SOCIAAL PLAN DWINGENDE GETIJDEN. Voornemen tot reorganisatie van Endemol Nederland bv. Contextanalyse, conclusies en besluitvoornemens

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SOCIAAL PLAN DWINGENDE GETIJDEN. Voornemen tot reorganisatie van Endemol Nederland bv. Contextanalyse, conclusies en besluitvoornemens"

Transcriptie

1 SOCIAAL PLAN DWINGENDE GETIJDEN Voornemen tot reorganisatie van Endemol Nederland bv Contextanalyse, conclusies en besluitvoornemens

2 INHOUDSOPGAVE SOCIAAL PLAN Inleiding DEEL I Definities en werkingssfeer Artikel 1 Definities 1.1 Werkgever 1.2 Werknemer 1.3 Jaarsalaris 1.4 Bruto maandsalaris 1.5 Leeftijd 1.6 Datum in dienst / Dienstjaren 1.7 Pensioenregeling 1.8 Kinderopvangregeling 1.9 Outplacement / Loopbaanbegeleiding 1.10 Fictieve Opzegtermijn 1.11 Vakorganisaties 1.12 Ondernemingsraad Artikel 2 Doel en algemene bepalingen 2.1 Doel 2.2 Looptijd Sociaal Plan 2.3 Werkingssfeer en uitzonderingen 2.4 Beëindiging concurrentiebeding DEEL II Artikel 3 Beëindiging arbeidsovereenkomst Sollicitatieverlof Artikel 4 Beëindiging arbeidsovereenkomst 4.1 Via de kantonrechter 4.2 Fictieve opzegtermijn 4.3 Hoogte van de vergoeding 4.4 Kosten voor juridisch advies Artikel 5 Wijze van betaling van vergoeding Artikel 6 Aanvullende afspraken 6.1 Studiekostenregeling 6.2 Kinderopvangregeling 6.3 Outplacement/Loopbaanbegeleiding 6.4 Werving en Selectie / Detachering 6.5 Afscheid 6.6 Bedrijfseigendommen 6.7 Vakantiegeld en openstaande vakantiedagen 6.8 Eventuele saldi piek- en daluren 6.9 Vrijstelling van arbeid 1

3 INLEIDING Aan dit Sociaal Plan ligt het document, genaamd Dwingende getijden, voornemen tot reorganisatie van Endemol Nederland bv ten grondslag. Dat document bevat de overwegingen voor de reorganisatie op basis van bedrijfseconomische redenen van Endemol Nederland bv en daaruit voortvloeiend, de reductie van arbeidsplaatsen. In de aanbiedingsbrief van 17 december 2004 aan de Ondernemingsraad van Endemol Nederland vraagt de Directie hierover advies uit te brengen en geeft zij tevens te kennen over het Sociaal Plan overleg te willen voeren met de vakorganisaties. Directie Endemol Nederland bv Paul Römer Paul de Man Pam van Olphen 2

