Profielschets voorzitter Centrale Directie Carmelinstelling Het Hooghuis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Profielschets voorzitter Centrale Directie Carmelinstelling Het Hooghuis"

Transcriptie

1 Profielschets voorzitter Centrale Directie Carmelinstelling Het Hooghuis

2 1. CARMELINSTELLING HET HOOGHUIS Het Hooghuis is een algemeen-bijzondere scholengroep die bestaat uit acht scholen/locaties voor voortgezet onderwijs. Je vindt onze locaties in Oss, Heesch en Ravenstein. Samen hebben deze locaties alle typen voortgezet onderwijs in huis, van praktijkonderwijs tot en met gymnasium. Alle locaties van Het Hooghuis hebben een eigen karakter en overal kom je modern onderwijs tegen. Er is veel aandacht voor een positieve sfeer en voor het leren leveren van prestaties waar je trots op kunt zijn. Binnen Het Hooghuis werken op dit moment ongeveer 700 medewerkers voor circa 5600 leerlingen. Met een begroting van ongeveer 50 miljoen euro behoort Het Hooghuis daarmee tot de grootste scholen voor voortgezet onderwijs. Het onderwijs op Het Hooghuis is erop gericht leerlingen te leren hun talenten te benutten en hun passie te volgen. Om dat te bereiken krijgen leerlingen de kans om zich naar hun niveau en naar hun leerstijl te ontwikkelen. De organisatie van het onderwijs op Het Hooghuis is daar op afgestemd. Het onderwijs is op iedere locatie opgebouwd uit de volgende onderdelen: - een basisprogramma, gericht op een leerweg of opleiding, (praktijkonderwijs op locatie De Singel, vmbo-basis en vmbo-kader op locatie ZuidWest, vmbo-theoretisch op de locaties Heesch, Ravenstein en Stadion, alle vmbo-leerwegen op zorglocatie Den Bongerd, havo op locatie Mondriaan College en vwo op locatie TBL): dit basisprogramma is voor iedere leerling vrijwel gelijk; - uitgebreide aandacht voor loopbaanoriëntatie, waardoor onze leerlingen zich een beeld kunnen vormen van wat zij in de toekomst willen gaan doen (studie en/of beroep) en waarmee we zorgen voor een goede aansluiting op het vervolgonderwijs en de arbeidsmarkt; - een instapprogramma, voor leerlingen bij wie nog niet duidelijk is welk onderwijsniveau het beste bij hen past, in de vorm van een dakpanklas; dit is een klas tussen twee niveaus in, bijvoorbeeld de vmbo-t/havo-dakpanklas op locatie Mondriaan College; - een extra programma, toegespitst op de mogelijkheden van de individuele leerlingen en dat recht doet aan hun talenten; voorbeelden hiervan zijn Maatwerk, Talententijd, Masterclasses en X-Plore; - een doorstroomprogramma, om de leerlingen goed voor te bereiden op een (mogelijke) doorstroom naar een bovenliggende opleiding. Het Hooghuis bereikt positieve resultaten. Zowel de examenresultaten als de tevredenheid van ouders en leerlingen scoren boven het landelijk gemiddelde. De leerlingen van Het Hooghuis zijn bovendien bovengemiddeld succesvol in hun vervolgopleiding. Zie voor meer informatie over Het Hooghuis: Het Hooghuis kent drie managementlagen, die gekenmerkt worden door integrale verantwoordelijkheid en integraal leiderschap. De instelling staat onder leiding van de Centrale Directie, bestaande uit twee personen. De acht locaties worden geleid door locatiedirecteuren. De Centrale Directie en de locatiedirecteuren vormen samen het Managementteam (MT), het beleidsbepalend orgaan. Binnen de locaties staan teams onder leiding van een teamleider. De verdeling van de verantwoordelijkheden, bevoegdheden en taken (centrale directie-locatiedirecteur en locatiedirecteur-teamleider) is op schoolniveau beschreven in het intern mandateringsstatuut van de schoolleiding. 2

3 Het Hooghuis valt onder het bestuur van Stichting Carmelcollege. Dit bestuur verbindt veertien scholen voor voortgezet onderwijs, verspreid door heel Nederland. Op ruim 50 schoollocaties wordt een breed onderwijsaanbod verzorgd. In totaal worden ruim leerlingen in hun leerproces begeleid door meer dan medewerkers. De scholen beschikken over een grote mate van autonomie en zelfstandigheid, maar vormen samen een solidair verbond van kennis en ervaring op het gebied van voortgezet onderwijs. Onderwijskundige keuzes en de zorg voor de onderwijskwaliteit worden op de scholen zelf gerealiseerd. Ieder mens en heel de mens De missie van Stichting Carmelcollege is voor Het Hooghuis richtinggevend: Stichting Carmelcollege stelt de zorg voor de mens centraal. Niet alleen bij haar primaire taak het aanbieden van voortgezet onderwijs, maar ook bij het scheppen van noodzakelijke randvoorwaarden voor dat onderwijs. De zorg voor de mens ieder mens en heel de mens biedt ruimte voor en nodigt uit tot eigen inzet en verantwoordelijkheid van de onderwijsdeelnemers, - medewerkers, schoolleiders, bestuursleden en toezichthouders. Het onderwijsaanbod op confessionele grondslag heeft als doel bij te dragen aan de humanisering van de wereld in een christelijk perspectief; het onderwijs op algemeen bijzondere grondslag beoogt hetzelfde, met name in de begeleiding van leerlingen bij en in de confrontatie met zingeving, vanuit meerdere perspectieven. De strategische beleidsdoelen van Stichting Carmelcollege zijn recent verwoord in Koers Een koers die tot stand is gekomen in nauwe samenspraak tussen de eindverantwoordelijk schoolleiders en het College van Bestuur. Met Koers 2020 heeft Stichting Carmelcollege een eigen visie op de kwaliteit van onderwijs ontwikkeld. De Centrale Directie legt periodiek verantwoording af aan het College van Bestuur, het bevoegd gezag. Zie voor meer informatie over Carmel: 3

4 2. PROFIEL VOORZITTER CENTRALE DIRECTIE Per 1 augustus 2016 zoeken wij een gezaghebbende, verbindende en gedreven schoolleider die de integrale verantwoordelijkheid van een zeer grote school voor voortgezet onderwijs op zich kan nemen. Deze vacature ontstaat door het vertrek van de huidige voorzitter vanwege pensionering. Het Hooghuis wordt geleid door een Centrale Directie bestaande uit twee personen, een voorzitter van de centrale directie en een lid van de Centrale Directie. Samen vormen zij een hecht team. De voorzitter is op alle beleidsvelden eindverantwoordelijk. De twee leden van de Centrale Directie hebben weliswaar een duidelijke verdeling van portefeuilles, maar hanteren daarbij een collegiaal werkmodel. De voorzitter beheert de portefeuilles Onderwijs, Kwaliteitszorg, PR & Communicatie en Personeelszorg en ontwikkeling. Het lid Centrale Directie beheert de portefeuilles Financiën, Beheer/ICT/Organisatie en Personeelsformatie en -planning en is plaatsvervangend voorzitter. De leden van de Centrale Directie zijn belangrijke sparringpartners van elkaar op alle beleidsterreinen, waarbij de beleidsterreinen wel worden onderscheiden, maar niet gescheiden. We bieden: Eindverantwoordelijkheid voor een van de grootste scholen voor voortgezet onderwijs met ongeveer 700 medewerkers, 5600 leerlingen en een begroting van ongeveer 50 miljoen; Eindverantwoordelijkheid voor een school die positieve resultaten bereikt, waarbij zowel de examenresultaten als de tevredenheid van ouders en leerlingen boven het landelijk gemiddelde scoren en de leerlingen bovengemiddeld succesvol zijn in hun vervolgopleiding; Het deel uitmaken van Carmel, een solidair verbond van kennis en ervaring op het gebied van voortgezet onderwijs en het kunnen bijdragen aan de Stichting als geheel en de realisatie van de uitdagingen uit Koers 2020; Leiderschap in een MT met een (gedeeltelijk) vernieuwde samenstelling met volop mogelijkheden om in gezamenlijkheid verder te bouwen. Opdrachten voorzitter Centrale Directie In de komende jaren wil de Centrale Directie de instelling nog verder professionaliseren. De belangrijkste opdrachten voor de komende periode zijn: Het aanwezige elan, de toekomstgerichte ambities, en de innovatieve kracht op een nog hoger plan brengen; De samenwerking tussen de locaties verder uitbouwen; Borgen en doorontwikkelen van de brede onderwijskwaliteit op alle locaties; Realiseren van een gezonde bedrijfsvoering in een krimpende markt en een teruglopende bekostiging; Zorgen voor goed personeelsbeleid zowel de kant van personeelszorg als de kant van de loopbaanontwikkeling; De maatschappelijke en strategische positionering van de instelling in de regio verder versterken; Zorgen voor een ten minste gelijkblijvend marktaandeel. Stichting Carmelcollege De voorzitter Centrale Directie maakt in de eerste plaats deel uit van de schoolleiding van Het Hooghuis. Daarnaast maakt hij onderdeel uit van de bestuurs- en 4

