Sociale regeling 2014 SKOVV

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sociale regeling 2014 SKOVV"

Transcriptie

1 Sociale regeling 2014 SKOVV (16 januari 2014) Antoniusschool Barneveld Cuneraschool Rhenen Don Boscoschool Renkum Franciscusschool Ede Godfried Bomansschool Ede Kardinaal Alfrinkschool Wageningen Kleine Prins Ede Koning Davidschool Ede - Panta Rhei Ede St Alexanderschool Bennekom St Jozelschool Wageningen Toon Hermansschool Ede - Vita Vera Renkum Vuurvlinder Veenendaal

2 Sociale regeling 2014 SKOVV Aanleiding Aanleiding voor het opstellen van deze sociale regeling is de in het 'Bestuursformatieplan ' beschreven structurele daling van het leerlingaantal, bezuinigingen vanuit de rijksoverheid, aflopende subsidies, toegenomen kosten en de in de afgelopen jaren als gevolg daarvan verslechterde financiële positie van de stichting. Doel In schooljaar is daarom in overleg met de personeelsgeleding van de GMR besloten een sociale regeling op te stellen met als doel het bevorderen van vertrek van werknemers en daarmee voorkomen of verminderen van gedwongen ontslagen. Uitgangspunt hierbij is het behoud van kwaliteit. De werkgever streeft naar een juiste balans tussen organisatiebelang en belang van werknemers. Daartoe wordt de GMR geïnformeerd over de financiële stand van zaken en vindt overleg over het werknemersbelang plaats. Kaders Deze sociale regeling richt zich op vrijwillige externe mobiliteit en vermindering van benoemingsomvang. De regeling is van toepassing op alle medewerkers die op 1 januari 2014 zijn benoemd bij SKOVV in een dienstbetrekking voor onbepaalde tijd. De regeling gaat in op 1 februari 2014 en heeft een looptijd tot en met 31 december De regeling eindigt eerder zodra de werkgever vaststelt dat het beoogde doel is bereikt of het beschikbare budget is uitgeput. Voor het kalenderjaar 2014 is voor deze regeling een budget vastgesteld ter hoogte van maximaal Gebruikmaken van één of meer van de regelingen zoals beschreven in deze regeling, gebeurt op volgorde van aanmelding. Aanmelding kan uitsluitend d.m.v. het aanmeldformulier (bijlage). Alleen aanvragen waarvan aannemelijk is dat deze in voldoende mate bijdragen aan de beoogde doelstelling worden gehonoreerd. De werkgever beoordeelt daartoe elke aanvraag. De werkgever behoudt zich het recht voor een aanvraag die naar haar oordeel niet voldoet aan de beoogde doelstelling niet te honoreren. Zij zal haar besluit schriftelijk aan betrokkene motiveren. Sinds het schooljaar is een vacaturestop van toepassing. In specifieke gevallen kan toch sprake zijn van tijdelijke uitbreiding van formatie, bijvoorbeeld i.v.m. een additionele subsidie t.b.v. een specifiek doel of een formatieve frictie. Voortzetting In 2014 wordt in overleg met de personeelsgeleding van de GMR vastgesteld of, en in welke vorm, een vervolg aan deze regeling zal worden gegeven. De werkgever zal daartoe per regeling een overzicht bijhouden in welke mate erop gereageerd is, er gebruik van gemaakt is, welke kosten daarmee gemoeid zijn en wat het resultaat is geweest. Bekendmaking In een nieuwsbrief zal deze regeling aangekondigd worden bij de werknemers. In januari 2014 zal de regeling tegelijk met de jaarlijkse mobiliteitsinventarisatie aan de werknemers verstrekt worden. Werknemers kunnen contact opnemen met Martin van Duin de stafmedewerker personeel van SKOVV voor informatie of vragen over deze regeling. Ook kan op verzoek een afspraak op het stafbureau van SKOVV worden gepland. Daarnaast kan de stafmedewerker personeel ook op eigen initiatief een werknemer om een gesprek op het stafbureau verzoeken. Afspraken worden schriftelijk vastgelegd. Contactgegevens voor informatie vragen of het maken van een afspraak: of Sociale regeling 2014 SKOVV 1 Stichting katholiek Onderwijs Veluwe-Vallei

