Whitepaper Wet werk en zekerheid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Whitepaper Wet werk en zekerheid"

Transcriptie

1 Whitepaper Wet werk en zekerheid Als gevolg van de Wet Werk en Zekerheid staat u als directeur of bestuur een aantal ingrijpende veranderingen te wachten, onder meer ten aanzien van het ontslagrecht, sociale zekerheid en het gebruik van tijdelijke benoemingen (flexwerkers). Het wetsvoorstel is op 10 juni 2014 aangenomen door de Eerste Kamer. De onderdelen van het wetsvoorstel gaan op verschillende momenten in, waarbij de eerste wijziging op 1 januari 2015 ingaat, en de volgende wijzigingen grotendeels op 1 juli 2015 zullen volgen. Wij krijgen veel vragen van directeuren en schoolbesturen over de consequenties van deze wet voor hen als werkgever. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste wijzigingen die voor u volgen op grond van de Wet Werk en Zekerheid. Bij vragen omtrent het bepalen van een ontslagroute kunt u terecht bij de juridisch adviseurs Annet Kik of René Tromp. Zij zijn u graag van dienst. Onderdeel 1. Wijzigingen ten aanzien van flexwerkers A. AANZEGTERMIJN BIJ EEN ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE TIJD Eén van de maatregelen uit deze wet is de verplichte toepassing van een zogenoemde aanzegtermijn bij het van rechtswege eindigen van tijdelijke contracten. Door deze aanzegtermijn bent u verplicht om ten minste één maand voor afloop van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd de werknemer schriftelijk te laten weten of u het contract al of niet verlengt. Verlengt u de arbeidsovereenkomst, dan moet u in dit bericht ook melden onder welke voorwaarden de verlenging plaatsvindt. Vergeet u de voorwaarden hierbij te vermelden, dan gelden automatisch de voorwaarden van het vorige tijdelijke contract. Voor wie? Voor tijdelijke contracten van zes maanden of langer. Te late aanzegging? Bent u te laat met het aanzeggen van de beëindiging of neemt u de aanzegtermijn in zijn geheel niet in acht, dan eindigt niettemin de benoeming van rechtswege, maar wordt u wel verplicht een vergoeding betalen ter hoogte van één maandsalaris naar rato. Bent u bijvoorbeeld twee weken te laat met aanzeggen, dan moet u de werknemer twee weken loon uitbetalen. De werknemer moet hier dan wel zelf binnen twee maanden na het einde van het contract een beroep op doen. Hoe zit het dan bij vervangers? Met name als het gaat om vervangingsbetrekkingen is naleving van deze verplichte aanzegtermijn lastig. Het einde van de vervangingsbenoeming wordt gekoppeld aan de terugkeer van de afwezige werknemer in de school. Het exacte moment van terugkeer is soms moeilijk te voorspellen, hetgeen het in acht nemen van de aanzegtermijn bemoeilijkt. De in het wetsvoorstel opgenomen uitzonderingsbepaling omtrent de toepassing van de aanzegtermijn biedt in dit verband een mogelijke oplossing. Deze uitzonderingsbepaling houdt in dat de aanzegtermijn niet geldt voor een arbeidsovereenkomst die eindigt op een tijdstip dat niet op een kalenderdatum is gesteld. Het lijkt erop dat de verplichte 1

