Kwaliteitsonderzoek op CSG Liudger onderwijs. Verslag van de tevredenheidonderzoeken onder leerlingen, ouders en medewerkers van CSG Liudger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kwaliteitsonderzoek op CSG Liudger onderwijs. Verslag van de tevredenheidonderzoeken onder leerlingen, ouders en medewerkers van CSG Liudger"

Transcriptie

1 Kwaliteitsonderzoek op CSG Liudger onderwijs Tevredenheid in najaar 2013 onderzoeken 2013 Verslag van de tevredenheidonderzoeken onder leerlingen, ouders en medewerkers van CSG Liudger tevredenheid ten aanzien van het onderwijs S.E. Hoogland, Onderwijs en Kwaliteitszorg CSG Liudger Februari

2 VOORWOORD Het is inmiddels de derde keer dat we een groot kwaliteitsonderzoek doen op de CSG Liudger. In 2007, 2010 en nu in 2013 zijn vergelijkbare onderzoeken gedaan. In mijn voorwoord bij de vorige kwaliteit enquête heb ik aangegeven waarom we deze onderzoeken doen. Ik herhaal het nog maar eens. We stellen ons de volgende vijf vragen bij het doen van kwaliteitsonderzoek: 1. Doen we de goede dingen? 2. Doen wij die dingen ook goed? 3. Hoe weten wij dat? 4. Vinden anderen dat ook? 5. Wat doen we met die wetenschap? De kwaliteitsonderzoeken zijn dus een middel om (nog) meer tevredenheid over het onderwijs, de begeleiding en zorg, de identiteit, de organisatie, de communicatie en al die andere zaken die voor een school van belang zijn te krijgen. Daarbij staat het werken aan de kwaliteit van ons onderwijs, anders gezegd het leren van leerlingen centraal. We krijgen als het ware op grote schaal en gratis feedback op belangrijke onderdelen van ons werk. Het is voor iedereen in en buiten de school van groot belang om kennis te nemen van de uitkomsten. Omdat we transparant zijn in de manier waarop we de dingen doen, wordt het algemene verslag van de tevredenheidsonderzoeken ook gepubliceerd via onze website. Medewerkers, leidinggevenden, onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel, ouders in klankbordgroepen en ouderraden, leerlingen in leerlingenraden, de medezeggenschapsraad en de raad van toezicht hebben een goed middel in handen om de sterke punten van CSG Liudger te zien. Maar ook kunnen ze van iedereen in de school vragen om de verbeteringen die nodig zijn op basis van de uitkomsten van de onderzoeken ter hand te pakken. Daar ligt een opdracht voor iedereen die in de scholengemeenschap werkt. Joop Vogel 2

3 INHOUDSOPGAVE Voorwoord p Inleiding.. p De tevredenheidonderzoeken ten aanzien van het onderwijs p Vooraf p Leerling tevredenheidonderzoek per locatie. p Leerling tevredenheidonderzoek Waskemeer. p Leerling tevredenheidonderzoek Burgum.. p Leerling tevredenheidonderzoek Splitting p Leerling tevredenheidonderzoek Raai.. p Oudertevredenheidonderzoek, locaties vergeleken p Respons van de ouder tevredenheidonderzoeken p Leerling tevredenheid en ouder tevredenheid 2010 vs 2013 p Medewerkers tevredenheidonderzoek p Tevredenheidonderzoeken naast elkaar p Prestatie-indicatoren nader bekeken p. 25 Bijlage: Overzicht van de indeling rubrieken en de vragen.. p. 27 3

4 1.0 Inleiding In het najaar van 2013 heeft een groot tevredenheidonderzoek plaatsgevonden onder de medewerkers, de leerlingen en de ouders van de leerlingen van heel CSG Liudger. Centraal hierbij stond de tevredenheid ten aanzien van het onderwijs zoals dat op CSG Liudger gegeven wordt. Daarnaast hebben de medewerkers nog aangegeven hoe tevreden zij waren met hun werk(omstandigheden). Hiervan is een apart verslag gemaakt. De locatie de Ring heeft alleen meegedaan aan het medewerkers tevredenheidonderzoek (tevredenheid ten aanzien van het werk). Deze locatie heeft vanwege de eigenheid van de school een eigen instrument om de kwaliteit van het onderwijs te meten. In dit verslag wordt eerst aandacht besteed aan de resultaten van het tevredenheidonderzoek rond het onderwijs in relatie tot de uitslagen van Daarna wordt aandacht besteed aan de prestatie-indicatoren zoals die door het College van Bestuur zijn vastgesteld. De uitslagen van de onderzoeken per klas en leerjaar zijn in aparte bestanden van de VOSpiegel beschikbaar gesteld aan de betreffende locaties en het College van Bestuur. 4

5 2.0 De tevredenheidonderzoeken ten aanzien van het onderwijs Vooraf Drie jaar geleden heeft de toenmalige taakgroep kwaliteitszorg vragen/stellingen samengesteld. Deze zijn ingedeeld in verschillende rubrieken. De rubrieken zijn algemeen/veiligheid, lessen, leraren, begeleiding en lesuitval. Het bestuur heeft destijds ook een aantal prestatie-indicatoren vastgesteld. Dat heeft ertoe geleid dat de rubriek identiteit uitgebreid is en dat rubrieken zijn toegevoegd. Dit zijn de rubrieken en Maakt de school de leus accent op aandacht waar. De leerlingen, ouders en medewerkers hebben in de verschillende vragenlijsten aangegeven of zij het wel/niet eens waren met een stelling. De stellingen zijn positief geformuleerd. Een voorbeeld van een stelling: de sfeer op school is prettig. Vanwege het afnamemoment, net na het begin van een nieuw schooljaar, zijn de leerlingen van leerjaar 1 niet meegenomen in het onderzoek. Bij de stellingen/vragen is veel gebruik gemaakt van de stellingen/vragen zoals die zijn opgenomen in de enquêtes van de VOspiegel. De vragen/stellingen konden gescoord worden op een vijfpuntsschaal, van helemaal mee eens (5) tot helemaal mee oneens (1). De keuze voor deze schaal is een pragmatische: vrijwel alle kwaliteitsonderzoeken op middelbare scholen hanteren deze schaal. Hetzelfde item is aan de verschillende groepen voorgelegd. Soms kon dan dezelfde stelling gebruikt worden, bijvoorbeeld: Op school gelden duidelijke regels (uit de rubriek algemeen/veiligheid). In andere gevallen is de stelling aangepast aan de invalshoek. Zo kregen in de rubriek leraren de leerlingen de stelling: De leraren houden rekening met wat ik wel en wat ik niet kan ; de ouders de stelling: De leraren houden rekening met wat mijn kind wel kan en wat niet en de docenten: Ik houd rekening met het niveau van de leerling voorgelegd. In het onderzoek van 2013 is ervoor gekozen om geen wijzigingen aan te brengen in de stellingen/vragen (opgesteld in 2010), zodat de gegevens onderling goed vergelijkbaar zijn. Ter aanvulling zijn in de vragenlijst voor ouders en leerlingen 2013 twee open vragen toegevoegd waarin gevraagd wordt wat er goed gaat op de school/locatie en wat er beter kan op de school/locatie. De enquêtes zijn opgenomen in de VOspiegel. De leerlingen hebben op school de vragenlijst ingevuld; per klas hebben ze via de computer de enquête ingevuld. De ouders hebben allemaal een brief thuisgestuurd gekregen. In deze brief werden zij uitgenodigd voor het invullen van een digitale enquête. De medewerkers kregen via de mail een oproep om deel te nemen aan het medewerkerstevredenheidsonderzoek. Vrijwel alle leerlingen hebben deelgenomen aan het leerlingtevredenheidsonderzoek. Van de medewerkers heeft 65% de vragenlijst ingevuld. De respons van de ouders viel tegen:22% van de ouders heeft de vragenlijst digitaal ingevuld. Dit is (wederom) een aandachtspunt voor de volgende keer. Zoals al eerder is aangegeven staat het onderwijs centraal. Wat vinden de leerlingen, de ouders en de medewerkers van het onderwijs op de verschillende locaties? Eerst komen de resultaten van de leerlingen aan bod, vervolgens die van de ouders, daarna die van de medewerkers. Tot slot leggen we de resultaten naast elkaar. Immers leerlingen, ouders en medewerkers hebben hun mening gegeven over dezelfde items. De resultaten van de onderzoeken op de HAVOtop worden afzonderlijk van de resultaten van de locatie Burgum Tjalling Haismastraat (BuThs) gerapporteerd. Ter wille van de leesbaarheid zijn de Exceloverzichten op de linkerpagina afgedrukt, op de rechterpagina staat de toelichting. 5

6 Leeswijzer bij Excel-overzichten Staat iets dikgedrukt dan geeft dat aan dat bij die vraag de standaarddeviatie groter of gelijk aan 1 was. De standaarddeviatie geeft een spreiding van de antwoorden weer. Als de spreiding laag is, dan liggen de scores dichtbij het gemiddelde. Hoe hoger de standaarddeviatie, hoe verder de scores afwijken van de gemiddelde score; dit betekent dat de antwoorden van de respondenten op de stelling sterk uiteen lopen en we om die reden geen conclusie kunnen verbinden aan de gemiddelde score. Het vraagt om nader onderzoek. De deelnemers aan de kwaliteitsonderzoeken hebben aangegeven of zij het helemaal met een stelling eens waren (5), met een stelling eens waren (4), niet eens en niet oneens waren (3), oneens waren (2) of helemaal oneens waren (1). Wat geven de kleuren aan? Groter dan 3,5 groen tevreden! Tussen 3 en 3,5 wit gemiddeld/voldoende Tussen 2,5 en tot en met 3 geel dat verdient de aandacht Kleiner dan of gelijk aan 2,5 rood dat moet beter 6

7 Leerling tevredenheidonderzoek per locatie WA BuThs HAVOtop SP RA Respons: percentage deelname per locatie 98% 94% 98% 98% 99% Ben/voel je je christelijk? 2,9 3 2,4 2,8 3,2 Leerlingen en docenten die gelovig zijn worden gerespecteerd 4,2 4 4,1 3,8 4 Het vak godsdienst hoort bij het christelijk onderwijs 3,5 3,8 3,3 3,6 3,4 Bij een eerste les van de dag begint de docent met dagopening 4 3,5 2,9 3,5 3,3 Veiligheid Ik voel me veilig op school 4,3 4,1 4,2 4 4,1 De school ziet er van binnen gezellig uit 3,7 3,1 2,2 3 2,2 De hal en de lokalen zien er schoon uit 3,8 3,4 3,8 3,2 2,4 Op school gelden duidelijke regels 3,9 3,7 3,6 3,6 3,4 De sfeer op school is prettig 4 3,8 3,8 3,4 3,8 Lessen/didactiek In de lessen doen we verschillende activiteiten 3,9 3,6 3,7 3,7 3,7 Bij de meeste lessen doe ik actief mee 3,8 3,6 3,6 3,7 3,7 Bij de meeste lessen ben ik zelfstandig a/h werk als (..) wordt 3,8 3,6 3,7 3,7 3,8 Bij de meeste vakken gebruiken we goed lesmateriaal 4 3,6 3,7 3,6 3,5 Leraren/pedagogiek De leraren behandelen mij met respect 4 3,7 3,9 3,6 3,8 Mijn leraren hebben belangstelling voor mij 3,8 3,5 3,6 3,4 3,5 De leraren leggen goed uit 3,6 3,4 3,4 3,3 3,4 De meeste leraren gebruiken verschillende werkvormen ( ) 3,7 3,4 3,6 3,5 3,4 De leraren houden rekening met wat ik wel en niet kan 3,4 3,1 3,2 3,1 3,1 Leraren vertellen duidelijk wat mijn resultaten zijn 3,7 3,7 3,6 3,4 3,8 Begeleiding Ik ben tevreden over de begeleiding van mijn mentor 4,2 3,9 3,3 3,5 3,6 Ik word geholpen bij het maken van belangrijke keuzes 3,9 3,4 3,1 3,2 3,2 Ik weet bij wie ik terecht kan met problemen 3,9 3,8 3,4 3,5 3,4 De school biedt mij extra begeleiding als ik dat nodig heb 4 3,5 3,4 3,4 3,4 Cultuur/beleid De mening van de leerling telt op deze school 3,5 3,1 3,2 3 2,9 Ik word geïnformeerd over dingen die voor leerlingen belangrijk zijn 3,7 3,4 3,4 3,4 3,3 De school zet zich in voor mensen die het minder hebben 3,6 3,4 2,9 3,3 3,1 De school organiseert voldoende buitenschoolse activiteiten 3,1 2,9 2,9 2,9 2,8 Lesuitval Op onze school vallen weinig lessen uit 4,3 3,9 3,6 3,8 3,4 Bij lesuitval zorgt de school voor goede opvang 3,7 3,0 2,8 2,9 2,8 Accent op aandacht De school maakt haar leus 'Accent op aandacht' waar 3,6 3,1 2,9 3,2 2,7 Ik zou andere ouders aanraden deze school voor hun kind te kiezen 3,9 3,6 3,5 3,2 3,2 7