5 managementstructuur van Stichting Carmelcollege. Hij neemt deel aan de overlegvergaderingen tussen CvB en eindverantwoordelijk schoolleiders, is lid van het Convent van Schoolleiders en is actief binnen de beradenstructuur van de stichting. Hij levert op die wijze een bijdrage aan Stichting Carmelcollege als geheel en aan de realisatie van de uitdagingen uit het beleidsdocument Koers De persoonlijkheid van de voorzitter Centrale Directie Je karakter laat zich kenmerken als een motiverende, betrokken en inspirerende persoonlijkheid. Ondernemerszin, creativiteit, lef en durf zijn eigenschappen die de komende jaren van groot belang zijn. Je geeft richting en sturing vanuit een samenhangende visie op onderwijs en bedrijfsvoering. De bestaande openheid en transparantie weet je te bewaren door je gezaghebbende, authentieke en integere persoonlijkheid. Je bent een teamspeler die sterk is in binden en verbinden. Met je persoonlijkheid en je stijl van leidinggeven bevorder je de samenwerking binnen het managementteam en ondersteun je de locatiedirecteuren. Voor hen ben je een waardevolle sparringpartner. Vanzelfsprekend beschik je bij dit alles over uitstekende communicatieve vaardigheden. Overige functie-eisen De omvang en complexiteit van Het Hooghuis vraagt om een tweehoofdige Centrale Directie. De Centrale Directie heeft de opdracht om de instelling de komende jaren verder te doen groeien als sterke en responsieve instelling, met eigen profielen per locatie en voldoende cohesie in Het Hooghuis als geheel. Die context vraagt om een krachtige en ervaren (school)leider als voorzitter Centrale Directie. Enerzijds beschik je over een leidinggevend/bestuurlijk profiel, liefst in een onderwijscontext, anderzijds heb je beslist ook een sterk onderwijskundig profiel. Om de verantwoordelijkheid voor een zeer grote school voor voortgezet onderwijs waar te kunnen maken, is ruime leidinggevende ervaring in het (voortgezet) onderwijs of een vergelijkbare complexe organisatie noodzakelijk. Daarnaast beschik je over een academisch werk- en denkniveau en actuele theoretische scholing op het gebied van strategische beleidsontwikkeling, integraal leidinggeven, onderwijsontwikkeling en financieel management; deze scholing dient te liggen op het niveau van een wetenschappelijke master. Je hebt aantoonbare kennis van, affiniteit en ervaring met en een duidelijke visie op onderwijs en opvoeding. Ook heb je een helder inzicht in de faciliteiten die nodig zijn om goed onderwijs te realiseren in de hedendaagse materiële context. Ten slotte ben je bereid en in staat om te participeren in diverse netwerken met partijen uit overheid, onderwijs en ondernemingen, in Oss en directe omgeving. Persoonskenmerken en competenties De nieuwe voorzitter van de Centrale Directie geeft geïnspireerd leiding op basis van vertrouwen, is een waardevolle sparringpartner, begeleidt en stuurt vanuit inhoud en gezag. Potentiële kandidaten dienen te beschikken over de volgende kerncompetenties: Strategische visie: Kan een visie vertalen in lange termijn doelstellingen en stelt een strategische planning op voor het realiseren van deze lange termijn doelstellingen. Kan zich een beeld vormen van de toekomstige ontwikkelingen en kan deze los zien van de huidige situatie. 5

6 Inspirerend leidinggeven: Investeert bewust in een goed werkklimaat voor de medewerkers waarin ze zich verder kunnen ontplooien. Stimuleert, motiveert en inspireert de medewerker zodat deze in staat is zijn werk goed uit te voeren. Bindend vermogen en sociale kracht Geeft op enthousiasmerende wijze duidelijk richting aan, motiveert en stimuleert tot samenwerking, stuurt slagvaardig op het bereiken van de beoogde resultaten en creëert daarvoor draagvlak en spirit in de organisatie. Bouwt aan een gezamenlijke cultuur en identiteit en vervult als zodanig een voorbeeldfunctie. Heeft inlevingsvermogen en een goed ontwikkelde sociale antenne. Netwerkcapaciteiten Is in staat op alle niveaus relaties met mensen op te bouwen en te onderhouden, bevordert de samenwerking en consensus door diplomatiek optreden bij uiteenlopende belangen. Is omgevingsgericht en onderhoudt doelbewust en doelgericht een netwerk van formele en informele contacten, zowel binnen als buiten de organisatie. Arbeidsvoorwaarden Ingangsdatum: per 1 augustus 2016 Taakomvang: 0,8 1,0 fte Salaris: schaal 16 (maximaal 7.371,- bruto bij een volledige baan). De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO VO en de secundaire voorwaarden van de Stichting Carmelcollege. Extra s: laptop, telefoonvergoeding, collectieve ziektekostenverzekering, opleidingsmogelijkheden, zoals het management development traject van Stichting Carmelcollege. 3. PROCEDURE Gerard Wesselo van Wesselo & Partners (Utrecht) zal het College van Bestuur in de procedure begeleiden. P l a n n i n g Sluiting reactietermijn : n.t.b. Selectiegesprekken met CvB : n.t.b. 1e ronde gesprekken met BAC : n.t.b. Assessment : n.t.b. 2e ronde gesprekken met BAC : n.t.b. Eindgesprek met CvB : n.t.b. S o l l i c i t e r e n Wanneer u belangstelling voor deze functie heeft, nodigen wij u uit te solliciteren via onze website Vrouwen worden nadrukkelijk uitgenodigd om te solliciteren. Contactgegevens Gerard Wesselo partner Cindy Post-Koster management assistente Wesselo & Partners Selection as art Wittevrouwensingel CC UTRECHT telefoon: internet: 6

