Inhoud PREAMBULE... 3 HOOFDSTUK Inleiding... 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud PREAMBULE... 3 HOOFDSTUK 2... 4. 1.1 Inleiding... 4"

Transcriptie

1 Flankerend beleid

2 Inhoud PREAMBULE... 3 HOOFDSTUK Inleiding... 4 HOOFDSTUK Doelstelling Doelgroep... 4 HOOFDSTUK Werkingssfeer en geldigheidsduur Definities... 5 HOOFDSTUK Flankerend beleid Beëindiging dienstverband wegens pensionering Maatwerk bij keuzepensioen / uitkering Vertrekpremie bij geheel en gedeeltelijk ontslag op eigen verzoek Jubileumuitkering Verkorte opzegtermijn Kwijtschelding studiekosten Salarisgarantie Sollicitatieverlof Terugkeergarantie tijdens de proeftijd Proefplaatsing Tegemoetkoming in de verhuiskosten Detachering naar een andere werkgever Ondersteuning bij de start van een eigen activiteit / onderneming Verlof eigen bedrijf Onbetaald verlof Salarissuppletie Initiatief werknemer Referentie LinkedIn / getuigschrift Scholing HOOFDSTUK Plichten werkgever en werknemer Plichten centrales HOOFDSTUK Fiscale afwikkeling Afspraken Informatie Bezwaar

3 PREAMBULE Alle LVO-scholen staan de komende jaren voor de forse uitdaging om met minder middelen kwalitatief goed onderwijs te blijven bieden. Alle scholen zullen te maken krijgen met de gevolgen van een aantal ontwikkelingen: 1. Op de eerste plaats krimpt in heel Limburg de bevolking (ontgroening) en is er sprake van een sterke vergrijzing. Dit heeft een sterke afname van het aantal leerlingen en dus van de inkomsten als gevolg. 2. Op de tweede plaats is er door de vergrijzing van het eigen personeelsbestand sprake van fors hogere loonkosten, mede door de krimp is er een geringe instroom van jong personeel. 3. Ten derde ziet LVO zich de komende jaren geconfronteerd met een lastenverzwaring die, zonder maatregelen, zal leiden tot substantiële verliezen. Die verzwaring heeft een aantal oorzaken, waaronder: De stijging van de pensioenpremies; De stijging van de premies sociale zekerheid, bijvoorbeeld ZVW en WGA/WIA; De stijging van andere aan sociale zekerheid gerelateerde lasten, bijvoorbeeld het A&O fonds VO. Uitvoering regeerakkoord. In hoeverre er binnen de lumpsum een compensatie zal plaatsvinden voor deze lastenverzwaring is momenteel nog niet bekend. Naast deze lastenverzwaring constateren we dat we de komende jaren volop te maken zullen krijgen met enerzijds de problematiek rondom boventalligheid, waarbij het OOP bijzondere aandacht verdient i.v.m. reductie van locaties en medewerkers daardoor nauwelijks of niet intern herplaatsbaar zijn; anderzijds zijn er kwalitatieve overschotten (mede door ontwikkeling binnen VMBO-en en regelgeving rondom vakkenpakketkeuze) en daarnaast de kwalitatieve tekorten van docenten. Dit alles heeft consequenties voor de werkgelegenheid binnen LVO. Middels flankerend beleid wil de werkgever haar werknemers in de gelegenheid stellen vrijwillig gebruik te maken van vertrekbevorderende maatregelen. 3

4 HOOFDSTUK Inleiding Voor u ligt het flankerend beleid van Stichting LVO. Dit beleid is opgesteld: ter oplossing en ter voorkoming van boventalligheid als gevolg van formatietekort binnen de gehele stichting met het oog op de steeds slechter wordende financiële situatie van LVO als gevolg van overheidsmaatregelen en in verband met de bezuinigingen die op de LVO-scholen moeten worden doorgevoerd in verband met het sterk teruglopend leerlingenaantal dat bepalend is voor de inkomsten van de scholen. Dit plan bevat maatregelen die gericht zijn op de (vrijwillige) uitstroom van werknemers buiten de stichting. HOOFDSTUK Doelstelling In dit flankerend beleid, dat tussen werkgever en vakcentrales wordt overeengekomen, wordt omschreven welke activiteiten worden ondernomen en welke vertrekbevorderende maatregelen worden ingezet ter oplossing en voorkoming van boventalligheid. 2.2 Doelgroep De maatregelen uit dit plan zijn van toepassing op: 1. alle werknemers van Stichting LVO met de functie van: Docent handvaardigheid/techniek 2e graad Docent electrotechniek 2e graad Docent bouwbreed Docent techniek 2e graad Docent beeldende vorming/handvaardigheid Docent tekenen 1e en 2e graad Docent CKV 1e graad Docent AVO Algemeen ondersteuner Conciërge Medewerker facilitaire zaken Medewerker kantine en schoonmaak Praktijkinstructeur (Technisch) onderwijsassistent Praktijkondersteunend onderwijsassistent Medewerker mediatheek 2. Alle werknemers waarvan op eigen verzoek het dienstverband met Stichting LVO wordt beëindigd en waarvan het vertrek een vacature oplevert die gegarandeerd kan worden ingevuld door een andere werknemer van LVO met een vast dienstverband, dan wel waar bij beëindiging van het dienstverband bij Stichting LVO geen structurele vacature ontstaat. 4

5 NB.: maatregelen uit dit flankerend beleid zijn alleen van toepassing op die werknemers zoals bedoeld onder 3.2., definitie werknemer. HOOFDSTUK Werkingssfeer en geldigheidsduur De werkingssfeer strekt zich uit over alle werknemers van Stichting LVO, zoals benoemd onder 2.2. De werknemer kan van 15 februari tot 1 april 2013 een verzoek indienen om gebruik te maken van een of meerdere maatregelen uit dit flankerend beleid. Indien de werknemer zijn aanvraag wil intrekken, dient dit uiterlijk op 29 maart 2013 bekend te zijn bij het mobiliteitsbureau. Vanaf 1 april wordt door het mobiliteitsbureau van LVO, in nauwe afstemming met de scholen, centraal beoordeeld of door het toekennen van de maatregel de boventalligheid kan verminderen en de maatregel gehonoreerd kan worden. Uiterlijk 7 mei 2013 ontvangt de aanvrager bericht of de aanvraag al dan niet wordt gehonoreerd. Deze datum geldt niet voor eenieder waarmee in het kader van paragraaf 4.3 een individuele afspraak wordt gemaakt. In het geval dat er meer werknemers vrijwillig willen vertrekken dan gezien de formatie mogelijk is, zal de aanvraag van de werknemer met de hoogste anciënniteit (langste diensttijd) als eerste worden gehonoreerd. Indien er sprake is van beëindiging van het dienstverband op eigen verzoek onder gebruikmaking van een of meerdere maatregelen uit dit flankerend beleid dient dit ontslag uiterlijk per 1 augustus 2013 te worden geëffectueerd. Deze datum geldt niet voor eenieder waarmee in het kader van paragraaf 4.3 een individuele afspraak wordt gemaakt. Na afloop van bovengenoemde periode dient de boventalligheid te zijn opgelost. Indien het resultaat niet is bereikt, zal separaat met de centrales worden overlegd over een sociaal plan Definities Werkgever Het bevoegd gezag van de Stichting LVO te Sittard. Centrales De centrales van werknemersorganisaties te weten CCOOP, ACOP en FvOv/CMHF. Werknemer De persoon die door de werkgever is benoemd in vaste dienst, dan wel in tijdelijke dienst met uitzicht op een vast dienstverband en behoort tot de doelgroep zoals benoemd onder 2.2. Flankerend beleid Flankerend beleid is een breed pakket van maatregelen, dat gericht is op het vrijwillig verlaten van Stichting LVO. 5

