MOBILITEIT STICHTING INITIA maart beweegt

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MOBILITEIT STICHTING INITIA maart 2014. beweegt"

Transcriptie

1 MOBILITEIT STICHTING INITIA maart 2014 beweegt 0

2 I N L E I D I N G Mobiliteit is de al dan niet vrijwillige overplaatsing van een medewerker naar een andere werkplek en/of een andere functie. Het doel van mobiliteit is het optimaliseren van kwaliteit en kwantiteit in de bezetting. Iedere vorm van mobiliteit vindt plaats volgens een procedure. Het doel van een procedure is om het persoonlijke belang van de medewerker en dat van de stichting zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. In dit stuk worden de procedures beschreven. In samenhang met dit stuk zijn een aantal andere documenten van belang: cao PO de juridische grond bij overplaatsingen en ontslag benoemingsprocedure personeel vastgestelde procedure bij het ontstaan van een vacature functiehuis stichting Initia beschrijving van de functies en functieprofielen bestuursformatieplan jaarlijks vast te stellen omvang van de totale formatie en de formatie per school gesprekkencyclus bij een beoordeling kan vastgelegd worden dat een andere functie of andere werkplek aan de orde isf school(ontwikkelings)plannen waarin de gewenste kwaliteit en ontwikkeling vertaald is naar medewerkersprofielen. M O B I L I T E I T Mobiliteit is in alle gevallen met behoud van een dienstverband met Initia; nagenoeg alle overplaatsingen vinden binnen de stichting plaats. Mobiliteit met behoud van dienstverband naar een werkplek en/of functie buiten Initia geschiedt op basis van detachering. Alle overige vormen van mobiliteit naar een plek buiten Initia vallen onder de definitie outplacement of re-integratie naar een andere werkgever en zij maken onderdeel uit van een ontslagproces. Het streven bij iedere overplaatsing is gericht op vrijwillige mobiliteit en gebeurt met instemming van de medewerker. Onvrijwillige mobiliteit dient zoveel mogelijk voorkomen te worden en de verantwoordelijkheid daarvoor ligt zowel bij de werkgever als bij de werknemer. Werkgever en werknemer spannen zich gezamenlijk in voor de kwaliteit van het onderwijs aan alle leerlingen en het behoud van werkgelegenheid voor alle medewerkers en het streven kwaliteit en kwantiteit te optimaliseren. 1

3 Vrijwillige mobiliteit en onvrijwillige mobiliteit kunnen dezelfde aanleiding hebben. Voorbeeld daarvan is de overplaatsing in het kader van formatieve overschotten en tekorten. Overplaatsing kan op verzoek van de medewerker plaatsvinden of op verzoek van de werkgever. In het geval van formatieve overschotten en tekorten tussen de scholen, een conflictsituatie, disfunctioneren of andere zwaarwichtige omstandigheden, zal de werkgever eerst langs de weg van vrijwilligheid trachten de werknemer te bewegen tot mobiliteit. Als dat niet mogelijk blijkt, zal de werkgever overgaan tot onvrijwillige (gedwongen) overplaatsing. P R O C E D U R E S PROCEDURE BIJ VRIJWILLIGE OVERPLAATSING Jaarlijks worden voor 1 december de wensen van alle medewerkers in het kader van benoemingsomvang, verlof en mobiliteit geregistreerd met behulp van een daartoe opgesteld formulier. Met het formulier wordt de door het personeel beschikbare gestelde formatie in beeld gebracht en krijgt de directeur-bestuurder zicht op de mogelijke mobiliteitswensen.. Nadat de totale bestuursformatie voor enig schooljaar is vastgesteld, volgt de verdeling ervan over de scholen en diensten. Van de uitkomsten van de wenseninventarisatie, beoordelingen, schoolontwikkelingsplannen, verdeling van LA-LB leerkrachten, adviezen van externen (bv bedrijfsarts) wordt bezien hoe deze een plaats kunnen krijgen bij de jaarlijkse toewijzing van werkplekken aan medewerkers. Het al dan niet honoreren van een mobiliteitswens wordt door de leidinggevende met redenen omkleed aan de medewerker meegedeeld. Indien de medewerker het niet eens is met het besluit, kan hij zich schriftelijk wenden tot de directeur-bestuurder. De directeur-bestuurder zal de medewerker uitnodigen voor een gesprek en zijn bevindingen mogelijk bespreken met het directeurenberaad alvorens het definitieve besluit van de directeur-bestuur met redenen omkleed schriftelijk aan de medewerker wordt meegedeeld. PROCEDURE BIJ ONVRIJWILLIGE OVERPLAATSING Onvrijwillige overplaatsing geschiedt conform de cao PO, artikel De werkplek die de werknemer achterlaat wordt gezien als formatief tekort. (zie volgende paragraaf) 2

