Van sociaal plan naar sociaal beleid: van vangnet naar springplank

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Van sociaal plan naar sociaal beleid: van vangnet naar springplank"

Transcriptie

1 Van sociaal plan naar sociaal beleid: van vangnet naar springplank TOEKOMST, ONTWIKKELINGEN DI+ GROEP EN PLAN VAN AANPAK Waar gaat Enexis, de afdeling, het team en jij naar toe? Vroegtijdig betrekken en informeren. Wordt daarbij boventalligheid verwacht? Samen met OR wordt DI+ groep aangewezen, uitgangspunt is periode van 2 jaar. Deze groep krijgt extra begeleiding en mogelijkheden. Begeleiding van DI+ team die plan van aanpak maakt: hoe groep (verder) ontwikkelen en bewegen? In de vorige HR Info (maart 2014) kon je een artikel lezen over de visie die de vakorganisaties, de medezeggenschap en Enexis hebben ontwikkeld naar aanleiding van het aflopen van het Sociaal Plan. De partijen hebben samen gekozen voor een nieuwe aanpak. We gaan van een sociaal plan naar sociaal beleid. Van vangnet naar springplank. NIEUWE BEDRIJFSREGELING: TOEKOMSTGERICHT EN MAATWERK Enexis kijkt vooruit. Als er ontwikkelingen zijn die naar verwachting boventalligheid met zich mee gaan brengen, is bedrijfsregeling 27 Duurzame Inzetbaarheid Plus van toepassing. Enexis wijst dan na advies van de medezeggenschap de groep van betrokken medewerkers aan als Plus groep. Uitgangspunt is daarbij een periode van twee jaar. Deze groep krijgt extra faciliteiten en begeleiding met als doel boventalligheid te voorkomen. We gaan dus samen in een vroeger stadium en met een grotere groep aan de slag om te voorkomen dat er boventalligheid ontstaat. Word je aangemerkt als medewerker in een Plus groep, dan ga je samen met je leidinggevende aan de slag om te kijken op welke manier jij je kunt ontwikkelen, wat je daarbij nodig hebt en hoe je daar vervolgstappen in kan zetten. Het gaat dus om maatwerk. Jij en jouw leidinggevende krijgen daarbij gerichte begeleiding en ondersteuning van een speciaal team. Als dat nodig is kan er gebruik gemaakt worden van middelen uit het groepsbudget. Als medewerker in de Plus groep heb je, bij voldoende geschiktheid, voorrang op andere medewerkers bij interne vacatures (met uitzondering van boventallige collega s). Een commissie, waaraan de medezeggenschap deelneemt, adviseert, toetst en kijkt of het allemaal goed gaat. WAT ALS ER TOCH BOVENTALLIGHEID ONTSTAAT? Mocht de boventalligheid niet voorkomen kunnen worden, dan geldt tot 1 mei 2016 een overgangsregeling (convenant). De basis van deze overgangsregeling is het oude Sociaal Plan. De mobiliteitsperiode (het oude artikel 5.4) van 36 maanden wordt dan UITZONDERINGEN Als je op 1 mei 2014 al boventallig was, of als je boventallig wordt - waarbij in het adviestraject van vóór 1 mei 2014 met de medezeggenschap is afgesproken dat een oud Sociaal Plan op jou van toepassing is - dan gelden de bedrijfsregelingen 27 en 28 en het convenant niet voor jou. Voor de mogelijke ruilverkaveling tussen Alliander en Enexis worden aparte afspraken gemaakt en zijn de bedrijfsregelingen en het convenant dus niet van toepassing. verrekend met de duur van de Plusperiode van bedrijfsregeling 27. Na 1 mei 2016 geldt individueel maatwerk of wordt er voor die situatie een specifiek Sociaal Plan met vakorganisaties overeengekomen. MEER INFORMATIE Kijk voor meer informatie op het HR Infohuis op de pagina Van sociaal plan naar sociaal beleid of bij Bedrijfsregelingen : Duurzame inzetbaarheid - Plus (Bedrijfsregeling 27) en Plaatsing en afspiegeling bij reorganisatie (bedrijfsregeling 28). Ook nieuw is bedrijfsregeling 28 waarin afspraken zijn vastgelegd over plaatsing, afspiegeling en locatie- en standplaatswijzigingen als er onverhoopt toch sprake is van boventalligheid. Deze afspraken zijn nagenoeg gelijk aan de afspraken uit het oude Sociaal Plan. JIJ EN JOUW LEIDINGGEVENDE BESPREKEN STAPPEN BEWEGING! EINDE DI+ UITZONDERING; TOCH BOVENTALLIG? Jij en jouw leidinggevende bespreken jouw inzetbaarheid en vervolgstappen, met ondersteuning van DI+ team. Je kan daarbij eventueel gebruik maken van deel van het groepsbudget. Je hebt voorrang bij vacatures. Medewerkers komen in beweging, maken stappen, verwachtte boventalligheid wordt daarmee voorkomen; einde DI+ periode (in overleg met DI+ commissie). Tot 1 mei 2016 overgangs-regeling op basis van oud Sociaal Plan waarbij DI+ periode in mindering wordt gebracht op oude mobiliteitsperiode. Na 1 mei 2016 inidvidueel maatwerk of apart sociaal plan voor dat specifieke geval. 2 3

2

3

4

5

6 Bijlage A Bedrijfsregeling 27 Duurzame Inzetbaarheid - Plus Bij Enexis is Duurzame Inzetbaarheid een speerpunt. Het streven is om fit en met plezier goed te blijven werken en onvrijwillige werkloosheid te voorkomen. Dit brengt voor beide partijen rechten en plichten met zich mee. Jij hebt een eigen verantwoordelijkheid om te werken aan duurzame inzetbaarheid en Enexis zorgt voor de faciliteiten die duurzame inzetbaarheid mogelijk maken. Voor die groep medewerkers die naar verwachting in de toekomst te maken krijgt met ontwikkelingen die leiden tot boventalligheid, wordt in deze bedrijfsregeling weergegeven welke aanvullende inspanningen en maatregelen van toepassing zijn. Het doel van de extra inspanningen tijdens de DI+ periode door Enexis en de betrokken medewerker(s) is om de voorziene boventalligheid in de toekomst van de DI+ groep te voorkomen en is er mede op gericht de DI+ medewerkers duurzaam aan het werk te houden, binnen of buiten Enexis. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is het principe van werk naar werk. 1. Inwerkingtreding Deze regeling geldt vanaf 1 mei DI+ groep Samen met de medezeggenschap Enexis informeert jou voortdurend over toekomstige ontwikkelingen. Als er ontwikkelingen zijn die naar verwachting ook boventalligheid met zich mee gaan brengen, zal Enexis na advies van de medezeggenschap, de groep van betrokken medewerkers aanwijzen als DI+ groep en het moment vaststellen waarop deze regeling van toepassing zal zijn op deze groep. De DI+ groep wordt zo concreet mogelijk vastgesteld. De DI+ groep kan van samenstelling wijzigen en vervallen zodra de doelstelling, het voorkomen van de voorziene boventalligheid, is bereikt. De DI+ commissie stelt formeel vast als er sprake is van een gewijzigde DI+ groep of dat de DI+ groep wordt opgeheven. 3. DI+ periode Periode van 2 jaar Het uitgangspunt is dat de DI+ periode een periode is van 2 jaar voorafgaande aan een reorganisatie met verwachte boventalligheid. De DI+ periode kan eerder eindigen als geen sprake meer is van te verwachten boventalligheid. Als na een DI+ periode van 2 jaar toch nog boventalligheid ontstaat of als de reorganisatie eerder plaats vindt dan na 2 jaar en op dat moment is nog sprake van boventalligheid, zullen Enexis en de boventallige in overleg individuele maatwerkafspraken maken 1. Afhankelijk van de omstandigheden kunnen Enexis en de vakorganisaties besluiten om in overleg treden over het maken van specifieke afspraken voor die situatie. 4. DI+ team Gerichte begeleiding en ondersteuning dicht bij de DI+ groep Na vaststelling van een DI+ groep wordt een DI+ team samengesteld bestaande uit een daarvoor aangewezen projectleider, een verantwoordelijke leidinggevende van het betrokken bedrijfsonderdeel en (minimaal) 2 medewerkers uit de DI+ groep. Het DI+ team zorgt voor begeleiding, ondersteuning en sturing van het proces om de medewerkers van de DI+ groep te stimuleren en te helpen in beweging te komen van werk naar werk en daarmee de voorziene boventalligheid in de toekomst te voorkomen. 1 Indien er sprake is van een kortere DI+ periode dan 2 jaar én er ontstaat boventalligheid voor 1 mei 2016 dan zal het convenant Enexis 1 mei mei 2016 op de boventallige van toepassing zijn.

