VERPLAATSINGSBELEID Integraal Personeels Beleid mei 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERPLAATSINGSBELEID Integraal Personeels Beleid mei 2011"

Transcriptie

1 VERPLAATSINGSBELEID Integraal Personeels Beleid mei 2011

2 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Paragraaf Pagina Vaststelling verplaatsingsbeleid 3 1 Voorwoord 4 2 Doelstelling en categorieën verplaatsingsbeleid Inleiding Begripsomschrijving Doelstelling verplaatsingsbeleid Randvoorwaarden Samenhang met andere beleidsterreinen 6 3 Vormen van verplaatsing Vrijwillige verplaatsing Onvrijwillige verplaatsing Categorieën verplaatsing 9 4 Verplaatsingsbevorderende instrumenten Inleiding Bij vrijwillige verplaatsing Bij mogelijk maken onvrijwillige verplaatsing Bij onvrijwillige verplaatsing Overige verplaatsingsbevorderende instrumenten 12 5 De organisatie van het verplaatsingbeleid Procedure verplaatsing bij vacature Procedure bij ontstaan van formatietekort Procedure bij onvrijwillige verplaatsing De plaatsingscommissie 15 6 Lijst met gebruikte afkortingen 16 7 Bijlagen 17 Bijlage 1 Artikel 10 lid 6 CAO PO 17 Bijlage 2 Bijlage IE CAO PO benoemings- en aanstellingsvolgorde 18 Bijlage 3 Overdrachtsformulier bij verplaatsing 19 Bijlage 4 Verplaatsingswensen personeel Verplaatsingsbeleid S.K.O. Mergelland Pagina 2

3 VASTSTELLING VERPLAATSINGSBELEID VAN DE STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS MERGELLAND Het bevoegd gezag van de Stichting Katholiek Onderwijs Mergelland; Gelezen het resultaat van het gevoerde overleg met de GMR, gelet op de artikelen 9.4, 9.5, 6.1 lid 3 en 4 van de CAO primair onderwijs en de Wet BIO. Besluit Vast te stellen de navolgende verplaatsingsbeleid voor het onderwijspersoneel van de Stichting Katholiek Onderwijs Mergelland. Slotbepalingen Dit reglement treedt in werking met ingang van de dag van afkondiging. In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist het bevoegd gezag.. Gedurende de strategisch beleidsplanperiode zal het verplaatsingsbeleid ingevoerd worden. Elk schooljaar gedurende deze planperiode zal het verplaatsingsbeleid geëvalueerd worden. Op basis van deze evaluaties kunnen aanpassingen in het beleid voorgesteld worden, waarna dit beleid aan het eind van de strategische periode definitief wordt vastgesteld. Aldus vastgesteld door het bevoegd gezag: Directeurenoverleg Positief advies GMR Instemming personeel (art. 23) Algemeen Bestuur Vastgesteld Verplaatsingsbeleid S.K.O. Mergelland Pagina 3

4 HOOFDSTUK 1. VOORWOORD Op verzoek van vele groepsleerkrachten en GMR-leden staat een nieuw te ontwikkelen mobiliteitsbeleid voor schooljaar op de agenda van S.K.O. Mergelland. Een van de doelen van het strategisch beleidsplan is om de komende 4 schooljaren goed IPB beleid te ontwikkelen en daar is het mobiliteitsbeleid een onderdeel van. In de CAO-PO is mobiliteit opgenomen in artikel De S.K.O. Mergelland neemt dit artikel als uitgangspunt voor het verplaatsingsbeleid. In dit artikel wordt gesproken over verplaatsing in plaats van dat er wordt gesproken over mobiliteit. In dit verplaatsingsbeleidsplan zullen wij het bovengenoemde artikel nader uitwerken. Om verwarring te voorkomen zullen wij in dit beleid de termen verplaatsing en verplaatsingsbeleid gebruiken. We kunnen dromen over een zeer ideaal verplaatsingsbeleid waarin personeelsleden alle kansen geboden krijgen in hun loopbaan. Een aantal reële feiten maken het niet altijd mogelijk om de gewenste kansen te kunnen creëren. Het leerlingenaantal van de S.K.O. mergelland daalde afgelopen jaren met 4 à 5% per jaar, deze daling zal zich de komende jaren voortzetten. Dit heeft consequenties voor de personele bezetting. Jaarlijks ontstaat hierdoor overschot van personeel waardoor verplaatsing niet altijd als stimuleringsmiddel ingezet kan worden. Verplaatsing is in het onderwijs een begrip dat vaak weinig enthousiasme teweegbrengt. Medewerkers associëren de term vaak met min of meer verplichte verplaatsing, met onzekerheid en ongemak. Niets is echter minder waar: verplaatsing geeft uitdaging en kansen en geeft aan dat een organisatie flexibel is. Verplaatsing kan bijdragen aan meer variatie in het werk van medewerkers en helpt een schoolorganisatie in het succesvol functioneren. Over de toepassing van het huidige verplaatsingsbeleid zijn personeelsleden wisselend tevreden. Afgelopen jaren zijn we door de terugloop van het leerlingenaantal ook geconfronteerd met gedwongen verplaatsing. Hierdoor dreigt verplaatsing meer als bedreiging gezien te worden dan als kans. Dat is zonde! Om dit verplaatsingsbeleid te ontwikkelen hebben we ons de volgende vragen gesteld: Wat is het doel van het nieuwe verplaatsingsbeleid? Hoe kunnen we ondanks de feitelijke daling van het leerlingenaantal en daarmee gepaard gaande personele krimp verplaatsing positief en vooral haalbaar benaderen? Hoe kunnen we personeel stimuleren om te mobiliseren en kansen bieden in hun persoonlijke ontwikkeling? Het proces van totstandkoming van dit verplaatsingsbeleid werd dan ook gekenmerkt door brede raadpleging en betrokkenheid van alle geledingen: groepsleerkrachten; directeuren; algemeen directeur; klankbordgroep personeel GMR en de portefeuillehouder personeel van het algemeen bestuur. In de bijlage 4 verplaatsingswensen personeel staan de resultaten en acties beschreven van de vragenlijst m.b.t. verplaatsing, een onderdeel van het jaarlijks wensenformulier voor onderwijspersoneel. Met het formuleren van verplaatsingsbeleid wil de Stichting S.K.O. Mergelland een impuls geven aan enerzijds de ontwikkelingen in de scholen (visie van de school realiseren) en anderzijds de persoonlijke ontwikkeling van personeelsleden, uitgaande van de juiste man / vrouw op de juiste plaats. Eenmaal benoemd in een vacature in een school betekent niet dat die werkzaamheden in die school ook de rest van zijn/haar werkzaam leven vast blijven. Van personeelsleden mag verwacht worden, onder andere vanuit de Wet op de beroepen in het onderwijs en de CAO PO, dat zij zich blijven ontwikkelen en breed inzetbaar zijn. Als personeelslid heb je baat bij het actief gericht zijn op je eigen loopbaanontwikkeling. Een proactieve houding hierin, regisseur zijn over je eigen loopbaan, voorkomt dat je mogelijkheden tot groei en ontwikkeling beperkt worden. Binnen de CAO-PO is verplaatsing opgenomen in artikel 10 lid 6. Dit artikel richt zich op verplaatsing, zowel op vrijwillige als op onvrijwillige basis. In dit verplaatsingsbeleidsplan is dit artikel niet als zodanig opgenomen. Wel hebben wij de punten a t/m e van artikel 10.6 lid 2 nader uitgewerkt. Dit hebben wij gedaan in hoofdstuk 5. De oorspronkelijke tekst van artikel 10.6 zullen wij als bijlage 1 toevoegen. Het bekwaamheidsdossier is de spil van ons IPB beleid om de ontwikkeling van de (school) organisatie én de persoonlijke ontwikkeling te stimuleren. Het verplaatsingsbeleid sluit hierbij aan. Alleen met flexibilisering van de inzet van personeelsleden zal dit gerealiseerd kunnen worden. Wij hopen dat dit verplaatsingsbeleid ertoe zal bijdragen dat zowel het individuele personeelslid alsook de organisatie verplaatsing als een kans beschouwen in het kader van de professionele ontwikkeling. Projectleider IPB Marie-José Duijsings Februari 2011 Verplaatsingsbeleid S.K.O. Mergelland Pagina 4

