SOCIAAL PLAN. 1 oktober 2014 tot 1 maart 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SOCIAAL PLAN. 1 oktober 2014 tot 1 maart 2016"

Transcriptie

1 SOCIAAL PLAN 1 oktober 2014 tot 1 maart 2016 Schakelring/sociaal plan/defintief; september 2014

2 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 4 2. ALGEMENE BEPALINGEN Uitgangspunten Werkingssfeer Begripsbepalingen 7 3. WERKWIJZE BIJ ORGANISATIEONWIKKELING Opstellen voorlopig reorganisatieplan Vaststelling en bekendmaking reorganisatieplan BOVENTALLIGHEID EN MOBILITEIT Vaststellen boventalligheid Mobiliteitsperiode Keuzemogelijkheid Herplaatsingstraject: van werk-naar-werk Herplaatsingstraject binnen Schakelring Procedure herplaatsing Verwerving functie buiten Schakelring Einde dienstverband Financiële stimuleringsregeling RECHTEN EN PLICHTEN BIJ INTERNE HERPLAATSING Toepassing Salaris bij lagere functie Wijziging plaats van tewerkstelling Onregelmatigheidstoeslag Proefplaatsing Opleiding RECHTEN EN PLICHTEN BIJ HERPLAATSING Doelgroep Intentie Opzegtermijn Sollicitatie Jubilea Referenties en getuigschrift Tijdelijke detachering Terugbetalingsverplichting 17 Schakelring/sociaal plan/defintief september van 24

3 6.9 Terugkeer garantie Garantie wachtgeld PLAATSMAKERSREGELING HARDHEIDSCLAUSULE INTERPRETATIE BEZWARENCOMMISSIE Taak, samenstelling en werkwijze Bezwarencommissie 18 Bijlage 1: INDIVIDUEEL MOBILITEITSPLAN 19 Bijlage 2: REGLEMENT BEZWARENCOMMISSIE Bijlage 3: MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Schakelring/sociaal plan/defintief september van 24

4 1. INLEIDING Schakelring heeft nu en de komende jaren te maken met fundamentele ontwikkelingen in de zorg, die continue aanpassingen en vernieuwingen van Schakelring én van haar werknemers eisen. In het Meerjarenkader de grote kracht van het kleine genieten heeft Schakelring deze ontwikkelingen en haar koers beschreven. De belangrijkste ontwikkelingen en koers zijn: Afbouw verzorgingshuisplaatsen Forse beperking landelijk budgettair kader Meer complexe zorg Samenverantwoordelijke teams. Deze ontwikkelingen zijn door Schakelring verwerkt in een meerjarenkader en strategisch vastgoedplan en vervolgens verder vertaald in het instrument strategische personeelsplanning, waardoor de globale gevolgen in beeld komen: minder arbeidsplaatsen (m.n. in de functies zorgondersteuning, facilitair en ondersteunende diensten), hoger opleidingsniveau (m.n. zorg niveau 3, 4 en 5) en meer flexibiliteit van organisatie en werknemer. Als gevolg van veranderingen in de langdurige zorg zijn ingrijpende organisatorische aanpassingen noodzakelijk. Het betreft met name omzetten van producten en budget van de AWBZ naar de zorgverzekeringswet, WMO en het omvormen van AWBZ naar WLZ. Deze omzettingen gaan gepaard met forse budgetkortingen. Schakelring realiseert zich dat er in 2014 en daarna maatregelen moeten worden genomen, waardoor werknemers mogelijk getroffen gaan worden door bovenstaande ontwikkelingen. Werknemers zullen hierover tijdig geïnformeerd worden, een periode van pre-mobiliteit loopt vanaf heden tot het moment dat de werkgever een besluit heeft genomen over een organisatieontwikkeling/ reorganisatie. In deze periode kunnen werknemers op vrijwillige basis gebruik maken van mobiliteit bevorderende maatregelen, zodat zoveel mogelijk boventalligheid wordt voorkomen. Deze maatregelen gaan vooraf aan de voorzieningen uit dit sociaal plan en zijn vermeld in het document: Mobiliteit bevorderende maatregelen; vrijwillig (zie bijlage 3). Schakelring heeft als doel een gezonde organisatie te zijn, die enerzijds kwaliteit op het gebied van welzijn en zorg verleent aan haar (wijk)bewoners en anderzijds in staat is goed werkgever te zijn voor haar werknemers. Schakelring streeft met dit sociaal plan naar een balans tussen flexibiliteit voor de organisatie en zekerheid voor de werknemer. Ondanks bovenstaande realiseert Schakelring zich dat er weinig mogelijkheden zijn tot het herplaatsen van boventallige werknemers van en in de lagere functieniveaus binnen Schakelring. Vandaar dat Schakelring streeft naar begeleiding van werk naar werk vanuit een open relatie en met een evenwichtige verantwoordelijkheidsverdeling. Vanuit bovenstaande overwegingen draagt Schakelring zorg voor een sociaal plan, dat van toepassing zal zijn op werknemers van Schakelring, waarvoor de organisatieontwikkelingen in de toekomst gelden. Hierover gaat de Raad van Bestuur Schakelring/sociaal plan/defintief september van 24

5 wanneer van toepassing (tijdig) met de Ondernemingsraad in gesprek. De Raad van Bestuur zorgt voor een voorlopig reorganisatie(deel)plan dat voor advies aan de Ondernemingsraad wordt voor gelegd. Ook zal zij de vakbonden hierover informeren en inzichtelijk maken dat de personele gevolgen van de reorganisatie aannemelijk zijn. Met organisatieontwikkeling/reorganisatie wordt in deze conform artikel 12.2 van de CAO VVT bedoeld: het wijzigen, anders organiseren, verminderen of beëindigen van de werkzaamheden van organisatieonderdelen die dusdanige gevolgen hebben voor 20 of meer werknemers en zij bv. boventallig zouden kunnen raken, een andere werkplek of een geheel andere functie-inhoud zouden kunnen krijgen. Dit sociaal plan heeft als doel duidelijkheid te geven over de maatregelen die worden getroffen om de personele gevolgen van de organisatieontwikkelingen zoveel mogelijk op te vangen. Daarnaast staan in dit sociaal plan de rechten en plichten van werkgever en werknemers zo concreet en duidelijk mogelijk weergegeven. Partijen zijn dit sociaal plan overeengekomen voor een periode van 1 oktober 2014 tot 1 maart In deze periode zullen partijen 2x per jaar tijdens een gesprek dit sociaal plan evalueren. Uiterlijk zes maanden voor expiratiedatum zullen partijen met elkaar rond de tafel gaan zitten om te bespreken op welke wijze partijen de periode nadien willen gaan invullen. Waar in het sociaal plan wordt gesproken over werknemer/hij/zijn wordt steeds ook bedoeld werkneemster/zij/haar. J.A.J. (John) Moolenschot Raad van Bestuur Schakelring/sociaal plan/defintief september van 24

6 Ondergetekenden: Werkgever: - Stichting Schakelring Werknemersorganisaties: - CNV Publieke Zaak - FBZ - NU 91 - ABVAKABO FNV Verklaren eventuele personele gevolgen van organisatieontwikkeling te willen regelen en komen dit sociaal plan overeen. Datum: De werkgever: - Stichting Schakelring: J.A.J. Moolenschot Raad van Bestuur Werknemersorganisaties: - CNV Publieke Zaak: - FBZ: - NU 91: - ABVAKABO: Schakelring/sociaal plan/defintief september van 24

7 2. ALGEMENE BEPALINGEN 2.1 Uitgangspunten Goed werkgever- en werknemerschap en een evenwichtige verantwoordelijkheidsverdeling. Schakelring hecht er als werkgever groot belang aan te bewerkstellingen dat werknemers zoveel als mogelijk werkgelegenheid kunnen behouden. Samen met de werknemer spant zij zich daarom maximaal in werknemers intern te herplaatsen dan wel extern van werk naar werk te begeleiden. Bij de invulling hiervan gelden de volgende uitgangspunten: a. Van zowel de werkgever als de werknemer wordt nadrukkelijk een actieve houding en optimale inspanning verwacht bij het zoeken, vinden, aanbieden en aanvaarden van een nieuwe passende functie binnen dan wel buiten de organisatie van Schakelring. b. De inspanningsverplichting van de werkgever tot herplaatsing van boventallige werknemers strekt zich, uit hoofde van goed werkgeverschap, uit tot herplaatsingsactiviteiten binnen de gehele organisatie en van werk naar werk extern, als er intern geen mogelijkheden zijn. De werkgever zal daarbij ten aanzien van de werknemers, zoveel als mogelijk op basis van maatwerk, mobiliteitsbevorderende maatregelen treffen. c. Van de werknemer wordt verwacht dat hij zich inspant bij de uitvoering van het sociaal plan. Van de werknemer wordt in dat verband ook verwacht dat hij zich na overleg flexibel opstelt en bereid is van arbeidsplaats te veranderen en/of de arbeidstijden aan te passen. d. Iedere werknemer heeft er recht op te weten welke rechten en plichten van toepassing zijn en op welke voorzieningen een beroep kan worden gedaan. Het sociaal plan is ook op intranet en VisualDoc gepubliceerd. e. Gedurende organisatieontwikkelingen zullen werknemers en ondernemingsraad door de werkgever zo volledig mogelijk worden geïnformeerd over de ontwikkelingen en stand van zaken. De werkgever informeert de betrokken vakorganisaties in deze op hoofdlijnen. 2.2 Werkingssfeer Het sociaal plan is van toepassing op alle werknemers van Schakelring met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die vallen onder de CAO VVT en wiens functie vervalt of waarvan de functie in formatie afneemt als gevolg van een organisatieontwikkeling in het kader van de ontwikkelingen in de langdurige zorg en boventallig worden en op werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met wie de arbeidsovereenkomst, om voornoemde redenen, tussentijds wordt beëindigd. 2.3 Begripsbepalingen Voor de begrippen die in dit Sociaal plan worden gehanteerd, wordt zoveel als mogelijk aangesloten bij de begripsbepalingen in de CAO VVT, wet- en regelgeving. Voor zover anders of niet omschreven volgt hier een nadere begripsbepaling. Schakelring/sociaal plan/defintief september van 24

