Rapportage Leerlingtevredenheid. Samenvatting van leerlingtevredenheidsmetingen onder 57 ECABO- leerbedrijven

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapportage Leerlingtevredenheid. Samenvatting van leerlingtevredenheidsmetingen onder 57 ECABO- leerbedrijven"

Transcriptie

1 Rapportage Leerlingtevredenheid Samenvatting van leerlingtevredenheidsmetingen onder 57 ECABO- leerbedrijven Rob Swager ECABO, mei 2011

2 1. Inleiding Tevredenheid algemeen Aspecten die vooraf duidelijk waren De voorbereiding door het leerbedrijf Introductie en inwerken Het werk Tevredenheid over leerwerksituatie Beoordelen Discussie Literatuurverwijzing Rapportage Leerlingtevredenheid. ECABO, mei

3 1. Inleiding De kwaliteit van leren op de werkplek wordt door veel factoren beïnvloedt. Aan de kant van leerbedrijven valt bijvoorbeeld te denken aan de aard en inhoud van het werk, de manier waarop taken en rollen over de werknemers verdeeld zijn en de geldende waarden, normen en opvattingen. Aan de kant van de stagiairs spelen ook veel zaken een rol zoals voorkennis, de bereidheid om in het leren te investeren en het zelfvertrouwen waarmee zaken worden aanpakt. De feitelijke kwaliteit van het leren op de werkplek ontstaat doordat bedrijf en leerling met elkaar aan de slag gaan en elkaar beïnvloeden. Omdat het in de praktijk meestal niet mogelijk is om deze aspecten in kaart te brengen, maar ook omdat de in kaart gebrachte condities op zichzelf niets zeggen over de manier waarop de kwaliteit door de gebruikers wordt ervaren, is het gangbaar om tevredenheidsmetingen te gebruiken. Daarbij is de mate van tevredenheid een indicatie van de kwaliteit die geleverd wordt. Tegen deze achtergrond voert ECABO sinds enige tijd leerlingtevredenheidsmetingen uit. Daarbij is een opzet gekozen waarmee geborgd wordt dat de tevredenheidsmetingen met het bevorderen van de kwaliteit van afzonderlijke leerbedrijven verbonden is. De kern daarvan is dat adviseurs uit de buitendienst, op verzoek van de betreffende leerbedrijven, bij die leerbedrijven de tevredenheid van hun stagiairs in beeld brengen. Daarbij gaat het over de tevredenheid van die stagiairs over de prestaties van het leerbedrijf waar zij stage lopen of hebben gelopen. De resultaten daarvan worden in een rapportage op bedrijfsniveau weergegeven. De adviseurs versturen deze rapportages aan de betreffende leerbedrijven en bespreken in voorkomende gevallen met hen op welk aspecten verbeteringen nodig zijn. In deze rapportage zijn de resultaten van de leerlingtevredenheidsmetingen die vanaf medio vorig jaar zijn uitgevoerd samengebracht. Daarbij gaat het om metingen onder 57 leerbedrijven, waarbij 288 stagiairs betrokken waren. Echter, om teveel vertekening in de uitkomsten te voorkomen zijn in deze rapportage alleen de gegevens verwerkt van vragenlijsten die volledig zijn ingevuld (n = 176). Rob Swager Rapportage Leerlingtevredenheid. ECABO, mei

4 2. Tevredenheid algemeen. De gegevens van de leerlingtevredenheidsmetingen (figuur 1) laten zien dat ongeveer 90% van de stagiairs (zeer) tevreden was over aspecten als werving en selectie, introductie en inwerken, de begeleiding en de beoordeling. De stagiairs geven hun leerbedrijven gemiddeld een 8,0. Deze uitkomsten zijn vergelijkbaar met de bevindingen van de Algemene Rekenkamer (2008) inzake de tevredenheid over de begeleiding van het leerbedrijf, maar liggen hoger dan bijvoorbeeld in de Job-Monitor 2007 (JOB, 2007) waarin de gerapporteerde tevredenheid over de begeleiding op de stageplaats op ongeveer 65% ligt. Figuur 1. Leerlingtevredenheid algemeen. Omdat de stagiairs overwegend (zeer) tevreden zijn met hun leerbedrijf, is de kans groot dat adviseurs vaak in situaties zullen komen waarin de kwaliteit van het betreffende leerbedrijf op orde is en er weinig aanleiding is om kwaliteitsbevorderende activiteiten te ondernemen. Het is goed om het beeld van de algemene tevredenheid bij het lezen in gedachten te houden, omdat in het vervolg een sterker accent gelegd wordt bij wat er beter kan. Want figuur 1 laat ook zien dat bijna 20% van de stagiairs niet of minder tevreden is met de manier waarop beoordelingen gegeven worden en ongeveer 10% van is (zeer)ontevreden over de manier waarop het bedrijf hun binnenkomst, de introductie en de begeleiding heeft geregeld. Rapportage Leerlingtevredenheid. ECABO, mei

5 3. Aspecten die vooraf duidelijk waren. In het algemeen geldt dat de overstap van de school naar een leerbedrijf bij stagiairs onzekerheid met zich mee brengt. Die onzekerheid kan belemmerend werken op het leren. Daarom is het belangrijk dat bedrijven, zeker bij de start van stages, duidelijkheid geven over de vraag hoe een aantal zaken geregeld is. Dat helpt stagiairs om vat te krijgen op de voor hen nieuwe omgeving en om met meer zekerheid aan de slag te gaan. Figuur 2. Aspecten die vooraf duidelijk waren voor de stagiair. Hoewel het overgrote deel van de stagiairs aangeeft vooraf duidelijkheid te hebben gekregen over de aspecten die in figuur 2 worden genoemd, wordt ook inzichtelijk dat het bieden van duidelijkheid over belangrijke aspecten soms te wensen overlaat. Bijna 33% van de stagiairs geeft aan vooraf geen duidelijkheid te hebben gekregen over de vraag of er begeleidingsgesprekken gepland worden en voor iets meer dan 26% van hen was vooraf niet duidelijk waarop beoordeeld werd. Voor 10 tot bijna 20% van de stagiairs was vooraf niet duidelijk door wie zij ingewerkt zouden worden, of er tussentijds en waarop er beoordeeld zou worden en of daarbij formulieren van de school zouden worden gebruikt. Ten slotte vindt iets meer dan 20% van de stagiairs dat de informatie die zij over het bedrijf hebben gekregen in hun visie niet klopte met de werkelijkheid. Rapportage Leerlingtevredenheid. ECABO, mei

