CONCEPT enkel ter overleg dienend Onder voorbehoud goedkeuring aandeelhouders. Poppies concep SOCIAAL PLAN POPPIES NEDERLAND

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CONCEPT enkel ter overleg dienend Onder voorbehoud goedkeuring aandeelhouders. Poppies concep SOCIAAL PLAN POPPIES NEDERLAND"

Transcriptie

1 SOCIAAL PLAN POPPIES NEDERLAND

2 DEFINITIES Belangstellingsregistratie Onder belangstellingsregistratie wordt verstaan het schriftelijk kenbaar maken van de voorkeur voor een functie. In het eventueel daarop volgende gesprek wordt informatie verstrekt over de genoemde functie. De belangstellingsregistratie is onderdeel van de procedure interne herplaatsing. Dienstjaren Het aantal aaneengesloten jaren dat de medewerker in dienst is geweest van en diens rechtsvoorgangers. Bij het vaststellen van het aantal dienstjaren wordt een periode van zes maanden of minder afgerond naar beneden en wordt een periode van meer dan zes maanden afgerond naar boven. Boventalligheid Een medewerker wordt boventallig, indien zijn bestaande functie in het kader van de reorganisatie komt te vervallen of ingrijpend wordt gewijzigd. Welke medewerker boventallig wordt verklaard, wordt bepaald aan de hand van het afspiegelingsbeginsel. De medewerker zal hierover in een persoonlijk gesprek worden ingelicht. Na de schriftelijke bevestiging is formeel sprake van boventalligheid vanaf de datum zoals genoemd in de bevestiging. Nederland Ingrijpend wijzigen functie Een functie is ingrijpend gewijzigd indien er veranderingen optreden in de functie inhoud en/of de functie eisen en/of de plaats in de organisatie waardoor het niet redelijkerwijs verwacht kan worden dat de huidige functionaris de benodigde kennis en ervaring heeft om de ingrijpend gewijzigde functie te kunnen vervullen. Leeftijd De leeftijd die de medewerker heeft op de Peildatum. Medewerker ledere man of vrouw die op 1 augustus 2014 op grond van een arbeidsovereenkomst arbeid verricht in dienst van en valt onder de werkingssfeer van dit Sociaal Plan. Outplacementbureau Een te contracteren externe, CEDEO-gecertificeerde, organisatie die de taak heeft boventallige medewerkers te ondersteunen bij de oriëntatie op, het zoeken van en vinden van een functie buiten Werkgever N ederlan d B.V. te Melissant. Bonden FNV Bondgenoten, CNV Vakmensen en RMU Werknemers Outplacementtraject De periode als gedefinieerd in artikel VSO Vaststellingsovereenkomst Einddatum Datum waarop de arbeidsovereenkomst feitelijk eindigt, als bedoeld in artikel 4.1.

3 INLEIDING is een in Melissant gevestigde onderneming, producent van roomsoezen, koeken en (overige) bakkerijproducten. is ongeveer drie jaar geleden in eigendom van haar huidige aandeelhouders vier privé personen te België gekomen. Mede nu over de afgelopen boekjaren voor het merendeel (virtueel) verlies is geleden en het de verwachting is dat ook in 2014 verlies geleden zal worden (welk verlies niet meer gecompenseerd wordt door de aandeelhouders) moet nadere stappen nemen om de kosten te reduceren. Deze kostenreductie zal mede worden gerealiseerd door een heroriëntatie op de wijze waarop de werkzaamheden worden ingericht om zodoende efficiënter te kunnen produceren (afhankelijk van de vraag) en door zoveel als mogelijk een balans te vinden tussen de minimaal benodigde bezetting enerzijds en de benodigde kostenreductie anderzijds. Deze heroriëntatie heeft een inkrimping van het personeelsbestand tot gevolg. meent een balans te hebben gevonden tussen beide punten door zowel in haar kantoororganisatie als in haar productielijn een reductie in arbeidsplaatsen door te voeren. Het beleid van de werkgever is gericht op de continuïteit van en een daarmee samenhangende evenwichtige en optimale werkgelegenheid. Binnen het bedrijf van werkgever kan het in het kader van bovenstaande noodzakelijk zijn om reorganisaties uit te voeren waardoor arbeidsplaatsen kunnen vervallen. Een reorganisatie kan slechts één organisatiedeel betreffen, maar ook meerdere onderdelen tegelijk raken. Dit Sociaal Plan heeft als doel om de negatieve gevolgen voor de medewerkers van eventuele reorganisaties op te vangen en het aantal gedwongen ontslagen tot een minimum te beperken. De in dit Sociaal Plan opgenomen voorzieningen en maatregelen zijn er onder meer op gericht medewerkers intern te herplaatsen of te ondersteunen bij het vinden van een nieuwe werkkring buiten. maakt dit zichtbaar door: a. De betrokken medewerkers op vakkundige wijze te begeleiden en interne herplaatsing te maximeren; b. Voor zover mogelijk interne herplaatsing te bewerkstelligen door passende bestaande en/of nieuwe vacatures te reserveren voor medewerkers waarvan de functie komt te vervallen of ingrijpend wordt gewijzigd als gevolg van deze reorganisatie; c. Indien interne herplaatsing niet mogelijk blijkt een extern outplacementbureau beschikbaar te stellen ten einde betrokken medewerkers op vakkundige wijze te laten begeleiden naar ander werk buiten, of naar zelfstandig ondernemerschap. Verantwoordelijkheid van werkgever neemt verantwoordelijkheid voor een transparante en eenduidige uitvoering van de afspraken, maatregelen en voorzieningen zoals in dit Sociaal Plan opgenomen. Dit betekent dat zij er alles aan zal doen om medewerkers van baan naar een passende baan te helpen. Verantwoordelijkheid van werknemer Van een werknemer die betrokken raakt bij een reorganisatie wordt een constructieve medewerking verwacht bij het vinden van een nieuwe functie binnen dan wel bij het traject met een extern outplacementbureau. 1 WERKINGSDUUR & WERKINGSFEER Dit Sociaal Plan treedt in werking op 1 augustus 2014 en zal geldig zijn tot 1 juli In overleg met de Bonden kan de werkingsduur van dit Sociaal Plan verlengen. De bepalingen van dit Sociaal Plan blijven van kracht zolang een medewerker daaraan rechten kan ontlenen.

