Magentazorg. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Magentazorg. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015"

Transcriptie

1 Magentazorg Addendum Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015 versie 12 augustus 2014 Pagina 1 van 8

2 Verklaring Aldus overeengekomen te Heerhugowaard op 21 augustus 2014 tussen: De werkgever: Stichting Magentazorg, De organisaties van werknemers: Abvakabo FNV, CNV Publieke Zaak, FBZ, NU 91, Pagina 2 van 8

3 Inleiding Uit het Implementatieplan Magentazorg, klaar voor de toekomst! spreekt de bedrijfseconomische noodzaak om de organisatie aan de passen. De bedrijfseconomische noodzaak is gelegen in reeds opgelegde forse kortingen op de zorgtarieven, negatieve resultaten in de vastgoedportefeuille, de te grote omvang van de ondersteunende diensten en achterstanden in de organisatie structuur. Partijen zijn overeengekomen het huidige Sociaal Plan te respecteren, maar zijn wel enkele aanvullingen hierop overeengekomen (verder genoemd: addendum). Werkingssfeer Het addendum heeft alleen betrekking op 1. de reorganisatie in de leidinggevende structuur; 2. het verhogen van het vereiste deskundigheidsniveau in de zorg; 3. de vermindering van de formatie in de facilitaire en ondersteunende functies; waarvoor de Ondernemingsraad een adviesaanvraag heeft ontvangen dd. 13 mei 2014 (toegespitst in de brief dd. 8 augustus 2014 Toespitsing van de adviesaanvraag over het plan Magenta klaar voor de toekomst! ). Voor de aanleiding en de gevolgen van de voorgenomen reorganisatie wordt verwezen naar deze adviesaanvraag. Alle medewerkers die in het kader van deze reorganisatie boventallig worden verklaard, of gebruik wensen te maken van de vrijwillige vertrekregeling, vallen onder dit addendum. Waar het Sociaal Plan en het addendum van elkaar afwijken dan wel conflicteren, prevaleren de bepalingen van het addendum. Leidinggevende structuur Onderstaande bepalingen gaan over de nieuwe rol die leidinggevenden in de zorg moeten gaan vervullen. In principe geldt voor de gehele groep leidinggevenden in de zorg (wijkhoofden, zorgmanagers, etc.) een aanbod voor de functie Teamleidinggevende. Partijen zien echter in dat niet iedereen geschikt zal zijn voor de nieuwe rol die zij zullen moeten gaan vervullen. Daarom zijn de volgende afspraken gemaakt. De werkgever zal zorgen voor een concrete omschrijving van de nieuwe vereiste competenties. Er vindt een gesprek plaats tussen werkgever en werknemer, waarin de werkgever zal aangeven of de medewerker naar zijn mening wel of niet aan de nieuwe competenties zal kunnen voldoen. Is dit wel het geval dan wordt de medewerker geplaatst in de functie Teamleidinggevende en gaat de medewerker een management development traject volgen. Pagina 3 van 8

