FAQ P&O. Geordend naar: - Boventalligheid - Interne herplaatsing - Mobiliteitstraject - Doorlopend Sociaal Plan en Addendum

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FAQ P&O. Geordend naar: - Boventalligheid - Interne herplaatsing - Mobiliteitstraject - Doorlopend Sociaal Plan en Addendum"

Transcriptie

1 FAQ P&O Geordend naar: - Boventalligheid - Interne herplaatsing - Mobiliteitstraject - Doorlopend Sociaal Plan en Addendum Boventalligheid 1 Hoe komt de lijst van boventalligen tot stand? We gaan uit van het formatieplaatsenplan per functie zoals de situatie op 1 januari 2011 was en van het gewenste formatieplaatsenplan per functie zoals deze op 1 januari 2013 moet zijn. Het verschil is het aantal fte dat we moeten verminderen, anders gezegd: het aantal collega s dat boventallig wordt gedefinieerd per functie. Voor de totstandkoming van de lijst van boventalligen maken we gebruik van het afspiegelingsbeginsel. Dit betekent dat de leeftijdssamenstelling (gemeten in beaalde leeftijdssegmenten) van het personeel in een werkgebied na de personeelsreductie ongeveer gelijk moet aan die voor de personeelsreductie. Als je dit berekend hebt, wordt er vervolgens gekeken naar de anciënniteit van de medewerkers. Wie het laatst is binnen gekomen, vertrekt als eerste. Aan de hand hiervan hebben we objectief bepaald binnen welke functie welke collega s boventallig worden. Het gebruik van het afspiegelingsprincipe brengt met zich mee dat de lijst hoewel dit beperkt zal zijn kan veranderen. Stel iemand is de komende week jarig en komt daardoor in een hogere leeftijdscategorie te vallen. Dan kan het zijn dat hij binnen die categorie het minste aantal dienstjaren heeft, terwijl hij voor zijn verjaardag in een categorie viel waar hij het meeste aantal dienstjaren had. 2 Hoe werkt het afspiegelingsprincipe? UWV schrijft een rekenmethode voor hoe bepaald moet worden welke medewerker boventallig wordt. Deze rekenmethode wordt het afspiegelingsbeginsel genoemd. In deze methode wordt rekening gehouden met de leeftijd van medewerkers. De opbouw in leeftijd voor de reorganisatie moet zoveel mogelijk gelijk zijn aan de opbouw in leeftijd na de reorganisatie. Als van een functie een aantal medewerkers boventallig moet worden, worden eerst alle medewerkers in die functie verdeeld naar leeftijd. Dit gebeurt in 5 groepen (15-24jr; 25-34jr; 35-44jr; 44-55jr; 55jr en ouder). Daarna wordt de bezuiniging in personen in dezelfde verhouding (procentuele verdeling) toegekend aan de leeftijdsgroepen. Hierdoor weet je hoeveel per leeftijdsgroep bezuinigd moet worden. In de leeftijdsgroep waar het meest moet worden bezuinigd wordt als eerste een medewerker boventallig. Daarna in de leeftijdsgroep met dan de grootste te realiseren bezuiniging. Dit gaat door tot de beoogde bezuiniging is gerealiseerd. De persoon binnen de leeftijdsgroep met het kortste dienstverband wordt als eerste boventallig. Moet de leeftijdsgroep nog een medewerker boventallig verklaren wordt de medewerker met dan het kortste dienstverband genomen. Hierdoor heb je een ingewikkelde maar wel objectieve methode waarbij berekend wordt wie voor boventalligheid in aanmerking komt en waarbij rekening gehouden wordt met de leeftijdsopbouw. 3 Hoe wordt bepaald welke functies binnen az-volwassenen boventallig worden? Allereerst hebben we bepaald welke functies we uitsluiten. Het gaat dan om schaarse en kritische functies als psychiaters, klinisch psychologen, artsen. Zij worden uitgesloten vanuit het oogpunt van continuïteit van zorg en eisen van de inspectie. Het aantal medewerkers in deze functie is al dusdanig laag, dat we er al minder van hebben dan gewenst is.

2 Ook opleidelingen sluiten we uit, omdat er contractuele verplichtingen liggen met opleidingsinstituten en zij via een andere financieringsstroom betaald worden. Daarnaast moeten we de continuïteit van zorg garanderen (denk aan het in stand houden van crisisteams en multidisciplinaire teams en de nevenvestigingen). Bij het bepalen van welke functies boventallig worden, wordt in de eerste plaats gebruikt gemaakt van het afspiegelingsbeginsel en daarna van het last in first out principe. 4 Spelen persoonsgebonden kenmerken ook een rol bij het vaststellen van de lijst boventalligen? Nee, absoluut niet. Er vindt geen enkele vorm van discriminatie plaats of bevoordeling van collega s. 5 Wat gebeurt er als je tijdens je zwangerschapsverlof of tijdens ziekte boventallig wordt verklaard? Ook dan krijg je een aanzegging van boventalligheid en word je in de gelegenheid gesteld je belangstelling te tonen voor een interne herplaatsing. Wanneer je geplaatst wordt in een nieuwe functie, dan begin je daarin na je zwangerschapsverlof of na je beter melding. Is er geen interne plaatsing voor je mogelijk, dan begin je na afloop van je zwangerschapsverlof of bij beter melding met het outplacementtraject. 6 Kun je voor een deel van je uren boventallig verklaard worden? Wanneer een medewerker werkzaam is in meerdere functies, of duidelijk gescheiden taakgebieden (zoals werkzaam op verschillende locaties, of voor verschillende organisatieonderdelen) dan is dit mogelijk. Interne herplaatsing 1 Hoe gaat de interne plaatsing in zijn werk? Op het formulier voor de belangstellingsregistratie heb je kunnen aangeven naar welke functie(s) je interesse uitgaat. In de tweede week na de datum van aanzegging van boventalligheid verbindt het mobiliteitspunt boventallige collega s aan vacatures binnen de organisatie. Na twee weken is zo duidelijk of je intern herplaatst kan worden. Het moet gaan om een herplaatsing in passend werk. Het doorlopend sociaal plan en het addendum beschrijven precies wat passend werk is. Het gaat hier om een plaatsing, niet om een interne sollicitatie. Het aanbod is ook niet vrijblijvend. Het mobiliteitspunt vindt dat jij past op die functie en mogelijk heb je er ook belangstelling voor getoond. Als je het niet met de plaatsing eens bent, dan kun je beroep aantekenen tegen de plaatsing bij de sociale begeleidingscommissie. Deze commissie bestaat uit mensen van buiten Eleos. Stelt de commissie je in het gelijk, dan hoef je de plaatsing niet te accepteren en geldt je status van boventallig weer. Stelt de commissie je in het ongelijk, dan zul de plaatsing moeten accepteren. 2 Worden er ook mogelijkheden aangereikt voor externe herplaatsing? Spoedig na het bekendmaken van de interne vacatures plaatsen we op Eleosnet ook vacatures van buiten Eleos. We hebben momenteel contact met enkele belangstellende organisaties, die geïnteresseerd zijn in medewerkers van Eleos. 3 Wat zijn de begripsomschrijving en richtlijnen voor een passende functie? Passende functie: Een functie die gelet op het functieprofiel en de genoten en/of binnen afzienbare termijn af te ronden opleiding, de opgedane werkervaring, het tot dat moment overeengekomen percentage dienstverband, alsmede persoonlijke omstandigheden, redelijkerwijs aan de werknemer kan worden opgedragen. In het kader van passende reisafstand zoekt Eleos aansluiting bij de richtlijn Passende Arbeid. Een enkele reisafstand van woonplaats tot werk van één uur berekend op basis van de ANWB routeplanner snelste route wordt als passend aangemerkt. Met instemming van de medewerker kan een langere reisduur in een concreet geval als passend worden aangemerkt Niet-passende functie:

