Samen maken we het verschil

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samen maken we het verschil"

Transcriptie

1 Sociale regeling 2015 SKOVV (30 januari 2015) (versie 23 juni 2009) Samen maken we het verschil Antoniusschool Barneveld Cuneraschool Rhenen Don Boscoschool Renkum Franciscusschool Ede Godfried Bomansschool Ede Kardinaal Alfrinkschool Wageningen Kleine Prins Ede Koning Davidschool Ede - Panta Rhei Ede St Alexanderschool Bennekom St Jozelschool Wageningen Toon Hermansschool Ede - Vita Vera Renkum Vuurvlinder Veenendaal

2 Sociale regeling 2015 SKOVV Aanleiding Aanleiding voor het opstellen van een sociale regeling is de in het 'Bestuursformatieplan beschreven structurele daling van het leerlingaantal, bezuinigingen vanuit de rijksoverheid, aflopende subsidies, toegenomen kosten en de in de afgelopen jaren als gevolg daarvan verslechterde financiële positie van de stichting. De financiële positie van de stichting is sindsdien weliswaar verbeterd, maar de leerlingenkrimp zet nog steeds door. De geprognosticeerde daling van ongeveer 335 leerlingen gedurende een periode van 5 jaar betekent dat er, wanneer geen maatregelen worden getroffen, een tekort van 1,2 miljoen ontstaat in Doel In schooljaar is in overleg met de personeelsgeleding van de GMR besloten een sociale regeling op te stellen met als doel het bevorderen van vertrek van werknemers en daarmee voorkomen of verminderen van gedwongen ontslagen. Uitgangspunt hierbij was het behoud van kwaliteit. De werkgever streeft naar een juiste balans tussen organisatiebelang en belang van werknemers. Daartoe is de GMR geïnformeerd over de financiële stand van zaken en heeft overleg plaatsgevonden over het werknemersbelang. Gezien het positieve resultaat van 2014 is besloten deze regeling met dezelfde doelstelling in 2015 voort te zetten. Kaders Deze sociale regeling richt zich op vrijwillige externe mobiliteit en vermindering van benoemingsomvang. De regeling is van toepassing op alle medewerkers die op 1 januari 2015 zijn benoemd bij SKOVV in een dienstbetrekking voor onbepaalde tijd. De regeling gaat in op 1 februari 2015 en heeft een looptijd tot en met 31 december De regeling eindigt eerder zodra de werkgever vaststelt dat het beoogde doel is bereikt of het beschikbare budget is uitgeput. Voor het kalenderjaar 2015 is voor deze regeling een budget vastgesteld ter hoogte van maximaal Gebruikmaken van één of meer van de regelingen zoals beschreven in deze regeling, gebeurt op volgorde van aanmelding. Aanmelding kan uitsluitend d.m.v. het aanmeldformulier (bijlage). Alleen aanvragen waarvan aannemelijk is dat deze in voldoende mate bijdragen aan de beoogde doelstelling worden gehonoreerd. De werkgever beoordeelt daartoe elke aanvraag. De werkgever behoudt zich het recht voor een aanvraag die naar haar oordeel niet voldoet aan de beoogde doelstelling niet te honoreren. Zij zal haar besluit schriftelijk aan betrokkene motiveren. Sinds het schooljaar is een vacaturestop van toepassing. In specifieke gevallen kan toch sprake zijn van tijdelijke uitbreiding van formatie, bijvoorbeeld i.v.m. een additionele subsidie t.b.v. een specifiek doel of een formatieve frictie. De werkgever zal per regeling een overzicht bijhouden in welke mate erop gereageerd is, er gebruik van gemaakt is, welke kosten daarmee gemoeid zijn en wat het resultaat is geweest. Bekendmaking In januari 2015 zullen via de directies de medewerkers per mail geïnformeerd worden over deze regeling. Medewerkers kunnen contact opnemen met Jaap de Bree de stafmedewerker personeel van SKOVV voor informatie of vragen over deze regeling. Ook kan op verzoek een afspraak op het stafbureau van SKOVV worden gepland. Daarnaast kan de stafmedewerker personeel ook op eigen initiatief een werknemer om een gesprek op het stafbureau uitnodigen. Contactgegevens voor informatie vragen of het maken van een afspraak: of