5 HOOFDSTUK 2. DOELSTELLING EN CATEGORIEËN VERPLAATSING 2.1 Inleiding Dit verplaatsingsbeleid is gericht op het bevorderen van verplaatsing van personeelsleden. Hierbij is het van belang een uitwerking te maken van de verschillende verplaatsingsbevorderende instrumenten, die binnen de S.K.O. Mergelland worden gehanteerd. In dit verplaatsingsbeleidsplan zijn de mogelijkheden en/of verplichtingen opgenomen, die het voor de personeelsleden mogelijk maken om vrijwillig (of onvrijwillig) van werkplek te veranderen. Dit betekent dat zowel werkgever als werknemer actief meewerken aan het optimaal inzetten van instrumenten voor personeelsbeleid. Binnen de S.K.O. Mergelland staat het verplaatsingsbeleid in dienst van de organisatie, de kwaliteit van het personeel en de persoonlijke ontwikkeling van het personeel. De aanleiding om van verplaatsing gebruik te maken kan verschillen. De ene keer kan het accent liggen op het bieden van loopbaankansen aan onderwijspersoneel, vanuit het oogpunt van goed personeelsbeleid. Dan is er sprake van vrijwillige verplaatsing. Een volgende keer kan het accent liggen op het oplossen van formatietekorten en dan kan er sprake zijn van onvrijwillige verplaatsing. 2.2 Begripsomschrijving Wat verstaan we onder verplaatsing? In de Nederlandse taal wordt onder verplaatsing verstaan: het (zich) verplaatsen. Binnen de S.K.O. Mergelland willen wij tevens verstaan onder verplaatsing: het vermogen van medewerkers om zich mentaal, functioneel en geografisch te willen verplaatsen ten behoeve van zichzelf en/of de organisatie. Goed ontwikkelde verplaatsingsbeleid leidt tot vergroting van de beschikbaarheid, kwaliteit, inzetbaarheid en tevredenheid van personeelsleden. 2.3 Doelstelling verplaatsingsbeleid Het doel van het verplaatsingsbeleid is: ervoor te zorgen dat de kwaliteit van het geboden onderwijs optimaal blijft in een omgeving die aan verandering onderhevig is: Kwaliteitsscholen in een vertrouwde omgeving maximale ontwikkelingskansen voor personeel streven naar evenwichtige samenstelling van de teams (inzetbaarheid, competenties, man/vrouw, leeftijd, persoonskenmerken, etc.) ervoor zorgen dat medewerkers tevreden zijn en plezier in hun werk hebben en houden; In dit verplaatsingsbeleidsplan ligt de nadruk op vrijwillige verplaatsing op initiatief van de werknemer of werkgever. Om die reden zijn er verplaatsingsbevorderende instrumenten ontwikkeld. Deze worden in hoofdstuk 4 nader uitgewerkt. Uiteraard kunnen wij onvrijwillige verplaatsing niet uitsluiten. Indien hiervan sprake is handelen we conform het protocol zoals beschreven in de CAO PO artikel Dit verplaatsingsbeleidsplan is geschreven voor alle personeelsleden van de S.K.O. Mergelland, te weten: directeuren, groepsleerkrachten, onderwijs ondersteunend personeel en de vervangers van de A en B lijst. 2.4 Randvoorwaarden Om verplaatsingsbeleid vorm te geven moet met de volgende randvoorwaarden rekening worden Gehouden: inzicht in benodigd personeel over een bepaalde periode via het meerjaren formatiebeleidsplan; inzicht in de kwantiteit en kwaliteit van het huidige personeel (o.a. het bekwaamheidsdossier); inzicht in wensen en inzetbaarheid van huidig personeel; inzicht in soorten verplaatsingen; inzicht in rechtpositionele regelgeving; inzicht in beschikbare verplaatsingsinstrumenten; inzicht in organisatorische en financiële mogelijkheden; verplaatsing moet door alle personeelsleden als iets vanzelfsprekends worden ervaren. Verplaatsingsbeleid S.K.O. Mergelland Pagina 5

6 2.5 Samenhang met andere beleidsterreinen In dit verplaatsingsbeleidsplan is de manier waarop de S.K.O. Mergelland personeel verplaatst nader uitgewerkt. Toch maakt het verplaatsingsbeleid ook deel uit van het integraal personeels beleid. Om die reden zijn er ook andere beleidsterreinen van belang: beleid met betrekking tot de gesprekkencyclus; afgesproken is dat verplaatsing een vast bespreekpunt is bij de gesprekken; leeftijdsbewust personeelsbeleid; ziekteverzuimbeleid (en preventief ziekteverzuimbeleid); beleid in het kader van de RI&E s; beleid ten aanzien van het nascholingsbeleid; beleid ten aanzien van werving en selectie (sollicitatiecode); bestuursformatiebeleid beleid ten aanzien van de functiemix Verplaatsingsbeleid S.K.O. Mergelland Pagina 6

7 HOOFDSTUK 3. VORMEN VAN VERPLAATSING In de CAO-PO is verplaatsing opgenomen in artikel De S.K.O. Mergelland neemt dit artikel als uitgangspunt voor het verplaatsingsbeleid. In dit artikel wordt gesproken over verplaatsing in plaats van dat er wordt gesproken over verplaatsing. In dit verplaatsingsbeleidsplan zullen wij het bovengenoemde artikel nader uitwerken. Om verwarring te voorkomen zullen wij in dit hoofdstuk de termen verplaatsing en verplaatsingbeleid gebruiken. Het verplaatsingsbeleid kent twee vormen, namelijk: de vrijwillige en de onvrijwillige verplaatsing. De verplaatsing kan betrekking hebben op de volledige betrekkingsomvang of een gedeelte daarvan. In de onderstaande uitwerking gaat het steeds om een verplaatsing in dezelfde functie. Jaarlijks, in november, vullen alle personeelsleden het wensenformulier in waar o.a. wensen m.b.t. verplaatsing kenbaar gemaakt kunnen worden. 3.1 Vrijwillige verplaatsing Van vrijwillige verplaatsing is sprake als dit plaatsvindt op verzoek van een personeelslid en met instemming van het bestuur. Een andere mogelijkheid is dat het verzoek plaatsvindt op verzoek van het bestuur en met instemming van het personeelslid. Op verzoek van het personeelslid Een personeelslid kan om verschillende redenen verplaatsing naar een andere school ambiëren. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de volgende redenen: een nieuwe uitdaging c.q. elders een frisse start maken; carrièreplanning en/of kennisverbreding; in geval van een (dreigend) conflict op de huidige school; in geval van medische en of psychische redenen; andere redenen, die het functioneren op de huidige school belemmeren. Het personeelslid kan zijn wens voor verplaatsing en de redenen daarvoor kenbaar maken in een gesprek van de gesprekkencyclus met de directeur of dit kenbaar maken in het wensenformulier dat jaarlijks door alle personeelsleden ingevuld wordt in november. Alle wensenformulieren worden verzameld op het bestuursbureau. Op basis van een analyse van de wensen van het personeel worden specifieke acties geformuleerd om verplaatsing positief te stimuleren. (zie bijlage 4) Op verzoek van het bestuur Het bestuur kan om verschillende redenen personeelsleden benaderen met het verzoek mee te werken aan verplaatsing naar een andere school. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de volgende redenen: naar aanleiding van een verzoek van een ander personeelslid tot vrijwillige verplaatsing, indien de verplaatsing van een ander personeelslid gewenst of noodzakelijk is; indien de school behoefte heeft aan een personeelslid met specifieke kwaliteiten, zoals bijvoorbeeld: ICT, IB of MT indien er sprake is van een onevenwichtige samenstelling van het team (inzetbaarheid, competenties, man/vrouw, leeftijd, persoonskenmerken, etc.) indien er sprake is van redenen van medische aard, disfunctioneren en/of een (dreigend) conflict. 3.2 Onvrijwillige verplaatsing Als blijkt dat vrijwillige verplaatsing niet mogelijk is, dan kan het bestuur in een aantal situaties overgaan tot gedwongen verplaatsing. Dit kan voorkomen in de volgende situaties: a. bij een formatietekort op een bepaalde school b. in geval van een conflictsituatie c. in geval van functioneringsproblemen d. op advies van de bedrijfsarts e. in andere door de werkgever m.n. genoemde zwaarwichtige omstandigheden Deze situaties zijn beschreven in artikel 10 lid 6 van de CAO-PO. Deze is als bijlage 1 toegevoegd. Met een actief verplaatsingsbeleid alsmede het natuurlijk verloop worden gedwongen verplaatsingen zoveel mogelijk voorkomen. Verplaatsingsbeleid S.K.O. Mergelland Pagina 7

