SOCIAAL STATUUT AT5. I januari 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SOCIAAL STATUUT AT5. I januari 2012"

Transcriptie

1 SOCIAAL STATUUT AT5 I januari 2012

2 AxtLkeI3 Algemenebepalinqen en voonvadz u )Werkigsduur u 3.r.. :.:...._...-..r.r.. ejtomaancnkomen. AQ Pf?PiI rtikeI2 $Ierklngssfeesen vve#kinsduu, * 3 i_i :.tr. 4.rtikel I DelInities 3 Versie 1.0 (17 november2011) Sociaal Statuut AT IW1/ /: e)collectieve verzekeringen 8 b)taak en werkwijze 8 c)uitspraak 8 d)spaarloonreqeling en evensloopregeling 8 d)geheimhouding 8 e)kosten 8 4rt1IreI 11 Overige flnancieieregeiingz 7 a)pensioenverzekering 7 a)samenstelling 8 AxtAkeI l2begeleidingsconvn,ss,o 8 f)eindafrekening 8 b)gratificatie vanwege dienstjubileum (speelt niet bij AT5, kan evt vervallen) 8 c)kwijtscheldinq teruqbetalinqsverplichtingen (s,deelt niet bij AT5, kan evt vervallen) 8,4itikel 10 Ve,eksnuIe,*iq 7 ArtDeI9 Actieveben,Iddeling 7 ArtikelB Medewei ke,smeteentijdeljjkconbact ,,,,.. i) Vrijstelling van werkzaamheden 6 rentes en getuiqschnft. 6 6 cbeeingjngvanhetcenstverband a)mededeiirgvanboventaj)jgh.d.. 5 Art&e15 Boventalligheid 5 A.rtlkel 7 Beeindlginq arbeldsoverees*onist 5 4itIkeI4 HaIEfIeidscIausuIe 4 ei6:geiaatstemedewerkers.,...,.,,...,...,.,...,,,,,,.,,..,.,.,.,,,...,.,..,,...,.., ) Verlof voor sollicitaties 6 drnenkq.rnetoverheids- en anderevoorzlenmen rr.r r.rn:: zr.t.3... fprmatieverstrekjjn door werknemer... INHOUDSOPGAVE:

3 d) Wedwenieisorganisaues De geldende CAO van AT5 c) CAO ledere persoon die op basis van een arbeidsovereenkomst in dienst is van werkgever. b) We.knenw AT5 a) Wethgever t1yv Sociaal Statuut AT j L/V t%/ slechts onbelast uitgekeerd voor zover de fiscale en/of sociale wetgeving zich hier niet tegen verzet. Alle in bet sociaal statuut genoemde vergoedingen zijn - tenzij uitdrukkelijk anders vermeld - bruto A Al vergoedingen. Werkgever zal de wettelijk verplichte inhoudingen plegen. Vergoedingen worden c) Fisca1eawIkke1ing zich aan werkgever de ter zake doende inlichtingen en gegevens tijdig en naar waarheid te tot terugvordering van het inmiddels betaalbaar gestelde. misbruik van de geboden voorzieningen, heeft uitsluiting van dit sociaal statuut tot gevoig en zal leiden verstrekken. Het geven van onjuiste en/of onvolledige inlichtingen aismede oneigenlijk gebruik of De werknemer die een beroep doet op de financiele voorzieningen van dit sociaa statuut, verplicht b) Infoimatievesst,ddngdoorwei*nemer ondernemingsraad worden verstrekt, open wijze uitvoeren. Informatie zal steeds zo tijdig en volledig mogelijk aan werknemers en Werkgever zal de organisatiewijzigingen als gevoig van de overname op een correcte, zorgvuldige en a) Informatlevstddngdoor werkgever A,tJkeI3 Algemenebepalinqenen vooiwaanlen geven, zullen partijen tijdig in overleg treden over een eventuele wijziging van dit sociaal statuut. Indien tijdens de werkingsduur wijzigingen in wetgeving of overige regelgeving hiertoe aanleiding c) WijzIgIng dan geen werknemers meer in dienst van AT5. Het sociaal statuut geldt van 1 januari 2012 tot volledige afronding van de overname van AT5. Erzijn b) Wei*higsduw reden, vierentwintig maanden (of meer) arbeidsongeschiktheid of het bereiken van de wie om andere redenen dan deze overnamen (bijvoorbe&d tekortkoming in de nakoming, dringende van de overnamen van AT5 door een nieuwe partij of partijen. Dit statuut geldt niet voor werknemers van pensioen(richt)ieeftijd) het dienstverband eindigt. onbepaalde tijd met werkgever hebben en van wie de arbeidsplaats komt te vervallen als direct gevoig Dit sociaal statuut is van toepassing op alle werknemers van AT5 die een arbeidsovereenkomst voor a) Weikingssfeer ArtIkeI2 Weikingssfeeren we,*ingsduw maandsalaris. inclusief vakantietoeslag en decemberuitkering naar rato. Het op het moment van de datum waarop de arbeidsovereenkomst eindigt geldende bruto e) BrutomaandInkwni NVJ FNV Kunsten, Informatie en Media Artikell Definitles

4 dienen en dient de begeleidingscommissie zich niet ontvankelijk te verkaren. Bezwaren tegen de mededeling dat de arbeidsplaats komt te vervailen, het aanbieden en gedaan bij de begeleidingscommissie te zijn ingediend. Daarna is het niet mogelijk bezwaar in te nadat de werkgever een schriftelijk voorstel voor een beeindigingsregeling aan de werknemer heeft begeleidingscommissie als omschreven in artikel 12. Dit bezwaar dient uiterijk binnen vier weken of bulijkheid, op hem wordt toegepast, kan zijn bezwaar schriftelijk indienen bij de De werknemer die van mening is dat dit sociaai statuut op onjuiste wijze, dan w& niet naar redelijkheid e) MogeIiJdieidtotberwa Versie 1.0 (l7november 2011) Sociaal Statuut AT geest van het sociaal statuut. werknemer. In die gevallen waarin het sociaal statuut niet voorziet, za{ werkgever handelen in de tot een onbillijke situatie, kan werkgever van het sociaal statuut afwijken ten gunste van de Als een voor het overige juiste toepassing van het sociaal statuut in een individueel geval zou eiden ArtIkeI4 Hanlheidsclausule UWV Werkbedrijf en het indienen van een ontbindingsverzoek bij de kantonrechter kunnen niet aan de overeenkomen van een vaststellingsovereenkomst, het aanvragen van een ontslagvergunning bij begeleidingscommissie worden voorgelegd. De werknemer en werkgever zijn verplicht een beroep te doen op en hun medewerking te verlenen d) Samenloopmetovethelds- en andes evool7ieningen aan het verkrijgen van sociale uitkeringen, subsidies, etc. /1

