PAPYRUS. Sociaal Plan. Papyrus Groep Nederland B.V. Looptijd: 1 juni juni 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PAPYRUS. Sociaal Plan. Papyrus Groep Nederland B.V. Looptijd: 1 juni 2011-1 juni 2013"

Transcriptie

1 Sociaal Plan Papyrus Groep Nederland B.V. Looptijd: 1 juni juni april 2011

2 Inhoud sociaal plan 1. Algemene bepalingen artikel 1 Aanleiding sociaal plan artikel 1.2 Overleg artikel 1.3 Verantwoordelijkheid artikel 1.4 Kosten Sociaal Plan artikel 2 Werkingssfeer artikel 3 Looptijd artikel 3.1 Wijziging artikel 3.2 Aanspraken artikel 4 Overleg en bemiddeling artikel 5 Begeleidingscommissie artikel 6 Hardheidsclausule artikel 7 Verstrekken van inlichtingen artikel 8 Definities 2. Uitgangspunten werkgelegenheid artikel 9 Algemene uitgangspunten artikel 10 Herplaatsingsinspanningen artikel 11 Bemiddelingsinstrumenten 3. Herplaatsing intern artikel 12 Vaststellen boventalligheid en overplaatsing artikel 13 Functiewijziging artikel 14 Aanvaarding aangeboden functie artikel 15 Weigering en ontslag 4. Herplaatsing en ontslag artikel 16 Beëindiging dienstverband artikel 17 Opzegtermijn artikel 18 Outplacement artikel 19 Non-activiteit en ander werk artikel 20 Sollicitatiegegevens artikel 21 Sollicitatiebezoek artikel 22 Uitstaande vakantierechten 2

3 5. Financiële regelingen bij vertrek artikel 23 Uitkeringen/vergoeding bij ontslag c.q. ontbinding artikel 23.1 Ontbindingsvergoeding artikel 23.2 Uitsluiting ontbindingsvergoeding artikel 23.3 Remplaçantenregeling 6. Overige financiële regelingen artikel 24.1 Studiekosten e.d. artikel 24.2 Jubileumuitkering artikel 24.3 Advieskosten Artikel 25 Deponering sociaal plan als CAO 3

4 1. ALGEMENE BEPALINGEN EN UITGANGSPUNTEN PAPYRUS. De directie van Papyrus Groep Nederland SV te Nijmegen(verder te noemen "werkgever(s)"), enerzijds en De Unie te Culemborg FNV Kiem te Amsterdam anderzijds, hierna aan te duiden als "werknemersorganisaties" hebben op 4 mei 2011 overeenstemming bereikt over het navolgend Sociaal Plan. Artikel 1. Aanleiding sociaal plan Dit Sociaal Plan is opgesteld om de nadelige gevolgen voor werknemers die tengevolge van een aanpassing van de personeelsorganisatie van Papyrus vanwege bedrijfseconomische redenen worden getroffen op een sociaal aanvaardbare wijze op te vangen. Artikel 1.2 Overleg Indien zich bijzondere omstandigheden voordoen die bij het tot stand komen van het Sociaal Plan niet zijn voorzien, verklaren partijen zich bereid om daarover opnieuw met elkaar in overleg te treden. Artikel 1.3 Verantwoordelijkheid De verantwoordelijkheid voor het nakomen van de in dit Sociaal Plan opgenomen afspraken berust bij de directie van werkgever. Artikel 1.4 Kosten De uit dit Sociaal Plan voortvloeiende kosten komen voor rekening van werkgever. Artikel 2. Werkingssfeer Het Sociaal Plan is uitsluitend van toepassing op de werknemers van Papyrus Groep Nederland S.v., die als direct gevolg van bedrijfseconomische redenen c.q. reorganisatie ontslagen zullen worden, dan wel van wie de arbeidsovereenkomst als direct gevolg van bedrijfseconomische redenen c.q. reorganisatie ontbonden zal worden dan wel als direct gevolg van bedrijfseconomische redenen c.q. reorganisatie de functie gewijzigd zal worden. Artikel 3. Looptiid Dit Sociaal Plan treedt in werking op 1 juni 2011 en zal lopen tot 1 juni

5 Artikel 3.1 Wijziging Tussentijdse wijzigingen in het Sociaal Plan kunnen aanhangig worden gemaakt door een der partijen bij de andere partij(-en), indien zich naar oordeel van één van de partijen wezenlijke veranderingen voordoen, die van invloed kunnen zijn op dit Sociaal Plan. Artikel 3.2 Aanspraken Het betrokken personeelslid kan na de ontslagdatum geen aanspraak meer ontlenen aan de voorzieningen welke in dit plan zijn geregeld, anders dan die, welke reeds vóór of op de ontslagdatum werden toegekend. Artikel 4. Overleg en bemiddeling a. Partijen verklaren zich bereid over de toepassing van de regeling alsmede over die gevallen waarin het Sociaal Plan niet voorziet, zo nodig regelmatig overleg te plegen. b. Tussentijdse wijzigingen kunnen aanhangig worden gemaakt indien zich naar de mening van één der partijen wezenlijke veranderingen voordoen ten aanzien van een in dit Sociaal Plan geregeld onderwerp. c. Eventuele overheidsmaatregelen die consequenties hebben voor de regeling en/of de daarop gebaseerde aanvullingen kunnen partijen aanleiding geven tot tussentijds overleg. d. Indien het overleg over de toepassing van het Sociaal Plan niet tot overeenstemming leidt tussen partijen, kan het geschil worden onderworpen aan het bindend advies van een daartoe in te stellen commissie van bindend advies, waarin werkgever en werknemersorganisatie (of werknemersorganisaties gezamenlijk) binnen 14 dagen een vertegenwoordiger benoemen, waarna beide leden gezamenlijk binnen 14 dagen een onafhankelijke deskundige als derde lid en tevens voorzitter aanwijzen. De commissie brengt binnen 14 dagen na instelling bindend advies uit. Een en ander tast het recht van individuele medewerkers respectievelijk de werkgever om zich in plaats van tot de commissie van bindend advies te wenden tot een bevoegde rechter te wenden niet aan. Artikel 5. Begeleidingscommissie Er wordt een begeleidingscommissie ingesteld om de uitvoering van dit Sociaal Plan te begeleiden. De begeleidingscommissie heeft tot taken: a. het begeleiden en bevorderen van de optimale uitvoering van de bepalingen in dit sociaal plan; b. op verzoek van een medewerker een oordeel geven over de uitvoering door de werkgever van bepalingen uit dit plan; c. op verzoek van werkgever een oordeel geven over de opstelling van een medewerker bij de uitvoering van bepalingen van dit sociaal plan; d. een oordeel geven over de vraag of de hardheidsclausule van toepassing moet worden verklaard in een individueel geval en een voorstel doen op welke wijze de hardheidsclausule in dat geval toegepast zou kunnen worden. 5

6 De begeleidingscommissie wordt gevormd als aangegeven in bijlage I van dit Sociaal Plan. Indien werknemer of werkgever zich niet kan verenigen met de beslissing van de begeleidingscommissie c.q. indien een beslissing niet wordt afgegeven, dan zal het geschil binnen 14 dagen na de afgegeven beslissing resp. de mededeling dat geen beslissing wordt afgegeven, kunnen worden voorgelegd aan het overleg tussen partijen. Deze kunnen voor de behandeling van deze beroepen een commissie van bindend advies instellen. Over de werkwijze en het secretariaat van de begeleidingscommissie (en eventueel de beroepscommissie) zijn nadere bepalingen in bijlage I bij dit Sociaal plan opgenomen. Artikel 6. Hardheidsclausule In onvoorziene gevallen, waarin toepassing van de regeling zou leiden tot een individueel onbillijke situatie, kan de werkgever van deze bepalingen afwijken in een voor de werknemer gunstige zin. De werkgever kan hierover advies vragen aan de begeleidingscommissie. De werkgever zal achteraf melding doen aan de begeleidingscommissie en de vakbonden over iedere toepassing van de hardheidsclausule. Artikel 7. Verstrekken van inlichtingen De werknemer, die een beroep doet op financiële voorzieningen van dit Sociaal Plan, verplicht zich aan werkgever de noodzakelijke inlichtingen en gegevens (waaronder tevens zijn begrepen de bewijsstukken, nodig om de financiële aanvullingen te kunnen berekenen) naar waarheid te verstrekken. Artikel 8. Definities a. Bruto salaris Hieronder wordt verstaan het vaste bruto maandsalaris inclusief vakantiegeld en vaste toeslagen zoals de persoonlijke toeslag en/of ploegentoeslag per maand per 1 januari van het lopende kalender jaar een en ander conform de zogeheten kantonrechterformule versie 30 oktober b. Diensttijd Het aantal aaneengesloten dienstjaren bij de werkgever en/of daarmee verbonden ondernemingen en zijn rechtsvoorgangers dat de werknemer ten tijde van het beëindigen van het dienstverband heeft berekend conform de zogeheten kantonrechterformule versie 30 oktober c. Leeftijd De leeftijd die de werknemer ten tijde van het beëindigen van het dienstverband tussen hem en de werkgever bereikt heeft conform de zogeheten kantonrechterformule versie 30 oktober