3 Definities Bevoegd gezag: De Stichting Katholiek Onderwijs Veluwe Vallei (SKOVV), in dit document ook genoemd als 'werkgever'. Bruto maandsalaris: Het bruto maandsalaris vermeerderd met de vakantietoeslag, de eindejaarsuitkering en eventueel de volgende toeslagen waarop de werknemer op grond van de CAO PO recht heeft: Uitlooptoeslag art Inkomenstoelage art Schaaluitloopbedrag art. 6.14a Toelage directeur art. 6.29a Functie: Een samenstel van feitelijk opgedragen werkzaamheden waarmee een werknemer is belast. Passende functie: Van een passende functie bij de werkgever is sprake indien: de functie-inhoud binnen de reële mogelijkheden redelijkerwijs aansluit bij de huidige werkzaamheden; de werkzaamheden aansluiten bij de persoonlijke kwaliteiten en omstandigheden van de werknemer; de inschaling van de nieuwe functie ten opzichte van de huidige functie maximaal 2 salarisschalen lager is. Verhuiskostenvergoeding: Maximale bedragen conform art. 7.1 lid 6 van de CAO PO 2013: 7.1 lid 6 De tegemoetkoming in de verhuiskosten omvat: a. Een tegemoetkoming in de gemaakte kosten van transport van de inboedel van de werknemer en zijn gezinsleden naar de nieuwe woning, waaronder begrepen de kosten van het in- en uitpakken van breekbare zaken en in de te maken reiskosten ter bezichtiging van woonruimte en in de eventuele opknapkosten aan de nieuwe woning en dubbele woonkosten, van in totaal het bedrag genoemd in bijlage A10 van deze CAO ( 2.188,55). b. Een forfaitaire tegemoetkoming voor alle andere direct uit de verhuizing voortvloeiende kosten vastgesteld op 12% van het jaarsalaris, volgens de bedragen genoemd in de bijlage A 10 van deze CAO (een minimum van en een maximum van 5.445). Verschil van twee salarisschalen: Voor een LA-functie is het verschil van 2 salarisschalen het huidige bruto maandsalaris minus het maximum bruto maandsalaris van schaal 7 ( prijspeil 1 januari 2013). Voor een LB-functie is het verschil van 2 salarisschalen het huidige bruto maandsalaris minus het maximum bruto maandsalaris van schaal 8 ( prijspeil 1 januari 2013). Werkgever: De Stichting Katholiek Onderwijs Veluwe Vallei (SKOVV). Werknemer: Degene die krachtens een akte van benoeming is aangesteld bij de werkgever in een dienstverband voor onbepaalde tijd of een tijdelijk dienstverband met uitzicht op een vast diensverband. Sociale regeling 2014 SKOVV 2 Stichting katholiek Onderwijs Veluwe-Vallei

4 Werkingssfeer en werkingsduur Werkingssfeer De sociale regeling is van toepassing op werknemers die op 1 januari 2014 bij inwerkingtreding van deze regeling een akte van benoeming voor onbepaalde tijd hebben bij de werkgever. Werknemers van werkgever kunnen uitsluitend van maatregelen uit deze sociale regeling gebruik maken als daarmee in voldoende mate een bijdrage wordt geleverd aan het doel, zoals hiervoor vermeld, een en ander ter beoordeling van de werkgever. Gebruikmaken van één of meer van de regelingen zoals beschreven in deze regeling, gebeurt op volgorde van aanmelding. Aanmelding kan uitsluitend d.m.v. het aanmeldformulier (bijlage). Deze regeling is van toepassing voor zover de CAO primair onderwijs en overige wet- en regelgeving deze niet in de weg staat. Werkingsduur De sociale regeling is geldig vanaf 1 februari 2014 tot en met 31 december Individuele rechten voortvloeiend uit deze sociale regeling blijven van kracht ook nadat de werkingsduur van deze sociale regeling is verstreken. Algemene bepalingen en voorwaarden Verantwoordelijkheid werkgever De werkgever is verantwoordelijk voor de uitvoering van de sociale regeling en spant zich in de regeling op een zorgvuldige en transparante wijze uit te voeren. De werkgever draagt er zorg voor dat er een zodanig samenspel plaatsvindt dat er sprake is van een optimaal evenwicht tussen de belangen van de organisatie en belangen van de werknemers. Tevens zal de werkgever een overzicht bijhouden waarop per maatregel wordt bijgehouden: het aantal reacties de vragen wat is geëffectueerd wat waren de kosten wat heeft het de organisatie opgebracht Verantwoordelijkheid werknemer De werknemer die een beroep doet op een financiële maatregel uit de sociale regeling, zal de werkgever voorzien van de ter zake doende informatie en gegevens. Fiscale afwikkeling Alle in de sociale regeling genoemde vergoedingen zijn tenzij uitdrukkelijk anders vermeld bruto vergoeding. De werkgever zal de wettelijke verplichte inhoudingen uitvoeren. Vergoedingen worden slechts onbelast uitgekeerd voor zover de fiscale en/of sociale wetgeving zich hiertegen niet verzet. De werkgever informeert de werknemers die het betreffen over de fiscale consequenties, voor zover zij daar kennis van heeft. Combinatie van regelingen De werknemer kan in principe slechts gebruik maken van één van de regelingen genoemd in deze sociale regeling. Hierop zijn de volgende uitzonderingen mogelijk: 1. Regeling 9 Sollicitatieverlof Regeling 10 Verkorten opzegtermijn Regeling 11 Kwijtschelding studiekosten kunnen alle drie gecombineerd worden met een van de andere regelingen. 2. Regeling 13 Loopbaanadvies Regeling 14 Scholing Regeling 15 Outplacement kunnen met elkaar gecombineerd worden. Sociale regeling 2014 SKOVV 3 Stichting katholiek Onderwijs Veluwe-Vallei

