Sociaal Plan De Basis 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sociaal Plan De Basis 1"

Transcriptie

1 Sociaal Plan De Basis 1 samen verantwoordelijk voor werkgelegenheid Versie juli 2012 Schenk een mens alle talenten ter wereld en de gave om enthousiast te zijn en je geeft hem een geweldig leven. (vrij naar A von Wilbrandt, Fridolinss Heimliche Ehe, 1875) 1 De basis voor dit Sociaal Plan is een door de AOb aangeleverd voorbeeld plan. Op verzoek van centrales is de bronvermelding: Model Sociaal Plan ANONIEM (Nrd) 1

2 Inhoud 1. Pre-ambule Samenvatting Beleid en Instrumenten Overeenkomst Ondertekening Bijlage Bijlage

3 1. Pre-ambule In december 2011 is het bestuur van De Basis met de GMR en het DGO, ter vervanging van het ontslagbeleid, werkgelegenheidsbeleid overeengekomen. Dit nieuwe beleid is door de medewerkers van De Basis met groot enthousiasme begroet. Werkgelegenheidsbeleid is een logisch gevolg in de personele ontwikkeling van De Basis. De onderwijsorganisatie is afgezet tegen de jaren kwalitatief beter en stabieler geworden. De medewerkers hebben laten zien dat goed onderwijs en goed personeel werkelijk samen gaat. Kern is dat alle medewerkers enthousiast en competent aan het werk zijn. Goed onderwijs vraagt goed werkgeverschap. Met het werkgelegenheidsbeleid zijn de werkgever en de werknemers samen verantwoordelijk voor goed en professioneel personeelsbeleid. Met de afspraak voor personeelsbeleid wisten alle partijen dat het zaak was zo snel mogelijk een sociaal plan te maken. Het plan maakt inzichtelijk welke personele reductie op vrijwillige basis plaats gaat vinden en op welke wijze de gezamenlijke verantwoordelijkheid wordt gedragen. Een aantal in december 2011, bij een ieder bekende, factoren maken het mede noodzakelijk dit sociaal plan op te stellen. a. Een oplopend verschil tussen de baten en lasten door een afnemende bekostiging veroorzaakt door krimpende leerlingaantallen en afnemende bekostiging; b. Oplopend verzuim (met als resultaat een hogere malus van het Vervangingsfonds), Stijgende WGA premies door instroom in de WIA en onoplosbare boventalligheid waardoor loonkosten worden gemaakt die niet aansluiten bij de gevraagde personele inzet. Gezien de relatief grote omvang van de krimp in de personeelsformatie heeft het bestuur van De Basis met de GMR en de Onderwijsvakbonden overleg gevoerd over een Sociaal Plan. De Basis spant zich in om gedwongen ontslagen van werknemers als gevolg van het vervallen van de arbeidsplaats door interne of externe herplaatsing zoveel mogelijk te voorkomen. Stimuleren van werknemers van werk naar werk is het uitgangspunt. Dit betekent dat tijd, geld en middelen voor werknemers worden ingezet in de vorm van diverse instrumenten. Dit Sociaal Plan heeft als doel het regelen van een zorgvuldige uitvoering van de sociale gevolgen van deze reorganisatie die plaatsvindt bij De Basis. Dit Sociaal Plan sluit aan op de CAO-PO en het werkgelegenheidsbeleidsplan van De Basis. Het onderwijs aanbod zal, binnen de kaders van de baten, conform wetgeving ingevuld worden. Wanneer er sprake is van terugloop van leerlingenaantallen zal er tegelijkertijd een logische afbouw in het onderwijs aanbod plaatsvinden. De kwaliteit van het onderwijs kan hiermee onder druk komen te staan, maar zal min of meer beperkte consequenties hebben vanwege de terugloop van leerlingen. Werknemers kunnen vanaf heden direct ingezet worden om, al dan niet tijdelijk, functies elders in de organisatie of bij andere schoolbesturen (voor Openbaar Onderwijs) te vervullen. Hiermee stimuleert De Basis de blijvende inzetbaarheid. Deze (tijdelijke) inzetbaarheid zal met de individuele werknemer worden besproken. Afspraken en gevolgen voor de individuele arbeidsvoorwaarden zullen schriftelijk worden vastgelegd. 3

4 Reeds gemaakte afspraken over vertrek na ondertekening van dit Sociaal blijven met de totstandkoming van dit Sociaal Plan in stand. Daar waar in dit Sociaal Plan wordt gesproken van hij en zijn wordt ook bedoeld zij en haar. 4

5 2. Samenvatting Beleid en Instrumenten Het sociaal plan start op 1 augustus 2012 met een looptijd tot 1 augustus Het uitgangspunt is vermindering boventalligheid in alle door de medewerker gewenste vormen. Het sociaal plan is van toepassing op alle werknemers werkzaam bij De Basis te Heerenveen, op 1 augustus De eerste fase van het Sociaal Plan loopt tot 1 augustus 2013 In deze fase worden de volgende zaken ingezet. a. Intensivering personeelsbeleid De Basis 2 b. Activeringsmaatregelingen gericht op vermindering van boventalligheid 3 c. Stimuleringsmaatregelingen gericht op vermindering van boventalligheid 4 d. (Tijdelijke) overplaatsingen binnen De Basis e. Detacheringen buiten De Basis Dit betekent ook dat alle maatregelen en de daarmee gemoeide middelen in deze fase zijn gericht op een beëindiging van de aanstelling bij De Basis. Afspraken daarover dienen uiterlijk op 1 februari 2013 te zijn gemaakt. Zodoende kan op dat moment de noodzaak tot het overgaan naar de tweede fase worden bepaald. De tweede fase loopt van 1 augustus 2013 tot 1 augustus 2014 Deze fase wordt voorafgegaan door een Decentraal Georganiseerd Overleg (DGO). In dit DGO wordt gekeken naar de intensivering van de inzet van middelen en instrumenten uit de eerste fase. Voorts wordt bekeken hoe de tweede fase vorm gegeven zal worden. Uitwerking: Na vaststelling van het Sociaal Plan zullen gesprekken gevoerd worden met de individuele werknemers van De Basis en een individueel plan met activiteiten opgesteld worden, gericht op vermindering boventalligheid in alle door de medewerker gewenste vormen. Afspraken zullen schriftelijk worden vastgelegd. Bij het bestuur zal een coördinatiepunt worden ingericht. 2 Meer dan voorheen aandacht voor een competente en enthousiaste en passende personele inzet in het primaire proces. 3 Bedoeld wordt het gericht aanzetten tot nadenken 4 Bedoeld wordt de planmatige implementatie van reductie boventalligheid 5

6 3. Overeenkomst Openbaar Scholennetwerk De Basis gevestigd te Heerenveen, verder te noemen De Basis en a. ACOP, gevestigd te Zoetermeer b. CCOOP, gevestigd te Utrecht c. CMHF, gevestigd te Den Haag d. AC, gevestigd te Utrecht e. verder te noemen centrales overwegende dat, a. het tot stand komen van een Sociaal Plan noodzakelijk is vanwege voorziene de ontstane financiële situatie bij De Basis b. Deze situatie is veroorzaakt door: Een oplopend verschil tussen de baten en lasten door een afnemende bekostiging veroorzaakt door krimpende leerlingaantallen en afnemende bekostiging alsmede een oplopend verzuim (met als resultaat een hogere malus van het Vervangingsfonds), stijgende WGA premies door instroom in de WIA en onoplosbare boventalligheid waardoor loonkosten worden gemaakt die niet aansluiten bij de gevraagde personele inzet. c. het proces zal moeten leiden tot een personele reductie van 26 fte per 1 augustus 2014 op vrijwillige basis; d. het doel van dit Sociaal Plan is de vermindering boventalligheid in alle door de medewerker gewenste vormen; e. op een nader af te spreken datum in het Decentraal Georganiseerd Overleg (DGO) een evaluatie plaatsvindt van de effecten van de maatregelen; f. indien uit voornoemde evaluatie blijkt dat de doelstellingen niet worden behaald, dit aanleiding is tot het aanpassen van maatregelen en/of het nemen van aanvullende maatregelen; g. stimuleringsmaatregelen in een eventuele vervolgfase zullen worden beperkt; h. dit Sociaal Plan aansluit op de CAO PO en het werkgelegenheidsbeleidsplan De Basis. komen het volgende overeen: Artikel 1: Definities Ambtelijk inkomen Het pensioengevend salaris is 12 x het bruto salaris van januari, inclusief vakantiegeld en eventuele vaste toeslagen. Bevoegd gezag: Het bestuur van Openbaar Scholennetwerk De Basis. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad: De functionerende gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de scholen die onder het bevoegd gezag vallen. De medezeggenschapsraad; De functionerende medezeggenschapsraden van de scholen binnen het Openbaar Scholennetwerk De Basis. 6

7 (Meerjaren) Formatieplan: het (meerjaren)formatieplan met daarin het overzicht van (de verwachte) beschikbare functies onderverdeeld in OP en OOP, en formatieplaatsen behorend bij de onderwijslocaties van De Basis, in de situatie voor en na de sluiting. Functie: Een samenstel van feitelijk opgedragen werkzaamheden waarmee een werknemer is belast. Laatstverdiende salaris: Het bruto maandsalaris vermeerderd met vakantietoeslag, eindejaarsuitkering en eventuele toeslagen waar de werknemer op grond van de CAO-PO recht heeft. Passende functie Van een passende functie bij de werkgever is sprake indien; a. de functie-inhoud binnen de reële mogelijkheden redelijkerwijs aansluit bij de huidige werkzaamheden, b. de werkzaamheden aansluiten bij de persoonlijke kwaliteiten en omstandigheden van de werknemer, c. de inschaling van de nieuwe functie ten opzichte van de huidige functie maximaal 2 salarisschalen lager is. Partijen: Centrales voor Overheids- en Onderwijspersoneel enerzijds en De Basis anderzijds. Werkgever: De Basis, te representeren door de directeur bestuurder Werknemer: de ambtenaar waarop krachtens besluit van de werkgever de CAO PO 2009 als rechtspositieregeling van toepassing is verklaard voor zover dit besluit betrekking had op een aanstelling voor onbepaalde tijd. (c.q. werknemers met aanstelling voor bepaalde tijd met uitzicht op vast). Reiskosten: Kosten die gemaakt worden ten behoeve van woon-werk verkeer worden vergoed op basis van CAO PO, uitgaande van nieuwe berekening postcode woonplaats en postcode werkadres. Zakelijke dienstreizen op verzoek van De Basis worden vergoed conform geldende regeling De Basis. Reistijd en reisafstand: a. Reistijd wordt vastgesteld in geval van gebruikmaking van het openbaar vervoer middels tabellen NS c.q. busmaatschappijen; b. Indien gereisd wordt met eigen vervoer, wordt de reistijd vastgesteld op basis van de ANWB- route planner op basis van postcode woonplaats en postcode werkadres, op basis van de snelste route. c. Een toename van de reistijd met meer dan één uur reistijd per reisbeweging wordt gerekend tot werktijd ingeval van interne overplaatsing, voor de duur van maximaal 24 maanden. Sociaal Plan: de verdere uitwerking van het sociaal beleid binnen de kaders van de CAO PO. Artikel 2: Werkingssfeer en werkingsduur 7

