Sociaal plan. Sociaal plan Omnisscholen (versie 2 n.a.v. dgo ) Sociaal plan Omnisscholen - 1 -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sociaal plan. Sociaal plan 2012-2014 Omnisscholen (versie 2 n.a.v. dgo 26-09-2012) Sociaal plan Omnisscholen - 1 -"

Transcriptie

1 Sociaal plan Omnisscholen (versie 2 n.a.v. dgo ) Sociaal plan Omnisscholen - 1 -

2 Omnisscholen (openbaar onderwijs van de gemeente Borsele) Postbus AA Heinkenszand Sociaal plan Omnisscholen - 2 -

3 Inleiding Het openbaar onderwijs van de gemeente Borsele (verder: de Omnisscholen) heeft te maken met een verdere daling van leerlingaantallen. Dat zal zich de komende jaren verder ontwikkelen. Dit heeft gevolgen voor de personele bezetting in de organisatie. Het personeelsbeleid binnen de Omnisscholen is er op gericht om de kwaliteit en kwantiteit van de beschikbare en benodigde personeelsformatie binnen en tussen de scholen op elkaar af te stemmen. Met de krimp in ogenschouw genomen, waardoor twee vestigingen de komende jaren gaan sluiten (De Octopus per 1 augustus 2013 en De Poel per 1 augustus 2014) doet de noodzaak voor dit beleid zich nog sterker voelen. Daarnaast is de subsidie die de gemeente Goes beschikbaar stelde voor een ID-baan met ingang van juli 2012 gestopt. Het bovenstaande heeft tot gevolg dat er een reductie van het personeelsbestand zal moeten plaatsvinden met 2,0 fte onderwijzend personeel (OP) per 1 augustus 2014 en daarnaast een reductie van 0,8679 voor de functie schoolassistent in schaal 1 (zijnde de ID-baan) 1. Mocht in een later stadium blijken dat de gemeente Goes het bezwaar van Omnisscholen tegen het stopzetten van de subsidie honoreert, dan vervalt de noodzaak om de functie schoolassistent schaal 1 te laten vervallen. De Omnisscholen hanteren werkgelegenheidsbeleid. Dit is in 2004 met de GMR overeengekomen. Het werkgelegenheidsbeleid kent twee fasen: de vrijwillige en de gedwongen fase. In artikel 10.2 en 10.3 van de CAO PO staan de regeling werkgelegenheidsbeleid en het kader van een sociaal plan nader uitgewerkt. Hoewel voor de functie schoolassistent schaal 1 de vrijwillige fase op grond van artikel 10.3 een schooljaar moet bedragen, zijn partijen overeengekomen dat, nu het sociaal plan voor de 2,0 OP ers bij uitzondering per 1 oktober 2012 ingaat, dit ook van toepassing is voor de functie schoolassistent schaal 1. Hiermee houden we niet vast aan een vrijwillige fase van een heel schooljaar zoals de CAO-PO stelt. De reden hiervoor is dat er in juni 2012 een financiële noodzaak geconstateerd werd en er ondanks lopende onderhandelingen nog geen overeenstemming tussen de vakorganisaties en werkgever was met betrekking tot het sociaal plan. Overeengekomen was wel dat de functie van schoolassistent schaal 1 meegenomen zou worden in dit zelfde sociaal plan. 1 Verder: functie schoolassistent schaal 1. Sociaal plan Omnisscholen - 3 -

4 Artikel 1: Definities Reorganisatie Partijen Werkgever Werknemer Tijdelijke werknemer Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) Meerjarenformatieplan (MJF) Formatieplan Functie Passende functie Laatstverdiende salaris CAO PO RDDF Bapo VF ID-baan : Een verandering in de organisatie van één of meer scholen of een centrale dienst, waaronder ook begrepen de opheffing van bestaande en/of de introductie van nieuwe functies, die gepaard gaan met ingrijpende personele gevolgen. : Centrales voor Overheids- en Onderwijspersoneel enerzijds en de Omnisscholen in Borsele anderzijds. : Het college van burgemeester en wethouders van Borsele, optredend als bevoegd gezag, te representeren door de heer R.A. van de Lagemaat als vertegenwoordiger van het bevoegd gezag. : Degene die krachtens een akte van aanstelling, een aanstelling voor onbepaalde tijd heeft bij de werkgever. : Degene die krachtens een akte van aanstelling, een aanstelling voor bepaalde tijd heeft bij de werkgever. : De op het moment van reorganisatie functionerende gemeenschappelijke medezeggenschapsorgaan van de scholen die onder het bevoegd gezag vallen. : Het formatiebeleid (op bestuursniveau) en een overzicht van de verwachte beschikbare formatie (personeelsbudget), de beoogde organisatiestructuur en een aanduiding van de te onderscheiden functies naar aantal, aard en niveau voor minimaal de komende vier schooljaren. : Het formatiebeleid voor het komende schooljaar. : Een functie zoals genoemd in bijlage VII van de CAO PO. : Van een passende functie bij de werkgever is sprake indien: - De functie-inhoud binnen de reële mogelijkheden redelijkerwijs aansluit bij de huidige werkzaamheden. - De werkzaamheden aansluiten bij de persoonlijke kwaliteiten en omstandigheden van de werknemer. - De inschaling van de nieuwe functie ten opzichte van de huidige functie maximaal 2 salarisschalen lager is, waarbij een salarisgarantie en uitzichtgarantie geldt op basis van het huidige, geldende salaris. : Het bruto maandsalaris vermeerderd met vakantietoeslag, eindejaarsuitkering en eventuele toeslagen waar de werknemer op grond van de CAO PO recht heeft. : Collectieve arbeidsovereenkomst Primair Onderwijs. : Risicodragend deel van de formatie. : Bevordering arbeidsparticipatie ouderen. : De stichting Vervangingsfonds en Bedrijfsgezondheidszorg voor het Onderwijs (het Vervangingsfonds). : Gesubsidieerde instroom-doorstroombaan. Sociaal plan Omnisscholen - 4 -

5 Artikel 2: Werkingssfeer en werkingsduur Hieronder het Was-wordt -overzicht: - Dit sociaal plan is van toepassing op werknemers die de boventalligheid helpen te verminderen (bij vertrek van de werknemer dient er geen extern in te vullen vacature te ontstaan) en die op datum van inwerkingtreding van dit plan een akte van aanstelling hebben bij de werkgever voor onbepaalde tijd. Enkel de loopbaanbegeleidingbepaling is ook van toepassing op werknemers met een tijdelijke aanstelling, zoals vermeld in artikel 5h. Daarnaast is dit sociaal plan geldig voor de functie schoolassistent schaal 1. - De vrijwillige fase van dit sociaal plan is geldig vanaf 1 oktober 2012 tot de datum dat het doel, namelijk de uitstroom van 2,0 fte OP per 1 augustus 2013 wordt bereikt, plus 0,8679 fte voor de functie schoolassistent schaal 1. - Indien zich een werknemer aanmeldt die gebruik wil maken van het sociaal plan op het moment dat de doelstelling is behaald, dan zal op grond van de dan bestaande boventalligheid beoordeeld worden of de werknemer alsnog gebruik kan maken van de regelingen in dit sociaal plan. - De basis voor het sociaal plan is het reorganisatieplan (inclusief alle bijlagen) zoals hiermee is ingestemd door de GMR op 20 augustus Gedurende de looptijd van het sociaal plan, zal elke drie maanden de opbrengst van de maatregelen worden geëvalueerd in het DGO. - In de loop van 2013 zal overleg plaats vinden over het vervolgtraject, namelijk de tweede fase van het werkgelegenheidsbeleid. Beoordeeld zal worden of er de noodzaak is met ingang van 1 augustus 2013 functies in het RDDF te plaatsen. Sociaal plan Omnisscholen - 5 -

