Wet werk en zekerheid een overzicht 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wet werk en zekerheid een overzicht 1"

Transcriptie

1 Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Vanaf 1 januari 2015: wijzigingen voor flexwerkers Op 1 januari 2015 veranderen de regels voor tijdelijke arbeidscontracten, oproepcontracten en payrollcontracten. Het doel van deze veranderingen is om de rechtspositie van flexwerkers te versterken. De Wet werk en zekerheid (Wwz) en het Ontslagbesluit regelen deze veranderingen. Nieuw: aanzegplicht bij einde tijdelijke arbeidsovereenkomst Sluiten werkgever en werknemer een tijdelijk contract van 6 maanden of langer af? Dan geldt de aanzegplicht. Dat houdt in dat de werkgever moet aangeven of de overeenkomst na afloop wel of niet wordt voortgezet. De werkgever moet dit uiterlijk 1 maand vóór het einde van het contract schriftelijk aan de werknemer laten weten. Voor contracten die eindigen voor 1 februari 2015 geldt dit nog niet omdat de termijn van 1 maand dan langer is dan de periode waarbinnen het contract eindigt. Houdt de werkgever zich hier niet aan? Dan is hij de werknemer een vergoeding van 1 maandsalaris verschuldigd. Houdt de werkgever zich wel aan de aanzegplicht, maar geeft hij het te laat aan? Dan is hij een evenredige vergoeding verschuldigd. Bijvoorbeeld: is de werkgever een week te laat, dan betekent dit een vergoeding van een weeksalaris. Deze vergoeding is niet verschuldigd in de situatie van: faillissement; uitstel van betaling (surseance van betaling); toepassing van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen (Wsnp). Proeftijd afhankelijk van duur tijdelijk contract Of werkgever en werknemer een proeftijd kunnen afspreken, is afhankelijk van de duur van het tijdelijke contract. Vanaf 1 januari 2015 mag: bij een tijdelijk contract van 6 maanden of korter geen proeftijd meer worden opgenomen; bij een looptijd van meer dan 6 maanden maar minder dan 2 jaar, de maximale proeftijd 1 maand zijn; een langere proeftijd worden vastgesteld als de werknemer een tijdelijk contract van 2 jaar of langer krijgt. De maximale duur van de proeftijd is in dat geval 2 maanden. Wordt een tijdelijk contract verlengd? Dan mag er in het nieuwe contract geen nieuwe proeftijd worden opgenomen. Daarop is 1 uitzondering. Er mag een proeftijd in het contract staan als aan de werknemer andere vaardigheden of verantwoordelijkheden worden gevraagd. 1 Bron: website Rijksoverheid ( ), nader bewerkt door mr. A. van Oosten, advocaat te Elst

2 Geldt er een cao? Dan gaat deze maatregel in bij het einde van de looptijd van deze cao Concurrentiebeding en relatiebeding alleen in uitzonderlijke gevallen Vanaf 1 januari 2015 is het niet meer mogelijk een concurrentiebeding en relatiebeding op te nemen in een tijdelijk contract. Op deze regel is 1 uitzondering. Kan de werkgever aantonen dat er sprake is van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen? Dan mag er een concurrentiebeding of relatiebeding in het contract staan. Een concurrentiebeding bevat een verbod voor de werknemer om na het einde van zijn contract soortgelijke werkzaamheden uit te oefenen bij een ander bedrijf of als zelfstandige. Een relatiebeding verbiedt de werknemer een bepaalde tijd na het einde van het contract te werken voor relaties van de werkgever of deze te benaderen. De motivatie voor een concurrentie- of relatiebeding moet in het contract zijn opgenomen. Zonder schriftelijke motivering geldt het beding dus sowieso niet. Versterking rechten oproepkrachten Veel werkgevers werken met oproepkrachten, bijvoorbeeld via een nulurencontract of een min-maxcontract. Roept de werkgever de oproepkracht op, maar kan het werk niet verricht worden? Bijvoorbeeld omdat het weer te slecht is. Of roept de werkgever de oproepkracht niet op terwijl er wel werk is? Dan heeft de werknemer recht op loon voor de uren waarvoor hij is opgeroepen of opgeroepen had kunnen worden. Dit is de loondoorbetalingsverplichting. Een werkgever kan in de arbeidsovereenkomst vastleggen dat in de eerste 6 maanden geen loondoorbetalingsverplichting is. Dan is de werkgever die eerste 6 maanden niet verplicht om de werknemer loon te betalen voor de uren die na de een oproep niet gewerkt zijn of waarvoor hij niet is opgeroepen. Deze periode van 6 maanden kan alleen worden verlengd als dat in een cao is geregeld. Dan moet het gaan om functies waarin de werkzaamheden incidenteel van aard zijn en geen vaste omvang kennen. Geldt er een cao? Dan gaat deze maatregel in bij het einde van de looptijd van deze cao Versterking rechten uitzendkrachten Het uitzendbureau en de uitzendkracht sluiten bij de start van de werkzaamheden een uitzendovereenkomst. Dit is een arbeidsovereenkomst tussen het uitzendbureau en de uitzendkracht. Hierin kan een uitzendbeding worden afgesproken. Dat houdt in dat de overeenkomst per direct eindigt als de opdrachtgever de uitzendkracht niet langer in wil zetten. Het uitzendbeding geldt de eerste 26 gewerkte weken waarin de uitzendkracht werkt. Opzegging en een toestemming voor opzegging van UWV zijn voor het uitzendbureau niet nodig.