5 schriftelijk aan de werknemer bevestigen. spoedig mogelijk in een persoonlijk gesprek mededelen. Werkgever zal deze mededeling direct vervullen die niet van AT5 worden overgenomen boventallig. Indien vaststaat dat de werknemer boventallig wordt, zal werkgever de werknemer dit in beginsel zo overgenomen. Het principe daarbij is dat zittende medewerkers de functie volgen als deze door de overnemende partij(en) en AT5 over de functies en het aantal zittende medewerkers dat wordt overnemende partij(en) wordt overgenomen. In principe zijn alle zittende medewerkers, die een functie Vaststelling van de boventalligheid vindt plaats nadat er volledige overeenstemming is tussen de a) Mededeling van boventalligheid Sociaal Statuut AT niet mee voor de bepaling van de duur van het dienstverband. meegeteld waarin een werknemer voor aanvang van zijn dienstverband met de werkgever of een van arbeidsovereenkomst of op basis van uitlening door een derde (detachering of uitzendwerk) in maanden of meer. Bij een onderbreking van minder dan drie maanden tellen de onderbrekingen zelf diens rechtsvoorgangers, bij deze zelfde werkgever heeft gewerkt op basis van een tijdelijke dezelfde of vergelijkbare functie. Deze periodes tellen niet mee na een onderbreking van drie jaar wordt beschouwd. Bij de berekening van het aantal dienstjaren worden uitsluitend de periodes Hierbij geldt dat bij niet volledige dienstjaren een periode van langer dan 6 maanden als een vol 3. dienstjaren vanaf de leeftijd van 50 tellen voor dienstjaren vanaf de leeftijd van 40 tot de leeftijd van 50 jaar tellen voor 1,5; 1. dienstjaren tot de leeftijd van 40 jaar tellen voor 1; arbeidsrelatie: Aantal gewogen dienstjaren (A) Voor de berekening van A (aantal gewogen dienstjaren) wordt de diensffijd berekend aan de hand van de dienstjaren, de leeftijd bij aanvang van de arbeidsrelatie en de leeftijd bij beeindiging van de van de vergoeding is de datum waarop het dienstverband eindigt. Het bedrag van de vergoeding wordt gewijzigd. vastgesteld per datum einde dienstverband. Deze bedragen worden na vaststelling niet meer kantonrechtersformule (AxBxC) bestaat uit een bruto bedrag gebaseerd op het aantal gewogen dienstjaren bij werkgever (A), de beloning (B) en de correctiefactor (C). De peildatum voor de berekening berekend met toepassing van correctiefactor C= 1 en met dien verstande dat de vergoeding nooit hoger inkomstenderving wordt vastgesteld op basis van het bruto maandinkomen conform artikel 1 lid f zoals De financiële regeling heeft de zogenaamde oude kantonrechtersformule als uitgangspunt. Deze zal zijn dan de redelijkerwijs te verwachten inkomstenderving tot aan de pensioen(richt)leeftijd, De b) Financiëleregeling het zoeken naar een nieuwe arbeidsplaats buiten de onderneming. gebaseerd op de kantonrechtersformule, aismede tot het aanbieden van professionele begeleiding bij Ten aanzien van boventallige werknemers die niet intern kunnen worden herplaatst en met wie daarom het dienstverband wordt beeindigd, verplicht werkgever zich tot het betalen van een financiële vergoeding a) VeiplichtThgweikgever ArtikeI7 Beëindiginga,beidsoveme*omst arbeidsvoorwaarden en pensioenrechten. Deze kunnen alleen na instemming van de OR en vakorganisaties worden vervangen door arbeidsvoorwaarden en pensioenrechten van de nieuwe Medewerkers die meegaan naar de overnemende partij(en) behouden hun bestaande organisatie. ArtikeIG:Geplaatste medewerkers inclusief opzegtermijn. bedoeld in lid a heeft ontvangen en de dag waarop het dienstverband eindigt, bedraagt 5 maanden De termijn tussen de Iaatste dag van de maand waarin de werknemer de schriftelijke mededeling als b) Aanzegtemiipiinclusiefopzegtetmqn Artkel5 Boventalligheid

6 Neutraal C= 1 met de vaste en overeengekomen looncomponenten zoals de vakantietoeslag en decemberuitkering. Werkgever zal in geval van boventalligheid in beginsel zo spoedig mogelijk de procedure tot beeindiging vaststellingsovereenkomst, waarin alle afspraken omtrent de beeindiging zijn opgenomen. Indien de van de arbeidsovereenkomst in gang zetten door middel van het overeenkomen van een c) Beeindiging van hetdiensivba,d ctiefactorc Sociaal Statuut AT aanzegtermijn. De werkgever honoreert het verzoek, tenzij op grond van zwaarwegende bedrijfsorganisatorische redenen het verlof niet kan worden toegewezen. De werknemer die onvoldoende vakantie-uren heeft om verlof op te nemen kan een verzoek tot onbetaald verlof bij de De werknemer kan een verzoek bij de werkgever indienen om verlof op te nemen gedurende de k) Veilofin aanzegterm4jn worden ingeleverd. vrijgesteld. Ter beschikking gestelde auto s dienen uiterlijk op de laatste dag van het dienstverband te vergoedingen beeindigd nadat de werknemer van zijn werkzaamheden is vrijgesteld. Door de werkgever ter beschikking gestelde apparatuur zoals mobiele telefoons en laptops/pc s (inclusief randapparatuur) dienen door de werknemer te worden ingeleverd zodra hij van zijn werkzaamheden is Indien aan de functie van werknemer werkgerelateerde vergoedingen zijn verbonden, worden deze werkzaamheden wordt vrijgesteld. De verschillende belangen afwegend kan de werkgever beslissen dat de werknemer van zijn j) Vrijstelling van wedczamithei worden. Behoudens indien het bedrijfsbelang dit noodzakelijk maakt zal de toestemming niet geweigerd betaald verlof krijgen voor sollicitaties en eventuele psychologische en medische onderzoeken, De boventallige werknemer zal binnen redelijke grenzen en na toestemming van zijn leidinggevende I) VerIofvoorsoIIicitaff werkgever referenties verstrekken over het functioneren van de werknemer. De werknemer ontvangt bij einde dienstverband een getuigschrift van werkgever. Desgevraagd zal h) ReIë,entiesen getuigschdft daarmee geen rekening heeft gehouden. verstrekken tel hoogte van het voor hem geldende maandinkomen, voor zover de kantonrechter opzegtermijn als bedoeld in artikel 16 lid 3 WW. Mocht er toch sprake zijn van een fictieve opzegtermijn, dan zal werkgever gedurende deze termijn aan de medewerker een uitkering tijdstip van ontbinding tegen een zodanige datum verzoeken dat er geen sprake is van een fictieve Indien werkgever ontbmnding van de arbeidsovereenkomst verzoekt bij de kantonrechter, zal hij het e) Fictieveopzegtennifri De werknemer die afziet van juridisch advies heeft geen recht op een vervangende vergoeding. nota op naam gesteld van de werkgever, tot een bedrag van 1000,- mci. BTW (en indien van Eventuele kosten voor juridische bijstand zullen door werkgever, onder overlegging van de originele d) Kostenjuridischebijstand toepassing inclusief kantoorkosten) worden vergoed. bedoeld in artikel 5 lid a heeft ontvangen en de dag waarop het dienstverband eindigt, bedraagt 5 De termijn tussen de laatste dag van de maand waarin de werknemer de schriftelijke mededeling als werknemer of werkgever geen vaststellingsovereenkomst wenst overeen te komen dan zal de werkgever een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV Werkbedrijf dan wel een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst bij de kantonrechter indienen. maanden (inclusief 2 maanden opzegtermijn). Bij de berekening van B (beloning) zal worden uitgegaan van het bruto maandsalaris, vermeerderd ftiqfll0g±)