8 Artikel 2: Werkingssfeer en werkingsduur 2.1. Werkingssfeer Dit Sociaal Plan is van toepassing op werknemers die op 1 augustus 2011 een akte van benoeming hebben bij De Basis Werkingsduur Dit Sociaal Plan is geldig vanaf 1 augustus 2012 tot 1 augustus Op een nader te bepalen datum zal de opbrengst van de maatregelen in gezamenlijk overleg geevalueerd worden. De eerste periode voor een tussenevaluatie loopt af op 1 maart Individuele rechten afgesproken op basis van dit Sociaal Plan blijven van kracht ook nadat de werkingsduur van dit Sociaal Plan is verstreken. Artikel 3: Algemene bepalingen en voorwaarden 3.1. Verantwoordelijkheid werkgever De werkgever is verantwoordelijk voor de uitvoering van dit Sociaal Plan en spant zich in de herinrichting van de organisatie op een zorgvuldige en transparante wijze uit te voeren. De werkgever draagt er zorg voor dat er een zodanig samenspel plaatsvindt dat er sprake is van een optimaal evenwicht tussen belangen van de organisatie en belangen van werknemers. Met de centrales vindt regelmatig overleg plaats over de voortgang en opbrengsten van het Sociaal Plan Verantwoordelijkheid werknemer Iedere werknemer spant zich zichtbaar in om te zoeken naar werkgelegenheid en om vrijwillig te vertrekken of intern binnen De Basis van school te veranderen. De werknemer die een beroep doet op financiële voorzieningen van het Sociaal Plan verplicht zich aan de werkgever ter zake doende inlichtingen en gegevens tijdig en naar waarheid te verstrekken Fiscale afwikkeling Alle in het Sociaal Plan genoemde vergoedingen zijn tenzij uitdrukkelijk anders vermeld bruto vergoedingen. De werkgever zal de wettelijke verplichte inhoudingen uitvoeren. Vergoedingen worden slechts onbelast uitgekeerd voor zover fiscale en/of sociale wetgeving zich hiertegen niet verzet. De werkgever informeert de werknemers die het betreft over de fiscale consequenties. Artikel 4: Vacaturestop Vanaf 1 augustus 2011, is er een vacaturestop afgekondigd binnen de gehele organisatie. Artikel 5: Uitgangspunten fase van vrijwillige bijdragen aan vermindering boventalligheid in alle door de medewerker gewenste vormen Er is een algemene vertrekregeling van toepassing op vrijwillige basis, waarvan de instrumenten en voorwaarden in artikel 6 beschreven staan. Werknemers die gebruik willen maken van de instrumenten worden opgeroepen zich zo snel mogelijk te melden bij het bestuur. De werknemer kan een keuze maken uit de in artikel 6 genoemde instrumenten. 8

9 De instrumenten FPU- suppletieregeling/pré-fpu-regeling, vrijwillig vertrek van werknemers, loonsuppletie (extern), hypotheeksuppletie vormen één groep. Indien een beroep op één van deze instrumenten wordt gedaan, vervallen de rechten op de andere instrumenten uit deze groep (anticumulatie). De maatregelen uit deze groep kunnen in combinatie met de andere instrumenten ingezet worden. Groep maatregelen: één keuze mogelijkheid 6.1 FPU suppletieregeling (anticumulatie) 6.2 Vertrekpremie bij ontslag 6.3 Loonsuppletie bij externe organisatie 6.11 Hypotheeksuppletie Voor het doen van een beroep op maatregelen uit dit sociaal plan geldt dat uit maximaal twee instrumenten gekozen kan worden, waarbij geldt dat er maar 1 maatregel uit bovenstaande groep ( 6.1, 6.2, 6.3, 6.11) gekozen kan worden. Met betrokkenen wordt een gesprek gevoerd om tot afspraken te komen. De afspraken worden schriftelijk vastgelegd in de vorm van een overeenkomst met de daarin gemaakte afspraken omtrent de beëindiging van het dienstverband. Een positief luidend getuigschrift conform art. 7:656 BW (Burgerlijk wetboek) wordt daarbij aan werknemer aangeboden. Artikel 6. Maatregelen en instrumenten De volgende instrumenten kunnen worden ingezet FPU-suppletieregeling/ Pré FPU-regeling Het betreft bij De Basis zo n 5 FTE, 7 personen. Met het bevorderen van vertrek van oudere werknemers door middel van de zogeheten Pré-FPUregeling in combinatie met een FPU-suppletieregeling kan een bijdrage geleverd worden aan de reductie van de boventalligheid. Een dergelijke regeling dient ten behoeve van de uitvoering door het ABP in een separate overeenkomst tussen het bevoegd gezag en de centrales te worden vastgelegd. Werknemers geboren tot Vervalt, medewerkers zijn niet (meer) bij De Basis in dienst. Werknemers geboren op of na 01 mei 1948 en voor 01 januari Voor deze werknemers biedt de werkgever een aanvulling op de FPU-uitkering tot 85 % van het ambtelijk inkomen. Naast deze compensatie hebben werknemers als zij behoren tot de groepen die twee jaar of korter voor het bereiken van hun 40- of 25 jarig ambtsjubileum staan, recht op de bij deze ambtsjubilea behorende gratificatie die bruto, conform CAO PO wordt uitbetaald Vertrekpremie 9

10 Werknemers kunnen een beroep doen op de vertrekpremie. In dit geval zal de dienstbetrekking op initiatief van de werkgever eindigen als gevolg van bedrijfseconomische redenen. Eén en ander wordt vastgelegd in een beëindigingovereenkomst. Voorwaarde hierbij is dat het vertrek van werknemer bijdraagt aan de vermindering van de boventalligheid. De hoogte van de vergoeding wordt als volgt vastgesteld: leeftijd tot 40 jaar één maandsalaris leeftijd jaar twee maandsalarissen leeftijd jaar drie maandsalarissen leeftijd 60 jaar of ouder vier maandsalarissen. Indien de afspraken over vertrek worden gemaakt na 1 februari 2013 wordt het aantal maandsalarissen voor de groep vanaf 40 jaar met één verminderd Loonsuppletie Een werknemer die op eigen kracht een functie elders aanvaardt op een lager salarisniveau kan aanspraak maken op loonsuppletie. Deze suppletie bedraagt maximaal de vergoeding van het verschil van twee loonschalen voor de periode van maximaal 1 jaar. Deze aanvulling is naar rato van het dienstverband. De regels inzake het Besluit Bovenwettelijke uitkering voor Onderwijspersoneel (BBWO) zijn onverkort van toepassing Salarisgarantie bij De Basis Een werknemer die vrijwillig binnen de organisatie een functie aanvaardt waarvan de schaal c.q. waardering lager is dan de schaal c.q. waardering van de op dat moment door de werknemer vervulde functie, garandeert de werkgever het op dat moment bestaande salarisuitzicht (op schaal en maximale regelnummer). In het verlengde van deze salarisgarantie hebben zowel werkgever als werknemer de verplichting om zich optimaal in te spannen om herplaatsing op het oude functieniveau te bewerkstelligen. Wanneer hiervoor de mogelijkheid bestaat middels een beschikbare functie op dit oude functieniveau dan heeft de werknemer de verplichting deze functie te aanvaarden. De werkgever zal het herplaatsing proces optimaal ondersteunen met scholing, inwerkperiode, begeleiding e.d Sollicitatieverlof Aan de werknemer die extern solliciteert zal hiertoe in overleg buitengewoon verlof met behoud van salaris worden verleend Om-, her- en bijscholing De werkgever stimuleert de werknemer om zich waar mogelijk, door middel van scholing, bevoegd te maken voor een passende functie. Als richtlijn hanteert de werkgever hiervoor een volledige tegemoetkoming in de scholingskosten zoals kosten voor boeken, reiskosten, collegegeld e.d. Daarnaast een facilitering in tijd conform de CAO PO. 10

11 Vergoeding geldt alleen voor erkende opleidingen (MBO, HBO, HBO+ en Master) tot een maximum van , Korte opzegtermijn In redelijk overleg tussen werkgever en werknemer wordt de opzegtermijn bepaald Terugkeergarantie en proeftijd Werknemers die elders een betrekking hebben gevonden waarvoor een proeftijd geldt, hebben terugkeerrecht binnen hun oorspronkelijke bestuursaanstelling ingeval de arbeidsovereenkomst met de nieuwe werkgever tijdens of direct na de proeftijd wordt ontbonden. De maximale duur van de proeftijd is twee maanden. Indien er een beroep wordt gedaan op de terugkeergarantie en er is op dat moment geen functie op hetzelfde niveau beschikbaar, dan zal de werkgever zich maximaal inspannen om terugkeer van de werknemer in een gelijkwaardige functie z.s.m. te realiseren. De werknemer zal in dat geval tijdelijk een functie van een lager niveau aanvaarden, maar kan dan een beroep doen op de maatregel salarisgarantie bij De Basis. Voor werknemers die onverhoopt gebruik moeten maken van deze terugkeergarantie geldt dat zij op moment van terugkeerkeer vallen onder de dan geldende voorwaarden van de sluiting en het dan geldende Sociaal Plan. Eventuele ontvangen vergoedingen worden verrekend met de maatregelen van het dan geldende Sociaal Plan. Wanneer de terugkeergarantie in proeftijd wordt geëffectueerd vindt restitutie plaats van de eventueel overeengekomen bruto vertrekpremie. De rechtspositie blijft bij terugkeer ongewijzigd Tegemoetkoming in de verhuiskosten Een werknemer die elders een betrekking aanvaardt en die als gevolg daarvan moet verhuizen en die hiervoor geen vergoeding van de nieuwe werkgever ontvangt, heeft recht op een vergoeding op basis van artikel 7.1 lid 6a en 6b van de CAO PO Loopbaanadvies Een werknemer die zich wil heroriënteren op zijn loopbaan, kan in overleg met de werkgever gebruik maken van een loopbaanadvies. Voorwaarde hierbij is dat er een reële kans moet bestaan op het vinden van een andere werkkring, zulks ter beoordeling van de werkgever. Voor loopbaanadviezen is tijdens de looptijd van dit Sociaal Plan per werknemer een budget. Van 2.500,- beschikbaar. Na instemming van de werkgever wordt met de werknemer een termijn afgesproken die maximaal doorloopt tot het einde van de eerste fase. Ter beoordeling van de werkgever kan, op verzoek van de werknemer, een beperkt outplacementtraject ter waarde van 2.500,- worden afgegeven. Voorwaarde hierbij is dat een ontslagdatum wordt afgesproken. Teneinde de outplacementactiviteiten uit te kunnen voeren wordt de werknemer voor een periode van maximaal zes maanden vrijgesteld van werkzaamheden Hypotheeksuppletie 11