3 Een nieuwe functie wordt als niet-passend aangemerkt indien de nieuwe functie meer dan één salarisgroep hoger of lager is ingedeeld en alles wat buiten de definitie aan passendheid valt. Geschikte functie: Iedere functie die buiten het begrip passende functie valt en welke medewerker en Eleos met elkaar overeenkomen Uitvoeringsregels rondom het begrip passende functie. Passende functie: een functie die gelet op het functieprofiel en de genoten en/of binnen afzienbare termijn af te ronden opleiding, de opgedane werkervaring, het tot dat moment overeengekomen percentage dienstverband, alsmede persoonlijke omstandigheden, redelijkerwijs aan de werknemer kan worden opgedragen. Een nieuwe functie wordt als niet-passend aangemerkt indien de nieuwe functie meer dan één salarisgroep hoger of lager is ingedeeld. In het kader van passende reisafstand zoekt Eleos aansluiting bij de richtlijn Passende Arbeid. Een enkele reisafstand van woonplaats tot werk van een uur berekend op basis van de ANWB routeplanner snelste route wordt als passend aangemerkt. Met instemming van de boventallige werknemer kan een langere reisduur in een concreet geval als passend worden aangemerkt. Praktische richtlijn - Het functieprofiel van een functie wordt beoordeeld aan de hand van de functiebeschrijving van de functie - Uit de definitie passende functie is af te leiden dat de functie passend is onder meer wanneer de functie in een gelijke functieschaal is ingedeeld of één hogere of één lagere functieschaal. Om dit na te gaan gelden de volgende regels o Eerst vindt de beoordeling plaats van een functie die gelijk is ingedeeld o Daarna de functie die één functieschaal hoger is ingedeeld o Als laatste mogelijkheid de functie die één functieschaal lager is ingedeeld - Binnen afzienbare termijn af te ronden opleiding o Als afzienbare termijn worden opleidingen gezien die binnen 6 maanden na datum boventalligheid afgerond worden - Percentage dienstverband o Het percentage dienstverband dat op datum boventalligheid voor onbepaalde tijd geldt, vermeerderd of verminderd met 2 uur wordt passend geacht. Op de datum boventalligheid eventueel tijdelijk geldende afwijking van het percentage dienstverband wordt hierbij niet als uitgangspunt genomen. o Indien de afwijking groter is kan de functie nog wel als geschikt worden gekenmerkt wanneer de werknemer bereid is zijn deeltijdpercentage te verhogen of te verlagen o Het percentage dienstverband betreft de contractueel overeengekomen uren dienstverband. Uren ouderschapsverlof of onbetaald verlof worden hier niet vanaf getrokken. - Opgedane werkervaring o Hierbij wordt gekeken naar de werkervaring in een gelijksoortige functie in de afgelopen vijf jaar voorafgaand aan de datum boventalligheid (met een minimum van 1 jaar ervaring). Werkervaring die hier buiten valt wordt als gedateerd beschouwd en daarom niet passend geacht Additionele opmerkingen - Als criteria voor de bepaling van het begrip passende functie geldt de op het moment van interne herplaatsing bekende gegevens. 4 Hoe gaat de plaatsing in z'n werk? Eleos stelt alles in het werk om de interne herplaatsing in week 2 na de

4 boventalligheidsverklaring te formaliseren. Indien er meerdere boventallige werknemers belangstelling hebben voor een vacature dan zal Eleos op basis van belangstelling en anciënniteit de meest geschikte kandidaat selecteren. Indien een werknemer weigert een passende functie te aanvaarden zal hij geen aanspraak kunnen maken op de voorzieningen van het Sociaal Plan, namelijk: De medewerker mag een hem aangeboden passende functie niet weigeren. Hij moet schriftelijk met redenen omkleed kenbaar moeten maken dat hij weigert. Als Eleos desondanks bij het standpunt blijft dat de functie passend is zal Eleos de sociale begeleidingscommissie inschakelen en de functie vooralsnog reserveren voor de medewerker. Als de begeleidingscommissie oordeelt dat de functie inderdaad passend is krijgt de werknemer de functie nogmaals aangeboden. Wanneer hij binnen een week dan niet ingaat op het aanbod is Eleos gerechtigd ontslag aan te vragen overeenkomstig de wettelijke bepalingen. 5 Wat kan de medewerker doen als hij het niet eens is met de plaatsingsbeslissing? Er is een begeleidingscommissie voor de behandeling van die gevallen, waarbij de werknemer zich niet kan verenigen met directiebeslissingen inzake de reorganisatie die voortvloeien uit dit Sociaal Plan. Mobiliteitstraject 1 Hebben jullie contact met andere organisaties gezocht voor overplaatsing? Eleos zal gedurende de herplaatsingsperiode collega-instellingen benaderen en de externe vacatures aan boventallige medewerkers via intranet of per beschikbaar stellen 2 Hoe ziet het outplacementtraject eruit? Als interne plaatsing niet gelukt is, ga je een outplacement traject in. Dit betekent dat je door een gespecialiseerd bureau geholpen gaan worden bij het vinden van een nieuwe baan. Hun inzet omvat drie onderdelen: je krijgt begeleiding bij het emotioneel afscheid nemen van Eleos; je krijgt hulp bij het (leren) solliciteren; en het bureau helpt je bij het zoeken van een baan, onder andere via het netwerk van contacten dat ze zelf hebben. Het bureau is gevestigd in de buurt van onze vestigingen. Tijdens de mobiliteitsperiode dienen zowel Eleos als de werknemer zelf zich maximaal in te spannen om een nieuwe baan te vinden 3 Hoe lang gaat het hele traject duren? We verwachten ongeveer vier maanden vanaf het moment van de verklaring van boventalligheid 4 Word ik vrijgesteld van werkzaamheden? Je mag 44% van de werktijd gebruiken om deel te nemen aan het outplacmenttraject. Daarnaast krijg je verlof voor het voeren van sollicitatiegesprekken.