8 Afspiegelingsbeginsel: Boventallig: Detacheren: Formatieplaats: Formatieplaatsenplan: Functiewijziging: Functie: Functie, gelijk: Functie, gelijkwaardig: Het afspiegelingsbeginsel wordt toegepast per categorie uitwisselbare functies binnen een bedrijfsvestiging op basis van een indeling in vijf leeftijdsgroepen, te weten van 15 tot 25 jaar, van 25 tot 35 jaar, van 35 tot 45 jaar, van 45 tot 55 jaar en van 55 jaar tot de AOW-gerechtigde leeftijd. De verdeling van de boventalligen over de leeftijdsgroepen dient zo plaats te vinden dat de leeftijdsopbouw binnen de categorie uitwisselbare functies vóór en ná de organisatieontwikkeling verhoudingsgewijs zoveel mogelijk gelijk blijft. Vervolgens wordt binnen elke leeftijdsgroep de werknemer met het kortste dienstverband als eerste als boventallige aangemerkt tot de beoogde krimp is gerealiseerd. De werknemer van wie de functie en/of formatie (gedeeltelijk) komt te vervallen. Het gedurende een bepaalde tijd, na overleg met de werknemer, bij een andere werkgever werkzaam zijn, waarbij het dienstverband en de daarbij behorende rechtspositie en arbeidsvoorwaarden met de werkgever gehandhaafd blijft. Een formatieplaats wordt als eenheid gehanteerd om een functie in een aantal arbeidsuren uit te drukken. De grootte van één formatieplaats is gerelateerd aan een voltijds dienstverband en wordt afgekort als FTE. Een overzicht van functies en FTE s per functie voor en na de organisatieontwikkeling. Hierbij worden de functies, het aantal FTE s en de FWG indelingen vermeld. Zodanige wijziging in het takenpakket van de functie, dat de functie overwegend een andere inhoud krijgt en/of in een andere functiegroep wordt ingedeeld. Het afgeronde geheel van hoofdtaken, resultaten en activiteiten met daarbij behorende bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Een functie binnen het formatieplaatsenplan in dezelfde functiegroep waarbij de functie-inhoud en de functie-eisen niet (wezenlijk) afwijken in vergelijking met de oorspronkelijke functie. Een functie die qua opleidingseisen en niveau gelijk is aan de Schakelring/sociaal plan/defintief september van 24

9 voormalige functie, doch naar aard en inhoud geheel of gedeeltelijk verschilt. Functie, geschikt: Functie, passend: Functie, nieuw: Functieniveau: Herplaatsen: Herplaatsingskandidaat: Herplaatsingslijst: Organisatiestructuur: Outplacement: Persoonlijk begeleider: Plaatsmaker: Een functie die niet onder het begrip passende functie valt en maximaal twee functieniveaus lager kan zijn en die de werknemer in overleg aanvaard. Een functie die qua opleiding, niveau, arbeidstijd, ervaring, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden bij de werknemer past. De functie kan een hoger, gelijk, gelijkwaardig en maximaal één functieniveau lager hebben. De functie is ook passend indien de werknemer binnen een redelijke termijn (maximaal 6 maanden) kan voldoen aan de gestelde functie-eisen door middel van bijvoorbeeld opleiding. Een functie die voor de organisatieontwikkeling niet voorkwam in het formatieplaatsenplan en die voortvloeit uit de gewijzigde organisatiestructuur. De zwaarte die aan een functie is toegekend conform het vigerende functiewaarderingssysteem van de CAO VVT. Aanbieden van functies aan werknemers, die de status van herplaatsingskandidaat hebben. Werknemer die als gevolg van boventalligheid in aanmerking komt voor herplaatsing. Lijst waarop de namen van werknemers staan vermeld, die ten gevolge van een organisatieontwikkeling boventallig zijn geworden en die in aanmerking komen voor herplaatsing. De relatie tussen functionarissen, groepen en organisatorische eenheden. Daardoor wordt duidelijk onder welke leiding het totaal en de onderdelen worden gebracht. Professionele begeleiding bij sollicitatie en/of in het algemeen bij het zoekproces naar een functie buiten de organisatie, in opdracht van de werkgever en in overleg met de werknemer, met het doel de werknemer te plaatsen in een functie, zodat gedwongen werkloosheid wordt voorkomen. Een in- of externe deskundige persoon, die door de werkgever wordt aangesteld ter begeleiding van de werknemer. Een niet-boventallige werknemer met een arbeidsovereen- Schakelring/sociaal plan/defintief september van 24

10 komst voor onbepaalde tijd, die opteert voor vertrek bij de werkgever, waardoor daadwerkelijk een uitwisselbare functie vrijkomt voor een boventallige werknemer. Re-integratiekandidaat: Wachtgeldregeling: De werknemer die door (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid niet meer in staat is zijn eigen functie (volledig) uit te oefenen en die in een andere/aangepaste functie moet worden geplaatst. Waar in dit Sociaal Plan gesproken wordt over de wachtgeldregeling conform CAO wordt bedoeld de wachtgeldregeling zoals beschreven in de vigerende CAO VVT. 3. WERKWIJZE BIJ ORGANISATIEONTWIKKELING Schakelring en werknemers realiseren zich dat er forse veranderingen binnen de zorg gaan plaatsvinden. Deze veranderingen hebben gevolgen voor Schakelring en werknemers. Schakelring bevordert daarom mobiliteit vanaf heden, zie document: Mobiliteit bevorderende maatregelen; vrijwillig (bijlage 3). Als er een organisatieontwikkeling/reorganisatie plaatsvindt, worden de volgende stappen uitgevoerd: 1. Opstellen voorlopig reorganisatieplan 2. Vaststelling en bekendmaking reorganisatieplan 3. Boventalligheid en mobiliteit. 3.1 Opstellen voorlopig reorganisatieplan De organisatieontwikkeling/reorganisatie wordt door de werkgever beschreven in een voorlopig reorganisatie(deel)plan conform artikel 12.2 van de CAO VVT. Hierin is opgenomen: doel, nieuwe organisatiestructuur, formatieplaatsenplan, personele gevolgen, communicatie en stappenplan. Tevens is hierin opgenomen welke activiteiten rondom mobiliteit door de werkgever zijn ondernomen om ontslag te voorkomen. Het voorlopig reorganisatieplan wordt conform de WOR voorgelegd aan de Ondernemingsraad. 3.2 Vaststelling en bekendmaking reorganisatieplan Na advies van de Ondernemingsraad wordt het reorganisatieplan definitief vastgesteld door de werkgever. De Ondernemingsraad ontvangt het vastgestelde reorganisatieplan en de vakbonden worden hierover geïnformeerd. De werkgever informeert de vakbonden en maakt aan de vakbonden inzichtelijk dat de personele gevolgen van de organisatieontwikkeling aannemelijk zijn. Stap 3 boventalligheid en mobiliteit is uitgewerkt in hoofdstuk 4. Schakelring/sociaal plan/defintief september van 24

11 4. BOVENTALLIGHEID EN MOBILITEIT 4.1 Werknemer wordt boventallig. Ontslagaanvraag bij het UWV. 4.2 Keuze herplaatsingstraject - binnen Schakelring - buiten Schakelring 4.4 Keuze financiële stimuleringsregeling: einde dienstverband Herplaatsingstraject geslaagd: Nieuwe functie/baan binnen of buiten Schakelring 4.3 Herplaatsingstraject niet geslaagd: einde dienstverband 4.1 Vaststellen boventalligheid De werknemer van wie de functie op basis van een organisatieontwikkeling is komen te vervallen of waarvoor minder formatie beschikbaar is of komt te vervallen, wordt boventallig. Het boventallig stellen van een werknemer geschiedt op basis van het afspiegelingsbeginsel met inachtneming van de Beleidsregels UWV. De werkgever vraagt voor de boventallige werknemer een ontslagvergunning aan bij het UWV. De werknemer ontvangt schriftelijk bericht over boventalligheid. Hierin is de ingangsdatum van boventalligheid vermeld. Werknemers die boventallig worden verklaard, worden op de herplaatsingslijst geplaatst Mobiliteitsperiode In het schriftelijke bericht van boventalligheid wordt aan de werknemer tevens de mobiliteitsperiode bekend gemaakt. Bij deze periode wordt uitgegaan van zes maanden vanaf de ingangsdatum van boventalligheid. Gedurende de mobiliteitsperiode evalueren werkgever en werknemer regelmatig, doch tenminste twee keer, zodat de activiteiten optimaal worden afgestemd om tot herplaatsing te komen Keuzemogelijkheid Op het moment dat de werknemer boventallig wordt, krijgt hij een keuzemogelijkheid aangeboden. Hij kan kiezen voor de status van herplaatsingskandidaat en het ingaan van een herplaatsingstraject met als doel het begeleiden van werk-naar-werk conform dit sociaal plan of hij kan kiezen voor het beëindigen van het dienstverband conform de financiële stimuleringsregeling. Wanneer de werknemer kiest voor het herplaatsingstraject kan hij in een later stadium geen beroep doen op de financiële stimuleringsregeling, zoals opgenomen in artikel 4.4 van het sociaal plan. Binnen drie weken na ingangsdatum van boventalligheid maakt de boventallige werknemer een keuze, die hij kenbaar maakt aan zijn leidinggevende. De keuzemogelijkheid en de afspraken hierover, zoals verder uitgewerkt in dit hoofdstuk, worden uiterlijk binnen zeven weken na ingangsdatum van boventalligheid vastgelegd in een mobiliteitsplan voor de werknemer die kiest voor een herplaatsingstraject dan wel een beëindigingsovereenkomst /vaststellingsovereenkomst voor de werknemer die kiest voor de financiële stimuleringsregeling. In zowel het Schakelring/sociaal plan/defintief september van 24