6 Artikel 3: Algemene bepalingen a. De werkgever is verantwoordelijk voor de uitvoering van dit sociaal plan en spant zich in de herinrichting van de organisatie op een zorgvuldige en transparante wijze uit te voeren. De werkgever draagt er zorg voor dat er een zodanig samenspel plaatsvindt dat er sprake is van een optimaal evenwicht tussen belangen van de organisatie en belangen van werknemers. b. De werknemer die een beroep doet op voorzieningen van het sociaal plan verplicht zich aan de werkgever ter zake doende inlichtingen en gegevens tijdig en naar waarheid te verstrekken. Artikel 4: Vacaturestop Vanaf 22 mei 2012 is er een vacaturestop afgekondigd. Dit betekent dat vacatures uitsluitend intern ingevuld mogen worden. Slechts in zeer bijzondere gevallen, zulks ter beoordeling aan werkgever, kan een vacature extern worden uitgezet. De werkgever zal in een dergelijk geval vooraf in overleg gaan met de vakcentrales. De GMR wordt hierover geïnformeerd. Deze vacaturestop wordt gecontinueerd gedurende de looptijd van het sociaal plan. De vakorganisaties dragen geen verantwoordelijkheid voor de tijdelijke formatie van 1,2423 fte die per 1 augustus 2012 is ingezet. Artikel 5: Instrumenten - Voorstellen door de werknemer. Individuele werknemers worden uitgenodigd om met voorstellen te komen die leiden tot verbetering van hun toekomstperspectief of het realiseren van een nieuw toekomstperspectief. Dit kunnen dus ook andere instrumenten zijn dan hieronder genoemd. Acceptatie door zowel de werkgever als de werknemer van een dergelijk voorstel moet leiden tot capaciteitsreductie of tot vermindering van de rddf-ruimte. Indien hierop een beroep wordt gedaan door een werknemer en het bestuur wijst dit af, dan zal het bestuur de vakorganisaties hiervan op de hoogte stellen. - Opzegtermijn. Op verzoek van de werknemer en met instemming van de werkgever kan de opzegtermijn worden bepaald, in afwijking van de opzegtermijnen in de CAO PO. - Terugkeergarantie en proeftijd. Werknemers die elders een betrekking hebben gevonden waarvoor een proeftijd geldt, hebben terugkeerrecht ingeval de arbeidsovereenkomst met de nieuwe werkgever tijdens de proeftijd wordt ontbonden indien zij hier binnen een week na het verlopen van de proeftijd een beroep op doen. De maximale duur van de proeftijd is twee maanden. - Sollicitatieverlof. Aan werknemers die extern solliciteren, zal hiertoe in overleg buitengewoon verlof met behoud van salaris worden verleend, conform CAO-PO. - Onbezoldigd verlof. Werknemers die zich wensen te oriënteren op een (deel)carrière bij een andere werkgever kunnen voor een periode van maximaal een jaar gebruik maken van de mogelijkheid tot buitengewoon onbezoldigd verlof. De bijdrage in de pensioenpremie gedurende de verlofperiode is voor rekening van de werkgever. Sociaal plan Omnisscholen - 6 -

7 - Tegemoetkoming in de verhuiskosten. Een werknemer die elders een betrekking aanvaardt en die als gevolg daarvan moet verhuizen en die hiervoor geen vergoeding van de nieuwe werkgever ontvangt, heeft recht op een vergoeding gelijk aan de vergoeding genoemd in artikel 7.1 lid 6a van de CAO PO (uitsluitend de verhuiskosten van maximaal 2.188,55). - Detachering. De werknemer kan op eigen initiatief een detacheringsafspraak overeenkomen voor maximaal 12 maanden. Voor het einde van deze 12-maandsperiode moet duidelijk zijn welke perspectieven de werknemer heeft op een contract voor onbepaalde tijd. Mits het uitzicht op een vaste baan groot is, is het mogelijk de detachering enige tijd te verlengen. Met de werknemer en de inlenende partij worden hierover afspraken gemaakt. - Om-, her- en bijscholing. Betrokken medewerkers krijgen de mogelijkheid zich door scholing binnen redelijke termijn geschikt te maken voor een (externe) vacature. De hieruit voortvloeiende reisen studiekosten worden vergoed, mits het gaat om opleidingskosten die een verbetering van het werkgelegenheidsperspectief inhouden. In overleg kan eventueel ook tijd worden vergoed, mits dit tijd buiten de lesuren is. - Loopbaanadvies/outplacement. Een werknemer met een aanstelling voor bepaalde tijd die zich wil heroriënteren op zijn loopbaan, kan in overleg met de werkgever gebruik maken van loopbaanadvies/outplacement. Per werknemer is in beginsel maximaal beschikbaar. Hiertoe zal de werkgever verdere afspraken maken - via Verpalen Loopbaanadvies of Onderwijscampus - om per casus tot het loopbaanadvies/outplacement te komen. Een werknemer met een aanstelling voor onbepaalde tijd die zich wil heroriënteren op zijn loopbaan, kan in overleg met de werkgever gebruik maken van loopbaanadvies/outplacement. Voorwaarde bij een outplacementtraject is dat er een reële kans moet bestaan op het vinden van een andere werkkring, zulks ter beoordeling van de werkgever. Na instemming van de werkgever wordt met de werknemer een termijn afgesproken die maximaal doorloopt tot het einde van de eerste fase. Per werknemer is in beginsel maximaal beschikbaar. Hiertoe zal de werkgever verdere afspraken maken - via Verpalen Loopbaanadvies of Onderwijscampus - om per casus tot het loopbaanadvies/outplacement te komen. - Getuigschrift. Op verzoek ontvangt de werknemer een getuigschrift van werkgever conform artikel 7:656 BW. - Vertrekpremie. - Werknemers die vrijwillig ontslag nemen gedurende de werking van dit sociaal plan komen in aanmerking voor een vertrekpremie. - De hoogte van de vertrekpremie is afhankelijk van de duur van de aanstelling bij Omnisscholen dan wel bij rechtsvoorgangers van Omnisscholen. - Een periode van zes maanden of meer telt als één dienstjaar. - Als peildatum voor de berekening van de lengte van het dienstverband geldt de datum van vertrek. Sociaal plan Omnisscholen - 7 -

8 Hoogte vertrekpremie in bruto maandsalarissen. Aantal dienstjaren vertrek voor 1 juni 2013 vertrek van 1 juni t/m 1 augustus t/m t/m t/m t/m > Ontslag op eigen verzoek wordt in beginsel gehonoreerd. Werknemers die gebruik maken van dit artikel kunnen in zoverre aanspraak maken op andere maatregelen of faciliteiten uit dit plan, dat de kosten van de vertrekpremie verrekend worden met de kosten van de andere maatregel(en). Toekenning van de premie vindt plaats indien de werknemer ontslag op eigen verzoek indient. - Werknemers die vrijwillig deeltijdontslag nemen komen in aanmerking voor een vertrekpremie naar rato. Mocht medio 2013 blijken dat dezelfde werknemer die deeltijdontslag heeft genomen, in het RDDF wordt geplaatst en ontslag krijgt per 1 augustus 2014, dan ontvangt die werknemer gedurende maximaal drie jaar een aanvulling op zijn werkloosheidsuitkering als had hij het voorafgaande jaar geen deeltijdontslag genomen. - Mocht tijdens de werking van dit sociaal plan blijken dat de minister van OCW het niet toestaat dat de werkgever een vertrekpremie bekostigt uit rijksmiddelen, dan kan er door de werknemers geen beroep worden gedaan op deze vertrekpremieregeling. - Vrijwillig ontslag na ouderschapsverlof Indien een werknemer betaald ouderschapsverlof heeft genoten en binnen een jaar (artikel 8.21 lid 4) dan wel een half jaar (artikel 8.21 lid 5) na dit verlof (deeltijd)ontslag neemt, dan is hij niet verplicht het salaris dat hij heeft genoten voor het ouderschapsverlof terug te betalen zoals geregeld in artikel 8.21 lid 4 en 5 van de CAO PO. Artikel 6: Mobiliteit Zodra de eerste fase ingaat, gelden de volgende uitgangspunten: a. Indien een werknemer in de vrijwillige fase uitstroomt, kan deze vacature zowel intern als extern worden tijdelijk worden ingevuld. b. Indien een werknemer wegens verzuim of verlof moet worden vervangen, kan deze vervanging tijdelijk zowel intern als extern worden ingevuld. c. Het directeurenberaad spant zich in om het sub a en b genoemde zo veel mogelijk intern op te lossen. d. Werknemers kunnen zich inschrijven bij Onderwijscampus. Deze organisatie vervult voor werkgever de regionale rol van Centrum Personeelsvoorziening. De werknemers kunnen aangeven of zij in aanmerking willen komen voor mobiliteit. Indien zij dit wensen, worden zij opgenomen in het mobiliteitsbestand. De vakorganisaties dragen geen verantwoordelijkheid voor de keuze van het bestuur om de mogelijkheid tot het instellen van een vervangingspool van 1,6148 fte niet te benutten. Sociaal plan Omnisscholen - 8 -