4 Is dit niet het geval en berust de medewerker hierin dan wordt de medewerker boventallig verklaard. Berust de medeweker niet in het oordeel van de werkgever, dan zal de medewerker een objectief en onafhankelijk ontwikkel assessment volgen. Zijn de uitkomsten van het ontwikkel assessment voldoende dan wordt de medewerker alsnog geplaatst in de functie van Teamleidinggevende en gaat de medewerker een management development traject volgen. Zijn de uitkomsten van het ontwikkel assessment onvoldoende dan wordt de medewerker boventallig verklaard. Indien gewenst kan de medewerker tegen de boventalligheid bezwaar maken bij de bezwaarcommissie Sociaal Plan. In het geval de medewerker tijdens het management development traject aantoonbaar niet aan de vereiste kwalificaties kan voldoen dan wordt de medewerker alsnog boventallig verklaard. Verhogen van het vereiste deskundigheidsniveau in de zorg Onderstaande afspraken gaan over de keuze van Magentazorg om medewerkers in de zorg in de toekomst in te willen zetten op niveau 3 IG en de functie van Helpende Plus te laten vervallen per 1 januari De werkgever stelt vast welke concrete opleiding(en) behaald moeten worden om in de hoger opgeleide functie niveau 3 IG aangesteld te kunnen worden. De medewerker zal worden uitgenodigd om het vereiste opleidingsniveau te behalen. Magentazorg doet hiervoor een aanbod en zal daarbij, volgens de reguliere afspraken, de kosten voor haar rekening nemen. Aan de medewerker is de keuze om het opleidingsaanbod te accepteren. Bij afwijzing van het aanbod betekent het voor de werknemer dat hij boventallig wordt per datum 1 januari 2017, vanwege het vervallen van de functie niveau 3 (anders dan IG) en Helpende Plus per die datum. Bij uitval gedurende de opleiding wordt de medewerker boventallig per 1 januari Als de opleiding met een voldoende wordt afgerond volgt definitieve plaatsing in de functie niveau 3 IG met de bijbehorende inschaling. Vermindering van facilitaire en ondersteunende functies Het streven is om medewerkers die boventallig dreigen te worden of boventallig zijn, van werk naar werk te begeleiden. Er zijn echter beperkte interne herplaatsingsmogelijkheden. Om die reden is het addendum erop gericht om naast de interne mobiliteit vooral de externe mobiliteit te vergroten. Hiervoor wordt een mobiliteitscentrum ingericht met ondersteuning van een professioneel outplacementbureau en er wordt een vrijwillige Pagina 4 van 8

5 vertrekregeling ingesteld. Een uitwerking van deze maatregelen vindt plaats in de volgende paragrafen van dit addendum. Op 30 april 2015 vindt door partijen, betrokken bij het Sociaal Plan en dit addendum, een toetsing plaats op de uitvoering van het addendum. Voor de toetsing zal gebruik worden gemaakt van onder andere: Verantwoordingsrapportage Bezwarencommissie. In relatie tot het aantal boventalligen: o waar is boventalligheid ontstaan (aantal/functies/medewerkers/leeftijd); o in welke mate heeft de pre mobiliteitsfase bijgedragen aan het voorkomen van boventalligheid; o welke inspanningen zijn verricht om begeleidingstrajecten te laten slagen; o het aantal succesvolle begeleidingstrajecten van werk naar werk; o Het aantal vaststellingsovereenkomsten, gespecificeerd naar doelgroep; o welke boventalligheid resteert, uitgesplitst naar functies en leeftijd; o overzicht aanbod trainingen/workshops en deelname aan deze activiteiten van medewerkers die boventallig zijn verklaard; o de financiële exploitatie van Magentazorg; o eventueel individueel vastgelegde afspraken in het kader van bemiddeling naar ander werk. Geldigheidsduur Dit addendum geldt vanaf het moment van ondertekening en eindigt formeel op 30 juni De werking van het addendum eindigt als de laatste boventallige zijn rechten op grond van dit addendum heeft geëffectueerd. Boventalligheid, fase 1, pre mobiliteitsfase In de eerste fase van boventalligheid wordt vrijwillige mobiliteit gestimuleerd. In deze zogeheten pre mobiliteitsfase kunnen alle medewerkers van de functies, waar zich boventalligheid zal gaan voordoen, gebruik maken van mobiliteitsfaciliteiten en de vrijwillige vertrekregeling (zie het kopje Stimulering ), met als doel de boventalligheid al bij voorbaat te reduceren. De functiegroepen zijn genoemd in de adviesaanvraag Magentazorg, klaar voor de toekomst! dd. 13 mei 2014 (toegespitst in de brief dd. 8 augustus 2014 Toespitsing van de adviesaanvraag over het plan Magenta klaar voor de toekomst! ). De medewerkers in die functiegroepen zullen schriftelijk worden geïnformeerd over de ingangsdatum van de pre mobiliteit die voor hun functiegroep geldt. Met medewerkers die hiervoor belangstelling hebben zal een verkennend gesprek worden gevoerd, over kansen, mogelijkheden en verwachtingen betreffende werk inclusief stimuleringsmogelijkheden. Pagina 5 van 8

