@ FLANKEREND MOBILITEITSBELEID STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS ENSCHEDE. 15 mei 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "@ FLANKEREND MOBILITEITSBELEID STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS ENSCHEDE. 15 mei 2013"

Transcriptie

1 @ FLANKEREND MOBILITEITSBELEID STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS ENSCHEDE 15 mei 2013

2 INHOUDSOPGAVE Inhoud 1. INLEIDING AANLEIDING FLANKEREND MOBILITEITSBELEID 1 2. OVEREENKOMST ARTIKEL 1: DEFINITIES ARTIKEL 2: WERKINGSSFEER EN WERKINGSDUUR ARTIKEL 3: ALGEMENE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN ARTIKEL 4: VACATURESTOP ARTIKEL 5: UITGANGSPUNTEN Flankerend mobiliteitsbeleid ARTIKEL 6: INSTRUMENTEN Voorstellen door de werknemer Vrijwillige uitstroom medewerkers Loopbaanadvies en outplacementbegeleiding Om-, her- en bijscholing Sollicitatietraining Sabbatical periode Individueel begeleidingsplan Detachering 10

3 2.6.9 Eigen bedrijf Terugkeergarantie Tijdelijke plaatsing bij conventbesturen Vertrekpremie zonder terugkeergarantie van werknemers Vrijwillige werktijdvermindering Aanpassing werktijdfactor in overeenstemming met een afgeronde dagdelen Ouderschapsverlof Loonsuppletie Vrijwillige overstap naar de vervangingspool Referentie LinkedIn of vergelijkbare referentie op sociale media Anticumulatie Samenloop van regelingen ARTIKEL 7: MOBILITEIT ARTIKEL 8: BEZWAAR ARTIKEL 9: HARDHEIDSCLAUSULE ARTIKEL 10: COMMUNICATIEPLAN ONDERTEKENING BIJLAGEN Bijlage 1: bezwarenprocedure 18

4 1. INLEIDING Stichting Katholiek Onderwijs Enschede (St. KOE) voert het bevoegd gezag over 16 basisscholen en 1 speciale school voor basisonderwijs. De stichting gaat vanwege en sterk veranderende werkomgeving een turbulente tijd tegemoet. 1.1 AANLEIDING FLANKEREND MOBILITEITSBELEID St. KOE heeft al enige jaren een negatief exploitatieresultaat. Het resultaat in de meerjarenbegroting loopt van -1,2 miljoen in 2013 op naar -2,8 miljoen in Bij ongewijzigd beleid loopt de continuïteit van de stichting binnen enkele jaren gevaar. St. KOE heeft structureel teveel verplichtingen in relatie tot de bekostiging. Dit komt door: 1. een substantiële daling de afgelopen jaren van het aantal leerlingen met als gevolg een daling van inkomsten. De lumpsumvergoedingen zijn immers gebaseerd op het aantal leerlingen. 2. dalende inkomsten vanwege wijzigingen in de reguliere lumpsumbekostiging en afschaffing van structurele subsidies. St. KOE ontvangt op dit moment onder meer middelen voor onderwijsondersteunend personeel voor de scholen ( ,67 per brinnummer). De subsidie loopt door tot 1 augustus Tot 1 augustus 2012 bedroeg de subsidie per school en zou per die datum aflopen. Er is echter besloten de subsidie te verlengen, maar er wel een korting van 17% op toe te passen. 3. Het aantal gewichtenkinderen is sterk afgenomen door aangepaste regelgeving door OCW. Dit heeft een sterke daling van structurele formatieve middelen als gevolg gehad. 4. Wegvallen van de middelen voor onderwijstijdverlenging. 5. Onvoldoende compensatie, door OCW, van gestegen werkgeverslasten 6. Personele inzet bij de St. KOE St. KOE hanteert ontslagbeleid en heeft op de dalende inkomsten geanticipeerd door in 2010 een vacaturestop in te stellen voor het onderwijzend personeel. Tot op heden is nog geen personeel met een vast dienstverband in het risicodragend deel van de formatie (rddf) geplaatst en heeft er nog geen gedwongen ontslag plaatsgevonden. Omdat uit de meerjarenbegroting blijkt dat eind 2014 de financiële ruimte nog maar beperkt is en de kengetallen laten zien dat de personeelslasten ten opzichte van de totale baten van ruim 87% in 2011 al in 2014 tot ver boven de 90% gaan stijgen, plaatst St. KOE met ingang van 1 augustus 2013 personeel in het rddf. Indien er geen of onvoldoende natuurlijk verloop is in het schooljaar , volgt voor de in het rddf geplaatste medewerkers ontslag op 1 augustus

5 De ontslagruimte is het verschil in baten tussen 31 juli en 1 augustus van hetzelfde jaar. Op basis van bovenstaande heeft op 19 april tussen St. KOE en de vakcentrales voor overheidsen onderwijspersoneel een verkennend decentraal georganiseerd overleg plaatsgevonden (DGO). Daarbij zijn mogelijkheden onderling verkend en grenzen bepaald. Doel was zoveel mogelijk gedwongen ontslag (op basis van ontslagruimte) te voorkomen met gebruikmaking van mogelijkheden in de vigerende CAO en regels van het Participatiefonds. Op basis van het gesprek concludeert St. KOE dat er vooralsnog op basis van flankerend beleid haar doelstellingen te bereiken zijn. Die doelstellingen zijn: 1. Voorkomen van zoveel mogelijk gedwongen ontslag 2. Zo snel mogelijk te komen tot een personeelssterkte die passend is voor de inkomsten de komende jaren 3. Zo spoedig mogelijk weer in omstandigheden te komen dat aanwas van jong personeel mogelijk te maken (omdat er weer vacatureruimte mogelijk is) St. KOE wil dus gedwongen ontslag per 1 augustus 2014 zoveel mogelijk voorkomen en kiest er daarom voor met de GMR een flankerend mobiliteitsbeleid af te spreken met diverse vertrek bevorderende maatregelen. Deze afspraken gelden als zogenaamd flankerend beleid. 2

6 2. OVEREENKOMST Stichting Katholiek Onderwijs Enschede, gevestigd te Enschede, en PGMR van de Stichting Katholiek Onderwijs Enschede Overwegende dat, het doel van dit flankerend mobiliteitsbeleid is de gevolgen van de noodzakelijke reductie van de personeelsformatie adequaat op te vangen, door het stimuleren van vrijwillig vertrek en het bevorderen van externe en interne mobiliteit; dit flankerend mobiliteitsbeleid aansluit op de vigerende CAO-PO en wet- en regelgeving; in overleg met de PGMR een vacaturestop afgekondigd is. Deze vacaturestop kan alleen in overleg met de PGMR worden opgeheven; de aangeboden financiële regelingen pro rato op basis van 1 fte zijn en op basis van de huidige betrekkingsomvang; de loonkosten en daarmee verband houdend aantal fte leidend zijn bij het bepalen van de realisatie van de doelstelling om tot reductie van personeelsomvang te komen; werknemers alleen gebruik kunnen maken van dit flankerend mobiliteitsbeleid waar zij een bijdrage leveren aan de noodzakelijke reductie. Directie en OOP-formatie geen gebruik kan maken van de maatregelen in dit flankerend mobiliteitsbeleid, tenzij dit aantoonbaar leidt tot reductie van het overschot dat er nu is in de reguliere OP-formatie Komen het volgende overeen: 2.1 ARTIKEL 1: DEFINITIES Bevoegd gezag Het bestuur van Stichting Katholiek Onderwijs Enschede (hierboven ook genoemd als werkgever ). De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad De functionerende gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de scholen die onder het bevoegd gezag valt. Functie Het samenstel van werkzaamheden dat door de werknemer voortvloeiende uit zijn dienstverband moet worden verricht (op grond van de functiebeschrijving of de normfunctie). 3

7 Jaarsalaris 12 x het bruto maandsalaris van januari, inclusief verlofregelingen, vermeerderd met vakantietoeslag, eindejaarsuitkering en eventuele toeslagen waar de werknemer op grond van de vigerende CAO-PO recht op heeft. Passende functie Van een passende functie bij de werkgever is sprake indien: de functie-inhoud binnen de reële mogelijkheden redelijkerwijs aansluit bij de huidige werkzaamheden; de werkzaamheden aansluiten bij de persoonlijke kwaliteiten en omstandigheden van de werknemer; de inschaling van de nieuwe functie ten opzichte van de huidige functie maximaal twee salarisschalen lager is gebaseerd op de vigerende CAO-PO; Sociaal plan De verdere uitwerking van het sociaal beleid binnen de kaders van de CAO-PO. Flankerend mobiliteitsbeleid Beleid omvattende een breed pakket aan maatregelen voor diegene die nadelige consequenties ondervinden als gevolg van de vaststelling en uitvoering van het reorganisatieplan. In dit beleid geeft de werkgever aan op welke wijze de sociale en financiële gevolgen worden opgevangen voor de werknemers die als boventallig zijn aangemerkt of zich vrijwillig melden om gebruik te maken van de mobiliteitsbevorderende instrumenten. Werkgever Stichting Katholiek Onderwijs Enschede, veelal afgekort en verder te noemen St. KOE. Werknemer De persoon waarop krachtens een besluit van de werkgever de CAO-PO als rechtspositieregeling van toepassing is verklaard. 2.2 ARTIKEL 2: WERKINGSSFEER EN WERKINGSDUUR Werkingssfeer Dit flankerend mobiliteitsbeleid is van toepassing op werknemers die op de ingangsdatum van dit plan een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of onbepaalde tijd hebben bij de werkgever Werknemers kunnen uitsluitend van maatregelen uit het flankerend mobiliteitsbeleid gebruik maken als daarmee een bijdrage wordt geleverd aan de doelstelling om te komen tot reductie van het aantal FTE OP. Voor werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zijn alleen de instrumenten als bedoeld in artikel (loopbaanadvies en outplacement) en (sollicitatietraining) van toepassing. De volgorde van aanvraag van een maatregel is bepalend voor de toekenning. 4