7 BIJLAGE: Functiebeschrijving (Functieboek Directie Stichting Carmelcollege) Context De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de (centrale) directie van een instelling van Stichting Carmelcollege van grote omvang ( > 3000 leerlingen). In deze instelling is de functie het hoogste echelon. De instelling biedt (vrijwel) alle onderwijssoorten aan. De rector/voorzitter van de centrale directie draagt zorg voor het integraal management van de instelling en heeft de eindverantwoordelijkheid voor het onderwijs, de dienstverlening en de bedrijfsvoering van de instelling. De rector/voorzitter heeft een ruim mandaat van het bestuur. Het bestuur heeft de verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor alle (strategische) beleidsgebieden bij de rector/ voorzitter gelegd. Het College van Bestuur is het bevoegd gezag en staat op afstand en beperkt zich tot het geven van goedkeuring (controle achteraf) aan het, door de voorzitter in samenspraak met het lid van de centrale directie, ontwikkelde strategische beleid. Het College van Bestuur is het bestuur in de zin van het Burgerlijk Wetboek met volledige eindverantwoordelijkheid. De rector/voorzitter centrale directie A is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van strategische doelen voor de eigen instelling en neemt beslissingen die gericht zijn op de door het bestuur vast te stellen en/of te realiseren strategische doelstellingen. Het effect van deze beslissingen is pas op langere termijn in te schatten. Het bestuur beperkt zich tot het aangeven van richtinggevende concepten en controleert de mate waarin de strategische doelstellingen zijn gerealiseerd. De rector/voorzitter centrale directie A kan worden ondersteund door een lid centrale directie en een aantal stafmedewerkers, zoals financiën, P & O en facilitaire zaken. De verdeling van de portefeuilles en verantwoordelijkheid tussen de leden van de directie ligt vast in het directiereglement of -statuut. De rector/voorzitter centrale directie A draagt zorg voor het integraal management van de brede instelling op alle (strategische) beleidsgebieden: missie/visie, onderwijsbeleid, personeelsbeleid, financiën, middelen en huisvesting en kwaliteitszorg binnen de instelling, draagt zorg voor en initieert de ontwikkeling van het strategisch beleid voor de eigen instelling, legt verantwoording af over het gevoerde beleid, de behaalde resultaten en het functioneren extern van de instelling, profileert de instelling, participeert in Beraden, projecten etc. en geeft leiding aan de overige leden van de (centrale) directie, en de ondersteunende stafafdelingen. Werkzaamheden Draagt zorg voor het integraal management van de brede instelling, draagt zorg voor en initieert de ontwikkeling van het strategisch beleid, legt verantwoording af over het gevoerde beleid, de behaalde resultaten en het functioneren extern van de instelling, profileert de instelling, participeert in Beraden, projecten etc. en geeft leiding aan de overige leden van de (centrale) directie, en de ondersteunende stafafdelingen. 1. Draagt zorg voor het integraal management van de brede instelling door: het doen opstellen van de hoofdlijnen van het personeels- en organisatiebeleid; het initiëren en stimuleren van vernieuwing van het onderwijsbeleid; het doen formuleren van richtlijnen voor het opzetten en bewaken van het financiële beleid; het vaststellen van richtinggevende meerjarenbeleidsplannen en taakstellingen voor de locaties c.q. schoolsoorten; het doen vaststellen van de systematiek van de kwaliteitszorg en het toezien op de uitvoering daarvan; integrale verantwoordelijkheid op het gebied van middelen en huisvesting. 2. Draagt zorg voor en initieert de ontwikkeling van het strategisch beleid waarbij er vrijheid bestaat om fundamentele verschuivingen in de strategische koers aan te brengen en nieuwe ontwikkelingsrichtingen vast te stellen door: het opstellen en vaststellen van een meerjaren strategisch bedrijfs- en beleidsplan rekening 7

8 houdend met onderwijskundige, maatschappelijke, bestuurlijke en demografische ontwikkelingen in de regio; het adviseren van het bestuur over vernieuwing van het strategische beleid op alle beleidsterreinen; het initiëren en aansturen van projecten en activiteiten in het kader van de afstemming van het onderwijsaanbod op maatschappelijke ontwikkelingen met regionale c.q. nationale reikwijdte. 3. Legt verantwoording af over het gevoerde beleid, de behaalde resultaten en het functioneren extern van de instelling (zowel binnen Stichting Carmelcollege horizontaal als verticaal en naar externe partijen). 4. Profileert de scholengemeenschap door: het vertegenwoordigen van de onderwijsinstelling naar buiten, politiek en bestuurlijk en naar inen uitstroominstellingen; het opbouwen en onderhouden van voor de instelling relevante contacten en netwerken; het laten uitvoeren van PR, voorlichting en marketingbeleid. 5. Participeert binnen Stichting Carmelcollege in Beraden, projecten, etc. 6. Geeft leiding aan het lid van de (centrale) directie, de directeuren en de ondersteunende (staf)medewerkers. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden - de rector/voorzitter centrale directie A neemt beslissingen op strategisch niveau bij het vaststellen van het meerjaren strategisch bedrijfs- en beleidsplan van de instelling op financieel, personeel en onderwijsgebied en over algemene aspecten van management, beheer en bedrijfsvoering binnen de instelling waarbij de gevolgen op lange termijn (enige jaren) in te schatten zijn; - de rector/voorzitter centrale directie A verricht werkzaamheden binnen de door het bestuur in algemene termen geformuleerde strategische beleidslijnen; - de rector/voorzitter centrale directie A legt verantwoording af aan het bestuur inzake de effectiviteit van het ontwikkeld strategisch beleid en de mate waarin de strategische doelstellingen zijn gerealiseerd en de doeltreffendheid van ontwikkeld strategisch beleid. Kennis en vaardigheden De rector/voorzitter centrale directie A heeft: - fundamenteel wetenschappelijk-theoretische kennis van het vakgebied en/of diepgaand inzicht in sociaal-maatschappelijke en politiek-bestuurlijke aangelegenheden kennis van en inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen in relatie tot het onderwijs; - diepgaande kennis van en inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen in relatie tot het onderwijs in de regio en politiek-bestuurlijke processen in de regio; - kennis van integraal leiderschap op het niveau van een wetenschappelijke master; - kennis van en inzicht in bestuurlijke en politieke besluitvormingsprocessen; - kennis van en inzicht in de ontwikkelingen op het specifieke onderwijsgebied; - kennis van en vaardigheid in het behartigen van het leiderschap van een scholengemeenschap met (vrijwel) alle onderwijsafdelingen; - kennis van en vaardigheid in het strategisch kunnen denken en werken op de (middel)lange termijn; - vaardigheid in het leidinggeven aan professionals in een veranderende omgeving; - vaardigheid in het hanteren van tegengestelde belangen en de ontwikkeling van draagvlak voor het algemeen beleid; - vaardigheid in het onderhandelen met gemeenten en ministerie over toekenning van onderwijsbedragen. Contacten - met leden van het bestuur over beleidsaangelegenheden de instelling betreffende om strategische beleidsconcepten van de instelling richtinggevend te beïnvloeden; - met het MT en (beleids)medewerkers van het Bestuursbureau over beleidsaangelegenheden de instelling betreffende om te overleggen en af te stemmen; - met het Samenwerkingsverband betreffende Passend onderwijs om ontwikkelingen op elkaar af te stemmen; 8

9 - met andere scholen, onderwijsinstellingen, onderwijsgerichte instanties en anderszins gerelateerde instanties om het beleid en de belangen van de instelling uit te dragen, te verdedigen en te behartigen; - met het bestuur om afstemming en draagvlak te realiseren voor de ontwikkeling en implementatie van het ter zake relevante beleid van de organisatie; - met de onderwijsinspectie over onderwijsaangelegenheden om verantwoording af te leggen; - met derden zoals gemeenten en ministerie e.d. over financiën, personeel, onderwijsbeleid en algehele organisatorische aspecten om informatie te verstrekken en afstemming te realiseren waarbij er sprake kan zijn van tegengestelde belangen en/of om de belangen van de scholengemeenschap te verdedigen. 9

Profielschets lid Centrale Directie Het Hooghuis, Oss

Profielschets lid Centrale Directie Het Hooghuis, Oss Profielschets lid Centrale Directie Het Hooghuis, Oss 1. HET HOOGHUIS Het Hooghuis is een algemeen-bijzondere scholengroep die bestaat uit acht scholen/locaties voor voortgezet onderwijs. Je vindt onze

Nadere informatie

Profielschets lid Centrale Directie Carmelinstelling Pius Canisius

Profielschets lid Centrale Directie Carmelinstelling Pius Canisius Profielschets lid Centrale Directie Carmelinstelling Pius Canisius 1. CARMELINSTELLING PIUS - CANISIUS Het Pius X College en Scholengemeenschap Canisius vormen sinds 2005 een katholieke onderwijsinstelling

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE ORGANOGRAM KONOT

ALGEMENE INFORMATIE ORGANOGRAM KONOT ALGEMENE INFORMATIE De stichting Katholiek Onderwijs Noord Oost Twente (Konot) biedt uitdagend onderwijs in een veilige omgeving op 22 basisscholen in de gemeenten Dinkelland, Oldenzaal en in Beuningen