7 Het DI+ team - maakt een plan van aanpak, met inzicht in samenstelling en inzetbaarheid van de DI+ groep, adviseert over het budget waarmee de DI+ inspanningen worden gefinancierd, accordeert en houdt toezicht op besteding van het budget en maakt een stappenplan gericht op het voorkomen van boventalligheid in de DI+ groep, - zorgt voor voorlichting en is vraagbaak voor de DI+ groep en - stemt regelmatig af met de DI+ commissie, rapporteert over de voortgang en adviseert de DI+ commissie en het eindverantwoordelijk management van het bedrijfsonderdeel. 5. DI+ groepsbudget Investeren in de groep Het eindverantwoordelijk management van het betreffende bedrijfsonderdeel stelt een groepsbudget voor de DI+ groep vast. Het DI+ team adviseert over het budget. Bij het bepalen van het budget wordt er rekening gehouden met de te verwachten kosten die moeten worden gemaakt om de voorziene boventalligheid te voorkomen. Leidraad voor het berekenen van het budget is onder meer de samenstelling en mobiliteitscapaciteit van de DI+ groep op basis van een inzetbaarheidsscan c.q. loopbaanadvies. Het DI+ team houdt toezicht op en beheert de besteding van het groepsbudget. De DI+ commissie toetst op haalbaarheid, monitort en adviseert. 6. DI+ voorzieningen Samen met je leidinggevende De voorzieningen bij Enexis in het kader van duurzame inzetbaarheid staan volledig tot jouw beschikking. Jij neemt het initiatief en Enexis faciliteert en ondersteunt jou met jouw ontwikkeling. Indien jullie daarbij gebruik willen maken van het groepsbudget dient dit vooraf door het DI+ team te worden goedgekeurd. Je maakt samen met jouw leidinggevende afspraken over - de stappen die je gaat zetten, - van welke voorzieningen je gebruik gaat maken, - óf en zo ja, hoeveel (werk)tijd aan jou daarvoor beschikbaar wordt gesteld. Daarbij geldt jouw inzetbaarheidsscan/loopbaanadvies, het plan van aanpak van het DI+ team en het beschikbare groepsbudget als leidraad. Instrumenten Je bespreekt met je leidinggevende van welke beschikbare instrumenten je gebruik kan en gaat maken. Voorbeelden van instrumenten zijn - om- en bijscholing - individuele coaching - (snuffel)stages in- of extern - in- of externe detachering of proefplaatsing, gericht op het verkrijgen van een andere functie - sollicitatietraining - arbeidsvoorwaardelijke aanvullingen bij het vinden van een andere baan intern of extern - ondersteuning bij de voorbereiding van een eigen bedrijf - andere voorzieningen die zorgen voor het voorkomen van boventalligheid en bijdragen aan jouw duurzame inzetbaarheid c.q. ervoor zorgen dat je van werk naar werk gaat. Voorrang bij een vacature Als medewerker in de DI+ groep heb je, bij voldoende geschiktheid, voorrang op andere medewerkers bij interne vacatures (met uitzondering van boventallige collega s; boventalligen gaan altijd voor). Als DI+ medewerker krijg je daardoor kansen om een andere baan te accepteren. Het uitgangspunt daarbij is telkens van werk naar werk. Van een DI+ medewerker wordt in ieder geval verwacht dat een functie op gelijk niveau wordt geaccepteerd.

8 Ga je op een andere locatie werken dan bepaal je samen met je ontvangende leidinggevende wanneer en op welke locatie je gaat werken. Je maakt zoveel als mogelijk gebruik van de mogelijkheden die X-werken jou bieden in aansluiting op jouw privé-situatie. 7. DI+ commissie Toetsen, adviseren en monitoren De DI+ commissie bestaat uit 2 leden namens Enexis en 2 leden namens de medezeggenschap en heeft als doel om te ondersteunen bij het voorkomen van boventalligheid waarbij het uitgangspunt is van werk naar werk. Er vindt regelmatig overleg plaats tussen de DI+ commissie en het DI+ team. De DI+ commissie heeft als taken: - het toetsen van het plan van aanpak van het DI+ team op haalbaarheid en het gevraagd en ongevraagd adviseren over de inhoud, - het volgen van de ontwikkelingen (plan van aanpak en groepsbudget) en gevraagd en ongevraagd adviseren over aanpassing of uitvoering, - in overleg met Enexis wijzigen van de DI+ groep en/of vaststellen dat de doelstelling is bereikt en dus de DI+ periode voor de betreffende groep beëindigen, - het informeren van vakorganisaties over het verloop van de DI+ periode indien na afloop van de DI+ periode toch boventalligheid ontstaat, - bij ontstaan van boventalligheid, na een verzoek van jou of Enexis en na advies van het DI+ team, toetsen of jij of Enexis zich voldoende heeft ingezet en adviseren over het vervolg, - het monitoren van alle DI+ processen en de onderlinge verhouding met betrekking tot uitwerking en aanpak. 8. Wederzijdse verantwoordelijkheid Niet vrijblijvend: aan de slag! Als je te weinig onderneemt om jouw inzetbaarheid en mobiliteit te vergroten, bijvoorbeeld als je geen of weinig gebruik maakt van de voorzieningen en/of je een passende baan weigert, dan heeft dat gevolgen als je toch boventallig wordt. Ook als Enexis jou niet of niet genoeg heeft ondersteund in jouw begeleiding of in het faciliteren van voorzieningen heeft dat gevolgen. In dat geval kan jij of Enexis dit voorleggen aan de DI+ commissie. Deze commissie zal na advies van het DI+team een uitspraak doen of jij of Enexis voldoende hebt gedaan om jouw boventalligheid te voorkomen en advies geven over het vervolg. De DI+-commissie informeert de vakorganisaties hierover. 9. Niet van toepassing Als je een arbeidsovereenkomst hebt voor bepaalde tijd, je boventallig bent op basis van een eerder Sociaal Plan, of met de medezeggenschap is afgesproken dat het Sociaal Plan op jou van toepassing is, dan geldt deze regeling niet voor jou. Wel kan je in overleg met jouw leidinggevende individuele afspraken maken over toepassing van (onderdelen van) deze regeling. Bij outsourcing (het uitbesteden van activiteiten of diensten aan een derde, externe partij) of andere specifieke omstandigheden zoals overnames en fusies, geldt deze regeling niet; in deze situaties vindt overleg plaats tussen Enexis en de medezeggenschap en/of de vakorganisaties om aparte afspraken te maken.