6 Formatietekort Van formatietekort is sprake wanneer er structureel teveel personele verplichtingen zijn ten opzichte van de beschikbare formatieruimte. Intern Intern betekent binnen Stichting LVO. Diensttijd De diensttijd die op grond van de arbeidsovereenkomst onafgebroken is doorgebracht in dienst bij stichting LVO of haar rechtsvoorgangers. Hieronder valt ook het tijdelijke dienstverband dat direct vooraf ging aan het vaste dienstverband. Salaris Bruto maandsalaris verhoogd met eindejaarsuitkering, vakantiegeld en overige structurele toelagen (zoals uitlooptoeslag, arbeidsmarkttoelage, garantietoelage en inkomenstoeslag). HOOFDSTUK Flankerend beleid De met de uitvoering van dit flankerend beleid verbonden kosten zullen worden betaald door de werkgever. Uiteraard zullen de te zetten stappen zoveel mogelijk plaatsvinden binnen de kaders van het sociaal statuut. Voor uitvoering van de maatregelen uit dit flankerend beleid is een budget beschikbaar van maximaal Beëindiging dienstverband wegens pensionering Werknemers geboren op of voor 15 maart 1949 kunnen geen gebruik maken van financiële vergoedingen uit het flankerend beleid. Deze werknemers krijgen, mits zij vóór 1 augustus 2013 met pensioen gaan, een cursus pensioen in zicht (samen met eventuele partner) aangeboden alsmede een vergoeding van 500 netto Maatwerk bij keuzepensioen / uitkering Werknemers geboren tussen 1 januari 1950 en 31 december 1952 én behorende tot de doelgroep genoemd onder 2.2. lid 1 kunnen mogelijk in aanmerking komen voor een individuele regeling waarbij de mogelijkheid van (keuze)pensioen al of niet in combinatie met het recht op een uitkering kan ontstaan en compensatie in de pensioenopbouw toegekend kan worden. Voor deze werknemers geldt dat zij zich kunnen melden bij het Mobiliteitsbureau en dat er individuele gesprekken met hen gevoerd zullen worden. 4.4 Vertrekpremie bij geheel en gedeeltelijk ontslag op eigen verzoek De vertrekpremie kan alleen worden aangevraagd door werknemers geboren op of na 16 maart 1949 die kiezen voor vrijwillige beëindiging van het dienstverband en dit verzoek wordt gehonoreerd. De hoogte van de vertrekpremie is afhankelijk van diensttijd en omvang van het te beëindigen dienstverband. Het ontslag wordt uiterlijk per 1 augustus 2013 geëffectueerd. 6

7 Indien een medewerker gedeeltelijk op eigen verzoek ontslag neemt en op grond daarvan recht heeft op een vertrekpremie, dient hij deze vertrekpremie naar rato van tijd en omvang terug te betalen, indien hij de eerste 5 jaar na ingangsdatum van het gedeeltelijk ontslag weer om urenvermeerdering vraagt op grond van de Wet Aanpassing Arbeidsduur en deze ook daadwerkelijk krijgt omdat die uren beschikbaar zijn. Vertrekpremie bij beëindiging dienstverband op eigen verzoek (indien geboren op of na ) Diensttijd minder dan 25 jaar in 2013 Diensttijd gelijk aan of meer dan 25 jaar in Jubileumuitkering De werknemer met een diensttijd van 10 jaar of meer aan wie ontslag wordt verleend op eigen verzoek en voor wie hierdoor een binnen 5 jaar te verwachten toekomstige aanspraak op een gratificatie wegens een dienstjubileum wegvalt (ook bij een eventuele opvolgende werkgever), heeft aanspraak op een jubileumgratificatie naar rato van de diensttijd. 4.6 Verkorte opzegtermijn Op verzoek van de werknemer kan van de geldende opzegtermijn worden afgeweken in voor de werknemer gunstige zin. 4.7 Kwijtschelding studiekosten Indien van toepassing worden studiekosten kwijtgescholden en vervalt de terugbetalingsverplichting. 4.8 Salarisgarantie De werkgever garandeert het bestaande salarisuitzicht (op schaal, maximale regelnummer en het daarbij behorende patroon) van een werknemer behorende tot de doelgroep die vrijwillig binnen de organisatie een functie aanvaardt waarvan de schaal c.q. waardering lager is dan de schaal c.q. waardering van de op dat moment door de werknemer vervulde functie. In het verlengde van deze salarisgarantie hebben zowel werkgever als werknemer de verplichting om zich optimaal in te spannen om herplaatsing op het oude functieniveau te bewerkstelligen. Wanneer hiervoor de mogelijkheid bestaat middels een beschikbare functie op het oude functieniveau heeft de werknemer de verplichting deze functie te aanvaarden. Indien de werknemer de beschikbare functie weigert vervalt in principe de salarisgarantie. De werkgever zal het herplaatsingsproces optimaal ondersteunen met scholing, inwerkperiode, begeleiding. 7

8 4.9 Sollicitatieverlof Aan de werknemer die extern solliciteert zal hiertoe in overleg buitengewoon verlof met behoud van salaris worden verleend Terugkeergarantie tijdens de proeftijd Werknemers die elders een betrekking hebben gevonden waarvoor een proeftijd geldt hebben terugkeerrecht binnen hun oorspronkelijke bestuursaanstelling ingeval de arbeidsovereenkomst met de nieuwe werkgever tijdens de proeftijd wordt opgezegd. De maximale duur van de proeftijd is twee maanden. Indien er een beroep wordt gedaan op de terugkeergarantie en er is op dat moment geen functie op hetzelfde niveau beschikbaar, dan zal de werkgever zich maximaal inspannen om terugkeer van de werknemer in een gelijkwaardige functie z.s.m. te realiseren. De werknemer zal in dat geval tijdelijk een functie van een lager niveau aanvaarden, maar kan dan een beroep doen op de maatregel salarisgarantie bij werkgever (artikel 4.8). Voor werknemers die gebruik moeten maken van deze terugkeergarantie geldt dat zij op moment van terugkeer vallen onder de dan geldende voorwaarden van het eventueel vigerende Sociaal Plan. De vertrekpremie wordt uitbetaald direct na afloop van de proeftijd, indien de werknemer niet terugkeert naar de werkgever Proefplaatsing Op verzoek van de werknemer kan een proefplaatsing bij een andere werkgever worden overeengekomen, tenzij het organisatiebelang zich daartegen verzet. Gedurende de proefplaatsing behoudt de werknemer zijn dienstverband met de werkgever. De proefplaatsing duurt ten hoogste zes maanden. Bij terugkeer bij de werkgever is de verplaatsbaarheid nog steeds van kracht. De vertrekpremie wordt uitbetaald direct na afloop van de proefplaatsing, indien de werknemer niet terugkeert naar de werkgever Tegemoetkoming in de verhuiskosten Een werknemer die elders een betrekking aanvaardt en die als gevolg daarvan moet verhuizen en hiervoor geen vergoeding van de nieuwe werkgever ontvangt, heeft recht op een vergoeding op basis van artikel 13.1 lid 1a en bijlage 3 B van de CAO VO Detachering naar een andere werkgever De werknemer kan op eigen initiatief of op initiatief van werkgever een detachering overeenkomen voor een periode van maximaal 12 maanden. De werknemer wordt gedetacheerd bij de potentiële werkgever, maar blijft gedurende de detachering in dienst bij werkgever. Een eventuele (vrijblijvende) stage kan in onderling overleg voorafgaan aan deze detachering. Voor het einde van deze periode moet duidelijk zijn welke perspectieven de werknemer heeft op een contract bij de andere werkgever. Indien de detachering na een jaar wijzigt in een definitieve plaatsing bij de andere werkgever kan alsnog van de vertrekpremie gebruik worden gemaakt, zoals beschreven in dit flankerend beleid. De hoogte van de vertrekpremie is gebaseerd op de ingangsdag van de detachering. Met de werknemer en de inlenende partij worden schriftelijk afspraken gemaakt over de detachering. 8

