MOBILITEITSBELEID. 1. Inleiding en doel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MOBILITEITSBELEID. 1. Inleiding en doel"

Transcriptie

1 MOBILITEITSBELEID 1. Inleiding en doel Het personeel van de Basis heeft een bestuursbenoeming. Dit wil zeggen dat personeelsleden in dienst zijn van VPCO de Basis. Met de personeelsleden wordt afgesproken op welke school of scholen de inzet plaatsvindt. Het kan gewenst zijn dat personeelsleden geheel of gedeeltelijk worden overgeplaatst naar een andere school binnen de Basis en hierover gaat dit document. Het doel van dit document is duidelijkheid te geven hoe er binnen De Basis wordt omgegaan met vrijwillige en verplichte mobiliteit. 2. Aanleiding Er is behoefte om te komen tot beleid m.b.t. mobiliteit, omdat: Duidelijkheid gewenst is omtrent eventuele verplichte overplaatsing; Er in toenemende mate rekening moet worden gehouden met specifieke competenties, wensen en interesses van personeelsleden. Werken met plezier is belangrijk, mobiliteit kan hiertoe bijdragen; De behoefte om vraag en aanbod nog beter op elkaar af te stemmen, zodat we binnen De Basis beter in staat zijn om de juiste persoon op de juiste plek te krijgen; Gedwongen ontslagen voorkomen dienen te worden; Kwaliteit te stimuleren en te behouden. Het is lastig om een sluitende procedure te bedenken waarbij zich geen fricties zullen voordoen. Dit heeft immers te maken met het feit dat gedurende het schooljaar allerlei omstandigheden m.b.t. de ontwikkeling van de formatie van scholen veranderen en zich voortdurend wijzigingen voordoen in het aandienen van mogelijke oplossingen. In de hieronder vermelde afspraken streven wij ernaar de vrijwillige mobiliteit van het personeel te stimuleren. Interne selectie levert spanning op. Diverse belangen komen bij elkaar. Niemand is gebaat bij een gedwongen huwelijk. Een heldere procedure kan dit voorkomen. Verandering van werkomgeving en school draagt echter bij aan de professionele ontwikkeling van het individuele personeelslid en zorgt voor vernieuwende impulsen in onze scholen, zonder dat het de continuïteit van de organisatie in gevaar hoeft te brengen. Daarnaast willen wij bij gedwongen mobiliteit met elkaar een oplossing zoeken. 3. Volgorde Als er een vacature ontstaat, dan geldt het beleid werving en selectie. Hiernaar wordt verwezen. Dit beleid gaat uit van o.a. de volgende stappen: 1. Vaststellen van de vacature d.m.v. het document vacaturemelding. 2. Overleg met BM over: a.) evt. boventallige medewerkers b.) evt. personeelsleden die in aanmerking komen voor de verplichte mobiliteit (voor meer informatie zie punt 5 van dit document) c.) evt. personeelsleden die in aanmerking komen voor de verplichte mobiliteit (voor meer informatie zie punt 4 van dit document) 3. Interne procedure 4. Externe procedure Beleid mobiliteit 1

2 4. Vrijwillige mobiliteit De volgende afspraken zijn op- en vastgesteld: 1. Vraag (vacatureruimte) wordt zo optimaal mogelijk afgestemd: De school bepaalt wat nodig is, dit door middel van het formulier vacaturemelding. Vrijkomende vacatures worden in eerste instantie opengesteld voor eigen personeelsleden van de Basis (reactietijd 1 week). Dit kan zowel passief (de te verwachten vacature kenbaar maken aan het personeel) als actief (personeelsleden van andere scholen direct benaderen). Bij dit laatste is het een voorwaarde om vooraf te overleggen met de directeur van betreffende school. Van personeelsleden wordt verwacht dat zij hun directeur vooraf informeren als een gesprek wordt aangegaan op een andere school van De Basis. Om er zeker van te zijn dat dit heeft plaatsgevonden, is er bij interne sollicitaties vooraf contact tussen directeuren onderling. De vrijkomende functie wordt gelijktijdig onder de aandacht gebracht van personeelsleden die aangegeven hebben te willen werken op een andere school van de Vereniging. Dit zijn personeelsleden die geplaatst zijn op de mobiliteitslijst, die wordt gecoördineerd door het BM. Personeelsleden komen alleen op de mobiliteitslijst te staan als zij dit schriftelijk kenbaar hebben gemaakt (zie bijlage 2) en de referentielijst door hun huidige directeur bij het BM hebben ingeleverd (zie bijlage 3); Interne kandidaten hebben voorrang t.o.v. externe kandidaten. Als er wordt gereageerd op een interne vacature wordt er een normale procedure (zie beleid werving en selectie ) gehanteerd. In plaats van een proefles kan ervoor worden gekozen om een bezoek te brengen aan de huidige school. De ontvangende school heeft het recht om gemotiveerd te weigeren. Er moet dan wel een gegronde reden zijn. Voorbeelden van gegronde redenen zijn: Het personeelslid heeft geen ervaring in een bepaalde bouw; Het personeelslid past niet qua onderwijsvisie bij de school; Het personeelslid past niet qua levensbeschouwelijke identiteit bij de school. Er is een duidelijk verschil tussen de gevraagde en geboden competenties (vergelijking vacaturemelding en referentielijst). Het BM besluit of een school terecht weigert en wordt hierover vooraf (voordat de het personeelslid wordt geïnformeerd) op de hoogte gesteld. Een afwijzing wordt gemotiveerd doorgegeven aan het personeelslid. Dit wordt ook doorgegeven aan de directeur van de school waar het personeelslid op dat moment werkt. Van de afwijzing wordt een aantekening gemaakt op het overzicht (zie hieronder). Hierbij dient aandacht te zijn voor nazorg door de school waar het personeelslid blijft werken. Een interne procedure wordt altijd eerst afgehandeld. Pas als duidelijk is dat geen personeelsleden van de mobiliteitslijst of overige personeelsleden kunnen worden benoemd, kan de school overgaan tot externe werving en selectie! 2. Wensen (mobiliteitswensen) worden zo optimaal mogelijk op elkaar afgestemd: Jaarlijks wordt door alle personeelsleden (uiterlijk per 1 maart) een vragenlijst formatie en wensen m.b.t. het volgende schooljaar ingevuld (zie bijlage 2). In dit formulier wordt gevraagd naar wensen m.b.t. het werken op een andere school. Deze wensen worden gebundeld tot een overzicht. Dit overzicht wordt in de maand april geplaatst op intranet, zodat scholen bij vrijkomende vacatureruimte zich allereerst kunnen richten op interne kandidaten. Ook wordt dit overzicht besproken tijdens een directieberaad in april. Personeelsleden met een mobiliteitswens worden door het BM uitgenodigd om de mobiliteitswens te bespreken. Het personeelslid laat voorafgaande aan dit gesprek de referentielijst (zie bijlage 3) invullen door de directeur. De referentielijst wordt ver- Beleid mobiliteit 2

