WERKGELEGENHEIDSPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WERKGELEGENHEIDSPLAN"

Transcriptie

1 WERKGELEGENHEIDSPLAN

2 INHOUDSOPGAVE 1. Werkingssfeer 2. Ingangsdatum en duur werkgelegenheidsplan 3. Uitgangspunten 4. Begeleidingscommissie 5. Verplichting werknemer 6. Coördinatie 7. Begeleiding van werk naar werk 7.1. Vacatures 7.2. Functieaanvaarding 7.3. Hoger ingedeeld functie (intern) 7.4. Lager ingedeeld functie (intern) 7.5. Plaatsmakersregeling 7.6. Begeleiding 7.7. Sollicitatieverlof 7.8. Gerichte scholing/opleiding/training 7.9. Reiskostenvergoeding woon- /werkverkeer Verhuisregeling bij herplaatsing binnen het concern 8. Regelingen bij beëindiging van de dienstbetrekking 8.1. Vertrekpremie 8.2. Opzegtermijn 8.3. Uitkering in het geval van reorganisatie 8.4. Verzekeringen 9. Slotbepalingen 9.1. Geschillen 9.2. Hardheidsclausules 9.3. Methode van vaststelling aanvullingsbedragen 9.4. Overheid/bedrijfstak 2 RvdB - definitief

3 1. Werkingssfeer Werknemersorganisaties, de centrale ondernemingsraad en de directie van Roto Smeets Group B.V. hebben afspraken gemaakt die de sociale en financiële gevolgen regelen voor alle werknemers met een arbeidscontract voor onbepaalde tijd met een bedrijf dat onderdeel is van de Roto Smeets Group van wie door welke omstandigheid dan ook de arbeidsplaats komt te vervallen. Deze afspraken zijn onderstaand vastgelegd in een werkgelegenheidsplan. 2. Ingangsdatum en duur werkgelegenheidsplan Dit werkgelegenheidsplan gaat in op 1 november 2012 en is voor onbepaalde tijd van kracht. Partijen verplichten zich over en weer loyaal en actief mee te werken aan de uitvoering van het bepaalde in dit werkgelegenheidsplan. 3. Uitgangspunten a. Gestreefd zal worden betrokken werknemers te herplaatsen binnen RSG. Hierbij zal per individuele situatie worden bepaald of er sprake zal zijn van een functiewijziging, overplaatsing of boventalligheid wegens het vervallen van de arbeidsplaats. Betrokken medewerkers worden hiervan mondeling en schriftelijk op de hoogte gesteld. b. Zodra duidelijkheid bestaat over de datum waarop hun arbeidsplaats komt te vervallen of zoveel eerder als mogelijk is, moeten deze werknemers zich laten registreren als werkzoekende bij UWV Werkbedrijf en deze registratie niet ongedaan maken voordat zij een passende werkkring hebben aanvaard. c. Betrokken werknemers zullen tevens worden geregistreerd bij C3, het mobiliteitscentrum van de Grafimedia bedrijfstak, dat verantwoordelijk is voor het proces om de betrokken werknemer naar ander werk te begeleiden. 4. Begeleidingscommissie Voor Roto Smeets Group wordt een Begeleidingscommissie (hierna te noemen: BC) ingericht die bestaat uit vertegenwoordigers van de holdingdirectie, de vakorganisaties en de centrale ondernemingsraad. De BC heeft tot taak geschillen inzake de uitvoering van de reorganisatieregeling Roto Smeets Group te behandelen en daarover bindende uitspraken te doen. Binnen de onderneming kunnen werknemers hun vragen en opmerkingen met hun leidinggevende, HR en/of casemanager/jobcoach (C3) bespreken. Door het vertegenwoordigend overleg zullen één of twee contactpersonen worden aangesteld bij wie werknemers met vragen en/of opmerkingen terechtkunnen. In overleg met de werknemer(s) zal een aanpak worden gekozen met het oog op een beantwoording van vragen of de behandeling van opmerkingen en problemen. Als er sprake is van een feitelijk geschil kan geprobeerd worden het geschil eerst intern op te lossen dan wel het onmiddellijk voor te leggen aan de BC. 3 RvdB - definitief

4 5. Verplichting werknemer De werknemer die een beroep doet op de voorzieningen van dit werkgelegenheidsplan verplicht zich naar waarheid alle noodzakelijke inlichtingen en gegevens (waaronder tevens zijn begrepen de bewijsstukken nodig om financiële aanvullingen te kunnen berekenen) te verstrekken en verplicht zich de nodige stappen te nemen voor, respectievelijk alle medewerking te verlenen aan, het verkrijgen van eventuele uitkeringen en/of bijdragen van derden. Zodra duidelijkheid bestaat over de datum waarop hun arbeidsplaats komt te vervallen of zoveel eerder als mogelijk is, moeten werknemers zich in laten schrijven als werkzoekende bij zowel het UWV Werkbedrijf als C3, het mobiliteitscentrum van de Grafimedia bedrijfstak, en deze inschrijvingen niet ongedaan maken voordat zij een passende werkkring hebben aanvaard. 6. Coördinatie De afdeling HR van het betrokken bedrijf is verantwoordelijk voor het coördineren van alle activiteiten die binnen deze reorganisatieregeling moeten worden uitgevoerd. 7. Begeleiding van werk naar werk 7.1 Vacatures Roto Smeets Group kent een relatieve personeelsstop. Het concern zal geen vacatures vervullen waarvoor binnen de doelgroep geschikte of geschikt te maken kandidaten bestaan. Vacatures kunnen derhalve alleen extern worden vervuld met toestemming van de directeur HR. 7.2 Functieaanvaarding lndien een te herplaatsen werknemer een functie wordt aangeboden, die zoveel als mogelijk aansluit bij de capaciteiten van de betrokkene, is de werknemer verplicht deze te aanvaarden. Criteria die bij het aanbieden van een passende functie een rol spelen zijn: De functie moet zoveel mogelijk aansluiten bij de capaciteiten van de werknemer, zijn opleiding, kennis en ervaring. De functie wordt als passend beschouwd als de maximale reistijd tussen woon- en werkplaats niet meer bedraagt dan 1,0 uur (enkele reis o.b.v. openbaar vervoer). Bij het aanbieden van werk zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden met de persoonlijke omstandigheden en wensen en ambities van de werknemer. De betrokkene ontvangt informatie over functie- inhoud en arbeidsvoorwaarden waarbij de nieuwe functie maximaal 1 functiegroep lager mag liggen dan de functie die de werknemer voor boventalligheid uitoefende. Wanneer de werknemer van mening is dat het aanbod niet passend is, kan de werknemer dit binnen twee weken met redenen omkleed schriftelijk kenbaar maken en ter beoordeling voorleggen aan de BC. De BC geeft een bindend advies aan werknemer en directie. Werknemer heeft recht om alsnog te accepteren. 4 RvdB - definitief

