR WERK-AANPAK EN VOORZIENINGEN BIJ WERKLOOSHEID Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ========= ===== HOOFDSTUK 10d 1 Werkingssfeer en begripsbepalingen * Werkingssfeer 10d:1 * Begripsbepalingen

Nadere informatie

ONDERHANDELINGSRESULTAAT AANVULLING SOCIAAL STATUUT VOOR RABOBANK NEDERLAND

ONDERHANDELINGSRESULTAAT AANVULLING SOCIAAL STATUUT VOOR RABOBANK NEDERLAND ONDERHANDELINGSRESULTAAT AANVULLING SOCIAAL STATUUT VOOR RABOBANK NEDERLAND Rabobank Nederland enerzijds, en de vakorganisaties De Unie, FNV Bondgenoten en CNV Dienstenbond anderzijds, hebben in het licht

Nadere informatie

Nieuwsbrief: Dusseldorp legt eindbod op tafel

Nieuwsbrief: Dusseldorp legt eindbod op tafel Nieuwsbrief: Dusseldorp legt eindbod op tafel Eén nieuwsbrief voor jezelf en een extra om aan je collega uit te delen. Beste FNV leden werkzaam bij Dusseldorp, beste Dusseldorp werknemers, Hierbij ontvangen

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst De Heus Per 1 januari 2018 tot en met 31 december 2022

Collectieve Arbeidsovereenkomst De Heus Per 1 januari 2018 tot en met 31 december 2022 Collectieve Arbeidsovereenkomst De Heus Per 1 januari 2018 tot en met 31 december 2022 De Heus Cao De Heus 1 januari 2018 Pag. 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Definities en algemene afspraken 3 Hoofdstuk 2

Nadere informatie

Sociaal Plan ECN januari 2011

Sociaal Plan ECN januari 2011 Sociaal Plan ECN 2011 13 januari 2011 Preambule... 3 Artikel 1 Definities... 4 Artikel 2 Werkingssfeer en werkingsduur... 5 a. Werkingssfeer... 5 b. Werkingsduur... 5 c. Wijzigingen... 5 d. Registratie...

Nadere informatie

Sociaal Plan 2015-2016 Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren

Sociaal Plan 2015-2016 Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren Sociaal Plan 2015-2016 Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren November 2015 1 Inhoudsopgave Preambule Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel

Nadere informatie

Sociaal Plan. Eaton Industries (Netherlands) B.V. en Cooper Safety B.V. Locaties Zaltbommel, Hengelo, Breda DEFINITIEF.

Sociaal Plan. Eaton Industries (Netherlands) B.V. en Cooper Safety B.V. Locaties Zaltbommel, Hengelo, Breda DEFINITIEF. Sociaal Plan Eaton Industries (Netherlands) B.V. en Cooper Safety B.V. Locaties Zaltbommel, Hengelo, Breda 8 april 2014 8 april 2014 versie Definitief 1 Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 De directie van Eaton

Nadere informatie

KVdL Veelgestelde Vragen WWZ - Transitievergoeding

KVdL Veelgestelde Vragen WWZ - Transitievergoeding KVdL Veelgestelde Vragen WWZ - Transitievergoeding Per 1 juli 2015 krijgt iedere werknemer die ten minste 24 maanden in dienst is geweest op grond van de wet een transitievergoeding wanneer de arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Is er kans op ontslag? Schakel hulp in!

Is er kans op ontslag? Schakel hulp in! Is er kans op ontslag? Schakel hulp in! Is er kans op ontslag? Wilt u weg bij uw werkgever? Wilt u weten wat er in uw situatie mogelijk is? Wilt u uw vaststellingsovereenkomst zelf opstellen of laten checken?

