Cliëntenonderzoek. Meting april - mei Uw consultant Emile van Geelen. Groepsrapportage Sjaloom Zorg Cliënten. E:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Cliëntenonderzoek. Meting april - mei 2013. Uw consultant Emile van Geelen. Groepsrapportage Sjaloom Zorg Cliënten. E: Emile.van.Geelen@effectory."

Transcriptie

1 Cliëntenonderzoek Groepsrapportage Sjaloom Zorg Cliënten Meting april - mei 2013 Uw consultant Emile van Geelen E: T: +31 (0)

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding en verantwoording Uw resultaten op hoofdlijnen Respons Scores op de vragen Inzicht in prioriteiten: Werken aan tevredenheid Scores op de vragen: Groepen Scores op de vragen: Grafisch Antwoorden op open vragen Verdeling van de antwoorden per vraag Vragenlijst...127

3 1. Inleiding en verantwoording Cliënten, Cliëntenonderzoek Meting april - mei 2013 Inleiding en verantwoording 3

4 Achtergrond van het onderzoek Het belang van Cliëntenonderzoek Cliënttevredenheid wordt bepaald door de behoeften en verwachtingen van de cliënten en ouders/ vertegenwoordigers ten opzichte van de prestaties van Sjaloom Zorg. De invloed die cliënttevredenheid heeft op uw organisatie, zal duidelijk zijn. Tevreden cliënten en ouders/ vertegenwoordigers komen bij u terug voor uw diensten. Tevreden cliënten en ouders/ vertegenwoordigers bevelen u ook aan bij anderen en kunnen zelfs een ambassadeursfunctie vervullen. Daarnaast heeft cliënttevredenheid een grote invloed op een ander belangrijk aspect van uw organisatie. Uw medewerkers werken veel prettiger en zijn meer gemotiveerd, wanneer zij werken met tevreden cliënten en ouders/ vertegenwoordigers. Andersom geldt dit effect overigens ook. De cliënten en ouders/ vertegenwoordigers worden meer tevreden wanneer ze te maken hebben met medewerkers die tevreden zijn en lekker in hun vel zitten. Dit cliëntenonderzoek toont in één oogopslag hoe tevreden de cliënten en ouders/ vertegenwoordigers zijn over alle elementen die cruciaal zijn in uw dienstverlening. De rapportage biedt een duidelijk inzicht in de beleving van de respondenten en brengt duidelijke verbeterpunten naar voren waar u direct mee aan de slag kunt. Het onderzoek geeft u het inzicht om aan de slag te gaan, daar waar het nodig is, zodat verbeteringen direct effect hebben en de prestaties van uw organisatie verbeteren. Onderzoeksverantwoording Onderzoeksmethode Bij dit onderzoek is gekozen voor een schriftelijke uitvoering. De cliënten en ouders/ vertegenwoordigers van Sjaloom Zorg hebben een fysieke vragenlijst ontvangen. De cliënten hebben de mogelijkheid gekregen om de vragenlijst onder begeleiding in te vullen. De cliënten en ouders/ vertegenwoordigers hebben de ingevulde vragenlijsten aan Effectory geretourneerd in een antwoordenvelop. De vragenlijst Effectory heeft verschillende hoofdonderwerpen benoemd die de tevredenheid van cliënten en ouders/ vertegenwoordigers beïnvloeden. Naast een algemene tevredenheidsvraag kent ieder hoofdonderwerp een algemene vraag. De hoofdvragen vormen de structuur van de vragenlijst en komen telkens als eerste vraag van een groep onderliggende vragen naar voren. Dit is om te garanderen dat deze hoofdvraag onbevooroordeeld wordt beantwoord, waardoor benchmarking 100% zuiver blijft. De onderliggende vragen kunnen variëren per organisatie. Met behulp van de onderliggende vragen wordt nauwkeuriger gekeken naar verschillende deelgebieden van het hoofdonderwerp. Omdat het belangrijk is dat de lengte van de vragenlijst vanwege de kwaliteit van de respons beperkt blijft, zullen de onderliggende vragen nooit het volledige hoofdgebied afdekken. Wel worden door middel van regressieanalyse de onderliggende vragen doorlopend op kwaliteit getoetst. Omdat de onderliggende vragen nooit het volledige hoofdgebied afdekken, wordt het rapportcijfer van elk hoofdgebied gebaseerd op de antwoorden op de betreffende hoofdvraag. Dit cijfer is dus geen resultaat van de antwoorden op de diverse onderliggende vragen. Formulering van stellingen Alle stellingen zijn positief geformuleerd. Hiervoor is gekozen om mogelijke verwarring bij het invullen door de respondent te voorkomen. 4

5 De verwerking van uw resultaten Hoewel de meeste respondenten de vragenlijst op de juiste wijze invullen, komen we soms afwijkingen tegen. Hieronder geven we aan op welke manier met de meest voorkomende afwijkingen wordt omgegaan. Verwerking van gesloten vragen Gesloten vragen worden grotendeels elektronisch verwerkt. Indien in een schriftelijke vragenlijst op een één antwoord mogelijk -vraag meerdere antwoorden zijn gegeven, wordt dit nader onderzocht en beoordeeld. Indien de respondent duidelijk heeft gemaakt welk antwoord nu wordt bedoeld, wordt dit betreffende antwoord opgenomen. Indien dit onduidelijk is, beschouwen we de uitkomst als geen antwoord. Verwerking van open vragen De antwoorden op open vragen worden voor zover mogelijk letterlijk overgenomen. Alleen duidelijke spel- en interpunctiefouten worden aangepast. Indien een respondent bij een open vraag de eigen naam heeft vermeld, wordt deze overgenomen. Deze respondenten wensen dan vaak een reactie vanuit Sjaloom Zorg. Berekening van rapportcijfers De waarde die voor de berekening van rapportcijfers wordt toegekend aan de verschillende antwoordcategorieën staat in de tabel. Antwoordcategorie Waarde Helemaal mee eens 10,0 Mee eens 7,5 Niet mee eens / niet mee oneens 5,0 Mee oneens 2,5 Helemaal mee oneens 0,0 De cijfers op de hoofdvragen zijn geen scores of gemiddelden van de onderliggende vragen, maar een zuivere weergave van de antwoorden op de hoofdvraag. Hiervoor is gekozen omdat alleen op deze wijze in combinatie met het altijd als eerste opnemen van de hoofdvraag sprake kan zijn van een 100% zuivere benchmark. Bovendien is er geen wegingsfactor te bepalen tussen de onderliggende vragen en de verschillende hoofdvragen: deze zal per respondent verschillen. 5

6 De rapportage Uw rapportage bestaat uit de volgende elementen: Rapportage element Rapportage per respondent Korte omschrijving Een beknopt overzicht van de antwoorden weergegeven per respondent Rapportage element Inleiding en verantwoording Uw resultaten op hoofdlijnen Responsoverzicht Scores op de vragen Inzicht in prioriteiten: werken aan tevredenheid Scores op de vragen: Groepen Grafische weergave van de vragen Antwoorden op open vragen Verdeling van de antwoorden: Per vraag Vragenlijst Korte omschrijving Deze inleiding en verantwoording. Een overzicht van uw resultaten op hoofdlijnen. Een overzicht van het aantal verzonden en retour ontvangen vragenlijsten. Een beknopt overzicht van alle tevredenheidsvragen, waar mogelijk afgezet tegen de VGN benchmark. Een analyse waarbij het berekende belang (voorspellende waarde) van een factor wordt afgezet tegen de prestatie. Op basis van deze analyse krijgt u een inzicht welke prioriteiten u kunt leggen, met het oog op het verbeteren van de algehele tevredenheid. Een beknopt overzicht van de tevredenheidvragen, uitgesplitst per onderzoeksgroep, inclusief onderlinge vergelijking. Een grafische weergave van de antwoorden op gesloten (kwantitatieve) vragen waarin de score is uitgedrukt in percentages. Een overzicht van alle tekstantwoorden op de open gestelde (kwalitatieve) vragen. De precieze verdeling naar antwoordcategorieën per vraag, inclusief de standaarddeviatie. Een kopie van de vragenlijst zoals gebruikt in het onderzoek. 6

7 Vergelijking en kleuring in de rapportage Scores op de vragen In de scores op de vragen worden significante afwijkingen gekleurd. De kleur rood geeft aan dat er een significant negatief verschil is tussen de score en datgene waartegen afgezet wordt (bijvoorbeeld de benchmark of het bovenliggend niveau). De kleur groen geeft aan dat er een significant positief verschil is. Bij kleuring worden de resultaten van de huidige meting altijd als uitgangspunt genomen. Dat betekent dat als een score afgezet wordt tegen meerdere referentiepunten, zoals de vorige meting en de benchmark, dan kleurt het vakje met de score waartegen afgezet wordt. De kleuring is gebaseerd op de significante afwijking van de score van de huidige meting ten opzichte van de referentiescore. Bijvoorbeeld: uw score is een 6,5 en de score van de benchmark is een 7. Het vakje van de benchmark is dan rood gekleurd als úw score significant lager is dan de benchmark. In de overzichten waar teams onderling vergeleken worden, worden de scores van elk team gekleurd op basis van de significante afwijking met het bovenliggende niveau. Bijvoorbeeld: uw organisatie scoort een 7, team A scoort een 6,5 en team B scoort een 7,5. Team A kleurt rood als hun score significant lager is dan de score van uw organisatie. En team B scoort groen als hun score significant hoger is dan uw organisatie. Net Promotor Score De NPS (Net Promotor Score) is een maatstaf voor loyaliteit en geeft een indicatie van hoe het gaat met uw organisatie. Het is gebaseerd op de geneigdheid uw organisatie aan te raden. Deze score wordt berekend door het aantal promotors te verminderen met het aantal criticasters. Hoewel de NPS een goede indicatie geeft van hoe goed een organisatie het doet, blijkt de NPS niet de heilige graal te zijn. De NPS focust alleen op het aanraden-component van loyaliteit (hoe waarschijnlijk is het dat cliënten en ouders/ vertegenwoordigers uw organisatie aanraden?) en houdt geen rekening met retentie en tevredenheid. Zo kan het voorkomen dat cliënten en ouders/ vertegenwoordigers die niet de intentie hebben cliënt bij u te blijven, toch aangemerkt worden als supporters. Dit geeft een verkeerd beeld. Deze groep vormt juist een risicogroep voor uw organisatie. Om die reden brengen wij ook de mogelijke weglopers in kaart. Zo krijgt u een completer en betrouwbaarder beeld. 7

8 Absolute en significante afwijkingen Wat is het verschil tussen absolute afwijkingen en significante afwijkingen? Absolute afwijkingen zijn gebaseerd op het verschil tussen twee gemiddelden, namelijk de uitgangswaarde (de eigen score) en de referentiescore (bijvoorbeeld de benchmark). Hierbij wordt voorbij gegaan aan de verdeling van de antwoorden van de vergeleken scores. Significantie neemt de verdeling van de antwoorden wel mee in de berekening. Een gemiddelde is sterker wanneer de verdeling van de onderliggende antwoorden klein is. Bij een toenemende groepsgrootte is de kans op een sterk gemiddelde groter, omdat er naar verhouding minders uitschieters zijn. Dus wanneer er vaker hetzelfde antwoord wordt gegeven, is de verdeling van de antwoorden kleiner en het gemiddelde sterker. Bij verdeeldheid is het juist andersom: de verdeling van de antwoorden is groter en het gemiddelde is daardoor minder sterk. Als twee gemiddelden sterk genoeg van elkaar verschillen spreken we van een significante afwijking. Door zowel absolute als significante afwijkingen te kleuren, krijgt u inzicht in de concrete verbeterpunten waar uw organisatie gericht mee aan de slag kan gaan. We kleuren alleen significante verschillen (donker bij 99% betrouwbaarheid en licht bij 95% betrouwbaarheid) én grote absolute verschillen (donker bij een absoluut verschil > 1,5 en licht bij een absoluut verschil > 0,7). Wanneer er zowel een significant verschil als een absoluut verschil is dan wordt er altijd uitgegaan van de sterkste afwijking. De sterkte van de afwijking wordt bepaald aan de hand van de mate van relevantie. Scores worden gekleurd op basis van het meest relevante verschil. Relevant verschil Zeer relevant verschil Significantie niveau 95% 99% Procentuele afwijking > 7% > 15% Absolute afwijking > 0,7 > 1,5 De kleuring in de rapportage is een hulpmiddel bij het bepalen van acties. Wanneer de score van de organisatie donkerrood kleurt ten opzichte van bijvoorbeeld de benchmark, vraagt dit om aandacht en actie. Voorbeeld Twee respondenten hebben beide mee eens ingevuld. Omgerekend is dit een gemiddelde score van een 7,5. Maar als een respondent helemaal mee eens invult, wat omgerekend een 10 is, en de ander niet mee eens, niet mee oneens, wat omgerekend een 5 is, is dat ook een gemiddelde score van een 7,5. Dezelfde score dus, maar een groot verschil in meningen in het tweede geval. Dit betekent dat het gemiddelde statistisch gezien minder sterk is, maar in dit soort situaties kan het cijfermatige verschil toch doorslaggevend zijn als de absolute afwijking groot genoeg is. Welke kleuring gebruikt Effectory? 8