3 Met het uitzendbeding kan de uitzendkracht ook op elk moment besluiten te stoppen met werken bij de opdrachtgever. De mogelijkheid om deze periode van 26 weken te verlengen wordt ingeperkt. Vanaf 1 januari 2015 kan deze periode bij cao worden verlengd tot maximaal 78 gewerkte weken. (Hiervoor, dat wil zeggen: voor 1 januari 2015, kon dit onbeperkt.) Na de periode van het uitzendbeding wordt de ketenbepaling van toepassing. Dit betekent dat bij een vervolg van de arbeidsrelatie aanspraak op een vast contract bestaat na: maximaal 3 tijdelijke contracten; tijdelijke contracten die samen 2 jaar overschrijden. Bij cao kan het aantal van 3 contracten worden gesteld op 6 en de periode van 2 jaar worden verlengd tot 4 jaar. Het uitzendbureau kan in de arbeidsovereenkomst vastleggen dat het de loondoorbetalingsverplichting de eerste 26 weken van de overeenkomst uitsluit. Dat houdt in dat de uitzendkracht in die periode geen loon krijgt voor de niet gewerkte uren. Valt het uitzendbureau onder een cao? Dan kan daarin zijn afgesproken dat deze periode kan worden verlengd tot maximaal 78 weken. Geldt er een cao? Dan gaat deze maatregel in bij het einde van de looptijd van deze cao Betere ontslagbescherming payrollmedewerkers Vanaf 1 januari 2015 krijgen payrollmedewerkers dezelfde ontslagbescherming als medewerkers die wel rechtstreeks bij de werkgever (de opdrachtgever) in dienst zijn. Payrollmedewerkers zijn werknemers in dienst bij een bedrijf dat aan payrolling doet. Ze werken bij een andere werkgever (de opdrachtgever). Wil de opdrachtgever, om wat voor reden dan ook, niet verder met de werknemer? Dan kan het payrollbedrijf de werknemer ontslaan. Vanaf 1 januari is bepalend of de opdrachtgever een redelijke grond heeft om niet met de werknemer verder te willen. Is er geen redelijke grond? Dan kan het payrollbedrijf de werknemer niet ontslaan. Deze nieuwe regeling is van toepassing op arbeidsovereenkomsten met payrollmedewerkers die zijn ingegaan op of na 1 januari Vanaf 1 juli 2015 zal deze ontslagbescherming gelden voor alle arbeidsovereenkomsten met payrollmedewerkers. Vanaf 1 juli 2015: wijziging ketenbepaling en ontslagrecht Na 3 tijdelijke contracten of 2 jaar aanspraak op vast contract Op 1 juli 2015 verandert er meer voor tijdelijke werknemers. Op dat moment verandert de ketenbepaling. De ketenbepaling beperkt de mogelijkheden om tijdelijke contracten te verlengen (zonder dat een vast contract ontstaat). Vanaf die datum ontstaat géén vast contract als werkgever en werknemer:

4 maximaal 3 tijdelijke contracten afsluiten; maximaal 2 jaar gebruik maken van elkaar opvolgende tijdelijke contracten. Blijft een werknemer na 3 tijdelijke contracten of langer dan 2 jaar bij de werkgever werken? Dan kan de werknemer wel aanspraak maken op een vast contract. Een reeks van tijdelijke contracten wordt doorbroken als er een periode van meer dan 6 maanden tussen ligt. Bij de berekening van de periode van 2 jaar tellen periodes van 6 maanden (of korter) tussen de tijdelijke contracten mee. De mogelijkheden om bij cao af te wijken van de ketenbepaling worden beperkt. Nieuwe ontslagregels Ontslagroute Voordat iemand ontslag krijgt, controleert het UWV of de kantonrechter of het ontslag rechtsgeldig is. Als de werkgever een verzoek indient, kan de werknemer verweer voeren. Vanaf 1 juli 2015 is de route die de werkgever moet bewandelen afhankelijk van de reden voor ontslag: Bedrijfseconomisch ontslag en ontslag door langdurige arbeidsongeschiktheid gaan via het UWV. Ontslag om andere redenen zoals disfunctioneren gaat via de kantonrechter. Een werkgever kan dus niet zelf meer bepalen welke route hij kiest. In het huidig ontslagrecht kan dat wel. Door deze wijziging krijgen gelijke gevallen straks een gelijke behandeling, althans dat is de bedoeling van de wetgever. Proceduretijd in mindering brengen op opzegtermijn De procedure bij het UWV en de kantonrechter kost tijd. Deze tijd kan volledig in mindering worden gebracht op de (fictieve) opzegtermijn. Wel moet een maand (fictieve) opzegtermijn overblijven. Onderlinge beëindigingsovereenkomst of opzegging met (schriftelijke) instemming van de werknemer Het blijft mogelijk om als werkgever en werknemer onderling het ontslag te regelen door een beëindigingsovereenkomst aan te gaan. Dit kan alleen schriftelijk. De werknemer heeft daarna een bedenktijd van 14 dagen. De werkgever moet de werknemer hierop wijzen en mag het bedenkrecht als zodanig niet inperken. Ook kan de arbeidsovereenkomst beëindigd worden als de werkgever deze opzegt met instemming van de werknemer. Ook dit kan alleen schriftelijk. De werknemer heeft daarna een bedenktijd van 14 dagen. De werkgever moet de werknemer hierop wijzen en mag het bedenkrecht als zodanig niet inperken. Herkansing bij kantonrechter, de mogelijkheid van hoger beroep en cassatie

5 Als het UWV de toestemming om een arbeidsovereenkomst te mogen opzeggen heeft geweigerd, kan de werkgever de kantonrechter vragen de arbeidsovereenkomst alsnog te ontbinden. Daarnaast geldt dat een door de kantonrechter verleend ontslag kan worden aangevochten bij het gerechtshof (hoger beroep) en de Hoge Raad (cassatie). Onder het huidige recht kan dat niet. Ontslagvergoeding wordt transitievergoeding Vaste en tijdelijke werknemers krijgen als zij 2 jaar of langer in dienst zijn geweest bij ontslag een transitievergoeding. Voorwaarde is dat het initiatief voor ontslag bij de werkgever ligt. De werknemer kan de transitievergoeding gebruiken voor bijvoorbeeld scholing of de overstap naar een andere baan. De regels over de transitievergoeding zijn: De werkgever betaalt deze vergoeding aan een werknemer die 2 jaar of langer bij de werkgever heeft gewerkt. Bij ernstige verwijtbaarheid van de werknemer aan het ontslag heeft de werknemer geen recht op de vergoeding; De vergoeding wordt per dienstjaar opgebouwd. De regel is: 1/3 maandsalaris per dienstjaar. En 1/2 maandsalaris per dienstjaar dat een werknemer langer dan 10 jaar in dienst is geweest; De vergoeding mag maximaal zijn. Of een jaarsalaris, als dat hoger is. De werkgever kan de kosten van bijvoorbeeld outplacement of scholing aftrekken van de vergoeding. Deze kosten moeten zijn gemaakt met oog op het ontslag en in overleg met de werknemer. Zijn er tijdens het dienstverband kosten gemaakt voor maatregelen voor brede inzetbaarheid op de arbeidsmarkt? Dan kan de werkgever deze ook aftrekken. Dit geldt als de werknemer hiermee instemt; Bij ernstige verwijtbaarheid van de werkgever aan het ontslag kan de kantonrechter nog een aanvullende vergoeding toekennen. Dat is een zgn. vergoeding naar billijkheid. Voor de duidelijkheid: de kantonrechtersformule is dus afgeschaft. Als de werkgever de arbeidsovereenkomst opzegt met toestemming van het UWV of als de kantonrechter de arbeidsovereenkomst ontbindt, heeft de werknemer recht op de transitievergoeding. In het geval dat de werkgever opzegt met (schriftelijke) instemming van de werknemer, heeft de werknemer óók recht op deze vergoeding. Als de werkgever en de werknemer de arbeidsovereenkomst beëindigen met een beëindigingsovereenkomst, heeft de werknemer dat recht juist niet. De transitievergoeding is niet verschuldigd in de situatie van: faillissement; uitstel van betaling (surseance van betaling); toepassing van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen (Wsnp). In bepaalde situaties kan de werkgever door de kantonrechter opgedragen worden de opgezegde arbeidsovereenkomst te herstellen. De wetgever heeft op sommige verzoeken van de werknemer een vervaltermijn gesteld. Vanaf 1 januari 2016: versobering van de WW De maximale wettelijke duur van de WW wordt van 1 januari 2016 tot 2019 stapsgewijs teruggebracht van 38 naar 24 maanden. Bij cao kan de duur weer tot maximaal 38 maanden worden aangevuld. Van mensen die langer dan een halfjaar in de WW zitten, wordt verwacht dat ze al het beschikbare werk aanvaarden. Het loon wordt zo nodig aangevuld tot WW-niveau.