8 2.2.0 Leerling tevredenheidonderzoek per locatie Hiernaast zien we de resultaten van de leerlingen van CSG Liudger per locatie afgedrukt. Zoals te verwachten was, is de respons groot omdat de leerlingen per groep de enquête op school hebben ingevuld. De leerlingen van locatie Waskemeer zijn het meest tevreden. Veel stellingen worden gewaardeerd met een 3,5 of hoger. In Waskemeer, op de HAVOtop en op de Splitting hebben de leerlingen uiteenlopende meningen over de stelling ben je/voel je je christelijk. Leerlingen en docenten die gelovig zijn worden op alle locaties gerespecteerd. Over de stelling of het vak godsdienst bij het christelijk onderwijs hoort wordt op alle locaties wisselend gedacht. Veiligheid Leerlingen voelen zich veilig op de scholen. Er gelden duidelijke regels en de sfeer op de scholen is prettig. Op de HAVOtop vinden de leerlingen dat de school er niet gezellig uit ziet van binnen. Op de Raai en de Splitting lopen de antwoorden van leerlingen over dit item uiteen. Voor de Raai is hier de tijdelijke noodlocatie; ook vinden de leerlingen de hal en de lokalen niet schoon. Op dit moment (februari 2014) hebben de leerlingen het nieuwe gebouw betrokken en is te verwachten dat de meningen anders zijn. Lessen/didactiek Over de lessen en de didactiek zijn de leerlingen op alle locaties tevreden. Leraren/pedagogiek Op alle locaties behandelen de leraren de leerlingen met respect en vertellen leraren duidelijk wat de resultaten van leerlingen zijn. De stelling leraren houden rekening met wat ik wel en niet kan wordt op alle locaties als voldoende beoordeeld. Ook de stelling de leraren leggen goed uit krijgt een voldoende beoordeling van de leerlingen in Burgum, op de Splitting en Raai. In Waskemeer zijn de leerlingen tevreden over de manier van uitleggen door leraren. Begeleiding De aspecten begeleiding van de mentor, ondersteuning bij het maken van keuzes, ik weet bij wie ik terecht kan met problemen en extra begeleiding als dat nodig is verdienen aandacht op de locaties Burgum Tj. Haismastraat, HAVOtop, Splitting en Raai. Hoewel de leerlingen gemiddeld tevreden tot tevreden zijn is de spreiding van de antwoorden van de leerlingen in verhouding groter en lopen de meningen van de leerlingen over deze aspecten uiteen. Cultuur/beleid Op de Splitting en de Raai verdient het aspect de mening van de leerlingen telt aandacht. In Waskemeer zijn de leerlingen tevreden over dit aspect en in Burgum scoren de leerlingen deze stelling als voldoende. Echter, de spreiding van antwoorden is op beide scholen in verhouding ook groter. Dat betekent dat de meningen van leerlingen op dit punt uiteen lopen. Aan de gemiddelde scores van de locaties op de stelling de school organiseert voldoende buitenschoolse activiteiten kunnen we geen conclusie verbinden omdat de meningen van de leerlingen sterk uiteen lopen. Lesuitval In Waskemeer vinden de leerlingen dat er weinig lessen uitvallen. Over de opvang bij lesuitval zijn de meningen van de leerlingen op alle locaties verdeeld. Accent op aandacht De leus de school maakt haar leus Accent op aandacht waar verdient de aandacht op de scholen in Burgum en Drachten. De leerlingen geven op deze stelling echter uiteenlopende antwoorden en dat betekent dat de gemiddelde score weinig zegt. Het is aan te bevelen verder in gesprek te gaan met leerlingen op dit punt. 8

9 Leerling tevredenheidonderzoek Waskemeer lj2 lj3 lj4 totaal Aantal leerlingen, dat enquête heeft ingevuld Ben/voel je je christelijk? 3,1 2,8 2,8 2,9 Leerlingen en docenten die gelovig zijn worden gerespecteerd 4,3 4,3 3,9 4,2 Het vak godsdienst hoort bij het christelijk onderwijs 3,5 3,5 3,4 3,5 Bij een eerste les van de dag begint de docent met dagopening 4,2 4,1 3,8 4 Veiligheid Ik voel me veilig op school 4,3 4,4 4,1 4,3 De school ziet er van binnen gezellig uit 4 3,7 3,2 3,7 De hal en de lokalen zien er schoon uit 4 3,8 3,6 3,8 Op school gelden duidelijke regels 4 4,1 3,7 3,9 De sfeer op school is prettig 4,2 4,1 3,5 4 Lessen/didactiek In de lessen doen we verschillende activiteiten 4 4 3,7 3,9 Bij de meeste lessen doe ik actief mee 3,8 4 3,8 3,8 Bij de meeste lessen ben ik zelfstandig a/h werk als (..) wordt 3,8 3,9 3,7 3,8 Bij de meeste vakken gebruiken we goed lesmateriaal 4,1 4 3,7 4 Leraren/pedagogiek De leraren behandelen mij met respect 4,2 4 3,8 4 Mijn leraren hebben belangstelling voor mij 4 3,7 3,5 3,8 De leraren leggen goed uit 3,7 3,5 3,5 3,6 De meeste leraren gebruiken verschillende werkvormen ( ) 3,9 3,7 3,5 3,7 De leraren houden rekening met wat ik wel en niet kan 3,6 3,3 3,1 3,4 Leraren vertellen duidelijk wat mijn resultaten zijn 3,8 3,8 3,5 3,7 Begeleiding Ik ben tevreden over de begeleiding van mijn mentor 4,3 4,3 3,9 4,2 Ik word geholpen bij het maken van belangrijke keuzes 3,8 4 3,7 3,9 Ik weet bij wie ik terecht kan met problemen 4 4 3,6 3,9 De school biedt mij extra begeleiding als ik dat nodig heb 4,1 4,1 3,7 4 Cultuur/beleid De mening van de leerling telt op deze school 3,9 3,3 2,8 3,5 Ik word geïnformeerd over dingen die voor leerlingen belangrijk zijn 3,8 3,8 3,3 3,7 De school zet zich in voor mensen die het minder hebben 3,7 3,6 3,4 3,6 De school organiseert voldoende buitenschoolse activiteiten 3,3 3 2,7 3,1 Lesuitval Op onze school vallen weinig lessen uit 4,2 4,4 4,6 4,3 Bij lesuitval zorgt de school voor goede opvang 3,9 3,6 3,4 3,7 Accent op aandacht De school maakt haar leus 'Accent op aandacht' waar 3,8 3,7 3,2 3,6 Ik zou andere ouders aanraden deze school voor hun kind te kiezen 4,1 3,9 3,3 3,9 9

10 2.2.1 Leerling tevredenheidonderzoek Waskemeer In dit overzicht vinden we de resultaten per leerjaar. We zien dat op de school in Waskemeer tevreden leerlingen zitten. Over de veiligheid, de lessen/didactiek, de leraren/pedagogiek en de begeleiding zijn de leerlingen het meest tevreden. Het valt op dat de antwoorden van de leerlingen in klas 4b op veel stellingen meer uiteenlopen dan de antwoorden van de andere vierdeklassers, derdeklassers en tweedeklassers. Hieronder worden per leerjaar een paar aandachtspunten benoemd. Leerjaar 2 In leerjaar twee zijn drie klassen bevraagd (klas 2a, 2b en 2c). De tweedeklassers zijn zeer tevreden. Op de stelling ben/voel je je christelijk lopen de meningen van de leerlingen in alle drie groepen sterk uiteen. De gemiddelde (onvoldoende) score zegt daarmee niet veel. In klas 2c scoort de stelling de school organiseert voldoende buitenschoolse activiteiten een onvoldoende, alleen kunnen we aan dit gemiddelde geen conclusies verbinden omdat de antwoorden van de leerlingen hier sterk uiteen lopen. Leerjaar 3 Er zijn twee derde klassen bevraagd (klas 3a en 3b). De derdeklassers zijn over de meeste aspecten tevreden. Over de veiligheid, de lessen/didactiek, de leraren/pedagogiek en de begeleiding zijn de leerlingen het meest tevreden. Op de stelling ben/voel je je christelijk lopen de meningen van de leerlingen in beide groepen sterk uiteen. De gemiddelde (onvoldoende) score zegt daarmee niet veel. Hetzelfde geldt voor de mening van klas 3b over de stellingen de school organiseert voldoende buitenschoolse activiteiten Aan de gemiddelde score kan geen conclusie verbonden worden voor klas 3b, omdat de antwoorden van de leerlingen in klas 3b teveel uiteen lopen ten opzichte van de antwoorden van klas 3a. Leerjaar 4 In leerjaar vier zijn twee klassen bevraagd (klas 4a en 4b). De vierdeklassers zijn tevreden over meer dan de helft van de aspecten. Het meest tevreden zijn ze over de lessen/didactiek, de begeleiding door leraren en het feit dat er weinig lessen uitvallen. Op de stelling ben/voel je je christelijk lopen de meningen van de leerlingen in beide groepen sterk uiteen. De gemiddelde (onvoldoende) score zegt daarmee niet veel. Leerjaar 4 beoordeelt de stelling de mening van de leerling telt en de school organiseert voldoende buitenschoolse activiteiten als onvoldoende, hoewel aan de gemiddelde scores ook hier geen conclusies kunnen worden verbonden omdat de meningen sterk uiteenlopen. Accent op aandacht Leerjaar 4 scoort de stelling de school maakt de leus Accent op aandacht als voldoende, maar de leerlingen hebben hierover uiteenlopende meningen. Hetzelfde geldt voor de stelling ik zou ouders aanraden deze school te kiezen voor hun kind. Het verdient aandacht over deze stellingen in gesprek te gaan met de leerlingen. 10

11 Leerling tevredenheidonderzoek Burgum lj 2 lj 3 lj4 BuThs lj4 lj5 HAVOtop Aantal leerlingen dat enquête heeft ingevuld Ben/voel je je christelijk? 3 2,9 3,1 3 2,6 2,3 2,4 Leerlingen en docenten die gelovig zijn worden gerespecteerd 3,9 4, ,2 4,1 Het vak godsdienst hoort bij het christelijk onderwijs 3,9 3,7 3,6 3,8 3,2 3,4 3,3 Bij een eerste les van de dag begint de docent met dagopening 3,7 3,2 3,1 3,5 2,9 3 2,9 Veiligheid Ik voel me veilig op school 4 4,1 4 4,1 4,1 4,3 4,2 De school ziet er van binnen gezellig uit 3,3 2,8 2,9 3,1 2,2 2,3 2,2 De hal en de lokalen zien er schoon uit 3,4 3,6 2,8 3,4 3,7 3,8 3,8 Op school gelden duidelijke regels 3,8 3,8 3,2 3,7 3,5 3,6 3,6 De sfeer op school is prettig 3,8 3,8 3,6 3,8 3,8 3,8 3,8 Lessen/didactiek In de lessen doen we verschillende activiteiten 3,6 3,7 3,3 3,6 3,6 3,8 3,7 Bij de meeste lessen doe ik actief mee 3,7 3,6 3,5 3,6 3,6 3,6 3,6 Bij de meeste lessen ben ik zelfstandig a/h werk als (..) wordt 3,7 3,6 3,6 3,6 3,7 3,7 3,7 Bij de meeste vakken gebruiken we goed lesmateriaal 3,6 3,7 3,5 3,6 3,7 3,8 3,7 Leraren/pedagogiek De leraren behandelen mij met respect 3,6 3,8 3,5 3,7 3,8 3,9 3,9 Mijn leraren hebben belangstelling voor mij 3,5 3,5 3,4 3,5 3,6 3,5 3,6 De leraren leggen goed uit 3,4 3,4 3,3 3,4 3,5 3,4 3,4 De meeste leraren gebruiken verschillende werkvormen ( ) 3,3 3,4 3,3 3,4 3,6 3,6 3,6 De leraren houden rekening met wat ik wel en niet kan 3 3,2 3,1 3,1 3,2 3,1 3,2 Leraren vertellen duidelijk wat mijn resultaten zijn 3,7 3,8 3,3 3,7 3,5 3,7 3,6 Begeleiding Ik ben tevreden over de begeleiding van mijn mentor 3,9 3,8 4,3 3,9 3,7 2,9 3,3 Ik word geholpen bij het maken van belangrijke keuzes 3,3 3,4 3,7 3,4 3,2 3 3,1 Ik weet bij wie ik terecht kan met problemen 3,8 3,8 3,7 3,8 3,4 3,4 3,4 De school biedt mij extra begeleiding als ik dat nodig heb 3,5 3,5 3,4 3,5 3,6 3,1 3,4 Cultuur/beleid De mening van de leerling telt op deze school 3,3 3,1 2,6 3,1 3,3 3,1 3,2 Ik word geïnformeerd over dingen die voor leerlingen belangrijk zijn 3,4 3,6 3,3 3,4 3,3 3,5 3,4 De school zet zich in voor mensen die het minder hebben 3,5 3,4 3,2 3,4 2,9 2,9 2,9 De school organiseert voldoende buitenschoolse activiteiten 2,8 3,1 2,8 2,9 3,1 2,7 2,9 Lesuitval Op onze school vallen weinig lessen uit 4,2 3,8 3,5 3,9 3,3 3,9 3,6 Bij lesuitval zorgt de school voor goede opvang 3,1 2,9 3 3,0 2,5 3 2,8 Accent op aandacht De school maakt haar leus 'Accent op aandacht' waar 3,2 3,2 2,4 3,1 3,0 2,7 2,9 Ik zou andere ouders aanraden deze school voor hun kind te kiezen 3,8 3,7 3 3,6 3,4 3,6 3,5 11