9 Bijlage B Bedrijfsregeling 28 Plaatsing en afspiegeling bij reorganisatie Begrippen Passende functie Een functie waarvan de werkzaamheden op basis van persoonlijkheid, werken denkniveau, ervaring, beloningsniveau en reistijd redelijkerwijs van jou kunnen worden verlangd. Dit zijn functies op gelijk salarisniveau als de oorspronkelijke functie, nu of in de toekomst afhankelijk van de inzichten uit de strategische personeel planning. Is er sprake van plaatsing op een later toekomstig tijdstip dan word je tot die tijd ingezet op tijdelijke werkzaamheden met behoud van je oorspronkelijke salaris. Ongewijzigde functie Een functie waarvan het takenpakket en de verlangde competenties voor ten hoogste 25% zijn veranderd. Managementfunctie Een functie op HBO-niveau of hoger waarin hiërarchisch leiding wordt gegeven (hieronder worden tevens begrepen teammanagers). Sleutelfunctie Functie met een hoog gekwalificeerd en/of specialistisch karakter die essentieel is voor de output van een bedrijfsonderdeel. Functieovergangsmatrix Overzicht van de mate van wijziging van de bij de reorganisatie betrokken functies en het aantal fte's dat voor de functies voor en na reorganisatie geldt. 1. Algemeen 1.1 Ingangsdatum Deze regeling geldt vanaf 1 mei Toepassingsbereik Deze regeling is van toepassing bij een reorganisatie zoals bedoeld in de Wet op de Ondernemingsraden waarbij er sprake is van boventalligheid, gewijzigde functies, nieuwe functies en/of een locatie/standplaatswijziging Plaatsingsproces 2.1 Plaatsingsadviescommissie Enexis heeft een permanente plaatsingsadviescommissie, bestaande uit een MT-lid van dat bedrijfsonderdeel (of een door het MT aangewezen vertegenwoordiger), een HR-functionaris en twee leden namens de ondernemingsraad. Het management is verantwoordelijk voor de uitvoering van het plaatsingsproces. De plaatsingsadviescommissie houdt toezicht op een zorgvuldige uitvoering van het plaatsingsproces conform de kaders van deze regeling. 2.2 Plaatsingsproces Personele plaatsingen starten na het adviestraject met de ondernemingsraad. De ondernemingsraad krijgt ten behoeve van het adviestraject inzage in de functieovergangsmatrix. Bovendien wordt in de 1 Is er sprake van boventalligheid dan geldt naast deze bedrijfsregeling tot 1 mei 2016 het Convenant Enexis 1 mei mei Indien artikelen uit het Convenant afwijken van de bepalingen in deze bedrijfsregeling, dan geldt hetgeen in deze bedrijfsregeling is opgenomen

10 adviesaanvraag die in verband met de reorganisaties opgesteld wordt, opgenomen hoeveel van de betrokken functies als sleutelfunctie zijn aan te merken. Het management plaatst in de volgorde managementfuncties, sleutelfuncties, ongewijzigde functies, gewijzigde en nieuwe functies. Het management stelt aan de hand van een functieovergangsmatrix vast of sprake is van management-, sleutel-, gewijzigde en nieuwe dan wel ongewijzigde functies, en plaatst werknemers in functies van het bedrijfsonderdeel. Het management doet dit niet eerder dan nadat de gevolgde procedure besproken is met en getoetst is door de plaatsingsadviescommissie. Hiertoe behoort de toetsing op de vaststelling van management-, sleutel-, gewijzigde en nieuwe dan wel ongewijzigde functies, de vaststelling van de functieovergangsmatrix en de uitvoering van het afspiegelingsbeginsel. 2.3 Management- en sleutelfuncties De managementfuncties en sleutelfuncties worden ingevuld door middel van interne sollicitatie. Het management benoemt werknemers op deze functies op basis van geschiktheid voor de specifieke kwaliteitseisen. 2.4 Overige functies Overige functies zijn te onderscheiden in ongewijzigde functies, gewijzigde functies en nieuwe functies. Bij plaatsing op ongewijzigde functies geldt het beginsel 'mens volgt werk'. Je bent verplicht een ongewijzigde functie te aanvaarden. Als voor een ongewijzigde functie meer werknemers de functie structureel bekleden dan er formatieplaatsen voorhanden zijn worden werknemers geplaatst op basis van het afspiegelingsbeginsel.*) Hierbij worden de volgende leeftijdsgroepen onderscheiden: 15 t/m 24 jaar, 25 t/m 34 jaar, 35 t/m 44 jaar, 45 t/m 54 jaar, 55 jaar en ouder. Binnen deze leeftijdsgroepen worden werknemers op basis van de lengte van het dienstverband geplaatst, te beginnen met de werknemer met het langste dienstverband. Gewijzigde en nieuwe functies worden ingevuld door middel van interne sollicitatie en plaatsing door management op basis van geschiktheid. Voor het sollicitatieproces bij gewijzigde en nieuwe functies vindt een belangstellingsregistratie plaats onder alle betrokken werknemers die niet reeds zijn geplaatst op een management- of sleutelfunctie. Hieronder worden verstaan alle werknemers die werkzaam zijn op de bij de reorganisatie, integratie en/of efficiency-operatie betrokken functies (oftewel de brongroep). Naar aanleiding van de belangstellingsregistratie volgt eventueel een tweede plaatsingsronde. Daarna volgt het sollicitatieproces voor gewijzigde en nieuwe functies. Behoudens bijzondere situaties duurt het plaatsingsproces maximaal vier weken. Werknemers ontvangen uiterlijk binnen een week na afronding van het plaatsingsproces schriftelijk bericht van hun plaatsing ofwel boventalligverklaring. 2.5 Afwijking van het plaatsingsproces Afwijking van het plaatsingsproces is mogelijk als dat gewenst is op basis van een evenwichtige samenstelling van het personeel, behoud van noodzakelijke kennis of continuïteit van bedrijfsvoering. In dit geval wordt het te volgen afwijkende plaatsingsproces ter instemming voorgelegd aan de ondernemingsraad. 2.6 Gevolgen voor het salaris bij plaatsing in een passende functie Bij plaatsing in een passende functie behoud je jouw toegekende salaris, evenals het schriftelijk vastgelegde salarisperspectief en de individueel toegekende schriftelijk vastgelegde salarisafspraken.

11 3. Locatie- en standplaatswijzigingen 3.1 Locatie- en standplaatswijziging In het kader van een plaatsingsproces streeft Enexis naar geen of een zo beperkt mogelijke toename van het woon-werkverkeer. In geval van ongewijzigde functie en 'mens volgt werk' bij een reorganisatie kan het behoud van werkgelegenheid echter met zich meebrengen dat een langere woon-werkafstand noodzakelijk is. Dit geldt ook in geval van een locatiewijziging, waarbij een vestiging of afdeling van een bedrijfsonderdeel wordt verplaatst naar een andere plaats zonder dat sprake is van een plaatsingsproces. Jij en jouw leidinggevende overleggen wanneer en op welke locatie wordt gewerkt waarbij zoveel mogelijk gebruikt wordt gemaakt van mogelijkheden van X-werken in aansluiting op jouw privésituatie. Je kan aanspraak maken op de geldende regelingen binnen Enexis. 3.2 Passende reistijd Voor een standplaatswijziging als gevolg van een reorganisatie dan wel locatiewijziging geldt een maximale reisduur van 15 uur per week bij een 5-daagse werkweek, maximaal 12 uur per week bij een 4-daagse werkweek, maximaal 9 uur per week bij een 3-daagse werkweek, maximaal 6 uur per week bij een 2-daagse werkweek, en maximaal 3 uur per week bij een 1-daagse werkweek. Naast de maximale reistijd per week geldt een maximale reistijd enkele reis. Voor dagen waarop de werktijd meer dan 4 uur bedraagt, is de maximale reistijd enkele reis 2 uur. Voor dagen waarop de werktijd 4 uur of minder bedraagt, is de maximale reistijd enkele reis 1,5 uur. Bij een standplaatswijziging als gevolg van een reorganisatie dan wel locatiewijziging ben je verplicht het werk te volgen indien de reisduur binnen de bovengenoemde norm blijft. Indien de reisduur voor een passende functie de bovengenoemde norm overtreft, zullen door jouw leidinggevende na overleg met jou faciliteiten ter beperking van het woon-werkverkeer worden bepaald, voor zover een goede functie-uitoefening zich hier niet tegen verzet. Hierbij kan gedacht worden aan telewerken, flexplekken en overnachten. Indien deze faciliteiten er niet toe leiden dat de maximale reisduur binnen de bovengenoemde norm blijft, kan je de functie weigeren. Je wordt na weigering niet geplaatst en wordt daarmee boventallig.