5 Het maximale gezamenlijke bedrag bij gebruikmaking van de regelingen onder punt 2 is: bij een dienstverband van minder dan 10 jaar bij een dienstverband van 10 tot 20 jaar bij een dienstverband van 20 jaar of langer. Uitvoering Elk regeling die op grond van deze sociale regeling met een individuele werknemer wordt aangegaan, zal altijd persoonlijk met de betrokken werknemer worden besproken en tevens schriftelijk worden vastgelegd. Bezwaar Indien een door een medewerker gevraagde regeling niet wordt gehonoreerd of met een lager bedrag dan gevraagd, kan de medewerker hiertegen bij het bevoegd gezag bezwaar maken en om herbeoordeling van de aanvraag verzoeken. Dit bezwaar en verzoek dient binnen veertien dagen na ontvangst van de schriftelijke afwijzing met redenen omkleed schriftelijk ingediend te worden bij het bevoegd gezag. Overigens blijven alle in de CAO primair onderwijs en de wet geregelde klachten-, beroeps- en bezwaarprocedures op deze regeling van kracht. Regelingen 1. Vertrekpremie Werknemers die vrijwillig vertrekken en te kennen geven volledig en finaal afstand te willen doen van het recht op een uitkering en bovenwettelijke uitkering (BWOO) hebben recht op een vertrekpremie. Voorwaarde hierbij is dat de werknemer een ontslagbrief indient bij de werkgever, waarbij duidelijk wordt aangegeven dat het ontslag op eigen verzoek plaatsvindt. De vertrekpremie bedraagt: a. 100% van 3 bruto maandsalarissen wanneer het vertrek plaatsvindt met ingang van 1 augustus 2014; b. 50% van 3 bruto maandsalarissen wanneer het vertrek plaatsvindt op een andere datum dan 1 augustus Vrijwillige werktijdvermindering Werknemers hebben de mogelijkheid om op vrijwillige basis de betrekkingsomvang te verminderen. De werknemer ontvangt voor de vrijwillige werktijdvermindering een eenmalige bruto premie. De premie wordt berekend door het bruto maandsalaris van de oorspronkelijke betrekkingsomvang te verminderen met het bruto maandsalaris dat behoort bij de nieuwe betrekkingsomvang. De premie bedraagt: a. 100% van 3 keer het verschil tussen het bruto maandsalaris van de oorspronkelijke betrekkingsomvang en het bruto maandsalaris dat behoort bij de nieuwe betrekkingsomvang wanneer de vermindering plaatsvindt met ingang van 1 augustus 2014; b. 50% van 3 keer het verschil tussen het bruto maandsalaris van de oorspronkelijke betrekkingsomvang en het bruto maandsalaris dat behoort bij de nieuwe betrekkingsomvang wanneer het vermindering plaatsvindt op een andere datum dan 1 augustus De werkgever wil vanuit oogpunt van kwaliteit een te geringe betrekkingsomvang voorkomen en stelt daarom vast dat werktijdvermindering kan plaatsvinden tot een resterende ondergrens van vier dagdelen per week. 3. Werktijdvermindering/beëindiging dienstverband en ouderschapsverlof Voor werknemers die ouderschapsverlof hebben opgenomen, vervalt de terugbetalingsverplichting bij de keuze voor werktijdvermindering of beëindiging van het dienstverband. Sociale regeling 2014 SKOVV 4 Stichting katholiek Onderwijs Veluwe-Vallei