7 d. Werknemer Dit betreft de werknemer die werkzaam is bij werkgever krachtens een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Wanneer in dit Sociaal Plan de aanduiding "werknemer" wordt gebruikt, dient hiervoor tevens, mutatis mutandis, werkneemster te worden gelezen. Zie voorts artikel 2. e. Werkgever Papyrus Groep Nederland BV f. Partijen De werkgever; De Unie te Culemborg FNV Kiem te Amsterdam; g. Boventalligen De werknemer is boventallig als definitief is vastgesteld dat betrokken werknemer niet in aanmerking komt voor herplaatsing op de eigen functie en dit schriftelijk bevestigd is aan de werknemer. h. CAO CAO voor Papyrusgroep Nederland 1 juli 2010 tot en met 30 juni i. Begeleidingscommissie De commissie als bedoeld in bijlage I. j. Ondernemingsraad De Ondernemingsraad van Papyrus Groep Nederland BV k. Vergoedingen Alle in dit Sociaal Plan genoemde vergoedingen zijn - tenzij uitdrukkelijk anders vermeld - bruto vergoedingen. De werkgever zal de wettelijk verplichte inhoudingen plegen. Vergoedingen worden slechts onbelast uitgekeerd voor zover de fiscale en sociale wetgeving zich hiertegen niet verzet. I. Passende functie Een functie is in ieder geval niet passend indien deze meer dan een functiegroep hoger of lager is ingedeeld. 7

8 2. UITGANGSPUNTEN WERKGELEGENHEID Artikel 9. Algemene uitgangspunten De werkgever zal zich inspannen om werknemers wier functie vervalt, een passende vervangende functie aan te bieden. Daarbij zullen de instrumenten voor interne en externe herplaatsing, zoals in dit Sociaal plan zijn vastgelegd, worden benut. De werkgever zal de werknemers regelmatig op de hoogte houden van de organisatorische wijzigingen in het kadervan de reorganisatie. De werknemer is verplicht om mee te werken aan de toepassing van de maatregelen die ertoe bijdragen dat betrokkene herplaatst wordt in een passende functie. Artikel 10. Herplaatsinginspanningen Door de onderneming zal een selectief aanname beleid worden gevoerd. Dit betekent dat gedurende de door werkgever te bepalen volgens haar redelijke termijn geen kandidaten van buiten de onderneming zullen worden aangenomen voor functies waarvoor binnen de groep te herplaatsen (ex-)werknemers, geschikte werknemers zijn (criterium cf art 8 lid I sociaal plan), respectievelijk werknemers die in een door werkgever te bepalen redelijke termijn geschikt te maken zijn via bijscholing. Indien door de werkgever een aanbod tot herplaatsing zal worden gedaan, ontvangt het personeelslid een zo uitvoerig mogelijk inzicht in de aangeboden functie en de daarbij voor de persoonlijke en de eventuele gezinssituatie van belang zijnde omstandigheden. Hierna krijgt het personeelslid een schriftelijke bevestiging van dit herplaatsingaanbod, waarin alle essentiële gegevens zijn verwerkt. Een herplaatsingsonderzoek c.q. - traject zal een ontslagprocedure in verband met door werkgever geconstateerde boventalligheid op geen enkele wijze kunnen belemmeren. Artikel 11. Bemiddelingsinstrumenten De werkgever kan, indien zij dat wenselijk acht, de volgende instrumenten inzetten: a. bijscholing; b. outplacement; c. collegiale doorlening; d. vertrekpremies; e. detachering bij andere werkgevers; 8

9 3. HERPLAATSING (INTERN) Artikel 12. Vaststellen boventalligheid en overplaatsing Per individuele situatie wordt bepaald of sprake zal zijn van functiewijziging, overplaatsing of vervallen van de arbeidsplaats. Betrokken medewerkers worden zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van een functiewijziging, een overplaatsing of het vervallen van de arbeidsplaats. Artikel 13. Functiewiiziging In het geval dat een werknemer het aanbod van een andere functie wordt gedaan, zal hem schriftelijk een zo volledig mogelijk inzicht worden gegeven in alle voor hem van belang zijnde aspecten. Daartoe behoren in ieder geval: de beschrijving van de aangeboden functie alsmede de plaats waar de arbeid verricht wordt; een opgave van het functieniveau en beloning; de eventuele noodzaak tot verhuizen; de eventuele noodzaak tot bijscholing; de periode waarbinnen de werknemer een beslissing dient te nemen over het aanbod; de periode waarbinnen de functie dient te worden ingevuld. Artikel 14. Aanvaarding aangeboden functie Nadat aan de betrokken werknemer schriftelijk een andere functie is aangeboden, krijgt hij een periode van 5 werkdagen om zijn besluit kenbaar te maken. De werknemer die een aanbod tot overplaatsing wil weigeren, dient dit schriftelijk en gemotiveerd aan de werkgever kenbaar te maken. Het wijzigen van de plaats waar de arbeid dient te worden uitgevoerd binnen een straal van 50 km van de oorspronkelijke werkplek of plek van waaruit de arbeid wordt verricht zal door de werknemer niet geweigerd kunnen/mogen worden. Binnen 1 maand na aanvaarding van een aanbod tot overplaatsing kan werknemer bij werkgever een verzoek indienen tot ongedaanmaking van de overplaatsing wegens niet passendheid van de functie. Indien werkgever het verzoek niet honoreert kan binnen 14 dagen na schriftelijke kennisgeving aan de begeleidingscommissie een oordeel worden gevraagd over de vraag of sprake is van een passende functie. Indien de begeleidingscommissie van mening is dat er sprake is van een niet passende functie, zal werknemer in aanmerking komen voor de regeling als bedoeld in art 23 van dit sociaal plan. Artikel 15. Weigering en ontslag Indien de betrokken werknemer een aanbod tot overplaatsing in een inhoudelijk andere functie van de werkgever afwijst, zal aan de begeleidingscommissie een oordeel worden gevraagd over de vraag of er sprake is van een passende functie. 9

10 PAPYRUS Indien de begeleidingscommissie van mening is dat er sprake is van een passende functie, - en dat zal altijd het geval blijven als de functie inhoudelijk ongewijzigd blijft maar slechts de plaats waar de arbeid dient te worden verricht wordt gewijzigd - dan zullen de consequenties met de betrokken medewerker besproken worden. Volhardt de medewerker in zijn weigering, dan zal een ontslagvergunning worden aangevraagd bij het UWV Werkbedrijf dan wel zal ontbinding bij de Kantonrechter worden verzocht. De werknemer behoudt dan geen aanspraak op de voorzieningen uit dit Sociaal plan. 4. HERPLAATSING en ONTSLAG Artikel 16. Beëindiging dienstverband In geval van boventalligheid kan overgegaan worden door werkgever tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst. De werkgever zal de werknemer informeren zodra hij de wettelijke procedure opstart om de arbeidsovereenkomst te kunnen beëindigen, hetzij via een gerechtelijke procedure bij de kantonrechter hetzij met behulp van de aanvraag, ingediend bij UWV Werkbedrijf hetzij via het sluiten van een vaststellingsovereenkomst. Artikel 17. Opzegtermijn Lid 1 De arbeidsovereenkomst kan door werkgever tegen elke dag van de maand worden opgezegd. Lid 2 De door de werkgever in acht te nemen opzegtermijn bedraagt in afwijking van art 7:672 lid 2 BW bij een arbeidsovereenkomst die op de dag van opzegging korter heeft geduurd dan 5 jaar 1 maand en bij een arbeidsovereenkomst die 5 jaar of langer heeft geduurd 2 maanden. Lid 3 Indien de toestemming als bedoeld in art 6 van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 is verleend wordt de door de werkgever in acht te nemen termijn van opzegging verkort met één maand. Lid 4 Wenst de werknemer, die boventallig is in het kader van dit Sociaal Plan en van wie de arbeidsovereenkomst is opgezegd door werkgever, de arbeidsovereenkomst zonder inachtneming van de opzegtermijn voor de dag waartegen is opgezegd door werkgever te beëindigen omdat hij/zij een nieuwe dienstbetrekking kan aanvaarden, dan zal de werkgever hieraan zijn medewerking verlenen. In dat geval kan de werknemer aanspraak doen gelden op 50 % van het over de restende opzegtermijn geldende bruto salaris onverminderd het eventuele recht op de vergoeding conform artikel