6 Het doel van het gesprek is dat medewerker en werkgever tot passende afspraken komen die de mobiliteit van de betrokken medewerker optimaal ondersteunt. Pre mobiliteit is op basis van vrijwilligheid, maar is niet vrijblijvend. Als een medewerker kiest voor begeleiding gedurende de pre mobiliteitsperiode, dan is hij gehouden zich hiervoor in te spannen en actief deel te nemen. Partijen verwachten dat medewerkers hun verantwoordelijkheid nemen en zich al in deze pre mobiliteitsfase actief en betrokken opstellen. De duur van de pre mobiliteitsfase is ter beoordeling van Magentazorg, maar duurt minimaal 4 maanden. Aansluitend aan de fase van pre mobiliteit start de fase van mobiliteit. Boventalligheid, fase 2, mobiliteitsfase Na afloop van de pre mobiliteitsfase, wordt per reorganisatiedeel de persoonlijke boventalligheid vastgesteld en worden de betrokken medewerkers hiervan schriftelijk in kennis gesteld. Dit is de start van de mobiliteitsfase. In afwijking van het Sociaal Plan vindt bepaling van de boventalligheid plaats op basis van het afspiegelingsbeginsel (conform de UWV Beleidsregels Ontslagtaak). Als diensttijd geldt de aangesloten tijd doorgebracht bij Magentazorg en diens rechtsvoorganger(s). Onder aangesloten diensttijd wordt in dit verband een onderbreking van korter dan drie maanden meegerekend. De werkgever is gehouden zich vanaf de datum van formele boventalligheid en aanvang mobiliteitstermijn in te spannen om de werknemer, waarvan de functie komt te vervallen, te herplaatsen binnen, respectievelijk van werk naar werk te begeleiden buiten, haar organisatie. Het criterium is de kans op herplaatsing: indien er aantoonbaar geen reëel perspectief op interne plaatsing voorhanden is, is de medewerker gehouden zich in te spannen voor een extern van werk naar werk traject. De boventallige heeft een inspanningsverplichting bij deelname aan dit traject en komt de afspraken na. De boventallige wordt op zijn verzoek in overleg vrijgesteld van werk zodat hij zich optimaal kan richten op het verkrijgen van een nieuwe werkkring. Partijen streven er naar dat medewerkers zo snel mogelijk intern herplaatst of extern bemiddeld worden. De boventallige medewerker die aantoonbaar op niet valide gronden onvoldoende actief werkt aan zijn herplaatsing, zal in aanmerking komen voor ontslag. Om de herplaatsingskansen zo groot mogelijk te maken wordt een mobiliteitscentrum ingericht. Ook zal de werkgever trachten met andere (zorg)organisaties in de omgeving afspraken te maken met betrekking tot een voorrangspositie in geval van vacatures. Pagina 6 van 8

7 De duur van de mobiliteitsfase is ter beoordeling van Magentazorg maar duurt minimaal 8 maanden. Boventalligheid, fase 3, toepassen opzegtermijn In het geval herplaatsing in de mobiliteitsfase niet heeft geleid tot succesvolle plaatsing dan zal worden overgegaan tot ontslag, door middel van een vergunningaanvraag bij het UWV, waarbij de opzegtermijn in acht wordt genomen. Samengevat: Pre mobiliteit Mobiliteit beëindiging minimaal 4 maanden minimaal 8 maanden opzegtermijn werkgever Salaris Als gevolg van de organisatie aanpassingen kan een aanbod of plaatsing in een lagere schaal aan de orde zijn. Partijen hebben hierover de volgende aanvullende afspraken gemaakt. Leidinggevenden in FWG 60, die een aanbod krijgen voor de functie van teamleidinggevende in de voorziene schaal FWG 55 worden in de schaal FWG 55 geplaatst. Voor zover het oude salaris het maximum van FWG 55 overstijgt, zal het salaris worden gefixeerd, totdat het maximum van FWG 55 het oude salaris evenaart. Vanaf dat moment stijgt het oude salaris weer mee met de cao loonontwikkeling. Leidinggevenden in FWG 55, die een aanbod krijgen voor de functie van teamleidinggevende in de voorziene schaal FWG 50 worden in de schaal FWG 50 geplaatst. Voor zover het oude salaris het maximum van FWG 50 overstijgt, zal het salaris worden gefixeerd, totdat het maximum van FWG 50 het oude salaris evenaart. Vanaf dat moment stijgt het oude salaris weer mee met de cao loonontwikkeling. Medewerkers in FWG 35 of lager, voor wie geen passende functie voorhanden is, maar wel geplaatst kunnen worden in een geschikte functie krijgen het aanbod om geplaatst te worden in de bijbehorende schaal. Het salaris zal bij acceptatie worden afgebouwd in 2 jaar naar het niveau van de nieuwe functionele schaal + 1 schaal daarboven. Stimulering Onderstaande vrijwillige vertrekregeling is van toepassing op: medewerkers met een vast dienstverband, waarvan het vrijwillig vertrek directe vermindering van boventalligheid tot gevolg heeft; en medewerkers buiten de boventallige formatie, die door hun vertrek plaats maken om een wel boventallige werknemer te kunnen herplaatsen. Pagina 7 van 8

