Sociaal Plan Raet. 01 jan dec 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sociaal Plan Raet. 01 jan 2013 31 dec 2013"

Transcriptie

1 Sociaal Plan Raet 01 jan dec 2013

2 Sociaal Plan Raet Inhoudsopgave Contents 1. Inleiding Algemene bepalingen Definities Werkingssfeer Looptijd Uitgangspunten Vaststelling vervallen arbeidsplaatsen Situationele gronden Toepassingscriteria Communicatie naar medewerker Maatregelen gericht op behoud van werk voor de medewerker Herplaatsinginspanning van de werkgever en medewerker Solliciteren Loopbaan scan Herplaatsingsinspanning buiten Raet... 8 Externe outplacementbegeleiding Procedure Arbeidsvoorwaardelijke voorzieningen Overige bepalingen Beroepsprocedure Hardheidsclausule Slotbepaling Inleiding In overleg tussen vakorganisaties en Raet is dit Sociaal Plan afgesproken. Dit Sociaal Plan moet worden geplaatst tegen de volgende achtergrond. Er vinden binnen Raet voortdurend aanpassingen plaats om de organisatie optimaal te kunnen laten functioneren. Deze aanpassingen zijn het gevolg van veranderingen van maatschappelijke, bedrijfseconomische, bedrijfsorganisatorische en sociale aard. Deze aanpassingen kunnen tot gevolg hebben dat de inhoud van het werk en de daaraan te stellen eisen in meerdere of mindere mate verandert en dat er arbeidsplaatsen vervallen. 2 van 14

3 Dit Sociaal Plan geeft inhoud aan een goede begeleiding van de boventallig verklaarde medewerker om daarmee de nadelige gevolgen van organisatiewijzigingen zoveel mogelijk te beperken. Voor medewerkers die vanwege reorganisaties een andere standplaats krijgen, kent Raet een Overplaatsingsregeling, die in overleg met de Ondernemingsraad wordt vastgesteld Het streven is om gedwongen ontslagen ten gevolge van organisatorische wijzigingen zoveel als mogelijk te voorkomen. Voor die gevallen waarin gedwongen ontslag echter onvermijdelijk is, dient dit Sociaal Plan gevolgd te worden. Om gedwongen ontslag te voorkomen, wordt ook van de medewerker die bij een organisatieverandering betrokken is, verwacht dat hij de nodige veranderingsbereidheid heeft m.b.t. de uitoefening van de gewijzigde functie. 3 van 14

4 2. Algemene bepalingen 2.1 Definities a. CAR: de van toepassing zijnde Collectieve Arbeidsovereenkomst Raet; b. Medewerker: de medewerker zoals bedoeld in de CAR met arbeidscontract voor onbepaalde tijd; c. Werkgever: de werkgever zoals bedoeld in de inleiding; d. Vakorganisaties: CNV Dienstenbond, FNV Bondgenoten, De Unie; e. Ondernemingsraad: het wettelijk orgaan voor de medezeggenschap waarin medewerkers zijn vertegenwoordigd en hun belangen behartigd worden; f. Maandsalaris: het huidige vaste, tussen werkgever en medewerker overeengekomen bruto maandsalaris, exclusief vakantiegeld; g. Functie: de huidige functie van betrokken medewerker; h. WOR: de Wet op de Ondernemingsraden; i. Vacature: een door de Directie van Raet goedgekeurde vacature; j. Organisatiewijziging: een wijziging in de organisatie van de onderneming dan wel in de verdeling van bevoegdheden binnen de onderneming. 2.2 Werkingssfeer Indien het voornemen bestaat om de arbeidsovereenkomst met twee of meer medewerkers te verbreken, anders dan wegens een dwingende reden zoals omschreven in Artikel 678 BW, wordt dit voornemen ter beoordeling aan de OR voorgelegd. Indien de OR van mening is dat het voornemen op enigerlei wijze een relatie heeft met de lopende reorganisatie zal dit Sociaal Plan op de betreffende medewerkers van toepassing zijn. 2.3 Looptijd Deze regeling geldt voor de periode 1 januari 2012 tot en met 31 december Indien er voor 1 december van enig jaar geen verzoek komt tot het beëindigen van het Sociaal Plan, van zowel werkgever- als vakbondszijde, zal na het verstrijken van deze periode het Sociaal Plan automatisch worden verlengd met een periode van 1 jaar te eindigen op 31 december van enig jaar. In geval van ingrijpende veranderingen, bijvoorbeeld in het kader van de Wet Melding Collectief Ontslag, die hun weerslag hebben op de in deze regeling 4 van 14

5 aangegeven mogelijkheden om de gevolgen van de organisatiewijziging voor de medewerker op te vangen, zijn zowel de werkgever als de vakorganisatie gerechtigd tussentijdse herzieningen aan de orde te stellen. Indien als gevolg van een specifieke situatie binnen Raet aanvullende afspraken c.q. aanvullingen op dit Sociaal Plan noodzakelijk zijn, wordt hierover overleg gevoerd met de vakorganisaties. 3. Uitgangspunten a. Iedere medewerker van wie de functie komt te vervallen, zal zo spoedig mogelijk duidelijkheid worden verschaft over de persoonlijke en arbeidsvoorwaardelijke consequenties. b. Het streven is om medewerkers, waarvan de functie komt te vervallen, in eerste instantie binnen de eigen organisatie herplaatsen. c. Medewerkers, waarvan de functie vervalt, krijgen de status van prioriteitskandidaat binnen de interne sollicitatieprocedure van Raet. d. De status van prioriteitskandidaat houdt in dat de betreffende medewerker voorrang zal genieten bij werving- & selectieprocedures. Uiteraard zal altijd getoetst worden of de betrokken kandidaat aan de functie-eisen en aan de competenties voldoet. e. Herplaatsing vindt alleen plaats op goedgekeurde vacatures. Er worden geen functies gecreëerd rond personen. f. Aan deze regeling kunnen uitsluitend rechten ontleend worden indien dit schriftelijk tussen de werkgever en medewerker is overeengekomen of schriftelijk aan medewerker is bevestigd. Tevens zal in het hiervoor bedoelde schrijven de ingangsdatum worden vastgelegd, waarop dit Sociaal Plan voor de medewerker van toepassing zal zijn. g. Dit Sociaal Plan is niet van toepassing op medewerkers van wie Raet in verband met het functioneren van deze medewerkers afscheid wil nemen. h. Het dienstverband kan te allen tijde op grond van dringende of gewichtige redenen, zoals bedoeld in artikel 7:678 resp. 7:685 van het Burgerlijk Wetboek, worden beëindigd. 5 van 14

6 4. Vaststelling vervallen arbeidsplaatsen 4.1 Situationele gronden Bij het vaststellen welke arbeidsplaatsen in het kader van de organisatiewijziging komen te vervallen, kan een drietal situaties worden onderscheiden: a. Arbeidsplaatsen die vervallen als gevolg van het beëindigen van bedrijfsactiviteiten. De medewerker die werkzaam is in een werkveld waarvan de activiteiten worden beëindigd of wiens arbeidsplaats als zodanig komt te vervallen, wordt aangemerkt als prioriteitskandidaat. b. Arbeidsplaatsen die vervallen als gevolg van het inkrimpen van bedrijfsactiviteiten. De medewerker die werkzaam is op een afdeling die, of in een bedrijfsonderdeel dat wordt ingekrompen, wordt aangemerkt als prioriteitskandidaat. c. Arbeidsplaatsen die vervallen als gevolg van het afnemen van de hoeveelheid werk door het efficiënter uitvoeren van werkzaamheden. De medewerker die werkzaam is op een afdeling waar het werk afneemt, doordat activiteiten efficiënter uitgevoerd worden, wordt aangemerkt als prioriteitskandidaat. 4.2 Toepassingscriteria In de in paragraaf 4.1 onder b. en c. bedoelde situatie, wordt in principe de volgende rangorde gehanteerd voor het vaststellen van de lijst met medewerkers van wie de arbeidsplaats komt te vervallen. Hieraan voorafgaand zijn reeds, voor zover mogelijk, uitzendovereenkomsten en detacheringsovereenkomsten ontbonden en is reeds een overzicht gemaakt van de geplande uitdiensttredingen (bv. pensionarissen). Indien er boventalligheid ontstaat omdat er meer gekwalificeerde medewerkers zijn dan beschikbare posities op een functie, worden de volgende criteria gehanteerd bij de plaatsing: a. Indien er medewerkers in de functiegroep zijn met een contract voor bepaalde tijd, zal als eerste getracht worden om boventalligheid op te lossen door het niet verlengen van deze contracten. Omdat deze contracten een bepaalde tijd hebben, wordt op juridische en sociale gronden geaccepteerd dat gedurende de looptijd van het contract er boventalligheid is. b. Indien hierna nog sprake is van boventalligheid, dan worden de medewerkers op basis van het afspiegelingsprincipe geplaatst. c. In uitzonderingsgevallen kan een medewerker op grond van specifieke skills (kennis, vaardigheden, gedrag) voorrang genieten bij plaatsing, indien deze als gevolg van het toepassen van het afspiegelingsprincipe niet geplaatst wordt en er als gevolg van het kwijtraken van de specifieke skills bedrijfseconomische risico s 6 van 14