6 Opvallend is dat stagiairs van niveau 1 en 2, leerjaar 1 en 2 en stagiairs uit de eerste leerjaren van niveau 3 en 4 iets minder vaak aangeven dat voor hen niet duidelijk was of er begeleidingsgesprekken gepland zouden worden ( resp. 26,9% en 28,4%) en waarop beoordeeld zou worden (resp. 23,1% en 23.9% dan bij stagiairs uit de hoogste leerjaren van niveau 3 en 4 het geval was (resp. 38,6% en 28,9%). 4. De voorbereiding door het leerbedrijf. Het overgrote deel van de stagiairs is (zeer) tevreden over de voorbereiding door het leerbedrijf. Figuur 3 laat zien dat met name het sollicitatiegesprek het goed doet, er zijn maar weinig stagiairs ontevreden over. Het aandeel stagiairs dat echter minder tevreden is over de manier waarop hun binnenkomst in het bedrijf is geregeld is echter groter (iets meer dan 9%). Een nog groter deel van hen, 12,5%, geeft aan ontevreden te zijn over de informatie over de (stage-)werkzaamheden en iets meer dan 15% is ontevreden (een deel zelfs zeer ontevreden) over de afspraken die over leerdoelen en werkzaamheden worden gemaakt. Onderliggende cijfers laten zien dat het laatste punt het enige punt is waar stagiairs van niveau 1 en 2 ontevreden over zijn, maar daarbij valt dan op dat van de 15,4% minder tevreden stagiars 7.7% aangeeft over dit punt zeer ontevreden te zijn. Bijna 8% van de stagiairs geeft aan ontevreden te zijn over de mate waarin de leerbedrijven luisterden naar wat zij wilden leren. De onderliggende gegevens laten zien dat de ontevredenheid daarover bij stagiairs uit de laatste leerjaren van niveau 3 en 4 opleidingen fors hoger ligt dan bij stagiairs van niveau 1 en 2 (resp.9,6% en 3,8%). Tegelijkertijd laat figuur 3 zien dat de mate waarin er geluisterd werd naar wat je wilde leren het enige aspect is waar het aantal zeer tevreden stagiairs groter is dan het aantal tevreden stagiairs. Bijna 60% van de stagiairs uit de laatste leerjaren van niveau 3 en 4 opleidingen is over dit punt zeer tevreden. Kennelijk liggen de opvattingen binnen deze groep, op dit punt, dus het verst uit elkaar: de meerderheid (60%) is zeer tevreden en bijna 8% is zeer ontevreden over dit punt. Rapportage Leerlingtevredenheid. ECABO, mei

7 Figuur 3. Tevredenheid over de voorbereiding door het leerbedrijf. Rapportage Leerlingtevredenheid. ECABO, mei

8 5. Introductie en inwerken. Wat het onderdeel introductie en inwerken (figuur 4) betreft, valt op dat stagiairs met name te spreken zijn over de werkplek, de toegang tot het computernetwerk en de afspraken over werktijden. Op deze punten is het aantal zeer tevreden stagiairs groter dan het aantal tevreden stagiairs. De stagiairs zijn over de informatievoorziening echter vaker tevreden dan zeer tevreden. Iets meer dan 11% van de stagiairs is minder tevreden over de werkplek. Stagiairs van niveau 1 en 2 en stagiairs uit de eerste leerjaren van niveau 3 en 4 opleidingen geven vaker aan zeer ontevreden te zijn over de werkplek dan stagiairs uit de laatste leerjaren van niveau 3 en 4 opleidingen. Stagiairs uit de eerste leerjaren van niveau 3 en 4 opleidingen geven het vaakst aan ontevreden te zijn over de toegang tot het computernetwerk (14,9%). Dit percentage wijkt sterk af van wat stagiairs van niveau 1 en 2 (3,8%) en stagiairs van de laatste leerjaren van niveau 3 en 4 opleidingen (4,8%) rapporteren en trekt daarmee het gemiddelde van de totale groep omhoog naar iets meer dan 9%. In de vorige paragraaf zagen we dat iets meer dan 9% van de stagiairs ontevreden is over de manier waarop hun binnenkomst in het leerbedrijf was geregeld. Hier komt dat beeld in zekere zin terug: iets meer dan 7% van de stagiairs geeft aan minder tevreden te zijn over de manier waarop de introductie is geregeld. Figuur 4: Tevredenheid over introductie en inwerken. Rapportage Leerlingtevredenheid. ECABO, mei

9 6. Het werk Het overgrote deel van de stagiairs geeft aan (zeer) tevreden te zijn over de mate waarin zij werk kunnen doen dat bij de start van de stage is afgesproken, maar ook over het afwisselende en uitdagende karakter van het werk. Ruim 61% van de stagiairs uit de laatste leerjaren van niveau 3 en 4 opleidingen (n =83) geeft aan zeer tevreden te zijn over het uitdagende karakter van het werk. Dat percentage ligt hoger dan bij stagiairs van niveau 1 en 2 (46,2%, n = 26) en stagiairs uit de eerste leerjaren van niveau 3 en 4 opleidingen (44,8%, n = 67) waarbij het percentage zeer tevreden stagiairs rond de 45% ligt. Figuur 5: Tevredenheid over het werk. De gegevens laten ook zien dat het aanbieden van afwisselend en uitdagend werk een aandachtspunt is omdat 19,4% van de stagiairs uit de eerste leerjaren van niveau 3 en 4 opleidingen aangeeft (zeer) ontevreden te zijn met de mate van afwisseling in het werk. Voor stagiairs uit niveau 1 en 2 opleidingen ligt dat percentage iets lager (11,5%) en stagiairs uit de hoogste leerjaren van niveau 3 en 4 opleidingen zijn er het minst vaak (zeer) ontevreden over (8,4%). Rapportage Leerlingtevredenheid. ECABO, mei

10 7. Tevredenheid over leerwerksituatie. De figuren 6 en 7 hebben betrekking op de tevredenheid over de leerwerksituatie. In dit geval zijn de figuren opgenomen die betrekking hebben op stagiairs uit de eerste twee en de laatste leerjaren van niveau 4 opleidingen omdat daarin interessante verschillen naar voren komen. Stagiairs uit de eerste twee leerjaren van niveau 3 en 4 opleidingen geven iets minder vaak aan zeer tevreden te zijn over de mate waarin naar hen geluisterd werd (38,5% versus 48,2%), de mate waarin besproken werd wat goed ging of beter kon (28,4% versus 53%) en de mate waarin het leerbedrijf de werkdruk aanpaste aan wat zij aankonden (29,9% versus 39,8%). In deze groep zitten ook de meeste stagiairs die (zeer) ontevreden zijn over de mate waarin de werkdruk werd aangepast, namelijk 17,9%, terwijl dat percentage bij stagiairs uit de hoogste leerjaren op 7,2% ligt. Omdat het percentage (zeer) ontevreden stagiairs bij niveau 1 en 2 nog hoger ligt (26,9%) lijkt het erop dat stagiairs in de loop van de jaren beter in staat zijn met de bestaande werkdruk om te gaan. Het lijkt erop dat stagiairs gedurende hun schoolloopbaan (en doordat zij een paar jaar ouder worden?) beter in staat zijn met de bestaande werkdruk om te gaan of dat de werkdruk anders ervaren wordt. Dat vertaalt zich kennelijk in minder ontevredenheid over de werkdruk. Ten slotte geeft een groter deel van de stagiairs uit de eerste leerjaren van niveau 3 en 4 aan (zeer) ontevreden te zijn over de mogelijkheden tot samenwerken (13,4%) vergeleken met stagiairs uit de hoogste leerjaren (4,8%). Ondanks deze verschillen geeft bijna 70% van beide groepen overigens aan zeer tevreden te zijn met de mate waarin zij zich in het team thuisvoelen. Rapportage Leerlingtevredenheid. ECABO, mei

11 Figuur 6: Tevredenheid over de leerwerksituatie, stagiairs niveau 3 en 4 eerste twee leerjaren. Figuur 7: Tevredenheid over leerwerksituatie, stagiairs niveau 3 en 4, laatste leerjaren. Rapportage Leerlingtevredenheid. ECABO, mei

