ARBEIDSDUUR. Keuzemogelijkheden voor militairen BURGERS PAGINA 6. T wee uren langer of korter werken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ARBEIDSDUUR. Keuzemogelijkheden voor militairen BURGERS PAGINA 6. T wee uren langer of korter werken"

Transcriptie

1 ARBEIDSDUUR Keuzemogelijkheden voor militairen T wee uren langer of korter werken Vanaf 1 juli 2001 bestaat voor u de mogelijkheid om, uitgaande van een arbeidsduur van uw rooster van gemiddeld 38 uur per week, telkens voor de duur van één kalenderjaar te kiezen om die 38 uur per week met 2 uur te verlengen of 2 uur te verkorten. Hierbij wordt de keuze voor verlenging direct verwerkt in uw rooster, terwijl de keuze voor verkorting wordt gerealiseerd in de vorm van spaaruren die u op termijn kunt opnemen. Bij de keuze voor een verlenging of een verkorting van de arbeidsduur geldt simpel gezegd dat verlengen geld oplevert, en verkorten geld kost. Ongeacht de keuze voor verlengen of verkorten zal dit geen gevolgen hebben voor uw andere rechtspositionele aanspraken. Om in aanmerking te komen voor een tijdelijke verlenging of een tijdelijke verkorting van de arbeidsduur van het rooster dient u ieder jaar vóór 1 oktober van het jaar voorafgaande aan het desbetreffende kalenderjaar een aanvraag in te dienen bij uw commandant. De aanvraag voor het resterende deel van het kalenderjaar 2001 dient echter vóór 1 mei 2001 te zijn ingediend. Opgemerkt zij dat een verleende aanspraak op een tijdelijke verlenging of verkorting van de arbeidsduur vervalt indien u in het desbetreffende kalenderjaar een andere functie wordt toegewezen. In dat geval kunt u voor het resterende kalenderjaar bij uw (nieuwe) commandant een aanvraag indienen om op de nieuwe functie in aanmerking te komen voor een tijdelijke verlenging of verkorting van de arbeidsduur. BURGERS PAGINA 6 Tijdens een uitzending valt u onder de Regeling Voorzieningen bij vredes- en humanitaire operaties (VVHO) met als gevolg dat gedurende de periode van uitzending de toepasselijkheid van hoofdstuk 7 van het AMAR wordt uitgesloten. Dit betekent dat op de datum van uitzending de bestaande aanspraak op een tijdelijke arbeidsduurverlenging of -verkorting voor de duur van de uitzending vervalt. Dit laatste geldt met name voor de militair die wordt uitgezonden en die een aanspraak geniet op een tijdelijke verkorting van de arbeidsduur, waarbij de verkorting direct wordt verwerkt in het voor de betrokken militair geldende rooster, of een aanspraak geniet op een tijdelijke verlenging van de arbeidsduur. Zijn aanspraak vervalt voor de duur van de uitzending. Voor hem wordt voor de periode van uitzending de korting, hetzij de toeslag op het inkomen stop gezet. Echter voor de militair die wordt uitgezonden en die aanspraak is verleend op een tijdelijke ver-

2 korting van de arbeidsduur, waarbij betrokken militair een tegoed aan spaaruren opbouwt, blijft de verleende aanspraak gedurende de duur van de uitzending gehandhaafd. Gedurende de periode van uitzending wordt de maandelijkse toekenning van acht spaaruren en de daarbij behorende korting op het inkomen voortgezet. PER JAAR Bij de keuzemogelijkheden wordt benadrukt dat het geen permanente keuze is. De gemaakte keuze geldt voor de duur van één kalenderjaar. Indien de gemaakte keuze u om wat voor reden dan ook niet bevalt, dan kunt u voor het daarop volgende kalenderjaar een andere keuze maken. Immers om in aanmerking te komen voor een tijdelijke verlenging of verkorting van de arbeidsduur van het rooster dient u ieder jaar vóór 1 oktober een aanvraag in te dienen. WELKE MILITAIREN KOMEN IN AANMERKING VOOR DE KEUZEMOGELIJKHEDEN? De keuzemogelijkheden gelden voor alle BOT-militairen en BBT-militairen, waarbij voor de laatste groep geldt dat zij 30 jaar of ouder moeten zijn. Als voorwaarde Werkoverleg in de keuken van Oirschot. FOTO: HENNIE KEERIS wordt verder gesteld dat u bent tewerkgesteld volgens een rooster dat is gebaseerd op een arbeidsduur van gemiddeld 38 uur per week. Dit betekent dat bijvoorbeeld deeltijders, dus militairen aan wie buitengewoon verlof zonder behoud van bezoldiging in verband met deeltijdarbeid is verleend, van deze keuzemogelijkheden zijn uitgesloten. Ook zijn uitgesloten militairen die ouderschapsverlof of buitengewoon verlof van lange duur is toegekend. Immers dergelijke aanspraken, die op verzoek van de militair zijn gehonoreerd, leiden tot een aanpassing van de arbeidsduur van het voor de militair geldende rooster. Voor de maatregel komt bovendien niet in aanmerking de militair die in een continu- of ploegendienstrooster is tewerkgesteld en waarvan het rooster niet uitkomt op een gemiddelde arbeidsduur van 38 uur per week. Deze militair geniet immers reeds het voordeel dat hij op weekbasis gemiddeld minder dan 38 uur werkt, maar wel wordt bezoldigd voor 38 uren. TIJDELIJKE VERLENGING Zoals hiervoor is aangegeven kunt u bij uw commandant een aanvraag indienen voor een tijdelijke verlenging 2

3 van de arbeidsduur van uw rooster. De commandant zal uw aanvraag toestaan indien het dienstbelang zich hiertegen niet verzet. Hierbij geldt in ieder geval als voorwaarde dat de verlenging effect heeft op de formatie, met andere woorden dat met een verlenging van de arbeidsduur de doelmatigheid van de extra inzet wordt gewaarborgd. Met het oog op bevordering van de doelmatigheid moet de commandant zich daarom houden aan een aantal formatieve en/of budgettaire grenzen. De keuze voor een tijdelijke verlenging van de arbeidsduur heeft de volgende consequenties voor uw werktijden en uw arbeidsvoorwaardelijke aanspraken. Thans bedraagt de arbeidsduur waarop uw rooster is gebaseerd gemiddeld 38 uur per week. Feitelijk werkt u echter 40 uur per week (werktijd). Met deze 2 uur extra werken per week bouwt u in de huidige situatie op jaarbasis een ADV-aanspraak op. Wanneer u in de nieuwe situatie kiest voor een tijdelijke verlenging van de arbeidsduur van het rooster dan verandert dat. Als gevolg van de keuze om 2 uur per week langer te werken zal het (individuele) rooster worden aangepast en gebaseerd op een arbeidsduur van gemiddeld 40 uur per week. Dit heeft tot gevolg dat geen aanspraak op ADV meer kan worden opgebouwd. Voor de verlenging van de arbeidsduur met 2 uur per week ontvangt u een maandelijkse toeslag op uw salaris. Deze toeslag bedraagt voor 2 uur per week extra werken 3 salarisuren. Per maand is dat 12 maal het uursalaris; hetgeen ongeveer overeen komt met 7,27% van uw huidige bruto maandsalaris. Het uursalaris is in de regeling vastgesteld op 1/165 deel van het voor u geldende maandsalaris. Zoals eerder is aangegeven heeft het tijdelijk, voor de duur van één kalenderjaar, 2 uur per week extra werken geen gevolgen voor uw overige arbeidsvoorwaarden. U krijgt bijvoorbeeld geen extra vakantieaanspraken omdat u langer werkt en uw pensioenopbouw wijzigt niet. Verder telt de maandelijkse toeslag niet mee voor de vaststelling van de hoogte van uw vakantie-uitkering en de eindejaarsuitkering. Op deze toeslag wordt bovendien geen pensioenbijdrage ingehouden. Wel wordt op de vergoeding loonheffing ingehouden. In geval van ziekte en andere kortstondige afwijkingen of tijdelijke wijzigingen in het rooster blijft een inmiddels toegestane tijdelijke verlenging van de arbeidsduur van het rooster in stand. TIJDELIJKE VERKORTING Zoals hiervoor is aangegeven kunt u bij uw commandant een aanvraag indienen voor een tijdelijke verkorting van de arbeidsduur van uw rooster. Een dergelijke aanvraag wordt in alle gevallen door uw commandant toegestaan. De keuze voor een tijdelijke verkorting van de arbeidsduur heeft de volgende consequenties voor uw werktijden en uw arbeidsvoorwaardelijke aanspraken. De verkorting van de arbeidsduur van gemiddeld 38 naar 36 uur zou normaliter moeten leiden tot een aanpassing van het (individuele) rooster. Ter voorkoming van een afname van de operationele beschikbaarheid worden de uren die u (fictief) korter zou gaan werken gespaard. Uw rooster wordt gehandhaafd op een arbeidsduur van gemiddeld 38 uur, maar u ontvangt als compensatie 8 spaaruren per maand. Per kalenderjaar zijn dit in totaal 96 spaaruren. Het opgebouwde spaarurentegoed kunt u onder de volgende voorwaarden opnemen: de spaaruren dienen geheel of gedeeltelijk te worden opgenomen in een aaneengesloten periode van minimaal 288 spaaruren (circa 7,5 werkweken) en maximaal 960 spaaruren (circa 25 werkweken); de spaaruren kunnen in beginsel alleen worden opgenomen bij functiewisseling, voorafgaande aan de datum van plaatsing op de nieuwe functie. Opname van de spaaruren gedurende de functievervulling kan door uw commandant worden toegestaan voor zover het dienstbelang zich hiertegen niet verzet; na toestemming van de bevelhebber, of een door hem aangewezen functionaris, kan op verzoek van de militair worden afgeweken van de minimale opname opnameduur van 288 spaaruren. In dat geval dient het volledige spaarurentegoed bij functiewisseling te worden opgenomen; de opname van spaaruren dient ten minste 6 maanden voorafgaande aan de gewenste datum van aanvang van de opnameperiode te worden aangevraagd bij de bevelhebber, of een door hem aangewezen functionaris; de over een kalenderjaar opgebouwde spaaruren verval- 3