8 In plaats van de faciliteiten uit het sociaal plan toe te passen op werknemers uit bovenstaande doelgroep kan de werkgever het initiatief nemen hen een aanbod te doen voor een vertrekregeling. Acceptatie van de vertrekregeling zal gelden als beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden. De medewerker ziet in dit geval af van aanspraak op de wachtgeldregeling uit de CAO en aanspraken uit het sociaal plan en dit addendum. De vertrekregeling betreft een vaststellingsovereenkomst op initiatief van de werkgever, met overbrugging van de door de werkgever in acht te nemen opzegtermijn, met een bruto vergoeding op basis van onderstaand overzicht: Diensttijd Ingangsdatum pre mobiliteit reactie binnen 8 weken na ingangsdatum pre mobiliteit reactie vanaf 8 weken en tot 32 weken na ingangsdatum pre mobiliteit tot en met 3 dienstjaren, op voltijdbasis. 4 tot en met 7 dienstjaren, op voltijdbasis. 8 tot en met 11 dienstjaren, op voltijdbasis. 12 tot en met 14 dienstjaren, op voltijdbasis. Vanaf 15 dienstjaren, op voltijdbasis De eenmalige vergoeding zal nimmer meer bedragen dan de te verwachten inkomensderving tot de pensioengerechtigde leeftijd, waarop aanspraken op aan werkloosheid gerelateerde uitkeringen in mindering worden gebracht. De medewerker wordt voldoende ruim in staat gesteld voorafgaande aan de overeenkomst advies in te winnen bij door hem gekozen belangenbehartiger / deskundige(n). De werkgever zal in het overleg over een vaststellingsovereenkomst alle hem bekende voor- en nadelen van de voorliggende voorstellen met de medewerker bespreken. Pagina 8 van 8

PRINCIPEAKKOORD SOCIAAL PLAN. Thuiszorg Het Friese Land

PRINCIPEAKKOORD SOCIAAL PLAN. Thuiszorg Het Friese Land PRINCIPEAKKOORD SOCIAAL PLAN Thuiszorg Het Friese Land Datum: 1 maart 2011 1 Aldus overeengekomen: De werkgever: Stichting Thuiszorg Het Friese Land De heer K. Kuilman Directeur/bestuurder Leeuwarden d.d.

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan Organisatieontwikkeling. 1 april 2012

Doorlopend Sociaal Plan Organisatieontwikkeling. 1 april 2012 Doorlopend Sociaal Plan Organisatieontwikkeling 1 april 2012 INHOUDSOPGAVE 1 Preambule...3 2 Begripsbepalingen...4 3 Algemene bepalingen...6 4 Regels bij organisatieverandering...7 4.1 Organisatiestructuur

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. 1 oktober 2014 tot 1 maart 2016

SOCIAAL PLAN. 1 oktober 2014 tot 1 maart 2016 SOCIAAL PLAN 1 oktober 2014 tot 1 maart 2016 Schakelring/sociaal plan/defintief; september 2014 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 4 2. ALGEMENE BEPALINGEN 7 2.1 Uitgangspunten 7 2.2 Werkingssfeer 7 2.3 Begripsbepalingen

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. GroenWest. concept

SOCIAAL PLAN. GroenWest. concept SOCIAAL PLAN GroenWest concept Datum: 30-04-2014 Op basis van onderhandelingsresultaat d.d. 22-04-2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Uitgangspunten... 5 3. Definities... 6 4. Plaatsingsprocedure...