2 toepassing van de aanzegtermijn dus niet nageleefd hoeft te worden wanneer de vervangingsbetrekking eindigt in verband met de terugkeer van de afwezige werknemer. Ingangsdatum: 1 januari 2015 B. DE NIEUWE KETENBEPALING De ketenbepaling is de regeling die bepaalt wanneer opeenvolgende tijdelijke contracten worden omgezet in een vast contract. Deze regeling wordt als volgt gewijzigd: Maximum aantal tijdelijke contracten: 3. Het vierde contract is een contract voor onbepaalde tijd. Maximale duur tijdelijke contracten: 24 maanden. Wanneer deze periode wordt overschreden ontstaat een vast contract. Dit was 36 maanden. Arbeidscontracten worden samengeteld indien zij elkaar opvolgen binnen 6 maanden. Dit was eerst een periode van 3 maanden. U kunt dus niet meer een werknemer drie jaar een tijdelijk dienstverband aanbieden. Ook is er een langere onderbreking nodig om tot een nieuwe 24-maandentermijn te komen, namelijk niet meer 3 maanden, maar 6 maanden. Daarnaast wordt de mogelijkheid om bij cao af te wijken van het maximale aantal van drie contracten binnen deze twee jaar, teruggebracht van onbeperkt naar een maximum van 6. Met het oog op de inzet van vervangers, ontstaat voor het onderwijs een lastige situatie. Het is nog niet bekend of en hoe dit opgelost wordt, bijvoorbeeld door afspraken bij cao. Opzegging van een contract voor bepaalde tijd is vereist, indien dit contract binnen een termijn van 6 maanden volgt op een contract voor onbepaalde tijd (bij dezelfde werkgever) dat niet rechtsgeldig is opgezegd of ontbonden. Onderdeel 2. Wijziging van het ontslagrecht A. NIEUW SYSTEEM BINNEN HET ONTSLAGRECHT Oude situatie Wilde een onderwijswerkgever voorheen een werknemer ontslaan, dan had hij de keuze tussen opzegging van de arbeidsovereenkomst en het vragen van ontbinding door de kantonrechter. Toestemming van UWV was, in tegenstelling tot de situatie in het bedrijfsleven, niet nodig. Voor de ontslagen werknemer stond daarna de gang naar de kantonrechter of één van de Commissies van Beroep open. De commissie van beroep kan een opzegging van het dienstverband gegrond of ongegrond verklaren. De commissie heeft niet de bevoegdheid de werkgever te veroordelen tot het betalen van een ontslagvergoeding. Nieuwe situatie Nu bepaalt de reden van ontslag welke procedure doorlopen moet worden. Een werkgever mag dus niet kiezen of hij naar de kantonrechter gaat of dat een ontslagvergunning wordt aangevraagd bij UWV. Onderwijswerkgevers kunnen niet meer ontslaan zonder een toetsing vooraf. Er zijn straks vier routes om een medewerker te ontslaan, met elk bijbehorende ontslagredenen: 1. Met wederzijds goedvinden: de medewerker stemt in met zijn ontslag, of er wordt een beëindigingsovereenkomst afgesloten. 2