6 4. Loonsuppletie Een werknemer die op eigen kracht een functie elders aanvaardt op een lager salarisniveau kan aanspraak maken op loonsuppletie. Deze suppletie bedraagt maximaal de vergoeding van het verschil van twee salarisschalen voor de periode van maximaal 12 maanden. De loonaanvulling wordt slechts betaald over een gelijkwaardige werktijdfactor als de werknemer bij werkgever had op het moment van vertrek. 5. Proeftijd Als een werknemer aansluitend op de beëindiging van het dienstverband elders een betrekking heeft gevonden waarvoor een proeftijd geldt, dan heeft de werknemer terugkeerrecht binnen de oorspronkelijke bestuursbenoeming ingeval de arbeidsovereenkomst met de nieuwe werkgever tijdens of aan het einde van de proeftijd wordt beëindigd. De maximale duur van de proeftijd is twee maanden. Het terugkeerrecht kan slechts geëffectueerd worden op het moment dat daadwerkelijk vacatureruimte beschikbaar is. Indien er een beroep wordt gedaan op het terugkeerrecht en er is op dat moment geen functie op hetzelfde niveau beschikbaar, dan zal de werkgever zich gedurende een jaar maximaal inspannen om terugkeer van de werknemer in een passende functie z.s.m. te realiseren. Wanneer de terugkeerrecht in de proeftijd wordt geëffectueerd, vindt restitutie dan wel verrekening plaats van eventuele ontvangen vergoedingen of premies op grond van deze sociale regeling. 6. Terugkeerrecht Als een werknemer aansluitend op de beëindiging van het dienstverband op eigen initiatief een tijdelijke arbeidsovereenkomst aangaat met een andere werkgever, dan heeft de werknemer terugkeerrecht bij de werkgever na beëindiging van de arbeidsovereenkomst elders. Een werknemer kan aanspraak maken op het terugkeerrecht tot maximaal één jaar na beëindiging van het dienstverband bij SKOVV. Het terugkeerrecht kan slechts geëffectueerd worden op het moment dat daadwerkelijk vacatureruimte beschikbaar is. Indien een beroep wordt gedaan op het terugkeerrecht en er is op dat moment geen functie op hetzelfde niveau beschikbaar, dan zal de werkgever zich gedurende een jaar maximaal inspannen om terugkeer van de werknemer in een passende functie te realiseren. De werknemer dient de wens van terugkeer uiterlijk twee maanden vóór de beëindiging van de arbeidsovereenkomst met de nieuwe werkgever schriftelijk aan werkgever (= SKOVV) te melden. Eventuele ontvangen vergoedingen of premies op grond van deze sociale regeling worden gerestitueerd dan wel verrekend. 7. Stage Ten behoeve van het verkrijgen van een betrekking buiten SKOVV kan de werknemer in de gelegenheid worden gesteld elders stage te lopen met behoud van salaris, zulks ter beoordeling van de werkgever. Aard en omvang worden ondermeer bepaald door de reële mogelijkheid tot in- of externe herplaatsing. De maximale duur is in beginsel drie maanden. Bij het verkrijgen van een stagevergoeding, wordt deze vergoeding door de werknemer/ het stagebedrijf overgemaakt naar werkgever. 8. Onbetaald verlof Werknemers die zich wensen te oriënteren op een carrière buiten SKOVV, kunnen voor een periode van maximaal een jaar gebruik maken van de mogelijkheid tot buitengewoon onbezoldigd verlof conform artikel 8.11 van de CAO PO. De werkgever vergoed aan de werknemer gedurende de verlofperiode het werkgevers- en werknemersdeel van de pensioenpremie. 9. Sollicitatieverlof De werknemer kan op diens verzoek ondersteund worden bij het schrijven van sollicitatiebrieven of bij de voorbereiding op het voeren van een sollicitatiegesprek. Aan de werknemer die extern solliciteert, zal hiertoe na overleg met de werkgever buitengewoon verlof worden verleend met behoud van salaris conform artikel 8.7 of 8.8 van de CAO PO. Sociale regeling 2014 SKOVV 5 Stichting katholiek Onderwijs Veluwe-Vallei

