Sociaal Overdrachts Protocol. Overeenkomst tussen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sociaal Overdrachts Protocol. Overeenkomst tussen"

Transcriptie

1 Sociaal Overdrachts Protocol Overeenkomst tussen Werkgevers Stichting Medische Diagnostiek, gevestigd aan de Spaarnepoort 3, 2134 TM Hoofddorp, (hierna aangeduid als Medial ), in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Jaap H.M. Dijkman, voorzitter raad van bestuur En Diaconessenhuis Leiden, gevestigd aan de Houtlaan 55, 2334 CK Leiden (hierna aangeduid als Diaconessenhuis Leiden ), in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer J.G.(Hans) den Hollander, lid raad van bestuur zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormend de partij ter ener zijde, En Organisaties van werknemers AbvaKabo FNV, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw L. Groen bestuurder onderdeel Zorg; CNV Publieke Zaak, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer J. Veldt bestuurder CNV Publieke Zaak; FBZ ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer A. Warmer vakbondsbestuurder FBZ; NU 91 ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door M. Froklage bestuurder NU 91 zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende de partij ter andere,

2 Artikel 1 Werkingssfeer Dit protocol wordt aangegaan in verband met de overdracht van het klinisch chemisch laboratorium van Diaconessenhuis Leiden en de daarbij betrokken werknemers aan de overnemende partij Medial per 1 juli De overname betreft een overname van onderneming in de zin van art 7: 662 e.v. BW (wet overgang ondernemingen). Dit sociaal overdrachtsprotocol is van toepassing op alle werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd met Diaconessenhuis Leiden werkzaam bij het klinisch chemisch laboratorium van Diaconessenhuis Leiden. Voor de werknemers met een dienstverband voor bepaalde tijd welke eindigt op of vóór de datum waarop de activiteiten worden overgedragen aan Medial, zijn de artikelen in dit document niet van toepassing. Artikel 2 Werkgelegenheid Er vallen geen gedwongen ontslagen als gevolg van de overdracht van het klinisch chemisch laboratorium van Diaconessenhuis Leiden aan Medial.

3 Artikel 3 Arbeidsovereenkomst Bij de overdracht gaan de bestaande rechten en verplichtingen uit de arbeidsovereenkomsten van de werknemers van het klinisch chemisch laboratorium van Diaconessenhuis Leiden van rechtswege over op Medial, met inachtneming van het overige in dit protocol bepaalde. Aaneengesloten diensttijd doorgebracht bij het Diaconessenhuis Leiden en haar rechtsvoorgangers, wordt door Medial overgenomen. Artikel 4 Arbeidsvoorwaarden en pensioendeelname Bij Diaconessenhuis Leiden en bij Medial zijn zowel de CAO Ziekenhuizen als het Pensioenfonds Zorg & Welzijn ( uitgevoerd door PGGM) van toepassing. Er zal derhalve geen sprake van wijziging van pensioenregeling zijn. Artikel 5 Personeelsdossier De personeelsdossiers van de werknemers van het klinisch chemisch laboratorium van Diaconessenhuis Leiden worden in het kader van de overdracht naar Medial overgedragen aan overnemende partij. De personeelsdossiers van de medewerkers die overgaan naar Medial zullen aan de verkrijgende organisatie Medial geschoond worden overgedragen. Medewerkers kunnen vooraf inzage krijgen in hun personeelsdossier, indien men dat wenst. Artikel 7:663 BW Er is geen wettelijke bepaling die precies voorschrijft wat aan personeelsgegevens mee overgaat. Het uitgangspunt is dan artikel 7:663 BW: De nieuwe werkgever moet in staat worden gesteld de rechten en verplichtingen die uit de arbeidsovereenkomst en derhalve uit de arbeidsrelatie tussen hem en de van rechtswege overgenomen werknemer voortkomen, op te volgen. Aan gegevens zijn dat derhalve: 1. De arbeidsovereenkomst met aanstellings- en arbeidsvoorwaarden, bijlagen waaruit verdere afspraken blijken over de functie en de arbeidsvoorwaarden. Dit zijn bijvoorbeeld ook lopende studiekostenvergoeding of -aanspraken, vakantie-aanspraken, etc.; 2. de identiteitsgegevens; 3. de gegevens uit de salarisadministratie, die voor de loonbelasting, sociale verzekeringen en personele verzekeringen van belang zijn. Tevens verleende voorschotten en leningen;

