Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen. Project Kweekvijver

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen. Project Kweekvijver"

Transcriptie

1 Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen Project Kweekvijver Overleg Datum Afgehandeld DOPO Ja BESTUUR Ja GMR Ja BESTUUR Ja

2 Inhoudsopgave Inleiding 2 1. De Huidige situatie 3 2. Het project Behoefte Potentieel Opties 5 3. Het selectieproces 5 4. In de kweekvijver en dan? 5 5. Kosten 6 6. Verdere procedure 7 1

3 Inleiding Op 12 maart 2009 is in het DOPO de Notitie: Op weg naar een nieuwe management structuur besproken. In deze notitie wordt aangegeven hoe het management van de Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen in de komende jaren zal veranderen. Aanleiding voor deze notitie is de gewijzigde rol van de schooldirecteur, de vergrijzing en het gebrek aan nieuwe schoolleiders. Voortbouwend op de notitie willen we proberen meer personeelsleden te interesseren voor een managementfunctie binnen het onderwijs. 2

4 1. De huidige situatie Tot de Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen behoren 28 scholen, waarvan 2 scholen voor speciaal (basis) onderwijs. Momenteel bestaat het management uit: 20 directeuren, 4 schoolcoördinatoren en 3 adjunct-directeuren. Op grond van de nieuwe managementstructuur bestaat er in de (nabije) toekomst behoefte aan ca meerschoolse directeuren en ca schoolcoördinatoren. Binnen het huidige directeurenbestand zal worden geïnventariseerd welke directeuren interesse hebben in een functie als meerschoolse directeur. Als gevolg van bijvoorbeeld gebruikmaking van de Fpu, promotie en demotie is de komende jaren een aantal wijzigingen in het directiebestand te verwachten. Om hier adequaat op in te springen wil de Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen onder het zittende personeelsbestand mensen interesseren voor een managementfunctie door het opstarten van een kweekvijverproject. Een kweekvijverproject is een opleidingstraject waarin het eigen potentieel (leerkrachten of andere medewerkers) van een bestuur of stichting wordt opgeleid voor een leidinggevende functie in één van de eigen onderwijsinstellingen. Doel van de kweekvijver het vervullen van toekomstige management functies het bieden van ontwikkelingsperspectief aan de eigen medewerkers leren dragen van verantwoordelijkheid in de schoolorganisatie Bij het opzetten van de kweekvijver moet een aantal vragen worden beantwoord Behoefte: Hoe ziet onze behoefte inzake de leidinggevende functies en de invulling van deze functies er op termijn uit Welke organisatieveranderingen kunnen we verwachten Wat worden de sleutelfuncties en welke eisen stellen we daaraan Potentieel Over welk potentieel beschikken we Hoe gaan we om met de medewerkers die we niet selecteren Opties Welke mogelijkheden zijn er om de kwaliteiten en competenties verder te ontwikkelen Welke doelen willen we met de kweekvijver realiseren Eigen beheer of uitbesteding 2. Het project 2.1 Behoefte Conform de notitie op weg naar een nieuwe managementstructuur zal onder de huidige directieleden geïnventariseerd worden welke directeuren belangstelling hebben voor een functie van meerschools directeur en welke directeuren verder willen als schoolcoördinator (met behoud van salaris), daarnaast is de verwachting dat (op grond van de leeftijdsopbouw van het huidige directiebestand) een aantal directeuren de komende jaren met ontslag gaan. 3

