RECHT OP ANDERS LEREN In de Marge

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RECHT OP ANDERS LEREN In de Marge"

Transcriptie

1 Rapport RECHT OP ANDERS LEREN In de Marge Beschrijving van de jongeren die, In de regio Leuven Hageland, in de diverse time-out initiatieven terecht komen op basis van gegevens die via het Meldpunt School Externe Interventies Leuven zijn geregistreerd In opdracht van de Vlaamse Overheid Departement Onderwijs Laurent Thys m.m.v. Jo Meyer Leuven,

2

3 Deel 1: Kwantitatieve analyse van de groep jongeren in time-out projecten Voorwoord Hoofdstuk 1: Aantal jongeren in time-out projecten 1.1. Inleiding 1.2. Aantal jongeren dat aangemeld wordt Aantal aangemelde jongeren Starten/niet starten na aanmelding: Algemeen Starten/niet starten na aanmelding: aantal keren Conclusies 1.3. Aantal aanmeldingen Inleidend Aantal aanmeldingen in relatie tot het aantal jongeren Aanmeldingen voor de verschillende projecten Aanmeldingen per project in relatie tot het al of niet starten Hoofdstuk 2: Kenmerken van de jongeren in time-out projecten 2.1. Inleiding 2.2. Kenmerken van de jongeren Geslacht Leeftijd Thuissituatie 2.3. Kenmerken van de laatste onderwijspositie van de jongeren Onderwijsvorm Leerjaar Tuchtprocedure De maand van aanmelding 2.4. Problematiek van de jongeren Inleiding Aanmeldingsreden Achtergrondproblematiek Al of niet in opname Hoofdstuk 3: Effecten van time-out projecten 3.1. Inleiding 3.2. Effecten van time-out projecten Hoofdstuk 4: Enkelen algemene conclusies 1

4 Deel II Kwalitatieve beschrijving van de jongeren in time-out projecten Voorwoord Beschrijving van de probleemsituaties van waaruit de jongeren worden aangemeld. Deel III Bijlagen Bijlagen bij deel 1 2

5 Deel I Kwantitatieve analyse van de groep jongeren in time-out projecten 3

6 Hoofdstuk 1: Aantal jongeren in de time-out projecten 1.1. Inleiding We onderzoeken hier voor hoeveel jongeren uit het secundair onderwijs (SO) - in de regio Leuven- Hageland - een nood aan een tijdelijke time-out- of schoolvervangend initiatief wordt gemeld. De schoolvervangende initiatieven zijn: Korte (waaronder ook Hergo) en Lange Time-Out van Koïnoor en Arktos, de zorgboerderijen van Steunpunt Groene zorg, het Netwerk Leerrecht/Mostar en Reisburo van de Vzw Sporen (1). Ook de Persoonlijke Ontwikkeling Trajecten (POT) van het Deeltijds Beroeps Onderwijs vallen daaronder. We verwijzen in dit rapport naar deze 8 initiatieven in termen van time-out (afgekort TO-projecten) omdat alle een tijdelijke onderbreking of opschorting van de reguliere schoolloopbaan impliceren (variabel in duur en impact weliswaar) om een zinvol educatief project individueel of in groep- uit te werken voor en met de jongere (Zie voor een beschrijving van deze schoolvervangende initiatieven We verwijzen naar deze schoolvervangende initiatieven met de overkoepelende term time-out projecten. Time-out wordt bijgevolg in een bredere betekenis gebruikt dan gebruikelijk. Niet alleen de door de Vlaamse overheid gefinancierde Korte (KTO) en Lange Time-out s (LTO) worden met de term gevat doch ook alle initiatieven die voor jongeren, die niet langer op een school toekomen, een educatief schoolvervangend aanbod doen. Een van de vragen die zich stelt is de vraag naar het aantal jongeren waarvoor een nood aan een dergelijk time-out project wordt gemeld. Daarop zou, vanuit de gegevens die beschikbaar zijn op het Meldpunt voor Schoolexterne Interventies Leuven (voor info mbt Meldpunt: zie een gemakkelijk antwoord te geven zijn. Immers het meldpunt verzamelt alle aanmeldingen en geeft die door aan één van de 8 projecten. Echter, om verschillende redenen is dit allesbehalve het geval. 1 De groep jongeren die aangemeld wordt is niet z o maar gelijk te stellen met de totale groep jongeren die niet langer in de schoolse context te handhaven is en waarvoor time-out een zinvol antwoord zou kunnen bieden. Immers: Sommige van deze jongeren zijn volledig uit beeld van school en CLB verdwenen. Ze zitten reeds lange tijd thuis, in een instelling of voorziening BJB of VAPH al of niet ingeschreven in een school (ergens ten lande) - en worden niet aangemeld omdat ze quasi onbereikbaar (onbekend) zijn voor school/clb. Anderen zijn nog wel bereikbaar of bekend doch worden niet naar een vorm van een time-out project georiënteerd omdat die projecten zelf niet bekend, niet haalbaar (bv. volzet) of niet gewenst zijn. Dit betekent dat de cijfers die hier worden gepresenteerd een onderschatting zijn van de totale groep van jongeren waarover we hier wensen te rapporteren. 2 Het MeldpuntSI is pas gestart. Dit betekent dat, voor een aantal aanmelders in concreto CLB s en CLB-medewerkers alsook voor een aantal begeleiders van de projecten met een time-out aanbod, de werking van het meldpunt nog niet volledig is ingeburgerd. Er wordt nog rechtstreeks bij de projecten en dus niet via het meldpunt een melding gedaan terwijl de begeleiders van de projecten nog niet de reflex hebben om dit te corrigeren of om het meldpunt te informeren in functie van registratie - over de rechtstreeks aangemelde jongeren. 4

7 Voor POT is dit zeker van toepassing omdat in de loop van de werking van het MeldpuntSI beslist werd om de meldingen niet meer via het meldpunt doch enkel rechtstreeks te doen. Dit betekent dat we gegevens van het meldpunt (via het meldpunt) moesten aanvullen met de gegevens over de aanmeldingen die rechtstreeks bij de 8 projecten zijn gedaan (niet via het MeldpuntSI). Verder is bij de analyse gebleken dat we ook een onderscheid moeten maken tussen het aantal aanmeldingen enerzijds en het aantal starters anderzijds. Voor sommige jongeren blijkt na een initiële bespreking de stap om de school te onderbreken niet nodig, wenselijk of aanvaardbaar. Ze blijven op hun school of veranderen van school en of studierichting met de verwachting daar meer aansluiting te vinden. Andere jongeren starten om allerlei andere redenen niet: gebrek aan motivatie, geen plaats meer, opname in psychiatrie,... Een verdere complicatie is dat sommige jongeren bij verschillende projecten tegelijk of, in de loop van hun traject, bij eenzelfde of bij verschillende projecten meerdere keren na elkaar worden aangemeld, al of niet via het meldpunt. Het aantal aanmeldingen is dus niet gelijk aan het aantal jongeren dat in het circuit van schoolexterne interventies terecht komt, en terecht komen in dit circuit is niet een rechttoe-rechtaan gegeven er komt veel trial-and error bij kijken.. Een analyse van de aantallen is bijgevolg geen eenvoudige zaak. We moeten een onderscheid maken tussen verschillende bestanden : Aantal individuele jongeren Die aangemeld worden al of niet via het meldpunt Aantal aanmeldingen En het aantal keren dat een jongere wordt aangemeld in hetzelfde of in verschillende projecten. Aantal starters Die al dan niet een project afsluiten (met evaluatie) We zullen eerst die bestanden en hun onderlinge relaties proberen te ontrafelen om dan na te gaan welke analyse met welk bestand kan gebeuren. 5

8 1.2. Aantal jongeren dat aangemeld wordt Aantal aangemelde jongeren Tabel : Aantal individuen betrokken in onderzoek, ic aantal jongeren uit SO in de regio Leuven- Hageland die voor een time-out project worden aangemeld, opgedeeld volgens aard van melding (al of niet via meldpunt) en uitkomst van de melding in termen van al of niet starten in een van de projecten. aanmelding Gestart in project? Totaal aantal 1 of meer keren Nooit onbekend Via meldpunt Niet via meldpunt Totaal aantal Vaststellingen 1. In de loop van 1 volledig schooljaar (15 november 2009 tot 14 November 2010) werden 311 jongeren aangemeld bij één van de time-out projecten in de regio Leuven- Hageland met de vraag om met hen een zinvolle educatieve interventie/project te ontwerpen en uit te voeren jongeren starten effectief bij 1 of meerdere projecten. Indien we ons beperken tot de groep waarover we gegevens hebben dan bekomen we een verhouding van 80/20 voor starten versus niet starten (onbekend niet meegerekend). 3. Er is geen groot verschil in het percentage starters onder de aanmeldingen afhankelijk van de weg rechtstreeks of via MeldpuntSI die de aanmelding volgde. Bespreking mbt het aantal jongeren. 311 jongeren is een niet te verwaarlozen groep leerlingen die tijdelijk, voor een zekere periode de schoolse rol lost en aangemeld wordt in een time-out project. Zoals we in de inleiding aangaven is dit getal wellicht een onderschatting van het reële aantal jongeren in de regio waarvoor een nood aan een schoolexterne interventie wordt gesignaleerd. Om tot een inschatting te komen van het reële aantal baseren we ons op de aanmeldingscijfers van de CLB s die als aanmelder kunnen fungeren, nl. de 10 CLB s die een school voor SO bedienen in de regio Leuven, Hageland + Zaventem en Vilvoorde. We maken daarbij een onderscheid tussen enerzijds de CLB s die goed vertrouwd zijn met de werking van het meldpunt en de verschillende time-out mogelijkheden in de regio (in casu VCLB s van Leuven, Tienen en Aarschot en CLB GO Leuven-Tienen-Landen), en anderzijds de CLB s bij wie dit wellicht in mindere mate het geval is (zie tabel 1.2 B1 in bijlage 1). Van de eerste groep CLB s gaan we na hoeveel leerlingen SO zij in onze regio hebben en zetten dit aantal af tegenover het aantal aanmeldingen dat zij doen al of niet rechtstreeks. Het percentage dat we zo bekomen meer bepaald 1% -transponeren we vervolgens naar de ganse populatie leerlingen in het SO in de regio om een realistisch beeld te bekomen van het aantal reële time-out noden( zie tabel 1.2.B2 in bijlage). 6