9 Artikel 7: Budget Voor het uitvoeren van het sociaal plan stelt de werkgever vooralsnog een budget beschikbaar van Het gaat om het budget dat uitgetrokken wordt voor de uitstroomdoelstellingen zoals genoemd in artikel 2. Dit komt ten laste van de reserve van de Omnisscholen. Artikel 8: Bezwarenprocedure a. Installatie bezwarencommissie. Voorafgaand aan de eerste fase wordt een Bezwarencommissie ingesteld. Deze commissie bestaat uit drie personen: - Een lid aan te wijzen door de werkgever (niet zijnde een lid van de schoolleiding of het bestuur). - Een lid aan te wijzen door de GMR (niet zijnde een GMR-lid of een vakbondsbestuurder). - Een onafhankelijke voorzitter die gekozen wordt door de beide andere leden. b. Taken bezwarencommissie. De bezwarencommissie van de werkgever behandelt bezwaren van individuele werknemers, die rechtstreeks getroffen worden door de besluiten die genomen zijn in het kader van het sociaal plan. - De commissie toetst of het besluit in strijd is met het sociaal plan en of het besluit in redelijkheid tot stand gekomen is. - De commissie is bevoegd een advies uit te brengen aan de werkgever over de individuele toepassing van het sociaal plan op de werknemer. c. Bezwaarprocedure. - Indien een werknemer het niet eens is met een bepaalde schriftelijke beslissing of gang van zaken die binnen de werkingssfeer van het sociaal plan valt, kan hij/zij binnen uiterlijk 10 werkdagen nadat het schriftelijke besluit of de gang van zaken kenbaar is geworden, schriftelijk verweer voeren bij de werkgever. - De werkgever neemt binnen 10 werkdagen na ontvangst een beslissing over het verweer. Dit besluit wordt schriftelijk medegedeeld aan de indiener van het verweer, waarbij wordt vermeld hoe betrokkene formeel bezwaar kan aantekenen. - Indien werknemer en werkgever het niet eens kunnen worden, kan de werknemer binnen 10 werkdagen na vaststelling hiervan een bezwaarschrift indienen bij de Bezwarencommissie. - De Bezwarencommissie brengt binnen hooguit 30 werkdagen advies uit aan de werkgever. Een afschrift daarvan wordt toegezonden aan de belanghebbende. - Belanghebbenden kunnen tegen de uiteindelijke beslissing op het bezwaarschrift, binnen 6 weken na schriftelijke bekendmaking, in beroep gaan bij de bestuursrechter. Artikel 9: Tweede fase, gedwongen fase a. De tweede fase van het sociaal plan is gedwongen van karakter. De doelstelling is om met het voorliggende plan het financiële probleem binnen de eerste fase op te lossen. Omdat er vooralsnog van wordt uitgegaan dat deze fase niet noodzakelijk is, is deze fase thans nog niet nader uitgewerkt. In het periodiek overleg met vakorganisaties, als bedoeld in artikel 2, zal tijdig worden vastgesteld of de tweede fase daadwerkelijk in gang moet worden gezet. b. Voordat de tweede fase in werking treedt, dient er met de vakcentrales op basis van artikel 10.3 van de CAO PO overeenstemming te zijn over de volgende elementen: Sociaal plan Omnisscholen - 9 -

10 - De omvang van het probleem dat na de eerste fase nog resteert. - De objectieve afvloeiingscriteria die in deze fase gebruikt worden om werknemers aan te wijzen die in het RDDF worden geplaatst. - De inzet van instrumenten ter voorkoming van ontslag. c. In de uitwerking van de tweede fase wordt onder andere ingegaan op: - Algemene voorzieningen. - Procedure RDDF-plaatsing. - Gedwongen ontslag. - Bezwaar en beroep. d. In ieder geval moet een goedgekeurd meerjarenbestuursformatieplan aanwezig zijn voordat overgegaan kan worden tot de tweede fase. Artikel 10: Hardheidsclausule In gevallen waarin het sociaal plan niet voorziet, dan wel als toepassing van het sociaal plan in een individueel geval leidt tot een onbillijke situatie en/of voor de organisatie een onwerkbare/onredelijke situatie, dan kan de werkgever een van dit plan afwijkende beslissing nemen, die echter met de doelstelling (capaciteitsreductie) en strekking van dit plan overeenkomt. De werkgever zal dan in overleg treden met de vakcentrales en de GMR informeren. Artikel 11: Communicatieplan a. De werkgever zal iedere stap, wijziging en/of vordering in het gehele proces van zowel reorganisatie als sociaal plan niet alleen zorgvuldig uitvoeren, maar ook alle werknemers zo tijdig en volledig mogelijk over alles informeren. De centrales zullen dit plan aan de leden voorleggen ter instemming alvorens zij tot ondertekening overgaan. De voortdurend te informeren partijen zijn: - De werknemers. - De GMR. - De centrales. b. Beslissingen op grond van dit sociaal plan die een individuele werknemer aangaan zullen altijd persoonlijk met de individuele werknemer worden besproken en tevens schriftelijk worden vastgelegd. c. Het sociaal plan wordt na vaststelling ter beschikking gesteld, c.q. ter inzage gelegd voor al de werknemers in dienst bij werkgever. d. De werknemer, die een beroep doet op de voorzieningen van het sociaal plan, zal werkgever voorzien van de ter zake doende informatie en gegevens. e. In het kader van goed werkgeverschap en goed werknemersschap zullen werkgever en werknemer geen informatie betreffende de gevolgen van dit sociaal plan verstrekken aan derden, anders dan uit hoofde van continuïteit voor de organisatie of persoonlijke situatie van betrokkene noodzakelijk wordt geacht. In andere gevallen treden partijen in onderling overleg. Sociaal plan Omnisscholen

11 Aldus opgemaakt en ondertekend te Heinkenszand op d.d. 1 oktober 2012 door: Namens de Omnisscholen R.A. van de Lagemaat (handtekening R.A. van de Lagemaat) Namens Algemene Centrale van Overheidspersoneel (ACOP) F. ter Wal (handtekening F. ter Wal) Namens Christelijke Centrale van Overheids- en Onderwijspersoneel (CCOOP) Mr. M.J.E. Biekens (handtekening M.J.E. Biekens) Namens de Ambtenaren Centrum (AC) T. van den Burger (handtekening T. van den Burger) Namens de Federatie van Onderwijsvakorganisaties (FvOv) M.B. Machiels (handtekening M.B. Machiels) Sociaal plan Omnisscholen

12 Sociaal plan Omnisscholen

Samen maken we het verschil

Samen maken we het verschil Sociale regeling 2015 SKOVV (30 januari 2015) (versie 23 juni 2009) Samen maken we het verschil Antoniusschool Barneveld Cuneraschool Rhenen Don Boscoschool Renkum Franciscusschool Ede Godfried Bomansschool

Nadere informatie

Sociale regeling 2014 SKOVV

Sociale regeling 2014 SKOVV Sociale regeling 2014 SKOVV (16 januari 2014) Antoniusschool Barneveld Cuneraschool Rhenen Don Boscoschool Renkum Franciscusschool Ede Godfried Bomansschool Ede Kardinaal Alfrinkschool Wageningen Kleine

Nadere informatie

Sociaal Plan ID Werknemers. In verband met het opheffen van de loonkostensubsidie In en Doorstroombanen per 1 augustus 2016.