5 7.3 Hoger ingedeelde functie (intern) Als de werknemer wordt aangesteld in een hoger ingedeelde functie, dan ontvangt de werknemer het nieuwe salaris behorende bij het desbetreffende functieniveau. 7.4 Lager ingedeelde functie (intern) Indien een werknemer wordt geplaatst in een lager ingedeelde functie binnen een van de Roto Smeets Group- bedrijven, dan geldt de functieschaal van het betreffende nieuwe, lagere functieniveau. Is het salaris lager dan het nieuwe eindsalaris, dan wordt de salarisontwikkeling voortgezet volgens de nieuwe, lagere functieschaal. Als het laatstverdiende salaris hoger is dan het nieuwe eindsalaris, dan geldt dit eindsalaris als nieuwe functiesalaris. Het salarisdeel boven dit eindsalaris wordt vanaf de ingangsdatum van de nieuwe functie afgebouwd conform onderstaande afbouwregeling: In hogere functiegroep werkzaam geweest gedurende 100% doorbetaling in maanden 6 t/m 12 mnd 2 40% 13 t/m 24 mnd 4 20% 25 mnd t/m 5 jaar 6 10% 6 t/m 10 jaar 12 10% 11 t/m 15 jaar 12 7,75% 16 t/m 25 jaar 12 5,25% 26 jaar en langer 12 3,7% Afbouw % per maand Pensioenopbouw blijft gedurende de afbouw gehandhaafd op het salarisniveau van de oude functie. Voor werknemers in de categorie 26 jaar en langer of werknemers die op datum functieaanpassing 55 jaar en ouder zijn blijft de pensioenopbouw gedurende 5 jaar gehandhaafd op het salaris van de oude functie. 7.5 Plaatsmakersregeling Indien in het gedefinieerde afspiegelingscluster een daarin ingedeelde werknemer de plaats wil innemen van de aangewezen boventallige werknemer uit datzelfde cluster dan zal in overleg met betrokken werknemers worden bepaald welke werknemer zal afvloeien. De vastgestelde afvloeiingskosten zullen voor RSG bij het plaatsmaken niet toenemen. 5 RvdB - definitief

6 7.6 Begeleiding De werknemer krijgt via C3 een casemanager/ jobcoach toegewezen die het proces van werk naar werk zal begeleiden. Na een intakegesprek zal deze functionaris een begeleidingsplan opstellen waarin wordt bepaald welke begeleiding noodzakelijk is met duidelijke afspraken en fasering. De volgende kosten worden door RSG vergoed (conform tarieven van C3): Intakegesprek Begeleiding C3 Advies C3 Begeleiding C3 Intensief Tarief , , , , Sollicitatieverlof De werknemer zal na overleg betaald verlof krijgen om sollicitatiegesprekken te voeren. 7.8 Gerichte scholing/opleiding/training Werknemer is gehouden constructief mee te werken aan voor de werknemer relevante en noodzakelijke om-, her- en bijscholing in het kader van zijn herplaatsing. Voor relevante scholing in het kader van herplaatsing of verbetering van de arbeidsmarktpositie is een budget van maximaal 2.500,- - beschikbaar. 7.9 Reiskostenvergoeding woon- /werkverkeer Alle werknemers worden geacht op eigen wijze in het woon- /werkverkeer te voorzien. Bij interne herplaatsing is de reiskostenregeling van Roto Smeets Group van toepassing Verhuisregeling bij herplaatsing binnen het concern Werknemers die binnen twee jaar na aanvaarding van de nieuwe functie binnen het concern verhuizen waarbij de afstand tussen de woning en het werk met tenminste 60% wordt verkleind, terwijl tot de verhuizing de afstand tussen de woning en het werk ten minste 25 kilometer bedroeg, komen in aanmerking voor een verhuiskostenvergoeding van maximaal ,- - totaal (dus inclusief af te dragen belasting). 6 RvdB - definitief

7 I Niet verhuizen en reiskosten Herplaatsing binnen het concern zal voor betrokken werknemer in beginsel verhuizing betekenen. Indien de werknemer verkiest niet te verhuizen, dan is de reiskostenregeling Roto Smeets Group van toepassing. II Verhuizen en reiskosten Voor werknemers die kiezen om te verhuizen zal gedurende een overgangsperiode van maximaal een jaar een gewijzigde tegemoetkoming in de reiskosten woon- / werkverkeer worden toegepast. Voor deze overgangsregeling komen alleen die werknemers in aanmerking voor wie, vanaf de datum van herplaatsing, de reisafstand naar de nieuwe vestigingsplaats groter is dan de reisafstand vanaf de woonplaats naar de oude vestigingsplaats. Aan deze werknemers wordt het bedrag gelijk aan de huidige reiskostenvergoeding vergoed. Daarnaast ontvangt men voor het verschil in kilometers tussen de oude de nieuwe reisafstand een vergoeding van 0,28 per kilometer, waarbij de fiscale consequenties voor betrokken werknemer zijn. Na dit jaar geldt de reiskostenregeling conform het handboek arbeidsvoorwaarden Roto Smeets Group. III Vergoedingen Vergoedingen onbelast De kosten die verbonden zijn aan het overbrengen van de inboedel. Hiertoe moet een nota van het verhuisbedrijf worden overgelegd. Kosten herinrichting 7.750,- -. Vergoedingen belast Verkoop- en aankoopkosten eigen woning kunnen niet onbelast worden vergoed: - Vergoeding van de kosten verband houdende met de vervroegde aflossing van de hypothecaire lening verbonden aan het oude huis; - Kosten van een eventueel boetebeding; - Kosten van een nieuwe hypotheekakte; - Overdrachtskosten bij aankoop van een nieuwe woning; - Kosten met betrekking tot de koopakte van een nieuwe woning. Voor de vergoeding van bovengenoemde kosten wordt uitgegaan van aankoop van een woning met hetzelfde woongenot als dat van de verlaten woning. Indien een duidelijk duurdere woning wordt gekocht, wordt vastgesteld wat de koopprijs zou zijn van een woning die vergelijkbaar is met de oude woning. Slechts hierover vindt vergoeding van de aankoopkosten plaats. Indien een werknemer vanuit een huurwoning een eigen woning koopt, kan hij geen aanspraak maken op tegemoetkoming in de aankoopkosten van de eigen woning. 7 RvdB - definitief

8 Belast Andere kosten die met de verhuizing te maken hebben kunnen niet onbelast worden vergoed. Reis- en verblijfkosten die samenhangen met het verkrijgen van huisvesting en de kosten van het inschakelen van een makelaar worden derhalve belast vergoed. Terugvordering vergoedingen Vergoedingen voor de regelingen bij herplaatsen met verhuizing worden geheel of gedeeltelijk teruggevorderd indien het dienstverband op eigen verzoek, anders dan wegens aantoonbare aanpassingsmoeilijkheden of wegens ontslag om een dringende reden (art. 7:678 BW), binnen drie jaar na de verhuizing eindigt. De terugbetaling is als volgt: Tot één jaar na de verhuizing: Van één jaar tot twee jaar na de verhuizing: Van twee tot drie jaar na de verhuizing: 100% 75% 50% Voor zover mogelijk, zal deze afrekening met de uitbetaling van het loon/salaris worden verrekend. 8. Regelingen bij beëindiging van de dienstbetrekking 8.1 Vertrekpremie Werknemers die na een boventalligheidsverklaring wegens het vervallen van hun arbeidsplaats op eigen initiatief het dienstverband beëindigen voor afloop van de opzegtermijn krijgen een vertrekpremie ter grootte van (het restant van) de opzegtermijn. 8.2 Opzegtermijn Tijdens deze periode wordt het totaal aan arbeidsvoorwaarden gehandhaafd. De opzegtermijn bedraagt bij een arbeidsovereenkomst die op de dag van opzegging: 0 tot 10 jaar heeft geduurd: 2 maanden. 10 tot 15 jaar heeft geduurd: 3 maanden. 15 jaar of langer heeft geduurd: 4 maanden. 8 RvdB - definitief