8 Ad a. bij een formatietekort op een bepaalde school Bij een formatietekort op een of meerdere scholen is het uitgangspunt dat gehele of gedeeltelijke verplaatsing van personeel zal plaatsvinden naar een andere school waar voldoende formatieruimte beschikbaar is. In hoofdstuk 5.2 wordt de procedure bij formatietekort beschreven. Ad b. In geval van een conflictsituatie Als er sprake is van een conflictsituatie op een school kan er een onwerkbare situatie ontstaan. Is er bij dit conflict sprake van onverenigbaarheid van karakters, dan is het goed mogelijk dat een betrokken personeelslid wel goed kan functioneren op een anders school van de S.K.O. Mergelland. Verplaatsing kan dan een mogelijkheid zijn om de conflictsituatie te beëindigen. Om een dergelijke verplaatsing mogelijk te maken zal het soms onvermijdelijk zijn, dat een ander personeelslid door het bestuur wordt verzocht te verplaatsen om een wisseling mogelijk te maken. Voor dit personeelslid zijn dan stimulerende verplaatsingsmaatregelen beschikbaar. In eerste instantie zal een van de directeuren hiervoor personeelsleden benaderen, die zich hebben ingeschreven op de verplaatsingslijst via het wensenformulier personeel. In tweede instantie kunnen de overige personeelsleden hiervoor worden benaderd. Voorafgaande aan een gedwongen verplaatsing zal het bestuur alle mogelijkheden benutten om een dergelijke ingreep te voorkomen. De algemeen directeur en/of de projectleider personeel zullen tijdig bij het proces betrokken worden. Als het niet lukt om tot een oplossing te komen, dan zal het bestuur overgaan tot gedwongen verplaatsing. Dit mede met het oog op de instroomtoets van het Participatiefonds. Daarbij is het immers van belang dat het bestuur alles heeft geprobeerd om gedwongen ontslag te voorkomen. Ad c. In geval van functioneringsproblemen Het is mogelijk dat een niet goed functionerend personeelslid op een andere school met een andere cultuur en een ander onderwijsconcept wel goed kan functioneren. Met het oog op zorgvuldig personeelsbeleid zal het bestuur een dergelijk personeelslid die kans ook moeten bieden. Voorwaarde hierbij is echter wel dat andere middelen (zoals bijvoorbeeld: begeleiding, interne of externe coaching, aanvullende scholing, e.d.) niet tot het gewenste resultaat hebben geleid. Om een dergelijke verplaatsing mogelijk te maken zal het soms onvermijdelijk zijn, dat een ander personeelslid door het bestuur wordt verzocht zijn plaats te verruilen om een wisseling mogelijk te maken. Voor dit personeelslid zijn dan stimulerende verplaatsingsmaatregelen beschikbaar. In het kader van de instroomtoets van het Participatiefonds is het hierbij ook van belang dat het bestuur alles heeft geprobeerd om ontslag van een personeelslid te voorkomen. Ad d. Op advies van de bedrijfsarts Het kan voorkomen dat een personeelslid na een periode van ziekteverzuim niet meer kan terugkeren naar de eigen school. In dat geval kan de bedrijfsarts een tijdelijke of een structurele verplaatsing adviseren. Deze situatie kan zich voordoen als het betrokken personeelslid niet blijvend arbeidsongeschikt is, maar terugkeer naar de oude werkplek in verband met de medische (of psychische) klachten en/of het herstel niet gewenst is. Met het oog op de verantwoordelijkheid van het bestuur op het gebied van het terugdringen van het ziekteverzuim en de daarmee gemoeide financiële consequenties, kan inwilliging van het advies van de bedrijfsarts zeer gewenst zijn. Ook hierbij kan een ander personeelslid door het bestuur worden verzocht zijn plaats te verruilen om een tijdelijke of structurele wisseling mogelijk te maken. Ook voor dit personeelslid zijn dan stimulerende verplaatsingsmaatregelen beschikbaar. Ad e. In andere door de werkgever m.n. genoemde zwaarwichtige omstandigheden Een standaard omschrijving zwaarwichtige omstandigheden is moeilijk te geven. Per situatie moet worden bekeken of de omstandigheden zwaarwichtig zijn. Een voorbeeld van zwaarwichtige omstandigheden kan zijn: gezins- of familiebetrekkingen, die binnen het team tot problemen zouden kunnen leiden. In geval van zwaarwichtige omstandigheden zal de algemeen directeur namens het bestuur de ontstane situatie goed moeten omschrijven. Daarbij is het ook van groot belang dat de algemeen directeur een afweging maakt tussen de belangen van het personeelslid en de belangen van de school. Verplaatsingsbeleid S.K.O. Mergelland Pagina 8