4 In geval van ingrijpende veranderingen in wetgeving, die verband houden met de in dit Sociaal Plan opgenomen regelingen, zullen partijen met elkaar in overleg treden met als streven te komen tot oplossingsgerichte afspraken in de geest van deze regeling. Dit geldt ook voor situaties waarin dit Sociaal Plan niet voorziet. Dit Sociaal Plan is bestemd voor en van toepassing op medewerkers die boventallig zijn. Dit Sociaal Plan is niet van toepassing op: a. de medewerker met wie een aparte (individuele) schriftelijke regeling (die geen verband houdt met het verval van de functie door reorganisatie, of een ingrijpende wijziging) met betrekking tot de (toekomstige) beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst is getroffen, tenzij de medewerker schriftelijk laat weten dat dit Sociaal Plan (alsnog) op de medewerker van toepassing is; b. de medewerker die gebruikt maakt van de mogelijkheid tot vrijwillig vertrek, tenzij door dit vrijwillig vertrek ontslag van een boventallige medewerker kan worden voorkomen. Of hier sprake van is, wordt in goed overleg tussen en de boventallige medewerker bepaald en indien zij er onderling niet uitkomen voorgelegd aan de in artikel 7 benoemde commissie; c. de medewerker met wie om andere redenen dan de onderhavige reorganisatie de arbeidsovereenkomst moet worden beëindigd. Hierbij valt onder meer te denken aan beëindiging wegens: disfunctioneren; twee jaar arbeidsongeschiktheid; een dringende reden; etc.. 2 BOVENTALLIGHEIDSPROCEDURE 2.1 Boventalligheid Een medewerker zal boventallig worden verklaard als: a. De functie van de medewerker vervalt of; b. Er binnen de voor de medewerker geldende categorie uitwisselbare functies minder formatieplaatsen beschikbaar zijn dan voorheen en de medewerker via afspiegeling voor ontslag in aanmerking komt, waarbij als peildatum 1 augustus 2014 wordt gehanteerd. 2.2 Uitwisselbaarheid van functies Voor het vaststellen van boventalligheid van medewerkers bij deze reorganisatie, waarbij meerdere werknemers in dezelfde functie werkzaam zijn en het aantal werknemers in deze functie binnen dezelfde unit vermindert, zal gekeken worden naar uitwisselbaarheid van functies Aanzegging boventalligheid Alle betrokken medewerkers worden in een persoonlijk gesprek mondeling geïnformeerd indien er sprake is van boventalligheid. In dit gesprek zullen naast de gevolgen van de boventalligheid ook de mogelijkheden voor interne herplaatsing worden besproken. Het gesprek vindt plaats zo spoedig mogelijk nadat de OR een (positief)advies over deze reorganisatie heeft uitgebracht. Het gesprek wordt gevoerd door de directie en HR. De inhoud van het gesprek wordt schriftelijk bevestigd. De aanzegging boventalligheid zal vóór 12 augustus 2014 plaatsvinden Procedure na aanzegging boventalligheid (uitwerking In hoofdstuk 3) Uitgangspunt van de reorganisatie is dat iedereen zijn werk behoudt en blijft uitvoeren tot het moment van de definitieve overdracht of beëindiging van de werkzaamheden, tenzij aangegeven wordt dat de betreffende werknemer vrijgesteld wordt voor het verrichten van werkzaamheden. Direct na de aanzegging wordt de gelegenheid gegeven om het outplacementtraject op te starten, zodat dit middel zo effectief als mogelijk ingezet wordt. De volgende stappen zullen worden genomen: Tijdens een eerste gesprek zal boventalligheid aangezegd worden. Tijdens dit gesprek zal de werknemer ook worden geïnformeerd over de ontslagprocedure die zal worden of reeds is gestart. Tevens wordt de medewerker gevraagd naar zijn belangstelling voor eventuele interne herplaatsing binnen. Tenslotte

5 wordt de taak van het outplacementbureau uitgelegd. Na afloop van het eerste gesprek zal een tweede gesprek gepland worden waar ruimte voor werknemer wordt gecreëerd om aanvullende vragen en / of opmerkingen ter sprake te brengen. 3 BEGELEIDING EN HERPLAATSING 3.1 Uitgangspunt Elke boventallige medewerker kan aanspraak maken op interne en externe begeleiding om de kans te vergroten, binnen en/of daarbuiten, zo snel mogelijk nieuw werk te vinden. Hierin worden een aantal fases onderscheiden die in dit hoofdstuk verder worden beschreven Interne herplaatsing: belangstellingsregistratie a. zal boventallige medewerkers een- voor zover beschikbaar- passende functie binnen de organisatie van aanbieden. b. Aan boventallige medewerkers wordt gevraagd hun belangstelling kenbaar te maken voor een passende functie binnen indien daarvoor een vacature bestaat of ontstaat Externe Begeleidingsfases Het externe proces van begeleiding en herplaatsing start na de interne procedure: 1. Outplacementfase- In deze fase wordt door het externe outplacementbureau met de medewerker gesproken over huidige competenties, vaardigheden, interesses en mogelijkheden op de arbeidsmarkt buiten. Voor de medewerker die heeft aangegeven begeleiding te willen start de intake zo snel mogelijk na de aanzegging van de boventalligheid. Tijdens de Outplacementfase tot aan datum uitdiensttreding, zal ook getracht worden interne herplaatsing te realiseren Outplacement fase: faciliteiten en sollicitaties a. Na de intake door het externe outplacementbureau dient de werknemer aan te geven of hij wel of niet gebruik wenst te maken van outplacement. Indien werknemer geen gebruik wenst te maken van outplacement, komt de medewerker niet voor een afzonderlijke vergoeding in aanmerking. Indien medewerker wel voor outplacement in aanmerking wenst te komen, geldt het navolgende. b. zal samen met het outplacementbureau de medewerker zoveel mogelijk ondersteunen bij het opsporen van vacatures en het bemiddelen naar ander werk. Het outplacementbureau maakt in het kader van de verstrekte opdracht een inschatting van de inspanningen die in het kader van outplacement voor een medewerker nodig zijn en de periode hiervoor. c. De kosten voor een outplacement traject bij de door aangewezen partner zullen maximaal 3.000,- exclusief BTW bedragen. d. De termijn van de outplacementfase wordt in overleg met het outplacementbureau afgestemd. Voor de volledigheid: de outplacementfase kan aanvangen vanaf het moment van aanzegging boventalligheid. e. De medewerker is verplicht zijn medewerking te verlenen aan eventuele subsidieaanvragen die door of namens worden ingediend; f. Voor sollicitaties zal de medewerker, in het geval de arbeidsovereenkomst met nog niet is geëindigd, de noodzakelijk tijd van krijgen in verband met sollicitatiebezoeken en deelname aan psychologische en andere onderzoeken binnen Nederland. g. zal na verkregen toestemming van de medewerker desgevraagd referenties verstrekken over het functioneren van de medewerker en op verzoek een getuigschrift aan de medewerker verstrekken. h. zal de eventuele met het solliciteren gepaard gaande reiskosten vergoeden. Voorafgaand aan de te maken reiskosten dient de medewerker schriftelijk aan te geven dat deze kosten gemaakt zullen worden, waarbij achteraf een kilometerregistratie of een (aankoop)bewijs openbaar vervoer worden overgelegd. De vergoeding voor reiskosten gemaakt met de auto bedragen maximaal 0,19 per kilometer. Openbaar vervoer wordt vergoed op basis van het tarief dat geldt voor de 2 de klas.

6 4 PROCEDURE BIJ BEËINDIGEN ARBEIDSOVEREENKOMST 4.1 Einddatum In beginsel zal er naar streven de arbeidsovereenkomst met een medewerker waarvan de functie komt te vervallen, of ingrijpend is gewijzigd in het kader van deze reorganisatie te beëindigen met inachtneming van de wettelijke opzegtermijnen Procedure De procedure met betrekking tot het beëindigen van het dienstverband voor onbepaalde tijd vangt aan op het moment dat betrokken medewerker schriftelijk is ingelicht over zijn boventalligheid. Voor de beëindiging van de arbeidsovereenkomst zijn drie mogelijkheden : Ontslagaanvraag bij UWV WERKbedrijf Bij UWV WERKbedrijf zal een ontslagaanvraag worden ingediend. zal na ontvangst van een ontslagvergunning van UWV WERKbedrijf de arbeidsovereenkomst opzeggen. Voor deze procedure wordt verwezen naar de brochures van UWV WERKbedrijijf;. zal deze ter hand stellen, indien gewenst. Ontbindingsverzoek aan kantonrechter Wanneer een opzegverbod van toepassing is, dan wel daaraan de voorkeur geeft, wordt geen ontslagvergunningsaanvraag ingediend bij het UWV, maar zal om ontbinding van de arbeidsovereenkomst worden verzocht bij de bevoegde kantonrechter; VSO het sluiten van een vaststellingovereenkomst met de medewerker om daarmee de arbeidsovereenkomst met wederzijdse instemming te eindigen. 4.3 Opzegtermijn bij beëindiging arbeidsovereenkomst a. De opzegtermijn conform artikel 15 van de cao voor Nederland B.V. wordt in acht genomen; b. Indien de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd door een ontbinding van de kantonrechter, dan zal er naar streven dat de ontbindingsbeschikking tijdig wordt verkregen in het kader van de fictieve opzegtermijn die in dat geval geldt voor een uitkering krachtens de WW.De medewerker dient hiervoor zijn medewerking te verlenen. c. Indien de arbeidsovereenkomst middels een beëindigingsovereenkomst eindigt, zal de fictieve opzegtermijn in acht worden genomen. 4.4 Wederindiensttredingsvoorwaarde Partijen zijn overeengekomen dat indien de UWV procedure wordt doorlopen de wederindiensttredingsvoorwaarde gedurende 9 maanden na einddatum arbeidsovereenkomst gelding zal hebben. 4.5 Vervroegd vertrek op eigen verzoek De medewerker die de arbeidsovereenkomst op eigen verzoek beëindigt na het moment van aanzegging van boventalligheid maakt aanspraak op de faciliteiten van dit sociaal plan alsof hij als boventallig is verklaard. In dat geval heeft de betreffende leeftijdscategorie binnen de groep uitwisselbare functies één medewerker geleverd en zal over het restant afgespiegeld worden. 5 FINANCIËLE VERGOEDINGEN 5.1 Inleiding Dit Sociaal Plan kent in het geval van boventalligheid afhankelijk van de situatie van de individuele medewerker verschillende vormen van financiële vergoedingen. 5.2 Financiële vergoeding bij ontslag