3 2. Opzeggen met toestemming van UWV: bij bedrijfseconomische redenen (formatief ontslag) en bij ziekte. 3. Ontbinding bij de kantonrechter: bij redenen gelegen in de persoon van de medewerker, zoals disfunctioneren of bij een arbeidsgeschil. 4. Opzeggen zonder toestemming van UWV: slechts tijdens proeftijd en bij een dringende reden (ontslag op staande voet). Ad 1. Wederzijds goedvinden De regels voor ontslag met wederzijds goedvinden blijven vrijwel hetzelfde en worden vastgelegd in een nieuw wetsartikel. Nieuw is dat er in het wetsvoorstel Wet Werk en Zekerheid een bedenktermijn is gesteld voor het aangaan van een beëindigingsovereenkomst. De termijn bedraagt veertien dagen, waarbinnen de werknemer de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst kan ontbinden. Hiervoor hoeft hij slechts een schriftelijke verklaring te overleggen waarin hij aangeeft af te zien van de overeenkomst. Als werkgever bent u verplicht dit recht in de beëindigingsovereenkomst te benoemen. Doet u dit niet, dan krijgen medewerkers drie weken de tijd om de overeenkomst te ontbinden. Ad 2. Opzeggen met toestemming van het UWV Bij het UWV moet een ontslagvergunning worden gevraagd wanneer er sprake is van ontslag wegens: ziekte of arbeidsongeschiktheid; bedrijfseconomische redenen. Bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen toetst het UWV de volgende onderdelen: Vervallen er daadwerkelijk arbeidsplaatsen? Worden de juiste medewerkers aangedragen voor ontslag (afvloeiingsvolgorde)? Is er geen mogelijkheid om deze medewerkers te herplaatsen? Om te bepalen welke medewerkers moeten worden ontslagen, hanteert het UWV het afspiegelingsbeginsel. In het wetsvoorstel is de mogelijkheid opgenomen om, als het gaat om een ontslag om bedrijfseconomische redenen, bij cao een commissie in te stellen met sectorspecifieke kennis, die deze toets in plaats van het UWV kan uitvoeren. Ad 3. Ontbinding bij de kantonrechter Indien er sprake is van ontslag wegens redenen gelegen in de persoon van de medewerker, moet worden gevraagd om ontbinding van de arbeidsovereenkomst bij de kantonrechter. Het gaat dan bijvoorbeeld om zaken als disfunctioneren of een arbeidsgeschil. Hoger beroep tegen een uitspraak van de kantonrechter wordt mogelijk. Ad 4. Opzeggen zonder toestemming UWV Opzeggen zonder dat UWV of kantonrechter heeft ingestemd, mag: als de medewerker instemt; tijdens de proeftijd; wegens een dringende reden (ontslag op staande voet); als de AOW- of pensioengerechtigde leeftijd is bereikt en de medewerker daarvoor al in dienst is getreden; indien een tijdelijke arbeidsovereenkomst afloopt. Ontslag wegens denominatieve redenen Voor ontslag wegens denominatieve redenen gelden dankzij een (gewijzigd) amendement van ChristenUnie en SGP aparte regels. Het aangenomen amendement regelt dat als de reden voor opzegging van de arbeidsovereenkomst te maken heeft met de identiteit van de school, een gang naar 3

4 de rechter niet noodzakelijk is. Een voorwaarde daarbij is wel dat voor de opzegging vooraf toestemming is verleend door een onafhankelijk commissie. B. TRANSITIEVERGOEDING De huidige ontslagvergoeding wordt vervangen door een transitievergoeding. Voor wie Medewerkers die 2 jaar in dienst zijn geweest krijgen recht op een transitievergoeding: als een tijdelijke overeenkomst niet wordt verlengd door de werkgever; bij opzegging van de arbeidsovereenkomst door de werkgever; bij ontbinding door de kantonrechter op verzoek van de werkgever; bij einde van de arbeidsovereenkomst door ernstig verwijtbaar handelen of nalaten door de werkgever. De vergoeding hoeft niet te worden betaald: bij ontslag met wederzijds goedvinden; bij het bereiken van de AOW- of pensioengerechtigde leeftijd; bij ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de medewerker; aan medewerkers jonger dan 18 jaar, met een gemiddelde arbeidsduur van 12 uur per week of minder. De hoogte De hoogte van de transitievergoeding bedraagt een derde van het maandsalaris per gewerkt jaar voor de eerste tien jaren dat iemand in dienst is geweest. Is iemand meer dan tien jaar in dienst geweest, dan krijgt hij voor de jaren na zijn tiende dienstjaar een half maandsalaris per gewerkt jaar. De hoogte van de ontslagvergoeding is gemaximeerd op of een jaarsalaris als dat hoger is dan dit bedrag. Tot 1 januari 2020 geldt er een overgangsregeling voor werknemers die 50 jaar of ouder zijn. Voor hen bedraagt de hoogte van de transitievergoeding één maandsalaris per gewerkt jaar over de jaren die zij na hun 50ste bij de werkgever in dienst zijn. Zij moeten dan wel tien jaar of meer in dienst zijn geweest. Kleine werkgevers (met 25 werknemers of minder) worden uitgezonderd van deze overgangsregeling. De werkgever hoeft geen (of een lagere) transitievergoeding te betalen als het ontslag het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer. Transitievergoeding en inspanningsverplichting PF/BWGS Het verschaffen van een vergoeding bij elke vorm van beëindiging van een dienstverband (niet zijnde wegens vervanging) is (niet-gemoedsbezwaarde) scholen in het primair onderwijs niet vreemd. In verband met de inspanningsverplichting die het Participatiefonds dan wel BWGS van de werkgever vraagt, is immers in bijna alle gevallen waarin een arbeidsovereenkomst eindigt, de werkgever verplicht de werknemer een (vergoeding ten behoeve van een ) outplacementtraject aan te bieden. Het voldoen aan deze inspanningsverplichting is noodzakelijk teneinde de met het ontslag gepaard gaande uitkeringslasten door PF / BWGS vergoed te krijgen. Op de te betalen transitievergoeding kunnen de gemaakte kosten voor outplacement in mindering worden gebracht. Onderdeel 3. Wijzigingen van de WW; beperking opbouw en duur 4