5 Doorlopend Sociaal Plan en Addendum 1 Wat als de functie lager ingeschaald is? Indien een passende functie lager is ingeschaald, geldt het garantiesalaris ter hoogte van de oude functie. Op het moment dat de werkgever werknemer een passende functie aanbiedt op het niveau van de oorspronkelijke functie en de medewerker dit aanbod weigert, vervalt het garantiesalaris 2 Wat als ik vrijwillig mijn arbeidsovereenkomst wil beëindigen? De boventallige werknemer die niet herplaatst kan worden krijgt de mogelijkheid een beëindigingovereenkomst met wederzijds goedvinden met Eleos te sluiten. Bij deze keus geldt, afgezien van het feit dat men recht heeft op een vergoeding, geen recht meer op de overige voorzieningen van het sociaal plan. In het kader van een beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden kan de werknemer kiezen voor toepassing van de wachtgeldregeling van de CAO of een vergoeding op basis van de kantonrechtersformule. De formule luidt: A x B x C = vergoeding. A = het gewogen aantal dienstjaren waarbij de diensttijd wordt afgerond op hele jaren in die zin dat een periode van zes maanden en een dag telt voor een heel jaar. Vervolgens is het zo dat dienstjaren tot het 35 e levensjaar tellen voor 0,5, dienstjaren vanaf 35 tot en met het 44 e levensjaar tellen voor 1, dienstjaren vanaf 45 tot en met het 54 e levensjaar tellen voor 1,5 en dienstjaren gemaakt vanaf het 55 e levensjaar tellen voor 2. B = het bruto maandsalaris inclusief vakantietoeslag. C = 0,8 voor de werknemer die binnen een maand na boventalligverklaring uit dienst treedt anders dan door herplaatsing, zonder inachtneming van de opzegtermijn. De overige voorzieningen die uit het (addendum bij het) Doorlopend Sociaal Plan komen te vervallen. C = 0,4 voor de werknemer die binnen drie maanden na boventalligverklaring uit dienst treedt anders dan door herplaatsing, zonder inachtneming van de opzegtermijn. 3 Ben ik voorrangskandidaat bij vacatures? Indien er later in het proces (na de belangstellingsregistratie en daarbij behorende interne herplaatsing) nieuwe vacatures ontstaan, wordt er bij deze vacatures voorrang geboden aan boventallige werknemers. Boventallige werknemers worden bij voorrang op vacatures geplaatst, tenzij Eleos schriftelijk gemotiveerd kan toelichten dat een andere kandidaat de voorkeur heeft; De organisatie heeft in het kader van het sociaal plan de mogelijkheid om vacatures die passend zijn aan te bieden aan de medewerker. Een functie die later aangemeld wordt, wordt aangeboden aan één boventallige kandidaat voor wie deze functie passend is. Is de vacature voor meerdere boventalligen passend, dan geeft anciënniteit de doorslag. Is er geen passende boventallige voor de functie (naar oordeel van de werkgever) dan kan de functie intern opengesteld worden, waarbij geldt dat boventallige kandidaten voorrang hebben als ze solliciteren. 4 Wat gebeurt er als je na de vier maanden outplacement geen nieuwe baan gevonden hebt? We denken niet dat alle collega s na ongeveer vier maanden een andere baan hebben gevonden. We zullen dan in overleg met de vakorganisatie moeten bepalen wat er dan gaat gebeuren. 5 Heb ik recht op aanvullend salaris? Voor een boventallige werknemer die binnen de periode waarop dit Sociaal Plan betrekking heeft een functie buiten de Eleos-organisatie aanvaardt komt in aanmerking voor een aanvullingsregeling. Dit geldt alleen als het salaris van de nieuwe functie lager is dan het bruto maandsalaris dat hij bij Eleos verdiende. Eleos zal dan het salaris gedurende een periode van maximaal één jaar aanvullen tot 100% op basis van het laatstverdiende salaris. 6 Kan ik ook kiezen voor vrijwillig ontslag met een ontslagvergoeding? In het kader van een beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden kan de werknemer kiezen voor toepassing van de wachtgeldregeling van de CAO of een vergoeding op basis van de kantonrechtersformule. De formule luidt: A x B x C= vergoeding. A= het gewogen aantal dienstjaren waarbij de diensttijd wordt afgerond op hele jaren in die zin

6 dat een periode van zes maanden en een dag telt voor een heel jaar. Vervolgens is het zo dat dienstjaren tot het 35e levensjaar tellen voor 0,5, dienstjaren vanaf 35 tot en met het 44e levensjaar tellen voor 1, dienstjaren vanaf 45 tot en met het 54e levensjaar tellen voor 1,5 en dienstjaren gemaakt vanaf het 55e levensjaar tellen voor 2. B= het bruto maandsalaris inclusief vakantietoeslag. C= 0,8 voor de werknemer die binnen een maand na boventalligverklaring uit dienst treedt anders dan door herplaatsing, zonder inachtneming van de opzegtermijn. De overige voorzieningen uit het (addendum bij het) Doorlopend Sociaal Plan komen te vervallen. C= 0,4 voor de werknemer die binnen drie maanden na boventalligverklaring uit dienst treedt anders dan door herplaatsing, zonder inachtneming van de opzegtermijn. De overige voorzieningen uit het (addendum bij het) Doorlopend Sociaal Plan komen te vervallen. Na het doorlopen van de herplaatsingstermijn is er geen ruimte voor het toekennen van een vergoeding. 7 Als ik vrijwillig ontslag neem, heb ik dan nog recht op een ww-uitkering? Wie zelf ontslag neemt, verliest in de regel het recht op een ww-uitkering. In deze situatie echter stellen we een beëindigingovereenkomst met wederzijds goedvinden op, die veel kans biedt op behoud van een ww-uitkering. Uiteindelijk beslist het UWV hierover. Je personeelsadviseur kan je hier meer over vertellen. 8 Als je het outplacementtraject hebt doorlopen, en geen nieuw baan hebt gevonden. Kun je dan alsnog een ontslagvergoeding krijgen? Nee, dat is niet de bedoeling. 9 Kan ik ook vrijwillig kiezen voor een niet-passende functie? Dat kan, maar collega s voor wie deze functie wel passend is, hebben voorrang. 10 Wat gebeurt er met mijn salaris als ik in een andere functie wordt geplaatst? Wanneer je in een hogere schaal terecht komt, krijg je een daarbij passend salaris. Het hangt van de uitkomst van de onderhandelingen met de vakbonden af wat de situatie zal zijn wanneer je in een functie met een lagere inschaling wordt geplaatst. 11 Maakt Eleos het mogelijk om te solliciteren? Ja. Eleos stelt tijd beschikbaar aan boventallige collega s om hun outplacementtraject goed te kunnen doorlopen, en ook om bijvoorbeeld te solliciteren. Hoe je de vrije uren voor je sollicitatiegesprekken regelt, spreek je in overleg met je leidinggevende af. Dit betekent dus dat je gedurende deze periode in ieder geval al minder beschikbaar bent voor Eleos. Je mag 44% van je werktijd voor het outplacementtraject besteden. 12 Als ik een andere baan krijg, is dat waarschijnlijk op basis van een tijdelijk contract. Die kans is inderdaad groot en dit geeft een gevoel van onzekerheid. 13 Als ik niet boventallig ben, en ik neem vrijwillig ontslag om zo plaats te maken voor een andere collega, kan ik dan ook een ontslagvergoeding krijgen? Nee, dat kan niet. De regeling met ontslagvergoeding geldt alleen voor boventallige medewerkers. Natuurlijk is het een bijzonder gebaar richting je boventallige collega s, maar we willen dit niet stimuleren/ 14 Hoe kan ik bezwaar indienen tegen de beslissing rondom interne herplaatsing? Een verzoek tot het geven van advies wordt schriftelijk ingediend bij de sociale begeleidingscommissie, binnen redelijke termijn en gemotiveerd. De brief kan gericht worden aan: Sociale Begeleidingscommissie Eleos t.a.v. mevr. K. Schellevis Postbus AH Nieuwegein

Veelgestelde vragen en antwoorden Eleos

Veelgestelde vragen en antwoorden Eleos Veelgestelde vragen en antwoorden Eleos 1. Onduidelijkheid vertrekregeling vs outplacement Uiteraard is het zo dat mensen tot 29 december de tijd hebben om kenbaar te maken of ze van de vertrekregeling

Nadere informatie

Addendum Doorlopend Sociaal Plan. Stichting Eleos

Addendum Doorlopend Sociaal Plan. Stichting Eleos Addendum Doorlopend Sociaal Plan Stichting Eleos Inhoudsopgave 1. Inleiding...2 2. Algemene bepalingen...3 3. Boventalligheid...4 4. Mobiliteit...5 5. Overige bepalingen...7 6. Monitoring en evaluatie...7

Nadere informatie

Addendum GGZ WNB. Looptijd: datum ondertekening tot en met 1 januari 2020 DE ONDERGETEKENDE: Werkgever: GGZ WNB, gevestigd te Halsteren.

Addendum GGZ WNB. Looptijd: datum ondertekening tot en met 1 januari 2020 DE ONDERGETEKENDE: Werkgever: GGZ WNB, gevestigd te Halsteren. Addendum GGZ WNB Looptijd: datum ondertekening tot en met 1 januari 2020 DE ONDERGETEKENDE: Werkgever: GGZ WNB, gevestigd te Halsteren. Werknemersorganisaties: FNV- Zorg & Welzijn, gevestigd te Utrecht

Nadere informatie

BINDEND ADVIES VASTE COMMISSIE CAO VOOR HET OMROEPPERSONEEL. Inzake: tegen: 1. Taak en samenstelling van de Vaste Comissie

BINDEND ADVIES VASTE COMMISSIE CAO VOOR HET OMROEPPERSONEEL. Inzake: tegen: 1. Taak en samenstelling van de Vaste Comissie BINDEND ADVIES VASTE COMMISSIE CAO VOOR HET OMROEPPERSONEEL Inzake: (WERKNEMER) Verzoeker tegen: (OMROEPWERKGEVER) Verweerster 1. Taak en samenstelling van de Vaste Comissie 1.1. Krachtens artikel 49 lid

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de reorganisatie PostNL, branche Post en Pakketten.

