Deelnemertevredenheid OOVR Meting schooljaar 12 13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deelnemertevredenheid OOVR Meting schooljaar 12 13"

Transcriptie

1 OovrRapportageMeting1213TevredenheidDec13 Deelnemertevredenheid OOVR Meting schooljaar Time-out OOVR Klik Accent JMZ Schakel December 2013 Stek - O&O (F. Brouwer) 1

2 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Respons 4 2. Rapportcijfer & Gemiddelde score 6 3. Leerlingen 8 4. Ouders 9 5. Scholen Open vragen Tot slot 15 Bijlagen 16 Bijlage 1 enquêteformulier: versie-leerling 17 Bijlage 2 enquêteformulier: versie-ouder 19 Bijlage 3 enquêteformulier: scholen 21 Bijlage 4 open vragen per OOVR - organisatie 23 2

3 Inleiding Dit is de rapportage van de OOVR tevredenheidmeting van schooljaar Dit is het 2 e jaar waarin met de bijgestelde vragenlijst wordt gewerkt. De tevredenheidmeting is afgenomen bij leerlingen en hun ouders enerzijds en de naar de OOVR verwijzende scholen van de leerlingen anderzijds. De nieuwe vragenlijsten zijn in de periode september 12 tot en met augustus 13 verspreid onder deelnemers van de OOVR rondom het tijdstip waarop de OOVR-hulp werd afgesloten. Iedere leerling en telkens één van de opvoeders, kregen de enquête voorgelegd of toegestuurd. De schoolvragenlijst is voorgelegd aan de contactpersoon van de verantwoordelijke onderwijsinstelling van de leerling. Hoewel de lijst niet anoniem wordt afgenomen, is deze rapportage zo opgebouwd, dat de inbreng van een individuele cliënt niet uit de gepresenteerde gegevens is te achterhalen. Bij de open vragen is dit niet helemaal te voorkomen. Namen worden uit de tekst gehaald, maar de context kan in een enkel geval toch leiden naar een bepaalde persoon. Opbouw en terugkoppeling De rapportage kent de volgende opbouw. In het 1 e hoofdstuk wordt informatie geboden over de respons; het aantal terugontvangen lijsten in verhouding tot het aantal lijsten dat is uitgezet 1. In hoofdstuk 2 is het oordeel van de betrokkenen over de OOVR als geheel beschreven; als maat hiervoor hanteren we: (1) rapportcijfer en (2) gemiddelde score op alle vragen samen. Daarna is in de drie volgende hoofdstukken de focus gericht op losse aspecten van kwaliteit, gemeten met de afzonderlijke vragen; de reactie daarop van leerlingen in hoofdstuk 3, van ouders in hoofdstuk 4 en van de vertegenwoordigers van de scholen in hoofdstuk 5. In hoofdstuk 6 is de hoofdlijn weergegeven van de opmerkingen op de openvragen. In de bijlage 4 is per OOVR-voorziening een overzicht opgenomen van alle reacties op de openvragen. In bijlage 1, 2 en 3 zijn de verschillende vragenlijsten opgenomen. De bovenschoolse zorgmanagers ontvangen de complete rapportage. De rapportage is onderdeel van de kwaliteitscyclus. Van iedere OOVR wordt gevraagd om kennis te nemen van de resultaten en - na analyse - aan te geven of de uitkomsten aanleiding zijn tot actie, en zo ja: om aan te geven welke actie, en vervolgens: welk resultaat met de actie zal worden behaald onder vermelding van de termijn. 1 Er is geen exact respons percentage bekend. Het aantal lijsten dat is uitgezet is geoperationaliseerd tot het aantal leerlingen dat de hulp bij de OOVR-unit in de rapportageperiode heeft afgesloten. Voor ouders en scholen wordt hetzelfde aantal aangehouden. 3

4 1. Respons De weergave van de respons is geen inhoudelijk onderdeel van de rapportage. Bij de beoordeling van de resultaten is kennis van de responshoogte onontbeerlijk. Daarom is informatie over de respons prominent opgenomen in deze rapportage. Responsniveau Totalen in uit respons Totaal jongeren % Totaal ouders % Totaal scholen % (De totalen uit zijn gebaseerd op de cliëntregistratie van Stek over de periode sept. 12 tot en met aug. 13. Betekenis begrippen: in=aantal geretourneerde vragenlijsten; uit=aantal deelnemers die unit OOVR hebben verlaten) Tabel 1a - Respons Leerlingen Tabel 1b - Respons Ouders Tabel 1c - Respons Scholen Jongeren in uit respons Accent % JMZ % Klik % Schakel % Time-out % Ouders in uit respons Accent % JMZ % Klik % Schakel % Time-out % Scholen in uit respons Accent % JMZ % Klik % Schakel % Time-out % 4

5 90% 80% 70% 60% 50% 40% leerling ouder school 30% 20% 10% 0% Accent JMZ Klik Schakel Time-out Figuur 1 Responsniveau bij OOVR en de afzonderlijke eenheden Bij een anonieme meting is een responshoogte van 30% een redelijk niveau. Een meting onder deze norm wordt als minder waardevol beschouwd. Omdat de leerlingen en ouders de lijst op naam krijgen voorgelegd, zou je voor de meting bij de OOVR een hogere ambitie kunnen hebben. Het ambitieniveau voor de respons ligt op 70%. In de meting komt het uit op: groep leerlingen : 62% ouders : 51% scholen : 54% Het gemiddelde responsniveau voor leerling van 62% is dicht bij het streefniveau van 70%. Het responsniveau voor ouder rond de 51% lijkt aan de lage kant. Het niveau van de scholen van 54%, lijkt voor dit type meting ook aan de lage kant, maar is afgezet tegen de vorige meting flink gestegen. In de volgende hoofdstukken zijn tabellen opgenomen met per OOVR-locatie een overzicht van de scores. Er wordt in de tabellen gewerkt met gemiddelden en met percentages. 5

6 2. Rapportcijfer & Gemiddelde score 2.1 Rapportcijfer Het gemiddelde rapportcijfer van het totaal of van een deelgroep, is een handzame maat voor tevredenheid. Het leent zich voor onderlinge vergelijking en op den duur- voor vergelijking over de jaren. Het rapportcijfer is een weergave van het algemene oordeel van de cliënt over het totale pakket van de OOVR. In tabel 2.1.a en 2.1.b is de gemiddelde rapportscore van de OOVR s weergegeven uitgesplitst naar leerlingen en ouders. Gem. Rapportcijfer door leerlingen gemiddeld aantal Accent 7,2 12 JMZ 9,0 11 Klik 8,5 53 Schakel 8,5 31 Time-out 7,5 36 Eindtotaal 8,2 143 Tabel 2.1.a gemiddeld rapportcijfer door leerlingen Gem. Rapportcijfer door ouders gemiddeld aantal Accent 8,1 11 JMZ 8,7 12 Klik 8,6 43 Schakel 8,6 26 Time-out 7,8 25 Eindtotaal 8,4 117 Tabel 2.1.b. gemiddeld rapportcijfer door ouders Door de verwijzende scholen is 124 maal een rapportcijfer gegeven: een gemiddelde van 8,2 (zie tabel 2.1.c). Rapportcijfer van school gemiddeld aantal Accent 8,0 13 JMZ 8,0 16 Klik 8,3 44 Schakel 7,8 24 Time-out 8,5 27 Eindtotaal 8,2 124 Tabel 2.1.c verdeling rapportcijfers door vertegenwoordigers van de scholen Over de gehele linie wordt hoog gescoord: een gemiddeld rapportcijfer bij of boven de 8 is goed te noemen 2. Er zijn verschillen tussen de groepen onderling. 11 van de 260 leerlingen en ouders geven de OOVR een onvoldoende. 1 van de 124 schoolvertegenwoordigers beoordeel de OOVR bij een bepaald hulptraject als onvoldoende. 2 In vergelijkingen met soortgelijke programma s binnen de jeugdzorg. 6