5 De opbouw van WW-uitkeringsrecht wordt aangepast en gaat hierdoor minder snel. In de eerste 10 jaar van hun loopbaan bouwen werknemers per gewerkt jaar 1 maand WW-recht op. Daarna bouwen zij per gewerkt jaar een halve maand op. WW-rechten die opgebouwd zijn vóór 1 januari 2016 blijven tellen voor 1 maand. Ook de maximale duur van de WW wordt aangepast en teruggebracht van 38 maanden naar 24 maanden. De beperking vindt plaats vanaf 1 januari 2016 met een maand per kwartaal. Ingangsdatum: 1 januari

Wet Werk en Zekerheid. wijzigingen voor eigen personeel en uitzendkrachten

Wet Werk en Zekerheid. wijzigingen voor eigen personeel en uitzendkrachten Wet Werk en Zekerheid wijzigingen voor eigen personeel en uitzendkrachten Inhoudsopgave Ketenbepaling 4 Onderbrekingstermijnen 5 Aanzegtermijn 6 Proeftijd 6 Concurrentiebeding 7 Oproepcontracten 7 Regatlieregel

Nadere informatie

Wwz: wat moet u weten!

Wwz: wat moet u weten! Wwz: wat moet u weten! De Wet werk en zekerheid (Wwz) is in werking getreden op 1 januari 2015 en geldt uitsluitend voor het bijzonder onderwijs. Een aantal wijzigingen is al in werking getreden. De belangrijkste

Nadere informatie

Wijzigingen arbeidsrecht: de nieuwe Wet Werk & Zekerheid

Wijzigingen arbeidsrecht: de nieuwe Wet Werk & Zekerheid Onze ref: 28-mar-2-wpa Wijzigingen arbeidsrecht: de nieuwe Wet Werk & Zekerheid Welke veranderingen vinden plaats? In juli 2014 is de nieuwe Wet Werk en zekerheid aangenomen. Vanaf 1 januari 2015 worden

Nadere informatie

WWZ en cao voor uitzendkrachten. Wat verandert er in 2015 voor jou? De belangrijkste regels en veranderingen op een rij gezet

WWZ en cao voor uitzendkrachten. Wat verandert er in 2015 voor jou? De belangrijkste regels en veranderingen op een rij gezet WWZ en cao voor uitzendkrachten Wat verandert er in 2015 voor jou? De belangrijkste regels en veranderingen op een rij gezet De belangrijkste regels en veranderingen in één overzicht In 2015 verandert

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Law Alert Juni 2014 Wet werk en zekerheid Vandaag heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Wet werk en zekerheid aangenomen. Dit betekent dat het ontslagrecht, het flexrecht en de Werkloosheidswet zullen

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid in het onderwijs

Wet werk en zekerheid in het onderwijs Wet werk en zekerheid in het onderwijs 1 Wet werk en zekerheid in het onderwijs Door de nieuwe wet wet werk en zekerheid (Wwz) is een aantal regels rondom flexibele arbeid, WW en ontslag ingrijpend veranderd.

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid: wat is de impact op uw organisatie?

Wet werk en zekerheid: wat is de impact op uw organisatie? Wet werk en zekerheid: wat is de impact op uw organisatie? De relatie tussen werkgevers en werknemers verandert. De tijden dat mensen hun hele carrière bij dezelfde organisatie werkten, liggen achter ons.