Wet Werk en Zekerheid. wijzigingen voor eigen personeel en uitzendkrachten

Wet Werk en Zekerheid. wijzigingen voor eigen personeel en uitzendkrachten Wet Werk en Zekerheid wijzigingen voor eigen personeel en uitzendkrachten Inhoudsopgave Ketenbepaling 4 Onderbrekingstermijnen 5 Aanzegtermijn 6 Proeftijd 6 Concurrentiebeding 7 Oproepcontracten 7 Regatlieregel

Nadere informatie

De nieuwe arbeidswetgeving 23 april 2015. De belangrijkste wijzigingen op hoofdlijnen

De nieuwe arbeidswetgeving 23 april 2015. De belangrijkste wijzigingen op hoofdlijnen De nieuwe arbeidswetgeving 23 april 2015 De belangrijkste wijzigingen op hoofdlijnen Arbeidsrecht De door de overheid vastgestelde regels betreffende arbeidsverhoudingen tussen werkgevers en werknemers.

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid 24 november 2014 Wet Werk en Zekerheid Artikel uit Leo informeert november 2014 Op 10 juni 2014 is de omvangrijke Wet werk en zekerheid aangenomen door de Eerste Kamer. Met de gevolgen van deze wet krijgen

Nadere informatie

Wijzigingen arbeidsrecht: de nieuwe Wet Werk & Zekerheid

Wijzigingen arbeidsrecht: de nieuwe Wet Werk & Zekerheid Onze ref: 28-mar-2-wpa Wijzigingen arbeidsrecht: de nieuwe Wet Werk & Zekerheid Welke veranderingen vinden plaats? In juli 2014 is de nieuwe Wet Werk en zekerheid aangenomen. Vanaf 1 januari 2015 worden

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid in het onderwijs

Wet werk en zekerheid in het onderwijs Wet werk en zekerheid in het onderwijs 1 Wet werk en zekerheid in het onderwijs Door de nieuwe wet wet werk en zekerheid (Wwz) is een aantal regels rondom flexibele arbeid, WW en ontslag ingrijpend veranderd.

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid (WWZ)

Wet Werk en Zekerheid (WWZ) Wet Werk en Zekerheid (WWZ) De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) wijzigt de regels in het flexrecht, het ontslagrecht en de regels rondom de WW. In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de wijzigingen welke

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid 1 Wet Werk en Zekerheid Derk Domela Nieuwenhuis Nico Ruiter december 2014 2 WWZ Geschiedenis (Regeerakkoord, Sociaal Akkoord april 2013, Najaarsakkoord) Werkzekerheid in plaats van baanzekerheid Ontslagrecht

Nadere informatie

Wwz: wat moet u weten!