9 2. Uw resultaten op hoofdlijnen Cliënten, Cliëntenonderzoek Meting april - mei 2013 Uw resultaten op hoofdlijnen 9

10 UW RESULTATEN OP HOOFDLIJNEN Respons Cliënten Uw respons 78,9% Benchmark VGN 58,3% 78,9% verzonden ontvangen Hoofdonderwerpen Kleuring ten opzichte van Benchmark VGN; Uw score van de vorige meting Er is geen benchmarkscore beschikbaar Om u concrete handvatten te geven waarmee u aan de slag kunt, berekenen we prioriteiten voor de verbetering van tevredenheid. Door onderstaande pluspunten te benutten en de verbeterpunten aan te pakken, werkt u effectief aan het verbeteren van de tevredenheid. Prioriteiten Pluspunten 6c) Woon begeleiders 2c) Begeleiders nemen cliënt serieus 2d) Begeleiders klaarstaan 2b) Begeleiders komen afspraken na 6d) Veilig voelen in huis Verbeterpunten 6f) Ondersteuning invulling vrije tijd 5b) Informatie over veranderingen 2e) Stimuleren netwerk

11 3. Respons Cliënten, Cliëntenonderzoek Meting april - mei 2013 Respons 11

12 RESPONS Cliënten Verzonden Ontvangen % Sjaloom Zorg Cliënten Ambulant Ambulant Goeree-Overflakkee Ambulant Zeeland Dagbesteding Du-Bois K-dootje Oranjerie Tuingroep Watertoren-hal Wonen Beukelaar Elkersweide Mauritshof Molenzicht Refugium Salem Smalstad Vollenhoven Westplaat Willemshof ,0% ,9% ,7% ,8% ,5% ,3% ,0% % ,0% ,0% ,0% ,6% ,4% % % ,9% % ,3% ,9% ,0% ,5% ,2% 12

13 4. Scores op de vragen Cliënten, Cliëntenonderzoek Meting april - mei 2013 Scores op de vragen 13

14 SCORES OP DE VRAGEN Cliënten Legenda n= Score van de huidige meting 180 A Score van Benchmark VGN B Score van Top 3 Benchmark VGN C HOOFDVRAGEN Algemene hoofdvraag A B C 1b) Ik ben tevreden over de zorg en dienstverlening van Sjaloom Zorg 8,0 7,8 8,3 Hoofdvragen A B C 2a) Ik ben tevreden over mijn persoonlijk begeleider(s) 8,5 8,1 8,5 3a) Er is voldoende aandacht voor mijn gezondheid 8,2 7,5 7,8 4a) Ik ben tevreden over het Zorgplan 7, a) Ik ben tevreden over de informatie die Sjaloom Zorg mij geeft 6, a) Ik ben tevreden over het wonen bij Sjaloom Zorg 7,9 7,7 7,9 7a) Ik ben tevreden over mijn dagbesteding (werk/ Let op: de scores op de hoofdvragen zijn geen gemiddelden van de scores op onderliggende vragen. 7,8 7,8 8,0 ONDERLIGGENDE VRAGEN Algemene tevredenheid A B C 1a) Kun je deze vragenlijst zelf (of samen met je begeleider) invullen? (% Ja) 84,8 - - % Nee 15,2 - Begeleiders A B C 2b) Mijn begeleider(s) houden zich aan de afspraken 8,0 7,7 8,2 2c) Mijn begeleider(s) nemen mij serieus 8,2 7,8 8,2 Mijn begeleider(s) staan voor mij klaar wanneer ik ze 2d) nodig heb Mijn begeleider(s) stimuleren mij om in contact te 2e) komen met mensen buiten Sjaloom Zorg of op andere locaties 8,1 7,8 8,0 7, f) Ik zie de locatiemanager genoeg op de voorziening 6,1 - - Gezondheid A B C 3b) De begeleiders ondersteunen mij voldoende bij de persoonlijke verzorging 7, c) Ik ben tevreden over de lunch 7,

15 SCORES OP DE VRAGEN Cliënten Legenda n= Score van de huidige meting 180 A Score van Benchmark VGN B Score van Top 3 Benchmark VGN C Gezondheid A B C 3d) Ik krijg voldoende beweging 7,9 7,6 8,0 Zorgplan A B C 4b) Ik word betrokken bij het opstellen van het Zorgplan 7,9 - - Informatievoorziening A B C 5b) Ik word goed op de hoogte gehouden van (toekomstige) veranderingen bij Sjaloom Zorg 6, c) Ik weet goed waarom er veranderingen plaatsvinden 6, d) Ik ben tevreden over de nieuwsbrief 7, e) Ik heb behoefte aan opleiding en training bij Sjaloom Zorg (% Ja) 19,0 - - % Nee 81,0-5g) Het is mij duidelijk waar de lokale cliëntenraad voor is 5, h) Ik ben tevreden over de lokale cliëntenraad 6, i) Ik heb behoefte aan een lokale cliëntenraad die mij vertegenwoordigt bij Sjaloom Zorg (% Ja) 31,8 - - % Nee 68,2 - Wonen A B C 6b) Ik ben tevreden over de woonruimte 8, c) De begeleider(s) binnen mijn woning ondersteunen mij goed 8,1 8,1 8,5 6d) Ik voel me veilig in huis 8,1 7,7 7,7 6e) Ik heb aardige huisgenoten/ buren 7, f) Ik ben tevreden over de ondersteuning bij de invulling van mijn vrije tijdsbesteding 7,5 - - Dagbesteding (werk/ A B C De begeleider(s) op de dagbesteding (werk/ 7b) ondersteunen mij goed Ik voel me veilig op de dagbesteding (werk/ 7c) Ik ervaar een goede sfeer op mijn dagbesteding (werk/ 7d) Ik kan genoeg leren op de dagbesteding (werk/ 7e) Ik heb voldoende invloed op de activiteiten die ik doe op 7f) de dagbesteding (werk/ 7,7 8,1 8,5 7,7 8,2 8,2 7, , ,

16 SCORES OP DE VRAGEN Cliënten Legenda n= Score van de huidige meting 180 A Score van Benchmark VGN B Score van Top 3 Benchmark VGN C Dagbesteding (werk/ A B C 7g) Ik ben tevreden over het vervoer van en naar de dagbesteding (werk/ 7,6 - - Tot slot A B C 8a) Hoe waarschijnlijk is het dat je Sjaloom Zorg als zorgaanbieder bij anderen zult aanbevelen? (% NPS) 17,9 41,2-16

17 SCORES OP DE VRAGEN: GROEPEN NAAST ELKAAR Cliënten Legenda n = Cliënten 180 A Ambulant 44 B Dagbesteding 9 C Wonen 127 D HOOFDVRAGEN Algemene hoofdvraag A B C D 1b) Ik ben tevreden over de zorg en dienstverlening van Sjaloom Zorg 8,0 8,3 7,1 8,0 Hoofdvragen A B C D 2a) Ik ben tevreden over mijn persoonlijk begeleider(s) 8,5 8,9 9,1 8,3 3a) Er is voldoende aandacht voor mijn gezondheid 8,2-9,1 8,1 4a) Ik ben tevreden over het Zorgplan 7,9 7,9 8,8 7,9 5a) Ik ben tevreden over de informatie die Sjaloom Zorg mij geeft 6,8 6,9 4,6 6,9 6a) Ik ben tevreden over het wonen bij Sjaloom Zorg 7, ,9 Ik ben tevreden over mijn dagbesteding (werk/ 7a) 7,8 9,0 9,1 7,5 Let op: de scores op de hoofdvragen zijn geen gemiddelden van de scores op onderliggende vragen. ONDERLIGGENDE VRAGEN Algemene tevredenheid A B C D 1a) Kun je deze vragenlijst zelf (of samen met je begeleider) invullen? (% Ja) 84,8 97,6 87,5 80,3 % Nee 15,2 2,4 12,5 19,7 Begeleiders A B C D 2b) Mijn begeleider(s) houden zich aan de afspraken 8,0 8,8 9,1 7,6 2c) Mijn begeleider(s) nemen mij serieus 8,2 8,7 8,9 7,9 Mijn begeleider(s) staan voor mij klaar wanneer ik 2d) ze nodig heb Mijn begeleider(s) stimuleren mij om in contact te 2e) komen met mensen buiten Sjaloom Zorg of op andere locaties 8,1 8,6 8,8 7,9 7,4 8,2 7,5 7,1 2f) Ik zie de locatiemanager genoeg op de voorziening 6,1 4,6-6,3 Gezondheid A B C D 3b) De begeleiders ondersteunen mij voldoende bij de persoonlijke verzorging 7,8-8,0 7,8 3c) Ik ben tevreden over de lunch 7,6-8,1 7,6 17

18 SCORES OP DE VRAGEN: GROEPEN NAAST ELKAAR Cliënten Legenda n = Cliënten 180 A Ambulant 44 B Dagbesteding 9 C Wonen 127 D Gezondheid A B C D 3d) Ik krijg voldoende beweging 7,9-8,4 7,9 Zorgplan A B C D 4b) Ik word betrokken bij het opstellen van het Zorgplan 7,9 8,4 8,5 7,7 Informatievoorziening A B C D Ik word goed op de hoogte gehouden van 5b) (toekomstige) veranderingen bij Sjaloom Zorg Ik weet goed waarom er veranderingen 5c) plaatsvinden 6,6 6,4 7,5 6,6 6,3 6,7 7,5 6,0 5d) Ik ben tevreden over de nieuwsbrief 7,1-7,5 7,1 5e) 5g) Ik heb behoefte aan opleiding en training bij Sjaloom Zorg (% Ja) 19,0 12,5 57,1 19,0 % Nee 81,0 87,5 42,9 81,0 Het is mij duidelijk waar de lokale cliëntenraad voor is 5,2 4,3 2,5 5,6 5h) Ik ben tevreden over de lokale cliëntenraad 6, ,0 5i) Ik heb behoefte aan een lokale cliëntenraad die mij vertegenwoordigt bij Sjaloom Zorg (% Ja) 31,8 35,1 14,3 - % Nee 68,2 64,9 85,7 - Wonen A B C D 6b) Ik ben tevreden over de woonruimte 8, ,0 6c) De begeleider(s) binnen mijn woning ondersteunen mij goed 8, ,1 6d) Ik voel me veilig in huis 8, ,1 6e) Ik heb aardige huisgenoten/ buren 7, ,5 6f) Ik ben tevreden over de ondersteuning bij de invulling van mijn vrije tijdsbesteding 7, ,5 Dagbesteding (werk/ A B C D De begeleider(s) op de dagbesteding (werk/ 7b) ondersteunen mij goed Ik voel me veilig op de dagbesteding (werk/ 7c) Ik ervaar een goede sfeer op mijn dagbesteding 7d) (werk/ Ik kan genoeg leren op de dagbesteding (werk/ 7e) Ik heb voldoende invloed op de activiteiten die ik 7f) doe op de dagbesteding (werk/ 7,7 8,0 9,3 7,4 7,7 9,0 9,1 7,3 7,6 8,5 8,8 7,3 7,1 8,5 8,6 6,6 7,4 8,0 9,0 7,1 18