Nadere informatie

Contracten voor bepaalde tijd

Contracten voor bepaalde tijd Contracten voor bepaalde tijd onderneem actie Per 1 januari en 1 juli 2015 is het nodige veranderd voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. In deze whitepaper lichten wij toe welke wijzigingen doorgevoerd

Nadere informatie

Ketenregeling. Opzegtermijn. Rechtspos. Flexwerker GOED VOORBEREID OP DE WET WERK EN ZEKERHEID DA AROM EEN ACCOUNTANT

Ketenregeling. Opzegtermijn. Rechtspos. Flexwerker GOED VOORBEREID OP DE WET WERK EN ZEKERHEID DA AROM EEN ACCOUNTANT Ketenregeling Opzegtermijn Rechtspos Flexwerker GOED VOORBEREID OP DE WET WERK EN ZEKERHEID DA AROM EEN ACCOUNTANT September 2014 WET WERK EN ZEKERHEID Laat u niet verrassen! De Wet werk en zekerheid brengt

Nadere informatie

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten?

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten? werk.nl uwv.nl Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u weten wat voor u in uw situatie geldt? Kijk dan op werk.nl. Als u

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Inhoud Waarom deze brochure? 2 Het Servicecentrum PGB? 2 Mijn PGB 4 Belangrijke informatie over uw PGB 4

Nadere informatie

WAT VERANDERT ER IN HET ARBEIDSRECHT?

WAT VERANDERT ER IN HET ARBEIDSRECHT? WAT VERANDERT ER IN HET ARBEIDSRECHT? De wet werk en zekerheid is aangenomen! Er komen vanaf 2015 ingrijpende wijzigingen in het arbeidsrecht en het sociale zekerheidsrecht. Het beoogde doel: rechtspositie

Nadere informatie

Handboek Personeelszaken

Handboek Personeelszaken Handboek Personeelszaken BioPartner Samengesteld door : Yacht Handboek Personeelszaken Onderwerpen Pagina Personeel aannemen 3 Checklist Personeelswerving 3 - Functie en overige informatie 3 - Werving

Nadere informatie

Sociale Regeling GROLSCHE BIERBROUWERIJ NEDERLAND B.V. 1 mei 2015-31 december 2015

Sociale Regeling GROLSCHE BIERBROUWERIJ NEDERLAND B.V. 1 mei 2015-31 december 2015 Sociale Regeling GROLSCHE BIERBROUWERIJ NEDERLAND B.V. 1 mei 2015-31 december 2015 ifale versie 22 april 2015 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Algemeen 2.1 Werkingsduur/looptijd 2.2 Werkingssfeer 2.3 Wijziging

Nadere informatie

Een enkeling wil niet stoppen in verband met een mogelijk

Een enkeling wil niet stoppen in verband met een mogelijk Het doorwerken na de 65-jarige leeftijd houdt de gemoederen in Nederland flink bezig. Doorwerken is niet langer een taboe en onbespreekbaar. In dit artikel worden de gevolgen van langer doorwerken voor

Nadere informatie

Doorwerken na 65 jaar

Doorwerken na 65 jaar Doorwerken na 65 jaar Team Arbeidsvoorwaarden telefoon: (030) 880 1661 Postbus 8504 e-mail: arbeidsvoorwaarden@pkn.nl 3503 RM Utrecht website: www.pkn.nl Inleiding Steeds vaker willen werknemers doorwerken

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2015 171 Besluit van 23 april 2015, houdende regels met betrekking tot de voorwaarden waaronder kosten in mindering gebracht mogen worden op de transitievergoeding

Nadere informatie

Metalektro >> Vragen en antwoorden

Metalektro >> Vragen en antwoorden >> Vragen en antwoorden CNV Metalektro is een vakgroep van CNV Vakmensen Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Het is puur een samenvatting en uitleg van de regelingen. Werknemers en werkgevers

Nadere informatie

BIGA Groep B.V. Collectieve arbeidsovereenkomst. 1 januari 2015 tot 1 januari 2017