3 volgens met betrokkene besproken. Deze informatie wordt, alleen naar aanleiding van een gericht verzoek, doorgegeven aan een potentiële ontvangende school. Het is mogelijk om personeelsleden met een mobiliteitswens uit te nodigen voor een sollicitatiegesprek, zonder dat de vacature eerst intern bekend wordt gemaakt. Hierbij is het een voorwaarde om vooraf te overleggen met de directeur van betreffende school. Van personeelsleden wordt verwacht dat zij hun directeur vooraf informeren als een gesprek wordt aangegaan op een andere school van De Basis; Stappenplan vrijwillige mobiliteit a. Personeelsleden geven 1 maal per jaar mobiliteitswensen aan; b. Personeelsleden met mobiliteitswens hebben een gesprek met het BM; c. Mobiliteitslijst (met toelichting) wordt samengesteld door het BM; d. Bij een vacature personeelsleden benaderen die op de mobiliteitslijst staan; e. Vacature intern bekend maken; f. Bepalen of interne kandidaten in aanmerking komen; g. Extern werven en selecteren. 5. Verplichte mobiliteit Bij verplichte mobiliteit heeft het BM een belangrijke rol. De uitkomst van het wel of niet plaatsen is niet: ja of nee maar: in welke mate komen de profielen overeen c.q. komen niet overeen. Indien het profiel (vacaturemelding van de school) niet overeenkomt met wat de kandidaat kan bieden (referentielijst), zal de schooldirecteur dit toelichten in een gesprek met de bovenschoolse directie. Als het BM de motivatie van de schooldirecteur niet zwaarwegend genoeg vindt, kan het BM formeel gezien besluiten betrokkene tóch te plaatsen. Dit zal gebeuren op basis van goede afspraken m.b.t. begeleiding op de gesignaleerde ontwikkelpunten én een inspanningsverplichting van beide partijen. De ontvangende school kan hierbij formeel gezien niet weigeren. Het is echter wel zo dat een overplaatsing tegen de wil van de school niet wenselijk is en dit zo veel mogelijk voorkomen dient te worden. Bij verplichte mobiliteit wordt na een half jaar met alle betrokkenen de balans opgemaakt. 1. In geval van aanwijzing voor overplaatsing bij tekort aan formatie: Indien op een school sprake is van krimp in de formatie en er niet in overleg overplaatsingen kunnen worden gerealiseerd, dient de directeur een personeelslid of personeelsleden aan te wijzen. Vanzelfsprekend wordt dit zo veel mogelijk voorkomen en wordt er de voorkeur gegeven aan vrijwillige mobiliteit. Als dit niet mogelijk is, is er sprake van verplichte mobiliteit. Punten die gehanteerd worden om tot een aanwijzing voor overplaatsing van een personeelslid te komen zijn: 1. Is er personeel geplaatst in het Risico Dragend Deel Formatie (Rddf), zijn er eigen wachtgelders, zijn er personeelsleden met een tijdelijk dienstverband met zicht op een benoeming voor onbepaalde tijd of zijn er personeelsleden waarbij sprake is van inspanningsverlichtingen in het kader van de instroomtoets; 2. Blijft er bij vertrek sprake van voldoende spreiding en bezetting van personeel met specifieke competenties voor onder- en bovenbouw; 3. Blijft er bij vertrek sprake van specifieke voor de organisatie belangrijke competenties: de specifieke taken en functies die voor overplaatsing buitengesloten worden; 4. Hoe is de leeftijdsopbouw van het team, aantal dienstjaren verbonden aan de school en verhouding mannen en vrouwen; Punten die gehanteerd worden om tot een aanwijzing van een school voor overplaatsing te komen zijn: Beleid mobiliteit 3

4 Kan er ingespeeld worden op de specifieke behoefte van de school (gevraagde competenties) waar sprake is van vacatureruimte; Is er voldoende ruimte voor begeleiding en ondersteuning bij de ontvangende school; In welke bouw ontstaat er een vacature; Zijn er veel of juist weinig personele mutaties op de school geweest; Heeft de school eerder te maken gehad met verplichte mobiliteit. Het BM kijkt zorgvuldig welke ontvangende school in aanmerking komt, waarbij rekening wordt gehouden met verschillende punten zoals hierboven genoemd. Desgewenst wordt hierover vooraf met een of meerdere directeuren van gedachten gewisseld. De directeur coördineert de contacten met de MR van de school over een dergelijke situatie. Indien gewenst geeft het BM een (persoonlijke) toelichting. De ontvangende school houdt een gesprek (zie beleid werving en selectie) met het personeelslid, waarna er overleg is met het BM. 2. In geval van aanwijzing bij disfunctioneren en/of verstoorde verhoudingen: 1. Het in mindere mate of slecht functioneren van een personeelslid kan geen grond zijn om deze aan te wijzen voor overplaatsing. In beginsel dient de school gevallen van disfunctioneren en verstoorde verhoudingen zelf adequaat op te lossen. 2. Soms kan een nieuwe kans worden geboden aan een personeelslid. Als dit van toepassing is kan het BM beslissingen hieromtrent nemen, waarbij er vooraf afspraken worden gemaakt over evt. (aanvullende) faciliteiten en begeleiding bij de ontvangende school. Het BM kijkt zorgvuldig welke ontvangende school in aanmerking komt, waarbij rekening wordt gehouden met verschillende punten zoals hierboven genoemd. Desgewenst wordt hierover vooraf met een of meerdere directeuren van gedachten gewisseld. 3. Het BM coördineert de contacten met de MR van de school over een dergelijke situatie. De contacten kunnen ook door de directeur worden gelegd, dit in onderling overleg met het BM. 4. Wanneer er sprake is van verstoorde verhoudingen kan een overplaatsing wellicht bijdragen aan een oplossing. In bijzondere gevallen kan het BM beslissingen hieromtrent nemen, waarbij er vooraf afspraken worden gemaakt over evt. (aanvullende) faciliteiten en begeleiding. Dit evt. in overleg met de bedrijfsarts. De ontvangende school houdt een kennismakingsgesprek met het personeelslid, waarna er overleg is met het BM. In dit gesprek zullen, net als bij een reguliere procedure, geen privacy gevoelige onderwerpen van de werknemer ter sprake komen. Stappenplan verplichte mobiliteit a. Bij krimp bepaalt de school wie er in aanmerking komt voor verplichte mobiliteit. (boventallig personeelslid). Van verplichte mobiliteit kan ook sprake zijn bij disfunctioneren en/of verstoorde verhoudingen. b. Er wordt overlegd met het bovenschools management. c. Het personeelslid voert een gesprek op de ontvangende school. d. De ontvangende school maakt afspraken met het bovenschoolsmanagement. 6. Overige afspraken Verandering van school gedurende het schooljaar is mogelijk: Het niet uitsluiten van overplaatsingen gedurende het schooljaar maakt meer flexibiliteit in de procedure mogelijk. Nog steeds is de voorkeur om per augustus over te plaatsen, maar tussentijdse mobiliteit moet ook mogelijk zijn. 2. Een heldere besluitvorming en communicatie: Beleid mobiliteit 4

5 Het uitgangspunt is om in geval van overplaatsing dit zo te organiseren dat een ieder hiermee tevreden is en instemt (streven naar een win-win situatie ). Door tegengestelde belangen zal dit echter niet altijd het geval zijn. Belangrijk is dat er zorgvuldig wordt gecommuniceerd met alle betrokkenen. Ook is het belangrijk dat afspraken schriftelijk worden vastgelegd. Vanzelfsprekend dienen vertrouwelijkheid en de rechtspositie van het personeel gerespecteerd te worden; 3. Zorgvuldige selectie: In alle gevallen dient de selectie van personeelsleden zorgvuldig plaats te vinden. Verwezen wordt naar het beleid werving en selectie. 4. Goede weging van belangen: Bij vrijwillige of verplichte mobiliteit spelen diverse belangen mee: persoonlijke belangen, het schoolbelang en het verenigingsbelang. Het uitgangspunt is om met elkaar tot goede oplossingen en afspraken te komen. Een professionele opstelling is hierbij een voorwaarde. 5. Anticiperen op naderend vertrek: Krimpende scholen dienen zoveel mogelijk met de inrichting van de organisatie te anticiperen op vertrek van personeelsleden. 6. Scholen stellen zich open: Personeelsleden van andere scholen van De Basis zijn welkom om kennis te maken met een school die zij niet kennen. Zo kan een school voor een open dag ook personeelsleden van andere scholen uitnodigen. 7. De gesprekscyclus wordt gehanteerd: Alle scholen werken met de gesprekscyclus. Het is wenselijk om tijdens gesprekken te spreken over mogelijkheden die er binnen De Basis zijn. Dit in het kader van het spreken over loopbaanperspectief en ontwikkeling. 8. De CAO-PO wordt gehanteerd: De CAO-PO (zie bijlage) wordt vanzelfsprekend gehanteerd. 9. Dossieroverdracht vindt plaats: Bij voorzetting van werkzaamheden op een andere school zal dossieroverdracht plaatsvinden. 7. Slotwoord Mobiliteit biedt veel kansen, maar er zijn ook bedreigingen. Wij willen uitgaan van de kansen die er zijn. De verwachting is dat dit beleid hieraan bijdraagt. Hoofddorp, 9 februari 2009 A. den Bakker van der Brugge Algemeen directeur Bijlagen 1. Regelgeving CAO Mobiliteitsformulier 3. Formulier vacaturemelding De Basis 4. Formulier referentielijst Beleid mobiliteit 5