7 werkgever indienen. De artikelen 29 lid 1 sub b en lid 2 CAO voor het Omroeppersoneel zijn ingeval van onbetaald verlof onverminderd van toepassing. I) Voo. rangex.wedcnemea-bijsollicitafie Werkgever zal de ex-werknemer gedurende 12 maanden nadat de arbeidsovereenkomst is beeindigd op diens verzoek met voorrang in beschouwing nemen als interne kandidaat. De afdeling P&O van de overnemende partij(en) zal ex-werknemer gedurende 12 maanden informeren over vrijkomende vacatures ArtIkeIB Medewkeasmeteen tjjdel(*conbact Medewerkers die een tijdelijk contract met AT5 hebben behouden hun rechten gedurende de contractsduur. lndien AT5 verzoekt om eerdere beeindiging van het tijdelijke contract zal de betreffende medewerker daarvoor schadeloos worden gesteld. ArtJkeI9 Actievebemiddeling De werkgever draagt zorg voor professionele begeleiding bij het zoeken naar een nieuwe arbeidsplaats buiten de onderneming van werkgever cq. het verbeteren van zijn positie op de arbeidsmarkt, De werkgever neemt de kosten hiervan voor zijn rekening tot een maximum van 5.OOO,- ex BTW onder overlegging van de originele facturen op naam gesteld van de werkgever. De werknemer krijgt de keuze het budget in te zetten bij een erkend (gecertificeerd) outplacementbureau of voor het volgen van een opleiding, of een combinatie daarvan. Een outplacement traject kan voorzien in onder andere: persoonlijke coaching actieve jobsearch sollicitatietraining leren netwerken het wijzen op vacatures Met alle boventallig verklaarde werknemers wordt een intakegesprek gevoerd, teneinde een op de individuele werknemer afgestemd traject vast te stellen. De werknemer kan daarna zelf bepalen of gebruik wordt gemaakt van de beschikbaar gestelde faciliteit, De trajecten kunnen worden doorlopen na ontslag doch duren in totaal niet anger dan een periode van 6 maanden. Indien aannemelijk is dat dit de kans op het vinden van ander werk wezenlijk bemnvloedt, kan de werkgever deze periode op verzoek van de werknemer verlengen. Indien de werknemer er de voorkeur aan geeft dit budget in te zetten voor scholing kan een verzoek hiertoe worden ingediend bij de werkgever. De werkgever honoreert dit verzoek indien aannemelijk is dat de arbeidsmarktpositie van de werknemer door de scholing wordt verbeterd. Als de werknemer afziet van outplacement en/of opleiding dan heeft hij geen recht op een vervangende vergoeding in plaats van de vergoeding voor deze faciliteiten. Artthel 10 Vethsnd*iq Indien boventalig verklaarde medewerkers eerder dan de ontslagdatum op eigen initiatief bij AT5 vertrekken behouden zij het recht op de beeindigingvergoeding. Alle overige vergoedingen voor outplacement of juridische bijstand komen, vanaf datum opzegging te vervallen. Artilel 11 Overage financieiereqe1kgen a) PensIoenvetzedng De werknemer ontvangt bij de beeindiging van de arbeidsovereenkomst een premievrije polis van PNO Media overeenkomstig de bepalingen van het voor de werknemer geldende pensioenreglement van werkgever. Werknemers die als boventallig uit dienst gaan en waarvoor de werkgever per op de balans een voorziening heeft opgebouwd ten behoeve van de Compensatieregeling artikel 44 PNO Sociaal Statuut AT g 7 VJ / 7

8 pensloenreglement 1 krijgen de contante waarde, zoals herberekend per de datum uitdiensttreding, van de indicatieve kosten voor de inkoop van de aanspraken. als bruto bedrag uitgekeerd. De werkgever werkt er desgevraagd aan mee dit bruto bedrag. indien fiscaal toegestaan, als eenmalige pensioenstorting te verwerken per datum uitdiensttreding. b) GraU&atieva,rwegedienstjd,iIewn(speeItnietbijAT5, kan evtvervallen) c) Kwijtsdieldingteivgbetatkigsveiplichtl,gen (speeftnietbuat5, kan evt vervallen) d) Spaailoonmgelmgen Ievensloopregeling Bij beeindiging van de arbeidsovereenkomst eindigt de deelname aan de spaarloonregeling of de levensloopregeling De desbetreffende bepalingen in bet spaarloonreglement c. q. levensloopreglement van werkgever zijn van toepassing. a) Colleclieveveizekedngen Bij beeindiging van de arbeidsovereenkomst eindigt de deelname aan de volgende collectieve verzekeringen: ongevaflenverzekering, aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering en ANW hiaatverzekering f) Eindafmkening Niet opgenomen vakantiedagen, de bijkomende vakantietoeslag zullen worden uitbetaald bij de eindafrekening. (geen decemberuitkering, is beleid bij AT5 sinds 2010) Artikel 12 Begeleklingsconwnissie Er zal een centrale begeleidingscommissie worden ingesteld die erop toeziet dat het sociaal statuut in individuele gevallen waarop dit sociaal statuut van toepassing is juist wordt toegepast. a) Samenstelling De begeleidingscommissie bestaat uit 3 eden. Eén lid wordt benoemd door de werkgever, één lid door de werknemersorganisaties en één lid (tevens voorzitter) door partijen gezamenlijk, bij voorkeur van buiten AT5 en de overnemende partijen.. b) Taaken wedcwjjze De begeleidingscommissie adviseert werkgever in individuele gevallen met betrekking tot de uitvoering van het sociaal statuut, De commissie komt zo spoedig mogelijk bijeen nadat werkgever dan wel de werknemer een schriftelijk verzoek heeft gedaan om een uitspraak. De commissie doet binnen tien werkdagen na ontvangst van het verzoek een uitspraak. Deze termijn kan alleen in uitzonderingssituaties worden verlengd. De commissie beslist bij meerderheid van stemmen. De commissie bepaalt voor het overige haar eigen werkwijze, waaronder de termijnen van indiening en behandeling. c) Uitspiaak Een uitspraak van de commissie geldt als een zwaarwegend advies aan werkgever. Indien werkgever besluit tot afwijking van het advies van de commissie zal hij zijn beslissing schriftelijk en gemotiveerd ter kennis van de betrokken werknemer brengen. De commissie ontvangt hiervan een afschrift. d) Gehebnhouding De begeleidingscommissie is verplicht tot geheimhouding van alle particuliere en zakelijke gegevens die haar bij bet uitoefenen van haar taak ter kennis komt. a) Kosten Eventuele kosten die de begeleidingscommissie maakt in verband met de uitoefening van haar taak, komen -binnen redelijke grenzen- voor rekening van werkgever. Aldus opgemaakt en getekend Sociaal Statuut AT / 8 Versie 1.0 (l7november 2011) y1/tj

9 - 1 1 AT5 Aldus opgemaakt en getekend, AT5 Werkgeve Sociaal Statuut AT f..- Handtekening: (s.v.p. in blokletters) Naam..N km 1. FNVKunstenlnfom,atieen Media Aldus opgemaakt en getekend, 2. DeNVJ 1. FNV Kunsten, lnformatie en Media Werknemersorganisaties: Datum: /7 1 7c I / / Handtekentng -: 117 L 7/ \.. a j Ii I /1 /7 1/ Directeur Naam: De heer T.F.van Dijk Amsterdam, (datum) L7 o2 Naam: VcC.. (s.v.p. in blokletters) Z Nededandse Vereniging van Joumalisien Aldus opgemaakt en getekend, 9

10 Sociaal Statuut AT

SOCIAAL STATUUT RTV Noord- Holland 1 december 2013 tot en met 30 april 2014

SOCIAAL STATUUT RTV Noord- Holland 1 december 2013 tot en met 30 april 2014 SOCIAAL STATUUT RTV Noord- Holland 1 december 2013 tot en met 30 april 2014 INHOUDSOPGAVE: Artikel 1 Definities... 4 a) Werkgever... 4 b) Werknemer... 4 c) CAO... 4 d) Werknemersorganisaties... 4 e) Bruto

Nadere informatie

SOCIALE BEGELEIDINGSREGELING. NPS, RVU, TELEAC en NEWCO. 1 juli 2010 t/m 31 december 2010

SOCIALE BEGELEIDINGSREGELING. NPS, RVU, TELEAC en NEWCO. 1 juli 2010 t/m 31 december 2010 1 SOCIALE BEGELEIDINGSREGELING NPS, RVU, TELEAC en NEWCO 1 juli 2010 t/m 31 december 2010 2 Inhoud Preambule... 4 Artikel 1 Definities... 5 a) Werkgever... 5 b) Werknemer... 5 c) CAO... 5 d) Reorganisatie...

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN RADIO NEDERLAND WERELDOMROEP 1 JANUARI 2012 T/M 31 DECEMBER 2012

CONCEPT SOCIAAL PLAN RADIO NEDERLAND WERELDOMROEP 1 JANUARI 2012 T/M 31 DECEMBER 2012 CONCEPT SOCIAAL PLAN RADIO NEDERLAND WERELDOMROEP 1 JANUARI 2012 T/M 31 DECEMBER 2012 Versie 30 november 2011 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1 Algemene bepalingen en voorwaarden... 4 1.2 Hardheidsclausule...