4 DEEL I DEFINITIES EN WERKINGSSFEER Artikel 1 Definities 1.1 Werkgever Endemol Nederland bv, met betrekking tot het onderhavige Sociaal Plan mede optredend namens haar dochtermaatschappij ScriptStudio B.V. en haar vennootschapspartner Grundy B.V. (in de uitvoering van dit Sociaal Plan vertegenwoordigd door de Manager P&O). 1.2 Werknemer Een ieder die met Werkgever een arbeidsovereenkomst heeft voor onbepaalde duur en die van de Werkgever een brief heeft ontvangen met de mededeling dat zijn arbeidsovereenkomst in het kader van de in de inleiding bedoelde reorganisatie zal worden beëindigd. 1.3 Jaarsalaris 12 x het Bruto maandsalaris 1.4 Bruto maandsalaris Het bruto maandsalaris van het op de laatste dag van het dienstverband feitelijk verdiende loon, aangevuld met 8% vakantietoeslag. Voor berekening van het bruto maandsalaris zal worden uitgegaan van de definitie zoals omschreven in de aanbevelingen van de kring van kantonrechters, zoals vastgesteld op 1 november Zie art Leeftijd De leeftijd van Werknemer ten tijde van het einde van het dienstverband tussen hem en Werkgever. 1.6 Datum in dienst/ Dienstjaren Het aantal dienstjaren sinds de datum dat Werknemer bij een van de (dochter)ondernemingen van Endemol Holding (waaronder Endemol Nederland bv) in dienst trad, waarbij dit dienstverband tussentijds niet meer dan maximaal drie maanden onderbroken is geweest. Binnen Endemol Nederland wordt genoemde datum ook wel aangeduid als jubileumdatum. Een fractioneel dienstjaar van 6 maanden of meer wordt gerekend voor een volledig dienstjaar. Indien de medewerker (een) periode(s) voorafgaand aan deze datum werkzaam is geweest als free lancer en/of uitzendkracht, dan tellen deze periodes niet mee ten behoeve van de bepaling van de anciënniteit noch ten behoeve van de berekening van het aantal dienstjaren. 1.7 Pensioenregeling De pensioenregeling zoals die bij Werkgever geldend is ten tijde van de looptijd van dit Sociaal Plan en die van toepassing is op Werknemer. 1.8 Kinderopvangregeling De kinderopvangregeling die van toepassing is op de (bij de door Werkgever geselecteerde tussenpersoon Kids Concern) geregistreerde ouder die middels de 3

5 kinderopvangregeling geldend bij Werkgever voorafgaand aan beëindiging van het dienstverband in aanmerking komt voor een Werkgeversbijdrage. 1.9 Outplacement / Loopbaanbegeleiding Het op een professionele wijze laten begeleiden van Werknemer door een erkend outplacementbureau/loopbaanbureau om zich gericht te kunnen oriënteren op een elders passende baan, overeenkomend met zijn ambitie, kennis en kunde Fictieve opzegtermijn De op de Werkgever van toepassing zijnde opzegtermijn minus 1 maand Vakorganisaties FNV Kiem, CNV Dienstenbond en NVJ Ondernemingsraad De Ondernemingsraad van Werkgever. Artikel 2 Doel en algemene bepalingen 2.1 Doel Het doel van dit Sociaal Plan is om de gevolgen van de reorganisatie bij Werkgever voor Werknemer op een sociaal verantwoorde wijze op te vangen. 2.2 Looptijd Sociaal Plan Het onderhavige Sociaal Plan treedt in werking met ingang van de ondertekeningsdatum 2005 en blijft van kracht tot en met 30 juni Werkingssfeer en uitzonderingen Dit Sociaal Plan is van toepassing op de Werknemer zoals omschreven in artikel 1.2 van de definities. Dit Sociaal Plan is niet van toepassing indien: Werknemer wordt ontslagen wegens het bestaan van (een) dringende reden(en) (ontslag op staande voet); Werknemer pensioengerechtigd is; Werknemer van wie de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd wegens andere redenen dan reorganisatie. 2.4 Beëindiging concurrentiebeding Voor Werknemer met wie de arbeidsovereenkomst met Werkgever volgens dit Sociaal Plan beëindigd wordt zal geen concurrentiebeding (meer) van toepassing zijn. Daarentegen zal een geheimhoudingsbeding onverminderd van kracht blijven. 4

