Addendum bij doorlopend sociaal plan Topaz

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Addendum bij doorlopend sociaal plan Topaz"

Transcriptie

1 Addendum bij doorlopend sociaal plan Topaz Addendum bij doorlopen sociaal plan Topaz, mei

2 Addendum bij doorlopend sociaal plan Topaz 1. Inleiding Topaz ziet zich, als organisatie binnen de zorg, geconfronteerd met externe ontwikkelingen en ingrijpende maatregelen van overheidswege. De ontwikkelingen van de AWBZ naar de WLZ, ZVW en WMO zal tot gevolg hebben dat er een afbouw van cliëntplaatsen plaatsvindt en er meer met minder mensen gedaan moet worden. De externe ontwikkelingen noodzaken Topaz om zich aan te passen aan de verschuivingen van intramurale naar extramurale zorg en behandeling en aan de nieuwe eisen van onze financiers en klanten waardoor een hogere flexibiliteit en marktgerichtheid noodzakelijk is. Deze ontwikkelingen kunnen de organisatie noodzaken om te reorganiseren. Het sociaal plan van Topaz bevat maatregelen en voorzieningen die de nadelige consequenties van organisatieontwikkelingen voor werknemers zoveel mogelijk ondervangen. Alvorens tot uitvoering van organisatieontwikkelingen over te gaan zal de werkgever, conform de Wet op de Ondernemingsraden (WOR), zijn voorgenomen besluit ter advisering voorleggen aan de Ondernemingsraad en er zich van vergewissen dat de betrokken werknemers goed geïnformeerd zijn over de voorgestane veranderingen. Uitgangspunt van zowel het sociaal plan als het addendum is en blijft goed werkgeverschap en goed werknemerschap waarbij respect en waardering spreekt voor iedere medewerker en waarbij van de medewerker verwacht wordt dat deze betrokken is. De zorg die wij dagelijks ten toon spreiden aan onze cliënten komt ook onze medewerkers toe. Topaz zal alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat medewerkers zo veel mogelijk van werk naar werk worden begeleid met behulp van onder andere scholing en mobiliteit. Veranderingen met mogelijke gevolgen voor de werkgelegenheid zijn door voorgenoemde externe maatregelen en interne ontwikkelingen echter niet uit te sluiten, waardoor Topaz op dit moment niet in staat is baangaranties te geven. 2. Noodzaak tot uitzonderingen op het doorlopend sociaal plan Mocht de te verwachten organisatieontwikkeling leiden tot reductie van werk en werkgelegenheid dan geldt voor de betrokken medewerker in tegenstelling tot de situatie in het sociaal plan, geen werkgelegenheidsgarantie, maar een inspanningsverplichting tot herplaatsing binnen of buiten Topaz en aanvullend op het sociaal plan voorzieningen die beschreven zijn in dit addendum. De voorzieningen van het sociaal plan gelden gedurende de looptijd van het sociaal plan en het addendum. De voorzieningen in dit addendum gelden voor een periode van 12 maanden vanaf het moment dat de werknemer boventallig wordt verklaard. Na 12 maanden wordt het dienstverband beëindigd. Zoals beschreven in artikel 18 lid 2 van het sociaal plan gaat Topaz, in overleg met de vakbonden, pas over tot het gebruik van het addendum en gedwongen ontslagen als aan een van de volgende 3 voorwaarden is voldaan; Het betreft een substantieel aantal boventalligen ten opzichte van de functie in de nieuwe situatie, Of een specifieke groep die evident moeilijk plaatsbaar is, Of die onvoldoende perspectief hebben op herplaatsing binnen Topaz. Betrokken medewerkers wordt bij een te verwachten organisatieontwikkeling middels dit addendum een uitgebreider en meer omvattend pakket aan mobiliteitsbevorderende maatregelen geboden waardoor zij tijdig in staat zijn te anticiperen op de onzekere toekomst. Addendum bij doorlopen sociaal plan Topaz, mei

