2. Gevolgen van toepassing van dit addendum voor de inhoud van het sociaal plan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2. Gevolgen van toepassing van dit addendum voor de inhoud van het sociaal plan"

Transcriptie

1 Addendum, behorend bij Sociaal Plan Arkin / Toepassing van dit addendum 1.1 Arkin staat voor de opgave om een gezonde bedrijfsvoering te behouden bij teruglopende inkomsten. Als gevolg van de reorganisaties en bezuinigingen die in dit kader in 2014 en 2015 moeten plaatsvinden, vindt een formatieve inkrimping plaats, wat kan leiden tot boventalligheid van de op deze formatieplaatsen geplaatste werknemers. 1.2 Onder de reorganisaties worden bedoeld de voorgenomen reorganisaties als gevolg van de te realiseren bezuinigingen. Hieraan kunnen zowel financiering als nieuwe wet- en regelgeving voor de GGz-zorg ten grondslag liggen. Voorbeelden van dit laatste zijn de Jeugdzorg en de basis GGz. Deze bezuinigingen kunnen binnen geheel Arkin plaatsvinden en worden zoveel als mogelijk opgevangen vanuit de strategische koers van Arkin (beleidsnotitie: Sterk in de Stad ) Het meest in het oog springend zijn (de gevolgen van) de overgang van de Business Unit structuur naar de merkenstructuur (beleidsnotitie: Naar een merktgerichte organisatie ) en de overheadreductie en centralisatie van de stafdiensten.(beleidsnotitie: Herontwerp ondersteunende diensten) Voornoemde reorganisaties zullen gedurende 2014/2015 aanvangen/ plaatsvinden. In overleg met de vakorganisaties wordt bepaald of een reorganisatie valt onder de in dit lid genoemde werkingssfeer. De vakorganisaties plegen zonodig hierover overleg met de OR van het betreffende bedrijfsonderdeel/ COR. Uiterlijk 2 weken na melding van de voorgenomen reorganisatie/adviesaanvraag zullen de vakorganisaties hun standpunt hieromtrent kenbaar maken aan Arkin. 1.3 Het is de verwachting van Arkin en de vakorganisaties, dat dit ondanks alle inspanningen zal leiden tot een groep werknemers die niet binnen een redelijke termijn intern of extern herplaatsbaar zal zijn. Daarom is afgesproken om dit addendum van toepassing te laten zijn vanaf 1 februari 2014 tot 1 februari In overleg tussen de vakorganisaties en Arkin zal periodiek de ontwikkeling/ voortgang van de reorganisaties worden besproken. Daaronder wordt mede verstaan de noodzaak tot het nog langer toepassen van het addendum in geval van geringe boventalligheid. 1.5 Indien gedurende de looptijd van dit sociaal plan/addendum, bijvoorbeeld ten gevolge van nieuwe overheidsmaatregelen, of afspraken met zorgverzekeraars, een verdere of andere inkrimping van de personeelsformatie noodzakelijk blijkt, dan vindt opnieuw overleg tussen Arkin en de vakorganisaties plaats. 2. Gevolgen van toepassing van dit addendum voor de inhoud van het sociaal plan Hoofdstuk 1 van het Sociaal Plan, artikel 1.2 a t/m e wordt vervangen door: In dit plan zijn de volgende uitgangspunten overeengekomen: Voor zowel werkgever als werknemer geldt een inspanningsverplichting en een flexibele houding om in redelijkheid en billijkheid en te goeder trouw mee te werken aan de uitvoering van dit sociaal plan. Er is sprake van een wederzijdse inspanningsverplichting voor werkgever en werknemer om tot een oplossing te komen in situaties van boventalligheid waarbij geen passende functie aanwezig is. Eenzelfde inspanningsverplichting geldt in de situatie dat werknemer nog niet officieel boventallig is verklaard, maar waar wel duidelijk is dat de functie van werknemer in de nieuwe organisatiestructuur/personeelsformatie zal komen te vervallen of in omvang zal verminderen. In dat geval geldt dat werknemer een pro-actieve houding dient aan te nemen ten aanzien van beschikbare passende functies. Ten aanzien van boventallige medewerkers geldt dat er geen gedwongen ontslagen zullen vallen, tenzij zich een van de volgende omstandigheden voordoet: I II Er is sprake van weigering van een passende interne functie; Er is sprake van het aantoonbaar niet meewerken aan of niet-nakomen van afspraken gedurende het mobiliteitstraject; Addendum bij Sociaal Plan januari 2014 tbv Arkinnet - 1 -

2 III Er is sprake van een situatie waarbij er voor de werknemer na de nodige inspanningen van zowel de werkgever als de werknemer binnen de termijn zoals genoemd in onderdeel IV van het addendum geen passende functie binnen de organisatie voorhanden is en er ook, eventueel via detachering, geen plaatsing buiten de organisatie mogelijk blijkt te zijn. Het afspiegelingsprincipe treedt voor toepassing van het sociaal plan in de plaats van het anciënniteitsprincipe. Afspiegelingsprincipe als volgt gedefinieerd: Afspiegelingsprincipe: bij de reorganisatie worden per leeftijdsgroep binnen een categorie uitwisselbare functies van de verschillende bedrijfsvestigingen de werknemers met het kortste dienstverband het eerst boventallig verklaard. De in de vorige zin bedoelde leeftijdsgroepen zijn de groepen van 15 tot 25 jaar, van 25 tot 35 jaar, van 35 tot 45 jaar, van 45 tot 55 jaar en van 55 jaar en ouder. Het begrip bedrijfsvestiging wordt als volgt gedefinieerd: een binnen Arkin opererende eenheid die zowel intern als extern zelfstandig optreedt, hetgeen een afzonderlijk merk/afdeling kan zijn. Arkin zal de omvang van een bedrijfsvestiging per geval beoordelen en vaststellen in overeenstemming met de beleidsregels van het UWV Werkbedrijf. Dit betekent onder meer dat bij te kleine eenheden samenvoeging van merken zal worden overwogen teneinde een reële toepassing van het afspiegelingsbeginsel mogelijk te maken die tegelijkertijd niet aan de praktische uitvoerbaarheid in de weg zal staan een en ander conform de beleidsregels en op basis van de uitgangspunten zoals opgenomen in hoofdstuk 11 inleiding van de bedrijfsregels. Een afschrift van deze regels maakt onderdeel uit van dit addendum. Het begrip uitwisselbare functie wordt toegevoegd: Uitwisselbare functies: functies die op grond van functie-inhoud, vereiste kennis en vaardigheden en vereiste competenties vergelijkbaar en naar niveau en beloning gelijkwaardig zijn, binnen het merk/de afdeling waarop de organisatiewijziging betrekking heeft. De functies moeten op de beoordeelde factoren uitwisselbaar zijn met elkaar, dus onderling en vice versa. Een en ander zoals opgenomen in de adviesaanvraag. In hoofdstuk 4 van het sociaal plan zal paragraaf 4.2 in zijn geheel worden vervangen door onderstaande: 4.2 Herplaatsing De uitgangspunten bij herplaatsing zijn: a) Werknemers die als boventallig worden aangemerkt, worden daarvan schriftelijk en met redenen omkleed op de hoogte gesteld. b) Met elke boventallige werknemer wordt een belangstellingsgesprek gevoerd om te verkennen welke herplaatsingmogelijkheden er binnen het merk/(staf)afdeling zijn en welke wensen er zijn. Aan dit gesprek kunnen door partijen geen rechten worden ontleend. Het gesprek wordt op een daartoe bestemd en als bijlage opgenomen formulier vastgelegd en door beide partijen voor waarheidsgetrouw getekend. c) Vervolgens zal de betrokken HR adviseur met de voormalig leidinggevende onderzoeken of de boventallige werknemer herplaatst kan worden op een passende functie binnen het eigen merk/afdeling. d) Indien voor de boventallige werknemer geen passende functie beschikbaar is binnen het eigen merk/ afdeling dan wordt hij aangemeld bij het mobiliteitscentrum. Het mobiliteitscentrum draagt vervolgens zorg voor aanmelding van de werknemer bij het door Arkin geselecteerde loopbaanadviesbureau. De werknemer verleent zijn actieve medewerking aan het opstellen van een persoonlijk arbeidskompas/ arbeidsmarktanalyse, waarbij het streven is om dit binnen 3 weken te realiseren. Addendum bij Sociaal Plan januari 2014 tbv Arkinnet - 2 -