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Verbreed je horizon. Samen aan de slag met Duurzame Inzetbaarheid - Plus

Verbreed je horizon. Samen aan de slag met Duurzame Inzetbaarheid - Plus Verbreed je horizon Samen aan de slag met Duurzame Inzetbaarheid - Plus DUURZAME INZETBAARHEID - PLUS DI+ GROEP Investeren in jouw ontwikkeling en inzetbaarheid Enexis vindt het belangrijk om in jou te

Nadere informatie

Verandering verzekerd

Verandering verzekerd Verandering verzekerd Van vangnet naar springplank Marianne François 4 juni 2015 Waar komen we vandaan? Geringe mobiliteit Lange dienstverbanden, beperkte mobiliteit Korte termijn reorganisaties 2 Baanzekerheid

Nadere informatie

DI om samen boventalligheid voorkomen

DI om samen boventalligheid voorkomen DI om samen boventalligheid voorkomen Van vangnet naar springplank Marianne François 10 december 2015 Enexis: Schakel tussen energieproducent en -afnemer Vrije markt Gereguleerd Vrije markt Productie Transmissie

Nadere informatie

Sociaal Plan GDF SUEZ

Sociaal Plan GDF SUEZ Sociaal Plan GDF SUEZ Partijen bij deze overeenkomst zijn: GDF SUEZ Energie Nederland NV, gevestigd te Zwolle als partij ter ener zijde en ABVAKABO FNV, gevestigd te Zoetermeer, CNV Publieke Zaak, gevestigd

Nadere informatie

... - Sociaal Plan Attero 1 oktober 2015 t/m 31 december 2017

... - Sociaal Plan Attero 1 oktober 2015 t/m 31 december 2017 ... - Sociaal Plan Attero 1 oktober 2015 t/m 31 december 2017 1 Preambule -- Partijen bij deze overeenkomst zijn: Attero BV, gevestigd te Zwolle als partij ter ene zijde en FNV, gevestigd te Amsterdam,

Nadere informatie

Sociaal Plan GDF SUEZ

Sociaal Plan GDF SUEZ Sociaal Plan GDF SUEZ Partijen bij deze overeenkomst zijn: GDF SUEZ Energie Nederland NV, gevestigd te Zwolle als partij ter ener zijde en ABVAKABO FNV, gevestigd te Zoetermeer, CNV Publieke Zaak, gevestigd

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 01 JULI JULI 2014 ZIUT

SOCIAAL PLAN 01 JULI JULI 2014 ZIUT SOCIAAL PLAN 01 JULI 2012-01 JULI 2014 ZIUT Ziut - Sociaal Plan juli 2012 juli 2014 Versie 2.0 - Definitief Pagina 1 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 1. 1. PERIODIEK OVERLEG EN WIJZIGINGEN... 3 1. 2. UITGANGSPUNTEN

Nadere informatie

Partijen nemen bij het sluiten van de overeenkomst het volgende in overweging:

Partijen nemen bij het sluiten van de overeenkomst het volgende in overweging: Sociaal Plan Essent Partijen bij deze overeenkomst zijn: Essent NV, gevestigd te Arnhem als partij ter ener zijde en ABVAKABO FNV, gevestigd te Zoetermeer, CNV Publieke Zaak, gevestigd te 's-gravenhage

Nadere informatie

Sociaal Plan Alliander

Sociaal Plan Alliander Sociaal Plan Alliander Investeren in en door mensen iedereen energie Inhoudsopgave Inleiding 0. Over dit Sociaal Plan 0.1. Looptijd 0.2. Op wie van toepassing 1. Fase 1: de Mobiliteitsfase 1.1. Uitgangspunten

Nadere informatie

Sociaal Plan Alliander 1 november 2013 1 november 2016

Sociaal Plan Alliander 1 november 2013 1 november 2016 1 Sociaal Plan Alliander 1 november 2013 1 november 2016 Inhoudsopgave Inleiding 0. Over dit Sociaal Plan 0.1. Looptijd 0.2. Op wie van toepassing 1. Fase 1: de Mobiliteitsfase 1.1. Uitgangspunten 1.2.

Nadere informatie

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is Sociaal Plan AkzoNobel in Nederland 2014-2016 AkzoNobel en vakorganisaties streven naar het behouden van werkgelegenheid bij reorganisaties. Voor die situaties waar behoud van werkgelegenheid onverhoopt

Nadere informatie

Convenant. Partijen nemen bij het sluiten van dit convenant het volgende in overweging:

Convenant. Partijen nemen bij het sluiten van dit convenant het volgende in overweging: Convenant Partijen bij dit convenant zijn: Alliander NV, gevestigd te Arnhem, als partij ter ener zijde, en FNV, gevestigd te Amsterdam, CNV Overheid en Publieke Diensten, gevestigd te Utrecht en VMHP-N,

Nadere informatie

Wat kies jij? Wegwijzer in het fasemodel

Wat kies jij? Wegwijzer in het fasemodel Wat kies jij Wegwijzer in het fasemodel Van inkomen naar inkomen dit helpt PostNL helpt je op verschillende manieren. Met name via een financiële vergoeding, begeleiding van werk naar werk door Mobility

Nadere informatie

Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties

Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Pre-ambule In de cao provincies 2012-2015 zijn uit oogpunt van goed werkgeverschap afspraken gemaakt over een sectorale regeling Van Werk Naar

Nadere informatie

Interventies eerder en meer inzetten: introductie nieuwe fasen vóór de ATC-fase

Interventies eerder en meer inzetten: introductie nieuwe fasen vóór de ATC-fase Eindbod nieuw Sociaal Plan Achmea - 7 april 2014 Hieronder zijn de hoofdlijnen van het eindbod van Achmea voor het nieuwe Sociaal Plan weergeven. Het betreft wijzigingen en aanvullingen op het huidig Sociaal

Nadere informatie

Samenvatting. SOCIAAL PLAN `van werk naar werk` DUTCHMEDIA PUBLICATIE

Samenvatting. SOCIAAL PLAN `van werk naar werk` DUTCHMEDIA PUBLICATIE van versienummer Versie 2.0 atum 11 juni 2007 Samenvatting SOCIAAL PLAN `van werk naar werk` DUTCHMEDIA PUBLICATIE 1 Inleiding In de periode van medio maart tot medio juni zijn vakbonden en werkgever met

Nadere informatie

Outplacement Voorbeeldteksten

Outplacement Voorbeeldteksten Outplacement Voorbeeldteksten Hieronder volgen een aantal voorbeeld teksten voor outplacement Tekst 1 Outplacement Werknemers waarvan de functie komt te vervallen, blijven gedurende het outplacement in

Nadere informatie

F A Q. Vraag en antwoord over de uitwerking van het Sociaal Beleid Rijk (Van- Werk- naar- Werk- beleid) voor de Belastingdienst

F A Q. Vraag en antwoord over de uitwerking van het Sociaal Beleid Rijk (Van- Werk- naar- Werk- beleid) voor de Belastingdienst Vraag en antwoord over de uitwerking van het Sociaal Beleid Rijk (Van- Werk- naar- Werk- beleid) voor de Belastingdienst Waarom is er een uitwerking van het Sociaal Beleid Rijk voor de Belastingdienst?