5 Momenteel zijn er 21 directeuren, 3 adjunct-directeuren en 4 schoolcoördinatoren. Van het huidige directiebestand is iedereen ouder dan 45 jaar, met uitzondering van twee schoolcoördinatoren. 17 directieleden zijn ouder dan 55 jaar. Een aantal van hen behoort tot de categorie die nog onder de Fpu-regeling valt. Dit betekent dat zij op de leeftijd van 62 jaar en 3 maanden met Fpu kunnen gaan tegen een uitkeringspercentage van 70%. Op grond van bovenstaande is de verwachte uitstroom van directieleden voor de komende 5 jaar als volgt: Jaar Uitstroom (o.b.v. leeftijd 63 jaar) Uitstroom (o.b.v. pensioenleeftijd) Op basis van bovenstaande uitstroom en in het licht van de notitie op weg naar een nieuwe managementstructuur zal het aantal mensen dat in de kweekvijver wordt benoemd, worden bepaald Potentieel Binnen SOOOG zijn ongeveer 370 leerkrachten werkzaam. Jaarlijks wordt aan alle personeelsleden gevraagd om een loopbaanformulier in te vullen. Een aantal leerkrachten (3) heeft op dit formulier aangegeven interesse te hebben in een managementfunctie. Inmiddels heeft een gerichte belangstellingsregistratie plaatsgevonden. Naar aanleiding hiervan hebben 15 personeelsleden aangegeven belangstelling te hebben voor een managementfunctie. De verwachting is dan ook dat er voldoende personeelsleden zijn die willen deelnemen aan het kweekvijverproject Opties Alvorens met het kweekvijverproject te starten zal moeten worden nagedacht over de wijze waarop de kweekvijver gestalte krijgt. Willen we de scholing en begeleiding in eigen beheer doen, of besteden we alles uit? Gelet op de omvang van de kweekvijver moet het mogelijk zijn om een groot gedeelte van de begeleiding van de kandidaten intern te organiseren. Gedacht wordt aan coaching door een ervaren directeur. Naast interne coaching is ook intervisie en supervisie mogelijk, waarbij ook de huidige schoolcoördinatoren betrokken kunnen worden. Daarnaast kan voor scholing gebruik worden gemaakt van externe partijen. 3.Het selectieproces Er wordt een aantal methoden gebruikt om de plaatsen in de kweekvijver te vervullen. Sommige besturen kiezen voor voordracht door de eigen directeur, verzorgen van informatiebijeenkomsten etc. De Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen gaat uit van eigen initiatief van het personeel en zal hun dan ook vragen om naar een plaats in de kweekvijver te solliciteren. Er zal een interne wervingsprocedure worden opgestart. Op grond van de binnengekomen brieven zal een eerste selectie plaatsvinden. Indien iemand niet wordt uitgenodigd voor een gesprek zal de afwijzing met redenen omkleed worden medegedeeld. Een aantal kandidaten zal worden uitgenodigd voor een gesprek met de selectiecommissie. De selectiecommissie bestaat uit de algemeen directeur, de beleidsmedewerker P&O, de onderwijskundig beleidsmedewerker en een directeur van de stichting. Het interview vindt 4

6 plaats volgens de STAR-methode. Star staat voor Situatie, taken, activiteiten, resultaat. De NSA competenties worden hierbij als leidraad genomen. Daarnaast moet de kandidaat een korte presentatie geven over hoe hij/zij de eigen ontwikkeling ziet. Daarnaast zullen referenties bij huidige en voorgaande directeuren worden opgevraagd. Wanneer de selectiecommissie van oordeel is dat het om een benoembare kandidaat gaat, zal de kandidaat een assessment worden aangeboden om na te gaan of de kandidaat in potentie beschikt over de benodigde competenties. 4. In de kweekvijver en dan? Het kweekvijvertraject bestaat uit een twee jarig traject, waarin scholing en ontwikkeling centraal staan. Het personeelslid zal op een school worden geplaatst waar een meerschoolse directeur aan verbonden is. De meerschoolse directeur zal als coach fungeren voor het personeelslid. Het personeelslid zal in het eerste jaar op de desbetreffende school een aantal managementtaken vervullen en de functie van aspirant - schoolcoördinator op zich nemen. Naast coaching door de meerschoolse directeur zal de leerkracht externe scholing volgen. In het eerste jaar zal de NES opleiding Basisopleiding leiderschap in het onderwijs gevolgd moeten worden. Het tweede jaar wordt de NES opleiding voortgezette opleiding leiderschap in het onderwijs gevolgd. Het personeelslid in de kweekvijver wordt stichtingsbreed en niet schoolspecifiek opgeleid. 5. Kosten Een kweekvijvertraject betekent investeren in mensen en kost dus geld. De kosten per deelnemer Kosten Opleidingskosten (extern) Assessment Vrijroostering (1 volledige dag per week) Totaal e jaar e jaar Totaal kosten Kostendekking Lerarenbeurs Formatiebudget bovenschools Totaal De kosten voor vrijroostering worden vanuit het formatiebudget van de school bekostigd. Er wordt uitgegaan van minimaal 1 volledige dag vrijroostering van lesgevende taken per week. De normjaartaak biedt daarnaast ook ruimte om directietaken naast de lesgevende en lesgebonden taken te verrichten. Wanneer het formatiebudget voldoende ruimte biedt, kan op schoolniveau worden besloten om meer dagdelen vrij te roosteren. 5