7 10. Verkorten opzegtermijn Indien het voor het aanvaarden van een functie buiten SKOVV noodzakelijk of wenselijk is dan zal van voor de werknemer geldende opzegtermijn worden afgeweken in voor de werknemer gunstige zin. 11. Kwijtschelding studiekosten Werknemers krijgen bij het verlaten van de organisatie kwijtschelding van eventuele studiekosten die zijn vergoed door de werkgever. Voor werknemers die de organisatie verlaten en waarvan de lerarenbeurs wordt teruggevorderd wegens vertrek uit het onderwijs, geldt dat deze kosten voor rekening van de werkgever komen. 12. Tegemoetkoming in verhuiskosten Een werknemer die elders een betrekking aanvaardt en die als gevolg daarvan moet verhuizen en die hiervoor geen of een lagere vergoeding van de nieuwe werkgever ontvangt, heeft recht op een verhuiskostenvergoeding. De verhuiskostenvergoeding bedraagt maximaal de bedragen genoemd in artikel 7.1 lid 6a en 6b van de CAO PO minus de ontvangen vergoeding van de nieuwe werkgever. Voor de uitvoering van de regeling wordt gehandeld conform de CAO PO. 13. Loopbaanadvies Een werknemer die zich wil heroriënteren op zijn loopbaan, kan gebruikmaken van een loopbaanadvies door een gespecialiseerd bureau. Met de werknemer wordt een termijn afgesproken waarbinnen het loopbaanadvies plaatsvindt en over het maximaal te vergoeden bedrag. 14. Scholing Ten behoeve van het vergroten van de inzetbaarheid van de werknemers (het versterken van het perspectief op een passende functie binnen of buiten SKOVV), kan een werknemer een gemotiveerd verzoek doen tot het volgen van scholing. Er moet een reële kans bestaan dat deze scholing bijdraagt aan het met deze sociale regeling bedoelde doel. Een en ander ter beoordeling aan de werkgever. Scholing t.b.v. inzetbaarheid voor een andere functie binnen SKOVV wordt in het kader van deze regeling alleen gehonoreerd indien er naar het oordeel van de werkgever voldoende perspectief is voor invulling door betrokkene van een binnen de organisatie vrijkomende en her te bezetten functie. De scholing dient derhalve bij te dragen aan de doelstelling van deze sociale regeling. Met de werknemer wordt een termijn afgesproken waarbinnen de scholing plaatsvindt en over het maximaal te vergoeden bedrag. Wanneer de scholing zonder goed gevolg wordt afgelegd, dan wel wordt gestaakt, dienen de kosten door de werknemer te worden terugbetaald. 15. Outplacement Een werknemer kan een verzoek indienen bij de werkgever voor het starten van een outplacementtraject. Voorwaarde hierbij is dat er een reële kans moet bestaan op het vinden van een andere werkkring. Het outplacementtraject wordt uitgevoerd met inachtneming van de bepalingen die het Participatiefonds hiervoor heeft afgegeven en vindt plaats door een gespecialiseerd bureau. 16. Initiatief werknemer Indien een werknemer een voorstel heeft dat bijdraagt aan de doelstelling van deze regeling, maar niet valt onder een van de genoemde maatregelen, kan dit voorstel in aanmerking komen voor deze regeling. De werkgever beoordeelt in een dergelijk geval of het initiatief past binnen de regeling en in voldoende mate bijdraagt aan de doelstelling en bepaalt of deze wordt gehonoreerd en welk bedrag daarvoor dan beschikbaar wordt gesteld. Sociale regeling 2014 SKOVV 6 Stichting katholiek Onderwijs Veluwe-Vallei

8 Sociale regeling SKOVV 2014 aanmeldformulier Naam werknemer: School: Wil gebruikmaken van regeling (regelingnummer vermelden): Motivering: Datum: Ondertekening: Het aanmeldformulier s.v.p. ondertekenen en gescand mailen aan de stafmedewerker personeel via Na ontvangst wordt contact met u opgenomen. Na overleg zal een besluit worden genomen en ontvangt u schriftelijk reactie. 1 1 Aanmeldingen worden behandeld op volgorde van ontvangst. De regeling eindigt zodra de werkgever vaststelt dat het beoogde doel is bereikt of het beschikbare budget is uitgeput. Alleen aanvragen waarvan aannemelijk is dat deze in voldoende mate bijdragen aan de beoogde doelstelling worden gehonoreerd. De werkgever beoordeelt daartoe elke aanvraag en behoudt zich het recht voor een aanvraag die naar haar oordeel niet voldoet aan de beoogde doelstelling niet te honoreren. Zij zal haar besluit schriftelijk aan betrokkene motiveren. Sociale regeling 2014 SKOVV aanmeldformulier Stichting Katholiek Onderwijs Veluwe-Vallei