3 In algemene zin ligt hierbij de focus op het niet vrijblijvend en dringend vergroten van bewustwording, betrokkenheid bij (in- en externe) mobiliteit, het bevorderen van (in- en externe) doorstroom van betrokken medewerkers en de noodzaak daartoe. Topaz beoogt met deze maatregelen tijdig eventuele boventalligheid zo veel mogelijk te voorkomen en betrokken medewerkers waar mogelijk van werk naar werk te begeleiden. 3. Boventalligheid Aan de organisatorische eenheid waarvan werkgever van mening is dat dit onderdeel in de toekomst onderhevig is aan een organisatieverandering zullen pre mobiliteit maatregelen en instrumenten gepresenteerd worden (Artikel 5 sociaal plan). Zodra het reorganisatieplan met daarin een formatieplaatsplan van het betreffende organisatieonderdeel na advies van de OR en CCR is vastgesteld, zal de personele invulling met inachtneming van de gemaakte afspraken in het sociaal plan, te weten artikel 6, 7, 8 en 9A en B plaatsvinden. Zoals beschreven in artikel 9A lid 5 van het sociaal plan zal degenen die niet geplaatst worden, schriftelijk boventallig worden verklaard en komen voor herplaatsing in aanmerking. De boventalligheid gaat in op het moment dat de functie feitelijk vervalt. De werkgever zal bij boventalligheid van een werknemer, de werknemer faciliteren opdat met wederzijdse inspanningen een passende functie binnen of buiten Topaz gevonden kan worden. Met boventalligen waar binnen Topaz geen passende functie voor beschikbaar is worden afspraken gemaakt over mobiliteitstrajecten, scholing en/of een outplacementtraject van maximaal 12 maanden. 4. Mobiliteitstrajecten en arrangementen Topaz 4.1 Inleiding De mobiliteitstrajecten bij Topaz zijn samen te vatten in het programma van Werk naar Werk. Daarnaast biedt Topaz de betreffende medewerkers aanvullende arrangementen aan. Voorafgaand aan het mobiliteitstraject is het mogelijk voorlichtingsbijeenkomsten te organiseren. Wat het programma en de arrangementen o.a. in kan houden wordt in deze bijlage beschreven. Zo mogelijk zal Topaz gebruik maken van het huidige aanbod van partijen binnen de afspraken van de landelijke sectorplannen m.b.t. mobiliteit. Onderstaand programma sluit hier dan ook bij aan. Waar nodig wordt aan werknemers maatwerk aangeboden. 4.2 Voorlichtingsbijeenkomst Wanneer meerdere medewerkers tegelijkertijd boventallig worden, wordt er gezamenlijk een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd. De voorkeur gaat uit naar voorlichtingsbijeenkomsten in kleine groepen, zodat de sfeer informeel blijft en elke medewerker de kans krijgt om vragen te stellen. De toegevoegde waarde van een groep is dat collega's vaak vragen stellen die een andere medewerker wellicht niet zelf durft te stellen, of die een andere collega niet had bedacht. Partners van de medewerker en andere betrokkenen mogen bij deze bijeenkomst aanwezig zijn. Wanneer een medewerker de voorlichtingsbijeenkomst niet kan bijwonen of op een later moment boventallig wordt, zal de medewerker uitgenodigd worden voor een individueel gesprek. In dit gesprek wordt ingegaan op wat er besproken is tijdens de voorlichtingsbijeenkomst. 4.3 Programma van Werk naar Werk Addendum bij doorlopen sociaal plan Topaz, mei