6 DEEL II BEËINDIGING ARBEIDSOVEREENKOMST Artikel 3 Sollicitatieverlof Werknemer die door een extern bedrijf wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek zal betaald verlof worden verleend, indien hij aan deze uitnodiging gehoor wenst te geven. Artikel 4 Beëindiging arbeidsovereenkomst 4.1 Via de kantonrechter De ontbindingsprocedure wordt gestart bij de kantonrechter waarbij ontbinding zal worden gevraagd op de eerst mogelijke datum, rekening houdende met de geldende fictieve opzegtermijn van Werkgever, inhoudende dat een eventuele WW-uitkering direct ingaat na de datum van ontbinding van de arbeidsovereenkomst met Werknemer Fictieve opzegtermijn De opzegtermijn van de werkgever min 1 maand - maar altijd minimaal 1 maand - die begint te lopen vanaf de 1e dag van de maand volgend op de afgiftedatum van de beschikking door de kantonrechter. Voorbeeld: de beschikking wordt op 25 maart 2005 afgegeven: de fictieve opzegtermijn loopt vanaf 1 april Uitkeringsinstanties kennen het recht op een eventuele WW uitkering toe na afloop van de fictieve opzegtermijn. 4.3 Hoogte van vergoeding Als Werkgever de arbeidsovereenkomst beëindigt met Werknemer zal Werkgever de zogenaamde kantonrechterformule (A x B x C) hanteren en voorziet Werkgever in een uitkering van 1 Bruto maandsalaris per gewogen dienstjaar van Werknemer bij Werkgever vermenigvuldigd met de factor C waarbij: A = het aantal gewogen dienstjaren, d.w.z. het totaal aantal Dienstjaren dat Werknemer in dienst is geweest bij Werkgever vermenigvuldigd met de leeftijdsfactor. Dit wil zeggen dat overeenkomstig de staffelsystematiek van de kantonrechterformule de Dienstjaren tot en met 40 jaar op factor 1 worden bepaald, de Dienstjaren van 40 tot en met 50 jaar op factor 1,5 en de Dienstjaren boven de 50 jaar op factor 2. B = het Bruto maandsalaris van Werknemer. Voor berekening van B zal worden uitgegaan van het bruto maandsalaris, in ieder geval vermeerderd met vaste en overeengekomen looncomponenten, zoals vakantietoeslag, een structurele overwerkvergoeding, een structurele persoonlijke toeslag en een waarnemingstoeslag in geval deze toeslag op de dag van ontslagaanzegging vijf maanden of langer onderdeel heeft uitgemaakt van het salaris. Niet tot berekening van B zal worden meegenomen het werkgeversaandeel in de ziektekostenverzekering, het werkgeversaandeel in de pensioenpremie, de auto van de zaak, onkostenvergoedingen, optierechten en een niet structurele winstdeling. C = correctiefactor = 1,2 5

7 De hoogte van de vergoeding heeft een minimum van 6 bruto maandsalarissen; In de brief als bedoeld in artikel 1.2 van dit Sociaal Plan zal de voorgestelde beëindigingsdatum (met in achtneming van de fictieve opzegtermijn) worden vermeld. De vergoeding is gekoppeld aan die datum. Werknemer die zijn arbeidsovereenkomst eerder wil laten ontbinden, dan nadat met inachtneming van de fictieve opzegtermijn de einddatum zou zijn bepaald, zal het dan resterende aantal maanden van de fictieve opzegtermijn in 1 keer uitbetaald krijgen. Werknemer van wie het dienstverband ten gevolge van een ontbindingsprocedure bij de kantonrechter en per uiterlijk de beëindigingsdatum zoals voorgesteld in de brief zoals bedoeld in artikel 1.2 van dit Sociaal Plan wordt beëindigd, zal naast de hiervoor omschreven beëindigingsvergoeding (kantonrechtersformule A x B x C) een bruto maandsalaris extra ontvangen, of Werknemer die bereid is, binnen twee weken na ontvangst van de brief met de mededeling dat zijn ontslag zal worden aangevraagd, zijn arbeidsovereenkomst op basis van wederzijds goedvinden en zonder tussenkomst van de kantonrechter te beëindigen per de beëindigingsdatum zoals voorgesteld in de brief zoals bedoeld in artikel 1.2 van dit Sociaal Plan, ontvangt naast de hierboven omschreven beëindigingsvergoeding (kantonrechtersformule A x B x C) anderhalf bruto maandsalaris extra. 4.4 Kosten voor juridisch advies Werkgever draagt bij aan de aantoonbaar gemaakte kosten door de Werknemer voor het eventueel door hem gevraagde advies (verband houdende met de ontbindingsprocedure bij de kantonrechter) indien beëindiging plaatsvindt op de door werkgever voorgestelde datum middels tussenkomst van de kantonrechter zoals omschreven in artikel 4.3 met een maximum van 500,- exclusief BTW. De factuur hiervoor dient rechtstreeks zonder tussenkomst van werknemer ingediend te worden bij Werkgever. Artikel 5 Wijze van betaling van vergoeding De op grond van artikel 4.3 berekende vergoeding zal na het einde van de arbeidsovereenkomst doch binnen 30 dagen na de datum van uitdiensttreding op een door Werknemer aan te geven wijze, mits deze wettelijk is toegestaan en voor Werkgever niet kostenverhogend werkt, worden uitbetaald. Artikel 6 Aanvullende afspraken 6.1 Studiekostenregeling Bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst zal een reeds aan Werknemer toegekende of betaalde vergoeding van studiekosten door Werknemer niet behoeven te worden terugbetaald. 6