7 Hoogte van de financiële vergoeding De medewerker komt bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst als gevolg van de boventalligheid in aanmerking voor een vergoeding. Deze vergoeding wordt bepaald aan de hand van de sinds 1 januari 2009 geldende kantonrechtersformule. Dit is een algemene rekenformule ter bepaling van ontslagvergoedingen waarbij het aantal gewogen dienstjaren van de werknemer (A), wordt vermenigvuldigd met het laatstverdiende bruto maandinkomen te vermeerderen met vakantiegeld, te vermeerderen met structurele toeslagen(b) en met een correctiefactor (C). 5.3 Vergoeding bij ontslag De medewerker van wie de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd, komt in aanmerking voor een vergoeding op basis van de hierboven genoemde formule met een C-factor = 1,0. Hierbij geldt als regel dat de vergoeding bedoeld is als compensatie van de totale schade die de medewerker leidt. Methode vaststelling financiële vergoeding De vergoeding ineens wordt vastgesteld op basis van de einddatum. Medewerkers ontvangen een berekeningsoverzicht op het moment dat de individuele ontslagaanvraag zijn ingediend Vergoeding bij VSO In het geval de werknemer instemt met het ontslag en bereid is een vaststellingsovereenkomst te ondertekenen, zal de in artikel 5.3 genoemde vergoeding worden vermeerderd met één extra bruto maandsalaris. 5.5 Uitbetaling(en) De bedragen waarop de medewerker op grond van dit artikel aanspraak maakt, zullen worden uitgekeerd als uitkeringen ineens op een door de medewerker aan te geven wijze en tijdstip na beëindiging van het dienstverband met inachtneming van de toepasselijke wettelijke bepalingen. 6 OVERIGE VOORZIENINGEN 6.1 Studiekosten Voor zover de boventallige medewerker verplicht is tot terugbetaling van vergoede studiekosten bij het eindigen van de arbeidsovereenkomst vervalt die verplichting. 6.2 Vakantiedagen Voor de einddatum heeft de medewerker de keuze om enkel wanneer de werkzaamheden of overdracht het toelaten zoveel mogelijk zijn nog openstaande vakantie- en/of roostervrije dagen te plannen en op te nemen conform het gebruikelijke vakantiebeleid óf deze vakantie- en/of roostervrije dagen aan het einde van het dienstverband uit te laten betalen. I 6.3 Concurrentie- en relatiebeding In het geval een concurrentie- en/of relatiebeding van kracht is, zal dit na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst in beginsel als vervallen worden beschouwd. In situaties waarin er sprake is van een groot belang voor de onderneming om het concurrentiebeding te handhaven behoudt de werkgever zich het recht voor om dit met de betrokken medewerker te bespreken. 6.4 Geheimhoudingsplicht Een overeengekomen geheimhoudingsplicht blijft onverminderd van kracht. 6.5 Verstrekken van inlichtingen De medewerker die een beroep doet op de financiële voorzieningen van dit Sociaal Plan, verplicht zich aan de noodzakelijke inlichtingen en gegevens tijdig en naar waarheid te verstrekken. Het moedwillig verstrekken van onjuiste en/of onvolledige inlichtingen evenals oneigenlijk gebruik of misbruik van de geboden voorzieningen heeft uitsluiting van de voorzieningen uit dit Sociaal Plan tot gevolg en zal leiden tot terugvordering van het inmiddels betaalbaar gestelde. 6.6 Parttimer De werknemer met een parttime arbeidsovereenkomst zal naar rato van zijn parttime percentage in aanmerking komen voor de financiële voorzieningen in dit Sociaal Plan, tenzij de vergoeding al

8 gekoppeld is aan het parttime percentage. 6.7 Overname bedrijfsleaseauto Aan de medewerker wordt de gelegenheid geboden bij einde dienstverband of interne herplaatsing in een functie zonder leaseauto deze leaseauto tegen een door de leasemaatschappij vastgestelde boekwaarde over te nemen 6.8 Fiscale consequenties Alle bedragen/vergoedingen genoemd in dit Sociaal Plan zijn bruto, tenzij anders vermeld. Er zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden met eventuele vrijstellingen voor belastingen en/of sociale verzekeringspremies. 6.9 Collectieve verzekeringen zal de boventallige medewerkers in staat stellen zo lang mogelijk deel te blijven nemen in de lopende collectieve verzekeringen na het eindigen van de arbeidsovereenkomst, voor zover dat mogelijk is op grond van de geldende verzekeringsvoorwaarden en gemaakte collectieve afspraken Tegemoetkoming kosten rechtsbijstand komt de medewerker tot maximaal 500,- exclusief BTW tegemoet in de kosten rechtsbijstand. De medewerker dient de daartoe op zijn naam gestelde declaratie conform de daarvoor geldende regeling te declareren Vakbondsbijdrage BV zal aan de bonden een vakbondsbijdrage doen toekomen. De bijdrage zal per vakbondslid geschieden aan de betreffende bond waar de medewerker lid bij is. De bijdrage zal per lid twee jaar contributie bedragen ad 17,50 per maand, hetgeen neerkomt op (24 maal 17,50 geeft) 420,- per medewerker. Peildatum voor het lidmaatschap is 1 augustus Is de medewerker dan geen lid, dan zal ook geen bijdrage door verschuldigd zijn. 7 HARDHEIDSBEPALING 7.1 Hardheidsclausule In die gevallen waarin de toepassing van dit Sociaal Plan leidt tot individueel onbillijke situaties, kan werkgever in gunstige zin van dit Sociaal Plan afwijken. Over een verzoek van een medewerker om toepassing van de hardheidsclausule zal door de Begeleidingscommissie een advies worden uitgebracht aan de directie van. Bij een meerderheidsadvies zal de directie overeenkomstig besluiten. Indien in een individueel geval de stemmen van de Begeleidingscommissie staken, beslist de Manager die Personeelszaken in zijn portefeuille heeft. Het bezwaar van een medewerker bij de Begeleidingscommissie heeft als regel geen schorsende werking 8 BEGELEIDINGSCOMMISSIE 8.1 Begeleidingscommissie Er wordt een Begeleidingscommissie ingesteld. De Begeleidingscommissie heeft tot taak schriftelijk te adviseren bij de toepassing van dit Sociaal Plan. De Begeleidingscommissie ziet er voorts op toe dat dit Sociaal Plan in individuele gevallen juist wordt toegepast. De Begeleidingscommissie kan zowel intern als extern advies inwinnen. 8.2 Samenstelling De Begeleidingscommissie bestaat uit vier leden: twee door aangewezen leden evenals twee door de OR aangewezen leden. De leden kiezen gezamenlijk een onafhankelijk voorzitter. 8.3 Reglement De begeleidingscommissie bepaald haar eigen werkwijze en legt deze vast in een reglement. zorgt ervoor dat het reglement voor iedere werknemer direct ter beschikking staat.