7 2.2 Gemiddelde score De gemiddelde score op alle 18, dan wel 15 vragen samen is, net als het rapportcijfer, een maat voor (algemene) tevredenheid. Ouders en leerlingen Er zijn ouders en leerlingen 18 gesloten vragen voorgelegd, de vertegenwoordigers van de scholen 15 vragen. Elke vraag biedt telkens de keuzemogelijkheid: , waarbij 1 en 2 als sterk onvoldoende, resp. onvoldoende gelden en een score van 3 en 4 als voldoende resp. goed gelden. Gemiddelde score op alle vragen Ouders 3,46 Leerlingen 3,33 Ouders en Leerlingen 3,39 Vertegenwoordigers scholen 3,49 Tabel 2.2.a gemiddelde score op alle vragen Gemiddelde score en de verdeling van de scores op alle vragen Wanneer we de gehele groep bekijken, geeft de verdeling van de scores het volgende beeld Verdeling van de scores 1-4 Door ouders wordt in 5% van de gevallen een aspect van de OOVR als onvoldoende gescoord; bij leerlingen is dat in 10% van de gevallen. Door de scholen wordt in 3% van de gevallen een onvoldoende gescoord. scores ouders 53% 42% 4% 1% leerlingen 47% 43% 7% 3% scholen 53% 44% 3% 0% 4 = meest positief 1 = meest negatief Tabel 2.2.b verdeling scores 1-4 van ouders, leerlingen en vertegenwoordigers van de scholen 7

8 3. Leerlingen De leerlingen hebben 18 stellingen voorgelegd gekregen. Daarnaast zijn er 3 open vragen (zie voor de uitkomsten op de open vragen hfdst.6). De stellingen kunnen worden beantwoord met de volgende antwoorden: Code Betekenis 1 helemaal niet mee eens 2 niet mee eens 3 wel mee eens 4 helemaal mee eens De stellingen zijn zo geformuleerd dat de meest negatieve keuze de 1 is en de meest positieve de keuze 4. De keuzen -1- en -2- beschouwen we als een onvoldoende op het aspect van de stelling. Een keuze voor -3- of -4- wordt beschouwd als een voldoende. In tabel 3 wordt per vraag aangegeven wat de behaalde gemiddelde score is bij elk van de OOVRlocaties. nr. Vragen aan leerlingen - GEMIDDELDE SCORE 1 De medewerkers zijn aardig 3,1 3,7 3,6 3,5 3,3 2 De medewerkers luisteren naar mij 3,2 3,6 3,4 3,6 3,1 3 De medewerkers geven mij goede adviezen 3,4 3,5 3,6 3,5 3,2 4 De medewerkers komen hun afspraken na 3,3 3,5 3,4 3,5 3,2 5 Ik weet wat er in mijn begeleidingsplan staat 2,8 3,6 3,4 3,6 3,1 6 Ik weet met wie er over mij gepraat wordt 2,9 3,2 3,2 3,3 2,9 7 Mijn mening telt mee bij beslissingen over mij 2,8 3,5 3,3 3,4 3,0 8 Ik heb veel aan locatie gehad 2,9 3,6 3,7 3,5 3,1 9 Op locatie ben ik goed voorbereid om terug te gaan naar school 2,9 3,5 3,5 3,3 3,1 10 De medewerkers werken actief samen met mijn school 3,1 3,7 3,4 3,3 3,0 11 De regels op locatie zijn duidelijk 3,4 3,6 3,5 3,6 3,4 12 In en om locatie voel ik me op mijn gemak 3,0 3,5 3,5 3,5 3,3 13 Ik ben goed geholpen met mijn schoolwerk 2,8 3,6 3,4 3,5 3,1 14 De aangeboden trainingen hebben mij geholpen 2,8 3,5 3,4 3,2 2,9 15 Ik voel mij veilig op locatie 3,2 3,5 3,4 3,5 3,4 16 Ik heb nu meer vertrouwen in de toekomst 3,0 3,5 3,5 3,3 3,0 17 De medewerkers hebben genoeg tijd voor mij 3,2 3,5 3,4 3,5 3,0 18 De ruimten van locatie zijn geschikt 2,8 3,1 3,4 3,5 3,2 Tabel 3.1 gemiddelde score van leerlingen per vraag Accent JMZ Klik Schakel Time-out Opvallende scores Bij het uitlichten van opvallende scores hanteren we de volgende normen: Gemiddelde scores is lager dan -3-8

9 4. Ouders De ouders hebben 18 stellingen voorgelegd gekregen. Daarnaast zijn er 3 open vragen (zie voor de uitkomsten op de open vragen hfdst.6). De stellingen kunnen worden beantwoord met de volgende antwoorden: Code Betekenis 1 helemaal niet mee eens 2 niet mee eens 3 wel mee eens 4 helemaal mee eens De stellingen zijn zo geformuleerd dat de meest negatieve keuze de 1 is en de meest positieve de keuze 4. De keuzen -1- en -2- beschouwen we als een onvoldoende op het aspect van de stelling. Een keuze voor -3- of -4- wordt beschouwd als een voldoende. In tabel 4 wordt per vraag aangegeven wat de behaalde gemiddelde score is bij elk van de OOVRlocaties. nr. Vragen aan ouders - GEMIDDELDE SCORE 1 De medewerkers zijn aardig 3,5 3,9 3,7 3,8 3,4 2 De medewerkers luisteren naar mij 3,5 3,9 3,6 3,7 3,4 3 De medewerkers geven mij goede adviezen 3,4 3,7 3,5 3,7 3,3 4 De medewerkers komen hun afspraken na 3,3 3,9 3,5 3,8 3,4 5 Ik weet wat er in het begeleidingsplan van mijn kind staat 3,3 3,7 3,5 3,6 3,2 6 Mijn toestemming is gevraagd om informatie uit te wisselen 3,5 3,6 3,5 3,6 3,3 7 Mijn mening telt mee bij beslissingen over mijn kind 3,3 3,9 3,4 3,6 3,2 8 We hebben veel aan locatie gehad 3,2 3,8 3,6 3,5 3,3 9 Mijn kind is goed voorbereid op terugkeer naar school 2,9 3,7 3,5 3,3 3,2 10 Ik word met de 'Weekevaluatie' goed op de hoogte gehouden 3,5 3,8 3,5 3,7 3,0 11 De regels op locatie zijn duidelijk 3,3 3,8 3,6 3,7 3,3 12 Mijn kind voelt zich prettig op locatie 3,0 3,6 3,4 3,5 3,3 13 Mijn kind is goed geholpen met mijn schoolwerk 2,7 3,7 3,4 3,5 3,3 14 Het gedrag van mijn kind is verbeterd 3,0 3,3 3,5 3,3 3,1 15 Mijn kind voelt mij veilig op locatie 3,1 3,7 3,4 3,5 3,1 16 Ik heb nu meer vertrouwen in de toekomst van mijn kind 3,0 3,4 3,4 3,3 3,2 17 De medewerkers hebben genoeg tijd voor mij 3,1 3,9 3,7 3,5 3,4 18 De ruimten van locatie zijn geschikt 3,2 3,7 3,5 3,6 3,1 Tabel 4 gemiddelde score van ouders per vraag Accent JMZ Klik Schakel Time-out Opvallende scores Bij het uitlichten van opvallende scores hanteren we de volgende normen: Gemiddelde scores is lager dan -3-9