Nadere informatie

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Het Stedelijk Gymnasium Haarlem zoekt met ingang van het schooljaar 2011/2012 een nieuwe rector. Voor nadere informatie zie www.stedelijkgymnasiumhaarlem.nl Het Stedelijk Gymnasium Haarlem Het Stedelijk

Nadere informatie

Functiebeschrijving- en waardering Onderwijsgroep Amersfoort

Functiebeschrijving- en waardering Onderwijsgroep Amersfoort Functie-informatie Functienaam Directeur Speciaal Onderwijs Organisatie Cluster-4 onderwijs Salarisschaal 15 Indelingsniveau Ve Fuwasys-advies 15 - Ve Werkterrein Management -> Directie/bestuur Activiteiten

Nadere informatie

PROFIELSCHETS VOORZITTER COLLEGE VAN BESTUUR

PROFIELSCHETS VOORZITTER COLLEGE VAN BESTUUR PROFIELSCHETS VOORZITTER COLLEGE VAN BESTUUR februari 2016 A. Context Het Wartburg College verzorgt christelijk voortgezet onderwijs op reformatorische grondslag. De school belijdt en aanvaardt Gods Woord

Nadere informatie

Profielschets beleidsmedewerker onderwijs en kwaliteitszorg. Carmelinstelling Pius Canisius

Profielschets beleidsmedewerker onderwijs en kwaliteitszorg. Carmelinstelling Pius Canisius Profielschets beleidsmedewerker onderwijs en kwaliteitszorg Carmelinstelling Pius Canisius 1. CARMELINSTELLING PIUS - CANISIUS Het Pius X College en Scholengemeenschap Canisius vormen sinds 2005 een katholieke

Nadere informatie

Profiel rector/lid college van bestuur Stedelijk Gymnasium Leiden

Profiel rector/lid college van bestuur Stedelijk Gymnasium Leiden Profiel rector/lid college van bestuur Stedelijk Gymnasium Leiden 1 Bijlage 1 Profiel rector/lid college van bestuur Stedelijk Gymnasium Leiden Inleiding Het Stedelijk Gymnasium Leiden is met 1957 leerlingen

Nadere informatie

Management -> Directie/bestuur. Beleid voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren Coördinatie van activiteiten en processen

Management -> Directie/bestuur. Beleid voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren Coördinatie van activiteiten en processen Functie-informatie Blz. 1 Functienaam Codering 051 Organisatie Stichting CoVOA Onderdeel Directie Salarisschaal 13 Indelingsniveau Vd FUWASYS-advies 13 - Vd Werkterrein Management -> Directie/bestuur Activiteiten

Nadere informatie

Profiel. Rector-bestuurder Gymnasium Bernrode. 27 maart 2015. Opdrachtgever Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia

Profiel. Rector-bestuurder Gymnasium Bernrode. 27 maart 2015. Opdrachtgever Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia Profiel Rector-bestuurder Gymnasium Bernrode 27 maart 2015 Opdrachtgever Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia Voor meer informatie over de functie Jeannette van der Vorm, adviseur Leeuwendaal Telefoon

Nadere informatie

Functieprofiel. Rector-Bestuurder. St. Nicolaaslyceum

Functieprofiel. Rector-Bestuurder. St. Nicolaaslyceum Functieprofiel St. Nicolaaslyceum Inhoudsopgave 1. De Stichting VO Amsterdam-Zuid 2. Het St. Nicolaaslyceum De organisatie De missie De schoolleiding en het managementteam 3. De functie Taken en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard)

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Functie-informatie Functienaam: Directeur samenwerkingsverband Organisatie: Samenwerkingsverband 28.05 Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Werkterrein: Management

Nadere informatie

Bestuurder. Anna van Rijn College

Bestuurder. Anna van Rijn College Organisatie- en Functieprofiel Bestuurder (0,5 fte; schaal B2 CAO-VO bestuurders) Anna van Rijn College Nieuwegein Versie 25-03-2014 Sollicitatieprocedure Informatie: Neem contact op met Jaap Engbers,

Nadere informatie

DIRECTEUR BELEID EN STRATEGIE

DIRECTEUR BELEID EN STRATEGIE FUNCTIEPROFIEL DIRECTEUR BELEID EN STRATEGIE HOGESCHOOL LEIDEN Inhoudsopgave 1 Hogeschool Leiden 3 De organisatie 3 De structuur 3 De thema s 4 2 4 Plaats in de organisatie 4 Taken en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

VOORZITTER / LID COLLEGE VAN BESTUUR

VOORZITTER / LID COLLEGE VAN BESTUUR FUNCTIEPROFIEL VOORZITTER / LID COLLEGE VAN BESTUUR SCALDA Voorgenomen besluit RvT: 22 mei 2014 Advies Ondernemingsraad: 13 juni 2014 Advies Studentenraad: 10 juni 2014 Definitief besluit RvT: 17 juni

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT PROFIELSCHETS TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT SPECIFIEK PROFIEL: EXPERTISE IN ORGANISATIEONTWIKKELING EN HRM SPECIFIEK PROFIEL: EXPERTISE IN ONDERNEMERSCHAP (BEDRIJFSLEVEN) OPENBARE SCHOLENGROEP VLAARDINGEN

Nadere informatie

Profiel. Rector-bestuurder Gymnasium Bernrode. Augustus Opdrachtgever Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia

Profiel. Rector-bestuurder Gymnasium Bernrode. Augustus Opdrachtgever Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia Profiel Rector-bestuurder Gymnasium Bernrode Augustus 2016 Opdrachtgever Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia Voor meer informatie over de functie Jeannette van der Vorm, adviseur Leeuwendaal Telefoon

Nadere informatie

VOORZITTER COLLEGE VAN BESTUUR

VOORZITTER COLLEGE VAN BESTUUR FUNCTIEPROFIEL VOORZITTER COLLEGE VAN BESTUUR STICHTING SCHOLENGROEP HOLLAND Inhoudsopgave 1 Scholengroep Holland 3 De missie 3 De structuur 3 De thema s 3 2 Voorzitter College van Bestuur 4 Plaats in

Nadere informatie

Profielen College van Bestuur Vastgesteld 25 september 2013 Stichting De Groeiling

Profielen College van Bestuur Vastgesteld 25 september 2013 Stichting De Groeiling Profielen College van Bestuur Vastgesteld 25 september 2013 Stichting De Groeiling De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken 1 Bestuurskantoor De

Nadere informatie

Profielbeschrijving Voorzitter College van Bestuur. Pagina 1

Profielbeschrijving Voorzitter College van Bestuur. Pagina 1 Profielbeschrijving Voorzitter College van Bestuur Pagina 1 Contactgegevens Stichting Hervormde Scholen De Drieslag Lange Voren 88 3773 AS Barneveld info@dedrieslag.nl www.dedrieslag.nl Datum 28-01-2015

Nadere informatie

Schoolprofiel en profielschets directeur Canisius Tubbergen

Schoolprofiel en profielschets directeur Canisius Tubbergen Schoolprofiel en profielschets directeur Canisius Tubbergen Sollicitatieprocedure Informatie Neem voor informatie over deze vacature contact op met drs. B.A. (Ben) Kokhuis, voorzitter Centrale Directie,

Nadere informatie

Vacature: Directeur HAVO/VWO SCOPE scholengroep in Alphen aan den Rijn. Het bestuur van SCOPE scholengroep is op zoek naar een directeur HAVO/VWO voor

Vacature: Directeur HAVO/VWO SCOPE scholengroep in Alphen aan den Rijn. Het bestuur van SCOPE scholengroep is op zoek naar een directeur HAVO/VWO voor PROFIEL Vacature: Directeur HAVO/VWO SCOPE scholengroep in Alphen aan den Rijn Het bestuur van SCOPE scholengroep is op zoek naar een directeur HAVO/VWO voor het Groene Hart Lyceum. Functie: Directeur

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Bestuurder voor 0,5 WTF

FUNCTIEPROFIEL. Bestuurder voor 0,5 WTF FUNCTIEPROFIEL Bestuurder voor 0,5 WTF VITUS ZUID is een nieuwe organisatie die met ingang van 1 augustus 2015, het bevoegd gezag wordt van een van de vier instellingen voor Cluster 2 onderwijs in Nederland.

