Ondersteunende afdelingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ondersteunende afdelingen"

Transcriptie

1 SOCIAAL PLAN Ondersteunende afdelingen Stichting Van Hall Larenstein

2 INHOUD pagina Inhoud 1 1. Inleiding 2 2. Faciliteiten gedurende fase Faciliteiten gedurende fase Herplaatsing afbouw van vergoedingen 8 5. Faciliteiten bij functieverplaatsing binnen of buiten VHL 8 6 Aanvullende bepalingen Anticumulatie 6.2 Brutokarakter van uitkeringen op grond van dit Sociaal Plan 6.3 Niet uitkeren of terugvorderen van premie of suppletie 6.4 Maandsalaris 7. Slotbepalingen Budget 7.2 Uitleg van dit Sociaal Plan 7.3 Bezwarenregeling 7.4 Hardheidsclausule Overeengekomen in het lokale CAO-overleg op 22 maart

3 1. Inleiding 1.1 Doel van dit Sociaal Plan Met ingang van 1 april 2005 vindt er binnen de Stichting Van Hall Larenstein de reorganisatie van de ondersteunde afdelingen van de Stichting Van Hall Larenstein plaats. Hiertoe is op 23 maart 2005 na instemming van de MR en de vertegenwoordigers van de onderwijsvakcentrales door het College van Bestuur het Reorganisatieplan Ondersteunende Afdelingen vastgesteld. Dit Sociaal Plan beschrijft met inachtneming van de (verlengde) CAO-HBO 2002/2003 en het Sociaal Statuut 2004 e.v. van de Stichting VHL de faciliteiten die in het kader van de reorganisatie van de ondersteunende afdelingen aan medewerkers worden geboden. Het betreft: - faciliteiten gedurende fase 1 - faciliteiten gedurende fase 2 - faciliteiten bij verplaatsing functie. Het stimuleren van positieve oplossingen staat voorop, dat wil zeggen het vinden van nieuw en inspirerend werk. De Stichting Van Hall Larenstein heeft ter ondersteuning hiervan met United Restart afspraken gemaakt voor de begeleiding van medewerkers. Premies of tijdelijke suppleties worden toegekend ten einde de overgang naar de nieuwe situatie te vergemakkelijken. Te denken valt hierbij aan een compensatie van achteruitgang in inkomen, hogere kosten en dergelijke. De hoogte van de premie hangt af van de snelheid waarmee een medewerker een functie buiten VHL en Wageningen UR weet te verwerven. De faciliteiten in dit Sociaal Plan geven de kaders waarbinnen individueel maatwerk mogelijk is. Daarover gaat Van Hall Larenstein met de medewerkers in gesprek. 1.2 Lengte van fase 1 en 2 De lengte van fase 1 en 2 is vastgelegd in het reorganisatieplan Ondersteunende Afdelingen: - Fase 1 loopt van 1 april 2005 tot 1 november Fase 2 loopt van 1 november 2005 tot 1 juni Belanghebbenden Belanghebbenden zijn medewerkers in vaste dienst (artikel D-2 CAO-HBO) dan wel in tijdelijke dienst met uitzicht op een vast dienstverband (artikel D-3 CAO-HBO). Het betreft niet alleen medewerkers werkzaam binnen de ondersteunende afdelingen, maar ook medewerkers buiten de ondersteunde afdelingen, voor zover het vertrek van een van hen bijdraagt aan de oplossing van een probleem. Waar in dit Sociaal Plan gesproken wordt van een medewerker, worden deze medewerkers bedoeld. 1.4 Looptijd Dit Sociaal Plan gaat in op 1 april 2005 en loopt tot 1 juni

4 2. Faciliteiten gedurende fase 1 In aanmerking voor faciliteiten in de eerste fase komen: - medewerkers van wie de functie naar verwachting komt te vervallen in het concept formatieplan - medewerkers die door vrijwillig (deeltijd)ontslag dan wel (deeltijd)verlof een vacature achterlaten waarop een medewerker wiens functie naar verwachting komt te vervallen direct of indirect herplaatst kan worden. Voorafgaand aan toekenning wordt hiertoe onderzoek ingesteld. Hierbij wordt uitdrukkelijk rekening gehouden met de mogelijkheid van om- en bijscholing van medewerkers. Het kan dus ook gaan om medewerkers die buiten de ondersteuning werkzaam zijn. De leidinggevenden van de afdelingen zullen aan het begin van fase 1 met iedere medewerker een gesprek voeren over de volgende onderwerpen: - de ontwikkeling van de afdeling en van de functie van de medewerker - de visie en wensen van de medewerker ten aanzien van zijn loopbaan. Aan dit gesprek zal een vervolg worden gegeven ten einde tot een verdere verdieping te komen en indien gewenst een mobiliteitstraject te starten. Indien er een mobiliteitstraject gestart wordt, maken medewerker en leidinggevende afspraken over de wijze waarop dit traject door de leidinggevende begeleid gaat worden. Elke medewerker die zich verder wil oriënteren op loopbaan en mobiliteit kan een loopbaanevaluatie bij United Restart doen. Daarin worden ambities, loopbaanwensen en perspectieven voor externe en interne mobiliteit verkend en begeleiding gegeven bij het maken van een plan van aanpak. Hiertoe vrijstelling van reguliere werkzaamheden voorzover redelijk en mogelijk. Gebruik maken van deze faciliteit heeft geen rechtspositionele gevolgen. De faciliteiten zijn vervolgens: Van werk naar werk 1. Een outplacementovereenkomst met het College van Bestuur. Deze overeenkomst houdt in dat de medewerker zich aanmeldt voor een outplacementtraject, gericht op het vinden van passend werk. Als outplacementbureau is United Restart beschikbaar. In de overeenkomst zijn de afspraken vastgelegd rond dit traject, onder mee de faciliteiten waarover de medewerker in het kader van dit traject kan beschikken. Het vrijwillig deelnemen aan een outplacementtraject heeft geen rechtspositionele gevolgen voor de medewerker. Deelname heeft evenmin invloed op de uitvoering en resultaat van de plaatsingsprocedure. 2. Vergoeding van scholing in een redelijke omvang en de daarvoor noodzakelijk te maken reiskosten op basis van een plan van aanpak opgesteld in overleg met United Restart. 3. Vergoeding van een externe stage in een redelijke omvang op basis van een plan van aanpak opgesteld in overleg met United Restart. De externe stage kan plaatsvinden met behoud van bezoldiging en daarnaast worden noodzakelijk te maken reiskosten vergoed. 4. Een medewerker die een functie buiten de Stichting Van Hall Larenstein en Wageningen UR aanvaard, kan indien nodig een terugkeergarantie afspreken. Deze terugkeergarantie loopt tot 1 november 2005 (einde fase 1). Indien een medewerker een terugkeergarantie afspreekt, zal de uitbetaling van een eventuele premie worden 3