11 Artikel 18. Outplacement PAPYRUS. 1. De werkgever biedt aan boventallige medewerkers voor wie geen nieuwe functie openstaat de faciliteit van outplacement bemiddeling aan te verstrekken door of namens Hagemans Mancoach te Molenhoek. 2. De medewerker dient zelf schriftelijk kenbaar te maken dat hij voor deze faciliteiten in aanmerking wenst te komen bij de afdeling Personeel & Organisatie binnen 10 werkdagen. 3. De werkgever zal ingeval de werknemer ingevolge lid 2 van dit artikel kenbaar heeft gemaakt, het door haar aan gewezen outplacement bureau inschakelen. 4. Het bemiddelingsbureau zal per individuele medewerker bezien op welke wijze de outplacement/externe bemiddeling vorm en inhoud zal krijgen en hoe deze gelet op de persoon van de medewerker en zijn mogelijkheden zo doeltreffend mogelijk zal worden ingericht met inachtneming van een maximum periode van outplacement van.% t maanden. De kosten van outplacement strekken niet in mindering op de vergoeding/uitkering als bedoeld in artikel 23 van dit Sociaal plan. 5. Vanaf het tijdstip dat de outplacement/externe bemiddeling een aanvang neemt en de dienstbetrekking formeel nog niet beëindigd is, stelt de werkgever de benodigde werktijd beschikbaar ten behoeve van de begeleiding en de daaruit voortvloeiende sollicitaties. De werknemer is verplicht zijn volle medewerking te verlenen aan het vinden van een nieuwe werkkring. 6. Outplacement vangt aan op het moment van de intake door het outplacement bureau en zal voor een periode van maximaal 6 met een uitloop naar 9 maanden worden ingezet. Deze periode vangt aan op het moment dat werknemer zijn wens ingevolge lid 2 van dit artikel heeft kenbaar gemaakt. De werkgever kan op verzoek van betrokkene dan wel voor zover dat noodzakelijk blijkt, bijvoorbeeld vanwege ziekte en vakantie gedurende de reeds gestarte outplacement activiteiten besluiten tot verlenging van de voornoemde termijnen. 7. Het gebruik maken van deze faciliteit hoeft niet in te houden dat betrokkene instemt met het verlies van zijn arbeidsplaats. 8. Indien en voorzover het outplacementbureau van mening zal zijn dat scholing zal bijdragen aan de employability van werknemer zal werkgever de kosten hiervan vergoeden. 9. Het budget van outplacement en scholing te samen bedraagt per werknemer 2500,OO,exclusief BTW. Artikel 19. Non activiteit en ander werk Aan de werknemer kan door de werkgever wegens gebrek aan werk of anderszins, vrijstelling van werkzaamheden worden verleend met behoud van de voor hem geldende arbeidsvoorwaarden. 11

12 Gedurende deze periode wordt werknemer geacht reeds voor aanzegging van beëindiging van de arbeidsovereenkomst geplande vakantiedagen te genieten. De vrijstelling van werk heeft niet het karakter van een schorsing. Voor het geval de betrokken werknemer non-activiteit niet wenselijk acht, kan hij dit voorleggen aan de begeleidingscommissie met het verzoek de werkgever terzake te adviseren. Er worden geen werkzaamheden opgedragen die niet passend zijn. Gedurende de opzegtermijn, dan wel de periode tussen de beschikking en daadwerkelijke ontbinding danwel de periode van ondertekening van de vaststellingsovereenkomst en de datum einde arbeidsovereenkomst, zullen de werknemers desgevraagd de arbeid moeten uitvoeren. Acceptatie van enige voorziening voortvloeiende uit dit Sociaal Plan door werknemer betekent automatisch acceptatie van het volledige Sociaal Plan. Artikel 20. Sollicitatiegegevens Alle voor de werknemer van belang zijnde gegevens worden op zijn verzoek aan een door hem aan te wijzen derde verstrekt, zonder nadere toelichting omtrent de persoon van de werknemer, tenzij de werknemer zulks uitdrukkelijk schriftelijk verzoekt. Werkgever zal werknemer bij einde arbeidsovereenkost een getuigschrift aanreiken. Artikel 21. Sollicitatiebezoek De boventallige werknemer zal, voor zover nodig, na overleg met de werkgever vrijaf kunnen nemen voor het afleggen van sollicitatiebezoeken binnen Nederland. Het salaris zal worden doorbetaald voor de in redelijkheid benodigde tijd., Artikel 22. Uitstaande vakantierechten bij einde dienstverband. Nog resterende vakantiedagen en/of tijd voor tijd uren dienen bij het beëindigen van het dienstverband te worden uitbetaald. Werknemer zal de resterende vakantiedagen zo veel mogelijk voor einde arbeidsovereenkomst opnemen. 5. FINANCIËLE VOORZIENINGEN BIJ VERTREK Artikel 23. Uitkeringen/vergoeding bij ontslag c.q. ontbinding 23.1 Indien als direct gevolg van bedrijfseconomische redenen c.q. reorganisatie op verzoek van de werkgever door de kantonrechter ontbinding van de arbeidsovereenkomst wordt verkregen danwel indien als direct gevolg van bedrijfseconomische redenen c.q. reorganisatie de arbeidsovereenkomst door opzegging door werkgever eindigt of indien als direct gevolg van bedrijfseconomische redenen c.q. reorganisatie de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden eindigt, zal aan de werknemer een vergoeding toegekend worden ter hoogte van de navolgende formule met de hierna te noemen beperkende factoren: 12

13 ontbindingsvergoeding =(A x B xe) A) staat voor het aantal gewogen dienstjaren als bedoeld in de Kantonrechtersformule zoals die inwerking is getreden op 1 januari 2009 (Voor een berekening van het aantal gewogen dienstjaren wordt verwezen naar aangehechte rekenvoorbeelden). B) staat voor het bruto maandsalaris; C) staat voor de correctiefactor C=1. De aldus berekende vergoeding zal worden verlaagd met de salariskosten die door werkgever zijn gemaakt over de periode van de opzegtermijn die een periode van 2 maanden overschrijdt. Voorts zal de hier te berekenen beëindigingsvergoeding nimmer hoger kunnen zijn dan en derhalve worden gemaximeerd tot, de verwachte inkomensderving tot aan de redelijkerwijs te verwachten pensioendatum. Naast de vergoeding geformuleerd in dit artikel zal werknemer geen aanspraak hebben op welke vergoeding terzake de beëindiging van de arbeidsovereenkomst dan ook en bij acceptatie doet werknemer uitdrukkelijk afstand van alle overige rechten terzake of samenhangend met de beeindiging van de arbeidsovereenkomst De werknemers die niet boventallig zijn verklaard en die gedurende de looptijd van de arbeidsovereenkomst de arbeidsovereenkomst zelf zullen opzeggen c.q. op hun verzoek laten ontbinden, zullen geen vergoeding terzake van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst hoe ook genaamd ontvangen. 23 lid 3 Remplaçantenregeling Personeelsleden die niet met ontslag bedreigd zijn, kunnen vrijwillig voor reorganisatie ontslag en daarbij horende voorzieningen opteren indien dit als resultaat heeft dat op hun plaats een met ontslag bedreigde medewerker kan worden geplaatst. De remplaçering vindt alleen plaats als tevoren door de werkgever is vastgesteld dat het belang van de onderneming zich niet tegen deze vervanging verzet dit ter uitsluitende beoordeling vç:1n de werkgever. De remplacant zal slechts aanspraak kunnen maken op een vergoeding ingevolge art 23 van dit sociaal plan indien en voorzover die lager is dan de vergoeding waarop degene wiens of wier plaats de remplacant inneemt aanspraak zou hebben kunnen maken.voorwaarde is voorts dat de medewerker in wiens plaats wordt getreden niet wordt ontslagen wegens disfunctioneren of een dringende reden. 13