9 Het bestaan van de Begeleidingsadviescommissie staat er niet aan in de weg dat de meest gerede partij zich direct dus indien gewenst zonder tussenkomst van de begeleidingscommissie tot de bevoegde rechter kan wenden om een oordeel te verkrijgen over de toepassing en / of uitleg van dit sociaal plan. Ondertekening

SOCIAAL PLAN 24 februari september 2014

SOCIAAL PLAN 24 februari september 2014 SOCIAAL PLAN 24 februari 2014 30 september 2014 Sociaal plan Goes 2014 V 0.4 1 1. Werkingssfeer en doelstelling 4 2. Werkingsduur 5 3. Definities 6 4.1 Hardheidsclausule 7 4.2 Speciale afspraken 7 5. Begeleidingscommissie

Nadere informatie

15 april 2014. Sociaal Plan 1 april 2014-1 april 2015

15 april 2014. Sociaal Plan 1 april 2014-1 april 2015 15 april 2014 Sociaal Plan 1 april 2014-1 april 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen 1.1. Begripsbepalingen 1.2. Werkingssfeer 1.3. Looptijd 1.4. Overleg 2. Procedure 2.1. Vaststelling en mededeling van boventalligheid

Nadere informatie

Sociaal plan DSM NL Services B.V. 1 april 2018 tot en met 31 maart 2023

Sociaal plan DSM NL Services B.V. 1 april 2018 tot en met 31 maart 2023 Sociaal plan DSM NL Services B.V. 1 april 2018 tot en met 31 maart 2023 Inhoud 1. Werkingssfeer... 3 2. Definities en leeswijzer... 3 3. Werking... 3 4. Procedure... 4 4.1 Boventalligheid... 4 4.2 Passende

Nadere informatie

Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV Augustus 2010

Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV Augustus 2010 Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV Augustus 2010 Sociaal Plan DELTABiovalue Nederland BV versie 5 augustus 2010 Pagina 1 1. Inleiding In het kader van het besluit van de directie van DELTA NV, eigenaar

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Bouwbedrijf De Keij B.V. Rotterdam

SOCIAAL PLAN. Bouwbedrijf De Keij B.V. Rotterdam SOCIAAL PLAN Bouwbedrijf De Keij B.V. Rotterdam INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9 Hoofdstuk 10 Hoofdstuk 11 Algemeen

Nadere informatie

1. Algemeen. 1.1 Inleiding. 1.2 Werkingssfeer. 1.3 Werkingsduur. 1.4 Algemene verplichtingen Medewerker

1. Algemeen. 1.1 Inleiding. 1.2 Werkingssfeer. 1.3 Werkingsduur. 1.4 Algemene verplichtingen Medewerker DEFINITIES Boventalligheidsdatum cao Datum aanzegging Jaarinkomen Medewerker Mobiliteitsbureau AnQore B.V. Opzegtermijn Vakorganisaties De datum waarop de arbeidsplaats vervalt en de boventalligheid ingaat

Nadere informatie

CONCE. Sociaal Plan. Inhoud

CONCE. Sociaal Plan. Inhoud CONCE Sociaal Plan Zwanenberg PT Lichtenvoorde B.V. Inhoud 1. Inleiding 3 2. Definities 4 2.1 Algemeen 4 2.2 Bruto salaris 4 3. Algemene voorwaarden en uitgangspunten 4 3.1 Overeenkomst 4 3.2 Werkingssfeer

Nadere informatie

Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV

Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV versie 2 september 2011 Pagina 1 1. Inleiding In het kader van het faillissement van DELTA Biovalue BV en daarmee van DELTA

Nadere informatie

Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden

Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden 2 Wet Werk en Zekerheid Ingrijpende wijzigingen in de regels voor het aangaan en opstellen van arbeidsovereenkomsten Ingrijpende wijzigingen

Nadere informatie

ONDERHANDELINGSRESULTAAT AANVULLING SOCIAAL STATUUT VOOR RABOBANK NEDERLAND

ONDERHANDELINGSRESULTAAT AANVULLING SOCIAAL STATUUT VOOR RABOBANK NEDERLAND ONDERHANDELINGSRESULTAAT AANVULLING SOCIAAL STATUUT VOOR RABOBANK NEDERLAND Rabobank Nederland enerzijds, en de vakorganisaties De Unie, FNV Bondgenoten en CNV Dienstenbond anderzijds, hebben in het licht

Nadere informatie

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is Sociaal Plan AkzoNobel in Nederland 2014-2016 AkzoNobel en vakorganisaties streven naar het behouden van werkgelegenheid bij reorganisaties. Voor die situaties waar behoud van werkgelegenheid onverhoopt

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 2011 CapitalP inzake AgentschapNL 15 oktober 2011 tot en met 31 december 2013

SOCIAAL PLAN 2011 CapitalP inzake AgentschapNL 15 oktober 2011 tot en met 31 december 2013 SOCIAAL PLAN 2011 CapitalP inzake AgentschapNL 15 oktober 2011 tot en met 31 december 2013 CapitalP, gevestigd te Almere als partij ter ener zijde en FNV Bondgenoten, gevestigd te Utrecht CNV Dienstenbond,

Nadere informatie

S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V. H a H W E E K K R A N T E N

S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V. H a H W E E K K R A N T E N PRINCIPE-AKKOORD S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V. H a H W E E K K R A N T E N Overeengekomen op 15 maart 2017 door: De Persgroep Nederland B.V. NVJ jv/15 maart

Nadere informatie

Sociaal Plan RELX Groep

Sociaal Plan RELX Groep Sociaal Plan RELX Groep Inleiding Als onderdeel van een internationaal opererend, in multimedia gespecialiseerd concern, worden de Nederlandse RELX ondernemingen (verder in deze inleiding afgekort tot

Nadere informatie

Sociaal Plan REXEL NEDERLAND B.V.

Sociaal Plan REXEL NEDERLAND B.V. Sociaal Plan REXEL NEDERLAND B.V. INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 1. Definities 5 2. Werkingssfeer 6 3. Boventalligheid, herplaatsing en vrijstelling van werkzaamheden 7 4. Beëindiging van de arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN NEW ECO FRESENIUS HEMOCARE NETHERLANDS B.V.

SOCIAAL PLAN NEW ECO FRESENIUS HEMOCARE NETHERLANDS B.V. Discussiedocument versie 30 december 2011 (subject to approval of Fresenius Kabi Board) SOCIAAL PLAN NEW ECO FRESENIUS HEMOCARE NETHERLANDS B.V. INHOUDSOPGAVE 1. Algemene bepalingen en uitgangspunten 2.

Nadere informatie

S O C I A A L P L A N

S O C I A A L P L A N S O C I A A L P L A N 1. ALGEMENE BEPALINGEN EN UITGANGSPUNTEN 1.1 Siemens Nederland N.V. te Den Haag, verder te noemen werkgever, en de vertegenwoordigers van de Vakverenigingen, hebben overeenstemming

Nadere informatie

Sociaal Plan HAPAG-LLOYD ROTTERDAM Branch of Hapag-Lloyd AG

Sociaal Plan HAPAG-LLOYD ROTTERDAM Branch of Hapag-Lloyd AG Sociaal Plan HAPAG-LLOYD ROTTERDAM Branch of Hapag-Lloyd AG Inhoudsopgave Preambule...3 Artikel 1 Definities...4 Artikel 2 Werkingssfeer en werkingsduur...4 Artikel 3 Algemene bepalingen en voorwaarden...4

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN Nagel Nederland Reorganisatie

SOCIAAL PLAN Nagel Nederland Reorganisatie SOCIAAL PLAN Nagel Nederland Reorganisatie pagina 1 van 15 De ondergetekenden, 1. Krafverkehr Nagel GmbH&Co.KG te Versmold (DLD), mede gevestigd in Nederland/Raalte aldaar h.o.d.n. Nagel Nederland. en

Nadere informatie

# SOCIAAL PLAN. Arjowiggins Security B.V. te Ugchelen

# SOCIAAL PLAN. Arjowiggins Security B.V. te Ugchelen #1581627 SOCIAAL PLAN Arjowiggins Security B.V. te Ugchelen 5 december 2013 tot 1 juli 2014 1 De ondergetekenden, 1. Arjowiggins Security B.V. te Ugchelen, hierna te noemen: AWS en 2. FNV Bondgenoten De

Nadere informatie

Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011. Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8

Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011. Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8 Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011 Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8 Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN De Combi Groep BV