9 Voorwaarden die van toepassing zijn van de bovengenoemde A, B, C, D en E Aan alle bovengenoemde criteria zijn een aantal voorwaarden verbonden. Het is de algemeen directeur die uiteindelijk namens het bestuur besluit over te gaan tot onvrijwillige verplaatsing, het besluit zal gemotiveerd en beargumenteerd worden na overleg met de bovenschoolse directeur en de directeur personele zaken.. Ook zal de algemeen directeur aangeven op welke wijze de belangen van het betrokken personeelslid alsmede de belangen van het onderwijs en/of de school tegen elkaar zijn afgewogen. In alle gevallen zullen de bovenschools directeur en de projectleider personeeloverleg voeren met degene, die onvrijwillig moet worden verplaatst. Het doel hiervan is te bezien onder welke condities deze verplaatsing zal plaatsvinden. De afspraken omtrent deze condities zullen schriftelijk worden vastgelegd in het overdrachtsgesprek. De leidraad voor het overdrachtsgesprek is opgenomen in bijlage 4 en in het bekwaamheidsdossier. Ook zullen de directeur, de bovenschools directeur en/of de projectleider personeeleen overleg voeren met het personeelslid, dat gaat mobiliseren om een wisseling van een ander personeelslid mogelijk te maken. Met het betrokken personeelslid wordt gesproken over de stimulerende verplaatsingsinstrumenten en de eventuele verdere condities, waaronder de verplaatsing zal plaatsvinden. Ook hierbij worden de gemaakte afspraken schriftelijk vastgelegd. Een personeelslid, dat onvrijwillig wordt verplaatst, heeft de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen tegen het bestuursbesluit bij de Klachtencommissie PO artikel 60 lid 1 sub i. Het personeelslid moet zijn bezwaarschrift binnen 6 weken indienen bij het bestuur. Het bestuur zal het betrokken personeelslid uitnodigen voor een hoorzitting. Als het bestuur blijft bij het besluit, kan het betrokken personeelslid gebruik maken van de mogelijkheid om beroep aan te tekenen bij de rechtbank. 3.3 Categorieën verplaatsing Verplaatsing kan in verschillende categorieën worden ingedeeld. Binnen de S.K.O. Mergelland wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende categorieën: verplaatsing binnen de eigen school; verplaatsing binnen de stichting; verplaatsing buiten de stichting. Verplaatsing binnen de eigen school Hiermee wordt de verplaatsing binnen de eigen school bedoeld, die ontstaat, doordat personeelsleden in een andere groep of in een andere bouw gaan werken. Ook is er sprake van verplaatsing binnen de school als personeelsleden andersoortige taken gaan uitvoeren in de lesgebonden uren, zoals bijvoorbeeld: de IB er, de MT er en de ICT er. Bij verplaatsing binnen de school is er sprake van interne verplaatsing. De S.K.O. Mergelland heeft de doelstelling om zo veel mogelijk te streven naar vrijwillige, interne verplaatsing binnen de school. Om die reden wordt hieraan ruimschoots aandacht besteed tijdens de functioneringsgesprekken en de gesprekken in het kader van de POP. De directeur van de school heeft een grote rol in het stimuleren en het ontwikkelen van interne verplaatsing. Verplaatsing binnen stichting Verplaatsing binnen de S.K.O. Mergelland, die ontstaat, doordat personeelsleden bij één van de andere scholen binnen de stichting gaan werken. Deze verplaatsing kan gericht zijn op bijvoorbeeld: dezelfde groep, dezelfde bouw of hetzelfde takenpakket bij een andere school binnen de stichting. De verplaatsing kan juist ook gericht zijn op een andere groep, een andere bouw of een ander takenpakket bij een andere school binnen de stichting. S.K.O. Mergelland stelt zich ten doel om te streven naar vrijwillige verplaatsing binnen de stichting. Om die reden is de mogelijkheid tot verplaatsing binnen de stichting een standaard onderdeel van de gesprekkencyclus. Indien een personeelslid geïnteresseerd is in verplaatsing binnen de stichting kan hij dit tijdens een van de gesprekken van de gesprekkencyclus kenbaar maken. Bij deze vorm van interne verplaatsing is het van belang dat er wordt gezocht naar een goede match tussen het Verplaatsingsbeleid S.K.O. Mergelland Pagina 9

10 personeelslid en de andere school van de stichting. Dit komt, doordat iedere school een eigenheid kent, die mede bepalend kan zijn voor het tot stand komen en het slagen van een goede match. Bij een dergelijke eigenheid van een school kan bijvoorbeeld worden gedacht aan: populatie, onderwijsconcept en/of onderwijssysteem. Met dergelijke onderwerpen dient rekening te worden gehouden bij het zoeken naar een passende match, die interne verplaatsing binnen de stichting tot een succes kan maken. Bij deze vorm van verplaatsing is er een belangrijke rol weggelegd voor de directeur en de directeur personele zaken. Ook voor verplaatsing binnen de stichting heeft de S.K.O. Mergelland stimulerende en verplaatsingsbevorderende instrumenten ontwikkeld. Deze worden verder uitgewerkt in hoofdstuk 4. Verplaatsing buiten stichting Vrijwillige verplaatsing buiten stichting Hiermee wordt de verplaatsing buiten de S.K.O. Mergelland bedoeld, die ontstaat, doordat personeelseden zich om een of andere aanwijsbare reden niet meer prettig voelen in hun eigen functie. Voorbeelden hiervan zijn: personeelsleden, die tegen het plafond aanlopen in hun huidige functie en personeelsleden, die last hebben van motivatieproblemen. Hierbij kunnen de volgende instrumenten inzetten (zie hoofdstuk 4): verplaatsing, middels bemiddelende rol van de S.K.O. Mergelland detachering (om)scholing hulp bij solliciteren soepel omgaan met ontslagtermijnen ontslag Onvrijwillige verplaatsing buiten stichting Dit betekent dat er een personeelslid, op basis van artikel 10.6 lid 2 onder a t/m f van de CAO-PO, onvrijwillig moet worden overgeplaatst, maar dat hiervoor binnen de stichting geen mogelijkheid is. Het bestuur van de S.K.O. Mergelland zal dan een bemiddelende rol spelen met als doel verplaatsing buiten de eigen scholen van de S.K.O. Mergelland (zie hoofdstuk 4 en 5). Verplaatsingsbeleid S.K.O. Mergelland Pagina 10

11 HOOFDSTUK 4. VERPLAATSINGSBEVORDERENDE INSTRUMENTEN 4.1 Inleiding Het slagen van verplaatsing hangt in eerste instantie af van de mate waarin personeelsleden ieder hun eigen verantwoordelijkheden nemen. Verplaatsingsbevorderende instrumenten zijn in eerste instantie de personeelsleden zelf. Voor alle personeelsleden geldt: je blijven ontwikkelen is een grondhouding in de uitoefening van je vak primair ben je een professional die een vak uitoefent binnen een school, in plaats van (een levenlang) werkzaam te zijn bij een school en daar een(zelfde) vak uit te oefenen neem een open en positieve houding aan voor verplaatsing en neem de moeite om je te oriënteren op andere groepen, andere taken en/of functies en andere scholen voel je verantwoordelijk voor de kwaliteit en cultuur binnen je huidige werkplek en binnen die van de Stichting als geheel Voor de directieleden geldt: praat met teamleden over hun loopbaanontwikkeling en stimuleer hen daarover na te denken neem een positieve houding aan voor verplaatsing, motiveer teamleden tot verplaatsing en laat hen daarvan de voordelen zien sta ook zelf open voor verplaatsing. Voor het bovenschools management geldt: creëer de randvoorwaarden om verplaatsing te stimuleren; sta ook zelf open voor verplaatsing. De S.K.O. Mergelland heeft verschillende bevorderende beleidsinstrumenten om personeelsleden te stimuleren voor vrijwillige verplaatsing. In dit hoofdstuk worden de verplaatsingsbevorderende instrumenten puntsgewijs weergegeven. 4.2 Verplaatsingsbevorderende instrumenten bij vrijwillige verplaatsing zijn: Bekendheid geven aan de mogelijkheden voor verplaatsing en de verplaatsingsbevorderende instrumenten bekend maken onder de personeelsleden. In verschillende gespreksvormen is verplaatsing een vast gespreksonderwerp, tijdens de gesprekkencyclus en teamgesprekken. Personeelsleden jaarlijks de mogelijkheid bieden zich in te schrijven voor verplaatsing middels het wensenformulier. Het beschikbaar stellen van een vaste kilometervergoeding woning- werkverkeer voor de periode van een half jaar. 4.3 Verplaatsingsbevorderende instrumenten bij vrijwillige verplaatsing om een onvrijwillige verplaatsing mogelijk te maken bij formatietekort (terugloop van het leerlingenaantal) (artikel 10.6 lid 2 onder a t/m e van de CAO-PO) en bij formatieve frictie ontstaan door de bepalingen van de functiemix: Een werknemer die vrijwillig, een onvrijwillige verplaatsing van een andere werknemer geheel of gedeeltelijk mogelijk maakt, krijgt de als gevolg hiervan noodzakelijk te maken extra reiskosten woning - werkverkeer vergoed op basis van de kosten van openbaar vervoer. De voor de werknemer uit de verplaatsing voortvloeiende extra reistijd geldt als werktijd. De werknemer die als gevolg van verplaatsing op een zelfde dag werkzaam is op meerdere locaties heeft recht op een vergoeding van de hieruit voortvloeiende noodzakelijk te maken extra reiskosten, waarbij het reizen tussen de locaties als dienstreis wordt aangemerkt. De voor de werknemer uit de verplaatsing voortvloeiende extra reistijd tussen de locaties geldt als werktijd. Verplaatsingsbeleid S.K.O. Mergelland Pagina 11