8 6.2 Kinderopvangregeling Ten behoeve van Werknemer die gebruik maakt van de regeling Kinderopvang zal Werkgever de werkgeverskosten (zijnde een zesde deel van de opvangkosten, waarbij het uurtarief gemaximeerd is op 5,68 voor kinderen jonger dan 4 jaar en op 6,13 voor kinderen ouder dan 4 jaar) dragen die voortvloeien uit een eventuele opzegtermijn zoals overeengekomen met de kinderopvangvoorziening. De vergoeding heeft een maximum van 3 maanden volgend op de datum van uitdiensttreding. Werknemer kan gedurende genoemde opzegtermijn van de overeenkomst Kinderopvang nog gebruik blijven maken van de kinderopvang. Voorwaarde is dat Werkgever een kopie ontvangt van de overeenkomst tussen Kinderopvangvoorziening en Werknemer. Werknemer draagt tevens zorg voor 1 factuur voor de gehele opzegperiode en overlegt deze uiterlijk 2 weken voor de daadwerkelijke beëindiging van het dienstverband aan Werkgever. 6.3 Outplacement/Loopbaanbegeleiding Werknemer kan kiezen voor een outplacementtraject/loopbaanbegeleiding ter waarde van maximaal exclusief BTW. Werkgever stelt Werknemer daarbij in de gelegenheid zelf een keuze voor een bureau te maken. Werkgever zal enige handreikingen doen ten aanzien van namen en kwaliteiten van bureaus. Na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Werkgever aan Werknemer zal het gekozen bureau door Werkgever worden ingeschakeld. Werkgever zal de voor outplacement/loopbaanbegeleiding getroffen reservering onder geen enkele voorwaarde als aanvullende vergoeding uitkeren aan de werknemer. De voorwaarde voor gebruikmaking van Outplacement/Loopbaanbegeleiding is dat: Werknemer uiterlijk binnen twee weken voorafgaand aan de beëindiging van zijn dienstverband aangeeft gebruik te willen maken van deze keuze en aangeeft welk bureau zijn voorkeur heeft. 6.4 Werving en Selectie / Detachering Werkgever zal in de maand april 2005, medewerkers op wie dit Sociaal Plan van toepassing is, de mogelijkheid geven zich in te schrijven bij één of meerdere werving & selectie- en/of detacheringsbureaus. 6.5 Afscheid De Werknemer wordt in staat gesteld afscheid te nemen van zijn collega s conform het beleid zoals dit is vastgelegd in de attentieregeling (zie Rules Eye). 6.6 Bedrijfseigendommen Indien Werknemer een lease-auto van Werkgever rijdt, dient hij deze uiterlijk op de laatste doordeweekse dag vóór de datum van uitdiensttreding bij Werkgever in te leveren. Sleutel(s), toegangspas(sen), mobiele telefoon, laptop en/of andere bezittingen die Werkgever aan Werknemer ter beschikking heeft gesteld, dient Werknemer uiterlijk op zijn laatste werkdag bij Werkgever in te leveren. 7