Nadere informatie

Organisatie en functieprofiel. Bestuurder/rector De Breul

Organisatie en functieprofiel. Bestuurder/rector De Breul Organisatie en functieprofiel Bestuurder/rector De Breul April, 2014 1. INFORMATIE OVER DE ORGANISATIE De Breul is een katholieke scholengemeenschap voor VMBO-tl, HAVO, Atheneum en Gymnasium in Zeist.

Nadere informatie

School- en functieprofiel conrector HAVO / VWO GSR vestiging Rotterdam. Oktober 2015

School- en functieprofiel conrector HAVO / VWO GSR vestiging Rotterdam. Oktober 2015 School- en functieprofiel conrector HAVO / VWO GSR vestiging Rotterdam Oktober 2015 1. Informatie over de GSR Algemene informatie De Gereformeerde Scholengemeenschap Randstad is een brede scholengemeenschap

Nadere informatie

School- en functieprofiel. Bonhoeffer College. Afdelingsleider bovenbouw Havo/VWO. Bruggertstraat. Enschede

School- en functieprofiel. Bonhoeffer College. Afdelingsleider bovenbouw Havo/VWO. Bruggertstraat. Enschede School- en functieprofiel Bonhoeffer College Afdelingsleider bovenbouw Havo/VWO Bruggertstraat Enschede Enschede, Februari 2015 Bonhoeffer College, locatie Bruggertstraat Organisatie Het Bonhoeffer College

Nadere informatie

Stichting Hindoe Onderwijs Nederland

Stichting Hindoe Onderwijs Nederland Stichting Hindoe Onderwijs Nederland Vacature voor: directeur basisonderwijs. Het bestuur van Stichting Hindoe Onderwijs Nederland (SHON) is op zoek naar een directeur om met ingang van het nieuwe schooljaar

Nadere informatie

Profielschets Directeur en loco-gemeentesecretaris gemeente Oisterwijk/ tevens ambtelijk/strategisch opdrachtgever sociaal domein binnen de regionale

Profielschets Directeur en loco-gemeentesecretaris gemeente Oisterwijk/ tevens ambtelijk/strategisch opdrachtgever sociaal domein binnen de regionale Profielschets Directeur en loco-gemeentesecretaris gemeente Oisterwijk/ tevens ambtelijk/strategisch opdrachtgever sociaal domein binnen de regionale samenwerking Hart van Brabant Over Oisterwijk De gemeente

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL LID COLLEGE VAN BESTUUR QUADRAAM GELDERSE ONDERWIJS GROEP

FUNCTIEPROFIEL LID COLLEGE VAN BESTUUR QUADRAAM GELDERSE ONDERWIJS GROEP FUNCTIEPROFIEL LID COLLEGE VAN BESTUUR QUADRAAM GELDERSE ONDERWIJS GROEP Inhoudsopgave 1 Quadraam 3 De organisatie 3 Missie 3 Visie 3 De opdracht 4 De structuur 4 2 Lid College van Bestuur 5 Functie-eisen

Nadere informatie

ONDERWIJSDIRECTEUR ACADEMIE VOOR HANDEL

ONDERWIJSDIRECTEUR ACADEMIE VOOR HANDEL ONDERWIJSDIRECTEUR ACADEMIE VOOR HANDEL EN ONDERNEMERSCHAP MBO UTRECHT Inhoudsopgave 1 MBO Utrecht 3 De onderwijsvisie 3 De organisatie 3 De missie 3 De identiteit 3 De Academie voor Handel en Ondernemerschap

Nadere informatie

School- en functieprofiel vestigingsdirecteur Lijstersingel-Nieuwerkerk

School- en functieprofiel vestigingsdirecteur Lijstersingel-Nieuwerkerk School- en Functieprofiel Vestigingsdirecteur Lijstersingel-Nieuwerkerk Naam: School- en functieprofiel vestigingsdirecteur Lijstersingel-Nieuwerkerk Datum: 13 oktober 2011 Versie 1.0 DEFINITIEF Status

Nadere informatie

PROFIELSCHETS LOCATIEDIRECTEUR HET NIEUWE IJSSELCOLLEGE

PROFIELSCHETS LOCATIEDIRECTEUR HET NIEUWE IJSSELCOLLEGE PROFIELSCHETS LOCATIEDIRECTEUR HET NIEUWE IJSSELCOLLEGE Inhoudsopgave 1 Het IJsselcollege 3 De organisatie 3 Het Nieuwe IJsselcollege 3 De missie 4 2 Locatiedirecteur 5 Functie-eisen 5 Persoonlijkheidsprofiel

Nadere informatie

Organisatie- en functieprofiel. Achterhoek VO. Lid college van bestuur - Doetinchem met focus op bedrijfsvoering

Organisatie- en functieprofiel. Achterhoek VO. Lid college van bestuur - Doetinchem met focus op bedrijfsvoering Organisatie- en functieprofiel Achterhoek VO Lid college van bestuur - Doetinchem met focus op bedrijfsvoering Versie 20 januari 2017 Sollicitatieprocedure Informatie: Neem voor meer informatie contact

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg. Management -> Directie/bestuur. Verrichten van integrale managementtaken

Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg. Management -> Directie/bestuur. Verrichten van integrale managementtaken Blz. 1 Functie-informatie Functienaam Codering CONCEPT 1 Organisatie Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg Onderdeel Scholen Salarisschaal 15 Indelingsniveau Vf FUWASYS-advies 15 - Vf Werkterrein

Nadere informatie

Informatiepakket Hoofd Stafbureau

Informatiepakket Hoofd Stafbureau Informatiepakket Hoofd Stafbureau 1/8 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 2 Protocol sollicitatieprocedure Hoofd Stafbureau Esloo 3 Voorbeeld vacaturetekst 4 Functiebeschrijving Hoofd Stafbureau Esloo 5 Sollicitatiecode

Nadere informatie

Organisatie en functieprofiel. Directeur. Stichting Samenwerkingsverband. Fryslân Noard

Organisatie en functieprofiel. Directeur. Stichting Samenwerkingsverband. Fryslân Noard Organisatie en functieprofiel Directeur Stichting Samenwerkingsverband Fryslân Noard Hengelo (o), 11 februari 2014 1 Inhoudsopgave 1. Situatieschets Stichting Samenwerkingsverband Fryslân Noard Kenmerken

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Algemeen Directeur. Talentencampus Venlo

FUNCTIEPROFIEL. Algemeen Directeur. Talentencampus Venlo , FUNCTIEPROFIEL Algemeen Directeur Talentencampus Venlo PublicSpirit drs. Marylin Demers Senior consultant Amersfoort, maart 2015 Algemeen Onderwijsgroep Buitengewoon (OG Buitengewoon), Fortior en Spring

Nadere informatie

Profielschets. Teamleider vwo bovenbouw

Profielschets. Teamleider vwo bovenbouw Profielschets Teamleider vwo bovenbouw Rotterdam, 2016 Profielschets Teamleider vwo bovenbouw (LD) Libanon Lyceum Omvang: 1,0 fte met een beperkte lesgevende taak. Vooraf Het Libanon Lyceum in Rotterdam

Nadere informatie

CONCEPTFUNCTIEBESCHRIJVING BESTUURDER

CONCEPTFUNCTIEBESCHRIJVING BESTUURDER CONCEPTFUNCTIEBESCHRIJVING BESTUURDER FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Bestuurder Organisatie Salarisschaal 15 Indelingsniveau Vf FUWASYS-advies 15 - Vf Werkterrein Management -> Directie / bestuur Activiteiten

Nadere informatie

LID COLLEGE VAN BESTUUR

LID COLLEGE VAN BESTUUR FUNCTIEPROFIEL LID COLLEGE VAN BESTUUR DRENTHE COLLEGE Inhoudsopgave 1 Drenthe College 3 De organisatie 3 De missie 3 De thema s 3 2 Lid College van Bestuur 4 Plaats in de organisatie 4 Taken en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

School- en functieprofiel. Achterhoek VO. Rector Ludger College Doetinchem CAO-VO S15

School- en functieprofiel. Achterhoek VO. Rector Ludger College Doetinchem CAO-VO S15 School- en functieprofiel Achterhoek VO Rector Ludger College Doetinchem CAO-VO S15 Versie 03/04/2015 Sollicitatieprocedure Informatie: Neem contact op met Jaap Engbers, tel. 06-53 39 20 55; jaap.engbers@beteor.nl.