14 6. OVERIGE FINANCIËLE REGELINGEN Artikel 24.1 Studiekosten concurrentiebeding e.d. Eventuele reeds overeengekomen en/of reeds aangevangen studies door boventallige medewerkers, waarvoor door de werkgever een vergoeding voor de kosten is toegezegd, zullen conform de eerder gemaakte afspraken kunnen worden voltooid. Een bij einde arbeidsovereenkomst van de boventallige medewerker nog resterende studieschuld wordt kwijtgescholden. De met boventalligen overeengekomen concurrentiebedingen zullen bij einde arbeidsovereenkomst zijn vervallen. Artikel 24.2 jubileumuitkering Jubileumuitkeringen van boventalligen die in het jaar van ontslag tot uitkering zouden komen, en voor wie de arbeidsovereenkomst voor de datum jubileumuitkering is beëindigd, zullen de jubileumuitkering bij einde arbeidsovereenkomst onder inhouding van eventueel verschuldigde loonbelasting en premieheffing, uitgekeerd krijgen. Artikel 24.3 kosten van bijstand Indien tussen werkgever en werknemer een beeindigingsovereenkomst is gesloten en werknemer daarbij juridische advieskosten heeft gemaakt kunnen deze kosten tegen toezending van een uren specificatie en ten name van werkgever gestelde declaratie tot een bedrag van 750,00 inclusief btw door de rechtshulpverlener aan de werkgever in rekening worden gebracht. Artikel 25 Door ondertekening van dit sociaal plan dienen alle partijen het verzoek in op grond van de Wet op de Loonvorming het sociaal plan als CAO te deponeren. Aldus overeengekomen en getekend te Wijchen. 4:.~4~' Namens Papyrus b.v Wim Agsteribbe, Managing Director ~~~ <,",Na'mens De Ume Jacintha Rensen ~~()~._'-- Namens FNV Kiem Bernard van Iren 14

15 PAPYRUS" indien dit door betrokkene(n) wordt gewenst, worden voorgelegd aan de partijen betrokken bij de totstandkoming van het Sociaal Plan. Dit om tot een wederzijds aanvaardbare oplossing te komen. 5. Geheimhouding De leden van de begeleidingscommissie zijn verplicht tot geheimhouding van alle persoonlijke en zakelijke gegevens, die aan hen bij het uitoefenen van hun taak ter kennis komen. Rekenvoorbeelden bij art 23, toepassing kantontrechtersformule Voor de berekening van A (aantal gewogen dienstjaren) wordt de diensttijd berekend aan de hand van de dienstjaren, de leeftijd bij aanvang van de arbeidsrelatie en de leeftijd bij beëindiging van de arbeidsrelatie: 1. dienstjaren, afgerond op hele jaren, tot het bereiken van de leeftijd van 35 jaar tellen voor 0,5 2. dienstjaren, afgerond op hele jaren, tussen de leeftijd van 35 en 45 tellen voor 1 3. dienstjaren, afgerond op hele jaren, tussen de leeftijd van 45 en 55 tellen voor 1,5. 4. dienstjaren, afgerond op hele jaren, vanaf het bereiken van de leeftijd van 55 jaar tellen voor 2. Er is gekozen voor een eenvoudig hanteerbare vorm van afronding op hele dienstjaren, met dien verstande dat een periode van een halfjaar en één dag telt als een heel dienstjaar. Voorbeelden: 1) Werknemer, geboren op 1 mei 1954, treedt op 1 april 1992 in dienst van werkgever. Ontbinding is voorzien per 1 december * Stap 1: Bereken dienstjaren: 2009/12 minus 1992/4 =17/8 (17 jaar, 8 maanden), dus (afgerond): 18 * Stap 2: Wijs 18 dienstjaren toe aan leeftijdscategorie: * Cat. 1 (tot 35 jaar): 0 * Cat. 2 (35 Um 44 jaar): (afgerond) 7 jaar x waarde 1 = 7 * Cat. 3 (45 Um 54 jaar): 10 jaar x waarde 1,5 =15 * Cat. 4 (vanaf 55 jaar): (afgerond) 1 jaar x waarde 2 = 2 16

16 * Totaal =24 maanden 2) Werknemer, geboren op 1 mei 1952, treedt in dienst op 1 april Ontbinding is voorzien per 1 dec * Stap 1: wn'er is 32 jaar en 11 mnd bij in indiensttreding, wn'er is 57 jaar en 7 mnd bij uitdiensttreding, dus: /11 = 24/8 dus 25 dienstjaren * Stap 2: Bereken gewogen dienstjaren: * Cat. 1 (tot 35 jaar): 2 jaar + 1 mnd. afgerond: 2 x 0,5 =1 * Cat. 2 (35 tot en met 44 jaar): 10 dienstjaren x 1 =10 * Cat. 3 (45 tot en met 54 jaar): 10 dienstjaren x 1,5 =15 * Cat. 4 (na 55 jaar): 2 jaar + 7 mnd, afgerond: 3 x 2 = 6 * totaal = 32 17

Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011. Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8

Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011. Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8 Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011 Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8 Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van

Nadere informatie

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is Sociaal Plan AkzoNobel in Nederland 2014-2016 AkzoNobel en vakorganisaties streven naar het behouden van werkgelegenheid bij reorganisaties. Voor die situaties waar behoud van werkgelegenheid onverhoopt

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Bouwbedrijf De Keij B.V. Rotterdam

SOCIAAL PLAN. Bouwbedrijf De Keij B.V. Rotterdam SOCIAAL PLAN Bouwbedrijf De Keij B.V. Rotterdam INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9 Hoofdstuk 10 Hoofdstuk 11 Algemeen

Nadere informatie

FNV Bouw, gevestigd te Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van der Veer;

FNV Bouw, gevestigd te Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van der Veer; Afvloeiingsregeling Bald BV Partijen: Bald BV, gevestigd te Dongen, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar statutair directeur, de heer L.F. Postma, verder te noemen de werkgever; en FNV Bouw,

Nadere informatie

S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V.

S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V. S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V. Amsterdam, februari 2015 1 Sociaal Afspraken de Persgroep Nederland --------------------------------------------------------

Nadere informatie

Sociaal Plan Reorganisatie Splitsing Frontoffice/Backoffice MCB Nederland B.V. Versie 1.5, definitief 15 augustus 2012

Sociaal Plan Reorganisatie Splitsing Frontoffice/Backoffice MCB Nederland B.V. Versie 1.5, definitief 15 augustus 2012 Sociaal Plan Reorganisatie Splitsing Frontoffice/Backoffice MCB Nederland B.V. Versie 1.5, definitief 15 augustus 2012 Sociaal Plan MCB Nederland B.V. 1 Inhoud 1 1. Inleiding 2 2. Arbeidsvoorwaarden /

Nadere informatie

15 april 2014. Sociaal Plan 1 april 2014-1 april 2015

15 april 2014. Sociaal Plan 1 april 2014-1 april 2015 15 april 2014 Sociaal Plan 1 april 2014-1 april 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen 1.1. Begripsbepalingen 1.2. Werkingssfeer 1.3. Looptijd 1.4. Overleg 2. Procedure 2.1. Vaststelling en mededeling van boventalligheid

Nadere informatie

1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens:

1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens: Hoofdstuk 14 Activeringsregeling (per 1 juli 2015) en pensioen A Activeringsregeling Artikel 1 Werkingssfeer 1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens:

Nadere informatie

H o o f d k a n t o o r

H o o f d k a n t o o r H o o f d k a n t o o r Tweede Akkoord afwijkingen Sociaal Plan Maatvoering voor Maatwerk Partijen: - te Utrecht En - AbvaKabo FNV te Zoetermeer - CNV Publieke Zaak te Den Haag - De Unie te Culemborg -

Nadere informatie

Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV

Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV versie 2 september 2011 Pagina 1 1. Inleiding In het kader van het faillissement van DELTA Biovalue BV en daarmee van DELTA

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN De Combi Groep BV

SOCIAAL PLAN De Combi Groep BV SOCIAAL PLAN De Combi Groep BV Geldend van..april 2013 tot 1 maart 2014 INHOUDSOPGAVE 2 Hoofdstuk 1 Algemeen Hoofdstuk 2 Definities Hoofdstuk 3 Werkingssfeer Sociaal Plan Hoofdstuk 4 Begeleiding Hoofdstuk

Nadere informatie

ONDERHANDELINGSRESULTAAT AANVULLING SOCIAAL STATUUT VOOR RABOBANK NEDERLAND

ONDERHANDELINGSRESULTAAT AANVULLING SOCIAAL STATUUT VOOR RABOBANK NEDERLAND ONDERHANDELINGSRESULTAAT AANVULLING SOCIAAL STATUUT VOOR RABOBANK NEDERLAND Rabobank Nederland enerzijds, en de vakorganisaties De Unie, FNV Bondgenoten en CNV Dienstenbond anderzijds, hebben in het licht

Nadere informatie

Whitepaper. Wet Werk en Zekerheid

Whitepaper. Wet Werk en Zekerheid Whitepaper Wet Werk en Zekerheid Flexwerk: wijzigingen per 1 januari 2015 In een arbeidsovereenkomst voor de duur van 6 maanden of korter is geen proeftijd meer toegestaan. In een arbeidsovereenkomst voor

Nadere informatie

Sociale regeling Farm Frites International B.V., Farm Frites Europe B.V., Farm Frites B.V. (Nederland)

Sociale regeling Farm Frites International B.V., Farm Frites Europe B.V., Farm Frites B.V. (Nederland) Sociale regeling Farm Frites International B.V., Farm Frites Europe B.V., Farm Frites B.V. (Nederland) INLEIDING De zware concurrentieslag en overcapaciteit in de sector heeft Farm Frites ('FF) in een

Nadere informatie

Sociaal Plan Recticel Wijchen

Sociaal Plan Recticel Wijchen Sociaal Plan Recticel Wijchen 22 juli 2014 Sociaal Plan Recticel Wijchen RECTICEL.: D rite / tîjjwtt, frrr crrmfrrrt Inhoudsopgave Preambule... 4 Artikel 1 Definities... 5 a) Werkgever... 5 b) Werknemer...