4 len, indien zij in de daarop volgende periode van 10 kalenderjaren niet zijn opgenomen. Indien vanwege dienstredenen dan wel persoonlijke omstandigheden de militair niet in de gelegenheid is geweest de spaaruren op te nemen, kan hiervan worden afgeweken. In een dergelijk geval wordt met de militair een afspraak gemaakt over de opname van deze spaaruren binnen de 2 daaropvolgende jaren; in situaties waarbij de militair op de datum dat hij de werkelijke dienst verlaat nog een tegoed aan spaaruren heeft, dan wordt voor elk spaaruur een vergoeding toegekend ter hoogte van 1/165 deel van het voor de betrokken militair geldende maandsalaris, zoals dit gold direct voorafgaande aan het verlaten van de werkelijke dienst. Zoals hiervoor is aangegeven wordt, ter voorkoming van een afname van de operationele beschikbaarheid van de militair, de tijdelijke verkorting van de arbeidsduur van gemiddeld 38 uur naar 36 uur per week niet verwerkt in het rooster, maar wordt gecompenseerd in de vorm van spaaruren die op termijn kunnen worden opgenomen. Van deze hoofdregel kan alleen in uitzonderlijke gevallen worden afgeweken voor een directe verwerking van de verkorting van de arbeidsduur in het rooster. Om hiervoor in aanmerking te komen dient u een aanvraag bij de commandant in te dienen. Een dergelijke aanvraag wordt door de commandant getoetst aan het dienstbelang. Indien de aanvraag wordt toegestaan, dan zal uw functionele chef over de daadwerkelijke invulling van de arbeidsduurverkorting met u een werkafspraak maken. Deze afspraak wordt vervolgens in het voor u geldende (individuele) rooster verwerkt. Indien u kiest voor een tijdelijke arbeidsduurverkorting dan vindt een inhouding plaats op uw salaris. Per 2 uur korter werken wordt uw salaris gekort met een bedrag ter grootte van een half uursalaris. Op maandbasis is dat 2 maal uw uursalaris, hetgeen neerkomt op ongeveer 1,21% van uw huidige bruto maandsalaris. Hierbij bedraagt de waarde van een salarisuur 1/165 deel van het voor u geldende maandsalaris. Net als bij de arbeidsduurverlenging geldt ook voor de arbeidsduurverkorting dat dit geen invloed heeft op uw andere arbeidsvoorwaardelijke aanspraken. De hoogte van uw vakantieaanspraak wordt niet gekort, en uw pensioenopbouw wijzigt niet. Er vindt, zoals dat wordt Ook in Eritrea moet de was worden gedaan. FOTO: CAVDKM. genoemd, geen evenredige vermindering van aanspraken plaats zoals dat wel gebeurt als u in deeltijd gaat werken. De korting heeft ook geen invloed op bijvoorbeeld uw vakantie-uitkering, eindejaarsuitkering en pensioenbijdrage. De korting heeft wel invloed op de loonheffing, dat bedrag zal lager zijn. In geval van ziekte en andere kortstondige afwijkingen of tijdelijke wijzigingen in het rooster blijft een inmiddels toegestane tijdelijke verkorting van de arbeidsduur van het rooster in stand. Samenvatting De consequenties van de keuze voor een tijdelijke verlenging of verkorting van de arbeidsduur van het rooster zijn kort samengevat de volgende. BIJ VERLENGING: de arbeidsduur van uw rooster wordt voor de periode van één kalenderjaar verlengd van gemiddeld 38 naar 40 uur per week; 4

5 BIJ VERKORTING: het voor u geldende rooster wordt gehandhaafd op een gemiddelde arbeidsduur van 38 uur per week; uw aanvraag voor een tijdelijke verkorting van de arbeidsduur wordt door uw commandant altijd gehonoreerd; het (fictief) 2 uur per week korter werken wordt vergoed met 2 spaaruren per week, dit zijn 96 spaaruren per kalenderjaar; het spaarurentegoed dient geheel of gedeeltelijk te worden opgenomen in een aaneengesloten periode van minimaal 288 uur (circa 7,5 werkweken) en maximaal 960 uur (circa 25 werkweken); opname van spaaruren dient u ten minste 6 maanden voorafgaand aan de aanvangsdatum van opname aan te vragen bij de bevelhebber, of een door hem aangewezen functionaris; de spaaruren dienen in beginsel te worden opgenomen bij functiewisseling; de over een kalenderjaar opgebouwde spaaruren vervallen, indien zij in de daarop volgende periode van 10 jaar niet zijn opgenomen; voor de (fictief) 2 uur per week korter werken wordt op het salaris een maandelijkse korting van ongeveer 1,21 % van uw bruto-maandsalaris ingehouden; het korter werken en de maandelijkse korting op uw uw aanvraag voor een tijdelijke verlenging van de arbeidsduur wordt door de commandant getoetst aan het dienstbelang; u kunt in het betreffende kalenderjaar geen ADV-aanspraak meer opbouwen; voor de 2 uur per week die u meer werkt ontvangt u maandelijks een toeslag van ongeveer 7,27% van uw bruto-maandsalaris, waarover loonheffing plaatsvindt het langer werken en de maandelijkse toeslag op uw In uitzonderlijke gevallen kan de commandant toestaan dat wordt afgeweken van de hoofdregel dat de arbeidsduurverkorting wordt gerealiseerd door toekenning van spaaruren; in dat geval geldt: een aanvraag om de tijdelijke verkorting van de arbeidsduur direct te realiseren in het rooster wordt door de commandant getoetst aan het dienstbelang; uw rooster wordt voor de periode van één kalenderjaar gebaseerd op een arbeidsduur van gemiddeld 36 uur per week; over de daadwerkelijke invulling van de tijdelijke verkorting van de arbeidsduur wordt in overleg met de functionele chef een werkafspraak gemaakt; deze wordt in het (individuele) rooster verwerkt; voor de 2 uur per week korter werken wordt op uw salaris een maandelijkse korting van ongeveer 1,21 % van uw bruto-maandsalaris ingehouden; het korter werken en de maandelijkse korting op uw DE AANVRAAGFORMULIEREN, WAARMEE U UW KEUZE VOOR EEN TIJDELIJKE VERLENGING OF VERKORTING VAN DE ARBEIDSDUUR KUNT AANVRAGEN, ZIJN IN DE EERSTE HELFT VAN APRIL OP UW ONDERDEEL BESCHIKBAAR. 5