5 uitgesteld tot 1 november Bij terugkeer wordt een toegekende suppletie stopgezet. Premie / suppletie 5. Een premie bij vrijwillig ontslag zonder beroep te doen op een werkloosheidsuitkering of een andere uitkerings- of garantieregeling direct of indirect ten laste van de Stichting Van Hall Larenstein. De premie is voor een medewerker die op 1 april 2005 een dienstverband heeft gehad van 10 jaar of langer: o 3 maandsalarissen o plus 1,5 maandsalaris voor elke volle maand dat de medewerker eerder vertrekt dan 1 november De maximumpremie bedraagt 12 maandsalarissen. De premie is voor een medewerker die op 1 april 2005 geen dienstverband heeft gehad van 10 jaar of langer: o 3 maandsalarissen o plus 1 maandsalaris voor elke volle maand dat de medewerker eerder vertrekt dan 1 november De maximumpremie bedraagt 6 maandsalarissen. Dan wel 6. Een tijdelijke suppletie bij het aanvaarden van een functie buiten de Stichting Van Hall Larenstein en Wageningen UR. De suppletie betrekt zich op het verschil in salaris dat een medewerker in zijn huidige functie ontvangt en het salaris dat een medewerker in de nieuwe functie gaat ontvangen, omgerekend naar dezelfde deeltijdfactor. De suppletie bedraagt: a. In het eerste jaar 100% b. In het tweede jaar 75% c. In het derde jaar 50%. De suppletie komt te vervallen indien een medewerker een beroep moet doen op een werkloosheidsuitkering of een andere uitkerings- of garantieregeling direct of indirect ten laste van de Stichting Van Hall Larenstein. 7. Een premie of tijdelijke suppletie op het structureel verminderen van de betrekkingsomvang zonder beroep te doen op een werkloosheidsuitkering of een andere uitkerings- of garantieregeling direct of indirect ten laste van de Stichting Van Hall Larenstein. De premie wordt naar rato vastgesteld overeenkomstig faciliteit 5 en 6. Salarisgarantie 8. Bij aanvaarding van een passende functie binnen VHL waarvan de maximumschaal ten hoogste twee salarisschalen lager is dan die van de door de medewerker vervulde functie, behoudt de medewerker het op dat moment van toepassing zijnde salarisperspectief. Vervroegd pensioen (FPU) Van de FPU-regelingen kan gebruikt gemaakt worden tot 1 augustus De ontslagdatum moet liggen vóór 1 november Medewerkers die geboren zijn vóór 1 april 1947, op de datum van ontslag nog geen 61 jaar zijn en op de datum van ontslag voldoen aan de 10-jaren eis overeenkomstig het FPU-reglement, kunnen op vrijwillige basis gebruik maken van vervroegde uittreding (FPU), waarbij voor de periode vanaf de ontslagdatum tot het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd (65 jaar) op de FPU-uitkering van het ABP door de werkgever een suppletie wordt geboden tot 70% van het laatstgenoten bruto 4

6 maandinkomen, zijnde het maandsalaris en pensioengevende toelagen in de maand voorafgaande aan de ontslagdatum. Daarbovenop wordt een premie toegekend ter grootte van 4 maandsalarissen inclusief vakantiegeld ter compensatie van het pensioenverlies Het maandsalaris inclusief vakantiegeld kent een maximum van bij volledige aanstelling. Deze premie kan worden ingezet om maximaal 4 maal een half jaar pensioenopbouw op te bouwen bij het ABP overeenkomstig artikel 16.5 van het ABP-pensioenreglement. In afwijking van het aan het begin van dit hoofdstuk gestelde kan een medewerker die op de datum van het ontslag 60 jaar is, gebruik maken van de suppletieregeling, ook in het geval er een extern in te vullen vacature ontstaat voor ten hoogste de helft van de omvang van de aanstelling. Op de regeling is het anticumulatiebeding van toepassing. Dit houdt in dat aanvullend op de FPU-uitkering tot maximaal 100% van het laatstverdiende maandloon mag worden bijverdiend. Het meerdere wordt op de suppletie in mindering gebracht. 10. Medewerkers die geboren zijn na 1 april 1947 en tot de dag van ontslag minimaal 10 jaar aaneensluitend FPU hebben opgebouwd bij het ABP kunnen op vrijwillige basis gebruik maken van vervroegde uittreding (FPU), waarbij voor de periode vanaf de ontslagdatum tot het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd (65 jaar) op de FPU-uitkering van het ABP door de werkgever een suppletie wordt geboden. Het percentage van het laatstgenoten bruto maandinkomen dat bereikt wordt is afhankelijk van het aantal maanden dat er aangevuld moet worden en het maximaal beschikbare bedrag. Het maximaal beschikbare bedrag is het bedrag dat nodig is om een medewerker o met een spilleeftijd FPU van 61 jaar o met hetzelfde salarisniveau en met dezelfde aanstellingsomvang omvang als de verzoeker gedurende precies 7 jaar tot het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd aan te vullen op zijn FPU tot 70% van zijn laatstgenoten salaris. Daarbovenop wordt een premie toegekend ter grootte van 4 maandsalarissen inclusief vakantiegeld ter compensatie van het pensioenverlies Het maandsalaris inclusief vakantiegeld kent een maximum van bij volledige aanstelling. Deze premie kan worden ingezet om maximaal 4 maal een half jaar pensioenopbouw op te bouwen bij het ABP overeenkomstig artikel 16.5 van het ABP-pensioenreglement. De premie kan ook worden ingezet om het percentage van het laatstgenoten maandinkomen dat bereikt wordt te verhogen. Op de regeling is het anticumulatiebeding van toepassing. Dit houdt in dat aanvullend op de FPU-uitkering tot maximaal 100% van het laatstverdiende maandloon mag worden bijverdiend. Het meerdere wordt op de suppletie in mindering gebracht. Buitengewoon onbezoldigd verlof 11. Geheel of gedeeltelijk buitengewoon verlof gedurende 4 jaar zonder behoud van bezoldiging. Gedurende de periode van buitengewoon verlof betaalt VHL het werkgevers- en het werknemersdeel van de sociale premies (OP/NP, FPU, WAO en IPBW). Ontstaan tijdens de verlofperiode nieuwe inkomsten dan zal dit van invloed zijn op de doorbetaling van het werknemersdeel van deze premies. Na afloop van het buitengewoon verlof herleeft het dienstverband zoals dat bestond op de ingangsdatum. Toekenning van het buitengewoon verlof vindt niet plaats indien de functie van de betrokken medewerker wordt opgeheven of naar verwachting op termijn opgeheven zal worden. 5

7 3. Faciliteiten gedurende fase 2 In aanmerking voor faciliteiten in de tweede fase komen: - medewerkers die geplaatst zijn in de herplaatsingspool - medewerkers die door een vrijwillig ontslag een vacature achterlaten waarop een medewerker die herplaatst is in de herplaatsingspool direct of indirect herplaatst kan worden. Voorafgaand aan toekenning wordt hiertoe onderzoek ingesteld. Hierbij wordt uitdrukkelijk rekening gehouden met de mogelijkheid van om- en bijscholing van medewerkers. De medewerker kan voorafgaand, maar in ieder geval vanaf het moment dat de medewerker geplaatst is in de herplaatsingspool gebruik maken van begeleiding en loopbaanadvies. Dit dient te leiden tot een plan van aanpak gericht op het verwerven van functie buiten Van Hall Larenstein en Wageningen UR. In dit plan van aanpak kan een keuze worden gemaakt voor een van de onderstaande varianten: 1. De overeenkomst tot vrijwillig ontslag 2. Outplacement De keuze voor een van beide varianten dient in overeenstemming met het Sociaal Statuut 2004 e.v. van de Stichting Van Hall Larenstein, pagina 12, uiterlijk 2 maanden na de plaatsing in de herplaatsingspool worden gemaakt. 3.1 De overeenkomst tot vrijwillig ontslag De medewerker sluit een overeenkomst af met het College van Bestuur. In deze overeenkomst zijn de volgende elementen vastgelegd: - de uiterste datum waarop de medewerker vrijwillig ontslag zal nemen - de faciliteiten waarover de medewerker kan beschikken - de premie die de medewerker zal ontvangen. Het voor de premie beschikbare bedrag is minimaal 2 maandsalarissen vermeerderd met een half maandsalaris voor elke volle maand dat de medewerker eerder vertrekt dan 1 juni Het maximum bedraagt zes maandsalarissen. 3.2 Outplacement De medewerker sluit een outplacementovereenkomst af met het College van Bestuur. Deze overeenkomst houdt in dat de medewerker zich aanmeldt voor een outplacementtraject, gericht op het vinden van passend werk. De keuze van het outplacementbureau wordt in overleg met de medewerker gemaakt, waarbij als criteria gelden aansluiting bij de medewerker en optimale kans op een positief resultaat. In deze overeenkomst zijn de volgende elementen vastgelegd: - van welk outplacement bureau / outplacementtraject de medewerker gebruik zal maken - de rechten en plichten van de medewerker lopende het traject - de faciliteiten waarover de medewerker in het kader van dit traject kan beschikken - afspraken over de wijze waarop een premie dan wel tijdelijke suppletie die de medewerker zal ontvangen, wordt vastgesteld, op het moment dat de medewerker een functie elders kan aanvaarden. 3.3 Salarisgarantie Bij aanvaarding van een passende functie binnen VHL waarvan de maximumschaal ten hoogste twee salarisschalen lager is dan die van de door de medewerker vervulde functie, behoudt: - de medewerker met een maximumschaal lager of gelijk aan maximumschaal 7 het op dat moment van toepassing zijnde salarisperspectief 6