Nadere informatie

Sociaal Plan. Koninklijk Instituut voor de Tropen

Sociaal Plan. Koninklijk Instituut voor de Tropen Sociaal Plan Koninklijk Instituut voor de Tropen 0 Inhoud Artikel 1 WERKINGSSFEER EN WERKINGSDUUR... 3 Werkingssfeer... 3 Werkingsduur... 3 Bovenwettelijke uitkeringsregeling bij werkloosheid... 3 Wijziging...

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 24 februari september 2014

SOCIAAL PLAN 24 februari september 2014 SOCIAAL PLAN 24 februari 2014 30 september 2014 Sociaal plan Goes 2014 V 0.4 1 1. Werkingssfeer en doelstelling 4 2. Werkingsduur 5 3. Definities 6 4.1 Hardheidsclausule 7 4.2 Speciale afspraken 7 5. Begeleidingscommissie

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Landelijke Publieke Omroepen 1 juni 2010 t/m 30 juni 2013 verlengd t/m 31 december 2013 hierna verlengd t/m 31 december 2014

SOCIAAL PLAN. Landelijke Publieke Omroepen 1 juni 2010 t/m 30 juni 2013 verlengd t/m 31 december 2013 hierna verlengd t/m 31 december 2014 SOCIAAL PLAN Landelijke Publieke Omroepen 1 juni 2010 t/m 30 juni 2013 verlengd t/m 31 december 2013 hierna verlengd t/m 31 december 2014 Preambule... 4 Artikel 1 Definities... 6 a) Werkgever... 6 b) Werknemer...

Nadere informatie

Sociaal Plan Recticel Wijchen

Sociaal Plan Recticel Wijchen Sociaal Plan Recticel Wijchen 22 juli 2014 Sociaal Plan Recticel Wijchen RECTICEL.: D rite / tîjjwtt, frrr crrmfrrrt Inhoudsopgave Preambule... 4 Artikel 1 Definities... 5 a) Werkgever... 5 b) Werknemer...

Nadere informatie

FNV Bouw, gevestigd te Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van der Veer;

FNV Bouw, gevestigd te Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van der Veer; Afvloeiingsregeling Bald BV Partijen: Bald BV, gevestigd te Dongen, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar statutair directeur, de heer L.F. Postma, verder te noemen de werkgever; en FNV Bouw,

Nadere informatie

15 april 2014. Sociaal Plan 1 april 2014-1 april 2015

15 april 2014. Sociaal Plan 1 april 2014-1 april 2015 15 april 2014 Sociaal Plan 1 april 2014-1 april 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen 1.1. Begripsbepalingen 1.2. Werkingssfeer 1.3. Looptijd 1.4. Overleg 2. Procedure 2.1. Vaststelling en mededeling van boventalligheid

Nadere informatie

# SOCIAAL PLAN. Arjowiggins Security B.V. te Ugchelen

# SOCIAAL PLAN. Arjowiggins Security B.V. te Ugchelen #1581627 SOCIAAL PLAN Arjowiggins Security B.V. te Ugchelen 5 december 2013 tot 1 juli 2014 1 De ondergetekenden, 1. Arjowiggins Security B.V. te Ugchelen, hierna te noemen: AWS en 2. FNV Bondgenoten De

Nadere informatie

Addendum Calibris. bij Sociaal Plan WKBB 2014-2015

Addendum Calibris. bij Sociaal Plan WKBB 2014-2015 Addendum Calibris bij Sociaal Plan WKBB 2014-2015 Inhoud 1 Inleiding en aanleiding addendum... 3 2 Aanvullingen op Sociaal Plan d.d. 27 november 2014... 4 3 Overige aanvullingen faciliteiten... 7 kenniscentrum

Nadere informatie

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST VASTSTELLINGSOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. WERKGEVER, gevestigd en kantoorhoudende te [ADRES], hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door [VERTEGENWOORDIGER], hierna te noemen: "werkgever"; en 2.

Nadere informatie

ONDERHANDELAARSAKKOORD CAO VOOR HET OMROEPPERSONEEL 2015-2016 29 JUNI 2015

ONDERHANDELAARSAKKOORD CAO VOOR HET OMROEPPERSONEEL 2015-2016 29 JUNI 2015 ONDERHANDELAARSAKKOORD CAO VOOR HET OMROEPPERSONEEL 2015-2016 29 JUNI 2015 Akte, inhoudende wijziging van de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor het Omroeppersoneel De ondergetekenden, optredend namens:

Nadere informatie

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is Sociaal Plan AkzoNobel in Nederland 2014-2016 AkzoNobel en vakorganisaties streven naar het behouden van werkgelegenheid bij reorganisaties. Voor die situaties waar behoud van werkgelegenheid onverhoopt

Nadere informatie

H o o f d k a n t o o r

H o o f d k a n t o o r H o o f d k a n t o o r Tweede Akkoord afwijkingen Sociaal Plan Maatvoering voor Maatwerk Partijen: - te Utrecht En - AbvaKabo FNV te Zoetermeer - CNV Publieke Zaak te Den Haag - De Unie te Culemborg -

Nadere informatie

Sociaal Plan HAPAG-LLOYD ROTTERDAM Branch of Hapag-Lloyd AG

Sociaal Plan HAPAG-LLOYD ROTTERDAM Branch of Hapag-Lloyd AG Sociaal Plan HAPAG-LLOYD ROTTERDAM Branch of Hapag-Lloyd AG Inhoudsopgave Preambule...3 Artikel 1 Definities...4 Artikel 2 Werkingssfeer en werkingsduur...4 Artikel 3 Algemene bepalingen en voorwaarden...4

Nadere informatie

Sociaal Plan Reorganisatie Splitsing Frontoffice/Backoffice MCB Nederland B.V. Versie 1.5, definitief 15 augustus 2012

Sociaal Plan Reorganisatie Splitsing Frontoffice/Backoffice MCB Nederland B.V. Versie 1.5, definitief 15 augustus 2012 Sociaal Plan Reorganisatie Splitsing Frontoffice/Backoffice MCB Nederland B.V. Versie 1.5, definitief 15 augustus 2012 Sociaal Plan MCB Nederland B.V. 1 Inhoud 1 1. Inleiding 2 2. Arbeidsvoorwaarden /

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Bouwbedrijf De Keij B.V. Rotterdam

SOCIAAL PLAN. Bouwbedrijf De Keij B.V. Rotterdam SOCIAAL PLAN Bouwbedrijf De Keij B.V. Rotterdam INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9 Hoofdstuk 10 Hoofdstuk 11 Algemeen

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 2011 CapitalP inzake AgentschapNL 15 oktober 2011 tot en met 31 december 2013

SOCIAAL PLAN 2011 CapitalP inzake AgentschapNL 15 oktober 2011 tot en met 31 december 2013 SOCIAAL PLAN 2011 CapitalP inzake AgentschapNL 15 oktober 2011 tot en met 31 december 2013 CapitalP, gevestigd te Almere als partij ter ener zijde en FNV Bondgenoten, gevestigd te Utrecht CNV Dienstenbond,

Nadere informatie

Twee jaar Wet Werk en Zekerheid

Twee jaar Wet Werk en Zekerheid Twee jaar Wet Werk en Zekerheid Top 10 van wat elke werkgever inmiddels zou moeten weten juni 2017 Inhoudsopgave 1. Proeftijd 2. Concurrentiebeding 3. Ketenregeling 4. Beëindiging arbeidsovereenkomst bepaalde

Nadere informatie

1. de sportorganisatie/school/vereniging..., gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door:

1. de sportorganisatie/school/vereniging..., gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door: Arbeidsovereenkomst. De ondergetekenden 1. de sportorganisatie/school/vereniging......, gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door: Naam:...... Functie:... Naam:......

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Landelijke publieke Omroepen 1 juni 2010 t/m 30 juni 2013

SOCIAAL PLAN. Landelijke publieke Omroepen 1 juni 2010 t/m 30 juni 2013 SOCIAAL PLAN Landelijke publieke Omroepen 1 juni 2010 t/m 30 juni 2013 Preambule... 4 Artikel 1 Definities... 6 a) Werkgever... 6 b) Werknemer... 6 c) CAO... 6 d) Reorganisatie... 6 e) Werknemersorganisaties...