7 worden gelopen. Hieraan dienen wel objectieve criteria ten grondslag te liggen en moet aannemelijk zijn te maken dat deze skills niet binnen een redelijke termijn van 6 maanden door een medewerker met meer anciënniteit te ontwikkelen is. 4.3 Communicatie naar medewerker De betreffende medewerker wordt zo spoedig mogelijk geïnformeerd door zijn/haar Directeur/ Manager. Bij dit gesprek zal tevens een Hr-adviseur aanwezig zijn. In dit gesprek wordt aan de medewerker een exemplaar van dit Sociaal Plan overhandigd en toegelicht. Dit gesprek wordt schriftelijk bevestigd. Vanaf de datum van boventalligheid kan de medewerker, in overleg, vrijgesteld worden van werkzaamheden; dit ter beoordeling van de manager. 7 van 14

8 5. Maatregelen gericht op behoud van werk voor de medewerker 5.1 Herplaatsinspanning van de werkgever en medewerker Vanaf de datum waarop de medewerker boventallig wordt, zetten manager en medewerker zich ten volste in om in-/extern een nieuwe functie voor de medewerker te vinden. De afdeling HRM adviseert en begeleidt zowel de medewerker als de manager in dit traject. De inspanningsverplichting van de werkgever om zoveel mogelijk gedwongen ontslagen te voorkomen, komt tot uiting door de inzet van middelen die kunnen voorkomen dat de medewerker zonder werk komt. Hierbij zullen met name actief passende vacante functies onder de aandacht van de medewerker, die de status van prioriteitskandidaat heeft, gebracht worden. De inspanningsverplichting van de medewerker, die de status van prioriteitskandidaat heeft, komt tot uiting door het actief solliciteren naar passende functies binnen en buiten het bedrijf en door de bereidheid om zich actief in te spannen in het kader van om-, her- of bijscholing. 5.2 Solliciteren Prioriteitskandidaten genieten voorrang bij werving- en selectieprocedures tot maximaal 12 maanden na beëindiging van het dienstverband. Gedurende deze periode zullen vacatures met voorrang onder de aandacht van de prioriteitskandidaten worden gebracht. 5.3 Loopbaan scan De werkgever biedt de medewerker de mogelijkheid tot het doen van een online loopbaanscan vóór de uitdienstdatum. Deze loopbaanscan geeft inzicht in eigen talenten, drijfveren en competenties. Verder kan deze loopbaanscan behulpzaam zijn bij het maken van een keuze voor outplacement, aanvullende opleiding of het behalen van ervaringscertificaten (EVC). De loopbaanscan wordt uitgevoerd bij een door werkgever geselecteerde leverancier. 5.4 Herplaatsingsinspanning buiten Raet De werkgever biedt de medewerker, die als prioriteitskandidaat is aangemerkt, ondersteuning bij het zoeken naar een functie buiten de organisatie in de vorm van begeleiding bij het zoeken van werk of mogelijkheden om de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Indien de medewerker hiervan gebruik wil maken, dient de keuze hiervoor uiterlijk 3 maanden na de uitdienstdatum door de medewerker te zijn gemaakt. Daarbij kan de medewerker kiezen uit een van de volgende mogelijkheden: a) externe outplacementbegeleiding, b) aanvullende opleiding/training, c) behalen van ervaringscertificaten voor verworven competenties (EVC). 8 van 14

9 Een keuze is niet inwisselbaar voor een geldbedrag. De medewerker dient zelf de keuze te maken of hij gebruik maakt van het aanbod voor outplacement, een opleiding/training of een EVC-traject. Externe outplacementbegeleiding Externe outplacementbegeleiding houdt in dat een extern bureau de medewerker begeleidt bij het zoeken naar een passende werkkring buiten de organisatie, De medewerker die gebruik maakt van outplacementbegeleiding zal zich actief opstellen bij het zoeken naar een passende functie. De duur van een outplacement traject bedraagt maximaal 6 maanden. In individuele gevallen zal werkgever, na advies van het betreffende outplacementbureau, een verlenging van de outplacementperiode van 3 maanden toepassen. De met outplacement verband houdende kosten komen voor rekening van de werkgever. Indien medewerker extra reiskosten moet maken, worden deze overeenkomstig de regeling Reiskostenvergoedingen vergoed. De volgende bureaus kunnen worden benaderd voor outplacementbegeleiding: 1. Essensia ( 2. Right management ( 3. USG Restart ( De medewerker mag zelf de keuze maken met welk bureau hij het traject in wil gaan. Opleiding Kiest de medewerker voor het volgen van een specifieke opleiding, dan dient hij dit verzoek voorafgaand aan de uitdiensttreding voor te leggen aan werkgever. Voorwaarde hiervoor is dat de opleiding naar keuze de kansen van de medewerker op de arbeidsmarkt vergroot. De opleiding dient uiterlijk binnen 6 maanden na uitdiensttreding van start te gaan. De vergoeding bedraagt maximaal 2.500,- excl. Btw. Ervaringscertificaten voor verworven competenties (EVC) Om de tijdens de loopbaan verkregen kennis en competenties van werknemers inzichtelijk te maken kunnen ervaringscertificaten worden verworven. Dit vergroot de kansen op de arbeidsmarkt. Werknemer kan dit bij een instituut naar keuze doen. De vergoeding bedraagt maximaal 1.500,- excl. Btw. 6. Procedure Na de aanzegging door Raet zal een procedure tot beëindiging van het dienstverband worden gestart. De medewerker heeft de keuze of dit geschiedt op basis van wederzijds goedvinden of op basis van een (pro forma) procedure bij de Kantonrechter. In geval van een (pro forma) procedure bij de Kantonrechter zal deze worden verzocht de arbeidsovereenkomst te ontbinden tegen de datum gelegen 2 kalendermaanden na het aanzeggingsgesprek. Na de uitspraak van de kantonrechter, zal Raet overgaan tot definitieve beëindiging van de arbeidsovereenkomst. 9 van 14