4 De insteek van het programma van Werk naar Werk is het vinden van een nieuwe baan voor iedere medewerker. Het programma kan bestaan uit de volgende onderdelen en wordt uitgevoerd door een externe partij: - Intake Het programma van Werk naar Werk begint met het invullen van de digitale vragenlijsten. Aan de hand hiervan en het intakegesprek wordt er bepaald wat de medewerker nodig heeft voor het vinden van een andere baan. De diagnose wordt gesteld aan de hand van objectieve en subjectieve factoren, zoals opleidingsniveau en leeftijd, veranderingsbereidheid, abstractievermogen, functionele en geografische mobiliteit, beschikbaarheid, motivatie, presentatie, zelfkennis, realisme, sollicitatievaardigheden en persoonlijke situatie. De trajecten zoals deze overeengekomen zijn in het sectorplan Zorg en Welzijn kennen een vaste inhoud. Dat betekent niet dat er geen maatwerk mogelijk is. Zo wordt er per medewerker bepaald welke trainingen zinvol zijn. In de individuele gesprekken tussen de medewerker en de adviseur wordt ingegaan op de persoonlijke behoeften van de medewerker. Ook het zoeken naar vacatures door de adviseur vindt plaats aan de hand van het specifieke zoekprofiel van de medewerker. - Plan van aanpak Op basis van de intake maakt de adviseur samen met de medewerker een plan van aanpak met daarin de maatwerk invulling van de trajectonderdelen. De inhoud van het traject is voor iedere medewerker anders. De inhoud wordt afgestemd op de behoeften van de individuele medewerker. Een traject bestaat uit een mix van groepsgewijze loopbaan- en sollicitatietrainingen en individuele coaching en begeleiding. Daarnaast worden er Jobcenters en jobhunting ingezet. Afhankelijk van de situatie van de medewerker wordt er, naast een actieve arbeidsmarktbenadering, een of meer van de drie volgende trajectonderdelen in het plan van aanpak opgenomen. Zelfonderzoek; Door zelfonderzoek krijgt de medewerker inzicht in de eigen kwaliteiten, vaardigheden, drijfveren, loopbaanwaarden, ambities en toekomstwensen. Arbeidsmarktonderzoek; De medewerker leert vanuit zijn of haar wensen te kijken naar de eigen mogelijkheden en/of beperkingen op de arbeidsmarkt. Dit onderdeel wordt afgesloten met het maken van een persoonlijk actieplan voor het benaderen van de arbeidsmarkt. Arbeidsmarktbenadering (sollicitatievaardigheden en actieve jobsearch). Er worden trainingssessies in groepen georganiseerd voor het aanleveren van sollicitatievaardigheden. Daarnaast is een belangrijk onderdeel van het traject is de actieve jobsearch/vacatureacquisitie. Trainingen In iedere hierboven genoemde fase van het van Werk naar Werk traject kan de adviseur trainingen inzetten ter ondersteuning van de medewerker. De keuze voor het inzetten van trainingen worden in overleg met de medewerker gemaakt. 4.4 Arrangementen Naast de mobiliteitstrajecten zijn er drie kortere, gerichte arrangementen die aangeboden worden aan de betreffende medewerkers. Deze arrangementen kunnen zowel apart ingezet worden als aanvullend op één van de mobiliteitstrajecten. - Arrangement Solliciteren Het doel van het arrangement Solliciteren is de medewerker de basisvaardigheden aan te leren voor het succesvol benaderen van de arbeidsmarkt door middel van netwerken, sollicitatiebrieven en sollicitatiegesprekken. Onderwerpen die in deze trainingen aan de orde Addendum bij doorlopen sociaal plan Topaz, mei