9 Met 1% van het totaal aantal SO-leerlingen in de regio (42000) zou het gaan om 420 jongeren in SO waarvoor een nood aan een schoolexterne interventie in de vorm van een time-out - wordt gesignaleerd. (tussen haakjes: 1% van het totaal aantal SO-lln in de scholen aangesloten bij het LOP-SO Leuven geeft een aantal van 140/150. ) Daarbij kunnen uiteraard heel wat bedenkingen geplaatst worden. 1. Het globale cijfer maakt de zeer grote variatie niet zichtbaar in de percentages in samenhang met bijvoorbeeld het schooltype (ASO; TSO, BSO, BUSO, DBSO) of de subregio (stad/platteland). Een en ander zal in het tweede hoofdstuk van dit rapport verder worden verkend. 2. Het cijfer maakt ook maar een deel van de problematiek zichtbaar (topje van de ijsberg?). 420 jongeren staat niet voor 420 individuen maar voor 420 situaties waarbij heel veel personen betrokken zijn, met name: klasgroepen, leerkrachtenteams, ouders en hulpverleners. Ook dit zullen we in het vervolg van het onderzoek proberen te documenteren. 3. Tot slot moet er ook op gewezen worden dat die groep een aanzienlijke case-load voor de CLB s vertegenwoordigt die kan variëren van 0,7% tot 2% van hun leerlingen in SO (afhankelijk van het percentage leerlingen in BSO, BUSO, DBSO). Voor deze jongeren waren en zijn heel wat interventies nodig waarbij CLB in min of meerdere mate betrokken was/is en al deze jongeren zijn zogenaamde risicodossiers waarover vaak op een intern teamoverleg gesproken wordt en waarvoor verdere opvolging nodig is Starten/niet starten na aanmelding: algemeen Vaststellingen 1. Jongeren die aangemeld worden en in geen enkel project starten. Vastgesteld werd (tabel hierboven) dat we 20% van de aangemelde jongeren later niet als starter in één van de time- out initiatieven terugvinden. De redenen voor het niet starten zijn zeer divers. In volgorde van belangrijkheid worden gebrek aan motivatie, volzet, terug naar onderwijs en opstart van hulpverlening of opname als voornaamste reden opgegeven (zie tabel 1.2.B3 in bijlage). Op dit punt is er geen verschil in take-up percentage al naargelang de aanmelding al dan niet via het meldpunt gebeurde. 2. Jongeren die aangemeld worden en niet starten in een van de projecten, (maar wel in een ander). Tabel : Aantal individuen betrokken in onderzoek, ic aantal jongeren uit SO in de regio Leuven-Hageland die voor een time-out project worden aangemeld, opgedeeld volgens het al of niet starten in een van de projecten Gestart in project? Nooit ergens Minstens 1x Totaal aantal ergens Altijd ergens of meer keer niet gestart Totaal aantal individuen Geen gegevens 9 7

10 Vaststellingen In bovenstaande tabel kunnen we lezen dat een aantal jongeren na aanmelding bij een project niet direct start in het time-out project waarvoor ze werden aangemeld maar wel later (2 de aanmelding), in een ander of meerdere andere projecten (cel 1of meer keren niet gestart x minstens 1x ergens gestart.) In totaal gaat het om 50 jongeren of 16,50% van de groep. Samen met de groep die in geen enkel time-out project start betekent dit 36,50 % van de aangemelde jongeren, na de aanmelding niet in het aangemelde time-out project start. Bedenking Van de totale groep jongeren ervaart dus meer dan één derde (112) een gemiste start waarna iets meer dan de helft (62 of 55%) de mist ingaat terwijl de overigen alsnog in een ander project aanpikken (50 of 45%) of op later tijdstip toch in het eerst aangemelde project (na 2 de melding) terecht komen. Een verdere detaillering naar aantal keren starten/niet starten volgt nu Starten/niet starten na aanmelding: aantal keren Tabel : jongeren die aangemeld worden voor een time-out project verdeeld over aantal keren dat ze wel en niet starten in één van time-out -projecten Gestart in project? 0x wel 1x wel 2x wel 3x wel 4x wel Totaal aantal 0x niet x niet x niet x niet x niet Totaal aantal individuen Geen gegevens 9 Vaststellingen 1. De basiscijfers uit vorige analyses vindt men hier uiteraard terug, hetzij rechtstreeks afleesbaar (190, 62) hetzij reconstrueerbaar door cellen op te tellen (50 is som van de middencellen zonder 0 x wel en 0 x niet en 112 het totaal aantal min 190). 2. Indien we uitgaan van een trefzekerheid- scenario, waarbij de jongere direct op de juiste plaats komt en daar de time-out periode doorloopt en hopelijk ook afsluit, dan is de conclusie dat dit scenario wel de bovenhand heeft doch niet in die mate dat het het label de normale gang van zaken verdient. Slecht voor 163 van de 302 jongeren blijkt dit op te gaan, dit is voor 54%. Alle anderen doorlopen een trial-and-error parcours dat vele kronkels laat zien: starten, stoppen al of niet na afsluiten, opnieuw aanmelden in zelfde of ander project en daar dan al of niet starten. 8

11 3. Indien we tenslotte alle aanmeldingen gewoon optellen- dwz de aantallen in de cellen vermenigvuldigen met het aantal keren dat ze bij wel/niet voorkomen, dan komen we aan een totaal van 428 aanmeldingen voor 302 individuen Conclusies Deze analyse maakt duidelijk dat er nogal wat beweging zit in de groep. Schoolafhakende jongeren haken niet steeds in op het eerste voorstel van een schoolvervangend educatief aanbod. Ze stappen er helemaal niet in of pas na 1 of 2 of 3 aanmeldingen, try-outs of deeltrajecten. Het blijft vaak een geduldig en niet aflatend zoeken naar een aanbod dat aanslaat. Dit maakt duidelijk dat een time-out beleid voor een regio eerder moet gezien worden als het ter beschikking stellen van een lappendeken aan mogelijkheden die op een flexibele manier toegankelijk moet gemaakt worden in allerlei combinaties naast en na elkaar. De kracht van een dergelijk flexibel systeem ligt in de kans dat dit biedt om op maat en aanklampend te werken. Daarbij moet ook het idee meegenomen worden dat een dergelijk lappendeken veel creatieve ruimte moet hebben om nieuwe mogelijkheden te creëren. Telkens opnieuw moet er rekening mee gehouden worden dat de voorhanden zijnde mogelijkheden niet aanslaan (percentage voor non take-up is redelijk hoog nl. 20%) of niet succesvol blijken te zijn. Tot slot ligt hier ook een pleidooi op tafel om deze dynamiek overzichtelijk gericht en levendig te houden door daarvoor een globaal concept of kader noem het LEERRECHT- te creëren Aantal aanmeldingen Inleidend Het aantal aanmeldingen is niet gelijk aan het aantal individuen. Dit blijkt uit vorige analyse. In de volgende analyse richten we ons op het aantal aanmeldingen. In dit deeltje kijken we ook naar de aanmeldingen voor de verschillende projecten afzonderlijk. We brengen de projecten pas nu binnen in de analyse omdat de beschrijving van de jongeren hun aantal en kenmerken - per project moet gebeuren op basis van alle jongeren die in dit project worden aangemeld. Indien eenzelfde jongere in meerdere projecten verschijnt dan behoort hij/zij tot die meerdere projecten Aantal aanmeldingen in relatie tot het aantal jongeren Tabel Verkenning van de aanmeldingen, ic het aantal keren (een of meerdere) dat een jongere aangemeld wordt bij de time-out projecten Aanmelding Aanmelding Totaal aantal individuen Via meldpunt Niet via meldpunt Totaal aantal aanmeldingen 1 keer aangemeld keer aangemeld keer aangemeld keer aangemeld

12 Vaststellingen 1. Van de 311 individuen zijn in totaal 369 aanmeldingen beschikbaar. De meeste jongeren, 265 of 85,20%,worden slechts bij 1 project aangemeld. Toch zijn er wel wat (46 of 14,80%) die in de loop van een schooljaar meerdere keren worden aangemeld in hetzelfde en/of andere schoolvervangend time-out projecten: 11.60% in 2 en 3,20% in of 3 of 4 projecten. 2. Er is een verschil in samenhang met de wijze van aanmelding. Onder de jongeren die via het meldpunt zijn aangemeld vinden we er veel meer die van project veranderen dan onder de jongeren die rechtstreeks worden aangemeld, namelijk 18,20% tov 4%. Bedenkingen Wanneer we de verhouding tussen aantal jongeren en aantal aanmeldingen die we hier vaststellen overdragen op het geschatte aantal van 420 jongeren in de regio Leuven-Hageland dan komt het reële aantal aanmeldingen exact op 500. Deze vaststellingen onderstrepen de conclusie dat de groep jongeren waarover we het hier hebben de zgn risicojongeren op schools afhaken - een beweeglijke groep is. Niet alleen zijn er bij de take-up verschillende aarzelingen, maar ook wordt er nogal eens veranderd in de loop van of na afsluiting van een time-out project. De vraag stelt zich verder of we aan de verschillen die in samenhang met de wijze van aanmelden worden vastgesteld enige betekenis moeten hechten. Zou het bv. kunnen dat het heraanmelden voor een nieuw of ander project door het bestaan van een centraal meldpunt wordt bevorderd?. Betekent dit dan dat het meldpunt het aanklampend werken of het trajectmatig denken meer mogelijk maakt? We zouden dit kunnen veronderstellen omdat een aanmelding die niet in een take-up resulteert voor één bepaald project gemakkelijker terug te sturen is naar een centraal meldpunt dan over te maken aan een ander project. Zeker een interessante hypothese die verder onderzocht kan worden? Echter, enige voorzichtigheid is geboden. Immers het verschil kan te maken hebben met de wijze van dataverzameling. We hebben, bij de afsluiting van de registratieperiode via het meldpunt bij de projecten navraag gedaan naar de jongeren die niet via het meldpunt bij het project zijn terechtgekomen, zonder de vraag te stellen hoeveel keer die jongeren in de loop van de periode bij dat project werden aangemeld. Voor de rechtreeks aangemelde jongeren beschikken we dus niet over de telling van het aantal keren dat daar werd aangemeld (in hetzelfde of andere projecten). 10