10 5. Scholen De vragenlijsten gericht op de scholen die samenwerken met de OOVR bevat 15 vragen en er wordt een rapportcijfer gevraagd. Daarnaast zijn er 3 open vragen (zie voor de uitkomsten op de open vragen hfdst.6). De stellingen kunnen worden beantwoord met de volgende antwoorden: Code Betekenis 1 helemaal niet mee eens 2 niet mee eens 3 wel mee eens 4 helemaal mee eens De stellingen zijn zo geformuleerd dat de meest negatieve keuze de 1 is en de meest positieve de keuze 4. De keuzen -1- en -2- beschouwen we als een onvoldoende op het aspect van de stelling. Een keuze voor -3- of -4- wordt beschouwd als een voldoende. Op de volgende bladzijde wordt in tabel 5 per vraag aangegeven wat de behaalde gemiddelde score is bij elk van de OOVR-locaties. nr. Vragen aan scholen GEMIDDELDE SCORE 1 Medewerkers van locatie komen hun afspraken na 3,5 3,6 3,7 3,5 3,6 2 Mijn s worden beantwoord 3,5 3,8 3,7 3,6 3,6 3 Medewerkers van de OOVR zijn telefonisch goed te bereiken 3,3 3,6 3,5 3,4 3,2 4 Ik beschikte vooraf over voldoende informatie over locatie 3,5 3,3 3,6 3,7 3,3 5 Medewerkers van locatie zijn deskundig 3,6 3,6 3,8 3,6 3,5 6 Ik ben tevreden over de samenwerking 3,5 3,7 3,8 3,7 3,5 7 In het kennismakingsgesprek werd aan iedereen voldoende gelegenheid geboden voor inbreng 3,6 3,3 3,7 3,4 3,5 8 Aan het einde van het kennismakingsgesprek was er een gedeelde visie op de overeengekomen doelen 3,3 3,3 3,7 3,4 3,5 9 Ik word in de Weekevaluaties goed op de hoogte gehouden 3,5 3,4 3,7 3,5 3,2 10 Het begeleidingsplan wordt adequaat uitgevoerd 3,2 3,3 3,5 3,3 3,4 11 Ik word tijdig uitgenodigd voor overleg 3,4 3,4 3,7 3,4 3,5 12 Tussentijdse wijzigingen in de aanpak worden met mij besproken 3,2 3,3 3,7 3,3 3,4 13 De handelingsadviezen zijn goed bruikbaar 3,3 3,1 3,5 3,1 3,4 14 Er zijn duidelijke afspraken gemaakt over het nazorgtraject 3,3 3,2 3,5 3,3 3,4 15 Het afgesproken onderwijsprogramma is voortvarend uitgevoerd 3,2 3,0 3,4 3,1 3,3 Tabel 5 gemiddelde score van schoolvertegenwoordigers per vraag per voorziening Accent JMZ Klik Schakel Time-out Opvallende scores Bij het uitlichten van opvallende scores hanteren we de volgende norm: Gemiddelde scores is lager dan -3-10

11 6. Open vragen Met het afnemen van de vragenlijst wordt gelegenheid geboden om in eigen woorden aan te geven waarover men tevreden en ontevreden is. In de rapportage worden de reacties op twee manieren benut: In dit hoofdstuk worden de reacties gebruikt door onderwerpen te groeperen en zo een beeld op te bouwen van gebieden waarover men positief, dan wel kritisch is. In bijlage 4 zijn de reacties van onze klanten min-of-meer 3 letterlijk weergegeven en per OOVR gerangschikt. Door de soms zeer specifieke onderwerpen die worden genoemd, heeft de letterlijke weergave vooral waarde voor de betreffende OOVR-locatie. De reacties van de ouders en leerlingen worden in paragraaf 6.1 besproken. De open vragen voor de scholen zijn in paragraaf 6.2 weergegeven. 6.1 Leerlingen en Ouders De vragenlijst is geretourneerd door 260 leerlingen en ouders samen; in meer dan de helft van de gevallen maakte men gebruik van de mogelijkheid om een aanvullende reactie te geven. Er zijn bij de verwerking van de open vragen 368 opmerkingen van ouders en leerlingen geregistreerd. Leerlingen en ouders nemen dus vaak de moeite om nog extra feedback toe te voegen aan de enquête! Aantal reacties leerling ouder totaal positief suggestie negatief totaal Figuur 6.1.a verdeling van antwoorden in het Positieve, negatieve, resp. suggestie vak van de openvragen Veel opmerkingen zijn positief, de negatieve opmerkingen hebben iets vaker een specifieke inhoud. Soms zijn negatieve opmerkingen eigenlijk verpakte positieve opmerkingen. Bijv. in het vakje waar ben je minder tevreden over? is weergegeven: Dat ik er nu weg ben (werd hier 4 geïnterpreteerd als verkapt positief en weggelaten) Niks (werd hier weggelaten) Enz. Hieronder wordt de inhoud van de cliëntfeedback op hoofdlijnen gegeven. In de bijlage worden per OOVR de specifieke opmerkingen weergegeven en wordt kort aangegeven hoe de verdeling over de onderwerpen is. Onderwerpen die tevredenheid oproepen De gebieden die het meest worden genoemd zijn: Methode (52 maal genoemd) De deelnemer noemt de aanpak als geheel. Voorbeelden zijn: het hele traject, alles waarmee ik geholpen ben, de hulp. 3 Soms was een commentaar te omvangrijk; dan werd de kern van de opmerking ingevoerd. 4 In bijlage 4 wordt zo n verpakte positieve opmerking wel in de kritische tabel weergegeven. 11

12 Bejegening (35 maal genoemd) Voorbeelden die de deelnemers hier noemen zijn: het geduld, de positieve persoonsgerichte benadering, het gevoel serieus genomen te worden. Effect (26 maal genoemd) De terugkeer naar de gewone school als positief resultaat wordt vanzelfsprekend veel genoemd. Maar ook worden effecten als: -persoonlijke groei, -ingezette verandering, etc. genoemd. Persoon (24 maal genoemd) De persoon van de hulpverlener wordt expliciet (naam) of impliciet genoemd als een hoofdfactor van wat de OOVR goed maakt. Programma onderdeel (19 maal genoemd) Opvallend vaak werd door de leerlingen een bepaald onderdeel van het programma genoemd (17 maal genoemd door de leerlingen!). In de figuur hieronder is voor ouders en leerlingen apart aangegeven hoe vaak onderwerpen zijn genoemd, verdeeld in drie kolommen: ontevreden, tevreden en onderwerpen waarover een suggestie wordt gedaan. Figuur 6.1.b verdeling van opmerkingen over de drie kolommen: tevreden, ontevreden en Tip (suggestie) over in aantallen per onderwerp. Onderwerpen die ontevredenheid oproepen De gebieden die het meest worden genoemd zijn: Geeft geen duidelijk beeld. Alleen regels springt er als omlijnd onderwerp uit. Het wordt zoals misschien verwacht mag worden- voornamelijk door leerlingen ingebracht. Regels (16 maal genoemd) Beide onderwerpen vrijwel alleen door leerlingen genoemd. Bijv. te streng, te veel, of over het rooster: te vroeg, te lang, etc. 12

13 Randvoorwaarden (14 maal genoemd) Praktische onderwerpen die niet nader in te delen zijn. Deze punten worden voornamelijk door ouders ingebracht. In bijlage 4 is per OOVR-locatie de gedetailleerde informatie te vinden. 6.2 Scholen De vragenlijst is geretourneerd door 124 vertegenwoordigers; bijna altijd maakte men gebruik van de mogelijkheid om een aanvullende reactie te geven. Er zijn bij de verwerking van de open vragen 133 opmerkingen geregistreerd 5. De onderwerpen zijn: Waarover bent u tevreden? Waarover bent u ontevreden? Figuur 6.2. verdeling van opmerkingen over twee kolommen: tevreden en ontevreden in aantallen per onderwerp. 5 Bij de open vragen voor de school wordt anders dan bij de leerling of ouder niet gevraagd naar een suggestie. In plaats daarvan wordt de vraag gesteld naar de nazorg. De opmerkingen worden in dit hoofdstuk niet gebruikt. Wel worden de antwoorden letterlijk weergegeven in bijlage 4. 13

