VERPLAATSINGSBELEID Integraal Personeels Beleid mei 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERPLAATSINGSBELEID Integraal Personeels Beleid mei 2011"

Transcriptie

1 VERPLAATSINGSBELEID Integraal Personeels Beleid mei 2011

2 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Paragraaf Pagina Vaststelling verplaatsingsbeleid 3 1 Voorwoord 4 2 Doelstelling en categorieën verplaatsingsbeleid Inleiding Begripsomschrijving Doelstelling verplaatsingsbeleid Randvoorwaarden Samenhang met andere beleidsterreinen 6 3 Vormen van verplaatsing Vrijwillige verplaatsing Onvrijwillige verplaatsing Categorieën verplaatsing 9 4 Verplaatsingsbevorderende instrumenten Inleiding Bij vrijwillige verplaatsing Bij mogelijk maken onvrijwillige verplaatsing Bij onvrijwillige verplaatsing Overige verplaatsingsbevorderende instrumenten 12 5 De organisatie van het verplaatsingbeleid Procedure verplaatsing bij vacature Procedure bij ontstaan van formatietekort Procedure bij onvrijwillige verplaatsing De plaatsingscommissie 15 6 Lijst met gebruikte afkortingen 16 7 Bijlagen 17 Bijlage 1 Artikel 10 lid 6 CAO PO 17 Bijlage 2 Bijlage IE CAO PO benoemings- en aanstellingsvolgorde 18 Bijlage 3 Overdrachtsformulier bij verplaatsing 19 Bijlage 4 Verplaatsingswensen personeel Verplaatsingsbeleid S.K.O. Mergelland Pagina 2

3 VASTSTELLING VERPLAATSINGSBELEID VAN DE STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS MERGELLAND Het bevoegd gezag van de Stichting Katholiek Onderwijs Mergelland; Gelezen het resultaat van het gevoerde overleg met de GMR, gelet op de artikelen 9.4, 9.5, 6.1 lid 3 en 4 van de CAO primair onderwijs en de Wet BIO. Besluit Vast te stellen de navolgende verplaatsingsbeleid voor het onderwijspersoneel van de Stichting Katholiek Onderwijs Mergelland. Slotbepalingen Dit reglement treedt in werking met ingang van de dag van afkondiging. In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist het bevoegd gezag.. Gedurende de strategisch beleidsplanperiode zal het verplaatsingsbeleid ingevoerd worden. Elk schooljaar gedurende deze planperiode zal het verplaatsingsbeleid geëvalueerd worden. Op basis van deze evaluaties kunnen aanpassingen in het beleid voorgesteld worden, waarna dit beleid aan het eind van de strategische periode definitief wordt vastgesteld. Aldus vastgesteld door het bevoegd gezag: Directeurenoverleg Positief advies GMR Instemming personeel (art. 23) Algemeen Bestuur Vastgesteld Verplaatsingsbeleid S.K.O. Mergelland Pagina 3

4 HOOFDSTUK 1. VOORWOORD Op verzoek van vele groepsleerkrachten en GMR-leden staat een nieuw te ontwikkelen mobiliteitsbeleid voor schooljaar op de agenda van S.K.O. Mergelland. Een van de doelen van het strategisch beleidsplan is om de komende 4 schooljaren goed IPB beleid te ontwikkelen en daar is het mobiliteitsbeleid een onderdeel van. In de CAO-PO is mobiliteit opgenomen in artikel De S.K.O. Mergelland neemt dit artikel als uitgangspunt voor het verplaatsingsbeleid. In dit artikel wordt gesproken over verplaatsing in plaats van dat er wordt gesproken over mobiliteit. In dit verplaatsingsbeleidsplan zullen wij het bovengenoemde artikel nader uitwerken. Om verwarring te voorkomen zullen wij in dit beleid de termen verplaatsing en verplaatsingsbeleid gebruiken. We kunnen dromen over een zeer ideaal verplaatsingsbeleid waarin personeelsleden alle kansen geboden krijgen in hun loopbaan. Een aantal reële feiten maken het niet altijd mogelijk om de gewenste kansen te kunnen creëren. Het leerlingenaantal van de S.K.O. mergelland daalde afgelopen jaren met 4 à 5% per jaar, deze daling zal zich de komende jaren voortzetten. Dit heeft consequenties voor de personele bezetting. Jaarlijks ontstaat hierdoor overschot van personeel waardoor verplaatsing niet altijd als stimuleringsmiddel ingezet kan worden. Verplaatsing is in het onderwijs een begrip dat vaak weinig enthousiasme teweegbrengt. Medewerkers associëren de term vaak met min of meer verplichte verplaatsing, met onzekerheid en ongemak. Niets is echter minder waar: verplaatsing geeft uitdaging en kansen en geeft aan dat een organisatie flexibel is. Verplaatsing kan bijdragen aan meer variatie in het werk van medewerkers en helpt een schoolorganisatie in het succesvol functioneren. Over de toepassing van het huidige verplaatsingsbeleid zijn personeelsleden wisselend tevreden. Afgelopen jaren zijn we door de terugloop van het leerlingenaantal ook geconfronteerd met gedwongen verplaatsing. Hierdoor dreigt verplaatsing meer als bedreiging gezien te worden dan als kans. Dat is zonde! Om dit verplaatsingsbeleid te ontwikkelen hebben we ons de volgende vragen gesteld: Wat is het doel van het nieuwe verplaatsingsbeleid? Hoe kunnen we ondanks de feitelijke daling van het leerlingenaantal en daarmee gepaard gaande personele krimp verplaatsing positief en vooral haalbaar benaderen? Hoe kunnen we personeel stimuleren om te mobiliseren en kansen bieden in hun persoonlijke ontwikkeling? Het proces van totstandkoming van dit verplaatsingsbeleid werd dan ook gekenmerkt door brede raadpleging en betrokkenheid van alle geledingen: groepsleerkrachten; directeuren; algemeen directeur; klankbordgroep personeel GMR en de portefeuillehouder personeel van het algemeen bestuur. In de bijlage 4 verplaatsingswensen personeel staan de resultaten en acties beschreven van de vragenlijst m.b.t. verplaatsing, een onderdeel van het jaarlijks wensenformulier voor onderwijspersoneel. Met het formuleren van verplaatsingsbeleid wil de Stichting S.K.O. Mergelland een impuls geven aan enerzijds de ontwikkelingen in de scholen (visie van de school realiseren) en anderzijds de persoonlijke ontwikkeling van personeelsleden, uitgaande van de juiste man / vrouw op de juiste plaats. Eenmaal benoemd in een vacature in een school betekent niet dat die werkzaamheden in die school ook de rest van zijn/haar werkzaam leven vast blijven. Van personeelsleden mag verwacht worden, onder andere vanuit de Wet op de beroepen in het onderwijs en de CAO PO, dat zij zich blijven ontwikkelen en breed inzetbaar zijn. Als personeelslid heb je baat bij het actief gericht zijn op je eigen loopbaanontwikkeling. Een proactieve houding hierin, regisseur zijn over je eigen loopbaan, voorkomt dat je mogelijkheden tot groei en ontwikkeling beperkt worden. Binnen de CAO-PO is verplaatsing opgenomen in artikel 10 lid 6. Dit artikel richt zich op verplaatsing, zowel op vrijwillige als op onvrijwillige basis. In dit verplaatsingsbeleidsplan is dit artikel niet als zodanig opgenomen. Wel hebben wij de punten a t/m e van artikel 10.6 lid 2 nader uitgewerkt. Dit hebben wij gedaan in hoofdstuk 5. De oorspronkelijke tekst van artikel 10.6 zullen wij als bijlage 1 toevoegen. Het bekwaamheidsdossier is de spil van ons IPB beleid om de ontwikkeling van de (school) organisatie én de persoonlijke ontwikkeling te stimuleren. Het verplaatsingsbeleid sluit hierbij aan. Alleen met flexibilisering van de inzet van personeelsleden zal dit gerealiseerd kunnen worden. Wij hopen dat dit verplaatsingsbeleid ertoe zal bijdragen dat zowel het individuele personeelslid alsook de organisatie verplaatsing als een kans beschouwen in het kader van de professionele ontwikkeling. Projectleider IPB Marie-José Duijsings Februari 2011 Verplaatsingsbeleid S.K.O. Mergelland Pagina 4

5 HOOFDSTUK 2. DOELSTELLING EN CATEGORIEËN VERPLAATSING 2.1 Inleiding Dit verplaatsingsbeleid is gericht op het bevorderen van verplaatsing van personeelsleden. Hierbij is het van belang een uitwerking te maken van de verschillende verplaatsingsbevorderende instrumenten, die binnen de S.K.O. Mergelland worden gehanteerd. In dit verplaatsingsbeleidsplan zijn de mogelijkheden en/of verplichtingen opgenomen, die het voor de personeelsleden mogelijk maken om vrijwillig (of onvrijwillig) van werkplek te veranderen. Dit betekent dat zowel werkgever als werknemer actief meewerken aan het optimaal inzetten van instrumenten voor personeelsbeleid. Binnen de S.K.O. Mergelland staat het verplaatsingsbeleid in dienst van de organisatie, de kwaliteit van het personeel en de persoonlijke ontwikkeling van het personeel. De aanleiding om van verplaatsing gebruik te maken kan verschillen. De ene keer kan het accent liggen op het bieden van loopbaankansen aan onderwijspersoneel, vanuit het oogpunt van goed personeelsbeleid. Dan is er sprake van vrijwillige verplaatsing. Een volgende keer kan het accent liggen op het oplossen van formatietekorten en dan kan er sprake zijn van onvrijwillige verplaatsing. 2.2 Begripsomschrijving Wat verstaan we onder verplaatsing? In de Nederlandse taal wordt onder verplaatsing verstaan: het (zich) verplaatsen. Binnen de S.K.O. Mergelland willen wij tevens verstaan onder verplaatsing: het vermogen van medewerkers om zich mentaal, functioneel en geografisch te willen verplaatsen ten behoeve van zichzelf en/of de organisatie. Goed ontwikkelde verplaatsingsbeleid leidt tot vergroting van de beschikbaarheid, kwaliteit, inzetbaarheid en tevredenheid van personeelsleden. 2.3 Doelstelling verplaatsingsbeleid Het doel van het verplaatsingsbeleid is: ervoor te zorgen dat de kwaliteit van het geboden onderwijs optimaal blijft in een omgeving die aan verandering onderhevig is: Kwaliteitsscholen in een vertrouwde omgeving maximale ontwikkelingskansen voor personeel streven naar evenwichtige samenstelling van de teams (inzetbaarheid, competenties, man/vrouw, leeftijd, persoonskenmerken, etc.) ervoor zorgen dat medewerkers tevreden zijn en plezier in hun werk hebben en houden; In dit verplaatsingsbeleidsplan ligt de nadruk op vrijwillige verplaatsing op initiatief van de werknemer of werkgever. Om die reden zijn er verplaatsingsbevorderende instrumenten ontwikkeld. Deze worden in hoofdstuk 4 nader uitgewerkt. Uiteraard kunnen wij onvrijwillige verplaatsing niet uitsluiten. Indien hiervan sprake is handelen we conform het protocol zoals beschreven in de CAO PO artikel Dit verplaatsingsbeleidsplan is geschreven voor alle personeelsleden van de S.K.O. Mergelland, te weten: directeuren, groepsleerkrachten, onderwijs ondersteunend personeel en de vervangers van de A en B lijst. 2.4 Randvoorwaarden Om verplaatsingsbeleid vorm te geven moet met de volgende randvoorwaarden rekening worden Gehouden: inzicht in benodigd personeel over een bepaalde periode via het meerjaren formatiebeleidsplan; inzicht in de kwantiteit en kwaliteit van het huidige personeel (o.a. het bekwaamheidsdossier); inzicht in wensen en inzetbaarheid van huidig personeel; inzicht in soorten verplaatsingen; inzicht in rechtpositionele regelgeving; inzicht in beschikbare verplaatsingsinstrumenten; inzicht in organisatorische en financiële mogelijkheden; verplaatsing moet door alle personeelsleden als iets vanzelfsprekends worden ervaren. Verplaatsingsbeleid S.K.O. Mergelland Pagina 5