12 2.2.2 Leerling tevredenheidonderzoek Burgum De resultaten van locatie Burgum staan hiernaast gerangschikt per leerjaar. De eerste vier kolommen zijn de resultaten van de leerjaren 2, 3 (incl. havo en vwo), 4 en de totale score van locatie Tj. Haismastraat. De laatste drie kolommen geven de resultaten weer van de leerjaren 4, 5 en de totale HAVOtop. Op zowel de locatie aan de Tj. Haismastraat als de HAVOtop zijn de leerlingen het meest tevreden over de categorie lessen/didactiek. Verder zijn de leerlingen op beide locaties van mening dat leerlingen en docenten die gelovig zijn worden gerespecteerd, leerlingen met respect behandeld worden door leraren en de sfeer op school prettig is. In geen enkel leerjaar kan waarde gehecht worden aan de gemiddelde score van de leerlingen op de stelling ben/voel je je christelijk, omdat de meningen van de leerlingen op deze stelling sterk uiteen lopen. Hetzelfde geldt, behalve voor klas 4 vmbo, voor de antwoorden op de stelling het vak godsdienst hoort bij het christelijk onderwijs. Op de HAVOtop leerjaar 4 en leerjaar 2 lopen de meningen uiteen op de stelling of iedere eerste les begonnen wordt met een dagopening. In leerjaar 5 is het starten met een dagopening een aandachtspunt. Veiligheid De meningen van leerlingen over het item ik voel me veilig op school lopen bij de leerjaren 2 en 4 van de Tj. Haismastraat sterk uiteen, waardoor er geen waarde gehecht kan worden aan de score 4. In leerjaar 3 en op de HAVOtop voelen de leerlingen zich heel veilig. Op de locatie Tj. Haismastraat verschillen de leerlingen van alle vier leerjaren significant van mening over de vraag of de school er van binnen gezellig uit ziet. In leerjaar 5 op de HAVOtop is dat net zo. Om die reden kan geen conclusie getrokken worden over dit item. In leerjaar 4 van de HAVOtop zijn de leerlingen het er over eens dat de school er onvoldoende gezellig uitziet; een aandachtspunt. Lessen/didactiek De leerlingen op de beide locaties zijn tevreden over de lessen en didactiek. In leerjaar 4 van het vmbo zijn de leerlingen t.o.v. de andere leerjaren iets minder (maar nog altijd voldoende) tevreden over de mate waarin verschillende activiteiten worden gedaan in de lessen, de mate waarin leerlingen actief meedoen en de mate waarin er goed lesmateriaal wordt gebruikt. De mening over de opvang bij lesuitval is uiteenlopend, behalve in leerjaar 5; daar vinden de leerlingen dat er weinig lessen uitvallen en de opvang bij lesuitval voldoende is. Leraren/pedagogiek Op de HAVOtop zijn de leerlingen tevreden over de leraren en de pedagogiek. Het aspect de leraren houden rekening met wat ik wel en niet kan scoort rond de voldoende en verdient in leerjaar 2 aandacht omdat de meningen van die leerlingen over dit item sterk uiteen lopen. Begeleiding De leerlingen van alle leerjaren behalve leerjaar 4 vmbo, antwoorden heel wisselend op de vraag of ze tevreden zijn over de begeleiding van de mentor. Daar kunnen we om die reden geen conclusie aan verbinden. Hetzelfde geldt voor de stelling of leerlingen geholpen worden bij belangrijke keuzes. Op de locatie Tj. Haismastraat weten de leerlingen van de leerjaren 3 en 4 bij wie ze terecht kunnen bij problemen, op de HAVOtop lopen de meningen hierover teveel uiteen. Cultuur/beleid De leerlingen van leerjaar 4 vmbo vinden dat de mening van de leerling onvoldoende meetelt. De andere leerlingen antwoorden heel uiteenlopend op deze stelling en dat betekent dat er geen conclusie aan het gemiddelde verbonden kan worden. In leerjaar 2 zijn de leerlingen tevreden over de informatie die ze krijgen over belangrijke zaken. Op de HAVOtop zijn de leerlingen van mening dat de school zich meer kan inzetten voor mensen die het minder hebben. Op de stelling de school organiseert voldoende buitenschoolse activiteiten wordt uiteenlopend geantwoord en om die reden kunnen we geen waarde hechten aan de gemiddelde score. Lesuitval Havo 5 vindt dat er weinig lessen uitvallen; de andere leerlingen denken hier heel uiteenlopend over. Accent op aandacht De leus accent op aandacht verdient aanbeveling omdat de meningen hierover sterk uiteen lopen. Alleen de leerlingen van leerjaar 3 en leerjaar 5 bevelen de school aan; de andere leerlingen hebben hierover uiteenlopende meningen. 12

13 Leerling tevredenheidonderzoek Splitting lj 2 lj 3 lj 4 tot. Aantal lln, dat enquête heeft ingevuld Ben/voel je je christelijk? 3 2,8 2,7 2,8 Leerlingen en docenten die gelovig zijn worden gerespecteerd 4,1 3,8 3,6 3,8 Het vak godsdienst hoort bij het christelijk onderwijs 3,7 3,6 3,5 3,6 Bij een eerste les van de dag begint de docent met dagopening 3,7 3,5 3,5 3,5 Veiligheid Ik voel me veilig op school 4,1 4 3,8 4 De school ziet er van binnen gezellig uit 3,3 2,8 2,8 3 De hal en de lokalen zien er schoon uit 3,3 3,1 3,1 3,2 Op school gelden duidelijke regels 3,8 3,5 3,5 3,6 De sfeer op school is prettig 3,6 3,4 3,3 3,4 Lessen/didactiek In de lessen doen we verschillende activiteiten 3,8 3,7 3,7 3,7 Bij de meeste lessen doe ik actief mee 3,7 3,8 3,8 3,7 Bij de meeste lessen ben ik zelfstandig a/h werk als (..) wordt 3,8 3,7 3,8 3,7 Bij de meeste vakken gebruiken we goed lesmateriaal 3,7 3,5 3,5 3,6 Leraren/pedagogiek De leraren behandelen mij met respect 3,8 3,6 3,5 3,6 Mijn leraren hebben belangstelling voor mij 3,6 3,4 3,4 3,4 De leraren leggen goed uit 3,4 3,3 3,1 3,3 De meeste leraren gebruiken verschillende werkvormen ( ) 3,6 3,5 3,5 3,5 De leraren houden rekening met wat ik wel en niet kan 3,1 3,1 3,2 3,1 Leraren vertellen duidelijk wat mijn resultaten zijn 3,6 3,4 3,3 3,4 Begeleiding Ik ben tevreden over de begeleiding van mijn mentor 3,5 3,8 3,1 3,5 Ik word geholpen bij het maken van belangrijke keuzes 3,5 3,3 2,9 3,2 Ik weet bij wie ik terecht kan met problemen 3,8 3,4 3,4 3,5 De school biedt mij extra begeleiding als ik dat nodig heb 3,6 3,3 3,2 3,4 Cultuur/beleid De mening van de leerling telt op deze school 3,4 2,9 2,6 3 Ik word geïnformeerd over dingen die voor leerlingen belangrijk zijn 3,6 3,5 3 3,4 De school zet zich in voor mensen die het minder hebben 3,6 3,3 3 3,3 De school organiseert voldoende buitenschoolse activiteiten 3,1 3 2,6 2,9 Lesuitval Op onze school vallen weinig lessen uit 3,9 3,8 3,6 3,8 Bij lesuitval zorgt de school voor goede opvang 2,9 3 2,9 2,9 Accent op aandacht De school maakt haar leus 'Accent op aandacht' waar 3,7 3,1 2,7 3,2 Ik zou andere ouders aanraden deze school voor hun kind te kiezen 3,6 3,2 2,8 3,2 13

14 Leerling tevredenheidonderzoek Splitting Hiernaast staat het overzicht van de resultaten per leerjaar. Aanvullend wordt ingezoomd op de resultaten van de afzonderlijke onderwijstypen basis, kader en mavo, wanneer op een stelling heel uiteenlopend geantwoord wordt. De leerlingen zijn het meest tevreden over de categorie lessen/didactiek. Verder zijn de leerlingen van mening dat leerlingen en docenten die gelovig zijn worden gerespecteerd en leerlingen met respect behandeld worden door leraren. Verhoudingsgewijs zijn de leerlingen in leerjaar 2 het meest tevreden op de school. De antwoorden van alle leerlingen op de stelling ben/voel je je christelijk lopen sterk uiteen en om die reden kunnen we geen conclusie verbinden aan de score. Het zelfde geldt voor de stelling het vak godsdienst hoort bij het christelijk onderwijs. Leerlingen zijn het er over eens dat leerlingen en leraren die gelovig zijn worden gerespecteerd. Veiligheid Leerlingen van leerjaar 2 en 3 en klas 4 mavo voelen zich veilig op school. In leerjaar 4 kb en bb denken de leerlingen hier heel verschillend over. Op de vraag of de school er van binnen gezellig uitziet wordt door de kb leerlingen in leerjaar 4 een onvoldoende score gegeven. In alle andere leerjaren wordt uiteenlopend geantwoord op deze stelling en daarmee kan er geen waarde gehecht worden aan de gemiddelde scores. Lessen/didactiek In alle leerjaren zijn de leerlingen tevreden over de lessen en de didactiek. Leraren/pedagogiek Leerlingen worden met respect behandeld in de lessen. In leerjaar 2 vertellen de leraren duidelijk wat de resultaten zijn, in leerjaar 4 hebben de leerlingen hier uiteenlopende meningen over. In leerjaar 2 mavo vinden de leerlingen dat de leraar voldoende rekening houdt met wat de leerling wel en niet kan. In de andere klassen van leerjaar 2 en 3 basis, kader en mavo wordt wisselend gedacht over de stelling de leraren houden rekening met wat ik wel en niet kan. Begeleiding Het verdient aanbeveling om deze indicator nader te onderzoeken. In leerjaar 2 zijn de leerlingen tevreden over de hulp bij belangrijke keuzes en in leerjaar 3 biedt de school extra begeleiding als dat nodig is. In de andere leerjaren denken de leerlingen heel wisselend over deze items. Over de begeleiding van de mentor en de stelling ik weet bij wie ik terecht kan bij problemen hebben de leerlingen in alle leerjaren uiteenlopende meningen. Cultuur/beleid Over de stelling de mening van de leerling telt denken de leerlingen in alle leerjaren heel wisselend. Om die reden kunnen we geen conclusie verbinden aan het gemiddelde. In leerjaar 2 en 3 en de klassen 4 bb vinden de leerlingen dat zij geïnformeerd worden over belangrijke zaken; in leerjaar 4 kb en 4 mavo zijn de meningen hierover verdeeld. Op de vragen of de school zich inzet voor mensen die het minder hebben en of de school voldoende buitenschoolse activiteiten organiseert, is door de leerlingen uiteenlopend geantwoord. We kunnen daarom geen waarde hechten aan deze scores; deze items verdienen aandacht om nader te onderzoeken. Lesuitval De leerlingen denken heel wisselend over de vraag of er veel lessen uitvallen en ook zijn de meningen verdeeld over de opvang bij lesuitval. Er kunnen geen conclusies verbonden worden aan de tevredenheid op dit punt. Het vraagt om nader onderzoek. Des te meer omdat de spreiding van de antwoorden groot is. Accent op aandacht Het verdient aandacht over de stellingen de school maakt haar leus Accent op aandacht waar en ik zou ouders aanraden deze school voor hun kind te kiezen in gesprek te gaan met de leerlingen of in elk geval deze indicator nader te onderzoeken. Des te meer omdat de verschillen tussen tevreden en ontevreden leerlingen tussen en binnen de leerjaren groot zijn. 14