4 PROCEDURE OVERPLAATSING BIJ FORMATIEVE OVERSCHOTTEN EN TEKORTEN De formatieoverschotten en tekorten hebben vaak een verschillende omvang. Deze omvang past zelden precies op een reeds aanwezige werktijdfactor van een personeelslid. Daarnaast kunnen er ook andere verschillen bestaan (bijvoorbeeld competenties/ervaring) tussen de overschotten enerzijds en tekorten anderzijds. Om dit goed op elkaar af te stemmen is derhalve maatwerk nodig. Soms zal een combinatie van criteria nodig zijn om tot een verantwoorde aanwijzing te kunnen komen. Het is uiteindelijk aan de directeur bestuurder om de geldigheid/toepasbaarheid van criteria te toetsen, daarbij het belang van zowel de scholen als het betreffende personeelslid in het oog houdend. Hoewel iedere school geacht wordt mee te werken aan het opnemen van medewerkers, mag de ontvangende school wel de eis stellen dat het aangewezen personeelslid het onderwijskundig concept van de school onderschrijft en dat hij of zij zich in zijn ontwikkeling richt op de kennis, vaardigheden en bekwaamheden die bij dat concept passen. De school die personeel aan moet wijzen, zal daar bij het aanwijzen rekening mee houden. Daar waar mogelijk, zal een passende werktijdfactor als criterium gehanteerd worden in combinatie met een ander criterium. De criteria worden in volgorde gehanteerd, het eerst genoemde criterium is derhalve het zwaarstwegende. Criteria bij aanwijzing: 1. De verwachting dat het aangewezen personeelslid voldoet of zou kunnen voldoen aan een door de ontvangende school gevraagde taak, specialisme of deskundigheid. Dit profiel wordt door de ontvangende school opgesteld voorafgaande aan de aanwijzing en onder alle personeel verspreid. 2. De formatieve ruimte van de aangewezene past (met enige marge) bij de werktijdfactor van de ontvangende school 3. Het aangewezen personeelslid past gezien zijn voorkeur en ervaring binnen formatieve ruimte in de bouw, die de ontvangende school openstelt. 4. Bij gelijke geschiktheid van twee of meer personen wordt er gekeken naar de samenstelling van het team (o.a. leeftijdsopbouw, expertise, persoonlijkheidskenmerken, sekse) 5. Specifieke kennis en kunde moet behouden blijven op de school, personeelsleden die beschikken over de specifieke kennis en kunde die essentieel is voor de school of de schoolontwikkeling worden bij voorkeur niet aangewezen. 3

5 Procedure bij aanwijzing: 1. Tijdens de formatiebesprekingen stellen de directeur- bestuurder en directeuren in het directeurenberaad de aard en omvang van de overschotten en tekorten vast. 2. Zij maken daarvan melding in hun teamvergadering. 3. Indien zich geen kandidaten melden voor vrijwillige overplaatsing, zullen personeelsleden aangewezen moeten worden. 4. De procedure biedt ruimte waarin het betreffende personeelslid zijn/haar bedenkingen kenbaar kan maken. Het gaat daarbij om zwaarwegende argumenten. Aanwijzing geschiedt conform de onderstaande stappen: 1. De directeur-bestuurder en directeuren inventariseren de omvang van de formatieve overschotten en tekorten per school 2. De directeur- bestuurder en directeuren stellen vast of redenen zijn om van de criteria zoals benoemd in deze procedure af te wijken. Indien dat het geval is volgt daarover overleg met de GMR. 3. De directeuren stellen indien gewenst een taak- of deskundigheidsprofiel op of beschrijven een gewenst specialisme. Deze profielen worden onder al het personeel van Initia verspreid in het kader van vrijwillige mobiliteit. Er vinden 2 rondes plaats waarbinnen personeelsleden zich vrijwillig kunnen oriënteren en aanmelden. Aan het eind van ronde 1 en ronde 2 stellen directeur bestuurder en directeuren vast wat de nieuwe stand van zaken is met betrekking tot formatieve overschotten en tekorten. In de derde ronde is er sprake van verplichte verplaatsing. De directeur- bestuurder en directeuren inventariseren welke personeelsleden in aanmerking komen voor overplaatsing op basis van de criteria bij aanwijzing in relatie tot de aard van de omvang van het tekort/overschot. 4. Indien het meerdere personen betreft maakt de directeur-bestuurder in overleg met de directeuren een keuze, waarbij het door de scholen opgestelde taak-of deskundigheidsprofiel uitgangspunt is. 5. De directeur-bestuurder stelt een schriftelijke voordracht op met een deugdelijke onderbouwing ten aanzien van de gehanteerde argumenten, zowel ten aanzien van de persoon als van de in te vullen functie. 6. De directeur van de school stelt het betreffende personeelslid mondeling op de hoogte van de voordracht en verstrekt tijdens dat gesprek de schriftelijke argumentatie. 7. Het betreffende personeelslid kan zijn/haar bedenkingen binnen 7 dagen schriftelijk aan de directeur- bestuurder kenbaar maken. 4