12 8. Beoordelen Hoewel stagiairs in het algemeen (zeer) tevreden zijn over de informatie over de wijze waarop beoordeeld wordt, de mogelijkheden om met werk te oefenen waarop ze beoordeeld worden en de mate waarin doelen echt gehaald worden, zijn ze het minst vaak zeer tevreden over de informatie die zij krijgen over de wijze waarop beoordeeld wordt. Uit de onderliggende gegevens komt naar voren dat er van niveau 1 en 2 stagiairs geen enkele stagiair aangaf zeer ontevreden te zijn met de informatie over de wijze waarop beoordeeld wordt, terwijl die percentages bij stagiairs uit de eerste leerjaren van niveau 3 en 4 opleidingen op 9.0% ligt en bij stagiairs uit de hogere leerjaren op 6.0%. De gegevens laten ook zien dat het aantal stagiairs dat zeer tevreden is over de mogelijkheden om dát werk te oefenen wat ook beoordeeld wordt, over de groepen steeds iets toeneemt. Het percentage zeer tevreden stagiairs van niveau 1 en 2, niveau 3 en 4 leerjaar 1 en 2 en stagiairs van hogere leerjaren van niveau 3 en 4 opleidingen liggen respectievelijk op 34,6%. 40,3% en 55,4%. Het lijkt er op dat stagiairs met het toenemen van hun onderwijsjaren betere mogelijkheden krijgen om werk te oefenen waarop beoordeeld wordt, maar het is ook mogelijk dat zij betere mogelijkheden zien en het werk daardoor iets positiever waarderen. De tevredenheid over de mate waarin doelen ook echt gehaald worden wisselt over de groepen iets. De percentages zeer tevreden stagiairs over de verschillende groepen zijn respectievelijk 53,8%, 40,3% en 50,6%. In het algemeen geldt echter dat bijna 91% van de stagiairs (zeer) tevreden is over de mate waarin leerdoelen ook echt gehaald konden worden. Rapportage Leerlingtevredenheid. ECABO, mei

13 9. Discussie. De in dit rapport samengevatte bevindingen van de leerlingtevredenheidsmetingen laten hoge scores op de tevredenheid zien. Dat beeld past bij bevindingen die door anderen zijn gedaan. Dat de gerapporteerde tevredenheid in deze samenvatting hoger ligt dan bijvoorbeeld bij de JOB-monitor het geval was, kan te maken hebben met de omstandigheden waaronder leerlingtevredenheidsmetingen worden uitgevoerd. In veel gevallen worden stagiairs op het eind van hun stage, maar dus wel op een moment waarop ze nog in het leerbedrijf zijn, door adviseurs van ECABO bevraagd. Het kan zijn dat stagiairs in dergelijke situaties meer geneigd zijn een positiever oordeel te geven dan wanneer ze volstrekt anoniem hun tevredenheid tot uitdrukking brengen. Aannemend dat dit het geval is, dan krijgen de scores op (zeer) ontevreden ook iets meer accent. Het is immers heel wat om in situaties waarin wellicht de neiging bestaat om iets positiever te scoren dan je feitelijk denkt toch aan te geven dat je over een bepaald aspect minder tevreden bent. De resultaten zijn gebaseerd op metingen in 57 leerbedrijven. De uitkomsten laten vaak zien dat stagiairs van één en hetzelfde bedrijf verschillen in tevredenheid laten zien. Dat onderstreept nog eens dat het bij kwaliteit vooral om subjectief ervaren kwaliteit gaat. Exact dezelfde omstandigheden kunnen verschillend worden ervaren. Het laat ook zien dat inzicht in de mate van tevredenheid een belangrijk startpunt is bij het bespreken en bevorderen van de kwaliteit van leerbedrijven. Door inzichtelijk te maken waarover stagiairs ontevreden zijn, krijgen we ook meer grip op die aspecten die aandacht behoeven én die er in de beleving van stagiairs toe doen. Voor een deel van de stagiairs is vooraf niet duidelijk door wie ze ingewerkt zullen worden, of er begeleidingsgesprekken gepland worden en waarop er beoordeeld wordt. Het spiegelbeeld van deze lagere tevredenheid is de wens om juist op die punten duidelijkheid te krijgen. Stagiairs laten ermee zien behoefte te hebben aan overzicht en structuur, aan houvast dat hun leerproces ondersteunt. In het algemeen is het van belang leerbedrijven erop te blijven wijzen hoe belangrijk structuur en overzicht voor stagiairs is, zeker bij de start van stages. ECABO diensten gericht op het ontwikkelen of versterken van begeleidingsstructuren of het ontwikkelen van beoordelingsformulieren voor de praktijk sluiten sluiten hierbij aan. In relatie tot de voorbereiding en de introductie lijkt het erop dat bedrijven voldoende aandacht aan sollicitatiegesprekken en de hardere condities op de werkplek (werkplek, toegang tot netwerk, afspraken over werktijden) besteden. Het lijkt er echter ook op dat er soms iets minder aandacht bestaat voor zachtere condities zoals het bieden van overzicht en structuur (vorige tekstblok), het maken van goede afspraken over (stage-)werkzaamheden en leerdoelen, de informatie die gegeven wordt over het leerbedrijf, de werkzaamheden en de huisregels en, ten slotte, de informatie over de wijze waarop beoordeeld wordt. Er lijkt, gelet op de mate van tevredenheid, soms minder aandacht te zijn voor de manier waarop de introductie is geregeld. Verder blijft oor hebben voor wat stagiairs willen leren een aandachtspunt. Positief is dat de mate waarin er geluisterd werd naar wat je wilde leren het enige aspect is waarvan bij stagiairs van niveau 3 en 4, de hoogste leerjaren - het aantal zeer tevreden stagiairs groter is dan het aantal tevreden stagiairs. Dat betekent dat begeleiders van deze stagiairs in de betreffende gevallen open staan voor de leervraag van hun stagiair. Rapportage Leerlingtevredenheid. ECABO, mei

14 De gegevens laten ook zien dat het aanbieden van afwisselend werk vooral in relatie tot de andere groepen stagiairs een aandachtspunt blijft omdat bijna 20% van de stagiairs uit de eerste leerjaren van niveau 3 en 4 opleidingen en ruim 11% van stagiairs uit niveau 1 en 2 opleidingen (11,5%) over dit aspect minder tevreden is. In relatie tot beoordelen laten de metingen zien dat het aantal stagiairs dat zeer tevreden is over de mogelijkheden om dát werk te oefenen wat ook beoordeeld wordt over de groepen steeds iets toeneemt. Het lijkt er op dat stagiairs met het toenemen van hun onderwijsjaren kennelijk betere mogelijkheden krijgen om werk te oefenen waarop beoordeeld wordt, maar het is ook mogelijk dat zij beter in staat zijn mogelijkheden te zien en daarom het werk iets positiever zijn gaan waarderen. Bij diverse vragen bestaan er opmerkelijke verschillen in tevredenheid tussen stagiairs van niveau 3 en 4 opleidingen uit de eerste leerjaren enerzijds en uit de laatste leerjaren anderzijds. De vragen waarop deze twee groepen grote verschillen laten zien zijn hieronder opgenomen. Niveau 3 en 4 Aspecten waarover stagiairs zeer tevreden waren Leerjaar 1 en 2 Leerjaar 3 en 4 het sollicitatie- of kennismakingsgesprek 40,3 50,6 er geluisterd werd naar wat jij wilde leren 41,8 59,0 afspraken over de (leer)doelen of werkzaamheden 26,9 44,6 afspraken over werktijden 65,7 55,4 uitdagend werk 44,8 61,4 naar jouw geluisterd werd 38,8 48,2 besproken wat goed ging of beter kon 28,4 53,0 werkdruk aangepast aan wat jij aankon 29,9 39,8 werk oefenen waarop beoordeeld werd 40,3 55,4 doelen écht gehaald 40,3 50,6 Tabel 1. Aspecten waarover stagiairs zeer tevreden waren. Belangrijkste verschillen (bijna 10% verschil of meer) tussen stagiairs uit de eerste en laatste leerjaren van niveau 3 en 4 opleidingen. Aspecten waarover stagiairs (zeer) ontevreden waren Niveau 3 en 4 Leerjaar 1 en 2 Leerjaar 3 en 4 informatie over de (stage) werkzaamheden 17,9 7,2 toegang computer (netwerk) 14,9 6,0 afwisselend werk doen 19,4 8,4 uitdagend werk 11,9 6,0 naar jouw geluisterd werd 6,0 12,0 mogelijkheid tot samenwerken 13,4 4,8 werkdruk aangepast aan wat jij aankon 17,9 7,2 Tabel 2. Aspecten waarover stagiairs (zeer) ontevreden over waren. Belangrijkste verschillen (percentage is meer dan 2x zo hoog) tussen stagiairs uit de eerste en laatste leerjaren van niveau 3 en 4 opleidingen. Rapportage Leerlingtevredenheid. ECABO, mei