Nadere informatie

Addendum Calibris. bij Sociaal Plan WKBB 2014-2015

Addendum Calibris. bij Sociaal Plan WKBB 2014-2015 Addendum Calibris bij Sociaal Plan WKBB 2014-2015 Inhoud 1 Inleiding en aanleiding addendum... 3 2 Aanvullingen op Sociaal Plan d.d. 27 november 2014... 4 3 Overige aanvullingen faciliteiten... 7 kenniscentrum

Nadere informatie

Cao Openbare Bibliotheken Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017

Cao Openbare Bibliotheken Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017 Centraal Overleg Arbeidsvoorwaarden Openbare Bibliotheken Cao Openbare Bibliotheken 2015-2019 - Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017 Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 4 (Aard van de arbeidsovereenkomst)

Nadere informatie

Artikel 9 Herplaatsing

Artikel 9 Herplaatsing Artikel 9 Herplaatsing 1. Bij de beoordeling of binnen de onderneming van de werkgever een passende functie beschikbaar is voor een werknemer die voor ontslag in aanmerking komt, worden arbeidsplaatsen

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN Nagel Nederland Reorganisatie

SOCIAAL PLAN Nagel Nederland Reorganisatie SOCIAAL PLAN Nagel Nederland Reorganisatie pagina 1 van 15 De ondergetekenden, 1. Krafverkehr Nagel GmbH&Co.KG te Versmold (DLD), mede gevestigd in Nederland/Raalte aldaar h.o.d.n. Nagel Nederland. en

Nadere informatie

Inhoudsopgave 2 Doelstelling en werkingssfeer 3. Voorkomen boventalligheid 6. Boventallig met interne herplaatsing 7

Inhoudsopgave 2 Doelstelling en werkingssfeer 3. Voorkomen boventalligheid 6. Boventallig met interne herplaatsing 7 Maatregelen voor het opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Hoofdstuk 1. Hoofdstuk 2. Hoofdstuk 3. Hoofdstuk 4. Hoofdstuk 5. Hoofdstuk 6. Hoofdstuk 7. Hoofdstuk

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT RTV Noord- Holland 1 december 2013 tot en met 30 april 2014

SOCIAAL STATUUT RTV Noord- Holland 1 december 2013 tot en met 30 april 2014 SOCIAAL STATUUT RTV Noord- Holland 1 december 2013 tot en met 30 april 2014 INHOUDSOPGAVE: Artikel 1 Definities... 4 a) Werkgever... 4 b) Werknemer... 4 c) CAO... 4 d) Werknemersorganisaties... 4 e) Bruto

Nadere informatie

Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden

Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden 2 Wet Werk en Zekerheid Ingrijpende wijzigingen in de regels voor het aangaan en opstellen van arbeidsovereenkomsten Ingrijpende wijzigingen

Nadere informatie

Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht:

Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht: Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht: https://ictrecht.nl/diensten/juridische- generatoren/arbeidsovereenkomst-

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 2011 CapitalP inzake AgentschapNL 15 oktober 2011 tot en met 31 december 2013

SOCIAAL PLAN 2011 CapitalP inzake AgentschapNL 15 oktober 2011 tot en met 31 december 2013 SOCIAAL PLAN 2011 CapitalP inzake AgentschapNL 15 oktober 2011 tot en met 31 december 2013 CapitalP, gevestigd te Almere als partij ter ener zijde en FNV Bondgenoten, gevestigd te Utrecht CNV Dienstenbond,

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST. 2. [naam DGA], geboren op [datum], wonende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats], hierna te noemen: "werknemer";

ARBEIDSOVEREENKOMST. 2. [naam DGA], geboren op [datum], wonende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats], hierna te noemen: werknemer; ARBEIDSOVEREENKOMST Ondergetekenden: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [naam] Holding BV, statutair gevestigd te [plaats] en kantoorhoudende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats],

Nadere informatie

CONCEPT. Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe

CONCEPT. Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe CONCEPT Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe Ondergetekenden Partijen de werkgever tot 1 januari 2007: - Stichting Icare, gevestigd te Meppel de werkgevers vanaf 1 januari

Nadere informatie

Reglement tijdelijke vergoeding pensioenpremie bij ontslag op economische gronden Inhoudsopgave

Reglement tijdelijke vergoeding pensioenpremie bij ontslag op economische gronden Inhoudsopgave Reglement tijdelijke vergoeding pensioenpremie bij ontslag op economische gronden Inhoudsopgave Artikel 1: Definities... 2 Artikel 2: Voorwaarden... 2 Artikel 3: Aanvraagprocedure en beëindiging... 4 Artikel

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN

SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Centrum voor Muziek en Dans ; overwegende dat besloten is tot opheffing

Nadere informatie

Veranderingen Arbeidsrecht 2015

Veranderingen Arbeidsrecht 2015 Veranderingen Arbeidsrecht 2015 De positie van de tijdelijke krachten (flexwerkers) Tijdelijke contracten, ketenbepaling Tot nu toe kon een medewerker op basis van een tijdelijk contract worden aangenomen.

Nadere informatie

Sociaal Plan Nederlandse Orkesten. Ledenbijeenkomst over Onderhandelingsresultaat 31 mei 2012 te Utrecht

Sociaal Plan Nederlandse Orkesten. Ledenbijeenkomst over Onderhandelingsresultaat 31 mei 2012 te Utrecht Sociaal Plan Nederlandse Orkesten Ledenbijeenkomst over Onderhandelingsresultaat 31 mei 2012 te Utrecht Procedure Sociaal Plan Orkesten Overleg over diverse concept versies: - delegatie vakbonden - delegatie

Nadere informatie

HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen

HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen Introductie Met de komst van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) vinden per 1 januari en 1 juli 2015 ingrijpende veranderingen in het arbeids-

Nadere informatie

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST VASTSTELLINGSOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. WERKGEVER, gevestigd en kantoorhoudende te [ADRES], hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door [VERTEGENWOORDIGER], hierna te noemen: "werkgever"; en 2.

Nadere informatie

Maatregelen voor het opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV. Met opmaak: Nederlands (standaard)

Maatregelen voor het opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV. Met opmaak: Nederlands (standaard) Maatregelen voor het opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV Met opmaak: Nederlands (standaard) Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Doelstelling en werkingssfeer 3 Looptijd 4 Definities 4 Hardheidsclausule

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid (WWZ)

Wet Werk en Zekerheid (WWZ) Wet Werk en Zekerheid (WWZ) De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) wijzigt de regels in het flexrecht, het ontslagrecht en de regels rondom de WW. In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de wijzigingen welke

Nadere informatie

Model Arbeidsovereenkomst Bepaalde Tijd ¹

Model Arbeidsovereenkomst Bepaalde Tijd ¹ Model Arbeidsovereenkomst Bepaalde Tijd ¹ De ondergetekenden: 1. De vereniging/bond...gevestigd te...overeenkomstig haar statuten vertegenwoordigd door ²) naam:..., voorzitter naam:..., secretaris naam:...,

Nadere informatie

Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden?

Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden? Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden? Op 18 februari 2014 is de Wet Werk en Zekerheid aangenomen. Op internet zijn veel plukjes informatie te vinden. Hieronder volgt een overzicht van

Nadere informatie

Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid

Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid Beste Klant, Per 1 januari en 1 juli 2015 zullen er diverse wijzigingen plaatsvinden op het gebied van arbeidsrecht. Hiervan willen wij u graag op de hoogte brengen. De

Nadere informatie

voor het personeel van NXP Semiconductors Netherlands B.V. NXP Software B.V.

voor het personeel van NXP Semiconductors Netherlands B.V. NXP Software B.V. Sociaal Plan 2014 voor het personeel van NXP Semiconductors Netherlands B.V. NXP Software B.V. Looptijd: 8 mei 2014 tot en met 30 juni 2015 Datum: 8 mei 2014 Page 1 of 14 Inhoudsopgave 1 Definities 2 Inleiding

Nadere informatie

3F UITTREKSEL. Samen Sterker Verder

3F UITTREKSEL. Samen Sterker Verder 3F UITTREKSEL van het Sociaal Plan FNV in Beweging 1 maart 2013 1 oktober 2018 en art. 6 uit het Sociaal Plan tussen FNV Personeel en FNV KIEM van 18 maart 2016 i.v.m. art. 2:334f lid 2 sub g BW Samen

Nadere informatie

1. de sportorganisatie/school/vereniging..., gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door:

1. de sportorganisatie/school/vereniging..., gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door: Arbeidsovereenkomst. De ondergetekenden 1. de sportorganisatie/school/vereniging......, gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door: Naam:...... Functie:... Naam:......