8 Werkingsduur Dit flankerend mobiliteitsbeleid is geldig vanaf het moment van ondertekening van het flankerend mobiliteitsbeleid totdat de reorganisatiedoelstelling behaald is, doch uiterlijk En totdat St. KOE besluit dat het flankerend beleid niet werkt en er alsnog DGO gevoerd moet worden om de personele gevolgen van de reorganisatie via het overleg met de vakcentrales op te vangen. Per twee maanden wordt de voortgang van het flankerend mobiliteitsbeleid alsmede de opbrengsten schriftelijk aan het GMR gerapporteerd. Individuele rechten voortvloeiend uit dit flankerend mobiliteitsbeleid blijven van kracht ook nadat de werkingsduur van dit sociaal plan is verstreken. 2.3 ARTIKEL 3: ALGEMENE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN Verantwoordelijkheid werkgever De werkgever is verantwoordelijk voor de uitvoering van dit flankerend mobiliteitsbeleid en spant zich in om de herinrichting van de organisatie op een zorgvuldige en transparante wijze uit te voeren. De werkgever draagt zorg voor een zodanig samenspel dat er sprake is van een optimaal evenwicht tussen belangen van de organisatie en belangen van werknemers. Daarnaast dient de werkgever zorg te dragen voor de arbeidsmarktfitheid van de medewerker door middel van een trainingsaanbod basisvakmanschap, alsmede door het bieden van faciliteiten waardoor de werknemer kan blijven werken aan het vergroten van de eigen professionele vaardigheden en inzetbaarheid op de arbeidsmarkt. Verantwoordelijkheid werknemer De werknemer spant zich zichtbaar in om te zoeken naar werkgelegenheid en te bekijken of hij of zij door vrijwillig vertrek of mobiliteit een bijdrage kan leveren aan het voorkomen van gedwongen ontslagen. De werknemer die een beroep doet op financiële voorzieningen van het flankerend mobiliteitsbeleid, verplicht zich aan de werkgever ter zake doende inlichtingen en gegevens tijdig en naar waarheid te verstrekken. In geval de werknemer in gebreke blijft, zijn de fiscale gevolgen daarvan voor rekening en risico van de werknemer. Daarnaast zijn werknemers zelf verantwoordelijk voor het hebben van voldoende fiscale ruimte, indien van toepassing. Het verstrekken van onjuiste en/of onvolledige inlichtingen, alsmede toerekenbaar oneigenlijk gebruik of misbruik van de geboden voorzieningen, heeft uitsluiting van het flankerend mobiliteitsbeleid tot gevolg. Op grond daarvan kunnen betaalde vergoedingen teruggevorderd worden. Fiscale afwikkeling Alle in het flankerend mobiliteitsbeleid genoemde vergoedingen zijn tenzij uitdrukkelijk anders vermeld bruto vergoedingen. De werkgever zal de wettelijke verplichte inhoudingen uitvoeren. Vergoedingen worden in onderling overleg uitbetaald op een voor de werknemer fiscaal gunstige wijze en worden slechts onbelast uitgekeerd voor zover fiscale en/of sociale wetgeving zich hiertegen niet verzet. De werkgever informeert de werknemers op hoofdlijnen over de fiscale consequenties. De werknemer heeft de plicht zich te informeren. 5

9 Coördinatiepunt mobiliteit Als onderdeel van het Integraal Personeelsbeleid wordt door de werkgever een coördinatiepunt mobiliteit ingericht. Het coördinatiepunt mobiliteit draagt zorg voor een actueel vacaturebestand en een actuele (belangstellings)registratie van de te herplaatsen werknemers. Het coördinatiepunt mobiliteit ondersteunt de werkgever bij het uitvoeren van het herplaatsingsbeleid. Alle onder de werkgever ressorterende scholen dienen vacatures onverwijld te melden aan het coördinatiepunt mobiliteit. Voor alle vragen rondom het flankerend mobiliteitsbeleid en de uitwerking ervan kunnen werknemers bij het coördinatiepunt mobiliteit terecht. Hierbij kan gedacht worden aan ABP voorlichting over pensioenen, werktijdvermindering, loopbaanadvies, sollicitatietraining en verder alle maatregelen zoals genoemd in dit flankerend mobiliteitsbeleid Het coördinatiepunt mobiliteit is niet bevoegd tot zelfstandig beslissen over het al dan niet herplaatsen van een kandidaat. Dit is expliciet voorbehouden aan de werkgever. Het coördinatiepunt mobiliteit wordt ingesteld gedurende de looptijd van het flankerend mobiliteitsbeleid en is actief vanaf ondertekening van dit flankerend mobiliteitsbeleid. Contactgegevens coördinatiepunt mobiliteit Naam: Dorien Middendorp en Marjon Tjepkema en Alle aanvragen bij het coördinatiepunt mobiliteit worden vertrouwelijk behandeld. Instelling Dorien Marjon St Gerardusschool Paus Joannesschool/Marcellinus De Windroos Interzuilaire opvangklas (IOK) St. Liduinaschool De Kubus Dr. Ariensschool G. Bomansschool Weth. A.F. v.d. Heijdenschool De Eschmarke De Triangel Bonifatiusschool Alfonsusschool De Regenboog De Troubadour Paulusschool St. Janschool De Toermalijn 6

10 2.4 ARTIKEL 4: VACATURESTOP Met ingang van 1 maart 2013 geldt een absolute vacaturestop voor alle OOP, OP en directiefuncties. Indien de werkgever van de vacaturestop wenst af te wijken dan zal zij dat met redenen omkleed aangeven bij de PGMR. Alle vacant komende functies, die in principe vacant gesteld zouden moeten worden, worden intern gecommuniceerd. De vacante functies worden uitsluitend extern ingevuld indien invulling noodzakelijk is in het belang van de organisatie en het niet mogelijk blijkt deze in te laten vullen door een met ontslag bedreigde werknemer. Bij de vraag of er sprake is van vacatureruimte en/of op het moment dat de vacaturestop is opgeheven hanteert de werkgever de onderstaande volgorde conform de cao PO: 1. werknemers die voor minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn verklaard door UWV waarbij aanpassing van het dienstverband nodig is; 2. werknemers wiens functie in het rddf is geplaatst; 3. eigen wachtgelders in de zin van artikel 138, tweede lid WPO (Aftrekposten bekostiging); 4. werknemers benoemd voor bepaalde tijd op grond van artikel 3.3 en aangesteld op grond van artikel 4.3 van de CAO; 5. deeltijders als bedoeld in artikel 2.5 van de CAO; 6. werknemers die het compensatieverlof willen sparen ten behoeve van spaarverlof (artikel 2.1, achtste lid, van deze CAO); 7. werknemers die meer gewerkte uren willen compenseren in salaris (art. 2.1, negende lid, van deze CAO). 8. Indien het bovenstaande geen resultaat oplevert wordt extern geworven. 2.5 ARTIKEL 5: UITGANGSPUNTEN FLANKEREND MOBILITEITSBELEID Dit flankerend mobiliteitsbeleid kan niet los gezien worden van het document personele inzet bij de St. KOE d.d. 7 mei 2013 en het bestuursformatieplan schooljaar d.d. 29 maart Dit flankerend mobiliteitsbeleid heeft als doel het regelen van een zorgvuldige uitvoering van de gevolgen van het aangekondigde plaatsen in RDDF van leerkrachten en het zo mogelijk voorkomen, dan wel beperken van dit aantal. Dit flankerend mobiliteitsbeleid sluit aan op de vigerende CAO-PO. De werkgever hanteert ontslagbeleid. Gedwongen ontslagen worden hierbij in principe zoveel mogelijk voorkomen. Als uitgangspunt hanteert St. KOE 1 directeur per brinnummer om de onderwijskwaliteit te borgen. Op basis van de in het flankerend mobiliteitsbeleid omschreven maatregelen wordt samen met de werknemer gezocht naar maatwerk. Voor werknemers die vallen onder de werking van dit flankerend mobiliteitsbeleid stelt de werkgever een budget beschikbaar om mobiliteit van werknemers te bevorderen. Bij het tot stand brengen van de maatregelen, zoals verwoord in het reorganisatieplan d. d. 26 maart 2013 en het bestuursformatieplan schooljaar d.d. 29 maart 2013 en het document personele inzet bij de St. KOE d.d. 7 mei 2013, is het doel om zo min mogelijk werknemers gedwongen te ontslaan. In dit flankerend mobiliteitsbeleid zijn de middelen 7

11 beschreven die zullen worden ingezet om zoveel mogelijk werknemers te begeleiden van werk naar werk. Zowel de werkgever als de werknemer hebben een inspanningsverplichting om gedwongen ontslag en instroom in een ontslaguitkering te voorkomen. De inspanningen van alle betrokkenen zijn gericht op het bevorderen en het vinden van een baan binnen en buiten de organisatie en daarmee gedwongen ontslag te voorkomen. De werknemer kan een keuze maken uit de in artikel 6 genoemde instrumenten. Met betrokkenen wordt een gesprek gevoerd om tot afspraken te komen. De afspraken worden schriftelijk vastgelegd in de vorm van een overeenkomst met de daarin gemaakte afspraken. Het in eerste instantie aangaan van een gesprek om de mogelijkheden te bekijken verplicht de werknemer tot niets. De werknemer die een beroep doet op financiële voorzieningen van het flankerend mobiliteitsbeleid verplicht zich aan de werkgever ter zake doende inlichtingen en gegevens tijdig en naar waarheid te verstrekken. De werkgever staat open voor individuele ideeën van werknemers die een bijdrage leveren aan de personele reductie. Het uitgangspunt is dat de werknemer op een zo kort mogelijk termijn vertrekt en dat het vertrek bijdraagt aan het behalen van de doelstelling te komen tot reductie van het aantal OP-ers. Het doel is om op korte termijn zo veel mogelijk personeel conform het document personele inzet bij de St. KOE d.d. 7 mei 2013 en het bestuursformatieplan schooljaar d.d. 29 maart 2013, werknemers in de gelegenheid te stellen om van vertrekbevorderende maatregelen gebruik te maken, teneinde vrijwillig af vloeien. Verschillende instrumenten worden ingezet om vrijwillige mobiliteit op korte termijn te realiseren. De instrumenten zijn in artikel 6 van dit flankerend mobiliteitsbeleid beschreven. Werknemers die gebruik willen maken van de instrumenten worden opgeroepen zich zo snel mogelijk te melden bij het coördinatiepunt mobiliteit. Op verzoek ontvangt een werknemer die de organisatie verlaat een getuigschrift van werkgever. Dit kan zowel offline in de vorm van een getuigschrift als online zijn, bijvoorbeeld Linkedin. Doelstelling is het aanbevelen van de werknemer door de werkgever voor het vinden van een nieuwe functie. Medewerkers moeten zich realiseren dat snel in actie komen wordt beloond. 2.6 ARTIKEL 6: INSTRUMENTEN Voorstellen door de werknemer Individuele werknemers worden uitgenodigd om met voorstellen te komen die leiden tot verbetering van hun toekomstperspectief of het realiseren van een nieuw toekomstperspectief. Dit kunnen dus ook andere zaken zijn dan hieronder benoemd. Medewerkers hebben de mogelijkheid één of meerdere begeleidingsgesprekken met een medewerker van het coördinatiepunt mobiliteit van St. KOE te voeren. Doel van dit gesprek is: de medewerker toelichting te geven op de situatie, aangeven welke mogelijkheden St. KOE kan bieden aan betrokkene, het inventariseren van wensen en belangstelling van betrokkene en St. KOE. Acceptatie door zowel de werkgever als de werknemer van een dergelijk voorstel dient te leiden tot vermindering van de formatie of extra inkomsten. 8