15 Opvallend is dat stagiairs uit de hoogste leerjaren van niveau 3 en 4 opleidingen op een aantal belangrijke aspecten vaker aangeven zeer tevreden te zijn vergeleken met stagiairs uit de eerste leerjaren. Ruim 61% van de stagiairs uit deze groep geeft aan zeer tevreden te zijn over het uitdagende karakter van het werk. Ook geven zij bijvoorbeeld aan vaker zeer tevreden te zijn over de mate waarin er geluisterd werd naar wat zij wilden leren, de mogelijkheden om werk te oefenen waarop beoordeeld werd, de mate waarin besproken werd wat goed ging of beter kon, de mate waarin het leerbedrijf de werkdruk aanpaste aan wat zij aankonden en de mate waarin doelen werden behaald. Stagiairs uit de laatste leerjaren zijn geven ook minder vaak aan (zeer) ontevreden te zijn, bijvoorbeeld waar het gaat om de mogelijkheden tot samenwerken, het uitdagende karakter van het werk, de toegang tot het computernetwerk, de informatie over stagewerkzaamheden, de mate waarin de werkdruk werd aangepast aan wat zij aankonden en het afwisselende karakter van het werk. Ze zijn overigens wel vaker (zeer) ontevreden over de mate waarin er naar hen geluisterd werd dan stagiairs uit de eerste leerjaren. De combinatie van gegevens wijst erop dat stagiairs tegen het einde van hun schoolloopbaan beter lijken te matchen met de omstandigheden in leerbedrijven dan in de eerste jaren van de opleiding het geval lijkt te zijn. Een en ander neemt overigens niet weg dat van beide groepen bijna 70% aangeeft zeer tevreden te zijn met de mate waarin zij zich in het team thuisvoelen. En bijna 91% van de stagiairs geeft aan (zeer) tevreden te zijn over de mate waarin leerdoelen ook echt gehaald konden worden. Dat illustreert dat stages in hun beleving als doelgerichte onderwijsleeractiviteit voldoende aan de verwachtingen voldoet. Anders gezegd: het eindpunt van de stages lijkt op orde te zijn, maar de weg ernaar toe kent naast goed asfalt ook hier en daar wat kuilen en spoorvorming. 10. Literatuurverwijzing ALGEMENE REKENKAMER (2008). Beroepspraktijkvorming in het mbo, 's-gravenhage. JOB (2007). Job-monitor Onderzoeksresultaten Odin 4, Amsterdam. Rapportage Leerlingtevredenheid. ECABO, mei

Stagewijzer. Stagiairs

Stagewijzer. Stagiairs Stagewijzer Stagiairs Stagewijzer voor stagiairs De gemeente Emmen vindt het belangrijk om te investeren in toekomstige jonge professionals. We besteden daarom veel zorg aan de werving en begeleiding van

Nadere informatie

OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014

OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014 OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014 Managementrapportage Scholengemeenschap Veluwezoom wil periodiek meten hoe de tevredenheid is onder haar belangrijkste doelgroepen: leerlingen, ouders, leerkrachten en

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek schooljaar 2011/2012: een inspectiebreed beeld

Tevredenheidsonderzoek schooljaar 2011/2012: een inspectiebreed beeld Tevredenheidsonderzoek schooljaar 2011/2012: een inspectiebreed beeld 1. Inleiding De Inspectie van het Onderwijs voert al lange tijd tevredenheidsonderzoeken uit onder besturen en scholen in de sectoren

Nadere informatie

BPV-WEGWIJZER: VERDIEPING VOORBEELDFORMULIEREN december 2011

BPV-WEGWIJZER: VERDIEPING VOORBEELDFORMULIEREN december 2011 1 1 Verdieping voorbeeldformulieren U als praktijkbegeleider zult voor, tijdens en na de BPV- regelmatig te maken krijgen met het invullen van verschillende formulieren zoals bijvoorbeeld een sollicitatieformulier

Nadere informatie

Opbouw sollicitatiegesprek

Opbouw sollicitatiegesprek Opbouw sollicitatiegesprek Voorbereiding Bespreek vooraf met collega( s) waarmee u de selectie doet welke punten beslist aan de orde moeten komen. Maak vooraf afspraken met de collega( s) waarmee u de

Nadere informatie

Toelichting op Medewerkeronderzoek door H&S Adviesgroep

Toelichting op Medewerkeronderzoek door H&S Adviesgroep Toelichting op Medewerkeronderzoek door H&S Adviesgroep H&S Adviesgroep kan u ondersteunen bij het uitvoeren van een Medewerkeronderzoek. Organisaties zetten deze onderzoeken in om bijvoorbeeld de werkbeleving,

Nadere informatie

T e v r e d e n h e i d s p e i l i n g L e e r l i n g e n B s D e D o r e n h a g e n 2015

T e v r e d e n h e i d s p e i l i n g L e e r l i n g e n B s D e D o r e n h a g e n 2015 T e v r e d e n h e i d s p e i l i n g L e e r l i n g e n B s D e D o r e n h a g e n 2015 V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n Referentiegroep De resultaten van PC BS De Dorenhagen

Nadere informatie

INLEIDING. Namens het managementteam van de SPGH, Mirjam Diderich. Directeur. Hellendoorn 15 januari 2015

INLEIDING. Namens het managementteam van de SPGH, Mirjam Diderich. Directeur. Hellendoorn 15 januari 2015 RESULTATEN OUDER-ENQUÊTE 01 INLEIDING In dit document worden de resultaten besproken van de ouderenquête die is afgenomen in november 01 (schooljaar 01-015). Doelstelling van de enquête is het meten van

Nadere informatie

V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n

V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n SBO De Zonnewijzer Valkenswaard Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2015 V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n Referentiegroep De resultaten van SBO De Zonnewijzer worden per vraag

Nadere informatie

Samenvatting. BS Alexanderschool/ Denekamp. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Alexanderschool

Samenvatting. BS Alexanderschool/ Denekamp. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Alexanderschool BS Alexanderschool/ Denekamp Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Alexanderschool Enige tijd geleden heeft onze school BS Alexanderschool deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling.