9 8.3 Uitkering in het geval van reorganisatie Begrippen Referteperiode: Een maand voor alle jaren vanaf de leeftijd van 18 tot de leeftijd op de ontslagdatum. De duur is maximaal 38 maanden. Bruto maandsalaris: Uitkering Periodeloon inclusief vaste toeslagen en vakantietoeslag x Op de dag van beëindiging van het dienstverband wegens het vervallen van de arbeidsplaats wordt de periodieke maandelijkse uitkering berekend: a. Bij een salaris tot aan de franchise: 15% van het bruto maandsalaris. b. Bij een salaris boven de franchise: 15% van de franchise plus 65% van het meerdere per maand. De franchise bedraagt 4.172,- - per maand (bedrag 2012; franchise volgt de ontwikkeling van het max. SV- loon). De uitkering wordt betaald over een periode die gelijk staat aan: 60% van de referteperiode voor werknemers die op de datum van ontslag nog geen 40 jaar zijn en nog geen 10 jaar in dienst; 80% van de referteperiode voor werknemers die 40 jaar of ouder zijn maar nog geen 50 jaar en nog geen 10 jaar in dienst; de gehele referteperiode voor werknemers die op de datum van ontslag ten minste 10 jaar in dienst zijn of 50 jaar zijn of ouder. Er geldt een minimum uitkeringstermijn van 6 maanden. De totale uitkering kent een maximum o.b.v. van de kantonrechtersformule ( ) met de correctiefactor 1. De uitkering wordt per maand betaald op vertoon van een specificatie van de uitkering op basis van de sociale verzekeringswetten over de maand waarover de maandelijkse uitkering moet worden betaald. 9 RvdB - definitief

10 Seniorenregeling Voor werknemers die op 1 oktober 2008 een arbeidsovereenkomst hadden met een bedrijf dat onderdeel is (was) van de Roto Smeets Group en een leeftijd hadden tussen de 55 en de 60 jaar en werknemers die op de dag van beëindiging van het dienstverband een leeftijd hebben van de voor de werknemer van toepassing zijnde AOW gerechtigde leeftijd minus 5 jaar komen in aanmerking voor een seniorenregeling. Deze werknemers ontvangen een eenmalige uitkering die als volgt wordt berekend: Gedurende de gehele referteperiode: a. Bij een salaris tot aan de franchise: 15% van het bruto salaris. b. Bij een salaris boven de franchise: 15% van de franchise plus 75% van het meerdere. Na de referteperiode wordt voor deze werknemers de aanvulling: 70% van het brutosalaris boven een franchise van 1.545,- - per maand (bedrag 2012). Voor de bepaling van het brutoloon wordt uitgegaan van het vast overeengekomen loon, de vakantietoeslag, de vaste (ploegen)toeslagen. Als einddatum geldt de (Nederlandse) AOW gerechtigde leeftijd. De eenmalige uitkering kent een maximum van de kantonrechtersformule ( ) met de correctiefactor Verzekeringen De collectieve ziektekostenverzekering loopt af aan het eind van het jaar waarin verbreking van het dienstverband wordt geëffectueerd. (Deze afspraak geldt voor de duur van het collectieve zorgcontract dat Roto Smeets Group heeft gesloten bij Zilveren Kruis Achmea). Eventuele deelneming in andere collectieve verzekeringen loopt af op de dag waarop de dienstbetrekking eindigt. 9. Slotbepalingen 9.1 Geschillen Geschillen in het kader van de uitvoering van het werkgelegenheidsplan Roto Smeets Group zullen worden voorgelegd aan de Begeleidingscommissie (BC) die hierover een bindende uitspraak zal doen. Werknemers die een geschil willen voorleggen kunnen ervoor kiezen in eerste instantie het geschil te bespreken met de contactpersoon die het vertegenwoordigend overleg heeft aangesteld. Deze maakt samen met de werknemer de afweging of het geschil eerst intern wordt besproken dan wel onmiddellijk wordt voorgelegd aan de BC. 10 RvdB - definitief

11 9.2 Hardheidsclausules Indien blijkt dat in redelijkheid van 1 der partijen niet meer gevergd kan worden de gemaakte afspraken in dit werkgelegenheidsplan te handhaven dan zal deze partij het contract opzeggen waarna partijen overleg voeren met als doel te komen tot nieuwe passende afspraken. Tot aan het moment van vaststelling van deze nieuwe afspraken zal het lopende contract maximaal 3 maanden worden toegepast bij reorganisaties die zich voordoen. In gevallen waarin de toepassing van deze regeling tot aperte onbillijkheden voor de betrokken werknemer zou leiden kan in gunstige zin worden afgeweken. 9.3 Methode van vaststelling aanvullingsbedragen De brutobedragen die nodig zijn voor de in deze reorganisatieregeling genoemde aanvullingen worden vastgesteld op basis van de wettelijke uitkeringen (dan wel - voorzover van toepassing - het nieuwe bruto periode- inkomen) en inkomensgegevens, zoals die gelden op datum einde dienstverband. De aanvullingsbedragen worden na vaststelling niet meer gewijzigd. 9.4 Overheid/bedrijfstak Alle toekomstige en/of wijzigingen in regelingen vanuit overheid of de bedrijfstak, betrekking hebbend op deze reorganisatieregeling, zullen aanleiding zijn voor partijen om overleg te plegen ten aanzien van de consequenties voor de gemaakte afspraken. 11 RvdB - definitief

12 Getekend te op FNV Kiem Naam: CNV Media Naam: Handtekening: Handtekening Centrale Ondernemingsraad Naam: Handtekening: Roto Smeets Group: Naam: Handtekening: 12 RvdB - definitief

Hoe nu verder? Informatiebrochure ten behoeve van medewerkers van Roto Smeets Group die hun baan verliezen

Hoe nu verder? Informatiebrochure ten behoeve van medewerkers van Roto Smeets Group die hun baan verliezen Hoe nu verder? Informatiebrochure ten behoeve van medewerkers van Roto Smeets Group die hun baan verliezen Inhoud 3 Inleiding 4 Hoe nu verder? 5 Wat komt er bij kijken? 5 ontslag 7 inschrijving UWV 7 maandelijkse

Nadere informatie

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is Sociaal Plan AkzoNobel in Nederland 2014-2016 AkzoNobel en vakorganisaties streven naar het behouden van werkgelegenheid bij reorganisaties. Voor die situaties waar behoud van werkgelegenheid onverhoopt

Nadere informatie

Sociaal plan Mueller ten behoeve van de verhuizing naar de nieuw te bouwen locatie te Groenlo.

Sociaal plan Mueller ten behoeve van de verhuizing naar de nieuw te bouwen locatie te Groenlo. Sociaal plan Mueller ten behoeve van de verhuizing naar de nieuw te bouwen locatie te Groenlo. Inleiding Deze regeling (hierna te noemen: de Regeling), is bedoeld om de opvang van de sociale gevolgen te

Nadere informatie

Sociaal Plan Reorganisatie Splitsing Frontoffice/Backoffice MCB Nederland B.V. Versie 1.5, definitief 15 augustus 2012

Sociaal Plan Reorganisatie Splitsing Frontoffice/Backoffice MCB Nederland B.V. Versie 1.5, definitief 15 augustus 2012 Sociaal Plan Reorganisatie Splitsing Frontoffice/Backoffice MCB Nederland B.V. Versie 1.5, definitief 15 augustus 2012 Sociaal Plan MCB Nederland B.V. 1 Inhoud 1 1. Inleiding 2 2. Arbeidsvoorwaarden /

Nadere informatie

Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011. Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8

Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011. Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8 Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011 Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8 Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van

Nadere informatie

Sociaal Plan - Air Products Nederland BV. Januari 2015.