9 4.14 Ondersteuning bij de start van een eigen activiteit / onderneming De werknemer die gedurende de geldigheid van dit flankerend beleid een eigen bedrijf wil starten kan een beroep doen op de werkgever voor de hierbij noodzakelijke begeleiding en ondersteuning. Indien de organisatie niet zelf in staat is de gevraagde begeleiding of ondersteuning te verlenen wordt hiervoor externe deskundigheid ingeschakeld, tot een maximumbedrag van Verlof eigen bedrijf Aan werknemer aan wie op eigen verzoek ontslag is verleend voor het aanvangen van eigen bedrijfsactiviteiten wordt onmiddellijk voorafgaand aan de ingangsdatum van zijn ontslag buitengewoon verlof met behoud van bezoldiging verleend gedurende drie maanden Onbetaald verlof De werknemer die levensloopverlof wil opnemen of zich wenst te oriënteren op een (deel)carrière buiten de eigen school c.q. de andere scholen van het bevoegd gezag kan een verzoek indienen bij de werkgever om voor een periode van maximaal een jaar gebruik te maken van de mogelijkheid tot buitengewoon onbezoldigd verlof. De pensioenpremie werknemer/werkgever en de sociale premies zijn gedurende de verlofperiode voor rekening van de werkgever Salarissuppletie Aan de werknemer aan wie gedurende de geldigheid van dit flankerend beleid ontslag op zijn aanvraag is verleend wegens de aanvaarding van een functie buiten de werkgever kan een salarissuppletie worden toegekend indien het aan de nieuwe functie verbonden salaris lager is dan het salaris in de oorspronkelijke functie bij LVO. De suppletie wordt toegekend gedurende maximaal 3 jaar. De suppletie is ten hoogste gelijk aan het verschil tussen het in de oorspronkelijke functie genoten salaris en het salaris in de nieuwe functie buiten de werkgever, met een maximum van 20% van het jaarsalaris (incl. vakantiegeld, eindejaarsuitkering) bij LVO. Indien een dienstverband voor minder uren per week wordt aangegaan bij de nieuwe werkgever zal de suppletie naar evenredigheid worden toegekend. Onder door de werkgever te stellen voorwaarden kan het recht op suppletie op aanvraag van de als verplaatsbaar aangewezen werknemer worden afgekocht. De aanvulling op het inkomen wordt jaarlijks vastgesteld en bedraagt het eerste jaar tot 100%, het tweede jaar tot 90%, het derde jaar tot 80%. De betrokkene overlegt hiertoe een inkomensverklaring over de voorgaande twaalf maanden. In overleg met de medewerker kan de suppletie desgewenst maandelijks worden uitgekeerd Initiatief werknemer Indien een werknemer een voorstel heeft voor een maatwerkafspraak die bijdraagt aan de gewenste reductie, maar niet valt onder bovengenoemde maatregelen, kan hij deze bespreken met zijn leidinggevende. 9

10 4.19 Referentie LinkedIn / getuigschrift Werkgever plaatst een openbare aanbeveling op LinkedIn op verzoek van de desbetreffende werknemer die LinkedIn wil gebruiken voor het vinden van een nieuwe functie. Op verzoek van de werknemer verstrekt de werkgever een getuigschrift Scholing Indien een werknemer op grond van een maatregel uit dit flankerend beleid kiest voor vrijwillig ontslag en het aanvaarden van een baan buiten de werkgever, dan biedt de werkgever een bijdrage in de vorm van arbeidsmarktrelevante scholing voor een bedrag van ten hoogste De kosten worden vergoed op basis van ingediende facturen. HOOFDSTUK Plichten werkgever en werknemer De partijen verstrekken dit flankerend beleid in ieder geval aan de leden van de (G)MR. Tevens wordt het flankerend beleid gepubliceerd op MijnLVO ter informatie aan alle werknemers van Stichting LVO. De werkgever alsmede de werknemer op wie dit flankerend beleid van toepassing is verlenen hun volledige medewerking aan de uitvoering ervan Plichten centrales De centrales zullen namens de bij hen aangesloten werknemers regelmatig met de werkgever gesprekken houden t.a.v. de voortgang en uitvoering van het flankerend beleid. 5.3 Hardheidsclausule In onvoorziene gevallen kan de werkgever afwijken van de bepalingen in een voor de werknemer gunstige zin. HOOFDSTUK Fiscale afwikkeling Alle in dit flankerend beleid genoemde vergoedingen zijn tenzij uitdrukkelijk anders vermeld bruto vergoedingen. De werkgever zal de wettelijk verplichte inhoudingen uitvoeren. Vergoedingen worden slechts onbelast uitgekeerd voor zover fiscale en/of sociale wetgeving zich hiertegen niet verzetten. De werkgever informeert de werknemers die het betreft over de fiscale consequenties Afspraken De werknemer die van een of meerdere maatregelen uit dit flankerend beleid gebruik wil maken dient dit kenbaar te maken bij het mobiliteitsbureau van LVO. Het is aan de werkgever om te beoordelen of de werknemer in aanmerking komt voor een maatregel. Afspraken worden door de werkgever schriftelijk vastgelegd. 6.3 Informatie Nadere informatie over de maatregelen en de consequenties hiervan kan telefonisch ingewonnen worden bij het mobiliteitsbureau van LVO. 10

11 6.4 Bezwaar De maatregelen uit dit flankerend beleid kunnen op vrijwillige basis worden aangevraagd door werknemers. Door het mobiliteitsbureau van LVO wordt, in nauwe samenwerking met de scholen, centraal beoordeeld of door het toekennen van de maatregel de boventalligheid kan verminderen en de maatregel gehonoreerd kan worden. Indien een werknemer het niet eens is met een beslissing kan hij zich wenden tot de interne bezwarencommissie. Deze commissie bestaat uit: een lid, namens de vakcentrales een lid, namens de (P)GMR een neutrale voorzitter, zijnde geen werknemer of bestuurslid van de Stichting LVO twee leden, namens de werkgever De bezwarencommissie beoordeelt of de beslissing van het mobiliteitsbureau over het al dan niet toekennen van een maatregel uit dit flankerend beleid op zorgvuldige en billijke wijze heeft plaatsgevonden en adviseert hierover aan de werkgever. De werknemer dient zijn bezwaar, na ontvangst van het bericht van de werkgever, binnen 10 werkdagen aan de werkgever kenbaar te maken. Nadere informatie over de bereikbaarheid,samenstelling evenals de procedure van de bezwarencommissie is te vinden op MijnLVO. Overeengekomen op 15 januari 2013, Stichting LVO Het College van Bestuur van de Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs drs. R.K.M. Bonekamp, lid Vakcentrales Mevrouw R. van Driel CCOOP De heer H. Molleman ACOP Mevrouw M. Vrijhoef - Vos FvOv/CMHF 11

Sociale regeling 2014 SKOVV

Sociale regeling 2014 SKOVV Sociale regeling 2014 SKOVV (16 januari 2014) Antoniusschool Barneveld Cuneraschool Rhenen Don Boscoschool Renkum Franciscusschool Ede Godfried Bomansschool Ede Kardinaal Alfrinkschool Wageningen Kleine

Nadere informatie

Sociaal Plan ID Werknemers. In verband met het opheffen van de loonkostensubsidie In en Doorstroombanen per 1 augustus 2016.