12 De werknemer die elders een betrekking aanvaardt en die als gevolg daarvan moet verhuizen kan in het geval hij hierdoor te maken krijgt met waardevermindering van zijn huidige koopwoning een beroep doen op de hypotheeksuppletie. Om in aanmerking te komen voor hypotheeksuppletie gelden de volgende voorwaarden: De verhuizing vindt plaats omdat de reistijd per reis meer dan 1 uur bedraagt; De verkoopprijs van de woning is lager dan aankoopprijs van de woning; De suppletie heeft alleen betrekking op het bedrag voor de koopprijs en dus niet voor een eventuele afgesloten Tophypotheek; Het verschil tussen Koopprijs en Verkoopprijs komt in aanmerking voor suppletie tot een maximaal bedrag van ,--. De werknemer overlegt bewijsstukken (notariële akten) waaruit het verschil blijkt Maatwerkafspraken 60+ Met de werknemers die op 1 januari jaar of ouder zijn 5 en die geen gebruik kunnen maken van de FPU regeling, worden individuele gesprekken gevoerd. Doel van deze gesprekken is gezamenlijk bekijken of het mogelijk is om een maatwerkafspraak te maken met als doel beëindiging van het dienstverband waardoor reductie van boventalligheid wordt bewerkstelligd. Uitgangspunt is dat deze afspraken niet moeten leiden tot een betere regeling t.o.v. de FPU regeling. Ter voorbereiding op de te voeren gesprekken worden de betrokken medewerkers uitgenodigd gebruik te maken van een spreekuur ABP, bij voldoende deelname in Heerenveen Detacheren De werknemer kan op eigen initiatief of op initiatief van werkgever een detachering overeenkomen voor een periode van maximaal 12 maanden met behoud van salaris. De werknemer wordt gedetacheerd bij de potentiële werkgever, maar blijft gedurende de detachering in dienst bij werkgever. Voor het einde van deze periode moet duidelijk zijn welke perspectieven de werknemer heeft op een contract (bij voorkeur voor onbepaalde tijd). Met de werknemer en de inlenende partij worden hier schriftelijk afspraken over gemaakt. Voorts geldt dat deze werknemers op moment van terugkeer vallen onder de dan geldende voorwaarden van het dan geldende Sociaal Plan. Indien er een beroep wordt gedaan op de terugkeergarantie en er is op dat moment geen functie op hetzelfde niveau beschikbaar, zal de werkgever zich maximaal inspannen om terugkeer van de werknemer in de eigen functie zo spoedig mogelijk te realiseren. Gedurende de detachering en bij terugkeer blijft de rechtspositie ongewijzigd Kwijtschelden studiekosten Werknemers krijgen bij het verlaten van de organisatie kwijtschelding van eventuele studiekosten, vastgelegd in een studieovereenkomst bij De Basis Stage Ten behoeve van het verkrijgen van een betrekking elders kan de werknemer in de gelegenheid worden gesteld elders stage te lopen, zulks ter beoordeling van de werkgever. Aard en omvang 5 Het betreft bij De Basis zo n 12 FTE, 16 mensen in aanvulling op de in paragraaf 6.1 genoemde groep. 12

13 worden onder meer bepaald door de reële mogelijkheid tot in- of externe herplaatsing. De maximale duur is in beginsel drie maanden. Bij het verkrijgen van een stagevergoeding, wordt deze vergoeding overgemaakt naar werkgever Tijdelijke arbeidsovereenkomst Indien de werknemer op eigen initiatief of op initiatief van werkgever een tijdelijke arbeidsovereenkomst aangaat met een andere werkgever, heeft de werknemer een terugkeergarantie voor een periode van maximaal 12 maanden, na beëindiging van de arbeidsovereenkomst bij De Basis. Voor de werknemers die onverhoopt gebruik moeten maken van deze terugkeergarantie geldt een termijn van 14 dagen na beëindiging van de arbeidsovereenkomst met de nieuwe werkgever. Voorts geldt dat deze werknemers op moment van terugkeer vallen onder de dan geldende voorwaarden van de reorganisatie en het dan geldende Sociaal Plan. Indien er een beroep wordt gedaan op de terugkeergarantie en er is op dat moment geen functie op hetzelfde niveau beschikbaar, zal de werkgever zich maximaal inspannen om terugkeer van de werknemer in de eigen functie zo spoedig mogelijk te realiseren. De rechtspositie blijft bij terugkeer ongewijzigd Ondersteuning bij de start van een eigen activiteit / onderneming De werknemer die een eigen bedrijf wil starten, kan een beroep doen op de werkgever voor de hierbij noodzakelijke begeleiding en ondersteuning. Indien de organisatie niet zelf in staat is de gevraagde begeleiding of ondersteuning te verlenen, wordt hiervoor externe deskundigheid ingeschakeld Initiatief werknemer Indien een werknemer een voorstel heeft dat bijdraagt aan de gewenste reductie, maar niet valt onder bovengenoemde maatregelen, kan dit na akkoord van de werkgever worden uitgevoerd Vrijwillige werktijdvermindering Per 01 augustus 2012 hebben werknemers de mogelijkheid om op vrijwillige basis de betrekkingsomvang te verminderen voor een periode van minimaal vier jaar. De werkgever wil hierbij wel voorkomen dat hierdoor banen ontstaan met een te geringe betrekkingsomvang. Bij taakvermindering wordt daarom een ondergrens gesteld van 0,4684 fte / [WTF Slingertouw](2 dagen). Werknemers die per 01 augustus 2012 gebruik maken van deze mogelijkheid ontvangen hiervoor een eenmalige premie. De premie wordt berekend door het maandsalaris van de oorspronkelijke betrekkingsomvang te verminderen met het salarisbedrag dat behoort bij de nieuwe betrekkingsomvang. De uitkomst van deze som wordt omgerekend naar een jaarbedrag. De werknemer ontvangt een eenmalige premie van 50% van dit jaarbedrag. De eerste twee jaar van deze vrijwillige werktijdvermindering hebben het karakter van onbetaald verlof. De kosten hiervan (doorlopende afdrachten voor pensioen e.d.) worden verrekend met de uit te keren premie voor vertrek. De werknemer heeft een éénmalige terugkeergarantie tot zijn oorspronkelijk aanstellingsomvang (maximaal 1.0 fte) na een periode van vier jaar vanaf de datum waarop de werktijdvermindering ingaat. Drie maanden voor afloop van de termijn van vier jaar geeft de werknemer, op verzoek van de werkgever, aan of hij wel of geen gebruik wenst te maken van de terugkeergarantie. De terug- 13

14 keergarantie wordt opgeschort als dit op het afgesproken moment van terugkeer leidt tot verdringing van werkgelegenheid voor werknemers met een vaste aanstelling. Het besluit tot werktijdvermindering en de eenmalige terugkeergarantie, alsmede de clausule inzake opschorting, wordt door werkgever vastgelegd in een separaat beding, welk beding onderdeel uitmaakt van de akte van aanstelling van werknemer Vrijwillige overstap naar de vervangingspool Werknemers kunnen in de periode tot 1 augustus 2014 aangeven op vrijwillige basis over te willen stappen naar de vervangingspool (met in acht neming van de maximale omvang van deze pool). Voorwaarde is wel dat de betreffende werknemer bereid en beschikbaar is om minimaal vier jaar werkzaam te zijn binnen de vervangingspool. Werknemers die per 01 augustus 2012 overstappen naar de vervangingspool hebben recht op de volgende faciliteiten: a. een eenmalige overstappremie ter grootte van twee maandsalarissen; b. voorrang bij toekomstige vacatures; c. een kilometervergoeding vanaf het woonadres van 0,28 bruto; d. recht op het volgen van nascholing (via de moederschool van De Basis ); e. een terugkeergarantie met behoud van rechtspositie na drie jaar naar één van de scholen voor de oorspronkelijke aanstellingsomvang. De terugkeergarantie wordt opgeschort als dit op het afgesproken moment van terugkeer leidt tot verdringing van werkgelegenheid voor werknemers met een vaste aanstelling. In een dergelijke situatie blijft de medewerker aangesteld in de vervangingspool totdat de terugkeergarantie, ook in de loop van een schooljaar, kan worden geëffectueerd Onbezoldigd verlof. Werknemers die zich wensen te oriënteren op een (deel)carrière buiten De Basis, kunnen voor een periode van maximaal een jaar gebruik maken van de mogelijkheid tot buitengewoon onbezoldigd verlof. Het pensioenbijdrageverhaal gedurende de verlofperiode is voor rekening van de werkgever Terugkeer in kleinere betrekking na ouderschapsverlof De medewerker die na terugkeer van ouderschapsverlof vrijwillig in een kleinere betrekkingsomvang wil gaan werken behoeft, in tegenstelling tot het bepaalde in cao art. de werkgeversbijdrage ouderschapsverlof niet terug te betalen. Artikel 7. Informatie en communicatie De werkgever zal iedere stap, wijziging en/of vordering in het gehele proces niet alleen zorgvuldig uitvoeren, maar ook alle werknemers zo tijdig en volledig mogelijk over alles informeren. De voortdurend te informeren partijen zijn: de werknemers; de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (P)GMR); de centrales. 14