15 Leerling tevredenheidonderzoek Raai Aantal lln, dat enquête heeft ingevuld h2 v2 h3 v3 h4 h5 v4 v5 v6 Ben/voel je je christelijk? 3,1 3,7 3,3 3,3 3,2 3,1 3 3,2 3,2 Leerlingen en docenten die gelovig zijn worden gerespecteerd 3,8 4 3,8 4,1 3,9 4 4,1 4,2 4,1 Het vak godsdienst hoort bij het christelijk onderwijs 3,5 3,6 3,2 3,5 3,4 3,4 3,4 3,3 3,6 Bij een eerste les van de dag begint de docent met dagopening 3,5 3,4 3,5 3,2 3,3 3 3,4 3,3 3,8 Veiligheid h2 v2 h3 v3 h4 h5 v4 v5 v6 Ik voel me veilig op school 3,9 4,3 3,9 4,3 4,1 4 4,1 4,2 4,3 De school ziet er van binnen gezellig uit 2,3 2,2 1,9 2,1 2,4 2,3 2,2 2,1 2,9 De hal en de lokalen zien er schoon uit 2,5 2,5 2,2 2,4 2,5 2,3 2,6 2,4 2,8 Op school gelden duidelijke regels 3,6 3,7 3,2 3,4 3,2 3,2 3,6 3,4 3,5 De sfeer op school is prettig 3,8 3,9 3,4 3,7 3,7 3,9 3,8 4,1 4,1 Lessen/didactiek h2 v2 h3 v3 h4 h5 v4 v5 v6 In de lessen doen we verschillende activiteiten 3,8 4 3,4 3,7 3,6 3,6 3,6 3,6 3,8 Bij de meeste lessen doe ik actief mee 3,7 3,9 3,7 3,8 3,7 3,7 3,7 3,6 3,7 Bij de meeste lessen ben ik zelfstandig a/h werk als (..) wordt 3,6 4 3,6 3,8 3,8 3,7 3,8 3,7 3,6 Bij de meeste vakken gebruiken we goed lesmateriaal 3,6 3,7 3,3 3,5 3,5 3,5 3,6 3,5 3,5 Leraren/pedagogiek h2 v2 h3 v3 h4 h5 v4 v5 v6 De leraren behandelen mij met respect 3,7 4 3,4 3,6 3,8 3,8 3,9 4 4 Mijn leraren hebben belangstelling voor mij 3,5 3,6 3,2 3,3 3,4 3,5 3,5 3,6 3,7 De leraren leggen goed uit 3,3 3,4 3 3,3 3,4 3,4 3,5 3,6 3,6 De meeste leraren gebruiken verschillende werkvormen ( ) 3,5 3,6 3,1 3,3 3,5 3,6 3,3 3,4 3,6 De leraren houden rekening met wat ik wel en niet kan 3,3 3,4 2,8 3,4 3 3,1 3,1 3,2 3,4 Leraren vertellen duidelijk wat mijn resultaten zijn 3,8 4,1 3,6 3,1 3,5 3,6 3,7 3,9 3,9 Begeleiding h2 v2 h3 v3 h4 h5 v4 v5 v6 Ik ben tevreden over de begeleiding van mijn mentor 3,8 3,5 3,9 3,2 3,7 3,2 3,5 3,8 3,9 Ik word geholpen bij het maken van belangrijke keuzes 3,3 3, ,5 3 3,5 3 2,8 Ik weet bij wie ik terecht kan met problemen 3,4 3,7 3,4 3,3 3,4 3,2 3,6 3,6 3,6 De school biedt mij extra begeleiding als ik dat nodig heb 3,7 3,7 3,6 3,5 3,2 3,3 3,4 3,4 3,2 Cultuur/beleid h2 v2 h3 v3 h4 h5 v4 v5 v6 De mening van de leerling telt op deze school 3,3 3,3 2,3 2,9 2,7 2,9 3 2,7 3,1 Ik word geïnformeerd over dingen die voor leerlingen belangrijk zijn 3,3 3,7 3,2 3,4 3,3 3,1 3,4 3,1 3,1 h2 v2 h3 v3 h4 h5 v4 v5 v6 De school zet zich in voor mensen die het minder hebben 3,3 3,4 2,8 3,1 2, ,2 3,2 De school organiseert voldoende buitenschoolse activiteiten 3,1 2,9 2,5 2,7 2,8 2,7 2,7 2,9 2,9 Lesuitval h2 v2 h3 v3 h4 h5 v4 v5 v6 Op onze school vallen weinig lessen uit 4 3,1 3,7 3,7 2,7 3,5 3,2 3,2 3,4 Bij lesuitval zorgt de school voor goede opvang 3 2,6 2,9 2,9 2,8 2,8 2,8 2,7 2,8 Accent op aandacht h2 v2 h3 v3 h4 h5 v4 v5 v6 De school maakt haar leus 'Accent op aandacht' waar 3 3 2,6 2,9 2,6 2,5 2,7 2,5 2,5 Ik zou andere ouders aanraden deze school voor hun kind te kiezen 3,7 3,8 2,8 3,5 3 2,8 3,3 3,1 3,1 15

16 Leerling tevredenheidonderzoek Raai In bijgaand overzicht zijn de resultaten van de leerlingen gerangschikt per leerjaar en per afdeling (havo en vwo). De leerlingen zijn het meest tevreden over de categorie lessen/didactiek. De antwoorden van alle leerlingen op de stelling ben/voel je je christelijk lopen sterk uiteen en om die reden kunnen we er geen conclusie aan verbinden. Leerlingen zijn het er over eens dat leerlingen en leraren die gelovig zijn worden gerespecteerd. In h5 is een aandachtspunt dat docenten de dag met een dagopening beginnen. Veiligheid Leerlingen voelen zich veilig op school. In havo 2 zijn de meningen hierover echter verdeeld. Op de vraag of de school er van binnen gezellig uitziet en of de lokalen schoon zijn wordt massaal een onvoldoende score gegeven. Een verklaring hiervoor is dat de leerlingen verbleven in de noodlocatie toen de enquête werd ingevuld. De sfeer wordt als prettig ervaren. Lessen/didactiek In alle leerjaren zijn de leerlingen tevreden over de lessen en de didactiek. In havo 2 lopen de meningen echter wel uiteen als het gaat om de activiteiten in de lessen, de mate waarin zelfstandig wordt gewerkt en het gebruikte lesmateriaal. Leraren/pedagogiek De bovenbouw vwo is heel tevreden. Leerlingen worden met respect behandeld in de lessen; alleen in havo 2 zijn de meningen hierover wisselend. Leraren vertellen duidelijk wat de resultaten zijn; ook hier is de mening van havo 2 een aandachtspunt. In havo 3 en havo 4 vinden de leerlingen dat de leraar onvoldoende rekening houdt met wat de leerling wel en niet kan. In havo 3 vinden de leerlingen verder dat de leraar beter zou kunnen uitleggen. Begeleiding Het verdient aanbeveling om de begeleiding door de mentor nader te onderzoeken. De meningen hierover zijn verdeeld. In havo 3, vwo 3 en vwo 6 worden leerlingen onvoldoende geholpen bij het maken van belangrijke keuzes. In de bovenbouw vwo weten leerlingen goed bij wie ze terecht kunnen bij problemen. Op de havo is dit een aandachtspunt. In de onderbouw havo en vwo zijn de leerlingen tevreden over de extra begeleiding. Cultuur/beleid Over de stelling de mening van de leerling telt denken de leerlingen in de onderbouw en in havo 4 heel wisselend. In vwo 4 en 5 en havo 5 vinden de leerlingen dat hun mening onvoldoende telt. In vwo 2 zijn de leerlingen tevreden over de informatievoorziening over dingen die voor leerlingen belangrijk zijn. In de havo bovenbouw en in vwo 4 vinden de leerlingen dat de school zich meer kan inzetten voor mensen die het minder hebben. Op de vraag of de school voldoende buitenschoolse activiteiten organiseert, is door alle leerjaren uiteenlopend geantwoord. We kunnen daarom geen waarde hechten aan deze gemiddelde resultaten; deze items verdienen aandacht om nader te onderzoeken. Lesuitval In havo 2 vinden de leerlingen dat er weinig lessen uitvallen. In de andere leerjaren denken leerlingen hier heel wisselend over. Ook zijn de meningen in alle leerjaren sterk verdeeld over de opvang bij lesuitval. Er kunnen geen conclusies verbonden worden aan de tevredenheid op dit punt. Het vraagt om nader onderzoek. Accent op aandacht Het verdient aandacht over de stelling de school maakt haar leus Accent op aandacht in gesprek te gaan met de leerlingen of in elk geval deze indicator nader te onderzoeken. In vwo 3,4,5 en 6 zijn de leerlingen hier onvoldoende tevreden over. 16

17 Ouder tevredenheidonderzoek per locatie WA SPL RA BuThs HAVOtop Respons per locatie in % van locatie 19% 16% 19% 21% 33% Bent u/voelt u zich christelijk? 3,6 3,8 3,9 3,6 3 Leerlingen en docenten die gelovig zijn worden gerespecteerd 3,6 3,7 3,9 3,8 3,9 Het vak godsdienst hoort bij het christelijk onderwijs 4 4,2 4,3 4,1 3,5 Het is belangrijk dat de dag begonnen wordt met een dagopening 3,6 3,9 4,1 3,9 3,2 Algemeen/veiligheid Mijn kind voelt zich veilig op school 4,3 3,9 4,2 4,2 4,3 De school ziet er van binnen gezellig uit 4 3,6 2, ,9 De hal en de lokalen zien er schoon uit 4 3,8 2,9 3,9 3,9 Op school gelden duidelijke regels 4 3,8 3,7 3,9 3,8 De sfeer op school is prettig 4 3,7 3,9 4 3,9 Lessen In de lessen worden verschillende activiteiten gedaan 3,9 3,8 3,9 3,8 3,7 Bij de meeste lessen wordt goed lesmateriaal gebruikt 3,7 3,7 3,7 3,8 3,6 Leraren WA SPL RA BuThs HAVOtop De leraren behandelen mijn zoon/dochter met respect 3,9 3,7 3,9 3,9 3,9 De leraren hebben belangstelling voor mijn zoon/dochter 3 3,6 3,6 3,7 3,7 De leraren leggen goed uit 3,5 3,2 3,2 3,3 3,3 De meeste leraren gebruiken verschillende werkvormen 3,7 3,6 3,6 3,6 3,7 De leraren houden rekening met wat mijn dochter wel kan en niet 3,5 3,2 3,2 3,4 3,3 De leraren vertellen mijn zoon/dochter hoe de resultaten zijn 4 3,6 3,9 3,9 3,9 Begeleiding Ik ben tevreden over de begeleiding van de mentor van mijn zoon/dochter 4,1 3,5 3,7 3,8 3,6 De school zorgt voor een goede begeleiding op keuzemomenten 3,5 3,5 3,5 3,6 3,7 De school biedt goede hulp bij leer- of gedragsproblemen 3,6 3,3 3,2 3,3 3,3 De school geeft mij nuttige informatie (..) mijn kind i.v.m. extra begeleiding 3,6 3 3,2 3,1 3,2 Cultuur/beleid De mening van de ouders telt op deze school 3,6 3,4 3,4 3,5 3,3 Mijn zoon/dochter wordt geïnformeerd ( ) belangrijk zijn voor haar/hem 3,7 3,6 3,7 3,7 3,6 Vormend WA SPL RA BuThs HAVOtop De school zet zich in voor mensen die het minder hebben 3,3 3,5 3,2 3,3 3,1 De school organiseert voldoende buitenschoolse activiteiten 3,8 3,6 3,7 3,7 3,7 Aandacht De school maakt haar leus 'Accent op aandacht' waar 3,5 3,2 3,1 3,4 3,2 De school biedt het onderwijs dat zij belooft 3,7 3,3 3,5 3,6 3,6 Ik ben tevreden over het onderwijs zoals de school dat aanbiedt 3,8 3,4 3,5 3,7 3,7 Lesuitval Op deze school vallen weinig lessen uit 4,1 3,2 2,8 3,5 3,4 Bij lesuitval zorgt de school voor goede opvang 4,1 3 2,7 3,2 2,9 WA SPL RA BuThs HAVOtop De school maakt het leren voor mijn kind aantrekkelijk 3,6 3,2 3,2 3,2 3,3 Ik zou andere ouders aanraden deze school voor hun kind te kiezen 3,9 3,4 3,5 3,6 3,7 17