3 Definities Bevoegd gezag: De Stichting Katholiek Onderwijs Veluwe Vallei (SKOVV), in dit document ook genoemd als 'werkgever'. Bruto maandsalaris: Het bruto maandsalaris vermeerderd met de vakantietoeslag, de eindejaarsuitkering en eventueel de volgende toeslagen waarop de werknemer op grond van de CAO PO recht heeft: Uitlooptoeslag art Inkomenstoelage art. 6.14a Schaaluitloopbedrag art. 6.14b Toelage directeur art. 6.29a Functie: Een samenstel van feitelijk opgedragen werkzaamheden waarmee een werknemer is belast. Passende functie: Van een passende functie bij de werkgever is sprake indien: de functie-inhoud binnen de reële mogelijkheden redelijkerwijs aansluit bij de huidige werkzaamheden; de werkzaamheden aansluiten bij de persoonlijke kwaliteiten en omstandigheden van de werknemer; de inschaling van de nieuwe functie ten opzichte van de huidige functie maximaal 2 salarisschalen lager is. Verschil van twee salarisschalen: Voor een LA-functie is het verschil van 2 salarisschalen het huidige bruto maandsalaris minus het maximum bruto maandsalaris van schaal 7 ( bedragen per 1 september 2014). Voor een LB-functie is het verschil van 2 salarisschalen het huidige bruto maandsalaris minus het maximum bruto maandsalaris van schaal 8 ( bedragen per 1 september 2014). Werkgever: De Stichting Katholiek Onderwijs Veluwe Vallei (SKOVV). Werknemer: Degene die krachtens een akte van benoeming is aangesteld bij de werkgever in een dienstverband voor onbepaalde tijd of een tijdelijk dienstverband met uitzicht op een vast diensverband.

4 Werkingssfeer en werkingsduur Werkingssfeer De sociale regeling is van toepassing op werknemers die op 1 januari 2015 bij inwerkingtreding van deze regeling een akte van benoeming voor onbepaalde tijd hebben bij de werkgever. Werknemers van werkgever kunnen uitsluitend van maatregelen uit deze sociale regeling gebruik maken als daarmee in voldoende mate een bijdrage wordt geleverd aan het doel, zoals hiervoor vermeld, een en ander ter beoordeling van de werkgever. Gebruikmaken van één of meer van de regelingen zoals beschreven in deze regeling, gebeurt op volgorde van aanmelding. Aanmelding kan uitsluitend d.m.v. het aanmeldformulier (bijlage). Deze regeling is van toepassing voor zover de CAO primair onderwijs en overige wet- en regelgeving deze niet in de weg staat. Werkingsduur De sociale regeling is geldig vanaf 1 februari 2015 tot en met 31 december Individuele rechten voortvloeiend uit deze sociale regeling blijven van kracht ook nadat de werkingsduur van deze sociale regeling is verstreken. Algemene bepalingen en voorwaarden Verantwoordelijkheid werkgever De werkgever is verantwoordelijk voor de uitvoering van de sociale regeling en spant zich in de regeling op een zorgvuldige en transparante wijze uit te voeren. De werkgever draagt er zorg voor dat er een zodanig samenspel plaatsvindt dat er sprake is van een optimaal evenwicht tussen de belangen van de organisatie en belangen van de werknemers. Tevens zal de werkgever een overzicht bijhouden waarop per maatregel wordt bijgehouden: het aantal reacties de vragen wat is geëffectueerd wat waren de kosten wat heeft het de organisatie opgebracht Verantwoordelijkheid werknemer De werknemer die een beroep doet op een financiële maatregel uit de sociale regeling, zal de werkgever voorzien van de ter zake doende informatie en gegevens. Fiscale afwikkeling Alle in de sociale regeling genoemde vergoedingen zijn tenzij uitdrukkelijk anders vermeld bruto vergoeding. De werkgever zal de wettelijke verplichte inhoudingen uitvoeren. Vergoedingen worden slechts onbelast uitgekeerd voor zover de fiscale en/of sociale wetgeving zich hiertegen niet verzet. De werkgever informeert de werknemers die het betreffen over de fiscale consequenties, voor zover zij daar kennis van heeft. Combinatie van regelingen De werknemer kan in principe slechts gebruik maken van één van de regelingen genoemd in deze sociale regeling. Hierop zijn de volgende uitzonderingen mogelijk: 1. Regeling 9 Sollicitatieverlof Regeling 10 Verkorten opzegtermijn Regeling 11 Kwijtschelding studiekosten kunnen alle drie gecombineerd worden met een van de andere regelingen. 2. Regeling 13 Loopbaanadvies Regeling 14 Scholing Regeling 15 Outplacement kunnen met elkaar gecombineerd worden.