6 ARBEIDSDUUR Keuzemogelijkheden voor burgerpersoneel T wee uren langer of korter werken Vanaf 1 juli 2001 bestaat voor u de mogelijkheid om, uitgaande van een arbeidsduur van uw rooster van gemiddeld 38 uur per week, telkens voor de duur van één kalenderjaar te kiezen om die 38 uur per week met 2 uur te verlengen of 2 uur te verkorten. Hierbij wordt de keuze voor de tijdelijke arbeidsduurverlenging of -verkorting verwerkt in het voor u geldende rooster. Bij de keuze voor een verlenging of een verkorting van de arbeidsduur geldt simpel gezegd dat verlengen geld oplevert, en verkorten geld kost. Ongeacht uw keuze zal dit geen gevolgen hebben voor uw andere rechtspositionele aanspraken. Om in aanmerking te komen voor een tijdelijke verlenging of een tijdelijke verkorting van de arbeidsduur van het rooster dient u ieder jaar vóór 1 oktober van het jaar voorafgaande aan het desbetreffende kalenderjaar een aanvraag in te dienen bij het bevoegd gezag. De aanvraag voor het resterende deel van het kalenderjaar 2001 dient echter vóór 1 mei 2001 te zijn ingediend. Opgemerkt zij dat een verleende aanspraak op een tijdelijke verlenging of verkorting van de arbeidsduur van het rooster vervalt indien u in het desbetreffende kalenderjaar een andere functie gaat vervullen. In dat geval kunt u voor het resterende kalenderjaar bij het bevoegd gezag een aanvraag indienen om op de nieuwe functie in aanmerking te komen voor een tijdelijke verlenging of verkorting van de arbeidsduur. Over de keuzemogelijkheden is van belang te benadrukken dat het geen permanente keuze is. De gemaakte keuze geldt voor de duur van één kalenderjaar. Indien de gemaakte keuze u om wat voor reden dan ook niet bevalt, dan kunt u voor het daarop volgende kalenderjaar een andere keuze maken. Immers om in aanmerking te komen voor een tijdelijke verlenging of verkorting van de arbeidsduur van het rooster dient u ieder jaar vóór 1 oktober een aanvraag in te dienen. WELKE AMBTENAREN KOMEN IN AANMERKING? De keuzemogelijkheden gelden voor alle ambtenaren voor zover zij zijn tewerkgesteld volgens een rooster dat is gebaseerd op een arbeidsduur van gemiddeld 38 uur per week. Dit betekent dat bijvoorbeeld deeltijders van deze keuzemogelijkheden zijn uitgesloten. Ook zijn uitgesloten ambtenaren die ouderschapsverlof of buitengewoon verlof van lange duur is toegekend. Dit geldt ook voor degenen 6

7 die deelnemen aan de PAS-regeling of deeltijd FPU genieten. Immers dergelijke aanspraken, die op verzoek van de ambtenaar zijn gehonoreerd, leiden tot een aanpassing van de arbeidsduur van het voor de ambtenaar geldende rooster. Voor de maatregel komt bovendien niet in aanmerking de ambtenaar die in een continu- of ploegendienstrooster is tewerkgesteld en waarvan het rooster niet uitkomt op een gemiddelde arbeidsduur van 38 uur per week. Deze ambtenaar geniet immers reeds het voordeel dat hij op weekbasis gemiddeld minder dan 38 uur werkt, maar wel wordt bezoldigd voor 38 uren. TIJDELIJKE VERLENGING Zoals hiervoor is aangegeven kunt u bij het bevoegd gezag een aanvraag indienen voor een tijdelijke verlenging van de arbeidsduur van uw rooster. Het bevoegd gezag zal uw aanvraag toestaan indien het dienstbelang zich hiertegen niet verzet. Hierbij geldt in ieder geval als voorwaarde dat de verlenging effect heeft op de formatie, met andere woorden dat met een verlenging van de arbeidsduur de doelmatigheid van de extra inzet wordt gewaarborgd. Met het oog op bevordering van de doelmatigheid moet de commandant zich daarom houden aan een aantal formatieve en/of budgettaire grenzen. De keuze voor een tijdelijke verlenging van de arbeidsduur heeft de volgende consequenties voor uw werktijden en uw arbeidsvoorwaardelijke aanspraken. Thans bedraagt de arbeidsduur waarop uw rooster is gebaseerd gemiddeld 38 uur per week. Feitelijk werkt u echter 40 uur per week (werktijd). Met deze 2 uur extra werken per week bouwt u in de huidige situatie op jaarbasis een ADV-aanspraak op. Wanneer u in de nieuwe situatie kiest voor een tijdelijke verlenging van de arbeidsduur van het rooster dan verandert dat. Als gevolg van de keuze om 2 uur per week langer te werken zal het (individuele) rooster worden aangepast en gebaseerd op een arbeidsduur van gemiddeld 40 uur per week. Dit heeft tot gevolg dat geen aanspraak op ADV meer kan worden opgebouwd. Voor de verlenging van de arbeidsduur met 2 uur per week ontvangt u een maandelijkse toeslag op uw salaris. Deze toeslag bedraagt voor 2 uur per week extra werken 3 salarisuren. Per maand is dat 12 maal het uursalaris; hetgeen ongeveer overeen komt met 7,27% van uw huidige bruto maandsalaris. Het uursalaris is in de regeling vastgesteld op 1/165 deel van het voor u geldende maandsalaris.zoals eerder is aangegeven heeft het tijdelijk, voor de Puzzelen met de arbeidsuren? FOTO: HENNIE KEERIS. duur van één kalenderjaar, 2 uur per week extra werken geen gevolgen voor uw overige arbeidsvoorwaarden. U krijgt bijvoorbeeld geen extra vakantieaanspraken omdat u langer werkt en uw pensioenopbouw wijzigt niet. Verder telt de maandelijkse toeslag niet mee voor de vaststelling van de hoogte van uw vakantie-uitkering en de eindejaarsuitkering. Op deze toeslag wordt bovendien geen pensioenbijdrage ingehouden. Wel wordt op de vergoeding loonheffing ingehouden. In geval van ziekte en andere kortstondige afwijkingen of tijdelijke wijzigingen in het rooster blijft een inmiddels toegestane tijdelijke verlenging van de arbeidsduur van het rooster in stand. TIJDELIJKE VERKORTING Zoals hiervoor is aangegeven kunt u bij het bevoegd gezag een aanvraag indienen voor een tijdelijke verkorting van de arbeidsduur van uw rooster. Een dergelijke aanvraag wordt in alle gevallen door het bevoegd gezag toegestaan. 7

8 De keuze voor een tijdelijke verkorting van de arbeidsduur heeft de volgende consequenties voor uw werktijden en uw arbeidsvoorwaardelijke aanspraken. De verkorting van de arbeidsduur van gemiddeld 38 naar 36 uur zal moeten leiden tot een aanpassing van het rooster. Uw functionele chef zal over de daadwerkelijke invulling van de arbeidsduurverkorting met u een werkafspraak maken die vervolgens wordt verwerkt in het voor u geldende (individuele) rooster. Hoewel in de volksmond wel wordt gesproken over de invoering van een collectieve 36-urige werkweek binnen Defensie is daar gelet op het voorgaande feitelijk geen sprake van. Opgemerkt wordt dat de hier bedoelde tijdelijke verkorting van de arbeidsduur van het rooster een individuele keuze betreft. Dit betekent dat uw aanstellingsduur ongewijzigd blijft. Indien u kiest voor een tijdelijke arbeidsduurverkorting dan vindt een inhouding plaats op uw salaris. Per 2 uur korter werken wordt uw salaris gekort met een bedrag ter grootte van een half uursalaris. Op maandbasis is dat 2 maal uw uursalaris, hetgeen neerkomt op ongeveer 1,21% van uw huidige bruto maandsalaris. Hierbij bedraagt de waarde van een salarisuur 1/165 deel van het voor u geldende maandsalaris. Net als bij de arbeidsduurverlenging geldt ook voor de arbeidsduurverkorting dat dit geen invloed heeft op uw andere arbeidsvoorwaardelijke aanspraken. De hoogte van uw vakantieaanspraak wordt niet gekort, en uw pensioenopbouw wijzigt niet. Er vindt, zoals dat wordt genoemd, geen evenredige vermindering van aanspraken plaats zoals dat wel gebeurt als u in deeltijd gaat werken. De korting heeft ook geen invloed op bijvoorbeeld uw vakantie-uitkering, eindejaarsuitkering en pensioenbijdrage. De korting heeft wel invloed op de loonheffing, dat bedrag zal lager zijn. In geval van ziekte en andere kortstondige afwijkingen of tijdelijke wijzigingen in het rooster blijft een inmiddels toegestane tijdelijke verkorting van de arbeidsduur van het rooster in stand. Samenvatting De consequenties van de keuze voor een tijdelijke verlenging of verkorting van de arbeidsduur van het rooster zijn kort samengevat de volgende. BIJ VERLENGING: de arbeidsduur van uw rooster wordt voor de periode van één kalenderjaar verlengd van gemiddeld 38 naar 40 uur per week; uw aanvraag voor een tijdelijke verlenging van de arbeidsduur wordt door het bevoegd gezag getoetst aan het dienstbelang; u kunt in het betreffende kalenderjaar geen ADV-aanspraak meer opbouwen; voor de 2 uur per week die u meer werkt ontvangt u maandelijks een toeslag van ongeveer 7,27% van uw bruto-maandsalaris, waarover loonheffing plaatsvindt; het langer werken en de maandelijkse toeslag op uw BIJ VERKORTING: de arbeidsduur van uw rooster wordt voor de periode van één kalenderjaar verlaagd van gemiddeld 38 naar 36 uur per week; uw aanvraag voor een tijdelijke verkorting van de arbeidsduur wordt door het bevoegd gezag altijd toegestaan; over de daadwerkelijke invulling van de tijdelijke verkorting van de arbeidsduur wordt in overleg met de functionele chef een werkafspraak gemaakt; deze wordt in het (individuele) rooster verwerkt; voor de 2 uur per week korter werken wordt op uw salaris een maandelijkse korting van ongeveer 1,21 % van uw bruto-maandsalaris ingehouden; het korter werken en de maandelijkse korting op uw DE AANVRAAGFORMULIEREN, WAARMEE U UW KEUZE VOOR EEN TIJDELIJKE VERLENGING OF VERKORTING VAN DE ARBEIDSDUUR KUNT AANVRAGEN, ZIJN IN DE EERSTE HELFT VAN APRIL OP UW ONDERDEEL BESCHIKBAAR. UITGAVE: Directie voorlichting, in opdracht van Directoraat Generaal Personeel 8