14 Aspecten die aanleiding zijn voor tevredenheid of ontevredenheid De gebieden die het meest worden genoemd zijn: Er zijn meer positieve dan negatieve reacties opgetekend. Verder valt op dat de positieve reacties kunnen worden ingedeeld in een beperkt aantal groepen, namelijk: Samenwerking Methode Communicatie Bejegening Effect De onderwerpen waarover men ontevreden is, zijn diffuser. De onderwerpen die eruit springen zijn: Effect Schoolwerk Communicatie Methode In de bijlage is per OOVR de gedetailleerde informatie te vinden over de open vragen. Daar zijn ook antwoorden op de vraag over de Nazorg 6 opgenomen. 6 Hoe moet de nazorg voor de leerling vorm krijgen? 14

15 7. Tot Slot Discussie Hieronder puntsgewijs enkele stellingen en vragen voor de discussie. Het is inhoudelijk een goed resultaat: bij de rapportcijfers vrijwel geen onvoldoendes, een gemiddeld rapportcijfer van 8,2 (leerlingen en scholen) en 8,4 (ouders) voor de OOVR als geheel. Er zijn verschillen tussen de OOVR-locaties onderling. De hoogte van de respons vertoont een wisselend beeld. De leerling respons is gemiddeld op een redelijk niveau. De schoolrespons is gestegen, maar nog te laag; de ouderrespons is teruggezakt in vergelijking met de eerdere meting en lijkt nogal laag. Verder zijn er verschillen tussen de voorzieningen onderling. Is het nieuwe instrument geschikt voor het meten van tevredenheid? Levert het nieuwe instrument voldoende aanknopingspunten voor verbetering? Gebruik van de rapportage Deze rapportage wordt gebruikt als een onderdeel van de PDCA-cyclus. Van iedere ontvanger wordt verwacht dat hij/ zij kennis neemt van de inhoud (de feedback van de leerlingen, de ouders en de scholen) en deze informatie benut voor discussie met de medewerkers van de eigen eenheid. Uiteindelijk moet dat resulteren in een plan van aanpak. Dit plan kan variëren van: - Dit is een goed resultaat. Het vraagt niet om verdere actie. Volgend jaar willen we opnieuw dit niveau behalen. - Op een aantal punten scoren kunnen we verbeteren. We hebben het volgende plan (concreet plan met duidelijke doelstelling) en de uitvoering van het plan leidt ertoe dat we bij de volgende meting op genoemde punten een score behalen van De keuze die wordt gemaakt is onderwerp van gesprek voor teams en managers. 15

16 Bijlagen 1. Vragenlijst: versie Leerling 2. Vragenlijst: versie Ouder 3. Vragenlijst versie Scholen 4. Open vragen 16

17 Bijlage 1 Vragenlijst LEERLING OOVR Met deze vragenlijst wil onze OOVR vragen, hoe tevreden je bent over de tijd die je hier hebt gezeten. De vragenlijsten worden gebruikt om te kijken wat goed gaat en wat beter kan. Achter elke vraag kun je met een kruisje je mening geven. Bij de eerste vraag geef je ook een rapportcijfer. Alvast bedankt! Tevredenheidsmeting OOVR leerlinglijst jongen meisje JMZ Hoe oud ben je? Leeftijd: Hoe lang heb je op JMZ gezeten? (aub juiste vakje aankruisen) maanden Bent je tevreden over de plaatsing op JMZ? Omcirkel een rapportcijfer: De medewerkers zijn aardig De medewerkers luisteren naar mij De medewerkers geven mij goede adviezen De medewerkers komen hun afspraken na Ik weet wat er in mijn begeleidingsplan staat Ik weet met wie er over mij gepraat wordt Mijn mening telt mee bij beslissingen over mij Ik heb veel aan JMZ gehad Op JMZ ben ik goed voorbereid om terug te gaan naar school De medewerkers werken actief samen met mijn school De regels op JMZ zijn duidelijk In en om JMZ voel ik me op mijn gemak Ik ben goed geholpen met mijn schoolwerk De aangeboden trainingen hebben mij geholpen Ik voel mij veilig op JMZ Ik heb nu meer vertrouwen in de toekomst De medewerkers hebben genoeg tijd voor mij De ruimten van JMZ zijn geschikt 17

18 18

19 Bijlage 2 - vragenlijst OUDER 19

20 20

21 Bijlage 3 vragenlijst SCHOOL 21

22 Hoe moet de nazorg voor de leerling vorm krijgen? (Bijv.: Wat pakt de school zelf op? Is de overdracht duidelijk? Is er terugkoppeling naar het SMW?) Waar bent u tevreden over? Waarover bent u minder tevreden? Hartelijk dank voor het invullen van de vragenlijst!! Met de uitkomsten gaan we verder werken aan verbeteringen! Voor vragen over de lijst kunt u contact opnemen met de mentor of hulpverlener. 22

23 Bijlage 4 - Open vragen De open ruimte is door de deelnemers benut om gedetailleerde feedback te bieden. Hieronder hun reacties per locatie. Telkens eerst de positieve feedback en daarna de meer kritische opmerkingen. De reacties van de leerlingen en die van de ouders is door elkaar weergegeven. In dit tekstdeel zijn de opmerkingen van respondenten in principe letterlijk overgenomen. Bij heel lange reacties heeft de invoerder 7 de inhoud teruggebracht tot een korte typering. Bij twijfel over de strekking, werd een lange reactie letterlijk ingevoerd. 7 De administratief assistent. 23

24 Time-out OOVR Klik Accent JMZ Schakel Deelnemerstevredenheid OOVR Meting schooljaar

P- en C-toets Kompaan en De Bocht. Geeske Strating, projectleider Stichting Alexander Marieke van den Heuvel, stagiaire

P- en C-toets Kompaan en De Bocht. Geeske Strating, projectleider Stichting Alexander Marieke van den Heuvel, stagiaire P- en C-toets Kompaan en De Bocht Geeske Strating, projectleider Stichting Alexander Marieke van den Heuvel, stagiaire Agenda Onderzoek uitvoering, respons en scores In het oog springende resultaten Implementatie

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Meentschool - Afdeling SO In opdracht van Contactpersoon De Meentschool - Afdeling SO de heer A. Bosscher Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent

Nadere informatie

Werkbelevingsonderzoek 2013

Werkbelevingsonderzoek 2013 Werkbelevingsonderzoek 2013 voorbeeldrapport Den Haag, 17 september 2014 Ipso Facto beleidsonderzoek Raamweg 21, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456. Reg.K.v.K. Den Haag: 546.221.31. BTW-nummer:

Nadere informatie

Tevredenheid over MEE. Brancherapport 2011. Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland. Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913

Tevredenheid over MEE. Brancherapport 2011. Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland. Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913 Tevredenheid over MEE Brancherapport 2011 Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913 Zoetermeer, 21 december 2011 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust

Nadere informatie

RAPPORTAGE ONDERZOEK CLIËNTTEVREDENHEID Onderdeel Pleegzorg. november 2008, uitgevoerd door:

RAPPORTAGE ONDERZOEK CLIËNTTEVREDENHEID Onderdeel Pleegzorg. november 2008, uitgevoerd door: RAPPORTAGE ONDERZOEK CLIËNTTEVREDENHEID 2008 Onderdeel Pleegzorg november 2008, uitgevoerd door: www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl ONDERDEEL: INHOUDSOPGAVE Pagina Inleiding 3 Onderdeel: Pleegkinderen