6 8. De directeur-bestuurder beoordeelt de reactie van het personeelslid binnen 7 dagen. Hij nodigt het betreffende personeelslid en de directeur uit voor een gesprek waarin beide partijen hun standpunt toe kunnen lichten. Op verzoek van het betreffende personeelslid kan hij/zij iemand ter ondersteuning meebrengen. 9. De directeur-bestuurder besluit vervolgens (binnen de genoemde termijn) over de voordracht en deelt de beslissing mondeling en schriftelijk aan het aangewezen personeelslid mede. 10. Indien de bedenkingen gegrond zijn, wordt de procedure vanaf punt 2 opnieuw gestart. 11. Indien de bedenkingen ongegrond verklaard worden, wordt de overplaatsing een feit. 12. Een personeelslid kan tegen een besluit tot overplaatsing beroep aantekenen bij de Commissie van Beroep. Het bestuur van Stichting INITIA is aangesloten bij:de Commissie van Beroep voor het Katholiek Primair Onderwijs, Rupelmondepad 18, 5628 NL EINDHOVEN 5

SOCIAAL PLAN 1 januari 2013-1 januari 2015

SOCIAAL PLAN 1 januari 2013-1 januari 2015 SOCIAAL PLAN 1 januari 2013-1 januari 2015 Woonzorggroep Samen Jacob Ruysdaellaan 30 1741 KW Schagen 1 INLEIDING Woonzorggroep Samen hecht grote waarde aan goed werkgeverschap en streeft vanuit die gedachte

Nadere informatie

HANDLEIDING INVOERING FUNCTIEMIX. Functiemix: geen doel maar middel

HANDLEIDING INVOERING FUNCTIEMIX. Functiemix: geen doel maar middel HANDLEIDING INVOERING FUNCTIEMIX Functiemix: geen doel maar middel INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Pilots met de functiemix... 4 1.3 Leeswijzer... 4 2. INVOERINGSPROCES...

Nadere informatie

Sociaal Statuut Esprit Scholen

Sociaal Statuut Esprit Scholen Sociaal Statuut Esprit Scholen > Tevens Sociaal Plan Mundus, opgenomen in hoofdstuk 7 November 2014, versie 2 Vastgesteld College van Bestuur dd Inhoudsopgave 1 Preambule... 4 1.1 Inleiding... 4 1.1.1

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan Organisatieontwikkeling. 1 april 2012

Doorlopend Sociaal Plan Organisatieontwikkeling. 1 april 2012 Doorlopend Sociaal Plan Organisatieontwikkeling 1 april 2012 INHOUDSOPGAVE 1 Preambule...3 2 Begripsbepalingen...4 3 Algemene bepalingen...6 4 Regels bij organisatieverandering...7 4.1 Organisatiestructuur

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding 3

Inhoudsopgave. 1. Inleiding 3 Inhoudsopgave blad 1. Inleiding 3 2. Algemene Informatie 1. Werkgever 4 2. Bestuursbureau CBO Meilân 4 3. Voorwaarden voor een aanstelling bij CBO Meilân 5 1. Grondslag 5 2. Doel 5 3. Missie 5 4. Visie

Nadere informatie

Samen maken we het verschil

Samen maken we het verschil Sociale regeling 2015 SKOVV (30 januari 2015) (versie 23 juni 2009) Samen maken we het verschil Antoniusschool Barneveld Cuneraschool Rhenen Don Boscoschool Renkum Franciscusschool Ede Godfried Bomansschool