IKAP-Regeling rijkspersoneel

IKAP-Regeling rijkspersoneel (Tekst geldend op: 02-02-2015) IKAP-Regeling rijkspersoneel De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Gelet op artikel 21c van het Algemeen Rijksambtenarenreglement en artikel 34c van

Nadere informatie

provinciaal blad maken bekend dat in hun vergadering van 3 juni 2008, nr. B.4, is vastgesteld hetgeen volgt:

provinciaal blad maken bekend dat in hun vergadering van 3 juni 2008, nr. B.4, is vastgesteld hetgeen volgt: provinciaal blad nr. 17 ISSN: 0920-1092 V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N 1 augustus 2008 Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen van 30 juli 2008, nr. 2008-114520, afd. PO,

Nadere informatie

Aanpassing van de CAO Energie 2009 2010 als gevolg van de invoering van het Benefit Budget

Aanpassing van de CAO Energie 2009 2010 als gevolg van de invoering van het Benefit Budget Aanpassing van de CAO Energie 2009 2010 als gevolg van de invoering van het Benefit Budget Gewijzigde CAO-artikelen Artikel 1.3 Structuur 1. Voor de bedrijven geldt tevens een bedrijfs-cao waarin nadere

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. - mede gelet op het gestelde in artikel 125 Ambtenarenwet juncto artikel 160 Gemeentewet,

Gemeente Den Haag. - mede gelet op het gestelde in artikel 125 Ambtenarenwet juncto artikel 160 Gemeentewet, RIS151950_30-JAN-2008 Gemeente Den Haag Ons kenmerk BSD/2007.4102 RIS 151950 REGELING 36-URIGE WERKWEEK HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, - gelet op het bepaalde in artikel 4:2 van de Arbeidsvoorwaardenregeling

Nadere informatie

Georganiseerd overleg sector Defensie (SOD)

Georganiseerd overleg sector Defensie (SOD) Georganiseerd overleg sector Defensie (SOD) verzonden 27-2-2014 briefnummer AFR/14.00110_ bijlage 1 zaaknummer ZD.018.3 status x Behandel Informatie Pieptermijn Bijlage 1 behorende bij brief BS/2014003157

Nadere informatie

Vraag A1 In de mail over de CAO 2008 wordt gesproken over differentiatie naar groepen medewerkers. Onder welke groep val ik?

Vraag A1 In de mail over de CAO 2008 wordt gesproken over differentiatie naar groepen medewerkers. Onder welke groep val ik? ONDERHANDELINGSRESULTAAT CAO KPN 2008-2009 VRAGEN EN ANTWOORDEN De antwoorden op de gestelde vragen zijn gebaseerd op het Onderhandelingsresultaat tussen KPN en de vakbonden d.d. 22 februari 2008. De hierna

Nadere informatie

Bijlage bij B&W-flap d.d. 16 december 2014 BD versie 2 december Aanpassing in het kader van de CAO

Bijlage bij B&W-flap d.d. 16 december 2014 BD versie 2 december Aanpassing in het kader van de CAO Bijlage bij B&W-flap d.d. 16 december 2014 BD2014-013269 versie 2 december 2014 Aanpassing in het kader van de CAO 2013-2015 Huidige tekst NRGA Nieuwe tekst NRGA Toelichting bij wijziging Wijzigingen Vakantie

Nadere informatie

Generatiepact Rijswijk

Generatiepact Rijswijk Generatiepact Rijswijk Onderstaand treft u meer gedetailleerde informatie aan over het Generatiepact van de gemeente Rijswijk. Naast een visuele weergave en een korte beschrijving van de belangrijkste

Nadere informatie

Verordening van 6 november 2012 tot wijziging van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling

Verordening van 6 november 2012 tot wijziging van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Uitgegeven: 22 november 2012 2012, nr. 49 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLÂN Verordening van 6 november 2012 tot wijziging van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies. Gedeputeerde Staten van Fryslân,

Nadere informatie

Regeling generatiepact gemeente Heerlen

Regeling generatiepact gemeente Heerlen verordening Datum: 27 oktober 2016 Vastgesteld door: Burgemeester en wethouders Regeling generatiepact gemeente Heerlen gelet op het positieve advies van de commissie voor het georganiseerd overleg gemeente

Nadere informatie

JUS. Jaarurensystematiek. een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg. JaarUrenSystematiek (JUS)

JUS. Jaarurensystematiek. een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg. JaarUrenSystematiek (JUS) JUS Jaarurensystematiek een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg JaarUrenSystematiek (JUS) Inleiding In de CAO Gehandicaptenzorg 2007-2008 (CAO) is opgenomen dat per 1 januari

Nadere informatie

REGELING KEUZEMODEL ARBEIDSVOORWAARDEN UNIVERSITEIT MAASTRICHT

REGELING KEUZEMODEL ARBEIDSVOORWAARDEN UNIVERSITEIT MAASTRICHT REGELING KEUZEMODEL ARBEIDSVOORWAARDEN UNIVERSITEIT MAASTRICHT Gelet op het bepaalde in de CAO Nederlandse Universiteiten (CAO NU) is bij de Universiteit Maastricht per 1 januari 2002 het keuzemodel arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam College van burgemeester en wethouders. Hamervoordracht voor de collegevergadering van

Gemeente Amsterdam College van burgemeester en wethouders. Hamervoordracht voor de collegevergadering van Nummer Directie Dienst BD2010-004737 concern organisatie College van burgemeester en wethouders Hamervoordracht voor de collegevergadering van 24 augustus 2010 Portefeuille 23 Agendapunt B1 Tekst wordt

Nadere informatie

Met ingang van 1 januari 2015 worden de artikelen 1:2a en 1:2b toegevoegd. Deze komen als volgt te luiden:

Met ingang van 1 januari 2015 worden de artikelen 1:2a en 1:2b toegevoegd. Deze komen als volgt te luiden: Bijlage 2 bij U201401851 CAR-UWO wijzigingen A Met ingang van 1 januari 2015 worden de artikelen 1:2a en 1:2b toegevoegd. Deze komen als Stageplaats Artikel 1:2a 1. Het college kan een student in het kader

Nadere informatie

provinciaal blad V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N

provinciaal blad V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N provinciaal blad nr. 9 ISSN: 0920-1092 V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N 13 februari 2006 Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen van 7 februari 2006, nr. 2006-02445, afd. PO,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 49gg, achtste lid, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 49gg, achtste lid, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 1206 12 januari 2016 Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 7 januari 2016, nr. 2016-0000006820, houdende

Nadere informatie

Vakantie, hoe zit het?