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index April 2014 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: april 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond en

Nadere informatie

Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin

Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Augustus 2015 2 Samenvatting De gemeente wil weten hoe

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Mei In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair de heer T. Versteeg Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman MSc

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Meander In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair de heer T. Versteeg Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek mei 2013

Oudertevredenheidsonderzoek mei 2013 Basisschool Bocholtz Wijngracht 11 6351 HJ Bocholtz 045 5443614 045 5445952 info.rkbsbocholtz@movare.nl Oudersonderzoek mei 2013 Doelstellingen van het onderzoek De onderzoeksdoelstellingen van het Landelijk

Nadere informatie

Bedrijfsnummer: 159. Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Matchcare re-integratie

Bedrijfsnummer: 159. Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Matchcare re-integratie Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van Matchcare re-integratie April 2009 1 Bedrijfsnaam: Matchcare re-integratie Inleiding Voor u ligt het rapport van het tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. InterLuceo

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. InterLuceo Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van InterLuceo Juni 2008 1 Bedrijfsnaam: InterLuceo Inleiding Voor u ligt de definitieve rapportage van het tevredenheidsonderzoek van

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek

Cliëntervaringsonderzoek Cliëntervaringsonderzoek Hoofdrapportage Stichting Het Lichtpunt Meting april 2014 Uw consultant Carolien Wannyn E: carolien.wannyn@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek CBS Paadwizer In opdracht van Contactpersoon Stichting de Tjongerwerven Christelijk Primair Onderwijs de heer H. van Malsen en de heer A. Vos Utrecht, februari

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek Basisschool Sint Martinus In opdracht van Contactpersoon Basisschool Sint Martinus de heer F. Giesen Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek. Rapportage over de tevredenheid van de jongeren die een programma volgen bij Prins Heerlijk.

Tevredenheidsonderzoek. Rapportage over de tevredenheid van de jongeren die een programma volgen bij Prins Heerlijk. Tevredenheidsonderzoek Rapportage over de tevredenheid van de jongeren die een programma volgen bij Prins Heerlijk. Stichting Buitengewoon leren & werken Prins Heerlijk Juni 2013 Stichting Buitengewoon

Nadere informatie

Gemeente Breda. Onderzoek en Informatie. Klanttevredenheidsonderzoek WSNP 2012

Gemeente Breda. Onderzoek en Informatie. Klanttevredenheidsonderzoek WSNP 2012 Gemeente Breda Onderzoek en Informatie Klanttevredenheidsonderzoek WSNP 2012 Publicatienummer: 1715 Datum: Februari 2013 In opdracht van: Gemeente Breda Kredietbank West-Brabant Uitgave: Gemeente Breda

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Schoolrapportage CBS De Windroos Leerlingtevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Noordkwartier Mevrouw W. Drenth Utrecht, mei 2014 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Marjan

Nadere informatie

INLEIDING. Namens het managementteam van de SPGH, Mirjam Diderich. Directeur. Hellendoorn 15 januari 2015

INLEIDING. Namens het managementteam van de SPGH, Mirjam Diderich. Directeur. Hellendoorn 15 januari 2015 RESULTATEN OUDER-ENQUÊTE 01 INLEIDING In dit document worden de resultaten besproken van de ouderenquête die is afgenomen in november 01 (schooljaar 01-015). Doelstelling van de enquête is het meten van

Nadere informatie

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Renga B.V.

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Renga B.V. Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van Renga B.V. Juni 2008 1 Bedrijfsnaam: Renga B.V. Inleiding Voor u ligt het rapport van het tevredenheidsonderzoek van Blik op Werk

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Basisschool Den Doelhof De heer P. Engels Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon van

Nadere informatie

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Artemis Coaching

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Artemis Coaching Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van Artemis Coaching Juni 2008 1 Bedrijfsnaam: Artemis Coaching Inleiding Voor u ligt het rapport van het tevredenheidsonderzoek van Blik

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek diensten PGO Support

Tevredenheidsonderzoek diensten PGO Support Tevredenheidsonderzoek diensten PGO Support Esther Poort en Annemarie Venemans Maart, 2014 Leiden: De Onderzoekerij www.onderzoekerij.nl 1 1. Inleiding Deze rapportage beschrijft de resultaten van een

Nadere informatie

Bedrijfsnummer: 469. Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Stichting ActiefTalent

Bedrijfsnummer: 469. Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Stichting ActiefTalent Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van Stichting ActiefTalent Juni 2009 1 Bedrijfsnaam: Stichting ActiefTalent Inleiding Voor u ligt het definitieve rapport van het tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

HGW en Oudercommunicatie

HGW en Oudercommunicatie HGW en Oudercommunicatie Hoe maken we ouders participant in het HGW proces om zo het onderwijs aan het kind zo optimaal mogelijk te laten verlopen? CNS Putten 2 C H R I S T E L I J K E H O G E S C H O

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN Klanttevredenheidsonderzoek Schoonmaakdienst gemeente Haren Colofon Opdrachtgever Gemeente Haren Datum December 2016 Auteurs Tessa Schoot Uiterkamp

Nadere informatie

Resultaten tevredenheidsonderzoeken cliënten en medewerkers

Resultaten tevredenheidsonderzoeken cliënten en medewerkers Resultaten tevredenheidsonderzoeken cliënten en medewerkers Ervaring in de driehoek Cello heeft in de periode mei juni van dit jaar onderzoek laten uitvoeren naar de ervaringen van cliënten, ouders / vertegenwoordigers

Nadere informatie

Ouders/ vertegenwoordigers raadpleging Sector Specialistisch

Ouders/ vertegenwoordigers raadpleging Sector Specialistisch Ouders/ vertegenwoordigers raadpleging Sector Specialistisch Hoofdrapportage Meting oktober 2013 Uw consultant Onno de Wildt E: onno.de.wildt@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

Voor intern gebruik bij een opleiding wordt gerapporteerd over alle stellingen, vragen, toelichtingen enz.

Voor intern gebruik bij een opleiding wordt gerapporteerd over alle stellingen, vragen, toelichtingen enz. Standaardisatie en formulering stellingen en vragen voor module evaluaties VHL versie 27 maart 2011 Inleiding In het voorjaar van 2010 is het project Standaardiseren module evaluaties VHL breed o.l.v.

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek schooljaar 2011/2012: een inspectiebreed beeld

Tevredenheidsonderzoek schooljaar 2011/2012: een inspectiebreed beeld Tevredenheidsonderzoek schooljaar 2011/2012: een inspectiebreed beeld 1. Inleiding De Inspectie van het Onderwijs voert al lange tijd tevredenheidsonderzoeken uit onder besturen en scholen in de sectoren

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek

Cliëntervaringsonderzoek Cliëntervaringsonderzoek Hoofdrapportage mei - juni 2014 Uw consultant Carolien Wannyn E: carolien.wannyn@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding en verantwoording...3

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Locatierapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Pieter Brueghelschool de heer W. Leerink Utrecht, mei 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Marjan den

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Bs. Berglarenschool Leerlingtevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Zicht Primair Onderwijs - Bs. Berglarenschool Dhr. P. van de Sande Utrecht, april 2014 DUO Onderwijsonderzoek

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek De Kornalijn

Leerlingtevredenheidsonderzoek De Kornalijn De Kornalijn srapportage In opdracht van De Kornalijn december 2015 Dit rapport is opgesteld door DUO Onderwijsonderzoek in opdracht van De Kornalijn. DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs.