4 4. voor zover aanwezig relevante re-integratieverslagen of arboverslagen in het kader van bijzondere persoonlijke mogelijkheden / omstandigheden of lopende re-integratie in geval van ziekte. Personeelsgegevens die niet overgaan, tenzij: verslagen van jaargesprekken zijn alleen relevant voor zover dit in verband met bovengenoemde noodzakelijk is. Als de afdeling als geheel overgaat - dus in ongewijzigde organisatorisch verband met dezelfde leidinggevende dan gaan de laatste twee verslagen wel over in het kader van continuering jaargesprekken; berispingen en schorsingen gaan over, mits zij relevant zijn voor de verkrijgende werkgever en/of de wettelijke bewaartermijn nog niet is verstreken (5 jaar). Artikel 6 Verworven rechten De verworven rechten van de betrokken werknemers zijn voor de overdracht door de Diaconessenhuis Leiden geïnventariseerd en vastgesteld en bij Medial bekend gemaakt. Deze verworven rechten gaan onverkort mee over naar Medial Artikel 7 Salaris Het huidige salaris van de werknemers, op basis van de huidige CAO-Ziekenhuizen die op de werknemers van toepassing is, wordt bij de overdracht ongewijzigd overgenomen door de overnemer. Bestaande salarisgaranties worden eveneens overgenomen. Artikel 8 Werktijden Er zal door de overdracht voor de individuele werknemers geen wijziging in de omvang van het aantal uren plaatsvinden. De voor de overdracht geldende werktijden worden na de overdracht gerespecteerd en alleen in onderling overleg tussen overnemende partij en een werknemer gewijzigd. Artikel 9 Regelingen Alle individueel gemaakte afspraken op grond van het meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden worden met de overdracht door Medial overgenomen voor zover fiscaal toelaatbaar. Indien het fiscaal niet toelaatbaar is om de reeds gemaakte afspraken aan Medial over te dragen, zal op individueel niveau maatwerk geleverd worden.

5 Artikel 10 Reiskostenvergoedingen Na de overdracht zal de werknemer van Medial tenminste dezelfde tegemoetkoming in de kosten van het woon-werkverkeer ontvangen. Per 1 januari 2012 geldt bij zowel Diaconessenhuis Leiden als bij Medial de afspraak ten aanzien van reiskosten van 8 cent per kilometer conform artikel 12.1 lid 1 en lid 2 CAO ziekenhuizen Indien een eventueel nieuwe werklocatie aantoonbaar meer reiskosten woon-/werkverkeer voor de werknemer met zich meebrengt, dan is met ingang van de datum waarop de werkzaamheden op de nieuwe werklocatie aanvangen artikel 6.4 uit het Sociaal Plan Medial tevens van toepassing bovenop de afspraak CAO ziekenhuizen zoals hier genoemd wordt. Artikel 11 Vakantieverlof en PLB uren Verlofrechten en PLB uren gaan met de medewerker mee over naar Medial. Met medewerkers die 100 of meer verlofuren meenemen, wordt een gesprek gevoerd over de afbouw van deze uren (in lijn met het beleid van Medial op dit gebied). Nog te compenseren overwerkuren die langer dan 6 maanden geleden zijn ontstaan worden niet meegenomen naar Medial, hierbij in lijn aansluitend met de afspraken hierover in de CAO. Artikel 12 Werknemer volgt functie De werknemers volgen van rechtswege de CAO-functie die zij conform contract bekleden op het moment dat de werkzaamheden over gaan naar de overnemende partijen. Dat geldt ook voor werknemers die op het moment van overdracht (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt zijn. Functies bij Medial hebben veelal een andere benaming maar komen voor wat betreft taken in grote lijnen overeen met de functies bij Diaconessenhuis Leiden. Daar waar maatwerk geleverd moet worden, zal dit worden toegepast in overleg met de betreffende medewerker. Artikel 13 Hardheidsclausule Indien dit protocol leidt tot een voor de werknemer onbillijke en/of onredelijke situatie dan zal Medial ter compensatie in gunstige zin voor de werknemer van dit protocol afwijken. Bij verschil van mening tussen de werknemer en overnemende partij over de interpretatie van onbillijkheid en/of onredelijkheid, dan wel over de getroffen afwijkende beslissing, kan de werknemer een en ander voorleggen aan de sociale begeleidingscommissie van Medial.