6 2.5 Samenhang met andere beleidsterreinen In dit verplaatsingsbeleidsplan is de manier waarop de S.K.O. Mergelland personeel verplaatst nader uitgewerkt. Toch maakt het verplaatsingsbeleid ook deel uit van het integraal personeels beleid. Om die reden zijn er ook andere beleidsterreinen van belang: beleid met betrekking tot de gesprekkencyclus; afgesproken is dat verplaatsing een vast bespreekpunt is bij de gesprekken; leeftijdsbewust personeelsbeleid; ziekteverzuimbeleid (en preventief ziekteverzuimbeleid); beleid in het kader van de RI&E s; beleid ten aanzien van het nascholingsbeleid; beleid ten aanzien van werving en selectie (sollicitatiecode); bestuursformatiebeleid beleid ten aanzien van de functiemix Verplaatsingsbeleid S.K.O. Mergelland Pagina 6

7 HOOFDSTUK 3. VORMEN VAN VERPLAATSING In de CAO-PO is verplaatsing opgenomen in artikel De S.K.O. Mergelland neemt dit artikel als uitgangspunt voor het verplaatsingsbeleid. In dit artikel wordt gesproken over verplaatsing in plaats van dat er wordt gesproken over verplaatsing. In dit verplaatsingsbeleidsplan zullen wij het bovengenoemde artikel nader uitwerken. Om verwarring te voorkomen zullen wij in dit hoofdstuk de termen verplaatsing en verplaatsingbeleid gebruiken. Het verplaatsingsbeleid kent twee vormen, namelijk: de vrijwillige en de onvrijwillige verplaatsing. De verplaatsing kan betrekking hebben op de volledige betrekkingsomvang of een gedeelte daarvan. In de onderstaande uitwerking gaat het steeds om een verplaatsing in dezelfde functie. Jaarlijks, in november, vullen alle personeelsleden het wensenformulier in waar o.a. wensen m.b.t. verplaatsing kenbaar gemaakt kunnen worden. 3.1 Vrijwillige verplaatsing Van vrijwillige verplaatsing is sprake als dit plaatsvindt op verzoek van een personeelslid en met instemming van het bestuur. Een andere mogelijkheid is dat het verzoek plaatsvindt op verzoek van het bestuur en met instemming van het personeelslid. Op verzoek van het personeelslid Een personeelslid kan om verschillende redenen verplaatsing naar een andere school ambiëren. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de volgende redenen: een nieuwe uitdaging c.q. elders een frisse start maken; carrièreplanning en/of kennisverbreding; in geval van een (dreigend) conflict op de huidige school; in geval van medische en of psychische redenen; andere redenen, die het functioneren op de huidige school belemmeren. Het personeelslid kan zijn wens voor verplaatsing en de redenen daarvoor kenbaar maken in een gesprek van de gesprekkencyclus met de directeur of dit kenbaar maken in het wensenformulier dat jaarlijks door alle personeelsleden ingevuld wordt in november. Alle wensenformulieren worden verzameld op het bestuursbureau. Op basis van een analyse van de wensen van het personeel worden specifieke acties geformuleerd om verplaatsing positief te stimuleren. (zie bijlage 4) Op verzoek van het bestuur Het bestuur kan om verschillende redenen personeelsleden benaderen met het verzoek mee te werken aan verplaatsing naar een andere school. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de volgende redenen: naar aanleiding van een verzoek van een ander personeelslid tot vrijwillige verplaatsing, indien de verplaatsing van een ander personeelslid gewenst of noodzakelijk is; indien de school behoefte heeft aan een personeelslid met specifieke kwaliteiten, zoals bijvoorbeeld: ICT, IB of MT indien er sprake is van een onevenwichtige samenstelling van het team (inzetbaarheid, competenties, man/vrouw, leeftijd, persoonskenmerken, etc.) indien er sprake is van redenen van medische aard, disfunctioneren en/of een (dreigend) conflict. 3.2 Onvrijwillige verplaatsing Als blijkt dat vrijwillige verplaatsing niet mogelijk is, dan kan het bestuur in een aantal situaties overgaan tot gedwongen verplaatsing. Dit kan voorkomen in de volgende situaties: a. bij een formatietekort op een bepaalde school b. in geval van een conflictsituatie c. in geval van functioneringsproblemen d. op advies van de bedrijfsarts e. in andere door de werkgever m.n. genoemde zwaarwichtige omstandigheden Deze situaties zijn beschreven in artikel 10 lid 6 van de CAO-PO. Deze is als bijlage 1 toegevoegd. Met een actief verplaatsingsbeleid alsmede het natuurlijk verloop worden gedwongen verplaatsingen zoveel mogelijk voorkomen. Verplaatsingsbeleid S.K.O. Mergelland Pagina 7

8 Ad a. bij een formatietekort op een bepaalde school Bij een formatietekort op een of meerdere scholen is het uitgangspunt dat gehele of gedeeltelijke verplaatsing van personeel zal plaatsvinden naar een andere school waar voldoende formatieruimte beschikbaar is. In hoofdstuk 5.2 wordt de procedure bij formatietekort beschreven. Ad b. In geval van een conflictsituatie Als er sprake is van een conflictsituatie op een school kan er een onwerkbare situatie ontstaan. Is er bij dit conflict sprake van onverenigbaarheid van karakters, dan is het goed mogelijk dat een betrokken personeelslid wel goed kan functioneren op een anders school van de S.K.O. Mergelland. Verplaatsing kan dan een mogelijkheid zijn om de conflictsituatie te beëindigen. Om een dergelijke verplaatsing mogelijk te maken zal het soms onvermijdelijk zijn, dat een ander personeelslid door het bestuur wordt verzocht te verplaatsen om een wisseling mogelijk te maken. Voor dit personeelslid zijn dan stimulerende verplaatsingsmaatregelen beschikbaar. In eerste instantie zal een van de directeuren hiervoor personeelsleden benaderen, die zich hebben ingeschreven op de verplaatsingslijst via het wensenformulier personeel. In tweede instantie kunnen de overige personeelsleden hiervoor worden benaderd. Voorafgaande aan een gedwongen verplaatsing zal het bestuur alle mogelijkheden benutten om een dergelijke ingreep te voorkomen. De algemeen directeur en/of de projectleider personeel zullen tijdig bij het proces betrokken worden. Als het niet lukt om tot een oplossing te komen, dan zal het bestuur overgaan tot gedwongen verplaatsing. Dit mede met het oog op de instroomtoets van het Participatiefonds. Daarbij is het immers van belang dat het bestuur alles heeft geprobeerd om gedwongen ontslag te voorkomen. Ad c. In geval van functioneringsproblemen Het is mogelijk dat een niet goed functionerend personeelslid op een andere school met een andere cultuur en een ander onderwijsconcept wel goed kan functioneren. Met het oog op zorgvuldig personeelsbeleid zal het bestuur een dergelijk personeelslid die kans ook moeten bieden. Voorwaarde hierbij is echter wel dat andere middelen (zoals bijvoorbeeld: begeleiding, interne of externe coaching, aanvullende scholing, e.d.) niet tot het gewenste resultaat hebben geleid. Om een dergelijke verplaatsing mogelijk te maken zal het soms onvermijdelijk zijn, dat een ander personeelslid door het bestuur wordt verzocht zijn plaats te verruilen om een wisseling mogelijk te maken. Voor dit personeelslid zijn dan stimulerende verplaatsingsmaatregelen beschikbaar. In het kader van de instroomtoets van het Participatiefonds is het hierbij ook van belang dat het bestuur alles heeft geprobeerd om ontslag van een personeelslid te voorkomen. Ad d. Op advies van de bedrijfsarts Het kan voorkomen dat een personeelslid na een periode van ziekteverzuim niet meer kan terugkeren naar de eigen school. In dat geval kan de bedrijfsarts een tijdelijke of een structurele verplaatsing adviseren. Deze situatie kan zich voordoen als het betrokken personeelslid niet blijvend arbeidsongeschikt is, maar terugkeer naar de oude werkplek in verband met de medische (of psychische) klachten en/of het herstel niet gewenst is. Met het oog op de verantwoordelijkheid van het bestuur op het gebied van het terugdringen van het ziekteverzuim en de daarmee gemoeide financiële consequenties, kan inwilliging van het advies van de bedrijfsarts zeer gewenst zijn. Ook hierbij kan een ander personeelslid door het bestuur worden verzocht zijn plaats te verruilen om een tijdelijke of structurele wisseling mogelijk te maken. Ook voor dit personeelslid zijn dan stimulerende verplaatsingsmaatregelen beschikbaar. Ad e. In andere door de werkgever m.n. genoemde zwaarwichtige omstandigheden Een standaard omschrijving zwaarwichtige omstandigheden is moeilijk te geven. Per situatie moet worden bekeken of de omstandigheden zwaarwichtig zijn. Een voorbeeld van zwaarwichtige omstandigheden kan zijn: gezins- of familiebetrekkingen, die binnen het team tot problemen zouden kunnen leiden. In geval van zwaarwichtige omstandigheden zal de algemeen directeur namens het bestuur de ontstane situatie goed moeten omschrijven. Daarbij is het ook van groot belang dat de algemeen directeur een afweging maakt tussen de belangen van het personeelslid en de belangen van de school. Verplaatsingsbeleid S.K.O. Mergelland Pagina 8