19 SCORES OP DE VRAGEN: GROEPEN NAAST ELKAAR Cliënten Legenda n = Cliënten 180 A Ambulant 44 B Dagbesteding 9 C Wonen 127 D Dagbesteding (werk/ A B C D 7g) Ik ben tevreden over het vervoer van en naar de dagbesteding (werk/ 7,6 8,1 6,4 7,8 Tot slot A B C D 8a) Hoe waarschijnlijk is het dat je Sjaloom Zorg als zorgaanbieder bij anderen zult aanbevelen? (% NPS) 17,9 42,9 66,7 6,1 19

20 Scores op de vragen: uitsplitsing naar achtergrondvariabelen 20

21 SCORES OP DE VRAGEN: UITSPLITSING NAAR ACHTERGRONDVARIABELEN Cliënten - Dagbestedingslocatie Legenda n = Cliënten 180 A Du-Bois 11 B Elkersweide 0 C K-dootje 8 D Oranjerie 18 E Tuingroep 13 F Watertoren-hal 16 G Geen dagbestedingslocatie 114 H HOOFDVRAGEN Algemene hoofdvraag A B C D E F G H 1b) Ik ben tevreden over de zorg en dienstverlening van Sjaloom Zorg 8,0 8,5 7,8 8,1 7,5 7,5 8,1 Hoofdvragen A B C D E F G H 2a) Ik ben tevreden over mijn persoonlijk begeleider(s) 8,5 8,8 7,2 8,4 8,1 8,1 8,7 3a) Er is voldoende aandacht voor mijn gezondheid 8,2 8,2 8,4 8,1 7,7 7,8 8,3 4a) Ik ben tevreden over het Zorgplan 7,9 8,3 7,1 8,4 8,0 7,5 8,0 5a) Ik ben tevreden over de informatie die Sjaloom Zorg mij geeft 6,8 6,3 7,1 7,2 7,1 5,8 6,9 6a) Ik ben tevreden over het wonen bij Sjaloom Zorg 7,9 8,0 7,5 8,5 7,7 7,5 8,0 Ik ben tevreden over mijn dagbesteding (werk/ 7a) 7,8 8,4 6,8 8,2 7,5 7,7 - Let op: de scores op de hoofdvragen zijn geen gemiddelden van de scores op onderliggende vragen. ONDERLIGGENDE VRAGEN Algemene tevredenheid A B C D E F G H 1a) Kun je deze vragenlijst zelf (of samen met je begeleider) invullen? (% Ja) 84,8 90,0 75,0 56, ,3 88,0 % Nee 15,2 10,0 25,0 43,8 0 18,8 12,0 Begeleiders A B C D E F G H 2b) Mijn begeleider(s) houden zich aan de afspraken 8,0 8,0 7,8 8,3 7,3 7,8 8,1 2c) Mijn begeleider(s) nemen mij serieus 8,2 8,0 7,5 8,5 7,3 7,8 8,3 Mijn begeleider(s) staan voor mij klaar wanneer ik 2d) ze nodig heb Mijn begeleider(s) stimuleren mij om in contact te 2e) komen met mensen buiten Sjaloom Zorg of op andere locaties 8,1 8,0 8,4 8,3 7,7 7,5 8,2 7,4 7,2 6,6 7,7 7,0 5,7 7,7 2f) Ik zie de locatiemanager genoeg op de voorziening 6,1 8,2 5,7 6,7 5,7 5,4 5,9 21

22 SCORES OP DE VRAGEN: UITSPLITSING NAAR ACHTERGRONDVARIABELEN Cliënten - Dagbestedingslocatie Legenda n = Cliënten 180 A Du-Bois 11 B Elkersweide 0 C K-dootje 8 D Oranjerie 18 E Tuingroep 13 F Watertoren-hal 16 G Geen dagbestedingslocatie 114 H Gezondheid A B C D E F G H 3b) De begeleiders ondersteunen mij voldoende bij de persoonlijke verzorging 7,8 7,1 8,1 8,2 7,5 7,7 7,8 3c) Ik ben tevreden over de lunch 7,6 7,5 8,2 7,2 7,0 7,5 7,9 3d) Ik krijg voldoende beweging 7,9 8,1 7,5 8,0 8,3 7,1 8,0 Zorgplan A B C D E F G H 4b) Ik word betrokken bij het opstellen van het Zorgplan 7,9 8,5 6,7 7,9 7,5 7,5 8,0 Informatievoorziening A B C D E F G H Ik word goed op de hoogte gehouden van 5b) (toekomstige) veranderingen bij Sjaloom Zorg Ik weet goed waarom er veranderingen 5c) plaatsvinden 6,6 8,2 5,8 6,4 6,3 6,2 6,6 6,3 6,8 5,4 5,9 6,5 6,8 6,3 5d) Ik ben tevreden over de nieuwsbrief 7,1 7,9 6,5 7,5 6,8 6,5 7,2 5e) 5g) Ik heb behoefte aan opleiding en training bij Sjaloom Zorg (% Ja) 19,0 40,0 25,0 6,3 30,8 14,3 17,6 % Nee 81,0 60,0 75,0 93,8 69,2 85,7 82,4 Het is mij duidelijk waar de lokale cliëntenraad voor is 5,2 5,3 4,6 3,6 5,5 4,3 5,4 5h) Ik ben tevreden over de lokale cliëntenraad 6,0 8,3 5,0 4,7 6,8 4,6 6,2 5i) Ik heb behoefte aan een lokale cliëntenraad die mij vertegenwoordigt bij Sjaloom Zorg (% Ja) 31,8 40, ,0 0 34,4 % Nee 68,2 60, , ,6 Wonen A B C D E F G H 6b) Ik ben tevreden over de woonruimte 8,0 6,5 7,9 8,7 7,5 7,9 8,0 6c) De begeleider(s) binnen mijn woning ondersteunen mij goed 8,1 7,5 7,1 8,7 7,0 8,0 8,2 6d) Ik voel me veilig in huis 8,1 8,5 8,6 8,2 7,7 7,3 8,2 6e) Ik heb aardige huisgenoten/ buren 7,5 8,5 7,1 7,8 7,5 6,7 7,5 6f) Ik ben tevreden over de ondersteuning bij de invulling van mijn vrije tijdsbesteding 7,5 7,5 7,1 8,2 6,3 6,5 7,7 22

23 SCORES OP DE VRAGEN: UITSPLITSING NAAR ACHTERGRONDVARIABELEN Cliënten - Dagbestedingslocatie Legenda n = Cliënten 180 A Du-Bois 11 B Elkersweide 0 C K-dootje 8 D Oranjerie 18 E Tuingroep 13 F Watertoren-hal 16 G Geen dagbestedingslocatie 114 H Dagbesteding (werk/ A B C D E F G H De begeleider(s) op de dagbesteding (werk/ 7b) ondersteunen mij goed Ik voel me veilig op de dagbesteding (werk/ 7c) Ik ervaar een goede sfeer op mijn dagbesteding 7d) (werk/ Ik kan genoeg leren op de dagbesteding (werk/ 7e) Ik heb voldoende invloed op de activiteiten die ik 7f) doe op de dagbesteding (werk/ Ik ben tevreden over het vervoer van en naar de 7g) dagbesteding (werk/ 7,7 8,3 7,1 8,1 7,5 7,3-7,7 8,6 7,5 8,1 7,3 6,8-7,6 8,9 7,1 7,5 6,8 7,5-7,1 8,2 5,8 7,5 7,0 6,4-7,4 7,8 7,1 7,9 7,5 6,5-7,6 8,0 7,0 7,5 8,4 7,0 - Tot slot A B C D E F G H 8a) Hoe waarschijnlijk is het dat je Sjaloom Zorg als zorgaanbieder bij anderen zult aanbevelen? (% NPS) 17,9 40,0 28,6 0 30,8-20,0 21,4 23

24

25 5. Inzicht in prioriteiten: Werken aan tevredenheid Cliënten, Cliëntenonderzoek Meting april - mei 2013 Inzicht in prioriteiten: Werken aan tevredenheid 25

26 INZICHT IN PRIORITEITEN - ALGEMENE TEVREDENHEID Cliënten Tevredenheid is de basis van elk onderzoek. Door middel van algemene stellingen toetsen we de beleving van klanten over dienst- en productgerelateerde hoofdonderwerpen. Daarnaast gebruiken we specifieke stellingen verdeeld over meerdere onderliggende onderwerpen om in kaart te brengen waar de exacte trots- en verbeterpunten liggen. Om concrete handvatten voor verbetering te geven, berekenen we de prioriteiten voor verbetering van de tevredenheid én voor verbetering van de onderliggende onderwerpen. Dit berekenen we door middel van twee correlatieanalyses. De matrix De matrix is een visuele weergave van de correlatieanalyse waarmee we de prioriteit van een onderwerp bepalen. In deze matrix ziet u welke onderwerpen van belang zijn voor de tevredenheid van uw klanten. Werken aan Algemene tevredenheid Uit de onderwerpen-matrix filteren we naast de onderwerpen ook de vragen met de hoogste prioriteit om te verbeteren. Deze worden weergegeven in een top 10 positieve en negatieve beïnvloeders. Zo ziet u waar u aan kunt werken om de tevredenheid te verbeteren. Persoonlijk begeleider Zorgplan Wonen bij Sjaloom Zorg Aandacht voor gezondheid Informatievoorziening Tevredenheid dagbesteding * * Effectory hanteert voor de prioriteitenanalyse een minimum van 100 uitspraken per vraag. Vragen die minder dan 100 uitspraken hebben, bieden geen solide basis voor een correlatieanalyse en worden daarom opgenomen in een afzonderlijke lijst. Deze vragen worden gesorteerd op rapportcijfer, waarbij het laagste cijfer het hoogst in de lijst terecht komt. 26

27 PRIORITEITENANALYSE Cliënten Algemene tevredenheid Cliënten 8,0 Legenda Verband met algemene tevredenheid Score van de huidige meting Het aantal uitspraken (N) A B C Benutten (positieve beïnvloeders) A B C 1 Wonen 6c) De begeleider(s) binnen mijn woning ondersteunen mij goed 64,4% 8, Begeleiders 2c) Mijn begeleider(s) nemen mij serieus 54,8% 8, Begeleiders 2d) Mijn begeleider(s) staan voor mij klaar wanneer ik ze nodig heb 50,7% 8, Begeleiders 2b) Mijn begeleider(s) houden zich aan de afspraken 47,8% 8, Wonen 6d) Ik voel me veilig in huis 36,1% 8, Gezondheid 3b) De begeleiders ondersteunen mij voldoende bij de persoonlijke verzorging 38,1% 7, Gezondheid 3d) Ik krijg voldoende beweging 32,3% 7, Aanpakken (negatieve beïnvloeders) A B C 1 Wonen 6f) Ik ben tevreden over de ondersteuning bij de invulling van mijn vrije tijdsbesteding 46,1% 7, Informatievoorziening 3 Begeleiders 5b) Ik word goed op de hoogte gehouden van (toekomstige) veranderingen bij Sjaloom Zorg 2e) Mijn begeleider(s) stimuleren mij om in contact te komen met mensen buiten Sjaloom Zorg of op andere locaties 34,6% 6, ,5% 7, Algemene aspecten (vragen met minder dan 100 uitspraken) B C 1 Informatievoorziening 5h) Ik ben tevreden over de lokale cliëntenraad 6,0 75 Dagbesteding (werk/ 2 Dagbesteding (werk/ 3 7e) Ik kan genoeg leren op de dagbesteding (werk/ 7,1 52 7f) Ik heb voldoende invloed op de activiteiten die ik doe op de dagbesteding (werk/ 7,

28

29 6. Scores op de vragen: Groepen Cliënten, Cliëntenonderzoek Meting april - mei 2013 Scores op de vragen: Groepen 29