12 2.6.2 Vrijwillige uitstroom medewerkers De werkgever spant zich in om het natuurlijk verloop te stimuleren en bevordert daarnaast deelname aan verlofregelingen op basis van wet- en regelgeving Loopbaanadvies en outplacementbegeleiding Een werknemer die naar eigen oordeel en het oordeel van de werkgever een grotere kans maakt op een arbeidsbetrekking bij een andere werkgever door gebruikmaking van loopbaanadvies en/of outplacement, heeft de mogelijkheid hiervan gebruik te maken. Na instemming van de werkgever wordt met de werknemer een termijn afgesproken die maximaal doorloopt tot het einde van het flankerend mobiliteitsbeleid. De werkgever kiest voor maatwerk en stelt een bedrag van in principe maximaal per werknemer begeleidingstraject beschikbaar waarbij wel nadrukkelijk geldt dat kwaliteit boven kwantiteit gaat. De werkgever volgt daarbij de richtlijnen die het Participatiefonds stelt. Het gebruik van deze regeling is vrijwillig maar niet vrijblijvend. Na afronding van het traject loopbaanadvies en outplacement heeft de werknemer 6 maanden de tijd om een arbeidsbetrekking buiten de organisatie te zoeken Om-, her- en bijscholing Ten einde de werknemer te stimuleren om zich waar mogelijk door middel van scholing bevoegd te maken voor een passende functie, kan de werkgever hiervoor toestemming verlenen. De werkgever beoordeelt of er een reële kans bestaat op het vinden van een passende functie door middel van de scholing. Dit is een voorwaarde voor gebruik van dit instrument. Na instemming van de werkgever wordt met de werknemer een termijn afgesproken die maximaal doorloopt tot het einde van de looptijd van het flankerend mobiliteitsbeleid. Als richtlijn hanteert de werkgever dat maatwerkafspraken met medewerkers worden gemaakt om te voorzien in de scholingskosten. Daarbij kan gedacht worden aan kosten voor boeken, reiskosten, collegegeld en degelijke. Het OP kan gebruik maken van de 10% deskundigheidsbevordering in de individuele jaartaak. Mocht deze 10% niet voldoende zijn, dan heeft de werkgever de mogelijkheid om extra tijd toe te kennen uit de uren voor de overige taken in de individuele jaartaak Sollicitatietraining Er wordt een sollicitatietraining aangeboden aan de werknemers die extern willen solliciteren. De training wordt verzorgd door een externe organisatie en is gericht op het vergroten van de noodzakelijke vaardigheden. Werknemers krijgen, voor zover nodig, sollicitatieverlof om sollicitatiegesprekken bij te kunnen wonen als die in werktijd plaatsvinden Sabbatical periode Werknemers die zich wensen te oriënteren op een (deel)carrière buiten het onderwijs of bij een ander bevoegd gezag, kunnen in aanmerking komen voor een sabbaticalperiode van maximaal 1 jaar. Het werkgeversdeel van de pensioenpremie gedurende deze periode is voor rekening van de werkgever. Het werknemersdeel is voor rekening van de werknemer Individueel begeleidingsplan Werknemers hebben de keuze om één (of meer) individuele begeleidingsgesprekken met een medewerker personeelszaken en/of mobiliteitsadviseur te voeren. Het doel van het gesprek is om 9

13 de werknemer toelichting te geven op de situatie, aangeven welke mogelijkheden de organisatie kan bieden aan de werknemer, het inventariseren van wensen en belangstellingen van de werknemer te bespreken. Het individueel begeleidingsgesprek resulteert in een individueel begeleidingsplan. De afspraken in het individueel begeleidingsplan kunnen afwijken van de andere instrumenten in deze notitie Detachering Werkgever en werknemer kunnen op initiatief van werknemer afspraken maken over detachering naar een andere organisatie voor maximaal 12 maanden. Uiterlijk 2 maanden voor het einde van deze 12-maandsperiode moet duidelijk zijn welke perspectieven de werknemer heeft op een contract voor onbepaalde tijd bij de inlenende organisatie. Met de werknemer en de inlenende partij worden afspraken hierover gemaakt Eigen bedrijf Werknemers die de organisatie verlaten om een eigen bedrijf te beginnen en door hun vertrek de formatieve problematiek verkleinen, kunnen met behoud van salaris worden vrijgesteld van werkzaamheden. Als richtlijn geldt hiervoor een periode van vier maanden. Over de aard, inhoud en omvang van de ondersteuning wordt in overleg getreden met de desbetreffende werknemer. Er dient in elk geval vooraf een bedrijfsplan en een inschrijving bij de Kamer van Koophandel overlegd te worden. De kosten voor het opstellen van een bedrijfsplan komen eenmalig voor vergoeding in aanmerking. Desgewenst kan betrokkene ervoor kiezen om het salarisbedrag over de maanden van vrijstelling van werkzaamheden gekapitaliseerd en bruto te laten uitbetalen. In een individuele vaststellingsovereenkomst worden de voorwaarden waaronder betrokkene vertrekt inclusief de vertrekdatum over en weer vastgelegd. Deze regeling is gebaseerd op een vrijwillig vertrek (ontslag op eigen verzoek) van de werknemer Terugkeergarantie Werknemers die een betrekking buiten de organisatie hebben gevonden, hebben een terugkeerrecht binnen 6 maanden na vertrek ingeval de arbeidsovereenkomst met de nieuwe werkgever buiten hun eigen schuld wordt beëindigd. Een beroep op de terugkeergarantie dient schriftelijk binnen 14 dagen na het beëindigen van de overeenkomst te worden gedaan doch uiterlijk voor de feitelijke laatste schooldag te zijn ingediend. Voor de werknemers die onverhoopt gebruik (moeten) maken van deze terugkeergarantie geldt dat zij op moment van terugkeer vallen onder de dan geldende voorwaarden van de reorganisatie en het dan geldende flankerend mobiliteitsbeleid. Deze terugkeergarantie is slechts van toepassing indien, voor zover zij buiten hun eigen schuld, (lees: wegens een dringende reden als bedoeld in artikelen 7:678 van het BW) nadat zij de nieuwe werkzaamheden feitelijk hebben aangevangen, concluderen dat de overstap naar de nieuwe werkgever niet geslaagd is. De beslissing daarover en de feitelijke terugkeer dient binnen deze termijn van 6 maanden plaats te vinden. Het is aan de werknemer om aan te tonen op grond van bescheiden dat de beëindiging buiten zijn eigen schuld heeft plaatsgevonden. 10

14 Tijdelijke plaatsing bij conventbesturen Onder voorbehoud van vacatureruimte bij de Conventbesturen 1, biedt de werkgever een tijdelijke functie aan bij een bij Convent aangesloten schoolbestuur. Werknemers kunnen bij geen succes een beroep doen op de terugkeergarantie zoals omschreven in artikel Gedurende de looptijd van de detachering naar een ander Convent-bestuur kan de werknemer een beroep doen op vergoeding van extra kilometers woon-werk. Dit is een vergoeding van 0,19 per extra verreden kilometer, tot een maximum van 100 per maand. In plaats daarvan kan ook gebruik gemaakt worden van de faciliteit zoals beschreven in de vigerende cao PO, artikel Vertrekpremie zonder terugkeergarantie van werknemers Werknemers kunnen een beroep doen op de vertrekpremie. In dit geval wordt de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werknemer beëindigd. Een en ander wordt vastgelegd in een beëindigingsovereenkomst. De vertrekpremie staat open voor alle werknemers van werkgever. Voorwaarde hierbij is dat het vertrek van werknemer bijdraagt aan de reorganisatiedoelstelling van werkgever, zoals opgenomen in artikel 1 van dit plan. De vertrekpremie wordt aangeboden vanaf het moment van ondertekening van het flankerend mobiliteitsbeleid tot Bij ontslag per of eerder ontvangt de werknemer 100% van de premie zoals weergegeven in onderstaande tabel. Vervolgens wordt per maand de premie met 10% verminderd tot de uiterlijke datum voor deze regeling van Dienstjaren St. KOE Vertrekpremie in bruto maandsalarissen < 5 jaar 1 5 tot 10 jaar 2 10 tot 15 jaar 4 15 tot 20 jaar 6 20 tot 25 jaar 8 > 25 jaar 10 Dit onder de volgende voorwaarden: De werknemer meldt uiterlijk 10 werkdagen voor het ontslagmoment schriftelijk (of per ) aan het coördinatiepunt mobiliteit van de werkgever dat hij gebruik wenst te maken van deze maatregel; De werknemer ontvangt van werkgever een beëindigingsovereenkomst waarin het gebruik van de maatregel is vastgelegd; De werknemer levert uiterlijk vijf werkdagen voor het ontslagmoment de door hem ondertekende beëindigingsovereenkomst in bij de werkgever. 1 Conventbesturen zijn de schoolbesturen in de regio die gezamenlijk uitvoering geven aan: kennisdeling, specifieke trajectontwikkeling op gebied van lumpsum, ondersteuning van een professionele levensbeschouwelijke identiteitsontwikkeling, kweekvijvertrajecten voor management, intervisie, cursussen en opleidingen op locatie in eigen werkgebied, gezamenlijke standpuntbepalingen bij landelijk belangrijke onderwijsthema s. 11