Vakantie, hoe zit het? Vakantie, hoe zit het? In een aantal bijdragen wordt de regeling van de vakantie voor de rijksambtenaren besproken. De regeling van de vakantie heeft niet alleen een nationale, maar steeds meer een internationale

Nadere informatie

Huidige tekst NRGA Nieuwe tekst NRGA Toelichting bij wijziging. Artikel 6.28 doorbetaling bij ouderschapsverlof

Huidige tekst NRGA Nieuwe tekst NRGA Toelichting bij wijziging. Artikel 6.28 doorbetaling bij ouderschapsverlof Bijlage bij B&W-besluit 16 december 2014 (BD 2014-012864) Wijziging Nieuwe Rechtspositieregeling Gemeente Amsterdam (NRGA) in verband met het einde van de ouderschapsverlofkorting en het vervallen van

Nadere informatie

3 Salaris per uur: 1/156 van het salaris bij een volledige werktijd.

3 Salaris per uur: 1/156 van het salaris bij een volledige werktijd. III.1 BEZOLDIGINGSREGELING 1997 - Besluit van de gemeenteraad van Voorst 24 maart 1997. BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Deze regeling verstaat onder: 1 Ambtenaar: hij, die overeenkomstig de bepalingen van

Nadere informatie

Ledenbrief 15/052 CvA/LOGA 15/10, d.d. 23 juni 2015 inzake wijzigingen CAR-UWO i.v.m. wijzigingen Wet arbeid en zorg Eijsden-Margraten

Ledenbrief 15/052 CvA/LOGA 15/10, d.d. 23 juni 2015 inzake wijzigingen CAR-UWO i.v.m. wijzigingen Wet arbeid en zorg Eijsden-Margraten GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Eijsden-Margraten. Nr. 131209 31 december 2015 Ledenbrief 15/052 CvA/LOGA 15/10, d.d. 23 juni 2015 inzake wijzigingen CAR-UWO i.v.m. wijzigingen Wet arbeid en

Nadere informatie

Bijlage 1 bij U201501087. Bijlage CAR teksten. A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden: Buitengewoon verlof.

Bijlage 1 bij U201501087. Bijlage CAR teksten. A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden: Buitengewoon verlof. Bijlage 1 bij U201501087 Bijlage CAR teksten A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden: Buitengewoon verlof Artikel 6:4 Lid 1 Het kraamverlof, calamiteiten en ander kortverzuimverlof

Nadere informatie

A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden:

A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden: Bijlage 1 bij U201501087 Bijlage CAR teksten A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden: Buitengewoon verlof Artikel 6:4 Lid 1 Het kraamverlof, calamiteiten en ander kortverzuimverlof

Nadere informatie

Hieronder is een handreiking opgenomen voor de uitvoering in de praktijk bij situaties van loondoorbetaling van zieke medewerkers.

Hieronder is een handreiking opgenomen voor de uitvoering in de praktijk bij situaties van loondoorbetaling van zieke medewerkers. CvA-notitie juli 2008 Handreiking loondoorbetaling bij ziekte Hieronder is een handreiking opgenomen voor de uitvoering in de praktijk bij situaties van loondoorbetaling van zieke medewerkers. In deze

Nadere informatie

B. De toelichting op artikel 6:4:1a wordt gewijzigd en komt te luiden:

B. De toelichting op artikel 6:4:1a wordt gewijzigd en komt te luiden: Bijlage 2 bij U201501087 Bijlage CAR-UWO teksten A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden: Buitengewoon verlof Artikel 6:4 Lid 1 Het kraamverlof, calamiteiten en ander kortverzuimverlof

Nadere informatie

In onderstaande tabel is de jaarlijkse arbeidsduur van een reeks jaren weergegeven:

In onderstaande tabel is de jaarlijkse arbeidsduur van een reeks jaren weergegeven: BIJLAGE IX VORMGEVING 36-URIGE WERKWEEK 1 Inleiding: In artikel 8 is de arbeidstijd gedefinieerd. Per week werkt een werknemer met een fulltime contract gemiddeld 36 uur. Er zijn diverse mogelijkheden

Nadere informatie

Regeling Menukaart arbeidsvoorwaarden 2006

Regeling Menukaart arbeidsvoorwaarden 2006 Regeling Menukaart arbeidsvoorwaarden 2006 Artikel 1 Vastgesteld bij besluit van het college van bestuur van 7 november 2006, nr. 2006cb0252, zoals laatstelijk gewijzigd bij zijn besluit van 3 december

Nadere informatie

Vakantieregeling TU Delft 1

Vakantieregeling TU Delft 1 Vakantieregeling TU Delft 1 Artikel 1 Aanspraak op vakantie 1.De aanspraak op vakantie wordt uitgedrukt in hele uren. Zo nodig vindt afronding naar hele uren plaats. 2. De aanspraak op vakantie bedraagt

Nadere informatie

Wijzigingen in de CAR/UWO, Wet arbeid en zorg. Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Samenwerking Kempengemeenten,

Wijzigingen in de CAR/UWO, Wet arbeid en zorg. Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Samenwerking Kempengemeenten, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Eersel. Nr. 94488 20 juli 2016 Wijzigingen in de CAR/UWO, Wet arbeid en zorg Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Samenwerking Kempengemeenten; Overwegende

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken

Ministerie van Binnenlandse Zaken Ministerie van Binnenlandse Zaken +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Rechtspositionele aspecten verbonden aan de invoering van de 36urige werkweek bij de Sector Politie Datum 8 mei 1998 Aan

Nadere informatie

BARD - Hoofdstuk 4 Werk- en rusttijden. Paragraaf 1: Algemene bepalingen inzake werk- en rusttijden

BARD - Hoofdstuk 4 Werk- en rusttijden. Paragraaf 1: Algemene bepalingen inzake werk- en rusttijden Georganiseerd overleg sector Defensie (SOD) verzonden 27-2-2014 briefnummer AFR/14.00110_ bijlage 6 zaaknummer ZD.018.3 status x Behandel Informatie Pieptermijn BARD - Hoofdstuk 4 Werk- en rusttijden Paragraaf

Nadere informatie

Regeling Generatiepact gemeente Pijnacker-Nootdorp

Regeling Generatiepact gemeente Pijnacker-Nootdorp GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Pijnacker-Nootdorp. Nr. 95754 18 juli 2016 Regeling Generatiepact gemeente Pijnacker-Nootdorp Het college van de gemeente Pijnacker-Nootdorp; gezien het advies

Nadere informatie

ROP-advies nr. 6, blad 1. Advies van de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid inzake de Wet op het ouderschapsverlof

ROP-advies nr. 6, blad 1. Advies van de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid inzake de Wet op het ouderschapsverlof ROP-advies nr. 6, blad 1 Advies van de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid inzake de Wet op het ouderschapsverlof Advies nummer 6 's-gravenhage, 8 mei 1995 ROP-advies nr. 6, blad 2 Inleiding ROP-advies

Nadere informatie

Financiële arbeidsvoorwaarden rijkspersoneel (in kort bestek)

Financiële arbeidsvoorwaarden rijkspersoneel (in kort bestek) Financiële arbeidsvoorwaarden rijkspersoneel (in kort bestek) ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Schalen BBRA salarisnummer maandsalaris sinds -- ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Schalen BBRA salarisnummer

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Wijziging Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies en diverse uitvoeringsregelingen Provincie Groningen

PROVINCIAAL BLAD. Wijziging Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies en diverse uitvoeringsregelingen Provincie Groningen PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Groningen. Nr. 4008 31 december 2014 Wijziging Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies en diverse uitvoeringsregelingen Provincie Groningen De

Nadere informatie

Gelet op de LOGA- circulaire van 29 juni 2016, U en 10 november 2016, U2016,

Gelet op de LOGA- circulaire van 29 juni 2016, U en 10 november 2016, U2016, Bijlage B1 ARBEIDSVOORWAARDENREGELING GEMEENTE MAASTRICHT Burgemeester en wethouders van Maastricht, Gelet op de LOGA- circulaire van 29 juni 2016, U201600995 en 10 november 2016, U2016, Besluiten de Arbeidsvoorwaardenregeling

Nadere informatie

3 Salaris en vergoedingsregelingen. Bezoldiging

3 Salaris en vergoedingsregelingen. Bezoldiging 3 Salaris en vergoedingsregelingen Bezoldiging Artikel 3:1 1 Met inachtneming van artikel 1:2:1 wordt aan de ambtenaar binnen het kader van een lokaal vast te stellen bezoldigingsregeling een bezoldiging

Nadere informatie

Financiële arbeidsvoorwaarden rijkspersoneel (in kort bestek)

Financiële arbeidsvoorwaarden rijkspersoneel (in kort bestek) Financiële arbeidsvoorwaarden rijkspersoneel (in kort bestek) ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Schalen BBRA salarisnummer maandsalaris ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Schalen BBRA salarisnummer

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 599 Besluit van 9 december 2002 tot wijziging van het Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren in verband met de introductie van individuele

Nadere informatie

Deze toelagen wordt gecontinueerd na invoering van hoofdstuk 3 per 1 januari 2016 en vinden vanaf dat moment hun grondslag in artikel 3:15.