9 6.7 Vakantiegeld en openstaande vakantiedagen Aan de medewerker wordt bij de eindafrekening, zijnde de laatste salarisbetaling, het resterend gedeelte vakantiegeld alsmede het saldo aan openstaande, maar niet opgenomen vakantiedagen uitbetaald. 6.8 Eventuele saldi piek- en daluren Eventuele saldi aan piek- en daluren worden verondersteld te zijn vereffend aan het einde van het dienstverband, indien de Werknemer hiertoe door de Werkgever in gelegenheid is gesteld. 6.9 Vrijstelling van arbeid Op het moment dat de Werknemer van de Werkgever de brief zoals bedoeld in artikel 1.2 van dit Sociaal Plan heeft ontvangen kan Werknemer met Werkgever vrijstelling van arbeid overeenkomen. Aldus overeengekomen en getekend d.d. Paul Römer Algemeen Directeur Endemol Nederland bv Paul de Man Directeur Endemol Nederland bv Monique Eijgenberger FNV Marc Visch NVJ Steffe Bak CNV Annemarie den Daas Mauritz Briët Wouter Rengelink Namens de OndernemingsRaad van Endemol Nederland bv 8

Sociale Regeling GROLSCHE BIERBROUWERIJ NEDERLAND B.V. 1 mei 2015-31 december 2015

Sociale Regeling GROLSCHE BIERBROUWERIJ NEDERLAND B.V. 1 mei 2015-31 december 2015 Sociale Regeling GROLSCHE BIERBROUWERIJ NEDERLAND B.V. 1 mei 2015-31 december 2015 ifale versie 22 april 2015 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Algemeen 2.1 Werkingsduur/looptijd 2.2 Werkingssfeer 2.3 Wijziging

Nadere informatie

MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3

MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3 MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3 Inleiding Schakelring heeft nu en de komende jaren te maken met fundamentele ontwikkelingen in welzijn en zorg, die continue aanpassingen en vernieuwingen

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR VAKTIJDSCHRIFTJOURNALISTEN 1 januari 2013-31 december 2013 www.uitgeverijbedrijf.nl

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR VAKTIJDSCHRIFTJOURNALISTEN 1 januari 2013-31 december 2013 www.uitgeverijbedrijf.nl COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR VAKTIJDSCHRIFTJOURNALISTEN 1 januari 2013-31 december 2013 www.uitgeverijbedrijf.nl De ondergetekenden: De Werkgeversvereniging Uitgeverijbedrijf (WU) gevestigd aan

Nadere informatie

01-06-2013 CA 31-05-2015

01-06-2013 CA 31-05-2015 CAO 01-06-2013 31-05-2015 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Considerans Action Service & Distributie B.V., gevestigd te Zwaagdijk-Oost Action Nederland B.V., gevestigd te Zwaagdijk-Oost, hierna gezamenlijk

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Algemene Voorwaarden ABU

Inhoudsopgave. Algemene Voorwaarden ABU Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden ABU Artikel 1 Werkingssfeer 2 Artikel 2 Definities 2 Artikel 3 De opdracht en terbeschikkingstelling 2 Artikel 4 Vervanging en beschikbaarheid 3 Artikel 5 Opschortingsrecht

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE. OPEN TEELTEN 1 juli 2012 t/m 30 juni 2014

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE. OPEN TEELTEN 1 juli 2012 t/m 30 juni 2014 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE OPEN TEELTEN 1 juli 2012 t/m 30 juni 2014 2013 Actor Bureau voor sectoradvies Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en / of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

Pharmaceutical Research Associates Group B.V. Early Development Services Netherlands

Pharmaceutical Research Associates Group B.V. Early Development Services Netherlands COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST voor Pharmaceutical Research Associates Group B.V. Early Development Services Netherlands 1 oktober 2014 tot en met 30 september 2015 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Tussen

Nadere informatie

BIGA Groep B.V. Collectieve arbeidsovereenkomst. 1 januari 2015 tot 1 januari 2017

BIGA Groep B.V. Collectieve arbeidsovereenkomst. 1 januari 2015 tot 1 januari 2017 BIGA Groep B.V. Collectieve arbeidsovereenkomst 1 januari 2015 tot 1 januari 2017 1 Colofon Organisatie Biga Groep Bezoekadres Thorbeckelaan 3 Postadres Postbus 164 3700 AD Zeist Telefoon 030 8503200 Fax