13 Aantal aanmeldingen voor de verschillende projecten Tabel : Aantal aanmeldingen bij de verschillende time-out projecten. naam project via meldpunt niet via meldpunt Totaal aantal aanmeldingen Arktos KTO Arktos KTO - Hergo Arktos POT GA 2 2 Koпnoor KTO Koпnoor LTO Netwerk Leerrecht / Mostar Reisburo Steunpunt Groene Zorg Totalen Vaststellingen 1. Als we Korte Time-outs van de beide inrichters Arktos en Koinoor - samen nemen dan komen we aan een totaal van 109 aanmeldingen. Dit is iets minder dan 30%. Op de tweede plaats vinden we Netwerk Leerrecht met 23%. Lange Time-out (Koinoor); Reisburo volgen met 12%, POT en Steunpunt Groene zorg met ongeveer 10% terwijl Hergo de rij afsluit met een ruime 3% (3.5). 2. De aanmeldingsweg al of niet via meldpunt loopt nogal verschillend voor de verschillende projecten. POT heeft zich, zoals in de inleiding gezegd, na een tijdje uit het meldpunt teruggetrokken wat logischerwijze voor gevolg heeft dat er van dan af enkel nog rechtstreekse aanmeldingen mogelijk waren. Voor dit project komt het aantal aanmeldingen via meldpunt dan ook ongeveer op slechts de helft (54%). Een gelijkaardig percentage (53%) noteren we voor Arktos KTO. Dit zijn op uitzondering van Hergo na (15%), de projecten die hun instroom het minst via het meldpunt realiseren. Voor de andere projecten noteren we percentages gaande van 77% (Groene zorg), over 82% (Reisburo) tot 95% of meer voor Koinoor (KTO en LTO) en Leerrecht/Mostar. Bedenkingen Het meest noterenswaardig punt is dat bij de door de Vlaamse Overheid gefinancierde time-out initiatieven (Lange Time-Out, Korte Time-Out en POT) slechts iets meer dan de helft van de jongeren wordt aangemeld (nl. 55%). We denken daarbij dan onmiddellijk aan het gegeven dat de overheid recentelijk het aantal timeouts (KTO en LTO) dat voor de regio gefinancierd kan worden, drastisch heeft teruggeschroefd. Verder weten we dat de cijfers die in dit rapport gepubliceerd worden duidelijk onderschat zijn. We missen zeker een groep van 100 jongeren (zie prognose) in de regio die nu geen time-out aanbod krijgen wegens onbekend bij verwijzers, volzet van projecten of niet gewenst door jongere/ouder. Dit getal van 100 staat dan opnieuw voor een 120 aanmeldingen die gemist worden. Het gebruik van het meldpunt is divers en dit hangt af van heel veel factoren. Voor POT is het duidelijk. Voor Arktos spelen zowel de geringere betrokkenheid bij de opstart en de implementatie van het meldpunt als de beperktere nood aan een meldprocedure een rol. Immers, veel aanmeldingen voor Korte-Time out bij Arktos verliepen vroeger van man/vrouw tot 11

14 man/vrouw terwijl de begeleider op de werkvloer (in de school) actief was. Meldpunt werd hier dus meer als een omweg ervaren die niet altijd als zinvol werd beleefd Aantal aanmeldingen voor de projecten in relatie tot Starten versus niet starten Tabel Verdeling van de jongeren die via het meldpunt bij een project zijn aangemeld volgens al dan niet starten in het project. naam project minimaal 1x gestart in aangemeld project alleen minimaal 1x gestart in ander project nergens gestart totalen Arktos KTO Arktos KTO - Hergo 2 2 Arktos POT Koпnoor KTO Koпnoor LTO Netwerk Leerrecht / Mostar Reisburo Steunpunt Groene Zorg Totalen Bemerking vooraf bij de cijfers We vertrekken van 369 fiches waarvan er 291 via het meldpunt in de bestanden zijn terechtgekomen (zie tabel 1.3.3). In die 291 zitten echter een aantal dubbels, d.w.z. leerlingen die twee of meer keer zijn aangemeld in hetzelfde project. Daarnaast zijn er een paar aanmeldingen zonder dat duidelijk is in welk project uiteindelijk is aangemeld. Als we die beide elementen wegfilteren blijven er 271 aanmeldingen via het meldpunt over. Vaststellingen 1. De via het meldpunt aangemelde jongeren verdelen zich over: 1) starters in het aangemelde project (kolom 1 totaalpercentage = 69% ), 2) niet starters in het aangemelde project doch wel in een ander (kolom 2=10%) en 3) niet starters tout-court (in geen enkel project = kolom 3 = 21%). 2. De startpercentages verschillen sterk volgens project waarvoor werd aangemeld. In volgorde komen we aan volgende cijfers: KTO (Arktos, Koinoor) en POT (82%); Leerrecht/Mostar (67%), Zorgboerderij en Reisburo ( telkens ongeveer 60%) en Koinoor LTO (ongeveer 50%). Bespreking 1. Het gegeven dat ongeveer 20% van de jongeren niet in een of ander project start wordt op niveau van de analyse van de aanmeldingen bevestigd. 2. De verschillen in startpercentages per project kunnen verschillende verklaringen oproepen. De hoge startpercentages bij de Korte Time-outs kunnen we begrijpen omdat het hier gaat om de minst ingrijpende maatregel en de drempel bijgevolg lager is. Ook de hoge startpercentages voor POT liggen voor de hand vanuit de link van POT met DBSO. POT is 12

15 maw een structureel voorziene stap wat wellicht een gemakkelijker toegang waarborgt. Voor de andere projecten ligt het percentage starters na aanmelding (meestal in eigen project lager). Wellicht komt dit doordat we hier met een zwaardere doelgroep te maken hebben, en doordat de maatregelen die hier worden voorgesteld ingrijpender zijn. We vermoeden ook dat zeker voor LTO- het volzet - fenomeen mee een rol speelt. 13

16 Hoofdstuk 2: Kenmerken van de jongeren die in schoolvervangende time-out projecten terecht komen Inleiding Onderstaande analyse verkent de kenmerken van jongeren in de diverse projecten die via het meldpunt zijn aangemeld. We baseren ons op de aanmeldingen die bij de verschillende projecten toekwamen en bekijken de resultaten zowel op niveau van de totale groep (291 min de 2 jongeren die uiteindelijk niet aan een bepaald project konden gelinkt worden =289) als op niveau van de afzonderlijke projecten. Bij deze moeten we bedenken dat sommige jongeren 2 of meer keren geteld worden omdat ze meerdere keren en op meerdere projecten zijn aangemeld. Enige vertekening is dus te verwachten. De mate waarin deze vertekening zich voordoet kunnen we voor de globale groep onderzoeken door de cijfers van een analyse op het individuniveau naast de cijfers van een analyse op niveau van de aanmeldingen te leggen. Dit zullen we dan ook doen (kolom totalen tussen haakjes) en de relevante afwijkingen bespreken. We wijzen erop dat we de analyses enkel kunnen doen op de aanmeldingen die via het meldpunt zijn gebeurd. Immers, slechts voor deze jongeren beschikken we over de gegevens waarmee verder onderzoek mogelijk is. Dit betekent dat voor een aantal projecten voornamelijk POT en Arktos KTO - maar een beperkt deel van de aanmeldingen in het onderzoek wordt betrokken. Bij de bespreking wordt er dan impliciet van uit gegaan dat er geen verband is tussen de kenmerken van de jongeren en de wijze rechtstreeks, onrechtstreeks- van aanmelden. Of dit uitgangspunt juist is of niet valt met ons onderzoeksmateriaal niet na te gaan. Verder ervaring met Meldpunt moet dit duidelijk maken. 14

17 2.2. Kenmerken van de jongeren Geslacht Tabel Verdeling van geslachten over de aanmeldingen voor de verschillende projecten projecten gegroepeerd M V totaal aantal onbekend Arktos KTO (en Hergo) Arktos POT Koïnoor KTO Koïnoor LTO Netwerk Leerrecht / Mostar Reisburo Steunpunt Groene Zorg Totalen Totalen Individuen (148) (87) (235) (1) Vaststellingen 1. Zoals algemeen verwacht ligt het overwicht duidelijk bij de jongens. Op niveau van de individuen ligt hun % op 63 %; op niveau van de aanmeldingen op 63.8%. 2. Dit overwicht wordt bij alle time-out projecten vastgesteld, weliswaar met een ruime variatiemarge gaande van 57% naar 77%. Aan de kant van de 57%, dit is aan de kant van een beperkter overwicht van de jongens, vindt men Leerrecht/Mostar, Reisburo en Koïnoor KTO; tussenin met 67% - liggen Koïnoor LTO en Arktos KTO en aan het andere eind -77%- treft men POT en Steunpunt Groene Zorg. Bedenkingen 1. De hoge percentages bij POT en Steunpunt Groene Zorg lijken plausibel. Immers, POT ligt in het verlengde van DBSO dat overwegend samengesteld is uit een mannelijke leerlingenpopulatie (moet nagegaan worden ) en een Zorgboerderij zal allicht eerder bij de jongens als schoolvervangende time-out in de smaak vallen omdat het werk-bij-een-boer hen meer aanspreekt. Verschillen naar geslacht kunnen dus ook te maken hebben met de aard van leerplekken die de verschillende projecten aanbieden. 2. Vraag is welke verklaring moet gegeven worden aan de relatief grote aanwezigheid van de meisjes onder de aanmeldingen bij Leerrecht/Mostar in contrast met hun relatief lage aanwezigheid in Arktos KTO? Bij het zoeken naar een verklaring gaan we uit van de veronderstelling dat jongens duidelijk oververtegenwoordigd zijn binnen de groep jongeren met een eerder externaliserende gedragsproblematiek die in mindere mate samenhangt met een diepere persoonlijkheidsstoornis of met andere problematiek, terwijl hun overwicht vermindert of zelf verdwijnt binnen de groep met externaliserend/internaliserende gedragproblematiek waarbij ook sprake in van een ernstige persoonlijkheidsstoornis of problematische achtergrond (deze veronderstelling wordt in ons eigen onderzoek door de cijfers ondersteund: zie tabel in Bijlage B1). 15