7 De kosten voor opleiding en assessments zullen gedeeltelijk bovenschools moeten worden bekostigd. Een gedeelte van de opleidingskosten kunnen mogelijk worden bekostigd door middel van de lerarenbeurs ( 7000). Wanneer de lerarenbeurs al is aangewend voor een andere opleiding zullen de kosten voor rekening van de stichting komen. De bovenschoolse kosten van de kweekvijver bedragen 5250 per persoon. Hiervoor dient vanaf de begroting 2011 financiële ruimte te worden gecreëerd. Deelnemers aan de kweekvijver worden gevraagd een studieovereenkomst conform de studieregeling voor SOOOG te ondertekenen. Wanneer betrokkene binnen drie jaar na afloop van de studie een betrekking elders aanvaard zullen de studiekosten (gedeeltelijk) terugbetaald moeten worden Na het eerste jaar wordt de kandidaat benoemd in een LB-functie. Hiervoor worden middelen beschikbaar gesteld door het rijk in het kader van de functiemix. 6

8 6. Verdere procedure Nadat alle betrokken partijen (DOPO, GMR, bestuur) hun instemming hebben verleend aan het kweekvijvertraject, kan gestart worden met de informatieverstrekking aan personeel en kan werving en selectie gaan plaatsvinden. Invoeringsplan April 2010 oriëntatie kweekvijver bestuur Mei 2010 bespreken notitie kweekvijver in DOPO Juni 2010 goedkeuring Notitie kweekvijver Bestuur Juli 2010 Instemming PGMR September 2010 Vaststelling notitie kweekvijver door Bestuur Oktober 2010 definitieve vaststelling van het aantal plaatsen in de kweekvijver November werving kandidaten Januari 2011 assessments worden afgenomen. Februari 2011 Het benodigd aantal kandidaten wordt benoemd in de kweekvijver (per ) April 2011 Kandidaten vragen de lerarenbeurs aan en melden zich aan voor de opleiding. 7

Mobiliteitsbeleid SPOLT

Mobiliteitsbeleid SPOLT Mobiliteitsbeleid SPOLT Versie 1: Vastgesteld juli 2009 Versie 2: Wijziging april 2014 (Goedkeuring DO 27-03-2014 / positief advies GMR 09-04-2014) Notitie: mobiliteitsbeleid Inhoudsopgave Inleiding...

Nadere informatie

HANDLEIDING INVOERING FUNCTIEMIX. Functiemix: geen doel maar middel

HANDLEIDING INVOERING FUNCTIEMIX. Functiemix: geen doel maar middel HANDLEIDING INVOERING FUNCTIEMIX Functiemix: geen doel maar middel INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Pilots met de functiemix... 4 1.3 Leeswijzer... 4 2. INVOERINGSPROCES...

Nadere informatie

VERPLAATSINGSBELEID Integraal Personeels Beleid mei 2011

VERPLAATSINGSBELEID  Integraal Personeels Beleid mei 2011 VERPLAATSINGSBELEID Integraal Personeels Beleid mei 2011 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Paragraaf Pagina Vaststelling verplaatsingsbeleid 3 1 Voorwoord 4 2 Doelstelling en categorieën verplaatsingsbeleid 5 2.1

Nadere informatie

Mobiliteit en overplaatsingsbeleid

Mobiliteit en overplaatsingsbeleid Mobiliteit en overplaatsingsbeleid De Groeiling De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken Bestuurskantoor De Groeiling Aalberseplein 5 Postbus 95

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding 3

Inhoudsopgave. 1. Inleiding 3 Inhoudsopgave blad 1. Inleiding 3 2. Algemene Informatie 1. Werkgever 4 2. Bestuursbureau CBO Meilân 4 3. Voorwaarden voor een aanstelling bij CBO Meilân 5 1. Grondslag 5 2. Doel 5 3. Missie 5 4. Visie

Nadere informatie

Bijlagen Personeelsbeleidsplan Openbaar Primair Onderwijs Gemeente Noordenveld

Bijlagen Personeelsbeleidsplan Openbaar Primair Onderwijs Gemeente Noordenveld Bijlagen Personeelsbeleidsplan Openbaar Primair Onderwijs Gemeente Noordenveld Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld Postbus 21 9300 AA Roden 050 406 5780 050 406 5781 administratie@onderwijs-noordenveld.nl

Nadere informatie

Sociaal Statuut Esprit Scholen

Sociaal Statuut Esprit Scholen Sociaal Statuut Esprit Scholen > Tevens Sociaal Plan Mundus, opgenomen in hoofdstuk 7 November 2014, versie 2 Vastgesteld College van Bestuur dd Inhoudsopgave 1 Preambule... 4 1.1 Inleiding... 4 1.1.1