18 2.3.0 Ouder tevredenheidonderzoek, locaties vergeleken In het overzicht hiernaast is de respons opgenomen. De respons van de ouders is onevenwichtig verdeeld over de verschillende klassen en jaarlagen. Daarom worden de resultaten op locatieniveau weergegeven. Een manier om meer ouders te bereiken is om de ouders de enquête te laten invullen tijdens een ouderavond. De ouders in Waskemeer zijn het meest tevreden. De antwoorden van de ouders op de stelling bent u/voelt u zich christelijk lopen sterk uiteen en om die reden kunnen we er geen conclusie aan verbinden. De ouders van Waskemeer, Splitting, Raai en de HAVOtop zijn het er over eens dat leerlingen en leraren die gelovig zijn worden gerespecteerd. Veiligheid Op alle locaties geven de ouders aan dat hun kind zich veilig voelt op school. Op de HAVOtop denken de ouders wisselend over de stelling de school ziet er van binnen gezellig uit. Op de Raai vinden de ouders de hal en lokalen onvoldoende schoon en lopen de meningen uiteen over het feit dat de school er gezellig uitziet van binnen. Waarschijnlijk is de tijdelijke locatie van de Raai hier debet aan. Lessen/didactiek Op alle scholen zijn de ouders tevreden over de lessen. Leraren/pedagogiek Leerlingen worden met respect behandeld in de lessen, er worden verschillende werkvormen gebruikt en leraren vertellen de leerlingen wat hun resultaten zijn. Aandachtspunt volgens de ouders in Waskemeer is de mate waarin de leraren belangstelling hebben voor de leerlingen. Begeleiding In Waskemeer en op de Raai zijn de ouders tevreden over de begeleiding van de mentor. In Burgum en op de Splitting denken de ouders wisselend over dit item. De hulp bij leer- en/of gedragsproblemen is in Waskemeer goed. Op de Splitting lopen de meningen van de ouders uiteen over de informatie i.v.m. extra begeleiding. Cultuur/beleid Op alle locaties vinden de ouders dat hun kinderen geïnformeerd worden over belangrijke zaken. De scholen organiseren volgens de ouders voldoende buitenschoolse activiteiten. Lesuitval Behalve in Burgum Tj. Haismastraat zijn de meningen van de ouders verdeeld over het feit of er weinig lessen uitvallen. Op de Splitting en de HAVOtop vinden de ouders de opvang bij lesuitval onvoldoende. Accent op aandacht In Waskemeer en Burgum zijn de ouders tevreden over het onderwijs zoals de school dat aanbiedt en wordt het onderwijs geboden dat wordt beloofd. De ouders van Burgum en Waskemeer raden andere ouders aan onze school te kiezen voor hun kind. Op de Splitting en de Raai lopen de meningen van ouders op dit punt uiteen evenals op het punt de school maakt haar leus accent op aandacht waar. 18

19 Respons van de ouder tevredenheidonderzoeken CSG Liudger Waskemeer Leerjaar Respons in % 2 18% 3 7% 4 24% totaal 19% CSG Liudger Burgum Tj. Haismastraat Leerjaar Respons in % 2 25% 3 18% 4 15% totaal 21% HAVOtop Leerjaar Respons in % 3 15% 4 33% 5 34% totaal 33% CSG Liudger Raai Leerjaar Respons in % 2 18% 3 25% 4 en 5 havo 15% 4, 5 en 6 vwo 19% totaal 19% CSG Liudger Splitting Leerjaar Respons in % 2 19% 3 14% 4 15% totaal 16% De respons van de ouders viel tegen. Al moet wel gezegd worden dat een respons van 20% op een digitale enquête zeer gebruikelijk is. De respons zou verhoogd kunnen worden als de ouders een tevredenheidsonderzoek invullen tijdens een ouderavond. Hiermee kan rekening gehouden worden in schooljaar 2015/

20 Leerling tevredenheid en ouder tevredenheid 2010 versus 2013 Leerling tevredenheidonderzoek In Waskemeer is een verbetering in de leerling tevredenheid zichtbaar op bijna alle punten, waarbij een duidelijke stijging van de tevredenheid op het gebied van de leraren/pedagogiek te zien is. Op locatie Burgum Tj. Haismastraat geven de leerlingen aan dat leraren en leerlingen die gelovig zijn worden gerespecteerd. Drie jaar geleden hadden de leerlingen daar uiteenlopende meningen over. Momenteel zijn de leerlingen iets minder tevreden over de leraren/pedagogiek t.o.v. drie jaar geleden. In 2010 waren de leerlingen tevreden over de extra begeleiding die geboden werd. Nu zijn de meningen van leerlingen op dit punt wisselend. Leerlingen weten nu juist weer beter bij wie ze terecht kunnen met problemen. M.b.t de andere indicatoren is geen duidelijk afwijkend beeld te bespeuren t.o.v Op locatie Splitting geven de leerlingen aan dat leraren en leerlingen die gelovig zijn worden gerespecteerd. Drie jaar geleden hadden de leerlingen daar uiteenlopende meningen over. Leerlingen gaven in 2010 aan dat ze wisten bij wie ze terecht konden bij problemen, nu drie jaar later lopen de meningen van leerlingen hierover uiteen. Hetzelfde geldt voor de tevredenheid omtrent de informatievoorziening over zaken die belangrijk voor leerlingen zijn; daar hebben de leerlingen nu verschillende, uiteenlopende meningen over. M.b.t de andere indicatoren is geen duidelijk afwijkend beeld te zien t.o.v Op locatie Raai is de tevredenheid van leerlingen over de hele linie toegenomen. Momenteel geven de leerlingen aan dat leraren en leerlingen die gelovig zijn worden gerespecteerd. Drie jaar geleden hadden de leerlingen daar uiteenlopende meningen over. Er zijn duidelijke regels en de sfeer is prettig. In 2010 werd hier verschillend over gedacht. De items die vallen onder lessen/didactiek laten een sterke verbetering zien: leraren gebruiken verschillende werkvormen en houden voldoende rekening met wat de leerling kan. Opvallend is de verbetering op het punt leraren vertellen duidelijk wat mijn resultaten zijn. De school biedt extra begeleiding als dat nodig is informeert leerlingen over zaken die belangrijk voor ze zijn. De indicator accent op aandacht en lesuitval blijven een aandachtspunt. Ouder tevredenheidonderzoek In Waskemeer is de oudertevredenheid sterk toegenomen. Wat betreft de lessen, leraren en begeleiding is een duidelijke stijging van de tevredenheid te zien. Opvallend is dat ouders nu tevreden zijn over het punt de leraren leggen goed uit, terwijl dat drie jaar geleden als een aandachtspunt genoemd werd. De leus accent op aandacht wordt volgens de ouders waargemaakt en er is weinig lesuitval. Al met al heel tevreden ouders in Waskemeer. Op locatie Burgum Tj. Haismastraat is wat betreft ouder tevredenheid geen duidelijk afwijkend beeld te zien t.o.v Ouders zijn nu voldoende tevreden over de lesuitval; daar hadden ze drie jaar geleden uiteenlopende meningen over. Op locatie Splitting is de tevredenheid van de ouders over de categorie algemeen/veiligheid toegenomen. Over de lessen en de leraren is de tevredenheid nog steeds voldoende tot goed. De tevredenheid over begeleiding bij keuzemomenten loopt iets terug. Of de school ouders voldoende informatie geeft bij extra begeleiding van hun kind wordt wisselend gedacht. Aandachtspunt is het accent op aandacht. Over het onderwijs dat de school belooft en over het onderwijs zoals dat aangeboden wordt zijn de ouders t.o.v. drie jaar geleden minder tevreden. Opvang bij lesuitval is verder ook een aandachtspunt volgens de ouders. Op locatie Raai is de tevredenheid over de leraren toegenomen evenals de tevredenheid over de begeleiding van de mentor. Over de begeleiding bij keuzemomenten zijn de meningen van de ouders nu verdeeld. De informatie van de school over extra begeleiding van leerlingen is nu voldoende en ook vinden ouders dat de leerlingen beter geïnformeerd worden over voor hen belangrijke zaken. Aandachtspunten zijn het waarmaken van de leus accent op aandacht en het onderwijs zoals dat wordt aangeboden door de school. Over deze beide stellingen zijn de meningen van de ouders verdeeld. Daarnaast verdient de lesuitval en de opvang bij lesuitval aandacht. 20

21 Medewerker tevredenheidonderzoek: tevredenheid ten aanzien van het onderwijs RING WA BuThs SPL RA HAVOtop OOP CD Respons in percentage % 69% 76% 62% 67% 70% 52% 61% 60% Ik merk dat ik op een christelijke school werkzaam ben 4,1 3,6 4 3,8 3,8 3,3 3,8 3,4 Lln en docenten die christelijk zijn worden gerespecteerd 3,6 3, ,1 4,3 4 3,6 Het vak godsdienst hoort bij het christelijk geloof 4,2 4 4,1 3,9 4,2 3,5 4,1 4,1 Bij een eerste les begin ik met een dagopening 4,1 4,4 4,7 4,4 4,6 4,2 Veiligheid Leerlingen voelen zich veilig op locatie waar ik werk 3,9 4, ,1 4,2 4,1 De school ziet er van binnen gezellig uit 3,9 3,8 3,9 3,3 2,6 2,9 3,3 3,7 De hal en de lokalen zien er schoon uit 3,1 3,1 3,2 3,3 2,7 3,8 3,4 3,6 Op school gelden duidelijke regels 3,8 3,6 3,4 3,5 3,3 3,5 3,5 3,4 De sfeer op school is prettig 4,2 3, ,8 4,3 4 3,9 Didactiek/lessen RING WA BuThs SPL RA HAVOtop OOP CA In mijn lessen gebruik ik verschill. werkvormen 4,2 4,1 4,3 4,2 4,1 4,4 Leerlingen doen bij mijn lessen meestal actief mee 4,2 4,1 4, ,8 Leerlingen werken tijdens mijn lessen meestal zelfstandig als.. 4,1 3,9 4,2 3,7 3,8 3,9 Ik gebruik goed lesmateriaal tijdens mijn lessen 3,9 3,9 4,2 3,8 3,9 4,3 Pedagogiek/leraren RING WA BuThs SPL RA HAVOtop Ik behandel leerlingen met respect 4,4 4,5 4,6 4,5 4,6 4,8 Ik heb belangstelling voor mijn leerlingen 4,5 4,5 4,5 4,4 4,4 4,7 Ik gebruik verschillende werkvormen (werken in duo's..) 3,9 4,2 4,2 4 4,1 4,4 Ik houd rekening met het niveau van de leerling 4,4 3,9 4, ,1 Ik vertel de leerlingen duidelijk over hun resultaten 4,4 4,3 4,5 4,1 4,2 4,5 Begeleiding RING WA BuThs SPL RA HAVOtop Ik ben tevreden over de begeleiding ( ) door mentoren 4,2 3,8 3,8 3,8 3,7 4,1 De school zorgt voor goede begeleiding op keuzemomenten 3,7 3,6 3,6 3,6 3,4 3,5 De school biedt goede hulp bij leer- of gedragsproblemen 4 3,6 3,4 3,5 3,3 3,5 De school zorgt voor extra begeleiding als dat nodig is 4 3,7 3,4 3,4 3,4 3,5 Cultuur/beleid RING WA BuThs SPL RA HAVOtop De mening van ouders en leerlingen telt op deze school 4,1 3,8 4,3 3,8 4,1 3,9 Leerlingen worden geïnformeerd over dingen die belangrijk zijn 4,1 3,8 4 3,9 3,5 4,1 Lesuitval RING WA BuThs SPL RA HAVOtop Op onze school vallen weinig lessen uit 3,9 4,4 4 3,6 3,2 3,6 Bij lesuitval zorgt onze school voor goede opvang 3,9 4, ,1 3,1 P1 school is vormend RING WA BuThs SPL RA HAVOtop OOP CA De school zet zich in voor mensen die het minder hebben 3,8 3 3,4 3,6 3,2 3,1 3,5 3,3 De school organiseert voldoende buitenschoolse activiteiten 3,5 3,6 4 3,6 3,4 3,7 Accent op aandacht RING WA BuThs SPL RA HAVOtop OOP CA De school maakt haar leus 'Accent op aandacht' waar 3,9 3,2 3,2 3,1 2,8 3,4 3,2 2,8 De school biedt het onderwijs dat zij belooft 4,1 3,4 3,7 3,4 3,4 3,3 Ik ben tevreden over het onderwijs zoals de school dat aanbiedt 3,9 3,6 3,6 3,5 3,3 3,6 De school maakt het leren voor leerlingen aantrekkelijk 4 3,5 3,4 3,3 3,2 3,4 Ik zou ouders aanraden voor deze school te kiezen 4,1 3,9 4,1 4 3,8 4,3 4,1 3,6 21