Nadere informatie

Sociaal Plan ID Werknemers. In verband met het opheffen van de loonkostensubsidie In en Doorstroombanen per 1 augustus 2016.

Sociaal Plan ID Werknemers. In verband met het opheffen van de loonkostensubsidie In en Doorstroombanen per 1 augustus 2016. Sociaal Plan ID Werknemers In verband met het opheffen van de loonkostensubsidie In en Doorstroombanen per 1 augustus 2016. De Basis Maart 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Aanleiding opstellen Sociaal

Nadere informatie

Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011. Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8

Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011. Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8 Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011 Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8 Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van

Nadere informatie

Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden

Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden 2 Wet Werk en Zekerheid Ingrijpende wijzigingen in de regels voor het aangaan en opstellen van arbeidsovereenkomsten Ingrijpende wijzigingen

Nadere informatie

Abvakabo FNV, te deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door en. CNV publieke Zaak, te deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door.. en

Abvakabo FNV, te deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door en. CNV publieke Zaak, te deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door.. en SOCIAAL PLAN WIW De ondergetekenden Stichting Uitzicht en gemeente Nijmegen, te deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door T. Tankir, wethouder van de gemeente Nijmegen en voorzitter van het bestuur van Stichting

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN Nagel Nederland Reorganisatie

SOCIAAL PLAN Nagel Nederland Reorganisatie SOCIAAL PLAN Nagel Nederland Reorganisatie pagina 1 van 15 De ondergetekenden, 1. Krafverkehr Nagel GmbH&Co.KG te Versmold (DLD), mede gevestigd in Nederland/Raalte aldaar h.o.d.n. Nagel Nederland. en

Nadere informatie

ANWB B.V., gevestigd te Den Haag, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer O. Bouman enerzijds, hierna te noemen ANWB,

ANWB B.V., gevestigd te Den Haag, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer O. Bouman enerzijds, hierna te noemen ANWB, 1 Principeakkoord Sociaal Plan ANWB 2016-2017 De ondergetekenden: ANWB B.V., gevestigd te Den Haag, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer O. Bouman enerzijds, hierna te noemen ANWB, en FNV,

Nadere informatie

Sociaal Plan ECN januari 2011

Sociaal Plan ECN januari 2011 Sociaal Plan ECN 2011 13 januari 2011 Preambule... 3 Artikel 1 Definities... 4 Artikel 2 Werkingssfeer en werkingsduur... 5 a. Werkingssfeer... 5 b. Werkingsduur... 5 c. Wijzigingen... 5 d. Registratie...

Nadere informatie

S O C I A A L P L A N

S O C I A A L P L A N S O C I A A L P L A N 1. ALGEMENE BEPALINGEN EN UITGANGSPUNTEN 1.1 Siemens Nederland N.V. te Den Haag, verder te noemen werkgever, en de vertegenwoordigers van de Vakverenigingen, hebben overeenstemming

Nadere informatie

PROTOCOL CAO VOOR HET OMROEPPERSONEEL 2015-2016 29 JUNI 2015

PROTOCOL CAO VOOR HET OMROEPPERSONEEL 2015-2016 29 JUNI 2015 PROTOCOL CAO VOOR HET OMROEPPERSONEEL 2015-2016 29 JUNI 2015 Akte, inhoudende wijziging van de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor het Omroeppersoneel De ondergetekenden, optredend namens: Omroepwerkgevers:

Nadere informatie

Sociaal plan 1 november 2016 tot en met 30 juni 2017

Sociaal plan 1 november 2016 tot en met 30 juni 2017 Sociaal plan 1 november 2016 tot en met 30 juni 2017 De ondergetekenden, 1. Solidus Solutions Board B.V., gevestigd te Bad Nieuweschans, Solidus Solutions Oude Pekela B.V., gevestigd te Oude Pekela, Solidus

Nadere informatie

Sociaal plan 1 november 2016 tot en met 31 december 2017

Sociaal plan 1 november 2016 tot en met 31 december 2017 Sociaal plan 1 november 2016 tot en met 31 december 2017 De ondergetekenden, 1. Solidus Solutions Bergen op Zoom B.V., gevestigd te Bergen op Zoom. En 2. CNV Vakmensen.nl gevestigd te Utrecht, FNV Media

Nadere informatie

Is er kans op ontslag? Schakel hulp in!

Is er kans op ontslag? Schakel hulp in! Is er kans op ontslag? Schakel hulp in! Is er kans op ontslag? Wilt u weg bij uw werkgever? Wilt u weten wat er in uw situatie mogelijk is? Wilt u uw vaststellingsovereenkomst zelf opstellen of laten checken?

Nadere informatie

Sociale Regeling GROLSCHE BIERBROUWERIJ NEDERLAND B.V. 1 mei 2015-31 december 2015

Sociale Regeling GROLSCHE BIERBROUWERIJ NEDERLAND B.V. 1 mei 2015-31 december 2015 Sociale Regeling GROLSCHE BIERBROUWERIJ NEDERLAND B.V. 1 mei 2015-31 december 2015 ifale versie 22 april 2015 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Algemeen 2.1 Werkingsduur/looptijd 2.2 Werkingssfeer 2.3 Wijziging

Nadere informatie

www.vandiepen.com Martin de Jong 24 september 2009

www.vandiepen.com Martin de Jong 24 september 2009 www.vandiepen.com Martin de Jong 24 september 2009 Arbeidsrechtelijke gevolgen Verhoging inzetbaarheid Employability en ontslag Van Baanzekerheid naar werkzekerheid Wetsvoorstel Donner / Advies Commissie

Nadere informatie

Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid

Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid Beste Klant, Per 1 januari en 1 juli 2015 zullen er diverse wijzigingen plaatsvinden op het gebied van arbeidsrecht. Hiervan willen wij u graag op de hoogte brengen. De

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN VILLEROY & BOCH WELLNESS

SOCIAAL PLAN VILLEROY & BOCH WELLNESS SOCIAAL PLAN VILLEROY & BOCH WELLNESS LOOPTIJD VAN 18 DECEMBER 2014 TOT EN MET 30 JUNI 2015 Inhoudsopgave pagina Inleiding 3 Definities 4 Werkingssfeer 4 Werkingsduur 5 Verplichtingen van partijen 5 Hardheidsclausule

Nadere informatie

Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden?

Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden? Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden? Op 18 februari 2014 is de Wet Werk en Zekerheid aangenomen. Op internet zijn veel plukjes informatie te vinden. Hieronder volgt een overzicht van

Nadere informatie

Sociaal plan Mueller ten behoeve van de verhuizing naar de nieuw te bouwen locatie te Groenlo.

Sociaal plan Mueller ten behoeve van de verhuizing naar de nieuw te bouwen locatie te Groenlo. Sociaal plan Mueller ten behoeve van de verhuizing naar de nieuw te bouwen locatie te Groenlo. Inleiding Deze regeling (hierna te noemen: de Regeling), is bedoeld om de opvang van de sociale gevolgen te

Nadere informatie

ONDERHANDELINGSRESULTAAT AANVULLING SOCIAAL STATUUT VOOR RABOBANK NEDERLAND

ONDERHANDELINGSRESULTAAT AANVULLING SOCIAAL STATUUT VOOR RABOBANK NEDERLAND ONDERHANDELINGSRESULTAAT AANVULLING SOCIAAL STATUUT VOOR RABOBANK NEDERLAND Rabobank Nederland enerzijds, en de vakorganisaties De Unie, FNV Bondgenoten en CNV Dienstenbond anderzijds, hebben in het licht

Nadere informatie

HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen

HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen Introductie Met de komst van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) vinden per 1 januari en 1 juli 2015 ingrijpende veranderingen in het arbeids-

Nadere informatie

S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V. H a H W E E K K R A N T E N

S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V. H a H W E E K K R A N T E N PRINCIPE-AKKOORD S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V. H a H W E E K K R A N T E N Overeengekomen op 15 maart 2017 door: De Persgroep Nederland B.V. NVJ jv/15 maart

Nadere informatie

Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in Land- en tuinbouwwerktuigen Exploiterende Ondernemingen 2008

Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in Land- en tuinbouwwerktuigen Exploiterende Ondernemingen 2008 Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in Land- en tuinbouwwerktuigen Exploiterende Ondernemingen 2008 Dit reglement is van toepassing op aanmeldingen die op en na 1 januari

Nadere informatie

Sociaal Plan Jaarbeurs B.V. Jaarbeurs Catering Services B.V.