5 komen zijn: gesprekstechnieken, verwoorden van eigen kwaliteiten en oefenen met het sollicitatiegesprek. - Arrangement Loopbaanbewustwording Het doel van het arrangement Loopbaanbewustwording is medewerkers inzicht te geven in de behoeften met betrekking tot een nieuwe functie. Juist voor medewerkers die buiten de zorgbranche een nieuwe functie zoeken zorgt deze Loopbaanbewustwording voor een juiste functiekeuze en een versnelling in het vinden van deze functie. - Arrangement Loopbaanadvies en arbeidsmarktoriëntatie Het doel van het arrangement Loopbaanadvies en van de arbeidsmarktanalyse is te achterhalen in wat voor soort functie, organisatie en branche de medewerker werkzaam wil zijn. Het resultaat van de arrangement Loopbaanadvies en arbeidsoriëntatie is een realistisch zoekprofiel, waardoor de medewerker zich focust op een functie die bij de medewerker past en op een functie die beschikbaar is. 5. Beëindigen dienstverband met wederzijds goedvinden 1. Indien in gezamenlijke overleg wordt besloten uit elkaar te gaan, kan de vertrekkende werknemer gebruik maken van een outplacementtraject en een voorstel doen hoe met ondersteuning van Topaz van werk naar werk te komen of gezien de leeftijd een maatwerk afspraak te maken. M.b.t. de kosten van het outplacementtraject of andere mobiliteitsbevorderende activiteiten wordt artikel 2 lid 4 van het sociaal plan, het besluit overgangsrecht transitievergoeding zoals vastgesteld op 23 april 2015 in acht genomen en wat cao-partijen hierover vervolgens nog nader afspreken. 2. Outplacementtraject o.l.v. externe deskundige Een outplacement traject is bedoeld om de werknemer te ondersteunen bij het vinden van een passende baan buiten Topaz. Voor dit traject wordt een extern bureau/deskundige ingezet die de werknemer begeleiding biedt bij het vinden van een nieuwe uitdaging buiten Topaz. Voorafgaand aan dit traject wordt in een vaststellingsovereenkomst afgesproken: - blijft de werknemer gedurende het outplacementtraject bovenformatief werkzaamheden verrichten en zo ja welke; - Welke tijd investeert de werknemer in het outplacementtraject; - duur van het outplacementtraject (dit is maximaal 12 maanden) - de maximale kosten; - datum uitdiensttreding en ontslagvergoeding; - overige afspraken m.b.t. primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden etc. 3. Voorstel van werk naar werk Topaz wil de werknemer waar geen passende functie beschikbaar is graag helpen om van werk naar werk te komen. Indien de werknemer geen gebruik wil maken van het aangeboden outplacement traject, maar zelf ideeën heeft om op een goede manier uit elkaar te gaan, dan kan hij/zij hiertoe zelf een voorstel doen. Indien een werknemer een voorstel aan de werkgever doet om van werk naar werk te komen, wordt dit voorstel beoordeeld op haalbaarheid en wederzijdse investeringen. De werknemer doet een schriftelijk voorstel aan de werkgever. Dit kan een voorstel zijn m.b.t. het opstarten van een eigen bedrijf, tijdelijke detachering naar een andere werkgever, proefplaatsing etc. Addendum bij doorlopen sociaal plan Topaz, mei