Wwz: wat moet u weten! Wwz: wat moet u weten! De Wet werk en zekerheid (Wwz) is in werking getreden op 1 januari 2015 en geldt uitsluitend voor het bijzonder onderwijs. Een aantal wijzigingen is al in werking getreden. De belangrijkste

Nadere informatie

De transitievergoeding

De transitievergoeding De transitievergoeding Met de invoering van de Wet werk en zekerheid hebben werknemers vanaf 1 juli 2015 bij ontslag recht op een Dit recht geldt ook als een tijdelijk contract niet verlengd wordt. In

Nadere informatie

1.1 Proeftijd Er kan geen proeftijd meer worden afgesproken in een arbeidsovereenkomst van zes maanden of korter.

1.1 Proeftijd Er kan geen proeftijd meer worden afgesproken in een arbeidsovereenkomst van zes maanden of korter. WWZ van A tot Z Inleiding Zoals u in onze eerdere nieuwsbrieven heeft kunnen lezen, brengt de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) ingrijpende veranderingen aan op het gebied van flexibele arbeid, het ontslagrecht

Nadere informatie

Whitepaper Wet werk en zekerheid

Whitepaper Wet werk en zekerheid Whitepaper Wet werk en zekerheid Als gevolg van de Wet Werk en Zekerheid staat u als directeur of bestuur een aantal ingrijpende veranderingen te wachten, onder meer ten aanzien van het ontslagrecht, sociale

Nadere informatie

WET WERK EN ZEKERHEID

WET WERK EN ZEKERHEID SPECIAL WET WERK EN ZEKERHEID Voorwoord Voor alle werkgevers dus ook voor u als watersportondernemer gaat er veel veranderen op het gebied van personeel. De nieuwe Wet Werk en Zekerheid gaat in op 1 juli

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid de veranderingen op een rij

Wet werk en zekerheid de veranderingen op een rij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn advocaten en notarissen stand makkelijker aanpassen aan de dynamiek in de afzetmarkt als werknemers goed in staat zijn elders nieuw werk te vinden. Duurzame arbeidsrelaties

Nadere informatie

DE WET WERK EN ZEKERHEID IN EEN NOTENDOP

DE WET WERK EN ZEKERHEID IN EEN NOTENDOP DE WET WERK EN ZEKERHEID IN EEN NOTENDOP 1. PROEFTIJD 4 Wat verandert er vanaf 1 januari 2015?... 4 Wat te doen na 1 januari 2015?... 4 2. CONCURRENTIEBEDING 4 Wat is een concurrentiebeding?... 4 Wat verandert

Nadere informatie

Ketenregeling. Opzegtermijn. Rechtspos. Flexwerker GOED VOORBEREID OP DE WET WERK EN ZEKERHEID DA AROM EEN ACCOUNTANT

Ketenregeling. Opzegtermijn. Rechtspos. Flexwerker GOED VOORBEREID OP DE WET WERK EN ZEKERHEID DA AROM EEN ACCOUNTANT Ketenregeling Opzegtermijn Rechtspos Flexwerker GOED VOORBEREID OP DE WET WERK EN ZEKERHEID DA AROM EEN ACCOUNTANT September 2014 WET WERK EN ZEKERHEID Laat u niet verrassen! De Wet werk en zekerheid brengt

Nadere informatie

HR update 2014-2015 Arbeidsrecht nu en straks

HR update 2014-2015 Arbeidsrecht nu en straks HR update 2014-2015 Arbeidsrecht nu en straks In samenwerking met: Deventer, 21 oktober 2014 Agenda 17.15 18.00 Ontvangst 18.00 18.45 Presentatie wijzigingen flexwet 18.45 20.00 Pauze en netwerken met

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Law Alert Juni 2014 Wet werk en zekerheid Vandaag heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Wet werk en zekerheid aangenomen. Dit betekent dat het ontslagrecht, het flexrecht en de Werkloosheidswet zullen

Nadere informatie

DE NIEUWE FLEX- EN ONTSLAGREGELS

DE NIEUWE FLEX- EN ONTSLAGREGELS DE NIEUWE FLEX- EN ONTSLAGREGELS 9 december 2014 Maarten van Gelderen Van Gelderen Arbeidsrechtadvocaten Programma 19.30 20.30 uur Flexibele arbeidscontracten 20.45 21.45 uur Het nieuwe ontslagrecht Blok

Nadere informatie

ARBEIDSRECHT WWZ #02 MAGNA CHARTA MAGAZINE JANUARI 2015 DE NIEUWE AANZEGGING ; EEN OPLOSSING ARBEIDSRECHT EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID EN DE WWZ

ARBEIDSRECHT WWZ #02 MAGNA CHARTA MAGAZINE JANUARI 2015 DE NIEUWE AANZEGGING ; EEN OPLOSSING ARBEIDSRECHT EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID EN DE WWZ MAGNA CHARTA MAGAZINE ARBEIDSRECHT WWZ #02 JANUARI 2015 DE NIEUWE AANZEGGING ; EEN OPLOSSING ARBEIDSRECHT EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID EN DE WWZ HET NIEUWE ONTSLAGRECHT REFORMATIO IN PEIUS? VAN DE REGEN IN

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid: wat is de impact op uw organisatie?