Veelgestelde vragen over de reorganisatie PostNL, branche Post en Pakketten. Veelgestelde vragen over de reorganisatie PostNL, branche Post en Pakketten. Inhoud Voor wie geldt het sociaal plan PostNL 2013-2015?... 2 Ik krijg een aanbod voor nachtdiensten. Mag ik dit aanbod weigeren?...

Nadere informatie

Wat kies jij? Wegwijzer in het fasemodel

Wat kies jij? Wegwijzer in het fasemodel Wat kies jij Wegwijzer in het fasemodel Van inkomen naar inkomen dit helpt PostNL helpt je op verschillende manieren. Met name via een financiële vergoeding, begeleiding van werk naar werk door Mobility

Nadere informatie

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de medewerkers die vallen onder de CAO VVT. 1. Overeenkomst Ondergetekenden:

Nadere informatie

Magentazorg. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015

Magentazorg. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015 Magentazorg Addendum Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015 versie 12 augustus 2014 Pagina 1 van 8 Verklaring Aldus overeengekomen te Heerhugowaard op 21 augustus 2014 tussen: De werkgever: Stichting

Nadere informatie

ONDERHANDELINGSRESULTAAT AANVULLING SOCIAAL STATUUT VOOR RABOBANK NEDERLAND

ONDERHANDELINGSRESULTAAT AANVULLING SOCIAAL STATUUT VOOR RABOBANK NEDERLAND ONDERHANDELINGSRESULTAAT AANVULLING SOCIAAL STATUUT VOOR RABOBANK NEDERLAND Rabobank Nederland enerzijds, en de vakorganisaties De Unie, FNV Bondgenoten en CNV Dienstenbond anderzijds, hebben in het licht

Nadere informatie

Samenvatting. SOCIAAL PLAN `van werk naar werk` DUTCHMEDIA PUBLICATIE

Samenvatting. SOCIAAL PLAN `van werk naar werk` DUTCHMEDIA PUBLICATIE van versienummer Versie 2.0 atum 11 juni 2007 Samenvatting SOCIAAL PLAN `van werk naar werk` DUTCHMEDIA PUBLICATIE 1 Inleiding In de periode van medio maart tot medio juni zijn vakbonden en werkgever met

Nadere informatie

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is Sociaal Plan AkzoNobel in Nederland 2014-2016 AkzoNobel en vakorganisaties streven naar het behouden van werkgelegenheid bij reorganisaties. Voor die situaties waar behoud van werkgelegenheid onverhoopt

Nadere informatie

Nieuwe Werkbegeleidingsplan DSM

Nieuwe Werkbegeleidingsplan DSM Nieuwe Werkbegeleidingsplan DSM VAKORGANISATIES EN DSM ZIJN EEN NIEUW WERKBEGELEIDINGSPLAN OVEREENGEKOMEN ALS ONDERDEEL VAN HET AKKOORD VOOR DE EEN 1 CAO. HIEROVER VOLGT NADERE UITLEG OVER HET NIEUWE PLAN

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN Stichting Surplus Zorg. concept

SOCIAAL PLAN Stichting Surplus Zorg. concept SOCIAAL PLAN Stichting Surplus Zorg concept 16 januari 2014 Inleiding De Stichting Surplus Zorg (verder te noemen: de werkgever) vindt het belangrijk om organisatiewijzigingen op een adequate en zorgvuldige

Nadere informatie

Medewerkers op afdelingen en/of functies waarin wordt verwacht dat (veel) boventalligheid zal ontstaan.

Medewerkers op afdelingen en/of functies waarin wordt verwacht dat (veel) boventalligheid zal ontstaan. Onderhandelingsresultaat Sociaal Plan KAS BANK (16-1-19) Uitgangspunten - Van-werk-naar-werk-begeleiding is essentieel. Handhaven van het vermogen om zelf inkomen te verdienen dient boven vergoedingen

Nadere informatie

Hoe komt het sociaal plan tot stand? Wat kan de LAD voor u doen? Sociaal plan De LAD Leden aan het woord Contact met de LAD I

Hoe komt het sociaal plan tot stand? Wat kan de LAD voor u doen? Sociaal plan De LAD Leden aan het woord Contact met de LAD I Sociaal plan Organisaties zijn continu in beweging. Reorganisaties, fusies of uitbesteding van werk zijn aan de orde van de dag. Voor het personeel heeft dit grote gevolgen. Mensen raken hun baan bijvoorbeeld

Nadere informatie

1.1 Doel Het doel van dit sociaal plan is om de nadelige sociale gevolgen van reorganisaties voor

1.1 Doel Het doel van dit sociaal plan is om de nadelige sociale gevolgen van reorganisaties voor Sociaal plan Meander Medisch Centrum Inleiding Voor u ligt het sociaal plan van Meander Medisch Centrum. Om klantvriendelijke, deskundige en betrouwbare zorg te leveren aan onze patiënten zijn wij voortdurend

Nadere informatie

6 Bijlage Sociaal Plan

6 Bijlage Sociaal Plan 6 Bijlage Sociaal Plan Dit Sociaal Plan wordt door partijen gezien als een regeling, van toepassing op werknemers die vallen onder de werking van de CAO Sociale Eenheid NS en die werkzaam zijn in een bedrijfsonderdeel

Nadere informatie

H o o f d k a n t o o r

H o o f d k a n t o o r H o o f d k a n t o o r Tweede Akkoord afwijkingen Sociaal Plan Maatvoering voor Maatwerk Partijen: - te Utrecht En - AbvaKabo FNV te Zoetermeer - CNV Publieke Zaak te Den Haag - De Unie te Culemborg -

Nadere informatie

10 Tips bij een reorganisatie

10 Tips bij een reorganisatie Marianne Eisma advocaat legal 10 Tips bij In het Arbeidsrecht gaat het erom het juiste proces te volgen om het uiteindelijke doel te bereiken. U moet daarvoor de tijd nemen, te snelle en niet goed voorbereide

Nadere informatie

1.5 Er is afgesproken om dit addendum van toepassing te laten zijn van 1 juli 2012 tot en met 31 december 2013.

1.5 Er is afgesproken om dit addendum van toepassing te laten zijn van 1 juli 2012 tot en met 31 december 2013. ADDENDUM behorend bij Sociaal Plan Parnassia Bavo Groep Betreft : versie Sociaal Plan januari 2011 1. Toepassing van dit addendum 1.1 Vanuit de wijze waarop het doorlopend Sociaal Plan van de Parnassia

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid 1 Wet Werk en Zekerheid Derk Domela Nieuwenhuis Nico Ruiter december 2014 2 WWZ Geschiedenis (Regeerakkoord, Sociaal Akkoord april 2013, Najaarsakkoord) Werkzekerheid in plaats van baanzekerheid Ontslagrecht

Nadere informatie

Concept d.d. 15.02.2011 SOCIAAL PLAN

Concept d.d. 15.02.2011 SOCIAAL PLAN 1 Concept d.d. 15.02.2011 SOCIAAL PLAN ten behoeve van de personele gevolgen binnen Stichting Thuiszorg Rotterdam en Huishoudelijke Verzorging TR BV naar aanleiding van de reorganisatie 2011 2 DE ONDERGETEKENDEN:

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013

SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013 SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013 28 juni 2010-1 - INHOUDSOPGAVE 1. Begripsbepalingen pagina 3 2. Geldigheidsduur, werkingssfeer, hardheidsclausule pagina 4 3. Uitgangspunten pagina

Nadere informatie

Het ontslagrecht per 1 juli 2015

Het ontslagrecht per 1 juli 2015 Het ontslagrecht per 1 juli 2015 Noordam Advocatuur mr. dr. A.J. Noordam Het Europese en Nederlandse arbeidsrecht biedt in grote mate bescherming aan de werknemer. Met name het ontslag van werknemers is

Nadere informatie

www.vandiepen.com Martin de Jong 24 september 2009

www.vandiepen.com Martin de Jong 24 september 2009 www.vandiepen.com Martin de Jong 24 september 2009 Arbeidsrechtelijke gevolgen Verhoging inzetbaarheid Employability en ontslag Van Baanzekerheid naar werkzekerheid Wetsvoorstel Donner / Advies Commissie

Nadere informatie

1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens:

1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens: Hoofdstuk 14 Activeringsregeling (per 1 juli 2015) en pensioen A Activeringsregeling Artikel 1 Werkingssfeer 1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens:

Nadere informatie

Sociaal plan DSM NL Services B.V. 1 april 2018 tot en met 31 maart 2023

Sociaal plan DSM NL Services B.V. 1 april 2018 tot en met 31 maart 2023 Sociaal plan DSM NL Services B.V. 1 april 2018 tot en met 31 maart 2023 Inhoud 1. Werkingssfeer... 3 2. Definities en leeswijzer... 3 3. Werking... 3 4. Procedure... 4 4.1 Boventalligheid... 4 4.2 Passende

Nadere informatie

MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3

MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3 MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3 Inleiding Schakelring heeft nu en de komende jaren te maken met fundamentele ontwikkelingen in welzijn en zorg, die continue aanpassingen en vernieuwingen

Nadere informatie

Nieuwsbrief: Dusseldorp legt eindbod op tafel

Nieuwsbrief: Dusseldorp legt eindbod op tafel Nieuwsbrief: Dusseldorp legt eindbod op tafel Eén nieuwsbrief voor jezelf en een extra om aan je collega uit te delen. Beste FNV leden werkzaam bij Dusseldorp, beste Dusseldorp werknemers, Hierbij ontvangen

Nadere informatie

Jeugdzorg 2014-2016. Zie artikel 3.10 van de cao.

Jeugdzorg 2014-2016. Zie artikel 3.10 van de cao. Bijlage 6 Zie artikel 3.10 van de cao. Wachtgeldregelingen Voor de leesbaarheid hanteren we in deze bijlage de termen werknemer en werkgever. Met werknemer wordt de persoon bedoeld die op grond van artikel

Nadere informatie

Artikel 9 Herplaatsing

Artikel 9 Herplaatsing Artikel 9 Herplaatsing 1. Bij de beoordeling of binnen de onderneming van de werkgever een passende functie beschikbaar is voor een werknemer die voor ontslag in aanmerking komt, worden arbeidsplaatsen

Nadere informatie

FNV Bouw, gevestigd te Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van der Veer;

FNV Bouw, gevestigd te Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van der Veer; Afvloeiingsregeling Bald BV Partijen: Bald BV, gevestigd te Dongen, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar statutair directeur, de heer L.F. Postma, verder te noemen de werkgever; en FNV Bouw,

Nadere informatie

KVdL Veelgestelde Vragen WWZ - Transitievergoeding

KVdL Veelgestelde Vragen WWZ - Transitievergoeding KVdL Veelgestelde Vragen WWZ - Transitievergoeding Per 1 juli 2015 krijgt iedere werknemer die ten minste 24 maanden in dienst is geweest op grond van de wet een transitievergoeding wanneer de arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Concept Addendum. op Sociaal Plan Albert Schweitzer ziekenhuis 5 december 2014

Concept Addendum. op Sociaal Plan Albert Schweitzer ziekenhuis 5 december 2014 Concept Addendum op Sociaal Plan Albert Schweitzer ziekenhuis 5 december 2014 0 Verklaring Aldus overeengekomen te Dordrecht op (datum ondertekening) tussen onderstaande partijen De werkgever Albert Schweitzer

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN De Combi Groep BV

SOCIAAL PLAN De Combi Groep BV SOCIAAL PLAN De Combi Groep BV Geldend van..april 2013 tot 1 maart 2014 INHOUDSOPGAVE 2 Hoofdstuk 1 Algemeen Hoofdstuk 2 Definities Hoofdstuk 3 Werkingssfeer Sociaal Plan Hoofdstuk 4 Begeleiding Hoofdstuk

Nadere informatie

Sociaal Plan Ziekenhuis Gelderse Vallei

Sociaal Plan Ziekenhuis Gelderse Vallei Sociaal Plan Ziekenhuis Gelderse Vallei Verklaring...4 1 Doel...5 2 Uitgangspunten en afspraken...5 3 Werkingssfeer, geldigheidsduur...5 3.1 Werkingsfeer...5 3.2 Geldigheidsduur...5 3.3 Hardheidsclausule...6

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon

SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1.1 Inleiding Zorgcentrum Horizon zal met ingang van 1 januari 2015 de werkwijze in de facilitaire dienst, met name de keuken ingrijpend

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 2011 CapitalP inzake AgentschapNL 15 oktober 2011 tot en met 31 december 2013

SOCIAAL PLAN 2011 CapitalP inzake AgentschapNL 15 oktober 2011 tot en met 31 december 2013 SOCIAAL PLAN 2011 CapitalP inzake AgentschapNL 15 oktober 2011 tot en met 31 december 2013 CapitalP, gevestigd te Almere als partij ter ener zijde en FNV Bondgenoten, gevestigd te Utrecht CNV Dienstenbond,

Nadere informatie

Avondje Legal. 3 Advocaten

Avondje Legal. 3 Advocaten Avondje Legal 3 Advocaten Wat gaan we doen? Werkkostenregeling en de wijziging van arbeidsvoorwaarden Wet werk en zekerheid Wijziging arbeidsvoorwaarden Werkostenregeling: Iedereen kosten arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

Addendum behorend bij Sociaal Plan (1 januari 2013 1 januari 2015) 6 maart 2015

Addendum behorend bij Sociaal Plan (1 januari 2013 1 januari 2015) 6 maart 2015 Addendum behorend bij Sociaal Plan (1 januari 2013 1 januari 2015) 6 maart 2015 Woonzorggroep Samen Jacob Ruysdaellaan 30 1741 KW Schagen Addendum Teamleiders Welzijn/Facilitair/Zorg & Dienstverlening

Nadere informatie

Meest gestelde vragen deeltijd-ww

Meest gestelde vragen deeltijd-ww Meest gestelde vragen deeltijd-ww De vragen zijn als volgt ingedeeld: 1. Gevolgen voor de WW 2. De uitvoering van de regeling 3. Pensioenen 4. Scholing 1. Deeltijd WW rechten en plichten Is er een volledige

Nadere informatie

Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden

Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden 2 Wet Werk en Zekerheid Ingrijpende wijzigingen in de regels voor het aangaan en opstellen van arbeidsovereenkomsten Ingrijpende wijzigingen

Nadere informatie

Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV Augustus 2010

Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV Augustus 2010 Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV Augustus 2010 Sociaal Plan DELTABiovalue Nederland BV versie 5 augustus 2010 Pagina 1 1. Inleiding In het kader van het besluit van de directie van DELTA NV, eigenaar

Nadere informatie

Samenvatting Sociaal Plan 2014-2016: Belangen in balans. Maak nu werk van je werk

Samenvatting Sociaal Plan 2014-2016: Belangen in balans. Maak nu werk van je werk Samenvatting Sociaal Plan 2014-2016: Belangen in balans Maak nu werk van je werk Inhoudsopgave De zorg verandert, dus werken bij Kwintes ook 4 Neem het heft in eigen handen 6 Vrijwillige mobiliteit, Scenario

Nadere informatie

Addendum Calibris. bij Sociaal Plan WKBB 2014-2015

Addendum Calibris. bij Sociaal Plan WKBB 2014-2015 Addendum Calibris bij Sociaal Plan WKBB 2014-2015 Inhoud 1 Inleiding en aanleiding addendum... 3 2 Aanvullingen op Sociaal Plan d.d. 27 november 2014... 4 3 Overige aanvullingen faciliteiten... 7 kenniscentrum

Nadere informatie

Sociaal Plan Menzis 2015

Sociaal Plan Menzis 2015 Sociaal Plan Menzis 2015 Inhoudsopgave Woord vooraf 1. Inleiding 1 1.1 Definities en algemene bepalingen... 1 2. Procedure 4 2.1 Algemeen... 4 2.2 Bepaling toekomstige bezetting... 4 2.3 De mededeling...