15 Er kunnen niet meer werknemers gebruikmaken dan de hoogte van de totale reorganisatiedoelstelling zoals aangegeven in paragraaf 1.1. De volgorde van aanvraag is bepalend voor de toekenning. Deze regeling is alleen van toepassing als werknemers niet terugkeren binnen de organisatie en volledig uit dienst treden. Indien werknemers wel terugkeren binnen de organisatie, maken werkgever en werknemer afspraken over de terugbetaling van de vertrekpremie. Indien een werknemer op uitnodiging van de werkgever terugkeert dan is bovenstaande niet van toepassing. De regeling kan nooit meer maandsalarissen bedragen, dan het aantal maanden dat nog te gaan is tot aan het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd Genoemde bedragen kunnen op verzoek van de werknemer ook in het keuzepensioen gestort worden. Er kan ook worden gedacht aan een combinatie van deeltijd keuzepensioen en (spaar)verlofregelingen. Het betreft hier in alle gevallen maatwerk. In overleg met de werknemers kunnen de mogelijkheden hiervoor onderzocht worden. De werkgever stelt de werknemer in dat geval in de gelegenheid om de gemaakte afspraken te laten toetsen door een erkend fiscalist op kosten van de werkgever. Van een regeling maakt deel uit een fiscale toetsing voor zowel werkgever als werknemer. Kosten hiervan komen voor rekening van de werkgever. De werknemer blijft zelf verantwoordelijk voor het hebben van voldoende fiscale ruimte. Er zal vooraf een beschikking aan de Belastingdienst worden gevraagd of er sprake is van een Regeling Vervroegd Uittreden. Indien de Belastingdienst van mening is, dat er sprake is van een Regeling Vervroegd Uittreden kan de vergoeding enkel en alleen worden gestort in het pensioen, voor zover de werknemer daarvoor fiscale ruimte heeft. Werknemers die twee jaar of korter voor het bereiken van hun 40- of 25 jarig ambtsjubileum staan, behouden het recht op de bij deze ambtsjubilea behorende jubileumgratificatie. Deze gratificatie wordt netto uitbetaald Vrijwillige werktijdvermindering Vanaf het moment van ondertekening van het flankerend mobiliteitsbeleid tot en met hebben werknemers de mogelijkheid om op vrijwillige basis de betrekkingsomvang te verminderen. Voorwaarde is dat de vrijwillige werktijdvermindering bijdraagt aan de reorganisatiedoelstelling van werkgever, zoals opgenomen in artikel 1 van dit plan. De werkgever wil hierbij wel voorkomen dat hierdoor banen ontstaan met een te geringe betrekkingsomvang. De minimale betrekkingsomvang is twee dagen per week. De werknemer ontvangt een premie. De premie wordt berekend door het jaarsalaris, conform artikel 1, van de oorspronkelijke betrekkingsomvang te verminderen met het jaarsalaris dat behoort bij de nieuwe betrekkingsomvang. Dit verschil wordt vervolgens vermenigvuldigd met een percentage. De premie zonder terugkeergarantie: t/m t/m % 15% 12

16 Hierbij gelden de volgende voorwaarden: De werknemer meldt uiterlijk 10 werkdagen voor het moment van gebruikmaking van deze regeling schriftelijk (of per ) aan het coördinatiepunt mobiliteit dat hij gebruik wil maken van de regeling; De afspraken worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. De vaststellingsovereenkomst wordt bij de arbeidsovereenkomst als bijlage aangehecht; De werknemer levert uiterlijk vijf werkdagen voor gebruikmaking van deze regeling de ondertekende vaststellingsovereenkomst in bij de werkgever. Volgorde van aanvraag is bepalend voor de toekenning. Indien binnen twee jaar na de ingang van de vrijwillige werktijdvermindering de werknemer alsnog wordt ontslagen op grond van terugloop in formatie, dan verstrekt de werkgever een compensatie voor de vermindering van de WW-uitkering die het gevolg is van de vrijwillige werktijdvermindering, indien het gaat om een WW-uitkering waarop de werknemer aanspraak kan maken direct na het ontslag bij St. KOE. De compensatie geldt niet gedurende de periode van de aansluitende bovenwettelijke uitkering op grond van het BBWO Aanpassing werktijdfactor in overeenstemming met een afgeronde dagdelen Doordat alle scholen van de St. KOE de afgelopen jaren het aantal lesuren in de bovenbouw verlaagd hebben en het aantal lesuren in de onderbouw hebben aangepast, zijn in veel gevallen de werktijdfactoren niet meer in overeenstemming met een afgerond dagdeel. Het gevolg is dat leerkrachten een aantal lesdagen dient terug te komen, naast de reguliere werkdagen. Per 1 augustus 2013 hebben werknemers eenmalig de mogelijkheid om op vrijwillige basis de betrekkingsomvang te verminderen tot een omvang die leidt tot een aanstelling die passend is voor het werken in afgeronde dagdelen. Voorwaarde is dat de aanpassing zich beperkt tot een afronding tot het dichtstbijzijnde aantal dagdelen dat nu gewerkt wordt. (voor een grotere aanpassing is van toepassing). Op deze bijstelling geldt een premie zonder terugkeergarantie. De premie bedraagt de doorbetaling van de oorspronkelijke werktijdfactor voor de maanden augustus, september en oktober Vanaf 1 november geldt dan de uitbetaling van het salaris conform de aangepaste werktijdfactor. Indien binnen twee jaar na de ingang van de vrijwillige werktijdvermindering de werknemer alsnog wordt ontslagen op grond van terugloop in formatie, dan verstrekt de werkgever een compensatie voor de vermindering van de WW-uitkering die het gevolg is van de vrijwillige werktijdvermindering, indien het gaat om een WW-uitkering waarop de werknemer aanspraak kan maken direct na het ontslag bij St. KOE. De compensatie geldt niet gedurende de periode van de aansluitende bovenwettelijke uitkering op grond van het BBWO Ouderschapsverlof Werknemers die vanaf het moment van ondertekening van het flankerend mobiliteitsbeleid tot en met na het ouderschapsverlof op vrijwillige basis de betrekkingsomvang verminderen, hoeven de kosten van betaald ouderschapsverlof over de vermindering van werktijdfactor niet 13

17 terug te betalen. De werkgever zal geen beroep doen op artikel 8.21 vijfde lid CAO PO om deze kosten terug te vorderen. Voorwaarde is dat de vrijwillige werktijdvermindering bijdraagt aan de reorganisatiedoelstelling van werkgever. De minimale betrekkingsomvang is 4 dagdelen per week. Hierbij gelden de volgende voorwaarden: De werknemer meldt uiterlijk 10 werkdagen voor de laatste schooldag schriftelijk (of per ) aan het coördinatiepunt mobiliteit dat hij gebruik wil maken van de regeling; De afspraken worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. De vaststellingsovereenkomst wordt bij de arbeidsovereenkomst als bijlage aangehecht; De werknemer levert uiterlijk vijf werkdagen voor de laatste schooldag de ondertekende vaststellingsovereenkomst in bij de werkgever. Volgorde van aanvraag is bepalend voor de toekenning. Het besluit tot werktijdvermindering wordt door de werkgever vastgelegd in een separaat beding, welk beding onderdeel uitmaakt van de arbeidsovereenkomst van werknemer. Indien binnen twee jaar na de ingang van de vrijwillige werktijdvermindering de werknemer alsnog wordt ontslagen op grond van terugloop in formatie, dan verstrekt de werkgever een compensatie voor de vermindering van de WW-uitkering die het gevolg is van de vrijwillige werktijdvermindering, indien het gaat om een WW-uitkering waarop de werknemer aanspraak kan maken direct na het ontslag bij St. KOE. De compensatie geldt niet gedurende de periode van de aansluitende bovenwettelijke uitkering op grond van het BBWO Loonsuppletie Een werknemer die op eigen kracht een functie elders aanvaardt op een lager salarisniveau kan aanspraak maken op loonsuppletie. Deze suppletie bedraagt maximaal de vergoeding van het verschil van twee loonschalen voor de periode van maximaal 1 jaar. Deze aanvulling is naar rato van het dienstverband. De richtlijnen inzake het Besluit Bovenwettelijke uitkering voor Onderwijspersoneel (BBWO) wordt gevolgd Vrijwillige overstap naar de vervangingspool Werknemers die het komende jaar een baan hebben op één van de scholen van de St. KOE kunnen aangeven om vanaf 1 augustus 2013 gedurende minimaal een jaar op vrijwillige basis overstappen naar de vervangingspool. Voorwaarde is wel dat de betreffende werknemer bereid en beschikbaar is om zowel kortdurende als langdurige vervangingswerkzaamheden te verrichten. Werknemers die op vrijwillige basis overstappen naar de vervangingspool hebben recht op de volgende faciliteiten: 1. Een nader te bepalen basisschool wordt uitvalbasis. Vandaar uit ontvangt men werk-werk de maximaal onbelaste km vergoeding. 2. Vaste onkostenvergoeding voor gebruik van eigen mobiele telefoon. 3. Vaste begeleider 4. Alleen bij kortdurende vervangingen: Geen buitenschoolse activiteiten, maar wel verplichting om klas correct achter te laten (correctie gemaakt werk, bijzonderheden van de dag opschrijven etc.). 14

18 5. Toelage van bruto 100 per maand voor een full timer. Een part timer ontvangt een evenredig bedrag gerelateerd aan de werktijdfactor.. 6. De stamschool wordt in goed overleg geregeld tussen commissie PZ vervangingspooler school. 7. De aanstelling in de vervangingspool vervalt, zodra er reguliere vacatures op St. KOE scholen zijn, die niet op andere wijze intern zijn in te vullen Referentie LinkedIn of vergelijkbare referentie op sociale media Werkgever plaatst een openbare aanbeveling op LinkedIn op verzoek van de desbetreffende werknemer die LinkedIn wil gebruiken voor het vinden van een nieuwe functie Anticumulatie De werknemer kan een keuze maken uit de in artikel 6 genoemde instrumenten. De instrumenten eigen bedrijf, vertrekpremie en werktijdvermindering vormen één groep. Indien een beroep wordt gedaan op één van deze instrumenten, vervallen de rechten op andere instrumenten uit deze groep (anticumulatie). De maatregelen uit deze groep kunnen niet in combinatie met de andere instrumenten van het flankerend mobiliteitsbeleid ingezet worden, met uitzondering van de artikel (loopbaanadvies en outplacement) en (sollicitatietraining). Voor de overige instrumenten geldt dat zij wel in combinatie mogelijk zijn Samenloop van regelingen Een samenloop van regelingen kan er wellicht toe leiden dat meerdere uitkeringen gedaan moeten worden bij vertrek. Op verzoek van de werknemer kunnen deze bedragen in dat geval gekapitaliseerd worden en in één keer worden uitbetaald. Voor alle bedragen in deze notitie geldt dat het om bruto bedragen gaat waarop de werkgever voor zover vereist alle belastingen en premies inhoudt voordat tot uitbetaling wordt overgegaan. De werkgever zal proberen een voor de werknemer fiscaal aantrekkelijke regeling te realiseren. 2.7 ARTIKEL 7: MOBILITEIT Uitgangspunten Gedurende de looptijd van het flankerend mobiliteitsbeleid geldt het volgende: Vacatures worden op basis van mobiliteit ingevuld. Pas wanneer in overleg met de GMR is vastgesteld dat het niet mogelijk is om vacatures via interne mobiliteit in te vullen, kan worden overgegaan tot externe invulling, in eerste instantie op tijdelijke basis. Om de onderwijskwaliteit te borgen hanteert St. KOE 1 directeur per brinnummer als uitgangspunt. Indien vacatures binnen deze functiecategorie ontstaan zal eerst intern geworven worden. Indien hieruit geen geschikte kandidatuur volgt werft St. KOE extern. Directievacatures vallen derhalve buiten de werking van dit flankerend mobiliteitsbeleid zozeer deze categorie ook niet staat opgenomen in de reorganisatiedoelstelling. Er worden geen tijdelijke benoeming in het OOP, OP, Projectformatie (voor bepaalde tijd) omgezet in een vast dienstverband (voor onbepaalde tijd) tenzij het vanwege de geldende regelgeving niet anders mogelijk is en tenzij het duidelijk is dat het in tijdelijke benoeming houden van een werknemer niet leidt tot vermindering van boventalligheid. 15