SOCIAAL PLAN De Combi Groep BV SOCIAAL PLAN De Combi Groep BV Geldend van..april 2013 tot 1 maart 2014 INHOUDSOPGAVE 2 Hoofdstuk 1 Algemeen Hoofdstuk 2 Definities Hoofdstuk 3 Werkingssfeer Sociaal Plan Hoofdstuk 4 Begeleiding Hoofdstuk

Nadere informatie

Sociale Regeling GROLSCHE BIERBROUWERIJ NEDERLAND B.V. 1 mei 2015-31 december 2015

Sociale Regeling GROLSCHE BIERBROUWERIJ NEDERLAND B.V. 1 mei 2015-31 december 2015 Sociale Regeling GROLSCHE BIERBROUWERIJ NEDERLAND B.V. 1 mei 2015-31 december 2015 ifale versie 22 april 2015 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Algemeen 2.1 Werkingsduur/looptijd 2.2 Werkingssfeer 2.3 Wijziging

Nadere informatie

H o o f d k a n t o o r

H o o f d k a n t o o r H o o f d k a n t o o r Tweede Akkoord afwijkingen Sociaal Plan Maatvoering voor Maatwerk Partijen: - te Utrecht En - AbvaKabo FNV te Zoetermeer - CNV Publieke Zaak te Den Haag - De Unie te Culemborg -

Nadere informatie

Sociaal Plan Jaarbeurs B.V. Jaarbeurs Catering Services B.V.

Sociaal Plan Jaarbeurs B.V. Jaarbeurs Catering Services B.V. Sociaal Plan Jaarbeurs B.V. Jaarbeurs Catering Services B.V. 1 december 2016 31 december 2017 De ondergetekenden, 1. Jaarbeurs B.V. en Jaarbeurs Catering Services B.V., allen gevestigd te Utrecht, hierna

Nadere informatie

Sociaal Plan Recticel Wijchen

Sociaal Plan Recticel Wijchen Sociaal Plan Recticel Wijchen 22 juli 2014 Sociaal Plan Recticel Wijchen RECTICEL.: D rite / tîjjwtt, frrr crrmfrrrt Inhoudsopgave Preambule... 4 Artikel 1 Definities... 5 a) Werkgever... 5 b) Werknemer...

Nadere informatie

Sociaal Plan Reorganisatie Splitsing Frontoffice/Backoffice MCB Nederland B.V. Versie 1.5, definitief 15 augustus 2012

Sociaal Plan Reorganisatie Splitsing Frontoffice/Backoffice MCB Nederland B.V. Versie 1.5, definitief 15 augustus 2012 Sociaal Plan Reorganisatie Splitsing Frontoffice/Backoffice MCB Nederland B.V. Versie 1.5, definitief 15 augustus 2012 Sociaal Plan MCB Nederland B.V. 1 Inhoud 1 1. Inleiding 2 2. Arbeidsvoorwaarden /

Nadere informatie

Sociaal Plan. Conelgro B.V. 1 februari - 31 december 2015

Sociaal Plan. Conelgro B.V. 1 februari - 31 december 2015 Sociaal Plan Conelgro B.V. 1 februari - 31 december 2015 Pagina 2 van 14 INHOUDSOPGAVE Pagina Hoofdstuk 1 : Inleiding 3 Hoofdstuk 2 : Algemene bepalingen 4 Hoofdstuk 3 : Begripsomschrijvingen 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Sociaal plan. Cerexagri B.V.

Sociaal plan. Cerexagri B.V. Sociaal plan Cerexagri B.V. Inhoudsopgave: Inleiding... 4 Artikel 1 Definities... 5 Artikel 2 Werkingssfeer en werkingsduur... 6 a) Werkingssfeer...6 b) Werkingsduur...6 c) Wijziging...6 Artikel 3 Algemene

Nadere informatie

Sociaal Plan - Air Products Nederland BV. Januari 2015.

Sociaal Plan - Air Products Nederland BV. Januari 2015. Sociaal Plan - Air Products Nederland BV. Januari 2015. Inleiding. Air Products ziet zich genoodzaakt op wereldwijd, Europees en op landen niveau de bedrijfsorganisaties anders in te richten teneinde te

Nadere informatie

Sociaal plan 1 november 2016 tot en met 30 juni 2017

Sociaal plan 1 november 2016 tot en met 30 juni 2017 Sociaal plan 1 november 2016 tot en met 30 juni 2017 De ondergetekenden, 1. Solidus Solutions Board B.V., gevestigd te Bad Nieuweschans, Solidus Solutions Oude Pekela B.V., gevestigd te Oude Pekela, Solidus

Nadere informatie

HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen

HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen Introductie Met de komst van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) vinden per 1 januari en 1 juli 2015 ingrijpende veranderingen in het arbeids-

Nadere informatie

Sociaal Plan ECN januari 2011

Sociaal Plan ECN januari 2011 Sociaal Plan ECN 2011 13 januari 2011 Preambule... 3 Artikel 1 Definities... 4 Artikel 2 Werkingssfeer en werkingsduur... 5 a. Werkingssfeer... 5 b. Werkingsduur... 5 c. Wijzigingen... 5 d. Registratie...

Nadere informatie

Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden?

Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden? Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden? Op 18 februari 2014 is de Wet Werk en Zekerheid aangenomen. Op internet zijn veel plukjes informatie te vinden. Hieronder volgt een overzicht van

Nadere informatie

FNV Bouw, gevestigd te Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van der Veer;

FNV Bouw, gevestigd te Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van der Veer; Afvloeiingsregeling Bald BV Partijen: Bald BV, gevestigd te Dongen, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar statutair directeur, de heer L.F. Postma, verder te noemen de werkgever; en FNV Bouw,

Nadere informatie

MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3

MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3 MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3 Inleiding Schakelring heeft nu en de komende jaren te maken met fundamentele ontwikkelingen in welzijn en zorg, die continue aanpassingen en vernieuwingen

Nadere informatie

Sociaal Plan A. Jansen B.V. 2011/2012

Sociaal Plan A. Jansen B.V. 2011/2012 Sociaal Plan A. Jansen B.V. 2011/2012 SON, MAART 2011 pagina 1 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 4 1.1 Toepassing... 4 1.2 Looptijd Sociaal Plan... 4 1.3 Aanmelden als CAO... 4 2. DEFINITIES... 5 2.1 Werkgever...

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN NEW ECO FRESENIUS HEMOCARE NETHERLANDS B.V.

SOCIAAL PLAN NEW ECO FRESENIUS HEMOCARE NETHERLANDS B.V. 30 maart 2012 SOCIAAL PLAN NEW ECO FRESENIUS HEMOCARE NETHERLANDS B.V. INHOUDSOPGAVE 1. Algemene bepalingen en uitgangspunten 2. Werkingsduur 3. Definities 4. Hardheidsclausule 5. Interne herplaatsing

Nadere informatie

Is er kans op ontslag? Schakel hulp in!

Is er kans op ontslag? Schakel hulp in! Is er kans op ontslag? Schakel hulp in! Is er kans op ontslag? Wilt u weg bij uw werkgever? Wilt u weten wat er in uw situatie mogelijk is? Wilt u uw vaststellingsovereenkomst zelf opstellen of laten checken?

Nadere informatie

ANWB B.V., gevestigd te Den Haag, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer O. Bouman enerzijds, hierna te noemen ANWB,

ANWB B.V., gevestigd te Den Haag, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer O. Bouman enerzijds, hierna te noemen ANWB, 1 Principeakkoord Sociaal Plan ANWB 2016-2017 De ondergetekenden: ANWB B.V., gevestigd te Den Haag, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer O. Bouman enerzijds, hierna te noemen ANWB, en FNV,

Nadere informatie

2. de heer/ mevrouw WERKNEMER, wonende te te xxxx (adres: straatnaam, postcode en plaats), geboren op x-x-xxxx, hierna te noemen: Werknemer ;

2. de heer/ mevrouw WERKNEMER, wonende te te xxxx (adres: straatnaam, postcode en plaats), geboren op x-x-xxxx, hierna te noemen: Werknemer ; VASTSTELLINGSOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. de (rechtsvorm van werkgever) WERKGEVER., gevestigd en kantoorhoudende te xxxx (adres: straatnaam, postcode en plaats), te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT RTV Noord- Holland 1 december 2013 tot en met 30 april 2014

SOCIAAL STATUUT RTV Noord- Holland 1 december 2013 tot en met 30 april 2014 SOCIAAL STATUUT RTV Noord- Holland 1 december 2013 tot en met 30 april 2014 INHOUDSOPGAVE: Artikel 1 Definities... 4 a) Werkgever... 4 b) Werknemer... 4 c) CAO... 4 d) Werknemersorganisaties... 4 e) Bruto

Nadere informatie

Sociaal plan Mueller ten behoeve van de verhuizing naar de nieuw te bouwen locatie te Groenlo.