Nadere informatie

FUWA-PO functiebeschrijving. Functie-informatie Functienaam Schooldirecteur

FUWA-PO functiebeschrijving. Functie-informatie Functienaam Schooldirecteur FUWA-PO functiebeschrijving Functie-informatie Functienaam Schooldirecteur Organisatie Stichting RESPONZ Salarisschaal 12 (=DC) Werkterrein Management -> Schoolmanagement Datum 18-01-2011 FUWASYS-versie

Nadere informatie

Functie Unitleider Salarisschaal Werkterrein Activiteiten Context

Functie Unitleider Salarisschaal Werkterrein Activiteiten Context Functie Salarisschaal Werkterrein Activiteiten Unitleider LD en evt. arbeidsmarkttoelage Management -> Overig management Beleid mede voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren Coördinatie van

Nadere informatie

Profiel & Selectieprocedure. Directeur-bestuurder Stellingwerf College

Profiel & Selectieprocedure. Directeur-bestuurder Stellingwerf College Profiel & Selectieprocedure Directeur-bestuurder Stellingwerf College juni 2016 Onze school Het Stellingwerf College, een openbare school voor vmbo, mavo, havo, vwo en verrijkt en versneld vwo in Oosterwolde

Nadere informatie

Rotterdam, juni Profielschets locatiedirecteur

Rotterdam, juni Profielschets locatiedirecteur Rotterdam, juni 2017 Profielschets locatiedirecteur Profielschets Locatiedirecteur vmbo voor sport & dans (1 fte; S14 cao vo) Thorbecke Voortgezet Onderwijs Rotterdam Op het Thorbecke VO investeer je in

Nadere informatie

VOORZITTER COLLEGE VAN BESTUUR

VOORZITTER COLLEGE VAN BESTUUR - PROFIELSCHETS - VOORZITTER COLLEGE VAN BESTUUR ROC HORIZON COLLEGE Inhoudsopgave 1 ROC Horizon College 3 De organisatie 3 De missie 3 De structuur 3 Bestuurlijke thema s 4 2 Voorzitter College van Bestuur

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Adjunct-algemeen directeur

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Adjunct-algemeen directeur FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING Adjunct-algemeen directeur januari 2013 Opdrachtgever Nieuwstraat 23 A 1621 EA Hoorn Auteur P.P.J.G. Janssen Project 5POBA4560 1 FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Adjunct-algemeen

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Directeur-Bestuurder Samenwerkingsverband passend onderwijs

FUNCTIEBESCHRIJVING. Directeur-Bestuurder Samenwerkingsverband passend onderwijs FUNCTIEBESCHRIJVING Directeur-Bestuurder Samenwerkingsverband passend onderwijs Maart 2016 Opdrachtgever Samenwerkingsverband PO De Meierij Auteur J.L.P. Bustin Versie Eindversie maart 2016 Project 5BVBA4797

Nadere informatie

RECTOR HERMANN WESSELINK COLLEGE

RECTOR HERMANN WESSELINK COLLEGE FUNCTIEPROFIEL RECTOR HERMANN WESSELINK COLLEGE CEDERGROEP Inhoudsopgave 1 Hermann Wesselink College 3 De school 3 De missie 3 Identiteit 3 De structuur 3 Actueel 4 De Cedergroep 4 2 Rector 5 Plaats in

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid

Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

Profielschets algemeen directeur/bestuurder AveleijnSDT

Profielschets algemeen directeur/bestuurder AveleijnSDT Profielschets algemeen directeur/bestuurder AveleijnSDT De organisatie Kinderen, jongeren en volwassenen met een lichamelijke of verstandelijke handicap hebben behoefte aan ondersteuning en begeleiding

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL LID RAAD VAN BESTUUR CVO ROTTERDAM E.O.

FUNCTIEPROFIEL LID RAAD VAN BESTUUR CVO ROTTERDAM E.O. FUNCTIEPROFIEL LID RAAD VAN BESTUUR CVO ROTTERDAM E.O. Inhoudsopgave 1 CVO Rotterdam e.o. 3 De vereniging CVO Rotterdam en omstreken 3 De bestuurlijke opgave voor de komende jaren 3 Samen Sterk! 4 2 Lid

Nadere informatie

Profielschets. Afdelingsleider

Profielschets. Afdelingsleider Profielschets Afdelingsleider Effent, Oosterhout 2015 Profielschets Afdelingsleider Effent (1 fte, 0,7 fte leidinggevende en 0,3 fte specifieke onderwijstaken) Voorlopige inschaling: docentenschaal LD

Nadere informatie

Dunamare Onderwijsgroep, Haarlem Hoofd HR Dunamare Onderwijsgroep

Dunamare Onderwijsgroep, Haarlem Hoofd HR Dunamare Onderwijsgroep Organisatie- en functieprofiel Dunamare Onderwijsgroep, Haarlem Hoofd HR Dunamare Onderwijsgroep (S14 CAO-VO) Versie 17/04/2015 Sollicitatieprocedure Informatie: Neem contact op met Erwin van Rooijen,

Nadere informatie

LID COLLEGE VAN BESTUUR

LID COLLEGE VAN BESTUUR FUNCTIEPROFIEL LID COLLEGE VAN BESTUUR ALMEERSE SCHOLEN GROEP Inhoud 1 Almeerse Scholen Groep... 3 Kengetallen... 3 Bestuurlijke thema s... 3 2 Lid College van Bestuur... 4 Plaats in de organisatie...

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL LID RAAD VAN BESTUUR VERENIGING ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS

FUNCTIEPROFIEL LID RAAD VAN BESTUUR VERENIGING ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS FUNCTIEPROFIEL LID RAAD VAN BESTUUR VERENIGING ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS Inhoudsopgave 1 Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs 3 Inleiding 3 Koers en onderwijsvisie 3 Bestuur 4 Kengetallen 4 Bestuurlijke

Nadere informatie

Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool

Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool Organisatie De Meester Duisterhoutschool is een Openbare school voor speciaal- en voortgezet speciaal onderwijs cluster 3. De school

Nadere informatie

teamleider bovenbouw vmbo bb/kb (m/v) 1 fte

teamleider bovenbouw vmbo bb/kb (m/v) 1 fte Het dr. Aletta Jabobs College is zo spoedig mogelijk en bij voorkeur met ingang van het nieuwe schooljaar op zoek naar een inspirerende en energieke teamleider bovenbouw vmbo bb/kb (m/v) 1 fte Over de

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL PROGRAMMADIRECTEUR ACADEMISCHE OPLEIDINGSSCHOOL MIDDEN-BRABANT

FUNCTIEPROFIEL PROGRAMMADIRECTEUR ACADEMISCHE OPLEIDINGSSCHOOL MIDDEN-BRABANT FUNCTIEPROFIEL PROGRAMMADIRECTEUR ACADEMISCHE OPLEIDINGSSCHOOL MIDDEN-BRABANT Inhoudsopgave 1 Academische Opleidingsschool Midden-Brabant 3 Academische Opleidingsschool 3 Visie en doelstelling 3 Organisatie

Nadere informatie

PROFIELSCHETS VOORZITTER COLLEGE VAN BESTUUR STICHTING KOM LEREN

PROFIELSCHETS VOORZITTER COLLEGE VAN BESTUUR STICHTING KOM LEREN PROFIELSCHETS VOORZITTER COLLEGE VAN BESTUUR STICHTING KOM LEREN Maastricht, vastgesteld op 16 september 2015 1 Inhoudsopgave 1. Stichting kom Leren Stichting kom Leren Missie en visie Organisatiestructuur