8 - de medewerker met een maximumschaal gelijk of hoger dan maximumschaal 8 het op dat moment van toepassing zijnde salaris, voorzover dit salaris het maximum van de nieuwe maximumschaal te boven gaat. Beëindiging dienstverband Het dienstverband zal in overeenstemming met het Sociaal Statuut 2004 e.v. van de Stichting Van Hall Larenstein worden beëindigd aan het eind van de plaatsing in de herplaatsingspool. 7

9 4. Herplaatsing: afbouw vergoedingen Indien aan de oude functie vergoedingen waren verbonden die niet of niet in dezelfde mate aan de nieuwe functie zijn verbonden, geldt de volgende afbouwregeling: - in het eerste jaar na herplaatsing 50% van de oorspronkelijke vergoeding; - in het tweede jaar na herplaatsing 25% van de oorspronkelijke vergoeding; - in het derde e.v. jaar vindt geen vergoeding meer plaats. 5. Faciliteiten bij functieverplaatsing binnen of buiten VHL Het begrip functieverplaatsing wordt breed opgevat. Het betreft niet alleen verplaatsing van de eigen functie of een daarmee vergelijkbare functie binnen VHL zelf. Ook tewerkstelling op een vergelijkbare functie bij en overgang van die functie naar een nieuwe werkgever (medewerker volgt werk bij overdracht van dit werk) worden hierbij inbegrepen. Verhuizen Een medewerker wiens functie in het kader van een reorganisatie verplaatst wordt binnen dan wel buiten VHL, kan indien: - de medewerker wat reistijd woon-werkverkeer betreft een half uur per reis meer dient te reizen en - de medewerker uiterlijk 2 jaar nadat de functieverplaatsing heeft plaatsgevonden, verhuist naar een adres binnen de straal van 10 km van de werkplek, in aanmerking komen voor: - een aanvullende vergoeding woon-werkverkeer tot 0,18 per kilometer tot het tijdstip van de verhuizing voor het meerdere aan te reizen kilometers. Indien er door de functieverplaatsing een (groter) recht op de vaste vergoeding woon-werkverkeer ontstaat, wordt dit (groter) recht ingebouwd in de aanvullende vergoeding - een tegemoetkoming in de inrichtingskosten groot bruto - een tegemoetkoming voor alle overige direct en indirect uit de verhuizing voortvloeiende kosten ter grootte van Niet verhuizen Een medewerker wiens functie in het kader van een reorganisatie verplaatst wordt binnen dan wel buiten VHL en er voor kiest niet te verhuizen kan gedurende twee jaar na aanvang van de werkzaamheden in aanmerking komen voor een aanvullende vergoeding woonwerkverkeer tot 0,18 per kilometer voor het meerdere aan te reizen kilometers. Indien er door de functieverplaatsing een (groter) recht op de vaste vergoeding woon-werkverkeer ontstaat, wordt dit (groter) recht ingebouwd in de aanvullende vergoeding. 6 Aanvullende bepalingen 6.1 Anticumulatie Cumulatie van faciliteiten is in principe niet mogelijk, dit ter beoordeling van het College van Bestuur. 6.2 Brutokarakter van uitkeringen op grond van dit Sociaal Plan Alle in dit Sociaal Plan bedoelde bedragen, premies e.d. hebben een bruto karakter tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. 8

10 6.3 Niet uitkeren of terugvorderen van premie of suppletie Het College van Bestuur kan besluiten een premie of suppletie niet uit te keren dan wel terug te vorderen indien de medewerker op verwijtbare gronden alsnog gebruik maakt van een werkloosheidsuitkering en/of een andere uitkering direct of indirect ten laste van VHL. 6.4 Maandsalaris In dit Sociaal Plan wordt verstaan onder het maandsalaris het maandsalaris inclusief vakantie en eindejaarsuitkering vermenigvuldigd met de voor de medewerker van toepassing zijn deeltijdfactor. 7. Slotbepalingen 7.1 Budget Voor de uitvoering van dit Sociaal Plan is door het College van Bestuur een budget vastgesteld. 7.2 Uitleg van dit Sociaal Plan Het College van Bestuur besluit in redelijkheid en gemotiveerd over de uitleg van dit Sociaal Plan. 7.3 Bezwarenregeling Een medewerker kan tegen een besluit van het College van Bestuur betreffende de toepassing van dit Sociaal Plan binnen zes weken na dagtekening van het besluit schriftelijk bezwaar maken bij het College van Bestuur. Het bezwaar zal afgehandeld worden overeenkomstig het Reglement Adviescommissie inzake Heroverweging Van Hall Larenstein (zie intranet). 7.4 Hardheidsclausule Indien strikte toepassing van dit Sociaal Plan leidt tot een kennelijk onredelijke of onbillijke uitkomst voor een medewerker, dan kan het College van Bestuur van deze strikte toepassing afwijken. 9

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de medewerkers die vallen onder de CAO VVT. 1. Overeenkomst Ondergetekenden:

Nadere informatie

OVERGANGSRECHT AMBTENAREN IN EEN FUNCTIE DIE OP 31 DECEMBER 2005 RECHT GAF OP FUNCTIONEEL LEEFTIJDSONTSLAG

OVERGANGSRECHT AMBTENAREN IN EEN FUNCTIE DIE OP 31 DECEMBER 2005 RECHT GAF OP FUNCTIONEEL LEEFTIJDSONTSLAG 9b OVERGANGSRECHT AMBTENAREN IN EEN FUNCTIE DIE OP 31 DECEMBER 2005 RECHT GAF OP FUNCTIONEEL LEEFTIJDSONTSLAG Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ========= ===== HOOFDSTUK 9b Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Nadere informatie

MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3

MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3 MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3 Inleiding Schakelring heeft nu en de komende jaren te maken met fundamentele ontwikkelingen in welzijn en zorg, die continue aanpassingen en vernieuwingen

Nadere informatie

Onderhandelaarsakkoord Sociaal Flankerend Beleid 2012

Onderhandelaarsakkoord Sociaal Flankerend Beleid 2012 Onderhandelaarsakkoord Sociaal Flankerend Beleid 2012 Kamers van Koophandel gaan in 2014 samen met KvK NL en Syntens op in een nieuwe ZBO. Kamers en Bonden hebben op grond daarvan de noodzaak gezien om

Nadere informatie

OVERGANGSRECHT AMBTENAREN IN EEN FUNCTIE DIE OP 31 DECEMBER 2005 RECHT GAF OP FUNCTIONEEL LEEFTIJDSONTSLAG

OVERGANGSRECHT AMBTENAREN IN EEN FUNCTIE DIE OP 31 DECEMBER 2005 RECHT GAF OP FUNCTIONEEL LEEFTIJDSONTSLAG Hoofdstuk Versie: Versie geldend op 1-1-2011 9b OVERGANGSRECHT AMBTENAREN IN EEN FUNCTIE DIE OP 31 DECEMBER 2005 RECHT GAF OP FUNCTIONEEL LEEFTIJDSONTSLAG 1.Algemene bepalingen Werkingssfeer Artikel 9b:1