9 Voorwaarden die van toepassing zijn van de bovengenoemde A, B, C, D en E Aan alle bovengenoemde criteria zijn een aantal voorwaarden verbonden. Het is de algemeen directeur die uiteindelijk namens het bestuur besluit over te gaan tot onvrijwillige verplaatsing, het besluit zal gemotiveerd en beargumenteerd worden na overleg met de bovenschoolse directeur en de directeur personele zaken.. Ook zal de algemeen directeur aangeven op welke wijze de belangen van het betrokken personeelslid alsmede de belangen van het onderwijs en/of de school tegen elkaar zijn afgewogen. In alle gevallen zullen de bovenschools directeur en de projectleider personeeloverleg voeren met degene, die onvrijwillig moet worden verplaatst. Het doel hiervan is te bezien onder welke condities deze verplaatsing zal plaatsvinden. De afspraken omtrent deze condities zullen schriftelijk worden vastgelegd in het overdrachtsgesprek. De leidraad voor het overdrachtsgesprek is opgenomen in bijlage 4 en in het bekwaamheidsdossier. Ook zullen de directeur, de bovenschools directeur en/of de projectleider personeeleen overleg voeren met het personeelslid, dat gaat mobiliseren om een wisseling van een ander personeelslid mogelijk te maken. Met het betrokken personeelslid wordt gesproken over de stimulerende verplaatsingsinstrumenten en de eventuele verdere condities, waaronder de verplaatsing zal plaatsvinden. Ook hierbij worden de gemaakte afspraken schriftelijk vastgelegd. Een personeelslid, dat onvrijwillig wordt verplaatst, heeft de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen tegen het bestuursbesluit bij de Klachtencommissie PO artikel 60 lid 1 sub i. Het personeelslid moet zijn bezwaarschrift binnen 6 weken indienen bij het bestuur. Het bestuur zal het betrokken personeelslid uitnodigen voor een hoorzitting. Als het bestuur blijft bij het besluit, kan het betrokken personeelslid gebruik maken van de mogelijkheid om beroep aan te tekenen bij de rechtbank. 3.3 Categorieën verplaatsing Verplaatsing kan in verschillende categorieën worden ingedeeld. Binnen de S.K.O. Mergelland wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende categorieën: verplaatsing binnen de eigen school; verplaatsing binnen de stichting; verplaatsing buiten de stichting. Verplaatsing binnen de eigen school Hiermee wordt de verplaatsing binnen de eigen school bedoeld, die ontstaat, doordat personeelsleden in een andere groep of in een andere bouw gaan werken. Ook is er sprake van verplaatsing binnen de school als personeelsleden andersoortige taken gaan uitvoeren in de lesgebonden uren, zoals bijvoorbeeld: de IB er, de MT er en de ICT er. Bij verplaatsing binnen de school is er sprake van interne verplaatsing. De S.K.O. Mergelland heeft de doelstelling om zo veel mogelijk te streven naar vrijwillige, interne verplaatsing binnen de school. Om die reden wordt hieraan ruimschoots aandacht besteed tijdens de functioneringsgesprekken en de gesprekken in het kader van de POP. De directeur van de school heeft een grote rol in het stimuleren en het ontwikkelen van interne verplaatsing. Verplaatsing binnen stichting Verplaatsing binnen de S.K.O. Mergelland, die ontstaat, doordat personeelsleden bij één van de andere scholen binnen de stichting gaan werken. Deze verplaatsing kan gericht zijn op bijvoorbeeld: dezelfde groep, dezelfde bouw of hetzelfde takenpakket bij een andere school binnen de stichting. De verplaatsing kan juist ook gericht zijn op een andere groep, een andere bouw of een ander takenpakket bij een andere school binnen de stichting. S.K.O. Mergelland stelt zich ten doel om te streven naar vrijwillige verplaatsing binnen de stichting. Om die reden is de mogelijkheid tot verplaatsing binnen de stichting een standaard onderdeel van de gesprekkencyclus. Indien een personeelslid geïnteresseerd is in verplaatsing binnen de stichting kan hij dit tijdens een van de gesprekken van de gesprekkencyclus kenbaar maken. Bij deze vorm van interne verplaatsing is het van belang dat er wordt gezocht naar een goede match tussen het Verplaatsingsbeleid S.K.O. Mergelland Pagina 9

10 personeelslid en de andere school van de stichting. Dit komt, doordat iedere school een eigenheid kent, die mede bepalend kan zijn voor het tot stand komen en het slagen van een goede match. Bij een dergelijke eigenheid van een school kan bijvoorbeeld worden gedacht aan: populatie, onderwijsconcept en/of onderwijssysteem. Met dergelijke onderwerpen dient rekening te worden gehouden bij het zoeken naar een passende match, die interne verplaatsing binnen de stichting tot een succes kan maken. Bij deze vorm van verplaatsing is er een belangrijke rol weggelegd voor de directeur en de directeur personele zaken. Ook voor verplaatsing binnen de stichting heeft de S.K.O. Mergelland stimulerende en verplaatsingsbevorderende instrumenten ontwikkeld. Deze worden verder uitgewerkt in hoofdstuk 4. Verplaatsing buiten stichting Vrijwillige verplaatsing buiten stichting Hiermee wordt de verplaatsing buiten de S.K.O. Mergelland bedoeld, die ontstaat, doordat personeelseden zich om een of andere aanwijsbare reden niet meer prettig voelen in hun eigen functie. Voorbeelden hiervan zijn: personeelsleden, die tegen het plafond aanlopen in hun huidige functie en personeelsleden, die last hebben van motivatieproblemen. Hierbij kunnen de volgende instrumenten inzetten (zie hoofdstuk 4): verplaatsing, middels bemiddelende rol van de S.K.O. Mergelland detachering (om)scholing hulp bij solliciteren soepel omgaan met ontslagtermijnen ontslag Onvrijwillige verplaatsing buiten stichting Dit betekent dat er een personeelslid, op basis van artikel 10.6 lid 2 onder a t/m f van de CAO-PO, onvrijwillig moet worden overgeplaatst, maar dat hiervoor binnen de stichting geen mogelijkheid is. Het bestuur van de S.K.O. Mergelland zal dan een bemiddelende rol spelen met als doel verplaatsing buiten de eigen scholen van de S.K.O. Mergelland (zie hoofdstuk 4 en 5). Verplaatsingsbeleid S.K.O. Mergelland Pagina 10

11 HOOFDSTUK 4. VERPLAATSINGSBEVORDERENDE INSTRUMENTEN 4.1 Inleiding Het slagen van verplaatsing hangt in eerste instantie af van de mate waarin personeelsleden ieder hun eigen verantwoordelijkheden nemen. Verplaatsingsbevorderende instrumenten zijn in eerste instantie de personeelsleden zelf. Voor alle personeelsleden geldt: je blijven ontwikkelen is een grondhouding in de uitoefening van je vak primair ben je een professional die een vak uitoefent binnen een school, in plaats van (een levenlang) werkzaam te zijn bij een school en daar een(zelfde) vak uit te oefenen neem een open en positieve houding aan voor verplaatsing en neem de moeite om je te oriënteren op andere groepen, andere taken en/of functies en andere scholen voel je verantwoordelijk voor de kwaliteit en cultuur binnen je huidige werkplek en binnen die van de Stichting als geheel Voor de directieleden geldt: praat met teamleden over hun loopbaanontwikkeling en stimuleer hen daarover na te denken neem een positieve houding aan voor verplaatsing, motiveer teamleden tot verplaatsing en laat hen daarvan de voordelen zien sta ook zelf open voor verplaatsing. Voor het bovenschools management geldt: creëer de randvoorwaarden om verplaatsing te stimuleren; sta ook zelf open voor verplaatsing. De S.K.O. Mergelland heeft verschillende bevorderende beleidsinstrumenten om personeelsleden te stimuleren voor vrijwillige verplaatsing. In dit hoofdstuk worden de verplaatsingsbevorderende instrumenten puntsgewijs weergegeven. 4.2 Verplaatsingsbevorderende instrumenten bij vrijwillige verplaatsing zijn: Bekendheid geven aan de mogelijkheden voor verplaatsing en de verplaatsingsbevorderende instrumenten bekend maken onder de personeelsleden. In verschillende gespreksvormen is verplaatsing een vast gespreksonderwerp, tijdens de gesprekkencyclus en teamgesprekken. Personeelsleden jaarlijks de mogelijkheid bieden zich in te schrijven voor verplaatsing middels het wensenformulier. Het beschikbaar stellen van een vaste kilometervergoeding woning- werkverkeer voor de periode van een half jaar. 4.3 Verplaatsingsbevorderende instrumenten bij vrijwillige verplaatsing om een onvrijwillige verplaatsing mogelijk te maken bij formatietekort (terugloop van het leerlingenaantal) (artikel 10.6 lid 2 onder a t/m e van de CAO-PO) en bij formatieve frictie ontstaan door de bepalingen van de functiemix: Een werknemer die vrijwillig, een onvrijwillige verplaatsing van een andere werknemer geheel of gedeeltelijk mogelijk maakt, krijgt de als gevolg hiervan noodzakelijk te maken extra reiskosten woning - werkverkeer vergoed op basis van de kosten van openbaar vervoer. De voor de werknemer uit de verplaatsing voortvloeiende extra reistijd geldt als werktijd. De werknemer die als gevolg van verplaatsing op een zelfde dag werkzaam is op meerdere locaties heeft recht op een vergoeding van de hieruit voortvloeiende noodzakelijk te maken extra reiskosten, waarbij het reizen tussen de locaties als dienstreis wordt aangemerkt. De voor de werknemer uit de verplaatsing voortvloeiende extra reistijd tussen de locaties geldt als werktijd. Verplaatsingsbeleid S.K.O. Mergelland Pagina 11

12 Personeelsleden die vrijwillig mobiliseren krijgen de mogelijkheid voor extra scholing. Voorwaarde hierbij is dat de scholing relevant moet zijn. Het zoeken naar een passende functie bij een andere school van het bestuur. Er naar streven betrokkene op niet meer dan twee scholen (of twee locaties) te laten werken. 4.4 Verplaatsingsbevorderende instrumenten bij onvrijwillige verplaatsing als er sprake is van de punten a t/m e van artikel 10.6 lid 2 van de CAO-PO. zoeken naar een passende functie bij een andere school van het bestuur ernaar streven betrokkene op niet meer dan twee scholen (of twee locaties) te laten werken het opnemen op de vervangerslijst, zodat betrokkene de mogelijkheid krijgt zijn horizon te verbreden 4.5 Overige verplaatsingsbevorderende instrumenten Verplaatsings / wensenformulier Voor een goede uitvoering van het verplaatsingsbeleidsplan is het noodzakelijk zorg te dragen voor een goede registratie. Om o.a. die reden is het wensenformulier ontwikkeld. Middels dit formulier kunnen de personeelsleden de wensen op het gebied van verplaatsing kenbaar maken. Rondom de wensenformulieren is binnen de S.K.O. Mergelland de volgende procedure afgesproken: Het wensenformulier wordt jaarlijks in de maand november uitgereikt aan alle personeelsleden. De wensenformulieren worden jaarlijks door alle personeelsleden voor 15 december digitaal verstuurd aan het bestuursbureau: Personeelsleden die 3x of meer keren hebben aangegeven verplaatsing te ambiëren en wiens aanvraag herhaaldelijk niet gehonoreerd is geworden kunnen een persoonlijk gesprek aanvragen met de directeur en worden geïnformeerd over de reden waarom nog geen verplaatsing heeft kunnen plaatsvinden. Er zullen schriftelijk afspraken vastgesteld worden over de verplaatsingsmogelijkheden voor de daaropvolgende jaren. Op basis van de analyse van de wensen van het personeel zullen specifieke acties geformuleerd worden (zie bijlage 4). Aanbod van scholing en/of cursussen Iedere school beschikt over een budget om scholing van personeelsleden mogelijk te maken. Bekwaamheidsdossier In de Wet BIO is bepaald dat van ieder personeelslid een bekwaamheidsdossier bijgehouden moet worden. Hierin staat onder andere welke opleidingen gevolgd zijn, welke taken/functies uitgeoefend zijn. Hier kan gebruik van worden gemaakt bij het zoeken van de juiste match tussen gevraagde competenties door een school (of andere organisatie) en aanwezige competenties bij een personeelslid bij een specifieke verplaatsingsvraag op een school. Belangstellingsregistratie door het invullen van het wensenformulier Jaarlijks wordt in november onder alle personeelsleden geïnventariseerd of zij belangstelling hebben voor: een andere functie, takenpakket, werken in een andere school, bij een andere werkgever, of bovenschoolse cursussen. Gesprekkencyclus Tijdens alle gesprekken van de gesprekkencyclus komen vragen over de gewenste loopbaanontwikkeling, te volgen scholing en het persoonlijk ontwikkelingsplan aan de orde. Nadrukkelijker moet door de leidinggevende worden stilgestaan bij de loopbaanontwikkeling: hoe ziet jouw loopbaan er over vijf jaar uit; in welke functie werk je, met welk takenpakket, op welke werkplek, en wat is er voor nodig om dat te realiseren. Met name bij personeelsleden die aangeven dan hetzelfde te willen doen moet worden stilgestaan bij wat de school vraagt van personeelsleden (past dit in de visie van de school). Specifiek toegevoegd aan gesprekkencyclus: leidraad exitgesprek bij verplaatsing Het leidraad voor het exitgesprek bij verplaatsing intern of extern is opgenomen in het bekwaamheidsdossier om alle afspraken m.b.t de verplaatsing vast te stellen. Hierin zijn o.a. verplaatsingsstimulerende maatregelen opgenomen die door het personeel in het wensenformulier zijn aangedragen. Verplaatsingsbeleid S.K.O. Mergelland Pagina 12