6 Indien de werkgever na de beoordeling akkoord gaat met het voorstel wordt ook in dit geval een vaststellingsovereenkomst afgesproken waarbij het initiatief voor de vaststellingsovereenkomst bij de werkgever ligt: - blijft de werknemer gedurende het traject van werk naar werk bovenformatief werkzaamheden verrichten en zo ja welke; - Welke tijd investeert de werknemer in het traject; - duur van het traject (dit is maximaal 12 maanden); - de maximale kosten; - datum uitdiensttreding en ontslagvergoeding; - overige afspraken m.b.t. primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden etc. 4. Maatwerk oplossingen a.g.v afstand tot de arbeidsmarkt Indien de werknemer a.g.v. zijn/haar persoonlijke situatie een grote afstand heeft tot de arbeidsmarkt en geen gebruik wenst te maken van een outplacement traject of alternatief voorstel van werk naar werk, bestaat de mogelijkheid om met elkaar in gesprek te gaan over het vormgeven van een maatwerk oplossing om de volgende fase van de loopbaan vorm te geven. Op basis van de persoonlijke situatie van de werknemer zal een voorstel gedaan worden door de werkgever. Indien werkgever en werknemer een akkoord bereiken over dit voorstel dan worden de afspraken middels een vaststellingsovereenkomst vastgelegd. Hierin is o.a. vastgelegd: - Ingangsdatum van het aanbod en uitdienst datum; - de maximale kosten; - pensioendatum; - overige afspraken m.b.t. primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden etc. 5. Indien men conform geldende wetgeving recht heeft op een ontslag c.q. transitievergoeding, dan worden bovengenoemde ontslagvergoedingen in mindering gebracht op deze transitievergoeding. 6. Beëindiging dienstverband 1. Indien de boventallige werknemer tijdens de duur van de mobiliteitstermijn van 12 maanden niet herplaatst kan worden of er zijn geen andere oplossingen mogelijk gebleken, vindt er uiterlijk een maand voor het verstrijken van de boventalligheidstermijn een gesprek tussen de werknemer en de werkgever plaats. In dit gesprek wordt gekeken of het dienstverband middels een beëindigingsovereenkomst (met inachtneming van de fictieve wettelijke opzegtermijn) kan worden beëindigd. Is dit niet mogelijk dan zal het dienstverband worden beëindigd middels opzegging (na toestemming UWV Werkbedrijf en inachtneming van toepasselijke opzegtermijn) of middels ontbinding (na een ontbindingsprocedure bij de kantonrechter). 2. Indien na herplaatsing in een nieuwe functie (zoals beschreven in artikel 13) binnen zes maanden blijkt dat de betrokken werknemer buiten zijn schuld niet geschikt is voor de functie, dan zullen de werkgever en werknemer verder zoeken naar een passende functie. De termijn van 12 maanden start dan niet opnieuw. De periode vanaf boventalligheid tot herplaatsing wordt afgetrokken van de 12 maanden. De maanden die overblijven worden opnieuw gebruikt voor het zoeken naar een passende functie. Addendum bij doorlopen sociaal plan Topaz, mei

7 7. Looptijd Addendum Dit Addendum treedt in werking op 1 juli 2015 en loopt evenredig aan het doorlopend sociaal plan tot 1 juli Ten minste eenmaal per twee jaar, of zoveel eerder als een van de bij de totstandkoming van het doorlopend sociaal plan betrokken partijen dit aangeeft, zal tussen de werkgever en werknemersorganisaties overleg plaatsvinden over de organisatieontwikkeling, het doorlopende sociaal plan en bijbehorende addendum. Drie maanden voor het einde van de looptijd van het sociaal plan vindt overleg plaats over beëindiging, wijziging respectievelijk continuering van het sociaal plan en dit addendum. Addendum bij doorlopen sociaal plan Topaz, mei

Sociaal Statuut voor de herindeling van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen

Sociaal Statuut voor de herindeling van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen Sociaal Statuut voor de herindeling van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen Inhoud Hoofdstuk 1 Algemeen Blz. 2 Hoofdstuk 2 Algemene uitgangspunten van het sociaal Blz. 5 beleid Hoofdstuk 3 Inrichting

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

HANDLEIDING INVOERING FUNCTIEMIX. Functiemix: geen doel maar middel

HANDLEIDING INVOERING FUNCTIEMIX. Functiemix: geen doel maar middel HANDLEIDING INVOERING FUNCTIEMIX Functiemix: geen doel maar middel INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Pilots met de functiemix... 4 1.3 Leeswijzer... 4 2. INVOERINGSPROCES...

Nadere informatie

Cao. ING Verzekeren/ING Investment Management

Cao. ING Verzekeren/ING Investment Management Cao ING Verzekeren/ING Investment Management 1 januari 2013 tot en met 31 december 2015 Inhoudsopgave Cao-verklaring Voorwoord 1 Mijn Arbeidsovereenkomst 1.1 Doelgroep 1.2 Looptijd 1.3 Cao 1.4 Arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Titel van het document. Datum / Auteur. Beleidsplan Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2015

Titel van het document. Datum / Auteur. Beleidsplan Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2015 Titel van het document. Datum / Auteur Beleidsplan Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2015 Status: concept Datum: 23 oktober 2014 Inhoudsopgave Voorwoord......3 Leeswijzer......5 1. Inleiding......7

Nadere informatie

Wwz: wat moet u weten!