Sociaal plan Mueller ten behoeve van de verhuizing naar de nieuw te bouwen locatie te Groenlo. Sociaal plan Mueller ten behoeve van de verhuizing naar de nieuw te bouwen locatie te Groenlo. Inleiding Deze regeling (hierna te noemen: de Regeling), is bedoeld om de opvang van de sociale gevolgen te

Nadere informatie

Addendum Calibris. bij Sociaal Plan WKBB 2014-2015

Addendum Calibris. bij Sociaal Plan WKBB 2014-2015 Addendum Calibris bij Sociaal Plan WKBB 2014-2015 Inhoud 1 Inleiding en aanleiding addendum... 3 2 Aanvullingen op Sociaal Plan d.d. 27 november 2014... 4 3 Overige aanvullingen faciliteiten... 7 kenniscentrum

Nadere informatie

Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid

Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid Beste Klant, Per 1 januari en 1 juli 2015 zullen er diverse wijzigingen plaatsvinden op het gebied van arbeidsrecht. Hiervan willen wij u graag op de hoogte brengen. De

Nadere informatie

Sociaal Plan Hurks prefabbeton bv Vestiging Tilburg en Veldhoven Januari 2013 December 2014

Sociaal Plan Hurks prefabbeton bv Vestiging Tilburg en Veldhoven Januari 2013 December 2014 Sociaal Plan Hurks prefabbeton bv Vestiging Tilburg en Veldhoven Januari 2013 December 2014 1 Inhoudsopgave Inhoud 1. Algemeen... 4 1.1 Overeenkomst... 4 1.2 Toepassing... 4 1.3 Looptijd... 4 1.4 Overleg...

Nadere informatie

Sociaal plan 1 november 2016 tot en met 31 december 2017

Sociaal plan 1 november 2016 tot en met 31 december 2017 Sociaal plan 1 november 2016 tot en met 31 december 2017 De ondergetekenden, 1. Solidus Solutions Bergen op Zoom B.V., gevestigd te Bergen op Zoom. En 2. CNV Vakmensen.nl gevestigd te Utrecht, FNV Media

Nadere informatie

Artikel 9 Herplaatsing

Artikel 9 Herplaatsing Artikel 9 Herplaatsing 1. Bij de beoordeling of binnen de onderneming van de werkgever een passende functie beschikbaar is voor een werknemer die voor ontslag in aanmerking komt, worden arbeidsplaatsen

Nadere informatie

Sociaal plan PGI Nonwovens B.V. Cuijk, 9 oktober 2012

Sociaal plan PGI Nonwovens B.V. Cuijk, 9 oktober 2012 Sociaal plan PGI Nonwovens B.V. Cuijk, 9 oktober 2012 Artikel1ve11n,u.... Artikel 2 Algemene bepalingen en voorwaarden........ 6 Artikel 5 Beëindiging van het dienstverband"... 11 a) b)een1mal!qeven oedin1...

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. SLUITING DSM Pharma Chemicals Venlo B.V. 2015

SOCIAAL PLAN. SLUITING DSM Pharma Chemicals Venlo B.V. 2015 SOCIAAL PLAN SLUITING DSM Pharma Chemicals Venlo B.V. 2015 0 INHOUDSOPGAVE Pag. DEFINITIES 3 1. ALGEMEEN 5 2. PROCEDURE 7 3. HERPLAATSING 8 4. BEËINDIGING ARBEIDSOVEREENKOMST 9 5. OVERIGE BEPALINGEN 11

Nadere informatie

3F UITTREKSEL. Samen Sterker Verder

3F UITTREKSEL. Samen Sterker Verder 3F UITTREKSEL van het Sociaal Plan FNV in Beweging 1 maart 2013 1 oktober 2018 en art. 6 uit het Sociaal Plan tussen FNV Personeel en FNV KIEM van 18 maart 2016 i.v.m. art. 2:334f lid 2 sub g BW Samen

Nadere informatie

Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid

Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel met veranderingen in het arbeidsrecht aangenomen. Aanvankelijk zou een deel van de wijzigingen ingaan op 1 juli 2014,

Nadere informatie

1. de sportorganisatie/school/vereniging..., gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door:

1. de sportorganisatie/school/vereniging..., gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door: Arbeidsovereenkomst. De ondergetekenden 1. de sportorganisatie/school/vereniging......, gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door: Naam:...... Functie:... Naam:......

Nadere informatie

Twee jaar Wet Werk en Zekerheid

Twee jaar Wet Werk en Zekerheid Twee jaar Wet Werk en Zekerheid Top 10 van wat elke werkgever inmiddels zou moeten weten juni 2017 Inhoudsopgave 1. Proeftijd 2. Concurrentiebeding 3. Ketenregeling 4. Beëindiging arbeidsovereenkomst bepaalde

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 1. ALGEMENE BEPALINGEN EN UITGANGSPUNTEN

SOCIAAL PLAN 1. ALGEMENE BEPALINGEN EN UITGANGSPUNTEN SOCIAAL PLAN 1. ALGEMENE BEPALINGEN EN UITGANGSPUNTEN 1.1 Siemens Nederland N.V. te Den Haag, verder te noemen werkgever, en de vertegenwoordigers van de vakverenigingen, hebben overeenstemming bereikt

Nadere informatie

Rechten en plichten werkgevers en werknemers Onderneming in België

Rechten en plichten werkgevers en werknemers Onderneming in België Rechten en plichten werkgevers en werknemers Onderneming in België Inhoud Van welk land is het arbeidsrecht van toepassing? 2 Waar moet u rekening mee houden? 3 Ontslagrecht 3 Concurrentiebeding 5 Minimumloon

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid (WWZ)

Wet Werk en Zekerheid (WWZ) Wet Werk en Zekerheid (WWZ) De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) wijzigt de regels in het flexrecht, het ontslagrecht en de regels rondom de WW. In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de wijzigingen welke

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN principe akkoord 25 november 2016

SOCIAAL PLAN principe akkoord 25 november 2016 SOCIAAL PLAN principe akkoord 25 november 2016 1. INLEIDING 1.1 Aanleiding en uitgangspunten Sociaal Plan 1.1.1 Op 27 oktober 2016 heeft FNsteel b.v. de Adviesaanvraag ex artikel 25 WOR ingediend bij de

Nadere informatie

S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V.

S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V. S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V. Amsterdam, februari 2015 1 Sociaal Afspraken de Persgroep Nederland --------------------------------------------------------

Nadere informatie

Sociaal Plan Raet. 01 jan 2013 31 dec 2013

Sociaal Plan Raet. 01 jan 2013 31 dec 2013 Sociaal Plan Raet 01 jan 2013 31 dec 2013 Sociaal Plan Raet Inhoudsopgave Contents 1. Inleiding... 2 2. Algemene bepalingen... 4 2.1 Definities... 4 2.2 Werkingssfeer... 4 2.3 Looptijd... 4 3. Uitgangspunten...

Nadere informatie

Medewerkers op afdelingen en/of functies waarin wordt verwacht dat (veel) boventalligheid zal ontstaan.