Nadere informatie

Magentazorg. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015

Magentazorg. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015 Magentazorg Addendum Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015 versie 12 augustus 2014 Pagina 1 van 8 Verklaring Aldus overeengekomen te Heerhugowaard op 21 augustus 2014 tussen: De werkgever: Stichting

Nadere informatie

Reorganisatieprocedure in een notendop

Reorganisatieprocedure in een notendop Reorganisatieprocedure in een notendop Typen reorganisaties Geen reorganisatie (type 1 en 2), voorbeelden: Kleine wijzigingen in de organisaties, zoals een individuele aanpassing van de functieomvang.

Nadere informatie

Afspraken inzake boventalligheid en tijdelijk werk d.d.25 februari 2014

Afspraken inzake boventalligheid en tijdelijk werk d.d.25 februari 2014 Afspraken inzake boventalligheid en tijdelijk werk d.d.25 februari 2014 Aanleiding Rabobank Nederland enerzijds, en de vakorganisaties De Unie, FNV Bondgenoten en CNV Dienstenbond anderzijds, zijn op 25

Nadere informatie

Vastgesteld in CvB-vergadering d.d. 8 juli 2014, na instemming OR d.d. 4 juli Reorganisatieprocedure TU Delft

Vastgesteld in CvB-vergadering d.d. 8 juli 2014, na instemming OR d.d. 4 juli Reorganisatieprocedure TU Delft Reorganisatieprocedure TU Delft Inleiding De continuïteit van de bedrijfsvoering van de TU Delft wordt voor een niet onbelangrijk deel bepaald door de wendbaarheid en flexibiliteit van de organisatie.

Nadere informatie

2. Gevolgen van toepassing van dit addendum voor de inhoud van het sociaal plan

2. Gevolgen van toepassing van dit addendum voor de inhoud van het sociaal plan Addendum, behorend bij Sociaal Plan Arkin 01-02-2014/31-01-2016 1. Toepassing van dit addendum 1.1 Arkin staat voor de opgave om een gezonde bedrijfsvoering te behouden bij teruglopende inkomsten. Als

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Gezien de in het Sectoroverleg Provinciale Arbeidsvoorwaarden bereikte overeenstemming over deze wijziging;

PROVINCIAAL BLAD. Gezien de in het Sectoroverleg Provinciale Arbeidsvoorwaarden bereikte overeenstemming over deze wijziging; PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Noord-Brabant. Nr. 402 1 februari 2017 Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent begeleiding van werk naar

Nadere informatie

Hoofdstuk 17 wordt inclusief koptekst gewijzigd en komt als volgt te luiden

Hoofdstuk 17 wordt inclusief koptekst gewijzigd en komt als volgt te luiden Bijlage 1 bij ledenbrief ECCVA/U201201556 Bijlage 1 CAR Teksten A Hoofdstuk 17 wordt inclusief koptekst gewijzigd en komt als volgt te luiden HOOFDSTUK 17 OPLEIDING EN ONTWIKKELING Ontwikkeling en mobiliteit

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties

PROVINCIAAL BLAD. Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Zeeland. Nr. 379 31 januari 2017 Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Besluit

Nadere informatie

De personele reorganisatie. Hoe werkt het? Toelichting bij de informatieve brief, november 2014

De personele reorganisatie. Hoe werkt het? Toelichting bij de informatieve brief, november 2014 De personele reorganisatie. Hoe werkt het? Toelichting bij de informatieve brief, november 2014 Inhoud 1. De functievergelijking 2 2. Functievolger of herplaatsingskandidaat? 4 3. Ik ben mogelijk functievolger.

Nadere informatie

Personeelsplan. Samenwerking Leiden - Leiderdorp

Personeelsplan. Samenwerking Leiden - Leiderdorp Bijlage behorend bij de Gemeenschappelijke Regeling sociale diensten gemeenten Leiden en Leiderdorp, 2006 Personeelsplan Samenwerking Leiden - Leiderdorp 1 van 5 01. Inleiding. Het besluit van de gemeente

Nadere informatie

22 REGELS BIJ REORGANISATIE

22 REGELS BIJ REORGANISATIE 22 REGELS BIJ REORGANISATIE Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ========= ===== * Begripsomschrijvingen 22:1:1 * Werkingssfeer 22:1:2 * Mogelijke besluiten bij reorganisatie ten aanzien van de ambtenaar 22:1:3

Nadere informatie

Bijlage 2 bij Mobiliteitsafspraken 2015

Bijlage 2 bij Mobiliteitsafspraken 2015 Bijlage 2 bij Mobiliteitsafspraken 2015 (AMS/GG.145 d.d. 20 november 2015): HPO Selectieprocedure Deze sheets vormen tevens onderdeel van het document AMS/DA.1066 d.d. 7 september 2015 Besproken met: OR

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. ARTIKEL I de Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties opnieuw vast te stellen. De regeling luidt als volgt:

PROVINCIAAL BLAD. ARTIKEL I de Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties opnieuw vast te stellen. De regeling luidt als volgt: PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Noord-Holland. Nr. 367 30 januari 2017 Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 15 december 2016, nr. 888290/888294, tot het opnieuw vaststellen

Nadere informatie

Regeling begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Noord-Brabant

Regeling begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Noord-Brabant CVDR Officiële uitgave van Noord-Brabant. Nr. CVDR381680_2 19 december 2016 Regeling begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Noord-Brabant Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Gelet op artikel

Nadere informatie

LANDELIJK SOCIAAL BELEIDSKADER REGIONALE UITVOERINGSDIENSTEN OMGEVINGSRECHT

LANDELIJK SOCIAAL BELEIDSKADER REGIONALE UITVOERINGSDIENSTEN OMGEVINGSRECHT LANDELIJK SOCIAAL BELEIDSKADER REGIONALE UITVOERINGSDIENSTEN OMGEVINGSRECHT Artikel 1 Begripsbepalingen In deze overeenkomst wordt verstaan onder: a. SBK: het Landelijk Sociaal Beleidskader regionale uitvoeringsdiensten

Nadere informatie

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks Fusie convenant 1 van 7 INLEIDING Het fusie convenant bestaat uit: - het doorlopend

Nadere informatie

Model Sociaal Statuut 1

Model Sociaal Statuut 1 Model Sociaal Statuut 1 Doel en werkingssfeer. Dit sociaal statuut (hierna deze regeling ) heeft als doel om de uitgangspunten en de rechtspositionele waarborgen vast te leggen, die nodig zijn om de personele

Nadere informatie

Onderhandelingsakkoord Reorganisatiekader NN en Delta Lloyd

Onderhandelingsakkoord Reorganisatiekader NN en Delta Lloyd Onderhandelingsakkoord Reorganisatiekader NN en Delta Lloyd Begrippen DL: Delta Lloyd Services B.V. DL medewerker: medewerker in dienst bij Delta Lloyd Services B.V. Functieniveau: Het niveau van de functie

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Fryslân. Nr. 338 26 oktober 2015 Sociale Leidraad 2015 Het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Fryslân;

Nadere informatie

6 Bijlage Sociaal Plan

6 Bijlage Sociaal Plan 6 Bijlage Sociaal Plan Dit Sociaal Plan wordt door partijen gezien als een regeling, van toepassing op werknemers die vallen onder de werking van de CAO Sociale Eenheid NS en die werkzaam zijn in een bedrijfsonderdeel

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. maken bekend dat door Gedeputeerde Staten in hun vergadering van 23 juni 2015, nr. A.17, is vastgesteld hetgeen volgt:

PROVINCIAAL BLAD. maken bekend dat door Gedeputeerde Staten in hun vergadering van 23 juni 2015, nr. A.17, is vastgesteld hetgeen volgt: PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Groningen. Nr. 3806 2 juli 2015 Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties en wijziging van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling provincies,

Nadere informatie

PREAMBULE. INTENTIEVERKLARING REGIOGEMEENTE t.a.v. PERSONEEL VAN DE STADSREGIO ROTTERDAM

PREAMBULE. INTENTIEVERKLARING REGIOGEMEENTE t.a.v. PERSONEEL VAN DE STADSREGIO ROTTERDAM PREAMBULE INTENTIEVERKLARING REGIOGEMEENTE t.a.v. PERSONEEL VAN DE STADSREGIO ROTTERDAM Na aanname door de Tweede en Eerste Kamer van het wetsvoorstel Wet afschaffing plusregio's komt de wettelijke grondslag

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Regeling begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Noord-Brabant Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Gelet op artikel B.8 van de

Nadere informatie

Bijlage 4 bij de adviesaanvraag Bijzondere Ondernemingsraad. Versie met voorgestelde aanpassingen uit projectteam, directieteam en P&O werkgroep.