18 De eerste groep (jongens) zorgt maw vlugger voor verstoring die een eerder situatiegerichte interventie vraagt terwijl voor de tweede groep (met ook veel meisjes) ingrijpender vormen van hulp en ondersteuning nodig zijn waarbij vaak ook een individuele aanpak is aangewezen. Indien dit klopt is het verschil tussen Artos KTO en Leerrecht/Mostar daar een gevolg van. Immers Arktos KTO zal eerder te maken hebben met de eerste groep (jongens) omdat dit project dichter bij de school staat en eerder situatiegericht, met name meer schoolondersteunend werkt, terwijl Leerrecht/Mostar relatief meer met de tweede groep (met ook veel meisjes) te maken krijgt omdat dit project zich voornamelijk buitenschools situeert en eerder individugericht werkt Leeftijd Tabel Verdeling van leeftijden over de aanmeldingen voor de diverse projecten. projecten gegroepeerd 14 en jonger en Totaal aantal onbekend ouder Arktos KTO (+Hergo) Arktos POT Koïnoor KTO Koïnoor LTO Netwerk Leerrecht / Mostar Reisburo Steunpunt Groene Zorg Totalen Totalen Individu-niveau (54) (39) (50) (51) (31) (225) (11) Vaststellingen 1. De 18+jarigen met 14,2% van de jongeren (11,9% van de aanmeldingen) buiten beschouwing gelaten, is er een vrij egale verdeling over de verschillende leeftijdscategorieën. 13/14 = 24,0% (23,8% van de aanmeldingen), 15 = 17,3 (18,8%), 16=22,2% ( 22,7%) en 17 = 22.6% ( 22,7% ). De gemiddelde leeftijd ligt op 15,8 jaar. 2. Er zijn vrij duidelijke verschillen tussen de projecten in spreiding van de aangemelde jongeren over de verschillende leeftijdcategorieën. Eerst en vooral kan opgemerkt worden dat de leeftijdscategorie met het hoogste aantal jongeren per project verschillend is. Voor Arktos KTO en Steunpunt Groene Zorg ligt het hoogste cijfer bij de 13/14 jaar, voor Koinoor LTO en KTO bij 16 jaar en voor POT, Leerrecht/Mostar en Reisburo bij 17 jaar. Deze variaties verbergen evenwel de ongelijke spreidingen. Er is dus een correctie op dit eerste beeld nodig via het berekenen van de gemiddelden per project, wat volgende gegevens oplevert: De laagste gemiddelde leeftijd van 15 jaar treft men bij Arktos KTO, daarna komen Steunpunt Groene Zorg en Koïnoor LTO met respectievelijk 15,4 en 15,5 jaar gevolgd door Koïnoor KTO (15,8) en Reisburo (15,9) om af te sluiten met Leerrecht/Mostar (16,1) en POT (16,8). 16

19 Bedenkingen 1. Er zijn opvallend veel jarigen te vinden onder de jongeren waarvoor een tijdelijke time-out noodzakelijk wordt geacht. Het percentage ligt in de buurt van 25%. Uit de analyse blijkt dat heel wat jongeren uit deze leeftijdscategorie in schoolvervangende projecten terechtkomen waarin een vorm van tewerkstelling (boerderij, manege, winkel, kleuterschool ) wordt beoogd. Strikt genomen is dit op grond van de wet op Kinderarbeid niet mogelijk en dient deze zogenaamde tewerkstelling gedefinieerd te worden als een schoolvervangend educatief project. Dit laatste lijkt evenwel geen evidente zaak en kan wellicht slechts gebeuren via een ruimere interpretatie van hetgeen de wet op Kinderarbeid nu toestaat. Enig wetgevend werk lijkt bijgevolg nodig om het concept van tijdelijke schoolonderbreking met schoolvervangende educatieve dagbesteding ten volle te kunnen realiseren. 2. Sommige verschillen in leeftijd tussen de projecten zijn wellicht eenvoudig te verklaren. Het hoge gemiddelde voor POT hangt samen met het gegeven dat de inschrijving loopt via DBSO dat op zijn beurt enkel toegankelijk is voor jongeren die niet meer onderworpen zijn aan de voltijdse leerplicht (15 jaar en 2 de jaar SO beëindigd hebben). Ook de hogere gemiddelden voor Leerrecht/Mostar en Reisburo zijn te begrijpen en wel vanuit de gedachte dat dit vaak meer ingrijpende interventies zijn (langdurige time-out met hoge nood aan individueel traject) die pas aan de orde gesteld worden nadat minder ingrijpende interventies zijn uitgeput. 3. Arktos KTO werkt duidelijk met een gemiddeld jongere groep. Dit is verschillend van Koïnoor KTO (verschil 15 tov 15,8). KTO projecten verschillen dus niet alleen in samenstelling van hun populatie naar geslacht (Arktos 77% jongens/koinoor 60%) maar dus ook naar leeftijd. Wellicht hangt dit opnieuw samen met het verschil in methodiek tussen beide organisaties. Arktos stelt zich dichter bij de school op en werkt nogal eens school- en klasondersteunend terwijl Koïnoor met de jongeren meer een buitenschools traject volgt weliswaar in nauw overleg met de school. Arktos wordt dus vlugger ingeschakeld, wat inhoudt - in de lijn van de interpretatie die vroeger werd voorgesteld - dat ze meer met jongere leerlingen (voordat ingrijpende interventie nodig is) en meer met jongens (die meer verstorend gedrag tonen) werken Thuissituatie van de jongeren die voor de verschillend time-out projecten worden aangemeld. Tabel Verdeling van de jongeren in time-out projecten volgens de thuissituatie. projecten gegroepeerd oorspronkelijk gezin gescheiden/ alleenstaand/ nieuw samengesteld andere totaal aantal onbekend Arktos KTO (+Hergo) Arktos POT Koinoor KTO Koinoor LTO Netwerk Leerrecht / Mostar Reisburo Steunpunt Groene Zorg Totalen Totalen individuen (76) (111) (31) (218) (18) 17

20 Voorbemerking De variabele thuissituaties wordt hier zeer rudimentair gedefinieerd in 3 categorieën, nl. 1) leeft nog thuis bij beide ouders 2) leeft nog bij een van de gescheiden ouders die al of niet een nieuwe partner heeft en 3) Andere, dwz: leeft niet meer bij de ouders maar in een instelling, bij familie of vriend(in). Een meer gedifferentieerde beschrijving van de thuissituatie was niet mogelijk met de gegevens die via het meldformulier ter beschikking werden gesteld. Vaststellingen 1. Ongeveer 1/3 meer bepaald 34,9% - van de jongeren die in een time-out project zijn opgenomen leeft nog thuis bij beide oorspronkelijke ouders (33.3% van de aanmeldingen). Ongeveer de helft 50,9% - van de jongeren in time-out heeft een thuissituatie waarin één van de beide oorspronkelijke ouders niet meer aanwezig is (52,2% van de aanmeldingen). Het gaat om jongeren met een alleenstaande ouder of levend in een nieuw gevormd gezin. 14.2%, tenslotte, leeft in een situatie waarbij geen van beide ouders nog aanwezig is (14,4% van de aanmeldingen). 2. In alle time-out projecten vindt men de bovenstaande tendens terug dat slechts een minderheid nog in het oorspronkelijk gezin woont. Dit gaat van 21,3% en 26,5% voor Koïnoor LTO en KTO, over 33,3% en 35% voor Groene zorg en Leerrecht/Mostar tot 38,5% voor Arktos KTO, 40% voor POT en 43,75% voor Reisburo. 3. Bij bepaalde projecten is het percentrage in bepaalde categorieën duidelijk hoger dan het algemeen percentage. Het percentage jongeren uit gezinnen met 1 van de oorspronkelijke ouders is bij Koïnoor LTO en KTO respectievelijk 65,5% en 60% terwijl het percentage in de categorie Andere voor Leerrecht/Mostar en POT gelijk is aan 20,2% en 25%. Bedenkingen 1. Veel van de jongeren die in time-out terecht komen hebben de ervaring van een breuk in de relatie van de biologische ouders. Voor sommige jongeren betekent dit dat ze met een ingrijpende verlieservaring (breuk met hechtingsfiguur?) te maken kregen wat met zich kan meebrengen dat ze in een minder emotioneel stabiele opvoedings- of leefsituatie terecht komen. 2. Projecten verschillen op dit punt onderling niet erg veel van elkaar of toch niet in die zin dat daar enige betekenis kan aan gehecht worden. Enkel het licht hoger percentage voor de categorie Andere bij Leerrecht/Mostar en POT kan er op wijzen dat hier met een meer getekende groep wordt gewerkt. Andere betekent immers vaak dat er sprake is van een opname in een instelling VAPH en BJB. 18

Meldpunt Schoolexterne Interventies. Ontsluiting van de gegevens van de databank

Meldpunt Schoolexterne Interventies. Ontsluiting van de gegevens van de databank Meldpunt Schoolexterne Interventies Ontsluiting van de gegevens van de databank Aanmeldingen voor Vlaams-Brabant en Brussels Hoofdstedelijk Gewest Schooljaar 2012-2013 Situering Het Meldpunt Schoolexterne

Nadere informatie

Meldpunt Schoolexterne Interventies. Ontsluiting van de gegevens van de databank

Meldpunt Schoolexterne Interventies. Ontsluiting van de gegevens van de databank Meldpunt Schoolexterne Interventies Ontsluiting van de gegevens van de databank Aanmeldingen Vlaams-Brabant-Oost Schooljaar 2011-2012 Situering Het Meldpunt Schoolexterne Interventies functioneert sinds