Deze toelagen wordt gecontinueerd na invoering van hoofdstuk 3 per 1 januari 2016 en vinden vanaf dat moment hun grondslag in artikel 3:15. Overgangsrecht en toelichting 1. Garantietoelagen en afbouwtoelagen die uiterlijk op 31 december 2015 zijn ingegaan worden gecontinueerd onder de voorwaarden waaronder ze zijn toegekend. 1a Bestaande garantietoelage

Nadere informatie

Bijlage 1: Aanpassingen Arbeidsvoorwaardenregeling Hilversum (ARH) i.v.m. IKB

Bijlage 1: Aanpassingen Arbeidsvoorwaardenregeling Hilversum (ARH) i.v.m. IKB Aanpassingen Arbeidsvoorwaardenregeling Hilversum Bijlage 1: Aanpassingen Arbeidsvoorwaardenregeling Hilversum (ARH) i.v.m. IKB Daar waar de term gemeente wordt gebruikt moet Regio Gooi en Vechtstreek

Nadere informatie

Richtlijn werk en mantelzorg

Richtlijn werk en mantelzorg Raad voor overleg in de Grafimedia-branche (ROGB) Richtlijn werk en mantelzorg bij Grafimedia cao 2015-2018 1 december 2016 Richtlijn werk en mantelzorg Inleiding Medewerkers met mantelzorgtaken kunnen

Nadere informatie

vast te stellen de 19e wijziging van de Rechtspositieregeling Brandweer Brabant Noord als volgt:

vast te stellen de 19e wijziging van de Rechtspositieregeling Brandweer Brabant Noord als volgt: AGP 4e DBVRBN 20140430, bijlage 1 Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord, - gelet op het bepaalde in de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord 2011; - gelet op

Nadere informatie

22 REGELS BIJ REORGANISATIE

22 REGELS BIJ REORGANISATIE 22 REGELS BIJ REORGANISATIE Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ========= ===== * Begripsomschrijvingen 22:1:1 * Werkingssfeer 22:1:2 * Mogelijke besluiten bij reorganisatie ten aanzien van de ambtenaar 22:1:3

Nadere informatie

Provinciaal blad. vast te stellen de Algemene werktijdenregeling provincie Noord-Holland 2008

Provinciaal blad. vast te stellen de Algemene werktijdenregeling provincie Noord-Holland 2008 Provinciaal blad 2007 Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord- Holland van 1 november 2007, nr. 2007-64538, tot afkondiging van hun besluit inzake de vaststelling van de Algemene werktijdenregeling provincie

Nadere informatie

3.2 Individueel KeuzeBudget

3.2 Individueel KeuzeBudget 3.2 Individueel KeuzeBudget Artikel 3.2.1 Algemeen 1. Voor de ambtenaar is er een IKB, dat door het bevoegd gezag wordt beheerd. 2. Het IKB wordt voorzien van in geldwaarde uitgedrukte aanspraken, welke

Nadere informatie

De nieuwe vakantiewetgeving per 1 januari 2012.

De nieuwe vakantiewetgeving per 1 januari 2012. De nieuwe vakantiewetgeving per 1 januari 2012. 1 Waarom een nieuwe vakantiewetgeving? Europese richtlijn 2003/88/EG Europese jurisprudentie (20-01-2009) Schultz-Hoff Stringer 2 Artikel 7 van de Europese

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 947 Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren (arbeidsvoorwaarden sector Rechterlijke Macht 1997/99) Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP

Nadere informatie

Doorwerken na bereiken leeftijd 65 jaar. Bekendmaken van beleid

Doorwerken na bereiken leeftijd 65 jaar. Bekendmaken van beleid Onderdeel DGOBR/POI Rijk/PR Inlichtingen Wilmar Hagg T (070) 426 7663 F 1 van 5 Aan Onderwerp De ministers Doorwerken na bereiken leeftijd 65 jaar Aantal bijlagen 0 Bezoekadres Schedeldoekshaven 200 2511

Nadere informatie

2. Het salaris en de toegekende salaristoelage(n), tezamen vermeerderd met 8%, worden uitgedrukt in een bedrag per uur

2. Het salaris en de toegekende salaristoelage(n), tezamen vermeerderd met 8%, worden uitgedrukt in een bedrag per uur Bijlage 1 Wijzigingen in het Reglement Arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant als gevolg van circulaires ECWGO/U201601310 en ECWGO/U201600995 per 1 januari 2017 A. Aan artikel 1:1

Nadere informatie

REGELING CAO A LA CARTE SW

REGELING CAO A LA CARTE SW Oktober 2011 REGELING CAO A LA CARTE SW 2011 I. Inleiding Drechtwerk heeft na overleg met de OR een keuzemodel arbeidsvoorwaarden tot stand gebracht. In dit informatiebulletin wordt uiteen gezet wat de

Nadere informatie

Bijlage 2 bij ledenbrief ECCVA/U Bijlage 2 CARUWO teksten

Bijlage 2 bij ledenbrief ECCVA/U Bijlage 2 CARUWO teksten Bijlage 2 bij ledenbrief ECCVA/U201601310 Bijlage 2 CARUWO teksten A. Aan artikel 1:1 lid 1 wordt na onderdeel vv een nieuw onderdeel toegevoegd: ww vakantietoelage: jaarlijkse toelage van 8% van het salaris

Nadere informatie

Individueel Keuzebudget (IKB)

Individueel Keuzebudget (IKB) Veel gestelde vragen Individueel Keuzebudget (IKB) De onderstaande vragen en antwoorden zijn gebaseerd op de tot medio maart 2016 door de VNG gepubliceerde informatie. De definitieve LOGA-circulaire met

Nadere informatie

OPTIMALE INDIVIDUELE INZETBAARHEID. Definitieve versie vastgesteld in het OAW, 15 juni 2015, aangevuld met artikel 3.6 op 19 november 2015.

OPTIMALE INDIVIDUELE INZETBAARHEID. Definitieve versie vastgesteld in het OAW, 15 juni 2015, aangevuld met artikel 3.6 op 19 november 2015. HOOFDSTUK 3 OPTIMALE INDIVIDUELE INZETBAARHEID Definitieve versie vastgesteld in het OAW, 15 juni 2015, aangevuld met artikel 3.6 op 19 november 2015. Met uitzondering van artikel 3.4 en 3.5 treedt dit

Nadere informatie

Generatiepact Deventer

Generatiepact Deventer Generatiepact Deventer Onderstaand treft u meer gedetailleerde informatie aan over het Generatiepact van de gemeente Deventer. Naast een visuele weergave en een korte beschrijving van de belangrijkste

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2001 32 Wet van 13 december 2000 tot wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren (arbeidsvoorwaarden sector Rechterlijke Macht 1997/99)

Nadere informatie

Hieronder is een handreiking opgenomen voor de uitvoering in de praktijk bij situaties van loondoorbetaling van zieke medewerkers.