Sociaal Plan ID Werknemers. In verband met het opheffen van de loonkostensubsidie In en Doorstroombanen per 1 augustus 2016. Sociaal Plan ID Werknemers In verband met het opheffen van de loonkostensubsidie In en Doorstroombanen per 1 augustus 2016. De Basis Maart 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Aanleiding opstellen Sociaal

Nadere informatie

Sociaal Plan. Stg. Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Venray en regio

Sociaal Plan. Stg. Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Venray en regio Sociaal Plan Stg. Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Venray en regio 1 INHOUDSOPGAVE Inleiding Hoofdstuk 1: Participanten in de Regeling 4 Hoofdstuk 2: Begrippenlijst 5 Hoofdstuk 3: Algemene uitgangspunten

Nadere informatie

Regeling Werkgelegenheidsbeleid

Regeling Werkgelegenheidsbeleid Regeling Werkgelegenheidsbeleid Juni 2012 2 1: Participanten in de Regeling Werkgelegenheidsbeleid. Werkgever: Het Sticht. - werkgeversnummer 69447 Scholen: Het Sticht is het bevoegd gezag van: De Griffel

Nadere informatie

Sociaal Statuut OPSO Pagina 1

Sociaal Statuut OPSO Pagina 1 CONCEPT SOCIAAL STATUUT van OPSO Steller Projectgroepen Directeurenoverleg GMR CvB Raad van toezicht Naam datum paraaf Gre Stavenuiter Werkgroep personeel advisering adviesrecht vaststelling goedkeuren

Nadere informatie

Sociaal Statuut Esprit Scholen

Sociaal Statuut Esprit Scholen Sociaal Statuut Esprit Scholen > Tevens Sociaal Plan Mundus, opgenomen in hoofdstuk 7 November 2014, versie 2 Vastgesteld College van Bestuur dd Inhoudsopgave 1 Preambule... 4 1.1 Inleiding... 4 1.1.1

Nadere informatie

Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011. Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8

Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011. Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8 Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011 Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8 Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Stichting PCPO Duin- en Bollenstreek te Lisse 2016. Lisse, februari 2016. Kenmerk: JvdB/RV versie 3.2.

SOCIAAL PLAN. Stichting PCPO Duin- en Bollenstreek te Lisse 2016. Lisse, februari 2016. Kenmerk: JvdB/RV versie 3.2. SOCIAAL PLAN Stichting PCPO Duin- en Bollenstreek te Lisse 2016 Lisse, februari 2016 Kenmerk: JvdB/RV versie 3.2 Pagina 1 van 14 Inhoudsopgave: Inleiding Overeenkomst Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel

Nadere informatie

Sociaal Plan De Basis 1

Sociaal Plan De Basis 1 Sociaal Plan De Basis 1 samen verantwoordelijk voor werkgelegenheid Versie 2.0 19 juli 2012 Schenk een mens alle talenten ter wereld en de gave om enthousiast te zijn en je geeft hem een geweldig leven.

Nadere informatie

Sociaal Plan Stichting CNS Ede e.o. Ruimte voor talent

Sociaal Plan Stichting CNS Ede e.o. Ruimte voor talent 1 Sociaal Plan Stichting CNS Ede e.o. Ruimte voor talent Versie 1.3 Onderhandelaarsakkoord 6 november 2014 Definitief vastgesteld door de leden 24 november 2014 2 Inleiding Op 5 juni 2013 is een sociaal

Nadere informatie

Dé formatiestrategie voor schoolbesturen: regie!

Dé formatiestrategie voor schoolbesturen: regie! Dé formatiestrategie voor schoolbesturen: regie! Veel schoolbesturen in het primair onderwijs gaan de leerlingendaling nu echt goed voelen. Maatregelen zijn nodig om de inkomsten en uitgaven met elkaar

Nadere informatie

Sociaal Plan Stichting SKOPOS

Sociaal Plan Stichting SKOPOS Sociaal Plan Stichting SKOPOS Onderhandelingsakkoord juni 2011 Inhoudsopgave: 0. Inleiding 1. Algemeen 1.1 Begrippenlijst 1.2 Werkingssfeer 1.3 Geldigheidsduur 1.4 Overleg 1.5 Hardheidsclausule 1.6 Bezwarenprocedure

Nadere informatie

Sociaal Plan Stichting CNS Ede e.o.

Sociaal Plan Stichting CNS Ede e.o. Sociaal Plan Stichting CNS Ede e.o. Versie 1.6 29 mei 2013 Onderhandelaarsakkoord 22 mei 2013 Inhoudsopgave 1. Preambule 3 2. Samenvatting Beleid en Instrumenten 4 3. Overeenkomst 5 4. Definities 6 5.

Nadere informatie

Flankerend beleid. 1 augustus 2011 tot 1 augustus 2014. Vastgesteld d.d. 18 april 2011 door het bestuur van stichting Wolderwijs

Flankerend beleid. 1 augustus 2011 tot 1 augustus 2014. Vastgesteld d.d. 18 april 2011 door het bestuur van stichting Wolderwijs Flankerend beleid 1 augustus 2011 tot 1 augustus 2014 Vastgesteld d.d. 18 april 2011 door het bestuur van stichting Wolderwijs Flankerend beleid Stichting Wolderwijs 1 augustus 2011 tot 1 augustus 2014

Nadere informatie

Ondersteunende afdelingen

Ondersteunende afdelingen SOCIAAL PLAN Ondersteunende afdelingen 2005-2006 Stichting Van Hall Larenstein INHOUD pagina Inhoud 1 1. Inleiding 2 2. Faciliteiten gedurende fase 1 3 3. Faciliteiten gedurende fase 2 6 4. Herplaatsing

Nadere informatie

Aan het door Nederland gedetacheerd personeel aan de Europese Scholen

Aan het door Nederland gedetacheerd personeel aan de Europese Scholen Aan het door Nederland gedetacheerd personeel aan de Europese Scholen Datum: 17 oktober 2007 Ons kenmerk: 07333/ES/lb/eg Betreft: Wijzigingsblad notitie Terugkeerbegeleiding Geachte mevrouw, mijnheer,

Nadere informatie

FLANKEREND BELEID TEN AANZIEN VAN REDUCTIE PERSONEELSBESTAND

FLANKEREND BELEID TEN AANZIEN VAN REDUCTIE PERSONEELSBESTAND Waalwijk, bulletin 11, mei 2014 Beste collega s, Met enige regelmaat hebben we jullie geïnformeerd over de financiële situatie van Leerrijk! en de mogelijke gevolgen daarvan voor alle bij Leerrijk! werkzame

Nadere informatie

IPB. Intensivering Personeelsbeleid. Aloysius Stichting 2013

IPB. Intensivering Personeelsbeleid. Aloysius Stichting 2013 IPB Intensivering Personeelsbeleid Aloysius Stichting 2013 Voorhout januari 2013 1 Inhoud Inleiding 3 Intensivering Personeelsbeleid 2013 4 Artikel 1 Begripsbepaling 5 Artikel 2 Algemene uitgangspunten

Nadere informatie

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de medewerkers die vallen onder de CAO VVT. 1. Overeenkomst Ondergetekenden:

Nadere informatie

Inhoud PREAMBULE... 3 HOOFDSTUK 2... 4. 1.1 Inleiding... 4

Inhoud PREAMBULE... 3 HOOFDSTUK 2... 4. 1.1 Inleiding... 4 Flankerend beleid Inhoud PREAMBULE... 3 HOOFDSTUK 1... 4 1.1 Inleiding... 4 HOOFDSTUK 2... 4 2.1 Doelstelling... 4 2.2 Doelgroep... 4 HOOFDSTUK 3... 5 3.1. Werkingssfeer en geldigheidsduur... 5 3.2. Definities...