19 Werknemers kunnen bij het coördinatiepunt mobiliteit aangeven of zij in aanmerking willen komen voor interne of externe mobiliteit. Indien zij dit wensen, worden zij opgenomen in het mobiliteitsbestand en wordt actief bemiddeld. 2.8 ARTIKEL 8: BEZWAAR Indien een individuele werknemer het niet eens is met een bepaald besluit dat binnen de werkingssfeer van het flankerend mobiliteitsbeleid valt, kan hij of zij bezwaar aantekenen bij de werkgever en verweer voeren volgens de bezwaarprocedure (zie bijlage 1) 2.9 ARTIKEL 9: HARDHEIDSCLAUSULE Als toepassing van het flankerend mobiliteitsbeleid in een individueel geval leidt tot een onbillijke situatie, kan de werkgever op verzoek van de werknemer binnen redelijke grenzen afwijken van het flankerend mobiliteitsbeleid ten gunste van de werknemer. In die gevallen waarin het flankerend mobiliteitsbeleid niet voorziet, kan werkgever handelen in de geest van het flankerend mobiliteitsbeleid. Indien een van de partijen dit wenst wordt aan de Bezwarencommissie een uitspraak gevraagd ARTIKEL 10: COMMUNICATIEPLAN De werkgever zal iedere stap, wijziging en/of vordering in het gehele proces van zowel reorganisatie als flankerend mobiliteitsbeleid niet alleen zorgvuldig uitvoeren, maar ook alle werknemers zo tijdig en volledig mogelijk over alles informeren. De voortdurend te informeren partijen zijn: de werknemers; de directies van de scholen; de personeelsgeleding van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (PGMR); de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR); het bestuur van de organisatie; Beslissingen op grond van dit flankerend mobiliteitsbeleid die een individuele werknemer aangaan zullen altijd persoonlijk met de individuele werknemer worden besproken en tevens schriftelijk worden vastgelegd. Het flankerend mobiliteitsbeleid wordt ter beschikking gesteld aan al het personeel in dienst bij werkgever. 16

20 3. ONDERTEKENING Het overeengekomen flankerend mobiliteitsbeleid bindt partijen, de werkgever en de GMR van de St. KOE Aldus opgemaakt en ondertekend te Enschede op 21 mei 2013 door: Naam: Ondertekening: St. KOE De heer Rob van der Vegt PGMR Mevr. Rozalien van Dam 17

SOCIAAL PLAN. Stichting PCPO Duin- en Bollenstreek te Lisse 2016. Lisse, februari 2016. Kenmerk: JvdB/RV versie 3.2.

SOCIAAL PLAN. Stichting PCPO Duin- en Bollenstreek te Lisse 2016. Lisse, februari 2016. Kenmerk: JvdB/RV versie 3.2. SOCIAAL PLAN Stichting PCPO Duin- en Bollenstreek te Lisse 2016 Lisse, februari 2016 Kenmerk: JvdB/RV versie 3.2 Pagina 1 van 14 Inhoudsopgave: Inleiding Overeenkomst Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel

Nadere informatie

Sociaal Plan ID Werknemers. In verband met het opheffen van de loonkostensubsidie In en Doorstroombanen per 1 augustus 2016.

Sociaal Plan ID Werknemers. In verband met het opheffen van de loonkostensubsidie In en Doorstroombanen per 1 augustus 2016. Sociaal Plan ID Werknemers In verband met het opheffen van de loonkostensubsidie In en Doorstroombanen per 1 augustus 2016. De Basis Maart 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Aanleiding opstellen Sociaal

Nadere informatie

Flankerend beleid. 1 augustus 2011 tot 1 augustus 2014. Vastgesteld d.d. 18 april 2011 door het bestuur van stichting Wolderwijs

Flankerend beleid. 1 augustus 2011 tot 1 augustus 2014. Vastgesteld d.d. 18 april 2011 door het bestuur van stichting Wolderwijs Flankerend beleid 1 augustus 2011 tot 1 augustus 2014 Vastgesteld d.d. 18 april 2011 door het bestuur van stichting Wolderwijs Flankerend beleid Stichting Wolderwijs 1 augustus 2011 tot 1 augustus 2014

Nadere informatie

Samen maken we het verschil

Samen maken we het verschil Sociale regeling 2015 SKOVV (30 januari 2015) (versie 23 juni 2009) Samen maken we het verschil Antoniusschool Barneveld Cuneraschool Rhenen Don Boscoschool Renkum Franciscusschool Ede Godfried Bomansschool

Nadere informatie

Sociale regeling 2014 SKOVV

Sociale regeling 2014 SKOVV Sociale regeling 2014 SKOVV (16 januari 2014) Antoniusschool Barneveld Cuneraschool Rhenen Don Boscoschool Renkum Franciscusschool Ede Godfried Bomansschool Ede Kardinaal Alfrinkschool Wageningen Kleine

Nadere informatie

Sociaal plan. Sociaal plan 2012-2014 Omnisscholen (versie 2 n.a.v. dgo 26-09-2012) Sociaal plan Omnisscholen - 1 -

Sociaal plan. Sociaal plan 2012-2014 Omnisscholen (versie 2 n.a.v. dgo 26-09-2012) Sociaal plan Omnisscholen - 1 - Sociaal plan 2012-2014 Omnisscholen (versie 2 n.a.v. dgo 26-09-2012) Sociaal plan Omnisscholen - 1 - Omnisscholen (openbaar onderwijs van de gemeente Borsele) 10141 Postbus 1 4450 AA Heinkenszand Sociaal

Nadere informatie

Sociaal Plan Stichting CNS Ede e.o. Ruimte voor talent

Sociaal Plan Stichting CNS Ede e.o. Ruimte voor talent 1 Sociaal Plan Stichting CNS Ede e.o. Ruimte voor talent Versie 1.3 Onderhandelaarsakkoord 6 november 2014 Definitief vastgesteld door de leden 24 november 2014 2 Inleiding Op 5 juni 2013 is een sociaal

Nadere informatie

Regeling Werkgelegenheidsbeleid

Regeling Werkgelegenheidsbeleid Regeling Werkgelegenheidsbeleid Juni 2012 2 1: Participanten in de Regeling Werkgelegenheidsbeleid. Werkgever: Het Sticht. - werkgeversnummer 69447 Scholen: Het Sticht is het bevoegd gezag van: De Griffel

Nadere informatie

Addendum Calibris. bij Sociaal Plan WKBB 2014-2015

Addendum Calibris. bij Sociaal Plan WKBB 2014-2015 Addendum Calibris bij Sociaal Plan WKBB 2014-2015 Inhoud 1 Inleiding en aanleiding addendum... 3 2 Aanvullingen op Sociaal Plan d.d. 27 november 2014... 4 3 Overige aanvullingen faciliteiten... 7 kenniscentrum

Nadere informatie

Magentazorg. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015

Magentazorg. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015 Magentazorg Addendum Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015 versie 12 augustus 2014 Pagina 1 van 8 Verklaring Aldus overeengekomen te Heerhugowaard op 21 augustus 2014 tussen: De werkgever: Stichting

Nadere informatie

Ondersteunende afdelingen

Ondersteunende afdelingen SOCIAAL PLAN Ondersteunende afdelingen 2005-2006 Stichting Van Hall Larenstein INHOUD pagina Inhoud 1 1. Inleiding 2 2. Faciliteiten gedurende fase 1 3 3. Faciliteiten gedurende fase 2 6 4. Herplaatsing

Nadere informatie

Sociaal Plan De Basis 1

Sociaal Plan De Basis 1 Sociaal Plan De Basis 1 samen verantwoordelijk voor werkgelegenheid Versie 2.0 19 juli 2012 Schenk een mens alle talenten ter wereld en de gave om enthousiast te zijn en je geeft hem een geweldig leven.

Nadere informatie

3F UITTREKSEL. Samen Sterker Verder

3F UITTREKSEL. Samen Sterker Verder 3F UITTREKSEL van het Sociaal Plan FNV in Beweging 1 maart 2013 1 oktober 2018 en art. 6 uit het Sociaal Plan tussen FNV Personeel en FNV KIEM van 18 maart 2016 i.v.m. art. 2:334f lid 2 sub g BW Samen

Nadere informatie

Werving en selectieprocedure medewerkers

Werving en selectieprocedure medewerkers Werving en selectieprocedure medewerkers STATUS: VASTGESTELD 17 APRIL 2007 Inleiding Met deze regeling wordt invulling gegeven aan artikel 11.8 uit de CAO Primair Onderwijs 2006-2008. Dit artikel is als

Nadere informatie

Inhoud PREAMBULE... 3 HOOFDSTUK 2... 4. 1.1 Inleiding... 4

Inhoud PREAMBULE... 3 HOOFDSTUK 2... 4. 1.1 Inleiding... 4 Flankerend beleid Inhoud PREAMBULE... 3 HOOFDSTUK 1... 4 1.1 Inleiding... 4 HOOFDSTUK 2... 4 2.1 Doelstelling... 4 2.2 Doelgroep... 4 HOOFDSTUK 3... 5 3.1. Werkingssfeer en geldigheidsduur... 5 3.2. Definities...

Nadere informatie

Sociaal Plan Stichting CNS Ede e.o.

Sociaal Plan Stichting CNS Ede e.o. Sociaal Plan Stichting CNS Ede e.o. Versie 1.6 29 mei 2013 Onderhandelaarsakkoord 22 mei 2013 Inhoudsopgave 1. Preambule 3 2. Samenvatting Beleid en Instrumenten 4 3. Overeenkomst 5 4. Definities 6 5.