Sociaal Plan - Air Products Nederland BV. Januari 2015. Sociaal Plan - Air Products Nederland BV. Januari 2015. Inleiding. Air Products ziet zich genoodzaakt op wereldwijd, Europees en op landen niveau de bedrijfsorganisaties anders in te richten teneinde te

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN De Combi Groep BV

SOCIAAL PLAN De Combi Groep BV SOCIAAL PLAN De Combi Groep BV Geldend van..april 2013 tot 1 maart 2014 INHOUDSOPGAVE 2 Hoofdstuk 1 Algemeen Hoofdstuk 2 Definities Hoofdstuk 3 Werkingssfeer Sociaal Plan Hoofdstuk 4 Begeleiding Hoofdstuk

Nadere informatie

S O C I A A L P L A N

S O C I A A L P L A N S O C I A A L P L A N 1. ALGEMENE BEPALINGEN EN UITGANGSPUNTEN 1.1 Siemens Nederland N.V. te Den Haag, verder te noemen werkgever, en de vertegenwoordigers van de Vakverenigingen, hebben overeenstemming

Nadere informatie

Cao Openbare Bibliotheken Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017

Cao Openbare Bibliotheken Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017 Centraal Overleg Arbeidsvoorwaarden Openbare Bibliotheken Cao Openbare Bibliotheken 2015-2019 - Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017 Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 4 (Aard van de arbeidsovereenkomst)

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST. 2. [naam DGA], geboren op [datum], wonende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats], hierna te noemen: "werknemer";

ARBEIDSOVEREENKOMST. 2. [naam DGA], geboren op [datum], wonende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats], hierna te noemen: werknemer; ARBEIDSOVEREENKOMST Ondergetekenden: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [naam] Holding BV, statutair gevestigd te [plaats] en kantoorhoudende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats],

Nadere informatie

3F UITTREKSEL. Samen Sterker Verder

3F UITTREKSEL. Samen Sterker Verder 3F UITTREKSEL van het Sociaal Plan FNV in Beweging 1 maart 2013 1 oktober 2018 en art. 6 uit het Sociaal Plan tussen FNV Personeel en FNV KIEM van 18 maart 2016 i.v.m. art. 2:334f lid 2 sub g BW Samen

Nadere informatie

Sociaal Plan Recticel Wijchen

Sociaal Plan Recticel Wijchen Sociaal Plan Recticel Wijchen 22 juli 2014 Sociaal Plan Recticel Wijchen RECTICEL.: D rite / tîjjwtt, frrr crrmfrrrt Inhoudsopgave Preambule... 4 Artikel 1 Definities... 5 a) Werkgever... 5 b) Werknemer...

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 24 februari september 2014

SOCIAAL PLAN 24 februari september 2014 SOCIAAL PLAN 24 februari 2014 30 september 2014 Sociaal plan Goes 2014 V 0.4 1 1. Werkingssfeer en doelstelling 4 2. Werkingsduur 5 3. Definities 6 4.1 Hardheidsclausule 7 4.2 Speciale afspraken 7 5. Begeleidingscommissie

Nadere informatie

Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV

Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV versie 2 september 2011 Pagina 1 1. Inleiding In het kader van het faillissement van DELTA Biovalue BV en daarmee van DELTA

Nadere informatie

Sociaal Statuut (CAO )

Sociaal Statuut (CAO ) Sociaal Statuut (CAO 2011-2012) Uitgangspunten sociaal statuut TOEPASSING SOCIAAL STATUUT Door externe en interne ontwikkelingen verandert de werkgelegenheid voortdurend van aard en omvang. Het Sociaal

Nadere informatie

44. Doel 2. Contributie beroepsorganisaties

44. Doel 2. Contributie beroepsorganisaties Contributie beroepsorganisaties 44. Doel 2 4.1 Mogelijkheden 2 4.2 Inzet van bronnen 2 4.3 Arbeidsrechtelijke/CAO voorwaarden 2 4.4 Fiscale regelgeving 3 4.5 Fiscale gevolgen, gevolgen voor de zorgverzekering

Nadere informatie

H o o f d k a n t o o r

H o o f d k a n t o o r H o o f d k a n t o o r Tweede Akkoord afwijkingen Sociaal Plan Maatvoering voor Maatwerk Partijen: - te Utrecht En - AbvaKabo FNV te Zoetermeer - CNV Publieke Zaak te Den Haag - De Unie te Culemborg -

Nadere informatie

Concept Sociaal plan privatisering Zwembad t Baafje

Concept Sociaal plan privatisering Zwembad t Baafje Concept Sociaal plan privatisering Zwembad t Baafje MEDEDELING IN HET KADER VAN DE AANBESTEDING ZWEMBAD t BAAFJE AAN GEINTERESSEERDE PARTIJEN Voorliggend concept sociaal plan kan de goedkeuring van zowel

Nadere informatie

Daarom wordt voor zover mogelijk door werkgever en haar medewerkers inspanning geleverd om:

Daarom wordt voor zover mogelijk door werkgever en haar medewerkers inspanning geleverd om: Sociaal plan Dit sociaal plan omvat bepalingen en richtlijnen met betrekking tot de opvang van medewerkers en de (sociale) gevolgen voor medewerkers bij reorganisatie. Eindversie 9 oktober 2012 INHOUD

Nadere informatie

Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in Land- en tuinbouwwerktuigen Exploiterende Ondernemingen 2008

Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in Land- en tuinbouwwerktuigen Exploiterende Ondernemingen 2008 Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in Land- en tuinbouwwerktuigen Exploiterende Ondernemingen 2008 Dit reglement is van toepassing op aanmeldingen die op en na 1 januari

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 1. ALGEMENE BEPALINGEN EN UITGANGSPUNTEN

SOCIAAL PLAN 1. ALGEMENE BEPALINGEN EN UITGANGSPUNTEN SOCIAAL PLAN 1. ALGEMENE BEPALINGEN EN UITGANGSPUNTEN 1.1 Siemens Nederland N.V. te Den Haag, verder te noemen werkgever, en de vertegenwoordigers van de vakverenigingen, hebben overeenstemming bereikt

Nadere informatie

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de medewerkers die vallen onder de CAO VVT. 1. Overeenkomst Ondergetekenden:

Nadere informatie

Sociaal Plan. Koninklijk Instituut voor de Tropen

Sociaal Plan. Koninklijk Instituut voor de Tropen Sociaal Plan Koninklijk Instituut voor de Tropen 0 Inhoud Artikel 1 WERKINGSSFEER EN WERKINGSDUUR... 3 Werkingssfeer... 3 Werkingsduur... 3 Bovenwettelijke uitkeringsregeling bij werkloosheid... 3 Wijziging...

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Indiensttreding en ontslag Artikel 16: Intredekeuring Artikel 17: De arbeidsovereenkomst

Hoofdstuk 2 Indiensttreding en ontslag Artikel 16: Intredekeuring Artikel 17: De arbeidsovereenkomst Hoofdstuk 2 Indiensttreding en ontslag Artikel 16: Intredekeuring 1. Indien aan de vervulling van de functie bijzondere eisen op het punt van de medische geschiktheid worden gesteld, geldt een verplichte

Nadere informatie

S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V. H a H W E E K K R A N T E N

S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V. H a H W E E K K R A N T E N PRINCIPE-AKKOORD S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V. H a H W E E K K R A N T E N Overeengekomen op 15 maart 2017 door: De Persgroep Nederland B.V. NVJ jv/15 maart

Nadere informatie

S O C I A A L P L A N

S O C I A A L P L A N S O C I A A L P L A N 1. ALGEMENE BEPALINGEN EN UITGANGSPUNTEN 1.1 Siemens Nederland N.V. te Den Haag, verder te noemen werkgever, en de vertegenwoordigers van de vakverenigingen, hebben overeenstemming

Nadere informatie

In de Stichting blijft minimaal tot 1 januari 2007 ruimte voor 0,86 fte in de functiegroep Informatiespecialist.

In de Stichting blijft minimaal tot 1 januari 2007 ruimte voor 0,86 fte in de functiegroep Informatiespecialist. VI. Sociaal Plan VI.0 Pre-ambule Voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn per 1 oktober 2005 16,7 FTE s in dienst (bijlage 3). Voor een doorstart vanaf januari 2006, met een te realiseren omzet van

Nadere informatie

Sociaal Plan Jaarbeurs B.V. Jaarbeurs Catering Services B.V.