Nadere informatie

Case Medewerkerstevredenheiden betrokkenheidscan

Case Medewerkerstevredenheiden betrokkenheidscan Case Medewerkerstevredenheiden betrokkenheidscan Hoe tevreden zijn de medewerkers met en hoe betrokken zijn zij bij de organisatie en welke verbeterpunten ziet men voor de toekomst? Wat is medewerkerstevredenheid

Nadere informatie

In opdracht van De Nieuwste School

In opdracht van De Nieuwste School In opdracht van De Nieuwste School februari 2016 Dit rapport is opgesteld door DUO Onderwijsonderzoek in opdracht van De Nieuwste School. DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon van

Nadere informatie

T e v r e d e n h e i d s p e i l i n g L e e r l i n g e n B s D e D o r e n h a g e n 2015

T e v r e d e n h e i d s p e i l i n g L e e r l i n g e n B s D e D o r e n h a g e n 2015 T e v r e d e n h e i d s p e i l i n g L e e r l i n g e n B s D e D o r e n h a g e n 2015 V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n Referentiegroep De resultaten van PC BS De Dorenhagen

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon RKBS 't Valder De heer H. Hetterscheid Utrecht, april 2014 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon van Duren

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Schoolrapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Overhaal In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair De heer T. Versteeg Utrecht, maart 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman

Nadere informatie

Rapportage Leerlingtevredenheid. Samenvatting van leerlingtevredenheidsmetingen onder 57 ECABO- leerbedrijven

Rapportage Leerlingtevredenheid. Samenvatting van leerlingtevredenheidsmetingen onder 57 ECABO- leerbedrijven Rapportage Leerlingtevredenheid Samenvatting van leerlingtevredenheidsmetingen onder 57 ECABO- leerbedrijven Rob Swager ECABO, mei 2011 1. Inleiding... 3 2. Tevredenheid algemeen.... 4 3. Aspecten die

Nadere informatie

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers nderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Goirle DIMENSUS beleidsonderzoek April 2012 Projectnummer 488 Het onderzoek De gemeente Goirle is eind april 2010

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Raffy Breda

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Raffy Breda Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Raffy Breda Gemeten met de CQI index Februari 2015 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: februari 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond

Nadere informatie

Resultaat tevredenheidsonderzoek externe relaties Odion

Resultaat tevredenheidsonderzoek externe relaties Odion Resultaat tevredenheidsonderzoek externe relaties Odion Resultaat externe tevredenheidsmeting Pagina 1 Rinske Rill en Dea Bobeldijk. 21 mei 1 Inhoud Samenvatting... 1. Inleiding... 4 2. Aantallen respondenten...

Nadere informatie

OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014

OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014 OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014 Managementrapportage Scholengemeenschap Veluwezoom wil periodiek meten hoe de tevredenheid is onder haar belangrijkste doelgroepen: leerlingen, ouders, leerkrachten en

Nadere informatie

V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n

V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n SBO De Zonnewijzer Valkenswaard Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2015 V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n Referentiegroep De resultaten van SBO De Zonnewijzer worden per vraag

Nadere informatie

Beschrijving van de gegevens: hoeveel scholen en hoeveel leerlingen deden mee?

Beschrijving van de gegevens: hoeveel scholen en hoeveel leerlingen deden mee? Technische rapportage Leesmotivatie scholen van schoolbestuur Surplus Noord-Holland Afstudeerkring Begrijpend lezen 2011-2012, Inholland, Pabo-Alkmaar Marianne Boogaard en Yvonne van Rijk (Lectoraat Ontwikkelingsgericht

Nadere informatie

Kinderdagverblijf ChouChou Klanttevredenheidsonderzoek 2013

Kinderdagverblijf ChouChou Klanttevredenheidsonderzoek 2013 Kinderdagverblijf ChouChou Klanttevredenheidsonderzoek 2013 Rapport klanttevredenheidsonderzoek Den Haag, Maart 2014 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Opbouw rapport 3 1.2 Werkwijze onderzoek 3

Nadere informatie

CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!!

CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!! CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!! De brief: Het Venster F.D. Rooseveltlaan 18 Postbus 2157 5600 CD Eindhoven Eindhoven, 29 november 2011 Betreft: Enquete cliënttevredenheid Beste

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V St. Elisabeth Gemeten met de CQI index

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V St. Elisabeth Gemeten met de CQI index Ervaringen thuiszorgcliënten V&V St. Elisabeth Gemeten met de CQI index December 2014 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: december 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond

Nadere informatie

CQI-Concernrapport Volckaert

CQI-Concernrapport Volckaert Ervaringen van somatische cliënten, contactpersonen van cliënten met een psychogeriatrische indicatie en thuiszorg cliënten CQI-Concernrapport Volckaert December 2016 Samenstelling: drs. J.J. Haamers,

Nadere informatie

Toelichting op Medewerkeronderzoek door H&S Adviesgroep

Toelichting op Medewerkeronderzoek door H&S Adviesgroep Toelichting op Medewerkeronderzoek door H&S Adviesgroep H&S Adviesgroep kan u ondersteunen bij het uitvoeren van een Medewerkeronderzoek. Organisaties zetten deze onderzoeken in om bijvoorbeeld de werkbeleving,

Nadere informatie

TERUGKOPPELING TEVREDENHEIDSENQUÊTE NOVEMBER 2014

TERUGKOPPELING TEVREDENHEIDSENQUÊTE NOVEMBER 2014 TERUGKOPPELING TEVREDENHEIDSENQUÊTE NOVEMBER 2014 Beste ouders, Om te beginnen willen we alle 94 ouders die hebben bijgedragen aan het resultaat van deze tevredenheidspeiling hartelijk bedanken. U heeft

Nadere informatie

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanten van Careyn over het consultatiebureau Inhoud: 1. Conclusies 2. Algemene dienstverlening 3. Het inloopspreekuur 4. Telefonische dienstverlening 5. Persoonlijk

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek. Meting april - mei 2013. Uw consultant Emile van Geelen. Groepsrapportage Sjaloom Zorg Cliënten. E: Emile.van.Geelen@effectory.

Cliëntenonderzoek. Meting april - mei 2013. Uw consultant Emile van Geelen. Groepsrapportage Sjaloom Zorg Cliënten. E: Emile.van.Geelen@effectory. Cliëntenonderzoek Groepsrapportage Sjaloom Zorg Cliënten Meting april - mei 2013 Uw consultant Emile van Geelen E: Emile.van.Geelen@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Leerling tevredenheidspeiling Basisschool Sint Franciscus 2015

Leerling tevredenheidspeiling Basisschool Sint Franciscus 2015 Achtergrondgegevens Eerder dit jaar hebben jullie deelgenomen aan de leerlingtevredenheidspeiling. Van BS Sint Franciscus hebben 49 leerlingen de vragenlijst ingevuld, waarvan 28 uit groep 7 en 8. Dit

Nadere informatie

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Gemeente Hollands Kroon Mei 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl

Nadere informatie

CQI-Concernrapport Volckaert

CQI-Concernrapport Volckaert Ervaringen van somatische cliënten, contactpersonen van cliënten met een psychogeriatrische indicatie en thuiszorg cliënten CQI-Concernrapport Volckaert Juni 2015 Samenstelling: drs. J.J. Haamers, Versie:

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2012. Jobcoach organisatie Trace Daelzicht

Tevredenheidsonderzoek 2012. Jobcoach organisatie Trace Daelzicht Tevredenheidsonderzoek 2012 Jobcoach organisatie Trace Daelzicht Zoetermeer, maandag 4 februari 2013 In opdracht van Jobcoach organisatie Trace Daelzicht De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij

Nadere informatie

Vragenlijst Ervaringen met het preventieve gezondheidsonderzoek 1

Vragenlijst Ervaringen met het preventieve gezondheidsonderzoek 1 Vragenlijst Ervaringen met het preventieve gezondheidsonderzoek 1 Het basisontwerp van de CQI meetinstrumenten is ontwikkeld door het NIVEL, in samenwerking met de afdeling Sociale Geneeskunde van het