Sociaal Plan Jaarbeurs B.V. Jaarbeurs Catering Services B.V. Sociaal Plan Jaarbeurs B.V. Jaarbeurs Catering Services B.V. 1 december 2016 31 december 2017 De ondergetekenden, 1. Jaarbeurs B.V. en Jaarbeurs Catering Services B.V., allen gevestigd te Utrecht, hierna

Nadere informatie

Centraal Sociaal Plan 2014 voor het personeel van Philips in Nederland

Centraal Sociaal Plan 2014 voor het personeel van Philips in Nederland Centraal Sociaal Plan 2014 voor het personeel van Philips in Nederland Uitgave : januari 2014 Human Resources Benelux Sociaal Economische Afdeling 2 januari 2014 PHILIPS ELECTRONICS NEDERLAND B.V., gevestigd

Nadere informatie

Inhoud. Doelstellingen van de WWZ. Workshop Wet Wet Werk en Zekerheid. Doelstellingen van de WWZ. Wat is er al veranderd per 1 januari 2015

Inhoud. Doelstellingen van de WWZ. Workshop Wet Wet Werk en Zekerheid. Doelstellingen van de WWZ. Wat is er al veranderd per 1 januari 2015 Workshop Wet Wet Werk en Zekerheid Spaans Advocaten Mr. Bart W.G. Orth orth@spaansadvocaten.nl 1 Inhoud Doelstellingen van de WWZ Wat is er al veranderd per 1 januari 2015 Wat gaat er veranderen per 1

Nadere informatie

Model Arbeidsovereenkomst Bepaalde Tijd ¹

Model Arbeidsovereenkomst Bepaalde Tijd ¹ Model Arbeidsovereenkomst Bepaalde Tijd ¹ De ondergetekenden: 1. De vereniging/bond...gevestigd te...overeenkomstig haar statuten vertegenwoordigd door ²) naam:..., voorzitter naam:..., secretaris naam:...,

Nadere informatie

44. Doel 2. Contributie beroepsorganisaties

44. Doel 2. Contributie beroepsorganisaties Contributie beroepsorganisaties 44. Doel 2 4.1 Mogelijkheden 2 4.2 Inzet van bronnen 2 4.3 Arbeidsrechtelijke/CAO voorwaarden 2 4.4 Fiscale regelgeving 3 4.5 Fiscale gevolgen, gevolgen voor de zorgverzekering

Nadere informatie

Sociaal Plan. Conelgro B.V. 1 februari - 31 december 2015

Sociaal Plan. Conelgro B.V. 1 februari - 31 december 2015 Sociaal Plan Conelgro B.V. 1 februari - 31 december 2015 Pagina 2 van 14 INHOUDSOPGAVE Pagina Hoofdstuk 1 : Inleiding 3 Hoofdstuk 2 : Algemene bepalingen 4 Hoofdstuk 3 : Begripsomschrijvingen 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V.

S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V. S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V. Amsterdam, februari 2015 1 Sociaal Afspraken de Persgroep Nederland --------------------------------------------------------

Nadere informatie

Sociaal Plan SCA Hygiene Products Hoogezand BV/Unicharm Mölnlycke BV

Sociaal Plan SCA Hygiene Products Hoogezand BV/Unicharm Mölnlycke BV Sociaal Plan SCA Hygiene Products Hoogezand BV/Unicharm Mölnlycke BV SCA SOCIAAL PLAN 2012-2013 Inleiding De winstgevendheid van SCA Consumer Goods Europe staat sterk onder druk doordat de volumegroei

Nadere informatie

Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid

Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel met veranderingen in het arbeidsrecht aangenomen. Aanvankelijk zou een deel van de wijzigingen ingaan op 1 juli 2014,

Nadere informatie

Nieuwsbrief: Dusseldorp legt eindbod op tafel

Nieuwsbrief: Dusseldorp legt eindbod op tafel Nieuwsbrief: Dusseldorp legt eindbod op tafel Eén nieuwsbrief voor jezelf en een extra om aan je collega uit te delen. Beste FNV leden werkzaam bij Dusseldorp, beste Dusseldorp werknemers, Hierbij ontvangen

Nadere informatie

Sociaal Plan Nederlandse Orkesten. Ledenbijeenkomst over Onderhandelingsresultaat 31 mei 2012 te Utrecht

Sociaal Plan Nederlandse Orkesten. Ledenbijeenkomst over Onderhandelingsresultaat 31 mei 2012 te Utrecht Sociaal Plan Nederlandse Orkesten Ledenbijeenkomst over Onderhandelingsresultaat 31 mei 2012 te Utrecht Procedure Sociaal Plan Orkesten Overleg over diverse concept versies: - delegatie vakbonden - delegatie

Nadere informatie

Whitepaper. Wet Werk en Zekerheid

Whitepaper. Wet Werk en Zekerheid Whitepaper Wet Werk en Zekerheid Flexwerk: wijzigingen per 1 januari 2015 In een arbeidsovereenkomst voor de duur van 6 maanden of korter is geen proeftijd meer toegestaan. In een arbeidsovereenkomst voor

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid De elf belangrijkste wijzigingen en gevolgen voor de werkgever September 2014 Inhoud 1. Beëindiging tijdelijk contract 2. Proeftijd in tijdelijk contract 3. Concurrentiebeding in

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN DWINGENDE GETIJDEN. Voornemen tot reorganisatie van Endemol Nederland bv. Contextanalyse, conclusies en besluitvoornemens

SOCIAAL PLAN DWINGENDE GETIJDEN. Voornemen tot reorganisatie van Endemol Nederland bv. Contextanalyse, conclusies en besluitvoornemens SOCIAAL PLAN DWINGENDE GETIJDEN Voornemen tot reorganisatie van Endemol Nederland bv Contextanalyse, conclusies en besluitvoornemens INHOUDSOPGAVE SOCIAAL PLAN Inleiding DEEL I Definities en werkingssfeer

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Wet werk en zekerheid Ingangsdatum 1 januari 2015 Concurrentiebeding Concurrentiebeding (zonder nadere motivering) is mogelijk in arbeidscontracten voor bepaalde en onbepaalde tijd. In bepaalde tijd contracten

Nadere informatie

MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3

MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3 MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3 Inleiding Schakelring heeft nu en de komende jaren te maken met fundamentele ontwikkelingen in welzijn en zorg, die continue aanpassingen en vernieuwingen

Nadere informatie

Sociaal Plan A. Jansen B.V. 2011/2012

Sociaal Plan A. Jansen B.V. 2011/2012 Sociaal Plan A. Jansen B.V. 2011/2012 SON, MAART 2011 pagina 1 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 4 1.1 Toepassing... 4 1.2 Looptijd Sociaal Plan... 4 1.3 Aanmelden als CAO... 4 2. DEFINITIES... 5 2.1 Werkgever...