Bijlage 4 bij de adviesaanvraag Bijzondere Ondernemingsraad. Versie met voorgestelde aanpassingen uit projectteam, directieteam en P&O werkgroep. Bijlage 4 bij de adviesaanvraag Bijzondere Ondernemingsraad. Versie met voorgestelde aanpassingen uit projectteam, directieteam en P&O werkgroep. De voorgestelde aanpassingen worden besproken met het Bijzonder

Nadere informatie

SOCIAAL KADER

SOCIAAL KADER SOCIAAL KADER 2010-2015 Sociaal kader mei 2010 blz 1 1. Inleiding Voor u ligt het sociaal kader van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB). Dit sociaal kader is een voortzetting van het sociaal kader

Nadere informatie

Leidraad bij reorganisaties

Leidraad bij reorganisaties 1 Leidraad bij reorganisaties Te hanteren regels en regelingen in het kader van organisatie- en formatieontwikkeling bij Waterleidingmaatschappij Drenthe. 1 2 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 2. Begrippen

Nadere informatie

Leidraad bij reorganisaties

Leidraad bij reorganisaties Regels en regelingen in het kader van de organisatie- en formatieontwikkeling bij Waterbedrijf Groningen Pagina 1 van 13 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Begrippen 3. Algemeen 4. Informatie, inspraak en overleg

Nadere informatie

Sociaal Plan. In het kader van organisatieveranderingen bij N.V. Oasen te GOUDA. Oasen Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC GOUDA

Sociaal Plan. In het kader van organisatieveranderingen bij N.V. Oasen te GOUDA. Oasen Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC GOUDA Sociaal Plan In het kader van organisatieveranderingen bij N.V. Oasen te GOUDA Oasen Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC GOUDA 1 Ondergetekenden: enerzijds: - Oasen, gevestigd te Gouda, vertegenwoordigd

Nadere informatie

BIJLAGE 1, BEDOELD IN ARTIKEL B.8 VAN DE COLLECTIEVE AR- BEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES (Spelregels en flankerend beleid bij reorganisaties)

BIJLAGE 1, BEDOELD IN ARTIKEL B.8 VAN DE COLLECTIEVE AR- BEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES (Spelregels en flankerend beleid bij reorganisaties) BIJLAGE 1, BEDOELD IN ARTIKEL B.8 VAN DE COLLECTIEVE AR- BEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES (Spelregels en flankerend beleid bij reorganisaties) A. PROCEDURELE KADERS BIJ REORGANISATIES 1. De provincie

Nadere informatie

Ten behoeve van opvang van nadelige personele consequenties als gevolg van E.ON 2.0 alsmede stopzetting van de elektriciteitsproductie van de EFG

Ten behoeve van opvang van nadelige personele consequenties als gevolg van E.ON 2.0 alsmede stopzetting van de elektriciteitsproductie van de EFG Sociaal Plan Ten behoeve van opvang van nadelige personele consequenties als gevolg van E.ON 2.0 alsmede stopzetting van de elektriciteitsproductie van de EFG Van toepassing voor werknemers van E.ON Benelux

Nadere informatie

Sociaal Statuut Herindeling gemeente Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren

Sociaal Statuut Herindeling gemeente Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren Sociaal Statuut Herindeling gemeente Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren Algemeen Op 1 januari 2018 gaan de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren op in de gemeente Midden-Groningen.

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 09.1120, d.d. 27 oktober 2009 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Aanpassing Arbeidsvoorwaardenregeling: Re-integratie en/of herplaatsingsregeling. BESLUIT Behoudens advies van de commissie 1. De

Nadere informatie

1.1 Doel Het doel van dit sociaal plan is om de nadelige sociale gevolgen van reorganisaties voor

1.1 Doel Het doel van dit sociaal plan is om de nadelige sociale gevolgen van reorganisaties voor Sociaal plan Meander Medisch Centrum Inleiding Voor u ligt het sociaal plan van Meander Medisch Centrum. Om klantvriendelijke, deskundige en betrouwbare zorg te leveren aan onze patiënten zijn wij voortdurend

Nadere informatie

Artikel 9 Herplaatsing

Artikel 9 Herplaatsing Artikel 9 Herplaatsing 1. Bij de beoordeling of binnen de onderneming van de werkgever een passende functie beschikbaar is voor een werknemer die voor ontslag in aanmerking komt, worden arbeidsplaatsen

Nadere informatie

Onderdeel van mobilitieitsbeleid voor SKIPOS medewerkers procedures vrijwillige en gedwongen mobiliteit:

Onderdeel van mobilitieitsbeleid voor SKIPOS medewerkers procedures vrijwillige en gedwongen mobiliteit: Onderdeel van mobilitieitsbeleid voor SKIPOS medewerkers procedures vrijwillige en gedwongen mobiliteit: Vrijwillige mobiliteit SKIPOS streeft ernaar om de juiste persoon op de juiste plek te krijgen.

Nadere informatie

PROTOCOL IN HET KADER VAN DE OVERGANG VAN MEDEWERKERS VAN ALLIANDER NV (WERKZAAM VOOR LIANDYN B.V. ) EN ENEXIS INFRA PRODUCTS BV (WERKZAAM VOOR

PROTOCOL IN HET KADER VAN DE OVERGANG VAN MEDEWERKERS VAN ALLIANDER NV (WERKZAAM VOOR LIANDYN B.V. ) EN ENEXIS INFRA PRODUCTS BV (WERKZAAM VOOR PROTOCOL IN HET KADER VAN DE OVERGANG VAN MEDEWERKERS VAN ALLIANDER NV (WERKZAAM VOOR LIANDYN B.V. ) EN ENEXIS INFRA PRODUCTS BV (WERKZAAM VOOR ENEXIS LIGHTING B.V. EN ENEXIS LIGHTINGVIEW BV) NAAR DE NIEUW

Nadere informatie

Reorganisatiecode Universiteit Leiden

Reorganisatiecode Universiteit Leiden Reorganisatiecode Universiteit Leiden 1. Voorbereidingsfase 2. Aankondiging 3. Uitwerkingsfase 4. Centraal overleg 5. Uitvoeringsfase 1. Voorbereidingsfase De voorgenomen reorganisatie wordt door de decentrale

Nadere informatie

Convenant toepassing en uitvoering van het Landelijk sociaal statuut voor de Nederlandse Politie

Convenant toepassing en uitvoering van het Landelijk sociaal statuut voor de Nederlandse Politie Convenant toepassing en uitvoering van het Landelijk sociaal statuut voor de Nederlandse Politie De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, De Minister van Justitie de beheerders van de

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de reorganisatie PostNL, branche Post en Pakketten.

Veelgestelde vragen over de reorganisatie PostNL, branche Post en Pakketten. Veelgestelde vragen over de reorganisatie PostNL, branche Post en Pakketten. Inhoud Voor wie geldt het sociaal plan PostNL 2013-2015?... 2 Ik krijg een aanbod voor nachtdiensten. Mag ik dit aanbod weigeren?...