12 Personeelsleden die vrijwillig mobiliseren krijgen de mogelijkheid voor extra scholing. Voorwaarde hierbij is dat de scholing relevant moet zijn. Het zoeken naar een passende functie bij een andere school van het bestuur. Er naar streven betrokkene op niet meer dan twee scholen (of twee locaties) te laten werken. 4.4 Verplaatsingsbevorderende instrumenten bij onvrijwillige verplaatsing als er sprake is van de punten a t/m e van artikel 10.6 lid 2 van de CAO-PO. zoeken naar een passende functie bij een andere school van het bestuur ernaar streven betrokkene op niet meer dan twee scholen (of twee locaties) te laten werken het opnemen op de vervangerslijst, zodat betrokkene de mogelijkheid krijgt zijn horizon te verbreden 4.5 Overige verplaatsingsbevorderende instrumenten Verplaatsings / wensenformulier Voor een goede uitvoering van het verplaatsingsbeleidsplan is het noodzakelijk zorg te dragen voor een goede registratie. Om o.a. die reden is het wensenformulier ontwikkeld. Middels dit formulier kunnen de personeelsleden de wensen op het gebied van verplaatsing kenbaar maken. Rondom de wensenformulieren is binnen de S.K.O. Mergelland de volgende procedure afgesproken: Het wensenformulier wordt jaarlijks in de maand november uitgereikt aan alle personeelsleden. De wensenformulieren worden jaarlijks door alle personeelsleden voor 15 december digitaal verstuurd aan het bestuursbureau: Personeelsleden die 3x of meer keren hebben aangegeven verplaatsing te ambiëren en wiens aanvraag herhaaldelijk niet gehonoreerd is geworden kunnen een persoonlijk gesprek aanvragen met de directeur en worden geïnformeerd over de reden waarom nog geen verplaatsing heeft kunnen plaatsvinden. Er zullen schriftelijk afspraken vastgesteld worden over de verplaatsingsmogelijkheden voor de daaropvolgende jaren. Op basis van de analyse van de wensen van het personeel zullen specifieke acties geformuleerd worden (zie bijlage 4). Aanbod van scholing en/of cursussen Iedere school beschikt over een budget om scholing van personeelsleden mogelijk te maken. Bekwaamheidsdossier In de Wet BIO is bepaald dat van ieder personeelslid een bekwaamheidsdossier bijgehouden moet worden. Hierin staat onder andere welke opleidingen gevolgd zijn, welke taken/functies uitgeoefend zijn. Hier kan gebruik van worden gemaakt bij het zoeken van de juiste match tussen gevraagde competenties door een school (of andere organisatie) en aanwezige competenties bij een personeelslid bij een specifieke verplaatsingsvraag op een school. Belangstellingsregistratie door het invullen van het wensenformulier Jaarlijks wordt in november onder alle personeelsleden geïnventariseerd of zij belangstelling hebben voor: een andere functie, takenpakket, werken in een andere school, bij een andere werkgever, of bovenschoolse cursussen. Gesprekkencyclus Tijdens alle gesprekken van de gesprekkencyclus komen vragen over de gewenste loopbaanontwikkeling, te volgen scholing en het persoonlijk ontwikkelingsplan aan de orde. Nadrukkelijker moet door de leidinggevende worden stilgestaan bij de loopbaanontwikkeling: hoe ziet jouw loopbaan er over vijf jaar uit; in welke functie werk je, met welk takenpakket, op welke werkplek, en wat is er voor nodig om dat te realiseren. Met name bij personeelsleden die aangeven dan hetzelfde te willen doen moet worden stilgestaan bij wat de school vraagt van personeelsleden (past dit in de visie van de school). Specifiek toegevoegd aan gesprekkencyclus: leidraad exitgesprek bij verplaatsing Het leidraad voor het exitgesprek bij verplaatsing intern of extern is opgenomen in het bekwaamheidsdossier om alle afspraken m.b.t de verplaatsing vast te stellen. Hierin zijn o.a. verplaatsingsstimulerende maatregelen opgenomen die door het personeel in het wensenformulier zijn aangedragen. Verplaatsingsbeleid S.K.O. Mergelland Pagina 12

13 Daarnaast zal er een exit gesprek (zoals afgesproken in de gesprekkencyclus) plaatsvinden tussen het vertrekkend personeelslid en de huidige directeur én een overdrachtsgesprek met de nieuwe directeur als het personeelslid intern mobiliseert. Beoordelingsgesprek Het beoordelingsgesprek kan aanleiding zijn om een ander takenpakket, andere functie of andere werkplek te realiseren voor betrokkene. Detachering Het is mogelijk om personeelsleden tijdelijk bij een andere werkgever te laten werken, bijvoorbeeld om de specifieke bekwaamheden van betrokkene (meer) tot zijn/haar recht te laten komen, of om zich te kunnen oriënteren op een andere werkomgeving. Betrokkene blijft gedurende de detacheringperiode in dienst van de Stichting. Outplacement Wanneer een teamlid buiten het onderwijs wil (of moet) gaan werken wordt een begeleidingstraject aangeboden dat ertoe moet leiden dat betrokkene ook elders aan het werk kan. Hierbij kan begeleiding van externen worden ingeschakeld. Functiebouwwerk Om doorgroei naar andere functies mogelijk te maken is wel noodzakelijk dat er in de organisatie ook andere functies geboden worden. In het functiebouwwerk van de Stichting zijn de bestaande functies opgenomen. Dit functiebouwwerk kan worden uitgebouwd via het Bestuursformatieplan. Verplaatsingsgesprek Een verplaatsingsgesprek vindt plaats bij verplaatsing van de ene naar de andere school binnen S.K.O. Mergelland. Het doel van het verplaatsingsgesprek is om afspraken vast te stellen over de wijze van overdracht m.b.t. de verplaatsing. Er vindt een gesprek plaats met de directeur van de huidige én met de directeur van de nieuwe school, eventueel met een lid van de plaatsingscommissie. Onderwerpen die o.a. besproken worden zijn: De reden(en) van de verplaatsing, vrijwillig of onvrijwillig Afspraken m.b.t. dossieroverdracht, de gesprekkencyclus e.d. Overige specifieke afspraken zoals bezoek aan nieuwe school; indien gewenst compensatie in tijd enz. Verplaatsingsbeleid S.K.O. Mergelland Pagina 13