10 7. Arbeidsvoorwaardelijke voorzieningen 1. Bij beëindiging van het dienstverband heeft de medewerker recht op een eenmalige bruto uitkering. Het doel van deze uitkering is de medewerker tegemoet te komen in de inkomensachteruitgang die de medewerker zal lijden als gevolg van de beëindiging van het dienstverband. 2. De uitkering/ beëindigingsvergoeding wordt berekend op basis van de formule A x B x C, waarbij: A = het aantal gewogen dienstjaren. Deze wordt als volgt berekend: de bij Raet (en haar rechtsvoorgangers) gewerkte dienstjaren tot de leeftijd van 35 jaar vermenigvuldigd met 0,5; de bij Raet gewerkte dienstjaren vanaf de leeftijd van 35 jaar tot de leeftijd van 45 jaar vermenigvuldigd met 1; de bij Raet gewerkte dienstjaren vanaf de leeftijd van 45 jaar tot de leeftijd van 55 jaar vermenigvuldigd met 1,5; de bij Raet gewerkte dienstjaren vanaf de leeftijd van 55 jaar vermenigvuldigd met 2. B = bruto maandinkomen (derhalve maandsalaris, vakantietoeslag en persoonlijke toeslagen, doch exclusief eventuele andere emolumenten); C = correctiefactor = 1,25. De uitkering/ beëindigingsvergoeding zal echter nooit minder dan drie bruto maandsalarissen bedragen. De vergoeding zal evenwel nooit meer bedragen dan het inkomen inclusief vakantietoeslag en exclusief overige emolumenten, over de periode van uitdiensttreding tot aan de reguliere pensioendatum. 3. Indien een medewerker binnen tien werkdagen na het aanzeggingsgesprek instemt met een zogenaamde pro forma kantonrechterprocedure waardoor de daartoe benodigde documenten spoedig daarna kunnen worden aangeboden aan de Kantonrechter, komt in aanmerking voor een extra vergoeding van één bruto maandsalaris bovenop de hierboven vermelde vergoeding. Deze extra vergoeding zal ook worden toegekend aan medewerker in geval dat de arbeidsovereenkomst eindigt met wederzijds goedvinden, waarbij ook geldt dat binnen tien werkdagen na het aanzeggingsgesprek tot overeenstemming moet worden gekomen. De werkgever is bereid tot maximaal 877,- excl. BTW bij te dragen aan de kosten voor juridische bijstand van medewerkers, mits uitgevoerd door één van de betrokken vakorganisaties. Vakorganisaties zullen hiervoor een op naam gestelde factuur indienen. Vanzelfsprekend staat het de medewerkers vrij zelf een rechtshulpverlener in de hand te nemen. Medewerkers kunnen de kosten van juridische bijstand desgewenst ook voldoen uit de beëindigingsvergoeding, mits de factuur naar de werkgever wordt gestuurd en dit vooraf schriftelijk zo is overeengekomen. 10 van 14

11 4. Tevens zal Raet, indien de medewerker instemt met het voorstel tot beëindiging met wederzijds goedvinden dan wel indien de medewerker instemt met een zogenaamde pro forma Kantonrechterprocedure en er zorg voor draagt dat de daartoe benodigde documenten (concept verzoek- en verweerschrift) uiterlijk tien werkdagen na de aanzegging door hem worden geaccordeerd en aangeboden kunnen worden aan de Kantonrechter, de door de uitkeringsinstelling (het UWV) - voor zover van toepassing - gehanteerde fictieve opzegtermijn vergoeden. Deze vergoeding over de fictieve opzegtermijn vindt plaats tegen 75% van het feitelijk voor de medewerker geldende bruto maandsalaris (inclusief 8% vakantietoeslag) welke is gemaximeerd op basis van het maximum dagloon. 5. Raet zal in beginsel haar medewerking verlenen aan betaling van de uitkering op de door de medewerker aangegeven wijze, met dien verstande dat indien de medewerker wenst dat de uitkering of een deel daarvan wordt gestort in een pensioenfonds, stamrecht of lijfrente zonder inhouding van belastingen of premies sociale verzekeringen, hij stukken aan Raet dient over te leggen waaruit blijkt dat dit fiscaal ook mogelijk is. Raet zal nagaan of aan de relevante wettelijke vereisten is voldaan en besluiten of zij haar goedkeuring aan het vorenbedoelde verleent. 11 van 14

12 8. Overige bepalingen Eindafrekening Bij beëindiging van het dienstverband zal Raet de eindafrekening opstellen, waarbij de vakantietoeslag pro rata wordt uitbetaald. Uitgangspunt is dat openstaande vakantiedagen vóór einde dienstverband opgenomen worden. Indien dit niet mogelijk is, worden niet genoten vakantiedagen bij de eindafrekening uitbetaald. Als de medewerker tot de datum uit dienst is vrijgesteld van werk, worden openstaande vakantiedagen geacht te zijn opgenomen in de periode dat de medewerker is vrijgesteld van werk. Ziektekostenverzekering Een eventuele collectieve korting op de ziektekostenverzekering zal vanaf datum uitdiensttreding komen te vervallen. Studiekosten Reeds toegezegde en betaalde studiekostenvergoedingen zullen niet worden teruggevorderd, tenzij in geval van indiensttreding bij een andere onderneming deze studiekosten overgenomen kunnen worden. Openbaar vervoersabonnementen Betreffende abonnementen zullen gedurende het resterende dienstverband van deze abonnementen niet worden teruggevorderd. Overlijden Indien een medewerker waarop dit Sociaal Plan van toepassing is, komt te overlijden voordat de uitkering/beëindigingsvergoeding is uitbetaald, zal deze uitkering worden uitgekeerd aan de directe nabestaande(n) (conform CAR) van de medewerker. Op de overige regelingen van dit Sociaal Plan kan dan door de direct nabestaande(n) geen aanspraak worden gemaakt. Concurrentiebeding Bij beëindiging van het dienstverband in het kader van dit Sociaal Plan, zal een eventueel in de arbeidsovereenkomst opgenomen concurrentiebeding komen te vervallen. Een geheimhoudingsverplichting blijft wel van kracht. Getuigschrift Raet stelt indien gewenst door medewerker een getuigschriftschrift op in overleg met de medewerker. Faciliteiten Ten behoeve van externe sollicitaties kan medewerker gebruik maken van faciliteiten van het outplacementbureau (werkplek, pc, internet, media, kranten, etc.). Lease-auto Uiterlijk bij het beëindigen van het dienstverband, zal de lease-auto worden ingeleverd. Raet zal een eventueel restantbedrag (boven norm bijdrage * restant looptijd) betreffende een eigen bijdrage aan de leaseprijs door de medewerker laten 12 van 14

13 vervallen per einde dienstverband. De medewerker wordt in de gelegenheid gesteld de aan hem ter beschikking gestelde lease-auto tegen de door de leasemaatschappij vast te stellen voorwaarden over te nemen. Laptop Indien de medewerker beschikt over een laptop dient deze ingeleverd te worden zodra de medewerker vrijgesteld is van werk of bij beëindiging van het dienstverband. De toegang tot het bedrijfsnetwerk, zal op dat moment tevens beëindigd worden. Mobiele telefonie De kosten verbandhoudend met de mobiele telefoon komen conform de regeling telefonie en communicatie voor rekening van werkgever tot einde dienstverband. Thuiswerkplek Indien de medewerker beschikt over een thuiswerkplek, zal de hardware/software en toebehoren direct na vrijstelling van het werk of bij beëindiging van het dienstverband worden ingeleverd. Jubilea Medewerkers van wie het dienstverband als gevolg van de reorganisatie eindigt binnen een periode van 6 maanden voor het moment waarop zij een jubileum uitkering zouden hebben ontvangen, indien het dienstverband niet zou zijn beëindigd, ontvangen deze uitkering bij de eindafrekening van het dienstverband. 9. Beroepsprocedure De medewerker die het niet eens is met de toepassing van dit Sociaal Plan, kan zijn bezwaren schriftelijk gemotiveerd aan een beroepscommissie voorleggen. Een bezwaar dient binnen 10 werkdagen na de aanzegging bij de beroepscommissie te worden ingediend. De beroepscommissie bestaat uit 1 vertegenwoordiger namens werkgever, 1 vertegenwoordiger namens vakorganisaties en een derde lid door bovenstaande partijen te benoemen. Na ontvangst van bezwaar zal de beroepscommissie uiterlijk binnen 15 werkdagen een uitspraak te doen, die het karakter heeft van een zwaarwegend advies aan de werkgever. De medewerker ontvangt een afschrift hiervan. 10. Hardheidsclausule Ingeval de toepassing van deze regeling in individuele gevallen tot een onbillijke situatie leidt, kan de medewerker een schriftelijk en beargumenteerd beroep doen op de hardheidsclausule. De directie kan op basis van dit beroep advies inwinnen bij de vakorganisatie en besluiten om in gunstige zin van de regeling af te wijken ten behoeve van de medewerker. Eventuele afwijkingen worden schriftelijk vastgelegd. 11. Slotbepaling Partijen beogen dit Sociaal Plan kracht te geven, als betrof het een CAO. Zij zullen allen daartoe benodigde stappen ondernemen, daaronder begrepen melding aan het ministerie van sociale zaken. 13 van 14