Sociaal Plan ID Werknemers. In verband met het opheffen van de loonkostensubsidie In en Doorstroombanen per 1 augustus 2016. Sociaal Plan ID Werknemers In verband met het opheffen van de loonkostensubsidie In en Doorstroombanen per 1 augustus 2016. De Basis Maart 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Aanleiding opstellen Sociaal

Nadere informatie

3F UITTREKSEL. Samen Sterker Verder

3F UITTREKSEL. Samen Sterker Verder 3F UITTREKSEL van het Sociaal Plan FNV in Beweging 1 maart 2013 1 oktober 2018 en art. 6 uit het Sociaal Plan tussen FNV Personeel en FNV KIEM van 18 maart 2016 i.v.m. art. 2:334f lid 2 sub g BW Samen

Nadere informatie

Samen maken we het verschil

Samen maken we het verschil Sociale regeling 2015 SKOVV (30 januari 2015) (versie 23 juni 2009) Samen maken we het verschil Antoniusschool Barneveld Cuneraschool Rhenen Don Boscoschool Renkum Franciscusschool Ede Godfried Bomansschool

Nadere informatie

MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3

MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3 MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3 Inleiding Schakelring heeft nu en de komende jaren te maken met fundamentele ontwikkelingen in welzijn en zorg, die continue aanpassingen en vernieuwingen

Nadere informatie

Flankerend beleid. 1 augustus 2011 tot 1 augustus 2014. Vastgesteld d.d. 18 april 2011 door het bestuur van stichting Wolderwijs

Flankerend beleid. 1 augustus 2011 tot 1 augustus 2014. Vastgesteld d.d. 18 april 2011 door het bestuur van stichting Wolderwijs Flankerend beleid 1 augustus 2011 tot 1 augustus 2014 Vastgesteld d.d. 18 april 2011 door het bestuur van stichting Wolderwijs Flankerend beleid Stichting Wolderwijs 1 augustus 2011 tot 1 augustus 2014

Nadere informatie

22 REGELS BIJ REORGANISATIE

22 REGELS BIJ REORGANISATIE 22 REGELS BIJ REORGANISATIE Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ========= ===== * Begripsomschrijvingen 22:1:1 * Werkingssfeer 22:1:2 * Mogelijke besluiten bij reorganisatie ten aanzien van de ambtenaar 22:1:3

Nadere informatie

HOOFDSTUK 10d VAN WERK NAAR WERK-AANPAK EN VOORZIENINGEN BIJ WERKLOOSHEID

HOOFDSTUK 10d VAN WERK NAAR WERK-AANPAK EN VOORZIENINGEN BIJ WERKLOOSHEID HOOFDSTUK 10d VAN WERK NAAR WERK-AANPAK EN VOORZIENINGEN BIJ WERKLOOSHEID Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ========= ===== HOOFDSTUK 10d 1 Werkingssfeer en begripsbepalingen * Werkingssfeer 10d:1 * Begripsbepalingen

Nadere informatie

Van werk naar werk-aanpak en voorzieningen bij werkloosheid

Van werk naar werk-aanpak en voorzieningen bij werkloosheid Hoofdstuk 10d Van werk naar werk-aanpak en voorzieningen bij werkloosheid Paragraaf 1 Werkingssfeer en begripsbepalingen Artikel 10d:1 Werkingssfeer Dit hoofdstuk is van toepassing op de ambtenaar die

Nadere informatie

Ondersteunende afdelingen

Ondersteunende afdelingen SOCIAAL PLAN Ondersteunende afdelingen 2005-2006 Stichting Van Hall Larenstein INHOUD pagina Inhoud 1 1. Inleiding 2 2. Faciliteiten gedurende fase 1 3 3. Faciliteiten gedurende fase 2 6 4. Herplaatsing

Nadere informatie

Samenvatting Sociaal Plan 2014-2016: Belangen in balans. Maak nu werk van je werk

Samenvatting Sociaal Plan 2014-2016: Belangen in balans. Maak nu werk van je werk Samenvatting Sociaal Plan 2014-2016: Belangen in balans Maak nu werk van je werk Inhoudsopgave De zorg verandert, dus werken bij Kwintes ook 4 Neem het heft in eigen handen 6 Vrijwillige mobiliteit, Scenario

Nadere informatie

In de Stichting blijft minimaal tot 1 januari 2007 ruimte voor 0,86 fte in de functiegroep Informatiespecialist.

In de Stichting blijft minimaal tot 1 januari 2007 ruimte voor 0,86 fte in de functiegroep Informatiespecialist. VI. Sociaal Plan VI.0 Pre-ambule Voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn per 1 oktober 2005 16,7 FTE s in dienst (bijlage 3). Voor een doorstart vanaf januari 2006, met een te realiseren omzet van

Nadere informatie

Addendum Calibris. bij Sociaal Plan WKBB 2014-2015

Addendum Calibris. bij Sociaal Plan WKBB 2014-2015 Addendum Calibris bij Sociaal Plan WKBB 2014-2015 Inhoud 1 Inleiding en aanleiding addendum... 3 2 Aanvullingen op Sociaal Plan d.d. 27 november 2014... 4 3 Overige aanvullingen faciliteiten... 7 kenniscentrum

Nadere informatie

IKAP-Regeling rijkspersoneel

IKAP-Regeling rijkspersoneel (Tekst geldend op: 02-02-2015) IKAP-Regeling rijkspersoneel De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Gelet op artikel 21c van het Algemeen Rijksambtenarenreglement en artikel 34c van

Nadere informatie

Onderhandelaarsakkoord Sociaal Flankerend Beleid 2012

Onderhandelaarsakkoord Sociaal Flankerend Beleid 2012 Onderhandelaarsakkoord Sociaal Flankerend Beleid 2012 Kamers van Koophandel gaan in 2014 samen met KvK NL en Syntens op in een nieuwe ZBO. Kamers en Bonden hebben op grond daarvan de noodzaak gezien om

Nadere informatie

Dé formatiestrategie voor schoolbesturen: regie!

Dé formatiestrategie voor schoolbesturen: regie! Dé formatiestrategie voor schoolbesturen: regie! Veel schoolbesturen in het primair onderwijs gaan de leerlingendaling nu echt goed voelen. Maatregelen zijn nodig om de inkomsten en uitgaven met elkaar

Nadere informatie

Sociaal Plan De Basis 1

Sociaal Plan De Basis 1 Sociaal Plan De Basis 1 samen verantwoordelijk voor werkgelegenheid Versie 2.0 19 juli 2012 Schenk een mens alle talenten ter wereld en de gave om enthousiast te zijn en je geeft hem een geweldig leven.

Nadere informatie

Sociaal plan. Sociaal plan 2012-2014 Omnisscholen (versie 2 n.a.v. dgo 26-09-2012) Sociaal plan Omnisscholen - 1 -

Sociaal plan. Sociaal plan 2012-2014 Omnisscholen (versie 2 n.a.v. dgo 26-09-2012) Sociaal plan Omnisscholen - 1 - Sociaal plan 2012-2014 Omnisscholen (versie 2 n.a.v. dgo 26-09-2012) Sociaal plan Omnisscholen - 1 - Omnisscholen (openbaar onderwijs van de gemeente Borsele) 10141 Postbus 1 4450 AA Heinkenszand Sociaal

Nadere informatie

Vragen/antwoorden m.b.t. tijdelijke aanpassing uitstroombevorderende maatregelen

Vragen/antwoorden m.b.t. tijdelijke aanpassing uitstroombevorderende maatregelen Vragen/antwoorden m.b.t. tijdelijke aanpassing uitstroombevorderende maatregelen Vraag 1 Vraag a: In de brief van van 8 juni wordt aangegeven dat besluiten inzake toepassing van de maatregelen voor 1 december

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut. 3. Medezeggenschap

1. Inleiding. 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut. 3. Medezeggenschap Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut 3. Medezeggenschap 4. Vakorganisaties en sociaal statuut 4.1 in welke gevallen moet er overleg met de vakorganisaties worden gevoerd?