15 Beslissingen op grond van dit Sociaal Plan die een individuele werknemer aangaan zullen altijd persoonlijk met de individuele werknemer worden besproken en tevens schriftelijk worden vastgelegd. Het Sociaal Plan wordt na vaststelling ter beschikking gesteld middels het toesturen van dit plan naar het school adres van werknemers van De Basis en gepubliceerd op de website van De Basis. De werknemer, die een beroep doet op de voorzieningen van het Sociaal Plan, zal de werkgever voorzien van de ter zake doende informatie en gegevens Bezwarenprocedure Indien een werknemer het niet eens is met een bepaalde beslissing of de gang van zaken die binnen de werkingssfeer van het Sociaal Plan valt kan hij bezwaar aantekenen bij de werkgever en verweer voeren volgens de bezwarenprocedure. Deze bezwarenprocedure is als bijlage opgenomen (bijlage 1). Artikel 8. Hardheidsclausule Als toepassing van het Sociaal Plan in een individueel geval leidt tot een onbillijke situatie, kan de werkgever op verzoek van de werknemer binnen redelijke grenzen afwijken van het Sociaal Plan ten gunste van de werknemer. In die gevallen waarin het Sociaal Plan niet voorziet, kan de werkgever handelen in de geest van het Sociaal Plan. Indien een van de partijen dit wenst wordt aan de Bezwarencommissie een uitspraak gevraagd. De werkgever stelt de centrales in kennis als een beroep is gedaan op de hardheidsclausule en het daarbij genomen besluit. 15

16 4. Ondertekening Het overeengekomen Sociaal Plan bindt partijen, De Basis en de Centrales voor onderwijspersoneel. Aldus opgemaakt en ondertekend te Heerenveen op.. oktober 2012 door: Namens Stichting Openbaar Scholennetwerk De Basis De heer A. Dekker Namens ACOP: De mevr. E Stolk Namens CCOOP: De heer J. Noorda Namens CMHF: De heer? Namens AC: De heer H. van Soest 16

17 5. Bijlage 1 REGELING BEZWAAR EN BEROEP Onverminderd de beroepsmogelijkheden, als bedoeld in: a. de Wet op de Medezeggenschapsraden (WMO); b. het DGO-reglement; c. de CAO-PO; geldt ten aanzien van dit sociaal statuut de navolgende bezwarenprocedure. Installatie Bezwarencommissie Voorafgaand aan de eerste fase wordt een bezwarencommissie ingesteld. Deze commissie bestaat uit drie personen die buiten de school en het DGO staan: a. een lid aan te wijzen door de werkgever b. een lid aan te wijzen op voordracht van de GMR c. een onafhankelijk voorzitter die gekozen wordt door de beide andere leden. Na installatie maken de leden van de commissie onderling afspraken over de te volgen werkwijze. Deze werkwijze mag niet strijdig zijn met de letter en geest van het reorganisatiebeleidsplan. Leden van de bezwaren commissie kunnen geen lid zijn van het bestuur, werknemer, schoolleiding of ouder. Bevoegdheden Bezwarencommissie De Bezwarencommissie behandelt bezwaren van individuele werknemers, die rechtstreeks getroffen worden door de besluiten die genomen zijn in het kader van het Sociaal Plan - De commissie toetst inhoudelijk of het besluit niet in strijd is met het reorganisatiebeleidsplan en of het besluit in redelijkheid tot stand is gekomen. - De commissie brengt een advies uit aan de werkgever over de individuele toepassing van het reoganisatiebeleidsplan op de werknemer. Bezwarenprocedure 1. Indien een werknemer het niet eens is met een bepaalde beslissing of gang van zaken die binnen de werkingssfeer van het reorganisatiebeleidsplan valt kan hij/zij binnen uiterlijk 10 werkdagen nadat het besluit schriftelijk kenbaar is gemaakt, verweer voeren bij de werkgever, waarbij hij zich kan laten bijstaan door een adviseur. 2. De werkgever neemt binnen 10 werkdagen na ontvangst een beslissing over het bezwaarschrift. Dit besluit wordt schriftelijk meegedeeld aan de indiener van het verweerschrift, waarbij wordt vermeld hoe betrokkene in beroep kan gaan. 3. Indien werknemer en werkgever het niet eens kunnen worden, kan de werknemer binnen 10 werkdagen na vaststelling hiervan een bezwaarschrift indienen bij de Bezwarencommissie 4. De Bezwarencommissie brengt binnen hooguit 30 werkdagen advies uit aan de werkgever. Een afschrift daarvan wordt toegezonden aan de belanghebbende. 17

18 5. De werkgever neemt binnen 5 werkdagen na ontvangst van het advies een beslissing en stelt betrokken werknemer direct, schriftelijk en met argumenten omkleed op de hoogte van de beslissing. Van de adviezen van de Bezwarencommissie kan op grond van zwaarwichtige redenen worden afgeweken. Een afwijking van het advies dient beargumenteerd en schriftelijk te worden medegedeeld aan zowel de werknemer als de Bezwarencommissie. 6. Belanghebbenden kunnen tegen de uiteindelijke beslissing op het bezwaarschrift, binnen de geldende beroepstermijn na schriftelijke bekendmaking, een beroepsschrift indienen bij de commissie van beroep. 18

19 6. Bijlage 2 FPU SUPPLETIEREGELING Aanleiding Ter voorkoming van gedwongen ontslagen bij < evt units > zet < werkgever > mobiliteit bevorderende maatregelen in. Een daarvan is vrijwillige uitstroom door middel van flexibele pensionering. < Werkgever > wil daartoe het Pensioenakkoord inzetten. Het pensioenakkoord inzake aanpassingen ABP-Regeling aan VPL-wetgeving d.d. 5 juli 2005 heeft geleid tot afschaffing van de FPU regeling per 1 januari 2006 voor de werknemers die geboren zijn na Besluit: In de vergadering met de Centrales van < datum > heeft het College van Bestuur van < werkgever > een akkoord bereikt over een regeling. Artikel 1 Toepasselijkheid, ingangsdatum en looptijd Deze regeling geldt voor de werknemers: a. met een vast dienstverband bij < werkgever >, en b. die geboren zijn vóór 1 januari 1950, en c. die op eigen verzoek ontslag nemen, en d. voldoen aan de in artikel 2 bepaalde voorwaarden. De ontslagdatum wordt per de eerste van een maand vastgesteld in overleg met de werkgever gedurende de looptijd van deze regeling. De regeling treedt in werking op de datum van het bereikte akkoord en heeft een looptijd tot < datum vermelden >, met gebruikmaking van de in artikel 4 bepaalde regelingen. Artikel 2 Voorwaarden 1. De werknemer moet op de ontslagdatum voldoen aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een FPU-uitkering. Dit betekent sedert 1 april 1997 onafgebroken deelnemer zijn bij het ABP. Een onderbreking van maximaal 2 maanden wordt buiten beschouwing gelaten. 2. Het vertrek van de werknemer moet bijdragen aan de noodzakelijke afbouw van de formatie en een vacature die mogelijk ontstaat, moet intern kunnen worden vervuld. Artikel 3 Verzoeken 1. De werkgever benadert de werknemer, die door deelname aan de regeling voor aantoonbare evenredige vermindering van de formatie zorgt. 2. Als de werknemer gebruik wil maken van de vroegpensioenregeling dient hij uiterlijk op < datum vermelden > een schriftelijk verzoek in bij het College van Bestuur, met vermelding van de gewenste ontslagdatum. 3. Uiterlijk op < datum vermelden > neemt het College van Bestuur een gemotiveerd besluit. 19

20 Artikel 4 Regelingen De spilleeftijd is vastgesteld in het Pensioenakkoord en bedraagt; 61 jaar voor werknemers geboren vóór 1 december 1944; 61 jaar en 2 maanden voor werknemers geboren op of na 1 december 1944 en vóór of op 1 april 1947; 62 jaar en 3 maanden voor werknemers geboren na 1 april 1947 en vóór 1 januari 1950; Op basis hiervan worden de regelingen onderscheiden: 4.1. Voor de werknemers geboren tot voorziet de regeling in de volgende compensatie. Deze werknemers hebben al recht op een FPU uitkering op basis van 70 %. van het ambtelijk inkomen, mits aan de FPU voorwaarden wordt voldaan. Voor deze werknemers biedt de werkgever een aanvulling van de FPU-uitkering tot 100 % van het ambtelijk inkomen vanaf het ontslagmoment tot de maand waarin de leeftijd van 65 jaar wordt bereikt. Tevens ontvangen zij een bonus van 3 maandsalarissen. De werknemer kan hierbij kiezen uit de volgende mogelijkheden; a. inkoop extra pensioen b. uitbetaling ineens via de werkgever 4.2. Voor de werknemers (geboren op of na en vóór ) voorziet de regeling in de volgende compensatie. Voor deze werknemers biedt de werkgever een aanvulling op de FPU-uitkering tot 85 % van het ambtelijk inkomen vanaf het ontslagmoment tot de maand waarin de leeftijd van 65 jaar wordt bereikt en compensatie van de pensioenopbouw tot de spilleeftijd van 62 jaar en drie maanden. Onder de compensatieregeling van de pensioenopbouw valt ook een eventueel partnerpensioen. Artikel 5 Jubileumgratificatie Naast deze compensatie hebben werknemers als zij behoren tot de groepen die twee jaar of korter voor het bereiken van hun 40- of 25 jarig ambtsjubileum staan, recht op de bij deze ambtsjubilea behorende gratificatie die bruto, conform CAO PO wordt uitbetaald. Artikel 6 Overige bepalingen 1. Onder inkomen wordt verstaan: bruto salaris + pensioengevende toe(s)lagen + vakantieuitkering + de structurele eindejaarsuitkering. Voor de berekening van de aanvulling op de FPU-uitkering wordt het inkomen gehanteerd als bij de vaststelling van de reguliere FPUuitkering (januari salaris van het jaar voorafgaand aan het ontslagmoment). 2. Deeltijdfactor: er wordt rekening gehouden met de gemiddelde deeltijdfactor (referteperiode: laatste 10 jaar voor ontslag) en de omvang van het ontslag 3. Alle compensaties zijn naar rato van de omvang van de deeltijdfactor en het ontslagpercentage. 4. De kosten van de regeling komen voor rekening van < werkgever >. 5. De regeling wordt in opdracht van < werkgever > uitgevoerd door het ABP/VUT-fonds. 20

Sociaal Plan De Basis

Sociaal Plan De Basis Sociaal Plan De Basis samen verantwoordelijk voor werkgelegenheid Versie 3 Vastgesteld 15 oktober 2012 Schenk een mens alle talenten ter wereld en de gave om enthousiast te zijn en je geeft hem een geweldig

Nadere informatie

Dé formatiestrategie voor schoolbesturen: regie!