14 Aldus overeengekomen: Getekend op datum: Directie Raet CNV Dienstenbond FNV Bondgenoten De Unie 14 van 14

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is Sociaal Plan AkzoNobel in Nederland 2014-2016 AkzoNobel en vakorganisaties streven naar het behouden van werkgelegenheid bij reorganisaties. Voor die situaties waar behoud van werkgelegenheid onverhoopt

Nadere informatie

15 april 2014. Sociaal Plan 1 april 2014-1 april 2015

15 april 2014. Sociaal Plan 1 april 2014-1 april 2015 15 april 2014 Sociaal Plan 1 april 2014-1 april 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen 1.1. Begripsbepalingen 1.2. Werkingssfeer 1.3. Looptijd 1.4. Overleg 2. Procedure 2.1. Vaststelling en mededeling van boventalligheid

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN DWINGENDE GETIJDEN. Voornemen tot reorganisatie van Endemol Nederland bv. Contextanalyse, conclusies en besluitvoornemens

SOCIAAL PLAN DWINGENDE GETIJDEN. Voornemen tot reorganisatie van Endemol Nederland bv. Contextanalyse, conclusies en besluitvoornemens SOCIAAL PLAN DWINGENDE GETIJDEN Voornemen tot reorganisatie van Endemol Nederland bv Contextanalyse, conclusies en besluitvoornemens INHOUDSOPGAVE SOCIAAL PLAN Inleiding DEEL I Definities en werkingssfeer

Nadere informatie

S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V. H a H W E E K K R A N T E N

S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V. H a H W E E K K R A N T E N PRINCIPE-AKKOORD S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V. H a H W E E K K R A N T E N Overeengekomen op 15 maart 2017 door: De Persgroep Nederland B.V. NVJ jv/15 maart

Nadere informatie

Sociaal Plan - Air Products Nederland BV. Januari 2015.

Sociaal Plan - Air Products Nederland BV. Januari 2015. Sociaal Plan - Air Products Nederland BV. Januari 2015. Inleiding. Air Products ziet zich genoodzaakt op wereldwijd, Europees en op landen niveau de bedrijfsorganisaties anders in te richten teneinde te

Nadere informatie

1. de sportorganisatie/school/vereniging..., gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door:

1. de sportorganisatie/school/vereniging..., gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door: Arbeidsovereenkomst. De ondergetekenden 1. de sportorganisatie/school/vereniging......, gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door: Naam:...... Functie:... Naam:......

Nadere informatie

H o o f d k a n t o o r

H o o f d k a n t o o r H o o f d k a n t o o r Tweede Akkoord afwijkingen Sociaal Plan Maatvoering voor Maatwerk Partijen: - te Utrecht En - AbvaKabo FNV te Zoetermeer - CNV Publieke Zaak te Den Haag - De Unie te Culemborg -

Nadere informatie

ANWB B.V., gevestigd te Den Haag, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer O. Bouman enerzijds, hierna te noemen ANWB,

ANWB B.V., gevestigd te Den Haag, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer O. Bouman enerzijds, hierna te noemen ANWB, 1 Principeakkoord Sociaal Plan ANWB 2016-2017 De ondergetekenden: ANWB B.V., gevestigd te Den Haag, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer O. Bouman enerzijds, hierna te noemen ANWB, en FNV,

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN principe akkoord 25 november 2016

SOCIAAL PLAN principe akkoord 25 november 2016 SOCIAAL PLAN principe akkoord 25 november 2016 1. INLEIDING 1.1 Aanleiding en uitgangspunten Sociaal Plan 1.1.1 Op 27 oktober 2016 heeft FNsteel b.v. de Adviesaanvraag ex artikel 25 WOR ingediend bij de

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 2011 CapitalP inzake AgentschapNL 15 oktober 2011 tot en met 31 december 2013

SOCIAAL PLAN 2011 CapitalP inzake AgentschapNL 15 oktober 2011 tot en met 31 december 2013 SOCIAAL PLAN 2011 CapitalP inzake AgentschapNL 15 oktober 2011 tot en met 31 december 2013 CapitalP, gevestigd te Almere als partij ter ener zijde en FNV Bondgenoten, gevestigd te Utrecht CNV Dienstenbond,

Nadere informatie

Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011. Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8

Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011. Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8 Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011 Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8 Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van

Nadere informatie

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de medewerkers die vallen onder de CAO VVT. 1. Overeenkomst Ondergetekenden:

Nadere informatie

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST VASTSTELLINGSOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. WERKGEVER, gevestigd en kantoorhoudende te [ADRES], hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door [VERTEGENWOORDIGER], hierna te noemen: "werkgever"; en 2.

Nadere informatie

Sociaal Plan Jaarbeurs B.V. Jaarbeurs Catering Services B.V.

Sociaal Plan Jaarbeurs B.V. Jaarbeurs Catering Services B.V. Sociaal Plan Jaarbeurs B.V. Jaarbeurs Catering Services B.V. 1 december 2016 31 december 2017 De ondergetekenden, 1. Jaarbeurs B.V. en Jaarbeurs Catering Services B.V., allen gevestigd te Utrecht, hierna

Nadere informatie

Sociaal Plan. Koninklijk Instituut voor de Tropen

Sociaal Plan. Koninklijk Instituut voor de Tropen Sociaal Plan Koninklijk Instituut voor de Tropen 0 Inhoud Artikel 1 WERKINGSSFEER EN WERKINGSDUUR... 3 Werkingssfeer... 3 Werkingsduur... 3 Bovenwettelijke uitkeringsregeling bij werkloosheid... 3 Wijziging...

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 24 februari september 2014

SOCIAAL PLAN 24 februari september 2014 SOCIAAL PLAN 24 februari 2014 30 september 2014 Sociaal plan Goes 2014 V 0.4 1 1. Werkingssfeer en doelstelling 4 2. Werkingsduur 5 3. Definities 6 4.1 Hardheidsclausule 7 4.2 Speciale afspraken 7 5. Begeleidingscommissie

Nadere informatie

Sociaal plan 1 november 2016 tot en met 30 juni 2017

Sociaal plan 1 november 2016 tot en met 30 juni 2017 Sociaal plan 1 november 2016 tot en met 30 juni 2017 De ondergetekenden, 1. Solidus Solutions Board B.V., gevestigd te Bad Nieuweschans, Solidus Solutions Oude Pekela B.V., gevestigd te Oude Pekela, Solidus

Nadere informatie

Sociaal Plan REXEL NEDERLAND B.V.

Sociaal Plan REXEL NEDERLAND B.V. Sociaal Plan REXEL NEDERLAND B.V. INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 1. Definities 5 2. Werkingssfeer 6 3. Boventalligheid, herplaatsing en vrijstelling van werkzaamheden 7 4. Beëindiging van de arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Overeenkomst vrijwillige mobiliteit Postkantoren BV

Overeenkomst vrijwillige mobiliteit Postkantoren BV Overeenkomst vrijwillige mobiliteit Postkantoren BV Auteur: HR / Arbeidszaken Telefoon: (030) 290 45 48 pagina 1 van 7 Inhoudsopgave 1 Werkingssfeer...4 2 Toepassing...4 3 Uitkering einde arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Sociaal plan 1 november 2016 tot en met 31 december 2017

Sociaal plan 1 november 2016 tot en met 31 december 2017 Sociaal plan 1 november 2016 tot en met 31 december 2017 De ondergetekenden, 1. Solidus Solutions Bergen op Zoom B.V., gevestigd te Bergen op Zoom. En 2. CNV Vakmensen.nl gevestigd te Utrecht, FNV Media

Nadere informatie

ONDERHANDELINGSRESULTAAT AANVULLING SOCIAAL STATUUT VOOR RABOBANK NEDERLAND

ONDERHANDELINGSRESULTAAT AANVULLING SOCIAAL STATUUT VOOR RABOBANK NEDERLAND ONDERHANDELINGSRESULTAAT AANVULLING SOCIAAL STATUUT VOOR RABOBANK NEDERLAND Rabobank Nederland enerzijds, en de vakorganisaties De Unie, FNV Bondgenoten en CNV Dienstenbond anderzijds, hebben in het licht

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN Nagel Nederland Reorganisatie

SOCIAAL PLAN Nagel Nederland Reorganisatie SOCIAAL PLAN Nagel Nederland Reorganisatie pagina 1 van 15 De ondergetekenden, 1. Krafverkehr Nagel GmbH&Co.KG te Versmold (DLD), mede gevestigd in Nederland/Raalte aldaar h.o.d.n. Nagel Nederland. en

Nadere informatie

Sociaal plan Mueller ten behoeve van de verhuizing naar de nieuw te bouwen locatie te Groenlo.