3 e) Het mobiliteitscentrum en de herplaatsingskandidaat zullen zich gezamenlijk maximaal inspannen voor een spoedige herplaatsing. Mede op basis van de arbeidsmarktanalyse zal het mobiliteitscentrum samen met de herplaatsingskandidaat binnen een termijn van 3 weken een persoonlijk mobiliteitsplan opstellen. Het mobiliteitsplan bevat de volgende onderdelen: een reëel toekomstperspectief binnen of buiten de organisatie; de benodigde faciliteiten in de vorm van outplacement, scholing, sollicitatietraining, opstellen van een persoonlijk profiel e.d.; activiteiten die worden ondernomen door zowel de werkgever als de werknemer om de werknemer (intern of extern) herplaatst te krijgen; afspraken over de wijze waarop herplaatsingsinspanningen door werkgever en werknemer worden aangetoond en de periode waarin het persoonlijk mobiliteitsplan wordt uitgevoerd en afspraken over tussentijdse evaluatie. f) De herplaatsingsinspanningen kunnen tegelijkertijd zowel intern als extern plaatsvinden. Ten aanzien van de interne herplaatsingsinspanningen geldt dat het mobiliteitscentrum zich in eerste instantie richt op de mogelijkheden binnen het eigen merk/(staf)afdeling en eerst als daar geen mogelijkheden gebleken zijn binnen Arkin als geheel. g) Zowel voor de herplaatsing van boventallige werknemers binnen het eigen merk/afdeling als voor herplaatsingskandidaten binnen het mobiliteitscentrum geldt dat de betrokken werknemer een aanbod voor een passende functie binnen de daarvoor gestelde termijn dient te accepteren. h) Een passende functie is een functie die gelet op het niveau van de huidige functie, de genoten of binnen afzienbare tijd af te ronden opleiding, werkervaring, persoonlijke capaciteiten en omstandigheden en de omvang van het huidige dienstverband redelijkerwijs aan de werknemer kan worden opgedragen, daarin begrepen de werknemer die binnen een reële termijn kan voldoen aan de betreffende functie-eisen. Een passende functie kan qua FWG-niveau gelijk zijn aan, dan wel 1 FWG-niveau hoger of 1 FWG-niveau lager zijn dan de huidige functie. i) Aan een werknemer die in het kader van een eerdere reorganisatie in een lagere functie is herplaatst, zal bij een volgende reorganisatie binnen 5 jaar niet zonder zijn instemming wederom een lagere functie mogen worden aangeboden. j) Indien een passende functie voorhanden is, doet de werkgever de medewerker schriftelijk een aanbod. De werknemer heeft een termijn van tien werkdagen om dit aanbod te aanvaarden dan wel af te wijzen. In geval de werknemer het aanbod niet aanvaardt, dient hij dat binnen de hiervoor genoemde termijn van tien werkdagen schriftelijk zoveel mogelijk gemotiveerd aan de werkgever kenbaar te maken. De werknemer die niet binnen de gestelde termijn het aanbod heeft verworpen, wordt geacht de aangeboden functie te hebben geaccepteerd. De werknemer die het aanbod niet heeft geaccepteerd, wordt door de werkgever voorlopig geplaatst in de aangeboden functie. In het geval de werknemer tijdig heeft laat weten het aanbod niet te aanvaarden, zal de werkgever direct nadat hij van de weigering kennis heeft genomen het aanbod voor advies voorleggen aan de adviescommissie sociaal plan (reglement pagina 20). Als de adviescommissie sociaal plan van oordeel is dat de aangeboden functie niet redelijk is, dan wordt dit aanbod als niet gedaan beschouwd. De procedure van het aanbieden van een functie wordt dan opnieuw doorlopen. Indien de adviescommissie van oordeel is dat de functie ten onrechte is geweigerd, besluit de werkgever binnen vijf werkdagen nadat het advies van de adviescommissie is ontvangen, of de werknemer definitief wordt geplaatst in de aangeboden functie. De werkgever stelt de werknemer schriftelijk in kennis van het besluit. In geval de werkgever zijn aanbod herhaalt, heeft de werknemer een termijn van vijf werkdagen om het aanbod alsnog te accepteren. Indien de werknemer dat aanbod niet binnen de hiervoor gestelde termijn schriftelijk accepteert, is de werkgever gerechtigd de kantonrechter te verzoeken de arbeidsovereenkomst te ontbinden dan wel een ontslagvergunning aan te vragen. Addendum bij Sociaal Plan januari 2014 tbv Arkinnet - 3 -

4 k) De werknemer kan gedurende de periode van boventalligheid voor coaching en counseling een beroep doen op de vertrouwenspersoon of op verwijzing van de vertrouwenspersoon op een externe coach of counseler. l) Indien werkgever binnen 6 maanden na herplaatsing in een nieuwe functie in overleg met de werknemer tot de conclusie komt dat de herplaatsing buiten de schuld van de werknemer niet succesvol is, wordt door de werkgever onderzocht of er nog een andere passende functie beschikbaar is. De ongeschiktheid voor de functie dient onderbouwd te zijn; tevens dient uit de verslaglegging te kunnen worden opgemaakt dat zowel werkgever als werknemer hebben getracht een succesvolle herplaatsing te realiseren. Als er een andere passende functie beschikbaar is, dan wordt deze overeenkomstig het gestelde in lid g) van dit artikel aangeboden. Als er geen passende andere functie voorhanden is, wordt voor de resterende duur van de herplaatsingsperiode onderzocht of een nieuwe herplaatsing mogelijk is. Paragraaf 4.3 a) wordt vervangen door: a) Tijdelijke plaatsing De werkgever kan de werknemer voor wie nog geen passende functie is gevonden, ten behoeve van de vervulling van een tijdelijke vacature of in het kader van vervanging tijdelijk plaatsen in een andere functie. In overleg met de werknemer worden er afspraken gemaakt over de duur van de tijdelijke tewerkstelling; de duur zal echter niet langer zijn dan de van toepassing zijnde mobiliteitsperiode (zie onder IV van dit addendum). De arbeidsvoorwaarden blijven onverminderd van kracht dan wel de werknemer ontvangt een toeslag bij tijdelijke tewerkstelling in een hogere functie overeenkomstig hoofdstuk 4 artikel 3 lid e van dit sociaal plan. Als de werkgever de werknemer tijdelijk piaatst, deelt hij dat de werknemer schriftelijk mede. Tijdelijke plaatsing mag de herplaatsingsinspanningen niet belemmeren. Toevoegen: De werkgever stelt de werknemer in de gelegenheid zijn deskundigheid, vaardigheden en eventuele beroepsregistraties op peil te houden in de situatie waarin werknemer tijdelijk geplaatst is of gedetacheerd is. De kosten hiervan worden door de werkgever vergoed. Hoofdstuk 5, artikel 5.2 a t/m c wordt vervangen door: Ter zake van wijziging van de standplaats naar buiten Amsterdam of andersom gelden de volgende regels: a) Als de nieuwe standplaats zich op een kleinere reisafstand dan 15 kilometer bevindt, dan volgt de werknemer zijn functie. Wanneer het aantal in aanmerking komende kandidaten het aantal beschikbare plaatsen op de nieuwe standplaats overtreft is het afspiegelingsprincipe van toepassing. Verder gelden ook hier de algemene regels bij plaatsing en herplaatsing. b) Als de beoogde nieuwe standplaats zich op een grotere reisafstand dan 15 kilometer bevindt, dan wordt met de werknemer een belangstellingsgesprek gevoerd. In ieder geval zal in dit gesprek de voorkeur voor bepaalde afdelingen aan de orde komen. De voorkeur van de werknemer wordt vastgelegd op een daarvoor bestemd formulier, waarvoor een model als bijlage aan dit sociaal plan is gehecht. c) Indien er voor de wijziging van de standplaats meerdere belangstellenden wegens gelijke geschiktheid in aanmerking komen wordt het afspiegelingsprincipe gehanteerd. Hoofdstuk 6, de laatste alinea vóór artikel 6.1 wordt vervangen door: Werkgever en werknemer zullen de voortgang tussentijds evalueren ter bewaking van de voortgang en mogelijk tussentijdse bijstelling om de arbeidsmarktkansen te vergroten. De duur van het mobiliteitsplan is afhankelijk van de duur van het dienstverband van de herplaatsingskandidaat en wordt bepaald door het schema van IV van dit addendum. Indien het mobiliteitstraject niet tot herplaatsing heeft geleid, wordt voor afloop van de genoemde Addendum bij Sociaal Plan januari 2014 tbv Arkinnet - 4 -