Nadere informatie

CONCEPT. Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe

CONCEPT. Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe CONCEPT Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe Ondergetekenden Partijen de werkgever tot 1 januari 2007: - Stichting Icare, gevestigd te Meppel de werkgevers vanaf 1 januari

Nadere informatie

Gelet op artikel C.22 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies;

Gelet op artikel C.22 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies; Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 12 juli 2016, nr. 805709, tot vaststelling van de Jubileumgratificatieregeling Noord-Holland 2016 Gedeputeerde Staten van Noord-Holland; Gelet op artikel

Nadere informatie

H o o f d k a n t o o r

H o o f d k a n t o o r H o o f d k a n t o o r Tweede Akkoord afwijkingen Sociaal Plan Maatvoering voor Maatwerk Partijen: - te Utrecht En - AbvaKabo FNV te Zoetermeer - CNV Publieke Zaak te Den Haag - De Unie te Culemborg -

Nadere informatie

Sociaal Plan Hersenen/Psychiatrie

Sociaal Plan Hersenen/Psychiatrie Sociaal Plan Hersenen/Psychiatrie De Raad van Bestuur van het UMC Utrecht en de werknemersorganisaties, Overwegende: - dat de Raad van Bestuur wordt geconfronteerd met budgettaire bezuinigingen door landelijke

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT EN MOBILITEITSBELEID STICHTING LVO

SOCIAAL STATUUT EN MOBILITEITSBELEID STICHTING LVO SOCIAAL STATUUT EN MOBILITEITSBELEID STICHTING LVO Overeengekomen: 18 juni 2003 Laatst gewijzigd: Mei 2013 Als gevolg van diverse demografische ontwikkelingen, in combinatie met ontwikkelingen in het personeelsbestand,

Nadere informatie

Aanvullende rechtspositieregeling voor de ambtenaar in een instelling voor kunsteducatie

Aanvullende rechtspositieregeling voor de ambtenaar in een instelling voor kunsteducatie Hoofdstuk 19b Aanvullende rechtspositieregeling voor de ambtenaar in een instelling voor kunsteducatie Paragraaf 1 Algemene bepalingen Werkingssfeer Artikel 19b:1 Dit hoofdstuk is van toepassing op ambtenaren

Nadere informatie

MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN

MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN SOCIAAL PLAN GGZ Friesland Ter vervanging van Hoofdstuk 6 Sociaal Plan GGZ Friesland Werk maken van werk 2014 t/m 2016 Inleiding Door de bezuinigingen en stelselwijzigingen

Nadere informatie

Nummer: 11.0001183. Versie: 1.1. Vastgesteld door het DB d.d. Instemming OR RAV d.d.

Nummer: 11.0001183. Versie: 1.1. Vastgesteld door het DB d.d. Instemming OR RAV d.d. Uitvoeringsregeling artikel 6.10 van de CAO sector Ambulancezorg ( vergoeding consignatiediensten ten behoeve van GHOR-taken ) Regionale Ambulancevoorziening Nummer: 11.0001183 Versie: 1.1 Vastgesteld

Nadere informatie

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is Sociaal Plan AkzoNobel in Nederland 2014-2016 AkzoNobel en vakorganisaties streven naar het behouden van werkgelegenheid bij reorganisaties. Voor die situaties waar behoud van werkgelegenheid onverhoopt

Nadere informatie

Magentazorg. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015

Magentazorg. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015 Magentazorg Addendum Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015 versie 12 augustus 2014 Pagina 1 van 8 Verklaring Aldus overeengekomen te Heerhugowaard op 21 augustus 2014 tussen: De werkgever: Stichting

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Bouwbedrijf De Keij B.V. Rotterdam

SOCIAAL PLAN. Bouwbedrijf De Keij B.V. Rotterdam SOCIAAL PLAN Bouwbedrijf De Keij B.V. Rotterdam INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9 Hoofdstuk 10 Hoofdstuk 11 Algemeen

Nadere informatie

Sociaal Plan Services Tilburg University. Het College van Bestuur van Tilburg University

Sociaal Plan Services Tilburg University. Het College van Bestuur van Tilburg University Sociaal Plan Services Tilburg University Het College van Bestuur van Tilburg University en De vakbonden vertegenwoordigd in het Lokaal Overleg van Tilburg University komen naar aanleiding van - de bezuinigingsoperatie

Nadere informatie

College van Bestuur n.v.t. (voorbeeld) Arbeidsovereenkomst 2014. Voorzitter/Lid College van Bestuur

College van Bestuur n.v.t. (voorbeeld) Arbeidsovereenkomst 2014. Voorzitter/Lid College van Bestuur College van Bestuur n.v.t. (voorbeeld) Arbeidsovereenkomst 2014 Voorzitter/Lid College van Bestuur 1 DE ONDERGETEKENDEN: 1 De Stichting/Vereniging., statutair gevestigd te.... te dezen vertegenwoordigd

Nadere informatie

Onderhandelingsakkoord CAO CAOP 2014-2015. (looptijd: 1-7-2014 t/m 31-12-2015)

Onderhandelingsakkoord CAO CAOP 2014-2015. (looptijd: 1-7-2014 t/m 31-12-2015) Onderhandelingsakkoord CAO CAOP 2014-2015 (looptijd: 1-7-2014 t/m 31-12-2015) Datum: 18 september 2014 Ondergetekenden, partijen bij de CAO CAOP, te weten: 1.) Stichting CAOP, gevestigd te Den Haag als

Nadere informatie

Uitruil stimuleringspremie voor een periode van buitengewoon verlof

Uitruil stimuleringspremie voor een periode van buitengewoon verlof Uitruil stimuleringspremie voor een periode van buitengewoon verlof In de Overeenkomst Sociaal Beleid Rijk van 11 april 2013 is bepaald dat in het departementaal georganiseerd overleg desgewenst afspraken

Nadere informatie

ABVAKABO FNV. Algemeen directeur XXXX

ABVAKABO FNV. Algemeen directeur XXXX Preambule De ondergetekenden, Stichting xxxxx enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer, anderzijds, verklaren hiermee het Sociaal Plan xxxx te zijn overeengekomen, welke de personele

Nadere informatie

Aanpassing van de CAO Energie 2009 2010 als gevolg van de invoering van het Benefit Budget

Aanpassing van de CAO Energie 2009 2010 als gevolg van de invoering van het Benefit Budget Aanpassing van de CAO Energie 2009 2010 als gevolg van de invoering van het Benefit Budget Gewijzigde CAO-artikelen Artikel 1.3 Structuur 1. Voor de bedrijven geldt tevens een bedrijfs-cao waarin nadere

Nadere informatie

FNV Bouw, gevestigd te Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van der Veer;

FNV Bouw, gevestigd te Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van der Veer; Afvloeiingsregeling Bald BV Partijen: Bald BV, gevestigd te Dongen, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar statutair directeur, de heer L.F. Postma, verder te noemen de werkgever; en FNV Bouw,

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN. Gemeenschappelijke regeling Welstand en Monumenten Midden Nederland

CONCEPT SOCIAAL PLAN. Gemeenschappelijke regeling Welstand en Monumenten Midden Nederland CONCEPT SOCIAAL PLAN Gemeenschappelijke regeling Welstand en Monumenten Midden Nederland Inleiding Welstand en Monumenten Midden Nederland (WMMN) is een gemeenschappelijke regeling waar 20 gemeenten bij

Nadere informatie

LEVENSLOOPREGLEMENT Stichting Samenwerking Voortgezet Onderwijs in de regio Steenwijk, Weststellingwerf en Westerveld ( SVO Wolvega/Steenwijk)

LEVENSLOOPREGLEMENT Stichting Samenwerking Voortgezet Onderwijs in de regio Steenwijk, Weststellingwerf en Westerveld ( SVO Wolvega/Steenwijk) LEVENSLOOPREGLEMENT Stichting Samenwerking Voortgezet Onderwijs in de regio Steenwijk, Weststellingwerf en Westerveld ( SVO Wolvega/Steenwijk) Artikel 1 Definities In deze regeling wordt verstaan onder:

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 28294. Gemeente Raalte Regeling attenties. 21 mei 2014. Officiële uitgave van gemeente Raalte.