Nadere informatie

Medewerkersbijeenkomst Turien & Co. Alkmaar. Carla Kiburg (FNV Finance) / Joop Hofland (De Unie) 31 maart 2016

Medewerkersbijeenkomst Turien & Co. Alkmaar. Carla Kiburg (FNV Finance) / Joop Hofland (De Unie) 31 maart 2016 Medewerkersbijeenkomst Turien & Co. Alkmaar Carla Kiburg (FNV Finance) / Joop Hofland (De Unie) 31 maart 2016 Overleg over Sociaal Plan 22 februari medewerkersbijeenkomst Gesprekken met Turien en samen

Nadere informatie

Sociaal Plan. V&D B.V. en La Place B.V. 1 maart 2015 tot en met 30 juni 2015

Sociaal Plan. V&D B.V. en La Place B.V. 1 maart 2015 tot en met 30 juni 2015 Sociaal Plan V&D B.V. en La Place B.V. 1 maart 2015 tot en met 30 juni 2015 V&D B.V., gevestigd te Amsterdam La Place B.V., gevestigd te Amsterdam hierna te noemen de Werkgever elk als partij ter ene zijde

Nadere informatie

Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV

Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV versie 2 september 2011 Pagina 1 1. Inleiding In het kader van het faillissement van DELTA Biovalue BV en daarmee van DELTA

Nadere informatie

Van werk naar werk-aanpak en voorzieningen bij werkloosheid

Van werk naar werk-aanpak en voorzieningen bij werkloosheid Hoofdstuk 10d Van werk naar werk-aanpak en voorzieningen bij werkloosheid Paragraaf 1 Werkingssfeer en begripsbepalingen Artikel 10d:1 Werkingssfeer Dit hoofdstuk is van toepassing op de ambtenaar die

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog

CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog Inleiding/aanleiding CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog De Gemeente Den Haag heeft bezuinigingen aangekondigd die ingaan per 1 januari 2013 en die tot gevolg hebben dat Stichting Boog een reorganisatie

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST. 2. [naam DGA], geboren op [datum], wonende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats], hierna te noemen: "werknemer";

ARBEIDSOVEREENKOMST. 2. [naam DGA], geboren op [datum], wonende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats], hierna te noemen: werknemer; ARBEIDSOVEREENKOMST Ondergetekenden: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [naam] Holding BV, statutair gevestigd te [plaats] en kantoorhoudende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats],

Nadere informatie

Sociaal Plan. V&D B.V. en La Place B.V. 1 juli 2013 tot 1 januari 2015

Sociaal Plan. V&D B.V. en La Place B.V. 1 juli 2013 tot 1 januari 2015 Sociaal Plan V&D B.V. en La Place B.V. 1 juli 2013 tot 1 januari 2015 V&D B.V., gevestigd te Amsterdam La Place B.V., gevestigd te Amsterdam hierna te noemen de Werkgever elk als partij ter ene zijde en

Nadere informatie

Fulltime arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Fulltime arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd BIJLAGE 17 Fulltime arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd De ondergetekenden,... gevestigd te... hierna te noemen "werkgever" te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door...,directeur en... wonende te...

Nadere informatie

Bedrijf BV, gevestigd te Straat 1 te Stad, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Voorbeeld Persoon, hierna te noemen "werkgever";

Bedrijf BV, gevestigd te Straat 1 te Stad, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Voorbeeld Persoon, hierna te noemen werkgever; Arbeidsovereenkomst DE ONDERGETEKENDEN: Bedrijf BV, gevestigd te Straat 1 te Stad, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Voorbeeld Persoon, hierna te noemen "werkgever"; en de heer/mevrouw

Nadere informatie

Sociaal plan 2013/2014. Kemira Rotterdam B.V.

Sociaal plan 2013/2014. Kemira Rotterdam B.V. Sociaal plan 2013/2014 Pagina 1 van 17 Inleiding Binnen Kemira Rotterdam BV werken 243 personen (eind april 2013). De bedrijfsonderdelen van Kemira Rotterdam BV bestaan uit: Operatie in Botlek en Europoort,

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. tussen. SHANKS NETHERLANDS HOLDING B.V. en SHANKS HAZARDOUS WASTE B.V. VAN GANSEWINKEL GROEP B.V. FNV.

SOCIAAL PLAN. tussen. SHANKS NETHERLANDS HOLDING B.V. en SHANKS HAZARDOUS WASTE B.V. VAN GANSEWINKEL GROEP B.V. FNV. VOORSTEL SOCIAAL PLAN VAN [DATUM] ONDER OPSCHORTENDE VOORWAARDE VAN CLOSING VAN DE TRANSACTIE WAARBIJ SHANKS GROUP (DAADWERKELIJK) 100% VAN DE AANDELEN IN VAN GANSEWINKEL GROEP B.V. VERKRIJGT. SOCIAAL

Nadere informatie

Avondje Legal. 3 Advocaten

Avondje Legal. 3 Advocaten Avondje Legal 3 Advocaten Wat gaan we doen? Werkkostenregeling en de wijziging van arbeidsvoorwaarden Wet werk en zekerheid Wijziging arbeidsvoorwaarden Werkostenregeling: Iedereen kosten arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

HOOFDSTUK 10d VAN WERK NAAR WERK-AANPAK EN VOORZIENINGEN BIJ WERKLOOSHEID

HOOFDSTUK 10d VAN WERK NAAR WERK-AANPAK EN VOORZIENINGEN BIJ WERKLOOSHEID HOOFDSTUK 10d VAN WERK NAAR WERK-AANPAK EN VOORZIENINGEN BIJ WERKLOOSHEID Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ========= ===== HOOFDSTUK 10d 1 Werkingssfeer en begripsbepalingen * Werkingssfeer 10d:1 * Begripsbepalingen

Nadere informatie

1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens:

1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens: Hoofdstuk 14 Activeringsregeling (per 1 juli 2015) en pensioen A Activeringsregeling Artikel 1 Werkingssfeer 1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens:

Nadere informatie

Mediation in het nieuwe Ontslagrecht MKB Noord en VNO-NCW. 26 januari 2016

Mediation in het nieuwe Ontslagrecht MKB Noord en VNO-NCW. 26 januari 2016 Mediation in het nieuwe Ontslagrecht MKB Noord en VNO-NCW 26 januari 2016 Mediation in het nieuwe ontslagrecht Januari 2016 Ingrid Munneke en Judith Bos Wijzigingen in het ontslagrecht De Verschillende

Nadere informatie

Maatregelen voor het opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV. Met opmaak: Nederlands (standaard)

Maatregelen voor het opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV. Met opmaak: Nederlands (standaard) Maatregelen voor het opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV Met opmaak: Nederlands (standaard) Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Doelstelling en werkingssfeer 3 Looptijd 4 Definities 4 Hardheidsclausule

Nadere informatie

EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST MET WEDERZIJDS GOEDVINDEN DE ONDERGETEKENDEN:

EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST MET WEDERZIJDS GOEDVINDEN DE ONDERGETEKENDEN: Voorbeeld vaststellingsovereenkomst Een vaststellingsovereenkomst wordt in principe het beste door een jurist opgesteld. Meer informatie leest u ook op de website: - Ontslag.nl - Arbeidsrechter.nl DE ONDERGETEKENDEN:

Nadere informatie

CONCEPT enkel ter overleg dienend Onder voorbehoud goedkeuring aandeelhouders. Poppies concep SOCIAAL PLAN POPPIES NEDERLAND

CONCEPT enkel ter overleg dienend Onder voorbehoud goedkeuring aandeelhouders. Poppies concep SOCIAAL PLAN POPPIES NEDERLAND SOCIAAL PLAN POPPIES NEDERLAND DEFINITIES Belangstellingsregistratie Onder belangstellingsregistratie wordt verstaan het schriftelijk kenbaar maken van de voorkeur voor een functie. In het eventueel daarop

Nadere informatie

Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl

Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl Wet werk en zekerheid Doel van de wetgeving: Het aanpassen van het arbeidsrecht aan veranderende

Nadere informatie

Reglement tijdelijke vergoeding pensioenpremie bij ontslag op economische gronden Inhoudsopgave

Reglement tijdelijke vergoeding pensioenpremie bij ontslag op economische gronden Inhoudsopgave Reglement tijdelijke vergoeding pensioenpremie bij ontslag op economische gronden Inhoudsopgave Artikel 1: Definities... 2 Artikel 2: Voorwaarden... 2 Artikel 3: Aanvraagprocedure en beëindiging... 4 Artikel

Nadere informatie

Sociaal Plan Blokker B.V. Ten behoeve van aanpassing filiaalbezetting 2015. 1 april 2015 tot en met 31 december 2015