5 termijn, zoals bepaald in artikel 1.2 onder III van het dit addendum een ontslagprocedure gestart. Artikel 6.7 wordt vervangen door onderstaande bepalingen IV,V en VI: IV Intern en extern herplaatsingsonderzoek Werkgever en werknemer streven ernaar dat de werknemer wordt begeleid van werk naar werk. De inspanningen richten zich zowel op interne herplaatsing als op externe herplaatsing. Voor het onderzoek naar en begeleiding bij externe herplaatsing schakelt de werkgever een outplacementbureau in. De keuze van het outplacementbureau wordt in goed overleg tussen werkgever en werknemer vastgesteld. De duur van de interne en externe herplaatsingsinspanningen is afhankelijk van de duur van het dienstverband van de werknemer en is inclusief de opzeggingstermijn als volgt: Totaal in maanden 0-5 jaar jaar 12 Vanaf 10 jaar 15 V Mobiliteitspremie Aan de werknemer, zoals bedoeld in artikel 2 onder III die gedurende de periode van het herplaatsingsonderzoek op eigen verzoek ontslag neemt wordt een mobiliteitspremie toegekend op basis van de thans geldende kantonrechterformule c=0,9 onder aftrek van het bruto equivalent van het aantal maanden dat het herplaatsingsonderzoek vanaf het moment van boventalligheid tot ontslagdatum feitelijk heeft geduurd. Bij de toepassing van de kantonrechterformule wordt de vakantietoeslag en vaste eindejaarsuitkering meegenomen in de berekeningswijze. Voor herplaatsingskandidaten waarvoor aan het eind van het mobiliteitstraject ondanks wederzijdse inspanningen- geen passende functie beschikbaar is gebleken, vindt eveneens financiële compensatie conform bovenstaande plaats. Bij de aanvaarding van de mobiliteitspremie kan geen beroep worden gedaan op de loonsuppletie volgens 6.6. van dit sociaal plan. Het bedrag wordt naar rato van het dienstverband uitgekeerd in de eerste maand na beëindiging van de arbeidsovereenkomst op een door de werknemer aan te geven en fiscaal toelaatbare wijze. Het sociaal plan is bedoeld om tegemoet te komen aan de nadelige gevolgen die verband houden met de beëindiging van het dienstverband. Dit betekent dat de mobiliteitspremie maximaal wordt uitgekeerd over de maanden dat de werknemer nog niet de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt (ouderdomspensioen bij 65 jaar). VI Plaatsmakersregeling Aan de werknemer die op eigen verzoek met ontslag gaat en daarmee plaats maakt voor een boventallige werknemer wordt eveneens een mobiliteitspremie toegekend conform bovenstaande berekeningswijze. (IV + V) De beslissing of de plaatsmakersregeling van toepassing is berust bij de werkgever. VII Overlap met CAO GGZ Indien en voor zover een werknemer bij einde dienstverband aanspraak kan worden gemaakt op enige vergoeding op grond van de cao GGZ, waaronder begrepen de wachtgeldregeling, geldt deze vergoeding als uitgangspunt en niet de vergoeding op grond van dit addendum. Indien en voor zover de vergoeding op grond van dit addendum voor deze werknemer hoger uit zou vallen dan de vergoeding op grond van de cao GGZ, zal deze laatste vergoeding worden aangevuld tot de hogere vergoeding op grond van dit addendum. Addendum bij Sociaal Plan januari 2014 tbv Arkinnet - 5 -

6 Addendum bij Sociaal Plan januari 2014 tbv Arkinnet - 6 -

SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon

SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1.1 Inleiding Zorgcentrum Horizon zal met ingang van 1 januari 2015 de werkwijze in de facilitaire dienst, met name de keuken ingrijpend

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013

SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013 SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013 28 juni 2010-1 - INHOUDSOPGAVE 1. Begripsbepalingen pagina 3 2. Geldigheidsduur, werkingssfeer, hardheidsclausule pagina 4 3. Uitgangspunten pagina

Nadere informatie

1.5 Er is afgesproken om dit addendum van toepassing te laten zijn van 1 juli 2012 tot en met 31 december 2013.

1.5 Er is afgesproken om dit addendum van toepassing te laten zijn van 1 juli 2012 tot en met 31 december 2013. ADDENDUM behorend bij Sociaal Plan Parnassia Bavo Groep Betreft : versie Sociaal Plan januari 2011 1. Toepassing van dit addendum 1.1 Vanuit de wijze waarop het doorlopend Sociaal Plan van de Parnassia

Nadere informatie

Addendum behorend bij Sociaal Plan Stichting Atal-Medial t.b.v. Reorganisatie 2014

Addendum behorend bij Sociaal Plan Stichting Atal-Medial t.b.v. Reorganisatie 2014 Principe akkoord Addendum behorend bij Sociaal Plan Stichting Atal-Medial t.b.v. Reorganisatie 2014 01-03-2014 tot 01-01-2015 voor ledenraadpleging van de vakbonden op 18 maart 2014 Addendum 18 februari

Nadere informatie

Magentazorg. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015

Magentazorg. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015 Magentazorg Addendum Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015 versie 12 augustus 2014 Pagina 1 van 8 Verklaring Aldus overeengekomen te Heerhugowaard op 21 augustus 2014 tussen: De werkgever: Stichting

Nadere informatie

Addendum. Algemeen Sociaal Plan

Addendum. Algemeen Sociaal Plan Addendum behorende bij het Algemeen Sociaal Plan 2013 2014 bij organisatieveranderingen in het Catharina Ziekenhuis Eindhoven Versie 0.4 Augustus 2016 Inhoud Pagina Inhoud 2 Overeenkomst Fout! Bladwijzer

Nadere informatie

HOOFDSTUK 10d VAN WERK NAAR WERK-AANPAK EN VOORZIENINGEN BIJ WERKLOOSHEID

HOOFDSTUK 10d VAN WERK NAAR WERK-AANPAK EN VOORZIENINGEN BIJ WERKLOOSHEID HOOFDSTUK 10d VAN WERK NAAR WERK-AANPAK EN VOORZIENINGEN BIJ WERKLOOSHEID Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ========= ===== HOOFDSTUK 10d 1 Werkingssfeer en begripsbepalingen * Werkingssfeer 10d:1 * Begripsbepalingen

Nadere informatie

22 REGELS BIJ REORGANISATIE

22 REGELS BIJ REORGANISATIE 22 REGELS BIJ REORGANISATIE Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ========= ===== * Begripsomschrijvingen 22:1:1 * Werkingssfeer 22:1:2 * Mogelijke besluiten bij reorganisatie ten aanzien van de ambtenaar 22:1:3