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Meentschool - Afdeling SO In opdracht van Contactpersoon De Meentschool - Afdeling SO de heer A. Bosscher Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent

Nadere informatie

Gemeente Lopik. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2010

Gemeente Lopik. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2010 Gemeente Lopik Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2010 26 april 2011 Projectnr. 331.100 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026)

Nadere informatie

Samenvatting. BS Bontebrugschool/ Silvolde. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Bontebrugschool

Samenvatting. BS Bontebrugschool/ Silvolde. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Bontebrugschool Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Bontebrugschool Enige tijd geleden heeft onze school BS Bontebrugschool deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 200697

Nadere informatie

LOOPBAANVAARDIGHEID LOOPBAANLEREN HOOFDSTUK 1

LOOPBAANVAARDIGHEID LOOPBAANLEREN HOOFDSTUK 1 LPBAANVAARDIGHEID LPBAANLEREN HFDSTUK 1 Loopbaanvaardigheid Alle ogen zijn gericht op je reisdoel: het diploma van de opleiding die je volgt. Dat diploma bewijst straks dat jij je beginnend beroepsbeoefenaar

Nadere informatie

Stagewijzer. Stagebegeleiders en leidinggevenden

Stagewijzer. Stagebegeleiders en leidinggevenden Stagewijzer Stagebegeleiders en leidinggevenden Stagewijzer stagebegeleiders en leidinggevenden In 2012 heeft de gemeente Emmen besloten een proactief stagebeleid te gaan voeren. Het actief aanbieden van

Nadere informatie

Leerling tevredenheidspeiling Basisschool Sint Franciscus 2015

Leerling tevredenheidspeiling Basisschool Sint Franciscus 2015 Achtergrondgegevens Eerder dit jaar hebben jullie deelgenomen aan de leerlingtevredenheidspeiling. Van BS Sint Franciscus hebben 49 leerlingen de vragenlijst ingevuld, waarvan 28 uit groep 7 en 8. Dit

Nadere informatie

Kinderopvang Heyendael

Kinderopvang Heyendael Hoofdstuk: 5.5 (Personeel) Titel: Werkwijze en beleid tav stagiaires Procesbewaker: Praktijkopleider Bladzijden: 1 t/m 4 Kinderopvang Heyendael Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Soorten stageplekken 3. Organisatie

Nadere informatie

BPV-monitor vragenlijst praktijkopleiders leerbedrijven [definitief]

BPV-monitor vragenlijst praktijkopleiders leerbedrijven [definitief] BPV-monitor vragenlijst praktijkopleiders leerbedrijven [definitief] Intro In voorliggende enquête stellen we u een aantal vragen over uw ervaring met de bpv binnen uw opleiding. Het kan zijn dat u enkele

Nadere informatie

BS De Horizon/ Grashoek Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Horizon Ouders vinden 'Begeleiding' op school het belangrijkst

BS De Horizon/ Grashoek Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Horizon Ouders vinden 'Begeleiding' op school het belangrijkst Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Horizon Enige tijd geleden heeft onze school BS De Horizon deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 213469 ouders

Nadere informatie

Samenvatting. BS `t Ogelijn/ Boxmeer. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS `t Ogelijn. Ouders vinden 'Begeleiding' op school het belangrijkst

Samenvatting. BS `t Ogelijn/ Boxmeer. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS `t Ogelijn. Ouders vinden 'Begeleiding' op school het belangrijkst Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS `t Ogelijn Enige tijd geleden heeft onze school BS `t Ogelijn deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 209645 ouders

Nadere informatie

Overall rapportage Vensters voor verantwoording Leerlingen

Overall rapportage Vensters voor verantwoording Leerlingen Overall rapportage Vensters voor verantwoording Leerlingen In opdracht van: Contactpersoon: COLLEGE HAGEVELD De heer K. Annema Utrecht, mei 2012 DUO ONDERWIJSONDERZOEK drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon

Nadere informatie

Als stagebedrijf wilt u stagiairs uitgebreid kennis laten maken met uw vakgebied;

Als stagebedrijf wilt u stagiairs uitgebreid kennis laten maken met uw vakgebied; Informatiekaart voor bedrijven 1. Doel BPV-stage: Doel van de BPV-stage voor uw bedrijf: Als stagebedrijf wilt u stagiairs uitgebreid kennis laten maken met uw vakgebied; U ziet het aanbieden van BPV-stages

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek. Rapportage over de tevredenheid van de jongeren die een programma volgen bij Prins Heerlijk.

Tevredenheidsonderzoek. Rapportage over de tevredenheid van de jongeren die een programma volgen bij Prins Heerlijk. Tevredenheidsonderzoek Rapportage over de tevredenheid van de jongeren die een programma volgen bij Prins Heerlijk. Stichting Buitengewoon leren & werken Prins Heerlijk Juni 2013 Stichting Buitengewoon

Nadere informatie

Samenvatting. BS Klingelenburg. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Klingelenburg. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst

Samenvatting. BS Klingelenburg. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Klingelenburg. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst BS Klingelenburg/ Tuil Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Klingelenburg Enige tijd geleden heeft onze school BS Klingelenburg deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek

Cliëntervaringsonderzoek Cliëntervaringsonderzoek Hoofdrapportage Stichting Het Lichtpunt Meting april 2014 Uw consultant Carolien Wannyn E: carolien.wannyn@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Samenvatting. BS Het Kompas/ Ijmuiden. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Het Kompas

Samenvatting. BS Het Kompas/ Ijmuiden. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Het Kompas Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Het Kompas Enige tijd geleden heeft onze school BS Het Kompas deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 203379 ouders

Nadere informatie

Werkbelevingsonderzoek 2013

Werkbelevingsonderzoek 2013 Werkbelevingsonderzoek 2013 voorbeeldrapport Den Haag, 17 september 2014 Ipso Facto beleidsonderzoek Raamweg 21, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456. Reg.K.v.K. Den Haag: 546.221.31. BTW-nummer:

Nadere informatie

Samenvatting. BS Lucebertschool/ Bergen NH. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Lucebertschool

Samenvatting. BS Lucebertschool/ Bergen NH. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Lucebertschool BS Lucebertschool/ Bergen NH Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Lucebertschool Enige tijd geleden heeft onze school BS Lucebertschool deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling.

Nadere informatie

Vergelijkende rapportage

Vergelijkende rapportage KBS St. Joseph Vergelijkende rapportage In opdracht van Contactpersoon Stichting INOS Mevrouw D. van den Bogaard Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon van

Nadere informatie

Deelnemertevredenheid OOVR Meting schooljaar 12 13

Deelnemertevredenheid OOVR Meting schooljaar 12 13 OovrRapportageMeting1213TevredenheidDec13 Deelnemertevredenheid OOVR Meting schooljaar 12 13 Time-out OOVR Klik Accent JMZ Schakel December 2013 Stek - O&O (F. Brouwer) 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Respons

Nadere informatie

Resultaten tevredenheidsonderzoeken cliënten en medewerkers

Resultaten tevredenheidsonderzoeken cliënten en medewerkers Resultaten tevredenheidsonderzoeken cliënten en medewerkers Ervaring in de driehoek Cello heeft in de periode mei juni van dit jaar onderzoek laten uitvoeren naar de ervaringen van cliënten, ouders / vertegenwoordigers

Nadere informatie

Samenvatting. BS Benjamin/ Brunssum. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Benjamin. Ouders vinden 'Begeleiding' op school het belangrijkst

Samenvatting. BS Benjamin/ Brunssum. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Benjamin. Ouders vinden 'Begeleiding' op school het belangrijkst BS Benjamin/ Brunssum Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Benjamin Enige tijd geleden heeft onze school BS Benjamin deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Ridderslag. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Ridderslag. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst

Samenvatting. BS De Ridderslag. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Ridderslag. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst BS De Ridderslag/ Gouda Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Ridderslag Enige tijd geleden heeft onze school BS De Ridderslag deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel

Nadere informatie

Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin

Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Augustus 2015 2 Samenvatting De gemeente wil weten hoe

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Meeander/ Locatie Heelweg. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) Locatie Heelweg

Samenvatting. BS De Meeander/ Locatie Heelweg. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) Locatie Heelweg Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) Locatie Heelweg Enige tijd geleden heeft onze school Locatie Heelweg deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 200864 ouders

Nadere informatie

Samenvatting 2012/2013

Samenvatting 2012/2013 Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Hoekstien Enige tijd geleden heeft onze school BS De Hoekstien deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 193993 ouders

Nadere informatie

Bestuursrapportage Personeel Tevredenheidsonderzoek 2010. De Meent

Bestuursrapportage Personeel Tevredenheidsonderzoek 2010. De Meent Bestuursrapportage Personeel Tevredenheidsonderzoek 2010 De Meent Gorinchem 08 december 2010 Inhoud I Voorwoord... 3 II Inleiding... 4 III Resultatenoverzicht... 5 IV Analyse... 23 V Conclusies... 25 2

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Regenboog/ Tochtwaard: Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Regenboog/ Tochtwaard

Samenvatting. BS De Regenboog/ Tochtwaard: Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Regenboog/ Tochtwaard BS De Regenboog/ Tochtwaard Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Regenboog/ Tochtwaard Enige tijd geleden heeft onze school BS De Regenboog/ Tochtwaard deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling.

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Pijler/ Rotterdam. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Pijler

Samenvatting. BS De Pijler/ Rotterdam. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Pijler BS De Pijler/ Rotterdam Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Pijler Enige tijd geleden heeft onze school BS De Pijler deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland

Nadere informatie

Samenspraak Examen Nederlands Spreken en Gesprekken voeren 3F

Samenspraak Examen Nederlands Spreken en Gesprekken voeren 3F Samenspraak Examen Nederlands Spreken en Gesprekken voeren 3F Inhoudsopgave Informatie voor alle betrokkenen... 2 Examenboekje voor de kandidaat... 4 Bijlage 1. Input voor Student 1... 7 Bijlage 2. Input

Nadere informatie

Case Medewerkerstevredenheiden betrokkenheidscan

Case Medewerkerstevredenheiden betrokkenheidscan Case Medewerkerstevredenheiden betrokkenheidscan Hoe tevreden zijn de medewerkers met en hoe betrokken zijn zij bij de organisatie en welke verbeterpunten ziet men voor de toekomst? Wat is medewerkerstevredenheid

Nadere informatie

Samenvatting. BS School 59/ Nieuw-Buinen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS School 59. Ouders vinden 'Sfeer' op school het belangrijkst

Samenvatting. BS School 59/ Nieuw-Buinen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS School 59. Ouders vinden 'Sfeer' op school het belangrijkst Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS School 59 Enige tijd geleden heeft onze school BS School 59 deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 228349 ouders

Nadere informatie

Samenvatting 2014/2015

Samenvatting 2014/2015 Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Til Enige tijd geleden heeft onze school BS De Til deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 214903 ouders en verzorgers

Nadere informatie

Benchmarkmodel. Bedrijf XYZ. eindresultaten klanten beleid. Analyse en leggen verbanden. Kwaliteit Tevredenheid Kosten. Waardering.

Benchmarkmodel. Bedrijf XYZ. eindresultaten klanten beleid. Analyse en leggen verbanden. Kwaliteit Tevredenheid Kosten. Waardering. Benchmarken In feite is benchmarken meten, vergelijken, leren en vervolgens verbeteren. Dit kan op zeer uiteenlopende gebieden. Van de behandelresultaten van een zorgmedewerker tot de resultaten van het

Nadere informatie

TERUGBLIK CENTRAAL EXAMEN WISKUNDE B VWO EERSTE TIJDVAK 2014

TERUGBLIK CENTRAAL EXAMEN WISKUNDE B VWO EERSTE TIJDVAK 2014 TERUGBLIK CENTRAAL EXAMEN WISKUNDE B VWO EERSTE TIJDVAK 2014 Inleiding Quickscan Via WOLF (Windows Optisch Leesbaar Formulier) geven examinatoren per vraag de scores van hun kandidaten voor het centraal

Nadere informatie

Samenvatting. BS Reflector/ Heerhugowaard. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS Reflector

Samenvatting. BS Reflector/ Heerhugowaard. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS Reflector BS Reflector/ Heerhugowaard Samenvatting Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS Reflector Eerder dit jaar heeft onze school BS Reflector deelgenomen aan de leerlingtevredenheidspeiling. De verkregen

Nadere informatie

Samenvatting. BS Kandelaar/ Ameide. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Kandelaar. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst

Samenvatting. BS Kandelaar/ Ameide. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Kandelaar. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Kandelaar Enige tijd geleden heeft onze school BS Kandelaar deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 224670 ouders

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Bonckert/ Boxmeer. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Bonckert

Samenvatting. BS De Bonckert/ Boxmeer. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Bonckert Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Bonckert Enige tijd geleden heeft onze school BS De Bonckert deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 209645 ouders

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Rank/ Meerkerk. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Rank. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst

Samenvatting. BS De Rank/ Meerkerk. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Rank. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Rank Enige tijd geleden heeft onze school BS De Rank deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 161853 ouders en verzorgers

Nadere informatie

Samenvatting. BS Rotterdamse Montessorischool/ Rotterdam. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Rotterdamse Montessorischool

Samenvatting. BS Rotterdamse Montessorischool/ Rotterdam. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Rotterdamse Montessorischool BS Rotterdamse Montessorischool/ Rotterdam Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Rotterdamse Montessorischool Enige tijd geleden heeft onze school BS Rotterdamse Montessorischool deelgenomen

Nadere informatie

Samenvatting SBO2007. SBO A.J. Schreuderschool/ Rotterdam. Schoolgebouw. Omgeving van de school. Kennisontwikkeling. Begeleiding

Samenvatting SBO2007. SBO A.J. Schreuderschool/ Rotterdam. Schoolgebouw. Omgeving van de school. Kennisontwikkeling. Begeleiding SBO A.J. Schreuderschool/ Rotterdam Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) A.J. Schreuderschool Enige tijd geleden heeft onze school A.J. Schreuderschool deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling.