14 HOOFDSTUK 5. DE ORGANISATIE VAN HET VERPLAATSINGSBELEID In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de manier waarop de S.K.O. Mergelland de uitvoering van het verplaatsingsbeleidsplan wil organiseren. 5.1 De plaatsingscommissie (was 5.5) Alle acties rondom verplaatsing binnen S.K.O. Mergelland worden begeleid en uitgevoerd door de plaatsingscommissie. Deze commissie bestaat uit: de bovenschoolse directeur de projectleider personeel De plaatsingcommissie is het gehele schooljaar actief betrokken bij alle vormen van verplaatsing (en/of verplaatsing). De plaatsingscommissie heeft o.a. tot taak om medewerkers, die onvrijwillig worden overgeplaatst, te herplaatsen op een nieuwe werkplek. De plaatsingscommissie maakt hierbij gebruik van de beleidsbevorderende instrumenten, die in dit verplaatsingsbeleidsplan nader zijn omschreven. Van belang is te vermelden dat de algemeen directeur na overleg met de plaatsingscommissie in dergelijke situaties namens het bestuur bevoegd is om een bindend besluit te nemen. De plaatsingscommissie houdt ook toezicht op de wijze, waarop het betrokken personeelslid wordt geïntroduceerd en begeleid op de nieuwe werkplek. Verder rapporteert en evalueert de plaatsingscommissie regelmatig haar activiteiten en brengt zij hiervan verslag uit middels het bestuursjaarverslag. 5.2 Procedure van het verplaatsingsbeleid bij vacature(s) binnen de S.K.O. Mergelland Hieronder wordt de procedure van het verplaatsingsbeleid bij vacatures puntsgewijs weergegeven: Er ontstaat een vacature binnen de S.K.O. mergelland De vacature wordt door de directeur van de school doorgegeven aan de projectleider personeel De projectleider personeel controleert of er verplichtingen zijn op grond van Bijlage IE van de CAO-PO (benoemingsvolgorde of aanstellingsvolgorde). Deze hebben wij toegevoegd als bijlage 2. Als er geen verplichtingen zijn wordt eerst een interne vacature geplaatst. Hierop kunnen vast, tijdelijk personeel en vervangers van de A en B lijst solliciteren. Vast en tijdelijk personeel krijgen voorrang als ze voldoen aan de kwaliteiten die gevraagd worden voor de betreffende taak of functie. Als er sollicitatiebrieven worden ontvangen, dan worden de betrokken personeelsleden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Lukt het om een geschikte kandidaat te vinden, dan wordt de vacature ingevuld. Als er geen sollicitatiebrieven worden ontvangen of het lukt niet om een geschikte kandidaat te vinden dan wordt de vacature extern opengesteld. 5.3 Procedure van het verplaatsingsbeleid bij het ontstaan van formatietekort binnen S.K.O. Mergelland Hieronder wordt de procedure van het verplaatsingsbeleid bij het ontstaan van formatietekort binnen de S.K.O. Mergelland puntsgewijs weergegeven. Om te komen tot een voorstel worden de volgende stappen ondernomen: 1. De bovenschoolse directeur en de projectleider personeel bereiden een formatieoverzicht voor ter bespreking met de algemeen directeur en de directeuren. Leerlingenaantallen, beschikbare FTE s, personele verdeling van dat lopende jaar en de verplaatsingswensen personeel, Ze brengen de toebedelingprincipes van het bestuursformatieplan van de huidige en gewenste situatie in beeld. 2. Tijdens een directieoverleg (in februari) wordt het overzicht en consequenties besproken. Er wordt specifiek gekeken naar de doelen die het verplaatsingsbeleid stelt: - ervoor te zorgen dat de kwaliteit van het geboden onderwijs optimaal blijft in een omgeving die aan verandering onderhevig is: Kwaliteitsscholen in een vertrouwde omgeving Verplaatsingsbeleid S.K.O. Mergelland Pagina 14

15 Welke specifieke kwaliteiten worden gevraagd op de scholen om de gewenste kwaliteit te kunnen realiseren? - maximale ontwikkelingskansen voor personeel: Welke personeelsleden hebben specifieke wensen en waaraan kunnen we eventueel voldoen? - streven naar evenwichtige samenstelling van de teams (inzetbaarheid, competenties, man/vrouw, leeftijd, persoonskenmerken, etc.) - ervoor zorgen dat medewerkers tevreden zijn en plezier in hun werk hebben en houden; Op welke wijze communiceren we wat, wanneer, met wie? 3. De bovenschoolse directeur en de projectleider personeel bereiden een eerste concept formatievoorstel voor en bespreken dit met de algemeen directeur. Tijdens een directieoverleg in februari/maart wordt het concept formatievoorstel toegelicht en krijgen directeuren de gelegenheid om te reageren. Het opstellen van profielschetsen kan tijdens dit overleg plaatsvinden. 4. Indien er geen vrijwillige verplaatsing georganiseerd kan worden, kan de directeur van de school gevraagd worden om de teamleden de ontstane situatie van het formatietekort voor te leggen. De directeur vraagt of er een vrijwilliger is, die mobiel wil worden. Is er een vrijwilliger beschikbaar, dan wordt er voor het betrokken personeelslid gezocht naar een nieuwe passende werkplek 5. Als er geen personeelslid mobiel wil worden, is er geen vrijwilliger beschikbaar, dan zal de directeur een personeelslid moeten aanwijzen, dat onvrijwillig zal moeten worden overgeplaatst op basis van artikel 10.6 lid 2 onder a van de CAO-PO. De procedure op basis waarvan de directeur dan een personeelslid aanwijst zal bekend gemaakt worden in het team. 6. De bovenschools directeur en de projectleider personeel bereiden een communicatieplan voor in maart / april. Op dat moment is duidelijk op welke wijze er gecommuniceerd wordt, wat, wanneer en met wie. Pas nadat alle gesprekken hebben plaatsgevonden met individuele teamleden kan de formatie definitief vastgesteld worden. Het streven is om dit eind mei afgerond te hebben. 7. Onvoorziene ontslagverzoeken nadat de formatie is vastgesteld worden weer apart bekeken. In principe kan niet meer afgeweken worden van de vastgestelde formatie. Het personeel wordt verzocht zo snel mogelijk, uiterlijk vóór eventuele voorgenomen wijzigingen in de aanstelling bekend te maken. In het wensenformulier worden eventuele individuele wensen m.b.t. ontslag en/of verplaatsing bekend gemaakt door ieder personeelslid. 5.4 Procedure van het verplaatsingsbeleid bij onvrijwillige verplaatsing Hieronder wordt de procedure van het verplaatsingsbeleid bij onvrijwillige verplaatsing (gebaseerd op artikel 10.6 lid 2 onder a t/m e van de CAO-PO) puntsgewijs weergegeven: Er is sprake van onvrijwillige verplaatsing op één van de scholen De bovenschoolse directeur en de projectleider personeel bekijken de verplaatsingslijst en onderzoeken of er mogelijkheden zijn voor een goede match, zodat er een wisseling zou kunnen worden gerealiseerd Als er mogelijkheden zouden zijn voor een goede match, dan wordt een personeelslid benaderd voor vrijwillige verplaatsing naar de betrokken school. Het andere personeelslid wordt dan onvrijwillig overgeplaatst, zodat er een wisseling plaatsvindt Zijn er geen mogelijkheden om een goede match te maken, dan zal dit in het directieoverleg kenbaar worden gemaakt. Desondanks zal het personeelslid op basis van artikel 10.6 lid 2 worden overgeplaatst naar een andere school van de stichting. De procedure op basis waarvan dit gebeurt zal bekend gemaakt worden in het directieberaad. Er wordt een communicatieplan opgesteld voor het team en de ouders. 5.5 Overdrachtsgesprekken bij verplaatsing Bij verplaatsing of het verlaten van de organisatie vindt een exit- of overdrachtsgesprek plaats. Het 1 e jaar na verplaatsing naar een andere school binnen de S.K.O. Mergelland kan de gesprekkencyclus IN gevolgd worden. De overdrachtsgesprekken zullen plaatsvinden met het personeelslid dat gaat mobiliseren en directeuren van de vertrekkende en nieuwe school. De leidraad voor deze gesprekken is opgenomen in bijlage 3. In het gespreksverslag worden de redenen van verplaatsing, alsook alle afspraken vastgesteld en in het bekwaamheidsdossier opgenomen. Verplaatsingsbeleid S.K.O. Mergelland Pagina 15

16 HOOFDSTUK 6. LIJST MET GEBRUIKTE AFKORTINGEN Afkortingen in alfabetische volgorde CAO PO FTE GMR IB ICT IPB LB MT POP RI&E RDDF S.K.O. Mergelland Betekenis afkorting Collectieve Arbeids Overeenkomst Primair Onderwijs Formatie Toerekenings Eenheid Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Interne Begeleider Informatie en Communicatie Technologie Integraal Personeels Beleid Leerkracht B (functie) Management Team Persoonlijk Ontwikkel Plan Risico Inventarisatie & Evaluatie Risico Dragend Deel van de Formatie Stichting Katholiek Onderwijs Mergelland Verplaatsingsbeleid S.K.O. Mergelland Pagina 16