GEMEENTEBLAD. Nr. 28294. Gemeente Raalte Regeling attenties. 21 mei 2014. Officiële uitgave van gemeente Raalte. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Raalte. Nr. 28294 21 mei 2014 Gemeente Raalte Regeling attenties Het college van de gemeente Raalte, gelet op artikel 125 Ambtenarenwet; gelet op de wens het

Nadere informatie

Overgangsprotocol Essent Smits

Overgangsprotocol Essent Smits Overgangsprotocol Essent Smits 25 november 2010 10CPB.0074 1 Algemeen... 3 2 Personele transitie... 3 3 Rechtspositie en arbeidsvoorwaarden... 4 3.1 Algemeen... 4 3.2 Salaris en functieniveau... 4 3.3

Nadere informatie

3 Salaris per uur: 1/156 van het salaris bij een volledige werktijd.

3 Salaris per uur: 1/156 van het salaris bij een volledige werktijd. III.1 BEZOLDIGINGSREGELING 1997 - Besluit van de gemeenteraad van Voorst 24 maart 1997. BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Deze regeling verstaat onder: 1 Ambtenaar: hij, die overeenkomstig de bepalingen van

Nadere informatie

Beleidsregels Uitstroompremies Wwb, Ioaw en Ioaz

Beleidsregels Uitstroompremies Wwb, Ioaw en Ioaz Beleidsregels Uitstroompremies Wwb, Ioaw en Ioaz Beleidsregels Uitstroompremies Wwb, Ioaw en Ioaz van de gemeente Hulst Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Hulst (hierna: het college)

Nadere informatie

1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens:

1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens: Hoofdstuk 14 Activeringsregeling (per 1 juli 2015) en pensioen A Activeringsregeling Artikel 1 Werkingssfeer 1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens:

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN INLEIDING

SOCIAAL PLAN INLEIDING SOCIAAL PLAN als bedoeld in artikel 8:3 van de CAR, voor de overgang van personeelsleden van de gemeente Geldrop-Mierlo naar de gemeente Helmond, afdeling Werk en Inkomen op 1 januari 2010. INLEIDING Voor

Nadere informatie

Addendum bij het doorlopend Sociaal Plan Albert Schweitzer ziekenhuis (5 maart 2009)

Addendum bij het doorlopend Sociaal Plan Albert Schweitzer ziekenhuis (5 maart 2009) Onderhandelaarakkoord addendum 24042013 Addendum bij het doorlopend Sociaal Plan Albert Schweitzer ziekenhuis (5 maart 2009) Overeengekomen voor het opvangen van de personele gevolgen die volgen uit de

Nadere informatie

provinciaal blad V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N

provinciaal blad V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N provinciaal blad nr. 9 ISSN: 0920-1092 V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N 13 februari 2006 Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen van 7 februari 2006, nr. 2006-02445, afd. PO,

Nadere informatie

gelet op de artikelen 10c, 10d, 10da en 10e van de Participatiewet en gelet op de Verordening Loonkostensubsidie Participatiewet gemeente;

gelet op de artikelen 10c, 10d, 10da en 10e van de Participatiewet en gelet op de Verordening Loonkostensubsidie Participatiewet gemeente; Beleidsregels loonkostensubsidie Participatiewet 2015 gemeente Castricum Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente [Castricum]; gelet op de artikelen 10c, 10d, 10da en 10e van de Participatiewet

Nadere informatie

Overgangsprotocol regelende de plaatsing van medewerkers van de stichting Gooisch Natuurreservaat (GNR) bij de NV PWN Waterleidingbedrijf

Overgangsprotocol regelende de plaatsing van medewerkers van de stichting Gooisch Natuurreservaat (GNR) bij de NV PWN Waterleidingbedrijf BIJLAGE E bij Voorlopig Ontwerpplan 3/12/2014 Overgangsprotocol regelende de plaatsing van medewerkers van de stichting Gooisch Natuurreservaat (GNR) bij de NV PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland (PWN)

Nadere informatie

Cao Openbare Bibliotheken Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017

Cao Openbare Bibliotheken Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017 Centraal Overleg Arbeidsvoorwaarden Openbare Bibliotheken Cao Openbare Bibliotheken 2015-2019 - Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017 Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 4 (Aard van de arbeidsovereenkomst)

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid (WWZ)

Wet Werk en Zekerheid (WWZ) Wet Werk en Zekerheid (WWZ) De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) wijzigt de regels in het flexrecht, het ontslagrecht en de regels rondom de WW. In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de wijzigingen welke

Nadere informatie

Sociaal Beleid Rijk: van werk naar werk (VWNW) beleid

Sociaal Beleid Rijk: van werk naar werk (VWNW) beleid Sociaal Beleid Rijk: van werk naar werk (VWNW) beleid 22 juni 2012 Overwegingen a. Uitgangspunt is een sluitende aanpak voor iedereen in de begeleiding van werk naar werk, waarbij ambtenaren die actief

Nadere informatie

ARBEIDSDUUR. Keuzemogelijkheden voor militairen BURGERS PAGINA 6. T wee uren langer of korter werken

ARBEIDSDUUR. Keuzemogelijkheden voor militairen BURGERS PAGINA 6. T wee uren langer of korter werken ARBEIDSDUUR Keuzemogelijkheden voor militairen T wee uren langer of korter werken Vanaf 1 juli 2001 bestaat voor u de mogelijkheid om, uitgaande van een arbeidsduur van uw rooster van gemiddeld 38 uur

Nadere informatie

Concept Sociaal Statuut

Concept Sociaal Statuut Ondergetekenden: 1. De Stichting Sportbedrijf Smallingerland, gevestigd en kantoorhoudende te Drachten hierna te noemen: het Sportbedrijf 2. De vakbonden ABVAKABO-FNV gevestigd te Zoetermeer en CNV Publieke

Nadere informatie

Toekenning van aanspraken op de Zorgverlofregeling en van vergoedingen

Toekenning van aanspraken op de Zorgverlofregeling en van vergoedingen REGLEMENT ZORGVERLOF APOTHEKEN INHOUD Definities Doel van de Zorgverlofregeling Aanmelding en Informatieverstrekking Financiering Premiegrondslag Premieheffing Voorwaarden voor gebruikmaking van de Zorgverlofregeling

Nadere informatie

JUS. Jaarurensystematiek. een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg. JaarUrenSystematiek (JUS)

JUS. Jaarurensystematiek. een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg. JaarUrenSystematiek (JUS) JUS Jaarurensystematiek een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg JaarUrenSystematiek (JUS) Inleiding In de CAO Gehandicaptenzorg 2007-2008 (CAO) is opgenomen dat per 1 januari

Nadere informatie

Mobiliteitsbeleid. Binnen interne mobiliteit onderscheiden we twee categorieën:

Mobiliteitsbeleid. Binnen interne mobiliteit onderscheiden we twee categorieën: Mobiliteitsbeleid Als gevolg van diverse demografische ontwikkelingen, in combinatie met ontwikkelingen in het personeelsbestand, zullen de komende jaren personele verschuivingen meer dan voorheen noodzakelijk

Nadere informatie

6 Bijlage Sociaal Plan

6 Bijlage Sociaal Plan 6 Bijlage Sociaal Plan Dit Sociaal Plan wordt door partijen gezien als een regeling, van toepassing op werknemers die vallen onder de werking van de CAO Sociale Eenheid NS en die werkzaam zijn in een bedrijfsonderdeel