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 24 februari september 2014

SOCIAAL PLAN 24 februari september 2014 SOCIAAL PLAN 24 februari 2014 30 september 2014 Sociaal plan Goes 2014 V 0.4 1 1. Werkingssfeer en doelstelling 4 2. Werkingsduur 5 3. Definities 6 4.1 Hardheidsclausule 7 4.2 Speciale afspraken 7 5. Begeleidingscommissie

Nadere informatie

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de medewerkers die vallen onder de CAO VVT. 1. Overeenkomst Ondergetekenden:

Nadere informatie

FLANKEREND BELEID TEN AANZIEN VAN REDUCTIE PERSONEELSBESTAND

FLANKEREND BELEID TEN AANZIEN VAN REDUCTIE PERSONEELSBESTAND Waalwijk, bulletin 11, mei 2014 Beste collega s, Met enige regelmaat hebben we jullie geïnformeerd over de financiële situatie van Leerrijk! en de mogelijke gevolgen daarvan voor alle bij Leerrijk! werkzame

Nadere informatie

MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3

MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3 MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3 Inleiding Schakelring heeft nu en de komende jaren te maken met fundamentele ontwikkelingen in welzijn en zorg, die continue aanpassingen en vernieuwingen

Nadere informatie

Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011. Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8

Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011. Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8 Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011 Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8 Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van

Nadere informatie

IKAP-Regeling rijkspersoneel

IKAP-Regeling rijkspersoneel (Tekst geldend op: 02-02-2015) IKAP-Regeling rijkspersoneel De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Gelet op artikel 21c van het Algemeen Rijksambtenarenreglement en artikel 34c van

Nadere informatie

1. Hoofdlijn Tripartiete overeenkomst personele gevolgen passend onderwijs

1. Hoofdlijn Tripartiete overeenkomst personele gevolgen passend onderwijs Aan de besturen van de samenwerkingsverbanden WSNS en de REC s Aan de leden van de PO-raad Utrecht, 18 april 2013 De Tripartiete overeenkomst personele gevolgen passend onderwijs heeft betrekking op meerdere

Nadere informatie

Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties

Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Pre-ambule In de cao provincies 2012-2015 zijn uit oogpunt van goed werkgeverschap afspraken gemaakt over een sectorale regeling Van Werk Naar

Nadere informatie

CONCEPT 01 juni 2017 Generieke LVO-regeling. 1. Inleiding. 2. Begripsbepalingen

CONCEPT 01 juni 2017 Generieke LVO-regeling. 1. Inleiding. 2. Begripsbepalingen CONCEPT 01 juni 2017 Generieke LVO-regeling 1. Inleiding Met het oog op de forse daling van het leerlingaantal de komende jaren zal ook het personeelsbestand van LVO moeten inkrimpen. Daarnaast is het

Nadere informatie

HOOFDSTUK 10d VAN WERK NAAR WERK-AANPAK EN VOORZIENINGEN BIJ WERKLOOSHEID

HOOFDSTUK 10d VAN WERK NAAR WERK-AANPAK EN VOORZIENINGEN BIJ WERKLOOSHEID HOOFDSTUK 10d VAN WERK NAAR WERK-AANPAK EN VOORZIENINGEN BIJ WERKLOOSHEID Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ========= ===== HOOFDSTUK 10d 1 Werkingssfeer en begripsbepalingen * Werkingssfeer 10d:1 * Begripsbepalingen

Nadere informatie

COMMISSIE VAN BEROEP VOOR HET CHRISTELIJK BASIS-, SPECIAAL- EN VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS

COMMISSIE VAN BEROEP VOOR HET CHRISTELIJK BASIS-, SPECIAAL- EN VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS COMMISSIE VAN BEROEP VOOR HET CHRISTELIJK BASIS-, SPECIAAL- EN VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS Beroep tegen RDDF-plaatsing. Nu appellante volgens de afvloeiingsvolgorde binnen haar functiecategorie degene

Nadere informatie

Sociaal Statuut OPSO Pagina 1

Sociaal Statuut OPSO Pagina 1 CONCEPT SOCIAAL STATUUT van OPSO Steller Projectgroepen Directeurenoverleg GMR CvB Raad van toezicht Naam datum paraaf Gre Stavenuiter Werkgroep personeel advisering adviesrecht vaststelling goedkeuren

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Bouwbedrijf De Keij B.V. Rotterdam

SOCIAAL PLAN. Bouwbedrijf De Keij B.V. Rotterdam SOCIAAL PLAN Bouwbedrijf De Keij B.V. Rotterdam INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9 Hoofdstuk 10 Hoofdstuk 11 Algemeen

Nadere informatie

Abvakabo FNV, te deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door en. CNV publieke Zaak, te deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door.. en

Abvakabo FNV, te deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door en. CNV publieke Zaak, te deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door.. en SOCIAAL PLAN WIW De ondergetekenden Stichting Uitzicht en gemeente Nijmegen, te deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door T. Tankir, wethouder van de gemeente Nijmegen en voorzitter van het bestuur van Stichting

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut. 3. Medezeggenschap

1. Inleiding. 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut. 3. Medezeggenschap Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut 3. Medezeggenschap 4. Vakorganisaties en sociaal statuut 4.1 in welke gevallen moet er overleg met de vakorganisaties worden gevoerd?

Nadere informatie

H o o f d k a n t o o r

H o o f d k a n t o o r H o o f d k a n t o o r Tweede Akkoord afwijkingen Sociaal Plan Maatvoering voor Maatwerk Partijen: - te Utrecht En - AbvaKabo FNV te Zoetermeer - CNV Publieke Zaak te Den Haag - De Unie te Culemborg -

Nadere informatie

Sociaal Statuut Esprit Scholen

Sociaal Statuut Esprit Scholen Sociaal Statuut Esprit Scholen > Tevens Sociaal Plan Mundus, opgenomen in hoofdstuk 7 November 2014, versie 2 Vastgesteld College van Bestuur dd Inhoudsopgave 1 Preambule... 4 1.1 Inleiding... 4 1.1.1

Nadere informatie

Van werk naar werk-aanpak en voorzieningen bij werkloosheid

Van werk naar werk-aanpak en voorzieningen bij werkloosheid Hoofdstuk 10d Van werk naar werk-aanpak en voorzieningen bij werkloosheid Paragraaf 1 Werkingssfeer en begripsbepalingen Artikel 10d:1 Werkingssfeer Dit hoofdstuk is van toepassing op de ambtenaar die

Nadere informatie

Dé formatiestrategie voor schoolbesturen: regie!

Dé formatiestrategie voor schoolbesturen: regie! Dé formatiestrategie voor schoolbesturen: regie! Veel schoolbesturen in het primair onderwijs gaan de leerlingendaling nu echt goed voelen. Maatregelen zijn nodig om de inkomsten en uitgaven met elkaar

Nadere informatie

Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard. Benoemingsbeleid. Onderwijzend personeel en directie. Geschreven door: L.J..

Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard. Benoemingsbeleid. Onderwijzend personeel en directie. Geschreven door: L.J.. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard Benoemingsbeleid Onderwijzend personeel en directie Geschreven door: L.J.. van Heeren Biezenvijver 5, 3297 GK PUTTERSHOEK Telefoon: 078 6295999 E-mailadres:

Nadere informatie

1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens:

1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens: Hoofdstuk 14 Activeringsregeling (per 1 juli 2015) en pensioen A Activeringsregeling Artikel 1 Werkingssfeer 1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens:

Nadere informatie

SAMENVATTING UITSPRAAK

SAMENVATTING UITSPRAAK SAMENVATTING 106285/106286/106287 Beroepen (3) tegen ontslag wegens opheffing van de betrekking;. Werkneemster is ontslagen op grond van opheffing van de betrekking als bedoeld in artikel 3.8 lid 3 cao

Nadere informatie

1. de sportorganisatie/school/vereniging..., gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door:

1. de sportorganisatie/school/vereniging..., gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door: Arbeidsovereenkomst. De ondergetekenden 1. de sportorganisatie/school/vereniging......, gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door: Naam:...... Functie:... Naam:......

Nadere informatie

Sociaal Plan De Basis

Sociaal Plan De Basis Sociaal Plan De Basis samen verantwoordelijk voor werkgelegenheid Versie 3 Vastgesteld 15 oktober 2012 Schenk een mens alle talenten ter wereld en de gave om enthousiast te zijn en je geeft hem een geweldig

Nadere informatie

REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE. Stimuleren mobiliteit en voorkomen van werkloosheid van werknemers ouder dan 55 jaar

REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE. Stimuleren mobiliteit en voorkomen van werkloosheid van werknemers ouder dan 55 jaar REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE Stimuleren mobiliteit en voorkomen van werkloosheid van werknemers ouder dan 55 jaar Maatregel 2 in het kader van het sectorplan bouw & infra (versie 7-3-2014) Inhoudsopgave

Nadere informatie

WERVING EN SELECTIE. Definitieve versie. 29 november 2005 - versie 2.6 - definitief

WERVING EN SELECTIE. Definitieve versie. 29 november 2005 - versie 2.6 - definitief WERVING EN SELECTIE Definitieve versie 29 november 2005 - versie 2.6 - definitief 1. Inleiding 1.1. De personeelsfunctionaris is verantwoordelijk voor de werving en selectie van personeel voor de alsmede

Nadere informatie

Outplacement Voorbeeldteksten

Outplacement Voorbeeldteksten Outplacement Voorbeeldteksten Hieronder volgen een aantal voorbeeld teksten voor outplacement Tekst 1 Outplacement Werknemers waarvan de functie komt te vervallen, blijven gedurende het outplacement in

Nadere informatie

1. de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, handelend als bestuursorgaan en vertegenwoordiger van de Staat der Nederlanden;

1. de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, handelend als bestuursorgaan en vertegenwoordiger van de Staat der Nederlanden; Convenant flankerend beleid naar aanleiding van wijziging van het Besluit bekostiging WPO en het Bekostigingsbesluit W.V.O. in verband met de wijziging van enkele bedragen van het leerlinggebonden budget.

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN

SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Centrum voor Muziek en Dans ; overwegende dat besloten is tot opheffing

Nadere informatie

Sociaal Plan ECN januari 2011

Sociaal Plan ECN januari 2011 Sociaal Plan ECN 2011 13 januari 2011 Preambule... 3 Artikel 1 Definities... 4 Artikel 2 Werkingssfeer en werkingsduur... 5 a. Werkingssfeer... 5 b. Werkingsduur... 5 c. Wijzigingen... 5 d. Registratie...