6 Na de overgang van de medewerkers van het klinische chemisch laboratorium van Diaconessenhuis Leiden naar Medial als werkgever, zal het Sociaal Plan van Medial op hen van toepassing zijn. Na de overname door Medial zal vanaf de datum van overname voor de overgenomen medewerkers vanuit Diaconessenhuis Leiden nog tot een jaar na deze datum gelden dat zij bij sollicitaties op functies binnen Diaconessenhuis Leiden, gezien zullen worden alsof zij interne kandidaten zouden zijn. Dat betekent dat zij, na sollicitatie, bij gelijk gebleken geschiktheid voor een functie voorrang hebben op externe kandidaten. Artikel 14 Interpretatie overdrachtsprotocol Ingeval er bij de uitvoering van dit overdrachtsprotocol verschil van inzicht ontstaat over de toepassing en interpretatie hiervan, dan zullen partijen betrokken bij de totstandkoming daarvan hierover een gezamenlijke uitspraak doen. Het bepaalde laat onverlet de mogelijkheid het geschil voor te leggen aan de rechter. Aldus overeengekomen te Leiden, op.. H.M. Dijkman, voorzitter raad van bestuur Medial J.G.(Hans) den Hollander, lid raad van bestuur Diaconessenhuis Leiden L. Groen, AbvaKabo FNV J. Veldt, CNV Publieke Zaak A. Warmer, FBZ

7 M. Froklage, Nu 91

Doorlopend Sociaal Plan Ziekenhuis Bernhoven 2008-2013

Doorlopend Sociaal Plan Ziekenhuis Bernhoven 2008-2013 Doorlopend Sociaal Plan Ziekenhuis Bernhoven 2008-2013 doorlopend sociaal plan versie definitief 15 november 2008 1 Ondergetekenden: De stichting ziekenhuis Bernhoven gevestigd te Bernheze, te noemen de

Nadere informatie

DOORLOPEND. SOCIAAL PLAN Atrium-Orbis

DOORLOPEND. SOCIAAL PLAN Atrium-Orbis DOORLOPEND SOCIAAL PLAN Atrium-Orbis INHOUD Preambule 1. Inleiding 2. Begripsbepalingen 3. Algemene bepalingen 3.1 Reikwijdte 3.2 Werkingsduur en overleg 3.3 Interpretatie 3.4 Hardheidsclausule algemeen

Nadere informatie

BIJLAGE 11. Sociaal plan Ten Boer ten behoeve van model Ten Boer - Groningen

BIJLAGE 11. Sociaal plan Ten Boer ten behoeve van model Ten Boer - Groningen BIJLAGE 11 Sociaal plan Ten Boer ten behoeve van model Ten Boer - Groningen Versie 26 juni 2006 Inhoudsopgave Ten Boer, 26 juni 2006...1 Inhoudsopgave...2 Toepassing sociaal plan... 4 1 Begripsbepalingen...

Nadere informatie

Sociaal Plan Diakonessenhuis Utrecht/Zeist/Doorn 2013-2016. Van werk naar werk

Sociaal Plan Diakonessenhuis Utrecht/Zeist/Doorn 2013-2016. Van werk naar werk Sociaal Plan Diakonessenhuis Utrecht/Zeist/Doorn 2013-2016 Van werk naar werk Status: versie 14 februari 2014 (V3) Sociaal Plan, V3, versie 14 februari 2014 1 Inhoud INLEIDING... 4 1. ALGEMENE BEPALINGEN...