Hieronder is een handreiking opgenomen voor de uitvoering in de praktijk bij situaties van loondoorbetaling van zieke medewerkers. Handreiking loondoorbetaling Met ingang van 1 januari 2006 zijn de hoofdstukken 7 (ziekte) en 8 (8:5, ontslag wegens arbeidsongeschiktheid) van de CAR-UWO gewijzigd als gevolg van de Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting

Nadere informatie

Individueel Keuzebudget (IKB)

Individueel Keuzebudget (IKB) Veel gestelde vragen Individueel Keuzebudget (IKB) De onderstaande vragen en antwoorden zijn gebaseerd op de tot eind juni 2016 door de VNG gepubliceerde informatie. Dit is slechts een selectie van de

Nadere informatie

Met ingang van 1 januari 2015 worden de artikelen 1:2a en 1:2b toegevoegd. Deze komen als volgt te luiden:

Met ingang van 1 januari 2015 worden de artikelen 1:2a en 1:2b toegevoegd. Deze komen als volgt te luiden: Bijlage 1 bij U201401851 CAR-wijzigingen A Met ingang van 1 januari 2015 worden de artikelen 1:2a en 1:2b toegevoegd. Deze komen als volgt te luiden: Stageplaats Artikel 1:2a 1. Het college kan een student

Nadere informatie

Deel 3: overgangsrecht

Deel 3: overgangsrecht Deel 3: overgangsrecht Voorwoord De SAW wijzigt regelmatig. Bij deze veranderingen wordt incidenteel afgesproken dat groepen ambtenaren het recht op oude afspraken houden. Dit overgangsrecht is gebundeld

Nadere informatie

nummer 38 van 2012 Wijziging Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies (wijziging Regeling vakantieverlof en invoering Geschillenregeling)

nummer 38 van 2012 Wijziging Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies (wijziging Regeling vakantieverlof en invoering Geschillenregeling) nummer 38 van 2012 Wijziging Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies (wijziging Regeling vakantieverlof en invoering Geschillenregeling) Besluit van gedeputeerde staten van Drenthe van 27 november

Nadere informatie

Invoering 36-urige werkweek Rijk en wijziging overwerkvergoeding en toelage onregelmatige dienst

Invoering 36-urige werkweek Rijk en wijziging overwerkvergoeding en toelage onregelmatige dienst Invoering 36-urige werkweek Rijk en wijziging overwerkvergoeding en toelage onregelmatige dienst BIZ Circulaire aan de ministers Invoering 36-urige werkweek sector Rijk en enkele wijzigingen in de overwerkvergoeding

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Provincie Zeeland Vaststelling Werktijdenregeling provincie Zeeland 2014

PROVINCIAAL BLAD. Provincie Zeeland Vaststelling Werktijdenregeling provincie Zeeland 2014 PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Zeeland. Nr. 169 31 maart 2014 Provincie Zeeland Vaststelling Werktijdenregeling provincie Zeeland 2014 Gedeputeerde Staten van Zeeland Gelet op artikel

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND

PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND Nummer 39 van 2000 PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND Vaststelling FPU-plusregeling Provincies Gedeputeerde staten van Zeeland maken bekend, dat de staten van deze provincie in hun vergadering van 22 september

Nadere informatie

Gelet op en in aanvulling op hoofdstuk 5 van de CAO Nederlandse Universiteiten stelt de werkgever de navolgende regeling vast.

Gelet op en in aanvulling op hoofdstuk 5 van de CAO Nederlandse Universiteiten stelt de werkgever de navolgende regeling vast. REGELING KEUZEMODEL ARBEIDSVOORWAARDEN RADBOUD UNIVERSITEIT Overeengekomen in het Lokaal Overleg d.d.7 november 2014, laatstelijk gewijzigd en vastgesteld in het Lokaal Overleg van 10 april 2015 Gelet

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Documentnummer: B.17.1658 B.17.1658 Landgraaf, 19 september 2017 ONDERWERP: Generatiepact griffie gemeente Landgraaf 2017 Raadsvoorstelnummer: 71 Verantwoordelijke

Nadere informatie

Artikel 2:1 Tenzij bij of krachtens wet of raadsbesluit anders is of wordt bepaald, geschiedt de aanstelling door het college.

Artikel 2:1 Tenzij bij of krachtens wet of raadsbesluit anders is of wordt bepaald, geschiedt de aanstelling door het college. 2 Aanstelling en arbeidsovereenkomst Aanstelling: het bevoegd gezag Artikel 2:1 Tenzij bij of krachtens wet of raadsbesluit anders is of wordt bepaald, geschiedt de aanstelling door het college. Aanstelling

Nadere informatie

Werktijdenregeling provincie Gelderland

Werktijdenregeling provincie Gelderland Werktijdenregeling provincie Gelderland Geldig sinds: 16-2-2006 Wetstechnische informatie Type overheidsorganisatie Naam overheidsorganisatie WWW-adres overheidsorganisatie Type informatie Bestandsformaat

Nadere informatie

Regeling werktijden, vakantie en verlof OOP Pontes Scholengroep

Regeling werktijden, vakantie en verlof OOP Pontes Scholengroep Regeling werktijden, vakantie en verlof OOP Pontes Scholengroep Regeling werktijden, vakantie en verlof OOP Pontes Scholengroep De regeling werktijden, vakantie en verlof is per 1 januari 2012 aangepast

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2006/31

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2006/31 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2006/31 Gedeputeerde Staten van Limburg maken ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de Provinciewet bekend dat zij in hun vergadering van 18 april

Nadere informatie

Het cafetariamodel Arbeidsvoorwaarden à la carte

Het cafetariamodel Arbeidsvoorwaarden à la carte Het cafetariamodel Arbeidsvoorwaarden à la carte 1 januari 2000 Inleiding Het cafetariamodel biedt de mogelijkheid om flexibeler om te gaan met bepaalde arbeidsvoorwaarden. Het cafetariamodel maakt het

Nadere informatie

nummer 24 van 2008 Gedragsregels Overgangsregeling werktijdvermindering

nummer 24 van 2008 Gedragsregels Overgangsregeling werktijdvermindering nummer 24 van 2008 Gedragsregels Overgangsregeling werktijdvermindering oudere werknemers Besluit van gedeputeerde staten van Drenthe van 26 augustus 2008, kenmerk 6.3/2008009871, afdeling Management Ondersteuning

Nadere informatie

Wijziging Collectieve Arbeidsvoorwaarden Regeling (CAR-UWO) Alphen aan den Rijn 2016

Wijziging Collectieve Arbeidsvoorwaarden Regeling (CAR-UWO) Alphen aan den Rijn 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Alphen aan den Rijn. Nr. 29983 23 februari 2017 Wijziging Collectieve Arbeidsvoorwaarden Regeling (CAR-UWO) Alphen aan den Rijn 2016 Het college van burgemeester

Nadere informatie

BEZOLDIGINGSREGELING

BEZOLDIGINGSREGELING BEZOLDIGINGSREGELING Algemene bepaling Artikel 1 Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: a. medewerker De ambtenaar als bedoeld in artikel 1:1, lid 1onder a van de CAR b. werkgever

Nadere informatie

Onderhandelingsresultaat CAO

Onderhandelingsresultaat CAO Onderhandelingsresultaat De onderhandelaars van de SVB enerzijds en van Abvakabo FNV en CNV Publieke Zaak anderzijds, partijen bij de cao en het Sociaal Beleidskader (SBK) voor de SVB, zijn voor de nieuwe

Nadere informatie

Artikel 2:1 Tenzij bij of krachtens wet of raadsbesluit anders is of wordt bepaald, geschiedt de aanstelling door het college.

Artikel 2:1 Tenzij bij of krachtens wet of raadsbesluit anders is of wordt bepaald, geschiedt de aanstelling door het college. 2 Aanstelling en arbeidsovereenkomst Aanstelling: het bevoegd gezag Artikel 2:1 Tenzij bij of krachtens wet of raadsbesluit anders is of wordt bepaald, geschiedt de aanstelling door het college. Aanstelling;

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Documentnummer: B.17.1658 B.17.1658 Landgraaf, 19 september 2017 ONDERWERP: Generatiepact griffie gemeente Landgraaf 2017 Raadsvoorstelnummer: 71 Verantwoordelijke

Nadere informatie

4a UITWISSELEN VAN ARBEIDSVOORWAARDEN

4a UITWISSELEN VAN ARBEIDSVOORWAARDEN 4a UITWISSELEN VAN ARBEIDSVOORWAARDEN Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ========= ===== HOOFDSTUK 4a: * Vakantie-uren uitwisselen tegen geld 4a:1 * Bepaling minimum aantal uren na verkoop van vakantie- en/of

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD 2002 nr. 121

GEMEENTEBLAD 2002 nr. 121 GEMEENTEBLAD 2002 nr. 121 Burgemeester en wethouders van de gemeente Maassluis; gezien de instemming van de plaatselijke commissie voor georganiseerd overleg; besluiten: vast te stellen de volgende: VERORDENING,

Nadere informatie

4 BELONING. 4.1 Beloning en inschaling

4 BELONING. 4.1 Beloning en inschaling 14 4 BELONING 4.1 Beloning en inschaling 4.1.1 Inschaling Artikel 28 1. Het niveau van de functie bij de werkgever wordt bepaald aan de hand van het systeem van functiewaardering dat is overeengekomen

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp tijdelijke overgangsregeling werktijdvermindering oudere werknemers Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant gelet artikel D.4, lid 1 van de Collectieve