TEVREDENHEIDSONDERZOEK ZAANLANDS LYCEUM 2014

TEVREDENHEIDSONDERZOEK ZAANLANDS LYCEUM 2014 TEVREDENHEIDSONDERZOEK ZAANLANDS LYCEUM 2014 Inleiding In maart van dit jaar heeft adviesbureau Van Beekveld en Terpstra in opdracht van het College van Bestuur van OVO Zaanstad op de scholen van OVO een

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek leerlingen. Produs Praktijkonderwijs

Tevredenheidsonderzoek leerlingen. Produs Praktijkonderwijs leerlingen Produs Praktijkonderwijs Juni 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 3 1.1 Kader... 3 1.2 Doelstelling tevredenheidsonderzoek... 3 1.3 Methode van onderzoek... 3 2 Onderzoek tevredenheid

Nadere informatie

Tevredenheid leerlingen Vmbo t Venster

Tevredenheid leerlingen Vmbo t Venster Via deze nieuwsbrief wil Quadraam, het schoolbestuur van Vmbo t Venster, alle betrokkenen inlichten over de resultaten van de enquête die gehouden is onder de leerlingen van Vmbo t Venster. Inhoud Aanpak

Nadere informatie

Overall rapportage Vensters voor verantwoording Leerlingen

Overall rapportage Vensters voor verantwoording Leerlingen Overall rapportage Vensters voor verantwoording Leerlingen In opdracht van: Contactpersoon: COLLEGE HAGEVELD De heer K. Annema Utrecht, mei 2012 DUO ONDERWIJSONDERZOEK drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon

Nadere informatie

Tevredenheidonderzoeken

Tevredenheidonderzoeken Kwaliteitsonderzoek op CSG Liudger onderwijs Verslag van het kwaliteitsonderzoek onder leerlingen, ouders en personeel in najaar 2013 Tevredenheidonderzoeken 2016 Verslag van de tevredenheidonderzoeken

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek mei 2013

Oudertevredenheidsonderzoek mei 2013 Basisschool Bocholtz Wijngracht 11 6351 HJ Bocholtz 045 5443614 045 5445952 info.rkbsbocholtz@movare.nl Oudersonderzoek mei 2013 Doelstellingen van het onderzoek De onderzoeksdoelstellingen van het Landelijk

Nadere informatie

Algemeen rapport resultaat

Algemeen rapport resultaat Algemeen rapport resultaat Onderzoekdefinitie: FILTER SCHOOLRESULTAAT School: Scholen op de kaart / Vensters volgens ouders Dominicus College Onderzoekperiode: 14-15 Vensters (1/1-19/6) (01-01-2015 t/m

Nadere informatie

Uitslagen. School. Oudervragenlijst 2011. Archipelschool "de Sprong"

Uitslagen. School. Oudervragenlijst 2011. Archipelschool de Sprong Uitslagen Oudervragenlijst 2011 School Archipelschool "de Sprong" Inhoudsopgave Rapportage vragenlijst... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 5 Schoolgegevens... 5 Periode van afname... 5

Nadere informatie

Vragenlijst ouders Uitslag Vragenlijst

Vragenlijst ouders Uitslag Vragenlijst Vragenlijst ouders 2015 Uitslag Vragenlijst De vragenlijst Kwaliteitszorg is: zorgen voor kwaliteit. Scholen die dat systematisch doen, stellen zichzelf permanent de volgende vragen: 1. Wat beloven wij?

Nadere informatie

Algemeen rapport resultaat

Algemeen rapport resultaat Algemeen rapport resultaat Onderzoekdefinitie: FILTER SCHOOLRESULTAAT School: Scholen op de kaart (Vensters) volgens ouders Dominicus College Onderzoekperiode: 15-16 Scholen op de Kaart (1/1-31/5) (01-01-

Nadere informatie

Resultaten OTP AVL SBO De Prinsenhof Apeldoorn. Oudertevredenheidspeiling Speciaal Basisonderwijs Haarlem, mei Scholen met Succes

Resultaten OTP AVL SBO De Prinsenhof Apeldoorn. Oudertevredenheidspeiling Speciaal Basisonderwijs Haarlem, mei Scholen met Succes SBO De Prinsenhof Apeldoorn Oudertevredenheidspeiling Speciaal Basisonderwijs 2012 Haarlem, mei 2012 1 Scholen met Succes SBO De Prinsenhof, Apeldoorn SBO De Prinsenhof Apeldoorn Oudertevredenheidspeiling

Nadere informatie

BIJLAGE VENSTERS. Bijlage Vensters voor Verantwoording Schooljaar Erasmiaans Gymnasium

BIJLAGE VENSTERS. Bijlage Vensters voor Verantwoording Schooljaar Erasmiaans Gymnasium BIJLAGE VENSTERS Bijlage Vensters voor Verantwoording Schooljaar 2013-2014 Erasmiaans Gymnasium BvPO Bureau voor praktijkgericht onderzoek, Groningen Inhoudsopgave: pg Leeswijzer 1 Grafiek: Resultaten

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2014-2015

Tevredenheidsonderzoek 2014-2015 Tevredenheidsonderzoek 2014-2015 Uitslagen Vragenlijst PCBS De Zonnewijzer Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Meentschool - Afdeling SO In opdracht van Contactpersoon De Meentschool - Afdeling SO de heer A. Bosscher Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent

Nadere informatie

Verslag tevredenheidsonderzoek onder leerlingen en ouders 2015

Verslag tevredenheidsonderzoek onder leerlingen en ouders 2015 Verslag tevredenheidsonderzoek onder leerlingen en ouders 2015 Amersfoort, 23 maart 2015 Geachte lezer, Voor u ligt het verslag naar aanleiding van de afgenomen enquête Vensters voor verantwoording in

Nadere informatie

Enquête leerlingtevredenheid onderbouw DL jan.15

Enquête leerlingtevredenheid onderbouw DL jan.15 Enquête leerlingtevredenheid onderbouw DL jan.15 1. Vorig schooljaar was ik leerling in de afdeling: Respondenten 191 A. Havo 102 53% B. Atheneum 73 38% C. Gymnasium 16 8% 2. Dit jaar zit ik in klas: Respondenten

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoeken onder ouders/verzorgers van het Scala College, schooljaar : een verslag

Tevredenheidsonderzoeken onder ouders/verzorgers van het Scala College, schooljaar : een verslag Tevredenheidsonderzoeken onder ouders/verzorgers van het Scala College, schooljaar 2016-2017: een verslag In beeld brengen van tevredenheid: niet alleen schriftelijk, ook in dialoog Ook dit jaar zijn weer

Nadere informatie

Resultaten Oudertevredenheidspeiling 2010

Resultaten Oudertevredenheidspeiling 2010 Resultaten Oudertevredenheidspeiling 2010 Den Haag Antwoorden Percentage Percentage Alle scholen Resultaten tevredenheidspeiling 2010 Algemeen Onlangs hebben de ouders van meegedaan aan een tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Algemeen rapport resultaat

Algemeen rapport resultaat Algemeen rapport resultaat Onderzoekdefinitie: FILTER SCHOOLRESULTAAT School: Schoolindex Oudertevredenheid Algemeen Udens College vmbo Onderzoekperiode: 14-15 OT (1/1-31/5) (01-01-2015 t/m 31-05- 2015)

Nadere informatie

Pluspunten in de recente onderzoeken (hoger dan het landelijk gemiddelde):

Pluspunten in de recente onderzoeken (hoger dan het landelijk gemiddelde): Tevredenheidonderzoeken VO 2008-2015 Samenvatting: Werkers, ouders en medewerkers zijn (zeer) tevreden over de Werkplaats. Die uitkomst ligt boven het landelijk gemiddelde: in alle onderzoeken zijn de

Nadere informatie

Tevredenheidonderzoek

Tevredenheidonderzoek Tevredenheidonderzoek 2013-2014 Samenvatting van de conclusies - Ouders en leerlingen zijn tevreden over het, ze geven de school cijfers tussen de en de, - De beoordeling voor de sfeer op school is hoger

Nadere informatie

Vragenlijst ouders. Uitslagen Vragenlijst. CBS De Stifthorst

Vragenlijst ouders. Uitslagen Vragenlijst. CBS De Stifthorst Vragenlijst ouders Uitslagen Vragenlijst CBS De Stifthorst Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 4 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Resultaten oudertevredenheidspeiling maart 2014

Resultaten oudertevredenheidspeiling maart 2014 Resultaten oudertevredenheidspeiling maart 2014 Inleiding In dit rapport worden de resultaten beschreven van de Oudertevredenheidspeiling 2014. De tevredenheidspeiling wordt gehouden bij een groot aantal

Nadere informatie

Vragenlijst ouders 2016

Vragenlijst ouders 2016 Vragenlijst ouders 2016 Uitslagen Vragenlijst OBS de Swetten Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 5 Schoolgegevens... 5 Periode van afname... 5 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Resultaten ouder-tevredenheids-enqûete 2012. Schoolgebouw. Communicatie. Ik ben tevreden over de bereikbaarheid van de school.

Resultaten ouder-tevredenheids-enqûete 2012. Schoolgebouw. Communicatie. Ik ben tevreden over de bereikbaarheid van de school. Ik ben tevreden over de bereikbaarheid van de school. De school heeft het reizen tussen verschillende vestigingen goed geregeld. Schoolgebouw helemaal oneens oneens eens helemaal eens geen mening De school

Nadere informatie

INLEIDING VERANTWOORDING 1

INLEIDING VERANTWOORDING 1 INLEIDING Het wil onderwijskwaliteit bieden waardoor leerlingen en ouders tevreden zijn, medewerkers met plezier en professioneel hun werk doen en andere belanghebbenden en toezichthouders het onderwijs

Nadere informatie

Enquête oudertevredenheid onderbouw DL feb.15

Enquête oudertevredenheid onderbouw DL feb.15 Enquête oudertevredenheid onderbouw DL feb.15 1. Vorig schooljaar was mijn kind leerling in de afdeling: Respondenten 122 A. Havo 53 43% B. Atheneum 61 50% C. Gymnasium 8 7% 2. Dit schooljaar is mijn kind

Nadere informatie

Resultaten Brugklas. Tevredenheidonderzoek 2015-2016. Inleiding

Resultaten Brugklas. Tevredenheidonderzoek 2015-2016. Inleiding Resultaten Brugklas Tevredenheidonderzoek 2015-201 Inleiding De jaarlijkse enquête onder leerlingen brugklas is in 2015-201 weer in het najaar 2015 gehouden, de respons was 1% en de enquête is daarmee

Nadere informatie

Uitwerking van het oudertevredenheidsonderzoek 2015.