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL VOORZITTER COLLEGE VAN BESTUUR

FUNCTIEPROFIEL VOORZITTER COLLEGE VAN BESTUUR Functieprofiel FUNCTIENAA FUNCTIEPROFIEL FUNCTIEPROFIEL VOORZITTER COLLEGE VAN BESTUUR Verus - Aardoom & de Jong Utrecht 10 mei 2017 Aardoom & de Jong is voor Verus op zoek naar een daadkrachtige Voorzitter

Nadere informatie

Functieprofiel. VOORZITTER EN LID RAAD VAN TOEZICHT Fidarda - SKOD

Functieprofiel. VOORZITTER EN LID RAAD VAN TOEZICHT Fidarda - SKOD bezoekadres Stationsstraat 29 a 9401 KW Assen postadres Postbus 479 9400 AL Assen telefoon (0592) 30 84 58 fax (0592) 33 15 35 e-mail info@ypsylon.nl KvK Friesland 56.48.77.54 www.ypsylon.nl Functieprofiel

Nadere informatie

Directeur deelschool VMBO (Kader/Basis)

Directeur deelschool VMBO (Kader/Basis) De Centrale Directie van Winkler Prins, openbare school voor voortgezet onderwijs in Veendam, zoekt een Directeur deelschool VMBO (Kader/Basis) Arbeidsvoorwaarden Functie: Directeur deelschool Bevoegd

Nadere informatie

Functie Afdelingsmanager Regionaal Expertise Centrum

Functie Afdelingsmanager Regionaal Expertise Centrum VACATUREOVERZICHT JULI 2009 Functie Omschrijving Regio / plaats Vacaturenummer Afdelingsmanager Regionaal Expertise Centrum Wij zoeken een enthousiaste en innovatieve afdelingsmanager Regionaal Expertise

Nadere informatie

Profielschets beoogd gemeentesecretaris Fusiegemeente Altena

Profielschets beoogd gemeentesecretaris Fusiegemeente Altena Profielschets beoogd gemeentesecretaris Fusiegemeente Altena Ambitieuze en besluitvaardige ontwikkelaar en bouwer die in verbinding met medewerkers en bestuur de fusie naar de nieuwe gemeente leidt en

Nadere informatie

Profielschets. Bestuurder PERSONELE UNIE SOPHIA STICHTING EN STICHTING PCPO

Profielschets. Bestuurder PERSONELE UNIE SOPHIA STICHTING EN STICHTING PCPO Profielschets PERSONELE UNIE SOPHIA STICHTING EN STICHTING PCPO Inhoudsopgave 1. De organisatie 3 2. 4 Taken en verantwoordelijkheden 4 Functie-eisen 5 Gedragscriteria en vaardigheden 5 Competenties 6

Nadere informatie

Profielschets voor lid bestuur CNV Connectief, portefeuille sectorvoorzitterschap Onderwijs.

Profielschets voor lid bestuur CNV Connectief, portefeuille sectorvoorzitterschap Onderwijs. Profielschets voor lid bestuur CNV Connectief, portefeuille sectorvoorzitterschap Onderwijs. Profielschets voor lid bestuur CNV Connectief, portefeuille sectorvoorzitterschap Onderwijs Boegbeeld met ruime

Nadere informatie

BESTUURSSECRETARIS ALMEERSE SCHOLEN GROEP

BESTUURSSECRETARIS ALMEERSE SCHOLEN GROEP FUNCTIEPROFIEL BESTUURSSECRETARIS ALMEERSE SCHOLEN GROEP Inhoud 1 Almeerse Scholen Groep... 3 De organisatie... 3 Missie ASG... 3 Bedrijfsbureau... 3 Stafdienst... 4 Kengetallen ASG... 4 Aanvullende informatie

Nadere informatie

Profiel. Bovenschools directeur. 25 maart Opdrachtgever De Haagse Scholen

Profiel. Bovenschools directeur. 25 maart Opdrachtgever De Haagse Scholen Profiel Bovenschools directeur 25 maart 2016 Opdrachtgever De Haagse Scholen Voor meer informatie over de functie Jeannette van der Vorm, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 Voor sollicitatie

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Lid Raad van Toezicht, portefeuille Financiën, Lid Raad van Toezicht, portefeuille Onderwijs (-kwaliteit)

FUNCTIEPROFIEL. Lid Raad van Toezicht, portefeuille Financiën, Lid Raad van Toezicht, portefeuille Onderwijs (-kwaliteit) FUNCTIEPROFIEL Functies: Lid Raad van Toezicht, portefeuille Financiën, Lid Raad van Toezicht, portefeuille Onderwijs (-kwaliteit) 1. ORGANISATIEBESCHRIJVING De Meerwegen scholengroep is een christelijke

Nadere informatie

MANAGER ACADEMIE VOOR TECHNIEK EN ENTREEOPLEIDINGEN MBO UTRECHT

MANAGER ACADEMIE VOOR TECHNIEK EN ENTREEOPLEIDINGEN MBO UTRECHT MANAGER ACADEMIE VOOR TECHNIEK EN ENTREEOPLEIDINGEN MBO UTRECHT Inhoudsopgave 1 MBO Utrecht 3 De onderwijsvisie 3 De organisatie 3 De missie 3 De identiteit 3 De Entreeopleidingen 4 2 Manager Academie

Nadere informatie

Organisatie en functieprofiel. Voorzitter College van Bestuur Scholen aan Zee. Den Helder

Organisatie en functieprofiel. Voorzitter College van Bestuur Scholen aan Zee. Den Helder Organisatie en functieprofiel Voorzitter College van Bestuur Scholen aan Zee Den Helder 12 mei 2016 Inhoudsopgave 1. Informatie over de organisatie 1.1. Over Scholen aan Zee 3 1.2. Organisatiestructuur

Nadere informatie

Gezocht: Coördinator voor Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Eindhoven (30-07)

Gezocht: Coördinator voor Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Eindhoven (30-07) Gezocht: Coördinator voor Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Eindhoven (30-07) Hebt u affiniteit met Passend Onderwijs? Hebt u aantoonbare ervaring met bovenschoolse werkzaamheden of bent u werkzaam

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL RECTOR IVO-DEURNE VERENIGING ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS

FUNCTIEPROFIEL RECTOR IVO-DEURNE VERENIGING ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS FUNCTIEPROFIEL RECTOR IVO-DEURNE VERENIGING ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS Inhoudsopgave 1 IVO-Deurne 3 De instelling 3 De organisatie 3 De schoolleiding en staf 3 De visie 3 Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs

Nadere informatie

Gezocht clusterdirecteur voor RBOB De Kempen

Gezocht clusterdirecteur voor RBOB De Kempen Gezocht clusterdirecteur voor RBOB De Kempen Bent u een onderwijskundig leider die zijn kennis en kunde graag wil inzetten binnen een dynamische stichting voor openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs?

Nadere informatie

Directeur Markland College Zevenbergen

Directeur Markland College Zevenbergen School- en functieprofiel Directeur Markland College Zevenbergen (S14 CAO-VO) Versie 31/10/2014 Sollicitatieprocedure Informatie: Neem contact op met Jan de Boom, tel. 06-11 00 65 53; jan.de.boom@beteor.nl.