Nadere informatie

1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens:

1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens: Hoofdstuk 14 Activeringsregeling (per 1 juli 2015) en pensioen A Activeringsregeling Artikel 1 Werkingssfeer 1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens:

Nadere informatie

Sociaal Plan Services Tilburg University. Het College van Bestuur van Tilburg University

Sociaal Plan Services Tilburg University. Het College van Bestuur van Tilburg University Sociaal Plan Services Tilburg University Het College van Bestuur van Tilburg University en De vakbonden vertegenwoordigd in het Lokaal Overleg van Tilburg University komen naar aanleiding van - de bezuinigingsoperatie

Nadere informatie

Sociaal Plan Hersenen/Psychiatrie

Sociaal Plan Hersenen/Psychiatrie Sociaal Plan Hersenen/Psychiatrie De Raad van Bestuur van het UMC Utrecht en de werknemersorganisaties, Overwegende: - dat de Raad van Bestuur wordt geconfronteerd met budgettaire bezuinigingen door landelijke

Nadere informatie

B CAO afspraken persoonlijk budget en extra budget

B CAO afspraken persoonlijk budget en extra budget B CAO afspraken persoonlijk budget en extra budget Looptijd CAO Bij de nadere uitwerking van de vernieuwing van de CAO UMC is ervan uitgegaan dat de eerstkomende CAO een looptijd van drie jaar en twee

Nadere informatie

Uitruil stimuleringspremie voor een periode van buitengewoon verlof

Uitruil stimuleringspremie voor een periode van buitengewoon verlof Uitruil stimuleringspremie voor een periode van buitengewoon verlof In de Overeenkomst Sociaal Beleid Rijk van 11 april 2013 is bepaald dat in het departementaal georganiseerd overleg desgewenst afspraken

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND

PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND Nummer 39 van 2000 PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND Vaststelling FPU-plusregeling Provincies Gedeputeerde staten van Zeeland maken bekend, dat de staten van deze provincie in hun vergadering van 22 september

Nadere informatie

Overzicht voorzieningen. QenA

Overzicht voorzieningen. QenA Overzicht voorzieningen QenA Overzicht voorzieningen QenA 2 Disclaimer De inhoud van dit document is zorgvuldig samengesteld en bedoeld voor het informeren van medewerkers van de politie over de personele

Nadere informatie

In de Stichting blijft minimaal tot 1 januari 2007 ruimte voor 0,86 fte in de functiegroep Informatiespecialist.

In de Stichting blijft minimaal tot 1 januari 2007 ruimte voor 0,86 fte in de functiegroep Informatiespecialist. VI. Sociaal Plan VI.0 Pre-ambule Voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn per 1 oktober 2005 16,7 FTE s in dienst (bijlage 3). Voor een doorstart vanaf januari 2006, met een te realiseren omzet van

Nadere informatie

Generatiepact Brummen

Generatiepact Brummen Generatiepact Brummen Onderstaand treft u meer gedetailleerde informatie aan over het Generatiepact van de gemeente Brummen. Naast een visuele weergave en een korte beschrijving van de belangrijkste onderdelen

Nadere informatie

Samenvatting Sociaal Plan 2014-2016: Belangen in balans. Maak nu werk van je werk

Samenvatting Sociaal Plan 2014-2016: Belangen in balans. Maak nu werk van je werk Samenvatting Sociaal Plan 2014-2016: Belangen in balans Maak nu werk van je werk Inhoudsopgave De zorg verandert, dus werken bij Kwintes ook 4 Neem het heft in eigen handen 6 Vrijwillige mobiliteit, Scenario

Nadere informatie

========= ===== * Recht op uitkering 5a:1. * Berekeningsgrondslag 5a:2. * Hoogte van de Aanvulling werkgever 5a:3

========= ===== * Recht op uitkering 5a:1. * Berekeningsgrondslag 5a:2. * Hoogte van de Aanvulling werkgever 5a:3 5 SENIORENMAATREGELEN (Vervallen) / 5a FPU GEMEENTEN EN NIEUWE SENIORENMAATREGELEN Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ========= ===== HOOFDSTUK 5 (Vervallen) HOOFDSTUK 5a: 1 FPU GEMEENTEN * Recht op uitkering

Nadere informatie

Sociale regeling 2014 SKOVV

Sociale regeling 2014 SKOVV Sociale regeling 2014 SKOVV (16 januari 2014) Antoniusschool Barneveld Cuneraschool Rhenen Don Boscoschool Renkum Franciscusschool Ede Godfried Bomansschool Ede Kardinaal Alfrinkschool Wageningen Kleine

Nadere informatie

3 Salaris per uur: 1/156 van het salaris bij een volledige werktijd.

3 Salaris per uur: 1/156 van het salaris bij een volledige werktijd. III.1 BEZOLDIGINGSREGELING 1997 - Besluit van de gemeenteraad van Voorst 24 maart 1997. BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Deze regeling verstaat onder: 1 Ambtenaar: hij, die overeenkomstig de bepalingen van

Nadere informatie

Onderhandelaarsresultaat Cao-Onderzoekinstellingen 2017

Onderhandelaarsresultaat Cao-Onderzoekinstellingen 2017 Onderhandelaarsresultaat Cao-Onderzoekinstellingen 2017 De WVOI namens de onderzoekinstellingen en AC/FBZ, CNV Overheid, FNV Overheid en VAWO/CMHF, namens werknemersorganisaties, hierna te noemen partijen,

Nadere informatie

Kenmerk HR/24112011/onderhandelaarsakkoord. SOCIAAL PLAN RoUTe 14 +

Kenmerk HR/24112011/onderhandelaarsakkoord. SOCIAAL PLAN RoUTe 14 + Kenmerk HR/24112011/onderhandelaarsakkoord SOCIAAL PLAN RoUTe 14 + BEGRIPPENLIJST Begeleidingsplan Boventalligheid het begeleidingsplan bevat een schets van de individuele situatie van de werknemer, de

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN INLEIDING

SOCIAAL PLAN INLEIDING SOCIAAL PLAN als bedoeld in artikel 8:3 van de CAR, voor de overgang van personeelsleden van de gemeente Geldrop-Mierlo naar de gemeente Helmond, afdeling Werk en Inkomen op 1 januari 2010. INLEIDING Voor

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Regeling mobiliteit personeel Noord-Brabant 2015 Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Gelet op artikel C.15 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling

Nadere informatie

Vraag 2 Geldt deze Prepensioenregeling ook voor deeltijd FPU? Antwoord 2: Neen, alleen bij volledig ontslag!

Vraag 2 Geldt deze Prepensioenregeling ook voor deeltijd FPU? Antwoord 2: Neen, alleen bij volledig ontslag! "##$! Vragen & Antwoorden Versie Ì per 31 mei 2005 Vraag 1 Wat betekent FPU voor uw belastingtarief? Antwoord 1: Uw inkomen daalt en afhankelijk van de hoogte valt u al dan niet in een ander inhoudingpercentage,

Nadere informatie

Vraag & antwoord Regeling Levensfase-uren A. DE REGELING. 20 april 2017

Vraag & antwoord Regeling Levensfase-uren A. DE REGELING. 20 april 2017 20 april 2017 Vraag & antwoord Regeling Levensfase-uren A. DE REGELING 1. Waarom komt er een nieuwe regeling Levensfase-uren (LFU)? In het Arbeidsvoorwaardenakkoord 2015-2017 is afgesproken dat het wenselijk

Nadere informatie

BIJLAGE 5: SOCIAAL STATUUT VAN DE GEMEENTE HARDERWIJK

BIJLAGE 5: SOCIAAL STATUUT VAN DE GEMEENTE HARDERWIJK BIJLAGE 5: SOCIAAL STATUUT VAN DE GEMEENTE HARDERWIJK Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1:1 Definities In dit sociaal statuut wordt verstaan onder: ambtenaar: hij die door of vanwege de gemeente