Samen maken we het verschil

Samen maken we het verschil Sociale regeling 2015 SKOVV (30 januari 2015) (versie 23 juni 2009) Samen maken we het verschil Antoniusschool Barneveld Cuneraschool Rhenen Don Boscoschool Renkum Franciscusschool Ede Godfried Bomansschool

Nadere informatie

Sociaal plan. Sociaal plan 2012-2014 Omnisscholen (versie 2 n.a.v. dgo 26-09-2012) Sociaal plan Omnisscholen - 1 -

Sociaal plan. Sociaal plan 2012-2014 Omnisscholen (versie 2 n.a.v. dgo 26-09-2012) Sociaal plan Omnisscholen - 1 - Sociaal plan 2012-2014 Omnisscholen (versie 2 n.a.v. dgo 26-09-2012) Sociaal plan Omnisscholen - 1 - Omnisscholen (openbaar onderwijs van de gemeente Borsele) 10141 Postbus 1 4450 AA Heinkenszand Sociaal

Nadere informatie

Dé formatiestrategie voor schoolbesturen: regie!

Dé formatiestrategie voor schoolbesturen: regie! Dé formatiestrategie voor schoolbesturen: regie! Veel schoolbesturen in het primair onderwijs gaan de leerlingendaling nu echt goed voelen. Maatregelen zijn nodig om de inkomsten en uitgaven met elkaar

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN BANENPLAN PON

SOCIAAL PLAN BANENPLAN PON 1 SOCIAAL PLAN BANENPLAN PON 2014 1-4-2014 TOT 1-1-2015 ONDERHANDELAARSAKKOORD 2 Inleiding Directe aanleiding voor het opstellen van een Sociaal Plan is het ontbreken van instroom van jong personeel bij

Nadere informatie

Sociaal Statuut Esprit Scholen

Sociaal Statuut Esprit Scholen Sociaal Statuut Esprit Scholen > Tevens Sociaal Plan Mundus, opgenomen in hoofdstuk 7 November 2014, versie 2 Vastgesteld College van Bestuur dd Inhoudsopgave 1 Preambule... 4 1.1 Inleiding... 4 1.1.1

Nadere informatie

Van werk naar werk. Sociaal Statuut. Ambtelijke fusie waterschap Veluwe en waterschap Vallei & Eem 1 januari 2012

Van werk naar werk. Sociaal Statuut. Ambtelijke fusie waterschap Veluwe en waterschap Vallei & Eem 1 januari 2012 Sociaal Statuut Ambtelijke fusie waterschap Veluwe en waterschap Vallei & Eem 1 januari 2012 Vastgesteld in de commissie voor Bijzonder Georganiseerd Overleg op 2 februari 2011 en bekrachtigd door de Algemene

Nadere informatie

Sociale Regeling GROLSCHE BIERBROUWERIJ NEDERLAND B.V. 1 mei 2015-31 december 2015

Sociale Regeling GROLSCHE BIERBROUWERIJ NEDERLAND B.V. 1 mei 2015-31 december 2015 Sociale Regeling GROLSCHE BIERBROUWERIJ NEDERLAND B.V. 1 mei 2015-31 december 2015 ifale versie 22 april 2015 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Algemeen 2.1 Werkingsduur/looptijd 2.2 Werkingssfeer 2.3 Wijziging

Nadere informatie

BIJLAGE 11. Sociaal plan Ten Boer ten behoeve van model Ten Boer - Groningen

BIJLAGE 11. Sociaal plan Ten Boer ten behoeve van model Ten Boer - Groningen BIJLAGE 11 Sociaal plan Ten Boer ten behoeve van model Ten Boer - Groningen Versie 26 juni 2006 Inhoudsopgave Ten Boer, 26 juni 2006...1 Inhoudsopgave...2 Toepassing sociaal plan... 4 1 Begripsbepalingen...