12 mobiliteitsplan als de beëindigingsovereenkomst/ vaststellingsovereenkomst is de einddatum van het dienstverband is opgenomen. 4.2 Herplaatsingstraject: van werk-naar-werk Na zijn keuze voor het herplaatsingstraject stelt de werknemer binnen 4 weken doch uiterlijk binnen zeven weken na ingangsdatum boventalligheid een individueel mobiliteitsplan (zie bijlage 1) op, waarbij het doel van werk-naar-werk is. De werkgever zet voor de ondersteuning en begeleiding van de werknemer bij het opstellen van het mobiliteitsplan vanuit werkgeverszijde een (interne of externe) persoonlijke begeleider in. Bij het opstellen en uitvoeren van dit plan wordt van zowel werkgever als werknemer een hoge mate van inspanning verwacht. Onderdeel van het herplaatsingstraject kan begeleiding door een extern outplacementbureau zijn, zodat de werknemer zijn mogelijkheden vergroot extern een passende baan te vinden. Op basis van het intakegesprek wordt door het outplacementbureau een voorstel voor een op maat herplaatsingstraject gedaan. Deze wordt getoetst door de persoonlijk begeleider vanuit Schakelring en voor akkoord voorgelegd aan de werkgever. Bij akkoord wordt het voorstel onderdeel van het individueel mobiliteitsplan. Het kan betekenen dat een herplaatsingstraject doorloopt, nadat de werknemer uit dienst is getreden bij de werkgever. De kosten van het outplacementtraject komen voor rekening van de werkgever. De werknemer wordt in overleg voor een deel van zijn dienstverband vrijgesteld van werkzaamheden voor het volgen van het herplaatsingstraject. De werknemer en persoonlijk begeleider maken samen het individueel mobiliteitsplan op, waarin het herplaatsingstraject is opgenomen, als ook andere afspraken gedurende de mobiliteitsperiode, zoals vrijstelling van werkzaamheden, evaluatiemomenten en einddatum van het dienstverband. Het individueel mobiliteitsplan wordt vervolgens voor akkoord ondertekend door werkgever en werknemer. Indien het niet voor de hand ligt dat de werknemer binnen korte termijn binnen Schakelring herplaatst kan worden, wordt de focus gelegd op herplaatsing binnen én buiten Schakelring. Deze trajecten worden gelijktijdig gelopen Herplaatsingstraject binnen Schakelring De werkgever zet zich samen met de werknemer in om interne herplaatsing, waar mogelijk, te bewerkstelligen. In het mobiliteitsplan geeft de werknemer zijn functiebelangstelling, opleiding en deskundigheid weer en wordt invulling gegeven aan de begeleiding van de werknemer, de daarvoor noodzakelijke faciliteiten en de afspraken daaromtrent. De notitie Instroombeleid en de richtlijn Doorstroom interne medewerker opgenomen in VisualDoc zijn hier van toepassing en in zoverre daar in het sociaal plan niet van is afgeweken. Hiermee wordt recht gedaan aan de voorrangspositie van kandidaten op de herplaatsingslijst. Bij interne plaatsingen wordt de volgende plaatsingsvolgorde gehanteerd: 1. Re-integratiekandidaat 2. Herplaatsingskandidaat Schakelring/sociaal plan/defintief september van 24

13 Wanneer er meer herplaatsingskandidaten zijn voor een functie, worden achtereenvolgens de volgende principes toegepast: Op basis van het functieprofiel voldoen aan de functie-eisen op grond van kennis, ervaring en/of opleiding dan wel binnen afzienbare termijn (in principe binnen zes maanden) daaraan kunnen voldoen. Op basis van een gesprek wordt de geschiktheid voor uitoefenen van de functie bepaald. Indien meerdere werknemers geschikt worden geacht, is het afspiegelingsbeginsel van toepassing. Als er meerdere kandidaten zijn voor één functie worden/blijven de niet geplaatste werknemers boventallig. Indien aan de werknemer een functie wordt aangeboden, wordt de volgende volgorde in acht genomen: a. Een gelijke functie. b. Een gelijkwaardige functie. c. Een lagere of hogere passende functie afhankelijk van competenties en ambities van de persoon in kwestie, waarbij de functie één functiegroep lager is ingedeeld Procedure herplaatsing Een aanbod van de werkgever van een gelijke, gelijkwaardige of passende functie kan door de werknemer niet worden geweigerd, omdat de aangeboden functie aansluit bij de werkzaamheden, opleiding, etc. die de werknemer tot dan toe heeft vervuld. Ingeval werknemer en werkgever geen overeenstemming verkrijgen over een functiewijziging, neemt de werkgever eerst een voorlopig besluit, waarbij de werknemer 10 dagen bedenktijd wordt aangeboden. De werknemer kan te allen tijde een beroep doen op de Bezwarencommissie. Deze commissie toetst of door de werkgever een passend aanbod is gedaan aan de werknemer. Indien naar het oordeel van de commissie geen sprake is van een gelijk, gelijkwaardig of passend functieaanbod, doet de werkgever indien mogelijk binnen het formatieplaatsenplan een nieuw functieaanbod. Indien naar het oordeel van de Bezwarencommissie wel sprake is van een gelijk, gelijkwaardig of passend functieaanbod en de werknemer besluit, nadat hem na het uitbrengen van het advies nog 10 dagen bedenktijd is gegeven, het aanbod niet te accepteren zal de werkgever mede aan de hand van het hiervoor genoemde advies een definitief besluit nemen over de benoeming. Indien de werknemer de functie dan alsnog niet binnen een week aanvaardt, zal de werkgever overgaan tot beëindiging van het dienstverband Verwerving functie buiten Schakelring Wanneer interne plaatsing niet in de lijn der verwachtingen ligt, wordt nadrukkelijk ingezet op externe functie verwerving en wordt in het mobiliteitsplan invulling gegeven aan de begeleiding van de werknemer, de daarvoor noodzakelijke faciliteiten en de afspraken daaromtrent. De herplaatsingstrajecten binnen en buiten Schakelring kunnen gelijktijdig lopen. Schakelring/sociaal plan/defintief september van 24

14 4.3 Einde dienstverband Bij de keuze voor een herplaatsingstraject worden de afspraken opgenomen in het mobiliteitsplan (artikel 4.2). Hierin is de einddatum van het dienstverband zijnde de einddatum van de mobiliteitsperiode tevens zijnde de (beoogde) einddatum op basis van de opzegging van de arbeidsovereenkomst opgenomen. Indien de werknemer voor het einde van de mobiliteitsperiode geen andere functie binnen Schakelring dan wel een nieuwe arbeidsovereenkomst bij een andere werkgever heeft aanvaard, wordt het dienstverband beëindigd. De wachtgeldregeling conform de CAO VVT is alsdan van toepassing. Indien na invoering van de Wet Werk en Zekerheid de werknemer aanspraak kan maken op een transitievergoeding, zal hierover nog overleg volgen met partijen. Als er over de transitievergoeding afspraken worden gemaakt in de nieuwe CAO zal Schakelring zich aan deze afspraken houden. 4.4 Financiële stimuleringsregeling Schakelring en werknemer kunnen overeenkomen gebruik te maken van een vertrekregeling, als de werknemer door gebruik te maken van deze regeling voorkomt dat voor hem sprake is van gedwongen ontslag of dat een andere werknemer boventallig wordt. Indien gebruik wordt gemaakt van deze regeling wordt een beëindigingsovereenkomst overeengekomen. Voor de vrijwillige vertrekkers is de vertrekpremie als volgt: A x B x C A = het aantal gewogen dienstjaren B = het bruto maandsalaris C = correctiefactor 0,5 Gewogen dienstjaren staat voor het aantal dienstjaren die de werknemer bij Schakelring heeft doorgebracht vermenigvuldigd met een factor: dienstjaren tot 35-jarige leeftijd; factor 0,5 dienstjaren tussen 35 en 45 jaar; factor 1 dienstjaren tussen 45 en 55 jaar; factor 1,5 dienstjaren boven 55 jaar; factor 2 De vergoeding is gemaximeerd op één bruto jaarsalaris met een maximum van bruto en kan nooit meer zijn dan de te verwachten inkomstenderving tot aan de AOW-gerechtigde leeftijd. De werknemer die als gevolg van de organisatieontwikkeling boventallig wordt én kiest voor beëindiging van de arbeidsovereenkomst met de financiële stimuleringsregeling, ziet daarmee af van het herplaatsingstraject, de overige afspraken en/of aanspraken in dit sociaal plan en van de wachtgeldregeling van de CAO VVT en/of in de toekomst in te voeren transitievergoeding. Schakelring/sociaal plan/defintief september van 24