Nadere informatie

Van werk naar werk-aanpak en voorzieningen bij werkloosheid

Van werk naar werk-aanpak en voorzieningen bij werkloosheid Hoofdstuk 10d Van werk naar werk-aanpak en voorzieningen bij werkloosheid Paragraaf 1 Werkingssfeer en begripsbepalingen Artikel 10d:1 Werkingssfeer Dit hoofdstuk is van toepassing op de ambtenaar die

Nadere informatie

Cao Openbare Bibliotheken Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017

Cao Openbare Bibliotheken Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017 Centraal Overleg Arbeidsvoorwaarden Openbare Bibliotheken Cao Openbare Bibliotheken 2015-2019 - Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017 Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 4 (Aard van de arbeidsovereenkomst)

Nadere informatie

Werkwijze Herplaatsingscommissie

Werkwijze Herplaatsingscommissie Werkwijze Herplaatsingscommissie Kenmerk: CvB UIT-627 Datum: 10-10-2014 Inhoudsopgave 1 TAAK HERPLAATSINGSCOMMISSIE... 2 2 PASSENDE FUNCTIE... 2 3 BEVOEGDHEID HERPLAATSINGSCOMMISSIE... 2 4 SAMENSTELLING

Nadere informatie

Artikel 9 Herplaatsing

Artikel 9 Herplaatsing Artikel 9 Herplaatsing 1. Bij de beoordeling of binnen de onderneming van de werkgever een passende functie beschikbaar is voor een werknemer die voor ontslag in aanmerking komt, worden arbeidsplaatsen

Nadere informatie

REGELING HERPLAATSING EN VACATUREVERVULLING RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN

REGELING HERPLAATSING EN VACATUREVERVULLING RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN REGELING HERPLAATSING EN VACATUREVERVULLING RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN vastgesteld door het college van bestuur d.d. 14 januari 2008 laatstelijk gewijzigd met ingang van 13 november 2009. In aanvulling

Nadere informatie

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks Fusie convenant 1 van 7 INLEIDING Het fusie convenant bestaat uit: - het doorlopend

Nadere informatie

Samenvatting. SOCIAAL PLAN `van werk naar werk` DUTCHMEDIA PUBLICATIE

Samenvatting. SOCIAAL PLAN `van werk naar werk` DUTCHMEDIA PUBLICATIE van versienummer Versie 2.0 atum 11 juni 2007 Samenvatting SOCIAAL PLAN `van werk naar werk` DUTCHMEDIA PUBLICATIE 1 Inleiding In de periode van medio maart tot medio juni zijn vakbonden en werkgever met

Nadere informatie

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is Sociaal Plan AkzoNobel in Nederland 2014-2016 AkzoNobel en vakorganisaties streven naar het behouden van werkgelegenheid bij reorganisaties. Voor die situaties waar behoud van werkgelegenheid onverhoopt

Nadere informatie

Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011. Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8

Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011. Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8 Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011 Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8 Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van

Nadere informatie

1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens:

1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens: Hoofdstuk 14 Activeringsregeling (per 1 juli 2015) en pensioen A Activeringsregeling Artikel 1 Werkingssfeer 1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens:

Nadere informatie

Slotervaartziekenhuis. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan 2012 2017

Slotervaartziekenhuis. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan 2012 2017 Slotervaartziekenhuis Addendum Doorlopend Sociaal Plan 2012 2017 Amsterdam, 20 mei 2014. 1 Verklaring Aldus overeengekomen te Amsterdam op 20 mei 2014 tussen: De Werkgever: Stichting Slotervaartziekenhuis,

Nadere informatie

FAQ P&O. Geordend naar: - Boventalligheid - Interne herplaatsing - Mobiliteitstraject - Doorlopend Sociaal Plan en Addendum

FAQ P&O. Geordend naar: - Boventalligheid - Interne herplaatsing - Mobiliteitstraject - Doorlopend Sociaal Plan en Addendum FAQ P&O Geordend naar: - Boventalligheid - Interne herplaatsing - Mobiliteitstraject - Doorlopend Sociaal Plan en Addendum Boventalligheid 1 Hoe komt de lijst van boventalligen tot stand? We gaan uit van

Nadere informatie

Addendum Calibris. bij Sociaal Plan WKBB 2014-2015

Addendum Calibris. bij Sociaal Plan WKBB 2014-2015 Addendum Calibris bij Sociaal Plan WKBB 2014-2015 Inhoud 1 Inleiding en aanleiding addendum... 3 2 Aanvullingen op Sociaal Plan d.d. 27 november 2014... 4 3 Overige aanvullingen faciliteiten... 7 kenniscentrum

Nadere informatie

6 Bijlage Sociaal Plan

6 Bijlage Sociaal Plan 6 Bijlage Sociaal Plan Dit Sociaal Plan wordt door partijen gezien als een regeling, van toepassing op werknemers die vallen onder de werking van de CAO Sociale Eenheid NS en die werkzaam zijn in een bedrijfsonderdeel

Nadere informatie

REGELING HERPLAATSING EN VACATUREVERVULLING RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN

REGELING HERPLAATSING EN VACATUREVERVULLING RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN REGELING HERPLAATSING EN VACATUREVERVULLING RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN vastgesteld door het college van bestuur d.d. 14 januari 2008 laatste wijziging overeengekomen met de werknemersorganisaties in

Nadere informatie

H o o f d k a n t o o r

H o o f d k a n t o o r H o o f d k a n t o o r Tweede Akkoord afwijkingen Sociaal Plan Maatvoering voor Maatwerk Partijen: - te Utrecht En - AbvaKabo FNV te Zoetermeer - CNV Publieke Zaak te Den Haag - De Unie te Culemborg -

Nadere informatie

SAMENVATTING UITSPRAAK

SAMENVATTING UITSPRAAK SAMENVATTING 105659 - Beroep tegen ontslag wegens opheffing betrekking/gewichtige reden; De werknemer kan na een periode van detachering niet terugkeren in zijn oude functie van manager bedrijfsvoering.

Nadere informatie

10. AFSPIEGELINGSBEGINSEL

10. AFSPIEGELINGSBEGINSEL 10. AFSPIEGELINGSBEGINSEL Inleiding Het Ontslagbesluit regelt in paragraaf 4 de toetsingscriteria voor een ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen. Als eerste wordt getoetst of de bedrijfseconomische

Nadere informatie

Overeenkomst. Algemene bepalingen

Overeenkomst. Algemene bepalingen Overeenkomst Ondergetekenden, 1. Stichting ZuidOostZorg, gevestigd in de gemeente Smallingerland 2. Stichting Woon-ZorgVoorzieningen Opsterland, gevestigd in de gemeente Opsterland zowel gezamenlijk als

Nadere informatie

Principe akkoord. Landelijk Sociaal Kader Bureaus Jeugdzorg

Principe akkoord. Landelijk Sociaal Kader Bureaus Jeugdzorg Principe akkoord Landelijk Sociaal Kader Bureaus Jeugdzorg Juli 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen.pagina 2 Hoofdstuk 2 Plaatsingsprocedure.. pagina 8 Hoofdstuk 3 (Her)plaatsing overige

Nadere informatie

Veelgestelde vragen en antwoorden Eleos

Veelgestelde vragen en antwoorden Eleos Veelgestelde vragen en antwoorden Eleos 1. Onduidelijkheid vertrekregeling vs outplacement Uiteraard is het zo dat mensen tot 29 december de tijd hebben om kenbaar te maken of ze van de vertrekregeling

Nadere informatie

Sociaal Statuut (CAO )

Sociaal Statuut (CAO ) Sociaal Statuut (CAO 2011-2012) Uitgangspunten sociaal statuut TOEPASSING SOCIAAL STATUUT Door externe en interne ontwikkelingen verandert de werkgelegenheid voortdurend van aard en omvang. Het Sociaal

Nadere informatie

1. de sportorganisatie/school/vereniging..., gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door:

1. de sportorganisatie/school/vereniging..., gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door: Arbeidsovereenkomst. De ondergetekenden 1. de sportorganisatie/school/vereniging......, gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door: Naam:...... Functie:... Naam:......