Nadere informatie

Bedrijfsonderdeel / afdeling waarop dit document betrekking heeft

Bedrijfsonderdeel / afdeling waarop dit document betrekking heeft Sociaal Plan Soort document Kies uit: - Beleidsnotitie Doel Bedrijfsonderdeel / afdeling waarop dit document betrekking heeft Kies uit: - Organisatie breed Het waarborgen van de rechtszekerheid voor medewerkers

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan Organisatieontwikkeling. 1 april 2012

Doorlopend Sociaal Plan Organisatieontwikkeling. 1 april 2012 Doorlopend Sociaal Plan Organisatieontwikkeling 1 april 2012 INHOUDSOPGAVE 1 Preambule...3 2 Begripsbepalingen...4 3 Algemene bepalingen...6 4 Regels bij organisatieverandering...7 4.1 Organisatiestructuur

Nadere informatie

Regeling Sociaal plan Openbare Bibliotheken

Regeling Sociaal plan Openbare Bibliotheken Regeling Sociaal plan Openbare Bibliotheken Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Hoofdstuk 2 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel

Nadere informatie

FNV Bouw, gevestigd te Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van der Veer;

FNV Bouw, gevestigd te Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van der Veer; Afvloeiingsregeling Bald BV Partijen: Bald BV, gevestigd te Dongen, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar statutair directeur, de heer L.F. Postma, verder te noemen de werkgever; en FNV Bouw,

Nadere informatie

Bijlage 6 bij de cao APG Groep. Sociaal Plan APG GROEP plan voor de opvang van de sociale gevolgen van reorganisaties

Bijlage 6 bij de cao APG Groep. Sociaal Plan APG GROEP plan voor de opvang van de sociale gevolgen van reorganisaties Bijlage 6 bij de cao APG Groep Sociaal Plan APG GROEP plan voor de opvang van de sociale gevolgen van reorganisaties Inhoud BIJLAGE 6 BIJ DE CAO APG GROEP... 1 HOOFDSTUK 1 DEFINITIES... 4 ARTIKEL 1. WERKGEVER...

Nadere informatie

Sociaal Plan Kenniscentra Beroepsonderwijs Bedrijfsleven

Sociaal Plan Kenniscentra Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Sociaal Plan Kenniscentra Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Sociaal Plan WKBB, versie 27 november 2014 1 Sociaal Plan Kenniscentra Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Inleiding Als gevolg van de in het Regeerakkoord

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 1 januari 2013-1 januari 2015

SOCIAAL PLAN 1 januari 2013-1 januari 2015 SOCIAAL PLAN 1 januari 2013-1 januari 2015 Woonzorggroep Samen Jacob Ruysdaellaan 30 1741 KW Schagen 1 INLEIDING Woonzorggroep Samen hecht grote waarde aan goed werkgeverschap en streeft vanuit die gedachte

Nadere informatie

Maatregelen voor het opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV. Met opmaak: Nederlands (standaard)

Maatregelen voor het opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV. Met opmaak: Nederlands (standaard) Maatregelen voor het opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV Met opmaak: Nederlands (standaard) Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Doelstelling en werkingssfeer 3 Looptijd 4 Definities 4 Hardheidsclausule

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. 1 oktober 2014 tot 1 maart 2016

SOCIAAL PLAN. 1 oktober 2014 tot 1 maart 2016 SOCIAAL PLAN 1 oktober 2014 tot 1 maart 2016 Schakelring/sociaal plan/defintief; september 2014 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 4 2. ALGEMENE BEPALINGEN 7 2.1 Uitgangspunten 7 2.2 Werkingssfeer 7 2.3 Begripsbepalingen

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Landelijke Publieke Omroepen 1 juni 2010 t/m 30 juni 2013 verlengd t/m 31 december 2013 hierna verlengd t/m 31 december 2014

SOCIAAL PLAN. Landelijke Publieke Omroepen 1 juni 2010 t/m 30 juni 2013 verlengd t/m 31 december 2013 hierna verlengd t/m 31 december 2014 SOCIAAL PLAN Landelijke Publieke Omroepen 1 juni 2010 t/m 30 juni 2013 verlengd t/m 31 december 2013 hierna verlengd t/m 31 december 2014 Preambule... 4 Artikel 1 Definities... 6 a) Werkgever... 6 b) Werknemer...