Nadere informatie

Evaluatie regiobijeenkomsten Vversterk. november december 2007

Evaluatie regiobijeenkomsten Vversterk. november december 2007 Evaluatie regiobijeenkomsten Vversterk november december 2007 Evaluatie regiobijeenkomsten Vversterk November - december 2007 Opdrachtgever: Sardes Utrecht, februari 2008 Oberon Postbus 1423 3500 BK Utrecht

Nadere informatie

Samenvatting rapportage tevredenheidsonderzoek leerlingen schooljaar 14-15

Samenvatting rapportage tevredenheidsonderzoek leerlingen schooljaar 14-15 Samenvatting rapportage tevredenheidsonderzoek leerlingen schooljaar 14-15 In januari is er een tevredenheidsonderzoek gehouden onder de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 van De Dijk. Uiteindelijk hebben

Nadere informatie

Inspectie Jeugdzorg. Belevingsonderzoek naar klanttevredenheid 2014

Inspectie Jeugdzorg. Belevingsonderzoek naar klanttevredenheid 2014 Inspectie Belevingsonderzoek naar klanttevredenheid 2014 Samenvatting Opzet belevingsonderzoek naar klanttevredenheid De Inspectie heeft een belevingsonderzoek naar klanttevredenheid gedaan, om inzicht

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V La Vie! Gemeten met de CQI index

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V La Vie! Gemeten met de CQI index Ervaringen thuiszorgcliënten V&V La Vie! Gemeten met de CQI index December 2014 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: december 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond en werkwijze

Nadere informatie

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Aantal respondenten: 134 14-11-2010 Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders 1 / 9 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek. De vragen gaan over

Nadere informatie

Klanttevredenheidsmeting Begeleiding SWOA 2014

Klanttevredenheidsmeting Begeleiding SWOA 2014 Klanttevredenheidsmeting Begeleiding SWOA 2014 Eelco Visser December 2014 Project 14-5322 Inhoud 1. Aanleiding... 1 2. De opdracht en werkwijze... 3 2.1 De opdracht en beoogde resultaten... 3 2.2 De onderzoeksmethode...

Nadere informatie

Overall rapportage Vensters voor verantwoording Leerlingen

Overall rapportage Vensters voor verantwoording Leerlingen Overall rapportage Vensters voor verantwoording Leerlingen In opdracht van: Contactpersoon: COLLEGE HAGEVELD De heer K. Annema Utrecht, mei 2012 DUO ONDERWIJSONDERZOEK drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon

Nadere informatie

RESULTATEN. Rapportage De Kinkerbuurt, Amsterdam. Externe Benchmark

RESULTATEN. Rapportage De Kinkerbuurt, Amsterdam. Externe Benchmark RESULTATEN Rapportage De Kinkerbuurt, Amsterdam Externe Benchmark februari 2013 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school

Nadere informatie

Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Moerdijk

Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Moerdijk Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 Definitieve rapportage 4 augustus 2016 DATUM 4 augustus 2016 TITEL Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 ONDERTITEL

Nadere informatie

Dorpsschool Rozendaal 7 februari 2014

Dorpsschool Rozendaal 7 februari 2014 Dorpsschool Rozendaal 7 februari 2014 Managementrapportage Scholengemeenschap Veluwezoom wil periodiek meten hoe de tevredenheid is onder haar belangrijkste doelgroepen: leerlingen, ouders, leerkrachten

Nadere informatie

RESULTATEN. Mariaschool RK Basisonderwijs, Oudewater 2016

RESULTATEN. Mariaschool RK Basisonderwijs, Oudewater 2016 RESULTATEN Mariaschool RK Basisonderwijs, Oudewater februari 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school en/of het schoolbestuur

Nadere informatie

De dienstverlening van SURFnet Onderzoek onder aangesloten instellingen. - Eindrapportage -

De dienstverlening van SURFnet Onderzoek onder aangesloten instellingen. - Eindrapportage - De dienstverlening van Onderzoek onder aangesloten instellingen - Eindrapportage - 09-09-2009 Inhoud Inleiding 3 Managementsamenvatting 4 Onderzoeksopzet 5 Resultaten 6 Tevredenheid 6 Gebruik en waardering

Nadere informatie

RAPPORTAGE ONDERZOEK CLIËNTTEVREDENHEID 2009. april 2009, uitgevoerd door: www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl

RAPPORTAGE ONDERZOEK CLIËNTTEVREDENHEID 2009. april 2009, uitgevoerd door: www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl RAPPORTAGE ONDERZOEK CLIËNTTEVREDENHEID 2009 april 2009, uitgevoerd door: www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Onderzoeksvariabelen - Algemene gegevens 4 - Contact en omgang 6

Nadere informatie

Rapport evaluatie speeddaten met uitzendbureaus op de vestigingen van het WERKbedrijf

Rapport evaluatie speeddaten met uitzendbureaus op de vestigingen van het WERKbedrijf Rapport evaluatie speeddaten met uitzendbureaus op de vestigingen van het WERKbedrijf December 2011 Auteurs: Leonie Oosterwaal, beleidsmedewerker ABU Judith Huitenga en Marit Hoffer, medewerkers Servicepunt

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Samenvatting. Interactie Informatiewaarde Werkrelevantie Totale waardering 8,5 8,4 8,9 8,6

Samenvatting. Interactie Informatiewaarde Werkrelevantie Totale waardering 8,5 8,4 8,9 8,6 Samenvatting Scores Interactie Informatiewaarde Werkrelevantie Totale waardering 8,5 8,4 8,9 8,6 Zowel uit de beoordelingen in de vorm van een rapportcijfer als de aanvullende opmerkingen, blijkt dat de

Nadere informatie

TMA 360º feedback Flexibel en online. TMA 360º feedback werkboek. Dank u voor het gebruiken van de TMA 360º feedback competentie-analyse

TMA 360º feedback Flexibel en online. TMA 360º feedback werkboek. Dank u voor het gebruiken van de TMA 360º feedback competentie-analyse Haal het maximale uit de TMA 360º fb competentieanalyse Dank u voor het gebruiken van de TMA 360º feedback competentie-analyse 360º feedback is een krachtig instrument, maar dient op de juiste wijze gebruikt

Nadere informatie

Wilt u uw fysiotherapeut tien minuten helpen om nog beter te worden? Daar wordt u zelf ook beter van.

Wilt u uw fysiotherapeut tien minuten helpen om nog beter te worden? Daar wordt u zelf ook beter van. Wilt u uw fysiotherapeut tien minuten helpen om nog beter te worden? Daar wordt u zelf ook beter van. We willen graag weten wat u van de zorg en dienstverlening van uw fysiotherapeut vindt. Of u nu tevreden

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Schoolrapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek R.K. Basisschool Martinus Twello In opdracht van: Contactpersoon: SKBG mevrouw B. Jansen Utrecht, februari 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven

Nadere informatie

Onderzoek Passend Onderwijs

Onderzoek Passend Onderwijs Rapportage Onderzoek passend onderwijs In samenwerking met: Algemeen Dagblad Contactpersoon: Ellen van Gaalen Utrecht, augustus 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Liesbeth van der Woud drs. Tanya Beliaeva

Nadere informatie

Kwaliteitsonderzoek op CSG Liudger onderwijs. Verslag van de tevredenheidonderzoeken onder leerlingen, ouders en medewerkers van CSG Liudger

Kwaliteitsonderzoek op CSG Liudger onderwijs. Verslag van de tevredenheidonderzoeken onder leerlingen, ouders en medewerkers van CSG Liudger Kwaliteitsonderzoek op CSG Liudger onderwijs Tevredenheid in najaar 2013 onderzoeken 2013 Verslag van de tevredenheidonderzoeken onder leerlingen, ouders en medewerkers van CSG Liudger tevredenheid ten

Nadere informatie

Kinderdagverblijven. Kinderdagverblijven. Oudertevredenheidsonderzoek voor kinderdagverblijven

Kinderdagverblijven. Kinderdagverblijven. Oudertevredenheidsonderzoek voor kinderdagverblijven Kinderdagverblijven Kinderdagverblijven Oudertevredenheidsonderzoek voor kinderdagverblijven Hoe denken uw ouders (onder meer) over: - de leidsters - de sfeer - de sociaal-emotionele ontwikkeling van hun

Nadere informatie

Ik weet dat mijn gegevens anoniem zullen worden toegevoegd aan een databestand dat voor wetenschappelijke doeleinden gebruikt wordt.