Nadere informatie

INHOUD WIJZIGINGEN. Proeftijd (1) WET WERK EN ZEKERHEID Overzicht van een aantal wijzigingen in het arbeidsrecht door de Wet werk en zekerheid

INHOUD WIJZIGINGEN. Proeftijd (1) WET WERK EN ZEKERHEID Overzicht van een aantal wijzigingen in het arbeidsrecht door de Wet werk en zekerheid WET WERK EN ZEKERHEID Overzicht van een aantal wijzigingen in het arbeidsrecht door de Wet werk en zekerheid Door Mr J.C.J. van den Assem Advocaat INHOUD WIJZIGINGEN 1. verbetering rechtspositie van de

Nadere informatie

Magentazorg. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015

Magentazorg. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015 Magentazorg Addendum Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015 versie 12 augustus 2014 Pagina 1 van 8 Verklaring Aldus overeengekomen te Heerhugowaard op 21 augustus 2014 tussen: De werkgever: Stichting

Nadere informatie

Sociaal Plan HAPAG-LLOYD ROTTERDAM Branch of Hapag-Lloyd AG

Sociaal Plan HAPAG-LLOYD ROTTERDAM Branch of Hapag-Lloyd AG Sociaal Plan HAPAG-LLOYD ROTTERDAM Branch of Hapag-Lloyd AG Inhoudsopgave Preambule...3 Artikel 1 Definities...4 Artikel 2 Werkingssfeer en werkingsduur...4 Artikel 3 Algemene bepalingen en voorwaarden...4

Nadere informatie

Centraal Sociaal Plan 2014 voor het personeel van Philips in Nederland

Centraal Sociaal Plan 2014 voor het personeel van Philips in Nederland Centraal Sociaal Plan 2014 voor het personeel van Philips in Nederland Uitgave : januari 2014 Human Resources Benelux Sociaal Economische Afdeling 2 januari 2014 PHILIPS ELECTRONICS NEDERLAND B.V., gevestigd

Nadere informatie

WIJZIGING ARBEIDSRECHT/ ONTSLAGRECHT. H.F.A. Bronneberg R.C. Breuls

WIJZIGING ARBEIDSRECHT/ ONTSLAGRECHT. H.F.A. Bronneberg R.C. Breuls WIJZIGING ARBEIDSRECHT/ ONTSLAGRECHT H.F.A. Bronneberg R.C. Breuls WET WERK EN ZEKERHEID KOMT ER AAN Per 1 januari 2015 is sprake van wijzigingen; Per 1 juli 2015 is sprake van de meest ingrijpende wijzigingen;

Nadere informatie

Sociaal plan 2015-2018. Maatregelen voor het voorkomen en opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV

Sociaal plan 2015-2018. Maatregelen voor het voorkomen en opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV Sociaal plan 2015-2018 Maatregelen voor het voorkomen en opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Doelstelling en werkingssfeer 3 Looptijd 4 Definities 4 Hardheidsclausule

Nadere informatie

Het ontslagrecht per 1 juli 2015

Het ontslagrecht per 1 juli 2015 Het ontslagrecht per 1 juli 2015 Noordam Advocatuur mr. dr. A.J. Noordam Het Europese en Nederlandse arbeidsrecht biedt in grote mate bescherming aan de werknemer. Met name het ontslag van werknemers is

Nadere informatie

Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid

Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel met veranderingen in het arbeidsrecht aangenomen. Aanvankelijk zou een deel van de wijzigingen ingaan op 1 juli 2014,

Nadere informatie

Het nieuwe ontslagrecht / WWZ

Het nieuwe ontslagrecht / WWZ Het nieuwe ontslagrecht / WWZ Actualiteiten arbeidsrecht (33 818) Het nieuwe ontslagrecht Tim de Klerck Waar gaan we het over hebben? Waarom een hervorming van het ontslagrecht? Vernieuwing ontslagrecht

Nadere informatie

MEMO WIJZIGINGEN ARBEIDSRECHT 2015

MEMO WIJZIGINGEN ARBEIDSRECHT 2015 Van : mr. Inka de Jong Datum : 12 december 2014 Betreft : Wijzigingen in het arbeidsrecht met ingang van 1 januari 2015 Geachte relatie, Met ingang van 1 januari 2015 vinden er gefaseerd belangrijke wijzigingen

Nadere informatie

De positie van de tijdelijke krachten (flexwerkers):

De positie van de tijdelijke krachten (flexwerkers): VAN : Willem van Teeseling AAN : Bestuur en leden SNF BETREFT : Vernieuwingen in wetgeving in kader Wet werk en inkomen. DATUM : 13 juni 2014 C.C. : Op 11 juni 2014 is door de Eerste Kamer de wet aangenomen.

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN Koninklijke BAM Groep nv 13 mei 2009

SOCIAAL PLAN Koninklijke BAM Groep nv 13 mei 2009 SOCIAAL PLAN Koninklijke BAM Groep nv 13 mei 2009 Datum 13 mei 2009 Kenmerk SOCIAAL PLAN BAM v20090420 def a.doc/ DVV/ PLE SOCIAAL PLAN Koninklijke BAM Groep nv pagina 1 van 15 INHOUD INLEIDING ALGEMENE

Nadere informatie

Sociale Regeling GROLSCHE BIERBROUWERIJ NEDERLAND B.V. 1 mei 2015-31 december 2015

Sociale Regeling GROLSCHE BIERBROUWERIJ NEDERLAND B.V. 1 mei 2015-31 december 2015 Sociale Regeling GROLSCHE BIERBROUWERIJ NEDERLAND B.V. 1 mei 2015-31 december 2015 ifale versie 22 april 2015 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Algemeen 2.1 Werkingsduur/looptijd 2.2 Werkingssfeer 2.3 Wijziging

Nadere informatie

Het Sociaal Plan is van toepassing op alle werknemers die direct betrokken zijn bij de gevolgen van de overname van VNU Media door de Persgroep:

Het Sociaal Plan is van toepassing op alle werknemers die direct betrokken zijn bij de gevolgen van de overname van VNU Media door de Persgroep: Sociaal Plan de Persgroep Nederland/VNU Media ----------------------------------------------------------------- Toepassingsgebied Het Sociaal Plan is van toepassing op alle werknemers die direct betrokken

Nadere informatie

Het zwaarwegend belang moet overigens aanwezig zijn bij aangaan van het concurrentiebeding of relatiebeding, maar ook bij einde van het contract.

Het zwaarwegend belang moet overigens aanwezig zijn bij aangaan van het concurrentiebeding of relatiebeding, maar ook bij einde van het contract. Het nieuwe arbeidsrecht en ontslagrecht 2015 (De Wet Werk en Zekerheid voor werknemers) In 2015 is en wordt het arbeidsrecht en ontslagrecht ingrijpend veranderd. De nieuwe wetgeving is gericht op arbeidsmobiliteit.