Nadere informatie

Kenmerk HR/24112011/onderhandelaarsakkoord. SOCIAAL PLAN RoUTe 14 +

Kenmerk HR/24112011/onderhandelaarsakkoord. SOCIAAL PLAN RoUTe 14 + Kenmerk HR/24112011/onderhandelaarsakkoord SOCIAAL PLAN RoUTe 14 + BEGRIPPENLIJST Begeleidingsplan Boventalligheid het begeleidingsplan bevat een schets van de individuele situatie van de werknemer, de

Nadere informatie

Regeling Menukaart arbeidsvoorwaarden 2006

Regeling Menukaart arbeidsvoorwaarden 2006 Regeling Menukaart arbeidsvoorwaarden 2006 Artikel 1 Vastgesteld bij besluit van het college van bestuur van 7 november 2006, nr. 2006cb0252, zoals laatstelijk gewijzigd bij zijn besluit van 3 december

Nadere informatie

Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV

Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV versie 2 september 2011 Pagina 1 1. Inleiding In het kader van het faillissement van DELTA Biovalue BV en daarmee van DELTA

Nadere informatie

REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE. Stimuleren mobiliteit en voorkomen van werkloosheid van werknemers ouder dan 55 jaar

REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE. Stimuleren mobiliteit en voorkomen van werkloosheid van werknemers ouder dan 55 jaar REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE Stimuleren mobiliteit en voorkomen van werkloosheid van werknemers ouder dan 55 jaar Maatregel 2 in het kader van het sectorplan bouw & infra (versie 7-3-2014) Inhoudsopgave

Nadere informatie

Sociaal Plan Nederlandse Orkesten. Ledenbijeenkomst over Onderhandelingsresultaat 31 mei 2012 te Utrecht

Sociaal Plan Nederlandse Orkesten. Ledenbijeenkomst over Onderhandelingsresultaat 31 mei 2012 te Utrecht Sociaal Plan Nederlandse Orkesten Ledenbijeenkomst over Onderhandelingsresultaat 31 mei 2012 te Utrecht Procedure Sociaal Plan Orkesten Overleg over diverse concept versies: - delegatie vakbonden - delegatie

Nadere informatie

Aanvullende TiU-regeling Bijzonder Verlof

Aanvullende TiU-regeling Bijzonder Verlof Aanvullende TiU-regeling Bijzonder Verlof Artikel 1. Ouderschapsverlof (ter aanvulling op art. 13a - i CAO) Op ouderschapsverlof met een feitelijke ingangsdatum vóór 1 januari 2007 blijven gedurende het

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Regeling mobiliteit personeel Noord-Brabant 2015 Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Gelet op artikel C.15 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling

Nadere informatie

Onderhandelingsakkoord CAO RDW Oktober 2007

Onderhandelingsakkoord CAO RDW Oktober 2007 Onderhandelingsakkoord CAO RDW 2007-2010 Oktober 2007 Looptijd Partijen komen een looptijd overeen van 1 januari 2007 tot 1 juni 2010. Loonparagraaf De salarissen worden als volgt structureel verhoogd:

Nadere informatie

Artikel 6b Telewerken Artikel 11 Vergoeding overwerk Artikel 13 Regeling fietsenplan

Artikel 6b Telewerken Artikel 11 Vergoeding overwerk Artikel 13 Regeling fietsenplan Kantoor Eindhoven > 1 Postbus 90056 5600 PJ EINDHOVEN Telefoon (0800) 0543 Doorkiesnummer (088) 1576 584 Vereniging van Openbare Bibliotheken Postbus 16146, 2500 BC Den Haag Datum 5 november 2015 Uw kenmerk

Nadere informatie

Outplacement Voorbeeldteksten

Outplacement Voorbeeldteksten Outplacement Voorbeeldteksten Hieronder volgen een aantal voorbeeld teksten voor outplacement Tekst 1 Outplacement Werknemers waarvan de functie komt te vervallen, blijven gedurende het outplacement in

Nadere informatie

Levensloopreglement Stichting OSG Hengelo

Levensloopreglement Stichting OSG Hengelo Levensloopreglement Stichting OSG Hengelo Inleiding Op 1 januari 2006 is de levensloopregeling in het leven geroepen. Deze regeling biedt werknemers de mogelijkheid om een deel van hun bruto salaris te

Nadere informatie

Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in Land- en tuinbouwwerktuigen Exploiterende Ondernemingen 2008

Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in Land- en tuinbouwwerktuigen Exploiterende Ondernemingen 2008 Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in Land- en tuinbouwwerktuigen Exploiterende Ondernemingen 2008 Dit reglement is van toepassing op aanmeldingen die op en na 1 januari

Nadere informatie

Regeling Generatiepact gemeente Pijnacker-Nootdorp

Regeling Generatiepact gemeente Pijnacker-Nootdorp GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Pijnacker-Nootdorp. Nr. 95754 18 juli 2016 Regeling Generatiepact gemeente Pijnacker-Nootdorp Het college van de gemeente Pijnacker-Nootdorp; gezien het advies

Nadere informatie

Sociaal Plan De Basis

Sociaal Plan De Basis Sociaal Plan De Basis samen verantwoordelijk voor werkgelegenheid Versie 3 Vastgesteld 15 oktober 2012 Schenk een mens alle talenten ter wereld en de gave om enthousiast te zijn en je geeft hem een geweldig

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013

SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013 SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013 28 juni 2010-1 - INHOUDSOPGAVE 1. Begripsbepalingen pagina 3 2. Geldigheidsduur, werkingssfeer, hardheidsclausule pagina 4 3. Uitgangspunten pagina

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN regelende de plaatsing van ambtenaren van gemeente Haarlem en Provincie Noord-Holland bij de Milieudienst IJmond.

SOCIAAL PLAN regelende de plaatsing van ambtenaren van gemeente Haarlem en Provincie Noord-Holland bij de Milieudienst IJmond. C O N C E P T SOCIAAL PLAN regelende de plaatsing van ambtenaren van gemeente Haarlem en Provincie Noord-Holland bij de Milieudienst IJmond. De overgang van provinciale en gemeentelijke milieutaken naar

Nadere informatie

Betaald ouderschapsverlof voor het primair onderwijs schooljaar

Betaald ouderschapsverlof voor het primair onderwijs schooljaar Betaald Mededelingen OCenW Bestemd voor: Bevoegde gezagsorganen, directies en overig personeel van: basisscholen, speciale scholen voor basisonderwijs, scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs, afdelingen

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog

CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog Inleiding/aanleiding CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog De Gemeente Den Haag heeft bezuinigingen aangekondigd die ingaan per 1 januari 2013 en die tot gevolg hebben dat Stichting Boog een reorganisatie

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST. 2. [naam DGA], geboren op [datum], wonende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats], hierna te noemen: "werknemer";

ARBEIDSOVEREENKOMST. 2. [naam DGA], geboren op [datum], wonende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats], hierna te noemen: werknemer; ARBEIDSOVEREENKOMST Ondergetekenden: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [naam] Holding BV, statutair gevestigd te [plaats] en kantoorhoudende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats],

Nadere informatie

Sociaal Plan Stichting CNS Ede e.o.

Sociaal Plan Stichting CNS Ede e.o. Sociaal Plan Stichting CNS Ede e.o. Versie 1.6 29 mei 2013 Onderhandelaarsakkoord 22 mei 2013 Inhoudsopgave 1. Preambule 3 2. Samenvatting Beleid en Instrumenten 4 3. Overeenkomst 5 4. Definities 6 5.