Nadere informatie

Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan

Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan Ex art. 1.3.7 CAO W&MD en ex art. 1.4.8 CAO Kinderopvang Sociaal plan d.d. 23 juni 2011 De ondergetekenden, MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening,

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 08.0949, d.d. 7 oktober 2008 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Sociaal kader BESLUITEN Behoudens advies van de commissie Het als bijlage toegevoegde sociaal kader (van toepassing op verzelfstandigen

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013

SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013 SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013 28 juni 2010-1 - INHOUDSOPGAVE 1. Begripsbepalingen pagina 3 2. Geldigheidsduur, werkingssfeer, hardheidsclausule pagina 4 3. Uitgangspunten pagina

Nadere informatie

Informatie voor werkgevers

Informatie voor werkgevers Informatie voor werkgevers Werk en Perspectief op de toekomst Werk en perspectief op de toekomst In uw organisatie is er geen plaats meer voor een of meer werknemers. Er is dan grote behoefte aan duidelijkheid.

Nadere informatie

Definitief akkoord. Addendum bij het Doorlopend Sociaal Plan Zuyderland (voorheen Atrium-Orbis) Bereikt tussen partijen op 17 juli 2017

Definitief akkoord. Addendum bij het Doorlopend Sociaal Plan Zuyderland (voorheen Atrium-Orbis) Bereikt tussen partijen op 17 juli 2017 Definitief akkoord Bereikt tussen partijen op 17 juli 2017 Addendum bij het Doorlopend Sociaal Plan 2014-2019 Zuyderland (voorheen Atrium-Orbis) Ondergetekenden, - Stichting Zuyderland Medisch Centrum

Nadere informatie

Sociaal Plan Stichting Isala klinieken Van werk naar werk

Sociaal Plan Stichting Isala klinieken Van werk naar werk Sociaal Plan Stichting Isala klinieken 2008 Van werk naar werk I Verklaring: Ondergetekenden: 1. De Stichting Isala klinieken, gevestigd te Zwolle, hierna te noemen de werkgever en 2. Vakbonden Zowel gezamenlijk

Nadere informatie

CONCEPT ONDERHANDELAARSRESULTAAT. SOCIAAL PLAN WEENER GROEP S-HERTOGENBOSCH, behorend bij het Ondernemingsplan 2008-2012

CONCEPT ONDERHANDELAARSRESULTAAT. SOCIAAL PLAN WEENER GROEP S-HERTOGENBOSCH, behorend bij het Ondernemingsplan 2008-2012 CONCEPT ONDERHANDELAARSRESULTAAT SOCIAAL PLAN WEENER GROEP S-HERTOGENBOSCH, behorend bij het Ondernemingsplan 2008-2012 MISSIE ONDERNEMINGSPLAN Weener Groep is de gemeentelijke uitvoeringsorganisatie die

Nadere informatie

ANWB B.V., gevestigd te Den Haag, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer O. Bouman enerzijds, hierna te noemen ANWB,

ANWB B.V., gevestigd te Den Haag, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer O. Bouman enerzijds, hierna te noemen ANWB, 1 Principeakkoord Sociaal Plan ANWB 2016-2017 De ondergetekenden: ANWB B.V., gevestigd te Den Haag, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer O. Bouman enerzijds, hierna te noemen ANWB, en FNV,

Nadere informatie

Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen

Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen Onderhandelaarsakkoord d.d. 23 maart 2011 Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen Sociaal plan d.d. 29 april 2011 De ondergetekenden, MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, MOgroep

Nadere informatie

Handreiking harmonisatie arbeidsvoorwaarden Peuterspeelzalen - Kinderopvang

Handreiking harmonisatie arbeidsvoorwaarden Peuterspeelzalen - Kinderopvang Handreiking harmonisatie arbeidsvoorwaarden Peuterspeelzalen - Kinderopvang 1. Doelstelling CAO-partijen in de Kinderopvang hechten eraan dat de harmonisatie van arbeidsvoorwaarden van medewerkers die

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 09.0366, d.d 14 april 2009 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Aanpassing Arbeidsvoorwaardenregeling met name Re-integratie en/of herplaatsingsregeling. BESLUIT Behoudens advies van de commissie

Nadere informatie

"Succesvolle samenwerking met OR en vakorganisaties bij uitbesteding IT werkzaamheden C1000

Succesvolle samenwerking met OR en vakorganisaties bij uitbesteding IT werkzaamheden C1000 "Succesvolle samenwerking met OR en vakorganisaties bij uitbesteding IT werkzaamheden C1000 Nely van der Horst 3 november 2015 HR-ontbijtsessie "Succesvolle samenwerking met OR in uitbesteding" PON 1 Agenda

Nadere informatie

Overheid j. gemeente Oost Gelre

Overheid j. gemeente Oost Gelre Convenant Detacheren Partijen: ^ Berkeiland lïj GEMEENTE i HAAKSBERGEN Aalten' Overheid j Oost Gelre Sociale Dienst Oost Achterhoek Si Winterswijk hier allen rechtsgeldig vertegenwoordigd door hun vertegenwoordigers

Nadere informatie

Vragen en antwoorden belangstellingsregistratie

Vragen en antwoorden belangstellingsregistratie 1 TOP Finance 25 juni 2015 Vragen en antwoorden belangstellingsregistratie kwartiermakers T.b.v. Finance medewerkers 2 1 Functies 1.0 Om welke functies gaat het? Het gaat om de volgende functies: Manager

Nadere informatie

Sociaal Plan Cyclus 10 mei 2016/31 december 2018

Sociaal Plan Cyclus 10 mei 2016/31 december 2018 Sociaal Plan Cyclus 10 mei 2016/31 december 2018 1 2 Inhoudsopgave Preambule 5 Begrippenlijst 7 1. Algemeen 10 1.1 Looptijd 10 1.2 Werkingssfeer 10 1.3 Hardheidsclausule 10 1.4 Wijzigingen 10 2. Procesfasen

Nadere informatie

Addendum. Algemeen Sociaal Plan

Addendum. Algemeen Sociaal Plan Addendum behorende bij het Algemeen Sociaal Plan 2013 2014 bij organisatieveranderingen in het Catharina Ziekenhuis Eindhoven Versie 0.4 Augustus 2016 Inhoud Pagina Inhoud 2 Overeenkomst Fout! Bladwijzer

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut. 3. Medezeggenschap

1. Inleiding. 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut. 3. Medezeggenschap Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut 3. Medezeggenschap 4. Vakorganisaties en sociaal statuut 4.1 in welke gevallen moet er overleg met de vakorganisaties worden gevoerd?

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon

SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1.1 Inleiding Zorgcentrum Horizon zal met ingang van 1 januari 2015 de werkwijze in de facilitaire dienst, met name de keuken ingrijpend

Nadere informatie

Cao Movares door jongeren

Cao Movares door jongeren Cao Movares door jongeren Werktijden en verlof Waardering en beloning Ontwikkeling, inzetbaarheid en mobiliteit Sociale zekerheid en werkgelegenheid Contract xxx 1 Inhoud Visie 3 1 2 3 4 5 Waardering en

Nadere informatie

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479 Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 Missie Wij zijn als afspiegeling van ZorgSaam een ondernemingsraad die

Nadere informatie

Sociaal Plan d.d. 30 mei 2013 Apotheek Erasmus MC A 15. 1. Inleiding

Sociaal Plan d.d. 30 mei 2013 Apotheek Erasmus MC A 15. 1. Inleiding Sociaal Plan d.d. 30 mei 2013 Apotheek Erasmus MC A 15 1. Inleiding 1. Algemeen De afdeling Apotheek van het Erasmus MC profileert zich als top kenniscentrum en streeft naar een plaats bij de toonaangevende

Nadere informatie

Overeenkomst. zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende partij enerzijds, verder te noemen de werkgever en. Algemene bepalingen