Wwz: wat moet u weten! Wwz: wat moet u weten! De Wet werk en zekerheid (Wwz) is in werking getreden op 1 januari 2015 en geldt uitsluitend voor het bijzonder onderwijs. Een aantal wijzigingen is al in werking getreden. De belangrijkste

Nadere informatie

Advies Werkloosheid voorkomen, beperken en goed verzekeren Een toekomstbestendige arbeidsmarktinfrastructuur en Werkloosheidswet

Advies Werkloosheid voorkomen, beperken en goed verzekeren Een toekomstbestendige arbeidsmarktinfrastructuur en Werkloosheidswet Advies Werkloosheid voorkomen, beperken en goed verzekeren Een toekomstbestendige arbeidsmarktinfrastructuur en Werkloosheidswet Aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de heer dr. L.F. Asscher

Nadere informatie

ERVARINGEN MET SOCIALE PLANNEN

ERVARINGEN MET SOCIALE PLANNEN ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers ERVARINGEN MET SOCIALE PLANNEN In veel opzichten een dubbel perspectief september 2014 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Ervaringen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 818 Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers en

Nadere informatie

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen Nota van bevindingen Colofon Programma Participatie Datum April 2013 Nummer NvB 13/02a Pagina 2 van 57 Inhoud Colofon 2 1 Samenvatting en conclusies 5 1.1 Aanleiding en achtergrond 5 1.2 Doelstelling 5

Nadere informatie

NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE. Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014

NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE. Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014 NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014 Inhoud 1. Algemeen 3 2. Informatie 5 3. Totstandkoming van de overeenkomst 6 4.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012

Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012 coördinatiegroep zelfreguleringsoverleg Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012 Sociaal-Economische Raad Algemene leveringvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg AV CZ/122 Deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

ARTIKEL I. De Arbeidsomstandighedenwet wordt als volgt gewijzigd:

ARTIKEL I. De Arbeidsomstandighedenwet wordt als volgt gewijzigd: Voorstel van wet tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met de versterking van de betrokkenheid van de werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening, de preventie in het bedrijf

Nadere informatie

Aan de slag met werk. Over de verschillende vormen van werken met behoud van uitkering voor bijstandsgerechtigden

Aan de slag met werk. Over de verschillende vormen van werken met behoud van uitkering voor bijstandsgerechtigden Aan de slag met werk Over de verschillende vormen van werken met behoud van uitkering voor bijstandsgerechtigden Aan de slag met werk Over de verschillende vormen van werken met behoud van uitkering voor

Nadere informatie

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet Participatie de norm, Werk het doel Kadernota Participatiewet Juni 2014 Samenvatting; Top 6 Kaders Participatiewet Drentsche Aa 1. Participatie de norm, werk het doel. Dit betekent dat de focus van de

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR VAKTIJDSCHRIFTJOURNALISTEN 1 januari 2013-31 december 2013 www.uitgeverijbedrijf.nl

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR VAKTIJDSCHRIFTJOURNALISTEN 1 januari 2013-31 december 2013 www.uitgeverijbedrijf.nl COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR VAKTIJDSCHRIFTJOURNALISTEN 1 januari 2013-31 december 2013 www.uitgeverijbedrijf.nl De ondergetekenden: De Werkgeversvereniging Uitgeverijbedrijf (WU) gevestigd aan

Nadere informatie

Kwaliteitskader Voorbereiding en screening aspirant pleegouders

Kwaliteitskader Voorbereiding en screening aspirant pleegouders Kwaliteitskader Voorbereiding en screening aspirant pleegouders versie 2.0 oktober 2013 1. Wettelijke criteria screening 4 2. Landelijke criteria 5 3. Algemene Voorwaarden 7 4. Voorbereidings- en screeningstraject

Nadere informatie

Beeindiging arbeidsovereenkomst om bedrijfseconomische redenen

Beeindiging arbeidsovereenkomst om bedrijfseconomische redenen BEDRIJVEN IN MOEILIJKHEDEN Beeindiging arbeidsovereenkomst om bedrijfseconomische redenen Een onderneming verkeert in financiele problemen en er bestaat een acute noodzaak om het bedrijf uit de gevarenzone