13 Daarnaast zal er een exit gesprek (zoals afgesproken in de gesprekkencyclus) plaatsvinden tussen het vertrekkend personeelslid en de huidige directeur én een overdrachtsgesprek met de nieuwe directeur als het personeelslid intern mobiliseert. Beoordelingsgesprek Het beoordelingsgesprek kan aanleiding zijn om een ander takenpakket, andere functie of andere werkplek te realiseren voor betrokkene. Detachering Het is mogelijk om personeelsleden tijdelijk bij een andere werkgever te laten werken, bijvoorbeeld om de specifieke bekwaamheden van betrokkene (meer) tot zijn/haar recht te laten komen, of om zich te kunnen oriënteren op een andere werkomgeving. Betrokkene blijft gedurende de detacheringperiode in dienst van de Stichting. Outplacement Wanneer een teamlid buiten het onderwijs wil (of moet) gaan werken wordt een begeleidingstraject aangeboden dat ertoe moet leiden dat betrokkene ook elders aan het werk kan. Hierbij kan begeleiding van externen worden ingeschakeld. Functiebouwwerk Om doorgroei naar andere functies mogelijk te maken is wel noodzakelijk dat er in de organisatie ook andere functies geboden worden. In het functiebouwwerk van de Stichting zijn de bestaande functies opgenomen. Dit functiebouwwerk kan worden uitgebouwd via het Bestuursformatieplan. Verplaatsingsgesprek Een verplaatsingsgesprek vindt plaats bij verplaatsing van de ene naar de andere school binnen S.K.O. Mergelland. Het doel van het verplaatsingsgesprek is om afspraken vast te stellen over de wijze van overdracht m.b.t. de verplaatsing. Er vindt een gesprek plaats met de directeur van de huidige én met de directeur van de nieuwe school, eventueel met een lid van de plaatsingscommissie. Onderwerpen die o.a. besproken worden zijn: De reden(en) van de verplaatsing, vrijwillig of onvrijwillig Afspraken m.b.t. dossieroverdracht, de gesprekkencyclus e.d. Overige specifieke afspraken zoals bezoek aan nieuwe school; indien gewenst compensatie in tijd enz. Verplaatsingsbeleid S.K.O. Mergelland Pagina 13

14 HOOFDSTUK 5. DE ORGANISATIE VAN HET VERPLAATSINGSBELEID In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de manier waarop de S.K.O. Mergelland de uitvoering van het verplaatsingsbeleidsplan wil organiseren. 5.1 De plaatsingscommissie (was 5.5) Alle acties rondom verplaatsing binnen S.K.O. Mergelland worden begeleid en uitgevoerd door de plaatsingscommissie. Deze commissie bestaat uit: de bovenschoolse directeur de projectleider personeel De plaatsingcommissie is het gehele schooljaar actief betrokken bij alle vormen van verplaatsing (en/of verplaatsing). De plaatsingscommissie heeft o.a. tot taak om medewerkers, die onvrijwillig worden overgeplaatst, te herplaatsen op een nieuwe werkplek. De plaatsingscommissie maakt hierbij gebruik van de beleidsbevorderende instrumenten, die in dit verplaatsingsbeleidsplan nader zijn omschreven. Van belang is te vermelden dat de algemeen directeur na overleg met de plaatsingscommissie in dergelijke situaties namens het bestuur bevoegd is om een bindend besluit te nemen. De plaatsingscommissie houdt ook toezicht op de wijze, waarop het betrokken personeelslid wordt geïntroduceerd en begeleid op de nieuwe werkplek. Verder rapporteert en evalueert de plaatsingscommissie regelmatig haar activiteiten en brengt zij hiervan verslag uit middels het bestuursjaarverslag. 5.2 Procedure van het verplaatsingsbeleid bij vacature(s) binnen de S.K.O. Mergelland Hieronder wordt de procedure van het verplaatsingsbeleid bij vacatures puntsgewijs weergegeven: Er ontstaat een vacature binnen de S.K.O. mergelland De vacature wordt door de directeur van de school doorgegeven aan de projectleider personeel De projectleider personeel controleert of er verplichtingen zijn op grond van Bijlage IE van de CAO-PO (benoemingsvolgorde of aanstellingsvolgorde). Deze hebben wij toegevoegd als bijlage 2. Als er geen verplichtingen zijn wordt eerst een interne vacature geplaatst. Hierop kunnen vast, tijdelijk personeel en vervangers van de A en B lijst solliciteren. Vast en tijdelijk personeel krijgen voorrang als ze voldoen aan de kwaliteiten die gevraagd worden voor de betreffende taak of functie. Als er sollicitatiebrieven worden ontvangen, dan worden de betrokken personeelsleden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Lukt het om een geschikte kandidaat te vinden, dan wordt de vacature ingevuld. Als er geen sollicitatiebrieven worden ontvangen of het lukt niet om een geschikte kandidaat te vinden dan wordt de vacature extern opengesteld. 5.3 Procedure van het verplaatsingsbeleid bij het ontstaan van formatietekort binnen S.K.O. Mergelland Hieronder wordt de procedure van het verplaatsingsbeleid bij het ontstaan van formatietekort binnen de S.K.O. Mergelland puntsgewijs weergegeven. Om te komen tot een voorstel worden de volgende stappen ondernomen: 1. De bovenschoolse directeur en de projectleider personeel bereiden een formatieoverzicht voor ter bespreking met de algemeen directeur en de directeuren. Leerlingenaantallen, beschikbare FTE s, personele verdeling van dat lopende jaar en de verplaatsingswensen personeel, Ze brengen de toebedelingprincipes van het bestuursformatieplan van de huidige en gewenste situatie in beeld. 2. Tijdens een directieoverleg (in februari) wordt het overzicht en consequenties besproken. Er wordt specifiek gekeken naar de doelen die het verplaatsingsbeleid stelt: - ervoor te zorgen dat de kwaliteit van het geboden onderwijs optimaal blijft in een omgeving die aan verandering onderhevig is: Kwaliteitsscholen in een vertrouwde omgeving Verplaatsingsbeleid S.K.O. Mergelland Pagina 14

15 Welke specifieke kwaliteiten worden gevraagd op de scholen om de gewenste kwaliteit te kunnen realiseren? - maximale ontwikkelingskansen voor personeel: Welke personeelsleden hebben specifieke wensen en waaraan kunnen we eventueel voldoen? - streven naar evenwichtige samenstelling van de teams (inzetbaarheid, competenties, man/vrouw, leeftijd, persoonskenmerken, etc.) - ervoor zorgen dat medewerkers tevreden zijn en plezier in hun werk hebben en houden; Op welke wijze communiceren we wat, wanneer, met wie? 3. De bovenschoolse directeur en de projectleider personeel bereiden een eerste concept formatievoorstel voor en bespreken dit met de algemeen directeur. Tijdens een directieoverleg in februari/maart wordt het concept formatievoorstel toegelicht en krijgen directeuren de gelegenheid om te reageren. Het opstellen van profielschetsen kan tijdens dit overleg plaatsvinden. 4. Indien er geen vrijwillige verplaatsing georganiseerd kan worden, kan de directeur van de school gevraagd worden om de teamleden de ontstane situatie van het formatietekort voor te leggen. De directeur vraagt of er een vrijwilliger is, die mobiel wil worden. Is er een vrijwilliger beschikbaar, dan wordt er voor het betrokken personeelslid gezocht naar een nieuwe passende werkplek 5. Als er geen personeelslid mobiel wil worden, is er geen vrijwilliger beschikbaar, dan zal de directeur een personeelslid moeten aanwijzen, dat onvrijwillig zal moeten worden overgeplaatst op basis van artikel 10.6 lid 2 onder a van de CAO-PO. De procedure op basis waarvan de directeur dan een personeelslid aanwijst zal bekend gemaakt worden in het team. 6. De bovenschools directeur en de projectleider personeel bereiden een communicatieplan voor in maart / april. Op dat moment is duidelijk op welke wijze er gecommuniceerd wordt, wat, wanneer en met wie. Pas nadat alle gesprekken hebben plaatsgevonden met individuele teamleden kan de formatie definitief vastgesteld worden. Het streven is om dit eind mei afgerond te hebben. 7. Onvoorziene ontslagverzoeken nadat de formatie is vastgesteld worden weer apart bekeken. In principe kan niet meer afgeweken worden van de vastgestelde formatie. Het personeel wordt verzocht zo snel mogelijk, uiterlijk vóór eventuele voorgenomen wijzigingen in de aanstelling bekend te maken. In het wensenformulier worden eventuele individuele wensen m.b.t. ontslag en/of verplaatsing bekend gemaakt door ieder personeelslid. 5.4 Procedure van het verplaatsingsbeleid bij onvrijwillige verplaatsing Hieronder wordt de procedure van het verplaatsingsbeleid bij onvrijwillige verplaatsing (gebaseerd op artikel 10.6 lid 2 onder a t/m e van de CAO-PO) puntsgewijs weergegeven: Er is sprake van onvrijwillige verplaatsing op één van de scholen De bovenschoolse directeur en de projectleider personeel bekijken de verplaatsingslijst en onderzoeken of er mogelijkheden zijn voor een goede match, zodat er een wisseling zou kunnen worden gerealiseerd Als er mogelijkheden zouden zijn voor een goede match, dan wordt een personeelslid benaderd voor vrijwillige verplaatsing naar de betrokken school. Het andere personeelslid wordt dan onvrijwillig overgeplaatst, zodat er een wisseling plaatsvindt Zijn er geen mogelijkheden om een goede match te maken, dan zal dit in het directieoverleg kenbaar worden gemaakt. Desondanks zal het personeelslid op basis van artikel 10.6 lid 2 worden overgeplaatst naar een andere school van de stichting. De procedure op basis waarvan dit gebeurt zal bekend gemaakt worden in het directieberaad. Er wordt een communicatieplan opgesteld voor het team en de ouders. 5.5 Overdrachtsgesprekken bij verplaatsing Bij verplaatsing of het verlaten van de organisatie vindt een exit- of overdrachtsgesprek plaats. Het 1 e jaar na verplaatsing naar een andere school binnen de S.K.O. Mergelland kan de gesprekkencyclus IN gevolgd worden. De overdrachtsgesprekken zullen plaatsvinden met het personeelslid dat gaat mobiliseren en directeuren van de vertrekkende en nieuwe school. De leidraad voor deze gesprekken is opgenomen in bijlage 3. In het gespreksverslag worden de redenen van verplaatsing, alsook alle afspraken vastgesteld en in het bekwaamheidsdossier opgenomen. Verplaatsingsbeleid S.K.O. Mergelland Pagina 15

16 HOOFDSTUK 6. LIJST MET GEBRUIKTE AFKORTINGEN Afkortingen in alfabetische volgorde CAO PO FTE GMR IB ICT IPB LB MT POP RI&E RDDF S.K.O. Mergelland Betekenis afkorting Collectieve Arbeids Overeenkomst Primair Onderwijs Formatie Toerekenings Eenheid Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Interne Begeleider Informatie en Communicatie Technologie Integraal Personeels Beleid Leerkracht B (functie) Management Team Persoonlijk Ontwikkel Plan Risico Inventarisatie & Evaluatie Risico Dragend Deel van de Formatie Stichting Katholiek Onderwijs Mergelland Verplaatsingsbeleid S.K.O. Mergelland Pagina 16