6 Bijlage 1: Regelgeving CAO In de CAO-PO 2009 is het volgende vastgelegd m.b.t. overplaatsing: 1. Overplaatsing van een werknemer naar een andere instelling van de werkgever geschiedt met instemming van de werknemer, met uitzondering van de gevallen genoemd in het tweede lid. 2. De werkgever kan de werknemer zonder zijn instemming overplaatsen: a. indien er bij een instelling sprake is van formatiekort; b. ingeval er sprake is van een conflictsituatie, waarbij overplaatsing noodzakelijk is om tot werkbare verhoudingen te komen; c. ingeval er sprake is van disfunctioneren; d. op advies van de arbodienst of bedrijfsarts; e. in andere door de werkgever met name genoemde zwaarwichtige omstandigheden. 3. In de gevallen genoemd in lid 2 onder b, c, d en e is overplaatsing zonder instemming van de werknemer eveneens mogelijk om een personele wisseling mogelijk te maken. 4. De werkgever die het voornemen heeft om een werknemer over te plaatsen, treedt in overleg met de werknemer. Eventuele afspraken worden schriftelijk vastgelegd. 5. Indien de werknemer na het overleg genoemd in het vierde lid niet instemt met de overplaatsing en/of de voorwaarden waaronder de overplaatsing zal geschieden, en de werkgever desalniettemin besluit tot overplaatsing, geeft de werkgever in zijn besluit aan op welke wijze hij de belangen van de werkgever en die van de werknemer tegen elkaar heeft afgewogen. 6. Een werknemer die, al dan niet vrijwillig, een onvrijwillige overplaatsing van een andere werknemer geheel of gedeeltelijk mogelijk maakt, krijgt de als gevolg hiervan noodzakelijk te maken extra reiskosten woning-werkverkeer vergoed op basis van de kosten van openbaar vervoer. De voor de werknemer uit de overplaatsing voortvloeiende extra reistijd geldt als werktijd. 7. De werknemer die als gevolg van overplaatsing op een zelfde dag werkzaam is op meerdere locaties heeft recht op een vergoeding van de hieruit voortvloeiende noodzakelijk te maken extra reiskosten, waarbij het reizen tussen de locaties als dienstreis wordt aangemerkt. De voor de werknemer uit de overplaatsing voortvloeiende extra reistijd tussen de locaties geldt als werktijd. Toelichting op artikel 10.6 In geval van onvrijwillige overplaatsing dient de werkgever bij de nadere motivering van het besluit in te gaan op de aanleiding tot de onvrijwillige overplaatsing en op de ter zake gemaakte belangenafweging waarbij tevens ingegaan kan worden op zaken als de passendheid van het werk, het aantal locaties waarop de werknemer te werk wordt gesteld, de reistijd, het eventuele advies van de bedrijfsarts e.d. Maatwerk is hier uitgangspunt. De werkgever streeft ernaar om gelet op de aard van de werkzaamheden zo mogelijk het aantal locaties, waarop een werknemer werkzaamheden uitvoert, te beperken tot 3. De werkgever streeft ernaar om de reistijd te beperken. Beleid mobiliteit 6

7 Bijlage 2: Mobiliteitsformulier INVENTARISATIE I.V.M. FORMATIE INLEVERDATUM BIJ DE DIRECTEUR : 1 FEBRUARI 2010 Naam:.. adres:.. Huidige werktijdfactor:.. Huidige school:... Wensen t.a.v. benoemingsomvang: Ik wil volgend seizoen meer / minder werken; namelijk...dagen in totaal per week op de huidige school mag ook op een andere school* van de vereniging voorkeur voor (naam school) 2 Wensen t.a.v. werkplek: Ik wil volgend jaar (eventueel) op een andere school* werken en mijn voorkeur gaat uit naar.(naam school) Ik wil volgend jaar (eventueel) binnen de vervangingspool werken 3 Wensen t.a.v. klas / collega / dagen: Iedere directeur probeert rekening te houden met individuele wensen. Vanzelfsprekend kunnen uw wensen alleen worden ingevuld, als dit past binnen de organisatie. Het is niet altijd mogelijk aan alle wensen te voldoen. U kunt, naast uw wensen, tevens een prioriteit aangeven (tussen haakjes) welke wens voor u het belangrijkste is en welke het minste: 1. Ik wil graag werken op de volgende dagen:..( ) 2. Ik wil graag werken in de volgende groep(en):.. ( ) 3. Ik wil graag werken met de volgende collega( s):..... (...) Wensen t.a.v. de functie en taken: Ik wil in aanmerking komen voor een directiefunctie* Ik wil in aanmerking komen voor het volgende specialisme:.. (bijv. bouwcoördinator, lees/rekencoördinator, IB er of ICT er, ) alleen op de huidige school mag ook op een andere school* van de vereniging voorkeur voor (naam school) Ik heb behoefte aan scholing op het gebied van..... VERVOLG INVENTARISATIE I.V.M. FORMATIE Beleid mobiliteit 7

8 INVENTARISATIE I.V.M. FORMATIE INLEVERDATUM BIJ DE DIRECTEUR : 1 FEBRUARI 2010 Naam:.. adres:.. Huidige werktijdfactor:.. Huidige school:... Wensen t.a.v. benoemingsomvang: Ik wil volgend seizoen meer / minder werken; namelijk...dagen in totaal per week op de huidige school mag ook op een andere school* van de vereniging voorkeur voor (naam school) 4 Wensen t.a.v. werkplek: Ik wil volgend jaar (eventueel) op een andere school* werken en mijn voorkeur gaat uit naar.(naam school) Ik wil volgend jaar (eventueel) binnen de vervangingspool werken 5 Wensen t.a.v. klas / collega / dagen: Iedere directeur probeert rekening te houden met individuele wensen. Vanzelfsprekend kunnen uw wensen alleen worden ingevuld, als dit past binnen de organisatie. Het is niet altijd mogelijk aan alle wensen te voldoen. U kunt, naast uw wensen, tevens een prioriteit aangeven (tussen haakjes) welke wens voor u het belangrijkste is en welke het minste: 1. Ik wil graag werken op de volgende dagen:..( ) 2. Ik wil graag werken in de volgende groep(en):.. ( ) 3. Ik wil graag werken met de volgende collega( s):..... (...) Wensen t.a.v. de functie en taken: Ik wil in aanmerking komen voor een directiefunctie* Ik wil in aanmerking komen voor het volgende specialisme:.. (bijv. bouwcoördinator, lees/rekencoördinator, IB er of ICT er, ) alleen op de huidige school mag ook op een andere school* van de vereniging voorkeur voor (naam school) Ik heb behoefte aan scholing op het gebied van..... Beleid mobiliteit 8

9 VERVOLG INVENTARISATIE I.V.M. FORMATIE Wensen t.a.v. compensatieverlof, indien van toepassing. Ik wil volgend jaar: Mijn compensatieverlof opnemen Mijn spaarverlof opnemen 6 Wensen t.a.v. opnemen BAPO, indien van toepassing; (van toepassing vanaf 52-jarige leeftijd). Voor meer informatie zie CAO-PO Ik wil gebruik blijven maken van mijn huidige BAPO Ik wil komend schooljaar gebruik gaan maken van de BAPO (de directie heeft hiervoor een formulier; voor 1 maart indienen) Ik wil mijn huidige BAPO wijzigen per: (ingangsdatum) (de directie heeft hiervoor een formulier; voor 1 maart indienen) Ik wil mijn bapo-uren sparen om later op te nemen, waarschijnlijk vanaf schooljaar Wensen t.a.v. Ouderschapsverlof: Ik wil komend schooljaar betaald ouderschapsverlof op nemen voor. kind(-eren). 8 De gewenste omvang ouderschapsverlof is.dagdelen per week, bij voorkeur op de dagen.. 9 (berekening en aanvraagformulier via de directie) 10 Eventuele aanvullende opmerkingen en/of toelichting: Handtekening Datum: * Op dit formulier geeft u zaken aan die voor de school en/ of voor het bovenschoolsmanagement van belang zijn. Het bovenschoolsmanagement zal contact met u opnemen (per ) als u wensen heeft die schooloverstijgend zijn. Beleid mobiliteit 9

10 Bijlage 3: Vacaturemelding t.b.v. werving personeel BASISprofiel - Competenties van De Basis - Identiteit zoals verwoord in de missie Vacature betreft groep: Ingangsdatum benoeming Benoemingsomvang Wtf. Les/werkdagen: Specifieke kenmerken voor deze groep Wensen m.b.t. specifieke kennis c.q. vaardigheden Wensen t.a.v. toekomstige inzetbaarheid Wensen t.a.v. specifieke schoolcompetenties Interne kandidaat aanwezig? O ja O nee Naam kandidaat: Schoolprofiel Onderwijskundig profiel Organisatorisch profiel (werktijden, normjaartaak) Naam directeur / plaats en datum Handtekening directeur Beleid mobiliteit 10