Nadere informatie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld reglement Ziekteverzuim & Re-integratie Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 Arbo-en verzuimbeleid 4 Context 4 Toepassing 4 Vragen 4 2. Procedure ziek

Nadere informatie

huidig personeel PERSONEELSWIJZER

huidig personeel PERSONEELSWIJZER huidig personeel 6. Het houden van werkoverleg 7. Functioneringsgesprek 8. Beoordelingsgesprek 9. Loopbaanontwikkeling en opleiding 10. Arbeidsvoorwaarden 11. Ziekte, verzuim en reïntegratie 12. Werkomstandigheden

Nadere informatie

Van-werk-naar-werk: nu en in de toekomst

Van-werk-naar-werk: nu en in de toekomst Van-werk-naar-werk: nu en in de toekomst 1 Inleiding Tijdens het Najaarsoverleg van 7 oktober 2008 hebben sociale partners en kabinet in de tripartiete verklaring Samen doen wat mogelijk is de afspraak

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura

Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura 1. Algemeen ARTIKEL 1 - Definities a. cliënt: de natuurlijke persoon die zorg afneemt bij een zorgaanbieder; b. vertegenwoordiger: de curator of

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

zorg met verblijf zorg zonder verblijf totaal

zorg met verblijf zorg zonder verblijf totaal Hervorming van de langdurige ondersteuning en zorg Leeswijzer Deze notitie beschrijft de uitwerking van de kabinetsvoornemens in de langdurige zorg. De notitie start in paragraaf 1 en 2 met de noodzaak

Nadere informatie

Klachtenreglement. De Friese Wouden

Klachtenreglement. De Friese Wouden Klachtenreglement De Friese Wouden Klachtenregeling Voorwoord Cliënten dienen niet snel een klacht in. Als een cliënt de stap zet om een klacht in te dienen, is het daarom des te belangrijker, dat zorgaanbieders

Nadere informatie

Actieprogramma. Iedereen doet mee

Actieprogramma. Iedereen doet mee Actieprogramma Iedereen doet mee Inhoud Woord vooraf 3 1. Inleiding 5 2. Waarom is participatie zo belangrijk? 7 3. De doelstellingen: wat willen we bereiken? 11 4. Project Iedereen Doet Mee 13 5. De inzet

Nadere informatie

CAO WELZIJN & MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING 2014-2016

CAO WELZIJN & MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING 2014-2016 CAO WELZIJN & MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING 2014-2016 Definitieve tekst inclusief bijlagen Vastgesteld 17 december 2014 Overleg Arbeidsvoorwaarden W&MD Preambule Een nieuwe Cao Welzijn & Maatschappelijke

Nadere informatie

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Deze brochure bevat praktische tips en een overzicht van rechten en plichten tijdens ziekte. Juni

Nadere informatie

DE AANBEVELINGEN VAN DE KRING VAN KANTONRECHTERS. Aanpassing van de Aanbevelingen, voorzien van een toelichting. Inleiding

DE AANBEVELINGEN VAN DE KRING VAN KANTONRECHTERS. Aanpassing van de Aanbevelingen, voorzien van een toelichting. Inleiding DE AANBEVELINGEN VAN DE KRING VAN KANTONRECHTERS Aanpassing van de Aanbevelingen, voorzien van een toelichting Inleiding In de plenaire vergadering van de Kring van Kantonrechters van 30 oktober 2008 is

Nadere informatie

Uitvoering van de Wwb voor jongeren (18-27 jaar)

Uitvoering van de Wwb voor jongeren (18-27 jaar) Uitvoering van de Wwb voor jongeren (18-27 jaar) Colofon Programma Dienstverlenende overheid Nummer R 14/06 ISSN 1383-8733 ISBN 978-90-5079-274-5 Pagina 2 van 56 Voorwoord De laatste ontwikkelingen op

Nadere informatie