Medewerkers op afdelingen en/of functies waarin wordt verwacht dat (veel) boventalligheid zal ontstaan. Onderhandelingsresultaat Sociaal Plan KAS BANK (16-1-19) Uitgangspunten - Van-werk-naar-werk-begeleiding is essentieel. Handhaven van het vermogen om zelf inkomen te verdienen dient boven vergoedingen

Nadere informatie

Sociaal Plan Nederlandse Orkesten. Ledenbijeenkomst over Onderhandelingsresultaat 31 mei 2012 te Utrecht

Sociaal Plan Nederlandse Orkesten. Ledenbijeenkomst over Onderhandelingsresultaat 31 mei 2012 te Utrecht Sociaal Plan Nederlandse Orkesten Ledenbijeenkomst over Onderhandelingsresultaat 31 mei 2012 te Utrecht Procedure Sociaal Plan Orkesten Overleg over diverse concept versies: - delegatie vakbonden - delegatie

Nadere informatie

19. REGLEMENT SENIORENREGELING GROOTHANDEL IN BLOEMBOLLEN 2019

19. REGLEMENT SENIORENREGELING GROOTHANDEL IN BLOEMBOLLEN 2019 19. REGLEMENT SENIORENREGELING GROOTHANDEL IN BLOEMBOLLEN 2019 Artikel 1 a Toepassing Dit reglement is van toepassing op de Groothandel in Bloembollen zoals bedoeld in artikel 1 sub C. lid 2 cao Colland.

Nadere informatie

Magentazorg. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015

Magentazorg. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015 Magentazorg Addendum Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015 versie 12 augustus 2014 Pagina 1 van 8 Verklaring Aldus overeengekomen te Heerhugowaard op 21 augustus 2014 tussen: De werkgever: Stichting

Nadere informatie

REGLEMENT SENIORENREGELING GROOTHANDEL IN BLOEMBOLLEN 2019

REGLEMENT SENIORENREGELING GROOTHANDEL IN BLOEMBOLLEN 2019 REGLEMENT SENIORENREGELING GROOTHANDEL IN BLOEMBOLLEN 2019 Artikel 1 a Toepassing Dit reglement is van toepassing op de Groothandel in Bloembollen zoals bedoeld in artikel 1 sub C. lid 2 cao Colland en

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN ENRICHMENT TECHNOLOGY NEDERLAND B.V. 1 juni december 2015

SOCIAAL PLAN ENRICHMENT TECHNOLOGY NEDERLAND B.V. 1 juni december 2015 #1561985 SOCIAAL PLAN ENRICHMENT TECHNOLOGY NEDERLAND B.V. 1 juni 2013-31 december 2015 Versie juli 2013 De ondergetekenden, 1. Enrichment Technology Nederland B.V., gevestigd te Almelo, hierna te noemen

Nadere informatie

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de medewerkers die vallen onder de CAO VVT. 1. Overeenkomst Ondergetekenden:

Nadere informatie

Sociaal Plan. HDI Global SE, The Netherlands

Sociaal Plan. HDI Global SE, The Netherlands Sociaal Plan HDI Global SE, The Netherlands.. september 2018 De ondergetekenden: HDI Global SE, The Netherlands, gevestigd te Rotterdam, Als partij ter ener zijde En FNV Bondgenoten, gevestigd te Utrecht,

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN WERK NAAR WERK

SOCIAAL PLAN WERK NAAR WERK SOCIAAL PLAN WERK NAAR WERK in verband met het afslanken van het personeelsbestand bij TSO Packaging Printers B.V. te Goirle Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Definities... 5 2. Inleiding... 6 2.1 Werkingsfeer...6

Nadere informatie

VERSCHIL IN RECHTSPOSITIE WERKNEMERS OPENBAAR & BIJZONDER ONDERWIJS

VERSCHIL IN RECHTSPOSITIE WERKNEMERS OPENBAAR & BIJZONDER ONDERWIJS 1) cao primair onderwijs 2) Ambtenarenwet 3) Algemene wet bestuursrecht 1) cao primair onderwijs 2) Burgerlijk Wetboek (boek 7) 2) Regeling UWV ontslagprocedure Wetgeving Wijze van aanstelling/benoeming

Nadere informatie

INHOUD WIJZIGINGEN. Proeftijd (1) WET WERK EN ZEKERHEID Overzicht van een aantal wijzigingen in het arbeidsrecht door de Wet werk en zekerheid

INHOUD WIJZIGINGEN. Proeftijd (1) WET WERK EN ZEKERHEID Overzicht van een aantal wijzigingen in het arbeidsrecht door de Wet werk en zekerheid WET WERK EN ZEKERHEID Overzicht van een aantal wijzigingen in het arbeidsrecht door de Wet werk en zekerheid Door Mr J.C.J. van den Assem Advocaat INHOUD WIJZIGINGEN 1. verbetering rechtspositie van de

Nadere informatie

Haarlem, 13 november Sociaal Plan overleg

Haarlem, 13 november Sociaal Plan overleg Haarlem, 13 november 2016 Sociaal Plan overleg De afgelopen weken hebben de directie van MSD en de vakverenigingen FNV, CNV en NMP onderhandeld over een nieuw Sociaal Plan. Op 9 november jl. hebben deze

Nadere informatie

Whitepaper Wet werk en zekerheid

Whitepaper Wet werk en zekerheid Whitepaper Wet werk en zekerheid Als gevolg van de Wet Werk en Zekerheid staat u als directeur of bestuur een aantal ingrijpende veranderingen te wachten, onder meer ten aanzien van het ontslagrecht, sociale

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN VILLEROY & BOCH WELLNESS

SOCIAAL PLAN VILLEROY & BOCH WELLNESS SOCIAAL PLAN VILLEROY & BOCH WELLNESS LOOPTIJD VAN 18 DECEMBER 2014 TOT EN MET 30 JUNI 2015 Inhoudsopgave pagina Inleiding 3 Definities 4 Werkingssfeer 4 Werkingsduur 5 Verplichtingen van partijen 5 Hardheidsclausule

Nadere informatie

Whitepaper. Wet Werk en Zekerheid

Whitepaper. Wet Werk en Zekerheid Whitepaper Wet Werk en Zekerheid Flexwerk: wijzigingen per 1 januari 2015 In een arbeidsovereenkomst voor de duur van 6 maanden of korter is geen proeftijd meer toegestaan. In een arbeidsovereenkomst voor

Nadere informatie

Afspraken inzake boventalligheid en tijdelijk werk d.d.25 februari 2014

Afspraken inzake boventalligheid en tijdelijk werk d.d.25 februari 2014 Afspraken inzake boventalligheid en tijdelijk werk d.d.25 februari 2014 Aanleiding Rabobank Nederland enerzijds, en de vakorganisaties De Unie, FNV Bondgenoten en CNV Dienstenbond anderzijds, zijn op 25

Nadere informatie

Rechten en plichten werkgevers en werknemers

Rechten en plichten werkgevers en werknemers BBZ Rechten en plichten werkgevers en werknemers Onderneming in België Inhoud Van welk land is het arbeidsrecht van toepassing? 2 Waar moet u rekening mee houden? 3 Ontslagrecht 3 Concurrentiebeding 5

Nadere informatie

Cao Openbare Bibliotheken Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017

Cao Openbare Bibliotheken Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017 Centraal Overleg Arbeidsvoorwaarden Openbare Bibliotheken Cao Openbare Bibliotheken 2015-2019 - Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017 Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 4 (Aard van de arbeidsovereenkomst)

Nadere informatie

PAPYRUS. Sociaal Plan. Papyrus Groep Nederland B.V. Looptijd: 1 juni 2011-1 juni 2013

PAPYRUS. Sociaal Plan. Papyrus Groep Nederland B.V. Looptijd: 1 juni 2011-1 juni 2013 Sociaal Plan Papyrus Groep Nederland B.V. Looptijd: 1 juni 2011-1 juni 2013 27 april 2011 Inhoud sociaal plan 1. Algemene bepalingen artikel 1 Aanleiding sociaal plan artikel 1.2 Overleg artikel 1.3 Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

S O C I A A L P L A N

S O C I A A L P L A N S O C I A A L P L A N 1. ALGEMENE BEPALINGEN EN UITGANGSPUNTEN 1.1 Siemens Nederland N.V. te Den Haag, verder te noemen werkgever, en de vertegenwoordigers van de vakverenigingen, hebben overeenstemming

Nadere informatie

Sociaal Plan. Koninklijk Instituut voor de Tropen

Sociaal Plan. Koninklijk Instituut voor de Tropen Sociaal Plan Koninklijk Instituut voor de Tropen 0 Inhoud Artikel 1 WERKINGSSFEER EN WERKINGSDUUR... 3 Werkingssfeer... 3 Werkingsduur... 3 Bovenwettelijke uitkeringsregeling bij werkloosheid... 3 Wijziging...