Sociaal Plan Jaarbeurs B.V. Jaarbeurs Catering Services B.V. Sociaal Plan Jaarbeurs B.V. Jaarbeurs Catering Services B.V. 1 december 2016 31 december 2017 De ondergetekenden, 1. Jaarbeurs B.V. en Jaarbeurs Catering Services B.V., allen gevestigd te Utrecht, hierna

Nadere informatie

Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015

Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Een werknemer die werkloos wordt, heeft in beginsel recht op een uitkering op basis van de Werkloosheids Wet (WW).

Nadere informatie

Werkkostenregeling/Ruilen van Arbeidsvoorwaarden

Werkkostenregeling/Ruilen van Arbeidsvoorwaarden Werkkostenregeling/Ruilen van Arbeidsvoorwaarden Op het Serviceplein van Zorggroep vind je informatie over de Werkkostenregeling. Wat is de werkkostenregeling (WKR) De WKR vervangt alle verschillende regels

Nadere informatie

Onderhandelingsresultaat Sociaal Plan Philip Morris Holland B.V.

Onderhandelingsresultaat Sociaal Plan Philip Morris Holland B.V. datum: 7 juni 2014 Onderhandelingsresultaat Sociaal Plan Philip Morris Holland B.V. Philip Morris Holland B.V. en de vakbonden FNV Bondgenoten, CNV Vakmensen en De Unie (verder te noemen partijen) hebben

Nadere informatie

PAPYRUS. Sociaal Plan. Papyrus Groep Nederland B.V. Looptijd: 1 juni 2011-1 juni 2013

PAPYRUS. Sociaal Plan. Papyrus Groep Nederland B.V. Looptijd: 1 juni 2011-1 juni 2013 Sociaal Plan Papyrus Groep Nederland B.V. Looptijd: 1 juni 2011-1 juni 2013 27 april 2011 Inhoud sociaal plan 1. Algemene bepalingen artikel 1 Aanleiding sociaal plan artikel 1.2 Overleg artikel 1.3 Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

UITGANGSPUNTEN DEFINITIES

UITGANGSPUNTEN DEFINITIES UITGANGSPUNTEN 1.Dit plan geldt voor de periode vanaf de datum van het akkoord over dit plan tot en met 1 februari 2013. 2.De regelingen in dit plan komen in de plaats van hetgeen is bepaald ten aanzien

Nadere informatie

S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V.

S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V. S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V. Amsterdam, februari 2015 1 Sociaal Afspraken de Persgroep Nederland --------------------------------------------------------

Nadere informatie

MODEL VASTSTELLINGSOVEREENKOMST DIENSTVERBAND

MODEL VASTSTELLINGSOVEREENKOMST DIENSTVERBAND MODEL VASTSTELLINGSOVEREENKOMST DIENSTVERBAND TE GEBRUIKEN BIJ EEN BEËINDIGING MET WEDERZIJDS GOEDVINDEN 1. Gegevens werkgever De werkgever: De werkgever wordt vertegenwoordigd

Nadere informatie

Midden- en kleinbedrijf Kantoor Eindhoven. Vereniging Zelfstandige Apotheken (VZA) Postbus BN Den Haag. Betreft: cao Apotheken 2017

Midden- en kleinbedrijf Kantoor Eindhoven. Vereniging Zelfstandige Apotheken (VZA) Postbus BN Den Haag. Betreft: cao Apotheken 2017 Belastingdienst, Postbus 90056, 5600 PJ Eindhoven Vereniging Zelfstandige Apotheken (VZA) Postbus 16570 2500 BN Den Haag. Midden- en kleinbedrijf Karel de Grotelaan 4 5616 CA Eindhoven Postbus 90056 5600

Nadere informatie

# SOCIAAL PLAN. Arjowiggins Security B.V. te Ugchelen

# SOCIAAL PLAN. Arjowiggins Security B.V. te Ugchelen #1581627 SOCIAAL PLAN Arjowiggins Security B.V. te Ugchelen 5 december 2013 tot 1 juli 2014 1 De ondergetekenden, 1. Arjowiggins Security B.V. te Ugchelen, hierna te noemen: AWS en 2. FNV Bondgenoten De

Nadere informatie

1. [Naam onderneming of natuurlijk persoon], gevestigd te [postcode] [plaats] aan de [straat & nummer], hierna te noemen: 'werkgever',

1. [Naam onderneming of natuurlijk persoon], gevestigd te [postcode] [plaats] aan de [straat & nummer], hierna te noemen: 'werkgever', LET OP: VOOR GEBRUIK IN INDIVIDUELE OF CONCRETE GEVALLEN IS AANPASSING VAN DIT MODEL NODIG. RAADPLEEG SEC ARBEIDSRECHT ADVOCATEN VOOR HET OP MAAT MAKEN VAN HET MODEL VOOR UW BEDRIJF/SPECIFIEKE TOEPASSING

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST DIERENPARK EMMEN 1 JANUARI DECEMBER 2013

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST DIERENPARK EMMEN 1 JANUARI DECEMBER 2013 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST DIERENPARK EMMEN 1 JANUARI 2011 31 DECEMBER 2013 1 De ondergetekenden: Werkgever: Dierenpark Emmen Hoofdstraat 18 7811 EP Emmen als partij ter ene zijde en Werknemerspartijen:

Nadere informatie

Artikel 6b Telewerken Artikel 11 Vergoeding overwerk Artikel 13 Regeling fietsenplan

Artikel 6b Telewerken Artikel 11 Vergoeding overwerk Artikel 13 Regeling fietsenplan Kantoor Eindhoven > 1 Postbus 90056 5600 PJ EINDHOVEN Telefoon (0800) 0543 Doorkiesnummer (088) 1576 584 Vereniging van Openbare Bibliotheken Postbus 16146, 2500 BC Den Haag Datum 5 november 2015 Uw kenmerk

Nadere informatie

Artikel 9 Herplaatsing

Artikel 9 Herplaatsing Artikel 9 Herplaatsing 1. Bij de beoordeling of binnen de onderneming van de werkgever een passende functie beschikbaar is voor een werknemer die voor ontslag in aanmerking komt, worden arbeidsplaatsen

Nadere informatie

Sociaal Convenant 1. Werkingssfeer 2. Begripsbepalingen Werkgever: Werknemer: Standplaats: Ondernemingsraad CAO:

Sociaal Convenant 1. Werkingssfeer 2. Begripsbepalingen Werkgever: Werknemer: Standplaats: Ondernemingsraad CAO: Sociaal Convenant De ondergetekenden Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer en CNV Publieke Zaak gevestigd te Zoetermeer anderzijds, komen volgend

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Bouwbedrijf De Keij B.V. Rotterdam

SOCIAAL PLAN. Bouwbedrijf De Keij B.V. Rotterdam SOCIAAL PLAN Bouwbedrijf De Keij B.V. Rotterdam INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9 Hoofdstuk 10 Hoofdstuk 11 Algemeen

Nadere informatie

1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens:

1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens: Hoofdstuk 14 Activeringsregeling (per 1 juli 2015) en pensioen A Activeringsregeling Artikel 1 Werkingssfeer 1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens:

Nadere informatie

kantoor Den Haag Vereniging Openbare Bibliotheken Postbus 16146 2500 BC Den Haag Geachte mevrouw,

kantoor Den Haag Vereniging Openbare Bibliotheken Postbus 16146 2500 BC Den Haag Geachte mevrouw, kantoor Den Haag > 1 Postbus 30206 2500 GE 'S-GRAVENHAGE Telefoon 0800-0543 Telefax (088) 15 234 05 Kennisgroep CAO Vereniging Openbare Bibliotheken Postbus 16146 2500 BC Den Haag Datum 20 augustus 2014