Nadere informatie

Addendum Calibris. bij Sociaal Plan WKBB 2014-2015

Addendum Calibris. bij Sociaal Plan WKBB 2014-2015 Addendum Calibris bij Sociaal Plan WKBB 2014-2015 Inhoud 1 Inleiding en aanleiding addendum... 3 2 Aanvullingen op Sociaal Plan d.d. 27 november 2014... 4 3 Overige aanvullingen faciliteiten... 7 kenniscentrum

Nadere informatie

Sociaal Plan De Basis

Sociaal Plan De Basis Sociaal Plan De Basis samen verantwoordelijk voor werkgelegenheid Versie 3 Vastgesteld 15 oktober 2012 Schenk een mens alle talenten ter wereld en de gave om enthousiast te zijn en je geeft hem een geweldig

Nadere informatie

Sociaal Statuut voor de samenwerking Gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis

Sociaal Statuut voor de samenwerking Gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis Sociaal Statuut voor de samenwerking Gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1:1 Definities (alfabetisch) In dit Sociaal Statuut wordt verstaan onder: ambtenaar: de ambtenaar

Nadere informatie

Beëindiging betrekking combinatiefunctie primair onderwijs (po)

Beëindiging betrekking combinatiefunctie primair onderwijs (po) Beëindiging betrekking combinatiefunctie primair onderwijs (po) Aansluiting op de CAO PO Vanaf 1 augustus 2013 vormen de beëindigingsgronden uit de CAO PO (2013) de basis van het Reglement Participatiefonds

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut. 3. Medezeggenschap

1. Inleiding. 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut. 3. Medezeggenschap Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut 3. Medezeggenschap 4. Vakorganisaties en sociaal statuut 4.1 in welke gevallen moet er overleg met de vakorganisaties worden gevoerd?

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 24 februari september 2014

SOCIAAL PLAN 24 februari september 2014 SOCIAAL PLAN 24 februari 2014 30 september 2014 Sociaal plan Goes 2014 V 0.4 1 1. Werkingssfeer en doelstelling 4 2. Werkingsduur 5 3. Definities 6 4.1 Hardheidsclausule 7 4.2 Speciale afspraken 7 5. Begeleidingscommissie

Nadere informatie

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks Fusie convenant 1 van 7 INLEIDING Het fusie convenant bestaat uit: - het doorlopend

Nadere informatie

1. Hoofdlijn Tripartiete overeenkomst personele gevolgen passend onderwijs

1. Hoofdlijn Tripartiete overeenkomst personele gevolgen passend onderwijs Aan de besturen van de samenwerkingsverbanden WSNS en de REC s Aan de leden van de PO-raad Utrecht, 18 april 2013 De Tripartiete overeenkomst personele gevolgen passend onderwijs heeft betrekking op meerdere

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN

SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Centrum voor Muziek en Dans ; overwegende dat besloten is tot opheffing

Nadere informatie

Kenmerk HR/24112011/onderhandelaarsakkoord. SOCIAAL PLAN RoUTe 14 +

Kenmerk HR/24112011/onderhandelaarsakkoord. SOCIAAL PLAN RoUTe 14 + Kenmerk HR/24112011/onderhandelaarsakkoord SOCIAAL PLAN RoUTe 14 + BEGRIPPENLIJST Begeleidingsplan Boventalligheid het begeleidingsplan bevat een schets van de individuele situatie van de werknemer, de

Nadere informatie

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is Sociaal Plan AkzoNobel in Nederland 2014-2016 AkzoNobel en vakorganisaties streven naar het behouden van werkgelegenheid bij reorganisaties. Voor die situaties waar behoud van werkgelegenheid onverhoopt

Nadere informatie

Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties

Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Pre-ambule In de cao provincies 2012-2015 zijn uit oogpunt van goed werkgeverschap afspraken gemaakt over een sectorale regeling Van Werk Naar

Nadere informatie

Sociaal Plan Hersenen/Psychiatrie

Sociaal Plan Hersenen/Psychiatrie Sociaal Plan Hersenen/Psychiatrie De Raad van Bestuur van het UMC Utrecht en de werknemersorganisaties, Overwegende: - dat de Raad van Bestuur wordt geconfronteerd met budgettaire bezuinigingen door landelijke

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Stichting VELDVEST. Veldhoven, 19 april 2011

SOCIAAL PLAN. Stichting VELDVEST. Veldhoven, 19 april 2011 SOCIAAL PLAN Stichting VELDVEST Veldhoven, 19 april 2011 1 Inhoudsopgave: 0. Inleiding 1. Algemene zaken bij het sociaal plan 1.1. Begrippenlijst 1.2. Werkingssfeer 1.3. Geldigheidsduur 1.4. Overleg 1.5.

Nadere informatie

Voortschrijdend Sociaal Plan. Stichting Dynamiek Scholengroep

Voortschrijdend Sociaal Plan. Stichting Dynamiek Scholengroep Voortschrijdend Sociaal Plan Stichting Dynamiek Scholengroep 25 mei 2012 t.b.v. realisering bezuinigingstaakstelling 2012 2014 e.v. Inleiding: De stichting Dynamiek Scholengroep en haar rechtsvoorgangers

Nadere informatie

ABVAKABO FNV. Algemeen directeur XXXX

ABVAKABO FNV. Algemeen directeur XXXX Preambule De ondergetekenden, Stichting xxxxx enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer, anderzijds, verklaren hiermee het Sociaal Plan xxxx te zijn overeengekomen, welke de personele

Nadere informatie

sociaal statuut Regeling Werkgelegenheidsbeleid Het Sticht

sociaal statuut Regeling Werkgelegenheidsbeleid Het Sticht ten behoeve van het Het Sticht stichting voor katholiek primair onderwijs INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1: Participanten in de Regeling 4 Hoofdstuk 2: Begrippenlijst 5 Hoofdstuk 3: Algemene uitgangspunten 7

Nadere informatie

Sociaal Plan Services Tilburg University. Het College van Bestuur van Tilburg University

Sociaal Plan Services Tilburg University. Het College van Bestuur van Tilburg University Sociaal Plan Services Tilburg University Het College van Bestuur van Tilburg University en De vakbonden vertegenwoordigd in het Lokaal Overleg van Tilburg University komen naar aanleiding van - de bezuinigingsoperatie

Nadere informatie

MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3

MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3 MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3 Inleiding Schakelring heeft nu en de komende jaren te maken met fundamentele ontwikkelingen in welzijn en zorg, die continue aanpassingen en vernieuwingen

Nadere informatie

Voortschrijdend Sociaal Plan. Stichting Dynamiek Scholengroep

Voortschrijdend Sociaal Plan. Stichting Dynamiek Scholengroep Voortschrijdend Sociaal Plan Stichting Dynamiek Scholengroep 8 januari 2014 t.b.v. realisering bezuinigingstaakstelling 2014 2015 e.v. Inleiding: De verdere terugloop van het aantal leerlingen is breed

Nadere informatie

COMMISSIE VAN BEROEP VOOR HET CHRISTELIJK BASIS- SPECIAAL- EN VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS

COMMISSIE VAN BEROEP VOOR HET CHRISTELIJK BASIS- SPECIAAL- EN VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS COMMISSIE VAN BEROEP VOOR HET CHRISTELIJK BASIS- SPECIAAL- EN VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS Beroep tegen ontslag. Beroep richt zich niet op de onrechtmatigheid van het ontslag, maar tegen de opzegtermijn.