Nadere informatie

Vragen/antwoorden m.b.t. tijdelijke aanpassing uitstroombevorderende maatregelen

Vragen/antwoorden m.b.t. tijdelijke aanpassing uitstroombevorderende maatregelen Vragen/antwoorden m.b.t. tijdelijke aanpassing uitstroombevorderende maatregelen Vraag 1 Vraag a: In de brief van van 8 juni wordt aangegeven dat besluiten inzake toepassing van de maatregelen voor 1 december

Nadere informatie

TiU-Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer en verhuiskosten

TiU-Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer en verhuiskosten TiU-Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer en verhuiskosten Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Onderwerp reikwijdte regeling Deze regeling bevat: nadere regels, als bedoeld in de CAO

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 49gg, achtste lid, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 49gg, achtste lid, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 1206 12 januari 2016 Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 7 januari 2016, nr. 2016-0000006820, houdende

Nadere informatie

ANWB B.V., gevestigd te Den Haag, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer O. Bouman enerzijds, hierna te noemen ANWB,

ANWB B.V., gevestigd te Den Haag, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer O. Bouman enerzijds, hierna te noemen ANWB, 1 Principeakkoord Sociaal Plan ANWB 2016-2017 De ondergetekenden: ANWB B.V., gevestigd te Den Haag, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer O. Bouman enerzijds, hierna te noemen ANWB, en FNV,

Nadere informatie

Outplacement Voorbeeldteksten

Outplacement Voorbeeldteksten Outplacement Voorbeeldteksten Hieronder volgen een aantal voorbeeld teksten voor outplacement Tekst 1 Outplacement Werknemers waarvan de functie komt te vervallen, blijven gedurende het outplacement in

Nadere informatie

Sociaal Plan De Basis 1

Sociaal Plan De Basis 1 Sociaal Plan De Basis 1 samen verantwoordelijk voor werkgelegenheid Versie 2.0 19 juli 2012 Schenk een mens alle talenten ter wereld en de gave om enthousiast te zijn en je geeft hem een geweldig leven.

Nadere informatie

Begripsomschrijving. Carlar hoofdstuk 18 suppl. m.i.v. 1-1-2013 1

Begripsomschrijving. Carlar hoofdstuk 18 suppl. m.i.v. 1-1-2013 1 Hoofdstuk 18 Verplaatsingskosten Begripsomschrijving Artikel 18:1:1 1. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a. woonplicht: de verplichting voor de betrokkene, die een door het college

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN. Gemeenschappelijke regeling Welstand en Monumenten Midden Nederland

CONCEPT SOCIAAL PLAN. Gemeenschappelijke regeling Welstand en Monumenten Midden Nederland CONCEPT SOCIAAL PLAN Gemeenschappelijke regeling Welstand en Monumenten Midden Nederland Inleiding Welstand en Monumenten Midden Nederland (WMMN) is een gemeenschappelijke regeling waar 20 gemeenten bij

Nadere informatie

Samen maken we het verschil

Samen maken we het verschil Sociale regeling 2015 SKOVV (30 januari 2015) (versie 23 juni 2009) Samen maken we het verschil Antoniusschool Barneveld Cuneraschool Rhenen Don Boscoschool Renkum Franciscusschool Ede Godfried Bomansschool

Nadere informatie

Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011. Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8

Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011. Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8 Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011 Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8 Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van

Nadere informatie

***concept*** Sociaal Plan Uitbesteding Catering Universiteit Twente

***concept*** Sociaal Plan Uitbesteding Catering Universiteit Twente ***concept*** Kenmerk xxx.xxx/pa&o Juni 2008 Sociaal Plan Uitbesteding Catering Universiteit Twente Gezien het besluit van het College van Bestuur van 20 juni 2006 de catering uit te besteden en het positieve

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de reorganisatie PostNL, branche Post en Pakketten.

Veelgestelde vragen over de reorganisatie PostNL, branche Post en Pakketten. Veelgestelde vragen over de reorganisatie PostNL, branche Post en Pakketten. Inhoud Voor wie geldt het sociaal plan PostNL 2013-2015?... 2 Ik krijg een aanbod voor nachtdiensten. Mag ik dit aanbod weigeren?...

Nadere informatie

Wat kies jij? Wegwijzer in het fasemodel

Wat kies jij? Wegwijzer in het fasemodel Wat kies jij Wegwijzer in het fasemodel Van inkomen naar inkomen dit helpt PostNL helpt je op verschillende manieren. Met name via een financiële vergoeding, begeleiding van werk naar werk door Mobility

Nadere informatie

Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding Gist-Brocades. VUT Reglement

Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding Gist-Brocades. VUT Reglement Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding Gist-Brocades VUT Reglement Uitgave februari 2006 REGLEMENT VRIJWILLIG VERVROEGDE UITTREDING DSM GIST SERVICES B.V. Inhoudsopgave blz. Artikel 1 Definities...

Nadere informatie

Generatiepact Enschede

Generatiepact Enschede Generatiepact Enschede Onderstaand treft u meer gedetailleerde informatie aan over het Generatiepact van de gemeente Enschede. Naast een visuele weergave en een korte beschrijving van de belangrijkste

Nadere informatie

uw kenmerk Lbr. 101086

uw kenmerk Lbr. 101086 LOGA Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Landelij k Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden informatlecentrum tel. (070) 373 8020 uw kenmerk betreft ons kenmerk Aanvulling: Wijzigingen CAR

Nadere informatie

Concept Sociaal plan privatisering Zwembad t Baafje

Concept Sociaal plan privatisering Zwembad t Baafje Concept Sociaal plan privatisering Zwembad t Baafje MEDEDELING IN HET KADER VAN DE AANBESTEDING ZWEMBAD t BAAFJE AAN GEINTERESSEERDE PARTIJEN Voorliggend concept sociaal plan kan de goedkeuring van zowel

Nadere informatie

Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog)

Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog) Aanvullend reglement 2017 Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog) Aanvullend reglement 2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Definities 4 2. Algemeen 5 3. Deelname 5 4. Vaststelling Aanvullende pensioengrondslag

Nadere informatie

(DEELTIJD)ONTSLAG CAO KUNSTEDUCATIE INFORMATIE OVER DE VAN TOEPASSING ZIJNDE REGELINGEN UIT DE CAO KUNSTEDUCATIE

(DEELTIJD)ONTSLAG CAO KUNSTEDUCATIE INFORMATIE OVER DE VAN TOEPASSING ZIJNDE REGELINGEN UIT DE CAO KUNSTEDUCATIE (DEELTIJD)ONTSLAG CAO KUNSTEDUCATIE INFORMATIE OVER DE VAN TOEPASSING ZIJNDE REGELINGEN UIT DE CAO KUNSTEDUCATIE Hierna komen achtereenvolgens aan de orde: Suppletieregeling (van toepassing bij autonome

Nadere informatie

zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende de partij ter andere zijde,

zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende de partij ter andere zijde, SOCIAAL OVERDRACHTSPROTOCOL Overeenkomst tussen Werkgevers LUMC (Geboortehuis Leiden, GHL), gevestigd aan de Albinusdreef 2, 2333 ZA Leiden, (hierna aangeduid als LUMC ), in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

6 Bijlage Sociaal Plan

6 Bijlage Sociaal Plan 6 Bijlage Sociaal Plan Dit Sociaal Plan wordt door partijen gezien als een regeling, van toepassing op werknemers die vallen onder de werking van de CAO Sociale Eenheid NS en die werkzaam zijn in een bedrijfsonderdeel

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 60956 22 november 2016 Tijdelijke regeling van de Minister van Economische Zaken en de Minister voor Wonen en Rijksdienst