30 SCORES OP DE VRAGEN Ambulant Legenda n= Score van de huidige meting 44 A Score van Cliënten 180 B Score van Benchmark VGN C Score van Top 3 Benchmark VGN D HOOFDVRAGEN Algemene hoofdvraag A B C D 1b) Ik ben tevreden over de zorg en dienstverlening van Sjaloom Zorg 8,3 8,0 7,8 8,3 Hoofdvragen A B C D 2a) Ik ben tevreden over mijn persoonlijk begeleider(s) 8,9 8,5 8,1 8,5 3a) Ik ben tevreden over het Zorgplan 7,9 7,9 - - Ik ben tevreden over de informatie die Sjaloom Zorg mij 4a) geeft Ik ben tevreden over mijn dagbesteding (werk/ 5a) Let op: de scores op de hoofdvragen zijn geen gemiddelden van de scores op onderliggende vragen. 6,9 6, ,0 7,8 7,8 8,0 ONDERLIGGENDE VRAGEN Algemene tevredenheid A B C D 1a) Kun je deze vragenlijst zelf (of samen met je begeleider) invullen? (% Ja) 97,6 84,8 - - % Nee 2,4 15,2 - Begeleiders A B C D 2b) Mijn begeleider(s) houden zich aan de afspraken 8,8 8,0 7,7 8,2 2c) Mijn begeleider(s) nemen mij serieus 8,7 8,2 7,8 8,2 Mijn begeleider(s) staan voor mij klaar wanneer ik ze 2d) nodig heb Mijn begeleider(s) stimuleren mij om in contact te 2e) komen met mensen buiten Sjaloom Zorg of op andere locaties 8,6 8,1 7,8 8,0 8,2 7, f) Ik zie de locatiemanager genoeg op de voorziening 4,6 6,1 - - Zorgplan A B C D 3b) Ik word betrokken bij het opstellen van het Zorgplan 8,4 7,9 - - Informatievoorziening A B C D 4b) Ik word goed op de hoogte gehouden van (toekomstige) veranderingen bij Sjaloom Zorg 6,4 6,

31 SCORES OP DE VRAGEN Ambulant Legenda n= Score van de huidige meting 44 A Score van Cliënten 180 B Score van Benchmark VGN C Score van Top 3 Benchmark VGN D Informatievoorziening A B C D 4c) Ik weet goed waarom er veranderingen plaatsvinden 6,7 6, d) Ik heb behoefte aan opleiding en training bij Sjaloom Zorg (% Ja) 12,5 19,0 - - % Nee 87,5 81,0-4f) Het is mij duidelijk waar de lokale cliëntenraad voor is 4,3 5, g) Ik heb behoefte aan een lokale cliëntenraad die mij vertegenwoordigt bij Sjaloom Zorg (% Ja) 35,1 31,8 - - % Nee 64,9 68,2 - Dagbesteding (werk/ A B C D De begeleider(s) op de dagbesteding (werk/ 5b) ondersteunen mij goed Ik voel me veilig op de dagbesteding (werk/ 5c) Ik ervaar een goede sfeer op mijn dagbesteding (werk/ 5d) Ik kan genoeg leren op de dagbesteding (werk/ 5e) Ik heb voldoende invloed op de activiteiten die ik doe op 5f) de dagbesteding (werk/ Ik ben tevreden over het vervoer van en naar de 5g) dagbesteding (werk/ 8,0 7,7 8,1 8,5 9,0 7,7 8,2 8,2 8,5 7, ,5 7, ,0 7, ,1 7,6 - - Tot slot A B C D 6a) Hoe waarschijnlijk is het dat je Sjaloom Zorg als zorgaanbieder bij anderen zult aanbevelen? (% NPS) 42,9 17,9 41,2-31

32 SCORES OP DE VRAGEN: GROEPEN NAAST ELKAAR Ambulant Legenda n = Ambulant 44 A Ambulant Goeree-Overflakkee 30 B Ambulant Zeeland 14 C HOOFDVRAGEN Algemene hoofdvraag A B C 1b) Ik ben tevreden over de zorg en dienstverlening van Sjaloom Zorg 8,3 8,3 8,3 Hoofdvragen A B C 2a) Ik ben tevreden over mijn persoonlijk begeleider(s) 8,9 8,8 9,2 3a) Ik ben tevreden over het Zorgplan 7,9 7,3 9,0 Ik ben tevreden over de informatie die Sjaloom 4a) Zorg mij geeft 6,9 6,8 6,9 Ik ben tevreden over mijn dagbesteding (werk/ 5a) 9,0 8,8 9,2 Let op: de scores op de hoofdvragen zijn geen gemiddelden van de scores op onderliggende vragen. ONDERLIGGENDE VRAGEN Algemene tevredenheid A B C 1a) Kun je deze vragenlijst zelf (of samen met je begeleider) invullen? (% Ja) 97, ,3 % Nee 2,4 0 7,7 Begeleiders A B C 2b) Mijn begeleider(s) houden zich aan de afspraken 8,8 8,7 9,2 2c) Mijn begeleider(s) nemen mij serieus 8,7 8,6 9,0 Mijn begeleider(s) staan voor mij klaar wanneer ik 2d) ze nodig heb Mijn begeleider(s) stimuleren mij om in contact te 2e) komen met mensen buiten Sjaloom Zorg of op andere locaties 8,6 8,2 9,5 8,2 7,8 9,0 2f) Ik zie de locatiemanager genoeg op de voorziening 4,6 3,3 7,5 Zorgplan A B C 3b) Ik word betrokken bij het opstellen van het Zorgplan 8,4 7,9 9,2 Informatievoorziening A B C Ik word goed op de hoogte gehouden van 4b) (toekomstige) veranderingen bij Sjaloom Zorg Ik weet goed waarom er veranderingen 4c) plaatsvinden 6,4 6,3 6,7 6,7 6,7 6,9 32

33 SCORES OP DE VRAGEN: GROEPEN NAAST ELKAAR Ambulant Legenda n = Ambulant 44 A Ambulant Goeree-Overflakkee 30 B Ambulant Zeeland 14 C Informatievoorziening A B C 4d) Ik heb behoefte aan opleiding en training bij Sjaloom Zorg (% Ja) 12,5 11,1 15,4 % Nee 87,5 88,9 84,6 Het is mij duidelijk waar de lokale cliëntenraad 4f) voor is Ik heb behoefte aan een lokale cliëntenraad die mij 4g) vertegenwoordigt bij Sjaloom Zorg (% Ja) 4,3 4,9 3,1 35,1 33,3 40,0 % Nee 64,9 66,7 60,0 Dagbesteding (werk/ A B C De begeleider(s) op de dagbesteding (werk/ 5b) ondersteunen mij goed Ik voel me veilig op de dagbesteding (werk/ 5c) Ik ervaar een goede sfeer op mijn dagbesteding 5d) (werk/ Ik kan genoeg leren op de dagbesteding (werk/ 5e) Ik heb voldoende invloed op de activiteiten die ik 5f) doe op de dagbesteding (werk/ Ik ben tevreden over het vervoer van en naar de 5g) dagbesteding (werk/ 8,0 7,5 8,3 9,0 8,8 9,2 8,5 8,8 8,3 8,5 7,5 9,2 8,0 7,5 8,3 8,1 8,8 7,5 Tot slot A B C 6a) Hoe waarschijnlijk is het dat je Sjaloom Zorg als zorgaanbieder bij anderen zult aanbevelen? (% NPS) 42,9 39,3 50,0 33

34 SCORES OP DE VRAGEN Ambulant Goeree-Overflakkee Legenda n= Score van de huidige meting 30 A Score van Ambulant 44 B Score van Benchmark VGN C Score van Top 3 Benchmark VGN D HOOFDVRAGEN Algemene hoofdvraag A B C D 1b) Ik ben tevreden over de zorg en dienstverlening van Sjaloom Zorg 8,3 8,3 7,8 8,3 Hoofdvragen A B C D 2a) Ik ben tevreden over mijn persoonlijk begeleider(s) 8,8 8,9 8,1 8,5 3a) Ik ben tevreden over het Zorgplan 7,3 7,9 - - Ik ben tevreden over de informatie die Sjaloom Zorg mij 4a) geeft Ik ben tevreden over mijn dagbesteding (werk/ 5a) Let op: de scores op de hoofdvragen zijn geen gemiddelden van de scores op onderliggende vragen. 6,8 6, ,8 9,0 7,8 8,0 ONDERLIGGENDE VRAGEN Algemene tevredenheid A B C D 1a) Kun je deze vragenlijst zelf (of samen met je begeleider) invullen? (% Ja) ,6 - - % Nee 0 2,4 - Begeleiders A B C D 2b) Mijn begeleider(s) houden zich aan de afspraken 8,7 8,8 7,7 8,2 2c) Mijn begeleider(s) nemen mij serieus 8,6 8,7 7,8 8,2 Mijn begeleider(s) staan voor mij klaar wanneer ik ze 2d) nodig heb Mijn begeleider(s) stimuleren mij om in contact te 2e) komen met mensen buiten Sjaloom Zorg of op andere locaties 8,2 8,6 7,8 8,0 7,8 8, f) Ik zie de locatiemanager genoeg op de voorziening 3,3 4,6 - - Zorgplan A B C D 3b) Ik word betrokken bij het opstellen van het Zorgplan 7,9 8,4 - - Informatievoorziening A B C D 4b) Ik word goed op de hoogte gehouden van (toekomstige) veranderingen bij Sjaloom Zorg 6,3 6,

35 SCORES OP DE VRAGEN Ambulant Goeree-Overflakkee Legenda n= Score van de huidige meting 30 A Score van Ambulant 44 B Score van Benchmark VGN C Score van Top 3 Benchmark VGN D Informatievoorziening A B C D 4c) Ik weet goed waarom er veranderingen plaatsvinden 6,7 6, d) Ik heb behoefte aan opleiding en training bij Sjaloom Zorg (% Ja) 11,1 12,5 - - % Nee 88,9 87,5-4f) Het is mij duidelijk waar de lokale cliëntenraad voor is 4,9 4, g) Ik heb behoefte aan een lokale cliëntenraad die mij vertegenwoordigt bij Sjaloom Zorg (% Ja) 33,3 35,1 - - % Nee 66,7 64,9 - Dagbesteding (werk/ A B C D De begeleider(s) op de dagbesteding (werk/ 5b) ondersteunen mij goed Ik voel me veilig op de dagbesteding (werk/ 5c) Ik ervaar een goede sfeer op mijn dagbesteding (werk/ 5d) Ik kan genoeg leren op de dagbesteding (werk/ 5e) Ik heb voldoende invloed op de activiteiten die ik doe op 5f) de dagbesteding (werk/ Ik ben tevreden over het vervoer van en naar de 5g) dagbesteding (werk/ 7,5 8,0 8,1 8,5 8,8 9,0 8,2 8,2 8,8 8, ,5 8, ,5 8, ,8 8,1 - - Tot slot A B C D 6a) Hoe waarschijnlijk is het dat je Sjaloom Zorg als zorgaanbieder bij anderen zult aanbevelen? (% NPS) 39,3 42,9 41,2-35

36 SCORES OP DE VRAGEN Ambulant Zeeland Legenda n= Score van de huidige meting 14 A Score van Ambulant 44 B Score van Benchmark VGN C Score van Top 3 Benchmark VGN D HOOFDVRAGEN Algemene hoofdvraag A B C D 1b) Ik ben tevreden over de zorg en dienstverlening van Sjaloom Zorg 8,3 8,3 7,8 8,3 Hoofdvragen A B C D 2a) Ik ben tevreden over mijn persoonlijk begeleider(s) 9,2 8,9 8,1 8,5 3a) Ik ben tevreden over het Zorgplan 9,0 7,9 - - Ik ben tevreden over de informatie die Sjaloom Zorg mij 4a) geeft Ik ben tevreden over mijn dagbesteding (werk/ 5a) Let op: de scores op de hoofdvragen zijn geen gemiddelden van de scores op onderliggende vragen. 6,9 6, ,2 9,0 7,8 8,0 ONDERLIGGENDE VRAGEN Algemene tevredenheid A B C D 1a) Kun je deze vragenlijst zelf (of samen met je begeleider) invullen? (% Ja) 92,3 97,6 - - % Nee 7,7 2,4 - Begeleiders A B C D 2b) Mijn begeleider(s) houden zich aan de afspraken 9,2 8,8 7,7 8,2 2c) Mijn begeleider(s) nemen mij serieus 9,0 8,7 7,8 8,2 Mijn begeleider(s) staan voor mij klaar wanneer ik ze 2d) nodig heb Mijn begeleider(s) stimuleren mij om in contact te 2e) komen met mensen buiten Sjaloom Zorg of op andere locaties 9,5 8,6 7,8 8,0 9,0 8, f) Ik zie de locatiemanager genoeg op de voorziening 7,5 4,6 - - Zorgplan A B C D 3b) Ik word betrokken bij het opstellen van het Zorgplan 9,2 8,4 - - Informatievoorziening A B C D 4b) Ik word goed op de hoogte gehouden van (toekomstige) veranderingen bij Sjaloom Zorg 6,7 6,