5 Het maximale gezamenlijke bedrag bij gebruikmaking van de regelingen onder punt 2 is: bij een dienstverband van minder dan 10 jaar bij een dienstverband van 10 tot 20 jaar bij een dienstverband van 20 jaar of langer. Uitvoering Elk regeling die op grond van deze sociale regeling met een individuele werknemer wordt aangegaan, zal altijd persoonlijk met de betrokken werknemer worden besproken en tevens schriftelijk worden vastgelegd. Bezwaar Indien een door een medewerker gevraagde regeling niet wordt gehonoreerd of met een lager bedrag dan gevraagd, kan de medewerker hiertegen bij het bevoegd gezag bezwaar maken en om herbeoordeling van de aanvraag verzoeken. Dit bezwaar en verzoek dient binnen veertien dagen na ontvangst van de schriftelijke afwijzing met redenen omkleed schriftelijk ingediend te worden bij het bevoegd gezag. Overigens blijven alle in de CAO primair onderwijs en de wet geregelde klachten-, beroeps- en bezwaarprocedures op deze regeling van kracht. Regelingen 1. Vertrekpremie Werknemers die vrijwillig vertrekken en te kennen geven volledig en finaal afstand te willen doen van het recht op een uitkering en bovenwettelijke uitkering (BWOO) hebben recht op een vertrekpremie. Voorwaarde hierbij is dat de werknemer een ontslagbrief indient bij de werkgever, waarbij duidelijk wordt aangegeven dat het ontslag op eigen verzoek plaatsvindt. De vertrekpremie bedraagt: a. 100% van 3 bruto maandsalarissen wanneer het vertrek plaatsvindt met ingang van 1 augustus 2015; b. 50% van 3 bruto maandsalarissen wanneer het vertrek plaatsvindt op een andere datum dan 1 augustus Vrijwillige werktijdvermindering Werknemers hebben de mogelijkheid om op vrijwillige basis de betrekkingsomvang te verminderen. De werknemer ontvangt voor de vrijwillige werktijdvermindering een eenmalige bruto premie. De premie wordt berekend door het bruto maandsalaris van de oorspronkelijke betrekkingsomvang te verminderen met het bruto maandsalaris dat behoort bij de nieuwe betrekkingsomvang. De premie bedraagt: a. 100% van 3 keer het verschil tussen het bruto maandsalaris van de oorspronkelijke betrekkingsomvang en het bruto maandsalaris dat behoort bij de nieuwe betrekkingsomvang wanneer de vermindering plaatsvindt met ingang van 1 augustus 2015; b. 50% van 3 keer het verschil tussen het bruto maandsalaris van de oorspronkelijke betrekkingsomvang en het bruto maandsalaris dat behoort bij de nieuwe betrekkingsomvang wanneer het vermindering plaatsvindt op een andere datum dan 1 augustus De werkgever wil vanuit oogpunt van kwaliteit een te geringe betrekkingsomvang voorkomen en stelt daarom vast dat werktijdvermindering kan plaatsvinden tot een resterende ondergrens van vier dagdelen per week. 3. Werktijdvermindering/beëindiging dienstverband en ouderschapsverlof Voor werknemers die ouderschapsverlof hebben opgenomen, vervalt de terugbetalingsverplichting bij de keuze voor werktijdvermindering of beëindiging van het dienstverband.