Nadere informatie

22 REGELS BIJ REORGANISATIE

22 REGELS BIJ REORGANISATIE 22 REGELS BIJ REORGANISATIE Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ========= ===== * Begripsomschrijvingen 22:1:1 * Werkingssfeer 22:1:2 * Mogelijke besluiten bij reorganisatie ten aanzien van de ambtenaar 22:1:3

Nadere informatie

ONDERHANDELINGSRESULTAAT AANVULLING SOCIAAL STATUUT VOOR RABOBANK NEDERLAND

ONDERHANDELINGSRESULTAAT AANVULLING SOCIAAL STATUUT VOOR RABOBANK NEDERLAND ONDERHANDELINGSRESULTAAT AANVULLING SOCIAAL STATUUT VOOR RABOBANK NEDERLAND Rabobank Nederland enerzijds, en de vakorganisaties De Unie, FNV Bondgenoten en CNV Dienstenbond anderzijds, hebben in het licht

Nadere informatie

FNV Bouw, gevestigd te Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van der Veer;

FNV Bouw, gevestigd te Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van der Veer; Afvloeiingsregeling Bald BV Partijen: Bald BV, gevestigd te Dongen, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar statutair directeur, de heer L.F. Postma, verder te noemen de werkgever; en FNV Bouw,

Nadere informatie

5 Wanneer kan ik meedoen aan het Generatiepact? 16 De overgang van de 55-jarigenregeling naar de 60-jarigenregeling

5 Wanneer kan ik meedoen aan het Generatiepact? 16 De overgang van de 55-jarigenregeling naar de 60-jarigenregeling het Generatiepact Inhoudsopgave 3 Wat is het Generatiepact? 5 Wanneer kan ik meedoen aan het Generatiepact? 6 De 55-jarigenregeling 11 De 60-jarigenregeling 16 De overgang van de 55-jarigenregeling naar

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 18105 11 oktober 2011 Circulaire kader handelwijze vanwege aflopen Besluit Sociaal Flankerend Beleid sector Rijk 2008

Nadere informatie

Het Generatiepact. Inhoudsopgave. 3 Wat is het Generatiepact?

Het Generatiepact. Inhoudsopgave. 3 Wat is het Generatiepact? het Generatiepact Inhoudsopgave 3 Wat is het Generatiepact? 5 Wanneer kan ik meedoen aan het Generatiepact? 6 De 55-jarigenregeling 11 De 60-jarigenregeling 16 De overgang van de 55-jarigenregeling naar

Nadere informatie

Overgangsprotocol regelende de plaatsing van medewerkers van de stichting Gooisch Natuurreservaat (GNR) bij de NV PWN Waterleidingbedrijf

Overgangsprotocol regelende de plaatsing van medewerkers van de stichting Gooisch Natuurreservaat (GNR) bij de NV PWN Waterleidingbedrijf BIJLAGE E bij Voorlopig Ontwerpplan 3/12/2014 Overgangsprotocol regelende de plaatsing van medewerkers van de stichting Gooisch Natuurreservaat (GNR) bij de NV PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland (PWN)

Nadere informatie

OPTIMALE INDIVIDUELE INZETBAARHEID. Definitieve versie vastgesteld in het OAW, 15 juni 2015, aangevuld met artikel 3.6 op 19 november 2015.

OPTIMALE INDIVIDUELE INZETBAARHEID. Definitieve versie vastgesteld in het OAW, 15 juni 2015, aangevuld met artikel 3.6 op 19 november 2015. HOOFDSTUK 3 OPTIMALE INDIVIDUELE INZETBAARHEID Definitieve versie vastgesteld in het OAW, 15 juni 2015, aangevuld met artikel 3.6 op 19 november 2015. Met uitzondering van artikel 3.4 en 3.5 treedt dit

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN. ten behoeve van reorganisaties binnen Accolade Zorggroep

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN. ten behoeve van reorganisaties binnen Accolade Zorggroep DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ten behoeve van reorganisaties binnen Accolade Zorggroep Definitief concept maart 2014 Inhoudsopgave Verklaring 1 Doel, uitgangspunten, werkingssfeer, looptijd en toepassing 1.1

Nadere informatie

Sociaal Statuut (CAO )

Sociaal Statuut (CAO ) Sociaal Statuut (CAO 2011-2012) Uitgangspunten sociaal statuut TOEPASSING SOCIAAL STATUUT Door externe en interne ontwikkelingen verandert de werkgelegenheid voortdurend van aard en omvang. Het Sociaal

Nadere informatie

3 Salaris en vergoedingsregelingen. Bezoldiging

3 Salaris en vergoedingsregelingen. Bezoldiging 3 Salaris en vergoedingsregelingen Bezoldiging Artikel 3:1 1 Met inachtneming van artikel 1:2:1 wordt aan de ambtenaar binnen het kader van een lokaal vast te stellen bezoldigingsregeling een bezoldiging

Nadere informatie

Regeling tegemoetkoming reiskosten woon-werkverkeer en tegemoetkoming kosten van verhuizing Universiteit Leiden

Regeling tegemoetkoming reiskosten woon-werkverkeer en tegemoetkoming kosten van verhuizing Universiteit Leiden Regeling tegemoetkoming reiskosten woon-werkverkeer en tegemoetkoming kosten van verhuizing Universiteit Leiden Regeling van de Universiteit Leiden houdende regels ten aanzien van de tegemoetkoming in

Nadere informatie

Sociaal Plan Reorganisatie Splitsing Frontoffice/Backoffice MCB Nederland B.V. Versie 1.5, definitief 15 augustus 2012

Sociaal Plan Reorganisatie Splitsing Frontoffice/Backoffice MCB Nederland B.V. Versie 1.5, definitief 15 augustus 2012 Sociaal Plan Reorganisatie Splitsing Frontoffice/Backoffice MCB Nederland B.V. Versie 1.5, definitief 15 augustus 2012 Sociaal Plan MCB Nederland B.V. 1 Inhoud 1 1. Inleiding 2 2. Arbeidsvoorwaarden /

Nadere informatie

Notitie Generatiepact VRK

Notitie Generatiepact VRK Notitie Generatiepact VRK Wat is het Generatiepact? Vakbonden en werkgevers zien de noodzaak van maatregelen om kennis van oudere medewerkers over te dragen aan jonge mensen, maar ook om die zo op de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Sociaal Statuut voor de samenwerking Gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis

Sociaal Statuut voor de samenwerking Gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis Sociaal Statuut voor de samenwerking Gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1:1 Definities (alfabetisch) In dit Sociaal Statuut wordt verstaan onder: ambtenaar: de ambtenaar

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST DIERENPARK EMMEN 1 JANUARI DECEMBER 2013

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST DIERENPARK EMMEN 1 JANUARI DECEMBER 2013 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST DIERENPARK EMMEN 1 JANUARI 2011 31 DECEMBER 2013 1 De ondergetekenden: Werkgever: Dierenpark Emmen Hoofdstraat 18 7811 EP Emmen als partij ter ene zijde en Werknemerspartijen:

Nadere informatie

SOCIAAL BELEIDSKADER UNIVERSITEIT MAASTRICHT. Het College van Bestuur van de Universiteit Maastricht, in dezen vertegenwoordigd door: drs. A.