Nadere informatie

Akkoord Sociaal Plan Jeugdzorg

Akkoord Sociaal Plan Jeugdzorg Akkoord Sociaal Plan Jeugdzorg INHOUDSOPGAVE 1. Algemene bepalingen... 4 1.1 Inleiding... 4 1.2 Doel... 5 1.3 Uitgangspunten... 5 1.4 Looptijd... 6 1.5 Werkingssfeer... 6 1.6 Cumulatie van aanspraken...

Nadere informatie

Bedrijfsonderdeel / afdeling waarop dit document betrekking heeft

Bedrijfsonderdeel / afdeling waarop dit document betrekking heeft Sociaal Plan Soort document Kies uit: - Beleidsnotitie Doel Bedrijfsonderdeel / afdeling waarop dit document betrekking heeft Kies uit: - Organisatie breed Het waarborgen van de rechtszekerheid voor medewerkers

Nadere informatie

Sociaal Plan Diakonessenhuis Utrecht/Zeist/Doorn 2013-2016. Van werk naar werk

Sociaal Plan Diakonessenhuis Utrecht/Zeist/Doorn 2013-2016. Van werk naar werk Sociaal Plan Diakonessenhuis Utrecht/Zeist/Doorn 2013-2016 Van werk naar werk Status: versie 14 februari 2014 (V3) Sociaal Plan, V3, versie 14 februari 2014 1 Inhoud INLEIDING... 4 1. ALGEMENE BEPALINGEN...

Nadere informatie

16 Reorganisatie en sociaal plan

16 Reorganisatie en sociaal plan Bijlage 1 Versie 23 mei 2013 16 Reorganisatie en sociaal plan 1 Reorganisatie Artikel 16.1 bevoegdheid tot reorganisatie 1. Het college neemt het besluit tot een ingrijpende reorganisatie. Het hoofd van

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan Ziekenhuis Bernhoven 2008-2013

Doorlopend Sociaal Plan Ziekenhuis Bernhoven 2008-2013 Doorlopend Sociaal Plan Ziekenhuis Bernhoven 2008-2013 doorlopend sociaal plan versie definitief 15 november 2008 1 Ondergetekenden: De stichting ziekenhuis Bernhoven gevestigd te Bernheze, te noemen de

Nadere informatie

Maatregelen voor het opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV. Met opmaak: Nederlands (standaard)

Maatregelen voor het opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV. Met opmaak: Nederlands (standaard) Maatregelen voor het opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV Met opmaak: Nederlands (standaard) Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Doelstelling en werkingssfeer 3 Looptijd 4 Definities 4 Hardheidsclausule

Nadere informatie

DOORLOPEND. SOCIAAL PLAN Atrium-Orbis

DOORLOPEND. SOCIAAL PLAN Atrium-Orbis DOORLOPEND SOCIAAL PLAN Atrium-Orbis INHOUD Preambule 1. Inleiding 2. Begripsbepalingen 3. Algemene bepalingen 3.1 Reikwijdte 3.2 Werkingsduur en overleg 3.3 Interpretatie 3.4 Hardheidsclausule algemeen

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 1 januari 2013-1 januari 2015

SOCIAAL PLAN 1 januari 2013-1 januari 2015 SOCIAAL PLAN 1 januari 2013-1 januari 2015 Woonzorggroep Samen Jacob Ruysdaellaan 30 1741 KW Schagen 1 INLEIDING Woonzorggroep Samen hecht grote waarde aan goed werkgeverschap en streeft vanuit die gedachte

Nadere informatie

Tot slot vindt u in het sociaal plan een uitwerking van de noodzakelijke en wenselijke communicatie rondom het reorganisatieproces.