11 Bijlage 4: Referentielijst (in te vullen door de directeur) Naam personeelslid Functie personeelslid Wtf. personeelslid Huidige school Huidige groep(en) Bijzondere taken Vergelijking competenties De Basis Inzet / motivatie / nakomen van afspraken Ervaring (welke groepen / taken etc.) Gevolgde scholing / ontwikkeling, opgenomen in bekwaamheidsdossier Waarom is mobiliteit wel/niet gewenst Noodzaak begeleiding nieuwe werkplek Overige relevante bijzonderheden Sterke punten: Ontwikkelpunten: Totaal huidig functioneren (omcirkelen) Onvoldoende / matig / voldoende / voldoende-goed / goed / uitstekend Naam directeur / plaats en datum Handtekening directeur Beleid mobiliteit 11

MOBILITEITSPLAN Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland

MOBILITEITSPLAN Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland MOBILITEITSPLAN Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland Inleiding Mobiliteit is één van de instrumenten voor integraal personeelsbeleid. Mobiliteit geeft medewerkers mogelijkheden om op

Nadere informatie

Werving en selectieprocedure medewerkers

Werving en selectieprocedure medewerkers Werving en selectieprocedure medewerkers STATUS: VASTGESTELD 17 APRIL 2007 Inleiding Met deze regeling wordt invulling gegeven aan artikel 11.8 uit de CAO Primair Onderwijs 2006-2008. Dit artikel is als

Nadere informatie

Werkveld: personeel Datum: januari 2013 Instemming/Advies GMR: Vastgesteld Bestuur: Mobiliteitsbeleid VCBO Kollumerland

Werkveld: personeel Datum: januari 2013 Instemming/Advies GMR: Vastgesteld Bestuur: Mobiliteitsbeleid VCBO Kollumerland Werkveld: personeel Datum: januari 2013 Instemming/Advies GMR: Vastgesteld Bestuur: Mobiliteitsbeleid VCBO Kollumerland Inhoudsopgave 1. BELEIDSINHOUD 3 2. BELEIDSUITWERKING 4 2.1 Inventarisatie mobiliteit

Nadere informatie

2. De werkgever kan het personeelslid zonder zijn instemming overplaatsen:

2. De werkgever kan het personeelslid zonder zijn instemming overplaatsen: Waalwijk, bulletin mei 2013 In verband met het formatietekort op de meeste scholen is na een vruchtbare samenwerking met de werkgroep van de GMR het beleid aangepast. Met deze extra bulletin willen wij

Nadere informatie

Onderdeel van mobilitieitsbeleid voor SKIPOS medewerkers procedures vrijwillige en gedwongen mobiliteit:

Onderdeel van mobilitieitsbeleid voor SKIPOS medewerkers procedures vrijwillige en gedwongen mobiliteit: Onderdeel van mobilitieitsbeleid voor SKIPOS medewerkers procedures vrijwillige en gedwongen mobiliteit: Vrijwillige mobiliteit SKIPOS streeft ernaar om de juiste persoon op de juiste plek te krijgen.

Nadere informatie

Mobiliteitsbeleid VCBO Kollumerland

Mobiliteitsbeleid VCBO Kollumerland Mobiliteitsbeleid VCBO Kollumerland Werkveld: personeel Datum: december 2012 Instemming/Advies GMR: Vastgesteld Bestuur: Inhoudsopgave 1. BELEIDSINHOUD 3 2. BELEIDSUITWERKING 4 2.1 Inventarisatie mobiliteit

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Personeel Juni 2010 I 6 december 2010 3.2 Mobiliteitsbeleid Personeel/Mobiliteitsbeleid Inhoudsopgave 1. Beleidsinhoud 3 2. Beleidsuitwerking 5 2.1

Nadere informatie

7.0 Overplaatsingsbeleid Verplichte mobiliteit

7.0 Overplaatsingsbeleid Verplichte mobiliteit 7.0 Overplaatsingsbeleid Verplichte mobiliteit Verplichte mobiliteit Personeelsleden worden niet benoemd door/aan een school, maar hebben een bestuursaanstelling. Dat houdt in dat ze binnen iedere school

Nadere informatie

MOBILITEIT STICHTING INITIA maart 2014. beweegt

MOBILITEIT STICHTING INITIA maart 2014. beweegt MOBILITEIT STICHTING INITIA maart 2014 beweegt 0 I N L E I D I N G Mobiliteit is de al dan niet vrijwillige overplaatsing van een medewerker naar een andere werkplek en/of een andere functie. Het doel

Nadere informatie

Mobiliteitsbeleid Mobiliteitsbeleid, definitieve versie januari 2014

Mobiliteitsbeleid Mobiliteitsbeleid, definitieve versie januari 2014 1 vereniging protestants christelijk primair onderwijs nieuwerkerk aan den ijssel Mobiliteitsbeleid 2 Inhoud Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 3 2. Vormen van mobiliteit... 4 3. Vrijwillige en gedwongen

Nadere informatie

4.13 Mobiliteitsbeleid bij PANTA RHEI. 1. Inleiding

4.13 Mobiliteitsbeleid bij PANTA RHEI. 1. Inleiding 4.13 Mobiliteitsbeleid bij PANTA RHEI 1. Inleiding Binnen het primair onderwijs en binnen PANTA RHEI is personele mobiliteit zeker nog geen gemeengoed. Te vaak gaat het woord mobiliteit gepaard met negatieve

Nadere informatie

Benoeming: Iedere medewerker van Dynamiek Scholengroep heeft een benoeming bij de stichting Dynamiek Scholengroep.

Benoeming: Iedere medewerker van Dynamiek Scholengroep heeft een benoeming bij de stichting Dynamiek Scholengroep. Notitie invulling vacatures: Benoeming: Iedere medewerker van Dynamiek Scholengroep heeft een benoeming bij de stichting Dynamiek Scholengroep. Commissie Personeel (onderdeel van de taakgroep personeel):

Nadere informatie

WERVING EN SELECTIE. Definitieve versie. 29 november 2005 - versie 2.6 - definitief

WERVING EN SELECTIE. Definitieve versie. 29 november 2005 - versie 2.6 - definitief WERVING EN SELECTIE Definitieve versie 29 november 2005 - versie 2.6 - definitief 1. Inleiding 1.1. De personeelsfunctionaris is verantwoordelijk voor de werving en selectie van personeel voor de alsmede

Nadere informatie

Beleid inzake overplaatsing

Beleid inzake overplaatsing Titel Beleid inzake overplaatsing Werkveld Personele zaken Werkgroep handboek 11 januari 2012 Projectgroep PIO 11 januari 2012 ter informatie Directeurenberaad 7 februari 2012 voorgenomen besluit Bestuur/AD

Nadere informatie

Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard. Benoemingsbeleid. Onderwijzend personeel en directie. Geschreven door: L.J..

Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard. Benoemingsbeleid. Onderwijzend personeel en directie. Geschreven door: L.J.. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard Benoemingsbeleid Onderwijzend personeel en directie Geschreven door: L.J.. van Heeren Biezenvijver 5, 3297 GK PUTTERSHOEK Telefoon: 078 6295999 E-mailadres:

Nadere informatie

Mobiliteitsbeleid Als voorgenomen besluit vastgesteld op 19-08-2013 GMR- DG ingestemd in periode september - december 2013 1

Mobiliteitsbeleid Als voorgenomen besluit vastgesteld op 19-08-2013 GMR- DG ingestemd in periode september - december 2013 1 Mobiliteitsbeleid Als voorgenomen besluit vastgesteld op 19-08-2013 GMR- DG ingestemd in periode september - december 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding. 3. 2. Vormen van mobiliteit.... 4. 2.1 Interne mobiliteit

Nadere informatie

PLAATSINGSBELEID Naar een flexibilisering van de organisatie

PLAATSINGSBELEID Naar een flexibilisering van de organisatie PLAATSINGSBELEID Naar een flexibilisering van de organisatie wijziging en aanvulling Datum RESULTAAT Concept directeur-bestuurder 02-02-2012 In hoofdlijnen besproken in bestuur. Akkoord. Bespreking in