Nadere informatie

CONCEPT 01 juni 2017 Generieke LVO-regeling. 1. Inleiding. 2. Begripsbepalingen

CONCEPT 01 juni 2017 Generieke LVO-regeling. 1. Inleiding. 2. Begripsbepalingen CONCEPT 01 juni 2017 Generieke LVO-regeling 1. Inleiding Met het oog op de forse daling van het leerlingaantal de komende jaren zal ook het personeelsbestand van LVO moeten inkrimpen. Daarnaast is het

Nadere informatie

Regeling beoordelingsgesprekken O2A5

Regeling beoordelingsgesprekken O2A5 Regeling beoordelingsgesprekken O2A5 Het bestuur van O2A5, gelet op het resultaat van het gevoerde overleg met het personeelsdeel van de (G)MR; besluit: vast te stellen de navolgende Regeling beoordelingsgesprekken

Nadere informatie

@ FLANKEREND MOBILITEITSBELEID STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS ENSCHEDE. 15 mei 2013

@ FLANKEREND MOBILITEITSBELEID STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS ENSCHEDE. 15 mei 2013 @ FLANKEREND MOBILITEITSBELEID STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS ENSCHEDE 15 mei 2013 INHOUDSOPGAVE Inhoud 1. INLEIDING 1 1.1 AANLEIDING FLANKEREND MOBILITEITSBELEID 1 2. OVEREENKOMST 3 2.1 ARTIKEL 1: DEFINITIES

Nadere informatie

B&W 20 december 2011 Gemeenteblad

B&W 20 december 2011 Gemeenteblad Jaar: 2011 Nummer: 109 Besluit: B&W 20 december 2011 Gemeenteblad RICHTLIJN W011 LOONKOSTENSUBSIDIE Het college van burgemeester en wethouders, Gelet op artikel 7, eerste lid onderdeel a en artikel 8,

Nadere informatie

Convenant taakbeleid domein Educatie van de Mondriaan onderwijsgroep

Convenant taakbeleid domein Educatie van de Mondriaan onderwijsgroep Convenant taakbeleid domein Educatie van de Mondriaan onderwijsgroep Stuknummer : WGZAVW07107.det Datum bespreking : IGO 22 januari 2007 Vaststelling : 31 januari 2007 Convenant taakbeleid domein Educatie

Nadere informatie

3F UITTREKSEL. Samen Sterker Verder

3F UITTREKSEL. Samen Sterker Verder 3F UITTREKSEL van het Sociaal Plan FNV in Beweging 1 maart 2013 1 oktober 2018 en art. 6 uit het Sociaal Plan tussen FNV Personeel en FNV KIEM van 18 maart 2016 i.v.m. art. 2:334f lid 2 sub g BW Samen

Nadere informatie

REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE. Stimuleren mobiliteit en voorkomen van werkloosheid van werknemers ouder dan 55 jaar

REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE. Stimuleren mobiliteit en voorkomen van werkloosheid van werknemers ouder dan 55 jaar REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE Stimuleren mobiliteit en voorkomen van werkloosheid van werknemers ouder dan 55 jaar Maatregel 2 in het kader van het sectorplan bouw & infra (versie 7-3-2014) Inhoudsopgave

Nadere informatie

Jaar: 2007 Nummer: 57 Besluit: B&W 09 oktober 2007 Gemeenteblad WIJZIGING WWB W011 LOONKOSTENSUBSIDIE. Het college van burgemeester en wethouders,

Jaar: 2007 Nummer: 57 Besluit: B&W 09 oktober 2007 Gemeenteblad WIJZIGING WWB W011 LOONKOSTENSUBSIDIE. Het college van burgemeester en wethouders, Jaar: 2007 Nummer: 57 Besluit: B&W 09 oktober 2007 Gemeenteblad WIJZIGING WWB W011 LOONKOSTENSUBSIDIE Het college van burgemeester en wethouders, Gelet op artikel 7 eerste lid onderdeel a en artikel 8

Nadere informatie

Mobiliteitsbeleid. Binnen interne mobiliteit onderscheiden we twee categorieën:

Mobiliteitsbeleid. Binnen interne mobiliteit onderscheiden we twee categorieën: Mobiliteitsbeleid Als gevolg van diverse demografische ontwikkelingen, in combinatie met ontwikkelingen in het personeelsbestand, zullen de komende jaren personele verschuivingen meer dan voorheen noodzakelijk

Nadere informatie

KADERS WERKGELEGENHEIDSBELEID TALENT

KADERS WERKGELEGENHEIDSBELEID TALENT KADERS WERKGELEGENHEIDSBELEID TALENT 1 juli 2013 Versie 1.1 Kaders Werkgelegenheidsbeleid Talent Pagina 1 Inhoud 1. Inleiding en samenvatting 3 2. Begripsbepalingen 3 3. Het doel van het document Kaders

Nadere informatie

1. de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, handelend als bestuursorgaan en vertegenwoordiger van de Staat der Nederlanden;

1. de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, handelend als bestuursorgaan en vertegenwoordiger van de Staat der Nederlanden; Convenant flankerend beleid naar aanleiding van wijziging van het Besluit bekostiging WPO en het Bekostigingsbesluit W.V.O. in verband met de wijziging van enkele bedragen van het leerlinggebonden budget.

Nadere informatie

/RvB. Sociaal Plan UMCG DE ONDERGETEKENDEN

/RvB. Sociaal Plan UMCG DE ONDERGETEKENDEN 16.319610/RvB Sociaal Plan UMCG 2015-2017 DE ONDERGETEKENDEN Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) te Groningen, in deze vertegenwoordigd door de heer mr. J.F.M. Aartsen, voorzitter van de

Nadere informatie

Concept Sociaal plan privatisering Zwembad t Baafje

Concept Sociaal plan privatisering Zwembad t Baafje Concept Sociaal plan privatisering Zwembad t Baafje MEDEDELING IN HET KADER VAN DE AANBESTEDING ZWEMBAD t BAAFJE AAN GEINTERESSEERDE PARTIJEN Voorliggend concept sociaal plan kan de goedkeuring van zowel

Nadere informatie

Magentazorg. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015

Magentazorg. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015 Magentazorg Addendum Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015 versie 12 augustus 2014 Pagina 1 van 8 Verklaring Aldus overeengekomen te Heerhugowaard op 21 augustus 2014 tussen: De werkgever: Stichting

Nadere informatie

Concept Sociaal Statuut

Concept Sociaal Statuut Ondergetekenden: 1. De Stichting Sportbedrijf Smallingerland, gevestigd en kantoorhoudende te Drachten hierna te noemen: het Sportbedrijf 2. De vakbonden ABVAKABO-FNV gevestigd te Zoetermeer en CNV Publieke

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Wedeka bedrijven van 5 november 2015;

gelezen het voorstel van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Wedeka bedrijven van 5 november 2015; Het college van de gemeente Stadskanaal gelezen het voorstel van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Wedeka bedrijven van 5 november 2015; gelet op artikel 23 van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

In de Stichting blijft minimaal tot 1 januari 2007 ruimte voor 0,86 fte in de functiegroep Informatiespecialist.