Nadere informatie

PRINCIPEAKKOORD SOCIAAL PLAN. Thuiszorg Het Friese Land

PRINCIPEAKKOORD SOCIAAL PLAN. Thuiszorg Het Friese Land PRINCIPEAKKOORD SOCIAAL PLAN Thuiszorg Het Friese Land Datum: 1 maart 2011 1 Aldus overeengekomen: De werkgever: Stichting Thuiszorg Het Friese Land De heer K. Kuilman Directeur/bestuurder Leeuwarden d.d.

Nadere informatie

Parenco B.V. Collectieve Arbeidsovereenkomst

Parenco B.V. Collectieve Arbeidsovereenkomst Parenco B.V. Collectieve Arbeidsovereenkomst Looptijd 1 januari 2013 t/m 31 december 2015 Parenco BV Veerweg 1 6871 AV Renkum T 0317 361 911 F 0317 317 645 info@parenco.com 1 De beloning van BHV-uren is

Nadere informatie

Akkoord Sociaal Plan Jeugdzorg

Akkoord Sociaal Plan Jeugdzorg Akkoord Sociaal Plan Jeugdzorg INHOUDSOPGAVE 1. Algemene bepalingen... 4 1.1 Inleiding... 4 1.2 Doel... 5 1.3 Uitgangspunten... 5 1.4 Looptijd... 6 1.5 Werkingssfeer... 6 1.6 Cumulatie van aanspraken...

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. GroenWest. concept

SOCIAAL PLAN. GroenWest. concept SOCIAAL PLAN GroenWest concept Datum: 30-04-2014 Op basis van onderhandelingsresultaat d.d. 22-04-2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Uitgangspunten... 5 3. Definities... 6 4. Plaatsingsprocedure...

Nadere informatie

Sociaal Plan. Van Hoogevest Bouw Onderhoud & Renovatie. Van Werk Naar Werk. Afslanking van het bouwbedrijf. en het mobiliteitsplan

Sociaal Plan. Van Hoogevest Bouw Onderhoud & Renovatie. Van Werk Naar Werk. Afslanking van het bouwbedrijf. en het mobiliteitsplan Sociaal Plan Afslanking van het bouwbedrijf Van Hoogevest Bouw Onderhoud & Renovatie en het mobiliteitsplan Van Werk Naar Werk INHOUDSOPGAVE 2 1. Inleiding pag. 3 1.1 Definities 2. Uitgangspunten pag.

Nadere informatie

Kenmerk: CvB 2008/202. Sociaal Statuut TU/e

Kenmerk: CvB 2008/202. Sociaal Statuut TU/e Kenmerk: CvB 2008/202 Sociaal Statuut TU/e Eindhoven, 13 februari 2008 Sociaal Statuut Pre-ambule I. Bij de Technische Universiteit Eindhoven zijn regelmatig veranderingen aan de orde die gevolgen hebben

Nadere informatie

Addendum behorend bij Sociaal Plan Stichting Atal-Medial t.b.v. Reorganisatie 2014

Addendum behorend bij Sociaal Plan Stichting Atal-Medial t.b.v. Reorganisatie 2014 Principe akkoord Addendum behorend bij Sociaal Plan Stichting Atal-Medial t.b.v. Reorganisatie 2014 01-03-2014 tot 01-01-2015 voor ledenraadpleging van de vakbonden op 18 maart 2014 Addendum 18 februari

Nadere informatie

Sociaal Statuut voor de herindeling van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen

Sociaal Statuut voor de herindeling van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen Sociaal Statuut voor de herindeling van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen Inhoud Hoofdstuk 1 Algemeen Blz. 2 Hoofdstuk 2 Algemene uitgangspunten van het sociaal Blz. 5 beleid Hoofdstuk 3 Inrichting