Dé formatiestrategie voor schoolbesturen: regie! Dé formatiestrategie voor schoolbesturen: regie! Veel schoolbesturen in het primair onderwijs gaan de leerlingendaling nu echt goed voelen. Maatregelen zijn nodig om de inkomsten en uitgaven met elkaar

Nadere informatie

Sociaal plan. Sociaal plan 2012-2014 Omnisscholen (versie 2 n.a.v. dgo 26-09-2012) Sociaal plan Omnisscholen - 1 -

Sociaal plan. Sociaal plan 2012-2014 Omnisscholen (versie 2 n.a.v. dgo 26-09-2012) Sociaal plan Omnisscholen - 1 - Sociaal plan 2012-2014 Omnisscholen (versie 2 n.a.v. dgo 26-09-2012) Sociaal plan Omnisscholen - 1 - Omnisscholen (openbaar onderwijs van de gemeente Borsele) 10141 Postbus 1 4450 AA Heinkenszand Sociaal

Nadere informatie

Samen maken we het verschil

Samen maken we het verschil Sociale regeling 2015 SKOVV (30 januari 2015) (versie 23 juni 2009) Samen maken we het verschil Antoniusschool Barneveld Cuneraschool Rhenen Don Boscoschool Renkum Franciscusschool Ede Godfried Bomansschool

Nadere informatie

Sociale regeling 2014 SKOVV

Sociale regeling 2014 SKOVV Sociale regeling 2014 SKOVV (16 januari 2014) Antoniusschool Barneveld Cuneraschool Rhenen Don Boscoschool Renkum Franciscusschool Ede Godfried Bomansschool Ede Kardinaal Alfrinkschool Wageningen Kleine

Nadere informatie

Inhoud PREAMBULE... 3 HOOFDSTUK 2... 4. 1.1 Inleiding... 4

Inhoud PREAMBULE... 3 HOOFDSTUK 2... 4. 1.1 Inleiding... 4 Flankerend beleid Inhoud PREAMBULE... 3 HOOFDSTUK 1... 4 1.1 Inleiding... 4 HOOFDSTUK 2... 4 2.1 Doelstelling... 4 2.2 Doelgroep... 4 HOOFDSTUK 3... 5 3.1. Werkingssfeer en geldigheidsduur... 5 3.2. Definities...

Nadere informatie

Sociaal Plan Stichting CNS Ede e.o. Ruimte voor talent

Sociaal Plan Stichting CNS Ede e.o. Ruimte voor talent 1 Sociaal Plan Stichting CNS Ede e.o. Ruimte voor talent Versie 1.3 Onderhandelaarsakkoord 6 november 2014 Definitief vastgesteld door de leden 24 november 2014 2 Inleiding Op 5 juni 2013 is een sociaal

Nadere informatie

Sociaal Plan ID Werknemers. In verband met het opheffen van de loonkostensubsidie In en Doorstroombanen per 1 augustus 2016.

Sociaal Plan ID Werknemers. In verband met het opheffen van de loonkostensubsidie In en Doorstroombanen per 1 augustus 2016. Sociaal Plan ID Werknemers In verband met het opheffen van de loonkostensubsidie In en Doorstroombanen per 1 augustus 2016. De Basis Maart 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Aanleiding opstellen Sociaal

Nadere informatie

Ondersteunende afdelingen

Ondersteunende afdelingen SOCIAAL PLAN Ondersteunende afdelingen 2005-2006 Stichting Van Hall Larenstein INHOUD pagina Inhoud 1 1. Inleiding 2 2. Faciliteiten gedurende fase 1 3 3. Faciliteiten gedurende fase 2 6 4. Herplaatsing

Nadere informatie

Flankerend beleid. 1 augustus 2011 tot 1 augustus 2014. Vastgesteld d.d. 18 april 2011 door het bestuur van stichting Wolderwijs

Flankerend beleid. 1 augustus 2011 tot 1 augustus 2014. Vastgesteld d.d. 18 april 2011 door het bestuur van stichting Wolderwijs Flankerend beleid 1 augustus 2011 tot 1 augustus 2014 Vastgesteld d.d. 18 april 2011 door het bestuur van stichting Wolderwijs Flankerend beleid Stichting Wolderwijs 1 augustus 2011 tot 1 augustus 2014

Nadere informatie

Sociaal Plan Stichting CNS Ede e.o.

Sociaal Plan Stichting CNS Ede e.o. Sociaal Plan Stichting CNS Ede e.o. Versie 1.6 29 mei 2013 Onderhandelaarsakkoord 22 mei 2013 Inhoudsopgave 1. Preambule 3 2. Samenvatting Beleid en Instrumenten 4 3. Overeenkomst 5 4. Definities 6 5.

Nadere informatie

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de medewerkers die vallen onder de CAO VVT. 1. Overeenkomst Ondergetekenden:

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Stichting PCPO Duin- en Bollenstreek te Lisse 2016. Lisse, februari 2016. Kenmerk: JvdB/RV versie 3.2.

SOCIAAL PLAN. Stichting PCPO Duin- en Bollenstreek te Lisse 2016. Lisse, februari 2016. Kenmerk: JvdB/RV versie 3.2. SOCIAAL PLAN Stichting PCPO Duin- en Bollenstreek te Lisse 2016 Lisse, februari 2016 Kenmerk: JvdB/RV versie 3.2 Pagina 1 van 14 Inhoudsopgave: Inleiding Overeenkomst Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel

Nadere informatie

IPB. Intensivering Personeelsbeleid. Aloysius Stichting 2013

IPB. Intensivering Personeelsbeleid. Aloysius Stichting 2013 IPB Intensivering Personeelsbeleid Aloysius Stichting 2013 Voorhout januari 2013 1 Inhoud Inleiding 3 Intensivering Personeelsbeleid 2013 4 Artikel 1 Begripsbepaling 5 Artikel 2 Algemene uitgangspunten

Nadere informatie

Addendum Calibris. bij Sociaal Plan WKBB 2014-2015

Addendum Calibris. bij Sociaal Plan WKBB 2014-2015 Addendum Calibris bij Sociaal Plan WKBB 2014-2015 Inhoud 1 Inleiding en aanleiding addendum... 3 2 Aanvullingen op Sociaal Plan d.d. 27 november 2014... 4 3 Overige aanvullingen faciliteiten... 7 kenniscentrum

Nadere informatie

Sociaal Plan Hersenen/Psychiatrie

Sociaal Plan Hersenen/Psychiatrie Sociaal Plan Hersenen/Psychiatrie De Raad van Bestuur van het UMC Utrecht en de werknemersorganisaties, Overwegende: - dat de Raad van Bestuur wordt geconfronteerd met budgettaire bezuinigingen door landelijke

Nadere informatie

/RvB. Sociaal Plan UMCG DE ONDERGETEKENDEN

/RvB. Sociaal Plan UMCG DE ONDERGETEKENDEN 16.319610/RvB Sociaal Plan UMCG 2015-2017 DE ONDERGETEKENDEN Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) te Groningen, in deze vertegenwoordigd door de heer mr. J.F.M. Aartsen, voorzitter van de

Nadere informatie

In de Stichting blijft minimaal tot 1 januari 2007 ruimte voor 0,86 fte in de functiegroep Informatiespecialist.

In de Stichting blijft minimaal tot 1 januari 2007 ruimte voor 0,86 fte in de functiegroep Informatiespecialist. VI. Sociaal Plan VI.0 Pre-ambule Voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn per 1 oktober 2005 16,7 FTE s in dienst (bijlage 3). Voor een doorstart vanaf januari 2006, met een te realiseren omzet van

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 24 februari september 2014

SOCIAAL PLAN 24 februari september 2014 SOCIAAL PLAN 24 februari 2014 30 september 2014 Sociaal plan Goes 2014 V 0.4 1 1. Werkingssfeer en doelstelling 4 2. Werkingsduur 5 3. Definities 6 4.1 Hardheidsclausule 7 4.2 Speciale afspraken 7 5. Begeleidingscommissie

Nadere informatie

FNV Bouw, gevestigd te Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van der Veer;

FNV Bouw, gevestigd te Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van der Veer; Afvloeiingsregeling Bald BV Partijen: Bald BV, gevestigd te Dongen, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar statutair directeur, de heer L.F. Postma, verder te noemen de werkgever; en FNV Bouw,

Nadere informatie

Regeling Werkgelegenheidsbeleid

Regeling Werkgelegenheidsbeleid Regeling Werkgelegenheidsbeleid Juni 2012 2 1: Participanten in de Regeling Werkgelegenheidsbeleid. Werkgever: Het Sticht. - werkgeversnummer 69447 Scholen: Het Sticht is het bevoegd gezag van: De Griffel

Nadere informatie

Onderhandelaarsakkoord Sociaal Flankerend Beleid 2012

Onderhandelaarsakkoord Sociaal Flankerend Beleid 2012 Onderhandelaarsakkoord Sociaal Flankerend Beleid 2012 Kamers van Koophandel gaan in 2014 samen met KvK NL en Syntens op in een nieuwe ZBO. Kamers en Bonden hebben op grond daarvan de noodzaak gezien om

Nadere informatie

Samenvatting Sociaal Plan 2014-2016: Belangen in balans. Maak nu werk van je werk

Samenvatting Sociaal Plan 2014-2016: Belangen in balans. Maak nu werk van je werk Samenvatting Sociaal Plan 2014-2016: Belangen in balans Maak nu werk van je werk Inhoudsopgave De zorg verandert, dus werken bij Kwintes ook 4 Neem het heft in eigen handen 6 Vrijwillige mobiliteit, Scenario