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN. ten behoeve van reorganisaties binnen Accolade Zorggroep

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN. ten behoeve van reorganisaties binnen Accolade Zorggroep DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ten behoeve van reorganisaties binnen Accolade Zorggroep Definitief concept maart 2014 Inhoudsopgave Verklaring 1 Doel, uitgangspunten, werkingssfeer, looptijd en toepassing 1.1

Nadere informatie

1. Afspiegelingsbeginsel. 2. Bedriifsvestiging. 3. Uitwisselbare functie. Toepassing Yan dit addendum

1. Afspiegelingsbeginsel. 2. Bedriifsvestiging. 3. Uitwisselbare functie. Toepassing Yan dit addendum Concept Addendum op Sociaal Plan Rivierduinen Versie 12 17 apnl2013 A. Toepassing Yan dit addendum 1. Partijen zijn van oordeeldat bij Rivierduinen sprake is van een situatie als omschreven In artikel

Nadere informatie

Nieuwe ontslagrecht in 25 minuten? Jo van Saase

Nieuwe ontslagrecht in 25 minuten? Jo van Saase Nieuwe ontslagrecht in 25 minuten? Jo van Saase 0 Workshop nieuwe ontslagrecht en OR Hoofdlijnen nieuwe ontslagrecht Inzoomen op ontslag om bedrijfseconomische redenen De transitievergoeding + WW Sociaal

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN STICHTING MEE ZHN

SOCIAAL PLAN STICHTING MEE ZHN Concept d.d. 26-03-2012 SOCIAAL PLAN STICHTING MEE ZHN In het kader van reorganisatie door bedrijfseconomische omstandigheden en het verlies van werkgelegenheid Het Sociaal Plan regelt de personele gevolgen

Nadere informatie

Outplacement Voorbeeldteksten

Outplacement Voorbeeldteksten Outplacement Voorbeeldteksten Hieronder volgen een aantal voorbeeld teksten voor outplacement Tekst 1 Outplacement Werknemers waarvan de functie komt te vervallen, blijven gedurende het outplacement in

Nadere informatie

Nieuwe ontslagrecht in 25 minuten?

Nieuwe ontslagrecht in 25 minuten? Nieuwe ontslagrecht in 25 minuten? 0 Workshop nieuwe ontslagrecht en OR Hoofdlijnen nieuwe ontslagrecht Inzoomen op ontslag om bedrijfseconomische redenen De transitievergoeding + WW Sociaal plannen 1

Nadere informatie

De Ontslagprocedure WERKBEDRIJF. Afdeling Arbeids Juridische Dienstverlening (AJD) Maastricht

De Ontslagprocedure WERKBEDRIJF. Afdeling Arbeids Juridische Dienstverlening (AJD) Maastricht De Ontslagprocedure UWV WERKBEDRIJF Afdeling Arbeids Juridische Dienstverlening (AJD) Maastricht BEZOEKADRES UWV WERKBEDRIJF MAASTRICHT AFDELING AJD RANDWIJCKSINGEL 22 6229 EE MAASTRICHT TEL: 043 7506200

Nadere informatie

Interventies eerder en meer inzetten: introductie nieuwe fasen vóór de ATC-fase

Interventies eerder en meer inzetten: introductie nieuwe fasen vóór de ATC-fase Eindbod nieuw Sociaal Plan Achmea - 7 april 2014 Hieronder zijn de hoofdlijnen van het eindbod van Achmea voor het nieuwe Sociaal Plan weergeven. Het betreft wijzigingen en aanvullingen op het huidig Sociaal

Nadere informatie

Onderhandelaarsakkoord. Sociaal Plan Kwadrantgroep 1 januari 2014 1 januari 2015 31-01-2014

Onderhandelaarsakkoord. Sociaal Plan Kwadrantgroep 1 januari 2014 1 januari 2015 31-01-2014 Onderhandelaarsakkoord Sociaal Plan Kwadrantgroep 1 januari 2014 1 januari 2015 31-01-2014 Drachten, januari 2014 INHOUDSOPGAVE BLZ Overeenkomst 1 Voorwoord 2 1 Begripsbepalingen 3 2 Algemene bepalingen

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN Stichting Surplus Zorg. concept

SOCIAAL PLAN Stichting Surplus Zorg. concept SOCIAAL PLAN Stichting Surplus Zorg concept 16 januari 2014 Inleiding De Stichting Surplus Zorg (verder te noemen: de werkgever) vindt het belangrijk om organisatiewijzigingen op een adequate en zorgvuldige

Nadere informatie

PRO SENECTUTE SOCIAAL PLAN 2010-2013

PRO SENECTUTE SOCIAAL PLAN 2010-2013 PRO SENECTUTE SOCIAAL PLAN 2010-2013 1 februari 2010 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. Doel en uitgangspunten... 3 1.1 Doel... 3 1.2. Uitgangspunten... 3 2. Werkingssfeer, geldigheidsduur, hardheidsclausule

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog

CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog Inleiding/aanleiding CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog De Gemeente Den Haag heeft bezuinigingen aangekondigd die ingaan per 1 januari 2013 en die tot gevolg hebben dat Stichting Boog een reorganisatie

Nadere informatie

Van sociaal plan naar sociaal beleid: van vangnet naar springplank

Van sociaal plan naar sociaal beleid: van vangnet naar springplank Van sociaal plan naar sociaal beleid: van vangnet naar springplank TOEKOMST, ONTWIKKELINGEN DI+ GROEP EN PLAN VAN AANPAK Waar gaat Enexis, de afdeling, het team en jij naar toe? Vroegtijdig betrekken en

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 09.0366, d.d 14 april 2009 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Aanpassing Arbeidsvoorwaardenregeling met name Re-integratie en/of herplaatsingsregeling. BESLUIT Behoudens advies van de commissie

Nadere informatie

Sociaal Plan Nederlandse Orkesten. Ledenbijeenkomst over Onderhandelingsresultaat 31 mei 2012 te Utrecht

Sociaal Plan Nederlandse Orkesten. Ledenbijeenkomst over Onderhandelingsresultaat 31 mei 2012 te Utrecht Sociaal Plan Nederlandse Orkesten Ledenbijeenkomst over Onderhandelingsresultaat 31 mei 2012 te Utrecht Procedure Sociaal Plan Orkesten Overleg over diverse concept versies: - delegatie vakbonden - delegatie

Nadere informatie

UWV WERKGEVERSCONGRESSEN

UWV WERKGEVERSCONGRESSEN UWV WERKGEVERSCONGRESSEN 2015 Veranderd ontslagrecht en flexibiliteit na 1 juli 2015 UWV Werkgeverscongressen najaar 2015 mr. drs. A.A.J. (Alfons )Kouwenhoven Het is tijd voor interactie! 1. Pak uw mobiele

Nadere informatie

Kenmerk HR/24112011/onderhandelaarsakkoord. SOCIAAL PLAN RoUTe 14 +

Kenmerk HR/24112011/onderhandelaarsakkoord. SOCIAAL PLAN RoUTe 14 + Kenmerk HR/24112011/onderhandelaarsakkoord SOCIAAL PLAN RoUTe 14 + BEGRIPPENLIJST Begeleidingsplan Boventalligheid het begeleidingsplan bevat een schets van de individuele situatie van de werknemer, de

Nadere informatie

CONCEPT ONDERHANDELAARSRESULTAAT. SOCIAAL PLAN WEENER GROEP S-HERTOGENBOSCH, behorend bij het Ondernemingsplan 2008-2012