In de Stichting blijft minimaal tot 1 januari 2007 ruimte voor 0,86 fte in de functiegroep Informatiespecialist. VI. Sociaal Plan VI.0 Pre-ambule Voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn per 1 oktober 2005 16,7 FTE s in dienst (bijlage 3). Voor een doorstart vanaf januari 2006, met een te realiseren omzet van

Nadere informatie

3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke Zaak gevestigd te s Gravenhage

3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke Zaak gevestigd te s Gravenhage 4.4. Het Sociaalplan De betrokken partijen. De ondergetekenden: 1. - Stichting Welzijn Meppel - Stichting Welzijn Westerveld 2. enerzijds en 3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke

Nadere informatie

ONDERHANDELINGSRESULTAAT AANVULLING SOCIAAL STATUUT VOOR RABOBANK NEDERLAND

ONDERHANDELINGSRESULTAAT AANVULLING SOCIAAL STATUUT VOOR RABOBANK NEDERLAND ONDERHANDELINGSRESULTAAT AANVULLING SOCIAAL STATUUT VOOR RABOBANK NEDERLAND Rabobank Nederland enerzijds, en de vakorganisaties De Unie, FNV Bondgenoten en CNV Dienstenbond anderzijds, hebben in het licht

Nadere informatie

1.1 Doel Het doel van dit sociaal plan is om de nadelige sociale gevolgen van reorganisaties voor

1.1 Doel Het doel van dit sociaal plan is om de nadelige sociale gevolgen van reorganisaties voor Sociaal plan Meander Medisch Centrum Inleiding Voor u ligt het sociaal plan van Meander Medisch Centrum. Om klantvriendelijke, deskundige en betrouwbare zorg te leveren aan onze patiënten zijn wij voortdurend

Nadere informatie

Sociaal Plan Nederlandse Orkesten. Ledenbijeenkomst over Onderhandelingsresultaat 31 mei 2012 te Utrecht

Sociaal Plan Nederlandse Orkesten. Ledenbijeenkomst over Onderhandelingsresultaat 31 mei 2012 te Utrecht Sociaal Plan Nederlandse Orkesten Ledenbijeenkomst over Onderhandelingsresultaat 31 mei 2012 te Utrecht Procedure Sociaal Plan Orkesten Overleg over diverse concept versies: - delegatie vakbonden - delegatie

Nadere informatie

4 BELONING. 4.1 Beloning en inschaling

4 BELONING. 4.1 Beloning en inschaling 14 4 BELONING 4.1 Beloning en inschaling 4.1.1 Inschaling Artikel 28 1. Het niveau van de functie bij de werkgever wordt bepaald aan de hand van het systeem van functiewaardering dat is overeengekomen

Nadere informatie

Algemene informatie over het voeren van DGO

Algemene informatie over het voeren van DGO Algemene informatie over het voeren van DGO In het navolgende wordt wat onmisbare achtergrondinformatie gegeven over het voeren van Decentraal Georganiseerd Overleg (DGO). De wet stelt daar kaders voor,

Nadere informatie

Sociaal Plan Ziekenhuis Gelderse Vallei

Sociaal Plan Ziekenhuis Gelderse Vallei Sociaal Plan Ziekenhuis Gelderse Vallei Verklaring...4 1 Doel...5 2 Uitgangspunten en afspraken...5 3 Werkingssfeer, geldigheidsduur...5 3.1 Werkingsfeer...5 3.2 Geldigheidsduur...5 3.3 Hardheidsclausule...6

Nadere informatie

FNV Bouw, gevestigd te Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van der Veer;

FNV Bouw, gevestigd te Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van der Veer; Afvloeiingsregeling Bald BV Partijen: Bald BV, gevestigd te Dongen, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar statutair directeur, de heer L.F. Postma, verder te noemen de werkgever; en FNV Bouw,

Nadere informatie

Onderhandelaarsresultaat Cao-Onderzoekinstellingen 2017

Onderhandelaarsresultaat Cao-Onderzoekinstellingen 2017 Onderhandelaarsresultaat Cao-Onderzoekinstellingen 2017 De WVOI namens de onderzoekinstellingen en AC/FBZ, CNV Overheid, FNV Overheid en VAWO/CMHF, namens werknemersorganisaties, hierna te noemen partijen,

Nadere informatie

Hoofdstuk 17 wordt inclusief koptekst gewijzigd en komt als volgt te luiden

Hoofdstuk 17 wordt inclusief koptekst gewijzigd en komt als volgt te luiden Bijlage 1 bij ledenbrief ECCVA/U201201556 Bijlage 1 CAR Teksten A Hoofdstuk 17 wordt inclusief koptekst gewijzigd en komt als volgt te luiden HOOFDSTUK 17 OPLEIDING EN ONTWIKKELING Ontwikkeling en mobiliteit

Nadere informatie

H o o f d k a n t o o r

H o o f d k a n t o o r H o o f d k a n t o o r Tweede Akkoord afwijkingen Sociaal Plan Maatvoering voor Maatwerk Partijen: - te Utrecht En - AbvaKabo FNV te Zoetermeer - CNV Publieke Zaak te Den Haag - De Unie te Culemborg -

Nadere informatie

1. de sportorganisatie/school/vereniging..., gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door:

1. de sportorganisatie/school/vereniging..., gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door: Arbeidsovereenkomst. De ondergetekenden 1. de sportorganisatie/school/vereniging......, gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door: Naam:...... Functie:... Naam:......

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Besluit d.d. 12 januari 2016 van Gedeputeerde Staten van Fryslân

PROVINCIAAL BLAD. Besluit d.d. 12 januari 2016 van Gedeputeerde Staten van Fryslân PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Fryslân. Nr. 362 22 januari 2016 Gedeputeerde Staten van Fryslân, gelet op artikel 125 Ambtenarenwet en artikel I 2 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Regeling werkgeverspremie gemeente Overbetuwe 2005 Burgemeester en wethouders van de Gemeente Overbetuwe; Gelet op artikel 9, vijfde lid en artikel 17 van de Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand;

Nadere informatie

Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan

Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan Ex art. 1.3.7 CAO W&MD en ex art. 1.4.8 CAO Kinderopvang Sociaal plan d.d. 23 juni 2011 De ondergetekenden, MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening,

Nadere informatie

OPTIMALE INDIVIDUELE INZETBAARHEID. Definitieve versie vastgesteld in het OAW, 15 juni 2015, aangevuld met artikel 3.6 op 19 november 2015.

OPTIMALE INDIVIDUELE INZETBAARHEID. Definitieve versie vastgesteld in het OAW, 15 juni 2015, aangevuld met artikel 3.6 op 19 november 2015. HOOFDSTUK 3 OPTIMALE INDIVIDUELE INZETBAARHEID Definitieve versie vastgesteld in het OAW, 15 juni 2015, aangevuld met artikel 3.6 op 19 november 2015. Met uitzondering van artikel 3.4 en 3.5 treedt dit

Nadere informatie

De Raad van Toezicht en directie van Stichting Banenplan enerzijds en ABVAKABO/FNV en CNV publieke zaak anderzijds;

De Raad van Toezicht en directie van Stichting Banenplan enerzijds en ABVAKABO/FNV en CNV publieke zaak anderzijds; Sociaal plan Stichting Banenplan te Amersfoort. De Raad van Toezicht en directie van Stichting Banenplan enerzijds en ABVAKABO/FNV en CNV publieke zaak anderzijds; overwegende dat: door de Raad van Toezicht

Nadere informatie

Addendum bij het doorlopend Sociaal Plan

Addendum bij het doorlopend Sociaal Plan Addendum bij het doorlopend Sociaal Plan Overeengekomen voor de organisatieveranderingen: - Sluiting afdeling Amber - Koersen op organisatieverandering / Inkrimping personele formatie d.d. 31 oktober 2012

Nadere informatie

Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen

Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen Onderhandelaarsakkoord d.d. 23 maart 2011 Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen Sociaal plan d.d. 29 april 2011 De ondergetekenden, MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, MOgroep

Nadere informatie

Bovenwettelijke Werkloosheidsregeling Universitair Medische Centra (BWUMC)

Bovenwettelijke Werkloosheidsregeling Universitair Medische Centra (BWUMC) LANDELIJK OVERLEG ACADEMISCHE ZIEKENHUIZEN Bovenwettelijke Werkloosheidsregeling Universitair Medische Centra (BWUMC) 11 juli 2008 NFU-082381/GS/DvL -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Leidraad bij reorganisaties

Leidraad bij reorganisaties Regels en regelingen in het kader van de organisatie- en formatieontwikkeling bij Waterbedrijf Groningen Pagina 1 van 13 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Begrippen 3. Algemeen 4. Informatie, inspraak en overleg

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN BANENPLAN PON

SOCIAAL PLAN BANENPLAN PON 1 SOCIAAL PLAN BANENPLAN PON 2014 1-4-2014 TOT 1-1-2015 ONDERHANDELAARSAKKOORD 2 Inleiding Directe aanleiding voor het opstellen van een Sociaal Plan is het ontbreken van instroom van jong personeel bij