17 HOOFDSTUK 6. BIJLAGEN BIJ HET VERPLAATSINGSBELEID Bijlagen bij het verplaatsingsbeleid zijn: Bijlagen Naam bijlagen 1 Artikel 10 lid 6 CAO PO 2 Bijlage IE CAO PO benoemings- en aanstellingsvolgorde 3 Overdrachtsformulier bij verplaatsing 4 Verplaatsingswensen personeel BIJLAGE 1. CAO PRIMAIR ONDERWIJS 10.6 Verplaatsing Verplaatsing van een werknemer naar een andere instelling van de werkgever geschiedt met instemming van de werknemer, met uitzondering van de gevallen genoemd in het tweede lid. De werkgever kan de werknemer zonder zijn instemming overplaatsen: a. indien er bij een instelling sprake is van formatiekort; b. ingeval er sprake is van een conflictsituatie, waarbij verplaatsing noodzakelijk is om tot werkbare verhoudingen te komen; c. ingeval er sprake is van disfunctioneren; d. op advies van de arbodienst of bedrijfsarts; e. in andere door de werkgever met name genoemde zwaarwichtige omstandigheden. In de gevallen genoemd in lid 2 onder b, c, d en e is verplaatsing zonder instemming van de werknemer eveneens mogelijk om een personele wisseling mogelijk te maken. De werkgever die het voornemen heeft om een werknemer over te plaatsen, treedt in overleg met de werknemer. Eventuele afspraken worden schriftelijk vastgelegd. Indien de werknemer na het overleg genoemd in het vierde lid niet instemt met de verplaatsing en/of de voorwaarden waaronder de verplaatsing zal geschieden, en de werkgever desalniettemin besluit tot verplaatsing, geeft de werkgever in zijn besluit aan op welke wijze hij de belangen van de werkgever en die van de werknemer tegen elkaar heeft afgewogen. Een werknemer die, al dan niet vrijwillig, een onvrijwillige verplaatsing van een andere werknemer geheel of gedeeltelijk mogelijk maakt, krijgt de als gevolg hiervan noodzakelijk te maken extra reiskosten woning - werkverkeer vergoed op basis van de kosten van openbaar vervoer. De voor de werknemer uit de verplaatsing voortvloeiende extra reistijd geldt als werktijd. De werknemer die als gevolg van verplaatsing op een zelfde dag werkzaam is op meerdere locaties heeft recht op een vergoeding van de hieruit voortvloeiende noodzakelijk te maken extra reiskosten, waarbij het reizen tussen de locaties als dienstreis wordt aangemerkt. De voor de werknemer uit de verplaatsing voortvloeiende extra reistijd tussen de locaties geldt als werktijd. Verplaatsingsbeleid S.K.O. Mergelland Pagina 17

18 BIJLAGE 2. CAO PRIMAIR ONDERWIJS Bijlage IE Benoemingsvolgorde of aanstellingsvolgorde Bij de vraag of er sprake is van vacatureruimte en bij het aanbieden van vacatures hanteert de werkgever de onderstaande volgorde: werknemers die voor minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn verklaard door UWV waarbij aanpassing van het dienstverband nodig is werknemers wiens functie in het rddf is geplaatst eigen wachtgelders werknemers benoemd voor bepaalde tijd op grond van artikel 3.3 en aangesteld op grond van artikel 4.3 van deze CAO deeltijders als bedoeld in artikel 2.5 van deze CAO werknemers die het compensatieverlof willen sparen ten behoeve van spaarverlof (artikel 2.1 lid 8 van deze CAO) werknemers die meer gewerkte uren willen compenseren in salaris (art.2.1 lid 9 van deze CAO) Verplaatsingsbeleid S.K.O. Mergelland Pagina 18

19 BIJLAGE 3. OVERDRACHTSFORMULIER BIJ VERPLAATSING LEIDRAAD OVERDRACHT BIJ VERPLAATSING Doel overdrachtsgesprek bij verplaatsing binnen de S.K.O. Mergelland: : Bij verplaatsing of het verlaten van de organisatie vindt een exit- of verplaatsingsgesprek plaats. Het eerste jaar na verplaatsing naar een andere school binnen de S.K.O. Mergelland kan de gesprekkencyclus IN gevolgd worden. Dit gesprek dient om afspraken vast te leggen over de wijze van overdracht m.b.t. de verplaatsing. Persoonlijke gegevens Naam medewerker Functie/overige specifieke taken Naam huidige school Naam nieuwe school Naam gespreksleider Datum gesprek Datum exit gesprek huidige school Datum overdrachtsgesprek nieuwe school Korte toelichting reden(en) verplaatsing: (Beschrijf hier kort wat de reden(en) zijn waarom het personeelslid overgeplaatst wordt: Ja N.v.t Een nieuwe uitdaging Carrièreplanning / kennisverbreding (dreigend) Conflict huidige school Medische of psychische redenen Andere reden(benoem hier de andere reden): Vrijwillige verplaatsing: Ja N.v.t Op verzoek van het personeelslid Op verzoek van het bestuur Gedwongen Verplaatsing: Bij een formatietekort op de huidige school In geval van een functioneringsprobleem In geval van disfunctioneren Op advies van de bedrijfsarts Door zwaarwichtige omstandigheden Verplaatsingsbeleid S.K.O. Mergelland Pagina 19

20 Te bespreken onderwerpen tijdens het exit- en overdrachtsgesprek gesprek Besproken / Afspraken: 1. Exit gesprek met (algemeen) directeur huidige school. Gespreksonderwerpen zijn in ieder geval: Dossieroverdracht voorbereiden. Welke gegevens gaan mee naar de nieuwe school? Welke gesprekkencyclus volgt na dit gesprek op de nieuwe S.K.O. Mergelland school? Wat moet er verder nog gebeuren in de overdracht? Op welke wijze wordt het afscheid georganiseerd? Zijn er nog zorgen? Anders.. 2. Overdrachtsgesprek nieuwe school: Gesprekscyclus IN starten nieuwe school. In het formeel gesprek voorafgaand aan de cyclus IN komt in ieder geval aan de orde: Indien ja: Afspraak maken voor formeel gesprek met de directeur nieuwe school: Naam coach of maatje nieuwe school Introductieprogramma 1 e schooljaar Specifieke begeleiding gewenst? Taakformulier volgens afspraken in het beleid voor nieuw personeel Overige specifieke afspraken: 3. Eerste 5 schooljaren komt personeelslid alleen vrijwillig in aanmerking voor verplaatsing tenzij er nieuwe, zwaarwichtige redenen zijn. 4. Bezoeken nieuwe school: minimaal 2x voorafgaand aan de startdatum 5. Eventuele beloningsafspraken of vergoedingen toegezegd? (zie verplaatsingsbeleid) Handtekening personeelslid: Naam: Voor gezien / Akkoord: Handtekening gespreksleider: Naam: Voor gezien / Akkoord: Verplaatsingsbeleid S.K.O. Mergelland Pagina 20

Onderdeel van mobilitieitsbeleid voor SKIPOS medewerkers procedures vrijwillige en gedwongen mobiliteit:

Onderdeel van mobilitieitsbeleid voor SKIPOS medewerkers procedures vrijwillige en gedwongen mobiliteit: Onderdeel van mobilitieitsbeleid voor SKIPOS medewerkers procedures vrijwillige en gedwongen mobiliteit: Vrijwillige mobiliteit SKIPOS streeft ernaar om de juiste persoon op de juiste plek te krijgen.

Nadere informatie

2. De werkgever kan het personeelslid zonder zijn instemming overplaatsen:

2. De werkgever kan het personeelslid zonder zijn instemming overplaatsen: Waalwijk, bulletin mei 2013 In verband met het formatietekort op de meeste scholen is na een vruchtbare samenwerking met de werkgroep van de GMR het beleid aangepast. Met deze extra bulletin willen wij

Nadere informatie

7.0 Overplaatsingsbeleid Verplichte mobiliteit

7.0 Overplaatsingsbeleid Verplichte mobiliteit 7.0 Overplaatsingsbeleid Verplichte mobiliteit Verplichte mobiliteit Personeelsleden worden niet benoemd door/aan een school, maar hebben een bestuursaanstelling. Dat houdt in dat ze binnen iedere school

Nadere informatie

MOBILITEITSPLAN Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland

MOBILITEITSPLAN Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland MOBILITEITSPLAN Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland Inleiding Mobiliteit is één van de instrumenten voor integraal personeelsbeleid. Mobiliteit geeft medewerkers mogelijkheden om op

Nadere informatie

Werkveld: personeel Datum: januari 2013 Instemming/Advies GMR: Vastgesteld Bestuur: Mobiliteitsbeleid VCBO Kollumerland

Werkveld: personeel Datum: januari 2013 Instemming/Advies GMR: Vastgesteld Bestuur: Mobiliteitsbeleid VCBO Kollumerland Werkveld: personeel Datum: januari 2013 Instemming/Advies GMR: Vastgesteld Bestuur: Mobiliteitsbeleid VCBO Kollumerland Inhoudsopgave 1. BELEIDSINHOUD 3 2. BELEIDSUITWERKING 4 2.1 Inventarisatie mobiliteit

Nadere informatie

Mobiliteitsbeleid VCBO Kollumerland

Mobiliteitsbeleid VCBO Kollumerland Mobiliteitsbeleid VCBO Kollumerland Werkveld: personeel Datum: december 2012 Instemming/Advies GMR: Vastgesteld Bestuur: Inhoudsopgave 1. BELEIDSINHOUD 3 2. BELEIDSUITWERKING 4 2.1 Inventarisatie mobiliteit

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Personeel Juni 2010 I 6 december 2010 3.2 Mobiliteitsbeleid Personeel/Mobiliteitsbeleid Inhoudsopgave 1. Beleidsinhoud 3 2. Beleidsuitwerking 5 2.1

Nadere informatie

4.13 Mobiliteitsbeleid bij PANTA RHEI. 1. Inleiding

4.13 Mobiliteitsbeleid bij PANTA RHEI. 1. Inleiding 4.13 Mobiliteitsbeleid bij PANTA RHEI 1. Inleiding Binnen het primair onderwijs en binnen PANTA RHEI is personele mobiliteit zeker nog geen gemeengoed. Te vaak gaat het woord mobiliteit gepaard met negatieve

Nadere informatie

Werving en selectieprocedure medewerkers

Werving en selectieprocedure medewerkers Werving en selectieprocedure medewerkers STATUS: VASTGESTELD 17 APRIL 2007 Inleiding Met deze regeling wordt invulling gegeven aan artikel 11.8 uit de CAO Primair Onderwijs 2006-2008. Dit artikel is als

Nadere informatie

Mobiliteitsbeleid Mobiliteitsbeleid, definitieve versie januari 2014

Mobiliteitsbeleid Mobiliteitsbeleid, definitieve versie januari 2014 1 vereniging protestants christelijk primair onderwijs nieuwerkerk aan den ijssel Mobiliteitsbeleid 2 Inhoud Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 3 2. Vormen van mobiliteit... 4 3. Vrijwillige en gedwongen

Nadere informatie

ONDERWIJSPR PR1MAIR. Openbaar Primair Onderwijs Krimpenerwaard, Montfoort en Oudewater

ONDERWIJSPR PR1MAIR. Openbaar Primair Onderwijs Krimpenerwaard, Montfoort en Oudewater 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding.....3 2. Wat verstaan wij onder mobiliteit... 4 3. Doelstellingen mobiliteitbeleid...6 4. Categorieën mobiliteit...8 5. Welke vormen van mobiliteit onderscheiden wij?...10