6 4. Loonsuppletie Een werknemer die op eigen kracht een functie elders aanvaardt op een lager salarisniveau kan aanspraak maken op loonsuppletie. Deze suppletie bedraagt maximaal de vergoeding van het verschil van twee salarisschalen voor de periode van maximaal 12 maanden. De loonaanvulling wordt slechts betaald over een gelijkwaardige werktijdfactor als de werknemer bij werkgever had op het moment van vertrek. 5. Proeftijd Als een werknemer aansluitend op de beëindiging van het dienstverband elders een betrekking heeft gevonden waarvoor een proeftijd geldt, dan heeft de werknemer terugkeerrecht binnen de oorspronkelijke bestuursbenoeming ingeval de arbeidsovereenkomst met de nieuwe werkgever tijdens of aan het einde van de proeftijd wordt beëindigd. De maximale duur van de proeftijd is twee maanden. Het terugkeerrecht kan slechts geëffectueerd worden op het moment dat daadwerkelijk vacatureruimte beschikbaar is. Indien er een beroep wordt gedaan op het terugkeerrecht en er is op dat moment geen functie op hetzelfde niveau beschikbaar, dan zal de werkgever zich gedurende een jaar maximaal inspannen om terugkeer van de werknemer in een passende functie z.s.m. te realiseren. Wanneer de terugkeerrecht in de proeftijd wordt geëffectueerd, vindt restitutie dan wel verrekening plaats van eventuele ontvangen vergoedingen of premies op grond van deze sociale regeling. 6. Terugkeerrecht Als een werknemer aansluitend op de beëindiging van het dienstverband op eigen initiatief een tijdelijke arbeidsovereenkomst aangaat met een andere werkgever, dan heeft de werknemer terugkeerrecht bij de werkgever na beëindiging van de arbeidsovereenkomst elders. Een werknemer kan aanspraak maken op het terugkeerrecht tot maximaal één jaar na beëindiging van het dienstverband bij SKOVV. Het terugkeerrecht kan slechts geëffectueerd worden op het moment dat daadwerkelijk vacatureruimte beschikbaar is. Indien een beroep wordt gedaan op het terugkeerrecht en er is op dat moment geen functie op hetzelfde niveau beschikbaar, dan zal de werkgever zich gedurende een jaar maximaal inspannen om terugkeer van de werknemer in een passende functie te realiseren. De werknemer dient de wens van terugkeer uiterlijk twee maanden vóór de beëindiging van de arbeidsovereenkomst met de nieuwe werkgever schriftelijk aan werkgever (= SKOVV) te melden. Eventuele ontvangen vergoedingen of premies op grond van deze sociale regeling worden gerestitueerd dan wel verrekend. 7. Stage Ten behoeve van het verkrijgen van een betrekking buiten SKOVV kan de werknemer in de gelegenheid worden gesteld elders stage te lopen met behoud van salaris, zulks ter beoordeling van de werkgever. Aard en omvang worden ondermeer bepaald door de reële mogelijkheid tot in- of externe herplaatsing. De maximale duur is in beginsel drie maanden. Bij het verkrijgen van een stagevergoeding, wordt deze vergoeding door de werknemer/ het stagebedrijf overgemaakt naar werkgever. 8. Onbetaald verlof Werknemers die zich wensen te oriënteren op een carrière buiten SKOVV, kunnen voor een periode van maximaal een jaar gebruik maken van de mogelijkheid tot buitengewoon onbezoldigd verlof conform artikel 8.11 van de CAO PO. De werkgever vergoed aan de werknemer gedurende de verlofperiode het werkgevers- en werknemersdeel van de pensioenpremie. 9. Sollicitatieverlof De werknemer kan op diens verzoek ondersteund worden bij het schrijven van sollicitatiebrieven of bij de voorbereiding op het voeren van een sollicitatiegesprek. Aan de werknemer die extern solliciteert, zal hiertoe na overleg met de werkgever buitengewoon verlof worden verleend met behoud van salaris conform artikel 8.7 of 8.8 van de CAO PO.