Nadere informatie

Addendum Calibris. bij Sociaal Plan WKBB 2014-2015

Addendum Calibris. bij Sociaal Plan WKBB 2014-2015 Addendum Calibris bij Sociaal Plan WKBB 2014-2015 Inhoud 1 Inleiding en aanleiding addendum... 3 2 Aanvullingen op Sociaal Plan d.d. 27 november 2014... 4 3 Overige aanvullingen faciliteiten... 7 kenniscentrum

Nadere informatie

KVdL Veelgestelde Vragen WWZ - Transitievergoeding

KVdL Veelgestelde Vragen WWZ - Transitievergoeding KVdL Veelgestelde Vragen WWZ - Transitievergoeding Per 1 juli 2015 krijgt iedere werknemer die ten minste 24 maanden in dienst is geweest op grond van de wet een transitievergoeding wanneer de arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT RTV Noord- Holland 1 december 2013 tot en met 30 april 2014

SOCIAAL STATUUT RTV Noord- Holland 1 december 2013 tot en met 30 april 2014 SOCIAAL STATUUT RTV Noord- Holland 1 december 2013 tot en met 30 april 2014 INHOUDSOPGAVE: Artikel 1 Definities... 4 a) Werkgever... 4 b) Werknemer... 4 c) CAO... 4 d) Werknemersorganisaties... 4 e) Bruto

Nadere informatie

Sociaal Plan Hurks prefabbeton bv Vestiging Tilburg en Veldhoven Januari 2013 December 2014

Sociaal Plan Hurks prefabbeton bv Vestiging Tilburg en Veldhoven Januari 2013 December 2014 Sociaal Plan Hurks prefabbeton bv Vestiging Tilburg en Veldhoven Januari 2013 December 2014 1 Inhoudsopgave Inhoud 1. Algemeen... 4 1.1 Overeenkomst... 4 1.2 Toepassing... 4 1.3 Looptijd... 4 1.4 Overleg...

Nadere informatie

19. REGLEMENT SENIORENREGELING GROOTHANDEL IN BLOEMBOLLEN 2019

19. REGLEMENT SENIORENREGELING GROOTHANDEL IN BLOEMBOLLEN 2019 19. REGLEMENT SENIORENREGELING GROOTHANDEL IN BLOEMBOLLEN 2019 Artikel 1 a Toepassing Dit reglement is van toepassing op de Groothandel in Bloembollen zoals bedoeld in artikel 1 sub C. lid 2 cao Colland.

Nadere informatie

Sociaal Plan Stichting Baanderij en Werkstad B.V. en Wedeka Bedrijven. Sociaal Plan. Ten behoeve van

Sociaal Plan Stichting Baanderij en Werkstad B.V. en Wedeka Bedrijven. Sociaal Plan. Ten behoeve van Stichting Baanderij en Wedeka Bedrijven Sociaal Plan Ten behoeve van Stichting Baanderij, statutair gevestigd te Stadskanaal en Wedeka Bedrijven, statutair gevestigd te Stadskanaal Stadskanaal, 30 september

Nadere informatie

Magentazorg. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015

Magentazorg. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015 Magentazorg Addendum Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015 versie 12 augustus 2014 Pagina 1 van 8 Verklaring Aldus overeengekomen te Heerhugowaard op 21 augustus 2014 tussen: De werkgever: Stichting

Nadere informatie

Sociaal plan 2015-2018. Maatregelen voor het voorkomen en opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV

Sociaal plan 2015-2018. Maatregelen voor het voorkomen en opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV Sociaal plan 2015-2018 Maatregelen voor het voorkomen en opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Doelstelling en werkingssfeer 3 Looptijd 4 Definities 4 Hardheidsclausule

Nadere informatie

Van werk naar werk-aanpak en voorzieningen bij werkloosheid

Van werk naar werk-aanpak en voorzieningen bij werkloosheid Hoofdstuk 10d Van werk naar werk-aanpak en voorzieningen bij werkloosheid Paragraaf 1 Werkingssfeer en begripsbepalingen Artikel 10d:1 Werkingssfeer Dit hoofdstuk is van toepassing op de ambtenaar die

Nadere informatie

H o o f d k a n t o o r

H o o f d k a n t o o r H o o f d k a n t o o r Tweede Akkoord afwijkingen Sociaal Plan Maatvoering voor Maatwerk Partijen: - te Utrecht En - AbvaKabo FNV te Zoetermeer - CNV Publieke Zaak te Den Haag - De Unie te Culemborg -

Nadere informatie

4 BELONING. 4.1 Beloning en inschaling

4 BELONING. 4.1 Beloning en inschaling 14 4 BELONING 4.1 Beloning en inschaling 4.1.1 Inschaling Artikel 28 1. Het niveau van de functie bij de werkgever wordt bepaald aan de hand van het systeem van functiewaardering dat is overeengekomen

Nadere informatie

Sociaal Plan Recticel Wijchen

Sociaal Plan Recticel Wijchen Sociaal Plan Recticel Wijchen 22 juli 2014 Sociaal Plan Recticel Wijchen RECTICEL.: D rite / tîjjwtt, frrr crrmfrrrt Inhoudsopgave Preambule... 4 Artikel 1 Definities... 5 a) Werkgever... 5 b) Werknemer...