Nadere informatie

Sociaal statuut. Waterschap Rijn en IJssel

Sociaal statuut. Waterschap Rijn en IJssel BIJLAGE 1 Sociaal statuut Waterschap Rijn en IJssel (1 januari 2014 tot 1 januari 2016) INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Algemeen 5 Artikel 1 Begripsbepalingen. 5 Artikel 2 Leeswijzer 7 Artikel 3

Nadere informatie

Sociaal Statuut voor de herindeling van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen

Sociaal Statuut voor de herindeling van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen Sociaal Statuut voor de herindeling van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen Inhoud Hoofdstuk 1 Algemeen Blz. 2 Hoofdstuk 2 Algemene uitgangspunten van het sociaal Blz. 5 beleid Hoofdstuk 3 Inrichting

Nadere informatie

Ministerie van Algemene Zaken afdeling P&O

Ministerie van Algemene Zaken afdeling P&O Beleidsregels voor: Her- en overplaatsing 2012 Ministerie van Algemene Zaken afdeling P&O Bijlage bij LB 2012/1409 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 2 Her- en overplaatsingsbeleid 3 1. DEFINITIES

Nadere informatie

Klachtenreglement. De Friese Wouden

Klachtenreglement. De Friese Wouden Klachtenreglement De Friese Wouden Klachtenregeling Voorwoord Cliënten dienen niet snel een klacht in. Als een cliënt de stap zet om een klacht in te dienen, is het daarom des te belangrijker, dat zorgaanbieders

Nadere informatie

Sociaal Statuut Hefpunt 2014 / 2017

Sociaal Statuut Hefpunt 2014 / 2017 Sociaal Statuut Hefpunt 2014 / 2017 9 september2014 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemeen 3 Artikel 1.1 Begripsbepalingen 3 Artikel 1.2 Werkingssfeer en doelstelling 5 Artikel 1.3 Informatieverstrekking

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN BANENPLAN PON

SOCIAAL PLAN BANENPLAN PON 1 SOCIAAL PLAN BANENPLAN PON 2014 1-4-2014 TOT 1-1-2015 ONDERHANDELAARSAKKOORD 2 Inleiding Directe aanleiding voor het opstellen van een Sociaal Plan is het ontbreken van instroom van jong personeel bij

Nadere informatie

EEN NIEUW HANDBOEK FUNCTIE-INDELING

EEN NIEUW HANDBOEK FUNCTIE-INDELING EEN NIEUW HANDBOEK FUNCTIE-INDELING De CAO voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf kent sinds begin jaren 90 het Handboek functie-indeling. Dit Handboek bevat referentiefuncties aan de hand waarvan

Nadere informatie

Bedrijfsonderdeel / afdeling waarop dit document betrekking heeft

Bedrijfsonderdeel / afdeling waarop dit document betrekking heeft Sociaal Plan Soort document Kies uit: - Beleidsnotitie Doel Bedrijfsonderdeel / afdeling waarop dit document betrekking heeft Kies uit: - Organisatie breed Het waarborgen van de rechtszekerheid voor medewerkers

Nadere informatie

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda Postadres Postbus 3513 4800 DM Breda Bezoekadres ANNAstede Haagweg 1 4814 GA Breda T 076 561 16 88 F 076 564 04 42 W www.inos.nl

Nadere informatie

Toelichting bij concept Landelijk sociaal statuut Nederlandse Politie

Toelichting bij concept Landelijk sociaal statuut Nederlandse Politie Toelichting bij concept Landelijk sociaal statuut Nederlandse Politie 1.1.Algemeen Dit besluit strekt ertoe de afspraken, die gemaakt zijn in het kader van het arbeidsvoorwaardenoverleg Landelijk Sociaal

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan Ziekenhuis Bernhoven 2008-2013

Doorlopend Sociaal Plan Ziekenhuis Bernhoven 2008-2013 Doorlopend Sociaal Plan Ziekenhuis Bernhoven 2008-2013 doorlopend sociaal plan versie definitief 15 november 2008 1 Ondergetekenden: De stichting ziekenhuis Bernhoven gevestigd te Bernheze, te noemen de

Nadere informatie

Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs

Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs Preambule De leden van de PO-Raad hebben op 21 januari 2010 deze code vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Vaststelling van de