15 5. RECHTEN EN PLICHTEN BIJ INTERNE HERPLAATSING 5.1 Toepassing Deze bepalingen zijn van toepassing op alle werknemers die ten gevolge van een reorganisatie door de werkgever schriftelijk als boventallig zijn aangewezen en geplaatst worden in een andere functie en/of op een andere plaats te werk worden gesteld. 5.2 Salaris bij lagere functie Indien een werknemer kan worden geplaatst in een andere functie, die op een lager FWG-niveau is ingedeeld dan de oorspronkelijke functie, dan is de volgende regeling van toepassing. De werknemer werkzaam in de oorspronkelijke functie ingedeeld in FWG 30 of lager, ontvangt een salarisgarantie. De werknemer werkzaam in de oorspronkelijke functie ingedeeld in FWG 35 of hoger, krijgt een compensatie van het verschil tussen zijn oorspronkelijke salaris en het salaris van de passende functie in de vorm van een afbouwregeling: 1 e jaar 75% van het verschil. 2 e jaar 50% van het verschil. 3 e jaar 25% van het verschil. Daarna is het salaris van de passende functie van toepassing. Het salaris zal niet lager zijn dan bij een salarisgarantie in FWG Wijziging plaats van tewerkstelling Indien de werknemer door een wijziging in plaats van tewerkstelling 10 kilometer of meer enkele reis moet reizen voor woon-werkverkeer, worden deze meerkosten op basis van 2 e klas openbaar vervoer vergoed via de volgende afbouwregeling: 1 e jaar: 100% vergoeding 2 e jaar: 50% vergoeding. Daarna is de tegemoetkoming woon-werkverkeer conform de CAO VVT weer van toepassing. 5.4 Onregelmatigheidstoeslag De werknemer die ten gevolge van een wijziging niet meer in aanmerking komt voor onregelmatigheidstoeslag of hierdoor een vermindering van genoemde toeslag krijgt heeft recht op een tegemoetkoming op grond van de afbouwregeling onregelmatigheidstoeslag conform de CAO VVT. 5.5 Proefplaatsing De werknemer kan als proef voor maximaal drie maanden worden geplaatst in een gelijkwaardige of passende functie conform de richtlijn doorstroom interne medewerker opgenomen in VisualDoc. Gedurende de proefplaatsing behoudt de werknemer de status van herplaatsingskandidaat. 5.6 Opleiding De werknemer is verplicht om in alle redelijkheid mee te werken aan noodzakelijke om-, her-, en bijscholing om een gelijkwaardige of passende functie te kunnen uitoefenen. Schakelring/sociaal plan/defintief september van 24

16 De opleidingskosten en -tijd hiervan komen volledig voor rekening van de werkgever en worden opgenomen in het individueel mobiliteitsplan. Indien het outplacementbureau en de werknemer in het van-werk-naar-werk traject een voorstel tot opleiding doen om de kans op de arbeidsmarkt te vergroten, wordt dit getoetst door de persoonlijk begeleider. Het outplacementbureau en de werknemer onderbouwen het voorstel tot opleiding. Bij akkoord wordt dit opgenomen in het individueel mobiliteitsplan en vervolgens ondertekend door de werkgever en werknemer. De opleidingskosten in het kader van dit sociaal plan, komen volledig voor rekening van de werkgever. Er geldt in deze gevallen geen terugbetalingsverplichting. Opleidingstijd die samenvalt met diensttijd komt voor rekening van de werkgever. Indien de opleidingstijd niet noodzakelijkerwijs samenvalt met diensttijd, wordt deze niet gecompenseerd en beschouwd als eigen tijd. 6. RECHTEN EN PLICHTEN BIJ HERPLAATSING 6.1 Doelgroep De werknemer die als gevolg van een organisatieontwikkeling boventallig wordt en die kiest voor een van werk-naar-werktraject, worden de mobiliteitsbevorderende maatregelen uit dit hoofdstuk aangeboden. Dit hoofdstuk is niet van toepassing op de werknemer die gedurende de looptijd of na afloop van de mobiliteitsperiode met (vroeg)pensioen gaat of aanspraak maakt op AOW. 6.2 Intentie Schakelring streeft ernaar dat boventallige werknemers van werk-naar-werk worden begeleid. Aan dit uitgangspunt is de voorwaarde verbonden dat van de werknemer veranderingsbereidheid mag worden verwacht. Schakelring wil de mobiliteit van de werknemer bevorderen door het aanbieden van een samenhangend pakket van maatregelen en het geven van voorlichting, begeleiding en ondersteuning. Schakelring beoogt hiermee dat dit geheel van activiteiten en maatregelen kan bijdragen aan het proces; de werknemer te stimuleren tot het maken van keuzes met betrekking tot de eigen externe loopbaanontwikkeling en mobiliteit. Ondanks wederzijdse inspanningen kan het voorkomen dat herplaatsing buiten Schakelring niet slaagt. 6.3 Opzegtermijn De werkgever zal de werknemer, indien deze daarom verzoekt, niet houden aan de opzegtermijn. 6.4 Sollicitatie Aan de werknemer wordt in overleg betaald verlof verleend ten behoeve van sollicitatie indien deze in werktijd plaatsvinden. 6.5 Jubilea De werknemer die binnen een jaar na beëindiging van het dienstverband op grond van de CAO recht zou hebben gehad op een jubileumuitkering, krijgt deze uitkering bij Schakelring/sociaal plan/defintief september van 24

SOCIAAL PLAN. 1 oktober 2014 tot 1 maart 2016 Verlengd tot 1 maart 2018.

SOCIAAL PLAN. 1 oktober 2014 tot 1 maart 2016 Verlengd tot 1 maart 2018. SOCIAAL PLAN 1 oktober 2014 tot 1 maart 2016 Verlengd tot 1 maart 2018. Schakelring/sociaal plan/ 2014-2016 concept voor verlenging 2016-2018 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 4 2. ALGEMENE BEPALINGEN 7 2.1 Uitgangspunten

Nadere informatie

MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3

MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3 MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3 Inleiding Schakelring heeft nu en de komende jaren te maken met fundamentele ontwikkelingen in welzijn en zorg, die continue aanpassingen en vernieuwingen

Nadere informatie

Magentazorg. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015

Magentazorg. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015 Magentazorg Addendum Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015 versie 12 augustus 2014 Pagina 1 van 8 Verklaring Aldus overeengekomen te Heerhugowaard op 21 augustus 2014 tussen: De werkgever: Stichting

Nadere informatie

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de medewerkers die vallen onder de CAO VVT. 1. Overeenkomst Ondergetekenden:

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013

SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013 SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013 28 juni 2010-1 - INHOUDSOPGAVE 1. Begripsbepalingen pagina 3 2. Geldigheidsduur, werkingssfeer, hardheidsclausule pagina 4 3. Uitgangspunten pagina

Nadere informatie

1.1 Doel Het doel van dit sociaal plan is om de nadelige sociale gevolgen van reorganisaties voor

1.1 Doel Het doel van dit sociaal plan is om de nadelige sociale gevolgen van reorganisaties voor Sociaal plan Meander Medisch Centrum Inleiding Voor u ligt het sociaal plan van Meander Medisch Centrum. Om klantvriendelijke, deskundige en betrouwbare zorg te leveren aan onze patiënten zijn wij voortdurend

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon

SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1.1 Inleiding Zorgcentrum Horizon zal met ingang van 1 januari 2015 de werkwijze in de facilitaire dienst, met name de keuken ingrijpend

Nadere informatie

ABVAKABO FNV. Algemeen directeur XXXX

ABVAKABO FNV. Algemeen directeur XXXX Preambule De ondergetekenden, Stichting xxxxx enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer, anderzijds, verklaren hiermee het Sociaal Plan xxxx te zijn overeengekomen, welke de personele

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog

CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog Inleiding/aanleiding CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog De Gemeente Den Haag heeft bezuinigingen aangekondigd die ingaan per 1 januari 2013 en die tot gevolg hebben dat Stichting Boog een reorganisatie

Nadere informatie

Sociaal Plan Ziekenhuis Gelderse Vallei

Sociaal Plan Ziekenhuis Gelderse Vallei Sociaal Plan Ziekenhuis Gelderse Vallei Verklaring...4 1 Doel...5 2 Uitgangspunten en afspraken...5 3 Werkingssfeer, geldigheidsduur...5 3.1 Werkingsfeer...5 3.2 Geldigheidsduur...5 3.3 Hardheidsclausule...6

Nadere informatie

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is Sociaal Plan AkzoNobel in Nederland 2014-2016 AkzoNobel en vakorganisaties streven naar het behouden van werkgelegenheid bij reorganisaties. Voor die situaties waar behoud van werkgelegenheid onverhoopt