37 SCORES OP DE VRAGEN Ambulant Zeeland Legenda n= Score van de huidige meting 14 A Score van Ambulant 44 B Score van Benchmark VGN C Score van Top 3 Benchmark VGN D Informatievoorziening A B C D 4c) Ik weet goed waarom er veranderingen plaatsvinden 6,9 6, d) Ik heb behoefte aan opleiding en training bij Sjaloom Zorg (% Ja) 15,4 12,5 - - % Nee 84,6 87,5-4f) Het is mij duidelijk waar de lokale cliëntenraad voor is 3,1 4, g) Ik heb behoefte aan een lokale cliëntenraad die mij vertegenwoordigt bij Sjaloom Zorg (% Ja) 40,0 35,1 - - % Nee 60,0 64,9 - Dagbesteding (werk/ A B C D De begeleider(s) op de dagbesteding (werk/ 5b) ondersteunen mij goed Ik voel me veilig op de dagbesteding (werk/ 5c) Ik ervaar een goede sfeer op mijn dagbesteding (werk/ 5d) Ik kan genoeg leren op de dagbesteding (werk/ 5e) Ik heb voldoende invloed op de activiteiten die ik doe op 5f) de dagbesteding (werk/ Ik ben tevreden over het vervoer van en naar de 5g) dagbesteding (werk/ 8,3 8,0 8,1 8,5 9,2 9,0 8,2 8,2 8,3 8, ,2 8, ,3 8, ,5 8,1 - - Tot slot A B C D 6a) Hoe waarschijnlijk is het dat je Sjaloom Zorg als zorgaanbieder bij anderen zult aanbevelen? (% NPS) 50,0 42,9 41,2-37

38 SCORES OP DE VRAGEN Dagbesteding Legenda n= Score van de huidige meting 9 A Score van Cliënten 180 B Score van Benchmark VGN C Score van Top 3 Benchmark VGN D HOOFDVRAGEN Algemene hoofdvraag A B C D 1b) Ik ben tevreden over de zorg en dienstverlening van Sjaloom Zorg 7,1 8,0 7,8 8,3 Hoofdvragen A B C D 2a) Ik ben tevreden over mijn persoonlijk begeleider(s) 9,1 8,5 8,1 8,5 3a) Er is voldoende aandacht voor mijn gezondheid 9,1 8,2 7,5 7,8 4a) Ik ben tevreden over het Zorgplan 8,8 7,9 - - Ik ben tevreden over de informatie die Sjaloom Zorg mij 5a) geeft Ik ben tevreden over mijn dagbesteding (werk/ 6a) Let op: de scores op de hoofdvragen zijn geen gemiddelden van de scores op onderliggende vragen. 4,6 6, ,1 7,8 7,8 8,0 ONDERLIGGENDE VRAGEN Algemene tevredenheid A B C D 1a) Kun je deze vragenlijst zelf (of samen met je begeleider) invullen? (% Ja) 87,5 84,8 - - % Nee 12,5 15,2 - Begeleiders A B C D 2b) Mijn begeleider(s) houden zich aan de afspraken 9,1 8,0 7,7 8,2 2c) Mijn begeleider(s) nemen mij serieus 8,9 8,2 7,8 8,2 Mijn begeleider(s) staan voor mij klaar wanneer ik ze 2d) nodig heb Mijn begeleider(s) stimuleren mij om in contact te 2e) komen met mensen buiten Sjaloom Zorg of op andere locaties 8,8 8,1 7,8 8,0 7,5 7, f) Ik zie de locatiemanager genoeg op de voorziening - 6,1 - - Gezondheid A B C D 3b) De begeleiders ondersteunen mij voldoende bij de persoonlijke verzorging 8,0 7, c) Ik ben tevreden over de lunch 8,1 7, d) Ik krijg voldoende beweging 8,4 7,9 7,6 8,0 38

39 SCORES OP DE VRAGEN Dagbesteding Legenda n= Score van de huidige meting 9 A Score van Cliënten 180 B Score van Benchmark VGN C Score van Top 3 Benchmark VGN D Zorgplan A B C D 4b) Ik word betrokken bij het opstellen van het Zorgplan 8,5 7,9 - - Informatievoorziening A B C D 5b) Ik word goed op de hoogte gehouden van (toekomstige) veranderingen bij Sjaloom Zorg 7,5 6, c) Ik weet goed waarom er veranderingen plaatsvinden 7,5 6, d) Ik ben tevreden over de nieuwsbrief 7,5 7, e) Ik heb behoefte aan opleiding en training bij Sjaloom Zorg (% Ja) 57,1 19,0 - - % Nee 42,9 81,0-5g) Het is mij duidelijk waar de lokale cliëntenraad voor is 2,5 5, h) Ik heb behoefte aan een lokale cliëntenraad die mij vertegenwoordigt bij Sjaloom Zorg (% Ja) 14,3 31,8 - - % Nee 85,7 68,2 - Dagbesteding (werk/ A B C D De begeleider(s) op de dagbesteding (werk/ 6b) ondersteunen mij goed Ik voel me veilig op de dagbesteding (werk/ 6c) Ik ervaar een goede sfeer op mijn dagbesteding (werk/ 6d) Ik kan genoeg leren op de dagbesteding (werk/ 6e) Ik heb voldoende invloed op de activiteiten die ik doe op 6f) de dagbesteding (werk/ Ik ben tevreden over het vervoer van en naar de 6g) dagbesteding (werk/ 9,3 7,7 8,1 8,5 9,1 7,7 8,2 8,2 8,8 7, ,6 7, ,0 7, ,4 7,6 - - Tot slot A B C D 7a) Hoe waarschijnlijk is het dat je Sjaloom Zorg als zorgaanbieder bij anderen zult aanbevelen? (% NPS) 66,7 17,9 41,2-39

40 SCORES OP DE VRAGEN: GROEPEN NAAST ELKAAR Dagbesteding Legenda n = Dagbesteding 9 A Du-Bois 3 B K-dootje 1 C Oranjerie 1 D Tuingroep 1 E Watertoren-hal 3 F HOOFDVRAGEN Algemene hoofdvraag A B C D E F 1b) Ik ben tevreden over de zorg en dienstverlening van Sjaloom Zorg 7,1 8, ,5 7,5 Hoofdvragen A B C D E F 2a) Ik ben tevreden over mijn persoonlijk begeleider(s) 9,1 9,2 10 7,5 10 8,8 3a) Er is voldoende aandacht voor mijn gezondheid 9,1 9,2 10 7,5 10 8,8 4a) Ik ben tevreden over het Zorgplan 8,8 8, ,8 Ik ben tevreden over de informatie die Sjaloom 5a) Zorg mij geeft 4,6 6,3 7,5-2,5 2,5 Ik ben tevreden over mijn dagbesteding (werk/ 6a) 9,1 9,2 10 7,5 10 8,8 Let op: de scores op de hoofdvragen zijn geen gemiddelden van de scores op onderliggende vragen. ONDERLIGGENDE VRAGEN Algemene tevredenheid A B C D E F 1a) Kun je deze vragenlijst zelf (of samen met je begeleider) invullen? (% Ja) 87, ,7 % Nee 12, ,3 Begeleiders A B C D E F 2b) Mijn begeleider(s) houden zich aan de afspraken 9,1 9,2 10 7,5 10 8,8 2c) Mijn begeleider(s) nemen mij serieus 8,9 8, ,8 Mijn begeleider(s) staan voor mij klaar wanneer ik 2d) ze nodig heb Mijn begeleider(s) stimuleren mij om in contact te 2e) komen met mensen buiten Sjaloom Zorg of op andere locaties 8,8 8,3 10 7,5 10 8,8 7,5 7, ,3 2f) Ik zie de locatiemanager genoeg op de voorziening Gezondheid A B C D E F 3b) De begeleiders ondersteunen mij voldoende bij de persoonlijke verzorging 8,0 7,5 7,5-10 7,5 3c) Ik ben tevreden over de lunch 8,1 9,2 10 7,5 2,5 8,8 40

41 SCORES OP DE VRAGEN: GROEPEN NAAST ELKAAR Dagbesteding Legenda n = Dagbesteding 9 A Du-Bois 3 B K-dootje 1 C Oranjerie 1 D Tuingroep 1 E Watertoren-hal 3 F Gezondheid A B C D E F 3d) Ik krijg voldoende beweging 8,4 8,3 10 7,5 7,5 8,8 Zorgplan A B C D E F 4b) Ik word betrokken bij het opstellen van het Zorgplan 8,5 8,3 7, Informatievoorziening A B C D E F Ik word goed op de hoogte gehouden van 5b) (toekomstige) veranderingen bij Sjaloom Zorg Ik weet goed waarom er veranderingen 5c) plaatsvinden 7,5 8, ,0 7,5 7,5 8,8 7,5-5,0 7,5 5d) Ik ben tevreden over de nieuwsbrief 7,5 8, ,3 5e) Ik heb behoefte aan opleiding en training bij Sjaloom Zorg (% Ja) 57,1 66, ,0 % Nee 42,9 33, ,0 Het is mij duidelijk waar de lokale cliëntenraad 5g) voor is Ik heb behoefte aan een lokale cliëntenraad die mij 5h) vertegenwoordigt bij Sjaloom Zorg (% Ja) 2,5 2, ,0 14,3 50, % Nee 85,7 50, Dagbesteding (werk/ A B C D E F De begeleider(s) op de dagbesteding (werk/ 6b) ondersteunen mij goed Ik voel me veilig op de dagbesteding (werk/ 6c) Ik ervaar een goede sfeer op mijn dagbesteding 6d) (werk/ Ik kan genoeg leren op de dagbesteding (werk/ 6e) Ik heb voldoende invloed op de activiteiten die ik 6f) doe op de dagbesteding (werk/ Ik ben tevreden over het vervoer van en naar de 6g) dagbesteding (werk/ 9, ,5 10 8,8 9,1 9,2 10 7,5 10 8,8 8, ,5 5,0 8,8 8,6 9,2 10-5,0 8,8 9,0 8,8 10-7,5 10 6,4 8,3-5,0 7,5 3,8 Tot slot A B C D E F 7a) Hoe waarschijnlijk is het dat je Sjaloom Zorg als zorgaanbieder bij anderen zult aanbevelen? (% NPS) 66,

42 SCORES OP DE VRAGEN Du-Bois Legenda n= Score van de huidige meting 3 A Score van Dagbesteding 9 B Score van Benchmark VGN C Score van Top 3 Benchmark VGN D HOOFDVRAGEN Algemene hoofdvraag A B C D 1b) Ik ben tevreden over de zorg en dienstverlening van Sjaloom Zorg 8,3 7,1 7,8 8,3 Hoofdvragen A B C D 2a) Ik ben tevreden over mijn persoonlijk begeleider(s) 9,2 9,1 8,1 8,5 3a) Er is voldoende aandacht voor mijn gezondheid 9,2 9,1 7,5 7,8 4a) Ik ben tevreden over het Zorgplan 8,3 8,8 - - Ik ben tevreden over de informatie die Sjaloom Zorg mij 5a) geeft Ik ben tevreden over mijn dagbesteding (werk/ 6a) Let op: de scores op de hoofdvragen zijn geen gemiddelden van de scores op onderliggende vragen. 6,3 4, ,2 9,1 7,8 8,0 ONDERLIGGENDE VRAGEN Algemene tevredenheid A B C D 1a) Kun je deze vragenlijst zelf (of samen met je begeleider) invullen? (% Ja) ,5 - - % Nee 0 12,5 - Begeleiders A B C D 2b) Mijn begeleider(s) houden zich aan de afspraken 9,2 9,1 7,7 8,2 2c) Mijn begeleider(s) nemen mij serieus 8,3 8,9 7,8 8,2 Mijn begeleider(s) staan voor mij klaar wanneer ik ze 2d) nodig heb Mijn begeleider(s) stimuleren mij om in contact te 2e) komen met mensen buiten Sjaloom Zorg of op andere locaties 8,3 8,8 7,8 8,0 7,5 7, f) Ik zie de locatiemanager genoeg op de voorziening Gezondheid A B C D 3b) De begeleiders ondersteunen mij voldoende bij de persoonlijke verzorging 7,5 8, c) Ik ben tevreden over de lunch 9,2 8, d) Ik krijg voldoende beweging 8,3 8,4 7,6 8,0 42