Nadere informatie

Wat verandert er voor u?

Wat verandert er voor u? Whitepaper Najaar 2014 Wet werk en zekerheid Wat verandert er voor u? De nieuwe Wet werk en zekerheid legt meer druk op werkgevers. Zo moeten zij werknemers tijdig laten weten dat hun tijdelijk contract

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN NIC Groep

SOCIAAL PLAN NIC Groep SOCIAAL PLAN 2014-2016 NIC Groep looptijd: 1 januari 2014 t/m 31 december 2016 Tussen ondergetekenden NIC Groep (Het NIC B.V. / NIC Bestdeal B.V. / Solid Factors B.V.) elk als partij ter ene zijde, en

Nadere informatie

1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens:

1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens: Hoofdstuk 14 Activeringsregeling (per 1 juli 2015) en pensioen A Activeringsregeling Artikel 1 Werkingssfeer 1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens:

Nadere informatie

Door op één van onderstaande kopjes te klikken kom je automatisch bij het onderwerp.

Door op één van onderstaande kopjes te klikken kom je automatisch bij het onderwerp. 17 januari 2019 t/m 31 december 2020 sociaal plan Door op één van onderstaande kopjes te klikken kom je automatisch bij het onderwerp. Door op het icoon rechts bovenaan de pagina te klikken kom je altijd

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid 22 september 2014 mr. Carin Welters Bouwend Nederland Programma Inleiding Bescherming van flexwerkers Ontslag WW-uitkering Conclusies en adviezen 1. Ingangsdatum 1 januari 2015: bescherming

Nadere informatie

Maatregelen voor het opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV. Met opmaak: Nederlands (standaard)

Maatregelen voor het opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV. Met opmaak: Nederlands (standaard) Maatregelen voor het opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV Met opmaak: Nederlands (standaard) Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Doelstelling en werkingssfeer 3 Looptijd 4 Definities 4 Hardheidsclausule

Nadere informatie

De werkgever heeft de volgende persoon gemachtigd om namens hem de overeenkomst te ondertekenen: R. de Bruin

De werkgever heeft de volgende persoon gemachtigd om namens hem de overeenkomst te ondertekenen: R. de Bruin VASTSTELLINGSOVEREENKOMST Ondergetekenden, Gegevens werkgever De Bruin & Vis v.o.f. Wandelgangen 22 9999 ZZ Amsterdam Ondertekenaar wg. hierna te noemen: werkgever De werkgever heeft de volgende persoon

Nadere informatie

Addendum Sociaal Plan URDV (6 oktober 2016) met een looptijd van 13 september 2018 tot en met 30 juni 2022

Addendum Sociaal Plan URDV (6 oktober 2016) met een looptijd van 13 september 2018 tot en met 30 juni 2022 Addendum Sociaal Plan URDV (6 oktober 2016) met een looptijd van 13 september 2018 tot en met 30 juni 2022 Overeengekomen tussen Unilever en FNV, CNV Vakmensen en De Unie Addendum: aanvullende regelingen,

Nadere informatie

MEMO WIJZIGINGEN ARBEIDSRECHT 2015

MEMO WIJZIGINGEN ARBEIDSRECHT 2015 Van : mr. Inka de Jong Datum : 12 december 2014 Betreft : Wijzigingen in het arbeidsrecht met ingang van 1 januari 2015 Geachte relatie, Met ingang van 1 januari 2015 vinden er gefaseerd belangrijke wijzigingen

Nadere informatie

Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding Gist-Brocades. VUT Reglement

Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding Gist-Brocades. VUT Reglement Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding Gist-Brocades VUT Reglement Uitgave februari 2006 REGLEMENT VRIJWILLIG VERVROEGDE UITTREDING DSM GIST SERVICES B.V. Inhoudsopgave blz. Artikel 1 Definities...

Nadere informatie

CONCEPT. Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe

CONCEPT. Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe CONCEPT Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe Ondergetekenden Partijen de werkgever tot 1 januari 2007: - Stichting Icare, gevestigd te Meppel de werkgevers vanaf 1 januari

Nadere informatie

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST VASTSTELLINGSOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. WERKGEVER, gevestigd en kantoorhoudende te [ADRES], hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door [VERTEGENWOORDIGER], hierna te noemen: "werkgever"; en 2.

Nadere informatie

WERK EN ZEKERHEID HET NIEUWE ARBEIDSRECHT IN BEELD

WERK EN ZEKERHEID HET NIEUWE ARBEIDSRECHT IN BEELD WERK EN ZEKERHEID HET NIEUWE ARBEIDSRECHT IN BEELD Hoofdlijnen en wetenswaardigheden Wet Werk en Zekerheid (WWZ) Vanaf 1 januari 2015 Aanzegplicht vanaf 1 januari 2015 De werkgever is verplicht vanaf 1

Nadere informatie

Sociaal Plan INHOUDSOPGAVE. 1. Inleiding. 2. Algemene uitgangspunten en procedures. 3. Interne herplaatsing en boventalligheid

Sociaal Plan INHOUDSOPGAVE. 1. Inleiding. 2. Algemene uitgangspunten en procedures. 3. Interne herplaatsing en boventalligheid Sociaal Plan INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Algemene uitgangspunten en procedures 3. Interne herplaatsing en boventalligheid 4. Externe professionele ondersteuning 5. Regeling voor medewerkers die niet

Nadere informatie

voor het personeel van NXP Semiconductors Netherlands B.V. NXP Software B.V.

voor het personeel van NXP Semiconductors Netherlands B.V. NXP Software B.V. Sociaal Plan 2014 voor het personeel van NXP Semiconductors Netherlands B.V. NXP Software B.V. Looptijd: 8 mei 2014 tot en met 30 juni 2015 Datum: 8 mei 2014 Page 1 of 14 Inhoudsopgave 1 Definities 2 Inleiding

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT AT5. I januari 2012

SOCIAAL STATUUT AT5. I januari 2012 SOCIAAL STATUUT AT5 I januari 2012 AxtLkeI3 Algemenebepalinqen en voonvadz 3...... u....... )Werkigsduur u 3.r.. :.:...._...-..r.r.. ejtomaancnkomen. AQ Pf?PiI...... 3 4rtikeI2 $Ierklngssfeesen vve#kinsduu,

Nadere informatie

Inhoudsopgave 2 Doelstelling en werkingssfeer 3. Voorkomen boventalligheid 6. Boventallig met interne herplaatsing 7

Inhoudsopgave 2 Doelstelling en werkingssfeer 3. Voorkomen boventalligheid 6. Boventallig met interne herplaatsing 7 Maatregelen voor het opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Hoofdstuk 1. Hoofdstuk 2. Hoofdstuk 3. Hoofdstuk 4. Hoofdstuk 5. Hoofdstuk 6. Hoofdstuk 7. Hoofdstuk

Nadere informatie

zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende de partij ter andere zijde,

zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende de partij ter andere zijde, SOCIAAL OVERDRACHTSPROTOCOL Overeenkomst tussen Werkgevers LUMC (Geboortehuis Leiden, GHL), gevestigd aan de Albinusdreef 2, 2333 ZA Leiden, (hierna aangeduid als LUMC ), in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Addendum GGZ WNB. Looptijd: datum ondertekening tot en met 1 januari 2020 DE ONDERGETEKENDE: Werkgever: GGZ WNB, gevestigd te Halsteren.

Addendum GGZ WNB. Looptijd: datum ondertekening tot en met 1 januari 2020 DE ONDERGETEKENDE: Werkgever: GGZ WNB, gevestigd te Halsteren. Addendum GGZ WNB Looptijd: datum ondertekening tot en met 1 januari 2020 DE ONDERGETEKENDE: Werkgever: GGZ WNB, gevestigd te Halsteren. Werknemersorganisaties: FNV- Zorg & Welzijn, gevestigd te Utrecht

Nadere informatie