7 10. Verkorten opzegtermijn Indien het voor het aanvaarden van een functie buiten SKOVV noodzakelijk of wenselijk is dan zal van voor de werknemer geldende opzegtermijn worden afgeweken in voor de werknemer gunstige zin. 11. Kwijtschelding studiekosten Werknemers krijgen bij het verlaten van de organisatie kwijtschelding van eventuele studiekosten die zijn vergoed door de werkgever. Voor werknemers die de organisatie verlaten en waarvan de lerarenbeurs wordt teruggevorderd wegens vertrek uit het onderwijs, geldt dat deze kosten voor rekening van de werkgever komen. 12. Loopbaanadvies Een werknemer die zich wil heroriënteren op zijn loopbaan, kan gebruikmaken van een loopbaanadvies door een gespecialiseerd bureau. Met de werknemer wordt een termijn afgesproken waarbinnen het loopbaanadvies plaatsvindt en over het maximaal te vergoeden bedrag. 13. Scholing Ten behoeve van het vergroten van de inzetbaarheid van de werknemers (het versterken van het perspectief op een passende functie binnen of buiten SKOVV), kan een werknemer een gemotiveerd verzoek doen tot het volgen van scholing. Er moet een reële kans bestaan dat deze scholing bijdraagt aan het met deze sociale regeling bedoelde doel. Een en ander ter beoordeling aan de werkgever. Scholing t.b.v. inzetbaarheid voor een andere functie binnen SKOVV wordt in het kader van deze regeling alleen gehonoreerd indien er naar het oordeel van de werkgever voldoende perspectief is voor invulling door betrokkene van een binnen de organisatie vrijkomende en her te bezetten functie. De scholing dient derhalve bij te dragen aan de doelstelling van deze sociale regeling. Met de werknemer wordt een termijn afgesproken waarbinnen de scholing plaatsvindt en over het maximaal te vergoeden bedrag. Wanneer de scholing zonder goed gevolg wordt afgelegd, dan wel wordt gestaakt, dienen de kosten door de werknemer te worden terugbetaald. 14. Outplacement Een werknemer kan een verzoek indienen bij de werkgever voor het starten van een outplacementtraject. Voorwaarde hierbij is dat er een reële kans moet bestaan op het vinden van een andere werkkring. Het outplacementtraject wordt uitgevoerd met inachtneming van de bepalingen die het Participatiefonds hiervoor heeft afgegeven en vindt plaats door een gespecialiseerd bureau. 15. Initiatief werknemer Indien een werknemer een voorstel heeft dat bijdraagt aan de doelstelling van deze regeling, maar niet valt onder een van de genoemde maatregelen, kan dit voorstel in aanmerking komen voor deze regeling. De werkgever beoordeelt in een dergelijk geval of het initiatief past binnen de regeling en in voldoende mate bijdraagt aan de doelstelling en bepaalt of deze wordt gehonoreerd en welk bedrag daarvoor dan beschikbaar wordt gesteld.