CONCEPT ONDERHANDELAARSRESULTAAT. SOCIAAL PLAN WEENER GROEP S-HERTOGENBOSCH, behorend bij het Ondernemingsplan 2008-2012 CONCEPT ONDERHANDELAARSRESULTAAT SOCIAAL PLAN WEENER GROEP S-HERTOGENBOSCH, behorend bij het Ondernemingsplan 2008-2012 MISSIE ONDERNEMINGSPLAN Weener Groep is de gemeentelijke uitvoeringsorganisatie die

Nadere informatie

ONDERHANDELINGSRESULTAAT AANVULLING SOCIAAL STATUUT VOOR RABOBANK NEDERLAND

ONDERHANDELINGSRESULTAAT AANVULLING SOCIAAL STATUUT VOOR RABOBANK NEDERLAND ONDERHANDELINGSRESULTAAT AANVULLING SOCIAAL STATUUT VOOR RABOBANK NEDERLAND Rabobank Nederland enerzijds, en de vakorganisaties De Unie, FNV Bondgenoten en CNV Dienstenbond anderzijds, hebben in het licht

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Regeling procedure aanwijzing groepen functies en herplaatsing BZK 2008

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Regeling procedure aanwijzing groepen functies en herplaatsing BZK 2008 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 10589 8 juli 2010 Regeling procedure aanwijzing groepen functies en herplaatsing BZK 2008 23 juni 2010 De Minister van

Nadere informatie

DEFINITIEF SOCIAAL PLAN ORGANISATIEWIJZIGING PASANA CARE BV 2014-2017

DEFINITIEF SOCIAAL PLAN ORGANISATIEWIJZIGING PASANA CARE BV 2014-2017 DEFINITIEF SOCIAAL PLAN ORGANISATIEWIJZIGING PASANA CARE BV 2014-2017 1 INHOUDSOPGAVE: HOOFDSTUK 1 PREAMBULE 3 HOOFDSTUK 2 BEGRIPSBEPALINGEN 4 HOOFDSTUK 3 DOEL EN WERKINGSFEER 7 HOOFDSTUK 4 GELDIGHEIDSDUUR

Nadere informatie

Sociaal Plan Hersenen/Psychiatrie

Sociaal Plan Hersenen/Psychiatrie Sociaal Plan Hersenen/Psychiatrie De Raad van Bestuur van het UMC Utrecht en de werknemersorganisaties, Overwegende: - dat de Raad van Bestuur wordt geconfronteerd met budgettaire bezuinigingen door landelijke

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN EMCO-GROEP. Voor Wsw-medewerkers. 1 maart 2014-1 januari 2018. Business Post

SOCIAAL PLAN EMCO-GROEP. Voor Wsw-medewerkers. 1 maart 2014-1 januari 2018. Business Post SOCIAAL PLAN EMCO-GROEP Voor Wsw-medewerkers 1 maart 2014-1 januari 2018 Business Post Deo INLEIDING In dit Sociaal Plan hebben de vakorganisaties Abvakabo FNV en CNV Publieke zaak en de EMCOgroep als

Nadere informatie

SAMENVATTING. het College van Bestuur van het ROC D, gevestigd te E, verweerder, hierna te noemen de werkgever gemachtigde: mevrouw mr.

SAMENVATTING. het College van Bestuur van het ROC D, gevestigd te E, verweerder, hierna te noemen de werkgever gemachtigde: mevrouw mr. SAMENVATTING 105584 - Beroep tegen ontslag wegens opheffing betrekking; Het dienstverband met de werknemer, werkzaam als Projectmanager B, is opgezegd wegens opheffing van de betrekking als gevolg van

Nadere informatie

Door deze komen wij terug op de Viva! dossiers die bij ons in behandeling zijn, waaronder uw dossier.

Door deze komen wij terug op de Viva! dossiers die bij ons in behandeling zijn, waaronder uw dossier. Datum Onderwerp advies Ons kenmerk Uw kenmerk Behandeld door Geachte -------------------------, Door deze komen wij terug op de Viva! dossiers die bij ons in behandeling zijn, waaronder uw dossier. De

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN WelThuis. 1 januari 2016 15 december 2016

SOCIAAL PLAN WelThuis. 1 januari 2016 15 december 2016 SOCIAAL PLAN WelThuis 1 januari 2016 15 december 2016 definitieve versie 23 december 2015 DE ONDERGETEKENDEN: Vierstroom wonen met Zorg BV, de werkgever enerzijds, en - FNV, - CNV Zorg & Welzijn, onderdeel

Nadere informatie

Sociaal Plan Stichting CED-Groep

Sociaal Plan Stichting CED-Groep Sociaal Plan Stichting CED-Groep Datum: 24 april 2015 Kenmerk: U/D15 0037 Status en/of versie Concept versie DE PARTIJEN: De stichting Stichting CED-Groep, gevestigd en kantoorhoudende te (3068 PC) Rotterdam

Nadere informatie

Tot slot vindt u in het sociaal plan een uitwerking van de noodzakelijke en wenselijke communicatie rondom het reorganisatieproces.

Tot slot vindt u in het sociaal plan een uitwerking van de noodzakelijke en wenselijke communicatie rondom het reorganisatieproces. Bijlage 1: Sociaal Plan Het sociaal plan is het kader waarbinnen de reorganisatie zal worden uitgevoerd. In het sociaal plan staan de verschillende stappen in het reorganisatieproces beschreven. Daarnaast

Nadere informatie

De volgende alinea wordt toegevoegd in de inleiding van hoofdstuk 7 van de Beleidsregels Ontslagtaak UWV (Bedrijfseconomische redenen):

De volgende alinea wordt toegevoegd in de inleiding van hoofdstuk 7 van de Beleidsregels Ontslagtaak UWV (Bedrijfseconomische redenen): Uitvoeringsinstructie UWV De volgende alinea wordt toegevoegd in de inleiding van hoofdstuk 7 van de Beleidsregels Ontslagtaak UWV (Bedrijfseconomische redenen): Sinds enige tijd komt het voor dat werkgevers

Nadere informatie

BINDEND ADVIES VASTE COMMISSIE CAO VOOR HET OMROEPPERSONEEL. Inzake: tegen: 1. Taak en samenstelling van de Vaste Comissie

BINDEND ADVIES VASTE COMMISSIE CAO VOOR HET OMROEPPERSONEEL. Inzake: tegen: 1. Taak en samenstelling van de Vaste Comissie BINDEND ADVIES VASTE COMMISSIE CAO VOOR HET OMROEPPERSONEEL Inzake: (WERKNEMER) Verzoeker tegen: (OMROEPWERKGEVER) Verweerster 1. Taak en samenstelling van de Vaste Comissie 1.1. Krachtens artikel 49 lid

Nadere informatie

Medewerkers ontwikkeling Studiefaciliteitenregeling Versie 1 maart 2015: definitief 1.0

Medewerkers ontwikkeling Studiefaciliteitenregeling Versie 1 maart 2015: definitief 1.0 Medewerkers ontwikkeling Studiefaciliteitenregeling Versie 1 maart 2015: definitief 1.0 Studiefaciliteitenregeling OFGV Pagina 1 van 7 Overweging: Het volgen van opleidingen, cursussen en trainingen draagt

Nadere informatie

Overgangsprotocol regelende de plaatsing van medewerkers van de stichting Gooisch Natuurreservaat (GNR) bij de NV PWN Waterleidingbedrijf

Overgangsprotocol regelende de plaatsing van medewerkers van de stichting Gooisch Natuurreservaat (GNR) bij de NV PWN Waterleidingbedrijf BIJLAGE E bij Voorlopig Ontwerpplan 3/12/2014 Overgangsprotocol regelende de plaatsing van medewerkers van de stichting Gooisch Natuurreservaat (GNR) bij de NV PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland (PWN)

Nadere informatie

2. [NAAM BEDRIJF/ ORGANISATIE] gevestigd te [PLAATSNAAM], hierna te. noemen: de uitlener, vertegenwoordigd door de heer/mevrouw [NAAM

2. [NAAM BEDRIJF/ ORGANISATIE] gevestigd te [PLAATSNAAM], hierna te. noemen: de uitlener, vertegenwoordigd door de heer/mevrouw [NAAM MODEL Detacheringovereenkomst Dit model kunt u ook vinden op www.uwv.nl. 1. [NAAM BEDRIJF/ ORGANISATIE] gevestigd te [PLAATSNAAM], hierna te noemen: de uitlener, vertegenwoordigd door de heer/mevrouw [NAAM

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN regelende de plaatsing van ambtenaren van gemeente Haarlem en Provincie Noord-Holland bij de Milieudienst IJmond.