Nadere informatie

Sociaal Plan Stichting SKOPOS

Sociaal Plan Stichting SKOPOS Sociaal Plan Stichting SKOPOS Onderhandelingsakkoord juni 2011 Inhoudsopgave: 0. Inleiding 1. Algemeen 1.1 Begrippenlijst 1.2 Werkingssfeer 1.3 Geldigheidsduur 1.4 Overleg 1.5 Hardheidsclausule 1.6 Bezwarenprocedure

Nadere informatie

3F UITTREKSEL. Samen Sterker Verder

3F UITTREKSEL. Samen Sterker Verder 3F UITTREKSEL van het Sociaal Plan FNV in Beweging 1 maart 2013 1 oktober 2018 en art. 6 uit het Sociaal Plan tussen FNV Personeel en FNV KIEM van 18 maart 2016 i.v.m. art. 2:334f lid 2 sub g BW Samen

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN

SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Centrum voor Muziek en Dans ; overwegende dat besloten is tot opheffing

Nadere informatie

Mobiliteitsbeleid. Binnen interne mobiliteit onderscheiden we twee categorieën:

Mobiliteitsbeleid. Binnen interne mobiliteit onderscheiden we twee categorieën: Mobiliteitsbeleid Als gevolg van diverse demografische ontwikkelingen, in combinatie met ontwikkelingen in het personeelsbestand, zullen de komende jaren personele verschuivingen meer dan voorheen noodzakelijk

Nadere informatie

Kenmerk HR/24112011/onderhandelaarsakkoord. SOCIAAL PLAN RoUTe 14 +

Kenmerk HR/24112011/onderhandelaarsakkoord. SOCIAAL PLAN RoUTe 14 + Kenmerk HR/24112011/onderhandelaarsakkoord SOCIAAL PLAN RoUTe 14 + BEGRIPPENLIJST Begeleidingsplan Boventalligheid het begeleidingsplan bevat een schets van de individuele situatie van de werknemer, de

Nadere informatie

Sociaal Statuut OPSO Pagina 1

Sociaal Statuut OPSO Pagina 1 CONCEPT SOCIAAL STATUUT van OPSO Steller Projectgroepen Directeurenoverleg GMR CvB Raad van toezicht Naam datum paraaf Gre Stavenuiter Werkgroep personeel advisering adviesrecht vaststelling goedkeuren

Nadere informatie

@ FLANKEREND MOBILITEITSBELEID STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS ENSCHEDE. 15 mei 2013

@ FLANKEREND MOBILITEITSBELEID STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS ENSCHEDE. 15 mei 2013 @ FLANKEREND MOBILITEITSBELEID STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS ENSCHEDE 15 mei 2013 INHOUDSOPGAVE Inhoud 1. INLEIDING 1 1.1 AANLEIDING FLANKEREND MOBILITEITSBELEID 1 2. OVEREENKOMST 3 2.1 ARTIKEL 1: DEFINITIES

Nadere informatie

Cao Openbare Bibliotheken Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017

Cao Openbare Bibliotheken Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017 Centraal Overleg Arbeidsvoorwaarden Openbare Bibliotheken Cao Openbare Bibliotheken 2015-2019 - Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017 Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 4 (Aard van de arbeidsovereenkomst)

Nadere informatie

Sociaal Plan Services Tilburg University. Het College van Bestuur van Tilburg University

Sociaal Plan Services Tilburg University. Het College van Bestuur van Tilburg University Sociaal Plan Services Tilburg University Het College van Bestuur van Tilburg University en De vakbonden vertegenwoordigd in het Lokaal Overleg van Tilburg University komen naar aanleiding van - de bezuinigingsoperatie

Nadere informatie

4 BELONING. 4.1 Beloning en inschaling

4 BELONING. 4.1 Beloning en inschaling 14 4 BELONING 4.1 Beloning en inschaling 4.1.1 Inschaling Artikel 28 1. Het niveau van de functie bij de werkgever wordt bepaald aan de hand van het systeem van functiewaardering dat is overeengekomen

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut. 3. Medezeggenschap

1. Inleiding. 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut. 3. Medezeggenschap Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut 3. Medezeggenschap 4. Vakorganisaties en sociaal statuut 4.1 in welke gevallen moet er overleg met de vakorganisaties worden gevoerd?

Nadere informatie

Magentazorg. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015

Magentazorg. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015 Magentazorg Addendum Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015 versie 12 augustus 2014 Pagina 1 van 8 Verklaring Aldus overeengekomen te Heerhugowaard op 21 augustus 2014 tussen: De werkgever: Stichting

Nadere informatie

Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011. Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8

Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011. Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8 Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011 Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8 Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van

Nadere informatie

H o o f d k a n t o o r

H o o f d k a n t o o r H o o f d k a n t o o r Tweede Akkoord afwijkingen Sociaal Plan Maatvoering voor Maatwerk Partijen: - te Utrecht En - AbvaKabo FNV te Zoetermeer - CNV Publieke Zaak te Den Haag - De Unie te Culemborg -

Nadere informatie

CONCEPT ONDERHANDELAARSRESULTAAT. SOCIAAL PLAN WEENER GROEP S-HERTOGENBOSCH, behorend bij het Ondernemingsplan 2008-2012

CONCEPT ONDERHANDELAARSRESULTAAT. SOCIAAL PLAN WEENER GROEP S-HERTOGENBOSCH, behorend bij het Ondernemingsplan 2008-2012 CONCEPT ONDERHANDELAARSRESULTAAT SOCIAAL PLAN WEENER GROEP S-HERTOGENBOSCH, behorend bij het Ondernemingsplan 2008-2012 MISSIE ONDERNEMINGSPLAN Weener Groep is de gemeentelijke uitvoeringsorganisatie die

Nadere informatie

Concept Sociaal plan privatisering Zwembad t Baafje

Concept Sociaal plan privatisering Zwembad t Baafje Concept Sociaal plan privatisering Zwembad t Baafje MEDEDELING IN HET KADER VAN DE AANBESTEDING ZWEMBAD t BAAFJE AAN GEINTERESSEERDE PARTIJEN Voorliggend concept sociaal plan kan de goedkeuring van zowel

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN BANENPLAN PON

SOCIAAL PLAN BANENPLAN PON 1 SOCIAAL PLAN BANENPLAN PON 2014 1-4-2014 TOT 1-1-2015 ONDERHANDELAARSAKKOORD 2 Inleiding Directe aanleiding voor het opstellen van een Sociaal Plan is het ontbreken van instroom van jong personeel bij

Nadere informatie

Beëindiging betrekking combinatiefunctie primair onderwijs (po)

Beëindiging betrekking combinatiefunctie primair onderwijs (po) Beëindiging betrekking combinatiefunctie primair onderwijs (po) Aansluiting op de CAO PO Vanaf 1 augustus 2013 vormen de beëindigingsgronden uit de CAO PO (2013) de basis van het Reglement Participatiefonds

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon

SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1.1 Inleiding Zorgcentrum Horizon zal met ingang van 1 januari 2015 de werkwijze in de facilitaire dienst, met name de keuken ingrijpend

Nadere informatie

Sociaal Plan 2015-2016 Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren

Sociaal Plan 2015-2016 Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren Sociaal Plan 2015-2016 Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren November 2015 1 Inhoudsopgave Preambule Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel

Nadere informatie

Concept Sociaal Statuut

Concept Sociaal Statuut Ondergetekenden: 1. De Stichting Sportbedrijf Smallingerland, gevestigd en kantoorhoudende te Drachten hierna te noemen: het Sportbedrijf 2. De vakbonden ABVAKABO-FNV gevestigd te Zoetermeer en CNV Publieke

Nadere informatie

College van Bestuur n.v.t. (voorbeeld) Arbeidsovereenkomst 2014. Voorzitter/Lid College van Bestuur

College van Bestuur n.v.t. (voorbeeld) Arbeidsovereenkomst 2014. Voorzitter/Lid College van Bestuur College van Bestuur n.v.t. (voorbeeld) Arbeidsovereenkomst 2014 Voorzitter/Lid College van Bestuur 1 DE ONDERGETEKENDEN: 1 De Stichting/Vereniging., statutair gevestigd te.... te dezen vertegenwoordigd

Nadere informatie

Onderhandelingsakkoord CAO RDW Oktober 2007

Onderhandelingsakkoord CAO RDW Oktober 2007 Onderhandelingsakkoord CAO RDW 2007-2010 Oktober 2007 Looptijd Partijen komen een looptijd overeen van 1 januari 2007 tot 1 juni 2010. Loonparagraaf De salarissen worden als volgt structureel verhoogd:

Nadere informatie

1. de sportorganisatie/school/vereniging..., gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door:

1. de sportorganisatie/school/vereniging..., gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door: Arbeidsovereenkomst. De ondergetekenden 1. de sportorganisatie/school/vereniging......, gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door: Naam:...... Functie:... Naam:......

Nadere informatie

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is Sociaal Plan AkzoNobel in Nederland 2014-2016 AkzoNobel en vakorganisaties streven naar het behouden van werkgelegenheid bij reorganisaties. Voor die situaties waar behoud van werkgelegenheid onverhoopt

Nadere informatie

ABVAKABO FNV. Algemeen directeur XXXX

ABVAKABO FNV. Algemeen directeur XXXX Preambule De ondergetekenden, Stichting xxxxx enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer, anderzijds, verklaren hiermee het Sociaal Plan xxxx te zijn overeengekomen, welke de personele

Nadere informatie

Openbaar. Eenmalige uitkeringen. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel. Onderwerp. Programma Bestuur & Middelen.