Nadere informatie

Sociaal raamplan 2006-2008. Nieuwe versie Juli 2006

Sociaal raamplan 2006-2008. Nieuwe versie Juli 2006 Nieuwe versie Juli 2006 Sociaal raamplan 2006-2008 1. INLEIDING 2. DEFINITIES 2.1 Werkgever 2.2 Vakorganisaties 2.3 Medewerker 2.4 Vertrek c.q. beëindiging van het dienstverband 2.5 Overplaatsing 2.6 Reorganisatie

Nadere informatie

1 november 2010 tot 1 januari 2012

1 november 2010 tot 1 januari 2012 Algemene Bank-CAO 1 november 2010 tot 1 januari 2012 Algemene Bank-CAO collectieve arbeidsovereenkomst voor de periode 1 november 2010 tot 1 januari 2012 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK l ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

Sociaal statuut Samenwerkingsverband Regio Eindhoven 2013. Dit Sociaal Statuut heeft een werkingsduur voor de periode 1januari 2013 tot 1juli 2016.

Sociaal statuut Samenwerkingsverband Regio Eindhoven 2013. Dit Sociaal Statuut heeft een werkingsduur voor de periode 1januari 2013 tot 1juli 2016. Sociaal statuut Samenwerkingsverband Regio Eindhoven 2013 Dit Sociaal Statuut heeft een werkingsduur voor de periode 1januari 2013 tot 1juli 2016. Het Dagelijks Bestuur van het Samenwerkingsverband Regio

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NEDMAG INDUSTRIES MINING & MANUFACTURING B.V. CALMAG B.V. VEENDAM. 1 april 2010 1 april 2011...

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NEDMAG INDUSTRIES MINING & MANUFACTURING B.V. CALMAG B.V. VEENDAM. 1 april 2010 1 april 2011... COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NEDMAG INDUSTRIES MINING & MANUFACTURING B.V. CALMAG B.V. VEENDAM 1 april 2010 1 april 2011.. Logo s vakbonden 430513 CAO voor Nedmag Industries Mining & Manufacturing B.V.

Nadere informatie

Plan Sociale maatregelen ID-medewerkers

Plan Sociale maatregelen ID-medewerkers Verantwoordelijk manager: Susanne Plass Pagina 1 van 31 DEEL A. Tandem / Bijlage 2. Plan Sociale maatregelen ID-medewerkers 1. INLEIDING 2. DEFINITIES 3. ALGEMENE BEPALINGEN 4. MOBILITEITSBEVORDERENDE

Nadere informatie

Datum: 18 ~ U, 101 Plaats: ft Yyï Ste.ndcurn

Datum: 18 ~ U, 101 Plaats: ft Yyï Ste.ndcurn Verklaring behorende bij het Sociaal Kader Sourcing ING Verzekeren/ING Investment Management met een looptijd van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2015. Ondergetekenden, D.E. van Vredenburch en JJ.

Nadere informatie

CAO 2014. Stichting Fokus Exploitatie. februari 2014. Fokus Postbus 6124 9702 HC Groningen. Bezoekadres: Van Iddekingeweg 33

CAO 2014. Stichting Fokus Exploitatie. februari 2014. Fokus Postbus 6124 9702 HC Groningen. Bezoekadres: Van Iddekingeweg 33 CAO 2014 Stichting Fokus Exploitatie februari 2014 Fokus Postbus 6124 9702 HC Groningen Bezoekadres: Van Iddekingeweg 33 T (050) 521 72 00 F (050) 521 72 09 E info@fokuswonen.nl I www.fokuswonen.nl Fokus

Nadere informatie

Magentazorg. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015

Magentazorg. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015 Magentazorg Addendum Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015 versie 12 augustus 2014 Pagina 1 van 8 Verklaring Aldus overeengekomen te Heerhugowaard op 21 augustus 2014 tussen: De werkgever: Stichting

Nadere informatie