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST DIERENPARK EMMEN 1 JANUARI DECEMBER 2013

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST DIERENPARK EMMEN 1 JANUARI DECEMBER 2013 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST DIERENPARK EMMEN 1 JANUARI 2011 31 DECEMBER 2013 1 De ondergetekenden: Werkgever: Dierenpark Emmen Hoofdstraat 18 7811 EP Emmen als partij ter ene zijde en Werknemerspartijen:

Nadere informatie

FNV Bouw, gevestigd te Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van der Veer;

FNV Bouw, gevestigd te Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van der Veer; Afvloeiingsregeling Bald BV Partijen: Bald BV, gevestigd te Dongen, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar statutair directeur, de heer L.F. Postma, verder te noemen de werkgever; en FNV Bouw,

Nadere informatie

Sociaal Plan Nederlandse Orkesten. Ledenbijeenkomst over Onderhandelingsresultaat 31 mei 2012 te Utrecht

Sociaal Plan Nederlandse Orkesten. Ledenbijeenkomst over Onderhandelingsresultaat 31 mei 2012 te Utrecht Sociaal Plan Nederlandse Orkesten Ledenbijeenkomst over Onderhandelingsresultaat 31 mei 2012 te Utrecht Procedure Sociaal Plan Orkesten Overleg over diverse concept versies: - delegatie vakbonden - delegatie

Nadere informatie

Sociaal Plan Hersenen/Psychiatrie

Sociaal Plan Hersenen/Psychiatrie Sociaal Plan Hersenen/Psychiatrie De Raad van Bestuur van het UMC Utrecht en de werknemersorganisaties, Overwegende: - dat de Raad van Bestuur wordt geconfronteerd met budgettaire bezuinigingen door landelijke

Nadere informatie

Magentazorg. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015

Magentazorg. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015 Magentazorg Addendum Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015 versie 12 augustus 2014 Pagina 1 van 8 Verklaring Aldus overeengekomen te Heerhugowaard op 21 augustus 2014 tussen: De werkgever: Stichting

Nadere informatie

Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht:

Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht: Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht: https://ictrecht.nl/diensten/juridische- generatoren/arbeidsovereenkomst-

Nadere informatie

Fulltime arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Fulltime arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd BIJLAGE 17 Fulltime arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd De ondergetekenden,... gevestigd te... hierna te noemen "werkgever" te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door...,directeur en... wonende te...

Nadere informatie

Ten behoeve van opvang van nadelige personele consequenties als gevolg van E.ON 2.0 alsmede stopzetting van de elektriciteitsproductie van de EFG

Ten behoeve van opvang van nadelige personele consequenties als gevolg van E.ON 2.0 alsmede stopzetting van de elektriciteitsproductie van de EFG Sociaal Plan Ten behoeve van opvang van nadelige personele consequenties als gevolg van E.ON 2.0 alsmede stopzetting van de elektriciteitsproductie van de EFG Van toepassing voor werknemers van E.ON Benelux

Nadere informatie

Sociaal Plan A. Jansen B.V. 2011/2012

Sociaal Plan A. Jansen B.V. 2011/2012 Sociaal Plan A. Jansen B.V. 2011/2012 SON, MAART 2011 pagina 1 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 4 1.1 Toepassing... 4 1.2 Looptijd Sociaal Plan... 4 1.3 Aanmelden als CAO... 4 2. DEFINITIES... 5 2.1 Werkgever...

Nadere informatie

Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding Gist-Brocades. VUT Reglement

Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding Gist-Brocades. VUT Reglement Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding Gist-Brocades VUT Reglement Uitgave februari 2006 REGLEMENT VRIJWILLIG VERVROEGDE UITTREDING DSM GIST SERVICES B.V. Inhoudsopgave blz. Artikel 1 Definities...

Nadere informatie

Deeltijd-ww: wat betekent dat? Antwoorden op de meest gestelde vragen over de regeling deeltijd-ww tot behoud van vakkrachten

Deeltijd-ww: wat betekent dat? Antwoorden op de meest gestelde vragen over de regeling deeltijd-ww tot behoud van vakkrachten Bezuidenhoutseweg 60 postbus 90405 2509 LK Den Haag tel. 070-3499 577 fax 070-3499 796 e-mail: j.mooren@stvda.nl Aflevering 1, 21 april 2009 1 Deeltijd-ww: wat betekent dat? Antwoorden op de meest gestelde

Nadere informatie

De Raad van Toezicht en directie van Stichting Banenplan enerzijds en ABVAKABO/FNV en CNV publieke zaak anderzijds;

De Raad van Toezicht en directie van Stichting Banenplan enerzijds en ABVAKABO/FNV en CNV publieke zaak anderzijds; Sociaal plan Stichting Banenplan te Amersfoort. De Raad van Toezicht en directie van Stichting Banenplan enerzijds en ABVAKABO/FNV en CNV publieke zaak anderzijds; overwegende dat: door de Raad van Toezicht

Nadere informatie

3 Salaris per uur: 1/156 van het salaris bij een volledige werktijd.

3 Salaris per uur: 1/156 van het salaris bij een volledige werktijd. III.1 BEZOLDIGINGSREGELING 1997 - Besluit van de gemeenteraad van Voorst 24 maart 1997. BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Deze regeling verstaat onder: 1 Ambtenaar: hij, die overeenkomstig de bepalingen van

Nadere informatie

Cafetariasysteem. Flexibilisering arbeidsvoorwaarden

Cafetariasysteem. Flexibilisering arbeidsvoorwaarden Cafetariasysteem Flexibilisering arbeidsvoorwaarden Human Resources, juli 2013 INHOUD 1. INLEIDING... 2 1.1 CAFETARIASYSTEEM... 2 1.2 DEELNAME... 2 1.3 KEUZEMOMENT EN LOOPTIJD... 2 2. BRONNEN... 3 2.1

Nadere informatie

15 april 2014. Sociaal Plan 1 april 2014-1 april 2015

15 april 2014. Sociaal Plan 1 april 2014-1 april 2015 15 april 2014 Sociaal Plan 1 april 2014-1 april 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen 1.1. Begripsbepalingen 1.2. Werkingssfeer 1.3. Looptijd 1.4. Overleg 2. Procedure 2.1. Vaststelling en mededeling van boventalligheid

Nadere informatie

ABVAKABO FNV. Algemeen directeur XXXX

ABVAKABO FNV. Algemeen directeur XXXX Preambule De ondergetekenden, Stichting xxxxx enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer, anderzijds, verklaren hiermee het Sociaal Plan xxxx te zijn overeengekomen, welke de personele

Nadere informatie

Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden?

Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden? Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden? Op 18 februari 2014 is de Wet Werk en Zekerheid aangenomen. Op internet zijn veel plukjes informatie te vinden. Hieronder volgt een overzicht van

Nadere informatie

ONDERHANDELINGSRESULTAAT AANVULLING SOCIAAL STATUUT VOOR RABOBANK NEDERLAND

ONDERHANDELINGSRESULTAAT AANVULLING SOCIAAL STATUUT VOOR RABOBANK NEDERLAND ONDERHANDELINGSRESULTAAT AANVULLING SOCIAAL STATUUT VOOR RABOBANK NEDERLAND Rabobank Nederland enerzijds, en de vakorganisaties De Unie, FNV Bondgenoten en CNV Dienstenbond anderzijds, hebben in het licht

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN Koninklijke BAM Groep nv 13 mei 2009

SOCIAAL PLAN Koninklijke BAM Groep nv 13 mei 2009 SOCIAAL PLAN Koninklijke BAM Groep nv 13 mei 2009 Datum 13 mei 2009 Kenmerk SOCIAAL PLAN BAM v20090420 def a.doc/ DVV/ PLE SOCIAAL PLAN Koninklijke BAM Groep nv pagina 1 van 15 INHOUD INLEIDING ALGEMENE

Nadere informatie

Sociale regeling Farm Frites International B.V., Farm Frites Europe B.V., Farm Frites B.V. (Nederland)

Sociale regeling Farm Frites International B.V., Farm Frites Europe B.V., Farm Frites B.V. (Nederland) Sociale regeling Farm Frites International B.V., Farm Frites Europe B.V., Farm Frites B.V. (Nederland) INLEIDING De zware concurrentieslag en overcapaciteit in de sector heeft Farm Frites ('FF) in een

Nadere informatie

Onderhandelaarsresultaat Cao-Onderzoekinstellingen 2017

Onderhandelaarsresultaat Cao-Onderzoekinstellingen 2017 Onderhandelaarsresultaat Cao-Onderzoekinstellingen 2017 De WVOI namens de onderzoekinstellingen en AC/FBZ, CNV Overheid, FNV Overheid en VAWO/CMHF, namens werknemersorganisaties, hierna te noemen partijen,

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de reorganisatie PostNL, branche Post en Pakketten.

Veelgestelde vragen over de reorganisatie PostNL, branche Post en Pakketten. Veelgestelde vragen over de reorganisatie PostNL, branche Post en Pakketten. Inhoud Voor wie geldt het sociaal plan PostNL 2013-2015?... 2 Ik krijg een aanbod voor nachtdiensten. Mag ik dit aanbod weigeren?...

Nadere informatie

Sociaal Plan INHOUDSOPGAVE. 1. Inleiding. 2. Algemene uitgangspunten en procedures. 3. Interne herplaatsing en boventalligheid

Sociaal Plan INHOUDSOPGAVE. 1. Inleiding. 2. Algemene uitgangspunten en procedures. 3. Interne herplaatsing en boventalligheid Sociaal Plan INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Algemene uitgangspunten en procedures 3. Interne herplaatsing en boventalligheid 4. Externe professionele ondersteuning 5. Regeling voor medewerkers die niet

Nadere informatie

Werkgever; de rechtspersoonlijkheid bezittende privaatrechtelijke organisatie als bedoeld in artikel 1.3 van de CAO WMD

Werkgever; de rechtspersoonlijkheid bezittende privaatrechtelijke organisatie als bedoeld in artikel 1.3 van de CAO WMD Concept Sociaal plan onderhandelaarakkoord De ondergetekenden, Mozaiek welzijnsdiensten, gevestigd te Tiel enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer, CNV Publieke Zaak, gevestigd

Nadere informatie

CRH Bouwmaterialenhandel BV

CRH Bouwmaterialenhandel BV CRH Bouwmaterialenhandel BV Sociaal Plan CRH Bouwmaterialenhandel BV Looptijd van 1 juni 2013 tot 1 januari 2015 Sociaal Plan CRH Bouwmaterialenhandel 1 juni 2013 tot 1 januari 2015 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk

Nadere informatie

Individueel Keuze Budget

Individueel Keuze Budget Individueel Keuze Budget Onderdeel van de arbeidsvoorwaarden 2017 Inhoudsopgave Wat is het Individueel Keuze Budget... 3 Hoe is het Individueel Keuze Budget opgebouwd... 4 Waaraan kunt u het IKB besteden?...

Nadere informatie

Midden- en kleinbedrijf Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) Nederland Bezuidenhoutseweg AL Den Haag

Midden- en kleinbedrijf  Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) Nederland Bezuidenhoutseweg AL Den Haag Belastingdienst, Postbus 90056, 5600 PJ Eindhoven Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) Nederland Bezuidenhoutseweg 225 2594 AL Den Haag Midden- en kleinbedrijf www.belastingdienst.nl Team Kennisgroep CAO

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Stichting Fokus Exploitatie

SOCIAAL PLAN. Stichting Fokus Exploitatie 1 SOCIAAL PLAN Stichting Fokus Exploitatie 2 Inhoudsopgave 1. Werkingssfeer en doelstelling 4 2. Werkingsduur 4 3. Wijziging 4 4. Definities 4 5. Mogelijkheid tot bezwaar 5 6. Hardheidsclausule 5 7. Begeleidingscommissie

Nadere informatie

Het Sociaal Plan is van toepassing op alle werknemers die direct betrokken zijn bij de gevolgen van de overname van VNU Media door de Persgroep:

Het Sociaal Plan is van toepassing op alle werknemers die direct betrokken zijn bij de gevolgen van de overname van VNU Media door de Persgroep: Sociaal Plan de Persgroep Nederland/VNU Media ----------------------------------------------------------------- Toepassingsgebied Het Sociaal Plan is van toepassing op alle werknemers die direct betrokken

Nadere informatie

SOCIALE REGELS 2013/2015

SOCIALE REGELS 2013/2015 SOCIALE REGELS 2013/2015 Ondergetekenden: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Welzorg Nederland BV, statutair gevestigd te Almere, met adres Camerastraat 17, 1322 BB Almere, ingeschreven

Nadere informatie

Voorstellen cao Houthandel. Uitwerking Sociaal Akkoord

Voorstellen cao Houthandel. Uitwerking Sociaal Akkoord Voorstellen cao Houthandel Uitwerking Sociaal Akkoord In 2013 hebben werkgevers en werknemers op centraal niveau afspraken gemaakt in het Sociaal Akkoord. De koepelorganisatie waarvan de VVNH lid is (NVG/VNO),

Nadere informatie

Sociaal Plan 2015-2016 Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren

Sociaal Plan 2015-2016 Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren Sociaal Plan 2015-2016 Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren November 2015 1 Inhoudsopgave Preambule Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel

Nadere informatie

III. REGLEMENT AANVULLINGEN EN UITKERINGEN

III. REGLEMENT AANVULLINGEN EN UITKERINGEN III. REGLEMENT AANVULLINGEN EN UITKERINGEN Artikel 1 - Definities In dit reglement gelden de definities die zijn opgenomen in de statuten. Verder wordt in aanvulling of afwijking daarvan verstaan onder:

Nadere informatie

Sociaal plan 1 november 2016 tot en met 30 juni 2017

Sociaal plan 1 november 2016 tot en met 30 juni 2017 Sociaal plan 1 november 2016 tot en met 30 juni 2017 De ondergetekenden, 1. Solidus Solutions Board B.V., gevestigd te Bad Nieuweschans, Solidus Solutions Oude Pekela B.V., gevestigd te Oude Pekela, Solidus

Nadere informatie

Sociaal plan 1 november 2016 tot en met 31 december 2017

Sociaal plan 1 november 2016 tot en met 31 december 2017 Sociaal plan 1 november 2016 tot en met 31 december 2017 De ondergetekenden, 1. Solidus Solutions Bergen op Zoom B.V., gevestigd te Bergen op Zoom. En 2. CNV Vakmensen.nl gevestigd te Utrecht, FNV Media

Nadere informatie

Sociaal Plan HAPAG-LLOYD ROTTERDAM Branch of Hapag-Lloyd AG

Sociaal Plan HAPAG-LLOYD ROTTERDAM Branch of Hapag-Lloyd AG Sociaal Plan HAPAG-LLOYD ROTTERDAM Branch of Hapag-Lloyd AG Inhoudsopgave Preambule...3 Artikel 1 Definities...4 Artikel 2 Werkingssfeer en werkingsduur...4 Artikel 3 Algemene bepalingen en voorwaarden...4

Nadere informatie

Sociaal Overdrachts Protocol. Overeenkomst tussen

Sociaal Overdrachts Protocol. Overeenkomst tussen Sociaal Overdrachts Protocol Overeenkomst tussen Werkgevers Stichting Medische Diagnostiek, gevestigd aan de Spaarnepoort 3, 2134 TM Hoofddorp, (hierna aangeduid als Medial ), in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

kantoor Den Haag Actor Bureau voor sectoradvies Stationsweg AA WOERDEN Geachte heer,

kantoor Den Haag Actor Bureau voor sectoradvies Stationsweg AA WOERDEN Geachte heer, kantoor Den Haag > 1 Postbus 30206 2500 GE 'S-GRAVENHAGE Telefoon 0800-0543 Kennisgroep CAO Actor Bureau voor sectoradvies Stationsweg 1 3445 AA WOERDEN Datum 28 februari 2017 Uw kenmerk Kenmerk CAO Betreft

Nadere informatie

Sociaal Plan ECN januari 2011

Sociaal Plan ECN januari 2011 Sociaal Plan ECN 2011 13 januari 2011 Preambule... 3 Artikel 1 Definities... 4 Artikel 2 Werkingssfeer en werkingsduur... 5 a. Werkingssfeer... 5 b. Werkingsduur... 5 c. Wijzigingen... 5 d. Registratie...