Nadere informatie

PRINCIPE AKKOORD RODE KRUIS ZIEKENHUIS SOCIAAL PLAN. voor: boventallige werknemers werknemers die plaatsmaken voor boventalligen

PRINCIPE AKKOORD RODE KRUIS ZIEKENHUIS SOCIAAL PLAN. voor: boventallige werknemers werknemers die plaatsmaken voor boventalligen PRINCIPE AKKOORD RODE KRUIS ZIEKENHUIS SOCIAAL PLAN 2013 voor: boventallige werknemers werknemers die plaatsmaken voor boventalligen op basis van de maatregelen en voorgestelde organisatiewijzigingen in

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN ASZ 2009

CONCEPT SOCIAAL PLAN ASZ 2009 CONCEPT SOCIAAL PLAN ASZ 2009 Documentstatus Status Auteur Datum Versie Eerste aanzet Concept MD 03-11-2008 1.0 Na overleg vakbonden 05-11-08 Concept MD 19-11-2008 1.1 Na overleg vakbonden 26-11-08 Concept

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN VERSIE 1.2 SOCIAAL PLAN. ten behoeve van interne reorganisaties. Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis Oss

SOCIAAL PLAN VERSIE 1.2 SOCIAAL PLAN. ten behoeve van interne reorganisaties. Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis Oss SOCIAAL PLAN VERSIE 2 SOCIAAL PLAN ten behoeve van interne reorganisaties Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis Oss SOCIAAL PLAN VERSIE 2 DE ONDERGETEKENDEN: Werkgever: SMO Verdihuis namens deze

Nadere informatie

Overeenkomst. Algemene bepalingen

Overeenkomst. Algemene bepalingen Overeenkomst Ondergetekenden, 1. Stichting ZuidOostZorg, gevestigd in de gemeente Smallingerland 2. Stichting Woon-ZorgVoorzieningen Opsterland, gevestigd in de gemeente Opsterland zowel gezamenlijk als

Nadere informatie

FNV Bouw, gevestigd te Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van der Veer;

FNV Bouw, gevestigd te Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van der Veer; Afvloeiingsregeling Bald BV Partijen: Bald BV, gevestigd te Dongen, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar statutair directeur, de heer L.F. Postma, verder te noemen de werkgever; en FNV Bouw,

Nadere informatie

Addendum. Algemeen Sociaal Plan

Addendum. Algemeen Sociaal Plan Addendum behorende bij het Algemeen Sociaal Plan 2013 2014 bij organisatieveranderingen in het Catharina Ziekenhuis Eindhoven Versie 0.4 Augustus 2016 Inhoud Pagina Inhoud 2 Overeenkomst Fout! Bladwijzer

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING. Stichting Zonnehuisgroep Noord juni 2011. Doorlopend Sociaal Plan Pagina 1

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING. Stichting Zonnehuisgroep Noord juni 2011. Doorlopend Sociaal Plan Pagina 1 DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING Stichting Zonnehuisgroep Noord juni 2011 Doorlopend Sociaal Plan Pagina 1 Inhoud 1. Preambule... 5 2. Begripsbepalingen... 7 Werkgever... 7 Werknemer...

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN STICHTING MEE ZHN

SOCIAAL PLAN STICHTING MEE ZHN Concept d.d. 26-03-2012 SOCIAAL PLAN STICHTING MEE ZHN In het kader van reorganisatie door bedrijfseconomische omstandigheden en het verlies van werkgelegenheid Het Sociaal Plan regelt de personele gevolgen

Nadere informatie

Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan

Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan Ex art. 1.3.7 CAO W&MD en ex art. 1.4.8 CAO Kinderopvang Sociaal plan d.d. 23 juni 2011 De ondergetekenden, MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening,

Nadere informatie

Overeenkomst. zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende partij enerzijds, verder te noemen de werkgever en. Algemene bepalingen

Overeenkomst. zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende partij enerzijds, verder te noemen de werkgever en. Algemene bepalingen Overeenkomst Ondergetekenden, 1. Stichting ZuidOostZorg, gevestigd in de gemeente Smallingerland 2. Stichting Zorg en Service Smallingerland, gevestigd in de gemeente Smallingerland zowel gezamenlijk als

Nadere informatie

l Frim11,. REGIE IN EIGEN HAND Sociaal plan Frion 2014

l Frim11,. REGIE IN EIGEN HAND Sociaal plan Frion 2014 l Frim11,. REGIE IN EIGEN HAND,r Sociaal plan Frion 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Algemene bepalingen... 5 3. Algemene voorwaarden... 7 4. Herplaatsingsprocedure... 9 5. Mobiliteitsbevorderende

Nadere informatie

VERTROUWELIJK. Sociaal Plan. Reorganisatie Bureau Jeugdzorg Drenthe

VERTROUWELIJK. Sociaal Plan. Reorganisatie Bureau Jeugdzorg Drenthe 4 e CONCEPT VERSIE D.D. 29 september 2005 VERTROUWELIJK Sociaal Plan Reorganisatie Bureau Jeugdzorg Drenthe 2005 2007 Assen, 29 september 2005 Sociaal Plan Bureau Jeugdzorg Drenthe 2005-2007 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011. Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8

Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011. Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8 Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011 Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8 Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN. ten behoeve van reorganisaties binnen Accolade Zorggroep

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN. ten behoeve van reorganisaties binnen Accolade Zorggroep DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ten behoeve van reorganisaties binnen Accolade Zorggroep Definitief concept maart 2014 Inhoudsopgave Verklaring 1 Doel, uitgangspunten, werkingssfeer, looptijd en toepassing 1.1

Nadere informatie

SOCIAAL KADER

SOCIAAL KADER SOCIAAL KADER 2010-2015 Sociaal kader mei 2010 blz 1 1. Inleiding Voor u ligt het sociaal kader van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB). Dit sociaal kader is een voortzetting van het sociaal kader

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 24 februari september 2014

SOCIAAL PLAN 24 februari september 2014 SOCIAAL PLAN 24 februari 2014 30 september 2014 Sociaal plan Goes 2014 V 0.4 1 1. Werkingssfeer en doelstelling 4 2. Werkingsduur 5 3. Definities 6 4.1 Hardheidsclausule 7 4.2 Speciale afspraken 7 5. Begeleidingscommissie

Nadere informatie

Samenvatting Sociaal Plan 2014-2016: Belangen in balans. Maak nu werk van je werk

Samenvatting Sociaal Plan 2014-2016: Belangen in balans. Maak nu werk van je werk Samenvatting Sociaal Plan 2014-2016: Belangen in balans Maak nu werk van je werk Inhoudsopgave De zorg verandert, dus werken bij Kwintes ook 4 Neem het heft in eigen handen 6 Vrijwillige mobiliteit, Scenario

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN Stichting Surplus Zorg. concept

SOCIAAL PLAN Stichting Surplus Zorg. concept SOCIAAL PLAN Stichting Surplus Zorg concept 16 januari 2014 Inleiding De Stichting Surplus Zorg (verder te noemen: de werkgever) vindt het belangrijk om organisatiewijzigingen op een adequate en zorgvuldige

Nadere informatie

Sociaal Plan. GGZ Drenthe

Sociaal Plan. GGZ Drenthe Sociaal Plan GGZ Drenthe CONCEPT VERSIE 27 JANUARI 2014 Inhoudopgave Preambule 4 Deel 1 Doelstelling en looptijd Sociaal Plan 5 Deel 2 Algemene bepalingen 5 2.1 Uitgangspunten 5 2.2 Werkingssfeer 5 2.3

Nadere informatie

Definitief akkoord. Addendum bij het Doorlopend Sociaal Plan Zuyderland (voorheen Atrium-Orbis) Bereikt tussen partijen op 17 juli 2017

Definitief akkoord. Addendum bij het Doorlopend Sociaal Plan Zuyderland (voorheen Atrium-Orbis) Bereikt tussen partijen op 17 juli 2017 Definitief akkoord Bereikt tussen partijen op 17 juli 2017 Addendum bij het Doorlopend Sociaal Plan 2014-2019 Zuyderland (voorheen Atrium-Orbis) Ondergetekenden, - Stichting Zuyderland Medisch Centrum

Nadere informatie

Sociaal Plan 1 augustus 2016 tot 1 januari 2019

Sociaal Plan 1 augustus 2016 tot 1 januari 2019 Sociaal Plan 1 augustus 2016 tot 1 januari 2019 Inhoud 1 INLEIDING... 4 2 ALGEMENE BEPALINGEN... 6 2.1 Uitgangspunten... 6 2.2 Werkingssfeer... 6 2.2.1 Doelgroep... 6 2.2.2 Duur en opzegging... 7 2.2.3

Nadere informatie

Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen

Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen Onderhandelaarsakkoord d.d. 23 maart 2011 Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen Sociaal plan d.d. 29 april 2011 De ondergetekenden, MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, MOgroep

Nadere informatie

CONCE. Ten behoeve van de personele gevolgen binnen Protestantse Zorggroep Crabbehoff naar aanleiding van de transities. Datum : 29-04-2014

CONCE. Ten behoeve van de personele gevolgen binnen Protestantse Zorggroep Crabbehoff naar aanleiding van de transities. Datum : 29-04-2014 Sociaal plan Ten behoeve van de personele gevolgen binnen Protestantse Zorggroep Crabbehoff naar aanleiding van de transities. Pagina : 1 Inhoudsopgave 1. Preambule. 3 2. Algemene bepalingen.. 5 3. Begripsbepalingen

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. namens. de Vereniging ABVAKABO / FNV, de heer P. Weijland. CNV Publieke Zaak, de heer F. Doedens.