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 1 januari 2013-1 januari 2015

SOCIAAL PLAN 1 januari 2013-1 januari 2015 SOCIAAL PLAN 1 januari 2013-1 januari 2015 Woonzorggroep Samen Jacob Ruysdaellaan 30 1741 KW Schagen 1 INLEIDING Woonzorggroep Samen hecht grote waarde aan goed werkgeverschap en streeft vanuit die gedachte

Nadere informatie

Bedrijfsonderdeel / afdeling waarop dit document betrekking heeft

Bedrijfsonderdeel / afdeling waarop dit document betrekking heeft Sociaal Plan Soort document Kies uit: - Beleidsnotitie Doel Bedrijfsonderdeel / afdeling waarop dit document betrekking heeft Kies uit: - Organisatie breed Het waarborgen van de rechtszekerheid voor medewerkers

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan Organisatieontwikkeling. 1 april 2012

Doorlopend Sociaal Plan Organisatieontwikkeling. 1 april 2012 Doorlopend Sociaal Plan Organisatieontwikkeling 1 april 2012 INHOUDSOPGAVE 1 Preambule...3 2 Begripsbepalingen...4 3 Algemene bepalingen...6 4 Regels bij organisatieverandering...7 4.1 Organisatiestructuur

Nadere informatie

Maatregelen voor het opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV. Met opmaak: Nederlands (standaard)

Maatregelen voor het opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV. Met opmaak: Nederlands (standaard) Maatregelen voor het opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV Met opmaak: Nederlands (standaard) Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Doelstelling en werkingssfeer 3 Looptijd 4 Definities 4 Hardheidsclausule

Nadere informatie

Plan Sociale maatregelen ID-medewerkers

Plan Sociale maatregelen ID-medewerkers Verantwoordelijk manager: Susanne Plass Pagina 1 van 31 DEEL A. Tandem / Bijlage 2. Plan Sociale maatregelen ID-medewerkers 1. INLEIDING 2. DEFINITIES 3. ALGEMENE BEPALINGEN 4. MOBILITEITSBEVORDERENDE

Nadere informatie

Sociaal statuut. Waterschap Rijn en IJssel

Sociaal statuut. Waterschap Rijn en IJssel BIJLAGE 1 Sociaal statuut Waterschap Rijn en IJssel (1 januari 2014 tot 1 januari 2016) INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Algemeen 5 Artikel 1 Begripsbepalingen. 5 Artikel 2 Leeswijzer 7 Artikel 3

Nadere informatie

MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3

MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3 MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3 Inleiding Schakelring heeft nu en de komende jaren te maken met fundamentele ontwikkelingen in welzijn en zorg, die continue aanpassingen en vernieuwingen

Nadere informatie

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Gelet op artikel 55u, van het Besluit algemene rechtspositie politie: Besluit

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Gelet op artikel 55u, van het Besluit algemene rechtspositie politie: Besluit Regeling van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties inhoudende de vaststelling van een landelijk sociaal statuut Nederlandse politie De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Nadere informatie

Sociaal Plan. Van Hoogevest Bouw Onderhoud & Renovatie. Van Werk Naar Werk. Afslanking van het bouwbedrijf. en het mobiliteitsplan

Sociaal Plan. Van Hoogevest Bouw Onderhoud & Renovatie. Van Werk Naar Werk. Afslanking van het bouwbedrijf. en het mobiliteitsplan Sociaal Plan Afslanking van het bouwbedrijf Van Hoogevest Bouw Onderhoud & Renovatie en het mobiliteitsplan Van Werk Naar Werk INHOUDSOPGAVE 2 1. Inleiding pag. 3 1.1 Definities 2. Uitgangspunten pag.

Nadere informatie

C O N C E P T. Sociaal Plan 2014 Novum Nieuws

C O N C E P T. Sociaal Plan 2014 Novum Nieuws C O N C E P T Sociaal Plan 2014 Novum Nieuws 15 september 2014 tot en met 31 december 2014 C O N C E P T Sociaal Plan Novum Nieuws 2014 1 Inhoud I. Inleiding II. Werkingssfeer III. Werkingsduur IV. Definities

Nadere informatie

BIGA Groep B.V. Collectieve arbeidsovereenkomst. 1 januari 2015 tot 1 januari 2017

BIGA Groep B.V. Collectieve arbeidsovereenkomst. 1 januari 2015 tot 1 januari 2017 BIGA Groep B.V. Collectieve arbeidsovereenkomst 1 januari 2015 tot 1 januari 2017 1 Colofon Organisatie Biga Groep Bezoekadres Thorbeckelaan 3 Postadres Postbus 164 3700 AD Zeist Telefoon 030 8503200 Fax