Ik weet dat mijn gegevens anoniem zullen worden toegevoegd aan een databestand dat voor wetenschappelijke doeleinden gebruikt wordt. Toestemmingsverklaring: Ik heb informatie gekregen over de inhoud, methode en het doel van het onderzoek. Ik weet dat de gegevens en resultaten van het onderzoek alleen anoniem en vertrouwelijk gebruikt

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Lindenboom In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair de heer T. Versteeg Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Zorgbureau Endless Almere. Zorg Thuis Verslagjaar 2014. Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Zorgbureau Endless Almere. Zorg Thuis Verslagjaar 2014. Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Rapport Cliëntervaringsonderzoek Zorgbureau Endless Almere Zorg Thuis Verslagjaar 2014 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Respons en benadering cliënten... 3 Resultaten

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK VOORTGEZET ONDERWIJS SCHOOLJAAR 2011/2012

TEVREDENHEIDSONDERZOEK VOORTGEZET ONDERWIJS SCHOOLJAAR 2011/2012 TEVREDENHEIDSONDERZOEK VOORTGEZET ONDERWIJS SCHOOLJAAR 2011/2012 Utrecht, april 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Resultaten... 4 2.1 Voorbereiding...4 2.2 Uitvoering...5 2.3 Het rapport...6 2.4 Samenwerking

Nadere informatie

Stad en raad Een Stadspanelonderzoek

Stad en raad Een Stadspanelonderzoek Stad en raad Een Stadspanelonderzoek Kübra Ozisik 13 Juni 2016 Laura de Jong www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 2 2. Resultaten... 3 2.1 Respons... 3

Nadere informatie

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Tussenmeting 2015 Portret samenwerkingsverband P029 Opdrachtgever: ministerie van OCW Utrecht, oktober

Nadere informatie

Rapport klanttevredenheid 2013

Rapport klanttevredenheid 2013 Rapport klanttevredenheid 2013 2014.1.73 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Procedure nieuwe verhuur 4 3. 3.1 Reparatieverzoeken Resultaten afgehandelde enquêtes Meerssen 2013 5 5 4. Procedure vertrekkende

Nadere informatie

Rapportage tevredenheidonderzoek onder ouders Stichting Lentekind

Rapportage tevredenheidonderzoek onder ouders Stichting Lentekind Rapportage tevredenheidonderzoek onder ouders Stichting Lentekind Versie 1.0.0 Oktober 2014 VOORWOORD Met genoegen hebben we een tevredenheidmeting onder onze ouders uitgevoerd. De resultaten van deze

Nadere informatie

Samenvatting uit het Tevredenheidsonderzoek 2012 / 2013

Samenvatting uit het Tevredenheidsonderzoek 2012 / 2013 Samenvatting uit het Tevredenheidsonderzoek 2012 / 2013 Onderzoek is uitgevoerd en gerapporteerd door Panteia in opdracht van Loopbaankamer Tilburg Bronvermelding van hieronder vermeldde gegevens: Panteia,

Nadere informatie

Rapportage sociaal-emotionele ontwikkeling Playing for Success

Rapportage sociaal-emotionele ontwikkeling Playing for Success Rapportage sociaal-emotionele ontwikkeling Playing for Success Leercentrum Nijmegen Oberon, november 2012 1 Inleiding Playing for Success heeft, naast het verhogen van de taal- en rekenprestaties van de

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek Kogerveld In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair de heer T. Versteeg Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman

Nadere informatie

Mariaschool Reutum tevredenheidsmeting medewerkers 2014-2015

Mariaschool Reutum tevredenheidsmeting medewerkers 2014-2015 Mariaschool Reutum tevredenheidsmeting medewerkers 2014-2015 Aantal respondenten: 10/12 Vensters Voor Verantwoording PO Schoolklimaat 3,7 0% 0% 27% 73% 0% B1. In hoeverre gaan leerlingen graag naar school?

Nadere informatie

RESULTATEN TRAJECTEVALUATIES. Aantoonbaar Betere Ambulante Begeleiding

RESULTATEN TRAJECTEVALUATIES. Aantoonbaar Betere Ambulante Begeleiding RESULTATEN TRAJECTEVALUATIES Aantoonbaar Betere e Begeleiding AB 2 Traject Dienst X, AB er X Maand jaartal 1. ALGEMEEN 1.1 Inleiding Dienst X heeft in maand jaartal het onderzoek AB 2 Traject (Aantoonbaar

Nadere informatie

BERK FLEXIBELE OPVANG

BERK FLEXIBELE OPVANG ONDERNEMERSRAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2013 BERK FLEXIBELE OPVANG oktober 2013, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Onderzoeksvariabelen

Nadere informatie

7,2 JEUGDTHERMOMETER GGZ CENTRUM KINDEREN EN JEUGD. Jongeren vanaf 12 jaar Ouders / verzorgers Ouderbegeleiding

7,2 JEUGDTHERMOMETER GGZ CENTRUM KINDEREN EN JEUGD. Jongeren vanaf 12 jaar Ouders / verzorgers Ouderbegeleiding JEUGDTHERMOMETER GGZ CENTRUM KINDEREN EN JEUGD Jongeren vanaf 12 jaar Ouders / verzorgers Ouderbegeleiding 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 7,2 Ralph Feenstra en Annet Nugter Afdeling Onderzoek & Monitoring Juli 2011

Nadere informatie

Algemeen rapport resultaat

Algemeen rapport resultaat Algemeen rapport resultaat Onderzoekdefinitie: FILTER SCHOOLRESULTAAT School: Schoolindex Oudertevredenheid Algemeen Udens College vmbo Onderzoekperiode: 14-15 OT (1/1-31/5) (01-01-2015 t/m 31-05- 2015)

Nadere informatie

EXIT-VRAGENLIJST Jeugd & Opvoedhulp Handleiding

EXIT-VRAGENLIJST Jeugd & Opvoedhulp Handleiding EXIT-VRAGENLIJST Jeugd & Opvoedhulp Handleiding Inleiding Voor het programma Prestatie-indicatoren Jeugdzorg 1 worden verschillende instrumenten uitgewerkt om inzicht te krijgen in de effectiviteit van

Nadere informatie

Vragenlijst Sociale Veiligheid (lln)

Vragenlijst Sociale Veiligheid (lln) Vragenlijst Sociale Veiligheid (lln) Uitslagen Vragenlijst De Bakelgeert Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal

Nadere informatie

- Samenvatting - Rapportage Oudertevredenheid Eben-Haëzerschool Emmeloord Juni 2013

- Samenvatting - Rapportage Oudertevredenheid Eben-Haëzerschool Emmeloord Juni 2013 - Samenvatting - Rapportage Oudertevredenheid Eben-Haëzerschool Emmeloord Juni 2013 ECM onderzoek Site: www.ecmonderzoek.nl E-mail: Info@ecmonderzoek.nl Telefoon: 0525661697 Inleiding en verantwoording

Nadere informatie