SOCIAAL PLAN regelende de plaatsing van ambtenaren van gemeente Haarlem en Provincie Noord-Holland bij de Milieudienst IJmond. C O N C E P T SOCIAAL PLAN regelende de plaatsing van ambtenaren van gemeente Haarlem en Provincie Noord-Holland bij de Milieudienst IJmond. De overgang van provinciale en gemeentelijke milieutaken naar

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut. 3. Medezeggenschap

1. Inleiding. 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut. 3. Medezeggenschap Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut 3. Medezeggenschap 4. Vakorganisaties en sociaal statuut 4.1 in welke gevallen moet er overleg met de vakorganisaties worden gevoerd?

Nadere informatie

Sociaal Plan. GGZ Drenthe

Sociaal Plan. GGZ Drenthe Sociaal Plan GGZ Drenthe CONCEPT VERSIE 27 JANUARI 2014 Inhoudopgave Preambule 4 Deel 1 Doelstelling en looptijd Sociaal Plan 5 Deel 2 Algemene bepalingen 5 2.1 Uitgangspunten 5 2.2 Werkingssfeer 5 2.3

Nadere informatie

Bijlage behorende bij het Sociaal Statuut Noordoostpolder 2015, aldus vastgesteld in de vergadering van het college van 24 februari 2015.

Bijlage behorende bij het Sociaal Statuut Noordoostpolder 2015, aldus vastgesteld in de vergadering van het college van 24 februari 2015. Bijlage behorende bij het Sociaal Statuut Noordoostpolder 2015, aldus vastgesteld in de vergadering van het college van 24 februari 2015. VWNW- dossier Als de medewerker boventallig wordt wegens een reorganisatie,

Nadere informatie

Sociaal plan. ten behoeve van organisatieveranderingen binnen Ipse de Bruggen. Datum : 16 mei 2014 : principe akkoord

Sociaal plan. ten behoeve van organisatieveranderingen binnen Ipse de Bruggen. Datum : 16 mei 2014 : principe akkoord Sociaal plan ten behoeve van organisatieveranderingen binnen Ipse de Bruggen Datum : 16 mei 2014 Status : principe akkoord De ondergetekenden werkgever: Jan van Hoek, Voorzitter Raad van Bestuur stichting

Nadere informatie

Sociaal Plan Organisatieontwikkeling. 1 januari 2013

Sociaal Plan Organisatieontwikkeling. 1 januari 2013 Sociaal Plan Organisatieontwikkeling 1 januari 2013 Inhoud 1. Preambule...4 2. Begripsbepalingen...5 3. Algemene bepalingen...8 3.1 Werkingsduur...8 3.2 Tussentijdse wijziging/onvoorziene omstandigheden...8

Nadere informatie

Wat kies jij? Wegwijzer in het fasemodel

Wat kies jij? Wegwijzer in het fasemodel Wat kies jij Wegwijzer in het fasemodel Van inkomen naar inkomen dit helpt PostNL helpt je op verschillende manieren. Met name via een financiële vergoeding, begeleiding van werk naar werk door Mobility

Nadere informatie

Opzegging van de arbeidsovereenkomst

Opzegging van de arbeidsovereenkomst Opzegging van de arbeidsovereenkomst Mr.dr. L.C.J.Sprengers Symposium: gevolgen van de WWZ voor het bijzonder onderwijs, 21 mei 2014 Preventieve ontslagtoets Preventieve ontslagtoets blijft gehandhaafd.

Nadere informatie

Concept -3- Doorlopend sociaal Plan Organisatieontwikkeling RIBW Midden-Brabant

Concept -3- Doorlopend sociaal Plan Organisatieontwikkeling RIBW Midden-Brabant Concept -3- Doorlopend sociaal Plan Organisatieontwikkeling RIBW Midden-Brabant INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Preambule 1 2. Doel 2 3. Werkingsfeer 2 4. Uitgangspunten 2 5. Looptijd 2 6. Hardheidsclausule 2

Nadere informatie

FBZ. sociaal plan William Schrikker Groep

FBZ. sociaal plan William Schrikker Groep FBZ sociaal plan William Schrikker Groep 2014 Preambule De invoering van de nieuwe Wet Jeugdhulp en de daarmee samenhangende transitie van de jeugdzorg naar de jeugdzorgregio s per 1 januari 2015 heeft

Nadere informatie

Sociaal Plan' Gelre ziekenhuizen. Datum opmaak Datum revisie. 9 mei2007 november 2011. Voorwoord

Sociaal Plan' Gelre ziekenhuizen. Datum opmaak Datum revisie. 9 mei2007 november 2011. Voorwoord I Sociaal Plan' Gelre ziekenhuizen Datum opmaak Datum revisie 9 mei2007 november 2011 Voorwoord In dit Sociaal Plan worden de rechten en plichten vastgelegdie gelden voor zowel werkgever als werknemers,

Nadere informatie

FNV Bouw, gevestigd te Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van der Veer;

FNV Bouw, gevestigd te Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van der Veer; Afvloeiingsregeling Bald BV Partijen: Bald BV, gevestigd te Dongen, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar statutair directeur, de heer L.F. Postma, verder te noemen de werkgever; en FNV Bouw,

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN VANBOEIJEN. 1 april 2014 1 april 2015. 20-3-2014 Alleen geldig op printdatum

SOCIAAL PLAN VANBOEIJEN. 1 april 2014 1 april 2015. 20-3-2014 Alleen geldig op printdatum SOCIAAL PLAN VANBOEIJEN 1 april 2014 1 april 2015 Aldus overeengekomen: De werkgever:.. De werknemersorganisaties: ABVAKABO FNV:.... CNV Publieke Zaak: NU 91 Beroepsorganisatie van de verpleging Nieuwe

Nadere informatie

Concept 10 e versie 2. Sociaal Plan Ons Tweede Thuis

Concept 10 e versie 2. Sociaal Plan Ons Tweede Thuis Sociaal Plan Ons Tweede Thuis Preambule 1. Doel en uitgangspunten 1.1. Doel sociaal plan 1.2. Uitgangspunten 1.3. Werkingssfeer 1.4. Geldigheidsduur 1.5. Onvoorziene omstandigheden 1.6. Hardheidsclausule

Nadere informatie

ABVAKABO FNV. Algemeen directeur XXXX

ABVAKABO FNV. Algemeen directeur XXXX Preambule De ondergetekenden, Stichting xxxxx enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer, anderzijds, verklaren hiermee het Sociaal Plan xxxx te zijn overeengekomen, welke de personele

Nadere informatie

Sociaal Plan - Air Products Nederland BV. Januari 2015.