Nadere informatie

C O N C E P T. Sociaal Plan 2014 Novum Nieuws

C O N C E P T. Sociaal Plan 2014 Novum Nieuws C O N C E P T Sociaal Plan 2014 Novum Nieuws 15 september 2014 tot en met 31 december 2014 C O N C E P T Sociaal Plan Novum Nieuws 2014 1 Inhoud I. Inleiding II. Werkingssfeer III. Werkingsduur IV. Definities

Nadere informatie

Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie

Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie Inhoud Ik heb een klacht! wat nu? Inleiding 2 Wat is een klacht? 3 Wat doet u met een klacht? 3 Werkwijze klachtencommissie Woonstichting

Nadere informatie

Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs (versie 2012)

Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs (versie 2012) Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs (versie 2012) I. Algemene bepalingen Artikel 1 - Begripsbepalingen In deze code wordt verstaan onder: a) Wet: de Wet op het Primair Onderwijs dan wel de Wet op

Nadere informatie

Van werk naar werk. Sociaal Statuut. Ambtelijke fusie waterschap Veluwe en waterschap Vallei & Eem 1 januari 2012

Van werk naar werk. Sociaal Statuut. Ambtelijke fusie waterschap Veluwe en waterschap Vallei & Eem 1 januari 2012 Sociaal Statuut Ambtelijke fusie waterschap Veluwe en waterschap Vallei & Eem 1 januari 2012 Vastgesteld in de commissie voor Bijzonder Georganiseerd Overleg op 2 februari 2011 en bekrachtigd door de Algemene

Nadere informatie

De rol van de Nederlandse Internisten Vereniging bij mogelijk disfunctioneren

De rol van de Nederlandse Internisten Vereniging bij mogelijk disfunctioneren De rol van de Nederlandse Internisten Vereniging bij mogelijk disfunctioneren pagina 1 van 11 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Afbakening, reikwijdte en rol NIV... 3 3. Verantwoordelijkheid... 4 4. Commissie

Nadere informatie

Klachtenregeling, versie 1.6 17-07-2014

Klachtenregeling, versie 1.6 17-07-2014 Klachtenregeling, versie 1.6 17-07-2014 Pagina 1 van 17 Klachtenregeling versie 1.6 17-07-2014 Inhoud Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Artikel 2 Bij wie kan een klacht worden ingediend.... 5 Artikel 3

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Maatregelen voor het opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV. Met opmaak: Nederlands (standaard)

Maatregelen voor het opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV. Met opmaak: Nederlands (standaard) Maatregelen voor het opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV Met opmaak: Nederlands (standaard) Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Doelstelling en werkingssfeer 3 Looptijd 4 Definities 4 Hardheidsclausule

Nadere informatie

Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek

Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek Gedragscode op basis van artikel 25 Wet bescherming persoonsgegevens Deze gedragscode is te downloaden vanaf www.cbpweb.nl Inhoudsopgave 1. Considerans...3 2. Begripsbepaling...3

Nadere informatie

Sociaal plan. Sociaal plan 2012-2014 Omnisscholen (versie 2 n.a.v. dgo 26-09-2012) Sociaal plan Omnisscholen - 1 -

Sociaal plan. Sociaal plan 2012-2014 Omnisscholen (versie 2 n.a.v. dgo 26-09-2012) Sociaal plan Omnisscholen - 1 - Sociaal plan 2012-2014 Omnisscholen (versie 2 n.a.v. dgo 26-09-2012) Sociaal plan Omnisscholen - 1 - Omnisscholen (openbaar onderwijs van de gemeente Borsele) 10141 Postbus 1 4450 AA Heinkenszand Sociaal

Nadere informatie

VOORBEELD-KLACHTENREGELING BEROEPSONDERWIJS EN VOLWASSENENEDUCATIE

VOORBEELD-KLACHTENREGELING BEROEPSONDERWIJS EN VOLWASSENENEDUCATIE VOORBEELD-KLACHTENREGELING BEROEPSONDERWIJS EN VOLWASSENENEDUCATIE Advies van de AOb Met de Kwaliteitswet is voor het primair- en voortgezet onderwijs de verplichting ontstaan om voor elke school een klachtenregeling

Nadere informatie

Klokkenluidersregelingen in het MBO. Inleiding

Klokkenluidersregelingen in het MBO. Inleiding Klokkenluidersregelingen in het MBO Inleiding 1. Het Adviespunt Klokkenluiders (hierna: Adviespunt ) is een onafhankelijke instelling die in oktober 2012 door de overheid is opgericht om advies en ondersteuning

Nadere informatie