Nadere informatie

Mobiliteitsbeleid. Versie 2012-2. Beleidsnota nummer: P.0007

Mobiliteitsbeleid. Versie 2012-2. Beleidsnota nummer: P.0007 Mobiliteitsbeleid Versie 2012-2 Beleidsnota nummer: P.0007 Rol Datum Werkgroep advies September 2010 Directeurenraad advies November 2010 GMR Instemming/ 17 mei 2012 advies Raad van Bestuur besluit Raad

Nadere informatie

4.1 Regeling werving en selectie van de stichting r.-k en openbaar primair onderwijs PANTA RHEI

4.1 Regeling werving en selectie van de stichting r.-k en openbaar primair onderwijs PANTA RHEI 4.1 Regeling werving en selectie van de stichting r.-k en openbaar primair onderwijs PANTA RHEI Het bestuur van de stichting r.-k en openbaar primair onderwijs PANTA RHEI gelet op de bepalingen van de

Nadere informatie

SCHOLINGSBELEID PANTA RHEI

SCHOLINGSBELEID PANTA RHEI SCHOLINGSBELEID PANTA RHEI 1 Inleiding De Stichting PANTA RHEI is in april 2006 van start gegaan na een fusie van De Jakobsladder, het Openbaar Onderwijs Leidschendam-Voorburg en de Stichting Katholiek

Nadere informatie

Uitvoeringsnotitie onvrijwillige overplaatsing

Uitvoeringsnotitie onvrijwillige overplaatsing Uitvoeringsnotitie onvrijwillige Oktober 2016 Postbus 930 3800 AX Amersfoort Tel. 033-2570645 email: info@kpoa.nl 1 1. Inleiding Medewerkers van KPOA hebben een bestuursaanstelling, dit betekent dat van

Nadere informatie

Notitie Toelichting op het mobiliteitsbeleid

Notitie Toelichting op het mobiliteitsbeleid Notitie Toelichting op het mobiliteitsbeleid Aanleiding In het afgelopen schooljaar 2010-2011 is O2A5 geconfronteerd met een daling van het aantal leerlingen. Deze krimp had tot gevolg dat er voor één

Nadere informatie

Krammer HE Brielle / WERVING & SELECTIE LEERKRACHTEN

Krammer HE Brielle / WERVING & SELECTIE LEERKRACHTEN Krammer 8 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469 WERVING & SELECTIE LEERKRACHTEN 1.0 Vacatures 1.1. Vacaturemelding. 1.1.1 Bij vacatures ontstaan door ziekte, verlof e.d. wordt door de directeur in

Nadere informatie

MOBILITEITSBELEID STICHTING KOM LEREN. Januari 2015

MOBILITEITSBELEID STICHTING KOM LEREN. Januari 2015 MOBILITEITSBELEID STICHTING KOM LEREN Januari 2015 1 1. Inleiding Mobiliteit is om verschillende redenen van essentieel belang voor de organisatie. Enerzijds om de beschikbare formatie zo efficiënt mogelijk

Nadere informatie

Wees niet bang om langzaam voorwaarts te gaan, wees alleen bang om stil te staan (Chinese wijsheid)

Wees niet bang om langzaam voorwaarts te gaan, wees alleen bang om stil te staan (Chinese wijsheid) Beleid Mobiliteit Wees niet bang om langzaam voorwaarts te gaan, wees alleen bang om stil te staan (Chinese wijsheid) Inleiding In het strategisch beleidsplan van de stichting staat als een van de vijf

Nadere informatie

REGELING WERVING EN SELECTIE

REGELING WERVING EN SELECTIE REGELING WERVING EN SELECTIE Inleiding Bij het ontstaan van een vacature op één van de scholen stelt de desbetreffende directie de algemeen directeur hiervan in kennis. Onder diens verantwoording zal dan

Nadere informatie

Sollicitatieprocedures en sollicitatiecode

Sollicitatieprocedures en sollicitatiecode BELEID SKOBOS Nr... Vastgesteld: mei 2013 Sollicitatieprocedures en sollicitatiecode Toelichting: de sollicitatieprocedures en de sollicitatiecode zijn opnieuw vastgesteld. Aanleiding hiertoe is de behoefte

Nadere informatie

VACATURES & VERVANGINGEN (alleen voor leden die leiding geven aan één school)

VACATURES & VERVANGINGEN (alleen voor leden die leiding geven aan één school) Tabellenboek Scholenpanel Vacatures 2013 0. Geeft u (mede) leiding aan een of meerdere scholen? (n=890) Procentueel Ik geef (mede) leiding aan 1 school 657 73,8 Ik geef (mede) leiding aan meerdere scholen

Nadere informatie

Nota Mobiliteitsbeleid. Stichting Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Maas en Waal

Nota Mobiliteitsbeleid. Stichting Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Maas en Waal Nota Mobiliteitsbeleid Stichting Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Maas en Waal Integraal bijgesteld: Stichting Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Maas en Waal April 2004 Mobiliteitsbeleid SPOM

Nadere informatie

Krammer 8. 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469 WERVING & SELECTIE DIRECTEUREN

Krammer 8. 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469 WERVING & SELECTIE DIRECTEUREN Krammer 8 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469 WERVING & SELECTIE DIRECTEUREN 1.0 Vacatures 1.1. Vacaturemelding. Indien er een directeursvacature ontstaat, wordt dit z.s.m. schriftelijk kenbaar

Nadere informatie

Flankerend beleid. 1 augustus 2011 tot 1 augustus 2014. Vastgesteld d.d. 18 april 2011 door het bestuur van stichting Wolderwijs

Flankerend beleid. 1 augustus 2011 tot 1 augustus 2014. Vastgesteld d.d. 18 april 2011 door het bestuur van stichting Wolderwijs Flankerend beleid 1 augustus 2011 tot 1 augustus 2014 Vastgesteld d.d. 18 april 2011 door het bestuur van stichting Wolderwijs Flankerend beleid Stichting Wolderwijs 1 augustus 2011 tot 1 augustus 2014

Nadere informatie

Mobiliteit. Antoine De Saint Exupéry

Mobiliteit. Antoine De Saint Exupéry Mobiliteit Wanneer je een schip wilt bouwen, breng dan geen mensen bij elkaar om hout aan te slepen, werktekeningen te maken en taken te verdelen, maar leer ze te verlangen naar de eindeloze zee. Antoine

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut. 3. Medezeggenschap

1. Inleiding. 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut. 3. Medezeggenschap Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut 3. Medezeggenschap 4. Vakorganisaties en sociaal statuut 4.1 in welke gevallen moet er overleg met de vakorganisaties worden gevoerd?

Nadere informatie

Door middel van deze sollicitatiecode verplicht het bevoegd gezag zich de rechten van de sollicitant te waarborgen met betrekking tot:

Door middel van deze sollicitatiecode verplicht het bevoegd gezag zich de rechten van de sollicitant te waarborgen met betrekking tot: Sollicitatiecode GSF Doel van sollicitatie code Door middel van deze sollicitatiecode verplicht het bevoegd gezag zich de rechten van de sollicitant te waarborgen met betrekking tot: Een zorgvuldige selectieprocedure;

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB

Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB Onderwijs 30 juni 2010 22 september 2010 14 februari 2011 3.3 Scholingsbeleid Onderwijs/Scholingsbeleid Inhoudsopgave 1. Beleidsinhoud 3 1.1 Faciliteiten

Nadere informatie

Kwaliteitsmanagementsysteem

Kwaliteitsmanagementsysteem Afkorting KD-22 Datum Pagina 1 van 8 Datum vaststelling : 26-07-2010 Eigenaar : Directeur-bestuurder Vastgesteld door : MT Datum aanpassingen aan : 20-01-2015 1. DOELSTELLING Cavent heeft beleid geformuleerd

Nadere informatie

REGELING WERVING EN SELECTIE VAN PERSONEEL IN HET PRIMAIR EN SPECIAAL ONDERWIJS

REGELING WERVING EN SELECTIE VAN PERSONEEL IN HET PRIMAIR EN SPECIAAL ONDERWIJS REGELING WERVING EN SELECTIE VAN PERSONEEL IN HET PRIMAIR EN SPECIAAL ONDERWIJS Vastgesteld door het College van Bestuur op 4 april 2017 1. Inleiding Deze regeling bevat de basisinformatie voor de werkwijze

Nadere informatie

INVOERINGSPLAN FUNCTIEMIX

INVOERINGSPLAN FUNCTIEMIX INVOERINGSPLAN FUNCTIEMIX Inleiding Om directeuren goed te ondersteunen in het proces van de invoering functiemix is door het CPD dit document opgesteld. In dit document wordt een format gegeven voor hoe