Sociaal Plan - Air Products Nederland BV. Januari 2015. Sociaal Plan - Air Products Nederland BV. Januari 2015. Inleiding. Air Products ziet zich genoodzaakt op wereldwijd, Europees en op landen niveau de bedrijfsorganisaties anders in te richten teneinde te

Nadere informatie

Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties

Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Pre-ambule In de cao provincies 2012-2015 zijn uit oogpunt van goed werkgeverschap afspraken gemaakt over een sectorale regeling Van Werk Naar

Nadere informatie

Onderhandelingsresultaat CAO

Onderhandelingsresultaat CAO Onderhandelingsresultaat De onderhandelaars van de SVB enerzijds en van Abvakabo FNV en CNV Publieke Zaak anderzijds, partijen bij de cao en het Sociaal Beleidskader (SBK) voor de SVB, zijn voor de nieuwe

Nadere informatie

Toepasselijkheid leverings-, dienstverlenings en betalingsvoorwaarden WML

Toepasselijkheid leverings-, dienstverlenings en betalingsvoorwaarden WML VOORWAARDEN TER ZAKE DE DETACHERING VAN WERKNEMERS VAN DE DIVISIE INDUSTRIE VAN DE DIENST WERKBEDRIJF VOOR GESUBSIDIEERDE ARBEID, ACTI- VERING EN TRAJECTEN MIDDEN-LANGSTRAAT (WML) (te citeren als: DETACHE-

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan Organisatieontwikkeling. 1 april 2012

Doorlopend Sociaal Plan Organisatieontwikkeling. 1 april 2012 Doorlopend Sociaal Plan Organisatieontwikkeling 1 april 2012 INHOUDSOPGAVE 1 Preambule...3 2 Begripsbepalingen...4 3 Algemene bepalingen...6 4 Regels bij organisatieverandering...7 4.1 Organisatiestructuur

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan

Doorlopend Sociaal Plan Datum: december 2011 Datum concept: 24-02-2012 Documenteigenaar: Nicole ter Bogt 1/18 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Werkingssfeer... 5 3 Geldigheidsduur... 5 4 Uitgangspunten... 5 5 Begripsbepaling...

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan Organisatieontwikkeling

Doorlopend Sociaal Plan Organisatieontwikkeling Doorlopend Sociaal Plan Organisatieontwikkeling 1 april 2012 Eigenaar: MH/RJ/LB/AJ/AF/RJ Pagina 1 van 24 INHOUDSOPGAVE 1 Preambule...6 2 Begripsbepalingen...8 3 Algemene bepalingen...12 4 Regels bij organisatieverandering...15

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN VERSIE 1.2 SOCIAAL PLAN. ten behoeve van interne reorganisaties. Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis Oss

SOCIAAL PLAN VERSIE 1.2 SOCIAAL PLAN. ten behoeve van interne reorganisaties. Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis Oss SOCIAAL PLAN VERSIE 2 SOCIAAL PLAN ten behoeve van interne reorganisaties Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis Oss SOCIAAL PLAN VERSIE 2 DE ONDERGETEKENDEN: Werkgever: SMO Verdihuis namens deze

Nadere informatie

Van Werk naar Werk bij reorganisaties

Van Werk naar Werk bij reorganisaties Van Werk naar Werk bij reorganisaties Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken. 2009 Universiteit Leiden, Bestuursbureau/HRM Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Van Werk naar

Nadere informatie

Sociaal Plan. Huishoudelijke Hulp Pantein - Vivent. Versie: 0.8 Datum: 1 juli 2014. Pagina 1 van 21

Sociaal Plan. Huishoudelijke Hulp Pantein - Vivent. Versie: 0.8 Datum: 1 juli 2014. Pagina 1 van 21 Sociaal Plan Huishoudelijke Hulp Pantein - Vivent Versie: 0.8 Datum: 1 juli 2014 Pagina 1 van 21 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 6 2 Uitgangspunten... 7 2.1 Werkgelegenheid, goed werkgever- en werknemerschap...

Nadere informatie

N O T I T I E. Aan : Vakbonden Van : Karin Manuel/Emilie van der Lans Inzake : Ymere / Sociaal Plan 2013 Datum : 15 juli 2013

N O T I T I E. Aan : Vakbonden Van : Karin Manuel/Emilie van der Lans Inzake : Ymere / Sociaal Plan 2013 Datum : 15 juli 2013 N O T I T I E Aan : Vakbonden Van : Karin Manuel/Emilie van der Lans Inzake : Ymere / Sociaal Plan 2013 Datum : 15 juli 2013 Addendum bij Sociaal Plan 2011 / 2012 De directe aanleiding voor het opstellen

Nadere informatie

ADDENDUM behorend bij Sociaal Plan Parnassia Groep

ADDENDUM behorend bij Sociaal Plan Parnassia Groep ADDENDUM 2016-2017 behorend bij Sociaal Plan 2016-2020 Parnassia Groep Parnassia Groep en de werknemersorganisaties hebben geconstateerd dat er verdergaande (bezuinigings)maatregelen worden verwacht, welke

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan. GGZ ingeest

Doorlopend Sociaal Plan. GGZ ingeest Doorlopend Sociaal Plan GGZ ingeest Inhoudsopgave Verklaring 4 Pre-ambule 5 1. Doel en afspraken 6 2. Werkingssfeer en geldigheidsduur 9 3. Begripsbepalingen 10 4. Regels bij reorganisatie 14 4.1 (nieuwe)

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN organisatieontwikkeling STICHTING RIVIERDUINEN

SOCIAAL PLAN organisatieontwikkeling STICHTING RIVIERDUINEN Concept d.d. 8 december 2015 (versie 10-d) SOCIAAL PLAN organisatieontwikkeling STICHTING RIVIERDUINEN Opgesteld door: Versie: Datum: Vastgesteld door: Datum vaststelling: 10d partijen Sociaal Plan Stichting

Nadere informatie

Ontslag in crisistijd

Ontslag in crisistijd Ontslag in crisistijd Valkuilen en mogelijkheden Ontbijtsessie RRA 3 februari 2010 Maud Murrer Ontslag in crisistijd RRA Advocaten N.V. Kerkstraat 4 6367 JE Ubachsberg 045-5620540 www.rra.nl RRA Advocaten

Nadere informatie

Mauritslaan 42/ 44 6161 HW Geleen

Mauritslaan 42/ 44 6161 HW Geleen Algemene Voorwaarden Payroll Totaal BV I. Algemeen In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Opdrachtgever: de partij die de opdracht geeft. b. Opdrachtnemer: de partij die de opdracht aanvaardt,

Nadere informatie

Sociaal Convenant. Annex 1B bij Samenwerkingsovereenkomst De (Gelderse) Werkgeverij van 30 januari Medewerkers die boventallig zijn-

Sociaal Convenant. Annex 1B bij Samenwerkingsovereenkomst De (Gelderse) Werkgeverij van 30 januari Medewerkers die boventallig zijn- Sociaal Convenant Annex 1B bij Samenwerkingsovereenkomst De (Gelderse) Werkgeverij van 30 januari 2017 -Medewerkers die boventallig zijn- Sociaal Convenant voor werkgevers aangesloten bij de (Gelderse)

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 45451 17 december 2015 Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 7 december 25, 2015-0000300381,

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan Pieter van Foreest

Doorlopend Sociaal Plan Pieter van Foreest Doorlopend Sociaal Plan Pieter van Foreest Versie 6.0 (12-10-2015) 1 Inleiding Dit doorlopend sociaal plan (verder te noemen sociaal plan) is van toepassing op werknemers van Zorginstellingen Pieter van

Nadere informatie

Sociaal Plan Amarant Groep 1 juni 2014 t/m 30 juni 2015

Sociaal Plan Amarant Groep 1 juni 2014 t/m 30 juni 2015 Sociaal Plan Amarant Groep 1 juni 2014 t/m 30 juni 2015 versie 22 mei 2014 Voorwoord Inleiding De hervorming van de AWBZ en een gelijktijdige overheveling van verantwoordelijkheden naar gemeenten (Jeugdwet

Nadere informatie

Addendum behorend bij Sociaal Plan (1 januari 2013 1 januari 2015) 6 maart 2015

Addendum behorend bij Sociaal Plan (1 januari 2013 1 januari 2015) 6 maart 2015 Addendum behorend bij Sociaal Plan (1 januari 2013 1 januari 2015) 6 maart 2015 Woonzorggroep Samen Jacob Ruysdaellaan 30 1741 KW Schagen Addendum Teamleiders Welzijn/Facilitair/Zorg & Dienstverlening

Nadere informatie