Nadere informatie

Naam van de schoolexterne interventie: Arktos HERGO

Naam van de schoolexterne interventie: Arktos HERGO Naam van de schoolexterne : Arktos HERGO 1. Inhoud vd schoolexterne Algemeen kader 1 : Ontstaansgeschiedenis 2 Visie Een HERGO is een groepsoverleg waarin alle partijen betrokken bij een incident, samen

Nadere informatie

Meldpunt Schoolexterne Interventies. Ontsluiting van de gegevens van de databank

Meldpunt Schoolexterne Interventies. Ontsluiting van de gegevens van de databank Meldpunt Schoolexterne Interventies Ontsluiting van de gegevens van de databank Aanmeldingen voor Vlaams-Brabant en Brussels Hoofdstedelijk Gewest Schooljaar 2013-2014 Situering Het Meldpunt Schoolexterne

Nadere informatie

nr. 187 van INGEBORG DE MEULEMEESTER datum: 13 januari 2015 aan HILDE CREVITS

nr. 187 van INGEBORG DE MEULEMEESTER datum: 13 januari 2015 aan HILDE CREVITS SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 187 van INGEBORG DE MEULEMEESTER datum: 13 januari 2015 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Leerplichtige leerlingen

Nadere informatie

Figuur 1. Intelligentiescores (numerieke, spatiale, verbale en algemene) per geslacht

Figuur 1. Intelligentiescores (numerieke, spatiale, verbale en algemene) per geslacht Tweede luik "Het verschil in schools presteren tussen jongens en meisjes" (literatuurstudie en emprirsche studie) (Jan Van Damme & Agnes De Munter- K.U.Leuven) 1. Welke sekseverschillen in prestaties?

Nadere informatie

Naam van de schoolexterne interventie: Lange Time Out Halle, Groep Intro

Naam van de schoolexterne interventie: Lange Time Out Halle, Groep Intro Naam van de schoolexterne : Lange Time Out Halle, Groep Intro 1. Inhoud vd schoolexterne Algemeen kader 1 : Ontstaansgeschiedenis 2 Visie Belangrijke uitgangspunten Doelstelling(en) Doelgroep(en) 3 Duur

Nadere informatie

30/12/2016 Meldpunt Schoolexterne Interventies

30/12/2016 Meldpunt Schoolexterne Interventies 30/12/2016 Meldpunt Schoolexterne Interventies Ontsluiting van de gegevens van de databank Aanmeldingen voor Vlaams-Brabant en Brussels Hoofdstedelijk Gewest Schooljaar 2014-2015 1 Situering Het Meldpunt

Nadere informatie

EVALUATIEDOCUMENT SAMENWERKING ONDERWIJS - ZORGBOERDERIJEN

EVALUATIEDOCUMENT SAMENWERKING ONDERWIJS - ZORGBOERDERIJEN EVALUATIEDOCUMENT SAMENWERKING ONDERWIJS - ZORGBOERDERIJEN Inleiding SGZ krijgt jaar na jaar een groeiend aantal aanvragen voor een zorgboerderij vanuit de sector Onderwijs (bijlage 1). Deze sterke groei

Nadere informatie

Jeugddelinquentie & gesloten publieke opvang

Jeugddelinquentie & gesloten publieke opvang Jeugddelinquentie & gesloten publieke opvang WORKSHOP ONDERWIJS EN TEWERKSTELLING 02/05/2017 4 Topics Wie zijn onze leerlingen? Wat willen we rond onderwijs of tewerkstelling bereiken? Hoe pakken we dit

Nadere informatie

Studieaanbod in de eerste graad B-stroom. Screening van de beroepenvelden in de eerste graad van het voltijds secundair onderwijs

Studieaanbod in de eerste graad B-stroom. Screening van de beroepenvelden in de eerste graad van het voltijds secundair onderwijs Studieaanbod in de eerste graad B-stroom Screening van de beroepenvelden in de eerste graad van het voltijds secundair onderwijs juli 2015 Inhoud Inhoud... 2 1 Inleiding... 4 2 Situering... 5 3 Leerlingenaantallen

Nadere informatie

Het secundair onderwijs in cijfers

Het secundair onderwijs in cijfers Het secundair onderwijs in cijfers Schooljaar 2010-2011 Sara Vertommen Opdrachtgever: Algemeen Onderwijsbeleid Stad Antwerpen, Lerende Stad en Lokaal Overlegplatform Vlaamse Gemeenschap, Departement Onderwijs

Nadere informatie

TELLING DECEMBER 2007: LEERLINGEN MET DIAGNOSE AUTISME Koen Scheurweg, Stafmedewerker beleidsondersteuning, VVKBuO

TELLING DECEMBER 2007: LEERLINGEN MET DIAGNOSE AUTISME Koen Scheurweg, Stafmedewerker beleidsondersteuning, VVKBuO TELLING DECEMBER 2007: LEERLINGEN MET DIAGNOSE AUTISME Koen Scheurweg, Stafmedewerker beleidsondersteuning, VVKBuO Onderstaand artikel geeft u, op basis van de tussentijdse telling door het VVKBuO, ten

Nadere informatie

De vrouwen hebben dan ook een grotere kans op werkloosheid (0,39) dan de mannen uit de onderzoekspopulatie (0,29).

De vrouwen hebben dan ook een grotere kans op werkloosheid (0,39) dan de mannen uit de onderzoekspopulatie (0,29). In het kader van het onderzoek kreeg de RVA de vraag om op basis van de door het VFSIPH opgestelde lijst van Rijksregisternummers na te gaan welke personen op 30 juni 1997 als werkloze ingeschreven waren.

Nadere informatie

Naam van de schoolexterne interventie: ipot Groep INTRO Brussel

Naam van de schoolexterne interventie: ipot Groep INTRO Brussel Naam van de schoolexterne : ipot Groep INTRO Brussel 1. Inhoud vd schoolexterne Algemeen kader 1 : Ontstaansgeschiedenis 2 Visie Belangrijke uitgangspunten Doelstelling(en) Doelgroep(en) 3 Duur van het

Nadere informatie

Naam van de schoolexterne interventie: Steunpunt groene zorg

Naam van de schoolexterne interventie: Steunpunt groene zorg Naam van de schoolexterne interventie: Steunpunt groene zorg 1. Inhoud vd schoolexterne interventie Algemeen kader 1 : Ontstaansgeschiedenis 2 Het Steunpunt Groene Zorg vzw werd op 1 februari 2004 opgericht

Nadere informatie

nr. 508 van GRETE REMEN datum: 13 april 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Project Maak werk van je zaak - Stand van zaken

nr. 508 van GRETE REMEN datum: 13 april 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Project Maak werk van je zaak - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 508 van GRETE REMEN datum: 13 april 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Project Maak werk van je zaak - Stand van zaken Syntra, VDAB

Nadere informatie

STEM monitor Juni 2016

STEM monitor Juni 2016 monitor Juni 2016 Inleiding In het -actieplan 2012-2020 van de Vlaamse regering werd voorzien dat de doelstellingen van het -actieplan worden opgevolgd aan de hand van een indicatoren. Hiervoor werd de

Nadere informatie

Studieaanbod in de eerste graad A-stroom. Screening van de basisopties in de eerste graad van het voltijds secundair onderwijs

Studieaanbod in de eerste graad A-stroom. Screening van de basisopties in de eerste graad van het voltijds secundair onderwijs Studieaanbod in de eerste graad A-stroom Screening van de basisopties in de eerste graad van het voltijds secundair onderwijs juli 2015 Inhoud Inhoud... 2 1 Inleiding... 6 2 Situering... 7 3 Leerlingenaantallen

Nadere informatie

Hoger onderwijs, lager onderwijs, schoolloopbaan, schoolse vertraging, secundair onderwijs, universitair onderwijs, watervalsysteem, zittenblijven

Hoger onderwijs, lager onderwijs, schoolloopbaan, schoolse vertraging, secundair onderwijs, universitair onderwijs, watervalsysteem, zittenblijven 1. Referentie Referentie Duqué, H. (1998). Zittenblijven en schoolse vertraging in het Vlaams onderwijs. Een kwantitatieve analyse 1996-1997. Onuitgegeven onderzoeksrapport, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap,

Nadere informatie

Handleiding bij het onlineaanmeldingsformulier

Handleiding bij het onlineaanmeldingsformulier Handleiding bij het onlineaanmeldingsformulier Inleiding: Het online- aanmeldingsformulier is relatief eenvoudig in te vullen. U kunt het aanmeldingsformulier invullen door naar de site van het meldpunt

Nadere informatie

Tabel 2.1 Overzicht van de situatie op de arbeidsmarkt van de onderzochte personen op 30/06/97. Deelpopulatie 1996

Tabel 2.1 Overzicht van de situatie op de arbeidsmarkt van de onderzochte personen op 30/06/97. Deelpopulatie 1996 Dit deel van het onderzoek omvat alle personen tussen de 18 en 55 jaar oud (leeftijdsgrenzen inbegrepen) op 30 juni 1997, wiens dossier van het Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met

Nadere informatie

Omgevingsanalyse Vroegtijdig schoolverlaten

Omgevingsanalyse Vroegtijdig schoolverlaten Netwerk Samen tegen schooluitval Vlaams-Brabant Coördinatie: Jean-Marie Van Steenwinckel E-mail: jeanmarie.vansteenwinckel@pvoc.be, Tel.: 0490 44 28 27 Omgevingsanalyse Vroegtijdig schoolverlaten Januari

Nadere informatie

Verdere evolutie van de geharmoniseerde werkloosheid in ruime zin

Verdere evolutie van de geharmoniseerde werkloosheid in ruime zin Verdere evolutie van de geharmoniseerde werkloosheid in ruime zin ruime zin in België, Duitsland, Frankrijk en Nederland in 2014 Directie Statistieken, Begroting en Studies stat@rva.be Inhoudstafel: 1

Nadere informatie

Tabel 69: Verdeling van het gavpppd volgens geslacht en hoofdvervoerswijze. meerdere verplaatsingen heeft gemaakt.