Nadere informatie

Samenvatting Sociaal Plan 2014-2016: Belangen in balans. Maak nu werk van je werk

Samenvatting Sociaal Plan 2014-2016: Belangen in balans. Maak nu werk van je werk Samenvatting Sociaal Plan 2014-2016: Belangen in balans Maak nu werk van je werk Inhoudsopgave De zorg verandert, dus werken bij Kwintes ook 4 Neem het heft in eigen handen 6 Vrijwillige mobiliteit, Scenario

Nadere informatie

HOOFDSTUK 10d VAN WERK NAAR WERK-AANPAK EN VOORZIENINGEN BIJ WERKLOOSHEID

HOOFDSTUK 10d VAN WERK NAAR WERK-AANPAK EN VOORZIENINGEN BIJ WERKLOOSHEID HOOFDSTUK 10d VAN WERK NAAR WERK-AANPAK EN VOORZIENINGEN BIJ WERKLOOSHEID Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ========= ===== HOOFDSTUK 10d 1 Werkingssfeer en begripsbepalingen * Werkingssfeer 10d:1 * Begripsbepalingen

Nadere informatie

Na respectieve raadplegingen zullen partijen uiterlijk 1 december 2008, dit onderhandelaarsakkoord omzetten in een definitief akkoord.

Na respectieve raadplegingen zullen partijen uiterlijk 1 december 2008, dit onderhandelaarsakkoord omzetten in een definitief akkoord. Onderhandelaarsakkoord CAO PO 2009 De Werkgeversvereniging Primair Onderwijs (WvPO) enerzijds en de Centrales AC, ACOP, CCOOP en CMHF anderzijds, verder te noemen partijen, hebben op 11 november 2008 de

Nadere informatie

IKAP-Regeling rijkspersoneel

IKAP-Regeling rijkspersoneel (Tekst geldend op: 02-02-2015) IKAP-Regeling rijkspersoneel De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Gelet op artikel 21c van het Algemeen Rijksambtenarenreglement en artikel 34c van

Nadere informatie

Voorstellen cao Houthandel. Uitwerking Sociaal Akkoord

Voorstellen cao Houthandel. Uitwerking Sociaal Akkoord Voorstellen cao Houthandel Uitwerking Sociaal Akkoord In 2013 hebben werkgevers en werknemers op centraal niveau afspraken gemaakt in het Sociaal Akkoord. De koepelorganisatie waarvan de VVNH lid is (NVG/VNO),

Nadere informatie

Van werk naar werk-aanpak en voorzieningen bij werkloosheid

Van werk naar werk-aanpak en voorzieningen bij werkloosheid Hoofdstuk 10d Van werk naar werk-aanpak en voorzieningen bij werkloosheid Paragraaf 1 Werkingssfeer en begripsbepalingen Artikel 10d:1 Werkingssfeer Dit hoofdstuk is van toepassing op de ambtenaar die

Nadere informatie

LANDELIJK SOCIAAL BELEIDSKADER REGIONALE UITVOERINGSDIENSTEN OMGEVINGSRECHT

LANDELIJK SOCIAAL BELEIDSKADER REGIONALE UITVOERINGSDIENSTEN OMGEVINGSRECHT LANDELIJK SOCIAAL BELEIDSKADER REGIONALE UITVOERINGSDIENSTEN OMGEVINGSRECHT Artikel 1 Begripsbepalingen In deze overeenkomst wordt verstaan onder: a. SBK: het Landelijk Sociaal Beleidskader regionale uitvoeringsdiensten

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST DIERENPARK EMMEN 1 JANUARI DECEMBER 2013

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST DIERENPARK EMMEN 1 JANUARI DECEMBER 2013 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST DIERENPARK EMMEN 1 JANUARI 2011 31 DECEMBER 2013 1 De ondergetekenden: Werkgever: Dierenpark Emmen Hoofdstraat 18 7811 EP Emmen als partij ter ene zijde en Werknemerspartijen:

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013

SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013 SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013 28 juni 2010-1 - INHOUDSOPGAVE 1. Begripsbepalingen pagina 3 2. Geldigheidsduur, werkingssfeer, hardheidsclausule pagina 4 3. Uitgangspunten pagina

Nadere informatie

Regeling. beoordelingsgesprekken. leraar-la

Regeling. beoordelingsgesprekken. leraar-la Regeling beoordelingsgesprekken leraar-la S.K.O. Het Groene Lint Inleiding. Het opstellen van een beoordeling van het functioneren van een medewerker is geen nieuw fenomeen binnen de organisatie. Het is

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. namens. de Vereniging ABVAKABO / FNV, de heer P. Weijland. CNV Publieke Zaak, de heer F. Doedens.

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. namens. de Vereniging ABVAKABO / FNV, de heer P. Weijland. CNV Publieke Zaak, de heer F. Doedens. SOCIAAL PLAN In het kader van de overdracht van de activiteiten van Rijn-Side, onderdeel van de Stichting Passade te Arnhem naar de Stichting Pactum jeugdzorg & educatie te Arnhem per........ De ondergetekenden,

Nadere informatie

Uitgangspunt is dat er jaarlijks een gesprek plaats vindt tussen medewerker en leidinggevende(n).

Uitgangspunt is dat er jaarlijks een gesprek plaats vindt tussen medewerker en leidinggevende(n). Kaderregeling gesprekscyclus PRIMAIR Onderwijs en REC stelling. De CAO PO geeft aan (artikel 9.4) dat de werkgever periodiek met elke werknemer gesprekken dient te voeren over het (toekomstig) functioneren.

Nadere informatie

REGLEMENT Aanvullende Verzekeringen bij Arbeidsongeschiktheid Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie (SAVAMITT-reglement)

REGLEMENT Aanvullende Verzekeringen bij Arbeidsongeschiktheid Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie (SAVAMITT-reglement) REGLEMENT Aanvullende Verzekeringen bij Arbeidsongeschiktheid Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie (SAVAMITT-reglement) begripsbepalingen artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. Werkgever

Nadere informatie

22 REGELS BIJ REORGANISATIE

22 REGELS BIJ REORGANISATIE 22 REGELS BIJ REORGANISATIE Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ========= ===== * Begripsomschrijvingen 22:1:1 * Werkingssfeer 22:1:2 * Mogelijke besluiten bij reorganisatie ten aanzien van de ambtenaar 22:1:3

Nadere informatie

REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE. Realiseren van leerwerkplekken (bbl-2 en bbl-3) voor jongeren tot 27 jaar

REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE. Realiseren van leerwerkplekken (bbl-2 en bbl-3) voor jongeren tot 27 jaar REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE Realiseren van leerwerkplekken (bbl-2 en bbl-3) voor jongeren tot 27 jaar Maatregel 4 in het kader van het sectorplan bouw & infra (versie 1-1-2015) Inhoudsopgave Artikel 1

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2017:1551

ECLI:NL:CRVB:2017:1551 ECLI:NL:CRVB:2017:1551 Instantie Datum uitspraak 11-04-2017 Datum publicatie 26-04-2017 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 15/1071 WWB Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

Openbaar advies voor beslissing B en W

Openbaar advies voor beslissing B en W Openbaar advies voor beslissing B en W Stafbureau Personeel, Bestuur en Organisatie - - registratienummer: 2000003654 Naam: Ad van Beers, toestelnummer: 860 paraaf chef/hoofd sector paraaf sectorcontroller

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon

SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1.1 Inleiding Zorgcentrum Horizon zal met ingang van 1 januari 2015 de werkwijze in de facilitaire dienst, met name de keuken ingrijpend

Nadere informatie

Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid

Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel met veranderingen in het arbeidsrecht aangenomen. Aanvankelijk zou een deel van de wijzigingen ingaan op 1 juli 2014,

Nadere informatie