Nadere informatie

UITSPRAAK. in het geding tussen: mevrouw A, wonende te B, appellante, hierna te noemen A

UITSPRAAK. in het geding tussen: mevrouw A, wonende te B, appellante, hierna te noemen A 107607 - De overplaatsing als gevolg van boventalligheid houdt geen stand omdat de werkgever de regels die hij hiervoor heeft opgesteld niet juist heeft toegepast. in het geding tussen: UITSPRAAK mevrouw

Nadere informatie

Mobiliteitsbeleid. Binnen interne mobiliteit onderscheiden we twee categorieën:

Mobiliteitsbeleid. Binnen interne mobiliteit onderscheiden we twee categorieën: Mobiliteitsbeleid Als gevolg van diverse demografische ontwikkelingen, in combinatie met ontwikkelingen in het personeelsbestand, zullen de komende jaren personele verschuivingen meer dan voorheen noodzakelijk

Nadere informatie

3.1. WERVING EN SELECTIE. REGELGEVING Wet medezeggenschap onderwijs, artikel 7i. KERN Wet medezeggenschap onderwijs, artikel 7i:

3.1. WERVING EN SELECTIE. REGELGEVING Wet medezeggenschap onderwijs, artikel 7i. KERN Wet medezeggenschap onderwijs, artikel 7i: 3.1. WERVING EN SELECTIE REGELGEVING Wet medezeggenschap onderwijs, artikel 7i KERN Wet medezeggenschap onderwijs, artikel 7i: I. VASTSTELLING OF WIJZIGING VAN HET BELEID MET BETREKKING TOT DE AANSTELLING

Nadere informatie

VACATURES & VERVANGINGEN (alleen voor leden die leiding geven aan één school)

VACATURES & VERVANGINGEN (alleen voor leden die leiding geven aan één school) Tabellenboek Scholenpanel Vacatures 2012 0. Geeft u (mede) leiding aan een of meerdere scholen? (n=926) Procentueel Ik geef (mede) leiding aan 1 school 694 74,9 Ik geef (mede) leiding aan meerdere scholen

Nadere informatie

Uitvoeringsnotitie vrijwillige mobiliteit

Uitvoeringsnotitie vrijwillige mobiliteit Uitvoeringsnotitie vrijwillige mobiliteit Versie 14-10-2016 Postbus 930 3800 AX Amersfoort t. 033-2570645 e. info@kpoa.nl 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Onze visie op mobiliteit... 4 3. Doelstellingen van

Nadere informatie

Beleidsnotitie Werving & Selectie Schooldirecteuren

Beleidsnotitie Werving & Selectie Schooldirecteuren Beleidsnotitie Werving & Selectie Schooldirecteuren Inleiding Het College van Bestuur heeft na vaststelling van het strategisch beleidsplan 2005-2008 dit ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Toezicht.

Nadere informatie

STARTVRAAG VOOR LEDEN VAN WIE (TYPE LEIDINGGEVENDE) FUNCTIE ONBEKEND IS

STARTVRAAG VOOR LEDEN VAN WIE (TYPE LEIDINGGEVENDE) FUNCTIE ONBEKEND IS Tabellenboek Scholenpanel Vacatures 2011 STARTVRAAG VOOR LEDEN VAN WIE (TYPE LEIDINGGEVENDE) FUNCTIE ONBEKEND IS 0. Geeft u (mede) leiding aan een of meerdere scholen? (n=71) Procentueel Ik geef (mede)

Nadere informatie

VERPLAATSINGSBELEID Integraal Personeels Beleid mei 2011

VERPLAATSINGSBELEID  Integraal Personeels Beleid mei 2011 VERPLAATSINGSBELEID Integraal Personeels Beleid mei 2011 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Paragraaf Pagina Vaststelling verplaatsingsbeleid 3 1 Voorwoord 4 2 Doelstelling en categorieën verplaatsingsbeleid 5 2.1

Nadere informatie

Van werk naar werk. Sociaal Plan reorganisatie Groot Salland

Van werk naar werk. Sociaal Plan reorganisatie Groot Salland Sociaal Plan reorganisatie Groot Salland Van werk naar werk Het Waterschap Groot Salland gaat reorganiseren met als doel een effectievere en efficiëntere organisatie. Dit vraagt om veranderingen op het

Nadere informatie

Stichting Katholiek Basisonderwijs De Veenplas

Stichting Katholiek Basisonderwijs De Veenplas Stichting Katholiek Basisonderwijs De Veenplas 6.3 Deeltijdbanen Inhoud: blz. 1. Wat is deeltijdarbeid 2 2. Deeltijdarbeidbeleid 2 3. Omvang deeltijdbanen 2 4. Voorwaarden deeltijdarbeid 3 5.1 Schoolorganisatorische

Nadere informatie

ONDERWIJSPR PR1MAIR. Openbaar Primair Onderwijs Krimpenerwaard, Montfoort en Oudewater

ONDERWIJSPR PR1MAIR. Openbaar Primair Onderwijs Krimpenerwaard, Montfoort en Oudewater 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding.....3 2. Wat verstaan wij onder mobiliteit... 4 3. Doelstellingen mobiliteitbeleid...6 4. Categorieën mobiliteit...8 5. Welke vormen van mobiliteit onderscheiden wij?...10

Nadere informatie

REGELING WERVING EN SELECTIE VAN PERSONEEL IN HET PRIMAIR EN SPECIAAL ONDERWIJS

REGELING WERVING EN SELECTIE VAN PERSONEEL IN HET PRIMAIR EN SPECIAAL ONDERWIJS REGELING WERVING EN SELECTIE VAN PERSONEEL IN HET PRIMAIR EN SPECIAAL ONDERWIJS voorgelegd aan het DO 13 maart 2014 goedgekeurd door BMT PO op 24-3-2014 1. Inleiding. Deze regeling bevat de basisinformatie

Nadere informatie

NIEUWSBULLETIN NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR

NIEUWSBULLETIN NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR NIEUWSBULLETIN website: www.plateau-assen.nl NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR JAARGANG 9, nr. 9 DATUM: 12 mei

Nadere informatie

Dit statuut is gebaseerd op het voorbeeldstatuut van de Stichting Onderwijsgeschillen (infowms.nl)

Dit statuut is gebaseerd op het voorbeeldstatuut van de Stichting Onderwijsgeschillen (infowms.nl) Medezeggenschapsstatuut Voortgezet Onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum te Wassenaar Preambule Het bestuur van Stichting "Het Rijnlands Lyceum" en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Duurzame Inzetbaarheid in het Primair Onderwijs

Duurzame Inzetbaarheid in het Primair Onderwijs Duurzame Inzetbaarheid in het Primair Onderwijs 1. Inleiding Gezonde en gemotiveerde medewerkers die met plezier werken en competent zijn, dragen bij aan de kwaliteit van onderwijs. Niet alleen nu, maar

Nadere informatie

Werving- en selectiebeleid

Werving- en selectiebeleid Werving- en selectiebeleid Inhoud 1 Inleiding... 2 1.1 Wettelijk kader of ander formeel kader:... 2 1.2 Vertrouwelijkheid procedure... 2 2 Doelstellingen... 2 3 Ontstaan van een vacature (OP en/of OOP)...

Nadere informatie

F A Q. Vraag en antwoord over de uitwerking van het Sociaal Beleid Rijk (Van- Werk- naar- Werk- beleid) voor de Belastingdienst

F A Q. Vraag en antwoord over de uitwerking van het Sociaal Beleid Rijk (Van- Werk- naar- Werk- beleid) voor de Belastingdienst Vraag en antwoord over de uitwerking van het Sociaal Beleid Rijk (Van- Werk- naar- Werk- beleid) voor de Belastingdienst Waarom is er een uitwerking van het Sociaal Beleid Rijk voor de Belastingdienst?

Nadere informatie

Reglement functioneringsgesprekken

Reglement functioneringsgesprekken Reglement functioneringsgesprekken 1. Inleiding Een centrale taak van het management is personeelszorg. Het functioneringsgesprek is voor het management een hulpmiddel om gestalte te geven aan personeelszorg.