Nadere informatie

MOBILITEITSBELEID. 1. Inleiding en doel

MOBILITEITSBELEID. 1. Inleiding en doel MOBILITEITSBELEID 1. Inleiding en doel Het personeel van de Basis heeft een bestuursbenoeming. Dit wil zeggen dat personeelsleden in dienst zijn van VPCO de Basis. Met de personeelsleden wordt afgesproken

Nadere informatie

Mobiliteitsbeleid. Versie 2012-2. Beleidsnota nummer: P.0007

Mobiliteitsbeleid. Versie 2012-2. Beleidsnota nummer: P.0007 Mobiliteitsbeleid Versie 2012-2 Beleidsnota nummer: P.0007 Rol Datum Werkgroep advies September 2010 Directeurenraad advies November 2010 GMR Instemming/ 17 mei 2012 advies Raad van Bestuur besluit Raad

Nadere informatie

MOBILITEIT STICHTING INITIA maart 2014. beweegt

MOBILITEIT STICHTING INITIA maart 2014. beweegt MOBILITEIT STICHTING INITIA maart 2014 beweegt 0 I N L E I D I N G Mobiliteit is de al dan niet vrijwillige overplaatsing van een medewerker naar een andere werkplek en/of een andere functie. Het doel

Nadere informatie

SCHOLINGSBELEID PANTA RHEI

SCHOLINGSBELEID PANTA RHEI SCHOLINGSBELEID PANTA RHEI 1 Inleiding De Stichting PANTA RHEI is in april 2006 van start gegaan na een fusie van De Jakobsladder, het Openbaar Onderwijs Leidschendam-Voorburg en de Stichting Katholiek

Nadere informatie

Mobiliteitsbeleid Als voorgenomen besluit vastgesteld op 19-08-2013 GMR- DG ingestemd in periode september - december 2013 1

Mobiliteitsbeleid Als voorgenomen besluit vastgesteld op 19-08-2013 GMR- DG ingestemd in periode september - december 2013 1 Mobiliteitsbeleid Als voorgenomen besluit vastgesteld op 19-08-2013 GMR- DG ingestemd in periode september - december 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding. 3. 2. Vormen van mobiliteit.... 4. 2.1 Interne mobiliteit

Nadere informatie

Reglement functioneringsgesprekken

Reglement functioneringsgesprekken Reglement functioneringsgesprekken 1. Inleiding Een centrale taak van het management is personeelszorg. Het functioneringsgesprek is voor het management een hulpmiddel om gestalte te geven aan personeelszorg.

Nadere informatie

Uitvoeringsnotitie onvrijwillige overplaatsing

Uitvoeringsnotitie onvrijwillige overplaatsing Uitvoeringsnotitie onvrijwillige Oktober 2016 Postbus 930 3800 AX Amersfoort Tel. 033-2570645 email: info@kpoa.nl 1 1. Inleiding Medewerkers van KPOA hebben een bestuursaanstelling, dit betekent dat van

Nadere informatie

Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard. Benoemingsbeleid. Onderwijzend personeel en directie. Geschreven door: L.J..

Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard. Benoemingsbeleid. Onderwijzend personeel en directie. Geschreven door: L.J.. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard Benoemingsbeleid Onderwijzend personeel en directie Geschreven door: L.J.. van Heeren Biezenvijver 5, 3297 GK PUTTERSHOEK Telefoon: 078 6295999 E-mailadres:

Nadere informatie

Notitie Toelichting op het mobiliteitsbeleid

Notitie Toelichting op het mobiliteitsbeleid Notitie Toelichting op het mobiliteitsbeleid Aanleiding In het afgelopen schooljaar 2010-2011 is O2A5 geconfronteerd met een daling van het aantal leerlingen. Deze krimp had tot gevolg dat er voor één

Nadere informatie

Beleid inzake overplaatsing

Beleid inzake overplaatsing Titel Beleid inzake overplaatsing Werkveld Personele zaken Werkgroep handboek 11 januari 2012 Projectgroep PIO 11 januari 2012 ter informatie Directeurenberaad 7 februari 2012 voorgenomen besluit Bestuur/AD

Nadere informatie

Benoeming: Iedere medewerker van Dynamiek Scholengroep heeft een benoeming bij de stichting Dynamiek Scholengroep.

Benoeming: Iedere medewerker van Dynamiek Scholengroep heeft een benoeming bij de stichting Dynamiek Scholengroep. Notitie invulling vacatures: Benoeming: Iedere medewerker van Dynamiek Scholengroep heeft een benoeming bij de stichting Dynamiek Scholengroep. Commissie Personeel (onderdeel van de taakgroep personeel):

Nadere informatie

PLAATSINGSBELEID Naar een flexibilisering van de organisatie

PLAATSINGSBELEID Naar een flexibilisering van de organisatie PLAATSINGSBELEID Naar een flexibilisering van de organisatie wijziging en aanvulling Datum RESULTAAT Concept directeur-bestuurder 02-02-2012 In hoofdlijnen besproken in bestuur. Akkoord. Bespreking in

Nadere informatie

MOBILITEITSBELEID STICHTING KOM LEREN. Januari 2015

MOBILITEITSBELEID STICHTING KOM LEREN. Januari 2015 MOBILITEITSBELEID STICHTING KOM LEREN Januari 2015 1 1. Inleiding Mobiliteit is om verschillende redenen van essentieel belang voor de organisatie. Enerzijds om de beschikbare formatie zo efficiënt mogelijk

Nadere informatie

WERVING EN SELECTIE. Definitieve versie. 29 november 2005 - versie 2.6 - definitief

WERVING EN SELECTIE. Definitieve versie. 29 november 2005 - versie 2.6 - definitief WERVING EN SELECTIE Definitieve versie 29 november 2005 - versie 2.6 - definitief 1. Inleiding 1.1. De personeelsfunctionaris is verantwoordelijk voor de werving en selectie van personeel voor de alsmede

Nadere informatie

Mobiliteit. Antoine De Saint Exupéry

Mobiliteit. Antoine De Saint Exupéry Mobiliteit Wanneer je een schip wilt bouwen, breng dan geen mensen bij elkaar om hout aan te slepen, werktekeningen te maken en taken te verdelen, maar leer ze te verlangen naar de eindeloze zee. Antoine

Nadere informatie

Uitvoeringsnotitie vrijwillige mobiliteit

Uitvoeringsnotitie vrijwillige mobiliteit Uitvoeringsnotitie vrijwillige mobiliteit Versie 14-10-2016 Postbus 930 3800 AX Amersfoort t. 033-2570645 e. info@kpoa.nl 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Onze visie op mobiliteit... 4 3. Doelstellingen van

Nadere informatie

Mobiliteitsbeleid SPOLT

Mobiliteitsbeleid SPOLT Mobiliteitsbeleid SPOLT Versie 1: Vastgesteld juli 2009 Versie 2: Wijziging april 2014 (Goedkeuring DO 27-03-2014 / positief advies GMR 09-04-2014) Notitie: mobiliteitsbeleid Inhoudsopgave Inleiding...

Nadere informatie

Wees niet bang om langzaam voorwaarts te gaan, wees alleen bang om stil te staan (Chinese wijsheid)

Wees niet bang om langzaam voorwaarts te gaan, wees alleen bang om stil te staan (Chinese wijsheid) Beleid Mobiliteit Wees niet bang om langzaam voorwaarts te gaan, wees alleen bang om stil te staan (Chinese wijsheid) Inleiding In het strategisch beleidsplan van de stichting staat als een van de vijf

Nadere informatie

Uitgangspunt is dat er jaarlijks een gesprek plaats vindt tussen medewerker en leidinggevende(n).

Uitgangspunt is dat er jaarlijks een gesprek plaats vindt tussen medewerker en leidinggevende(n). Kaderregeling gesprekscyclus PRIMAIR Onderwijs en REC stelling. De CAO PO geeft aan (artikel 9.4) dat de werkgever periodiek met elke werknemer gesprekken dient te voeren over het (toekomstig) functioneren.

Nadere informatie

Nota Mobiliteitsbeleid. Stichting Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Maas en Waal

Nota Mobiliteitsbeleid. Stichting Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Maas en Waal Nota Mobiliteitsbeleid Stichting Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Maas en Waal Integraal bijgesteld: Stichting Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Maas en Waal April 2004 Mobiliteitsbeleid SPOM

Nadere informatie

Beoordelingsgesprek (onderdeel van de gesprekkencyclus) Stichting De Groeiling

Beoordelingsgesprek (onderdeel van de gesprekkencyclus) Stichting De Groeiling Beoordelingsgesprek (onderdeel van de gesprekkencyclus) Stichting De Groeiling De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken Bestuurskantoor De Groeiling

Nadere informatie

Stichting Katholiek Basisonderwijs De Veenplas

Stichting Katholiek Basisonderwijs De Veenplas Stichting Katholiek Basisonderwijs De Veenplas 6.3 Deeltijdbanen Inhoud: blz. 1. Wat is deeltijdarbeid 2 2. Deeltijdarbeidbeleid 2 3. Omvang deeltijdbanen 2 4. Voorwaarden deeltijdarbeid 3 5.1 Schoolorganisatorische

Nadere informatie

REGLEMENT BEOORDELINGSGESPREKKEN

REGLEMENT BEOORDELINGSGESPREKKEN REGLEMENT BEOORDELINGSGESPREKKEN 1. Inleiding Dit reglement heeft als doel vast te leggen wat onder beoordeling wordt verstaan, wat in het gesprek aan de orde komt en in welke situatie een beoordelingsgesprek

Nadere informatie

Instemming GMR: 09-06-2015 Vastgesteld Bestuur: 30 juni 2014. Gesprekkencyclus

Instemming GMR: 09-06-2015 Vastgesteld Bestuur: 30 juni 2014. Gesprekkencyclus Instemming GMR: 09-06-2015 Vastgesteld Bestuur: 30 juni 2014 Gesprekkencyclus Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. De gesprekkencyclus in de praktijk 3. Integraliteit 4. Gesprekkencyclus fase 1 5. Gesprekkencyclus

Nadere informatie

Mobiliteitsbeleid O2A5

Mobiliteitsbeleid O2A5 Mobiliteitsbeleid O2A5 Datum: 16 november 2015 Auteur: PZ Status: t.b.v. bestuur, GMR, clusterdirecteurenoverleg en Raad van Toezicht Notitie bestemd voor Directie / Bestuur / GMR / Raad van Toezicht Route:

Nadere informatie

Regeling Gesprekkencyclus (vastgesteld door CvB d.d.., na verkregen goedkeuring P(G)MR d.d..)