Tot slot vindt u in het sociaal plan een uitwerking van de noodzakelijke en wenselijke communicatie rondom het reorganisatieproces. Bijlage 1: Sociaal Plan Het sociaal plan is het kader waarbinnen de reorganisatie zal worden uitgevoerd. In het sociaal plan staan de verschillende stappen in het reorganisatieproces beschreven. Daarnaast

Nadere informatie

Addendum behorend bij Sociaal Plan Stichting Atal-Medial t.b.v. Reorganisatie 2014

Addendum behorend bij Sociaal Plan Stichting Atal-Medial t.b.v. Reorganisatie 2014 Principe akkoord Addendum behorend bij Sociaal Plan Stichting Atal-Medial t.b.v. Reorganisatie 2014 01-03-2014 tot 01-01-2015 voor ledenraadpleging van de vakbonden op 18 maart 2014 Addendum 18 februari

Nadere informatie

Apeldoorn, concept oktober 2011 Versie 0.4 WEGENER SOCIAAL PLAN

Apeldoorn, concept oktober 2011 Versie 0.4 WEGENER SOCIAAL PLAN Apeldoorn, concept oktober 2011 Versie 0.4 WEGENER SOCIAAL PLAN Inhoudsopgave Pagina VOORWOORD 3 A. INLEIDING EN UITGANGSPUNTEN 2 VOORWOORD Koninklijke Wegener heeft intensief overleg gevoerd over een

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN VILLEROY & BOCH WELLNESS

SOCIAAL PLAN VILLEROY & BOCH WELLNESS SOCIAAL PLAN VILLEROY & BOCH WELLNESS LOOPTIJD VAN 18 DECEMBER 2014 TOT EN MET 30 JUNI 2015 Inhoudsopgave pagina Inleiding 3 Definities 4 Werkingssfeer 4 Werkingsduur 5 Verplichtingen van partijen 5 Hardheidsclausule

Nadere informatie

MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3

MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3 MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3 Inleiding Schakelring heeft nu en de komende jaren te maken met fundamentele ontwikkelingen in welzijn en zorg, die continue aanpassingen en vernieuwingen

Nadere informatie

Sociaal Plan. Stg. Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Venray en regio

Sociaal Plan. Stg. Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Venray en regio Sociaal Plan Stg. Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Venray en regio 1 INHOUDSOPGAVE Inleiding Hoofdstuk 1: Participanten in de Regeling 4 Hoofdstuk 2: Begrippenlijst 5 Hoofdstuk 3: Algemene uitgangspunten

Nadere informatie

Sociale Regeling GROLSCHE BIERBROUWERIJ NEDERLAND B.V. 1 mei 2015-31 december 2015

Sociale Regeling GROLSCHE BIERBROUWERIJ NEDERLAND B.V. 1 mei 2015-31 december 2015 Sociale Regeling GROLSCHE BIERBROUWERIJ NEDERLAND B.V. 1 mei 2015-31 december 2015 ifale versie 22 april 2015 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Algemeen 2.1 Werkingsduur/looptijd 2.2 Werkingssfeer 2.3 Wijziging

Nadere informatie

Sociaal Statuut Esprit Scholen

Sociaal Statuut Esprit Scholen Sociaal Statuut Esprit Scholen > Tevens Sociaal Plan Mundus, opgenomen in hoofdstuk 7 November 2014, versie 2 Vastgesteld College van Bestuur dd Inhoudsopgave 1 Preambule... 4 1.1 Inleiding... 4 1.1.1

Nadere informatie

Sociaal raamplan 2006-2008. Nieuwe versie Juli 2006

Sociaal raamplan 2006-2008. Nieuwe versie Juli 2006 Nieuwe versie Juli 2006 Sociaal raamplan 2006-2008 1. INLEIDING 2. DEFINITIES 2.1 Werkgever 2.2 Vakorganisaties 2.3 Medewerker 2.4 Vertrek c.q. beëindiging van het dienstverband 2.5 Overplaatsing 2.6 Reorganisatie