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN DWINGENDE GETIJDEN. Voornemen tot reorganisatie van Endemol Nederland bv. Contextanalyse, conclusies en besluitvoornemens

SOCIAAL PLAN DWINGENDE GETIJDEN. Voornemen tot reorganisatie van Endemol Nederland bv. Contextanalyse, conclusies en besluitvoornemens SOCIAAL PLAN DWINGENDE GETIJDEN Voornemen tot reorganisatie van Endemol Nederland bv Contextanalyse, conclusies en besluitvoornemens INHOUDSOPGAVE SOCIAAL PLAN Inleiding DEEL I Definities en werkingssfeer

Nadere informatie

[Naam werkgever], gevestigd te [plaats/adres], in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [ naam], [functie] hierna te noemen werkgever,

[Naam werkgever], gevestigd te [plaats/adres], in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [ naam], [functie] hierna te noemen werkgever, Model oproepovereenkomst De ondergetekenden: [Naam werkgever], gevestigd te [plaats/adres], in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [ naam], [functie] hierna te noemen werkgever, en [naam oproepkracht],

Nadere informatie

ANWB B.V., gevestigd te Den Haag, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer O. Bouman enerzijds, hierna te noemen ANWB,

ANWB B.V., gevestigd te Den Haag, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer O. Bouman enerzijds, hierna te noemen ANWB, 1 Principeakkoord Sociaal Plan ANWB 2016-2017 De ondergetekenden: ANWB B.V., gevestigd te Den Haag, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer O. Bouman enerzijds, hierna te noemen ANWB, en FNV,

Nadere informatie

Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl

Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl Wet werk en zekerheid Doel van de wetgeving: Het aanpassen van het arbeidsrecht aan veranderende

Nadere informatie

Toelichting op de wet Werk en Zekerheid

Toelichting op de wet Werk en Zekerheid Whitepaper: Toelichting op de wet Werk en Zekerheid Op 10 juni 2014 is de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) aangenomen. De WWZ beoogt het arbeidsrecht aan te passen aan de veranderende arbeidsverhoudingen in

Nadere informatie

Workshop Arbeidsrecht

Workshop Arbeidsrecht Workshop Arbeidsrecht 2 Augustus 2014 Amsterdam Amsterdam, 2 Augustus 2014 Overzicht 1. Arbeidsovereenkomsten 2. Arbeidsvoorwaarden 3. Ontslag 4. WW- uitkering By Stichting Sajaam 1 1. Soort contracten

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon

SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1.1 Inleiding Zorgcentrum Horizon zal met ingang van 1 januari 2015 de werkwijze in de facilitaire dienst, met name de keuken ingrijpend

Nadere informatie

2. [NAAM BEDRIJF/ ORGANISATIE] gevestigd te [PLAATSNAAM], hierna te. noemen: de uitlener, vertegenwoordigd door de heer/mevrouw [NAAM

2. [NAAM BEDRIJF/ ORGANISATIE] gevestigd te [PLAATSNAAM], hierna te. noemen: de uitlener, vertegenwoordigd door de heer/mevrouw [NAAM MODEL Detacheringovereenkomst Dit model kunt u ook vinden op www.uwv.nl. 1. [NAAM BEDRIJF/ ORGANISATIE] gevestigd te [PLAATSNAAM], hierna te noemen: de uitlener, vertegenwoordigd door de heer/mevrouw [NAAM

Nadere informatie

OPTIMALE INDIVIDUELE INZETBAARHEID. Definitieve versie vastgesteld in het OAW, 15 juni 2015, aangevuld met artikel 3.6 op 19 november 2015.

OPTIMALE INDIVIDUELE INZETBAARHEID. Definitieve versie vastgesteld in het OAW, 15 juni 2015, aangevuld met artikel 3.6 op 19 november 2015. HOOFDSTUK 3 OPTIMALE INDIVIDUELE INZETBAARHEID Definitieve versie vastgesteld in het OAW, 15 juni 2015, aangevuld met artikel 3.6 op 19 november 2015. Met uitzondering van artikel 3.4 en 3.5 treedt dit

Nadere informatie

Sociaal Plan A. Jansen B.V. 2011/2012

Sociaal Plan A. Jansen B.V. 2011/2012 Sociaal Plan A. Jansen B.V. 2011/2012 SON, MAART 2011 pagina 1 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 4 1.1 Toepassing... 4 1.2 Looptijd Sociaal Plan... 4 1.3 Aanmelden als CAO... 4 2. DEFINITIES... 5 2.1 Werkgever...

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 1. ALGEMENE BEPALINGEN EN UITGANGSPUNTEN

SOCIAAL PLAN 1. ALGEMENE BEPALINGEN EN UITGANGSPUNTEN SOCIAAL PLAN 1. ALGEMENE BEPALINGEN EN UITGANGSPUNTEN 1.1 Siemens Nederland N.V. te Den Haag, verder te noemen werkgever, en de vertegenwoordigers van de vakverenigingen, hebben overeenstemming bereikt

Nadere informatie

Sociaal plan 2013/2014. Kemira Rotterdam B.V.

Sociaal plan 2013/2014. Kemira Rotterdam B.V. Sociaal plan 2013/2014 Pagina 1 van 17 Inleiding Binnen Kemira Rotterdam BV werken 243 personen (eind april 2013). De bedrijfsonderdelen van Kemira Rotterdam BV bestaan uit: Operatie in Botlek en Europoort,

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT AT5. I januari 2012

SOCIAAL STATUUT AT5. I januari 2012 SOCIAAL STATUUT AT5 I januari 2012 AxtLkeI3 Algemenebepalinqen en voonvadz 3...... u....... )Werkigsduur u 3.r.. :.:...._...-..r.r.. ejtomaancnkomen. AQ Pf?PiI...... 3 4rtikeI2 $Ierklngssfeesen vve#kinsduu,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bedrijven

Algemene Voorwaarden Bedrijven Algemene Voorwaarden Bedrijven Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Studio Zaanstreek : Studio Zaanstreek gevestigd te Koog aan de Zaan dienstverlening: stoelmassages

Nadere informatie

Sociaal Plan - Air Products Nederland BV. Januari 2015.

Sociaal Plan - Air Products Nederland BV. Januari 2015. Sociaal Plan - Air Products Nederland BV. Januari 2015. Inleiding. Air Products ziet zich genoodzaakt op wereldwijd, Europees en op landen niveau de bedrijfsorganisaties anders in te richten teneinde te

Nadere informatie

ABVAKABO FNV. Algemeen directeur XXXX

ABVAKABO FNV. Algemeen directeur XXXX Preambule De ondergetekenden, Stichting xxxxx enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer, anderzijds, verklaren hiermee het Sociaal Plan xxxx te zijn overeengekomen, welke de personele

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013

SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013 SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013 28 juni 2010-1 - INHOUDSOPGAVE 1. Begripsbepalingen pagina 3 2. Geldigheidsduur, werkingssfeer, hardheidsclausule pagina 4 3. Uitgangspunten pagina

Nadere informatie

Emmer Compascuum, 1 oktober 2015

Emmer Compascuum, 1 oktober 2015 Emmer Compascuum, 1 oktober 2015 Op 1 oktober 2015 is een principe akkoord bereikt tussen Fresenius Hemocare Netherlands B.V. en de vakorganisaties FNV, CNV Vakmensen en De Unie met betrekking tot het

Nadere informatie

4.1 De uitvoering van de opdracht door RvdB heeft het karakter van een inspanningsverplichting.

4.1 De uitvoering van de opdracht door RvdB heeft het karakter van een inspanningsverplichting. ALGEMENE VOORWAARDEN RVDB INTERIM 1. Definities RvdB of RaymakersvdBruggen: onderdeel van de besloten vennootschap RaymakersKayser Personeel en Organisatie BV, gevestigd te Weesp kantoorhoudende aldaar

Nadere informatie

S O C I A A L P L A N

S O C I A A L P L A N S O C I A A L P L A N 1. ALGEMENE BEPALINGEN EN UITGANGSPUNTEN 1.1 Siemens Nederland N.V. te Den Haag, verder te noemen werkgever, en de vertegenwoordigers van de vakverenigingen, hebben overeenstemming

Nadere informatie

DE ARBEIDSOVEREENKOMST KLAKKELOOS ONDERTEKENEN IS NIET VERSTANDIG

DE ARBEIDSOVEREENKOMST KLAKKELOOS ONDERTEKENEN IS NIET VERSTANDIG DE ARBEIDSOVEREENKOMST KLAKKELOOS ONDERTEKENEN IS NIET VERSTANDIG VOORWAARDEN ARBEIDSOVEREENKOMST Wanneer is er sprake van een arbeidsovereenkomst: Verplichting om persoonlijk arbeid te verrichten; Werkgever

Nadere informatie

Per 2015 mag er geen proeftijd meer worden opgenomen in arbeidsovereenkomsten met een looptijd tot en met zes maanden.

Per 2015 mag er geen proeftijd meer worden opgenomen in arbeidsovereenkomsten met een looptijd tot en met zes maanden. Het nieuwe arbeidsrecht en ontslagrecht 2015 (De Wet Werk en Zekerheid voor werkgevers) In 2015 is en wordt het arbeidsrecht en ontslagrecht ingrijpend veranderd. De nieuwe wetgeving is gericht op arbeidsmobiliteit.