Nadere informatie

Hoofdstuk 9 Duurzame inzetbaarheid Paragraaf A Persoonlijk budget Artikel 9.1 Aanspraak Artikel 9.2 Hoogte Artikel 9.3 Aanwending

Hoofdstuk 9 Duurzame inzetbaarheid Paragraaf A Persoonlijk budget Artikel 9.1 Aanspraak Artikel 9.2 Hoogte Artikel 9.3 Aanwending Hoofdstuk 9 Paragraaf A Duurzame inzetbaarheid Persoonlijk budget Artikel 9.1 Aanspraak 1. De werknemer heeft recht op een persoonlijk budget ten behoeve van zijn duurzame inzetbaarheid. 2. Het persoonlijk

Nadere informatie

LANDELIJK SOCIAAL BELEIDSKADER REGIONALE UITVOERINGSDIENSTEN OMGEVINGSRECHT

LANDELIJK SOCIAAL BELEIDSKADER REGIONALE UITVOERINGSDIENSTEN OMGEVINGSRECHT LANDELIJK SOCIAAL BELEIDSKADER REGIONALE UITVOERINGSDIENSTEN OMGEVINGSRECHT Artikel 1 Begripsbepalingen In deze overeenkomst wordt verstaan onder: a. SBK: het Landelijk Sociaal Beleidskader regionale uitvoeringsdiensten

Nadere informatie

kantoor Den Haag Verbond van Verzekeraars Postbus AL DEN HAAG Geachte heer,

kantoor Den Haag Verbond van Verzekeraars Postbus AL DEN HAAG Geachte heer, kantoor Den Haag > 1 Postbus 30206 2500 GE 'S-GRAVENHAGE Telefoon 0800-0543 Telefax (088) 15 234 05 Kennisgroep CAO Verbond van Verzekeraars Postbus 93450 2509 AL DEN HAAG Datum 23 juli 2015 Uw kenmerk

Nadere informatie

Beleidsregels Re-integratievoorzieningen en eigen bijdrage voorzieningen 2015. Gemeente Wijdemeren. College van burgemeester en wethouders

Beleidsregels Re-integratievoorzieningen en eigen bijdrage voorzieningen 2015. Gemeente Wijdemeren. College van burgemeester en wethouders Beleidsregels Re-integratievoorzieningen en eigen bijdrage voorzieningen 2015 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Vastgesteld door

Nadere informatie

Onderhandelingsresultaat CAO

Onderhandelingsresultaat CAO Onderhandelingsresultaat De onderhandelaars van de SVB enerzijds en van Abvakabo FNV en CNV Publieke Zaak anderzijds, partijen bij de cao en het Sociaal Beleidskader (SBK) voor de SVB, zijn voor de nieuwe

Nadere informatie

Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties

Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Pre-ambule In de cao provincies 2012-2015 zijn uit oogpunt van goed werkgeverschap afspraken gemaakt over een sectorale regeling Van Werk Naar

Nadere informatie

Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid

Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid Beste Klant, Per 1 januari en 1 juli 2015 zullen er diverse wijzigingen plaatsvinden op het gebied van arbeidsrecht. Hiervan willen wij u graag op de hoogte brengen. De

Nadere informatie

BIJLAGE 5: SOCIAAL STATUUT VAN DE GEMEENTE HARDERWIJK

BIJLAGE 5: SOCIAAL STATUUT VAN DE GEMEENTE HARDERWIJK BIJLAGE 5: SOCIAAL STATUUT VAN DE GEMEENTE HARDERWIJK Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1:1 Definities In dit sociaal statuut wordt verstaan onder: ambtenaar: hij die door of vanwege de gemeente

Nadere informatie

Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011. Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8

Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011. Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8 Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011 Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8 Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING. Stichting Zonnehuisgroep Noord juni 2011. Doorlopend Sociaal Plan Pagina 1

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING. Stichting Zonnehuisgroep Noord juni 2011. Doorlopend Sociaal Plan Pagina 1 DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING Stichting Zonnehuisgroep Noord juni 2011 Doorlopend Sociaal Plan Pagina 1 Inhoud 1. Preambule... 5 2. Begripsbepalingen... 7 Werkgever... 7 Werknemer...

Nadere informatie

ECWGO/U201501192 Lbr. 15/057 CVA/ LOGA 15/11

ECWGO/U201501192 Lbr. 15/057 CVA/ LOGA 15/11 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft pensioenakkoord en salarismaatregelen 2015-2016 Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk ECWGO/U201501192 Lbr.

Nadere informatie

Incidentele Beloning. Vastgesteld op 12 oktober 2009. met het oog op het kind 1

Incidentele Beloning. Vastgesteld op 12 oktober 2009. met het oog op het kind 1 Incidentele Beloning Vastgesteld op 12 oktober 2009 Handtekening Handtekening Bestuurder Algemeen directeur met het oog op het kind 1 Inleiding Bij de oprichting van de stichting is het beloningsbeleid

Nadere informatie

3.2 Individueel KeuzeBudget

3.2 Individueel KeuzeBudget 3.2 Individueel KeuzeBudget Artikel 3.2.1 Algemeen 1. Voor de ambtenaar is er een IKB, dat door het bevoegd gezag wordt beheerd. 2. Het IKB wordt voorzien van in geldwaarde uitgedrukte aanspraken, welke

Nadere informatie

gelet op de resultaten van het overleg in de commissie voor het georganiseerd overleg;

gelet op de resultaten van het overleg in de commissie voor het georganiseerd overleg; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Delft. Nr. 115074 19 augustus 2016 Regeling 60-80-100 en Regeling 80-90-100 Het college van burgemeester en wethouders van Delft; gelet op de resultaten van

Nadere informatie

B CAO afspraken persoonlijk budget en extra budget

B CAO afspraken persoonlijk budget en extra budget B CAO afspraken persoonlijk budget en extra budget Looptijd CAO Bij de nadere uitwerking van de vernieuwing van de CAO UMC is ervan uitgegaan dat de eerstkomende CAO een looptijd van drie jaar en twee

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 juli 2015

Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 juli 2015 Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 juli 2015 Op 1 juli 2015 treedt het tweede deel van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in werking. Het ontslagrecht wordt gemoderniseerd, er is sneller sprake van passend

Nadere informatie

CONCEPT ONDERHANDELAARSRESULTAAT. SOCIAAL PLAN WEENER GROEP S-HERTOGENBOSCH, behorend bij het Ondernemingsplan 2008-2012

CONCEPT ONDERHANDELAARSRESULTAAT. SOCIAAL PLAN WEENER GROEP S-HERTOGENBOSCH, behorend bij het Ondernemingsplan 2008-2012 CONCEPT ONDERHANDELAARSRESULTAAT SOCIAAL PLAN WEENER GROEP S-HERTOGENBOSCH, behorend bij het Ondernemingsplan 2008-2012 MISSIE ONDERNEMINGSPLAN Weener Groep is de gemeentelijke uitvoeringsorganisatie die

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul; nr. verordening en beleidsregel Kinderopvang,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul; nr. verordening en beleidsregel Kinderopvang, De raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul; nr. verordening en beleidsregel Kinderopvang,, inzake gelet artikel 149 van

Nadere informatie

Het ontslagrecht per 1 juli 2015

Het ontslagrecht per 1 juli 2015 Het ontslagrecht per 1 juli 2015 Noordam Advocatuur mr. dr. A.J. Noordam Het Europese en Nederlandse arbeidsrecht biedt in grote mate bescherming aan de werknemer. Met name het ontslag van werknemers is

Nadere informatie

1. Hoofdlijn Tripartiete overeenkomst personele gevolgen passend onderwijs

1. Hoofdlijn Tripartiete overeenkomst personele gevolgen passend onderwijs Aan de besturen van de samenwerkingsverbanden WSNS en de REC s Aan de leden van de PO-raad Utrecht, 18 april 2013 De Tripartiete overeenkomst personele gevolgen passend onderwijs heeft betrekking op meerdere

Nadere informatie

B&W d.d. 11 februari 2014

B&W d.d. 11 februari 2014 B&W 14.0148 d.d. 11 februari 2014 Onderwerp Beleidsregel loonkostensubsidie 2014 Besluiten:Behoudens advies van de commissie 1. de beleidsregel Loonkostensubsidie 2014 vast te stellen. Perssamenvatting:

Nadere informatie