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN Nagel Nederland Reorganisatie

SOCIAAL PLAN Nagel Nederland Reorganisatie SOCIAAL PLAN Nagel Nederland Reorganisatie pagina 1 van 15 De ondergetekenden, 1. Krafverkehr Nagel GmbH&Co.KG te Versmold (DLD), mede gevestigd in Nederland/Raalte aldaar h.o.d.n. Nagel Nederland. en

Nadere informatie

Twee jaar Wet Werk en Zekerheid

Twee jaar Wet Werk en Zekerheid Twee jaar Wet Werk en Zekerheid Top 10 van wat elke werkgever inmiddels zou moeten weten juni 2017 Inhoudsopgave 1. Proeftijd 2. Concurrentiebeding 3. Ketenregeling 4. Beëindiging arbeidsovereenkomst bepaalde

Nadere informatie

1. de sportorganisatie/school/vereniging..., gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door:

1. de sportorganisatie/school/vereniging..., gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door: Arbeidsovereenkomst. De ondergetekenden 1. de sportorganisatie/school/vereniging......, gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door: Naam:...... Functie:... Naam:......

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN principe akkoord 25 november 2016

SOCIAAL PLAN principe akkoord 25 november 2016 SOCIAAL PLAN principe akkoord 25 november 2016 1. INLEIDING 1.1 Aanleiding en uitgangspunten Sociaal Plan 1.1.1 Op 27 oktober 2016 heeft FNsteel b.v. de Adviesaanvraag ex artikel 25 WOR ingediend bij de

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN VILLEROY & BOCH WELLNESS

SOCIAAL PLAN VILLEROY & BOCH WELLNESS SOCIAAL PLAN VILLEROY & BOCH WELLNESS LOOPTIJD VAN 18 DECEMBER 2014 TOT EN MET 30 JUNI 2015 Inhoudsopgave pagina Inleiding 3 Definities 4 Werkingssfeer 4 Werkingsduur 5 Verplichtingen van partijen 5 Hardheidsclausule

Nadere informatie

Maatregelen voor het opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV. Met opmaak: Nederlands (standaard)

Maatregelen voor het opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV. Met opmaak: Nederlands (standaard) Maatregelen voor het opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV Met opmaak: Nederlands (standaard) Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Doelstelling en werkingssfeer 3 Looptijd 4 Definities 4 Hardheidsclausule

Nadere informatie

Alles over ontslag met wederzijds goedvinden

Alles over ontslag met wederzijds goedvinden Alles over ontslag met wederzijds goedvinden Uw dienstverband bij uw werkgever kan op verschillende manieren eindigen. Behalve ontslag via UWV WERKbedrijf of via de kanton rechter, kunnen u en uw werkgever

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN MONSANTO HOLLAND B.V. 3 mei augustus 2017

SOCIAAL PLAN MONSANTO HOLLAND B.V. 3 mei augustus 2017 SOCIAAL PLAN MONSANTO HOLLAND B.V. 3 mei 2016-31 augustus 2017 1. ALGEMENE BEPALINGEN 1.1 Met dit Sociaal Plan (het "Plan") wordt beoogd de nadelige gevolgen voor werknemers waarvan de functie komt te

Nadere informatie

Voorwoord De bedrijfs-cao TenneT maakt onderdeel uit van de arbeidsvoorwaarden van cao-werknemers binnen TenneT TSO B.V.

Voorwoord De bedrijfs-cao TenneT maakt onderdeel uit van de arbeidsvoorwaarden van cao-werknemers binnen TenneT TSO B.V. Bedrijfs-cao TenneT Looptijd 1 mei 2013 tot en met 30 oktober 2015 Voorwoord De bedrijfs-cao TenneT maakt onderdeel uit van de arbeidsvoorwaarden van cao-werknemers binnen TenneT TSO B.V. Binnen TenneT

Nadere informatie

Sociaal Plan. Pon Power B.V. Papendrecht. Versie december pagina 1 van 23

Sociaal Plan. Pon Power B.V. Papendrecht. Versie december pagina 1 van 23 Sociaal Plan Pon Power B.V. Papendrecht Versie 8.0 16 december 2016 pagina 1 van 23 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Definitielijst 3. Vervallen van functies 4. Outsourcing van activiteiten en volgen van werk

Nadere informatie

Sociaal Plan Blokker B.V. Ten behoeve van aanpassing filiaalbezetting 2015. 1 april 2015 tot en met 31 december 2015

Sociaal Plan Blokker B.V. Ten behoeve van aanpassing filiaalbezetting 2015. 1 april 2015 tot en met 31 december 2015 Sociaal Plan Blokker B.V. Ten behoeve van aanpassing filiaalbezetting 2015 1 april 2015 tot en met 31 december 2015 Amsterdam, 18 maart 2015 Inhoudsopgave Sociaal Plan Blokker B.V. 1. Inleiding 4 2. Definities

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT RTV Noord- Holland 1 december 2013 tot en met 30 april 2014

SOCIAAL STATUUT RTV Noord- Holland 1 december 2013 tot en met 30 april 2014 SOCIAAL STATUUT RTV Noord- Holland 1 december 2013 tot en met 30 april 2014 INHOUDSOPGAVE: Artikel 1 Definities... 4 a) Werkgever... 4 b) Werknemer... 4 c) CAO... 4 d) Werknemersorganisaties... 4 e) Bruto

Nadere informatie

REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE. Stimuleren mobiliteit en voorkomen van werkloosheid van werknemers ouder dan 55 jaar

REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE. Stimuleren mobiliteit en voorkomen van werkloosheid van werknemers ouder dan 55 jaar REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE Stimuleren mobiliteit en voorkomen van werkloosheid van werknemers ouder dan 55 jaar Maatregel 2 in het kader van het sectorplan bouw & infra (versie 7-3-2014) Inhoudsopgave

Nadere informatie

Reglement Versleepregeling

Reglement Versleepregeling HEINEKEN NEDERLANDS BEHEER B.V. HEINEKEN GROUP B.V HEINEKEN INTERNATIONAL B.V. (Versie 2014 definitief- d.d. 07 januari 2014) INHOUD Artikelen Bladzijde 1. Begripsbepalingen 3 2. Werkingssfeer van de regeling

Nadere informatie

Ondersteunende afdelingen

Ondersteunende afdelingen SOCIAAL PLAN Ondersteunende afdelingen 2005-2006 Stichting Van Hall Larenstein INHOUD pagina Inhoud 1 1. Inleiding 2 2. Faciliteiten gedurende fase 1 3 3. Faciliteiten gedurende fase 2 6 4. Herplaatsing

Nadere informatie