17 HOOFDSTUK 6. BIJLAGEN BIJ HET VERPLAATSINGSBELEID Bijlagen bij het verplaatsingsbeleid zijn: Bijlagen Naam bijlagen 1 Artikel 10 lid 6 CAO PO 2 Bijlage IE CAO PO benoemings- en aanstellingsvolgorde 3 Overdrachtsformulier bij verplaatsing 4 Verplaatsingswensen personeel BIJLAGE 1. CAO PRIMAIR ONDERWIJS 10.6 Verplaatsing Verplaatsing van een werknemer naar een andere instelling van de werkgever geschiedt met instemming van de werknemer, met uitzondering van de gevallen genoemd in het tweede lid. De werkgever kan de werknemer zonder zijn instemming overplaatsen: a. indien er bij een instelling sprake is van formatiekort; b. ingeval er sprake is van een conflictsituatie, waarbij verplaatsing noodzakelijk is om tot werkbare verhoudingen te komen; c. ingeval er sprake is van disfunctioneren; d. op advies van de arbodienst of bedrijfsarts; e. in andere door de werkgever met name genoemde zwaarwichtige omstandigheden. In de gevallen genoemd in lid 2 onder b, c, d en e is verplaatsing zonder instemming van de werknemer eveneens mogelijk om een personele wisseling mogelijk te maken. De werkgever die het voornemen heeft om een werknemer over te plaatsen, treedt in overleg met de werknemer. Eventuele afspraken worden schriftelijk vastgelegd. Indien de werknemer na het overleg genoemd in het vierde lid niet instemt met de verplaatsing en/of de voorwaarden waaronder de verplaatsing zal geschieden, en de werkgever desalniettemin besluit tot verplaatsing, geeft de werkgever in zijn besluit aan op welke wijze hij de belangen van de werkgever en die van de werknemer tegen elkaar heeft afgewogen. Een werknemer die, al dan niet vrijwillig, een onvrijwillige verplaatsing van een andere werknemer geheel of gedeeltelijk mogelijk maakt, krijgt de als gevolg hiervan noodzakelijk te maken extra reiskosten woning - werkverkeer vergoed op basis van de kosten van openbaar vervoer. De voor de werknemer uit de verplaatsing voortvloeiende extra reistijd geldt als werktijd. De werknemer die als gevolg van verplaatsing op een zelfde dag werkzaam is op meerdere locaties heeft recht op een vergoeding van de hieruit voortvloeiende noodzakelijk te maken extra reiskosten, waarbij het reizen tussen de locaties als dienstreis wordt aangemerkt. De voor de werknemer uit de verplaatsing voortvloeiende extra reistijd tussen de locaties geldt als werktijd. Verplaatsingsbeleid S.K.O. Mergelland Pagina 17

18 BIJLAGE 2. CAO PRIMAIR ONDERWIJS Bijlage IE Benoemingsvolgorde of aanstellingsvolgorde Bij de vraag of er sprake is van vacatureruimte en bij het aanbieden van vacatures hanteert de werkgever de onderstaande volgorde: werknemers die voor minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn verklaard door UWV waarbij aanpassing van het dienstverband nodig is werknemers wiens functie in het rddf is geplaatst eigen wachtgelders werknemers benoemd voor bepaalde tijd op grond van artikel 3.3 en aangesteld op grond van artikel 4.3 van deze CAO deeltijders als bedoeld in artikel 2.5 van deze CAO werknemers die het compensatieverlof willen sparen ten behoeve van spaarverlof (artikel 2.1 lid 8 van deze CAO) werknemers die meer gewerkte uren willen compenseren in salaris (art.2.1 lid 9 van deze CAO) Verplaatsingsbeleid S.K.O. Mergelland Pagina 18

19 BIJLAGE 3. OVERDRACHTSFORMULIER BIJ VERPLAATSING LEIDRAAD OVERDRACHT BIJ VERPLAATSING Doel overdrachtsgesprek bij verplaatsing binnen de S.K.O. Mergelland: : Bij verplaatsing of het verlaten van de organisatie vindt een exit- of verplaatsingsgesprek plaats. Het eerste jaar na verplaatsing naar een andere school binnen de S.K.O. Mergelland kan de gesprekkencyclus IN gevolgd worden. Dit gesprek dient om afspraken vast te leggen over de wijze van overdracht m.b.t. de verplaatsing. Persoonlijke gegevens Naam medewerker Functie/overige specifieke taken Naam huidige school Naam nieuwe school Naam gespreksleider Datum gesprek Datum exit gesprek huidige school Datum overdrachtsgesprek nieuwe school Korte toelichting reden(en) verplaatsing: (Beschrijf hier kort wat de reden(en) zijn waarom het personeelslid overgeplaatst wordt: Ja N.v.t Een nieuwe uitdaging Carrièreplanning / kennisverbreding (dreigend) Conflict huidige school Medische of psychische redenen Andere reden(benoem hier de andere reden): Vrijwillige verplaatsing: Ja N.v.t Op verzoek van het personeelslid Op verzoek van het bestuur Gedwongen Verplaatsing: Bij een formatietekort op de huidige school In geval van een functioneringsprobleem In geval van disfunctioneren Op advies van de bedrijfsarts Door zwaarwichtige omstandigheden Verplaatsingsbeleid S.K.O. Mergelland Pagina 19

20 Te bespreken onderwerpen tijdens het exit- en overdrachtsgesprek gesprek Besproken / Afspraken: 1. Exit gesprek met (algemeen) directeur huidige school. Gespreksonderwerpen zijn in ieder geval: Dossieroverdracht voorbereiden. Welke gegevens gaan mee naar de nieuwe school? Welke gesprekkencyclus volgt na dit gesprek op de nieuwe S.K.O. Mergelland school? Wat moet er verder nog gebeuren in de overdracht? Op welke wijze wordt het afscheid georganiseerd? Zijn er nog zorgen? Anders.. 2. Overdrachtsgesprek nieuwe school: Gesprekscyclus IN starten nieuwe school. In het formeel gesprek voorafgaand aan de cyclus IN komt in ieder geval aan de orde: Indien ja: Afspraak maken voor formeel gesprek met de directeur nieuwe school: Naam coach of maatje nieuwe school Introductieprogramma 1 e schooljaar Specifieke begeleiding gewenst? Taakformulier volgens afspraken in het beleid voor nieuw personeel Overige specifieke afspraken: 3. Eerste 5 schooljaren komt personeelslid alleen vrijwillig in aanmerking voor verplaatsing tenzij er nieuwe, zwaarwichtige redenen zijn. 4. Bezoeken nieuwe school: minimaal 2x voorafgaand aan de startdatum 5. Eventuele beloningsafspraken of vergoedingen toegezegd? (zie verplaatsingsbeleid) Handtekening personeelslid: Naam: Voor gezien / Akkoord: Handtekening gespreksleider: Naam: Voor gezien / Akkoord: Verplaatsingsbeleid S.K.O. Mergelland Pagina 20

HANDLEIDING INVOERING FUNCTIEMIX. Functiemix: geen doel maar middel

HANDLEIDING INVOERING FUNCTIEMIX. Functiemix: geen doel maar middel HANDLEIDING INVOERING FUNCTIEMIX Functiemix: geen doel maar middel INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Pilots met de functiemix... 4 1.3 Leeswijzer... 4 2. INVOERINGSPROCES...