Nadere informatie

Handleiding Afspiegelingsbeginsel gemeente Amsterdam

Handleiding Afspiegelingsbeginsel gemeente Amsterdam (ingangsdatum 22 november 2016 ZD2016-008173) Handleiding Afspiegelingsbeginsel gemeente Amsterdam Inleiding In het Sociaal Plan Amsterdam (artikel 16.15 NRGA) staat beschreven dat er binnen de gemeente

Nadere informatie

Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV

Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV versie 2 september 2011 Pagina 1 1. Inleiding In het kader van het faillissement van DELTA Biovalue BV en daarmee van DELTA

Nadere informatie

2. Gevolgen van toepassing van dit addendum voor de inhoud van het sociaal plan

2. Gevolgen van toepassing van dit addendum voor de inhoud van het sociaal plan Addendum, behorend bij Sociaal Plan Arkin 01-02-2014/31-01-2016 1. Toepassing van dit addendum 1.1 Arkin staat voor de opgave om een gezonde bedrijfsvoering te behouden bij teruglopende inkomsten. Als

Nadere informatie

swz CNV Vakmensen De heer W. Timmer Postbus 2525 3500 CM UTRECHT datum: 31 maart 2016 betreft: sociaal plan Beste heer Timmer,

swz CNV Vakmensen De heer W. Timmer Postbus 2525 3500 CM UTRECHT datum: 31 maart 2016 betreft: sociaal plan Beste heer Timmer, swz WONINGSTICHTING SWZ POSTADRES Postbus 40040 8004 DA Zwolle BEZOEKADRES Galvaniweg 2 8013 RG Zwolle CNV Vakmensen De heer W. Timmer Postbus 2525 3500 CM UTRECHT T 038 468 01 23 F 038 468 01 80 E info@swz.nl

Nadere informatie

Sociaal Statuut (CAO )

Sociaal Statuut (CAO ) Sociaal Statuut (CAO 2011-2012) Uitgangspunten sociaal statuut TOEPASSING SOCIAAL STATUUT Door externe en interne ontwikkelingen verandert de werkgelegenheid voortdurend van aard en omvang. Het Sociaal

Nadere informatie

1 escaut SOCIAAL PLAN. l'escaut woonservice. woonservice

1 escaut SOCIAAL PLAN. l'escaut woonservice. woonservice 1 escaut woonservice SOCIAAL PLAN l'escaut woonservice 4 oktober 2018 ONDERGETEKENDEN: 1. I'escaut woonservice te Vlissingen, vertegenwoordigd door J.L. van Deemter, interim directeur-bestuurder en 2.

Nadere informatie

Checklist ontslag door middel van een beëindigingsovereenkomst

Checklist ontslag door middel van een beëindigingsovereenkomst Checklist ontslag door middel van een beëindigingsovereenkomst Controleer vóórdat u uw handtekening zet of uw beëindigingsovereenkomst voldoet aan de volgende punten: Initiatief werkgever De beëindigingsovereenkomst

Nadere informatie

F A Q. Vraag en antwoord over de uitwerking van het Sociaal Beleid Rijk (Van- Werk- naar- Werk- beleid) voor de Belastingdienst

F A Q. Vraag en antwoord over de uitwerking van het Sociaal Beleid Rijk (Van- Werk- naar- Werk- beleid) voor de Belastingdienst Vraag en antwoord over de uitwerking van het Sociaal Beleid Rijk (Van- Werk- naar- Werk- beleid) voor de Belastingdienst Waarom is er een uitwerking van het Sociaal Beleid Rijk voor de Belastingdienst?

Nadere informatie

CONCE. Ten behoeve van de personele gevolgen binnen Protestantse Zorggroep Crabbehoff naar aanleiding van de transities. Datum : 29-04-2014

CONCE. Ten behoeve van de personele gevolgen binnen Protestantse Zorggroep Crabbehoff naar aanleiding van de transities. Datum : 29-04-2014 Sociaal plan Ten behoeve van de personele gevolgen binnen Protestantse Zorggroep Crabbehoff naar aanleiding van de transities. Pagina : 1 Inhoudsopgave 1. Preambule. 3 2. Algemene bepalingen.. 5 3. Begripsbepalingen

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Bouwbedrijf De Keij B.V. Rotterdam

SOCIAAL PLAN. Bouwbedrijf De Keij B.V. Rotterdam SOCIAAL PLAN Bouwbedrijf De Keij B.V. Rotterdam INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9 Hoofdstuk 10 Hoofdstuk 11 Algemeen

Nadere informatie

22 REGELS BIJ REORGANISATIE

22 REGELS BIJ REORGANISATIE 22 REGELS BIJ REORGANISATIE Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ========= ===== * Begripsomschrijvingen 22:1:1 * Werkingssfeer 22:1:2 * Mogelijke besluiten bij reorganisatie ten aanzien van de ambtenaar 22:1:3

Nadere informatie

SOCIAAL KADER

SOCIAAL KADER SOCIAAL KADER 2010-2015 Sociaal kader mei 2010 blz 1 1. Inleiding Voor u ligt het sociaal kader van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB). Dit sociaal kader is een voortzetting van het sociaal kader

Nadere informatie

Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid

Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel met veranderingen in het arbeidsrecht aangenomen. Aanvankelijk zou een deel van de wijzigingen ingaan op 1 juli 2014,

Nadere informatie

Door deze komen wij terug op de Viva! dossiers die bij ons in behandeling zijn, waaronder uw dossier.

Door deze komen wij terug op de Viva! dossiers die bij ons in behandeling zijn, waaronder uw dossier. Datum Onderwerp advies Ons kenmerk Uw kenmerk Behandeld door Geachte -------------------------, Door deze komen wij terug op de Viva! dossiers die bij ons in behandeling zijn, waaronder uw dossier. De

Nadere informatie

KVdL Veelgestelde Vragen WWZ - Transitievergoeding

KVdL Veelgestelde Vragen WWZ - Transitievergoeding KVdL Veelgestelde Vragen WWZ - Transitievergoeding Per 1 juli 2015 krijgt iedere werknemer die ten minste 24 maanden in dienst is geweest op grond van de wet een transitievergoeding wanneer de arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Sociaal Plan Klaverblad Verzekeringen

Sociaal Plan Klaverblad Verzekeringen Sociaal Plan Klaverblad Verzekeringen 2019-2022 Inhoudsopgave 1 Algemeen 4 1.1 Inleiding 4 1.2 Uitgangspunten 4 1.3 Begrippen 4 1.4 Looptijd en werkingssfeer 6 1.5 Wet Melding Collectief Ontslag (WMCO)

Nadere informatie

Principe-akkoord. ADDENDUM behorend bij Sociaal Plan Parnassia Groep. Betreft : versie Sociaal Plan januari Toepassing van dit addendum