Nadere informatie

Personeelsbeleidsplan Openbaar Primair Onderwijs Gemeente Noordenveld

Personeelsbeleidsplan Openbaar Primair Onderwijs Gemeente Noordenveld Personeelsbeleidsplan Openbaar Primair Onderwijs Gemeente Noordenveld Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld Postbus 21 9300 AA Roden 050 406 5780 050 406 5781 administratie@onderwijs-noordenveld.nl www.onderwijs-noordenveld.nl

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 1 januari 2013-1 januari 2015

SOCIAAL PLAN 1 januari 2013-1 januari 2015 SOCIAAL PLAN 1 januari 2013-1 januari 2015 Woonzorggroep Samen Jacob Ruysdaellaan 30 1741 KW Schagen 1 INLEIDING Woonzorggroep Samen hecht grote waarde aan goed werkgeverschap en streeft vanuit die gedachte

Nadere informatie

Procedure werving en selectie

Procedure werving en selectie Procedure werving en selectie De Groeiling De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken Bestuurskantoor De Groeiling Aalberseplein 5 Postbus 95 2800

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2010 Stichting Openbaar Onderwijs Noord 1

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2010 Stichting Openbaar Onderwijs Noord 1 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1 Inleiding 3 2 Management en organisatie. 5 3 Onderwijs en leren... 8 4 Personeel en organisatie.. 15 5 Onderwijshuisvesting. 21 6 Financieel en materieel beheer 23 7 Korte jaarverslagen

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan Organisatieontwikkeling. 1 april 2012

Doorlopend Sociaal Plan Organisatieontwikkeling. 1 april 2012 Doorlopend Sociaal Plan Organisatieontwikkeling 1 april 2012 INHOUDSOPGAVE 1 Preambule...3 2 Begripsbepalingen...4 3 Algemene bepalingen...6 4 Regels bij organisatieverandering...7 4.1 Organisatiestructuur

Nadere informatie

Sociaal Plan. Stg. Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Venray en regio

Sociaal Plan. Stg. Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Venray en regio Sociaal Plan Stg. Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Venray en regio 1 INHOUDSOPGAVE Inleiding Hoofdstuk 1: Participanten in de Regeling 4 Hoofdstuk 2: Begrippenlijst 5 Hoofdstuk 3: Algemene uitgangspunten

Nadere informatie

@ FLANKEREND MOBILITEITSBELEID STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS ENSCHEDE. 15 mei 2013

@ FLANKEREND MOBILITEITSBELEID STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS ENSCHEDE. 15 mei 2013 @ FLANKEREND MOBILITEITSBELEID STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS ENSCHEDE 15 mei 2013 INHOUDSOPGAVE Inhoud 1. INLEIDING 1 1.1 AANLEIDING FLANKEREND MOBILITEITSBELEID 1 2. OVEREENKOMST 3 2.1 ARTIKEL 1: DEFINITIES

Nadere informatie

KADERS WERKGELEGENHEIDSBELEID TALENT

KADERS WERKGELEGENHEIDSBELEID TALENT KADERS WERKGELEGENHEIDSBELEID TALENT 1 juli 2013 Versie 1.1 Kaders Werkgelegenheidsbeleid Talent Pagina 1 Inhoud 1. Inleiding en samenvatting 3 2. Begripsbepalingen 3 3. Het doel van het document Kaders

Nadere informatie

WERVEN EN BEHOUDEN VAN SCHOOLLEIDERS

WERVEN EN BEHOUDEN VAN SCHOOLLEIDERS ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers WERVEN EN BEHOUDEN VAN SCHOOLLEIDERS Onderzoek naar stand van zaken en goede praktijken Rapportage, oktober 2012 Regionale intervisiegroepen

Nadere informatie

Uitgangspunten (na)scholingsbeleid en Regeling (na)scholing. Openbaar Primair Onderwijs. Amsterdam Noord

Uitgangspunten (na)scholingsbeleid en Regeling (na)scholing. Openbaar Primair Onderwijs. Amsterdam Noord Uitgangspunten (na)scholingsbeleid en Regeling (na)scholing Openbaar Primair Onderwijs Amsterdam Noord Maart 2008 0 INHOUDSOPGAVE pagina Inleiding.. 2 1. Het belang van (na)scholing.. 2 2. (Na)scholingsbeleid

Nadere informatie

Reader: Tekort Schoolleiders in het primair onderwijs

Reader: Tekort Schoolleiders in het primair onderwijs Reader: Tekort Schoolleiders in het primair onderwijs SBO, november 2009 Schoolleiders in het primair onderwijs de cijfers... 2 Convenant professionalisering: Professionalisering directeuren basisonderwijs...