Nadere informatie

Whitepaper. Wet Werk en Zekerheid

Whitepaper. Wet Werk en Zekerheid Whitepaper Wet Werk en Zekerheid Flexwerk: wijzigingen per 1 januari 2015 In een arbeidsovereenkomst voor de duur van 6 maanden of korter is geen proeftijd meer toegestaan. In een arbeidsovereenkomst voor

Nadere informatie

Sociaal Plan Ziekenhuis Gelderse Vallei

Sociaal Plan Ziekenhuis Gelderse Vallei Sociaal Plan Ziekenhuis Gelderse Vallei Verklaring...4 1 Doel...5 2 Uitgangspunten en afspraken...5 3 Werkingssfeer, geldigheidsduur...5 3.1 Werkingsfeer...5 3.2 Geldigheidsduur...5 3.3 Hardheidsclausule...6

Nadere informatie

VERKLAREN DE VOLGENDE ARBEIDSOVEREENKOMST TE SLUITEN:

VERKLAREN DE VOLGENDE ARBEIDSOVEREENKOMST TE SLUITEN: DE ONDERGETEKENDEN: a. WERKGEVER naam: adres: woonplaats: en b. WERKNEMER naam: adres: woonplaats: VERKLAREN DE VOLGENDE ARBEIDSOVEREENKOMST TE SLUITEN: 1. Indiensttreding De werkgever neemt de werknemer

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de reorganisatie PostNL, branche Post en Pakketten.

Veelgestelde vragen over de reorganisatie PostNL, branche Post en Pakketten. Veelgestelde vragen over de reorganisatie PostNL, branche Post en Pakketten. Inhoud Voor wie geldt het sociaal plan PostNL 2013-2015?... 2 Ik krijg een aanbod voor nachtdiensten. Mag ik dit aanbod weigeren?...

Nadere informatie

Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015

Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Een werknemer die werkloos wordt, heeft in beginsel recht op een uitkering op basis van de Werkloosheids Wet (WW).

Nadere informatie

Daarom wordt voor zover mogelijk door werkgever en haar medewerkers inspanning geleverd om:

Daarom wordt voor zover mogelijk door werkgever en haar medewerkers inspanning geleverd om: Sociaal plan Dit sociaal plan omvat bepalingen en richtlijnen met betrekking tot de opvang van medewerkers en de (sociale) gevolgen voor medewerkers bij reorganisatie. Eindversie 9 oktober 2012 INHOUD

Nadere informatie

1. [bedrijf], gevestigd [adres] te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw/heer [naam], hierna te noemen werkgever;

1. [bedrijf], gevestigd [adres] te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw/heer [naam], hierna te noemen werkgever; Min-Max overeenkomst VOOR BEPAALDE TIJD De ondergetekenden: 1. [bedrijf], gevestigd [adres] te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw/heer [naam], hierna te noemen werkgever; 2. [naam] geboren

Nadere informatie

Sociaal Plan ID Werknemers. In verband met het opheffen van de loonkostensubsidie In en Doorstroombanen per 1 augustus 2016.

Sociaal Plan ID Werknemers. In verband met het opheffen van de loonkostensubsidie In en Doorstroombanen per 1 augustus 2016. Sociaal Plan ID Werknemers In verband met het opheffen van de loonkostensubsidie In en Doorstroombanen per 1 augustus 2016. De Basis Maart 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Aanleiding opstellen Sociaal

Nadere informatie

EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST MET WEDERZIJDS GOEDVINDEN DE ONDERGETEKENDEN:

EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST MET WEDERZIJDS GOEDVINDEN DE ONDERGETEKENDEN: Voorbeeld vaststellingsovereenkomst Een vaststellingsovereenkomst wordt in principe het beste door een jurist opgesteld. Meer informatie leest u ook op de website: - Ontslag.nl - Arbeidsrechter.nl DE ONDERGETEKENDEN:

Nadere informatie

Abvakabo FNV, te deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door en. CNV publieke Zaak, te deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door.. en

Abvakabo FNV, te deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door en. CNV publieke Zaak, te deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door.. en SOCIAAL PLAN WIW De ondergetekenden Stichting Uitzicht en gemeente Nijmegen, te deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door T. Tankir, wethouder van de gemeente Nijmegen en voorzitter van het bestuur van Stichting

Nadere informatie

Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding Gist-Brocades. VUT Reglement

Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding Gist-Brocades. VUT Reglement Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding Gist-Brocades VUT Reglement Uitgave februari 2006 REGLEMENT VRIJWILLIG VERVROEGDE UITTREDING DSM GIST SERVICES B.V. Inhoudsopgave blz. Artikel 1 Definities...

Nadere informatie

Reglement Seniorenregeling Dierhouderij 2018

Reglement Seniorenregeling Dierhouderij 2018 Reglement Seniorenregeling Dierhouderij 2018 Artikel 1 a Toepassing Dit reglement is van toepassing op de Dierhouderij zoals bedoeld in artikel 1 sub C. lid 8 cao Colland en geldt uitsluitend voor aanmeldingen

Nadere informatie

Sociaal Plan Stichting Kunstencentrum Jerusalem

Sociaal Plan Stichting Kunstencentrum Jerusalem Sociaal Plan Stichting Kunstencentrum Jerusalem 1 september 2017 1 september 2019 Colofon Stichting Kunstencentrum Jerusalem Heuvelstraat 4 5801 CS VENRAY telefoon 0478 585320 e-mail info@kunstencentrumjerusalem.nl

Nadere informatie

DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-059 d.d. 23 februari 2015 (mr. P.A. Offers, voorzitter, mr. B.F. Keulen en C.E. Polak, leden en mr. F.E. Uijleman, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

Wat kost een rechtszaak?

Wat kost een rechtszaak? Wat kost een rechtszaak? Wat kost een rechtszaak? Dat is de grote vraag en het antwoord of liever gezegd het niet- antwoord daarop, weerhoudt een aantal mensen een rechtszaak te beginnen of als gedaagde

Nadere informatie

HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen

HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen Introductie Met de komst van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) vinden per 1 januari en 1 juli 2015 ingrijpende veranderingen in het arbeids-

Nadere informatie

Het Sociaal Plan is van toepassing op alle werknemers die direct betrokken zijn bij de gevolgen van de overname van VNU Media door de Persgroep:

Het Sociaal Plan is van toepassing op alle werknemers die direct betrokken zijn bij de gevolgen van de overname van VNU Media door de Persgroep: Sociaal Plan de Persgroep Nederland/VNU Media ----------------------------------------------------------------- Toepassingsgebied Het Sociaal Plan is van toepassing op alle werknemers die direct betrokken

Nadere informatie

Outplacement Voorbeeldteksten

Outplacement Voorbeeldteksten Outplacement Voorbeeldteksten Hieronder volgen een aantal voorbeeld teksten voor outplacement Tekst 1 Outplacement Werknemers waarvan de functie komt te vervallen, blijven gedurende het outplacement in

Nadere informatie

S O C I A A L P L A N

S O C I A A L P L A N S O C I A A L P L A N 1. ALGEMENE BEPALINGEN EN UITGANGSPUNTEN 1.1 Siemens Nederland N.V. te Den Haag, verder te noemen werkgever, en de vertegenwoordigers van de vakverenigingen, hebben overeenstemming

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN NEW ECO FRESENIUS HEMOCARE NETHERLANDS B.V.