Tabel 69: Verdeling van het gavpppd volgens geslacht en hoofdvervoerswijze. meerdere verplaatsingen heeft gemaakt. 2.2 Gavpppd en socio-economische kenmerken Iedereen die mobiliteit en verplaatsingsgedrag bestudeert, heeft wellicht al wel eens van een studie gehoord waarin socio-economische kenmerken gebruikt worden

Nadere informatie

Uw ervaringen na 1 jaar M-decreet

Uw ervaringen na 1 jaar M-decreet Uw ervaringen na 1 jaar M-decreet Heeft u leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften door de invoering van het M-decreet in uw klas of school? Is uw rol als ondersteuner gewijzigd omwille van de invoering

Nadere informatie

Project schooluitvallers MPI Levenslustvzw.

Project schooluitvallers MPI Levenslustvzw. Naam van de schoolexterne : Project schooluitvallers MPI Levenslustvzw. 1. Inhoud vd schoolexterne Algemeen kader 1 : Ontstaansgeschiedenis 2 Nood aan een intern initiatief voor het opvangen van schooluitvallers

Nadere informatie

HET REISBURO JAARVERSLAG SCHOOLJAAR 2010-2011

HET REISBURO JAARVERSLAG SCHOOLJAAR 2010-2011 HET REISBURO JAARVERSLAG SCHOOLJAAR 2010-2011 FINANCIEEL VERSLAG 2010 Beste lezer, Inhoudelijk is er aan de werking van Het ReisburO niet zo veel veranderd. In de zoektocht naar een alternatieve dagactiviteit

Nadere informatie

4 BEPALEN VAN GEWICHTEN

4 BEPALEN VAN GEWICHTEN 4 BEPALEN VAN GEWICHTEN Van het totaal aantal huishoudens die uit het Rijksregister geselecteerd waren (zgn. bruto-steekproef), hebben er een aantal niet meegewerkt aan de enquête. Zulke non-respons veroorzaakt

Nadere informatie

Partnerkeuze bij allochtone jongeren

Partnerkeuze bij allochtone jongeren Partnerkeuze bij allochtone jongeren Inleiding In april 2005 lanceerde de Koning Boudewijnstichting een projectoproep tot voorstellen om de thematiek huwelijk en migratie te onderzoeken. Het projectvoorstel

Nadere informatie

Onderzoek De Lee & De Volder -> schriftelijke vragenlijst voor BaO (L4-5-6)

Onderzoek De Lee & De Volder -> schriftelijke vragenlijst voor BaO (L4-5-6) Online welbevindenvragenlijst met 28 stellingen Onderzoek De Lee & De Volder -> schriftelijke vragenlijst voor BaO (L4-5-6) - Leerlingen een stem geven bij de doorlichtingen en kwaliteitsbeleid - Zicht

Nadere informatie

Probleemanalyse Time-

Probleemanalyse Time- School:... Naam jongere:... Naam leerkracht:... Probleemanalyse Time- T.a.v. medeleerlingen Plaats in de klasgroep Anderen aanvaarden Aanvaard worden Conflicthantering Vriendschappen Individueel Zelfbeeld,

Nadere informatie

Hoofdstuk I: Eindtermen de basics

Hoofdstuk I: Eindtermen de basics Maatschappelijk debat eindtermen Hoofdstuk I: Eindtermen de basics Inhoud Inleiding... 2 Gewoon lager onderwijs... 2 Kleuteronderwijs... 2 Gewoon secundair onderwijs... 3 Buitengewoon onderwijs... 4 Overzichtstabel...

Nadere informatie

Aanmeldingsfiche Centraal MeldPunt

Aanmeldingsfiche Centraal MeldPunt Aanmeldingsfiche Centraal MeldPunt 1 03/2013266 Datum aanmelding.../.../... Contactpersoon CMP (in te vullen door CMP) Gegevens aanmelder Naam: Functie dienst: Adres: Contactgegevens: telefoon: e-mail:

Nadere informatie

Telkens graag opgesplitst naar werkzoekenden die een infosessie volgden bij de vakbonden respectievelijk bij VDAB.

Telkens graag opgesplitst naar werkzoekenden die een infosessie volgden bij de vakbonden respectievelijk bij VDAB. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 462 van EMMILY TALPE datum: 15 april 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Oudere werkzoekenden - Activering door VDAB en vakbonden In

Nadere informatie

Twee cijferbladen over de evolutie van het buitengewoon lager onderwijs tot G. Van Landeghem & J. Van Damme

Twee cijferbladen over de evolutie van het buitengewoon lager onderwijs tot G. Van Landeghem & J. Van Damme Twee cijferbladen over de evolutie van het buitengewoon lager onderwijs tot 2009 G. Van Landeghem & J. Van Damme Twee cijferbladen over de evolutie van het buitengewoon T lager onderwijs tot 2009 Auteurs:

Nadere informatie

TIME OUT PROJECTEN KORTE TIME OUT VZW ELEGAST

TIME OUT PROJECTEN KORTE TIME OUT VZW ELEGAST TIME OUT PROJECTEN Wat is een Korte Time Out? Een Korte Time Out is een begeleidingstraject dat probleemsituaties binnen de schoolse context aanpakt en zo tracht te voorkomen dat jongeren uitvallen binnen

Nadere informatie

HET REISBURO JAARVERSLAG SCHOOLJAAR 2011-2012

HET REISBURO JAARVERSLAG SCHOOLJAAR 2011-2012 HET REISBURO JAARVERSLAG SCHOOLJAAR 2011-2012 FINANCIEEL VERSLAG 2011 Beste lezer, Ook dit werkjaar streefden we ernaar om in de zoektocht naar een alternatieve dagactiviteit optimaal tegemoet te komen

Nadere informatie

Forum Uitvalpreventie 6-05-2014 Centraal Meldpunt voor Risicojongeren An Tachelet en Katleen Gielis

Forum Uitvalpreventie 6-05-2014 Centraal Meldpunt voor Risicojongeren An Tachelet en Katleen Gielis Forum Uitvalpreventie 6-05-2014 Centraal Meldpunt voor Risicojongeren An Tachelet en Katleen Gielis Programma - Situering CMP - * Wie zijn we - * Voor wie - * Wat doen we? - ->registratie - ->netwerking

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR HET VRIJ AANVULLEND PENSIOEN VOOR ZELFSTANDIGEN ADVIES N 7 VAN 22 JUNI 2007

COMMISSIE VOOR HET VRIJ AANVULLEND PENSIOEN VOOR ZELFSTANDIGEN ADVIES N 7 VAN 22 JUNI 2007 COMMISSIE VOOR HET VRIJ AANVULLEND PENSIOEN VOOR ZELFSTANDIGEN ADVIES N 7 VAN 22 JUNI 2007 ONTWERP VAN REGLEMENT VAN DE CBFA MET BETREKKING TOT VASTSTELLING VAN DE STERFTETAFELS VOOR DE OMZETTING VAN KAPITAAL

Nadere informatie

Introductie Registratieformulieren SMW-MBO

Introductie Registratieformulieren SMW-MBO Introductie Registratieformulieren SMW-MBO Bij de registratieformulieren gaat het zowel om aanmelding als volgregistratie. We onderscheiden respectievelijk formulieren ten behoeve van: 1. Aanmelding en

Nadere informatie

STEM monitor april 2015 RITA DUNON

STEM monitor april 2015 RITA DUNON STEM monitor 2015 30 april 2015 RITA DUNON Doelstellingen STEM-actieplan STEM-actieplan 2012-2020 streeft op middellange termijn naar: Meer starters en afgestudeerden in STEM-opleidingen en richtingen

Nadere informatie

Type basisaanbod: evaluatie terugkeer BuBaO en BuSO

Type basisaanbod: evaluatie terugkeer BuBaO en BuSO Type basisaanbod: evaluatie terugkeer BuBaO en BuSO 1. Evaluatie terugkeer binnen BuBaO 1.1. Situering In een ideale wereld zijn alle CLB-teams geprofessionaliseerd in het lopen van goede HGD-trajecten

Nadere informatie

VLOR Studiedag spijbelen 23 oktober 2015

VLOR Studiedag spijbelen 23 oktober 2015 VLOR Studiedag spijbelen 23 oktober 2015 Programma 1. Voorstelling CDO Kortrijk: 2. Preventie schooluitval / aanpak spijbelproblematiek 2. Spijbelactieplan 4. Partnerschappen spijbelbeleid Persoonlijk

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 : Secundair onderwijs. Deel 1 SCHOOLBEVOLKING. 3.1. Gewoon secundair onderwijs

Hoofdstuk 3 : Secundair onderwijs. Deel 1 SCHOOLBEVOLKING. 3.1. Gewoon secundair onderwijs Deel 1 SCHOOLBEVOLKING 1 Hoofdstuk 3 : Secundair onderwijs 3.1. Gewoon secundair onderwijs 3.1.3. Schoolse vorderingen en zittenblijven in het gewoon secundair onderwijs 118 Schooljaar 2013-2014 Schoolse

Nadere informatie

PROGRAMMA Onthaal Rijbewijs op School & Pauze Online dossier stap voor stap

PROGRAMMA Onthaal Rijbewijs op School & Pauze Online dossier stap voor stap RIJBEWIJS OP SCHOOL PROGRAMMA 9.00 9.30 Onthaal 9.30 10.30 Rijbewijs op School 2015-2016 & 2016-2017 10.30 11.00 Pauze 11.00-11.45 Online dossier stap voor stap RIJBEWIJS OP SCHOOL 2015-2016 ALGEMENE CIJFERS

Nadere informatie

5. Discussie. 5.1 Informatieve waarde van de basisgegevens

5. Discussie. 5.1 Informatieve waarde van de basisgegevens 5. 5.1 Informatieve waarde van de basisgegevens Relevante conclusies voor het beleid zijn pas mogelijk als de basisgegevens waaruit de samengestelde indicator berekend werd voldoende recent zijn. In deze

Nadere informatie

Jeugdhulp: groot bereik, divers en versterkt eigen krachten

Jeugdhulp: groot bereik, divers en versterkt eigen krachten 06/06/2016 Jeugdhulp: groot bereik, divers en versterkt eigen krachten Vandaag is het eerste intersectorale jaarverslag 2015 van de jeugdhulp voorgesteld, in aanwezigheid van Jo Vandeurzen, Vlaams minister