Sociaal plan Mueller ten behoeve van de verhuizing naar de nieuw te bouwen locatie te Groenlo. Sociaal plan Mueller ten behoeve van de verhuizing naar de nieuw te bouwen locatie te Groenlo. Inleiding Deze regeling (hierna te noemen: de Regeling), is bedoeld om de opvang van de sociale gevolgen te

Nadere informatie

Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid

Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel met veranderingen in het arbeidsrecht aangenomen. Aanvankelijk zou een deel van de wijzigingen ingaan op 1 juli 2014,

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Bouwbedrijf De Keij B.V. Rotterdam

SOCIAAL PLAN. Bouwbedrijf De Keij B.V. Rotterdam SOCIAAL PLAN Bouwbedrijf De Keij B.V. Rotterdam INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9 Hoofdstuk 10 Hoofdstuk 11 Algemeen

Nadere informatie

MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3

MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3 MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3 Inleiding Schakelring heeft nu en de komende jaren te maken met fundamentele ontwikkelingen in welzijn en zorg, die continue aanpassingen en vernieuwingen

Nadere informatie

Sociaal Plan Recticel Wijchen

Sociaal Plan Recticel Wijchen Sociaal Plan Recticel Wijchen 22 juli 2014 Sociaal Plan Recticel Wijchen RECTICEL.: D rite / tîjjwtt, frrr crrmfrrrt Inhoudsopgave Preambule... 4 Artikel 1 Definities... 5 a) Werkgever... 5 b) Werknemer...

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT RTV Noord- Holland 1 december 2013 tot en met 30 april 2014

SOCIAAL STATUUT RTV Noord- Holland 1 december 2013 tot en met 30 april 2014 SOCIAAL STATUUT RTV Noord- Holland 1 december 2013 tot en met 30 april 2014 INHOUDSOPGAVE: Artikel 1 Definities... 4 a) Werkgever... 4 b) Werknemer... 4 c) CAO... 4 d) Werknemersorganisaties... 4 e) Bruto

Nadere informatie

Afspraken inzake boventalligheid en tijdelijk werk d.d.25 februari 2014

Afspraken inzake boventalligheid en tijdelijk werk d.d.25 februari 2014 Afspraken inzake boventalligheid en tijdelijk werk d.d.25 februari 2014 Aanleiding Rabobank Nederland enerzijds, en de vakorganisaties De Unie, FNV Bondgenoten en CNV Dienstenbond anderzijds, zijn op 25

Nadere informatie

De Raad van Toezicht en directie van Stichting Banenplan enerzijds en ABVAKABO/FNV en CNV publieke zaak anderzijds;

De Raad van Toezicht en directie van Stichting Banenplan enerzijds en ABVAKABO/FNV en CNV publieke zaak anderzijds; Sociaal plan Stichting Banenplan te Amersfoort. De Raad van Toezicht en directie van Stichting Banenplan enerzijds en ABVAKABO/FNV en CNV publieke zaak anderzijds; overwegende dat: door de Raad van Toezicht

Nadere informatie

Sociaal Plan Reorganisatie Splitsing Frontoffice/Backoffice MCB Nederland B.V. Versie 1.5, definitief 15 augustus 2012

Sociaal Plan Reorganisatie Splitsing Frontoffice/Backoffice MCB Nederland B.V. Versie 1.5, definitief 15 augustus 2012 Sociaal Plan Reorganisatie Splitsing Frontoffice/Backoffice MCB Nederland B.V. Versie 1.5, definitief 15 augustus 2012 Sociaal Plan MCB Nederland B.V. 1 Inhoud 1 1. Inleiding 2 2. Arbeidsvoorwaarden /

Nadere informatie

Sociaal Plan. Conelgro B.V. 1 februari - 31 december 2015

Sociaal Plan. Conelgro B.V. 1 februari - 31 december 2015 Sociaal Plan Conelgro B.V. 1 februari - 31 december 2015 Pagina 2 van 14 INHOUDSOPGAVE Pagina Hoofdstuk 1 : Inleiding 3 Hoofdstuk 2 : Algemene bepalingen 4 Hoofdstuk 3 : Begripsomschrijvingen 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

22 REGELS BIJ REORGANISATIE

22 REGELS BIJ REORGANISATIE 22 REGELS BIJ REORGANISATIE Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ========= ===== * Begripsomschrijvingen 22:1:1 * Werkingssfeer 22:1:2 * Mogelijke besluiten bij reorganisatie ten aanzien van de ambtenaar 22:1:3

Nadere informatie

S O C I A A L P L A N

S O C I A A L P L A N S O C I A A L P L A N 1. ALGEMENE BEPALINGEN EN UITGANGSPUNTEN 1.1 Siemens Nederland N.V. te Den Haag, verder te noemen werkgever, en de vertegenwoordigers van de Vakverenigingen, hebben overeenstemming

Nadere informatie

Sociale Regeling GROLSCHE BIERBROUWERIJ NEDERLAND B.V. 1 mei 2015-31 december 2015

Sociale Regeling GROLSCHE BIERBROUWERIJ NEDERLAND B.V. 1 mei 2015-31 december 2015 Sociale Regeling GROLSCHE BIERBROUWERIJ NEDERLAND B.V. 1 mei 2015-31 december 2015 ifale versie 22 april 2015 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Algemeen 2.1 Werkingsduur/looptijd 2.2 Werkingssfeer 2.3 Wijziging

Nadere informatie

1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens:

1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens: Hoofdstuk 14 Activeringsregeling (per 1 juli 2015) en pensioen A Activeringsregeling Artikel 1 Werkingssfeer 1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens:

Nadere informatie

Alles over ontslag met wederzijds goedvinden

Alles over ontslag met wederzijds goedvinden Alles over ontslag met wederzijds goedvinden Uw dienstverband bij uw werkgever kan op verschillende manieren eindigen. Behalve ontslag via UWV WERKbedrijf of via de kanton rechter, kunnen u en uw werkgever

Nadere informatie

FNV Bouw, gevestigd te Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van der Veer;

FNV Bouw, gevestigd te Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van der Veer; Afvloeiingsregeling Bald BV Partijen: Bald BV, gevestigd te Dongen, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar statutair directeur, de heer L.F. Postma, verder te noemen de werkgever; en FNV Bouw,

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de reorganisatie PostNL, branche Post en Pakketten.

Veelgestelde vragen over de reorganisatie PostNL, branche Post en Pakketten. Veelgestelde vragen over de reorganisatie PostNL, branche Post en Pakketten. Inhoud Voor wie geldt het sociaal plan PostNL 2013-2015?... 2 Ik krijg een aanbod voor nachtdiensten. Mag ik dit aanbod weigeren?...

Nadere informatie

# SOCIAAL PLAN. Arjowiggins Security B.V. te Ugchelen

# SOCIAAL PLAN. Arjowiggins Security B.V. te Ugchelen #1581627 SOCIAAL PLAN Arjowiggins Security B.V. te Ugchelen 5 december 2013 tot 1 juli 2014 1 De ondergetekenden, 1. Arjowiggins Security B.V. te Ugchelen, hierna te noemen: AWS en 2. FNV Bondgenoten De

Nadere informatie

Sociaal Plan A&O Services b.v.