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Aangevuld met de Algemene Voorwaarden van Accord Uitzendbureau B.V. De Algemene Voorwaarden van de ABU zijn gedeponeerd ter griffie

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. RTL Nederland

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. RTL Nederland COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST RTL Nederland 1 januari 2015 tot en met 3l december 2016 INHOUDSOPGAVE ARTIKEL I ARTIKEL 2 ARTIKEL 3 ARTIKEL 4 ARTIKEL 5 ARTIKEL 6 ARTIKEL 7 ARTIKEL 8A ARTIKEL 8B ARTIKEL

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. Meneba B.V. te Rotterdam. 1 april 2014 tot april 2017

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. Meneba B.V. te Rotterdam. 1 april 2014 tot april 2017 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Meneba B.V. te Rotterdam 1 april 2014 tot april 2017 Collectieve arbeidsovereenkomst Tussen de ondergetekenden: Meneba B.V. te Rotterdam; als partij ter ene zijde en FNV

Nadere informatie

Handboek Personeelszaken

Handboek Personeelszaken Handboek Personeelszaken BioPartner Samengesteld door : Yacht Handboek Personeelszaken Onderwerpen Pagina Personeel aannemen 3 Checklist Personeelswerving 3 - Functie en overige informatie 3 - Werving

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen (NAK) De ondergetekenden: Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad

Nadere informatie

DE AANBEVELINGEN VAN DE KRING VAN KANTONRECHTERS. Aanpassing van de Aanbevelingen, voorzien van een toelichting. Inleiding

DE AANBEVELINGEN VAN DE KRING VAN KANTONRECHTERS. Aanpassing van de Aanbevelingen, voorzien van een toelichting. Inleiding DE AANBEVELINGEN VAN DE KRING VAN KANTONRECHTERS Aanpassing van de Aanbevelingen, voorzien van een toelichting Inleiding In de plenaire vergadering van de Kring van Kantonrechters van 30 oktober 2008 is

Nadere informatie

VOORWOORD. Beste relatie,

VOORWOORD. Beste relatie, 1 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 3 BDO ARBEIDSJURISTEN... 4 1. COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST (CAO)... 5 2. ONTBINDING... 7 3. GOED WERKGEVERSCHAP... 29 4. STUDIEKOSTEN... 32 5. BERISPING... 34 6. OVERGANG

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE OPEN TEELTEN. 1 juli 2014 t/m 30 juni 2015

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE OPEN TEELTEN. 1 juli 2014 t/m 30 juni 2015 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE OPEN TEELTEN 1 juli 2014 t/m 30 juni 2015 2014 Actor Bureau voor sectoradvies Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en / of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

CAO voor Uitzendkrachten 2009-2014. versie augustus 2012

CAO voor Uitzendkrachten 2009-2014. versie augustus 2012 CAO voor Uitzendkrachten 2009-2014 versie augustus 2012 Vakbonden en de CAO Over de afspraken in deze CAO onderhandelen werkgeversorganisaties en vakbonden met elkaar. Uitzendkrachten kunnen ook invloed

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst inzake Vrijwillig Vervroegd Uittreden uit de Banden- Wielenbranche

Collectieve Arbeidsovereenkomst inzake Vrijwillig Vervroegd Uittreden uit de Banden- Wielenbranche Collectieve Arbeidsovereenkomst inzake Vrijwillig Vervroegd Uittreden uit de Banden- Wielenbranche Artikel 1 Begripsbepalingen 1. Werkgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die zich uitsluitend, in

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST IN HET SCHOONMAAK- EN GLAZENWASSERSBEDRIJF VAN 1 JANUARI 2014 TOT EN MET 31 DECEMBER 2016

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST IN HET SCHOONMAAK- EN GLAZENWASSERSBEDRIJF VAN 1 JANUARI 2014 TOT EN MET 31 DECEMBER 2016 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST IN HET SCHOONMAAK- EN GLAZENWASSERSBEDRIJF VAN 1 JANUARI 2014 TOT EN MET 31 DECEMBER 2016 Uitgave van de "Raad voor Arbeidsverhoudingen voor de Schoonmaak- en Glazenwassersbranche"

Nadere informatie

Metalektro >> Vragen en antwoorden

Metalektro >> Vragen en antwoorden >> Vragen en antwoorden CNV Metalektro is een vakgroep van CNV Vakmensen Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Het is puur een samenvatting en uitleg van de regelingen. Werknemers en werkgevers

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING PRESENTER.

ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING PRESENTER. ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING PRESENTER. Versie: 2.0 Datum: juli 2013 Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Presenter : de handelsnaam van Lubbers Internet

Nadere informatie

WWZ en cao voor uitzendkrachten. Wat verandert er in 2015 voor jou? De belangrijkste regels en veranderingen op een rij gezet

WWZ en cao voor uitzendkrachten. Wat verandert er in 2015 voor jou? De belangrijkste regels en veranderingen op een rij gezet WWZ en cao voor uitzendkrachten Wat verandert er in 2015 voor jou? De belangrijkste regels en veranderingen op een rij gezet De belangrijkste regels en veranderingen in één overzicht In 2015 verandert

Nadere informatie

1 We Care 4 U B.V. - Algemene Leveringsvoorwaarden Voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten.

1 We Care 4 U B.V. - Algemene Leveringsvoorwaarden Voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten. Deze voorwaarden zijn grotendeels gebaseerd op de algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten van de Algemene Bond voor Uitzendondernemingen (ABU), zoals deze zijn gedeponeerd

Nadere informatie

RECHTSPOSITIEREGLEMENT VOOR PASTORAAL WERKERS IN HET BISDOM VAN...

RECHTSPOSITIEREGLEMENT VOOR PASTORAAL WERKERS IN HET BISDOM VAN... RECHTSPOSITIEREGLEMENT VOOR PASTORAAL WERKERS IN HET BISDOM VAN... 1 januari 2015 Voorbericht bij de uitgave d.d. 1 januari 2015 Met deze editie van het Rechtspositiereglement is het RPW geactualiseerd.

Nadere informatie

N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken. Gids aanvullende WAO-verzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken 2004

N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken. Gids aanvullende WAO-verzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken 2004 N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Gids aanvullende WAO-verzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken 2004 WAO-gat in de metaal en techniek De aanvullende WAO-verzekering voor

Nadere informatie

Collectieve. Arbeidsovereenkomst Adviesorganisaties voor Onderwijs en Jeugd

Collectieve. Arbeidsovereenkomst Adviesorganisaties voor Onderwijs en Jeugd Collectieve Arbeidsovereenkomst Adviesorganisaties voor Onderwijs en Jeugd Beleidsarm aangepast 14-01-2014 te Utrecht Looptijd: 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 1 INHOUDSOPGAVE blz. Artikel 1:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Versie 1

Algemene voorwaarden Versie 1 Versie 1 Inleiding De uitzendverhouding De uitzendverhouding kent drie partijen: de opdrachtgever, de uitzendkracht en de uitzendonderneming. Voor een goed begrip van de verhouding tussen de bij een uitzending

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van [[Datum openlaten]], nr. [[nr invullen]];

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van [[Datum openlaten]], nr. [[nr invullen]]; CONCEPT Ontwerpbesluit van [[ ]]houdende regels met betrekking tot kosten die in mindering gebracht mogen worden op de transitievergoeding (Besluit transitievergoeding) Op de voordracht van Onze Minister

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. voor. Ashland Industries Nederland B.V. te ZWIJNDRECHT. Looptijd 1 juni 2014 tot en met 31 mei 2015

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. voor. Ashland Industries Nederland B.V. te ZWIJNDRECHT. Looptijd 1 juni 2014 tot en met 31 mei 2015 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST voor Ashland Industries Nederland B.V. te ZWIJNDRECHT Looptijd 1 juni 2014 tot en met 31 mei 2015 Copyright 2014 cao-partijen en AWVN Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten?

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten? werk.nl uwv.nl Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u weten wat voor u in uw situatie geldt? Kijk dan op werk.nl. Als u

Nadere informatie