Wet werk en zekerheid: wat is de impact op uw organisatie? Wet werk en zekerheid: wat is de impact op uw organisatie? De relatie tussen werkgevers en werknemers verandert. De tijden dat mensen hun hele carrière bij dezelfde organisatie werkten, liggen achter ons.

Nadere informatie

De transitievergoeding

De transitievergoeding Wet Werk en Zekerheid De transitievergoeding Jennifer Horsten 21 mei 2015 Onderwerpen Veranderingen sinds 1 januari 2015 Veranderingen vanaf 1 juli 2015 De transitievergoeding Recht/geen recht op transitievergoeding

Nadere informatie

Contracten voor bepaalde tijd

Contracten voor bepaalde tijd Contracten voor bepaalde tijd onderneem actie Per 1 januari en 1 juli 2015 is het nodige veranderd voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. In deze whitepaper lichten wij toe welke wijzigingen doorgevoerd

Nadere informatie

BEËINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST

BEËINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST BEËINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST P&O-services telefoon: (030) 880 1880 Postbus 8504 e-mail: arbeidsvoorwaarden@protestantsekerknl 3503 RM Utrecht website: www.protestantsekerk.nl Inleiding Soms wil

Nadere informatie

Arbeidscontracten; de beste keuze per medewerker

Arbeidscontracten; de beste keuze per medewerker Arbeidscontracten; de beste keuze per medewerker Je hebt (meestal) personeel nodig om je bedrijf te runnen, maar voor veel ondernemers kan personeel ook als last voelen. Vooruit, die gedachte stamt nog

Nadere informatie

WWZ en cao voor uitzendkrachten. Wat verandert er in 2015 voor jou? De belangrijkste regels en veranderingen op een rij gezet

WWZ en cao voor uitzendkrachten. Wat verandert er in 2015 voor jou? De belangrijkste regels en veranderingen op een rij gezet WWZ en cao voor uitzendkrachten Wat verandert er in 2015 voor jou? De belangrijkste regels en veranderingen op een rij gezet De belangrijkste regels en veranderingen in één overzicht In 2015 verandert

Nadere informatie

Wetsvoorstel werk en zekerheid

Wetsvoorstel werk en zekerheid Wetsvoorstel werk en zekerheid Bijeenkomst Bouwend Nederland 4 februari 2014 Saskia Breukels (AWVN advocaten) Astrid Zuidinga (AWVN advocaten) Ian Lendering (AWVN afdeling belonen) Jan Mathies (AWVN juridische

Nadere informatie

Seminar 20 november 2014. Gevolgen Wet Werk en Zekerheid

Seminar 20 november 2014. Gevolgen Wet Werk en Zekerheid Seminar 20 november 2014 Gevolgen Wet Werk en Zekerheid Programma Wet Werk en Zekerheid Tranche 1 Flexbepalingen Tranche 2 Ontslagrecht Dreigend ontslag Re-integratiekosten Praktijkvoorbeelden (casus)

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Wet werk en zekerheid Mijn talent op de juiste plaats Beste Relatie, 10 juni 2014 is de Wet werk en zekerheid aangenomen door de Eerste Kamer. Dit wetsvoorstel heeft tot doel het arbeidsrecht aan te passen

Nadere informatie

DE WET WERK EN ZEKERHEID IN BEELD

DE WET WERK EN ZEKERHEID IN BEELD katern wet werk en zekerheid 15 KATERN DE WET WERK EN ZEKERHEID IN BEELD De nieuwe Wet werk en zekerheid (Wwz) verandert veel in het arbeidsrecht. De rechtspositie van flexwerkers wordt sterker en het

Nadere informatie

[ Houtell] In deze editie : Winstbox - Terbeschikkingstelling Werkkostenregeling Pensioenhervorming Privégebruik auto Reiskostenvergoedingen

[ Houtell] In deze editie : Winstbox - Terbeschikkingstelling Werkkostenregeling Pensioenhervorming Privégebruik auto Reiskostenvergoedingen [ Houtell] AUGUSTUS 2014 In deze editie : Winstbox - Terbeschikkingstelling Werkkostenregeling Pensioenhervorming Privégebruik auto Reiskostenvergoedingen [ Houtell] INKOMSTENBELASTING Winstbox De zogenaamde

Nadere informatie