Uitwerking van het oudertevredenheidsonderzoek 2015. Uitwerking van het oudertevredenheidsonderzoek 2015. In de maand november 2015 waren alle ouders van de kinderen in groep 1 t/m 8 in de gelegenheid de enquête tevredenheidsonderzoek in te vullen. Bij de

Nadere informatie

Tevredenheid leerlingen

Tevredenheid leerlingen Tevredenheid leerlingen 2015-2016 Dit rapport toont de uitkomsten van het leerlingtevredenheidsonderzoek. In het leerlingtevredenheidsonderzoek zijn de leerlingen bevraagd naar hun algemene tevredenheid

Nadere informatie

Samenvatting. VSO De Piramide/ Den Haag. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) VSO De Piramide

Samenvatting. VSO De Piramide/ Den Haag. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) VSO De Piramide VSO De Piramide/ Den Haag Samenvatting Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) VSO De Piramide Eerder dit jaar heeft onze school VSO De Piramide deelgenomen aan een tevredenheidspeiling onder leerlingen

Nadere informatie

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school in , uitgesplitst naar onderwijssoort? Hoe tevreden zijn leerlingen over de school in ?

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school in , uitgesplitst naar onderwijssoort? Hoe tevreden zijn leerlingen over de school in ? Hoe tevreden zijn leerlingen over de school in 2015-2016? De vergelijking met de landelijke gegevens is uiterlijk op 1 september 2016 beschikbaar. Aantal leerlingen: 376 (op 1 oktober) - Aantal respondenten:

Nadere informatie

Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 2013

Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 2013 Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 21 Oktober 21 1 Inhoudsopgave H1 Inleiding H2 Aantal vrijwilligers per sector/locatie en respons H Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek 21

Nadere informatie

Resultaten zelfevaluatie Met Waalwijk School voor praktijkonderwijs

Resultaten zelfevaluatie Met Waalwijk School voor praktijkonderwijs Resultaten zelfevaluatie Met Waalwijk School voor praktijkonderwijs PrOZO! December 2008 Pagina 1/14 Pagina 2/14 INLEIDING De Met Waalwijk heeft een zelfevaluatie uitgevoerd in 2008, waarbij gebruik is

Nadere informatie

vragenlijst ouders Uitslagen Vragenlijst CBS De Bernebrêge

vragenlijst ouders Uitslagen Vragenlijst CBS De Bernebrêge vragenlijst ouders Uitslagen Vragenlijst CBS De Bernebrêge Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 5 Schoolgegevens... 5 Periode van afname... 5 Aantal respondenten...

Nadere informatie

ouder-enquête 2016 Uitslagen Vragenlijst Oranjeschool

ouder-enquête 2016 Uitslagen Vragenlijst Oranjeschool ouder-enquête 2016 Uitslagen Vragenlijst Oranjeschool Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal respondenten...

Nadere informatie

VS De Kleine Johannes/ Deventer Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) VS De Kleine Johannes Ouders vinden 'Sfeer' op school het

VS De Kleine Johannes/ Deventer Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) VS De Kleine Johannes Ouders vinden 'Sfeer' op school het VS De Kleine Johannes/ Deventer Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) VS De Kleine Johannes Enige tijd geleden heeft onze school VS De Kleine Johannes deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling.

Nadere informatie

Resultaten oudertevredenheidpeiling maart Paasbergschool

Resultaten oudertevredenheidpeiling maart Paasbergschool Resultaten oudertevredenheidpeiling maart 2012 Paasbergschool 1. algemeen In maart 2012 hebben de ouders van de leerlingen van de Paasbergschool meegedaan aan een tevredenheidsonderzoek aan de hand van

Nadere informatie

R.K. Augustinusschool Culemborg. Samenvatting Tevredenheidspeiling april 2013

R.K. Augustinusschool Culemborg. Samenvatting Tevredenheidspeiling april 2013 R.K. Augustinusschool Culemborg Samenvatting Tevredenheidspeiling april 2013 Resultaten Oudertevredenheidspeiling Responspercentage 73% Gemiddeld rapportcijfer van 7.1. Landelijk is dit een 7.5. 97% van

Nadere informatie

1.1 Resultaten oudertevredenheidsonderzoek

1.1 Resultaten oudertevredenheidsonderzoek Rapportage resultaten Oudertevredenheidsonderzoek De Plakkenberg, mei juni 2013 1.1 Resultaten oudertevredenheidsonderzoek Allereerst zullen de resultaten per onderwerp kort worden samengevat. Onder deze

Nadere informatie

Samenvatting 2014/2015

Samenvatting 2014/2015 Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Til Enige tijd geleden heeft onze school BS De Til deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 214903 ouders en verzorgers

Nadere informatie

Samenvatting. BS Bontebrugschool/ Silvolde. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Bontebrugschool

Samenvatting. BS Bontebrugschool/ Silvolde. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Bontebrugschool Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Bontebrugschool Enige tijd geleden heeft onze school BS Bontebrugschool deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 200697

Nadere informatie

vragenlijst ouders 2013

vragenlijst ouders 2013 vragenlijst ouders 2013 Uitslagen Vragenlijst Oranjeschool Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Ouder. Uitslagen Vragenlijst. Basisschool De Wilakkers

Ouder. Uitslagen Vragenlijst. Basisschool De Wilakkers Ouder Uitslagen Vragenlijst Basisschool De Wilakkers Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten...

Nadere informatie

OBS De Regenboog. Oudertevredenheid. OBS De Regenboog. Enquête en voorbeeldonderzoek. Oudertevredenheidsonderzoek 2008

OBS De Regenboog. Oudertevredenheid. OBS De Regenboog. Enquête en voorbeeldonderzoek. Oudertevredenheidsonderzoek 2008 Oudertevredenheid OBS De Regenboog Oudertevredenheidsonderzoek 2008 OBS De Regenboog Enquête en voorbeeldonderzoek Opdrachtgever: OBS De Regenboog Opdrachtgever: OBS De Regenboog Uitvoerder: Uitvoerder:

Nadere informatie

PlatOO vragenlijst ouders 2016

PlatOO vragenlijst ouders 2016 PlatOO vragenlijst ouders 2016 Uitslagen Vragenlijst OBS de Driehoek Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal

Nadere informatie

Samenvatting SBO2007. SBO A.J. Schreuderschool/ Rotterdam. Schoolgebouw. Omgeving van de school. Kennisontwikkeling. Begeleiding

Samenvatting SBO2007. SBO A.J. Schreuderschool/ Rotterdam. Schoolgebouw. Omgeving van de school. Kennisontwikkeling. Begeleiding SBO A.J. Schreuderschool/ Rotterdam Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) A.J. Schreuderschool Enige tijd geleden heeft onze school A.J. Schreuderschool deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling.

Nadere informatie

Vragenlijst ouders. Uitslagen Vragenlijst. KBS St. Joseph

Vragenlijst ouders. Uitslagen Vragenlijst. KBS St. Joseph Vragenlijst ouders Uitslagen Vragenlijst KBS St. Joseph Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Vragenlijst ouders. Uitslagen Vragenlijst. obs Panta Rhei

Vragenlijst ouders. Uitslagen Vragenlijst. obs Panta Rhei Vragenlijst ouders Uitslagen Vragenlijst obs Panta Rhei Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal respondenten...

Nadere informatie

ouder-enquête 2015 Uitslagen Vragenlijst Oranjeschool

ouder-enquête 2015 Uitslagen Vragenlijst Oranjeschool ouder-enquête 2015 Uitslagen Vragenlijst Oranjeschool Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Uitwerking van het oudertevredenheidsonderzoek 2015.

Uitwerking van het oudertevredenheidsonderzoek 2015. Uitwerking van het oudertevredenheidsonderzoek 2015. In de maand november 2015 waren alle ouders van de peuters in de gelegenheid de enquête tevredenheidsonderzoek in te vullen. Bij de stellingen in de

Nadere informatie

Schooldiagnose Contacten met Ouders

Schooldiagnose Contacten met Ouders Schooldiagnose Contacten met Ouders Uitslagen Schooldiagnose R.K.basisschool Johannes Paulus Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De schooldiagnose... 3 Gegevens... 5 Schoolgegevens... 5 Periode

Nadere informatie

Aan de ouders/verzorgers van Kiem onderwijs en opvang. Uden, juni 2015. Geachte ouders/verzorgers,

Aan de ouders/verzorgers van Kiem onderwijs en opvang. Uden, juni 2015. Geachte ouders/verzorgers, Aan de ouders/verzorgers van Kiem onderwijs en opvang Uden, juni 2015 Geachte ouders/verzorgers, In deze brief willen we u informeren over de voortgang van de tevredenheidsonderzoeken. De basisschool van

Nadere informatie

Samenvatting 2012/2013

Samenvatting 2012/2013 Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Hoekstien Enige tijd geleden heeft onze school BS De Hoekstien deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 193993 ouders

Nadere informatie

Welkom op de informatie-avond!

Welkom op de informatie-avond! Welkom op de informatie-avond! Programma: Presentatie over de uitslag van de tevredenheidsonderzoeken, de verbeterplannen en de resultaten van vorig schooljaar. Interactief met elkaar van gedachten wisselen

Nadere informatie

Vragenlijst ouders compact

Vragenlijst ouders compact Vragenlijst ouders compact Uitslagen Vragenlijst Bs De Zonnewijzer Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Samenvatting. BS Kandelaar/ Ameide. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Kandelaar. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst

Samenvatting. BS Kandelaar/ Ameide. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Kandelaar. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Kandelaar Enige tijd geleden heeft onze school BS Kandelaar deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 224670 ouders

Nadere informatie

oudervragenlijst 2014

oudervragenlijst 2014 oudervragenlijst 2014 Uitslagen Vragenlijst C.B.S. De Ark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 6 Organisatiegegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal respondenten...

Nadere informatie

o.b.s De Dorpsschool Tevredenheidsonderzoek leerlingen-ouders-personeel 2014

o.b.s De Dorpsschool Tevredenheidsonderzoek leerlingen-ouders-personeel 2014 o.b.s De Dorpsschool Tevredenheidsonderzoek leerlingen-ouders-personeel 2014 Inhoudsopgave 1 HET TEVREDENHEIDSONDERZOEK 1.1 Inleiding 1.2 Beoordeling uitslagen 2 TEVREDENHEID VAN DE LEERLINGEN 2.1 Inleiding

Nadere informatie

- Samenvatting - Rapportage Oudertevredenheid Eben-Haëzerschool Emmeloord Juni 2013

- Samenvatting - Rapportage Oudertevredenheid Eben-Haëzerschool Emmeloord Juni 2013 - Samenvatting - Rapportage Oudertevredenheid Eben-Haëzerschool Emmeloord Juni 2013 ECM onderzoek Site: www.ecmonderzoek.nl E-mail: Info@ecmonderzoek.nl Telefoon: 0525661697 Inleiding en verantwoording

Nadere informatie

BS De Horizon/ Grashoek Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Horizon Ouders vinden 'Begeleiding' op school het belangrijkst

BS De Horizon/ Grashoek Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Horizon Ouders vinden 'Begeleiding' op school het belangrijkst Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Horizon Enige tijd geleden heeft onze school BS De Horizon deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 213469 ouders

Nadere informatie

Samenvatting. BS Klingelenburg. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Klingelenburg. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst

Samenvatting. BS Klingelenburg. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Klingelenburg. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst BS Klingelenburg/ Tuil Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Klingelenburg Enige tijd geleden heeft onze school BS Klingelenburg deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek 2013 Eindrapportage De Vrijheit

Oudertevredenheidsonderzoek 2013 Eindrapportage De Vrijheit Oudertevredenheidsonderzoek 2013 Eindrapportage De Vrijheit Baken Adviesgroep Mei 2013 Ir. Laurens van Graafeiland 1 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanpak 3 1.2 Onderzoeksverantwoording 4 1.3 Toelichting grafieken

Nadere informatie

OUDERTEVREDENHEID SCHOLENGEMEENSCHAP EENSCHAP DE KRAAL SCHOOLJAAR 2007-2008

OUDERTEVREDENHEID SCHOLENGEMEENSCHAP EENSCHAP DE KRAAL SCHOOLJAAR 2007-2008 Scholengemeenschap DE KRAAL nr. Kleuteronderwijs en lager onderwijs nr. 120766 vzw Katholiek Onderwijs De Kraal /RPR Leuven 436.607.391 Van Bladelstraat 25 3020 Herent www.kraal.be OUDERTEVREDENHEID SCHOLENGEMEENSCHAP

Nadere informatie

BESPREEKPUNTEN VANUIT AFGENOMEN ENQUETES; 2014 HET OUDERTEVREDENHEIDONDERZOEK;

BESPREEKPUNTEN VANUIT AFGENOMEN ENQUETES; 2014 HET OUDERTEVREDENHEIDONDERZOEK; BESPREEKPUNTEN VANUIT AFGENOMEN ENQUETES; 2014 HET OUDERTEVREDENHEIDONDERZOEK; Inleiding: Allereerst wil ik iedereen bedanken voor het invullen van deze onderzoeken. We zijn erg blij met de uitkomsten

Nadere informatie

Samenvatting. BS Windroos/ Wijk bij Duurstede. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Windroos

Samenvatting. BS Windroos/ Wijk bij Duurstede. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Windroos Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Windroos Enige tijd geleden heeft onze school BS Windroos deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 201893 ouders en

Nadere informatie

Aantal respondenten ingedeeld naar type zorg

Aantal respondenten ingedeeld naar type zorg Pleegoudertevredenheidsonderzoek 2014 1. Inleiding Om de tevredenheid binnen pleegzorg te meten is het belangrijk om regelmatig cliënttevredenheidsonderzoeken onder de pleegouders en pleegkinderen te houden.