Nadere informatie

Advies BPV monitor. Advies van stichting SBB aan de minister van OCW over de BPV monitor. Zoetermeer, november 2012. mvb12-1443lvd/bes_alg

Advies BPV monitor. Advies van stichting SBB aan de minister van OCW over de BPV monitor. Zoetermeer, november 2012. mvb12-1443lvd/bes_alg Advies BPV monitor Advies van stichting SBB aan de minister van OCW over de BPV monitor Zoetermeer, november 2012 mvb12-1443lvd/bes_alg Inhoudsopgave: 1. Achtergrond... 3 2. Advies SBB... 4 3. Stappenplan

Nadere informatie

MEDEWERKERSTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2004 Resultaten en vervolgtraject

MEDEWERKERSTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2004 Resultaten en vervolgtraject MEDEWERKERSTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2004 Resultaten en vervolgtraject Inleiding In mei van dit jaar is een nieuw medewerkertevredenheidsonderzoek gehouden. De eerste resultaten van dit onderzoek zijn in

Nadere informatie

BS It Pertoer/ Weidum Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS It Pertoer Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst

BS It Pertoer/ Weidum Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS It Pertoer Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst BS It Pertoer/ Weidum Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS It Pertoer Enige tijd geleden heeft onze school BS It Pertoer deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland

Nadere informatie

Samenvatting 2013/2014

Samenvatting 2013/2014 Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Nienekes Enige tijd geleden heeft onze school BS De Nienekes deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 209645 ouders

Nadere informatie

Samenvatting. BS Syncope/ Almere. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS Syncope. De betrokkenheid van de ouders bij de school is 'redelijk'

Samenvatting. BS Syncope/ Almere. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS Syncope. De betrokkenheid van de ouders bij de school is 'redelijk' BS Syncope/ Almere Samenvatting Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS Syncope Eerder dit jaar heeft onze school BS Syncope deelgenomen aan de leerlingtevredenheidspeiling. De verkregen gegevens

Nadere informatie

Samenvatting. BS Wegwijzer/ Vianen. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS Wegwijzer

Samenvatting. BS Wegwijzer/ Vianen. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS Wegwijzer Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS Wegwijzer Eerder dit jaar heeft onze school BS Wegwijzer deelgenomen aan de leerlingtevredenheidspeiling. De verkregen gegevens kunnen worden vergeleken

Nadere informatie

Vraag & Antwoord. Tevredenheidsmetingen Scholengroep Veluwezoom 2013

Vraag & Antwoord. Tevredenheidsmetingen Scholengroep Veluwezoom 2013 Vraag & Antwoord Tevredenheidsmetingen Scholengroep Veluwezoom 2013 Thema Vraag Antwoord Algemeen Wat meet het Scholengroep Veluwezoom richt zich op maximale talentontwikkeling en het vergroten van de

Nadere informatie

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Tussenmeting 2015 Portret samenwerkingsverband P029 Opdrachtgever: ministerie van OCW Utrecht, oktober

Nadere informatie

Samenvatting. BS Damiaanschool/ Totaaloverzicht. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Damiaanschool

Samenvatting. BS Damiaanschool/ Totaaloverzicht. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Damiaanschool Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Damiaanschool Enige tijd geleden heeft onze school BS Damiaanschool deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 201893

Nadere informatie

Samenvatting. BS it Bynt/ Winsum. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS it Bynt. De betrokkenheid van de ouders bij de school is 'redelijk'

Samenvatting. BS it Bynt/ Winsum. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS it Bynt. De betrokkenheid van de ouders bij de school is 'redelijk' Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS it Bynt Eerder dit jaar heeft onze school BS it Bynt deelgenomen aan de leerlingtevredenheidspeiling. De verkregen gegevens kunnen worden vergeleken met

Nadere informatie

Uitstroommonitor praktijkonderwijs 2012-2013 Samenvatting van de monitor 2012-2013 en de volgmodules najaar 2013

Uitstroommonitor praktijkonderwijs 2012-2013 Samenvatting van de monitor 2012-2013 en de volgmodules najaar 2013 Uitstroommonitor praktijkonderwijs 2012-2013 Samenvatting van de monitor 2012-2013 en de volgmodules najaar 2013 Platform Praktijkonderwijs Rotterdam, 2 december 2013 1 Introductie In deze beknopte samenvatting

Nadere informatie

SBO de Vlinderboom Bemmel. Oudertevredenheidspeiling Speciaal Basisonderwijs 2011. Haarlem, maart 2011

SBO de Vlinderboom Bemmel. Oudertevredenheidspeiling Speciaal Basisonderwijs 2011. Haarlem, maart 2011 SBO de Vlinderboom Bemmel Oudertevredenheidspeiling Speciaal Basisonderwijs 2011 Haarlem, maart 2011 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl 023

Nadere informatie

Samenvatting Medewerkersonderzoek Hogeschool der Kunsten 2012. 1. Hogeschool der Kunsten

Samenvatting Medewerkersonderzoek Hogeschool der Kunsten 2012. 1. Hogeschool der Kunsten Samenvatting Medewerkersonderzoek Hogeschool der Kunsten 2012 1. Hogeschool der Kunsten Eind 2012 is in de Hogeschool der Kunsten Den Haag een medewerkersonderzoek uitgevoerd. Voor het Koninklijk Conservatorium

Nadere informatie

8 Veiligheid en sfeer

8 Veiligheid en sfeer job - monitor 2010 8 Veiligheid en sfeer In dit hoofdstuk wordt gekeken naar de oordelen over veiligheid, sfeer, de organisatie van activiteiten buiten lestijd en de contacten met medestudenten. Veiligheid

Nadere informatie

Samenvatting. BS Het Veenpluis/ Zevenhuizen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Het Veenpluis

Samenvatting. BS Het Veenpluis/ Zevenhuizen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Het Veenpluis Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Het Veenpluis Enige tijd geleden heeft onze school BS Het Veenpluis deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 225988

Nadere informatie

Verslag snuffelstage week St. Aloysiuscollege. 12 t/m 16 oktober 2015. Naam: Klas 3:

Verslag snuffelstage week St. Aloysiuscollege. 12 t/m 16 oktober 2015. Naam: Klas 3: Verslag snuffelstage week St. Aloysiuscollege 12 t/m 16 oktober 2015 Naam: Klas 3: DIT STAGEVERSLAG IS VAN Naam Emailadres Telefoon Klas MIJN STAGE DOE IK BIJ Naam organisatie Soort bedrijf Adres Plaats

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

Gevraagd: Bekwame praktijkopleiders!

Gevraagd: Bekwame praktijkopleiders! Gevraagd: Bekwame praktijkopleiders! Leerbedrijven geven leerlingen de kans om ervaring op te doen in het beroep waarvoor zij opgeleid worden. Zij vervullen daarmee een belangrijke en onmisbare rol voor

Nadere informatie

Tussenevaluatie nieuw rooster op de Jan Vermeerschool

Tussenevaluatie nieuw rooster op de Jan Vermeerschool - concept - Tussenevaluatie nieuw rooster op de Jan Vermeerschool Onderzoeksrapportage ouders, leerkrachten en kinderen HCO, drs. Désirée van der Heijden-Herber Februari 2011 Inhoud 1. Aanleiding en opdracht

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Petteflet/ Groningen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Petteflet

Samenvatting. BS De Petteflet/ Groningen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Petteflet Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Petteflet Enige tijd geleden heeft onze school BS De Petteflet deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 218522 ouders

Nadere informatie

Rapportage Quickscan welzijn personeel

Rapportage Quickscan welzijn personeel Aangemaakt door: Dennis Burger Rapportage is aangemaakt op: 29 15 Betreft rapport van: Naam school: Heilige Henricus School Brinnummer: 04BD Locatie: Heilige Henricusschool Deze school maakt onderdeel

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Swoaistee/ Groningen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Swoaistee

Samenvatting. BS De Swoaistee/ Groningen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Swoaistee Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Swoaistee Enige tijd geleden heeft onze school BS De Swoaistee deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 218522 ouders

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Regenboog/ Meidoornlaan. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS De Regenboog/ Meidoornlaan

Samenvatting. BS De Regenboog/ Meidoornlaan. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS De Regenboog/ Meidoornlaan Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS De Regenboog/ Meidoornlaan Eerder dit jaar heeft onze school BS De Regenboog/ Meidoornlaan deelgenomen aan de leerlingtevredenheidspeiling. De verkregen

Nadere informatie

CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK OVAL 2014. December 2014 Marij Tillmanns 36683 GfK 2014 CTO Oval December 2014

CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK OVAL 2014. December 2014 Marij Tillmanns 36683 GfK 2014 CTO Oval December 2014 CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK OVAL December Marij Tillmanns 36683 1 Inhoud 1. Management Summary 2. Resultaten Algemeen Overall tevredenheid Bedrijfsarts Casemanager Achtergrondkenmerken 3. Onderzoeksopzet

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Kameleon. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Kameleon. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst

Samenvatting. BS De Kameleon. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Kameleon. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Kameleon Enige tijd geleden heeft onze school BS De Kameleon deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 209645 ouders

Nadere informatie

Technische nota. Brussel, december 2011

Technische nota. Brussel, december 2011 Technische nota Werkbaar werk en de inschatting van zelfstandige ondernemers om hun huidige job al dan niet tot hun pensioen verder te kunnen zetten. Resultaten uit de werkbaarheidsmetingen 2007 en 2010

Nadere informatie

Samenvatting. BS Aldoende/ Amsterdam. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Aldoende. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst

Samenvatting. BS Aldoende/ Amsterdam. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Aldoende. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst BS Aldoende/ Amsterdam Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Aldoende Enige tijd geleden heeft onze school BS Aldoende deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland

Nadere informatie

Compacten bij rekenen

Compacten bij rekenen Compacten bij rekenen Kinderen die hoog scoren op de methode toetsen en op de Citotoetsen komen in aanmerking de oefenstof te compacten. Scores van 4.4 en hoger geven een A+ score aan. Deze kinderen hebben

Nadere informatie

V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n

V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n SBO De Zonnewijzer Valkenswaard Oudertevredenheids Speciaal Basisonderwijs 2015 V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n Top 10 Tevredenheid en Ontevredenheid. Bij een groot aantal vragen

Nadere informatie

Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 2013

Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 2013 Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 21 Oktober 21 1 Inhoudsopgave H1 Inleiding H2 Aantal vrijwilligers per sector/locatie en respons H Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek 21

Nadere informatie

Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer. Dossiers 2013-2014

Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer. Dossiers 2013-2014 Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer Inhoudsopgave Inleiding... 3 Begrippenlijst... 4 Informatie BPV-beoordeling... 6 Kerntaken, werkprocessen, competenties, beoordelingscriteria en Arbo-regels...

Nadere informatie

Samenvatting. BS Beijumkorf/ Groningen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Beijumkorf

Samenvatting. BS Beijumkorf/ Groningen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Beijumkorf Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Beijumkorf Enige tijd geleden heeft onze school BS Beijumkorf deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 218522 ouders

Nadere informatie

Leerjaar 3: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A

Leerjaar 3: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A Leerjaar 3: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A Thema 12: Het vinden van werk Praktijkkern c: Kiezen en solliciteren naar passende stageplek Thema Praktijkkern 12. Het vinden

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek CBS Paadwizer In opdracht van Contactpersoon Stichting de Tjongerwerven Christelijk Primair Onderwijs de heer H. van Malsen en de heer A. Vos Utrecht, februari

Nadere informatie

Samenvatting. SBO De Boemerang/ Brunssum. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) SBO De Boemerang

Samenvatting. SBO De Boemerang/ Brunssum. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) SBO De Boemerang Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) SBO De Boemerang Enige tijd geleden heeft onze school SBO De Boemerang deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 189865

Nadere informatie

Internationale beroepspraktijkvorming

Internationale beroepspraktijkvorming Internationale beroepspraktijkvorming Uw leerlingen over de grens: tips en spelregels Mbo-leerlingen kiezen steeds vaker voor een stage in het buitenland. Maar hoe regelt u die internationale BPV (i-bpv)?

Nadere informatie

Ouders/ vertegenwoordigers raadpleging Sector Specialistisch

Ouders/ vertegenwoordigers raadpleging Sector Specialistisch Ouders/ vertegenwoordigers raadpleging Sector Specialistisch Hoofdrapportage Meting oktober 2013 Uw consultant Onno de Wildt E: onno.de.wildt@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

Nationaal Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Nationaal Medewerkerstevredenheidsonderzoek Nationaal Medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd door Maart 2009 Nationaal Medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd door: Almere Staete Radioweg 6a 1324 KW ALMERE Tel. (036) 5300402 E-mail: info@trendview.nl

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek

Cliëntervaringsonderzoek Cliëntervaringsonderzoek Hoofdrapportage mei - juni 2014 Uw consultant Carolien Wannyn E: carolien.wannyn@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding en verantwoording...3

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Bs. Berglarenschool Leerlingtevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Zicht Primair Onderwijs - Bs. Berglarenschool Dhr. P. van de Sande Utrecht, april 2014 DUO Onderwijsonderzoek

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek Basisschool Sint Martinus In opdracht van Contactpersoon Basisschool Sint Martinus de heer F. Giesen Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van

Nadere informatie

Samenvatting. BS Rehoboth/ Boskoop. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Rehoboth. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst

Samenvatting. BS Rehoboth/ Boskoop. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Rehoboth. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Rehoboth Enige tijd geleden heeft onze school BS Rehoboth deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 227360 ouders en

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep Gemeente Ubbergen Juni 2013 Colofon Uitgave I&O Research BV Zuiderval 70 7543 EZ Enschede tel. (053) 4825000 Rapportnummer 2013/033 Datum

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Toermalijn/ Rotterdam. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS De Toermalijn

Samenvatting. BS De Toermalijn/ Rotterdam. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS De Toermalijn BS De Toermalijn/ Rotterdam Samenvatting Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS De Toermalijn Eerder dit jaar heeft onze school BS De Toermalijn deelgenomen aan de leerlingtevredenheidspeiling.

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Kemp/ Egchel. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS De Kemp. De betrokkenheid van de ouders bij de school is 'redelijk'

Samenvatting. BS De Kemp/ Egchel. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS De Kemp. De betrokkenheid van de ouders bij de school is 'redelijk' BS De Kemp/ Egchel Samenvatting Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS De Kemp Eerder dit jaar heeft onze school BS De Kemp deelgenomen aan de leerlingtevredenheidspeiling. De verkregen gegevens

Nadere informatie

OVERZICHT EN GRIP OP STAGE- EN AFSTUDEERPROCESSEN.

OVERZICHT EN GRIP OP STAGE- EN AFSTUDEERPROCESSEN. OVERZICHT EN GRIP OP STAGE- EN AFSTUDEERPROCESSEN. WAAROM ONSTAGE? STUDENT > Eenvoudig online zoeken en solliciteren naar leuke stage opdrachten > Uitwisselen van ervaringen met andere studenten > Meertalig

Nadere informatie

Onderzoek Maatschapppelijke Stage

Onderzoek Maatschapppelijke Stage Onderzoek Maatschapppelijke Stage Over het onderzoek Aan dit online onderzoek, gehouden van 28 mei tot 14 juli 2012, deden 1.584 scholieren mee; 575 van hen hebben een maatschappelijke stage gelopen in

Nadere informatie

Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijspersoneel

Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijspersoneel Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijs 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Resultaten Karin Jettinghoff en Jo Scheeren, SBO Januari 2010 2 1. Inleiding Tot voor kort

Nadere informatie

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan.

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan. Burgerpeiling 2013 Eind 2013 is onder 2000 inwoners van de gemeente Noordoostpolder een enquete verspreid ten behoeve van de benchmark waarstaatjegemeente.nl. De enquete vormt een onderdeel van de benchmark.

Nadere informatie