Nadere informatie

1. De artikelen in dit hoofdstuk treden in werking op 1 oktober 2014.

1. De artikelen in dit hoofdstuk treden in werking op 1 oktober 2014. CAO PO Hoofdstuk 8A Duurzame inzetbaarheid Artikel 1 Inwerkingtreding 1. De artikelen in dit hoofdstuk treden in werking op 1 oktober 2014. 2. De artikelen 6.35 en 8.25 en bijlage XI van deze cao komen

Nadere informatie

Beëindiging betrekking combinatiefunctie primair onderwijs (po)

Beëindiging betrekking combinatiefunctie primair onderwijs (po) Beëindiging betrekking combinatiefunctie primair onderwijs (po) Aansluiting op de CAO PO Vanaf 1 augustus 2013 vormen de beëindigingsgronden uit de CAO PO (2013) de basis van het Reglement Participatiefonds

Nadere informatie

Stichting Katholiek Basisonderwijs De Veenplas

Stichting Katholiek Basisonderwijs De Veenplas Stichting Katholiek Basisonderwijs De Veenplas 6.3 Deeltijdbanen Inhoud: blz. 1. Wat is deeltijdarbeid 2 2. Deeltijdarbeidbeleid 2 3. Omvang deeltijdbanen 2 4. Voorwaarden deeltijdarbeid 3 5.1 Schoolorganisatorische

Nadere informatie

Definitief akkoord. Addendum bij het Doorlopend Sociaal Plan Zuyderland (voorheen Atrium-Orbis) Bereikt tussen partijen op 17 juli 2017

Definitief akkoord. Addendum bij het Doorlopend Sociaal Plan Zuyderland (voorheen Atrium-Orbis) Bereikt tussen partijen op 17 juli 2017 Definitief akkoord Bereikt tussen partijen op 17 juli 2017 Addendum bij het Doorlopend Sociaal Plan 2014-2019 Zuyderland (voorheen Atrium-Orbis) Ondergetekenden, - Stichting Zuyderland Medisch Centrum

Nadere informatie

Normjaartaak Onderwijzend Personeel (OP) Primair Onderwijs

Normjaartaak Onderwijzend Personeel (OP) Primair Onderwijs Normjaartaak Onderwijzend Personeel (OP) Primair Onderwijs Oktober 2006 Inhoudsopgave: Inleiding Normjaartaak en compensatieverlof Sparen voor sabbatsverlof Verzilveren van het compensatieverlof Sparen

Nadere informatie

Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan

Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan Ex art. 1.3.7 CAO W&MD en ex art. 1.4.8 CAO Kinderopvang Sociaal plan d.d. 23 juni 2011 De ondergetekenden, MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening,

Nadere informatie

Sociaal Plan. Stg. Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Venray en regio

Sociaal Plan. Stg. Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Venray en regio Sociaal Plan Stg. Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Venray en regio 1 INHOUDSOPGAVE Inleiding Hoofdstuk 1: Participanten in de Regeling 4 Hoofdstuk 2: Begrippenlijst 5 Hoofdstuk 3: Algemene uitgangspunten

Nadere informatie

B&W 20 december 2011 Gemeenteblad

B&W 20 december 2011 Gemeenteblad Jaar: 2011 Nummer: 109 Besluit: B&W 20 december 2011 Gemeenteblad RICHTLIJN W011 LOONKOSTENSUBSIDIE Het college van burgemeester en wethouders, Gelet op artikel 7, eerste lid onderdeel a en artikel 8,

Nadere informatie

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is Sociaal Plan AkzoNobel in Nederland 2014-2016 AkzoNobel en vakorganisaties streven naar het behouden van werkgelegenheid bij reorganisaties. Voor die situaties waar behoud van werkgelegenheid onverhoopt

Nadere informatie

TOELICHTING FIETSREGELING

TOELICHTING FIETSREGELING TOELICHTING FIETSREGELING INLEIDING De fietsregeling is door de werkgever opgenomen binnen de werkkostenregeling. Voor die tijd was de fietsregeling een opzichzelfstaande regeling. De fietsregeling is

Nadere informatie

3.12 Notitie Vervangingspool

3.12 Notitie Vervangingspool Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Personeel 18 januari 2012 A (P)GMR 30 januari 2012 22 februari 2012 3.12 Notitie Vervangingspool Personeel/Notitie Vervangingspool Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Commissie van Beroep PO

Commissie van Beroep PO 106226 - Beroepen tegen vermindering betrekkingsomvang; SAMENVATTING Werknemers zijn bij de werkgever in vaste dienst met een betrekkingsomvang boven de normbetrekking van 1 wtf. Omdat de werkgever vele

Nadere informatie

Onderhandelaarsresultaat Cao-Onderzoekinstellingen 2017

Onderhandelaarsresultaat Cao-Onderzoekinstellingen 2017 Onderhandelaarsresultaat Cao-Onderzoekinstellingen 2017 De WVOI namens de onderzoekinstellingen en AC/FBZ, CNV Overheid, FNV Overheid en VAWO/CMHF, namens werknemersorganisaties, hierna te noemen partijen,

Nadere informatie

/RvB. Sociaal Plan UMCG DE ONDERGETEKENDEN

/RvB. Sociaal Plan UMCG DE ONDERGETEKENDEN 16.319610/RvB Sociaal Plan UMCG 2015-2017 DE ONDERGETEKENDEN Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) te Groningen, in deze vertegenwoordigd door de heer mr. J.F.M. Aartsen, voorzitter van de

Nadere informatie

FNV Bouw, gevestigd te Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van der Veer;

FNV Bouw, gevestigd te Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van der Veer; Afvloeiingsregeling Bald BV Partijen: Bald BV, gevestigd te Dongen, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar statutair directeur, de heer L.F. Postma, verder te noemen de werkgever; en FNV Bouw,

Nadere informatie

4 BELONING. 4.1 Beloning en inschaling

4 BELONING. 4.1 Beloning en inschaling 14 4 BELONING 4.1 Beloning en inschaling 4.1.1 Inschaling Artikel 28 1. Het niveau van de functie bij de werkgever wordt bepaald aan de hand van het systeem van functiewaardering dat is overeengekomen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 49gg, achtste lid, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 49gg, achtste lid, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 1206 12 januari 2016 Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 7 januari 2016, nr. 2016-0000006820, houdende

Nadere informatie

Sociaal Plan Hersenen/Psychiatrie

Sociaal Plan Hersenen/Psychiatrie Sociaal Plan Hersenen/Psychiatrie De Raad van Bestuur van het UMC Utrecht en de werknemersorganisaties, Overwegende: - dat de Raad van Bestuur wordt geconfronteerd met budgettaire bezuinigingen door landelijke

Nadere informatie

Onderhandelaarsakkoord Sociaal Flankerend Beleid 2012

Onderhandelaarsakkoord Sociaal Flankerend Beleid 2012 Onderhandelaarsakkoord Sociaal Flankerend Beleid 2012 Kamers van Koophandel gaan in 2014 samen met KvK NL en Syntens op in een nieuwe ZBO. Kamers en Bonden hebben op grond daarvan de noodzaak gezien om

Nadere informatie

Sociaal Plan. Koninklijk Instituut voor de Tropen

Sociaal Plan. Koninklijk Instituut voor de Tropen Sociaal Plan Koninklijk Instituut voor de Tropen 0 Inhoud Artikel 1 WERKINGSSFEER EN WERKINGSDUUR... 3 Werkingssfeer... 3 Werkingsduur... 3 Bovenwettelijke uitkeringsregeling bij werkloosheid... 3 Wijziging...

Nadere informatie

Is er kans op ontslag? Schakel hulp in!

Is er kans op ontslag? Schakel hulp in! Is er kans op ontslag? Schakel hulp in! Is er kans op ontslag? Wilt u weg bij uw werkgever? Wilt u weten wat er in uw situatie mogelijk is? Wilt u uw vaststellingsovereenkomst zelf opstellen of laten checken?

Nadere informatie

Wat verandert er voor u?

Wat verandert er voor u? Whitepaper Najaar 2014 Wet werk en zekerheid Wat verandert er voor u? De nieuwe Wet werk en zekerheid legt meer druk op werkgevers. Zo moeten zij werknemers tijdig laten weten dat hun tijdelijk contract

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. namens. de Vereniging ABVAKABO / FNV, de heer P. Weijland. CNV Publieke Zaak, de heer F. Doedens.

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. namens. de Vereniging ABVAKABO / FNV, de heer P. Weijland. CNV Publieke Zaak, de heer F. Doedens. SOCIAAL PLAN In het kader van de overdracht van de activiteiten van Rijn-Side, onderdeel van de Stichting Passade te Arnhem naar de Stichting Pactum jeugdzorg & educatie te Arnhem per........ De ondergetekenden,

Nadere informatie

Generatiepact Rijswijk

Generatiepact Rijswijk Generatiepact Rijswijk Onderstaand treft u meer gedetailleerde informatie aan over het Generatiepact van de gemeente Rijswijk. Naast een visuele weergave en een korte beschrijving van de belangrijkste

Nadere informatie

11 september 2014. Onderhandelingsakkoord CAO-PO 01-07-2014 tot en met 30-06-2015

11 september 2014. Onderhandelingsakkoord CAO-PO 01-07-2014 tot en met 30-06-2015 11 september 2014 Onderhandelingsakkoord CAO-PO 01-07-2014 tot en met 30-06-2015 Eerste Informatievoorziening en te hanteren procedures: Met dit onderhandelingsakkoord hebben sociale partners beoogd tot

Nadere informatie

2. De werkgever kan het personeelslid zonder zijn instemming overplaatsen:

2. De werkgever kan het personeelslid zonder zijn instemming overplaatsen: Waalwijk, bulletin mei 2013 In verband met het formatietekort op de meeste scholen is na een vruchtbare samenwerking met de werkgroep van de GMR het beleid aangepast. Met deze extra bulletin willen wij

Nadere informatie

COMMISSIE VAN BEROEP VOOR HET CHRISTELIJK BASIS- SPECIAAL- EN VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS

COMMISSIE VAN BEROEP VOOR HET CHRISTELIJK BASIS- SPECIAAL- EN VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS COMMISSIE VAN BEROEP VOOR HET CHRISTELIJK BASIS- SPECIAAL- EN VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS Beroep tegen ontslag. Beroep richt zich niet op de onrechtmatigheid van het ontslag, maar tegen de opzegtermijn.

Nadere informatie

Hoofdstuk 9 Duurzame inzetbaarheid Paragraaf A Persoonlijk budget Artikel 9.1 Aanspraak Artikel 9.2 Hoogte Artikel 9.3 Aanwending

Hoofdstuk 9 Duurzame inzetbaarheid Paragraaf A Persoonlijk budget Artikel 9.1 Aanspraak Artikel 9.2 Hoogte Artikel 9.3 Aanwending Hoofdstuk 9 Paragraaf A Duurzame inzetbaarheid Persoonlijk budget Artikel 9.1 Aanspraak 1. De werknemer heeft recht op een persoonlijk budget ten behoeve van zijn duurzame inzetbaarheid. 2. Het persoonlijk

Nadere informatie

Naar een vrijwillig mobiliteitsbeleid..