43 SCORES OP DE VRAGEN Du-Bois Legenda n= Score van de huidige meting 3 A Score van Dagbesteding 9 B Score van Benchmark VGN C Score van Top 3 Benchmark VGN D Zorgplan A B C D 4b) Ik word betrokken bij het opstellen van het Zorgplan 8,3 8,5 - - Informatievoorziening A B C D 5b) Ik word goed op de hoogte gehouden van (toekomstige) veranderingen bij Sjaloom Zorg 8,8 7, c) Ik weet goed waarom er veranderingen plaatsvinden 8,8 7, d) Ik ben tevreden over de nieuwsbrief 8,8 7, e) Ik heb behoefte aan opleiding en training bij Sjaloom Zorg (% Ja) 66,7 57,1 - - % Nee 33,3 42,9-5g) Het is mij duidelijk waar de lokale cliëntenraad voor is 2,5 2, h) Ik heb behoefte aan een lokale cliëntenraad die mij vertegenwoordigt bij Sjaloom Zorg (% Ja) 50,0 14,3 - - % Nee 50,0 85,7 - Dagbesteding (werk/ A B C D De begeleider(s) op de dagbesteding (werk/ 6b) ondersteunen mij goed Ik voel me veilig op de dagbesteding (werk/ 6c) Ik ervaar een goede sfeer op mijn dagbesteding (werk/ 6d) Ik kan genoeg leren op de dagbesteding (werk/ 6e) Ik heb voldoende invloed op de activiteiten die ik doe op 6f) de dagbesteding (werk/ Ik ben tevreden over het vervoer van en naar de 6g) dagbesteding (werk/ 10 9,3 8,1 8,5 9,2 9,1 8,2 8,2 10 8, ,2 8, ,8 9, ,3 6,4 - - Tot slot A B C D 7a) Hoe waarschijnlijk is het dat je Sjaloom Zorg als zorgaanbieder bij anderen zult aanbevelen? (% NPS) 0 66,7 41,2-43

44 SCORES OP DE VRAGEN K-dootje Legenda n= Score van de huidige meting 1 A Score van Dagbesteding 9 B Score van Benchmark VGN C Score van Top 3 Benchmark VGN D HOOFDVRAGEN Algemene hoofdvraag A B C D 1b) Ik ben tevreden over de zorg en dienstverlening van Sjaloom Zorg 10 7,1 7,8 8,3 Hoofdvragen A B C D 2a) Ik ben tevreden over mijn persoonlijk begeleider(s) 10 9,1 8,1 8,5 3a) Er is voldoende aandacht voor mijn gezondheid 10 9,1 7,5 7,8 4a) Ik ben tevreden over het Zorgplan 10 8,8 - - Ik ben tevreden over de informatie die Sjaloom Zorg mij 5a) geeft Ik ben tevreden over mijn dagbesteding (werk/ 6a) Let op: de scores op de hoofdvragen zijn geen gemiddelden van de scores op onderliggende vragen. 7,5 4, ,1 7,8 8,0 ONDERLIGGENDE VRAGEN Algemene tevredenheid A B C D 1a) Kun je deze vragenlijst zelf (of samen met je begeleider) invullen? (% Ja) ,5 - - % Nee 0 12,5 - Begeleiders A B C D 2b) Mijn begeleider(s) houden zich aan de afspraken 10 9,1 7,7 8,2 2c) Mijn begeleider(s) nemen mij serieus 10 8,9 7,8 8,2 Mijn begeleider(s) staan voor mij klaar wanneer ik ze 2d) nodig heb Mijn begeleider(s) stimuleren mij om in contact te 2e) komen met mensen buiten Sjaloom Zorg of op andere locaties 10 8,8 7,8 8,0 10 7, f) Ik zie de locatiemanager genoeg op de voorziening Gezondheid A B C D 3b) De begeleiders ondersteunen mij voldoende bij de persoonlijke verzorging 7,5 8, c) Ik ben tevreden over de lunch 10 8, d) Ik krijg voldoende beweging 10 8,4 7,6 8,0 44

45 SCORES OP DE VRAGEN K-dootje Legenda n= Score van de huidige meting 1 A Score van Dagbesteding 9 B Score van Benchmark VGN C Score van Top 3 Benchmark VGN D Zorgplan A B C D 4b) Ik word betrokken bij het opstellen van het Zorgplan 7,5 8,5 - - Informatievoorziening A B C D 5b) Ik word goed op de hoogte gehouden van (toekomstige) veranderingen bij Sjaloom Zorg - 7, c) Ik weet goed waarom er veranderingen plaatsvinden 7,5 7, d) Ik ben tevreden over de nieuwsbrief - 7, e) Ik heb behoefte aan opleiding en training bij Sjaloom Zorg (% Ja) ,1 - - % Nee 0 42,9-5g) Het is mij duidelijk waar de lokale cliëntenraad voor is - 2, h) Ik heb behoefte aan een lokale cliëntenraad die mij vertegenwoordigt bij Sjaloom Zorg (% Ja) 0 14,3 - - % Nee ,7 - Dagbesteding (werk/ A B C D De begeleider(s) op de dagbesteding (werk/ 6b) ondersteunen mij goed Ik voel me veilig op de dagbesteding (werk/ 6c) Ik ervaar een goede sfeer op mijn dagbesteding (werk/ 6d) Ik kan genoeg leren op de dagbesteding (werk/ 6e) Ik heb voldoende invloed op de activiteiten die ik doe op 6f) de dagbesteding (werk/ Ik ben tevreden over het vervoer van en naar de 6g) dagbesteding (werk/ 10 9,3 8,1 8,5 10 9,1 8,2 8,2 10 8, , , ,4 - - Tot slot A B C D 7a) Hoe waarschijnlijk is het dat je Sjaloom Zorg als zorgaanbieder bij anderen zult aanbevelen? (% NPS) ,7 41,2-45

Cliëntervaringsonderzoek

Cliëntervaringsonderzoek Cliëntervaringsonderzoek Hoofdrapportage Osira Amstelring Dagbesteding en dagverzorging Meting maart - mei 2013 Uw consultant Claar Janssen E: claar.janssen@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek

Cliëntervaringsonderzoek Cliëntervaringsonderzoek Hoofdrapportage Stichting Het Lichtpunt Meting april 2014 Uw consultant Carolien Wannyn E: carolien.wannyn@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek

Cliëntervaringsonderzoek Cliëntervaringsonderzoek Hoofdrapportage mei - juni 2014 Uw consultant Carolien Wannyn E: carolien.wannyn@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding en verantwoording...3

Nadere informatie

Ouders/ vertegenwoordigers raadpleging Sector Specialistisch

Ouders/ vertegenwoordigers raadpleging Sector Specialistisch Ouders/ vertegenwoordigers raadpleging Sector Specialistisch Hoofdrapportage Meting oktober 2013 Uw consultant Onno de Wildt E: onno.de.wildt@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

Uw consultant Joyce Lemmens

Uw consultant Joyce Lemmens Hoofdrapportage Driestroom Meting oktober 2014 Uw consultant Joyce Lemmens E: joyce.lemmens@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding en verantwoording...3 2. Respons...9

Nadere informatie

Medewerkersonderszoek 2012/2013. Hoofdrapportage MBO branche

Medewerkersonderszoek 2012/2013. Hoofdrapportage MBO branche Medewerkersonderszoek 2012/2013 Hoofdrapportage MBO branche Inleiding Voor u ligt het medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) in het bekostigd middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Dit eerste MTO is sectorbreed

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek. Meting maart 2013. Uw consultant Meike Sliepenbeek. Hoofdrapportage Stichting Het Lichtpunt. E: meike.sliepenbeek@effectory.

Medewerkersonderzoek. Meting maart 2013. Uw consultant Meike Sliepenbeek. Hoofdrapportage Stichting Het Lichtpunt. E: meike.sliepenbeek@effectory. Medewerkersonderzoek Hoofdrapportage Meting maart 2013 Uw consultant Meike Sliepenbeek E: meike.sliepenbeek@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Uitleg bij de rapportage

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek Sjaloom Zorg

Medewerkersonderzoek Sjaloom Zorg Medewerkersonderzoek Meting oktober 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding en verantwoording...3 2. Respons...7 3. Wat speelt waar in welke mate...9 4. Verdiepend inzicht...11 5. Inzicht in prioriteiten:

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek Stichting Het Lichtpunt

Medewerkersonderzoek Stichting Het Lichtpunt Medewerkersonderzoek Meting mei 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding en verantwoording...3 2. Respons...8 3. Wat speelt waar in welke mate...10 4. Verdiepend inzicht...12 5. Resultaten op de vragen:

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek. mei Uw consultant Roelle van Esch. Erasmus Universiteit Rotterdam ibmg. E:

Medewerkersonderzoek. mei Uw consultant Roelle van Esch. Erasmus Universiteit Rotterdam ibmg. E: Medewerkersonderzoek Erasmus Universiteit Rotterdam mei 2014 Uw consultant Roelle van Esch E: roelle.van.esch@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Uitleg Samenvatting Scores

Nadere informatie

Brancherapport. studiejaar Uw consultant Timon Visser. Onderwijs VO. E: T: +31 (0)

Brancherapport. studiejaar Uw consultant Timon Visser. Onderwijs VO. E: T: +31 (0) Brancherapport Onderwijs studiejaar 2013-2014 Uw consultant Timon Visser E: timon.visser@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Uitleg Scores 1. Scores op de thema s...7 2. Scores

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek. Meting mei Uw consultant Renske de Wit. Gemeente Tynaarlo Overig. E: T: +31 (0)

Medewerkersonderzoek. Meting mei Uw consultant Renske de Wit. Gemeente Tynaarlo Overig. E: T: +31 (0) Medewerkersonderzoek Gemeente Tynaarlo Meting mei 2013 Uw consultant Renske de Wit E: renske.de.wit@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Uitleg bij de rapportage en actie...3

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek

Medewerkersonderzoek Medewerkersonderzoek 2014-2015 Sectorrapportage Inhoudsopgave Duiding...2 Instellingen naast elkaar...11 Scores...17 Scores op de thema s...18 Scores op de vragen...20 Scores naar achtergrondvariabelen...25

Nadere informatie

Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Medewerkerstevredenheidsonderzoek november - december 2015 Effectory E: info@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Uitleg, Medewerkerstevredenheidsonderzoek november - december 2015 Uitleg 3 , Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek

Cliëntervaringsonderzoek Cliëntervaringsonderzoek Osira Amstelring Meting maart - mei 2013 Uw consultant Claar Janssen E: claar.janssen@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Onderzoeksopzet...3 2.

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek

Cliëntervaringsonderzoek Cliëntervaringsonderzoek Hoofdrapportage Driestroom Meting oktober 2014 Uw consultant Joyce Lemmens E: joyce.lemmens@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding en verantwoording...3

Nadere informatie

Uw consultant Anke Valent

Uw consultant Anke Valent Samenvatting Meting maart 2013 Uw consultant Anke Valent E: anke.valent@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Uitleg bij de rapportage en actie...3 2. Quickview...7 3. Scores

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek

Cliëntervaringsonderzoek Cliëntervaringsonderzoek Osira Amstelring Meting maart - mei 2013 Uw consultant Claar Janssen E: claar.janssen@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Onderzoeksopzet...3 2.

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek. Meting december 2012. Uw consultant Anke Valent. FPC De Rooyse Wissel Locatie Venray. E: anke.valent@effectory.