Principe-akkoord. ADDENDUM behorend bij Sociaal Plan Parnassia Groep. Betreft : versie Sociaal Plan januari Toepassing van dit addendum ADDENDUM behorend bij Sociaal Plan Parnassia Groep Betreft : versie Sociaal Plan januari 2011 1. Toepassing van dit addendum 1.1 Vanuit de wijze waarop het doorlopend Sociaal Plan van de Parnassia Groep

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog

CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog Inleiding/aanleiding CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog De Gemeente Den Haag heeft bezuinigingen aangekondigd die ingaan per 1 januari 2013 en die tot gevolg hebben dat Stichting Boog een reorganisatie

Nadere informatie

Werkgeversvoorstel. Harmonisatie FGH Bank. Ellen Kok, 3 mei 2016

Werkgeversvoorstel. Harmonisatie FGH Bank. Ellen Kok, 3 mei 2016 Werkgeversvoorstel Harmonisatie FGH Bank Ellen Kok, 3 mei 2016 Vooraf We praten over een totale package overeenkomst waarin uitgangspunten en voorstellen uit werkgeversvoorstel als onlosmakelijk geheel

Nadere informatie

Wetsvoorstel werk en zekerheid

Wetsvoorstel werk en zekerheid Wetsvoorstel werk en zekerheid De belangrijkste gevolgen op een rij Geachte relatie, Vrijdag 29 november jl. is het wetsvoorstel met betrekking tot de Wet werk en zekerheid ingediend. De voorstellen van

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN ASZ 2009

CONCEPT SOCIAAL PLAN ASZ 2009 CONCEPT SOCIAAL PLAN ASZ 2009 Documentstatus Status Auteur Datum Versie Eerste aanzet Concept MD 03-11-2008 1.0 Na overleg vakbonden 05-11-08 Concept MD 19-11-2008 1.1 Na overleg vakbonden 26-11-08 Concept

Nadere informatie

Addendum Yulius GGZ. Looptijd: 1 januari 2017 t/m 31 december 2017 DE ONDERGETEKENDEN: Werkgever: - Stichting Yulius, gevestigd te Dordrecht

Addendum Yulius GGZ. Looptijd: 1 januari 2017 t/m 31 december 2017 DE ONDERGETEKENDEN: Werkgever: - Stichting Yulius, gevestigd te Dordrecht Contact: Jan Jongbloed T 088 405 4434 j.jongbloed@yulius.nl Addendum Yulius GGZ Looptijd: 1 januari 2017 t/m 31 december 2017 DE ONDERGETEKENDEN: Werkgever: - Stichting Yulius, gevestigd te Dordrecht Werknemersorganisaties:

Nadere informatie

HR in de Zorg Nieuw Ontslagrecht & Vergoeding 2 december 2014

HR in de Zorg Nieuw Ontslagrecht & Vergoeding 2 december 2014 HR in de Zorg Nieuw Ontslagrecht & Vergoeding 2 december 2014 Hanze advocaat specialist in arbeidsrecht Vestigingen in Zwolle, Deventer en Groningen Alle arbeidsrechtelijke zaken mbt: Adviseren, begeleiden

Nadere informatie

Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011. Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8

Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011. Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8 Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011 Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8 Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van

Nadere informatie

Nieuwe ontslagrecht in 25 minuten? Jo van Saase

Nieuwe ontslagrecht in 25 minuten? Jo van Saase Nieuwe ontslagrecht in 25 minuten? Jo van Saase 0 Workshop nieuwe ontslagrecht en OR Hoofdlijnen nieuwe ontslagrecht Inzoomen op ontslag om bedrijfseconomische redenen De transitievergoeding + WW Sociaal

Nadere informatie

10. AFSPIEGELINGSBEGINSEL

10. AFSPIEGELINGSBEGINSEL 10. AFSPIEGELINGSBEGINSEL Inleiding Het Ontslagbesluit regelt in paragraaf 4 de toetsingscriteria voor een ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen. Als eerste wordt getoetst of de bedrijfseconomische

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN STICHTING MEE ZHN

SOCIAAL PLAN STICHTING MEE ZHN Concept d.d. 26-03-2012 SOCIAAL PLAN STICHTING MEE ZHN In het kader van reorganisatie door bedrijfseconomische omstandigheden en het verlies van werkgelegenheid Het Sociaal Plan regelt de personele gevolgen

Nadere informatie

15 april 2014. Sociaal Plan 1 april 2014-1 april 2015

15 april 2014. Sociaal Plan 1 april 2014-1 april 2015 15 april 2014 Sociaal Plan 1 april 2014-1 april 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen 1.1. Begripsbepalingen 1.2. Werkingssfeer 1.3. Looptijd 1.4. Overleg 2. Procedure 2.1. Vaststelling en mededeling van boventalligheid

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid (WWZ)

Wet Werk en Zekerheid (WWZ) Wet Werk en Zekerheid (WWZ) De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) wijzigt de regels in het flexrecht, het ontslagrecht en de regels rondom de WW. In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de wijzigingen welke

Nadere informatie

Sociaal Plan - Air Products Nederland BV. Januari 2015.

Sociaal Plan - Air Products Nederland BV. Januari 2015. Sociaal Plan - Air Products Nederland BV. Januari 2015. Inleiding. Air Products ziet zich genoodzaakt op wereldwijd, Europees en op landen niveau de bedrijfsorganisaties anders in te richten teneinde te

Nadere informatie

Slotervaartziekenhuis. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan 2012 2017

Slotervaartziekenhuis. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan 2012 2017 Slotervaartziekenhuis Addendum Doorlopend Sociaal Plan 2012 2017 Amsterdam, 20 mei 2014. 1 Verklaring Aldus overeengekomen te Amsterdam op 20 mei 2014 tussen: De Werkgever: Stichting Slotervaartziekenhuis,

Nadere informatie

1.4 Heeft een werknemer bij ontslag recht op een gouden handdruk?

1.4 Heeft een werknemer bij ontslag recht op een gouden handdruk? 1.4 Heeft een werknemer bij ontslag recht op een gouden handdruk? De werknemer heeft niet automatisch bij ontslag recht op een ontslagvergoeding. Zo zal de werkgever aan een op staande voet ontslagen werknemer

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN. ten behoeve van reorganisaties binnen Accolade Zorggroep

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN. ten behoeve van reorganisaties binnen Accolade Zorggroep DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ten behoeve van reorganisaties binnen Accolade Zorggroep Definitief concept maart 2014 Inhoudsopgave Verklaring 1 Doel, uitgangspunten, werkingssfeer, looptijd en toepassing 1.1

Nadere informatie

De belangrijkste elementen van de nieuwe Wet werk en zekerheid

De belangrijkste elementen van de nieuwe Wet werk en zekerheid De belangrijkste elementen van de nieuwe Wet werk en zekerheid 1. Betere balans vaste krachten en flexwerkers 2. Eenduidiger en evenwichtiger ontslagstelsel 1 1. Betere balans vaste krachten en flexwerkers:

Nadere informatie

Concept. Sociaal Plan 2014

Concept. Sociaal Plan 2014 Concept Sociaal Plan 2014 1 Inhoudsopgave Inleiding pag. 3 Artikel 1 Uitgangspunten pag. 3 Artikel 2 Begripsbepalingen pag. 5 Artikel 3 Werkwijze bij reorganisaties pag. 7 Artikel 4 (Her)plaatsingsbeleid

Nadere informatie

Sociaal Plan. Conelgro B.V. 1 februari - 31 december 2015

Sociaal Plan. Conelgro B.V. 1 februari - 31 december 2015 Sociaal Plan Conelgro B.V. 1 februari - 31 december 2015 Pagina 2 van 14 INHOUDSOPGAVE Pagina Hoofdstuk 1 : Inleiding 3 Hoofdstuk 2 : Algemene bepalingen 4 Hoofdstuk 3 : Begripsomschrijvingen 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Nieuwe ontslagrecht in 25 minuten?