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. namens. de Vereniging ABVAKABO / FNV, de heer P. Weijland. CNV Publieke Zaak, de heer F. Doedens. SOCIAAL PLAN In het kader van de overdracht van de activiteiten van Rijn-Side, onderdeel van de Stichting Passade te Arnhem naar de Stichting Pactum jeugdzorg & educatie te Arnhem per........ De ondergetekenden,

Nadere informatie

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks Fusie convenant 1 van 7 INLEIDING Het fusie convenant bestaat uit: - het doorlopend

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN VANBOEIJEN. 1 april 2014 1 april 2015. 20-3-2014 Alleen geldig op printdatum

SOCIAAL PLAN VANBOEIJEN. 1 april 2014 1 april 2015. 20-3-2014 Alleen geldig op printdatum SOCIAAL PLAN VANBOEIJEN 1 april 2014 1 april 2015 Aldus overeengekomen: De werkgever:.. De werknemersorganisaties: ABVAKABO FNV:.... CNV Publieke Zaak: NU 91 Beroepsorganisatie van de verpleging Nieuwe

Nadere informatie

3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke Zaak gevestigd te s Gravenhage

3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke Zaak gevestigd te s Gravenhage 4.4. Het Sociaalplan De betrokken partijen. De ondergetekenden: 1. - Stichting Welzijn Meppel - Stichting Welzijn Westerveld 2. enerzijds en 3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de reorganisatie PostNL, branche Post en Pakketten.

Veelgestelde vragen over de reorganisatie PostNL, branche Post en Pakketten. Veelgestelde vragen over de reorganisatie PostNL, branche Post en Pakketten. Inhoud Voor wie geldt het sociaal plan PostNL 2013-2015?... 2 Ik krijg een aanbod voor nachtdiensten. Mag ik dit aanbod weigeren?...

Nadere informatie

Sociaal Plan reorganisaties. Stichting Marente

Sociaal Plan reorganisaties. Stichting Marente Sociaal Plan reorganisaties Stichting Marente Onderhandelingsakkoord 1 februari 2016 Inhoudsopgave Voorwoord De ondergetekenden Doel 3 4 5 Artikel 1 Begripsbepalingen 5 Artikel 2 Werkingssfeer 7 Artikel

Nadere informatie

Sociaal Plan Stichting SWZ

Sociaal Plan Stichting SWZ Sociaal Plan Stichting SWZ 1 juni 2014 30 juni 2015 overeengekomen op 8 april 2014 P a g i n a 1 32 Inhoudsopgave Inleiding 4 Artikel 1 Begripsbepalingen. 6 Artikel 2 Werkingssfeer, werkingsduur en periodiek

Nadere informatie

In de Stichting blijft minimaal tot 1 januari 2007 ruimte voor 0,86 fte in de functiegroep Informatiespecialist.

In de Stichting blijft minimaal tot 1 januari 2007 ruimte voor 0,86 fte in de functiegroep Informatiespecialist. VI. Sociaal Plan VI.0 Pre-ambule Voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn per 1 oktober 2005 16,7 FTE s in dienst (bijlage 3). Voor een doorstart vanaf januari 2006, met een te realiseren omzet van

Nadere informatie

44813029 Thuiszorg Rotterdam / Reorganisatie Concept d.d. 2 mei 2013 Versie 2

44813029 Thuiszorg Rotterdam / Reorganisatie Concept d.d. 2 mei 2013 Versie 2 44813029 Thuiszorg Rotterdam / Reorganisatie Concept d.d. 2 mei 2013 Versie 2 SOCIAAL PLAN TEN BEHOEVE VAN DE PERSONELE GEVOLGEN BINNEN STICHTING THUISZORG ROTTERDAM ALS GEVOLG VAN DE UITVOERING VAN HET

Nadere informatie

ONDERHANDELINGSRESULTAAT Sociaal Plan Thebe 2014/2015

ONDERHANDELINGSRESULTAAT Sociaal Plan Thebe 2014/2015 ONDERHANDELINGSRESULTAAT Sociaal Plan Thebe 2014/2015 Breda, d.d. 1 juli 2014 DE ONDERGETEKENDEN: Stichting Zorggroep West- en Midden-Brabant, gevestigd te Breda, verder te noemen Thebe, stelt het onderhavig

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut. 3. Medezeggenschap

1. Inleiding. 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut. 3. Medezeggenschap Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut 3. Medezeggenschap 4. Vakorganisaties en sociaal statuut 4.1 in welke gevallen moet er overleg met de vakorganisaties worden gevoerd?

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 1 januari 2013-1 januari 2015

SOCIAAL PLAN 1 januari 2013-1 januari 2015 SOCIAAL PLAN 1 januari 2013-1 januari 2015 Woonzorggroep Samen Jacob Ruysdaellaan 30 1741 KW Schagen 1 INLEIDING Woonzorggroep Samen hecht grote waarde aan goed werkgeverschap en streeft vanuit die gedachte

Nadere informatie

Sociaal Plan. Huishoudelijke Hulp Pantein - Vivent. Versie: 0.8 Datum: 1 juli 2014. Pagina 1 van 21

Sociaal Plan. Huishoudelijke Hulp Pantein - Vivent. Versie: 0.8 Datum: 1 juli 2014. Pagina 1 van 21 Sociaal Plan Huishoudelijke Hulp Pantein - Vivent Versie: 0.8 Datum: 1 juli 2014 Pagina 1 van 21 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 6 2 Uitgangspunten... 7 2.1 Werkgelegenheid, goed werkgever- en werknemerschap...

Nadere informatie

Sociaal Plan 2016. Voor akkoord getekend door: Werkgever: Stichting Zorggroep Florence. Datum: Raad van bestuur Florence. en Werknemersorganisaties:

Sociaal Plan 2016. Voor akkoord getekend door: Werkgever: Stichting Zorggroep Florence. Datum: Raad van bestuur Florence. en Werknemersorganisaties: Sociaal Plan 2016 Sociaal Plan 2016 Voor akkoord getekend door: Werkgever: Stichting Zorggroep Florence Datum: Naam: Ben van Gent Raad van bestuur Florence Handtekening: en Werknemersorganisaties: - CNV

Nadere informatie

C O N C E P T. Sociaal Plan Sherpa

C O N C E P T. Sociaal Plan Sherpa C O N C E P T Sociaal Plan Sherpa 2014 2015 Onderhandelingsakkoord (AbvaKabo FNV, CNV Publieke Zaak Zorg en NU 91) / resultaat van de onderhandelingen (FBZ) d.d. 20 november 2014 1 Ondergetekenden Stichting

Nadere informatie

Sociaal Plan Stichting CED-Groep

Sociaal Plan Stichting CED-Groep Sociaal Plan Stichting CED-Groep Datum: 24 april 2015 Kenmerk: U/D15 0037 Status en/of versie Concept versie DE PARTIJEN: De stichting Stichting CED-Groep, gevestigd en kantoorhoudende te (3068 PC) Rotterdam

Nadere informatie

Concept. Sociaal Plan 2014

Concept. Sociaal Plan 2014 Concept Sociaal Plan 2014 1 Inhoudsopgave Inleiding pag. 3 Artikel 1 Uitgangspunten pag. 3 Artikel 2 Begripsbepalingen pag. 5 Artikel 3 Werkwijze bij reorganisaties pag. 7 Artikel 4 (Her)plaatsingsbeleid

Nadere informatie

CONCEPT ONDERHANDELAARSRESULTAAT. SOCIAAL PLAN WEENER GROEP S-HERTOGENBOSCH, behorend bij het Ondernemingsplan 2008-2012

CONCEPT ONDERHANDELAARSRESULTAAT. SOCIAAL PLAN WEENER GROEP S-HERTOGENBOSCH, behorend bij het Ondernemingsplan 2008-2012 CONCEPT ONDERHANDELAARSRESULTAAT SOCIAAL PLAN WEENER GROEP S-HERTOGENBOSCH, behorend bij het Ondernemingsplan 2008-2012 MISSIE ONDERNEMINGSPLAN Weener Groep is de gemeentelijke uitvoeringsorganisatie die

Nadere informatie

Concept -3- Doorlopend sociaal Plan Organisatieontwikkeling RIBW Midden-Brabant

Concept -3- Doorlopend sociaal Plan Organisatieontwikkeling RIBW Midden-Brabant Concept -3- Doorlopend sociaal Plan Organisatieontwikkeling RIBW Midden-Brabant INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Preambule 1 2. Doel 2 3. Werkingsfeer 2 4. Uitgangspunten 2 5. Looptijd 2 6. Hardheidsclausule 2

Nadere informatie

Principe akkoord. Landelijk Sociaal Kader Bureaus Jeugdzorg

Principe akkoord. Landelijk Sociaal Kader Bureaus Jeugdzorg Principe akkoord Landelijk Sociaal Kader Bureaus Jeugdzorg Juli 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen.pagina 2 Hoofdstuk 2 Plaatsingsprocedure.. pagina 8 Hoofdstuk 3 (Her)plaatsing overige

Nadere informatie

CONCEPT. Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe

CONCEPT. Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe CONCEPT Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe Ondergetekenden Partijen de werkgever tot 1 januari 2007: - Stichting Icare, gevestigd te Meppel de werkgevers vanaf 1 januari