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 2014

Jaarverslag 2013 2014 Secretariaat gevestigd p/a Gerard ter Borchstraat 51 4703NL Roosendaal e-mail mr@dekameleonkpo.nl Jaarverslag 2013 2014 Jaarverslag 2013-2014 Medezeggenschapsraad De Kameleon Pagina 1 van 6 INHOUD 1.Voorwoord

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut van Stichting "Het Rijnlands Lyceum" te Wassenaar, primair onderwijs

Medezeggenschapsstatuut van Stichting Het Rijnlands Lyceum te Wassenaar, primair onderwijs Medezeggenschapsstatuut van Stichting "Het Rijnlands Lyceum" te Wassenaar, primair onderwijs Het bestuur van Stichting "Het Rijnlands Lyceum" en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Procedure benoeming directeur

Procedure benoeming directeur Procedure benoeming directeur 1. ALGEMEEN 1.1. De algemeen directeur maakt kenbaar dat de vacature vacant wordt. Met het mandaat van het bestuur is hij namens het bevoegd gezag leidend gedurende de werving-

Nadere informatie

Sociaal Plan - Air Products Nederland BV. Januari 2015.

Sociaal Plan - Air Products Nederland BV. Januari 2015. Sociaal Plan - Air Products Nederland BV. Januari 2015. Inleiding. Air Products ziet zich genoodzaakt op wereldwijd, Europees en op landen niveau de bedrijfsorganisaties anders in te richten teneinde te

Nadere informatie

SOCIAAL KADER

SOCIAAL KADER SOCIAAL KADER 2010-2015 Sociaal kader mei 2010 blz 1 1. Inleiding Voor u ligt het sociaal kader van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB). Dit sociaal kader is een voortzetting van het sociaal kader

Nadere informatie

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks Fusie convenant 1 van 7 INLEIDING Het fusie convenant bestaat uit: - het doorlopend

Nadere informatie

Procedure werving en selectie

Procedure werving en selectie Procedure werving en selectie De Groeiling De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken Bestuurskantoor De Groeiling Aalberseplein 5 Postbus 95 2800

Nadere informatie

Sollicitatieprocedure Leraar basisonderwijs LB

Sollicitatieprocedure Leraar basisonderwijs LB Postbus 124 8080 AC ELBurg De Borchstee De Duif Het Octaaf De Petra De Regenboog De Wildemaet Sollicitatieprocedure Leraar basisonderwijs LB BELEIDSSTUK 43 Vaststelling door AB d.d 29 maart 2011 Instemming

Nadere informatie

Beleid nevenwerkzaamheden medewerkers VPCO De Basis 10 maart 2015

Beleid nevenwerkzaamheden medewerkers VPCO De Basis 10 maart 2015 Beleid nevenwerkzaamheden medewerkers VPCO De Basis 10 maart 2015 Inleiding De ervaring leert dat personeelsleden soms nevenwerkzaamheden uitvoeren naast hun reguliere werk in dienst van het bestuur. Het

Nadere informatie

Informatie dienstverlening SLIM Personeelsbemiddeling

Informatie dienstverlening SLIM Personeelsbemiddeling Informatie dienstverlening SLIM Personeelsbemiddeling Zuiderkuipen 8 9711 HR Groningen 050-2103536 info@slim-online.nl www.slim-online.nl Kvk: 51421216 Rabobank: NL45 RABO 0158 8815 59 De dienstverlening

Nadere informatie

REGLEMENT POOLSCHOOL T.B.V. DE POOLERS

REGLEMENT POOLSCHOOL T.B.V. DE POOLERS REGLEMENT POOLSCHOOL T.B.V. DE POOLERS Vervangingspool De Groeiling schooljaar 2015-2016 Vooraf Binnen De Groeiling werken we met een vervangingspool. De pool is in 2009 gestart vanuit de mogelijkheid

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Personeelshandboek 4.7.7 BAPO-regeling Stichting Lek en IJssel (versie juni 2009)

Personeelshandboek 4.7.7 BAPO-regeling Stichting Lek en IJssel (versie juni 2009) De BAPO-regeling Inleiding De regeling Bevordering Arbeids Participatie Onderwijspersoneel (BAPO) is een belangrijk onderdeel van het leeftijdsbewust personeelsbeleid. De BAPO-regeling heeft ten doel het

Nadere informatie

3.11 Handleiding Vervangingspool

3.11 Handleiding Vervangingspool Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Personeel 18 januari 2012 I (P)GMR 2 juli 2012 3.11 Handleiding Vervangingspool Personeel/Handleiding Vervangingspool 1 Inhoudsopgave 1.1 Samenstelling

Nadere informatie

Personeelsplan. Samenwerking Leiden - Leiderdorp

Personeelsplan. Samenwerking Leiden - Leiderdorp Bijlage behorend bij de Gemeenschappelijke Regeling sociale diensten gemeenten Leiden en Leiderdorp, 2006 Personeelsplan Samenwerking Leiden - Leiderdorp 1 van 5 01. Inleiding. Het besluit van de gemeente

Nadere informatie

Aanstellingsbeleid Onderwijsgevenden Staf

Aanstellingsbeleid Onderwijsgevenden Staf Aanstellingsbeleid Onderwijsgevenden Staf Vastgesteld in CvB: 15-06-2015 Vastgesteld in Breed Overleg: 15-06-2015 De opbouw van dit aanstellingsbeleid is als volgt: Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3

Nadere informatie

Uitgangspunt is dat er jaarlijks een gesprek plaats vindt tussen medewerker en leidinggevende(n).

Uitgangspunt is dat er jaarlijks een gesprek plaats vindt tussen medewerker en leidinggevende(n). Kaderregeling gesprekscyclus PRIMAIR Onderwijs en REC stelling. De CAO PO geeft aan (artikel 9.4) dat de werkgever periodiek met elke werknemer gesprekken dient te voeren over het (toekomstig) functioneren.

Nadere informatie

2a. Individueel jaargesprek Format medewerker

2a. Individueel jaargesprek Format medewerker 2a. Individueel jaargesprek Format medewerker 1 Introductie Vraagt u zich ook wel eens af doe ik in mijn werk de dingen waar ik goed in ben en waar ik plezier in heb, heb ik een goede werk/privé balans

Nadere informatie

NOTA M O B I L I T E I T

NOTA M O B I L I T E I T NOTA M O B I L I T E I T Stg. Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Venray en regio september 2006/aangepast 26 april 2011 Nota mobiliteit september 2006/aangepast 26 april 2011 1 Binnen een onderwijsorganisatie

Nadere informatie

3.12 Notitie Vervangingspool

3.12 Notitie Vervangingspool Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Personeel 18 januari 2012 A (P)GMR 30 januari 2012 22 februari 2012 3.12 Notitie Vervangingspool Personeel/Notitie Vervangingspool Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Handleiding Vervangingspool

Handleiding Vervangingspool Werkveld Onderwerp Datum Steller Personele zaken Handleiding 30 januari 2012 J. Timmermans vervangingspool Handleiding Vervangingspool Januari 2012 Handleiding Vervangingspool Handleiding vervangingspool

Nadere informatie

circulaire Selectieve vacaturestop en procedure

circulaire Selectieve vacaturestop en procedure Postbus 30132 2511 DP Den Haag Turfmarkt 147 Overlegza ken Beleid, Control en Penitentiaire Inrichtingen Rijks Justitiele Jeugdinrichting Detentie- en Uitzendcentra Rijks Forensisch Psychiatrische Centra

Nadere informatie

NOTITIE. Aan: Algemeen directeuren Van: CPD Datum: maart 2013 Onderwerp: regeling nevenwerkzaamheden Dommelgroep

NOTITIE. Aan: Algemeen directeuren Van: CPD Datum: maart 2013 Onderwerp: regeling nevenwerkzaamheden Dommelgroep NOTITIE Aan: Algemeen directeuren Van: CPD Datum: maart 2013 Onderwerp: regeling nevenwerkzaamheden Dommelgroep Inleiding De ervaring leert dat personeelsleden soms nevenwerkzaamheden uitvoeren naast hun

Nadere informatie

Needs Assessment. Postcode Woonplaats Telefoonnummer. Huidige opleiding Opleiding(en) daarvoor. Voorkeur begindatum Voorkeur einddatum Stageduur

Needs Assessment. Postcode Woonplaats Telefoonnummer. Huidige opleiding Opleiding(en) daarvoor. Voorkeur begindatum Voorkeur einddatum Stageduur Needs Assessment Stage Wat is een Needs Assessment? Een Needs Assessment is een vragenlijst die samen met de kandidaat ingevuld wordt om inzicht te krijgen in benodigde aanpassingen en/of ondersteuning

Nadere informatie

CONCEPT 01 juni 2017 Generieke LVO-regeling. 1. Inleiding. 2. Begripsbepalingen

CONCEPT 01 juni 2017 Generieke LVO-regeling. 1. Inleiding. 2. Begripsbepalingen CONCEPT 01 juni 2017 Generieke LVO-regeling 1. Inleiding Met het oog op de forse daling van het leerlingaantal de komende jaren zal ook het personeelsbestand van LVO moeten inkrimpen. Daarnaast is het

Nadere informatie

November 2013 Lichtenvoorde, P & O R U I L EN & O V E R P L A A T S EN

November 2013 Lichtenvoorde, P & O R U I L EN & O V E R P L A A T S EN Lichtenvoorde, P & O R U I L EN & O V E R P L A A T S EN Inhoud 1 STATUS... 3 2 INLEIDING... 4 3 BEGRIPPEN... 5 4 RUILEN... 6 4.1 PROCEDURE RUILINGEN... 6 5 OVERPLAATSEN... 8 5.1 PROCEDURE OVERPLAATSEN...