SOCIAAL BELEIDSKADER UNIVERSITEIT MAASTRICHT. Het College van Bestuur van de Universiteit Maastricht, in dezen vertegenwoordigd door: drs. A. , - * -,, :... 07.0150 SOCIAAL BELEIDSKADER UNIVERSITEIT MAASTRICHT Het College van Bestuur van de Universiteit Maastricht, in dezen vertegenwoordigd door: drs. A. Postema en de werknemersorganisaties

Nadere informatie

Reglement. Excedent Arbeidsongeschiktheidspensioen. Stichting Metro Pensioenfonds

Reglement. Excedent Arbeidsongeschiktheidspensioen. Stichting Metro Pensioenfonds Reglement Excedent Arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Metro Pensioenfonds 1 Inhoudsopgave pagina Artikel 1 Begripsomschrijvingen 2 Artikel 2 Deelnemerschap 2 Artikel 3 Terhandstelling van bescheiden

Nadere informatie

Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in het Hoveniersbedrijf 2014

Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in het Hoveniersbedrijf 2014 Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in het Hoveniersbedrijf 2014 Artikel 1a Toepassing Dit reglement is van toepassing op aanmeldingen die op en na 1 juli 2014 zijn ontvangen

Nadere informatie

Besluiten vast te stellen de Regeling generatiepact gemeente Nijmegen. Hoofdstuk 5 a AGN: Regeling Generatiepact gemeente Nijmegen

Besluiten vast te stellen de Regeling generatiepact gemeente Nijmegen. Hoofdstuk 5 a AGN: Regeling Generatiepact gemeente Nijmegen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Nijmegen Nr. 150828 30 augustus 2017 Regeling Generatiepact gemeente Nijmegen Burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen Besluiten vast te stellen

Nadere informatie

1.2 Begripsbepalingen

1.2 Begripsbepalingen 1. Beleidsuitgangspunten Het doel van het sociaal beleidskader is maatregelen en instrumenten aan te reiken om de werkgelegenheid van medewerkers zoveel mogelijk te behouden. De organisatie verplicht zich

Nadere informatie

provinciaal blad V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N

provinciaal blad V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N provinciaal blad nr. 9 ISSN: 0920-1092 V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N 13 februari 2006 Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen van 7 februari 2006, nr. 2006-02445, afd. PO,

Nadere informatie

Sociaal Plan Nederlandse Orkesten. Ledenbijeenkomst over Onderhandelingsresultaat 31 mei 2012 te Utrecht

Sociaal Plan Nederlandse Orkesten. Ledenbijeenkomst over Onderhandelingsresultaat 31 mei 2012 te Utrecht Sociaal Plan Nederlandse Orkesten Ledenbijeenkomst over Onderhandelingsresultaat 31 mei 2012 te Utrecht Procedure Sociaal Plan Orkesten Overleg over diverse concept versies: - delegatie vakbonden - delegatie

Nadere informatie

CAO à la Carte Regeling Vergoeding kosten van vakbondscontributie en lidmaatschappen van beroeps- of vakverenigingen

CAO à la Carte Regeling Vergoeding kosten van vakbondscontributie en lidmaatschappen van beroeps- of vakverenigingen CAO à la Carte Regeling Vergoeding kosten van vakbondscontributie en lidmaatschappen van beroeps- of vakverenigingen Inleiding Een keuzemenu arbeidsvoorwaarden? De CAO à la Carte is een ruilsysteem. U

Nadere informatie

ons kenmerk ECWGO/U201401852 Lbr. 14/070 CvA/LOGA 14/05

ons kenmerk ECWGO/U201401852 Lbr. 14/070 CvA/LOGA 14/05 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft uitwerking cao 2013-2015 (3) salarismaatregelen uw kenmerk ons kenmerk ECWGO/U201401852 Lbr. 14/070 CvA/LOGA

Nadere informatie

gelet op de resultaten van het overleg in de commissie voor het georganiseerd overleg;

gelet op de resultaten van het overleg in de commissie voor het georganiseerd overleg; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Delft. Nr. 115074 19 augustus 2016 Regeling 60-80-100 en Regeling 80-90-100 Het college van burgemeester en wethouders van Delft; gelet op de resultaten van

Nadere informatie

Sociaal plan Mueller ten behoeve van de verhuizing naar de nieuw te bouwen locatie te Groenlo.

Sociaal plan Mueller ten behoeve van de verhuizing naar de nieuw te bouwen locatie te Groenlo. Sociaal plan Mueller ten behoeve van de verhuizing naar de nieuw te bouwen locatie te Groenlo. Inleiding Deze regeling (hierna te noemen: de Regeling), is bedoeld om de opvang van de sociale gevolgen te

Nadere informatie

1 Regelingen en arbeidsvoorwaarden... 1 2 Salarissuppletie... 5 3 Werkloos... 8

1 Regelingen en arbeidsvoorwaarden... 1 2 Salarissuppletie... 5 3 Werkloos... 8 Vragen en antwoorden HRM Versie 11-10-2013 Heb je een algemene vraag die hier niet bijstaat? Stel je vraag dan aan je leidinggevende of mail dan naar switch@kvk.nl. Op individuele vragen over de gevolgen

Nadere informatie

Sociaal Plan ID Werknemers. In verband met het opheffen van de loonkostensubsidie In en Doorstroombanen per 1 augustus 2016.

Sociaal Plan ID Werknemers. In verband met het opheffen van de loonkostensubsidie In en Doorstroombanen per 1 augustus 2016. Sociaal Plan ID Werknemers In verband met het opheffen van de loonkostensubsidie In en Doorstroombanen per 1 augustus 2016. De Basis Maart 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Aanleiding opstellen Sociaal

Nadere informatie

Dé formatiestrategie voor schoolbesturen: regie!

Dé formatiestrategie voor schoolbesturen: regie! Dé formatiestrategie voor schoolbesturen: regie! Veel schoolbesturen in het primair onderwijs gaan de leerlingendaling nu echt goed voelen. Maatregelen zijn nodig om de inkomsten en uitgaven met elkaar

Nadere informatie

Bijlage 1 (bron: verplaatsingskostenregeling woon-werkverkeer provincie Zuid-Holland 2013)

Bijlage 1 (bron: verplaatsingskostenregeling woon-werkverkeer provincie Zuid-Holland 2013) Bijlage 1 (bron: verplaatsingskostenregeling woon-werkverkeer provincie Zuid-Holland 2013) VERPLAATSINGSKOSTENREGELING WOON-WERKVERKEER ODH 2013 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Werkgever: Metro, en de door de directie aangewezen verbonden. ondernemingen, waarmee de stichting, onder goedkeuring van de

Werkgever: Metro, en de door de directie aangewezen verbonden. ondernemingen, waarmee de stichting, onder goedkeuring van de Reglement WIA- excedentpensioen Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor zover daarvan hierna in dit reglement niet wordt afgeweken, gelden in dit reglement de begripsomschrijvingen van de statuten van de

Nadere informatie

ABVAKABO FNV. Algemeen directeur XXXX

ABVAKABO FNV. Algemeen directeur XXXX Preambule De ondergetekenden, Stichting xxxxx enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer, anderzijds, verklaren hiermee het Sociaal Plan xxxx te zijn overeengekomen, welke de personele

Nadere informatie

vast te stellen de 6e wijziging van de Rechtspositieregeling Brandweer Brabant Noord als volgt:

vast te stellen de 6e wijziging van de Rechtspositieregeling Brandweer Brabant Noord als volgt: AGP 19 (f) ABVRBN 20130403 Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord, - gelet op het bepaalde in de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord 2011; - gelet op het voorstel

Nadere informatie

Sociaal plan. Sociaal plan 2012-2014 Omnisscholen (versie 2 n.a.v. dgo 26-09-2012) Sociaal plan Omnisscholen - 1 -

Sociaal plan. Sociaal plan 2012-2014 Omnisscholen (versie 2 n.a.v. dgo 26-09-2012) Sociaal plan Omnisscholen - 1 - Sociaal plan 2012-2014 Omnisscholen (versie 2 n.a.v. dgo 26-09-2012) Sociaal plan Omnisscholen - 1 - Omnisscholen (openbaar onderwijs van de gemeente Borsele) 10141 Postbus 1 4450 AA Heinkenszand Sociaal

Nadere informatie

Concept Sociaal Statuut

Concept Sociaal Statuut Ondergetekenden: 1. De Stichting Sportbedrijf Smallingerland, gevestigd en kantoorhoudende te Drachten hierna te noemen: het Sportbedrijf 2. De vakbonden ABVAKABO-FNV gevestigd te Zoetermeer en CNV Publieke

Nadere informatie

IKAP-Regeling rijkspersoneel

IKAP-Regeling rijkspersoneel (Tekst geldend op: 02-02-2015) IKAP-Regeling rijkspersoneel De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Gelet op artikel 21c van het Algemeen Rijksambtenarenreglement en artikel 34c van

Nadere informatie

Inhoud PREAMBULE... 3 HOOFDSTUK 2... 4. 1.1 Inleiding... 4

Inhoud PREAMBULE... 3 HOOFDSTUK 2... 4. 1.1 Inleiding... 4 Flankerend beleid Inhoud PREAMBULE... 3 HOOFDSTUK 1... 4 1.1 Inleiding... 4 HOOFDSTUK 2... 4 2.1 Doelstelling... 4 2.2 Doelgroep... 4 HOOFDSTUK 3... 5 3.1. Werkingssfeer en geldigheidsduur... 5 3.2. Definities...