Medewerkersonderzoek. Meting december 2012. Uw consultant Anke Valent. FPC De Rooyse Wissel Locatie Venray. E: anke.valent@effectory. Medewerkersonderzoek FPC De Rooyse Wissel Meting december 2012 Uw consultant Anke Valent E: anke.valent@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Uitleg bij de rapportage en actie...3

Nadere informatie

Resultaten tevredenheidsonderzoeken cliënten en medewerkers

Resultaten tevredenheidsonderzoeken cliënten en medewerkers Resultaten tevredenheidsonderzoeken cliënten en medewerkers Ervaring in de driehoek Cello heeft in de periode mei juni van dit jaar onderzoek laten uitvoeren naar de ervaringen van cliënten, ouders / vertegenwoordigers

Nadere informatie

Basisonderzoek WMD. Basisonderzoek WMD. Uw projectmanager Nienke Dijt. Hoofdrapportage Stichting Peuterspeelzaal Heerlen - Werknemers

Basisonderzoek WMD. Basisonderzoek WMD. Uw projectmanager Nienke Dijt. Hoofdrapportage Stichting Peuterspeelzaal Heerlen - Werknemers Hoofdrapportage Uw projectmanager Nienke Dijt E: nienke.dijt@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Uitleg bij de rapportage en actie...3 2. Scores op de thema's...7 3. Scores

Nadere informatie

Medewerkertevredenheidsonderzoek De Woonplaats

Medewerkertevredenheidsonderzoek De Woonplaats Medewerkertevredenheidsonderzoek Meting september 2006 Referentie: 1d7ded35-93c8-42cb-9950-2976b36c7cec Meting september 2006 Definitieve respons - - Medewerkertevredenheidsonderzoek - 2e meting Groep

Nadere informatie

Uw consultant Anke Valent

Uw consultant Anke Valent Samenvatting Meting juni 2013 Uw consultant Anke Valent E: anke.valent@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Uitleg bij de rapportage en actie...3 2. Quickview...7 3. Scores

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Meentschool - Afdeling SO In opdracht van Contactpersoon De Meentschool - Afdeling SO de heer A. Bosscher Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent

Nadere informatie

Werkbelevingsonderzoek 2013

Werkbelevingsonderzoek 2013 Werkbelevingsonderzoek 2013 voorbeeldrapport Den Haag, 17 september 2014 Ipso Facto beleidsonderzoek Raamweg 21, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456. Reg.K.v.K. Den Haag: 546.221.31. BTW-nummer:

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Mei In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair de heer T. Versteeg Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman MSc

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek

Cliëntervaringsonderzoek Cliëntervaringsonderzoek Amstelring Groep Meting februari 2015 Uw projectmanager Carolien Wannyn E: carolien.wannyn@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Onderzoeksopzet...3

Nadere informatie

OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014

OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014 OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014 Managementrapportage Scholengemeenschap Veluwezoom wil periodiek meten hoe de tevredenheid is onder haar belangrijkste doelgroepen: leerlingen, ouders, leerkrachten en

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Meander In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair de heer T. Versteeg Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman

Nadere informatie

Dorpsschool Rozendaal 7 februari 2014

Dorpsschool Rozendaal 7 februari 2014 Dorpsschool Rozendaal 7 februari 2014 Managementrapportage Scholengemeenschap Veluwezoom wil periodiek meten hoe de tevredenheid is onder haar belangrijkste doelgroepen: leerlingen, ouders, leerkrachten

Nadere informatie

In opdracht van De Nieuwste School

In opdracht van De Nieuwste School In opdracht van De Nieuwste School februari 2016 Dit rapport is opgesteld door DUO Onderwijsonderzoek in opdracht van De Nieuwste School. DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon van

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek Basisschool Sint Martinus In opdracht van Contactpersoon Basisschool Sint Martinus de heer F. Giesen Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van

Nadere informatie

Uw consultant Imre Aniba

Uw consultant Imre Aniba Samenvatting Meting oktober 2012 Uw consultant Imre Aniba E: imre.aniba@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Uitleg bij de rapportage en actie...3 2. Quickview...7 3. Scores

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek CBS Paadwizer In opdracht van Contactpersoon Stichting de Tjongerwerven Christelijk Primair Onderwijs de heer H. van Malsen en de heer A. Vos Utrecht, februari

Nadere informatie

RAPPORTAGE ONDERZOEK CLIËNTTEVREDENHEID 2009. april 2009, uitgevoerd door: www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl

RAPPORTAGE ONDERZOEK CLIËNTTEVREDENHEID 2009. april 2009, uitgevoerd door: www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl RAPPORTAGE ONDERZOEK CLIËNTTEVREDENHEID 2009 april 2009, uitgevoerd door: www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Onderzoeksvariabelen - Algemene gegevens 4 - Contact en omgang 6

Nadere informatie

Cliëntenthermometer jongeren vanaf 12 jaar

Cliëntenthermometer jongeren vanaf 12 jaar Cliëntenthermometer jongeren vanaf 12 jaar Accare Totaal Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk november 2014 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CT

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek De Kornalijn

Leerlingtevredenheidsonderzoek De Kornalijn De Kornalijn srapportage In opdracht van De Kornalijn december 2015 Dit rapport is opgesteld door DUO Onderwijsonderzoek in opdracht van De Kornalijn. DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs.

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Locatierapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Pieter Brueghelschool de heer W. Leerink Utrecht, mei 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Marjan den

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon RKBS 't Valder De heer H. Hetterscheid Utrecht, april 2014 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon van Duren

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Basisschool Den Doelhof De heer P. Engels Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon van

Nadere informatie

Cliëntenthermometer jongeren vanaf 12 jaar

Cliëntenthermometer jongeren vanaf 12 jaar Cliëntenthermometer jongeren vanaf 12 jaar Accare Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk juli 2013 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CT (cliëntenthermometer)

Nadere informatie

Inspectie Jeugdzorg. Belevingsonderzoek naar klanttevredenheid 2014

Inspectie Jeugdzorg. Belevingsonderzoek naar klanttevredenheid 2014 Inspectie Belevingsonderzoek naar klanttevredenheid 2014 Samenvatting Opzet belevingsonderzoek naar klanttevredenheid De Inspectie heeft een belevingsonderzoek naar klanttevredenheid gedaan, om inzicht

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Schoolrapportage CBS De Windroos Leerlingtevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Noordkwartier Mevrouw W. Drenth Utrecht, mei 2014 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Marjan

Nadere informatie

Deelrapportage "Apotheken door Cliënten Bekeken" Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn

Deelrapportage Apotheken door Cliënten Bekeken Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn Deelrapportage "Apotheken door Cliënten Bekeken" Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn E Inhoud 1. Inleiding en methode 1 1.1. Achtergrond 1 1.2. Doel van het kwaliteitstraject: meten en verbeteren

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Schoolrapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Overhaal In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair De heer T. Versteeg Utrecht, maart 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman

Nadere informatie

Bijgevoegde documenten Onderstaand geeft u aan of alle voor de toetsing benodigde informatie is bijgevoegd.

Bijgevoegde documenten Onderstaand geeft u aan of alle voor de toetsing benodigde informatie is bijgevoegd. Checklist Contactgegevens Onderstaand vult u de contactgegevens in van de eerste én tweede contactpersoon voor wanneer er vragen zijn over het instrument(en), de aangeleverde documentatie of anderszins.

Nadere informatie

Tevredenheid Abw-cliënten. Benchmark rapportage gemeente Maassluis. December 2003

Tevredenheid Abw-cliënten. Benchmark rapportage gemeente Maassluis. December 2003 Tevredenheid Abw-cliënten Benchmark rapportage gemeente Maassluis December 2003 Benchmark Werk, Inkomen en Zorg Postbus 85932 2508CP Den Haag telefoon (070) 346 93 00 e-mail: gsd.benchmark@vng.nl website:

Nadere informatie

CQI-Concernrapport Volckaert

CQI-Concernrapport Volckaert Ervaringen van somatische cliënten, contactpersonen van cliënten met een psychogeriatrische indicatie en thuiszorg cliënten CQI-Concernrapport Volckaert December 2016 Samenstelling: drs. J.J. Haamers,

Nadere informatie

Samenvatting rapportage tevredenheidsonderzoek leerlingen schooljaar 14-15

Samenvatting rapportage tevredenheidsonderzoek leerlingen schooljaar 14-15 Samenvatting rapportage tevredenheidsonderzoek leerlingen schooljaar 14-15 In januari is er een tevredenheidsonderzoek gehouden onder de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 van De Dijk. Uiteindelijk hebben

Nadere informatie

CQ-Index VV&T. CarePool B.V. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten

CQ-Index VV&T. CarePool B.V. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten CQ-Index VV&T CarePool B.V. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten ARGO BV 2014 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Opbouw rapport... 3 HOOFDSTUK 2. UITVOERING

Nadere informatie

CQI-Concernrapport Volckaert

CQI-Concernrapport Volckaert Ervaringen van somatische cliënten, contactpersonen van cliënten met een psychogeriatrische indicatie en thuiszorg cliënten CQI-Concernrapport Volckaert Juni 2015 Samenstelling: drs. J.J. Haamers, Versie:

Nadere informatie

Tevredenheid over MEE. Brancherapport 2011. Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland. Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913

Tevredenheid over MEE. Brancherapport 2011. Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland. Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913 Tevredenheid over MEE Brancherapport 2011 Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913 Zoetermeer, 21 december 2011 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust

Nadere informatie

Rapportage klanttevredenheidsonderzoek Inclusief vergelijk 2012. Koro Enveloppen & Koro PackVision

Rapportage klanttevredenheidsonderzoek Inclusief vergelijk 2012. Koro Enveloppen & Koro PackVision Rapportage klanttevredenheidsonderzoek Inclusief vergelijk 2012 Opdrachtgever: Uitvoering: Koro Enveloppen & Koro PackVision Tema BV December 2014 1 I N L E I D I N G In 2014 heeft Tema voor de vijfde

Nadere informatie

Uitkomsten cliëntenraadpleging Dagactiviteiten cliënten

Uitkomsten cliëntenraadpleging Dagactiviteiten cliënten Uitkomsten cliëntenraadpleging Dagactiviteiten cliënten Het Mennistenerf/ Wijksteunpunt Dirk Prins maart - mei 2014 Publicatie van (delen van) deze rapportage is toegestaan met bronvermelding. Inhoudsopgave

Nadere informatie

Rapportage Dagbesteding en Vervoer. www.triqs.nl

Rapportage Dagbesteding en Vervoer. www.triqs.nl Rapportage Dagbesteding en Vervoer Versie 1.0.0 Juli 2012 Drs. J.J. Laninga DBV2.0 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde meting. Deze rapportage

Nadere informatie

Bestuursrapportage Personeeltevredenheidspeiling Basisonderwijs Stichting Grimm. Haarlem, maart 2009

Bestuursrapportage Personeeltevredenheidspeiling Basisonderwijs Stichting Grimm. Haarlem, maart 2009 Bestuursrapportage Personeeltevredenheidspeiling Basisonderwijs 2009 Stichting Grimm Haarlem, maart 2009 Verklaring termen en begrippen Profileringspunten en Verbeterpunten. De top 10 van de pluspunten

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Bs. Berglarenschool Leerlingtevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Zicht Primair Onderwijs - Bs. Berglarenschool Dhr. P. van de Sande Utrecht, april 2014 DUO Onderwijsonderzoek

Nadere informatie

Case Medewerkerstevredenheiden betrokkenheidscan

Case Medewerkerstevredenheiden betrokkenheidscan Case Medewerkerstevredenheiden betrokkenheidscan Hoe tevreden zijn de medewerkers met en hoe betrokken zijn zij bij de organisatie en welke verbeterpunten ziet men voor de toekomst? Wat is medewerkerstevredenheid

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek

Cliëntervaringsonderzoek Cliëntervaringsonderzoek Hoofdrapportage Driestroom Meting oktober 2014 Uw consultant Joyce Lemmens E: joyce.lemmens@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding en verantwoording...3

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek. Rapportage. Medewerkersonderzoek. De Dijk Oost + West