8 Sociale regeling SKOVV 2015 aanmeldformulier Naam werknemer: School: Wil gebruikmaken van regeling (regelingnummer vermelden): Motivering: Datum: Ondertekening: Het aanmeldformulier s.v.p. ondertekenen en gescand mailen aan de stafmedewerker personeel via Na ontvangst wordt contact met u opgenomen. Na overleg zal een besluit worden genomen en ontvangt u schriftelijk reactie. 1 1 Aanmeldingen worden behandeld op volgorde van ontvangst. De regeling eindigt zodra de werkgever vaststelt dat het beoogde doel is bereikt of het beschikbare budget is uitgeput. Alleen aanvragen waarvan aannemelijk is dat deze in voldoende mate bijdragen aan de beoogde doelstelling worden gehonoreerd. De werkgever beoordeelt daartoe elke aanvraag en behoudt zich het recht voor een aanvraag die naar haar oordeel niet voldoet aan de beoogde doelstelling niet te honoreren. Zij zal haar besluit schriftelijk aan betrokkene motiveren. Sociale regeling 2015 SKOVV aanmeldformulier Stichting Katholiek Onderwijs Veluwe-Vallei

Dé formatiestrategie voor schoolbesturen: regie!

Dé formatiestrategie voor schoolbesturen: regie! Dé formatiestrategie voor schoolbesturen: regie! Veel schoolbesturen in het primair onderwijs gaan de leerlingendaling nu echt goed voelen. Maatregelen zijn nodig om de inkomsten en uitgaven met elkaar

Nadere informatie

Sociale Regeling GROLSCHE BIERBROUWERIJ NEDERLAND B.V. 1 mei 2015-31 december 2015

Sociale Regeling GROLSCHE BIERBROUWERIJ NEDERLAND B.V. 1 mei 2015-31 december 2015 Sociale Regeling GROLSCHE BIERBROUWERIJ NEDERLAND B.V. 1 mei 2015-31 december 2015 ifale versie 22 april 2015 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Algemeen 2.1 Werkingsduur/looptijd 2.2 Werkingssfeer 2.3 Wijziging

Nadere informatie

MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3

MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3 MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3 Inleiding Schakelring heeft nu en de komende jaren te maken met fundamentele ontwikkelingen in welzijn en zorg, die continue aanpassingen en vernieuwingen

Nadere informatie

Sociaal Statuut voor de herindeling van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen

Sociaal Statuut voor de herindeling van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen Sociaal Statuut voor de herindeling van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen Inhoud Hoofdstuk 1 Algemeen Blz. 2 Hoofdstuk 2 Algemene uitgangspunten van het sociaal Blz. 5 beleid Hoofdstuk 3 Inrichting

Nadere informatie

BIGA Groep B.V. Collectieve arbeidsovereenkomst. 1 januari 2015 tot 1 januari 2017

BIGA Groep B.V. Collectieve arbeidsovereenkomst. 1 januari 2015 tot 1 januari 2017 BIGA Groep B.V. Collectieve arbeidsovereenkomst 1 januari 2015 tot 1 januari 2017 1 Colofon Organisatie Biga Groep Bezoekadres Thorbeckelaan 3 Postadres Postbus 164 3700 AD Zeist Telefoon 030 8503200 Fax

Nadere informatie

1 november 2010 tot 1 januari 2012

1 november 2010 tot 1 januari 2012 Algemene Bank-CAO 1 november 2010 tot 1 januari 2012 Algemene Bank-CAO collectieve arbeidsovereenkomst voor de periode 1 november 2010 tot 1 januari 2012 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK l ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

CAO VO 2014 / 2015. Collectieve Arbeidsovereenkomst voor het voortgezet onderwijs

CAO VO 2014 / 2015. Collectieve Arbeidsovereenkomst voor het voortgezet onderwijs CAO VO 2014 / 2015 Collectieve Arbeidsovereenkomst voor het voortgezet onderwijs INHOUDSOPGAVE 1. Algemene bepalingen 8 1.1. Begripsbepalingen 8 1.2. Werkingssfeer, inwerkingtreding en looptijd 9 1.3.