Regeling Gesprekkencyclus (vastgesteld door CvB d.d.., na verkregen goedkeuring P(G)MR d.d..) Regeling Gesprekkencyclus (vastgesteld door CvB d.d.., na verkregen goedkeuring P(G)MR d.d..) Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Verantwoording 2. Regeling 2.1 Begripsbepaling 2.2 Uitgangspunten 2.3 Het functioneringsgesprek:

Nadere informatie

Flankerend beleid. 1 augustus 2011 tot 1 augustus 2014. Vastgesteld d.d. 18 april 2011 door het bestuur van stichting Wolderwijs

Flankerend beleid. 1 augustus 2011 tot 1 augustus 2014. Vastgesteld d.d. 18 april 2011 door het bestuur van stichting Wolderwijs Flankerend beleid 1 augustus 2011 tot 1 augustus 2014 Vastgesteld d.d. 18 april 2011 door het bestuur van stichting Wolderwijs Flankerend beleid Stichting Wolderwijs 1 augustus 2011 tot 1 augustus 2014

Nadere informatie

Formulier beoordelingsgesprek en procedure. Vertrouwelijk

Formulier beoordelingsgesprek en procedure. Vertrouwelijk Formulier beoordelingsgesprek en procedure Vertrouwelijk Naam personeelslid Functie Naam formele beoordelaar Evt. naam derde en functie Functie Datum gesprek Datum laatste functioneringsgesprek Datum vorige

Nadere informatie

Regeling beoordelingsgesprekken O2A5

Regeling beoordelingsgesprekken O2A5 Regeling beoordelingsgesprekken O2A5 Het bestuur van O2A5, gelet op het resultaat van het gevoerde overleg met het personeelsdeel van de (G)MR; besluit: vast te stellen de navolgende Regeling beoordelingsgesprekken

Nadere informatie

Incidentele Beloning. Vastgesteld op 12 oktober 2009. met het oog op het kind 1

Incidentele Beloning. Vastgesteld op 12 oktober 2009. met het oog op het kind 1 Incidentele Beloning Vastgesteld op 12 oktober 2009 Handtekening Handtekening Bestuurder Algemeen directeur met het oog op het kind 1 Inleiding Bij de oprichting van de stichting is het beloningsbeleid

Nadere informatie

Regeling. beoordelingsgesprekken. leraar-la

Regeling. beoordelingsgesprekken. leraar-la Regeling beoordelingsgesprekken leraar-la S.K.O. Het Groene Lint Inleiding. Het opstellen van een beoordeling van het functioneren van een medewerker is geen nieuw fenomeen binnen de organisatie. Het is

Nadere informatie

Gesprekkencyclus op basis van competenties voor onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel

Gesprekkencyclus op basis van competenties voor onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel Gesprekkencyclus op basis van competenties voor onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel 1 Inleiding In het StrategischBeleidsPlan van de Stichting ROOS staat vermeld dat zij als missie heeft dat

Nadere informatie

Beleid Introductie en Begeleiding Nieuwe Medewerkers

Beleid Introductie en Begeleiding Nieuwe Medewerkers Beleid Introductie en Begeleiding Nieuwe Medewerkers Vastgesteld in MT d.d. 30 september 2004 Voorzien van instemming/positief advies van GMR d.d. 12 oktober 2004 Vastgesteld in AB-vergadering d.d. 22

Nadere informatie

REGLEMENT FUNCTIONERINGSGESPREKKEN

REGLEMENT FUNCTIONERINGSGESPREKKEN REGLEMENT FUNCTIONERINGSGESPREKKEN 1. Inleiding Personeelszorg wordt belangrijk gevonden binnen SOPOGO. Wij zien het als een van de belangrijkste taken van de algemeen directeur, schooldirecteuren en de

Nadere informatie

Personeelsplan. Samenwerking Leiden - Leiderdorp

Personeelsplan. Samenwerking Leiden - Leiderdorp Bijlage behorend bij de Gemeenschappelijke Regeling sociale diensten gemeenten Leiden en Leiderdorp, 2006 Personeelsplan Samenwerking Leiden - Leiderdorp 1 van 5 01. Inleiding. Het besluit van de gemeente

Nadere informatie

Kaderregeling gesprekscyclus VO met dienstverband onbepaalde tijd

Kaderregeling gesprekscyclus VO met dienstverband onbepaalde tijd Kaderregeling gesprekscyclus VO met dienstverband onbepaalde tijd t.b.v de scholen voor VO van de Lucas 1. Kaderregeling Deze Kaderregeling gesprekscyclus geldt voor alle medewerkers voortgezet onderwijs

Nadere informatie

3.12 Notitie Vervangingspool

3.12 Notitie Vervangingspool Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Personeel 18 januari 2012 A (P)GMR 30 januari 2012 22 februari 2012 3.12 Notitie Vervangingspool Personeel/Notitie Vervangingspool Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

3.1. WERVING EN SELECTIE. REGELGEVING Wet medezeggenschap onderwijs, artikel 7i. KERN Wet medezeggenschap onderwijs, artikel 7i:

3.1. WERVING EN SELECTIE. REGELGEVING Wet medezeggenschap onderwijs, artikel 7i. KERN Wet medezeggenschap onderwijs, artikel 7i: 3.1. WERVING EN SELECTIE REGELGEVING Wet medezeggenschap onderwijs, artikel 7i KERN Wet medezeggenschap onderwijs, artikel 7i: I. VASTSTELLING OF WIJZIGING VAN HET BELEID MET BETREKKING TOT DE AANSTELLING

Nadere informatie

Regeling Werkgelegenheidsbeleid

Regeling Werkgelegenheidsbeleid Regeling Werkgelegenheidsbeleid Juni 2012 2 1: Participanten in de Regeling Werkgelegenheidsbeleid. Werkgever: Het Sticht. - werkgeversnummer 69447 Scholen: Het Sticht is het bevoegd gezag van: De Griffel

Nadere informatie

Krammer HE Brielle / WERVING & SELECTIE LEERKRACHTEN

Krammer HE Brielle / WERVING & SELECTIE LEERKRACHTEN Krammer 8 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469 WERVING & SELECTIE LEERKRACHTEN 1.0 Vacatures 1.1. Vacaturemelding. 1.1.1 Bij vacatures ontstaan door ziekte, verlof e.d. wordt door de directeur in

Nadere informatie

dit gaat over mij en mijn vak het is snel en gemakkelijk en je ziet wat je hebt bereikt

dit gaat over mij en mijn vak het is snel en gemakkelijk en je ziet wat je hebt bereikt nieuw in mijn functie, had ik snel en goed overzicht wat er speelde in mijn team ik heb met COSMO in kaart waar ik zelf voor sta we zien een grote groei van de ontwikkelingen in de teams nu hebben we veel

Nadere informatie

Mobiliteit en overplaatsingsbeleid

Mobiliteit en overplaatsingsbeleid Mobiliteit en overplaatsingsbeleid De Groeiling De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken Bestuurskantoor De Groeiling Aalberseplein 5 Postbus 95

Nadere informatie

Regeling. functioneringsgesprekken. Stichting Primair Onderwijs Venray en regio

Regeling. functioneringsgesprekken. Stichting Primair Onderwijs Venray en regio Regeling functioneringsgesprekken Stichting Primair Onderwijs Venray en regio 11 november 2004, aanpassing juli 2010 INHOUDSOPGAVE: Inleiding 1 Regeling functioneringsgesprekken... 2 t/m 5 Bijlage 1: Verslagformulier

Nadere informatie

Evenredige verdeling man / vrouw bij het Veenplaspersoneel

Evenredige verdeling man / vrouw bij het Veenplaspersoneel Evenredige verdeling man / vrouw bij het Veenplaspersoneel Opgesteld : maart 2006 Vastgesteld : juni 2006 0 Inhoudsopgave Inleiding 2 2005 vergeleken met 1999 2 Genomen maatregelen vanaf 1999 3 Nieuwe

Nadere informatie

Sollicitatieprocedures en sollicitatiecode

Sollicitatieprocedures en sollicitatiecode BELEID SKOBOS Nr... Vastgesteld: mei 2013 Sollicitatieprocedures en sollicitatiecode Toelichting: de sollicitatieprocedures en de sollicitatiecode zijn opnieuw vastgesteld. Aanleiding hiertoe is de behoefte

Nadere informatie

Invoering Functiemix

Invoering Functiemix Invoering Functiemix LA Convenant Leerkracht Beloning Voorwaarden Stimulans LB Inschaling Kwaliteitsinstrument Informatie voor leerkrachten 1 Beste leerkrachten van SKO De Gouw, Hierbij ontvangen jullie

Nadere informatie

UITSPRAAK. in het geding tussen: mevrouw A, wonende te B, appellante, hierna te noemen A

UITSPRAAK. in het geding tussen: mevrouw A, wonende te B, appellante, hierna te noemen A 107607 - De overplaatsing als gevolg van boventalligheid houdt geen stand omdat de werkgever de regels die hij hiervoor heeft opgesteld niet juist heeft toegepast. in het geding tussen: UITSPRAAK mevrouw

Nadere informatie

REGELING BEOORDELING PERSONEEL OPENBAAR PRIMAIR ONDERWIJS ZUID- KENNEMERLAND

REGELING BEOORDELING PERSONEEL OPENBAAR PRIMAIR ONDERWIJS ZUID- KENNEMERLAND REGELING BEOORDELING PERSONEEL OPENBAAR PRIMAIR ONDERWIJS ZUID- KENNEMERLAND Het bestuur van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland (STOPOZ), verder aan te duiden als het bestuur; Gelet

Nadere informatie

Werkdocument functioneringsgesprek voor leerkrachten 1

Werkdocument functioneringsgesprek voor leerkrachten 1 Werkdocument functioneringsgesprek voor leerkrachten 1 Inleiding: De VCOG kent een tweejarige gesprekkencyclus. In het ene jaar houdt de leidinggevende een functioneringsgesprek met de leerkracht. In het

Nadere informatie

Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)

Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) In de voorbereiding op het Pop gesprek stelt de medewerker een persoonlijk ontwikkelingsplan op. Hierbij maakt de medewerker gebruik

Nadere informatie

REGELING GESPREKKENCYCLUS VOOR MEDEWERKERS VAN ALOYSIUS

REGELING GESPREKKENCYCLUS VOOR MEDEWERKERS VAN ALOYSIUS REGELING GESPREKKENCYCLUS VOOR MEDEWERKERS VAN ALOYSIUS In concept vastgesteld door het College van bestuur van Aloysius, op 18 mei 2015 en, na instemming GMR, definitief vastgesteld op 24 juni 2015 1

Nadere informatie

Regeling functioneringsgesprekken O2A5

Regeling functioneringsgesprekken O2A5 Regeling functioneringsgesprekken O2A5 Het bestuur van O2A5, gelet op het resultaat van het gevoerde overleg met het personeelsdeel van de GMR; besluit: vast te stellen de navolgende 'Regeling functioneringsgesprekken'

Nadere informatie

Begeleidingsplan Personeel

Begeleidingsplan Personeel Begeleidingsplan Personeel Datum Gremium Samenvatting wijzigingen / opmerkingen Versie Status 29-05-2005 SB vastgesteld 1.0 D 22-08-2011 MT Inhoudelijk nauwelijks veranderingen. Intern begeleider vervangen

Nadere informatie

FUNCTIONERINGSBELEID. Stichting R.K. Schoolbestuur Culemborg en Omstreken

FUNCTIONERINGSBELEID. Stichting R.K. Schoolbestuur Culemborg en Omstreken FUNCTIONERINGSBELEID Stichting R.K. Schoolbestuur Culemborg en Omstreken Personeelsgesprekken Personeelsbeleid is gericht op de belangen van de individuele medewerkers en op de belangen van de organisatie

Nadere informatie

Notitie Aan: Bestuur Van: Ruud de Lange, alg. directeur Datum: maandag 17 november 2008 Onderwerp: Interne mobiliteit. Inleiding:

Notitie Aan: Bestuur Van: Ruud de Lange, alg. directeur Datum: maandag 17 november 2008 Onderwerp: Interne mobiliteit. Inleiding: Notitie Aan: Bestuur Van: Ruud de Lange, alg. directeur Datum: maandag 17 november 2008 Onderwerp: Interne mobiliteit Inleiding: In 2001 heeft de Veenplas al een mobiliteitsplan opgesteld. Gezien alle

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon

SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1.1 Inleiding Zorgcentrum Horizon zal met ingang van 1 januari 2015 de werkwijze in de facilitaire dienst, met name de keuken ingrijpend

Nadere informatie

REGELING FUNCTIONERINGSGESPREKKEN

REGELING FUNCTIONERINGSGESPREKKEN REGELING FUNCTIONERINGSGESPREKKEN Regeling functioneringsgesprekken Primair Onderwijs Editie december 2000 vastgesteld op 3 oktober 2001 Het bestuur van de Stichting: PCBO Baarn Soest, Postbus 3178, 3760

Nadere informatie

3. Concept verslag vergadering 14 maart 2016 vaststelling (in uw bezit)

3. Concept verslag vergadering 14 maart 2016 vaststelling (in uw bezit) Gemeenteschappelijke Medezeggenschapsraad Plateau Assen Notulen vergadering GMR Maandag 25 april 2016 Locatie: o.b.s. Het Sterrenschip Oudergeleding Personeelsgeleding Overig Nick Bruins X Carola Iterson

Nadere informatie

NASCHOLINGSBELEID 13 maart 2012

NASCHOLINGSBELEID 13 maart 2012 NASCHOLINGSBELEID 13 maart 2012 1 Inleiding Werken in het primair onderwijs vraagt om een brede inzetbaarheid van mensen. De samenleving is voortdurend in beweging en doet ook regelmatig een appèl op het

Nadere informatie

Regeling functioneringsgesprekken

Regeling functioneringsgesprekken Regeling functioneringsgesprekken Artikel 1 Begripsbepalingen Deze regeling verstaat onder: a. bevoegd gezag: het bestuur van de S.K.O. Het Groene Lint ; b. personeelslid: een persoon in dienst van een

Nadere informatie

Managementstatuut. t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer. www.obswijk.nl

Managementstatuut. t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer. www.obswijk.nl t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer www.obswijk.nl Inhoudsopgave Preambule 3 Artikel 1. Definities 3 Artikel 2. Vaststelling en wijziging van het managementstatuut 4 Artikel 3.