Medewerkersonderzoek. Rapportage. Medewerkersonderzoek. De Dijk Oost + West Rapportage Medewerkersonderzoek De Dijk Oost + West In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair De heer T. Versteeg Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman

Nadere informatie

Legenda. Sterrentabellen. Thema s en ervaringsvragen. Waarderingsvragen

Legenda. Sterrentabellen. Thema s en ervaringsvragen. Waarderingsvragen Legenda Bij de overzichten van de resultaten van de ervaringsvragen en thema s worden onderstaande standaardkleuren gebruikt: Totale Populatie ZA-2 ZA-3 ZA-4 De legenda staat altijd weergegeven rechts

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek Basisschool Panta Rhei

Oudertevredenheidsonderzoek Basisschool Panta Rhei Basisschool Panta Rhei Rapportage In opdracht van Kerobei december 2015 Dit rapport is opgesteld door DUO Onderwijsonderzoek in opdracht van Kerobei. DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Chris

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek

Oudertevredenheidsonderzoek Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek Basisschool Kleur-Rijk In opdracht van Contactpersoon Stichting Fortior de heer J. Vullings Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja

Nadere informatie

V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n

V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n BS De Windroos Valkenswaard Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2015 V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n Top 10 Tevredenheid en Ontevredenheid Bij een groot aantal vragen konden

Nadere informatie

Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 2013

Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 2013 Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 21 Oktober 21 1 Inhoudsopgave H1 Inleiding H2 Aantal vrijwilligers per sector/locatie en respons H Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek 21

Nadere informatie

Benchmark Klanttevredenheid

Benchmark Klanttevredenheid Benchmark Klanttevredenheid - dummy rapport - Laurens van Graafeiland 14-10-2010 1 Toelichting benchmark Methodiek In de benchmark worden de verdelingen van het gebruik van de verschillende communicatiemiddelen

Nadere informatie

Algemeen rapport resultaat

Algemeen rapport resultaat Algemeen rapport resultaat Onderzoekdefinitie: FILTER SCHOOLRESULTAAT School: Scholen op de kaart / Vensters volgens ouders Dominicus College Onderzoekperiode: 14-15 Vensters (1/1-19/6) (01-01-2015 t/m

Nadere informatie

Rapportage cliëntervaringsonderzoek WMO Gemeente Aalburg

Rapportage cliëntervaringsonderzoek WMO Gemeente Aalburg Rapportage cliëntervaringsonderzoek WMO Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga juni 2017 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over het uitgevoerde cliëntervaringsonderzoek

Nadere informatie

Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland

Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland In april 2013 heeft TNS NIPO in opdracht van Thuiswinkel.org een herhalingsonderzoek uitgevoerd naar

Nadere informatie

Deelnemertevredenheid OOVR Meting schooljaar 12 13

Deelnemertevredenheid OOVR Meting schooljaar 12 13 OovrRapportageMeting1213TevredenheidDec13 Deelnemertevredenheid OOVR Meting schooljaar 12 13 Time-out OOVR Klik Accent JMZ Schakel December 2013 Stek - O&O (F. Brouwer) 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Respons

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek

Oudertevredenheidsonderzoek Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek Basisschool De Meule In opdracht van Contactpersoon Stichting Fortior de heer J. Vullings Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek 2015 Eindrapportage De Ark

Oudertevredenheidsonderzoek 2015 Eindrapportage De Ark Oudertevredenheidsonderzoek 2015 Eindrapportage De Ark Baken Adviesgroep Maart 2015 Ir. Laurens van Graafeiland 1 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanpak 3 1.2 Onderzoeksverantwoording 4 1.3 Toelichting grafieken

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek

Oudertevredenheidsonderzoek Rapportage CBS De Windroos Oudertevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Noordkwartier Mevrouw W. Drenth Utrecht, juni 2014 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Marjan den

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg van de huisarts

Ervaringen met de zorg van de huisarts Ervaringen met de zorg van de huisarts Huisartsenpraktijk Rivierenbuurt - Huisarts Achterhuis te Amsterdam Rapportage patiëntervaringen mei 2017 ARGO BV, mei 2017 2 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1. INLEIDING...

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek Da Costaschool Nunspeet In opdracht van Contactpersoon Vereniging CNS Nunspeet De heer A. Magré Utrecht, november 2014 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 2013, Leven VvAA Disclaimer Alle resultaten van het Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 2013, sector leven staan onder embargo tot 19 december 2013. De inhoud

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Centraalzorg Vallei en Heuvelrug. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Centraalzorg Vallei en Heuvelrug. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Rapport Cliëntervaringsonderzoek Centraalzorg Vallei en Heuvelrug Zorg Thuis Verslagjaar 2016 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Bureau De Bok is CQ-geaccrediteerd door het CIIO 1 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016

RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016 RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016 Rapportage CQ Zorg Thuis ZGAO 2016 1 1. Inleiding Met het oog op het handhaven en/of verbeteren van de kwaliteit van de zorg die ZGAO levert,

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg van de huisarts. Huisartsenpraktijk de Pelikaan

Ervaringen met de zorg van de huisarts. Huisartsenpraktijk de Pelikaan Ervaringen met de zorg van de huisarts Rapportage voor: Huisartsenpraktijk de Pelikaan te Zelhem december 2015 ARGO BV www.argo-rug.nl INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 5 1.1 Ervaringen met de zorg

Nadere informatie

Samenvatting rapportage CQ index Zinzia Zorggroep 2014

Samenvatting rapportage CQ index Zinzia Zorggroep 2014 Samenvatting rapportage CQ index Zinzia Zorggroep 2014 J. Hogeling Mei 2014 0 Inleiding De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de vertegenwoordigers van cliëntenraden

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Lindenboom In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair de heer T. Versteeg Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman

Nadere informatie

Belevingsonderzoek Inspectie Jeugdzorg. Onderzoek onder geïnspecteerden naar de beleving van het contact met Inspectie Jeugdzorg

Belevingsonderzoek Inspectie Jeugdzorg. Onderzoek onder geïnspecteerden naar de beleving van het contact met Inspectie Jeugdzorg Belevingsonderzoek Inspectie Jeugdzorg Onderzoek onder geïnspecteerden naar de beleving van het contact met Inspectie Jeugdzorg Maart 2012 F968 Colofon In 2008 heeft de Inspectieraad aan het programma

Nadere informatie

Rapportage Dagbesteding en Vervoer

Rapportage Dagbesteding en Vervoer Rapportage Dagbesteding en Vervoer Versie 1.0.0 December 2015 Drs. J.J. Laninga DV2.0 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde meting. Deze rapportage

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek De Kornalijn

Leerlingtevredenheidsonderzoek De Kornalijn De Kornalijn Rapportage In opdracht van De Kornalijn december 2015 Dit rapport is opgesteld door DUO Onderwijsonderzoek in opdracht van De Kornalijn. DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs.

Nadere informatie

Schoolverlatersonderzoek 2013

Schoolverlatersonderzoek 2013 Rapportage Schoolverlatersonderzoek 2013 havo In opdracht van Contactpersoon RSG Ter Apel De heer A. Bangma Utrecht, mei 2014 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon van Duren Postbus

Nadere informatie

CQ-Index GGZ Begeleid Zelfstandig Wonen

CQ-Index GGZ Begeleid Zelfstandig Wonen CQ-Index GGZ Begeleid Zelfstandig Wonen Rapportage cliëntervaringsonderzoek Levantogroep Uitkomsten 2014 november 2014 ARGO BV 2 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING EN UITVOERING VAN HET ONDERZOEK...

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartspraktijk Stationsstraat

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartspraktijk Stationsstraat Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Samenvatting rapportage voor: Huisartspraktijk Stationsstraat Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO BV www.argo-rug.nl SAMENVATTING VAN DE BELANGRIJKSTE

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek Kogerveld In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair de heer T. Versteeg Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartsenpraktijk Wormerveer

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartsenpraktijk Wormerveer Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Samenvatting rapportage voor: Huisartsenpraktijk Wormerveer Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO BV www.argo-rug.nl SAMENVATTING VAN DE BELANGRIJKSTE

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek 2015 Eindrapportage De Wilgeroos

Oudertevredenheidsonderzoek 2015 Eindrapportage De Wilgeroos Oudertevredenheidsonderzoek 2015 Eindrapportage De Wilgeroos Baken Adviesgroep Maart 2015 Ir. Laurens van Graafeiland 1 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanpak 3 1.2 Onderzoeksverantwoording 4 1.3 Toelichting

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek 2015 Eindrapportage De Sleutelbloem

Oudertevredenheidsonderzoek 2015 Eindrapportage De Sleutelbloem Oudertevredenheidsonderzoek 2015 Eindrapportage De Sleutelbloem Baken Adviesgroep Maart 2015 Ir. Laurens van Graafeiland 1 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanpak 3 1.2 Onderzoeksverantwoording 4 1.3 Toelichting

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Medisch Centrum 't Sant - Huisartsen van den Heuvel en de Koning

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Medisch Centrum 't Sant - Huisartsen van den Heuvel en de Koning Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Samenvatting rapportage voor: Medisch Centrum 't Sant - Huisartsen van den Heuvel en de Koning Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO BV www.argo-rug.nl

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Dyslexie ONL

Tevredenheidsonderzoek Dyslexie ONL Tevredenheidsonderzoek Dyslexie ONL 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Respons... 3 Resultaten enquête... 4 Rapportcijfer behandeling... 4 Bereikbaarheid... 4 Wachttijden... 5 Informatievoorziening... 5

Nadere informatie

18-02-2013. Donortevredenheidsonderzoek Meting 1

18-02-2013. Donortevredenheidsonderzoek Meting 1 18-02-2013 Donortevredenheidsonderzoek Meting 1 Richting van organisatie Achtergrond Resultaten eerder onderzoek (eigen beheer): Procedure klachtenafhandeling Wachttijden Wens digitale communicatievormen

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek. Schoolrapportage. Medewerkersonderzoek. Dynamica SO. Utrecht, maart 2013

Medewerkersonderzoek. Schoolrapportage. Medewerkersonderzoek. Dynamica SO. Utrecht, maart 2013 Schoolrapportage Medewerkersonderzoek Dynamica SO In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair De heer T. Versteeg Utrecht, maart 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman MSc

Nadere informatie

Resultaat tevredenheidsonderzoek externe relaties Odion

Resultaat tevredenheidsonderzoek externe relaties Odion Resultaat tevredenheidsonderzoek externe relaties Odion Resultaat externe tevredenheidsmeting Pagina 1 Rinske Rill en Dea Bobeldijk. 21 mei 1 Inhoud Samenvatting... 1. Inleiding... 4 2. Aantallen respondenten...

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek 2013 Eindrapportage De Vrijheit

Oudertevredenheidsonderzoek 2013 Eindrapportage De Vrijheit Oudertevredenheidsonderzoek 2013 Eindrapportage De Vrijheit Baken Adviesgroep Mei 2013 Ir. Laurens van Graafeiland 1 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanpak 3 1.2 Onderzoeksverantwoording 4 1.3 Toelichting grafieken

Nadere informatie

Rapportage Marktstadrun

Rapportage Marktstadrun Rapportage Marktstadrun Rapportage Marktstadrun Hierbij sturen we u de resultaten van de Marktstadrun. In het rapport tonen we u de percentages van de gegeven antwoorden, plus de gegeven antwoorden via

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek. Rapportage. Medewerkersonderzoek. De Pionier

Medewerkersonderzoek. Rapportage. Medewerkersonderzoek. De Pionier Rapportage Medewerkersonderzoek De Pionier In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair De heer T. Versteeg Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman Msc Postbus

Nadere informatie

Onderzoek tevredenheid medewerkers FICTIEF. 2012 Rapportage. Walvis ConsultingGroep Amersfoort, maart 2012 Onderzoeker: drs.

Onderzoek tevredenheid medewerkers FICTIEF. 2012 Rapportage. Walvis ConsultingGroep Amersfoort, maart 2012 Onderzoeker: drs. Onderzoek tevredenheid medewerkers FICTIEF 2012 Rapportage Walvis ConsultingGroep Amersfoort, maart 2012 Onderzoeker: drs. Ronald Zwart Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding en leeswijzer... 3 1.1 Inleiding:

Nadere informatie