Sociaal Plan A&O Services b.v. Sociaal Plan A&O Services b.v. Inhoud Preambule 1. Definities 2. Werkingssfeer en werkingsduur 3. Algemene bepalingen en voorwaarden 4. Hardheidsclausule 5. Gevolgen voor het personeel 6. Proces boventalligheid

Nadere informatie

6 Bijlage Sociaal Plan

6 Bijlage Sociaal Plan 6 Bijlage Sociaal Plan Dit Sociaal Plan wordt door partijen gezien als een regeling, van toepassing op werknemers die vallen onder de werking van de CAO Sociale Eenheid NS en die werkzaam zijn in een bedrijfsonderdeel

Nadere informatie

Sociaal Plan Nederlandse Orkesten. Ledenbijeenkomst over Onderhandelingsresultaat 31 mei 2012 te Utrecht

Sociaal Plan Nederlandse Orkesten. Ledenbijeenkomst over Onderhandelingsresultaat 31 mei 2012 te Utrecht Sociaal Plan Nederlandse Orkesten Ledenbijeenkomst over Onderhandelingsresultaat 31 mei 2012 te Utrecht Procedure Sociaal Plan Orkesten Overleg over diverse concept versies: - delegatie vakbonden - delegatie

Nadere informatie

Sociaal Plan Blokker B.V. Ten behoeve van aanpassing filiaalbezetting 2015. 1 april 2015 tot en met 31 december 2015

Sociaal Plan Blokker B.V. Ten behoeve van aanpassing filiaalbezetting 2015. 1 april 2015 tot en met 31 december 2015 Sociaal Plan Blokker B.V. Ten behoeve van aanpassing filiaalbezetting 2015 1 april 2015 tot en met 31 december 2015 Amsterdam, 18 maart 2015 Inhoudsopgave Sociaal Plan Blokker B.V. 1. Inleiding 4 2. Definities

Nadere informatie

S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V.

S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V. S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V. Amsterdam, februari 2015 1 Sociaal Afspraken de Persgroep Nederland --------------------------------------------------------

Nadere informatie

Addendum Calibris. bij Sociaal Plan WKBB 2014-2015

Addendum Calibris. bij Sociaal Plan WKBB 2014-2015 Addendum Calibris bij Sociaal Plan WKBB 2014-2015 Inhoud 1 Inleiding en aanleiding addendum... 3 2 Aanvullingen op Sociaal Plan d.d. 27 november 2014... 4 3 Overige aanvullingen faciliteiten... 7 kenniscentrum

Nadere informatie

CONCEPT enkel ter overleg dienend Onder voorbehoud goedkeuring aandeelhouders. Poppies concep SOCIAAL PLAN POPPIES NEDERLAND

CONCEPT enkel ter overleg dienend Onder voorbehoud goedkeuring aandeelhouders. Poppies concep SOCIAAL PLAN POPPIES NEDERLAND SOCIAAL PLAN POPPIES NEDERLAND DEFINITIES Belangstellingsregistratie Onder belangstellingsregistratie wordt verstaan het schriftelijk kenbaar maken van de voorkeur voor een functie. In het eventueel daarop

Nadere informatie

Sociaal Plan. V&D B.V. en La Place B.V. 1 maart 2015 tot en met 30 juni 2015

Sociaal Plan. V&D B.V. en La Place B.V. 1 maart 2015 tot en met 30 juni 2015 Sociaal Plan V&D B.V. en La Place B.V. 1 maart 2015 tot en met 30 juni 2015 V&D B.V., gevestigd te Amsterdam La Place B.V., gevestigd te Amsterdam hierna te noemen de Werkgever elk als partij ter ene zijde

Nadere informatie

Alles over ontslag met wederzijds goedvinden

Alles over ontslag met wederzijds goedvinden Alles over ontslag met wederzijds goedvinden Werkgever en werknemer kunnen afspreken om in onderling overleg het dienstverband te beëindigen. Dat heet ook wel ontslag met wederzijds goedvinden. U bent

Nadere informatie

Het Sociaal Plan is van toepassing op alle werknemers die direct betrokken zijn bij de gevolgen van de overname van VNU Media door de Persgroep:

Het Sociaal Plan is van toepassing op alle werknemers die direct betrokken zijn bij de gevolgen van de overname van VNU Media door de Persgroep: Sociaal Plan de Persgroep Nederland/VNU Media ----------------------------------------------------------------- Toepassingsgebied Het Sociaal Plan is van toepassing op alle werknemers die direct betrokken

Nadere informatie

CONCEPT. Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe

CONCEPT. Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe CONCEPT Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe Ondergetekenden Partijen de werkgever tot 1 januari 2007: - Stichting Icare, gevestigd te Meppel de werkgevers vanaf 1 januari

Nadere informatie

HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen

HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen Introductie Met de komst van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) vinden per 1 januari en 1 juli 2015 ingrijpende veranderingen in het arbeids-

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut. 3. Medezeggenschap

1. Inleiding. 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut. 3. Medezeggenschap Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut 3. Medezeggenschap 4. Vakorganisaties en sociaal statuut 4.1 in welke gevallen moet er overleg met de vakorganisaties worden gevoerd?

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN Koninklijke BAM Groep nv 13 mei 2009

SOCIAAL PLAN Koninklijke BAM Groep nv 13 mei 2009 SOCIAAL PLAN Koninklijke BAM Groep nv 13 mei 2009 Datum 13 mei 2009 Kenmerk SOCIAAL PLAN BAM v20090420 def a.doc/ DVV/ PLE SOCIAAL PLAN Koninklijke BAM Groep nv pagina 1 van 15 INHOUD INLEIDING ALGEMENE

Nadere informatie

Sociaal Plan Blokker Holding B.V. 17 mei 2016 tot en met 16 met 2017 (looptijd van één jaar)

Sociaal Plan Blokker Holding B.V. 17 mei 2016 tot en met 16 met 2017 (looptijd van één jaar) Sociaal Plan Blokker Holding B.V. 17 mei 2016 tot en met 16 met 2017 (looptijd van één jaar) Amsterdam, [datum] 2016 Inhoudsopgave Sociaal Plan Blokker Holding B.V. Inhoud 1. Inleiding... 4 2. Definities...

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013

SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013 SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013 28 juni 2010-1 - INHOUDSOPGAVE 1. Begripsbepalingen pagina 3 2. Geldigheidsduur, werkingssfeer, hardheidsclausule pagina 4 3. Uitgangspunten pagina

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. namens. de Vereniging ABVAKABO / FNV, de heer P. Weijland. CNV Publieke Zaak, de heer F. Doedens.

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. namens. de Vereniging ABVAKABO / FNV, de heer P. Weijland. CNV Publieke Zaak, de heer F. Doedens. SOCIAAL PLAN In het kader van de overdracht van de activiteiten van Rijn-Side, onderdeel van de Stichting Passade te Arnhem naar de Stichting Pactum jeugdzorg & educatie te Arnhem per........ De ondergetekenden,

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN De Combi Groep BV

SOCIAAL PLAN De Combi Groep BV SOCIAAL PLAN De Combi Groep BV Geldend van..april 2013 tot 1 maart 2014 INHOUDSOPGAVE 2 Hoofdstuk 1 Algemeen Hoofdstuk 2 Definities Hoofdstuk 3 Werkingssfeer Sociaal Plan Hoofdstuk 4 Begeleiding Hoofdstuk

Nadere informatie

Magentazorg. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015

Magentazorg. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015 Magentazorg Addendum Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015 versie 12 augustus 2014 Pagina 1 van 8 Verklaring Aldus overeengekomen te Heerhugowaard op 21 augustus 2014 tussen: De werkgever: Stichting

Nadere informatie

Concept Sociaal plan privatisering Zwembad t Baafje

Concept Sociaal plan privatisering Zwembad t Baafje Concept Sociaal plan privatisering Zwembad t Baafje MEDEDELING IN HET KADER VAN DE AANBESTEDING ZWEMBAD t BAAFJE AAN GEINTERESSEERDE PARTIJEN Voorliggend concept sociaal plan kan de goedkeuring van zowel

Nadere informatie

Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan

Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan Ex art. 1.3.7 CAO W&MD en ex art. 1.4.8 CAO Kinderopvang Sociaal plan d.d. 23 juni 2011 De ondergetekenden, MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening,