Nadere informatie

Cao Nederlandse Universiteiten 1 januari 2015 t/m 1 juli 2016

Cao Nederlandse Universiteiten 1 januari 2015 t/m 1 juli 2016 Cao Nederlandse Universiteiten 1 januari 2015 t/m 1 juli 2016 1 januari 2015 1 juli 2016 1 Inhoud Partijen en karakter cao 4 Preambule 5 Hoofdstuk 1 Algemeen 6 Paragraaf 1 Algemene bepalingen 6 Paragraaf

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen (NAK) De ondergetekenden: Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. Meneba B.V. te Rotterdam. 1 april 2014 tot april 2017

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. Meneba B.V. te Rotterdam. 1 april 2014 tot april 2017 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Meneba B.V. te Rotterdam 1 april 2014 tot april 2017 Collectieve arbeidsovereenkomst Tussen de ondergetekenden: Meneba B.V. te Rotterdam; als partij ter ene zijde en FNV

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR VAKTIJDSCHRIFTJOURNALISTEN 1 januari 2013-31 december 2013 www.uitgeverijbedrijf.nl

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR VAKTIJDSCHRIFTJOURNALISTEN 1 januari 2013-31 december 2013 www.uitgeverijbedrijf.nl COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR VAKTIJDSCHRIFTJOURNALISTEN 1 januari 2013-31 december 2013 www.uitgeverijbedrijf.nl De ondergetekenden: De Werkgeversvereniging Uitgeverijbedrijf (WU) gevestigd aan

Nadere informatie

CAO APG Groep tot 1 april 2015

CAO APG Groep tot 1 april 2015 CAO APG Groep tot 1 april 2015 15-01-2015 1 CAO Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 5 Artikel 1. Definities en afkortingen... 5 Artikel 2. Toepassingsbereik... 7 Hoofdstuk 2 Indiensttreding...

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Versie 1

Algemene voorwaarden Versie 1 Versie 1 Inleiding De uitzendverhouding De uitzendverhouding kent drie partijen: de opdrachtgever, de uitzendkracht en de uitzendonderneming. Voor een goed begrip van de verhouding tussen de bij een uitzending

Nadere informatie

RECHTSPOSITIEREGLEMENT VOOR PASTORAAL WERKERS IN HET BISDOM VAN...

RECHTSPOSITIEREGLEMENT VOOR PASTORAAL WERKERS IN HET BISDOM VAN... RECHTSPOSITIEREGLEMENT VOOR PASTORAAL WERKERS IN HET BISDOM VAN... 1 januari 2015 Voorbericht bij de uitgave d.d. 1 januari 2015 Met deze editie van het Rechtspositiereglement is het RPW geactualiseerd.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het ter beschikking stellen van arbeidskrachten

Algemene voorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het ter beschikking stellen van arbeidskrachten Algemene voorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het ter beschikking stellen van arbeidskrachten Dit document bevat de algemene voorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het ter beschikking

Nadere informatie

CAO Nederlandse Universiteiten

CAO Nederlandse Universiteiten CAO Nederlandse Universiteiten 1 januari 2011 tot en met 31 december 2013 Colofon Titel: CAO Nederlandse Universiteiten, 1 januari 2011 tot en met 31 december 2013 Den Haag: VSNU, 2013 (144 pagina s, inclusief

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE. OPEN TEELTEN 1 juli 2012 t/m 30 juni 2014

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE. OPEN TEELTEN 1 juli 2012 t/m 30 juni 2014 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE OPEN TEELTEN 1 juli 2012 t/m 30 juni 2014 2013 Actor Bureau voor sectoradvies Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en / of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Algemene Voorwaarden ABU

Inhoudsopgave. Algemene Voorwaarden ABU Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden ABU Artikel 1 Werkingssfeer 2 Artikel 2 Definities 2 Artikel 3 De opdracht en terbeschikkingstelling 2 Artikel 4 Vervanging en beschikbaarheid 3 Artikel 5 Opschortingsrecht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Aangevuld met de Algemene Voorwaarden van Accord Uitzendbureau B.V. De Algemene Voorwaarden van de ABU zijn gedeponeerd ter griffie