Nadere informatie

Regeling Sociaal plan Openbare Bibliotheken

Regeling Sociaal plan Openbare Bibliotheken Regeling Sociaal plan Openbare Bibliotheken Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Hoofdstuk 2 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel

Nadere informatie

KADERS WERKGELEGENHEIDSBELEID TALENT

KADERS WERKGELEGENHEIDSBELEID TALENT KADERS WERKGELEGENHEIDSBELEID TALENT 1 juli 2013 Versie 1.1 Kaders Werkgelegenheidsbeleid Talent Pagina 1 Inhoud 1. Inleiding en samenvatting 3 2. Begripsbepalingen 3 3. Het doel van het document Kaders

Nadere informatie

@ FLANKEREND MOBILITEITSBELEID STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS ENSCHEDE. 15 mei 2013

@ FLANKEREND MOBILITEITSBELEID STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS ENSCHEDE. 15 mei 2013 @ FLANKEREND MOBILITEITSBELEID STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS ENSCHEDE 15 mei 2013 INHOUDSOPGAVE Inhoud 1. INLEIDING 1 1.1 AANLEIDING FLANKEREND MOBILITEITSBELEID 1 2. OVEREENKOMST 3 2.1 ARTIKEL 1: DEFINITIES

Nadere informatie

C O N C E P T. Sociaal Plan 2014 Novum Nieuws

C O N C E P T. Sociaal Plan 2014 Novum Nieuws C O N C E P T Sociaal Plan 2014 Novum Nieuws 15 september 2014 tot en met 31 december 2014 C O N C E P T Sociaal Plan Novum Nieuws 2014 1 Inhoud I. Inleiding II. Werkingssfeer III. Werkingsduur IV. Definities

Nadere informatie

Versie 26-04-2012 CONCEPT. Sociaal Plan MCO

Versie 26-04-2012 CONCEPT. Sociaal Plan MCO Versie 26-04-2012 CONCEPT Sociaal Plan MCO 1 mei 2012 tot en met 31 december 2013 1 Overweging Sociale partners, MCO directie en de vakbonden FNV KIEM en NTB hebben gewerkt aan een, volgens partijen verantwoord

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Landelijke Publieke Omroepen 1 juni 2010 t/m 30 juni 2013 verlengd t/m 31 december 2013 hierna verlengd t/m 31 december 2014

SOCIAAL PLAN. Landelijke Publieke Omroepen 1 juni 2010 t/m 30 juni 2013 verlengd t/m 31 december 2013 hierna verlengd t/m 31 december 2014 SOCIAAL PLAN Landelijke Publieke Omroepen 1 juni 2010 t/m 30 juni 2013 verlengd t/m 31 december 2013 hierna verlengd t/m 31 december 2014 Preambule... 4 Artikel 1 Definities... 6 a) Werkgever... 6 b) Werknemer...

Nadere informatie

Veelgestelde vragen en antwoorden Eleos

Veelgestelde vragen en antwoorden Eleos Veelgestelde vragen en antwoorden Eleos 1. Onduidelijkheid vertrekregeling vs outplacement Uiteraard is het zo dat mensen tot 29 december de tijd hebben om kenbaar te maken of ze van de vertrekregeling

Nadere informatie

FNV Bouw, gevestigd te Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van der Veer;

FNV Bouw, gevestigd te Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van der Veer; Afvloeiingsregeling Bald BV Partijen: Bald BV, gevestigd te Dongen, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar statutair directeur, de heer L.F. Postma, verder te noemen de werkgever; en FNV Bouw,

Nadere informatie

Sociaal statuut. Waterschap Rijn en IJssel

Sociaal statuut. Waterschap Rijn en IJssel BIJLAGE 1 Sociaal statuut Waterschap Rijn en IJssel (1 januari 2014 tot 1 januari 2016) INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Algemeen 5 Artikel 1 Begripsbepalingen. 5 Artikel 2 Leeswijzer 7 Artikel 3

Nadere informatie