Nadere informatie

Onderhandelingsakkoord CAO RDW Oktober 2007

Onderhandelingsakkoord CAO RDW Oktober 2007 Onderhandelingsakkoord CAO RDW 2007-2010 Oktober 2007 Looptijd Partijen komen een looptijd overeen van 1 januari 2007 tot 1 juni 2010. Loonparagraaf De salarissen worden als volgt structureel verhoogd:

Nadere informatie

provinciaal blad V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N

provinciaal blad V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N provinciaal blad nr. 29 ISSN: 0920-1092 V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N 30 juni 2005 Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen van 21 juni 2005, nr. 2005-12.559, afd PO, tot

Nadere informatie

Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in Land- en tuinbouwwerktuigen Exploiterende Ondernemingen 2008

Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in Land- en tuinbouwwerktuigen Exploiterende Ondernemingen 2008 Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in Land- en tuinbouwwerktuigen Exploiterende Ondernemingen 2008 Dit reglement is van toepassing op aanmeldingen die op en na 1 januari

Nadere informatie

Formulier 4: Melding opnemen levenslooptegoed (artikel 6a:9 CAR/UWO)

Formulier 4: Melding opnemen levenslooptegoed (artikel 6a:9 CAR/UWO) Formulier 4: Melding opnemen levenslooptegoed (artikel 6a:9 CAR/UWO) Gegevens deelnemer Achternaam: Voorletters: Geboortedatum: Sofi-nummer: Personeelsnummer: Dienst/afdeling: Levensloopinstelling: Levenslooprekeningnummer:

Nadere informatie

Wijziging pensioenreglement Stichting Pensioenfonds ABP

Wijziging pensioenreglement Stichting Pensioenfonds ABP BZK Wijziging pensioenreglement Stichting Pensioenfonds ABP 19 december 2007/Nr. 2007-0000550234 DGMOS/DAOS/Afd. A&A De Minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties, gelet op artikel 4, zesde

Nadere informatie

Flankerend beleid. 1 augustus 2011 tot 1 augustus 2014. Vastgesteld d.d. 18 april 2011 door het bestuur van stichting Wolderwijs

Flankerend beleid. 1 augustus 2011 tot 1 augustus 2014. Vastgesteld d.d. 18 april 2011 door het bestuur van stichting Wolderwijs Flankerend beleid 1 augustus 2011 tot 1 augustus 2014 Vastgesteld d.d. 18 april 2011 door het bestuur van stichting Wolderwijs Flankerend beleid Stichting Wolderwijs 1 augustus 2011 tot 1 augustus 2014

Nadere informatie

Hoe komt het sociaal plan tot stand? Wat kan de LAD voor u doen? Sociaal plan De LAD Leden aan het woord Contact met de LAD I

Hoe komt het sociaal plan tot stand? Wat kan de LAD voor u doen? Sociaal plan De LAD Leden aan het woord Contact met de LAD I Sociaal plan Organisaties zijn continu in beweging. Reorganisaties, fusies of uitbesteding van werk zijn aan de orde van de dag. Voor het personeel heeft dit grote gevolgen. Mensen raken hun baan bijvoorbeeld

Nadere informatie

Interventies eerder en meer inzetten: introductie nieuwe fasen vóór de ATC-fase

Interventies eerder en meer inzetten: introductie nieuwe fasen vóór de ATC-fase Eindbod nieuw Sociaal Plan Achmea - 7 april 2014 Hieronder zijn de hoofdlijnen van het eindbod van Achmea voor het nieuwe Sociaal Plan weergeven. Het betreft wijzigingen en aanvullingen op het huidig Sociaal

Nadere informatie

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven 6b Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (Bpf-Bikudak) 65 P e n s i o e n r e g e l i n g u t a - w e r k n e m e r s Jaarboek Pensioen- en bedrijfstakeigen regelingen in de sector bouwnijverheid

Nadere informatie

Bijlage 4 bij de adviesaanvraag Bijzondere Ondernemingsraad. Versie met voorgestelde aanpassingen uit projectteam, directieteam en P&O werkgroep.

Bijlage 4 bij de adviesaanvraag Bijzondere Ondernemingsraad. Versie met voorgestelde aanpassingen uit projectteam, directieteam en P&O werkgroep. Bijlage 4 bij de adviesaanvraag Bijzondere Ondernemingsraad. Versie met voorgestelde aanpassingen uit projectteam, directieteam en P&O werkgroep. De voorgestelde aanpassingen worden besproken met het Bijzonder

Nadere informatie

1.1 Doel Het doel van dit sociaal plan is om de nadelige sociale gevolgen van reorganisaties voor

1.1 Doel Het doel van dit sociaal plan is om de nadelige sociale gevolgen van reorganisaties voor Sociaal plan Meander Medisch Centrum Inleiding Voor u ligt het sociaal plan van Meander Medisch Centrum. Om klantvriendelijke, deskundige en betrouwbare zorg te leveren aan onze patiënten zijn wij voortdurend

Nadere informatie

Sociaal statuut Stojah gemeente Den Haag

Sociaal statuut Stojah gemeente Den Haag Sociaal statuut Stojah gemeente Den Haag Overgang medewerkers Stojah naar de gemeente Den Haag op 1 januari 2017 definitief exemplaar 9 januari 2017 p. 1 Aanleiding en doelstelling De gemeente Den Haag

Nadere informatie

Nummer: 11.0001183. Versie: 1.1. Vastgesteld door het DB d.d. Instemming OR RAV d.d.

Nummer: 11.0001183. Versie: 1.1. Vastgesteld door het DB d.d. Instemming OR RAV d.d. Uitvoeringsregeling artikel 6.10 van de CAO sector Ambulancezorg ( vergoeding consignatiediensten ten behoeve van GHOR-taken ) Regionale Ambulancevoorziening Nummer: 11.0001183 Versie: 1.1 Vastgesteld

Nadere informatie

Sociaal Beleid Rijk: van werk naar werk (VWNW) beleid

Sociaal Beleid Rijk: van werk naar werk (VWNW) beleid Sociaal Beleid Rijk: van werk naar werk (VWNW) beleid 22 juni 2012 Overwegingen a. Uitgangspunt is een sluitende aanpak voor iedereen in de begeleiding van werk naar werk, waarbij ambtenaren die actief

Nadere informatie

Sociaal Plan in verband met de herprofilering van de Faculteit der Exacte Wetenschappen en de opheffing van het Onderwijscentrum

Sociaal Plan in verband met de herprofilering van de Faculteit der Exacte Wetenschappen en de opheffing van het Onderwijscentrum Sociaal Plan in verband met de herprofilering van de Faculteit der Exacte Wetenschappen en de opheffing van het Onderwijscentrum Preambule Het College van Bestuur van de Vrije Universiteit heeft advies

Nadere informatie