Nadere informatie

ANWB B.V., gevestigd te Den Haag, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer O. Bouman enerzijds, hierna te noemen ANWB,

ANWB B.V., gevestigd te Den Haag, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer O. Bouman enerzijds, hierna te noemen ANWB, 1 Principeakkoord Sociaal Plan ANWB 2016-2017 De ondergetekenden: ANWB B.V., gevestigd te Den Haag, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer O. Bouman enerzijds, hierna te noemen ANWB, en FNV,

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Preambule 1 2. Doel 2 3. Uitgangspunten 2 4. Hardheidsclausule 2 5. Begripsbepalingen 3 6. Regels bij organisatieverandering/organisatieverandering

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN DOORLOPEND SOCIAAL PLAN STICHTING ZORGSAAM ZEEUWS VLAANDEREN 2006-2010 Pagina 1 van 20 Inhoudsopgave DOORLOPEND SOCIAAL PLAN...1 STICHTING ZORGSAAM ZEEUWS VLAANDEREN...1 2006-2010... 1 Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan Organisatieontwikkeling. 1 april 2012

Doorlopend Sociaal Plan Organisatieontwikkeling. 1 april 2012 Doorlopend Sociaal Plan Organisatieontwikkeling 1 april 2012 INHOUDSOPGAVE 1 Preambule...3 2 Begripsbepalingen...4 3 Algemene bepalingen...6 4 Regels bij organisatieverandering...7 4.1 Organisatiestructuur

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan Organisatieontwikkeling

Doorlopend Sociaal Plan Organisatieontwikkeling Doorlopend Sociaal Plan Organisatieontwikkeling 1 april 2012 Eigenaar: MH/RJ/LB/AJ/AF/RJ Pagina 1 van 24 INHOUDSOPGAVE 1 Preambule...6 2 Begripsbepalingen...8 3 Algemene bepalingen...12 4 Regels bij organisatieverandering...15

Nadere informatie

Sociaal Plan Organisatieontwikkeling. 1 januari 2013

Sociaal Plan Organisatieontwikkeling. 1 januari 2013 Sociaal Plan Organisatieontwikkeling 1 januari 2013 Inhoud 1. Preambule...4 2. Begripsbepalingen...5 3. Algemene bepalingen...8 3.1 Werkingsduur...8 3.2 Tussentijdse wijziging/onvoorziene omstandigheden...8

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan Stichting Dimence Groep. Datum:13 februari 2013 Versie: onderhandelaarsakkoord Auteur:D. Schiele, Manager HRM

Doorlopend Sociaal Plan Stichting Dimence Groep. Datum:13 februari 2013 Versie: onderhandelaarsakkoord Auteur:D. Schiele, Manager HRM Doorlopend Sociaal Plan Stichting Dimence Groep Datum:13 februari 2013 Versie: onderhandelaarsakkoord Auteur:D. Schiele, Manager HRM Inhoudsopgave Inhoud Pagina nummer Preambule 4 1 Doel 6 2 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Sociaal Plan. Stichting Brentano Amstelveen

Sociaal Plan. Stichting Brentano Amstelveen Sociaal Plan Stichting Brentano Amstelveen 1 januari 2014 1 januari 2015 Overeenkomst Partijen bij deze overeenkomst komen het navolgende Sociaal Plan overeen. De werkgever Handtekening Brentano Mw. I.

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. voor de reorganisatie van afdeling Basisberaad van Zorgbelang Zuid-Holland Mei 2012

SOCIAAL PLAN. voor de reorganisatie van afdeling Basisberaad van Zorgbelang Zuid-Holland Mei 2012 SOCIAAL PLAN voor de reorganisatie van afdeling Basisberaad van Zorgbelang Zuid-Holland Mei 2012 Inhoud Preambule 3 Inleiding 3 Artikel 1: begripsbepalingen 3 Artikel 2: werkingssfeer en geldigheidsduur

Nadere informatie

Sociaal plan. ten behoeve van organisatieveranderingen binnen Ipse de Bruggen. Datum : 16 mei 2014 : principe akkoord

Sociaal plan. ten behoeve van organisatieveranderingen binnen Ipse de Bruggen. Datum : 16 mei 2014 : principe akkoord Sociaal plan ten behoeve van organisatieveranderingen binnen Ipse de Bruggen Datum : 16 mei 2014 Status : principe akkoord De ondergetekenden werkgever: Jan van Hoek, Voorzitter Raad van Bestuur stichting

Nadere informatie

Medewerkersbijeenkomst Turien & Co. Alkmaar. Carla Kiburg (FNV Finance) / Joop Hofland (De Unie) 31 maart 2016

Medewerkersbijeenkomst Turien & Co. Alkmaar. Carla Kiburg (FNV Finance) / Joop Hofland (De Unie) 31 maart 2016 Medewerkersbijeenkomst Turien & Co. Alkmaar Carla Kiburg (FNV Finance) / Joop Hofland (De Unie) 31 maart 2016 Overleg over Sociaal Plan 22 februari medewerkersbijeenkomst Gesprekken met Turien en samen

Nadere informatie

Sociaal Plan Stichting Isala klinieken Van werk naar werk

Sociaal Plan Stichting Isala klinieken Van werk naar werk Sociaal Plan Stichting Isala klinieken 2008 Van werk naar werk I Verklaring: Ondergetekenden: 1. De Stichting Isala klinieken, gevestigd te Zwolle, hierna te noemen de werkgever en 2. Vakbonden Zowel gezamenlijk

Nadere informatie

Sociaal Plan 2015-2016 Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren

Sociaal Plan 2015-2016 Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren Sociaal Plan 2015-2016 Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren November 2015 1 Inhoudsopgave Preambule Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel

Nadere informatie

1.5 Er is afgesproken om dit addendum van toepassing te laten zijn van 1 juli 2012 tot en met 31 december 2013.

1.5 Er is afgesproken om dit addendum van toepassing te laten zijn van 1 juli 2012 tot en met 31 december 2013. ADDENDUM behorend bij Sociaal Plan Parnassia Bavo Groep Betreft : versie Sociaal Plan januari 2011 1. Toepassing van dit addendum 1.1 Vanuit de wijze waarop het doorlopend Sociaal Plan van de Parnassia

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING. Stichting Zorggroep Groningen

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING. Stichting Zorggroep Groningen DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING Stichting Zorggroep Groningen 2e concept januari 2011 Doorlopend sociaal plan Pagina 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1. Preambule 3 2. Begripsbepalingen

Nadere informatie

Sociaal Plan. Sociaal Plan 2016. Titel document Eigenaar Datum

Sociaal Plan. Sociaal Plan 2016. Titel document Eigenaar Datum Sociaal Plan Sociaal Plan 2016 15 december 2015 Inhoudsopgave Pagina 1. Doel 5 2. Werkingssfeer 5 3. Mobiliteit 7 4. Bepaling boventalligheid, bedrijfsvestiging en peildatum 8 5. Procedure van plaatsing,

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN overname Tinkelbel door SKON 10 december 2008. De ondergetekenden,

SOCIAAL PLAN overname Tinkelbel door SKON 10 december 2008. De ondergetekenden, SOCIAAL PLAN overname Tinkelbel door SKON 10 december 2008 De ondergetekenden, 1. Tinkelbel vof(waaronder Tinkelbel, Parasol en Sonnenbel) gevestigd te Den Haag 2. Skon kinderopvang (skon) gevestigd te

Nadere informatie

Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties

Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Pre-ambule In de cao provincies 2012-2015 zijn uit oogpunt van goed werkgeverschap afspraken gemaakt over een sectorale regeling Van Werk Naar

Nadere informatie

Sociaal Plan Stichting Kunstencentrum Jerusalem

Sociaal Plan Stichting Kunstencentrum Jerusalem Sociaal Plan Stichting Kunstencentrum Jerusalem 1 september 2017 1 september 2019 Colofon Stichting Kunstencentrum Jerusalem Heuvelstraat 4 5801 CS VENRAY telefoon 0478 585320 e-mail info@kunstencentrumjerusalem.nl

Nadere informatie

Sociaal plan. Leger des Heils W&G en Leger des Heils J&R. Definitief concept Versie 20160503

Sociaal plan. Leger des Heils W&G en Leger des Heils J&R. Definitief concept Versie 20160503 Sociaal plan Leger des Heils W&G en Leger des Heils J&R Definitief concept Versie 20160503 Inhoudsopgave: 1. Hoofdlijnen van het sociaal plan 1.1. Gedeelde verantwoordelijkheid 1.2. Fasen van het sociaal

Nadere informatie

Sociaal Plan. Zorggroep Rijnmond. Sociaal Plan Zorggroep Rijnmond 31 januari 2012

Sociaal Plan. Zorggroep Rijnmond. Sociaal Plan Zorggroep Rijnmond 31 januari 2012 Sociaal Plan Zorggroep Rijnmond 2012 Status: vastgesteld Datum: Verklaring Het Sociaal Plan is het resultaat van onderhandelingen tussen de hieronder genoemde werkgever en organisaties van werknemers.