Nadere informatie

Collectieve. Arbeidsovereenkomst Adviesorganisaties voor Onderwijs en Jeugd

Collectieve. Arbeidsovereenkomst Adviesorganisaties voor Onderwijs en Jeugd Collectieve Arbeidsovereenkomst Adviesorganisaties voor Onderwijs en Jeugd Beleidsarm aangepast 14-01-2014 te Utrecht Looptijd: 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 1 INHOUDSOPGAVE blz. Artikel 1:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel

Nadere informatie

Cao Theater en Dans. 1 januari 2014 30 juni 2016

Cao Theater en Dans. 1 januari 2014 30 juni 2016 1 januari 2014 30 juni 2016 FNV Kunsten Informatie en Media (FNV Kiem) Jan Tooropstraat 1 1062 BK Amsterdam T. 020 355 36 36 E. algemeen@fnv-kiem.nl W. www.fnv-kiem.nl Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten

Nadere informatie

Cao. ING Verzekeren/ING Investment Management

Cao. ING Verzekeren/ING Investment Management Cao ING Verzekeren/ING Investment Management 1 januari 2013 tot en met 31 december 2015 Inhoudsopgave Cao-verklaring Voorwoord 1 Mijn Arbeidsovereenkomst 1.1 Doelgroep 1.2 Looptijd 1.3 Cao 1.4 Arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. voor. Ashland Industries Nederland B.V. te ZWIJNDRECHT. Looptijd 1 juni 2014 tot en met 31 mei 2015

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. voor. Ashland Industries Nederland B.V. te ZWIJNDRECHT. Looptijd 1 juni 2014 tot en met 31 mei 2015 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST voor Ashland Industries Nederland B.V. te ZWIJNDRECHT Looptijd 1 juni 2014 tot en met 31 mei 2015 Copyright 2014 cao-partijen en AWVN Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

CAO PO 2014 2015. Collectieve Arbeidsovereenkomst 2014-2015 voor het Primair Onderwijs

CAO PO 2014 2015. Collectieve Arbeidsovereenkomst 2014-2015 voor het Primair Onderwijs CAO PO 2014 2015 Collectieve Arbeidsovereenkomst 2014-2015 voor het Primair Onderwijs 2 CAO PO 2014-2015 Collectieve Arbeidsovereenkomst 2014-2015 voor het Primair Onderwijs PO-Raad AOb AVS CNVO FvOv Abvakabo

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2015 171 Besluit van 23 april 2015, houdende regels met betrekking tot de voorwaarden waaronder kosten in mindering gebracht mogen worden op de transitievergoeding

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE OPEN TEELTEN. 1 juli 2014 t/m 30 juni 2015

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE OPEN TEELTEN. 1 juli 2014 t/m 30 juni 2015 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE OPEN TEELTEN 1 juli 2014 t/m 30 juni 2015 2014 Actor Bureau voor sectoradvies Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en / of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

HOOFDSTUK 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN van Adende B.V. gevestigd te Raalte Gedeponeerd bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Oost-Nederland onder KvK-nummer 05072936 HOOFDSTUK 1 Artikel 1 Definities 1.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor Kinderopvang. Dagopvang en Buitenschoolse opvang 2014. Geldig vanaf 1 maart 2014

Algemene voorwaarden voor Kinderopvang. Dagopvang en Buitenschoolse opvang 2014. Geldig vanaf 1 maart 2014 Algemene voorwaarden voor Kinderopvang Dagopvang en Buitenschoolse opvang 2014 Geldig vanaf 1 maart 2014 ARTIKEL 1 - Definities 3 ARTIKEL 2 - Toepasselijkheid 4 ARTIKEL 3 - Informatie verstrekking 4 ARTIKEL

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Bij deze

Nadere informatie