Naar een vrijwillig mobiliteitsbeleid.. Versie 6 Naar een vrijwillig mobiliteitsbeleid.. Inleiding In de komende jaren zal de formatie-omvang van de scholen op Trivium-niveau onder druk staan. Als Trivium-organisatie neigen we naar het vasthouden

Nadere informatie

Vragen/antwoorden m.b.t. tijdelijke aanpassing uitstroombevorderende maatregelen

Vragen/antwoorden m.b.t. tijdelijke aanpassing uitstroombevorderende maatregelen Vragen/antwoorden m.b.t. tijdelijke aanpassing uitstroombevorderende maatregelen Vraag 1 Vraag a: In de brief van van 8 juni wordt aangegeven dat besluiten inzake toepassing van de maatregelen voor 1 december

Nadere informatie

Sociaal Plan Stichting SKOPOS

Sociaal Plan Stichting SKOPOS Sociaal Plan Stichting SKOPOS Onderhandelingsakkoord juni 2011 Inhoudsopgave: 0. Inleiding 1. Algemeen 1.1 Begrippenlijst 1.2 Werkingssfeer 1.3 Geldigheidsduur 1.4 Overleg 1.5 Hardheidsclausule 1.6 Bezwarenprocedure

Nadere informatie

KADERS WERKGELEGENHEIDSBELEID TALENT

KADERS WERKGELEGENHEIDSBELEID TALENT KADERS WERKGELEGENHEIDSBELEID TALENT 1 juli 2013 Versie 1.1 Kaders Werkgelegenheidsbeleid Talent Pagina 1 Inhoud 1. Inleiding en samenvatting 3 2. Begripsbepalingen 3 3. Het doel van het document Kaders

Nadere informatie

Jaar: 2007 Nummer: 57 Besluit: B&W 09 oktober 2007 Gemeenteblad WIJZIGING WWB W011 LOONKOSTENSUBSIDIE. Het college van burgemeester en wethouders,

Jaar: 2007 Nummer: 57 Besluit: B&W 09 oktober 2007 Gemeenteblad WIJZIGING WWB W011 LOONKOSTENSUBSIDIE. Het college van burgemeester en wethouders, Jaar: 2007 Nummer: 57 Besluit: B&W 09 oktober 2007 Gemeenteblad WIJZIGING WWB W011 LOONKOSTENSUBSIDIE Het college van burgemeester en wethouders, Gelet op artikel 7 eerste lid onderdeel a en artikel 8

Nadere informatie

REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE. Realiseren van leerwerkplekken (bbl-2 en bbl-3) voor jongeren tot 27 jaar

REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE. Realiseren van leerwerkplekken (bbl-2 en bbl-3) voor jongeren tot 27 jaar REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE Realiseren van leerwerkplekken (bbl-2 en bbl-3) voor jongeren tot 27 jaar Maatregel 4 in het kader van het sectorplan bouw & infra (versie 1-1-2015) Inhoudsopgave Artikel 1

Nadere informatie

1. De artikelen in dit hoofdstuk treden in werking op 1 oktober 2014.

1. De artikelen in dit hoofdstuk treden in werking op 1 oktober 2014. Hoofdstuk 8A Duurzame inzetbaarheid Artikel 8A.1 Inwerkingtreding 1. De artikelen in dit hoofdstuk treden in werking op 1 oktober 2014. 2. De artikelen 6.35 en 8.25 en bijlage XI van deze cao komen op

Nadere informatie

Kenmerk HR/24112011/onderhandelaarsakkoord. SOCIAAL PLAN RoUTe 14 +

Kenmerk HR/24112011/onderhandelaarsakkoord. SOCIAAL PLAN RoUTe 14 + Kenmerk HR/24112011/onderhandelaarsakkoord SOCIAAL PLAN RoUTe 14 + BEGRIPPENLIJST Begeleidingsplan Boventalligheid het begeleidingsplan bevat een schets van de individuele situatie van de werknemer, de

Nadere informatie

Wat is het generatiepact

Wat is het generatiepact Generatiepact Emmen Ben je 60 jaar of ouder? En overweeg je om minder te gaan werken? Dan is het Generatiepact wellicht iets voor jou. Met deze regeling kun je minder uren gaan werken, waarbij de gemeente

Nadere informatie

CONCEPT ONDERHANDELAARSRESULTAAT. SOCIAAL PLAN WEENER GROEP S-HERTOGENBOSCH, behorend bij het Ondernemingsplan 2008-2012

CONCEPT ONDERHANDELAARSRESULTAAT. SOCIAAL PLAN WEENER GROEP S-HERTOGENBOSCH, behorend bij het Ondernemingsplan 2008-2012 CONCEPT ONDERHANDELAARSRESULTAAT SOCIAAL PLAN WEENER GROEP S-HERTOGENBOSCH, behorend bij het Ondernemingsplan 2008-2012 MISSIE ONDERNEMINGSPLAN Weener Groep is de gemeentelijke uitvoeringsorganisatie die

Nadere informatie

MOBILITEIT STICHTING INITIA maart 2014. beweegt

MOBILITEIT STICHTING INITIA maart 2014. beweegt MOBILITEIT STICHTING INITIA maart 2014 beweegt 0 I N L E I D I N G Mobiliteit is de al dan niet vrijwillige overplaatsing van een medewerker naar een andere werkplek en/of een andere functie. Het doel

Nadere informatie

SCHOLINGSBELEID PANTA RHEI

SCHOLINGSBELEID PANTA RHEI SCHOLINGSBELEID PANTA RHEI 1 Inleiding De Stichting PANTA RHEI is in april 2006 van start gegaan na een fusie van De Jakobsladder, het Openbaar Onderwijs Leidschendam-Voorburg en de Stichting Katholiek

Nadere informatie

Toekenning van aanspraken op de Zorgverlofregeling en van vergoedingen

Toekenning van aanspraken op de Zorgverlofregeling en van vergoedingen REGLEMENT ZORGVERLOF APOTHEKEN INHOUD Definities Doel van de Zorgverlofregeling Aanmelding en Informatieverstrekking Financiering Premiegrondslag Premieheffing Voorwaarden voor gebruikmaking van de Zorgverlofregeling

Nadere informatie

Inleiding. Kijk ook in onze kennisbank arbeid voor meer informatie over het werken met een BBL er. Arbeidsovereenkomst BBL 1

Inleiding. Kijk ook in onze kennisbank arbeid voor meer informatie over het werken met een BBL er. Arbeidsovereenkomst BBL 1 Inleiding Het in dienst nemen van leerlingen in het kader van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs dient zorgvuldig te gebeuren. Een leerling is werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst, waarbij slechts

Nadere informatie

FAQ Subsidieregeling Jong en Oud

FAQ Subsidieregeling Jong en Oud FAQ Subsidieregeling Jong en Oud Aanvraag Vraag 1 Hoe is de aanvraagprocedure voor de subsidieregeling Jong en Oud ingericht? 2 Tot welke datum kan een aanvraag worden ingediend? 3 Kan ook voor indienstneming

Nadere informatie

ONDERHANDELINGSRESULTAAT AANVULLING SOCIAAL STATUUT VOOR RABOBANK NEDERLAND

ONDERHANDELINGSRESULTAAT AANVULLING SOCIAAL STATUUT VOOR RABOBANK NEDERLAND ONDERHANDELINGSRESULTAAT AANVULLING SOCIAAL STATUUT VOOR RABOBANK NEDERLAND Rabobank Nederland enerzijds, en de vakorganisaties De Unie, FNV Bondgenoten en CNV Dienstenbond anderzijds, hebben in het licht

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon

SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1.1 Inleiding Zorgcentrum Horizon zal met ingang van 1 januari 2015 de werkwijze in de facilitaire dienst, met name de keuken ingrijpend

Nadere informatie

Sociaal Plan. Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Centrum voor Muziek en Dans, Waalwijk - Heusden;

Sociaal Plan. Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Centrum voor Muziek en Dans, Waalwijk - Heusden; Sociaal Plan Centrum voor Muziek en Dans ten behoeve van de opheffing van de bestaande Gemeenschappelijke Regeling en de overname door een privaatrechtelijke instelling voor kunsteducatie Het Algemeen

Nadere informatie

Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen

Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen Onderhandelaarsakkoord d.d. 23 maart 2011 Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen Sociaal plan d.d. 29 april 2011 De ondergetekenden, MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, MOgroep

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN BANENPLAN PON

SOCIAAL PLAN BANENPLAN PON 1 SOCIAAL PLAN BANENPLAN PON 2014 1-4-2014 TOT 1-1-2015 ONDERHANDELAARSAKKOORD 2 Inleiding Directe aanleiding voor het opstellen van een Sociaal Plan is het ontbreken van instroom van jong personeel bij

Nadere informatie

Sociaal Plan Nederlandse Orkesten. Ledenbijeenkomst over Onderhandelingsresultaat 31 mei 2012 te Utrecht

Sociaal Plan Nederlandse Orkesten. Ledenbijeenkomst over Onderhandelingsresultaat 31 mei 2012 te Utrecht Sociaal Plan Nederlandse Orkesten Ledenbijeenkomst over Onderhandelingsresultaat 31 mei 2012 te Utrecht Procedure Sociaal Plan Orkesten Overleg over diverse concept versies: - delegatie vakbonden - delegatie

Nadere informatie

Cao Openbare Bibliotheken Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017

Cao Openbare Bibliotheken Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017 Centraal Overleg Arbeidsvoorwaarden Openbare Bibliotheken Cao Openbare Bibliotheken 2015-2019 - Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017 Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 4 (Aard van de arbeidsovereenkomst)

Nadere informatie

Onderhandelingsakkoord CAO CAOP 2014-2015. (looptijd: 1-7-2014 t/m 31-12-2015)

Onderhandelingsakkoord CAO CAOP 2014-2015. (looptijd: 1-7-2014 t/m 31-12-2015) Onderhandelingsakkoord CAO CAOP 2014-2015 (looptijd: 1-7-2014 t/m 31-12-2015) Datum: 18 september 2014 Ondergetekenden, partijen bij de CAO CAOP, te weten: 1.) Stichting CAOP, gevestigd te Den Haag als

Nadere informatie

Toelichting Fietsregeling Helder Onderwijs voor werknemers

Toelichting Fietsregeling Helder Onderwijs voor werknemers Toelichting Fietsregeling Helder Onderwijs voor werknemers Deze informatie is bestemd voor de in dienst zijnde werknemers van schoolbesturen indien zij gebruik willen maken van een fiets-privéregeling

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Regeling mobiliteit personeel Noord-Brabant 2015 Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Gelet op artikel C.15 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling

Nadere informatie

REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE. Realiseren banen voor (langdurig) werklozen tot 55 jaar. Maatregel 5 in het kader van het sectorplan bouw & infra

REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE. Realiseren banen voor (langdurig) werklozen tot 55 jaar. Maatregel 5 in het kader van het sectorplan bouw & infra REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE Realiseren banen voor (langdurig) werklozen tot 55 jaar Maatregel 5 in het kader van het sectorplan bouw & infra (versie 7-3-2014) Inhoudsopgave Artikel 1 Definities... 2 Artikel

Nadere informatie