Nadere informatie

Pendelarbeid tussen Gewesten en provincies

Pendelarbeid tussen Gewesten en provincies ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 19 juli 2007 Pendelarbeid tussen Gewesten en provincies Eén op de tien Belgen werkt in een ander gewest; één op de vijf in een andere

Nadere informatie

t Pasrel vzw Onthaal-, Oriëntatie- en Observatiecentrum voor de bijzondere jeugdzorg.

t Pasrel vzw Onthaal-, Oriëntatie- en Observatiecentrum voor de bijzondere jeugdzorg. t Pasrel vzw Onthaal-, Oriëntatie- en Observatiecentrum voor de bijzondere jeugdzorg. Maatschappelijke zetel: Bergensesteenweg 570A, 1070 Anderlecht Ondernemingsnummer: 0448.072.494 JAARVERSLAG 2010 Werkjaar

Nadere informatie

We voorzien dat de jongeren maximaal 18 keer kunnen komen. Provincie Vlaams Brabant

We voorzien dat de jongeren maximaal 18 keer kunnen komen. Provincie Vlaams Brabant Naam van het dagbestedingsinitiatief: Alba- ondersteunende begeleiding- 1) Inhoud van de dagbesteding Algemeen kader: Ontstaansgeschiedenis 1 De werkvorm dagactiviteit van Alba is ontstaan binnen de werking

Nadere informatie

Campagne Eenzaamheid Bond zonder Naam

Campagne Eenzaamheid Bond zonder Naam Campagne Eenzaamheid Bond zonder Naam Leen Heylen, CELLO, Universiteit Antwerpen Thomas More Kempen Het begrip eenzaamheid Eenzaamheid is een pijnlijke, negatieve ervaring die zijn oorsprong vindt in een

Nadere informatie

Vragenlijst Klastitularis - Eerste leerjaar A of B (schooljaar 2009-2010): overzicht items per schaal Schaal (Dimensie) Items Itemnummer Bron item

Vragenlijst Klastitularis - Eerste leerjaar A of B (schooljaar 2009-2010): overzicht items per schaal Schaal (Dimensie) Items Itemnummer Bron item Vragenlijst Klastitularis - Eerste leerjaar A of B (schooljaar 2009-2010): overzicht items per schaal Schaal (Dimensie) Items Itemnummer Bron item Integratie - Populariteit (sociale ontwikkeling) heeft

Nadere informatie

Onderwijs en vorming. 1 73.609 leerlingen. Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse

Onderwijs en vorming. 1 73.609 leerlingen. Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Publicatiedatum: 30 september 2013 Contactpersoon: Kim Nevelsteen Onderwijs en vorming Samenvatting 73.609 leerlingen (2012) 16.981 kleuters 26.537 kinderen in het lager

Nadere informatie

Meldpunt Vossenschade: een overzicht voor 2012

Meldpunt Vossenschade: een overzicht voor 2012 Pagina 1 van 5 Meldpunt Vossenschade: een overzicht voor 2012 Inleiding Sinds 2007 beschikt de over een meldpunt Vossenschade. Om dit meldpunt meer bekendheid te geven voor heel Vlaanderen werd in januari

Nadere informatie

Pensioenaanspraken in beeld

Pensioenaanspraken in beeld Pensioenaanspraken in beeld Deel 1: aanspraken naar geslacht en burgerlijke staat Elisabeth Eenkhoorn, Annelie Hakkenes-Tuinman en Marije vandegrift bouwen minder pensioen op via een werkgever dan mannen.

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN MBT OPROEP KOALA

VEEL GESTELDE VRAGEN MBT OPROEP KOALA VEEL GESTELDE VRAGEN MBT OPROEP KOALA 1. Advies lokaal bestuur? Is het binnen de oproep vereist dat er voor de kinderopvangplaatsen een advies is van de adviesraad? Dat is regelgevend ingeschreven binnen

Nadere informatie

STEM monitor 2015 SITUERING DOELSTELLINGEN

STEM monitor 2015 SITUERING DOELSTELLINGEN STEM monitor 2015 SITUERING In het STEM-actieplan 2012-2020 van de Vlaamse regering werd voorzien in een algemene monitoring van het actieplan op basis van een aantal indicatoren. De STEM monitor geeft

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.7 - April

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.7 - April Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.7 - April 2009-137- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

Alcohol- en druggebruik bij Vlaamse jongeren

Alcohol- en druggebruik bij Vlaamse jongeren Alcohol- en druggebruik bij Vlaamse jongeren VAD-leerlingenbevraging Doel: aanvullend bij educatieve pakketten een zicht geven op middelengebruik bij leerlingen Survey, o.b.v. vragenlijst Gebaseerd op

Nadere informatie

Vertrek van je eigen brede kijk op jeugd en jeugdbeleid

Vertrek van je eigen brede kijk op jeugd en jeugdbeleid STAPPENPLAN fiche 4 Gericht gegevens verzamelen die je jeugdbeleid richting kunnen geven. Waarover gaat het? Het jeugdbeleid in jouw gemeente is geen blanco blad. Bij de opmaak van een nieuw jeugdbeleidsplan

Nadere informatie

Mechelen PrOS-project

Mechelen PrOS-project www.besafe.be Mechelen PrOS-project Mechelen PrOS-project FOD Binnenlandse Zaken Algemene Directie Veiligheid en Preventie Directie Lokale Integrale Veiligheid 2014 Mechelen PrOS-project I. Projectbeschrijving

Nadere informatie

een initiatief van GSIW Actiegroep Leren-Werken

een initiatief van GSIW Actiegroep Leren-Werken Word Wijs!? een initiatief van GSIW Actiegroep Leren-Werken promotor: de Stap - Studieadviespunt Gent duur project: 1/10/2012 tot 30/9/2013, verlengd met 1 schooljaar 1/10/2013 tot 30/9/2014 1,2 fulltime

Nadere informatie

Antwoorden. 32-jarige vrouwen op 1 januari Zo gaan we jaar per jaar verder en vinden

Antwoorden. 32-jarige vrouwen op 1 januari Zo gaan we jaar per jaar verder en vinden Antwoorden 1. De tabel met bevolkingsaantallen is niet moeilijk te begrijpen. We zullen gebruik maken van de bevolkingsaantallen volgens geslacht en leeftijdsklassen van 1 jaar (de cijfers die in het midden

Nadere informatie

4. Resultaten. 4.1 Levensverwachting naar geslacht en opleidingsniveau

4. Resultaten. 4.1 Levensverwachting naar geslacht en opleidingsniveau 4. Het doel van deze studie is de verschillen in gezondheidsverwachting naar een socio-economisch gradiënt, met name naar het hoogst bereikte diploma, te beschrijven. Specifieke gegevens in enkel mortaliteit

Nadere informatie

Leerlingenaantallen basis- en

Leerlingenaantallen basis- en Leerlingenaantallen basis- en secundair onderwijs Duiding bij de beschikbare tabellen op de website onderwijsstatistieken Op basis van een aantal Excel-tabellen kan je leerlingenaantallen per school opzoeken

Nadere informatie

Vraag nr. 351 van 26 februari 2013 van PAUL DELVA

Vraag nr. 351 van 26 februari 2013 van PAUL DELVA VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 351 van 26 februari 2013 van PAUL DELVA Nederlandstalig onderwijs Brussel Capaciteit

Nadere informatie

Evaluatie. van het DREAM-project SAMENVATTING

Evaluatie. van het DREAM-project SAMENVATTING Evaluatie van het DREAM-project SAMENVATTING Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel 13 juni 2008 Samenvatting In de

Nadere informatie

Naam van de schoolexterne interventie: Multi-Media Club

Naam van de schoolexterne interventie: Multi-Media Club Naam van de : Multi-Media Club 1. Inhoud vd Algemeen kader 1 : Ontstaansgeschiedenis 2 Schooljaar 2008-2009, als parallel met Radick, het tijdschrift. Visie Met multimedia-technieken eigen producties ontwikkelen

Nadere informatie

vrij katholiek onderwijs schooljaar Resultaten van de spoedtelling

vrij katholiek onderwijs schooljaar Resultaten van de spoedtelling ALGEMEEN ONDERWIJSBELEID vrij katholiek onderwijs schooljaar 21213 Resultaten van de spoed D e Cel Gegevensbeheer van de Dienst Informatica heeft in samenspraak met de Verbonden en de diocesen opnieuw

Nadere informatie

SYNTHESERAPPORT EVALUATIE WETENSCHAPPELIJKE OLYMPIADES SAMENVATTING

SYNTHESERAPPORT EVALUATIE WETENSCHAPPELIJKE OLYMPIADES SAMENVATTING SYNTHESERAPPORT EVALUATIE WETENSCHAPPELIJKE OLYMPIADES SAMENVATTING Studiedienst en Prospectief Beleid 1 Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Vlaamse Overheid Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030

Nadere informatie

ALGEMENE PRINCIPES VAN HET NIEUWE ONDERSTEUNINGSMODEL IN BASIS- EN SECUNDAIR ONDERWIJS

ALGEMENE PRINCIPES VAN HET NIEUWE ONDERSTEUNINGSMODEL IN BASIS- EN SECUNDAIR ONDERWIJS Een nieuw ondersteuningsmodel voor kinderen en jongeren met specifieke onderwijsbehoeften in basisen secundair onderwijs, en voor studenten met een functiebeperking in het hoger onderwijs. Vanaf het schooljaar

Nadere informatie

Jaarstatistiek 2015 van de instroom van protectionele zaken op de jeugdparketten

Jaarstatistiek 2015 van de instroom van protectionele zaken op de jeugdparketten Jaarstatistiek 2015 van de instroom van protectionele zaken op de jeugdparketten arr AN INHOUDSTAFEL Protectionele zaken Tabel 1: Aantal protectionele zaken binnengekomen tussen 1 januari 2015 en 31 december

Nadere informatie

PROVINCIAAL SPIJBELACTIEPLAN ANTWERPEN

PROVINCIAAL SPIJBELACTIEPLAN ANTWERPEN PROVINCIAAL SPIJBELACTIEPLAN ANTWERPEN Els Dupon netwerk STS Voorstelling Arr.Turnhout 28 november 2017 Spijbelen een zorg? SO VLAANDEREN (leerplichtig) Schooljaar 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 #lln

Nadere informatie

ALGEMENE PRINCIPES VAN HET NIEUWE ONDERSTEUNINGSMODEL IN BASIS- EN SECUNDAIR ONDERWIJS

ALGEMENE PRINCIPES VAN HET NIEUWE ONDERSTEUNINGSMODEL IN BASIS- EN SECUNDAIR ONDERWIJS INFORMATIE VAN HET KABINET ONDERWIJS JUNI 2017 Een nieuw ondersteuningsmodel voor kinderen en jongeren met specifieke onderwijsbehoeften in basis- en secundair onderwijs, en voor studenten met een functiebeperking

Nadere informatie

Naam van de schoolexterne interventie: De Wereld van Indra.