Nadere informatie

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks Fusie convenant 1 van 7 INLEIDING Het fusie convenant bestaat uit: - het doorlopend

Nadere informatie

partijen zijn op de hoogte van de Richtlijn/Adviesregeling Arbeidsvoorwaarden Bestuurder kinderopvang van de NVTK (hierna: de Richtlijn).

partijen zijn op de hoogte van de Richtlijn/Adviesregeling Arbeidsvoorwaarden Bestuurder kinderopvang van de NVTK (hierna: de Richtlijn). MODEL ARBEIDSOVEREENKOMST BESTUURDER KINDEROPVANG DE ONDERGETEKENDEN: 1. [NAAM RECHTSPERSOON], gevestigd te [PLAATS], ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [NAAM], in zijn/haar hoedanigheid van [FUNCTIE],

Nadere informatie

..."55111 REGELING VRIJWILLIGE AANPASSING ARBEIDSDUUR/ VRIJWILLIG VERTREK (VAA) Algemeen

...55111 REGELING VRIJWILLIGE AANPASSING ARBEIDSDUUR/ VRIJWILLIG VERTREK (VAA) Algemeen ..."55111 -HOLLAND-41r. REGELING VRIJWILLIGE AANPASSING ARBEIDSDUUR/ VRIJWILLIG VERTREK (VAA) 2014 1. Algemeen Doel van de regeling is het voorkomen van zoveel mogelijk gedwongen ontslagen. Op basis van

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST (voor bepaalde tijd) I., gevestigd te, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw,

ARBEIDSOVEREENKOMST (voor bepaalde tijd) I., gevestigd te, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw, ARBEIDSOVEREENKOMST (voor bepaalde tijd) De ondergetekenden: I., gevestigd te, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw, hierna te noemen: de werkgever ; en II. de heer/mevrouw, geboren

Nadere informatie

De belangrijkste elementen van de nieuwe Wet werk en zekerheid

De belangrijkste elementen van de nieuwe Wet werk en zekerheid De belangrijkste elementen van de nieuwe Wet werk en zekerheid 1. Betere balans vaste krachten en flexwerkers 2. Eenduidiger en evenwichtiger ontslagstelsel 1 1. Betere balans vaste krachten en flexwerkers:

Nadere informatie

Wwz: wat moet u weten!

Wwz: wat moet u weten! Wwz: wat moet u weten! De Wet werk en zekerheid (Wwz) is in werking getreden op 1 januari 2015 en geldt uitsluitend voor het bijzonder onderwijs. Een aantal wijzigingen is al in werking getreden. De belangrijkste

Nadere informatie

Model-arbeidsovereenkomst praktijkopleiding

Model-arbeidsovereenkomst praktijkopleiding Model-arbeidsovereenkomst praktijkopleiding Tussen kantoorhoudende te in het vervolg aan te duiden als de werkgever. en wonende te in het vervolg aan te duiden als de trainee. Artikel 1 Met ingang van.....

Nadere informatie

CONCEPT enkel ter overleg dienend Onder voorbehoud goedkeuring aandeelhouders. Poppies concep SOCIAAL PLAN POPPIES NEDERLAND

CONCEPT enkel ter overleg dienend Onder voorbehoud goedkeuring aandeelhouders. Poppies concep SOCIAAL PLAN POPPIES NEDERLAND SOCIAAL PLAN POPPIES NEDERLAND DEFINITIES Belangstellingsregistratie Onder belangstellingsregistratie wordt verstaan het schriftelijk kenbaar maken van de voorkeur voor een functie. In het eventueel daarop

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN NEW ECO FRESENIUS HEMOCARE NETHERLANDS B.V.

SOCIAAL PLAN NEW ECO FRESENIUS HEMOCARE NETHERLANDS B.V. 30 maart 2012 SOCIAAL PLAN NEW ECO FRESENIUS HEMOCARE NETHERLANDS B.V. INHOUDSOPGAVE 1. Algemene bepalingen en uitgangspunten 2. Werkingsduur 3. Definities 4. Hardheidsclausule 5. Interne herplaatsing

Nadere informatie

Nieuwsbrief, december 2014

Nieuwsbrief, december 2014 Nieuwsbrief, december 2014 Wijzigingen arbeidsrecht in 2015 Door de invoering van de Wet Werk en Zekerheid wordt het arbeidsrecht ingrijpend gewijzigd. De wijzigingen hebben gevolgen voor het bestaande

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN VERSIE 1.2 SOCIAAL PLAN. ten behoeve van interne reorganisaties. Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis Oss

SOCIAAL PLAN VERSIE 1.2 SOCIAAL PLAN. ten behoeve van interne reorganisaties. Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis Oss SOCIAAL PLAN VERSIE 2 SOCIAAL PLAN ten behoeve van interne reorganisaties Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis Oss SOCIAAL PLAN VERSIE 2 DE ONDERGETEKENDEN: Werkgever: SMO Verdihuis namens deze

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Biercontract.nl Graaf Wichmanlaan 62 1405 HC Bussum Handelsregisternummer: 57084033 BTW nummer 167606657B02 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Payrolling. November 2009

Payrolling. November 2009 Payrolling November 2009 mr J. Brouwer De auteur heeft grote zorgvuldigheid betracht in het weergeven van delen uit het geldende recht. Evenwel is noch de auteur noch Boers Advocaten aansprakelijk voor

Nadere informatie

Is er kans op ontslag? Schakel hulp in!

Is er kans op ontslag? Schakel hulp in! Is er kans op ontslag? Schakel hulp in! Is er kans op ontslag? Wilt u weg bij uw werkgever? Wilt u weten wat er in uw situatie mogelijk is? Wilt u uw vaststellingsovereenkomst zelf opstellen of laten checken?

Nadere informatie

In de Stichting blijft minimaal tot 1 januari 2007 ruimte voor 0,86 fte in de functiegroep Informatiespecialist.

In de Stichting blijft minimaal tot 1 januari 2007 ruimte voor 0,86 fte in de functiegroep Informatiespecialist. VI. Sociaal Plan VI.0 Pre-ambule Voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn per 1 oktober 2005 16,7 FTE s in dienst (bijlage 3). Voor een doorstart vanaf januari 2006, met een te realiseren omzet van

Nadere informatie

Nieuwsbrief: Dusseldorp legt eindbod op tafel

Nieuwsbrief: Dusseldorp legt eindbod op tafel Nieuwsbrief: Dusseldorp legt eindbod op tafel Eén nieuwsbrief voor jezelf en een extra om aan je collega uit te delen. Beste FNV leden werkzaam bij Dusseldorp, beste Dusseldorp werknemers, Hierbij ontvangen

Nadere informatie

Ontbindingsprocedure geen invloed meer op fictieve opzegtermijn

Ontbindingsprocedure geen invloed meer op fictieve opzegtermijn Januari 2013 Ontbindingsprocedure geen invloed meer op fictieve opzegtermijn Indien een werknemer wordt ontslagen (via een ontbinding bij de kantonrechter of met wederzijds goedvinden) en vervolgens aanspraak

Nadere informatie

Arbeidsrecht, invoeringsdatum 1 januari 2015:

Arbeidsrecht, invoeringsdatum 1 januari 2015: Geachte relatie, Het afgelopen jaar is er al veel gesproken over de kabinetsplannen om het arbeidsrecht, het ontslagrecht en de WW aan te passen. Inmiddels is de Wet Werk en Zekerheid aangenomen door de

Nadere informatie

MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3

MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3 MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3 Inleiding Schakelring heeft nu en de komende jaren te maken met fundamentele ontwikkelingen in welzijn en zorg, die continue aanpassingen en vernieuwingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN SPIJTENBURG WERVING EN ADVIES B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN SPIJTENBURG WERVING EN ADVIES B.V. 1 ALGEMENE VOORWAARDEN VAN SPIJTENBURG WERVING EN ADVIES B.V. De algemene voorwaarden voor werving en selectie en/of het ter beschikking stellen van kandidaten door Spijtenburg Werving en Advies B.V. 1.

Nadere informatie

Alles over ontslag met wederzijds goedvinden

Alles over ontslag met wederzijds goedvinden Alles over ontslag met wederzijds goedvinden Werkgever en werknemer kunnen afspreken om in onderling overleg het dienstverband te beëindigen. Dat heet ook wel ontslag met wederzijds goedvinden. U bent

Nadere informatie

Sociaal Overdrachts Protocol. Overeenkomst tussen

Sociaal Overdrachts Protocol. Overeenkomst tussen Sociaal Overdrachts Protocol Overeenkomst tussen Werkgevers Stichting Medische Diagnostiek, gevestigd aan de Spaarnepoort 3, 2134 TM Hoofddorp, (hierna aangeduid als Medial ), in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Aan onze leden bij Keppel Verolme Positief onderhandelingsresultaat over Sociaal Plan

Aan onze leden bij Keppel Verolme Positief onderhandelingsresultaat over Sociaal Plan Aan onze leden bij Keppel Verolme Positief onderhandelingsresultaat over Sociaal Plan Uitnodiging ledenvergadering woensdag 16 november 2016, 15.00 uur in de kantine van het bedrijf Rotterdam, 11 november

Nadere informatie