SOCIAAL PLAN NEW ECO FRESENIUS HEMOCARE NETHERLANDS B.V. 30 maart 2012 SOCIAAL PLAN NEW ECO FRESENIUS HEMOCARE NETHERLANDS B.V. INHOUDSOPGAVE 1. Algemene bepalingen en uitgangspunten 2. Werkingsduur 3. Definities 4. Hardheidsclausule 5. Interne herplaatsing

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST (voor bepaalde tijd) I., gevestigd te, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw,

ARBEIDSOVEREENKOMST (voor bepaalde tijd) I., gevestigd te, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw, ARBEIDSOVEREENKOMST (voor bepaalde tijd) De ondergetekenden: I., gevestigd te, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw, hierna te noemen: de werkgever ; en II. de heer/mevrouw, geboren

Nadere informatie

Sociaal Plan. V&D B.V. en La Place B.V. 1 maart 2015 tot en met 30 juni 2015

Sociaal Plan. V&D B.V. en La Place B.V. 1 maart 2015 tot en met 30 juni 2015 Sociaal Plan V&D B.V. en La Place B.V. 1 maart 2015 tot en met 30 juni 2015 V&D B.V., gevestigd te Amsterdam La Place B.V., gevestigd te Amsterdam hierna te noemen de Werkgever elk als partij ter ene zijde

Nadere informatie

zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende de partij ter andere zijde,

zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende de partij ter andere zijde, SOCIAAL OVERDRACHTSPROTOCOL Overeenkomst tussen Werkgevers LUMC (Geboortehuis Leiden, GHL), gevestigd aan de Albinusdreef 2, 2333 ZA Leiden, (hierna aangeduid als LUMC ), in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Sociaal Plan. V&D B.V. en La Place B.V. 1 juli 2013 tot 1 januari 2015

Sociaal Plan. V&D B.V. en La Place B.V. 1 juli 2013 tot 1 januari 2015 Sociaal Plan V&D B.V. en La Place B.V. 1 juli 2013 tot 1 januari 2015 V&D B.V., gevestigd te Amsterdam La Place B.V., gevestigd te Amsterdam hierna te noemen de Werkgever elk als partij ter ene zijde en

Nadere informatie

Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan

Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan Ex art. 1.3.7 CAO W&MD en ex art. 1.4.8 CAO Kinderopvang Sociaal plan d.d. 23 juni 2011 De ondergetekenden, MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening,

Nadere informatie

Sociaal Plan. Howden Netherlands B.V. Hengelo

Sociaal Plan. Howden Netherlands B.V. Hengelo Sociaal Plan Howden Netherlands B.V. Hengelo 2018 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Inleiding 3 2. Definities/begripsomschrijving 6 3. Algemene Voorwaarden 8 4. Herplaatsing 12 5. Externe Bemiddeling 15 6. Financiële

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 juli 2015

Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 juli 2015 Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 juli 2015 Op 1 juli 2015 treedt het tweede deel van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in werking. Het ontslagrecht wordt gemoderniseerd, er is sneller sprake van passend

Nadere informatie

UITGANGSPUNTEN DEFINITIES

UITGANGSPUNTEN DEFINITIES UITGANGSPUNTEN 1.Dit plan geldt voor de periode vanaf de datum van het akkoord over dit plan tot en met 1 februari 2013. 2.De regelingen in dit plan komen in de plaats van hetgeen is bepaald ten aanzien

Nadere informatie

Werkloosheid als verdienmodel van de overheid

Werkloosheid als verdienmodel van de overheid Werkloosheid als verdienmodel van de overheid Werkloosheid als verdienmodel van de overheid. Het klink misschien vreemd, maar werkloosheid is goed voor de schatkist. Veel arbeidsovereenkomsten worden ontbonden

Nadere informatie

WERKGELEGENHEIDSPLAN

WERKGELEGENHEIDSPLAN WERKGELEGENHEIDSPLAN INHOUDSOPGAVE 1. Werkingssfeer 2. Ingangsdatum en duur werkgelegenheidsplan 3. Uitgangspunten 4. Begeleidingscommissie 5. Verplichting werknemer 6. Coördinatie 7. Begeleiding van werk

Nadere informatie

Het ontslagrecht per 1 juli 2015

Het ontslagrecht per 1 juli 2015 Het ontslagrecht per 1 juli 2015 Noordam Advocatuur mr. dr. A.J. Noordam Het Europese en Nederlandse arbeidsrecht biedt in grote mate bescherming aan de werknemer. Met name het ontslag van werknemers is

Nadere informatie

Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht:

Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht: Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht: https://ictrecht.nl/diensten/juridische- generatoren/arbeidsovereenkomst-

Nadere informatie