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan Pieter van Foreest

Doorlopend Sociaal Plan Pieter van Foreest Doorlopend Sociaal Plan Pieter van Foreest Versie 6.0 (12-10-2015) 1 Inleiding Dit doorlopend sociaal plan (verder te noemen sociaal plan) is van toepassing op werknemers van Zorginstellingen Pieter van

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 1 september 2013 tot en met 31 december 2015

SOCIAAL PLAN 1 september 2013 tot en met 31 december 2015 SOCIAAL PLAN september 0 tot en met december 05 Inhoudsopgave Inleiding... 6 Artikel Doelstelling Sociaal Plan... 6 Artikel Algemene bepalingen... 6 Artikel Werkingssfeer... 7 Artikel 4 Begripsbepalingen...

Nadere informatie

Sociaal Plan Amarant Groep 1 juni 2014 t/m 30 juni 2015

Sociaal Plan Amarant Groep 1 juni 2014 t/m 30 juni 2015 Sociaal Plan Amarant Groep 1 juni 2014 t/m 30 juni 2015 versie 22 mei 2014 Voorwoord Inleiding De hervorming van de AWBZ en een gelijktijdige overheveling van verantwoordelijkheden naar gemeenten (Jeugdwet

Nadere informatie

Sociaal plan 2012-2016. Stichting Regionale Instelling voor Beschermd Wonen (RIBW) Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden. Haarlem, december 2011

Sociaal plan 2012-2016. Stichting Regionale Instelling voor Beschermd Wonen (RIBW) Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden. Haarlem, december 2011 Sociaal plan 2012-2016 Stichting Regionale Instelling voor Beschermd Wonen (RIBW) Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden Haarlem, december 2011 Sociaal plan 2012-2016/concept akkoord/dec 2011 Inhoud

Nadere informatie

PRO SENECTUTE SOCIAAL PLAN 2010-2013

PRO SENECTUTE SOCIAAL PLAN 2010-2013 PRO SENECTUTE SOCIAAL PLAN 2010-2013 1 februari 2010 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. Doel en uitgangspunten... 3 1.1 Doel... 3 1.2. Uitgangspunten... 3 2. Werkingssfeer, geldigheidsduur, hardheidsclausule

Nadere informatie

Onderhandelaarsakkoord. Sociaal Plan Kwadrantgroep 1 januari 2014 1 januari 2015 31-01-2014

Onderhandelaarsakkoord. Sociaal Plan Kwadrantgroep 1 januari 2014 1 januari 2015 31-01-2014 Onderhandelaarsakkoord Sociaal Plan Kwadrantgroep 1 januari 2014 1 januari 2015 31-01-2014 Drachten, januari 2014 INHOUDSOPGAVE BLZ Overeenkomst 1 Voorwoord 2 1 Begripsbepalingen 3 2 Algemene bepalingen

Nadere informatie

Sociaal Plan Hersenen/Psychiatrie

Sociaal Plan Hersenen/Psychiatrie Sociaal Plan Hersenen/Psychiatrie De Raad van Bestuur van het UMC Utrecht en de werknemersorganisaties, Overwegende: - dat de Raad van Bestuur wordt geconfronteerd met budgettaire bezuinigingen door landelijke

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN ONDERHANDELAKKOORD

SOCIAAL PLAN ONDERHANDELAKKOORD SOCIAAL PLAN ONDERHANDELAKKOORD VIVIUM ZORGGROEP RIBW GOOI & VECHTSTREEK D.D. 1 Versie 0.7 Voorwoord Het Sociaal Plan is bedoeld om de nadelige gevolgen van organisatiewijzigingen voor werknemers, in termen

Nadere informatie

december 2003 Sociaal Plan De Kijvelanden, Instelling voor forensische psychiatrie.

december 2003 Sociaal Plan De Kijvelanden, Instelling voor forensische psychiatrie. december 2003 Sociaal Plan De Kijvelanden, Instelling voor forensische psychiatrie. Verklaring Aldus overeengekomen te Poortugaal, gemeente Albrandswaard, op 10 december 2003 de werkgever de organisatie

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN STEDELIJK JONGERENWERK UTRECHT (onderhandelaarakkoord)

SOCIAAL PLAN STEDELIJK JONGERENWERK UTRECHT (onderhandelaarakkoord) SOCIAAL PLAN STEDELIJK JONGERENWERK UTRECHT (onderhandelaarakkoord) De ondergetekenden, 1. Portes, gevestigd te Utrecht; 2. Cumulus, gevestigd te Utrecht; 3. Doenja, gevestigd te Utrecht; 4. Stichting

Nadere informatie

Sociaal Plan. Albert Schweitzer ziekenhuis

Sociaal Plan. Albert Schweitzer ziekenhuis Albert üeliweitser ziekenhuis Sociaal Plan Albert Schweitzer ziekenhuis 5 december 2014 Definitieve versie Verklaring Het Albert Schweitzer ziekenhuis en de vakorganisaties zijn navolgend Sociaal Plan

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN ZGT. Looptijd van 1 april 2014 tot 1 januari 2016

SOCIAAL PLAN ZGT. Looptijd van 1 april 2014 tot 1 januari 2016 SOCIAAL PLAN ZGT Looptijd van 1 april 2014 tot 1 januari 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Inleiding 2 2. Begripsbepalingen 3 3. Looptijd en werkingssfeer 6 4. Algemene afspraken/uitgangspunten 7 5. Boventalligheid

Nadere informatie

Werkgever; de rechtspersoonlijkheid bezittende privaatrechtelijke organisatie als bedoeld in artikel 1.3 van de CAO WMD

Werkgever; de rechtspersoonlijkheid bezittende privaatrechtelijke organisatie als bedoeld in artikel 1.3 van de CAO WMD Concept Sociaal plan onderhandelaarakkoord De ondergetekenden, Mozaiek welzijnsdiensten, gevestigd te Tiel enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer, CNV Publieke Zaak, gevestigd

Nadere informatie

Sociaal Plan Rivas Zorggroep 1 december 2015 1 februari 2017

Sociaal Plan Rivas Zorggroep 1 december 2015 1 februari 2017 Sociaal Plan Rivas Zorggroep 1 december 2015 1 februari 2017 Status: definitief (principe-akkoord) Datum: 26 januari 2016 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 4 1. Begripsbepalingen... 5 2. Werkingssfeer en werkingsduur...

Nadere informatie

S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V.

S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V. S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V. Amsterdam, februari 2015 1 Sociaal Afspraken de Persgroep Nederland --------------------------------------------------------

Nadere informatie

Sociaal Statuut (CAO )

Sociaal Statuut (CAO ) Sociaal Statuut (CAO 2011-2012) Uitgangspunten sociaal statuut TOEPASSING SOCIAAL STATUUT Door externe en interne ontwikkelingen verandert de werkgelegenheid voortdurend van aard en omvang. Het Sociaal

Nadere informatie

Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden?

Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden? Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden? Op 18 februari 2014 is de Wet Werk en Zekerheid aangenomen. Op internet zijn veel plukjes informatie te vinden. Hieronder volgt een overzicht van

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN

SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Centrum voor Muziek en Dans ; overwegende dat besloten is tot opheffing

Nadere informatie

H o o f d k a n t o o r

H o o f d k a n t o o r H o o f d k a n t o o r Tweede Akkoord afwijkingen Sociaal Plan Maatvoering voor Maatwerk Partijen: - te Utrecht En - AbvaKabo FNV te Zoetermeer - CNV Publieke Zaak te Den Haag - De Unie te Culemborg -

Nadere informatie

Regeling Sociaal Plan 2010 / 1 van 10

Regeling Sociaal Plan 2010 / 1 van 10 (aangepast Artikel) Reorganisatie en/of fusie; Regeling Sociaal Plan Artikel 49 1 De werkgever vraagt over een voornemen tot reorganisatie, en/of fusie dan wel afsplitsing aan de OR tijdig tevoren advies,

Nadere informatie

Sociaal Plan Diakonessenhuis Utrecht/Zeist/Doorn 2013-2016. Van werk naar werk

Sociaal Plan Diakonessenhuis Utrecht/Zeist/Doorn 2013-2016. Van werk naar werk Sociaal Plan Diakonessenhuis Utrecht/Zeist/Doorn 2013-2016 Van werk naar werk Status: versie 14 februari 2014 (V3) Sociaal Plan, V3, versie 14 februari 2014 1 Inhoud INLEIDING... 4 1. ALGEMENE BEPALINGEN...

Nadere informatie

Cao Openbare Bibliotheken Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017

Cao Openbare Bibliotheken Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017 Centraal Overleg Arbeidsvoorwaarden Openbare Bibliotheken Cao Openbare Bibliotheken 2015-2019 - Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017 Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 4 (Aard van de arbeidsovereenkomst)

Nadere informatie

ADDENDUM behorend bij Sociaal Plan Parnassia Groep

ADDENDUM behorend bij Sociaal Plan Parnassia Groep ADDENDUM 2016-2017 behorend bij Sociaal Plan 2016-2020 Parnassia Groep Parnassia Groep en de werknemersorganisaties hebben geconstateerd dat er verdergaande (bezuinigings)maatregelen worden verwacht, welke

Nadere informatie

Slotervaartziekenhuis. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan 2012 2017

Slotervaartziekenhuis. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan 2012 2017 Slotervaartziekenhuis Addendum Doorlopend Sociaal Plan 2012 2017 Amsterdam, 20 mei 2014. 1 Verklaring Aldus overeengekomen te Amsterdam op 20 mei 2014 tussen: De Werkgever: Stichting Slotervaartziekenhuis,

Nadere informatie