BIGA Groep B.V. Collectieve arbeidsovereenkomst. 1 januari 2015 tot 1 januari 2017 BIGA Groep B.V. Collectieve arbeidsovereenkomst 1 januari 2015 tot 1 januari 2017 1 Colofon Organisatie Biga Groep Bezoekadres Thorbeckelaan 3 Postadres Postbus 164 3700 AD Zeist Telefoon 030 8503200 Fax

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van [[Datum openlaten]], nr. [[nr invullen]];

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van [[Datum openlaten]], nr. [[nr invullen]]; CONCEPT Ontwerpbesluit van [[ ]]houdende regels met betrekking tot kosten die in mindering gebracht mogen worden op de transitievergoeding (Besluit transitievergoeding) Op de voordracht van Onze Minister

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 818 Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers en

Nadere informatie

CAO voor Uitzendkrachten 2009-2014. versie augustus 2012

CAO voor Uitzendkrachten 2009-2014. versie augustus 2012 CAO voor Uitzendkrachten 2009-2014 versie augustus 2012 Vakbonden en de CAO Over de afspraken in deze CAO onderhandelen werkgeversorganisaties en vakbonden met elkaar. Uitzendkrachten kunnen ook invloed

Nadere informatie

Beeindiging arbeidsovereenkomst om bedrijfseconomische redenen

Beeindiging arbeidsovereenkomst om bedrijfseconomische redenen BEDRIJVEN IN MOEILIJKHEDEN Beeindiging arbeidsovereenkomst om bedrijfseconomische redenen Een onderneming verkeert in financiele problemen en er bestaat een acute noodzaak om het bedrijf uit de gevarenzone

Nadere informatie

DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER FAILLISSEMENT

DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER FAILLISSEMENT DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER FAILLISSEMENT INHOUDSOPGAVE DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER FAILLISSEMENT 02 Inleiding 02 WAT MOET IK DOEN ALS DE WERKGEVER MIJN LOON NIET MEER BETAALT? 03 WAT IS SURSEANCE

Nadere informatie

Dé formatiestrategie voor schoolbesturen: regie!

Dé formatiestrategie voor schoolbesturen: regie! Dé formatiestrategie voor schoolbesturen: regie! Veel schoolbesturen in het primair onderwijs gaan de leerlingendaling nu echt goed voelen. Maatregelen zijn nodig om de inkomsten en uitgaven met elkaar

Nadere informatie

Ontslagkosten van werkgevers

Ontslagkosten van werkgevers Ontslagkosten van werkgevers dr. R. Knegt dr. F.H. Tros Rapport Uitgebracht aan de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van Economische Zaken en van Financiën HUGO SINZHEIMER INSTITUUT UNIVERSITEIT

Nadere informatie

Wetsvoorstel werk en zekerheid 33818 in de praktijk gebracht

Wetsvoorstel werk en zekerheid 33818 in de praktijk gebracht Wetsvoorstel werk en zekerheid 33818 in de praktijk gebracht Samenvattend verslag Symposium 21 januari 2014 van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN) Samenvattend verslag Symposium 21 januari

Nadere informatie

VERGOEDINGEN EN SANCTIES PROF. MR. WILLEM BOUWENS

VERGOEDINGEN EN SANCTIES PROF. MR. WILLEM BOUWENS VERGOEDINGEN EN SANCTIES PROF. MR. WILLEM BOUWENS STELLING 1 Het nieuwe stelsel van ontslagvergoedingen is niet uit te leggen! 2 SOORTEN VERGOEDING 1. Vergoeding in verband met het voortijdig eindigen

Nadere informatie

Wat er niet in de Ontslagregeling staat

Wat er niet in de Ontslagregeling staat Focus 1189 Wat er niet in de Ontslagregeling staat En de gevolgen daarvan Jaap van Slooten 1 De parlementaire behandeling van de Wet werk en zekerheid die op 1 juli aanstaande in werking treedt maakte

Nadere informatie