Nieuwe ontslagrecht in 25 minuten? Nieuwe ontslagrecht in 25 minuten? 0 Workshop nieuwe ontslagrecht en OR Hoofdlijnen nieuwe ontslagrecht Inzoomen op ontslag om bedrijfseconomische redenen De transitievergoeding + WW Sociaal plannen 1

Nadere informatie

44813029 Thuiszorg Rotterdam / Reorganisatie Concept d.d. 2 mei 2013 Versie 2

44813029 Thuiszorg Rotterdam / Reorganisatie Concept d.d. 2 mei 2013 Versie 2 44813029 Thuiszorg Rotterdam / Reorganisatie Concept d.d. 2 mei 2013 Versie 2 SOCIAAL PLAN TEN BEHOEVE VAN DE PERSONELE GEVOLGEN BINNEN STICHTING THUISZORG ROTTERDAM ALS GEVOLG VAN DE UITVOERING VAN HET

Nadere informatie

Benoeming: Iedere medewerker van Dynamiek Scholengroep heeft een benoeming bij de stichting Dynamiek Scholengroep.

Benoeming: Iedere medewerker van Dynamiek Scholengroep heeft een benoeming bij de stichting Dynamiek Scholengroep. Notitie invulling vacatures: Benoeming: Iedere medewerker van Dynamiek Scholengroep heeft een benoeming bij de stichting Dynamiek Scholengroep. Commissie Personeel (onderdeel van de taakgroep personeel):

Nadere informatie

Is er kans op ontslag? Schakel hulp in!

Is er kans op ontslag? Schakel hulp in! Is er kans op ontslag? Schakel hulp in! Is er kans op ontslag? Wilt u weg bij uw werkgever? Wilt u weten wat er in uw situatie mogelijk is? Wilt u uw vaststellingsovereenkomst zelf opstellen of laten checken?

Nadere informatie

Ja, een werkgever is aan de werknemer (ook een uitzendkracht) een transitievergoeding verschuldigd indien:

Ja, een werkgever is aan de werknemer (ook een uitzendkracht) een transitievergoeding verschuldigd indien: Juni 2015 Veel gestelde vragen transitievergoeding: Transitievergoeding Vanaf 1 juli 2015 verdwijnt de ontslagvergoeding en krijgt iedere werknemer (ook uitzendkracht), onder bepaalde voorwaarden, een

Nadere informatie

Sociaal Plan 2016. Voor akkoord getekend door: Werkgever: Stichting Zorggroep Florence. Datum: Raad van bestuur Florence. en Werknemersorganisaties:

Sociaal Plan 2016. Voor akkoord getekend door: Werkgever: Stichting Zorggroep Florence. Datum: Raad van bestuur Florence. en Werknemersorganisaties: Sociaal Plan 2016 Sociaal Plan 2016 Voor akkoord getekend door: Werkgever: Stichting Zorggroep Florence Datum: Naam: Ben van Gent Raad van bestuur Florence Handtekening: en Werknemersorganisaties: - CNV

Nadere informatie

TRANSITIEVERGOEDING & SOCIAAL PLAN. Dr. mr. Steven Jellinghaus & mr. Karen Maessen De Voort Advocaten I Mediators

TRANSITIEVERGOEDING & SOCIAAL PLAN. Dr. mr. Steven Jellinghaus & mr. Karen Maessen De Voort Advocaten I Mediators TRANSITIEVERGOEDING & SOCIAAL PLAN Dr. mr. Steven Jellinghaus & mr. Karen Maessen De Voort Advocaten I Mediators Wat is een sociaal plan? Niet wettelijk geregeld Spelregels en/of compensatie bij ondernemingsbeslissing

Nadere informatie

IN COMPANY OPLEIDING - OR & REORGANISEREN

IN COMPANY OPLEIDING - OR & REORGANISEREN IN COMPANY OPLEIDING - OR & REORGANISEREN Omschrijving Bij een reorganisatietraject heeft de OR een belangrijke rol. De OR zal immers om advies gevraagd worden en vaak heeft de OR ook grote invloed op

Nadere informatie

Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid

Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid Beste Klant, Per 1 januari en 1 juli 2015 zullen er diverse wijzigingen plaatsvinden op het gebied van arbeidsrecht. Hiervan willen wij u graag op de hoogte brengen. De

Nadere informatie

15. AFSPIEGELINGSBEGINSEL

15. AFSPIEGELINGSBEGINSEL 15. AFSPIEGELINGSBEGINSEL Inleiding Het Ontslagbesluit geeft in artikel 4:2 de regeling voor het bepalen van de ontslagvolgorde bij een personeelsinkrimping wegens bedrijfseconomische redenen. Tot 1 maart

Nadere informatie

Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2010

Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2010 Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2010 Actualiteiten Arbeidsrecht Actualiteiten arbeidsrecht Ontwikkelingen ontslagvergoeding Overgang van onderneming (ovo) Actualiteiten 16 Ontwikkelingen

Nadere informatie

Sociaal Plan Nederlandse Orkesten. Ledenbijeenkomst over Onderhandelingsresultaat 31 mei 2012 te Utrecht

Sociaal Plan Nederlandse Orkesten. Ledenbijeenkomst over Onderhandelingsresultaat 31 mei 2012 te Utrecht Sociaal Plan Nederlandse Orkesten Ledenbijeenkomst over Onderhandelingsresultaat 31 mei 2012 te Utrecht Procedure Sociaal Plan Orkesten Overleg over diverse concept versies: - delegatie vakbonden - delegatie

Nadere informatie

Nieuw ontslagrecht - rol HR Manager

Nieuw ontslagrecht - rol HR Manager Nieuw ontslagrecht - rol HR Manager - processen - conflictsituatie www.hr-kiosk.nl De gratis Vraagbaak voor HR Andries F. Bongers Directeur De Bongerd Bestuurslid NVP, sectie Arbeidsvoorw. Hoofdredacteur

Nadere informatie

Sociaal Plan. Koninklijk Instituut voor de Tropen

Sociaal Plan. Koninklijk Instituut voor de Tropen Sociaal Plan Koninklijk Instituut voor de Tropen 0 Inhoud Artikel 1 WERKINGSSFEER EN WERKINGSDUUR... 3 Werkingssfeer... 3 Werkingsduur... 3 Bovenwettelijke uitkeringsregeling bij werkloosheid... 3 Wijziging...

Nadere informatie

HOOFDSTUK 10d VAN WERK NAAR WERK-AANPAK EN VOORZIENINGEN BIJ WERKLOOSHEID

HOOFDSTUK 10d VAN WERK NAAR WERK-AANPAK EN VOORZIENINGEN BIJ WERKLOOSHEID HOOFDSTUK 10d VAN WERK NAAR WERK-AANPAK EN VOORZIENINGEN BIJ WERKLOOSHEID Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ========= ===== HOOFDSTUK 10d 1 Werkingssfeer en begripsbepalingen * Werkingssfeer 10d:1 * Begripsbepalingen

Nadere informatie

Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden?

Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden? Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden? Op 18 februari 2014 is de Wet Werk en Zekerheid aangenomen. Op internet zijn veel plukjes informatie te vinden. Hieronder volgt een overzicht van

Nadere informatie

Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties

Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Pre-ambule In de cao provincies 2012-2015 zijn uit oogpunt van goed werkgeverschap afspraken gemaakt over een sectorale regeling Van Werk Naar

Nadere informatie

Sociale regeling Farm Frites International B.V., Farm Frites Europe B.V., Farm Frites B.V. (Nederland)

Sociale regeling Farm Frites International B.V., Farm Frites Europe B.V., Farm Frites B.V. (Nederland) Sociale regeling Farm Frites International B.V., Farm Frites Europe B.V., Farm Frites B.V. (Nederland) INLEIDING De zware concurrentieslag en overcapaciteit in de sector heeft Farm Frites ('FF) in een

Nadere informatie