Openbaar. Eenmalige uitkeringen. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel. Onderwerp. Programma Bestuur & Middelen. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Eenmalige uitkeringen Programma Bestuur & Middelen BW-nummer Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Door de afspraak in het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

CONCEPT 01 juni 2017 Generieke LVO-regeling. 1. Inleiding. 2. Begripsbepalingen

CONCEPT 01 juni 2017 Generieke LVO-regeling. 1. Inleiding. 2. Begripsbepalingen CONCEPT 01 juni 2017 Generieke LVO-regeling 1. Inleiding Met het oog op de forse daling van het leerlingaantal de komende jaren zal ook het personeelsbestand van LVO moeten inkrimpen. Daarnaast is het

Nadere informatie

HOOFDSTUK 10d VAN WERK NAAR WERK-AANPAK EN VOORZIENINGEN BIJ WERKLOOSHEID

HOOFDSTUK 10d VAN WERK NAAR WERK-AANPAK EN VOORZIENINGEN BIJ WERKLOOSHEID HOOFDSTUK 10d VAN WERK NAAR WERK-AANPAK EN VOORZIENINGEN BIJ WERKLOOSHEID Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ========= ===== HOOFDSTUK 10d 1 Werkingssfeer en begripsbepalingen * Werkingssfeer 10d:1 * Begripsbepalingen

Nadere informatie

ECWGO/U201501192 Lbr. 15/057 CVA/ LOGA 15/11

ECWGO/U201501192 Lbr. 15/057 CVA/ LOGA 15/11 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft pensioenakkoord en salarismaatregelen 2015-2016 Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk ECWGO/U201501192 Lbr.

Nadere informatie

Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV

Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV versie 2 september 2011 Pagina 1 1. Inleiding In het kader van het faillissement van DELTA Biovalue BV en daarmee van DELTA

Nadere informatie

22 REGELS BIJ REORGANISATIE

22 REGELS BIJ REORGANISATIE 22 REGELS BIJ REORGANISATIE Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ========= ===== * Begripsomschrijvingen 22:1:1 * Werkingssfeer 22:1:2 * Mogelijke besluiten bij reorganisatie ten aanzien van de ambtenaar 22:1:3

Nadere informatie

Onderhandelaarsresultaat Cao-Onderzoekinstellingen 2017

Onderhandelaarsresultaat Cao-Onderzoekinstellingen 2017 Onderhandelaarsresultaat Cao-Onderzoekinstellingen 2017 De WVOI namens de onderzoekinstellingen en AC/FBZ, CNV Overheid, FNV Overheid en VAWO/CMHF, namens werknemersorganisaties, hierna te noemen partijen,

Nadere informatie

gaan een overeenkomst aan betrekking hebbende op NAAM, geboren op DATUM, hierna te noemen Gedetacheerde ;

gaan een overeenkomst aan betrekking hebbende op NAAM, geboren op DATUM, hierna te noemen Gedetacheerde ; DETACHERINGOVEREENKOMST ONDERGETEKENDEN 1. NAAM Gemeente of Vennootschap, ADRES, ten deze vertegenwoordigd door NAAM, hierna te noemen Uitlener, en 2. Gemeente Arnhem, statutair gevestigd te Arnhem, ten

Nadere informatie

Sociaal Statuut Esprit Scholen

Sociaal Statuut Esprit Scholen Sociaal Statuut Esprit Scholen > Tevens Sociaal Plan Mundus, opgenomen in hoofdstuk 7 November 2014, versie 2 Vastgesteld College van Bestuur dd Inhoudsopgave 1 Preambule... 4 1.1 Inleiding... 4 1.1.1

Nadere informatie

1. Hoofdlijn Tripartiete overeenkomst personele gevolgen passend onderwijs

1. Hoofdlijn Tripartiete overeenkomst personele gevolgen passend onderwijs Aan de besturen van de samenwerkingsverbanden WSNS en de REC s Aan de leden van de PO-raad Utrecht, 18 april 2013 De Tripartiete overeenkomst personele gevolgen passend onderwijs heeft betrekking op meerdere

Nadere informatie

Sociaal Plan. Koninklijk Instituut voor de Tropen

Sociaal Plan. Koninklijk Instituut voor de Tropen Sociaal Plan Koninklijk Instituut voor de Tropen 0 Inhoud Artikel 1 WERKINGSSFEER EN WERKINGSDUUR... 3 Werkingssfeer... 3 Werkingsduur... 3 Bovenwettelijke uitkeringsregeling bij werkloosheid... 3 Wijziging...

Nadere informatie

partijen zijn op de hoogte van de Richtlijn/Adviesregeling Arbeidsvoorwaarden Bestuurder kinderopvang van de NVTK (hierna: de Richtlijn).

partijen zijn op de hoogte van de Richtlijn/Adviesregeling Arbeidsvoorwaarden Bestuurder kinderopvang van de NVTK (hierna: de Richtlijn). MODEL ARBEIDSOVEREENKOMST BESTUURDER KINDEROPVANG DE ONDERGETEKENDEN: 1. [NAAM RECHTSPERSOON], gevestigd te [PLAATS], ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [NAAM], in zijn/haar hoedanigheid van [FUNCTIE],

Nadere informatie

1.1 Doel Het doel van dit sociaal plan is om de nadelige sociale gevolgen van reorganisaties voor

1.1 Doel Het doel van dit sociaal plan is om de nadelige sociale gevolgen van reorganisaties voor Sociaal plan Meander Medisch Centrum Inleiding Voor u ligt het sociaal plan van Meander Medisch Centrum. Om klantvriendelijke, deskundige en betrouwbare zorg te leveren aan onze patiënten zijn wij voortdurend

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Stichting Fokus Exploitatie

SOCIAAL PLAN. Stichting Fokus Exploitatie 1 SOCIAAL PLAN Stichting Fokus Exploitatie 2 Inhoudsopgave 1. Werkingssfeer en doelstelling 4 2. Werkingsduur 4 3. Wijziging 4 4. Definities 4 5. Mogelijkheid tot bezwaar 5 6. Hardheidsclausule 5 7. Begeleidingscommissie

Nadere informatie

Sociaal Plan. Stg. Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Venray en regio

Sociaal Plan. Stg. Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Venray en regio Sociaal Plan Stg. Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Venray en regio 1 INHOUDSOPGAVE Inleiding Hoofdstuk 1: Participanten in de Regeling 4 Hoofdstuk 2: Begrippenlijst 5 Hoofdstuk 3: Algemene uitgangspunten

Nadere informatie

Sociaal Statuut voor de samenwerking Gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis

Sociaal Statuut voor de samenwerking Gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis Sociaal Statuut voor de samenwerking Gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1:1 Definities (alfabetisch) In dit Sociaal Statuut wordt verstaan onder: ambtenaar: de ambtenaar

Nadere informatie

AANVULLENDE MAATREGELEN ARBEIDSVOORWAARDEN SCHOONMAKERS FACILITAIR BUREAU GEMEENTE AMSTERDAM

AANVULLENDE MAATREGELEN ARBEIDSVOORWAARDEN SCHOONMAKERS FACILITAIR BUREAU GEMEENTE AMSTERDAM Foto: Ed Blaas AANVULLENDE MAATREGELEN ARBEIDSVOORWAARDEN SCHOONMAKERS FACILITAIR BUREAU GEMEENTE AMSTERDAM 1 Inleiding... 3 2 Algemene bepalingen... 4 2.1 Werkingssfeer... 4 2.2 Voorwaarden aanbieding...

Nadere informatie

Wat is het generatiepact

Wat is het generatiepact Generatiepact Emmen Ben je 60 jaar of ouder? En overweeg je om minder te gaan werken? Dan is het Generatiepact wellicht iets voor jou. Met deze regeling kun je minder uren gaan werken, waarbij de gemeente

Nadere informatie

Sociaal Plan Nederlandse Orkesten. Ledenbijeenkomst over Onderhandelingsresultaat 31 mei 2012 te Utrecht

Sociaal Plan Nederlandse Orkesten. Ledenbijeenkomst over Onderhandelingsresultaat 31 mei 2012 te Utrecht Sociaal Plan Nederlandse Orkesten Ledenbijeenkomst over Onderhandelingsresultaat 31 mei 2012 te Utrecht Procedure Sociaal Plan Orkesten Overleg over diverse concept versies: - delegatie vakbonden - delegatie

Nadere informatie

FLANKEREND BELEID TEN AANZIEN VAN REDUCTIE PERSONEELSBESTAND

FLANKEREND BELEID TEN AANZIEN VAN REDUCTIE PERSONEELSBESTAND Waalwijk, bulletin 11, mei 2014 Beste collega s, Met enige regelmaat hebben we jullie geïnformeerd over de financiële situatie van Leerrijk! en de mogelijke gevolgen daarvan voor alle bij Leerrijk! werkzame

Nadere informatie

LANDELIJK SOCIAAL BELEIDSKADER REGIONALE UITVOERINGSDIENSTEN OMGEVINGSRECHT

LANDELIJK SOCIAAL BELEIDSKADER REGIONALE UITVOERINGSDIENSTEN OMGEVINGSRECHT LANDELIJK SOCIAAL BELEIDSKADER REGIONALE UITVOERINGSDIENSTEN OMGEVINGSRECHT Artikel 1 Begripsbepalingen In deze overeenkomst wordt verstaan onder: a. SBK: het Landelijk Sociaal Beleidskader regionale uitvoeringsdiensten

Nadere informatie

Sociaal Statuut (CAO )

Sociaal Statuut (CAO ) Sociaal Statuut (CAO 2011-2012) Uitgangspunten sociaal statuut TOEPASSING SOCIAAL STATUUT Door externe en interne ontwikkelingen verandert de werkgelegenheid voortdurend van aard en omvang. Het Sociaal

Nadere informatie

Onderhandelingsakkoord CAO CAOP 2014-2015. (looptijd: 1-7-2014 t/m 31-12-2015)

Onderhandelingsakkoord CAO CAOP 2014-2015. (looptijd: 1-7-2014 t/m 31-12-2015) Onderhandelingsakkoord CAO CAOP 2014-2015 (looptijd: 1-7-2014 t/m 31-12-2015) Datum: 18 september 2014 Ondergetekenden, partijen bij de CAO CAOP, te weten: 1.) Stichting CAOP, gevestigd te Den Haag als

Nadere informatie

Van werk naar werk-aanpak en voorzieningen bij werkloosheid

Van werk naar werk-aanpak en voorzieningen bij werkloosheid Hoofdstuk 10d Van werk naar werk-aanpak en voorzieningen bij werkloosheid Paragraaf 1 Werkingssfeer en begripsbepalingen Artikel 10d:1 Werkingssfeer Dit hoofdstuk is van toepassing op de ambtenaar die

Nadere informatie

CAO-Larcom 2016 (CAO-Larcom 2016 def)

CAO-Larcom 2016 (CAO-Larcom 2016 def) CAO-Larcom 2016 (CAO-Larcom 2016 def) Preambule De CAO-Larcom 2010 kende een looptijd van 2 jaar. Deze looptijd is verlengd. Eind 2013 is er gesproken over de CAO-Larcom en het Sociaal Plan. Op dat moment