Nadere informatie

Informatieleaflet voor werkgever

Informatieleaflet voor werkgever Informatieleaflet voor werkgever Heb ik passend werk voor mijn medewerker en is dit te realiseren? In het Burgerlijk Wetboek en de Wet verbetering Poortwachter is vastgelegd dat u zich als werkgever moet

Nadere informatie

Beleid aanpassing arbeidsduur bij deeltijdwerk

Beleid aanpassing arbeidsduur bij deeltijdwerk Beleid aanpassing arbeidsduur bij deeltijdwerk Stichting Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Maas en Waal mei 2009 Versie B. 1 VOORBLAD Status : definitieve notitie 3 e agendering : DBR, 28 mei 2009

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Wet werk en zekerheid Ingangsdatum 1 januari 2015 Concurrentiebeding Concurrentiebeding (zonder nadere motivering) is mogelijk in arbeidscontracten voor bepaalde en onbepaalde tijd. In bepaalde tijd contracten

Nadere informatie

De personele reorganisatie. Hoe werkt het? Toelichting bij de informatieve brief, november 2014

De personele reorganisatie. Hoe werkt het? Toelichting bij de informatieve brief, november 2014 De personele reorganisatie. Hoe werkt het? Toelichting bij de informatieve brief, november 2014 Inhoud 1. De functievergelijking 2 2. Functievolger of herplaatsingskandidaat? 4 3. Ik ben mogelijk functievolger.

Nadere informatie

Notitie Aan: Bestuur Van: Ruud de Lange, alg. directeur Datum: maandag 17 november 2008 Onderwerp: Interne mobiliteit. Inleiding:

Notitie Aan: Bestuur Van: Ruud de Lange, alg. directeur Datum: maandag 17 november 2008 Onderwerp: Interne mobiliteit. Inleiding: Notitie Aan: Bestuur Van: Ruud de Lange, alg. directeur Datum: maandag 17 november 2008 Onderwerp: Interne mobiliteit Inleiding: In 2001 heeft de Veenplas al een mobiliteitsplan opgesteld. Gezien alle

Nadere informatie

REGELING BEOORDELING PERSONEEL OPENBAAR PRIMAIR ONDERWIJS ZUID- KENNEMERLAND

REGELING BEOORDELING PERSONEEL OPENBAAR PRIMAIR ONDERWIJS ZUID- KENNEMERLAND REGELING BEOORDELING PERSONEEL OPENBAAR PRIMAIR ONDERWIJS ZUID- KENNEMERLAND Het bestuur van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland (STOPOZ), verder aan te duiden als het bestuur; Gelet

Nadere informatie

Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen. Project Kweekvijver

Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen. Project Kweekvijver Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen Project Kweekvijver Overleg Datum Afgehandeld DOPO 17-6-2010 Ja BESTUUR 27-4-2010 Ja GMR 6-9-2010 Ja BESTUUR 9-11-2010 Ja Inhoudsopgave Inleiding 2 1. De Huidige

Nadere informatie

Formulier beoordelingsgesprek en procedure. Vertrouwelijk

Formulier beoordelingsgesprek en procedure. Vertrouwelijk Formulier beoordelingsgesprek en procedure Vertrouwelijk Naam personeelslid Functie Naam formele beoordelaar Evt. naam derde en functie Functie Datum gesprek Datum laatste functioneringsgesprek Datum vorige

Nadere informatie

Medezeggenschapsreglement van Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO te Groningen ( het samenwerkingsverband ).

Medezeggenschapsreglement van Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO te Groningen ( het samenwerkingsverband ). MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD VO Medezeggenschapsreglement van Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 20.01 te Groningen ( het samenwerkingsverband ). Hoofdstuk 1 Algemene

Nadere informatie

Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties

Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Pre-ambule In de cao provincies 2012-2015 zijn uit oogpunt van goed werkgeverschap afspraken gemaakt over een sectorale regeling Van Werk Naar

Nadere informatie

PROVINCIE DRENTHE vacaturetekst uit pilot functiecreatie

PROVINCIE DRENTHE vacaturetekst uit pilot functiecreatie PROVINCIE DRENTHE vacaturetekst uit pilot functiecreatie De medewerker Monitoring verkeergegevens bij team Verkeer & Vervoer verwerkt de opgeslagen verkeersmetingen in Excel, met behulp van vooraf geprogrammeerde

Nadere informatie

BENOEMINGSPROCEDURE SCHOOLDIRECTEUR

BENOEMINGSPROCEDURE SCHOOLDIRECTEUR BENOEMINGSPROCEDURE SCHOOLDIRECTEUR Wijchen, juni 2016 VOORAF De benoemingsprocedure schooldirecteur is gebaseerd op: 6.4.2.1 benoemingsprocedure directeuren, handboek Kans & Kleur, 2004, 6.4.2.4 sollicitatiecode,

Nadere informatie

Regeling Werkgelegenheidsbeleid

Regeling Werkgelegenheidsbeleid Regeling Werkgelegenheidsbeleid Juni 2012 2 1: Participanten in de Regeling Werkgelegenheidsbeleid. Werkgever: Het Sticht. - werkgeversnummer 69447 Scholen: Het Sticht is het bevoegd gezag van: De Griffel

Nadere informatie

SOLLICITATIECODE VOOR DE ORGANISATIES LEIDEN, LEIDERDORP, OEGSTGEEST, ZOETERWOUDE EN SERVICEPUNT71.

SOLLICITATIECODE VOOR DE ORGANISATIES LEIDEN, LEIDERDORP, OEGSTGEEST, ZOETERWOUDE EN SERVICEPUNT71. SOLLICITATIECODE VOOR DE ORGANISATIES LEIDEN, LEIDERDORP, OEGSTGEEST, ZOETERWOUDE EN SERVICEPUNT71. Artikel 1 Definities a. bestuursorgaan : de betreffende deelnemende organisaties Leiden, Leiderdorp,

Nadere informatie

NOTA WERVING EN SELECTIE

NOTA WERVING EN SELECTIE 1 1 NOTA WERVING EN SELECTIE 2 2 I N H O U D HOOFDSTUK PAGINA: H.1. Inleiding 3 H.2. Vacatures 3 H.3. Werving 3 3.1. werving van loopbaankandidaten 3 3.2. werving van trainees 4 3.3. werving intern 4 3.4

Nadere informatie

Statuut Medezeggenschap. van. Stichting Gewoon Speciaal te Maarssen

Statuut Medezeggenschap. van. Stichting Gewoon Speciaal te Maarssen van Stichting Gewoon Speciaal te Maarssen waaronder begrepen: De Brug (brinnummer 02GQ) De Driehoek (09OE) Het Klaverblad (brinnummer 01JW) De Stuifheuvel (brinnummer 19RT) De Vijverhof (brinnummer 02WE)

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA Cultural Governance in Theater Dakota Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Cultuuranker Escamp op: 26 november 2012 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel

Nadere informatie

VERKIEZINGSREGLEMENT voor bestuursleden namens pensioengerechtigden

VERKIEZINGSREGLEMENT voor bestuursleden namens pensioengerechtigden VERKIEZINGSREGLEMENT voor bestuursleden namens pensioengerechtigden Stichting Pensioenfonds voor de Nederlandse Groothandel SPNG versie februari 2014 versie februari 2014 Verkiezingsreglement 1 Artikel

Nadere informatie