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

ERVARINGEN MET SOCIALE PLANNEN

ERVARINGEN MET SOCIALE PLANNEN ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers ERVARINGEN MET SOCIALE PLANNEN In veel opzichten een dubbel perspectief september 2014 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Ervaringen

Nadere informatie

Sociaal Statuut Esprit Scholen

Sociaal Statuut Esprit Scholen Sociaal Statuut Esprit Scholen > Tevens Sociaal Plan Mundus, opgenomen in hoofdstuk 7 November 2014, versie 2 Vastgesteld College van Bestuur dd Inhoudsopgave 1 Preambule... 4 1.1 Inleiding... 4 1.1.1

Nadere informatie

Toelichting bij concept Landelijk sociaal statuut Nederlandse Politie

Toelichting bij concept Landelijk sociaal statuut Nederlandse Politie Toelichting bij concept Landelijk sociaal statuut Nederlandse Politie 1.1.Algemeen Dit besluit strekt ertoe de afspraken, die gemaakt zijn in het kader van het arbeidsvoorwaardenoverleg Landelijk Sociaal

Nadere informatie

Ziekteverzuimbeleid. Stichting ROOS 2012-2016

Ziekteverzuimbeleid. Stichting ROOS 2012-2016 Bestuur 2012-07-19 2.1 Ziekteverzuimbeleid Stichting ROOS 2012-2016 Verzuimbeleid Stichting ROOS pagina 1 (concept 10 juli 2012) Inhoudsopgave 1. Aanleiding/Inleiding pagina 1 2. Visie op verzuim en ziekte

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan Organisatieontwikkeling. 1 april 2012

Doorlopend Sociaal Plan Organisatieontwikkeling. 1 april 2012 Doorlopend Sociaal Plan Organisatieontwikkeling 1 april 2012 INHOUDSOPGAVE 1 Preambule...3 2 Begripsbepalingen...4 3 Algemene bepalingen...6 4 Regels bij organisatieverandering...7 4.1 Organisatiestructuur

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 1 januari 2013-1 januari 2015

SOCIAAL PLAN 1 januari 2013-1 januari 2015 SOCIAAL PLAN 1 januari 2013-1 januari 2015 Woonzorggroep Samen Jacob Ruysdaellaan 30 1741 KW Schagen 1 INLEIDING Woonzorggroep Samen hecht grote waarde aan goed werkgeverschap en streeft vanuit die gedachte

Nadere informatie

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda Postadres Postbus 3513 4800 DM Breda Bezoekadres ANNAstede Haagweg 1 4814 GA Breda T 076 561 16 88 F 076 564 04 42 W www.inos.nl

Nadere informatie

Bedrijfsonderdeel / afdeling waarop dit document betrekking heeft

Bedrijfsonderdeel / afdeling waarop dit document betrekking heeft Sociaal Plan Soort document Kies uit: - Beleidsnotitie Doel Bedrijfsonderdeel / afdeling waarop dit document betrekking heeft Kies uit: - Organisatie breed Het waarborgen van de rechtszekerheid voor medewerkers

Nadere informatie

informatiebulletin van akorda onderwijsdienstverlening

informatiebulletin van akorda onderwijsdienstverlening informatiebulletin van akorda onderwijsdienstverlening Jaargang 2012 / nr. 2 In deze uitgave o.a. Wijzigingen Reglement Participatiefonds 2011-2012 Passend Onderwijs Leerlingdaling en de gevolgen Beleidsregel

Nadere informatie

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN AMSTERDAM, 2009 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 VOORBEREIDING 3 1. schoolplan 3 2. functieomschrijving, functievoorwaarden

Nadere informatie

Sociaal statuut. Waterschap Rijn en IJssel

Sociaal statuut. Waterschap Rijn en IJssel BIJLAGE 1 Sociaal statuut Waterschap Rijn en IJssel (1 januari 2014 tot 1 januari 2016) INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Algemeen 5 Artikel 1 Begripsbepalingen. 5 Artikel 2 Leeswijzer 7 Artikel 3

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding 3

Inhoudsopgave. 1. Inleiding 3 Inhoudsopgave blad 1. Inleiding 3 2. Algemene Informatie 1. Werkgever 4 2. Bestuursbureau CBO Meilân 4 3. Voorwaarden voor een aanstelling bij CBO Meilân 5 1. Grondslag 5 2. Doel 5 3. Missie 5 4. Visie

Nadere informatie

BESTUURSVERSLAG 2013

BESTUURSVERSLAG 2013 BESTUURSVERSLAG 2013 excellent presteren door met elkaar te leren 2 Inhoudsopgave 0. Voorwoord 4 1. Inleiding en belangrijkste aandachtspunten 5 2. Managementsamenvatting 7 3. Bestuur en organisatie 9

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

Strategisch Opleidingsbeleid

Strategisch Opleidingsbeleid Strategisch Opleidingsbeleid Inhoudsopgave MANAGEMENT SUMMARY 3 1. INLEIDING 4 Wat is het doel? 2. KADER 6 2.1 Opleiden op strategisch niveau 3. STRATEGISCH BELEID 7 3.1 Integraal management 3.2 Klantgerichtheid

Nadere informatie

huidig personeel PERSONEELSWIJZER

huidig personeel PERSONEELSWIJZER huidig personeel 6. Het houden van werkoverleg 7. Functioneringsgesprek 8. Beoordelingsgesprek 9. Loopbaanontwikkeling en opleiding 10. Arbeidsvoorwaarden 11. Ziekte, verzuim en reïntegratie 12. Werkomstandigheden

Nadere informatie

Kwaliteitskader Voorbereiding en screening aspirant pleegouders

Kwaliteitskader Voorbereiding en screening aspirant pleegouders Kwaliteitskader Voorbereiding en screening aspirant pleegouders versie 2.0 oktober 2013 1. Wettelijke criteria screening 4 2. Landelijke criteria 5 3. Algemene Voorwaarden 7 4. Voorbereidings- en screeningstraject

Nadere informatie

magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs

magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs > Personeelsmanagement, een nieuwe kijk op integraal personeelsbeleid > Wijzigingen

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

Sociaal Statuut voor de herindeling van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen

Sociaal Statuut voor de herindeling van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen Sociaal Statuut voor de herindeling van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen Inhoud Hoofdstuk 1 Algemeen Blz. 2 Hoofdstuk 2 Algemene uitgangspunten van het sociaal Blz. 5 beleid Hoofdstuk 3 Inrichting

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO mei 2012 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied

Nadere informatie

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs 2 toezicht houden onder de loep Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Functiemix in VO. Verschil maken: durven en kunnen!

Functiemix in VO. Verschil maken: durven en kunnen! Functiemix in VO Verschil maken: durven en kunnen! Colofon Ten behoeve van de leesbaarheid, is in deze publicatie in veel gevallen bij de verwijzing naar personen gekozen voor het gebruik van hij. Het

Nadere informatie

Léon Dingemans. Personeelsbeleid in de juiste versnelling

Léon Dingemans. Personeelsbeleid in de juiste versnelling Léon Dingemans Personeelsbeleid in de juiste versnelling Léon Dingemans Personeelsbeleid in de juiste versnelling Personeelsbeleid in de juiste versnelling is een van de producten van het Research & Developmentproject

Nadere informatie

Sociaal plan. Sociaal plan 2012-2014 Omnisscholen (versie 2 n.a.v. dgo 26-09-2012) Sociaal plan Omnisscholen - 1 -

Sociaal plan. Sociaal plan 2012-2014 Omnisscholen (versie 2 n.a.v. dgo 26-09-2012) Sociaal plan Omnisscholen - 1 - Sociaal plan 2012-2014 Omnisscholen (versie 2 n.a.v. dgo 26-09-2012) Sociaal plan Omnisscholen - 1 - Omnisscholen (openbaar onderwijs van de gemeente Borsele) 10141 Postbus 1 4450 AA Heinkenszand Sociaal

Nadere informatie

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3 Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 9 Contactgegevens school... 9 Contactgegevens Attendiz... 9 Contactgegevens Samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan Ziekenhuis Bernhoven 2008-2013

Doorlopend Sociaal Plan Ziekenhuis Bernhoven 2008-2013 Doorlopend Sociaal Plan Ziekenhuis Bernhoven 2008-2013 doorlopend sociaal plan versie definitief 15 november 2008 1 Ondergetekenden: De stichting ziekenhuis Bernhoven gevestigd te Bernheze, te noemen de

Nadere informatie

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1 Elk kind een belofte Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten Mei, 2011 Elk kind een belofte. Pagina 1 Inhoud INLEIDING... 3 Hoofdstuk 1 Pieter Wijten binnen het samenwerkingsverband...

Nadere informatie