Nadere informatie

Generatiepact Brummen

Generatiepact Brummen Generatiepact Brummen Onderstaand treft u meer gedetailleerde informatie aan over het Generatiepact van de gemeente Brummen. Naast een visuele weergave en een korte beschrijving van de belangrijkste onderdelen

Nadere informatie

Huidige tekst NRGA Nieuwe tekst NRGA Toelichting bij wijziging. Toelichting artikel 1.1, onder n en p

Huidige tekst NRGA Nieuwe tekst NRGA Toelichting bij wijziging. Toelichting artikel 1.1, onder n en p Bijlage bij B&W-flap d.d. 15 december 2015, BD2015-010709 Wijzigingen van hoofdstuk 1, 4 en 6 van de Nieuwe Rechtspositieregeling Gemeente Amsterdam in verband met de invoering van de Nieuwe Werktijdenregeling:

Nadere informatie

1. In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

1. In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: (Tekst geldend op: 29-03-2012) Besluit van 25 juni 1993, houdende bepalingen betreffende de algemene rechtspositie van burgerlijke ambtenaren bij het Ministerie van Defensie Wij Beatrix, bij de gratie

Nadere informatie

Werktijdenregeling Samenwerkingsverband Regio Eindhoven 2014

Werktijdenregeling Samenwerkingsverband Regio Eindhoven 2014 Het Dagelijks Bestuur van het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven besluit: gelet op artikel 160 van de Gemeentewet; gelet op artikel 4:1 van de CAR-UWO en de arbeidstijdenwet; na verkregen instemming

Nadere informatie

Regeling generatiepact

Regeling generatiepact Regeling generatiepact 1 Artikel 1 Begripsbepaling In deze regeling wordt verstaan onder: a. medewerker: degene die ambtenaar is in de zin van artikel 1:1, lid 1a CAR-UWO; b. leidinggevende: de functies

Nadere informatie

Werktijdenregeling Tilburg University

Werktijdenregeling Tilburg University Werktijdenregeling Tilburg University Artikel 1 Inhoud regeling Naast algemene regels voor de invulling van de werktijden bevat deze regeling nadere regels ter uitwerking van de CAO-bepalingen over de

Nadere informatie

gelet op de resultaten van het overleg in de commissie voor het georganiseerd overleg;

gelet op de resultaten van het overleg in de commissie voor het georganiseerd overleg; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Delft. Nr. 115074 19 augustus 2016 Regeling 60-80-100 en Regeling 80-90-100 Het college van burgemeester en wethouders van Delft; gelet op de resultaten van

Nadere informatie

verlof en cao Alle in dit document vermelde berekeningen en verwijzingen naar de CAO zijn gebaseerd op de CAO voor het kappersbedrijf 2010-2011.

verlof en cao Alle in dit document vermelde berekeningen en verwijzingen naar de CAO zijn gebaseerd op de CAO voor het kappersbedrijf 2010-2011. verlof en cao Salonhub biedt werkgevers gereedschap om op eenvoudige wijze de verlofkaart van medewerkers bij te werken. Het bijwerken van de verlofkaart gebeurt vrijwel geheel automatisch op basis van

Nadere informatie

Bijlage 1 bij ledenbrief ECCVA/U Bijlage 1 CAR teksten

Bijlage 1 bij ledenbrief ECCVA/U Bijlage 1 CAR teksten Bijlage 1 bij ledenbrief ECCVA/U201601310 Bijlage 1 CAR teksten A. Aan artikel 1:1 lid 1 wordt na onderdeel vv een nieuw onderdeel toegevoegd: ww vakantietoelage: jaarlijkse toelage van 8% van het salaris

Nadere informatie

Van de T salarisschalen T22 t/m T33 vervalt de garantie-lijn. Hiervoor in de plaats komt één bedrag

Van de T salarisschalen T22 t/m T33 vervalt de garantie-lijn. Hiervoor in de plaats komt één bedrag Bijlage 1 cao Grond: Ontkoppelen van belonen en beoordelen in het A&T salarissysteem AMS/GG.16.090 d.d. 18 juli 2016 I. Aanpassing salarissysteem A&T per 1 lanuari 2017 T salarisschalen: Van de T salarisschalen

Nadere informatie

De wijzigingen gaan, met terugwerkende kracht, in per 1 januari Artikel 18:1:5, eerste lid, wordt gewijzigd en komt als volgt te luiden:

De wijzigingen gaan, met terugwerkende kracht, in per 1 januari Artikel 18:1:5, eerste lid, wordt gewijzigd en komt als volgt te luiden: A Wijzigingen in het Reglement Arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant als gevolg van circulaire CVA/U201200224 per 1 januari 2012. Wijzigingen UWO De wijzigingen gaan, met terugwerkende

Nadere informatie

4 ARBEIDSDUUR EN WERKTIJDEN/ 4a UITWISSELEN VAN ARBEIDSVOORWAARDEN

4 ARBEIDSDUUR EN WERKTIJDEN/ 4a UITWISSELEN VAN ARBEIDSVOORWAARDEN 4 ARBEIDSDUUR EN WERKTIJDEN/ 4a UITWISSELEN VAN ARBEIDSVOORWAARDEN Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ========= ===== HOOFDSTUK 4: * Arbeidsduur 4:1 * Uitgangspunten werktijden 4:2 Werktijdenregeling [4:2:1

Nadere informatie

Bijzondere werktijdenregeling bedienaren kunstwerken provincie Noord Holland (gebaseerd op artikel D.2, tweede lid, van de CAP)

Bijzondere werktijdenregeling bedienaren kunstwerken provincie Noord Holland (gebaseerd op artikel D.2, tweede lid, van de CAP) Bijzondere werktijdenregeling bedienaren kunstwerken provincie Noord Holland 2010. (gebaseerd op artikel D.2, tweede lid, van de CAP) Artikel 1. Begrippen a. bedienaar kunstwerken: medewerker van de directie

Nadere informatie

Arbeidsduur en normjaartaak Werktijdfactor en dat wat daarbij komt.

Arbeidsduur en normjaartaak Werktijdfactor en dat wat daarbij komt. Arbeidsduur en normjaartaak Werktijdfactor en dat wat daarbij komt. Definitief maart 2008 1/13 Inhoud 1. Inleiding...3 2. Normjaartaak...3 3. Hoe ziet de invulling van de normjaartaak van een full-timer

Nadere informatie

gelet op de bereikte overeenstemming met het (bijzonder) Georganiseerd Overleg;

gelet op de bereikte overeenstemming met het (bijzonder) Georganiseerd Overleg; gelet op de bereikte overeenstemming met het (bijzonder) Georganiseerd Overleg; gelet op artikel 6:2:1 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling/Uitwerkingsovereenkomst (CAR/UWO); b e s l u i t e n

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening

Hoofdstuk 3 CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening Hoofdstuk 3 CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening Per 1 juli 2015 Definitief vastgesteld door het OAW, 30 april 2015 16.00 uur, onder voorbehoud goedkeuring Belastingdienst. HOOFDSTUK 3 OPTIMALE

Nadere informatie

Begripsomschrijving. Carlar hoofdstuk 18 suppl. m.i.v. 1-1-2013 1

Begripsomschrijving. Carlar hoofdstuk 18 suppl. m.i.v. 1-1-2013 1 Hoofdstuk 18 Verplaatsingskosten Begripsomschrijving Artikel 18:1:1 1. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a. woonplicht: de verplichting voor de betrokkene, die een door het college

Nadere informatie

Vereenvoudiging Bijzondere Beloningen (hoofdstuk 5 cao)

Vereenvoudiging Bijzondere Beloningen (hoofdstuk 5 cao) Vereenvoudiging Bijzondere Beloningen (hoofdstuk 5 cao) 12 april 2017 1. De invoeringsdatum van de nieuwe set bijzondere beloningen is 1 januari 2018. 2. De salarissen en salarisschalen van de groepen

Nadere informatie

Regeling Aanvulling IKB gemeente Winterswijk 2017

Regeling Aanvulling IKB gemeente Winterswijk 2017 Regeling Aanvulling IKB gemeente Winterswijk 2017 Burgemeester en wethouders van de gemeente Winterswijk; gelet op de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregelingen Uitwerkingsovereenkomst (CAR/UWO) van de gemeente

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2012/123

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2012/123 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2012/123 Officiële naam regeling: Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies Citeertitel: CAP Naam ingetrokken regeling: nvt Besloten door: College van Gedeputeerde

Nadere informatie