Overeenkomst. zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende partij enerzijds, verder te noemen de werkgever en. Algemene bepalingen Overeenkomst Ondergetekenden, 1. Stichting ZuidOostZorg, gevestigd in de gemeente Smallingerland 2. Stichting Zorg en Service Smallingerland, gevestigd in de gemeente Smallingerland zowel gezamenlijk als

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr Sociaal Statuut Gemeente Heemstede Artikel 1:1 Definities In dit sociaal statuut wordt verstaan onder: 19 januari 2016

GEMEENTEBLAD. Nr Sociaal Statuut Gemeente Heemstede Artikel 1:1 Definities In dit sociaal statuut wordt verstaan onder: 19 januari 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heemstede. Nr. 5840 19 januari 2016 Sociaal Statuut Gemeente Heemstede 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Heemstede; gelet op: de Wet op de ondernemingsraden

Nadere informatie

MENTOR Power Edition, Afspiegelingsmodule UWV

MENTOR Power Edition, Afspiegelingsmodule UWV MENTOR Power Edition, Afspiegelingsmodule UWV Een toelichting bij het afspiegelingsprincipe bij ontslag van het UWV & De werking van de MENTOR Power Edition afspiegelingsmodule UWV Versie 1.5 1 mei 2007

Nadere informatie

Overeenkomst. Algemene bepalingen

Overeenkomst. Algemene bepalingen Overeenkomst Ondergetekenden, 1. Stichting ZuidOostZorg, gevestigd in de gemeente Smallingerland 2. Stichting Woon-ZorgVoorzieningen Opsterland, gevestigd in de gemeente Opsterland zowel gezamenlijk als

Nadere informatie

gelezen ons besluit dd. 12 juli 2004 nr. A9 betreffende het reïntegratiebeleid in het kader van de wet werk en bijstand,

gelezen ons besluit dd. 12 juli 2004 nr. A9 betreffende het reïntegratiebeleid in het kader van de wet werk en bijstand, Beleidsregels reïntegratie Wwb gemeente Tiel 2004 Het college van burgemeester en wethouders van Tiel, gelet op de artikelen 7 en 8 en 10 tweede lid van de Wet werk en bijstand, de artikelen 34, 35 en

Nadere informatie

Waar kies je voor? Colofon: Dit is een uitgave van de Centrale Ondernemingsraad van Unilever in Nederland

Waar kies je voor? Colofon: Dit is een uitgave van de Centrale Ondernemingsraad van Unilever in Nederland Waar kies je voor? We leven in een dynamische tijd. De wereldeconomie staat voor uitdagingen die in tientallen jaren niet zo groot zijn geweest. Ook het bedrijfsleven moet zich voortdurend aanpassen aan

Nadere informatie

H o o f d k a n t o o r

H o o f d k a n t o o r H o o f d k a n t o o r Tweede Akkoord afwijkingen Sociaal Plan Maatvoering voor Maatwerk Partijen: - te Utrecht En - AbvaKabo FNV te Zoetermeer - CNV Publieke Zaak te Den Haag - De Unie te Culemborg -

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Provinciaal Blad Vaststellen regeling Van Werk naar Werk

PROVINCIAAL BLAD. Provinciaal Blad Vaststellen regeling Van Werk naar Werk PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Flevoland. Nr. 6461 29 september 2015 Provinciaal Blad 2015-30 Vaststellen regeling Van Werk naar Werk Op 22 september 2015 hebben Gedeputeerde Staten van

Nadere informatie

Samenvatting Sociaal Plan 2014-2016: Belangen in balans. Maak nu werk van je werk

Samenvatting Sociaal Plan 2014-2016: Belangen in balans. Maak nu werk van je werk Samenvatting Sociaal Plan 2014-2016: Belangen in balans Maak nu werk van je werk Inhoudsopgave De zorg verandert, dus werken bij Kwintes ook 4 Neem het heft in eigen handen 6 Vrijwillige mobiliteit, Scenario

Nadere informatie

uw werk is onze zorg WerkZekerplan: nieuw werk en zekerheid Informatie voor werkgevers

uw werk is onze zorg WerkZekerplan: nieuw werk en zekerheid Informatie voor werkgevers uw werk is onze zorg WerkZekerplan: nieuw werk en zekerheid Informatie voor werkgevers WerkZekerplan Voor nieuw werk en zekerheid In uw organisatie dreigt overtolligheid of ontslag voor een of meer werknemers.

Nadere informatie

Bijeenkomst 17 december Organisatie & Formatierapport en plaatsingsproces ODRA

Bijeenkomst 17 december Organisatie & Formatierapport en plaatsingsproces ODRA Bijeenkomst 17 december Organisatie & Formatierapport en plaatsingsproces ODRA Programma Welkom! O&F rapport Organisatiestructuur Formatieoverzicht Toelichting plaatsingsproces Vragen? Organisatiestructuur

Nadere informatie

Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011. Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8

Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011. Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8 Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011 Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8 Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van

Nadere informatie

Resultaten cao-review cao NWb

Resultaten cao-review cao NWb Resultaten cao-review cao NWb Op 15 september 2015 is de cao-review online verschenen en een paar dagen later hadden bijna 1.200 collega s de cao-review ingevuld. Wij zijn blij dat jullie in zo n grote

Nadere informatie

Addendum bij het doorlopend Sociaal Plan Albert Schweitzer ziekenhuis (5 maart 2009)

Addendum bij het doorlopend Sociaal Plan Albert Schweitzer ziekenhuis (5 maart 2009) Onderhandelaarakkoord addendum 24042013 Addendum bij het doorlopend Sociaal Plan Albert Schweitzer ziekenhuis (5 maart 2009) Overeengekomen voor het opvangen van de personele gevolgen die volgen uit de

Nadere informatie

Sociaal Statuut (CAO )

Sociaal Statuut (CAO ) Sociaal Statuut (CAO 2011-2012) Uitgangspunten sociaal statuut TOEPASSING SOCIAAL STATUUT Door externe en interne ontwikkelingen verandert de werkgelegenheid voortdurend van aard en omvang. Het Sociaal

Nadere informatie

Overgangsprotocol regelende de plaatsing van medewerkers van de stichting Gooisch Natuurreservaat (GNR) bij de NV PWN Waterleidingbedrijf

Overgangsprotocol regelende de plaatsing van medewerkers van de stichting Gooisch Natuurreservaat (GNR) bij de NV PWN Waterleidingbedrijf BIJLAGE E bij Voorlopig Ontwerpplan 3/12/2014 Overgangsprotocol regelende de plaatsing van medewerkers van de stichting Gooisch Natuurreservaat (GNR) bij de NV PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland (PWN)

Nadere informatie

AGENDAPUNT 20140402.05

AGENDAPUNT 20140402.05 AGENDAPUNT 20140402.05 Voorstel voor de vergadering van: het algemeen bestuur Datum vergadering: 2 april 2014 Onderwerp: Portefeuillehouder: Indiener: Vaststelling Sociaal Statuut De heer Bolsius Colinda

Nadere informatie

TiU-Regeling vacaturevervulling en herplaatsing

TiU-Regeling vacaturevervulling en herplaatsing TiU-Regeling vacaturevervulling en herplaatsing Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Definities 1. vacature: een (deels) vacante functie 1 met een minimale omvang van 0,3 fte die voor tenminste

Nadere informatie

Tegemoetkoming reiskosten woon-werkverkeer na (her)plaatsing

Tegemoetkoming reiskosten woon-werkverkeer na (her)plaatsing Geel = orspronkelijke PTW Blauw = nieuwe PTW Tegemoetkoming reiskosten woon-werkverkeer na (her)plaatsing 1. Mijn plaats van tewerkstelling verandert niet door de reorganisatie. Ik word op dezelfde plaats

Nadere informatie

MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3

MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3 MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3 Inleiding Schakelring heeft nu en de komende jaren te maken met fundamentele ontwikkelingen in welzijn en zorg, die continue aanpassingen en vernieuwingen

Nadere informatie