Naam van de schoolexterne interventie: De Wereld van Indra. Naam van de schoolexterne : De Wereld van Indra. 1. Inhoud vd schoolexterne Algemeen kader 1 : Ontstaansgeschiedenis 2 Concreet ontstond ons initiatief vanuit een school voor technisch en beroepsonderwijs

Nadere informatie

TIME OUT PROJECTEN. Samen. Aan Toekomst. Werken VZW ELEGAST

TIME OUT PROJECTEN. Samen. Aan Toekomst. Werken VZW ELEGAST TIME OUT PROJECTEN Samen Werken Aan Toekomst Wat is SWAT? SWAT staat voor Samen Werken Aan Toekomst. Het is een intensief begeleidingstraject voor jongeren die dreigen uit te vallen binnen het onderwijs.

Nadere informatie

KNELPUNTBEROEPEN LOKALE BESTUREN Focus op een aantal knelpuntfuncties

KNELPUNTBEROEPEN LOKALE BESTUREN Focus op een aantal knelpuntfuncties KNELPUNTBEROEPEN LOKALE BESTUREN Focus op een aantal knelpuntfuncties Tess Poppe 26 maart 205 Inhoud DEEL I Knelpuntberoepen OCMW s... 2. Overzicht functies... 2.. Verpleegkundige... 3..2 Hoofdverpleegkundige...

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2: Zittenblijven, schoolse vertraging en slaagcijfers in het Vlaamse secundair onderwijs

HOOFDSTUK 2: Zittenblijven, schoolse vertraging en slaagcijfers in het Vlaamse secundair onderwijs HOOFDSTUK 2: Zittenblijven, schoolse vertraging en slaagcijfers in het Vlaamse secundair onderwijs In het eerste punt zal de schoolse vertraging besproken worden en in het tweede punt komt het zittenblijven

Nadere informatie

Janseniusstraat 2-3000 Leuven - 016 24 05 10 - www.ksleuven.be. Aanmelden en inschrijven in het eerste leerjaar A of B

Janseniusstraat 2-3000 Leuven - 016 24 05 10 - www.ksleuven.be. Aanmelden en inschrijven in het eerste leerjaar A of B Scholengemeenschap Katholiek Secundair Onderwijs Leuven Janseniusstraat 2-3000 Leuven - 016 24 05 10 - www.ksleuven.be Kiezen en inschrijven in KSLeuven op stap naar 2012-2013 Aanmelden en inschrijven

Nadere informatie

Aan. Het College van Bestuur van alle ROC's, AOC's en vakscholen. Alle leden van de kenniskringen MBO. Geachte heer/mevrouw

Aan. Het College van Bestuur van alle ROC's, AOC's en vakscholen. Alle leden van de kenniskringen MBO. Geachte heer/mevrouw Aan Het College van Bestuur van alle ROC's, AOC's en vakscholen Alle leden van de kenniskringen MBO toelichting op de aanvullende verslaglegging SMW in het MBO Projectnummer 117804 09/0634/sr 27 10 09

Nadere informatie

Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages

Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages Een analyse van de huisartsenregistratie over de

Nadere informatie

INFOPAKKET SECUNDAIR ONDERWIJS ASO KSO TSO BSO

INFOPAKKET SECUNDAIR ONDERWIJS ASO KSO TSO BSO INFOPAKKET SECUNDAIR ONDERWIJS ASO KSO TSO BSO INFOPAKKET SECUNDAIR ONDERWIJS ASO KSO TSO BSO STRUCTUUR VAN HET SECUNDAIR ONDERWIJS +18 JAAR verder studeren werk 12-17 JAAR 2,5-11 JAAR SECUNDAIR ONDERWIJS

Nadere informatie

Vroegtijdig schoolverlaten in Vlaams onderwijs

Vroegtijdig schoolverlaten in Vlaams onderwijs Vroegtijdig schoolverlaten in Vlaams onderwijs Inhoudstafel Wat is vroegtijdig schoolverlaten? Voorgeschiedenis - Europa - Vlaanderen Vroegtijdig schoolverlaten Monitoring in Vlaanderen Cijferrapport VSV

Nadere informatie

nr. 285 van LORIN PARYS datum: 25 januari 2017 aan JO VANDEURZEN Justitiehuizen - Werklastmeting

nr. 285 van LORIN PARYS datum: 25 januari 2017 aan JO VANDEURZEN Justitiehuizen - Werklastmeting SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 285 van LORIN PARYS datum: 25 januari 2017 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Justitiehuizen - Werklastmeting De minister liet heeft eerder

Nadere informatie

Time-out Brussel. Project ter Preventie van schooluitval

Time-out Brussel. Project ter Preventie van schooluitval Time-out Brussel Project ter Preventie van schooluitval Informatiebrochure Schooljaar 2014-2015 INHOUD 1. VOORWOORD 4 2. TEAM 5 3. TIME-OUT Algemeen 6 Basis Principes Doelstellingen Doelgroep 4. TIME-OUT

Nadere informatie

Het Dream-project wordt sinds 2002 op ad-hoc basis gesubsidieerd.

Het Dream-project wordt sinds 2002 op ad-hoc basis gesubsidieerd. Naam evaluatie Volledige naam Aanleiding evaluatie DREAM-project Evaluatie DREAM-project De Vlaamse overheid ondersteunt een aantal initiatieven ter bevordering van het ondernemerschap en de ondernemerszin.

Nadere informatie

«Bestaat er een verband tussen de leeftijd van de werkloze en de werkloosheidsduur?» (2 de deel)

«Bestaat er een verband tussen de leeftijd van de werkloze en de werkloosheidsduur?» (2 de deel) «Bestaat er een verband tussen de leeftijd van de werkloze en de werkloosheidsduur?» (2 de deel) Tweede deel In de vorige Stat info ging de studie globaal (ttz. alle statuten bijeengevoegd) over het verband

Nadere informatie

Switch, een kort oriëntatietraject voor jongeren die nog een keuze gaan maken

Switch, een kort oriëntatietraject voor jongeren die nog een keuze gaan maken Switch, een kort oriëntatietraject voor jongeren die nog een keuze gaan maken Beschrijving doelgroep: Switch, het korte oriëntatietraject is bedoeld voor jongeren die als gevolg van het niet kunnen maken

Nadere informatie

Het inschrijvingsrecht in een notendop. 1. Voor de start van de inschrijvingen scholen bepalen capaciteit

Het inschrijvingsrecht in een notendop. 1. Voor de start van de inschrijvingen scholen bepalen capaciteit Het inschrijvingsrecht in een notendop 1. Voor de start van de inschrijvingen scholen bepalen capaciteit Capaciteit is het totaal aantal leerlingen dat een schoolbestuur als maximaal aantal leerlingen

Nadere informatie

LEERRECHT in het SBSO

LEERRECHT in het SBSO LEERRECHT in het SBSO Alle jongeren vanaf 13 jaar tot 21 jaar kunnen als regelmatige leerling in het buitengewoon secundair onderwijs worden toegelaten op basis van een inschrijvingsverslag. streeft ernaar

Nadere informatie

1. Kan de minister een overzicht geven van alle organisatoren van time-outbegeleiding per arrondissement?

1. Kan de minister een overzicht geven van alle organisatoren van time-outbegeleiding per arrondissement? VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 184 van 29 november 2011 van KATHLEEN HELSEN Time-outprojecten - Stand van zaken

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

TIME OUT PROJECTEN HERGO

TIME OUT PROJECTEN HERGO TIME OUT PROJECTEN HERGO op school Schoolinterne Korte Time Out Schoolexterne Korte Time Out Schoolextern Op Maat Klasbegeleiding op maat SWAT Laten we ons even voorstellen... Elegast Time Out Projecten

Nadere informatie

Verslag sessie 3: seksueel grensoverschrijdend gedrag

Verslag sessie 3: seksueel grensoverschrijdend gedrag Verslag sessie 3: seksueel grensoverschrijdend gedrag a. Reactie discuttant (Erika Frans) De resultaten van Sexpert zijn gelijklopend met eerder onderzoek: o Meer vrouwen dan mannen zijn het slachtoffer

Nadere informatie

NT2-docent, man/vrouw met missie

NT2-docent, man/vrouw met missie NT2docent, man/vrouw met missie Resultaten van de bevraging bij NT2docenten Door Lies Houben, CTOmedewerker Brede evaluatie, differentiatie, behoeftegericht werken, De NT2docent wordt geconfronteerd met

Nadere informatie

Naam van het dagbestedingsinitiatief: vzw Beestigonderwijs

Naam van het dagbestedingsinitiatief: vzw Beestigonderwijs Naam van het dagbestedingsinitiatief: vzw Beestigonderwijs 1) Inhoud van de dagbesteding Algemeen kader: Ontstaansgeschiedenis 1 2011 Doelstelling(en) Visie Het onderwijs van de 21ste eeuw moet duurzaam

Nadere informatie

3 De eerste graad van het secundair onderwijs

3 De eerste graad van het secundair onderwijs 3 De eerste graad van het secundair onderwijs 3.1 Situering De startende leerlingen in het secundair onderwijs verschillen sterk van interesses, talenten en mogelijkheden. Bovendien bevinden ze zich in

Nadere informatie