Nadere informatie

Door middel van deze sollicitatiecode verplicht het bevoegd gezag zich de rechten van de sollicitant te waarborgen met betrekking tot:

Door middel van deze sollicitatiecode verplicht het bevoegd gezag zich de rechten van de sollicitant te waarborgen met betrekking tot: Sollicitatiecode GSF Doel van sollicitatie code Door middel van deze sollicitatiecode verplicht het bevoegd gezag zich de rechten van de sollicitant te waarborgen met betrekking tot: Een zorgvuldige selectieprocedure;

Nadere informatie

NOTA M O B I L I T E I T

NOTA M O B I L I T E I T NOTA M O B I L I T E I T Stg. Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Venray en regio september 2006/aangepast 26 april 2011 Nota mobiliteit september 2006/aangepast 26 april 2011 1 Binnen een onderwijsorganisatie

Nadere informatie

REGELING WERVING EN SELECTIE

REGELING WERVING EN SELECTIE REGELING WERVING EN SELECTIE Inleiding Bij het ontstaan van een vacature op één van de scholen stelt de desbetreffende directie de algemeen directeur hiervan in kennis. Onder diens verantwoording zal dan

Nadere informatie

Openbaar advies voor beslissing B en W

Openbaar advies voor beslissing B en W Openbaar advies voor beslissing B en W Stafbureau Personeel, Bestuur en Organisatie - - registratienummer: 2000003654 Naam: Ad van Beers, toestelnummer: 860 paraaf chef/hoofd sector paraaf sectorcontroller

Nadere informatie

Krammer 8. 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469 WERVING & SELECTIE DIRECTEUREN

Krammer 8. 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469 WERVING & SELECTIE DIRECTEUREN Krammer 8 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469 WERVING & SELECTIE DIRECTEUREN 1.0 Vacatures 1.1. Vacaturemelding. Indien er een directeursvacature ontstaat, wordt dit z.s.m. schriftelijk kenbaar

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT. Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel

MANAGEMENTSTATUUT. Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel. 0521 59 49 44 Email: info@talentwesterveld.nl Website: www.talentwesterveld.nl MANAGEMENTSTATUUT Werkveld: Organisatie Beleidslijn: Managementstatuut

Nadere informatie

Commissie van Beroep PO

Commissie van Beroep PO 106405 - Bij de overplaatsing van de leerkracht heeft de werkgever een juiste belangenafweging gemaakt en zich voldoende ingespannen voor het vinden van een juiste functie. UITSPRAAK in het geding tussen:

Nadere informatie

Beleid functioneringsgesprekken

Beleid functioneringsgesprekken Beleid functioneringsgesprekken 1 Regeling functioneringsgesprekken Deze regeling is vastgesteld door het bestuur van St. PCBO Baarn - Soest Voor akkoord: april 2012 De voorzitter van de Stichting PCBO,

Nadere informatie

Beleidsnotitie Werving & Selectie Schooldirecteuren

Beleidsnotitie Werving & Selectie Schooldirecteuren Beleidsnotitie Werving & Selectie Schooldirecteuren Inleiding Het College van Bestuur heeft na vaststelling van het strategisch beleidsplan 2005-2008 dit ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Toezicht.

Nadere informatie

Reglement Personeelsgesprekken

Reglement Personeelsgesprekken Reglement Personeelsgesprekken Kaderregeling voor de Stichting Scholengroep Spinoza met instemming van de GMR d.d. 16-06-2010 en aangevuld op 9 november 2010. De aanvulling betreft de voorbereiding op

Nadere informatie

11 september 2014. Onderhandelingsakkoord CAO-PO 01-07-2014 tot en met 30-06-2015

11 september 2014. Onderhandelingsakkoord CAO-PO 01-07-2014 tot en met 30-06-2015 11 september 2014 Onderhandelingsakkoord CAO-PO 01-07-2014 tot en met 30-06-2015 Eerste Informatievoorziening en te hanteren procedures: Met dit onderhandelingsakkoord hebben sociale partners beoogd tot

Nadere informatie

4.1 Regeling werving en selectie van de stichting r.-k en openbaar primair onderwijs PANTA RHEI

4.1 Regeling werving en selectie van de stichting r.-k en openbaar primair onderwijs PANTA RHEI 4.1 Regeling werving en selectie van de stichting r.-k en openbaar primair onderwijs PANTA RHEI Het bestuur van de stichting r.-k en openbaar primair onderwijs PANTA RHEI gelet op de bepalingen van de

Nadere informatie

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2014-2015 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 1 1. Medezeggenschap bij Stichting Prisma... 3 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Beleid neringsgesprekken

Beleid neringsgesprekken Beleid neringsgesprekken Functioneringsgesprekken 4.5.0 Vooraf 1. Regels Binnen de Stichting Prot. Chr. SO/VSO te Ommen eo hanteren we de volgende regels m.b.t. het beleid functioneringsgesprekken: De

Nadere informatie

Procedure exit-gesprek

Procedure exit-gesprek Procedure exit-gesprek Nummer: 10.0001166 Versie: 1.0 Vastgesteld door het CMT d.d. 6 juli 2010 Instemming COR 16 september 2010 Deze procedure treedt in werking op 1 oktober 2010 doc.: pz_alle/regelingen/exit-gesprek,

Nadere informatie

Inventarisatie verschillen tussen HAAL en Veluwe Plus personeel & onderwijs

Inventarisatie verschillen tussen HAAL en Veluwe Plus personeel & onderwijs Inventarisatie verschillen tussen HAAL en Veluwe Plus personeel & onderwijs Woord vooraf De subwerkgroep Personeel & Onderwijs heeft als taak gekregen om verschillen tussen HAAL en Veluwe Plus op de genoemde

Nadere informatie

Klachtenregeling. Versie 01-08-2012. Postbus 930 3800 AX Amersfoort tel. 033-2570645 fax. 033-2570646 e.mail: info@kpoa.nl

Klachtenregeling. Versie 01-08-2012. Postbus 930 3800 AX Amersfoort tel. 033-2570645 fax. 033-2570646 e.mail: info@kpoa.nl Klachtenregeling Versie 01-08-2012 Postbus 930 3800 AX Amersfoort tel. 033-2570645 fax. 033-2570646 e.mail: info@kpoa.nl Artikel 1. Begripsbepalingen (a) Stichting: (b) Het bestuur: (c) Scholen: (d) Directeur:

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN

MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN 2015-2017 Artikel 1 Definitiebepaling In dit managementstatuut wordt verstaan onder Raad van Toezicht: De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op het college

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad Al-Iman Jaarplan 2015-2016

Medezeggenschapsraad Al-Iman Jaarplan 2015-2016 Medezeggenschapsraad Al-Iman Jaarplan 2015-2016 1. Voorwoord Als medezeggenschapsraad van basisschool Al-Iman willen we de belangen van onze kinderen en school zo goed mogelijk behartigen. Samen werken

Nadere informatie

REGELING WERVING EN SELECTIE VAN PERSONEEL IN HET PRIMAIR EN SPECIAAL ONDERWIJS

REGELING WERVING EN SELECTIE VAN PERSONEEL IN HET PRIMAIR EN SPECIAAL ONDERWIJS REGELING WERVING EN SELECTIE VAN PERSONEEL IN HET PRIMAIR EN SPECIAAL ONDERWIJS Vastgesteld door het College van Bestuur op 4 april 2017 1. Inleiding Deze regeling bevat de basisinformatie voor de werkwijze

Nadere informatie

Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties

Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Pre-ambule In de cao provincies 2012-2015 zijn uit oogpunt van goed werkgeverschap afspraken gemaakt over een sectorale regeling Van Werk Naar

Nadere informatie

November 2013 Lichtenvoorde, P & O R U I L EN & O V E R P L A A T S EN

November 2013 Lichtenvoorde, P & O R U I L EN & O V E R P L A A T S EN Lichtenvoorde, P & O R U I L EN & O V E R P L A A T S EN Inhoud 1 STATUS... 3 2 INLEIDING... 4 3 BEGRIPPEN... 5 4 RUILEN... 6 4.1 PROCEDURE RUILINGEN... 6 5 OVERPLAATSEN... 8 5.1 PROCEDURE OVERPLAATSEN...

Nadere informatie

Werving- en selectiebeleid

Werving- en selectiebeleid Werving- en selectiebeleid Inhoud 1 Inleiding... 2 1.1 Wettelijk kader of ander formeel kader:... 2 1.2 Vertrouwelijkheid procedure... 2 2 Doelstellingen... 2 3 Ontstaan van een vacature (OP en/of OOP)...

Nadere informatie

Formulier functioneringsgesprek en procedure. Vertrouwelijk. Onderdeel A

Formulier functioneringsgesprek en procedure. Vertrouwelijk. Onderdeel A Formulier functioneringsgesprek en procedure Vertrouwelijk Naam personeelslid Functie Naam formele gesprekspartner Functie Datum functioneringsgesprek Datum doelstellingengesprek Onderdeel A Gespreksonderwerpen

Nadere informatie

SOCIAAL KADER

SOCIAAL KADER SOCIAAL KADER 2010-2015 Sociaal kader mei 2010 blz 1 1. Inleiding Voor u ligt het sociaal kader van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB). Dit sociaal kader is een voortzetting van het sociaal kader

Nadere informatie

Regeling Cliëntenraad Werk en Inkomen Rotterdam Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

Regeling Cliëntenraad Werk en Inkomen Rotterdam Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Rotterdam Nr. 108620 27 juni 2017 Regeling Cliëntenraad Werk en Inkomen Rotterdam 2017 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

Nadere informatie

Een klacht, wat nu? Klachtenregeling bestemd voor ouders, voogden, verzorgers en medewerkers

Een klacht, wat nu? Klachtenregeling bestemd voor ouders, voogden, verzorgers en medewerkers Een klacht, wat nu? Klachtenregeling bestemd voor ouders, voogden, verzorgers en medewerkers Vastgesteld in de vergadering van: 1 Inhoudsopgave Inleiding p. 3 Bij wie kan ik terecht? p. 4 Wie kan er klagen?

Nadere informatie