Nadere informatie

Sociaal Statuut voor de herindeling van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen

Sociaal Statuut voor de herindeling van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen Sociaal Statuut voor de herindeling van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen Inhoud Hoofdstuk 1 Algemeen Blz. 2 Hoofdstuk 2 Algemene uitgangspunten van het sociaal Blz. 5 beleid Hoofdstuk 3 Inrichting

Nadere informatie

Sociaal Statuut Hefpunt 2014 / 2017

Sociaal Statuut Hefpunt 2014 / 2017 Sociaal Statuut Hefpunt 2014 / 2017 9 september2014 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemeen 3 Artikel 1.1 Begripsbepalingen 3 Artikel 1.2 Werkingssfeer en doelstelling 5 Artikel 1.3 Informatieverstrekking

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan Ziekenhuis Bernhoven 2008-2013

Doorlopend Sociaal Plan Ziekenhuis Bernhoven 2008-2013 Doorlopend Sociaal Plan Ziekenhuis Bernhoven 2008-2013 doorlopend sociaal plan versie definitief 15 november 2008 1 Ondergetekenden: De stichting ziekenhuis Bernhoven gevestigd te Bernheze, te noemen de

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Landelijke Publieke Omroepen 1 juni 2010 t/m 30 juni 2013 verlengd t/m 31 december 2013 hierna verlengd t/m 31 december 2014

SOCIAAL PLAN. Landelijke Publieke Omroepen 1 juni 2010 t/m 30 juni 2013 verlengd t/m 31 december 2013 hierna verlengd t/m 31 december 2014 SOCIAAL PLAN Landelijke Publieke Omroepen 1 juni 2010 t/m 30 juni 2013 verlengd t/m 31 december 2013 hierna verlengd t/m 31 december 2014 Preambule... 4 Artikel 1 Definities... 6 a) Werkgever... 6 b) Werknemer...

Nadere informatie

Ondersteunende afdelingen

Ondersteunende afdelingen SOCIAAL PLAN Ondersteunende afdelingen 2005-2006 Stichting Van Hall Larenstein INHOUD pagina Inhoud 1 1. Inleiding 2 2. Faciliteiten gedurende fase 1 3 3. Faciliteiten gedurende fase 2 6 4. Herplaatsing

Nadere informatie

1 november 2010 tot 1 januari 2012

1 november 2010 tot 1 januari 2012 Algemene Bank-CAO 1 november 2010 tot 1 januari 2012 Algemene Bank-CAO collectieve arbeidsovereenkomst voor de periode 1 november 2010 tot 1 januari 2012 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK l ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

RECHTSPOSITIEREGLEMENT VOOR PASTORAAL WERKERS IN HET BISDOM VAN...

RECHTSPOSITIEREGLEMENT VOOR PASTORAAL WERKERS IN HET BISDOM VAN... RECHTSPOSITIEREGLEMENT VOOR PASTORAAL WERKERS IN HET BISDOM VAN... 1 januari 2015 Voorbericht bij de uitgave d.d. 1 januari 2015 Met deze editie van het Rechtspositiereglement is het RPW geactualiseerd.

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen (NAK) De ondergetekenden: Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad

Nadere informatie

Algemeen 1. Wat is het bevoegd gezag?

Algemeen 1. Wat is het bevoegd gezag? Algemeen 1. Wat is het bevoegd gezag? Voor militairen is dat de bevelhebber van het krijgsmachtdeel waartoe zij behoren en voor burgerambtenaren is dit afhankelijk van waar zij werkzaam zijn/waren. Bij

Nadere informatie

Cao Nederlandse Universiteiten 1 januari 2015 t/m 1 juli 2016

Cao Nederlandse Universiteiten 1 januari 2015 t/m 1 juli 2016 Cao Nederlandse Universiteiten 1 januari 2015 t/m 1 juli 2016 1 januari 2015 1 juli 2016 1 Inhoud Partijen en karakter cao 4 Preambule 5 Hoofdstuk 1 Algemeen 6 Paragraaf 1 Algemene bepalingen 6 Paragraaf

Nadere informatie

Sociaal Plan Kenniscentra Beroepsonderwijs Bedrijfsleven

Sociaal Plan Kenniscentra Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Sociaal Plan Kenniscentra Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Sociaal Plan WKBB, versie 27 november 2014 1 Sociaal Plan Kenniscentra Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Inleiding Als gevolg van de in het Regeerakkoord

Nadere informatie