Nadere informatie

Samenvatting. SBO De Boemerang/ Brunssum. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) SBO De Boemerang

Samenvatting. SBO De Boemerang/ Brunssum. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) SBO De Boemerang Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) SBO De Boemerang Enige tijd geleden heeft onze school SBO De Boemerang deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 189865

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Vaart/ Heerhugowaard. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Vaart

Samenvatting. BS De Vaart/ Heerhugowaard. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Vaart BS De Vaart/ Heerhugowaard Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Vaart Enige tijd geleden heeft onze school BS De Vaart deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland

Nadere informatie

Samenvatting. Rijswijks Lyceum/ Van Vredenburch College / Rijswijk

Samenvatting. Rijswijks Lyceum/ Van Vredenburch College / Rijswijk Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) Rijswijks Lyceum/ Van Vredenburch College Eerder dit jaar heeft onze school Rijswijks Lyceum/ Van Vredenburch College deelgenomen aan een tevredenheidspeiling

Nadere informatie

Basisschool De Kleine Wereld Rapportage ouders/verzorgers

Basisschool De Kleine Wereld Rapportage ouders/verzorgers Tevredenheidsonderzoek Josephscholen 2010 Basisschool De Kleine Wereld Rapportage ouders/verzorgers Ten geleide In de periode van 20 september t/m 10 oktober 2010 werd een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

Onderzoek tevredenheid medewerkers FICTIEF. 2012 Rapportage. Walvis ConsultingGroep Amersfoort, maart 2012 Onderzoeker: drs.

Onderzoek tevredenheid medewerkers FICTIEF. 2012 Rapportage. Walvis ConsultingGroep Amersfoort, maart 2012 Onderzoeker: drs. Onderzoek tevredenheid medewerkers FICTIEF 2012 Rapportage Walvis ConsultingGroep Amersfoort, maart 2012 Onderzoeker: drs. Ronald Zwart Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding en leeswijzer... 3 1.1 Inleiding:

Nadere informatie

Vragenlijst Ouders De Klimop Amsterdam

Vragenlijst Ouders De Klimop Amsterdam Vragenlijst Ouders De Klimop Amsterdam Uitslagen Vragenlijst Cees Bos Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten... 4

Nadere informatie

Rapportage Tevredenheidsonderzoek

Rapportage Tevredenheidsonderzoek R.k.b.s. Rapportage Tevredenheidsonderzoek November-december 2015 Auteur: Ariane Zijlstra-Breimer, directeur school 21-3-2016 [Geef tekst op] 1. Inleiding Eén keer in de vier jaar wordt op alle scholen

Nadere informatie

Driehoeksmeting. Rapport Tevredenheidsonderzoek Stichting Tabijn. Binnenmeer. te Uitgeest

Driehoeksmeting. Rapport Tevredenheidsonderzoek Stichting Tabijn. Binnenmeer. te Uitgeest Rapport Tevredenheidsonderzoek Stichting 2012 Binnenmeer te Uitgeest Tevredenheidsonderzoek Stichting, Binnenmeer, 2012 2 Inhoudsopgave rapport Driehoeksmeting Inleiding blz. 3 1. Respons blz. 5 2. Samenvatting

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Ridderslag. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Ridderslag. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst

Samenvatting. BS De Ridderslag. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Ridderslag. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst BS De Ridderslag/ Gouda Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Ridderslag Enige tijd geleden heeft onze school BS De Ridderslag deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel

Nadere informatie

Samenvatting. resultaten ouder/leerling tevredenheidspeiling. Kbs Noorderpoort Samenvatting resulaten ouder/leerlingtevredenheidspeiling

Samenvatting. resultaten ouder/leerling tevredenheidspeiling. Kbs Noorderpoort Samenvatting resulaten ouder/leerlingtevredenheidspeiling Samenvatting resultaten ouder/leerling tevredenheidspeiling Dongen, februari 2011 Beste ouders/verzorgers, In november 2010 heeft u deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling voor onze school. 143 ouders/verzorgers

Nadere informatie

In deze info krijgt u informatie over het oudertevredenheidonderzoek(oto)

In deze info krijgt u informatie over het oudertevredenheidonderzoek(oto) Uitkomsten oudertevredenheidsonderzoek St. Josephschool Lochem In december 2014 hebben tevredenheidsonderzoeken plaatsgevonden onder medewerkers, ouders en leerlingen. De schoolrapportage is besproken

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Ridderslag. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Ridderslag. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst

Samenvatting. BS De Ridderslag. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Ridderslag. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst BS De Ridderslag/ Gouda Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Ridderslag Enige tijd geleden heeft onze school BS De Ridderslag deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Bonckert/ Boxmeer. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Bonckert

Samenvatting. BS De Bonckert/ Boxmeer. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Bonckert Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Bonckert Enige tijd geleden heeft onze school BS De Bonckert deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 209645 ouders

Nadere informatie

Vensters voor Verantwoording (ouders )

Vensters voor Verantwoording (ouders ) Vensters voor Verantwoording (ouders 2015-2016) Naam VvV ouders klas 3 DL 15-16 Locatie Drachtster Lyceum Datum enquête 11-1-2016 Datum analyse 04-04-2016 1. Vorig schooljaar was mijn kind leerling in

Nadere informatie

Samenvatting 2013/2014

Samenvatting 2013/2014 Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Nienekes Enige tijd geleden heeft onze school BS De Nienekes deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 209645 ouders

Nadere informatie

Oudertevredenheid en veiligheid 2015

Oudertevredenheid en veiligheid 2015 Oudertevredenheid en veiligheid 2015 Uitslagen Vragenlijst OBS De Kameleon Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Mei In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair de heer T. Versteeg Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman MSc

Nadere informatie

Resultaten Tevredenheidspeilingen 2011

Resultaten Tevredenheidspeilingen 2011 Resultaten Tevredenheidspeilingen 2011 Leidschendam Algemeen Onlangs hebben de ouders en leerlingen van meegedaan aan een tevredenheidsonderzoek van het bureau Scholen met Succes. 154 ouders/verzorgers

Nadere informatie

Samenvatting. BS Het Kompas/ Ijmuiden. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Het Kompas

Samenvatting. BS Het Kompas/ Ijmuiden. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Het Kompas Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Het Kompas Enige tijd geleden heeft onze school BS Het Kompas deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 203379 ouders

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Kameleon. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Kameleon. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst

Samenvatting. BS De Kameleon. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Kameleon. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Kameleon Enige tijd geleden heeft onze school BS De Kameleon deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 209645 ouders

Nadere informatie

Samenvatting. BS Alexanderschool/ Denekamp. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Alexanderschool

Samenvatting. BS Alexanderschool/ Denekamp. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Alexanderschool BS Alexanderschool/ Denekamp Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Alexanderschool Enige tijd geleden heeft onze school BS Alexanderschool deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling.

Nadere informatie

Samenvatting. Maerlant-Lyceum/ Den Haag. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) Maerlant-Lyceum

Samenvatting. Maerlant-Lyceum/ Den Haag. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) Maerlant-Lyceum Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) Maerlant-Lyceum Eerder dit jaar heeft onze school Maerlant-Lyceum deelgenomen aan een tevredenheidspeiling onder leerlingen van scholen voor voortgezet onderwijs.

Nadere informatie

(56 enquêtes) (62 enquêtes) (45 enquêtes) (57 enquêtes) Accent 2012. Accent 2013. Accent 2011. Accent 2014. score 1-10. score. score 10.

(56 enquêtes) (62 enquêtes) (45 enquêtes) (57 enquêtes) Accent 2012. Accent 2013. Accent 2011. Accent 2014. score 1-10. score. score 10. Evaluatie ouders: : Uitkomsten tevredenheidsonderzoek 2011 t/m 2014 uitgedrukt in een (waarderingscijfer) Accent 2011 (45 enquêtes) Accent 2012 (57 enquêtes) Accent 2013 (56 enquêtes) Accent 2014 (62 enquêtes)

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Klimop/ Nieuw Bergen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Klimop

Samenvatting. BS De Klimop/ Nieuw Bergen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Klimop Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Klimop Enige tijd geleden heeft onze school BS De Klimop deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 209645 ouders

Nadere informatie

Resultaten Oudertevredenheidspeiling 2010

Resultaten Oudertevredenheidspeiling 2010 Resultaten Oudertevredenheidspeiling 2010 Montessorischool Algemeen Onlangs hebben de ouders van Montessorischool meegedaan aan een tevredenheidsonderzoek van het bureau Scholen met Succes. 58 ouders/verzorgers

Nadere informatie

Pedagogisch klimaat. Na.v. leerling-ouder en personeel enquête Beoordeling uitslagen

Pedagogisch klimaat. Na.v. leerling-ouder en personeel enquête Beoordeling uitslagen Pedagogisch klimaat Na.v. leerling-ouder en personeel enquête Beoordeling uitslagen De vragenlijsten zijn opgebouwd uit verschillende rubrieken. De vragen binnen de rubrieken worden items genoemd. Per

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Fontein/ Helden. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Fontein. Ouders vinden 'Begeleiding' op school het belangrijkst

Samenvatting. BS De Fontein/ Helden. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Fontein. Ouders vinden 'Begeleiding' op school het belangrijkst BS De Fontein/ Helden Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Fontein Enige tijd geleden heeft onze school BS De Fontein deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland

Nadere informatie

Samenvatting. Maerlant-Lyceum/ Den Haag. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) Maerlant-Lyceum

Samenvatting. Maerlant-Lyceum/ Den Haag. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) Maerlant-Lyceum Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) Maerlant-Lyceum Eerder dit jaar heeft onze school Maerlant-Lyceum deelgenomen aan een tevredenheidspeiling onder ouders en verzorgers van leerlingen van scholen

Nadere informatie

Samenvatting. BS Het Veenpluis/ Zevenhuizen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Het Veenpluis

Samenvatting. BS Het Veenpluis/ Zevenhuizen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Het Veenpluis Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Het Veenpluis Enige tijd geleden heeft onze school BS Het Veenpluis deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 225988

Nadere informatie

Uitkomsten enquête communicatie

Uitkomsten enquête communicatie Uitkomsten enquête communicatie Medezeggenschapsraad 8 e Montessori 11 oktober 2016 CONCLUSIES Belangrijkste conclusies 1. De beleving van de ouders verschilt sterk van die van de leerkrachten: leerkrachten

Nadere informatie

Samenvatting. BS Benjamin/ Brunssum. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Benjamin. Ouders vinden 'Begeleiding' op school het belangrijkst

Samenvatting. BS Benjamin/ Brunssum. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Benjamin. Ouders vinden 'Begeleiding' op school het belangrijkst BS Benjamin/ Brunssum Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Benjamin Enige tijd geleden heeft onze school BS Benjamin deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Meander In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair de heer T. Versteeg Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman

Nadere informatie

Samenvatting. BS Rotterdamse Montessorischool/ Rotterdam. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Rotterdamse Montessorischool

Samenvatting. BS Rotterdamse Montessorischool/ Rotterdam. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Rotterdamse Montessorischool BS Rotterdamse Montessorischool/ Rotterdam Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Rotterdamse Montessorischool Enige tijd geleden heeft onze school BS Rotterdamse Montessorischool deelgenomen

Nadere informatie