Nadere informatie

Inhoudsopgave 2 Doelstelling en werkingssfeer 3. Voorkomen boventalligheid 6. Boventallig met interne herplaatsing 7

Inhoudsopgave 2 Doelstelling en werkingssfeer 3. Voorkomen boventalligheid 6. Boventallig met interne herplaatsing 7 Maatregelen voor het opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Hoofdstuk 1. Hoofdstuk 2. Hoofdstuk 3. Hoofdstuk 4. Hoofdstuk 5. Hoofdstuk 6. Hoofdstuk 7. Hoofdstuk

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN ENRICHMENT TECHNOLOGY NEDERLAND B.V. 1 juni december 2015

SOCIAAL PLAN ENRICHMENT TECHNOLOGY NEDERLAND B.V. 1 juni december 2015 #1561985 SOCIAAL PLAN ENRICHMENT TECHNOLOGY NEDERLAND B.V. 1 juni 2013-31 december 2015 Versie juli 2013 De ondergetekenden, 1. Enrichment Technology Nederland B.V., gevestigd te Almelo, hierna te noemen

Nadere informatie

Sociaal Plan ECN januari 2011

Sociaal Plan ECN januari 2011 Sociaal Plan ECN 2011 13 januari 2011 Preambule... 3 Artikel 1 Definities... 4 Artikel 2 Werkingssfeer en werkingsduur... 5 a. Werkingssfeer... 5 b. Werkingsduur... 5 c. Wijzigingen... 5 d. Registratie...

Nadere informatie

3F UITTREKSEL. Samen Sterker Verder

3F UITTREKSEL. Samen Sterker Verder 3F UITTREKSEL van het Sociaal Plan FNV in Beweging 1 maart 2013 1 oktober 2018 en art. 6 uit het Sociaal Plan tussen FNV Personeel en FNV KIEM van 18 maart 2016 i.v.m. art. 2:334f lid 2 sub g BW Samen

Nadere informatie

Sociaal Plan. V&D B.V. en La Place B.V. 1 juli 2013 tot 1 januari 2015

Sociaal Plan. V&D B.V. en La Place B.V. 1 juli 2013 tot 1 januari 2015 Sociaal Plan V&D B.V. en La Place B.V. 1 juli 2013 tot 1 januari 2015 V&D B.V., gevestigd te Amsterdam La Place B.V., gevestigd te Amsterdam hierna te noemen de Werkgever elk als partij ter ene zijde en

Nadere informatie

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST VASTSTELLINGSOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. WERKGEVER, gevestigd en kantoorhoudende te [ADRES], hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door [VERTEGENWOORDIGER], hierna te noemen: "werkgever"; en 2.

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog

CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog Inleiding/aanleiding CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog De Gemeente Den Haag heeft bezuinigingen aangekondigd die ingaan per 1 januari 2013 en die tot gevolg hebben dat Stichting Boog een reorganisatie

Nadere informatie

Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV

Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV versie 2 september 2011 Pagina 1 1. Inleiding In het kader van het faillissement van DELTA Biovalue BV en daarmee van DELTA

Nadere informatie

3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke Zaak gevestigd te s Gravenhage

3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke Zaak gevestigd te s Gravenhage 4.4. Het Sociaalplan De betrokken partijen. De ondergetekenden: 1. - Stichting Welzijn Meppel - Stichting Welzijn Westerveld 2. enerzijds en 3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke

Nadere informatie

1.1 Doel Het doel van dit sociaal plan is om de nadelige sociale gevolgen van reorganisaties voor

1.1 Doel Het doel van dit sociaal plan is om de nadelige sociale gevolgen van reorganisaties voor Sociaal plan Meander Medisch Centrum Inleiding Voor u ligt het sociaal plan van Meander Medisch Centrum. Om klantvriendelijke, deskundige en betrouwbare zorg te leveren aan onze patiënten zijn wij voortdurend

Nadere informatie

Sociaal plan 2015-2018. Maatregelen voor het voorkomen en opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV

Sociaal plan 2015-2018. Maatregelen voor het voorkomen en opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV Sociaal plan 2015-2018 Maatregelen voor het voorkomen en opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Doelstelling en werkingssfeer 3 Looptijd 4 Definities 4 Hardheidsclausule

Nadere informatie

voor het personeel van NXP Semiconductors Netherlands B.V. NXP Software B.V.

voor het personeel van NXP Semiconductors Netherlands B.V. NXP Software B.V. Sociaal Plan 2014 voor het personeel van NXP Semiconductors Netherlands B.V. NXP Software B.V. Looptijd: 8 mei 2014 tot en met 30 juni 2015 Datum: 8 mei 2014 Page 1 of 14 Inhoudsopgave 1 Definities 2 Inleiding

Nadere informatie

Sociaal Overdrachts Protocol. Overeenkomst tussen

Sociaal Overdrachts Protocol. Overeenkomst tussen Sociaal Overdrachts Protocol Overeenkomst tussen Werkgevers Stichting Medische Diagnostiek, gevestigd aan de Spaarnepoort 3, 2134 TM Hoofddorp, (hierna aangeduid als Medial ), in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende de partij ter andere zijde,

zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende de partij ter andere zijde, SOCIAAL OVERDRACHTSPROTOCOL Overeenkomst tussen Werkgevers LUMC (Geboortehuis Leiden, GHL), gevestigd aan de Albinusdreef 2, 2333 ZA Leiden, (hierna aangeduid als LUMC ), in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Interventies eerder en meer inzetten: introductie nieuwe fasen vóór de ATC-fase

Interventies eerder en meer inzetten: introductie nieuwe fasen vóór de ATC-fase Eindbod nieuw Sociaal Plan Achmea - 7 april 2014 Hieronder zijn de hoofdlijnen van het eindbod van Achmea voor het nieuwe Sociaal Plan weergeven. Het betreft wijzigingen en aanvullingen op het huidig Sociaal

Nadere informatie

Sociaal Plan F. van Lanschot Bankiers N.V. 9 april 2012 tot 1 januari 2015

Sociaal Plan F. van Lanschot Bankiers N.V. 9 april 2012 tot 1 januari 2015 Sociaal Plan F. van Lanschot Bankiers N.V. 9 april 2012 tot 1 januari 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Algemeen 3 2.1 Definities 3 2.2 Looptijd Sociaal Plan 4 2.3 Werkingssfeer 4 2.4 Beroepscommissie

Nadere informatie

Onderhandelaarsakkoord 4 september2015 Sociaal Overdrachtsprotocol voor werknemers van MGG die overgaan naar MSNW

Onderhandelaarsakkoord 4 september2015 Sociaal Overdrachtsprotocol voor werknemers van MGG die overgaan naar MSNW Onderhandelaarsakkoord 4 september2015 Sociaal Overdrachtsprotocol voor werknemers van MGG die overgaan naar MSNW Verklaring: MCA Gemini Groep, Medisch Specialisten Noord West en de werknemersorganisaties

Nadere informatie

Twee jaar Wet Werk en Zekerheid

Twee jaar Wet Werk en Zekerheid Twee jaar Wet Werk en Zekerheid Top 10 van wat elke werkgever inmiddels zou moeten weten juni 2017 Inhoudsopgave 1. Proeftijd 2. Concurrentiebeding 3. Ketenregeling 4. Beëindiging arbeidsovereenkomst bepaalde

Nadere informatie

Medewerkersbijeenkomst Turien & Co. Alkmaar. Carla Kiburg (FNV Finance) / Joop Hofland (De Unie) 31 maart 2016

Medewerkersbijeenkomst Turien & Co. Alkmaar. Carla Kiburg (FNV Finance) / Joop Hofland (De Unie) 31 maart 2016 Medewerkersbijeenkomst Turien & Co. Alkmaar Carla Kiburg (FNV Finance) / Joop Hofland (De Unie) 31 maart 2016 Overleg over Sociaal Plan 22 februari medewerkersbijeenkomst Gesprekken met Turien en samen

Nadere informatie

Het zwaarwegend belang moet overigens aanwezig zijn bij aangaan van het concurrentiebeding of relatiebeding, maar ook bij einde van het contract.