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO mei 2012 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied

Nadere informatie

Sociaal Statuut. t.b.v de scholen voor VO van de Lucas. 1. Inleiding

Sociaal Statuut. t.b.v de scholen voor VO van de Lucas. 1. Inleiding Sociaal Statuut t.b.v de scholen voor VO van de Lucas 1. Inleiding Het onderwijs wordt gekenmerkt door voortdurende processen van verandering en vernieuwing. De druk op het onderwijsproces en op het personeel

Nadere informatie

% nwa leerlingen/ studenten

% nwa leerlingen/ studenten Multicultureel leiderschap in het primair onderwijs. Trudy Moerkamp Oktober 2007 1. Inleiding Het percentage docenten met een niet-westerse achtergrond is in het onderwijs nog laag. Gemiddeld over Nederland

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT (GEWIJZIGD CONCEPT)

SOCIAAL STATUUT (GEWIJZIGD CONCEPT) SOCIAAL STATUUT (GEWIJZIGD CONCEPT) Leerdam, 18 oktober 2006 INHOUDSOPGAVE BLZ. 0 PREAMBULE... 2 1 BEGRIPSBEPALINGEN... 4 2 INLEIDING... 7 2.1 Toepassing Statuut... 7 2.2 Uitvoering Sociaal Statuut...

Nadere informatie

Rekenkameronderzoek Fractie teveel frictie

Rekenkameronderzoek Fractie teveel frictie Rekenkameronderzoek Fractie teveel frictie VERZOEKONDERZOEK NAAR DE RE-INTEGRATIE VAN MOBILITEITSKANDIDATEN IN DE GEMEENTE ARNHEM Onderzoeksrapport 1 oktober 2014 Zaaknummer: 2013-12-00921 Kenmerk: 2014.0.088.137

Nadere informatie

Nota Mobiliteitsbeleid. Stichting Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Maas en Waal

Nota Mobiliteitsbeleid. Stichting Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Maas en Waal Nota Mobiliteitsbeleid Stichting Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Maas en Waal Integraal bijgesteld: Stichting Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Maas en Waal April 2004 Mobiliteitsbeleid SPOM

Nadere informatie

Sociaal statuut. Waterschap Rijn en IJssel

Sociaal statuut. Waterschap Rijn en IJssel BIJLAGE 1 Sociaal statuut Waterschap Rijn en IJssel (1 januari 2014 tot 1 januari 2016) INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Algemeen 5 Artikel 1 Begripsbepalingen. 5 Artikel 2 Leeswijzer 7 Artikel 3

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN BANENPLAN PON

SOCIAAL PLAN BANENPLAN PON 1 SOCIAAL PLAN BANENPLAN PON 2014 1-4-2014 TOT 1-1-2015 ONDERHANDELAARSAKKOORD 2 Inleiding Directe aanleiding voor het opstellen van een Sociaal Plan is het ontbreken van instroom van jong personeel bij

Nadere informatie

Management Oriëntatie Traject 1

Management Oriëntatie Traject 1 Management Oriëntatie Traject 1 binnen de (speciale 2 ) basisscholen van de Unicoz onderwijsgroep 1 Verder MOT genoemd 2 Verder wordt gesproken over de basisscholen. Hiermee wordt ook speciale basisschool

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT Havenbedrijf Rotterdam N.V. 1. Havenbedrijf Rotterdam N.V.

SOCIAAL STATUUT Havenbedrijf Rotterdam N.V. 1. Havenbedrijf Rotterdam N.V. S O C I A A L S T A T U U T Havenbedrijf Rotterdam N.V. Overeenkomst tussen: - Havenbedrijf Rotterdam N.V. en - AbvaKabo FNV, CNV Publieke Zaak en OV-HbR Looptijd vanaf 1 maart 2012 SOCIAAL STATUUT Havenbedrijf

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Brandweer Amsterdam-Amstelland. COMMUNICATIEPLAN 2 e Loopbaan een nieuwe uitdaging! Behulpzaam Deskundig Daadkrachtig. maart 2010

Brandweer Amsterdam-Amstelland. COMMUNICATIEPLAN 2 e Loopbaan een nieuwe uitdaging! Behulpzaam Deskundig Daadkrachtig. maart 2010 Brandweer Amsterdam-Amstelland Behulpzaam Deskundig Daadkrachtig COMMUNICATIEPLAN 2 e Loopbaan een nieuwe uitdaging! maart 2010 1 Inleiding Sinds de afschaffing van het Functioneel Leeftijdsontslag (FLO)

Nadere informatie