Nadere informatie

IKAP-Regeling rijkspersoneel

IKAP-Regeling rijkspersoneel (Tekst geldend op: 02-02-2015) IKAP-Regeling rijkspersoneel De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Gelet op artikel 21c van het Algemeen Rijksambtenarenreglement en artikel 34c van

Nadere informatie

CONCEPT. Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe

CONCEPT. Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe CONCEPT Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe Ondergetekenden Partijen de werkgever tot 1 januari 2007: - Stichting Icare, gevestigd te Meppel de werkgevers vanaf 1 januari

Nadere informatie

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks Fusie convenant 1 van 7 INLEIDING Het fusie convenant bestaat uit: - het doorlopend

Nadere informatie

S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V. H a H W E E K K R A N T E N

S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V. H a H W E E K K R A N T E N PRINCIPE-AKKOORD S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V. H a H W E E K K R A N T E N Overeengekomen op 15 maart 2017 door: De Persgroep Nederland B.V. NVJ jv/15 maart

Nadere informatie

(DEELTIJD)ONTSLAG CAO KUNSTEDUCATIE INFORMATIE OVER DE VAN TOEPASSING ZIJNDE REGELINGEN UIT DE CAO KUNSTEDUCATIE

(DEELTIJD)ONTSLAG CAO KUNSTEDUCATIE INFORMATIE OVER DE VAN TOEPASSING ZIJNDE REGELINGEN UIT DE CAO KUNSTEDUCATIE (DEELTIJD)ONTSLAG CAO KUNSTEDUCATIE INFORMATIE OVER DE VAN TOEPASSING ZIJNDE REGELINGEN UIT DE CAO KUNSTEDUCATIE Hierna komen achtereenvolgens aan de orde: Suppletieregeling (van toepassing bij autonome

Nadere informatie

Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties

Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Pre-ambule In de cao provincies 2012-2015 zijn uit oogpunt van goed werkgeverschap afspraken gemaakt over een sectorale regeling Van Werk Naar

Nadere informatie

Addendum bij het doorlopend Sociaal Plan

Addendum bij het doorlopend Sociaal Plan Addendum bij het doorlopend Sociaal Plan Overeengekomen voor de organisatieveranderingen: - Sluiting afdeling Amber - Koersen op organisatieverandering / Inkrimping personele formatie d.d. 31 oktober 2012

Nadere informatie

MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3

MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3 MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3 Inleiding Schakelring heeft nu en de komende jaren te maken met fundamentele ontwikkelingen in welzijn en zorg, die continue aanpassingen en vernieuwingen

Nadere informatie

Interventies eerder en meer inzetten: introductie nieuwe fasen vóór de ATC-fase

Interventies eerder en meer inzetten: introductie nieuwe fasen vóór de ATC-fase Eindbod nieuw Sociaal Plan Achmea - 7 april 2014 Hieronder zijn de hoofdlijnen van het eindbod van Achmea voor het nieuwe Sociaal Plan weergeven. Het betreft wijzigingen en aanvullingen op het huidig Sociaal

Nadere informatie

========= ===== * Recht op uitkering 5a:1. * Berekeningsgrondslag 5a:2. * Hoogte van de Aanvulling werkgever 5a:3

========= ===== * Recht op uitkering 5a:1. * Berekeningsgrondslag 5a:2. * Hoogte van de Aanvulling werkgever 5a:3 5 SENIORENMAATREGELEN (Vervallen) / 5a FPU GEMEENTEN EN NIEUWE SENIORENMAATREGELEN Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ========= ===== HOOFDSTUK 5 (Vervallen) HOOFDSTUK 5a: 1 FPU GEMEENTEN * Recht op uitkering

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST. 2. [naam DGA], geboren op [datum], wonende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats], hierna te noemen: "werknemer";

ARBEIDSOVEREENKOMST. 2. [naam DGA], geboren op [datum], wonende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats], hierna te noemen: werknemer; ARBEIDSOVEREENKOMST Ondergetekenden: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [naam] Holding BV, statutair gevestigd te [plaats] en kantoorhoudende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats],

Nadere informatie

44. Doel 2. Contributie beroepsorganisaties

44. Doel 2. Contributie beroepsorganisaties Contributie beroepsorganisaties 44. Doel 2 4.1 Mogelijkheden 2 4.2 Inzet van bronnen 2 4.3 Arbeidsrechtelijke/CAO voorwaarden 2 4.4 Fiscale regelgeving 3 4.5 Fiscale gevolgen, gevolgen voor de zorgverzekering

Nadere informatie

(Definitief concept d.d. 21 juli 2009) Sociaal Plan afbouw en overdracht PGA

(Definitief concept d.d. 21 juli 2009) Sociaal Plan afbouw en overdracht PGA (Definitief concept d.d. 21 juli 2009) Sociaal Plan afbouw en overdracht PGA De ondergetekenden, 1. GGD Nederland, mede namens de bij haar aangesloten GGD en, 2. Stichting PGA Noord Stichting PGA Oost

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Bouwbedrijf De Keij B.V. Rotterdam

SOCIAAL PLAN. Bouwbedrijf De Keij B.V. Rotterdam SOCIAAL PLAN Bouwbedrijf De Keij B.V. Rotterdam INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9 Hoofdstuk 10 Hoofdstuk 11 Algemeen

Nadere informatie

TiU-Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer en verhuiskosten

TiU-Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer en verhuiskosten TiU-Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer en verhuiskosten Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Onderwerp reikwijdte regeling Deze regeling bevat: nadere regels, als bedoeld in de CAO

Nadere informatie

Sociaal Plan ECN januari 2011

Sociaal Plan ECN januari 2011 Sociaal Plan ECN 2011 13 januari 2011 Preambule... 3 Artikel 1 Definities... 4 Artikel 2 Werkingssfeer en werkingsduur... 5 a. Werkingssfeer... 5 b. Werkingsduur... 5 c. Wijzigingen... 5 d. Registratie...

Nadere informatie

1. Looptijd De nieuwe CAO kent een looptijd van twee jaar, van 1 februari 2010 tot 1 februari 2012.

1. Looptijd De nieuwe CAO kent een looptijd van twee jaar, van 1 februari 2010 tot 1 februari 2012. CAO/011/07 ONDERHANDELAARSAKKOORD CAO-KENNISCENTRA 2010-2012 De ACOP, de CCOOP en de CMHF enerzijds en Colo, vereniging kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven anderzijds, verder te noemen partijen

Nadere informatie

Regeling beoordelingsgesprekken O2A5

Regeling beoordelingsgesprekken O2A5 Regeling beoordelingsgesprekken O2A5 Het bestuur van O2A5, gelet op het resultaat van het gevoerde overleg met het personeelsdeel van de (G)MR; besluit: vast te stellen de navolgende Regeling beoordelingsgesprekken

Nadere informatie

Sociaal Plan liquidatie Bestuur Regio Utrecht. Het dagelijks bestuur van Bestuur Regio Utrecht

Sociaal Plan liquidatie Bestuur Regio Utrecht. Het dagelijks bestuur van Bestuur Regio Utrecht Sociaal Plan liquidatie Bestuur Regio Utrecht Sociaal Plan ten behoeve van het ontslag van alle medewerkers van Bestuur Regio Utrecht (BRU) ten gevolge van het besluit de gemeenschappelijke regeling BRU

Nadere informatie

Handreiking harmonisatie arbeidsvoorwaarden Peuterspeelzalen - Kinderopvang

Handreiking harmonisatie arbeidsvoorwaarden Peuterspeelzalen - Kinderopvang Handreiking harmonisatie arbeidsvoorwaarden Peuterspeelzalen - Kinderopvang 1. Doelstelling CAO-partijen in de Kinderopvang hechten eraan dat de harmonisatie van arbeidsvoorwaarden van medewerkers die

Nadere informatie

Uitgangspunt is dat er jaarlijks een gesprek plaats vindt tussen medewerker en leidinggevende(n).

Uitgangspunt is dat er jaarlijks een gesprek plaats vindt tussen medewerker en leidinggevende(n). Kaderregeling gesprekscyclus PRIMAIR Onderwijs en REC stelling. De CAO PO geeft aan (artikel 9.4) dat de werkgever periodiek met elke werknemer gesprekken dient te voeren over het (toekomstig) functioneren.

Nadere informatie

provinciaal blad V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N

provinciaal blad V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N provinciaal blad nr. 9 ISSN: 0920-1092 V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N 13 februari 2006 Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen van 7 februari 2006, nr. 2006-02445, afd. PO,

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. SWAFacet BV KERN BV. ten behoeve van de fusie van. Versie d.d. 23 oktober 2007

SOCIAAL PLAN. SWAFacet BV KERN BV. ten behoeve van de fusie van. Versie d.d. 23 oktober 2007 SOCIAAL PLAN ten behoeve van de fusie van SWAFacet BV en KERN BV Versie d.d. 23 oktober 2007 INLEIDING Per 1 januari 2008 gaan SWAFacet BV en Kern BV samen verder onder de naam SWAFacet BV. Met het samengaan

Nadere informatie

UITSPRAAK. in het geding tussen: mevrouw A, wonende te B, appellante, hierna te noemen A

UITSPRAAK. in het geding tussen: mevrouw A, wonende te B, appellante, hierna te noemen A 107607 - De overplaatsing als gevolg van boventalligheid houdt geen stand omdat de werkgever de regels die hij hiervoor heeft opgesteld niet juist heeft toegepast. in het geding tussen: UITSPRAAK mevrouw

Nadere informatie

Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan

Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan Ex art. 1.3.7 CAO W&MD en ex art. 1.4.8 CAO Kinderopvang Sociaal plan d.d. 23 juni 2011 De ondergetekenden, MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening,

Nadere informatie

Aan het door Nederland gedetacheerd personeel aan de Europese Scholen

Aan het door Nederland gedetacheerd personeel aan de Europese Scholen Aan het door Nederland gedetacheerd personeel aan de Europese Scholen Datum: 17 oktober 2007 Ons kenmerk: 07333/ES/lb/eg Betreft: Wijzigingsblad notitie Terugkeerbegeleiding Geachte mevrouw, mijnheer,

Nadere informatie