Het zwaarwegend belang moet overigens aanwezig zijn bij aangaan van het concurrentiebeding of relatiebeding, maar ook bij einde van het contract. Het nieuwe arbeidsrecht en ontslagrecht 2015 (De Wet Werk en Zekerheid voor werknemers) In 2015 is en wordt het arbeidsrecht en ontslagrecht ingrijpend veranderd. De nieuwe wetgeving is gericht op arbeidsmobiliteit.

Nadere informatie

Plan Van Werk naar Werk. FNV en De Unie. 13 mei 2015-30 juni 2018

Plan Van Werk naar Werk. FNV en De Unie. 13 mei 2015-30 juni 2018 Finaal bod 12 mei 2015 Plan Van Werk naar Werk Avantor Performance Materials B.V. en FNV en De Unie 13 mei 2015-30 juni 2018 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 2 2 DEFINITIES... 3 3 WERKINGSSFEER PLAN... 5 4

Nadere informatie

Wat kies jij? Wegwijzer in het fasemodel

Wat kies jij? Wegwijzer in het fasemodel Wat kies jij Wegwijzer in het fasemodel Van inkomen naar inkomen dit helpt PostNL helpt je op verschillende manieren. Met name via een financiële vergoeding, begeleiding van werk naar werk door Mobility

Nadere informatie

PAPYRUS. Sociaal Plan. Papyrus Groep Nederland B.V. Looptijd: 1 juni 2011-1 juni 2013

PAPYRUS. Sociaal Plan. Papyrus Groep Nederland B.V. Looptijd: 1 juni 2011-1 juni 2013 Sociaal Plan Papyrus Groep Nederland B.V. Looptijd: 1 juni 2011-1 juni 2013 27 april 2011 Inhoud sociaal plan 1. Algemene bepalingen artikel 1 Aanleiding sociaal plan artikel 1.2 Overleg artikel 1.3 Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Beëindiging van de arbeidsovereenkomst

Beëindiging van de arbeidsovereenkomst Beëindiging van de arbeidsovereenkomst Het huidige arbeidsrecht Het arbeidsrecht kent een gesloten stelsel van ontslagrecht. Dit betekent dat een arbeidsovereenkomst alleen op de in de wet geregelde manieren

Nadere informatie

Samenvatting. SOCIAAL PLAN `van werk naar werk` DUTCHMEDIA PUBLICATIE

Samenvatting. SOCIAAL PLAN `van werk naar werk` DUTCHMEDIA PUBLICATIE van versienummer Versie 2.0 atum 11 juni 2007 Samenvatting SOCIAAL PLAN `van werk naar werk` DUTCHMEDIA PUBLICATIE 1 Inleiding In de periode van medio maart tot medio juni zijn vakbonden en werkgever met

Nadere informatie

MEMO WIJZIGINGEN ARBEIDSRECHT 2015

MEMO WIJZIGINGEN ARBEIDSRECHT 2015 Van : mr. Inka de Jong Datum : 12 december 2014 Betreft : Wijzigingen in het arbeidsrecht met ingang van 1 januari 2015 Geachte relatie, Met ingang van 1 januari 2015 vinden er gefaseerd belangrijke wijzigingen

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 1. ALGEMENE BEPALINGEN EN UITGANGSPUNTEN

SOCIAAL PLAN 1. ALGEMENE BEPALINGEN EN UITGANGSPUNTEN SOCIAAL PLAN 1. ALGEMENE BEPALINGEN EN UITGANGSPUNTEN 1.1 Siemens Nederland N.V. te Den Haag, verder te noemen werkgever, en de vertegenwoordigers van de vakverenigingen, hebben overeenstemming bereikt

Nadere informatie

Nieuwe Werkbegeleidingsplan DSM

Nieuwe Werkbegeleidingsplan DSM Nieuwe Werkbegeleidingsplan DSM VAKORGANISATIES EN DSM ZIJN EEN NIEUW WERKBEGELEIDINGSPLAN OVEREENGEKOMEN ALS ONDERDEEL VAN HET AKKOORD VOOR DE EEN 1 CAO. HIEROVER VOLGT NADERE UITLEG OVER HET NIEUWE PLAN

Nadere informatie

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks Fusie convenant 1 van 7 INLEIDING Het fusie convenant bestaat uit: - het doorlopend

Nadere informatie

Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden?

Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden? Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden? Op 18 februari 2014 is de Wet Werk en Zekerheid aangenomen. Op internet zijn veel plukjes informatie te vinden. Hieronder volgt een overzicht van

Nadere informatie

Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen

Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen Onderhandelaarsakkoord d.d. 23 maart 2011 Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen Sociaal plan d.d. 29 april 2011 De ondergetekenden, MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, MOgroep

Nadere informatie

Maatregelen voor het opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV. Met opmaak: Nederlands (standaard)

Maatregelen voor het opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV. Met opmaak: Nederlands (standaard) Maatregelen voor het opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV Met opmaak: Nederlands (standaard) Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Doelstelling en werkingssfeer 3 Looptijd 4 Definities 4 Hardheidsclausule

Nadere informatie

CRH Bouwmaterialenhandel BV

CRH Bouwmaterialenhandel BV CRH Bouwmaterialenhandel BV Sociaal Plan CRH Bouwmaterialenhandel BV Looptijd van 1 juni 2013 tot 1 januari 2015 Sociaal Plan CRH Bouwmaterialenhandel 1 juni 2013 tot 1 januari 2015 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk

Nadere informatie

Nieuwsbrief: Dusseldorp legt eindbod op tafel

Nieuwsbrief: Dusseldorp legt eindbod op tafel Nieuwsbrief: Dusseldorp legt eindbod op tafel Eén nieuwsbrief voor jezelf en een extra om aan je collega uit te delen. Beste FNV leden werkzaam bij Dusseldorp, beste Dusseldorp werknemers, Hierbij ontvangen

Nadere informatie

ABVAKABO FNV. Algemeen directeur XXXX

ABVAKABO FNV. Algemeen directeur XXXX Preambule De ondergetekenden, Stichting xxxxx enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer, anderzijds, verklaren hiermee het Sociaal Plan xxxx te zijn overeengekomen, welke de personele

Nadere informatie

TRANSITIEVERGOEDING & SOCIAAL PLAN. Dr. mr. Steven Jellinghaus & mr. Karen Maessen De Voort Advocaten I Mediators

TRANSITIEVERGOEDING & SOCIAAL PLAN. Dr. mr. Steven Jellinghaus & mr. Karen Maessen De Voort Advocaten I Mediators TRANSITIEVERGOEDING & SOCIAAL PLAN Dr. mr. Steven Jellinghaus & mr. Karen Maessen De Voort Advocaten I Mediators Wat is een sociaal plan? Niet wettelijk geregeld Spelregels en/of compensatie bij ondernemingsbeslissing

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN. De ondergetekenden,

CONCEPT SOCIAAL PLAN. De ondergetekenden, CONCEPT SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1 de Stichting Leo Stichting Groep, gevestigd te Apeldoorn, 2 de Stichting Leo Stichting Beheer, gevestigd te Apeldoorn, 3 de Stichting Bredervoort LSG, gevestigd

Nadere informatie

Sociaal Plan ANP. .oktober 2009 tot en met 31 december 2010. Overeengekomen op..oktober 2009 door ANP. de vakorganisaties NVJ en FNV KIEM

Sociaal Plan ANP. .oktober 2009 tot en met 31 december 2010. Overeengekomen op..oktober 2009 door ANP. de vakorganisaties NVJ en FNV KIEM Sociaal Plan ANP.oktober 2009 tot en met 31 december 2010 Overeengekomen op..oktober 2009 door ANP en de vakorganisaties NVJ en FNV KIEM (22 oktober 2009) 1 INLEIDING Het voorliggende sociaal plan is overeengekomen

Nadere informatie

Emmer Compascuum, 1 oktober 2015

Emmer Compascuum, 1 oktober 2015 Emmer Compascuum, 1 oktober 2015 Op 1 oktober 2015 is een principe akkoord bereikt tussen Fresenius Hemocare Netherlands B.V. en de vakorganisaties FNV, CNV Vakmensen en De Unie met betrekking tot het

Nadere informatie