Sociaal Plan Blokker B.V. Ten behoeve van aanpassing filiaalbezetting 2015. 1 april 2015 tot en met 31 december 2015 Sociaal Plan Blokker B.V. Ten behoeve van aanpassing filiaalbezetting 2015 1 april 2015 tot en met 31 december 2015 Amsterdam, 18 maart 2015 Inhoudsopgave Sociaal Plan Blokker B.V. 1. Inleiding 4 2. Definities

Nadere informatie

Presentatie MKB Leidschendam - Voorburg. Wet Werk en Zekerheid. 18 november 2014

Presentatie MKB Leidschendam - Voorburg. Wet Werk en Zekerheid. 18 november 2014 Presentatie MKB Leidschendam - Voorburg Wet Werk en Zekerheid 18 november 2014 WWZ Programma Kim Diepstraten - De wijzigingen in het ontslagrecht Miranda Remmelzwaal - Korndorffer - De vaststellingsovereenkomst

Nadere informatie

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de medewerkers die vallen onder de CAO VVT. 1. Overeenkomst Ondergetekenden:

Nadere informatie

..."55111 REGELING VRIJWILLIGE AANPASSING ARBEIDSDUUR/ VRIJWILLIG VERTREK (VAA) Algemeen

...55111 REGELING VRIJWILLIGE AANPASSING ARBEIDSDUUR/ VRIJWILLIG VERTREK (VAA) Algemeen ..."55111 -HOLLAND-41r. REGELING VRIJWILLIGE AANPASSING ARBEIDSDUUR/ VRIJWILLIG VERTREK (VAA) 2014 1. Algemeen Doel van de regeling is het voorkomen van zoveel mogelijk gedwongen ontslagen. Op basis van

Nadere informatie

Sociaal Plan - Air Products Nederland BV. Januari 2015.

Sociaal Plan - Air Products Nederland BV. Januari 2015. Sociaal Plan - Air Products Nederland BV. Januari 2015. Inleiding. Air Products ziet zich genoodzaakt op wereldwijd, Europees en op landen niveau de bedrijfsorganisaties anders in te richten teneinde te

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid Bijeenkomst MOVe Door: Marlies Ferwerda Ellen Metselaar 25 maart 2015 Introductie 2 Wet Werk en Zekerheid Onderwerpen die aan bod komen: Wijzigingen per 1 januari 2015: Proeftijd

Nadere informatie

Het Nieuwe Ontslagrecht De negen belangrijkste wijzigingen en gevolgen voor de werkgever. Jeroen van Engelen TRS Transportkoeling BV.

Het Nieuwe Ontslagrecht De negen belangrijkste wijzigingen en gevolgen voor de werkgever. Jeroen van Engelen TRS Transportkoeling BV. 2014 Het Nieuwe Ontslagrecht De negen belangrijkste wijzigingen en gevolgen voor de werkgever Jeroen van Engelen TRS Transportkoeling BV. 2-10-2014 Index 1. Aanpassing Duaal Stelsel 2. Aanzegtermijn 3.

Nadere informatie

Sociale regeling Farm Frites International B.V., Farm Frites Europe B.V., Farm Frites B.V. (Nederland)

Sociale regeling Farm Frites International B.V., Farm Frites Europe B.V., Farm Frites B.V. (Nederland) Sociale regeling Farm Frites International B.V., Farm Frites Europe B.V., Farm Frites B.V. (Nederland) INLEIDING De zware concurrentieslag en overcapaciteit in de sector heeft Farm Frites ('FF) in een

Nadere informatie

zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende de partij ter andere zijde,

zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende de partij ter andere zijde, SOCIAAL OVERDRACHTSPROTOCOL Overeenkomst tussen Werkgevers LUMC (Geboortehuis Leiden, GHL), gevestigd aan de Albinusdreef 2, 2333 ZA Leiden, (hierna aangeduid als LUMC ), in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

PAPYRUS. Sociaal Plan. Papyrus Groep Nederland B.V. Looptijd: 1 juni 2011-1 juni 2013

PAPYRUS. Sociaal Plan. Papyrus Groep Nederland B.V. Looptijd: 1 juni 2011-1 juni 2013 Sociaal Plan Papyrus Groep Nederland B.V. Looptijd: 1 juni 2011-1 juni 2013 27 april 2011 Inhoud sociaal plan 1. Algemene bepalingen artikel 1 Aanleiding sociaal plan artikel 1.2 Overleg artikel 1.3 Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Cao Openbare Bibliotheken Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017

Cao Openbare Bibliotheken Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017 Centraal Overleg Arbeidsvoorwaarden Openbare Bibliotheken Cao Openbare Bibliotheken 2015-2019 - Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017 Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 4 (Aard van de arbeidsovereenkomst)

Nadere informatie

Sociaal plan 2015-2018. Maatregelen voor het voorkomen en opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV

Sociaal plan 2015-2018. Maatregelen voor het voorkomen en opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV Sociaal plan 2015-2018 Maatregelen voor het voorkomen en opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Doelstelling en werkingssfeer 3 Looptijd 4 Definities 4 Hardheidsclausule

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN principe akkoord 25 november 2016

SOCIAAL PLAN principe akkoord 25 november 2016 SOCIAAL PLAN principe akkoord 25 november 2016 1. INLEIDING 1.1 Aanleiding en uitgangspunten Sociaal Plan 1.1.1 Op 27 oktober 2016 heeft FNsteel b.v. de Adviesaanvraag ex artikel 25 WOR ingediend bij de

Nadere informatie

Het zwaarwegend belang moet overigens aanwezig zijn bij aangaan van het concurrentiebeding of relatiebeding, maar ook bij einde van het contract.

Het zwaarwegend belang moet overigens aanwezig zijn bij aangaan van het concurrentiebeding of relatiebeding, maar ook bij einde van het contract. Het nieuwe arbeidsrecht en ontslagrecht 2015 (De Wet Werk en Zekerheid voor werknemers) In 2015 is en wordt het arbeidsrecht en ontslagrecht ingrijpend veranderd. De nieuwe wetgeving is gericht op arbeidsmobiliteit.

Nadere informatie

Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in de sector Glastuinbouw 2015

Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in de sector Glastuinbouw 2015 Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in de sector Glastuinbouw 2015 Artikel 1 Toepassing Dit reglement is van toepassing op aanmeldingen die na 1 april 2015 zijn ontvangen

Nadere informatie

FHI HRM Actualiteitenseminar. 4 november 2009. Michiel van Dijk

FHI HRM Actualiteitenseminar. 4 november 2009. Michiel van Dijk FHI HRM Actualiteitenseminar 4 november 2009 Michiel van Dijk Actualiteiten Arbeidsrecht (ofwel: show me the money ) Kick off: twee belangrijke actualiteiten Kennelijk onredelijke ontslagen (k.o.o.): ABC

Nadere informatie

Het Sociaal Plan is van toepassing op alle werknemers die direct betrokken zijn bij de gevolgen van de overname van VNU Media door de Persgroep:

Het Sociaal Plan is van toepassing op alle werknemers die direct betrokken zijn bij de gevolgen van de overname van VNU Media door de Persgroep: Sociaal Plan de Persgroep Nederland/VNU Media ----------------------------------------------------------------- Toepassingsgebied Het Sociaal Plan is van toepassing op alle werknemers die direct betrokken

Nadere informatie

B&W 20 december 2011 Gemeenteblad

B&W 20 december 2011 Gemeenteblad Jaar: 2011 Nummer: 109 Besluit: B&W 20 december 2011 Gemeenteblad RICHTLIJN W011 LOONKOSTENSUBSIDIE Het college van burgemeester en wethouders, Gelet op artikel 7, eerste lid onderdeel a en artikel 8,

Nadere informatie

Wat verandert er voor u?

Wat verandert er voor u? Whitepaper Wet werk en zekerheid Wat verandert er voor u? De nieuwe Wet werk en zekerheid legt meer druk op werkgevers. Zo moeten zij werknemers tijdig laten weten dat hun tijdelijk contract afloopt. Ook

Nadere informatie