Nadere informatie

Profielschets van gemeentesecretaris/algemeen directeur bij de gemeente Schiedam

Profielschets van gemeentesecretaris/algemeen directeur bij de gemeente Schiedam Profielschets van gemeentesecretaris/algemeen directeur bij de gemeente Schiedam Profielschets gemeentesecretaris/algemeen directeur bij de gemeente Schiedam De stad en het bestuur Schiedam is een stad

Nadere informatie

LID COLLEGE VAN BESTUUR

LID COLLEGE VAN BESTUUR PROFIELSCHETS LID COLLEGE VAN BESTUUR STICHTING ONDERWIJS MIDDEN-LIMBURG Inhoudsopgave 1 Stichting Onderwijs Midden-Limburg 3 De missie 3 Besturingsfilosofie SOML 4 Visie op leiderschap 4 De focus: Persoonlijk

Nadere informatie

Managementsstatuut 22.09 6.5

Managementsstatuut 22.09 6.5 Managementsstatuut 22.09 6.5 Artikel 1. In dit statuut wordt verstaan onder: a. managementstatuut: een reglement met taken en bevoegdheden van het college van bestuur en de van bestuurswege gemandateerde

Nadere informatie

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur SKPO Profielschets Lid College van Bestuur 1 Missie, visie SKPO De SKPO verzorgt goed primair onderwijs waarbij het kind centraal staat. Wij ondersteunen kinderen om een stap te zetten richting zelfstandigheid,

Nadere informatie

Bijlage: functiebeschrijving Kernteamleider Functie-informatie

Bijlage: functiebeschrijving Kernteamleider Functie-informatie Bijlage: functiebeschrijving Kernteamleider Functie-informatie Functienaam Organisatie Onderdeel Salarisschaal FUWASYS-advies Werkterrein Activiteiten Kenmerkscores Somscore Uitvoerder waardering Datum

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Hoofd HRM. Kind en Onderwijs Rotterdam. bij. PublicSpirit. drs. Marylin Demers senior consultant

FUNCTIEPROFIEL. Hoofd HRM. Kind en Onderwijs Rotterdam. bij. PublicSpirit. drs. Marylin Demers senior consultant FUNCTIEPROFIEL Hoofd HRM bij Kind en Onderwijs Rotterdam PublicSpirit drs. Marylin Demers senior consultant Amersfoort, augustus 2015 Organisatie & context Kind en Onderwijs Rotterdam is een Protestants-Christelijke

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL ADJUNCT-DIRECTEUR JURIDISCHE HOGESCHOOL AVANS-FONTYS

FUNCTIEPROFIEL ADJUNCT-DIRECTEUR JURIDISCHE HOGESCHOOL AVANS-FONTYS FUNCTIEPROFIEL ADJUNCT-DIRECTEUR JURIDISCHE HOGESCHOOL AVANS-FONTYS Inhoudsopgave 1 Juridische Hogeschool Avans-Fontys 3 De missie 3 De structuur 3 De thema s 3 2 Adjunct-directeur 4 Plaats in de organisatie

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Toelichting op (bijgaande) directiefuncties in het primair onderwijs

Toelichting op (bijgaande) directiefuncties in het primair onderwijs Algemene toelichting In de CAO PO is bepaald is dat alle schoolleiders/directeuren in het primair onderwijs een functiewaardering moeten krijgen op basis van FUWA-PO (het systeem voor de Functiebeschrijving

Nadere informatie

DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE. ROC van Flevoland

DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE. ROC van Flevoland DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE ROC van Flevoland ROC van Flevoland Het Regionaal Opleidingen centrum van Flevoland behoort tot een van de ruim 40 ROC s van ons land. Inspelend op de veranderende

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL LOCATIELEIDER BEUKENRODE ONDERWIJS

FUNCTIEPROFIEL LOCATIELEIDER BEUKENRODE ONDERWIJS - 090217 - FUNCTIEPROFIEL LOCATIELEIDER BEUKENRODE ONDERWIJS Inhoudsopgave 1 Beukenrode Onderwijs 3 De organisatie 3 De missie 3 Ondersteuning 3 De structuur 3 2 Locatieleider 4 Plaats in de organisatie

Nadere informatie

Profiel. Stichting Carmelcollege. Lid raad van toezicht. met deskundigheid op het terrein van organisatiekunde en arbeidsverhoudingen

Profiel. Stichting Carmelcollege. Lid raad van toezicht. met deskundigheid op het terrein van organisatiekunde en arbeidsverhoudingen Profiel Stichting Carmelcollege Lid raad van toezicht met deskundigheid op het terrein van organisatiekunde en arbeidsverhoudingen 1 Stichting Carmelcollege Lid raad van toezicht Organisatie Stichting

Nadere informatie

PROFIELSCHETS TEN BEHOEVE VAN DE WERVING EN SELECTIE VAN EEN DIRECTEUR-BESTUURDER VOOR COLLEGE DE HEEMLANDEN EN HOUTENS IN HOUTEN

PROFIELSCHETS TEN BEHOEVE VAN DE WERVING EN SELECTIE VAN EEN DIRECTEUR-BESTUURDER VOOR COLLEGE DE HEEMLANDEN EN HOUTENS IN HOUTEN PROFIELSCHETS TEN BEHOEVE VAN DE WERVING EN SELECTIE VAN EEN DIRECTEUR-BESTUURDER VOOR COLLEGE DE HEEMLANDEN EN HOUTENS IN HOUTEN 1. Toelichting op organisatie en functie College De Heemlanden is een open

Nadere informatie

RECTOR HERVORMD LYCEUM WEST

RECTOR HERVORMD LYCEUM WEST FUNCTIEPROFIEL RECTOR HERVORMD LYCEUM WEST CEDERGROEP Inhoudsopgave 1 Hervormd Lyceum West/Het HLW 3 De school 3 Visie 3 De structuur 4 Kwaliteit 4 Actueel 4 De Cedergroep 5 2 Rector 6 Plaats in de organisatie

Nadere informatie

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren VACATURE Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren Teamleider (1 fte) Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire (EOZ) biedt ondersteuning en begeleiding aan leerlingen

Nadere informatie

Functiebeschrijving en Functiewaardering. Directeur - Bestuurder

Functiebeschrijving en Functiewaardering. Directeur - Bestuurder Functiebeschrijving en Functiewaardering van de functie Directeur - Bestuurder voor op basis van het overheidsfunctiewaarderingssysteem; met behulp van Fuwasys PO Rotterdam, 4 januari 2011 (versie 1) drs

Nadere informatie

Manager Bedrijfsvoering

Manager Bedrijfsvoering Manager Bedrijfsvoering Verbinder, peoplemanager en sparringpartner op strategisch niveau Severinus Severinus noemt zich dé zorgorganisatie in Veldhoven en omgeving. Zij bieden primair zorg voor mensen

Nadere informatie

VOORZITTER EN LID COLLEGE VAN BESTUUR

VOORZITTER EN LID COLLEGE VAN BESTUUR PROFIELSCHETS VOORZITTER EN LID COLLEGE VAN BESTUUR MOVARE ONDERWIJSSTICHTING Inhoudsopgave 1 MOVARE Onderwijsstichting 3 MOVARE Onderwijsstichting 3 Missie 3 Organisatiestructuur 3 De naam MOVARE 3 Transformatieproces

Nadere informatie

Directeur basisschool de Alm wtf 0,8-1,0

Directeur basisschool de Alm wtf 0,8-1,0 Profielschets Directeur basisschool de Alm wtf 0,8-1,0 Even voorstellen De Stichting Katholiek Onderwijs Tilburg Zuid-Oost behartigt het onderwijs van vijf basisscholen: Bs. de Alm Bs. Armhoefse Akker

Nadere informatie

Directeur Bedrijfsvoering

Directeur Bedrijfsvoering School- en functieprofiel Directeur Bedrijfsvoering (S14 CAO-VO, ca. 83.000,-) Elde College Schijndel Sollicitatieprocedure Informatie: Neem zo spoedig mogelijk contact op met Jan de Boom, BeteoR, tel:

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL BESTUURDER SKOVV

FUNCTIEPROFIEL BESTUURDER SKOVV FUNCTIEPROFIEL BESTUURDER SKOVV Inhoudsopgave 1 Stichting Katholiek Onderwijs Veluwe-Vallei (SKOVV) 3 De organisatie 3 De missie 3 De structuur 3 De thema s 4 2 Bestuurder 5 Plaats in de organisatie 5

Nadere informatie

Profielschets Directeur-bestuurder Catharina Stichting

Profielschets Directeur-bestuurder Catharina Stichting Profielschets Directeur-bestuurder Catharina Stichting ERLY the consulting company Datum: juni 2017 Adviseur: drs. Lilian Vos Catharina Stichting De Catharina Stichting is een kleinschalige zorg- en welzijnsorganisatie

Nadere informatie